Sunteți pe pagina 1din 31

Actul juridic civil

Autori: Bondor Ana-Maria Mi ariu Alin Mure an Roxana

Cuprins
I. No iunea de act juridic civil II. Clasificarea actelor juridice civile III. Condi iile actului juridic civil III.1.Capacitatea de a ncheia actul juridic civil III.2.Consim mntul Condi ii Viciile de consim mnt.Eroarea,dolul,violen a i leziunea III.3.Obiectul actului juridic civil III.4.Cauza actului juridic civil III.5.Forma actului juridic civil III.6.Modalit ile actului juridic civil.Termenul,condi ia i sarcina III.7.Efectele actului juridic civil IV. Ineficacitatea actului juridic civil IV.1.Rezilirea IV.2.Revocarea IV.3.Caducitatea IV.4.Rezolu iunea
IV.5.Nulitatea

I. No iunea de act juridic civil


Dintre defini iile mai cunoscute ale actului juridic civil amintim unele mai raspndite. Astfel se consider c : 1. Actul juridic este o manifestare de voin unilateral , bilateral sau multilateral s vr it cu inten ia de a stabili, modifica sau stinge, potrivit dreptului obiectiv, raporturi juridice, cu condi ia ca de existen a acestor inten ii s depind ns i producerea efectelor juridice. 2. Actul juridic civil este manifestarea de voin f cut cu inten ia de a produce efecte juridice, adic de a na te, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. 3. Actul juridic civil reprezint manifestarea de voin a uneia sau mai multor p r i, s vr it cu inten ia de a produce efecte juridice civile, constnd n crearea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile, n temeiul i n limitele stabilite de normele dreptului civil obiectiv.

Elementele definitorii ale actului juridic civil sunt urm toarele : y y y manifestarea de voin a subiectului (subiec ilor de drept civil) realizat n limitele i condi iile stabilite de normele juridice civile; manifestarea de voin exprim inten ia de a produce efecte juridice; efectul manifest rii de voin este na terea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile.

II. Clasificarea actelor juridice civile


Clasificarea actelor juridice civile se face dup mai multe criterii : Dup num rul p r ilor, distingem : Actele juridice civile unilaterale.Actul juridic civil unilateral este rodul voin ei exprimate de o singur parte (nu neap rat de o singur persoan ). Prin parte n actul juridic civil se n elege persoana sau persoanele fizice sau juridice care, manifestndu- i voin a exprim n act un interes juridic propriu i direct, actul producnd efecte n persoana sau patrimoniul s u. Exemple : testamentul, oferta i procura. Actele juridice civile bilaterale .Actul juridic civil bilateral este acel act juridic civil care reprezint voin a concordant a dou p r i diferite (fiecare parte putnd fi constituit dintr-una sau mai multe persoane) i const n manifestarea de voin a dou p r i, este un acord de voin realizat ntre ele n scopul cre rii, modific rii sau stingerii de raporturi juridice civile concrete. Manifestarea de voin a fiec reia dintre p r i poart denumirea de consim mnt. Exemple : contractul de vnzare cump rare, dona ia, mandatul, contractul de mprumut, contractul de depozit. Acte juridice civile multilaterale .Actul juridic civil multilateral este acel act juridic civil care este rodul acordului de voin ce provine de la mai multe p r i care urm resc realizarea aceluia i scop. Acestea sunt denumite i acte juridice uniune. Exemple : contractul civil de societate.

Dup efectul actului juridic se disting : Actelor juridice civile constitutive de drepturi sunt acelea care dau na tere unor drepturi civile subiective care n-au existat anterior. Prin ncheierea lor, se stabilesc deci ntre p r i raporturi juridice civile n con inutul c rora se creeaz drepturi i obliga ii corelative care nu au existat nainte. Exemple : c s toria, nfierea, amanetul, ipoteca conven ional . Actelor juridice civile translative de drepturi sunt acelea care au ca efect str mutarea unui drept civil subiectiv din patrimoniul unuia dintre p r i n patrimoniul celeilalte. Exemple : contractul de vnzare-cump rare, de schimb, de dona ie, testamentul i cesiunea de crean . Actelor juridice civile declarative sunt acelea prin care p r ile i recunosc sau i confirm anumite drepturi civile subiective preexistente ncheierii actului i care au ca efect retroactiv consolidarea sau definitivarea ntre p r i a unor astfel de drepturi. Exemple : partajul, actul confirmativ.

