Sunteți pe pagina 1din 29

1.

Notiunea si cazurile suspendarii
Notiunea suspendarii

Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se desfasoara in timp.In acest interval pot interveni anumite imprejurari, prevazute chiar de lege, care sa impiedice temporar infaptuirea obiectului si efectelor contractului,deci a obligatiilor reciproce ale partilor, survine astfel suspendarea acestuia.

Suspendarea contractului de munca este in realitate o suspendare a principalelor sale efecte - prestarea muncii si plata acesteia - ce se manifesta printr-o incetare temporara a traducerilor in viata. Ea se deosebeste de desfacerea contractului de munca, care face sa inceteze toate efectele acestui contract. y Suspendarea contractului de munca reprezinta un rezultat determinat de aplicarea si functionarea a doua principii fundamentale din dreptul muncii si anume:
y
 stabilirea raporturilor de munca, care impune cu necesitate mentinerea in fiinta a contractului; caracterul sau sinalagmatic si cu prestatii succesive, care obliga ca, atunci cand o parte inceteaza in mod trecator executarea obligatiilor asumate, cealalta sa procedeze in mod simetric la incetarea temporara a indatoririlor sale.

Deoarece contractul de munca face parte din categoria celor cu executare succesiva, cand va exista o discontinuitate temporara in indeplinirea prestatiilor prin care, in mod normal, se realizeaza insusi obiectul acestuia de catre persoana incadrata in munca, vom asista si la incetarea temporara a prestatiilor corelative din partea unitatii. In realitate, in cazul de fata are loc suspendarea unor efecte ale contractului de munca.Dar fiind insa caracterul sau sinalagmatic si cu prestatii succesive, suspendarea efectelor contractului de munca de catre ambele parti, reprezinta o veritabila suspendare a acestuia.

Pentru ca neindeplinirea prestatiilor de catre persoana incadrata sa duca la suspendarea contractului si nu la desfacerea acestuia, este neaparat necesar :
 neexecutarea sa fie temporara ( trecatoare) sa nu aiba caracter culpabil

In cazul in care aceasta dubla conditie nu este indeplinita, contractul de munca nu va fi suspendat, ci desfacut. In cazul prestatiilor care se executa de partiile unui contract de munca exista o anumita ordine ce nu poate fi inversata: obiectul contractului se realizeaza in timp, intai prin prestarea muncii de catre salariat, si numai dupa ce munca a fost prestata, se naste obligatia patronului a remunera .

Plata anticipata a salariatului, nu poate fi in principiu posibila.Consecinta acestei reguli consta in faptul ca suspendarea contractului de munca are loc numai atunci cand obiectul nu se realizeaza prin prestatiile succesive la care salariatul s-a obligat nu si in cazul in care, din diferite motive, nu este platit salariul la termenul convenit de parti . In situatia in care patronul nu si-ar indeplini obligatia de a plati salariul, persoana incadrata nu poate refuza prestarea muncii , ori sa solicite desfacerea contractului, invocand exceptia non adimpleti contractus (neexecutarea contractului) , ci are deschisa calea actiunii in justitie pentru obligarea patronului la executarea prestatiei ce revine.

Suspendarea contractului nu e obligatorie in toate cazurile in care salariatul nu presteaza munca.Astfel, prin insasi natura ei , prestarea muncii este discontinua, perioadele de munca alternand cu cele de odihna .Dar nici repaosul de la o zi la alta, ori cel de la sfarsitul saptamanii, nici cel din sarbatoriile legale sau perioada in care salariatul se afla in concediul de odihna nu pot fi considerate ca suspendari ale contractului de munca si tin de insusi specificul contractului de munca. Implicand cu necesitate nepastrarea muncii de catre salariat, suspendarea nu opereaza in cazurile in care, conform legii, se presteaza temporar, in aceasi unitate, o alta munca , sau cand, desi nu presteaza munca, ramane totusi la dispozitia unitatii.

