Sunteți pe pagina 1din 16

PROTEC IA I PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

PROTEC IA ALTERNATIV
Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea p rin ilor s i sau care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija acestora, are dreptul la protec ie alternativ . Forme: Forme: 1. instituirea tutelei; tutelei; 2. m surile de protec ie special prev zute de Legea nr. 272/2004; nr. 272/2004; 3. adop ia. ia.

INSTITUIREA TUTELEI
Tutela se instituie n situa ia n care ambii p rin i sunt deceda i, necunoscu i, dec zu i din exerci iul drepturilor p rinte ti, pu i sub interdic ie, declara i judec tore te mor i sau disp ru i, precum i n cazul n care, la ncetarea adop iei, instan a judec toreasc hot r te c este n interesul copilului instituirea unei tutele. tutele. Tutela se instituie de c tre instan a judec toreasc n a c rei circumscrip ie teritorial domiciliaz sau a fost g sit copilul. copilul. Instan a nume te cu prioritate ca tutore, dac nu se opun motive ntemeiate, o rud sau un afin ori un prieten al familiei copilului, n stare s ndeplineasc aceast sarcin . Persoana fizic sau so ii care urmeaz a fi tutori sunt numi i pe baza prezent rii de c tre direc ia general de asisten social i protec ia copilului a raportului de evaluare a acestora. Propunerea acestora. se va face inndu-se seama de rela iile personale, de apropierea inndudomiciliilor, precum i de opinia copilului. copilului.

Protec ia special
Reprezint ansamblul m surilor, presta iilor i serviciilor destinate ngrijirii i dezvolt rii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea p rin ilor s i sau a celui care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija acestora. acestora. Copilul beneficiaz de aceast form de protec ie pn la dobndirea capacit ii depline de exerci iu. iu. La cererea tn rului, exprimat dup dobndirea capacit ii depline de exerci iu, dac i continu studiile ntr-o form de nv mnt de zi, ntrprotec ia special se acord , n condi iile legii, pe toat durata continu rii studiilor, dar f r a se dep i vrsta de 26 de ani. ani. Tn rul care a dobndit capacitate deplin de exerci iu i a beneficiat de o m sur de protec ie special , dar care nu i continu studiile i nu are posibilitatea revenirii n propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiaz , la cerere, pe o perioad de pn la doi ani, de protec ie special , n scopul facilit rii integr rii sale sociale. Aceste sociale. prevederi legale nu mai sunt aplicabile dac se face dovada c tn rului i sa oferit un loc de munc i/sau locuin , iar acesta le-a refuzat sau le-a lelepierdut din motive imputabile lui, n mod succesiv. succesiv.

M SURILE DE PROTEC IE SPECIAL


Plasamentul; Plasamentul n regim de urgen ; Supravegherea specializat .

BENEFICIARII ACESTOR M SURI:


Copilul ai c rui p rin i sunt deceda i, necunoscu i, dec zu i din exerci iul drepturilor p rinte ti, sau c rora li s-a aplicat pedeapsa nterzicerii drepturilor p rinte ti, pu i sub interdic ie, declara i judec tore te mor i sau disp ru i, cnd nu a putut fi instituit tutela; Copilul care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija p rin ilor din motive neimputabile acestora; Copilul abuzat sau neglijat; Copilul g sit sau copilul abandonat de c tre mam n unit i sanitare; Copilul care a s vr it o fapt prev zut de legea penal i nu r spunde penal; Copilul ntors din str in tate n condi iile prev zute de art. 19 alin. (2) din Legea nr. 272/2004; Copilul cet ean str in aflat pe teritoriul Romniei, n situa iile prev zute de dispozi iile art. 20 din Legea nr. 272/2004.

ASPECTE GENERALE PRIVIND APLICAREA M SURILOR DE PROTEC IE SPECIAL


M surile de protec ie special a copilului se stabilesc i se aplic n baza planului individualizat de protec ie, ntocmit de Direc ia general de asisten social i protec ia copilului imediat dup primirea cererii de instituire a unei m suri de protec ie special sau imediat dup ce directorul direc iei a dispus plasamentul n regim de urgen . La stabilirea obiectivelor planului individualizat de protec ie se acord prioritate reintegr rii copilului n familie sau, dac nu este posibil, plasamentul copilului n familia extins . Obiectivele planului se stabilesc cu consultarea obligatorie a p rin ilor i a membrilor familiei l rgite care au putut fi identifica i. i. M surile de protec ie special a copilului care a mplinit 14 ani se stabilesc numai cu consim mntul acestuia. n situa ia n care copilul refuz s i dea consim mntul, acestuia. m surile de protec ie special se stabilesc numai de c tre instan a judec toreasc , care poate trece peste refuzul copilului de a- i exprima consim mntul fa de m sura propus doar n situa ii temeinic motivate. motivate. P rin ii, precum i copilul care a mplinit 14 ani au dreptul s atace n instan m surile de protec ie special aplicate, beneficiind de asisten juridic gratuit , n condi iile legii. legii. mprejur rile care au stat la baza stabilirii m surilor de protec ie special sunt verificate trimestrial de c tre Direc ia general de asisten social i protec ia copilului, care, n caz de modificare a acestora, are obliga ia de a sesiza de ndat comisia pentru protec ia copilului sau, dup caz, instan a judec toreasc , n vederea modific rii sau ncet rii m surii. Dreptul de sesizare n astfel de situa ii l au, de surii. asemenea, p rin ii sau alt reprezentant legal al copilului i copilul. copilul.