Actul juridic civil mai poate fi clasificat dup : Scopul urm rit Actele juridice civile cu titlu oneros Acte aleatorii c. de asigurare, c. de ntre inere Actele juridice civile comutative c. de vnzare-cump rare

Actele juridice civile cu titlu gratuit

 Libert ile dona ia, mercenatul Actele dezinteresate mandatul gratuit

Efectul actului juridic


Acte juridice civile constitutive de drepturi c s toria, nfierea Acte juridice civile translative de drepturi dona ia, testamentul Acte juridice civile declarative partajul, actul confirmativ

Importan a actului juridic civil


Acte de conservare soma ia,ntocmirea unui inventar Acte de administrare asigurarea, executarea unor repara ii de ntre inere Acte de dispozi ie - vnzarea, schimbul

Mai exist clasific ri ale actelor juridice civile dup : Con inut Mod de formare Momentul producerii efectelor Rolul voin ei p r ilor Leg tura lor cu modalit ile Raportul dintre ele Leg tura lor cu cauza Criteriul modalit ii ncheierii Criteriul reglement rii i denumirii legale Modul de executare

III. Condi iile actului juridic civil


Prin condi ii de valabilitate a actului juridic civil se n elege componentele structurale ale acestuia,adic elementele sale constitutive,care pot fi comune tuturor acestor acte juridice ori sunt specifice unei anumite categorii sau chiar unui singur act juridic civil.Prezen a acestor componente sau elemente este indispensabil pentru valabilitatea acestor acte juridice civile i pentru ca ele s produc efecte juridice. Condi iile esen iale pentru validitatea actelor juridice civile sunt : y y y y Capacitatea de a ncheia actul juridic civil Consim mntul valabil al p r ilor ce se oblig Un obiect determinat O cauz licit

Acestea i alte condi ii de validitate ale actelor juridice civile se clasific n func ie de alte criterii : A.Criteriul aspectului la care se refer ,condi iile la care ne referim pot fi de trei feluri: de fond,de form i de publicitate. B.n func ie de importan a lor,pentru existen a actului le distingem n condi ii esen iale si condi ii neesen iale. C.n func ie de sanc iunea nerespect rii lor distingem: condi iile de validitate i condi iile de eficacitate. D.n func ie de gradul lor de generalitate se pot distinge: condi ii generale i condi ii speciale.

Capacitatea de a ncheia actul juridic civil reprezint o component a capacit ii de folosin a subiectului de drept civil i apare ca o premis a capacit ii de exerci iu a acestuia. Capacitatea este acea condi ie de fond i esen ial care const n aptitudinea subiectului de drept civil de a ncheia acte juridice civile, devenind astfel titular de drepturi i obliga ii civile. Capacitatea de a ncheia acte juridice civile este o stare de drept. Incapacitatea de a ncheia acte juridice civile trebuie expres prev zut de lege.

Consim mntul este acea condi ie esen ial , de fond i general a actului juridic civil care const n manifestarea de voin a subiectului de drept civil de a ncheia un anumit act juridic i de a se obliga juridice te. Esen ial pentru actul juridic civil este manifestarea de voin a p r ii sau p r ilor actului i inten ia acesteia sau acestora ca ea s produc , n limitele dreptului obiectiv, efecte juridice.

y y y y

Condi iile consim mntului. Pentru a fi valabil, a dobndi valoare juridic i deci a produce efecte juridice consim mntul trebuie s ndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii : S fie emanat de o persoan cu discern mnt S fie exprimat cu inten ia de a produce efecte juridice S fie exteriorizat S fie neviciat

Viciile de consim mnt sunt : eroarea,dolul(viclenia),violen a i leziunea.

a)Eroarea poate fi definit ca falsa reprezentare a realit ii la ncheierea unui act juridic civil.Aceasta poate interveni, i deci prezint ,interes fie n momentul declan rii voin ei interne,fie la declararea,transmiterea ori interpretarea voin ei.(De exemplu:oferta scris de vnzare,n care vnz torul,vrnd s propun pre ul de 15000 de lei,scrie pre ul de 1500 de lei). b)Dolul(viclenia).Este acel viciu de consim mnt care const n inducerea n eroare a unei persoane prin utilizarea de mijloace viclene sau dolosive pentru a o determina s ncheie un act juridic civil.Dolul poate interveni n momentul ncheierii actului juridic civil i poate privi,uneori, i executarea actului respectiv. c)Violen a const n amenin area unei persoane cu un r u care insufl acesteia o temere care o determin s ncheie un act juridic civil,pe care altfel nu l-ar fi ncheiat.Violen a viciaz consim mntul cnd partea ncheie contractul sub amenin area unui r u considerabil i actual i,cel pu in, iminent n ce prive te fie persoana,fie averea sa. d)Leziunea.Const n dispropor ia v dit de valoare ntre dou presta ii,adic ntr-un prejudiciu ncercat de c tre o parte a actului juridic civil,n chiar momentul perfect rii actului.

