Sunteți pe pagina 1din 11

Conceptul de supraveghere bancara

Supravegherea bancara este sistemul de care se foloseste statul pentru a garanta stabilitatea sistemului financiar si presupune: efectuarea de controale la fa a locului (on-site supervision), cu scopul de a: valida acurate ea raport rilor pruden iale; 2. analiza sistemul de control intern i de gestiune a riscurilor, precum i alte aspecte (cum ar fi calitatea conducerii) ce nu pot fi determinate prin tehnici de supraveghere offsite monitorizarea bazat pe raport ri pruden iale (offsite supervision) serve te ca un dispozitiv de avertizare timpurie si favorizeaz mbun t irea eficien ei supravegherii la fa a locului. Eficienta acestea presupune realizare cadrului normativ privind garantarea stabilitatii sectorului bancar pentru asigurarea cresteri economice a statului precum si aprarea depunatorilor care depun mijloacele sale in banci.
1.

Supravegherea bancara reprezinta in sine un sistem menit promovarii stabilitatii pe pietele financiare. Componentele acestui sistem includ: 1. 2. 3. 4. 5. politici macroeconomice efective si stabile; infrastructura publica bine dezvoltata; disciplina de piata efectiva; proceduri pentru o rezolvare eficienta a problemelor bancilor; mecanisme pentru asigurarea un nivel corespunzator al protectiei sistemului.

Definirea unui sistem de supraveghere financiar presupune alegerea unui model de supraveghere i stabilirea institu iei ce va monitoriza opera iunile intermediarilor financiari.

Abordarea Globala a supravegherii bancare sa impus ca o necesitate la frecventele crize bancare si a lipsei unui cadru institutional de colaborare intre organele de supraveghere bancara ale statelor lumii. In acest sens Banca Centrala impreuna cu guvernatorii grupului G10 in 1975 au creat Comitetul Basel pentru supraveghere bancara conceput ca un forum pentru cooperarea privind problemele de supraveghere bancar . n ultimii ani, a devenit tot mai mult o entitate de stabilire a standardelor n toate aspectele supravegherii bancare, inclusiv structura de reglare a capitalului. Scopul CSBB este de a ncuraja convergen a spre abord ri i standarde comune. Comitetul nu este o organiza ie multilateral clasic, pentru ca nu are nici un tratat fondator. BCBS nu emite regulament cu caracter obligatoriu;. Mai degrab , ea func ioneaz ca un forum informal, n care sunt elaborate solu ii politice i standardele. a fost conceput ca un forum n care reprezentan ii supraveghetorilor bancari, exper ii B ncilor Centrale ( i mai trziu ai supraveghetorilor din alte activit i financiare) se ntrunesc n scopul: y s discute probleme fundamentale de interes comun, y s - i mp rt easc cele mai bune practici; y s nve e unul de la altul i s schimbe informa ii privind tehnicile de operare bancar n fiecare din rile lor.

Obiectivul Comitetului Basel


y

Obiectivul s u este de a mbun t i n elegerea problemelor-cheie de supraveghere i mbun t irea calit ii supravegherii bancare la nivel mondial precum i de a promova stabilitatea i s n tatea sistemelor bancare na ionale i a rela iilor inter-bancare interna ionale. n acest sensformuleaz standardele generale de supraveghere i de orient ri i recomand declara iile de bune practici n sectorul bancar de supraveghere n speran a c autorit ile membre, precum i autorit i alte na iuni "va lua m suri pentru a le pune n aplicare prin intermediul propriile lor sisteme na ionale, fie n form legale sau nu - unele dintre cele mai cunoscute dintre ele sunt standardele interna ionale privind adecvarea capitalului, Concordanta Transfrontaliera de Supraveghere Bncara.