Cazuri de suspendare
Neindeplinirea temporara a executarii prestatiilor de catre persoana incadrata in munca poate fi generata de cele mai diferite cauze, unele rezidand in vointa partilor, altele actionand independent, fiind exterioara vointei lor.Tot astfel, se pot deosebi cazuri in care suspendarea isi are sursa numai in vointa unei parti sau imprejurari ce sunt determinate de fapta tertilor. Exista, prin urmare, mai multe cazuri de suspendare si anume:
suspendarea de drept; suspendarea din initiativa salariatului; suspendarea din initiativa angajatorului;

A. Suspendarea de drept
y

Suspendarea intervine automat, din pricina unor imprejurari ce, independent de vointa partilor, fac cu neputinta prestarea muncii de catre salariat.Forta majora, adica imposibilitatea de executare neimputabila debitorului, deoarece evenimentul se produce independent de vointa sa, se inscrie printre cazurile de suspendare de drept. Se considera cazuri de suspendare de drept a contractului individual de munca :
a. concediu de maternitate; b. concediu pentru incapacitate temporar de munc ; c. carantin ; d. efectuarea serviciului militar obligatoriu; e. exercitarea unei func ii n cadrul unei autorit i executive, legislative ori judec tore ti, pe toat durata mandatului, dac legea nu prevede altfel; f. ndeplinirea unei func ii de conducere salarizate n sindicat; g. for major ; h. n cazul n care salariatul este arestat preventiv, n condi iile Codului de procedur penal ; i. n alte cazuri expres prev zute de lege.

a.
y

Concediul de maternitate.
Pentru protejarea sanatatii mamei si copilului, se acorda femeii salariate un concediu de maternitate de 126 zile calendaristice, din care 63 de zile inainte de nastere( concediul prenatal- de sarcina) si 63 de zile dupa nastere(concediul postnatal-de lauzie).Daca nasterea se produce inainte de expirarea concediului prenatal, concediul postnatal se prelungeste cu numarul zilelor de concediu prenatal neefectuate.Asadar, concediile de sarcina si lauzie se compenseaza intre ele. Ca si in cazul suspendarii contractului de munca pentru incapacitate temporara de munca , pe parcursul concediului de maternitate, salariata va avea dreptul la plata unei indemnizatii , al carui cuantum este de 85% media veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective. Pe perioada in care salariata se afla in concediul de maternitate unitatea nu poate incadra pe postul sau o alta persoana cu contract de munca pe durata nedeterminata,ci numai pe durata determinata, pana la revenirea pe post a celui in cauza. O prevedere speciala vizeaza persoanele cu handicap asigurate, care, la cerere, beneficiaza de concediul pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.In aceasta perioada este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, concedierea salariatei.

b.
y

Incapacitatea temporara de munca

Contractul de munca se suspenda pe perioada in care salariatul se afla in incapacitate temporara de munca, datorita unei boli obisnuite sau profesionale, ori a unui accident de munca sau in afara muncii.In astfel de situatii persoana incadrata este in imposibilitate sa presteze munca din motive independente de vointa sa, ceea ce determina si neplata salariului pe intreaga perioada a incapacitatii. y Salariatul va fi totusi indrituit sa primeasca o indemnizatie pentru incapacitatea temporara de munca .Potrivit art. 60 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, contractul nu poate fi desfacut din initiativa unitatii,in timpul incapacitatii temporare de munca; interdictia are ca scop proteguirea legala a salariatilor aflati in imposibilitate de a presta munca datorita bolii sau accidentelor de munca. y Suspendarea contractului de munca dureaza pana la insanatosirea salariatului, pana la redobandirea acestuia a capacitatii de munca.