Obiectul actului juridic civil Prin obiectul actului juridic civil se n elege (n privin a contractelor) acela la care p r ile sau numai una din p r i se oblig ,adic conduita p r ilor stabilit prin actul juridic civil, respectiv ac iunile ori inac iunile la care ele sunt ndrept ite sau de care sunt inute. Se observ c obiectul actului juridic civil se identific cu obiectul raportului juridic civil ce izvor te din acel act. Condi iile obiectului. Pentru a fi valabil,obiectul actului juridic civil trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: s existe; s fie n circuitul civil-aceast condi ie este formulat expres,n privin a contractelor; s fie determinat sau determinabil; s fie posibil; s fie licit i moral-obiectul actului juridic trebuie s fie n conformitate cu dispozi iile legale i cu bunele moravuri.

Cauza actului juridic civil. Cauza sau scopul este acea condi ie de valabilitate a actului juridic care const n obiectivul urm rit la ncheierea unui astfel de act juridic.Cauza reprezint deci un element al voin ei juridice i are o natur psihologic ,exprimnd motiva ia care a stat la baza ncheierii actului juridic civil.

Condi iile cauzei. Pentru a fi valabil cauza actului juridic civil trebuie s ndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii: cauza trebuie s existe; cauza trebuie s fie real ; cauza trebuie s fie licit i moral .

orma actului juridic civil. Prin forma actului juridic civil n elegem modalitatea de exteriorizare a manifest rii de voin f cut cu inten ia de a da na tere,modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Condi ia de form a actului juridic civil se supune regulii de drept numit consensualism.Principiul consensualismului nseamn c simpla manifestare de voin este nu numai necesar ,dar i suficient pentru ca actul juridic civil s ia na tere n mod valabil din punctul de vedere al formei pe care o mbrac .Conform acestui principiu,voin a juridic produce efecte indiferent de forma n care a fost manifestat . Clasificarea condi iilor de form .Condi iile de form ale actului juridic civil pot fi clasificate dup : a) consecin ele juridice ale nerespect rii lor,distingem urm toarele forme: cnd nerespectarea formei atrage nulitatea actului juridic civil avem de a face cu forma cerut pentru valabilitatea actului juridic civil(forma cerut ad validitatem sau ad solemnitatem). cnd consecin a nerespect rii formei este imposibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de prob ,vom fi n prezen a formei cerute pentru probarea actului juridic civil (forma cerut ad probationem) cnd nerespectarea formei atrage sanc iunea inopozabilit ii fa de ter i,forma se cere pentru opozabilitate fa de ter i. b) sursa(izvorul) care cere respectarea unei anumite forme pentru ca actul juridic civil s fie valabil,putem distinge: forma legal sau forma impus de legea civil ; forma voluntar sau conven ional care este impus de p r i;

Modalit ile actului juridic civil. Prin modalitate a actului juridic civil se n elege elementul cuprins ntr-un asemenea act,care const ntr-o mprejurare ce are influen asupra efectelor pe care le produce sau trebuia s le produc actul,n sensul amn rii,limit rii sau desfin rii lor. n Codul civil,se disting trei modalit i ale actului juridic civil:termenul,condi ia i sarcina

Efectele actului juridic. Efectele actului juridic constau n na terea,modificarea,transmiterea sau stingerea unor raporturi juridice civile concrete,implicit a drepturilor i obliga iilor care constituie con inutul acestor raporturi juridice i la care actul juridic respectiv le d na tere,pe care le modific ,pe care le transmite sau pe care le stinge. Reglement rile legale referitoare la efectele actului juridic civil le g sim,nainte de toate,n Codul civil romn,chiar dac acesta nu cuprinde norme generale referitoare la actele juridice civile. Principiile efectelor actului juridic civil.Principiile la care ne referim exprim acele reguli de drept civil care indic :cum,n ce condi ii i fa de cine se produc aceste efecte.Acestea sunt:principiul for ei obligatorii,principiul irevocabilit ii actului juridic civil i principiul relativit ii efectelor actului juridic civil.