Fi a informativ - Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancar


Func ii - Comitetul ofer un forum pentru cooperare periodic privind serviciile bancare cu probleme de supraveghere. n ultimii ani, le-a dezvoltat tot mai mult ntr-un organism de stabilire a standardelor cu privire la toate aspectele legate de supraveghere bancar . Apartenen - Senior func ionarii responsabili de supravegherea bancar sau problemele de stabilitate financiar n b ncile centrale i autorit ile cu responsabilitate oficial pentru supravegherea pruden ial a activit ii bancare n cazul n care acest lucru nu este banca central . Comitetul de la Basel ri membre - Argentina Coreea Australia Luxemburg Belgia Mexic Brazilia rile de Jos Canada Rusia China Arabia Saudit Fran a Singapore Germania Africa de Sud Hong Kong SAR Spania India Suedia Indonezia Elve ia Italia Turcia Japonia Regatul Unit Statele Unite . Pre edinte - Stefan Ingves, guvernator al Sveriges Riksbank Secretariat - Secretarul General: Stefan Walter, sus inut de un personal de 17. Frecven a reuniunilor - Comitetul de la Basel ntrune te, de obicei, de patru ori pe an. Modalit ile de raportare - Comitetul de la Basel privind rapoartele de supraveghere bancar a unui comitet comun al guvernatorilor b ncii centrale i (non-banc central ) capete de supraveghere din rile sale membre (astfel cum sunt enumerate mai sus). y Comitetul men ine leg turi cu autorit i de supraveghere care nu particip direct la comisie cu scopul de a consolida standardele de supraveghere pruden ial n toate pie ele majore. Aceste eforturi s ia o serie de diferite forme, inclusiv: y dezvoltarea i r spndirea n ntreaga lume de studii de politici pe o gam larg de aspecte de supraveghere; y exercitarea de cooperare de supraveghere, prin sprijinirea comitetelor regionale de supraveghere i de sponsorizare a unei conferin e interna ionale la fiecare doi ani; y cooperare cu FSI n furnizarea de formare de supraveghere, att n Basel, ct i la nivel regional sau local. Principalele subgrupuri y Grupul de implementare a standardelor y Politica de dezvoltare a Grupului y Contabilitate Task Force y Grupul Consultativ Basel

ACTIVITATEA SUBGRUPURILOR
De implementare a standardelor Group (SIG) Subgrupul de risc opera ional - abordeaz aspecte legate de abord rii avansate de evaluare pentru riscul opera ional Task Force privind Colegii - dezvolta orient ri privind activitatea Comitetului de la Basel cu privire la colegiile de supraveghere Task Force privind remunerarea - promoveaz adoptarea de practici solide remunerarea Standarde monitorizarea procedurilor Task Force - dezvolta proceduri pentru a ob ine o mai mare eficien i coeren n monitorizarea standardelor i punerea n aplicare Grupul pentru politica de dezvoltare (PDG) De management al riscului i de Grupul de Modelare - punct de contact cu industria de la cele mai recente progrese n m surarea i gestionarea riscului Cercetare Task Force - faciliteaz economi ti de la institu iile membre pentru a discuta de cercetare privind stabilitatea financiar , n consultare cu sectorul academic Rezerva i Group Trading - clien i modul n care riscurile n portofoliul de tranzac ionare ar trebui s fie capturate de c tre capitalul de reglementare Grupul de lucru privind Lichiditatea - lucr ri pe standarde globale de gestionare a riscurilor de lichiditate i de regulament Defini ia Subgrupul de capital - clien i instrumentelor eligibile de capital Capital Group Monitorizare - coordoneaza expertiza a supraveghetorului na ionale n cerin ele de capital de monitorizare Transfrontalier Group Bank Rezolu ia - compar politicile na ionale, a cadrelor juridice, precum i alocarea a responsabilit ilor de solu ionare a b ncilor cu semnificative opera iunilor transfrontaliere Grupul operativ de Contabilitate (ATF) - se asigur c standardele de contabilitate i de audit ajuta la promovarea gestion rii riscurilor de sunet men innd astfel securitatea i soliditatea sistemului bancar Subgrup de audit - analizeaz aspectele-cheie de audit i coordoneaz cu alte organisme pentru a promova standarde Grupul consultativ la Basel (BCG) - faciliteaza angajament ntre autorit ile de supraveghere bancar , inclusiv dialogul cu rile ter e

n prezent, are cam 25 de grupuri tehnice de lucru i echipe care de asemenea se ntlnesc regulat. prezent, regulat. Secretariatul Comitetului de la Basel este preluat de c tre Banca Reglementelor Internaionale de la Interna Basel. Secretariatul compus din 15 persoane num r supraveghetori profesioniti de la instituiile profesioni institu membre. n plus, fa de asumarea rolului de secretariat al Comitetului i al multor subcomisii de fa exper experi, poate oferi consultan autorit ilor de supraveghere din toate rile. consultan

Comitetul de la Basel nu are nici o autoritate supranaional formal de supraveghere, i concluziile sale nu au, i nici nu s-a intenionat s aib vreodat , putere legal . Mai degrab formuleaz standarde cuprinz toare de supraveghere i linii de ghidare i recomand declaraii de bun practic n sperana c autorit ile individuale vor lua decizii n vederea implement rii lor prin m surile obligatorii sau nu - cele mai potrivite pentru sistemele lor naionale. n acest fel, Comitetul ncurajeaz convergena spre abord ri comune i standarde comune f r a ncerca o armonizare detaliat a tehnicilor de supraveghere ale statelor membre. Comitetul raporteaz c tre guvernatorii b ncii centrale ai grupului celor 10 ri i c tre efii autorit ilor de supraveghere ale acelor ri unde banca central nu are o responsabilitate. Caut sprijinul lor pentru marile sale iniiative. Aceste decizii acoper o mare varietate de probleme financiare. Un obiectiv important al Comitetului a fost acoperirea golurilor n supravegherea internaional prin prisma a dou principii: nici un stabiliment bancar nu va sc pa supravegherii i supravegherea s fie adecvat . Pentru a realiza aceasta, Comitetul a emis o serie de documente din 1975.