c.
y

Carantina

Constituie un caz de suspendare de drept a contractului de munca, prevazut de Codul muncii (in art.50 lit.c ), astfel asiguratii din sistemul public beneficiaza de situatie de carantina. y Indemnizatia de carantina se acorda acelor asigurati carora li se interzice din cauza unei boli contagioase, activitatea pe durata stabilita de certificatul eliberat de inspectoratul pentru sanatate publica.Indemnizatia este in cuantum de 75% din baza da calcul care se ia in considerare si pentru indemnizatia de incapacitate temporara, de munca sau de maternitate. y Rezulta ca pe durata cat este declarata carantina, fiind interzis accesul la locul de munca, contractul de munca se suspenda in efectele sale principale prestarea muncii si plata acestuia salariatul beneficiind de alte drepturi, in primul rand de indemnizatia platita de asigurarile sociale.

d.

Efectuarea serviciului militar obligatoriu;


Potrivit art. 50 lit. d) din Codul muncii, contractele de munca ale salariatilor chemati sa satisfaca serviciul militar obligatoriu se mentin, fiind numai suspendate.Contractele de munca ale salariatiilor chemati pentru indeplinirea serviciului militar in termen, cu termen redus ori pentru concentrare se mentin in conditiile prevazute de lege. Daca unitatea refuza sa reprimeasca pe salariat dupa satisfacerea serviciului militar in termen, concentrarii sau mobilizarii acesta se va putea adresa organului de jurisdictie a muncii, in termen de 30 zile de la data cunoasterii refuzului.

e.
y

Exercitarea mandatului de senator sau deputat


Potrivit dispozitiilor constitutionale, parlamentul Romaniei (organul reprezentativ suprem si unica autoritate legiuitoare a tarii ) este alcatuit din :
 Camera Deputatilor Senat ( alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat pentru un mandat de patru ani )

Art.7 din Legea nr.4/1991 prevede ca pe durata mandatului de senator sau deputat, contractul de munca al acestuia se suspenda, cu exceptia cazurilor in care Biroul Permanent, la cererea senatorului sau deputatului decide altfel. y In mod asemanator se procedeaza in cazurile in care persoana angajata a fost aleasa pe durata unui mandat in organele executive (primar, presedinte al consiliului judetean, s.a. ) sau judecatoresti ( presedinte de tribunal, judecator la Curtea Suprema de Justitie )
y y

f.

Indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat

Legea nr.54/2003 cu privire la sindicate reglementeaza in art.11 un caz distinct de suspendare de drept a contractului de munca; este situatia persoanelor din organele de conducere salarizate de sindicate. Pe perioada cat isi indeplinesc mandatul cu care au fost investite, acestor persoane li se suspenda ( de drept) contractul de munca. y Conform textului citat, persoana in cauza isi pastreaza functia si locul de munca anterioare , precum si vechimea in munca; pe postul acesteia poate fi incadrata o alta persoana, numai cu contract de munca pe perioada determinata. y La revenirea pe post (dupa incetarea functiei sindicale ) i se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decat cel ce putea fi obtinut in conditiile de continuitate la acest loc de munca.
y

g.

Forta majora
Acest motiv de suspendare de drept a contractului individual de munca face trimitere la situatii absolute imprevizibile si de nedepasit.Impredictibilitatea unor astfel de fenomene,naturale sau sociale, poate conduce la aceasta solutie, ce nu semnaleaza culpa niciuneia dintre partile contractante si , mai mult, mentine in fiinta cotractul.Razboiul,indundatiile, cutremurele,embargoul sunt cateva din motivele reputate de forta majora care atrag aplicabilitatea dispozitiilor art.50 alin 1) lit g. din Codul Muncii.

h.