IV. Ineficacitatea actului juridic civil


Prin ineficacitatea actului juridic civil se desemneaz acele situa ii juridice cnd,din cauze concomitente sau subsecvente ncheierii sale ,acel act nu- i produce, total sau par ial,temporar sau definitive,efectele. n legisla ia civil romneasc n materie nu exist un sediu propriu-zis,reglementarea ineficacit ii actelor juridice civile fiind dispersat n Codul civil,precum i n alte acte normative civile.

Cauzele ineficacit ii actelor juridice civile. Acestea pot fi urm toarele: nesocotirea condi iilor de validitate la ncheierea actului;mprejur ri ce au fost avute n vedere de p r i sau prev zute de lege n momentul ncheierii,n mod valabil,a actului juridic civil;mprejur ri intervenite tot dup ncheierea valabil a actelor juridice civile,dar nainte de execuatarea acestora sau pe parcursul ei,ce mpiedic producerea efectelor sau duc la desfiin area actelor,ce poart denumirea de acte atacabile.Astfel de cauze sunt rezolu iunea,rezilierea,revocarea i caducitatea. Pe lng aceste cauze mai exist i nulitatea. A.  B.  C.  n raport cu momentul n care s-au n scut, distingem: cauze originare cauze subsecvente n func ie de caracterul temporar sau definitiv, exist : cauze temporare cauze definitive Dup modul n care opereaz n timp,distingem: cauze retroactive cauze neretroactive

Nulitatea. No iunea de nulitate a actului juridic civil poate fi definit ca o sanc iune de drept civil care lipse te actul juridic de efectele contrare regulilor de conduit cuprinse n acte normative edictate pentru ncheierea sa valabil . Tr s turile nulit ii actului juridic civil.Din defini ia dat nulit ii actului juridic civil se desprind tr s turile sale caracteristice i anume: nulitatea actului este o sanc iune de drept civil; prive te numai actele juridice,nu i faptele juridice stricto sensuI; intervine ntotdeauna cnd sunt nc lcate normele legale care reglementeaz condi iile de validitate ale actului juridic; const n lipsirea actului juridic de efectele ce contravin normelor legale edictate pentru ncheierea valabil a actului juridic; nu prive te neap rat actul juridic n ntregime,ci doar clauzele nelegale; momentul n raport cu care se apreciaz conformitatea actului cu legea este acela al ncheierii actului juridic civil.

unc iile nulit ii actului juridic civil.Ca sanc iune de drept civil,nulitatea actului civil juridic ndepline te urm toarele func ii: func ia preventiv , prin care se realizeaz aten ionarea subiectelor de drept civil asupra consecin elor pe care le atrage nesocotirea legii privitoare la condi iile de valabilitate a actelor juridice civile n momentul ncheierii unor astfel de acte func ia sanc ionatorie(represiv ) const n lipsirea de efecte a actului juridic civil ncheiat n pofida regulilor stabilite de lege.Dac prima func ie nu i-a dovedit eficien a,intr n ac iune func ia represiv ,nl turndu-se efectele contrare legii.

Clasificarea nulit ilor se poate realiza n func ie de mai multe criterii: A. n func ie de natura interesului ocrotit,general sau particular,prin dispozi ia legal nc lcat la ncheierea actului juridic civil, distingem: y nulitatea absolut este acea form de ineficacitate care intervine n cazul nc lc rii,la ncheierea actului,a unei dispozi ii legale imperative care ocrote te un interes general,public. Nulitatea absolut este antrenat de urm toarele cauze: nesocotirea regulilor privind capacitatea n urm toarele ipoteze: -nerespectarea unei incapacit i speciale; -lipsa capacit ii de folosin a persoanei juridice i nerespectarea principiului spacialit ii capacit ii de folosin . nevalabilitatea obiectului actului juridic civil; nevalabilitatea cauzei actului juridic civil,n urm toarele ipoteze: -lipsa cauzei datorate absen ei scopului imediat; -cauza fals datorit erorii asupra scopului imediat; -cauza ilicit . lipsa ori nevalabilitatea autoriza iei administrative; nc lcarea ordinii publice; fraudarea legii;

Sanc iunea nulit ii absolute prezint urm toarele tr s turi distinctive care,mpreun , exprim regimul s u juridic: nulitatea absolut poate fi invocat de orice persoan interesat i chiar din oficiu de c tre instan a de judecat . nulitatea absolut poate fi invocat oricnd,ac iunea respectiv fiind imprescriptibil ; nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confirmarea actului sau n alt mod.

nulitate relativ este acea cauz de ineficacitate a actului juridic civil care sanc ioneaz nerespectarea,la ncheierea actului juridic civil,a unei norme juridice care ocrote te un interes particular. Nulitatea relativ este atras de urm toarele cauze: nerespectarea prevederilor legale privind capacitatea civil a persoanei atunci,cnd: - se ignor normele privind capacitatea de exerci iu - nu sunt observate unele incapacit i speciale instituite pentru protec ia unor interese lipsa discern mntului n momentul ncheierii actului juridic civil viciile de consim mnt:eroarea(mai pu in eroarea obstacol),dolul,violen a i leziunea nerespectarea dreptului de preemp iune.

