Sunteți pe pagina 1din 14

TIPURILE DE REGIM HIDROLOGIC

Pentru rurile din Romnia

Despre regimul rului


 Debitul oric rui ru variaz pe parcursul unui an, crescnd sau descrescnd, n func ie de mai mul i factori. A adar o definire simpl pentru REGIMUL RULUI ar fi: varia ia de debit al unui ru pe o perioad de timp, n cazul de fa un an FACTORII CARE INFLUEN EAZ DEBITELE RURILOR I N ACEEA I M SUR I REGIMUL RURILOR SUNT: Varia iile sezoniere ale cantit ilor de precipita ii Varia iile sezoniere ale temperaturilor Permeabilitatea rocilor

Tipuri majore de regim hidric


 n Romnia au fost identificate trei tipuri de regim hidric i doisprezece subtipuri. A. TIPURILE CARPATICE Notat [C] cuprind rurile cu izvorul n
domeniul carpatic i al c ror debit este influen at de varia iile sezoniere a temperaturilor. Topirea z pezilor influen eaz debitul rurilor mai ales prim vara. B. TIPURILE PERICARPATICE Notat [Pc] apar in rurilor din regiunile de dealuri subcarpatice, piemontane i de podi , de cmpie. C. TIPURILE PONTO-DANUBIENE Notat [PD] prezente n partea estic a Cmpiei Romne, Cmpia Siretului Inferior i Podi ul Dobrogei.

SUBTIPURILE DE REGIM CARPATIC [C]


rurile care traverseaz sau i au izvorul n Mun ii Apuseni, Mun ii Banatului i grupa nordic a Carpa iilor Orientali, mai ales expozi ia lor vestic aflat sub influen a maselor vestice de aer, bogate n umezeal . TR S TURI PRINCIPALE: prezint ape mari de prim var (1-2 luni) care pot provoca inunda ii. Vara se formeaz viituri. Exist un debit minim la nceput de toamn . Exemplu: Some ul, Cri ul (n cursurile sale superioare) etc.

 Subtipul carpatic vestic [CV] caracterizeaz

 Subtipul carpatic transilvan [CT]

caracterizeaz rurile cu izvoarele situate pn la 1600-1800 m pe versan ii vestici ai Carpa ilor Orientali, estul Carpa iilor Occidentali i nordul Meridionalilor. Alimentarea este pluvial i mai pu in subteran . Exemplu Trnavele, Homoroadele, Cibinul etc. var , i sunt rare cele de

 Subtipul carpatic estic [CE] se distinge prin ape mari de prim


alimenta ie pluvial -moderat . Lipsesc viiturile de iarn var . Exemplu: Moldovi a

SUBTIPURILE DE REGIM CARPATIC [C]


 Subtipul carpatic de curbur [CC] se pune n eviden
ntre Trotu i Teleajen i se aseam n cu subtipul carpatic transilvan [CT], deosebirea fiind dat de frecven a viiturilor mai mare n zona de curbur . Din cauza Foehnului apar instabilit i n debit, mai ales iarna cnd se pot produce cre teri de debit.

 Subtipul carpatic meridional [CM] se caracterizeaz

prin ape mici iarna, dou valuri de ape mari prim vara, urmate de viituri din ploi n timpul verii, apoi o sc dere a debitului la nceput de toamn . Scurgerea var -toamn este bine conturat . Acest tip apar ine rurilor dintre Prahova i Culoarul Timi -Cerna.

SUBTIPURILE DE REGIM PERICARPATIC [Pc]


apar in rurilor din regiunile de dealuri subcarpatice, piemontane i de podi , de cmpie, care nconjoar edificiul carpatic.

 Subtipul pericarpatic vestic [PcV] prezent n dealurile

i Cmpia Banato-Cri an , vestul Carpa ilor Occidentali i n sudul Olteniei, prezint o instabilitate accelerat a regimului de iarn , viituri de iarn (60-70%). Ape mari prim vara i toamna. Alimenta ia este predominant pluvial , mai pu in subteran . Exemplu: Cri urile Repede, Negru, Alb. n toare regimului PcV, ns se accentueaz continentalismul climei.

 Subtipul pericarpatic sudic [PcS] asem

 Subtipul pericarpatic transilvan [PcT] specific bazinului Subtipul pericarpatic de curbur [PcC] reprezint

Transilvaniei, viituri de scurt durat , debite regulate, alimentate pluvial i pluvio-nival prim vara (martie). regimul de tranzi ie ntre subtipul pericarpatic de curbur [PcC] i subtipul pericarpatic estic [PcE], caracterizat la rndul s u prin ape mici de iarn urmate de viituri puternice de prim var , specific Podi ului Moldovei.

SUBTIPURILE DE REGIM PONTO-DANUBIENE [PD]


prezente n partea vestic a Cmpiei Romne i Podi ul Dobrogei.