Direc ia general de asisten social i protec ia copilului sau, dup caz, organismul privat autorizat urm resc modul n care sunt puse n aplicare m surile de protec ie special , dezvoltarea i ngrijirea copilului n perioada aplic rii m surii i ntocmesc, trimestrial sau ori de cte ori apare o situa ie care impune acest lucru, rapoarte privind evolu ia dezvolt rii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului i a modului n care acesta este ngrijit. n cazul n care se constat , pe baza raportului ngrijit. astfel ntocmit, necesitatea modific rii sau a ncet rii m surii, direc ia general de asisten social i protec ia copilului are obliga ia de a sesiza de ndat comisia pentru protec ia copilului sau, dup caz, instan a judec toreasc . La ncetarea m surilor de protec ie special prin reintegrarea copilului n familia sa, serviciul public de asisten social , persoanele cu atribu i de asisten social din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, precum i Direc ia general de asisten social i protec ia copilului de la domiciliul p rin ilor copilului au obliga ia de a urm ri evolu ia dezvolt rii copilului, precum i modul n care p rin ii i exercit drepturile i i ndeplinesc obliga iile cu privire la copil, ntocmind rapoarte lunare pe o perioad de minimum 3 luni. luni. Copilul fa de care a fost luat o m sur de protec ie special are dreptul de a men ine rela ii cu alte persoane, dac acestea nu au o influen negativ asupra dezvolt rii sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. sociale.

REGULI SPECIALE DE PROCEDUR APLICABILE N CAZUL INSTITUIRII TUTUROR M SURILOR DE PROTEC IE SPECIAL
Competen a apar ine tribunalului de la domiciliul copilului sau n a c rui circumscrip ie a fost g sit copilul. copilul. Cauzele se solu ioneaz n regim de urgen , cu citarea reprezentantului legal al copilului, a direc iei generale de asisten social i protec ia copilului i cu participarea obligatorie a procurorului. Aceste cauze sunt scutite de plata taxei de procurorului. timbru. timbru. Audierea copilului care a mplinit 10 ani este obligatorie; n cazul copilului abuzat sau obligatorie; neglijat audierea are loc numai n camera de consiliu n prezen a unui psiholog i numai dup o preg tire prealabil a copilului. copilului. De asemenea, n cazul copilului abuzat sau neglijat se poate administra, din oficiu, ca prob , declara ia scris sau nregistrat prin mijloace audio-video a copilului, audioreferitoare la abuzul sau neglijarea la care a fost supus. supus. Termenele de judecat nu pot fi mai mari de 10 zile. zile. P r ile sunt legal citate dac cita ia le-a fost nmnat cu cel pu in o zi naintea lejudec rii. rii. Hot rrea se pronun n ziua n care au luat sfr it dezbaterile. n situa ii deosebite, dezbaterile. hot rrea poate fi amnat cel mult 2 zile. zile. Hot rrea instan ei de fond este definitiv i executorie. Hot rrea se redacteaz i executorie. se comunic p r ilor n cel mult 10 zile de la pronun are. are. Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunic rii hot rrii. rrii.

PLASAMENTUL
a) b) c)

M sur de protec ie special , cu caracter temporar, ce poate fi dispus , dup caz, la: la: o persoan sau familie; familie; b) un asistent maternal; maternal; c) un serviciu de tip reziden ial. ial. Plasamentul copilului care nu a mplinit vrsta de 2 ani poate fi dispus numai la familia extins sau substitutiv ; prin excep ie, se poate dispune plasamentul copilului mai mic de 2 ani ntr-un serviciu ntrde tip reziden ial n situa ia n care acesta prezint handicapuri grave, cu dependen de ngrijiri n servicii de tip reziden ial specializate. specializate.