Documente care au pus bazele fundamentale ale alinierii si perfectionarii supravegherii bancare in lume. lume.
Principii de supraveghere a institutiilor bancare 1983 - Documentul con ine 2 principi de baz : 1. nici o institu ie bancar nu poate evita supravegherea bancar 2. supravegherea trebuie s fie adecvat . Principiul 2 include dou componente: 1 func iile complementare de supraveghere ale rii de origine i rii de re edin . Aceasta presupune c dac supravegherea organelor de resort din ara de origine asupra institu iilor bancare n ara de re edin este insuficient , organele de supraveghere a rii de re edin pot interzice activitatea institu iilor date i viceversa. 2 supravegherea consolidat , care amplific rolul organelor rii de origine n exercitarea supravegherii bancare i diminuarea poten ialelor efecte negative ale diverselor standarde de reglementare bancar , aplicate in diferite ri. Standardele minime de supraveghere a grupurilor bancare interna ionale1992, care con ine 4 amendamente de baz : 1. Toate b ncile i grupurile bancare interna ionale snt supuse supravegherii din partea organelor rii de origine 2. Crearea institu iei bancare transfrontaliere trebuie s fie coordonat de organele de supraveghere din ara de origine i ara de re edin . 3. Organele de supraveghere din ara de origine posed dreptul solicit rii informa iei de la institu ia bancar transfrontalier care activeaz n alt stat. 4. Organele de supraveghere din ara de re edin pot aplica orice m suri restrictive n cazul nerespect rii standardelor date. Cerin a principal a Standardelor minime... const n necesitatea exercit rii supravegherii consolidate de c tre organele rii de origine. Totodat anumite func ii de control revin organelor din ara de re edin . : y Ele stabilesc existen a acordului cu organele corespunz toare ale ri de origine privind schimbul de informa ie despre func ionarea institu iilor bancare pe teritoriul s u y Stabilesc existen a permisiunii organelor rii de origine privind crearea institu iei bancare str ine. y Determin capacitatea organelor din ara de origine de a efectua supravegherea consolidat n m sura cuvenit .

Concluzie: Concluzie: La baza formarii fundamentelor de aliniere si perfectionare a supravegherii


bancare in intreaga lume au stat primele documente ale Comitetului Basel de supraveghere bancara

Prin elaborarea documentului Principiile de supraveghere a institutiilor bancare din 1983


1. 2.

s-a pus bazele fundamentale ale colaborarii globale dintre statele lumii. Sau creat premizele de aliniere globala ulterioara in vederea creerii stabilitatii sitemului bancar si reducerea riscului de sistem.

Prin elaborarea Standardele minime de supraveghere a grupurilor bancare interna ionale1992,


1. 2. 3.

Sa definit cadrul general de perfectionare a supravegherii bancare in intreaga lume. Sa inceput procesul de colaborare in domeniul supravegherii bancare mondiale. Sau implimentat primele norme de supraveghere bancara .

Bibliografie
1.

http://www.scritube.com/economie/finante/Bazele-teoretice-alesupravegh13958.php Bazele teoretice ale supravegherii Bancare. http://www.bm.ust.hk/~jgan/papers/BARTHnolle%20gan_bood.pdf Global Banking Regulation& Supervision.
Nicolae DARDAC ,Bogdan MOINESCU POLITICI MONETARE SI TEHNICI BANCARE ,note de curs, Bucuresti 2007.

2.
3.

4. 5. 6. 7. 8.

Wikipedia.org Basel Committee on Banking Supervision http://www.bis.org/bcbs/index.htm Http://www.c-ebs.org/crdtg.htm http://www.c-ebs.org/. The European Banking Authority http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820062/6.pdf GLOBALIZAREA INDUSTRIEI BANCARE www.bis.org. Capital Adequacy Directive - Directiva European CAD III www.europa.eu.int

9. 10.

Mulumim pentru Atenie

gcoala Masteral de Excelen n Economie i Business Excelen

Documentele Comitetului de la Basel privind supravegherea bancar fundamente ale alinierii i perfecion rii supravegherii bancare n ntreaga lume.

Josu Maria AB 101