Principalele tr s turi ale acestui tip de regim hidrologic sunt exprimate prin stratul sub ire de z pad , absen a apelor mari de prim var . Este un tip de regim toren ial, cu viituri, iar alimentarea este pluvial moderat , mai pu in pluvionival n Cmpia Romn .

Subtipul de regim toren ial prepontic danubian [PpD]

se caracterizeaz prin ape de prim var mai reduse cantitativ, lipsa debitelor mari, ns prezen a viiturilor n urma ploilor toren iale de var . Se aseam n cu subtipul pericarpatic sudic [PcS] cu deosebirea c lipsesc apele de prim var .

Subtipul de regim toren ial premaritim dobrogean [PmD] regim


dezordonat, cu concentrarea scurgerii mai ales n perioada rece a anului. Apar debite mari numai iarna cnd exist precipita ii solide bogate.

CONCLUZII

n concluzie s-ar putea spune c toate rurile din sRomnia ar putea fi incluse, dup regim, ntr-o singur grup ntra clasific rii lui B.D.Zaikov: grupa rurilor cu ape mari de prim var sau dup clasificarea lui D.L.Sokolovski, n grupa rurilor cu ape mari de prim var i viituri de var . (Hidrologia General , 1963)

REGIMUL SCURGERII
Regimul scurgerii poate fi denumit i regimul debitului unui ru, acesta depinde mai ales de regimul precipita iilor, lund n considerare faptul c pentru ara noastr regimul pluvio-nival este reprezentativ pentru condi iile climatice ale rii, ploile dep ind 50% din totalul precipita iilor. A adar scurgerea medie reprezint o valoare medie multianual generat i influen at de mai mul i factori: ZONALITATEA VERTICAL A CLIMEI I NUAN RILE PE ORIZONTAL influen eaz regimul de alimentare a rurilor. VARIA IILE PE ORIZONTAL sunt substan iale, caracteristica general dat de reducerea precipita iilor de la vest la est, astfel chiar i la o altitudine de 1200 m, scurgerea medie descre te de la aproximativ 950 mm pe flancul vestic al Bihorului la 780 mm pe acela i flanc al Orientalilor i la numai 310 mm pe cel r s ritean al acestora. STRUCTURA PETROGRAFIC A ZONEI TRAVERSATE I VEGETA IA influen eaz n mod direct regimul scurgerii.

TIPURI DE REGIM AL SCURGERII


Scurgerea depinde direct de alimentarea rurilor, cea superficial (provenind din ploi i z pad ) cu predominare n propor ie 60-80% i alimentarea subteran (circa 30%). Deosebim:

Regimul pluvio-nival care este caracteristic rii, legat strns de pluvio-

regimul de precipita ii, putem deosebi mai multe subtipuri printre care: nival-pluvial la nl imi mai mari de 1600 m, unde predomin precipita iile nivalsub form de z pad , nival-moderat, la n l imi de peste 2000 m i nival-moderat pluvial-moderat pentru regiunile joase. pluvial-

Alimentare subteran asigur scurgerea permanent a unor ruri, indicnd ponderea ei sc zut la rurile temporale. Contribuie n procentaj mai mare n depresiunile intracarpatice (aprox. 35%) i un procentaj foarte mic n zonele de cmpie (15%).

DEBITELE MEDII ALE RURILOR


Debitele medii ale rurilor marcheaz oscila ii sezoniere, cu diferen ieri mari de la an la an, ceea ce tr deaz instabilitatea climatului de tranzi ie. nsumarea acestor debite pentru ara noastr totalizeaz aproximativ 1180 mcb/s la care li se adaug i 6300 mcb/s ai Dun rii la Tulcea. HARTA BAZINELOR HIDROGRAFICE N ROMNIA.

HARTA RURILOR PRINCIPALE I A BAZINELOR HIDROGRAFICE


(Octavian Mndru , Geografia Romniei Manual pentru clasa a XII-a, Ed.Corint 2000, pag.43) XII-

DATE STATISTICE

Sursa: Dicionar Enciclopedic Romn, Dic Romn, Ed. Politic , Bucureti, 1962-1966 Bucure 1962-

CONCLUZII

Din graficele prezentate reiese faptul c de i este o ar s rac n resurse de ap , Romnia este unul din cei mai mari consumatori de ap din Europa. Dup cum rezult din grafice, consumul de ap specific pe locuitor al Romniei dep e te cu mult valorile altor ri europene cu un nivel de dezvoltare mult mai ridicat.

Bibliografie
 Irimu ,I.A, Geografia Fizic a Romniei, Editura Casa C r ii de tiin , Cluj-Napoca, 2003 Cluj Morariu, T. Pi ot , I. Hidrologia General , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1962 Posea, G. Mndru , O. Geografie fizic general , Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, 1997 Octavian Mndru , Geografia Romniei Manual pentru clasa a XII-a, Ed.Corint, 2000 XII-