COMPETEN A STABILIRII M SURII PLASAMENTULUI


M sura plasamentului se stabile te de c tre: tre: Comisia pentru protec ia copilului cnd exist acordul p rin ilor, n cazul copilului care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija p rin ilor din motive neimputabile acestora, precum i n cazul copilului care a s vr it o fapt prev zut de legea penal i care nu r spunde penal. penal. Instan a judec toreasc (tribunalul), la cererea Direc iei generale de asisten social i protec ia copilului, n urm toarele situa ii: ii: a) n situa ia copilului ai c rui p rin i sunt deceda i, necunoscu i, dec zu i din exerci iul drepturilor p rinte ti sau c rora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor p rinte ti, pu i sub interdic ie, declara i judec tore te mor i sau disp ru i, cnd nu a putut fi instituit tutela; tutela; b) Copilul abuzat sau neglijat i copilul g sit sau copilul abandonat de c tre mam n unit i sanitare, dac se impune nlocuirea plasamentului n regim de urgen dispus de c tre direc ie; ie; c) n cazul copilului care, n vederea protej rii intereselor sale, nu poate fi l sat n grija p rin ilor din motive neimputabile acestora, precum i n cazul copilului care a s vr it o fapt prev zut de legea penal i care nu r spunde penal, atunci cnd nu exist acordul p rin ilor. ilor.

ASPECTE PRIVIND DISPUNEREA M SURII PLASAMENTULUI


La stabilirea m surii plasamentului, se va urm ri: ri: a) Plasarea copilului, cu prioritate, la familia extins sau substitutiv ; b) Men inerea fra ilor mpreun ; c) Facilitarea exercit rii de c tre p rin i a dreptului de a ntre ine rela ii personale cu copilul. copilul. Drepturile i obliga iile p rinte ti n situa ia copilului pentru care instan a a dispus m sura plasamentului sunt exercitate i, respectiv, ndeplinite de c tre pre edintele consiliului jude ean, respectiv de c tre primarul sectorului municipiului Bucure ti. ti. Modalitatea de exercitare a drepturilor i de ndeplinire a obliga iilor p rinte ti cu privire la persoana i la bunurile copilului aflat n aceast situa ie se stabile te de instan a judec toreasc . Instan a care a dispus plasamentul copilului va stabili, dac este cazul, i cuantumul contribu iei lunare a p rin ilor la ntre inerea acestuia, n condi iile stabilite de Codul familiei. familiei.

PLASAMENTUL N REGIM DE URGEN


a) b) c)

M sur de protec ie special , cu caracter temporar, care se stabile te n situa ia copilului abuzat sau neglijat, precum i n situa ia copilului g sit sau a celui abandonat n unit i sanitare. sanitare. Copilul poate fi plasat la: la: o persoan sau familie; familie; un asistent maternal; maternal; un serviciu de tip reziden ial. ial. Aceast m sur se stabile te de c tre directorul Direc iei generale de asisten social i protec ia copilului din unitatea administrativ-teritorial n care se g se te administrativcopilul, cnd nu se ntmpin opozi ie din partea persoanelor juridice, precum i a persoanelor fizice care au n ngrijire sau asigur protec ia copilului respectiv, n caz contrar competen a apar innd instan ei judec tore ti. ti. n situa ia plasamentului n regim de urgen dispus de Direc ia general de asisten social i protec ia copilului, aceasta este obligat s sesizeze instan a judec toreasc n termen de 48 de ore de la data la care a dispus aceast m sur , pentru a se pronun a cu privire la men inerea plasamentului n regim de urgen sau la nlocuirea acestuia cu m sura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului n familia sa, precum i cu privire la exercitarea drepturilor p rinte ti. ti.

SUPRAVEGHEREA SPECIALIZAT
M sura supravegherii specializate se dispune fa de copilul care a s vr it o fapt penal i care nu r spunde penal. penal. M sura supravegherii specializate const n men inerea copilului n familia sa, sub condi ia respect rii de c tre acesta a unor obliga ii, cum ar fi: fi: a) Frecventarea cursurilor colare; colare; b) Utilizarea unor servicii de ngrijire de zi; zi; c) Urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie; psihoterapie; d) Interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea leg turi cu anumite persoane. persoane. Cnd exist acordul p rin ilor sau al reprezentantului legal al copilului, aceast m sur se dispune de c tre comisia pentru protec ia copilului, iar n lipsa acestui acord, de c tre instan a judec toreasc .

DISPUNEREA M SURII SUPRAVEGHERII SPECIALIZATE


n cazul copilului care a s vr it o fapt penal i care nu r spunde penal, la luarea unei m suri de protec ie (supravegherea specializat sau plasamentul), se va ine seama de: de: Condi iile care au favorizat s vr irea faptei; faptei; Gradul de pericol social al faptei; faptei; Mediul n care a crescut i a tr it copilul; copilul; Riscul s vr irii din nou de c tre copil a unei fapte prev zute de legea penal ; Orice alte elemente de natur a caracteriza situa ia copilului. copilului.

a) b) c) d) e)

DISPOZI II SPECIALE
n toate cauzele care privesc stabilirea, nlocuirea ori ncetarea m surilor de protec ie special pentru copilul care a s vr it o fapt penal i nu r spunde penal, se va ntocmi un raport i din partea serviciului de reintegrare i supraveghere de pe lng instan a judec toreasc .