In cazul in care salariatul este arestat preventiv


In conditiile legii, procurorul sau instanta de judecata dispune arestarea invinuitului sau inculpatului, aceasta nu poate depasi 5 zile, iar in cazul inculpatului nu poate fi dispusa pe o perioada mai mare de 30 zile. Arestarea preventiva inceteaza de drept la expirarea termenelor prevazute de lege sau stabilite de organele judiciare, daca nu s-au introdus cereri de prelungire a acesteia sau daca ele au fost respinse.De asemenea, arestarea preventiva inceteaza de drept: In caz de achitare sau de incetare a procesului penal; In caz de pronuntare a unei pedepse cu inchisoare cel mult egala cu durata arestarii preventive; In caz de pronuntare a unei pedepse cu o inchisoare suspendata ;conditionat,suspendata sub supraveghere sau cu executare la locul de munca; In caz de condamnare la pedeapsa amenzii ; In caz de scoatere de sub urmarire sau de incetare a urmaririi penale.

B. Suspendarea din initiativa salariatului;


y

Cele doua parti salariatul si angajatorul - pot modifica, in conditiile legii, anumite obligatii care s-au nascut ca urmare a incheierii contractului de munca.Astfel, sunt situatii cand angajatorul este pus in imposibilitate ca pe o anumita perioada de timp sa nu mai presteze munca, fara insa a denunta contractul de munca. Art. 51 din Codul muncii prevede strict limitativ situatiile in care din initiativa salariatului, se poate suspenda contractul individual de munca:

a) concediu pentru cre terea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pn la mplinirea vrstei de 3 ani;
dreptul la indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea de 2 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani.Aceasta indemnizatie se acorda la cerere pe baza livretului de familie, si este in cuantum de 85% din media veniturilor pe ultimele 6 luni.
 Unul din parintii asigurati ai sistemului de asigurari sociale are

b) Concediul pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la 7 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pentru afec iuni intercurente, pn la mplinirea vrstei de 18 ani. La cerere, beneficiaza de indemnizatie unul din parinti, care a indeplinit stagiul de cotizare, pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul contacteaza boli contagioase, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale,cand durata va fi stabilita de medical de familie. c) Concediul paternal Aceasta prevedere legala da expresie egalitatii de tratament a parintilor unui copil ce se afla in nevoie de ingrijire.Dispozitia legala care lasa la optiunea cuplului parental decizia cu privire la cel ce este dispus ( sau are pozitia mai avantajoasa ) pentru intreruperea raportului de munca in vederea ingrijirii copilului este in concordant cu reglementarea europeana si cu recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii.

d) Concediul pentru formare profesionala


 Codul muncii, prin norma cuprinsa in art.190,impune angajatorului obligatia de a asigura salariatilor acces periodic la formarea profesionala. Salariatii din administratia publica,din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare de Hotararea Guvernului nr 250/ pot beneficia, la cererea lor, de concedii de studii fara plata a caror durata insumata nu poate depasi 90 zile anual pentru :Sustinerea examenului de bacalaureat,a examenului de admitere in institutile de invatamant superior, curs seral sau frecventa redusa, a examenelor de an universitar, cat si a examenului de diploma pentru salariatii care urmeaza o forma de invatamant superios, curs seral sau frecventa redusa, sustinerea examenului de admitere la doctorat, in cazul salariatiilor care nu beneficiaza de burse la doctorat; prezentarea la concurs in vederea ocuparii unui post in alta unitate.Pe durata concediului de studii,persoanele respective isi pastreaza calitatea de salariat, iar aceste concedii nu afecteaza vechimea in munca.

e) Exercitarea unor func ii elective n cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toat durata mandatului;
 Contractul de munca al persoanei care exercita o functie de conducere in biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si al Consiliului National al Colegiului Medicilor se suspenda, la cererea persoanei in cauza, pe perioada in care indeplineste functia de conducere, cu mentinerea locului de munca.Legea nr.53/2003 Codul Muncii, a preluat aceasta ipoteza si a reglementat expres suspendarea contractului individual de munca pentru exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local pe toata durata mandatului.

f)