Regimul juridic al nulit ii relative se exprim n urm toarele reguli: nulitatea relativ poate fi invocat ,n principiu,numai de persoana ocrotit prin dispozi ia legal nc lcat la ncheierea actului juridic civil. nulitatea relativ poate fi invocat numai n untrul termenului de prescrip ie extinctiv ; nulitatea relativ poate fi confirmat ,expres sau tacit,de cel ndrept it s o invoce.

B. n func ie de ntinderea efectelor sale,exist : y nulitatea total (integral ).n cazul acesteia,ntinderea efectelor distructive ale sanc iunii este global ,ea desfiin eaz actul juridic civil n ntregime,lipsindu-l de totalitatea efectelor sale. y nulitatea par ial desfiin eaz numai o parte dintre efectele actului juridic civil,celelalte efecte,care nu contravin legii,fiind men inute n vigoare.

C. Dup modul de consacrare legislativ ,distingem: y nulitatea expres (explicit sau textual ) intr n discu ie atunci cnd este prev zut ca atare ntr-o dispozi ie legal ,adic rezult explicit dintr-un text legal. y nulitatea virtual (implicit sau tacit ) este acea cauz de ineficacitate care rezult indirect,dar nendoielnic,din textul legal,fie din modul de redactare a textului,fie din finalitatea sa.

Modalit i de invocare a nulit ii Nulitatea actului juridic civil poate fi invocat pe : Cale amiabil este n elegerea dintre p r i prin care ele recunosc c actul ncheiat nu poate i nu produce efectele juridice urm rite pentru nerespectarea condi iilor de validitate la ncheierea lui sau,dac a produs deja efecte,acestea se desfiin eaz .Dac actul juridic este nesusceptibil de nulitate amiabil ,adic nu i se poate pune cap t printr-un act simetric celui prin care a luat na tere,cum este,de exemplu,c s toria,adop ia,nulitatea va trebui declarat de organul de jurisdic ie competent,pe calea ce poate fi denumit nulitate judiciar . Ac iunea n nulitate este mijlocul procedural prin care partea care se consider ndrept it ,avnd un interes n acest sens,solicit instan ei judec tore ti desfiin area actului juridic civil pentru nerespectarea condi iilor de validitate la ncheierea actului. Excep ia nulit ii este acel mijloc procedural prin care partea ndrept it sau interesat se opune ac iunii n executarea actului juridic civil nul sau anulabil.

Efectele nulit ii ntre p r ile actului juridic civil. Efectele nulit ii ntre p r ile actului juridic civil sunt guvernate de : 1. Principiul retroactivit ii, care nseamn c efectele nulit ii se produc din ziua n care actul a fost ncheiat. 2. Principiul repunerii n situa ia anterioar . n temeiul acestui principiu, tot ce s-a executat n baza actului juridic civil nul sau anulat trebuie restituit. 3. Principiul dup care nim nui nu-i este ng duit s se prevaleze de propria incorectitudine ori imoralitate pentru a se ob ine protec ia unui drept. Aceast excep ie de la principiul repunerii n situa ia anterioar se ntemeiaz pe nedemnitatea reclamantului de a solicita restituirea presta iei executate n baza unui act lovit de nulitate absolut din pricina caracterului imoral al obiectului actului juridic ori cauzei acestuia.

Bibliografie :
1. Tratat de drept civil romn.Vol. I.Partea general ,Ernest Lupan,Ioan Sab u-Pop,Editura C.H.Beck,Bucure ti 2006. 2. Drept civil romn.Introducere n dreptul civil.Subiectele dreptului civil ,Gh. Beleiu,Edi ia a VIa,Editura ansa S.R.L.,Bu ure ti 1999 3. Teoria general a a tului juridi ivil ,Doru Cosma,Editura tiin ifi ,Bu ure ti 1996 4. Drept ivil.Partea general ,D nu Cornoiu,Edi ia a IV-a,Editura Funda iei Romnia de mine,2007 5.Codul ivil