Absente nemotivate In perioada in care salariatul lipseste nemotivat , contractul de


munca al acestuia se suspenda prin actul sau unilateral. Absentele nemotivate si concediile fara plata se insumeaza anual si se scad din vechimea in munca.Depasirea unui numar de absente stabilite prin contractul colectiv de munca sau regulamentul de ordine interioara al unitatii poate determina desfacerea disciplinara a contractului celui in cauza

g) Desfasurarea grevei
Greva constituie o cauza de suspendare ( de drept ) a contractului de munca.Evident ca suspendarea intervine numai in cazul salariatilor care participa la greva, nu si al celor care isi continua activitatea ( atunci cand este posibil ). De asemenea, se suspenda si contractul de munca,al salariatilor care , desi nu participa la greva, nu isi pot continua activitata. Pe durata grevei, salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din raportul de munca, cu exceptia drepturilor la salariu si la sporuri la salarii , adica, la salariul de baza, adaosurile si sporurile la acest salariu.Este fireasca aceasta solutie si in sensul principiilor care guverneaza institutia suspendarii , de vreme ce munca nu este prestata. Insa, este fara nicio indoiala ca pe perioada grevei, salariatii beneficiaza de drepturile de asigurari sociale, iar in intervalul de timp cat au participat la greva constituie vechime in munca .Aceste drepturi nu se mai cuvin daca instant de judecata ori comisia de arbitraj au hotarat, dupa caz, suspendarea sau incetarea grevei.In ipoteza in care greva este declarata ilegala, drepturile mentionate, daca s-au platit, trebuie restituite. Salariatii neparticipanti la greva isi pot continua lucrul, daca aceasta este posibil, contractul lor de munca nefiind afectat.Atunci cand continuarea lucrului este cu neputinta contractul va fi suspendat, dar, daca greva este declarata ilegala, ei ar putea pretinde o despagubire egaa cu salariul de care au fost lipsiti pe perioada grevei de la cei care au incetat voluntar lucrul.


B. Suspendarea din ini iativa angajatorului


a.

Contractul individual de munc poate fi suspendat din ini iativa angajatorului n urm toarele situa ii: pe durata cercet rii disciplinare prealabile, n condi iile legii;
Potrivit pricipiului prezumtiei de nevinovatie coroborat cu audiatur et altera pars, sub sanctiunea nulitatii absolute, nu poate fi dispusa nicio pedeapsa disciplinara mai inainte de efectuarea cercetarii prealabile.In perioada in care se efectueaza cercetarea prealabila contractul individual de munca al salariatului poate fi suspendat.

b.

Suspendarea din functie ca sanctiune disciplinara;


 Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara si, in consecinta, are dreptul sa aplice potrivit prevederilor legale, sanctiuni disciplinare de cate ori constata ca angajatii au savarsit o abatere disciplinara.Astfel, angajatorul poate aplica suspendarea ca sanctiune disciplinara. Art. 263 din Codul muncii precizeaza ca suspendarea contractului individual de munca drept sanciunte disciplinara nu poate depasi 10 zile lucratoare.

c.

Suspendarea in care angajatorul a formulat plngere penal mpotriva salariatului sau acesta a fost trimis n judecat pentru fapte penale incompatibile cu func ia de inut , pn la r mnerea definitiv a hot rrii judec tore ti;

Suspendarea in situatia cand angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului pentru o fapta incompatibila cu postul detinut, indiferent daca aceasta fapta a fost savarsita ca autor, coautor, instigator, sau complice.Problema daca fapta penala este sau nu incompatibila cu postul detinut se rezolva de la caz la caz in raport cu atributiile de serviciu si raspunderea ce revine celui in cauza; Contractul de munca poate fi suspendat din initiative angajatorului si atunci cand salariatul a fost emis in judecata pentru o astfel de fapta ( independent de plangerea unitatii ). Principalul efect al suspendarii din functie este: interzicerea temporara ca salariatul sa isi exercite functia sau meseria. Ca o consecinta, pe perioada suspendarii nu i se cuvine salariul. In cazul constatarii nevinovatiei persoanei suspendate din functie, aceasta are dreptul la o despagubire egala cu partea din salariu si celelalte drepturi de care a fost lipsita.

d.

Intreruperea temporara a activit ii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 In aceasta situatie contractele de munca ale angajatilor se suspenda , declarandu-se starea de somaj tehnic. Somajul tehnic este definit ca o imposibilitate temporara din motive economice obiective,a continuarii activitatii de catre angajator.Durata somajului tehnic este limitata la trei luni in cursul unui an calendaristic. Pe durata somajului tehnic salariatii sunt si raman la dispozitia angajatorului si beneficiaza de o indemnizatie ce nu poate fi sub nivelul de 75% din salariul de baza corespunzator postului detinut, platita din fondul de salarii.In acest caz, salariatii se afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reluarea activitatii.

e.

Detasarea
 Salariatii pot fi detasati sa indeplineasca anumite lucrari in cadrul altei unitati. In perioada de detasare deoarece in acest interval de timp cel in cauza, prestand munca si fiind salarizat de unitatea la care a fost detasat, contractul de munca cu prima unitate ( care l-a detasat prin actul ei unilateral ) se suspenda eo ipso (tocmai de aceea) Ca natura juridica detasarea este o cesiune a contractului de munca, ca in cazul transferului, insa este facuta cu clauza retrocesiunii si este partiala, in sensul ca unitatea cedenta ramane mai departe subiect in raportul de munca.

II. Efectele suspendarii contractului de munca


Suspendarea contractului de munca constituie in realitate o suspendare a efectelor sale principale: prestarea muncii de catre salariat si, in mod corelativ, remunerarea muncii de catre patron.In cele mai multe din situatii insa, salariatul nu este lipsit de venituri, ci primeste diferite indemnizatii (exemplu: incapacitatea temporara de munca, de concediu, de maternitate, de executare a pedepsei la locul de munca etc ) , sau chiar salariul , dar de la o alta unitate ( exemplu : in cazul detasarii, a indeplinirii unei functii de conducere in sindicat etc) y Sunt de asemenea, si situatii in care cel in cauza beneficiaza de despagubiri si anume in ipoteza constatarii nevinovatiei sale (exemplu: suspendarea din functie)
y

Un alt efect al suspendarii contractului de munca priveste vechimea in munca .Daca in unele cazuri, perioada de suspendare nu constituie vechime in munca (executarea pedepsei la locul de munca, absentele nemotivate, suspendarea din functie ca sanctiune disciplinara ), in alte cazuri persoanele suspendate beneficiaza de vechime (exemplu: in timpul serviciului militar in termen, de concetrare sau mobilizare,in perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, al detasarii, cea in care salariatul nu a prestat munca din cauza unitatii ) y Suspendarea inceteaza din moment ce a disparut cauza care a determinat-o.De multe ori este vorba de o data certa , care se cunoaste de la inceputul suspendarii ( de pilda in cazul concediului de maternitate, al concediului de crestere a copilului pana la un an, al detasarii, al trimiterii la o scoala sau curs de calificare etc.). Alteori, aceasta data nu se cunoaste( de exemplu, in cazul incapacitatii temporare de munca, al suspendarii din functie ).
y

La incetarea suspendarii salariatul are obligatia de a se prezenta la locul de munca pentru a-si relua activitatea, iar patronul are obligatia de a-l primi.Nerespectarea acestor obligatii poate atrage raspunderea fiecareia dintre partile aflate in culpa.Astfel, salariatul poate fi sanctionat disciplinar, inclusiv cu desfacerea contractului de munca, iar unitatea poate fi obligata de organul de jurisdictie competent sa il reintegreze in munca pe cel in cauza si sa ii plateasca despagubiri pe perioada pana la reintegrarea efectiva.