Sunteți pe pagina 1din 30

Asigurarea i v muirea m rfurilor

Asigurarea m rfurilor n traficul interna ional
Asigurarea se bazeaz pe o rela ie contractual ntre posesorul bunului, n calitate de ASIGURAT, i o companie de asigur ri, n calitate de ASIGUR TOR, prin care asiguratul transfer anumite riscuri asigur torului, pl tindu-i acestuia o sum de bani denumit PRIM DE ASIGURARE, urmnd ca, n cazul producerii daunelor, asigur torul s l desp gubeasc pe asigurat conform condi iilor stabilite n contract.

Principiile asigur rii
Principiul de baz n materia asigur rilor este c dup plata desp gubirii, asiguratul trebuie s se afle ntr-o situa ie patrimonial echivalent cu cea avut nainte de producerea pagubei. Valoarea asigurat va trebui s acopere n egal m sur pierderea suferit (damnum emergens), ct i c tigul nerealizat (lucrum cessans). n practic , valoarea asigurat reprezint valoarea m rfii la destina ie, majorat cu 10 20%. Dup plata desp gubirii, asigur torul se subrog n toate drepturile proprietarului nc rc turii i se poate ntoarce cu ac iune mpotriva c r u ului sau a unor ter i pentru recuperarea unor sume n m sura n care r spunderea pagubei este n sarcina transportatorului.

Principiile asigur rii
Principiul subrog rii permite partajarea responsabilit ii i a pl ii ntre to i cei care au concurat la realizarea transportului (nc rc tor, expeditor, c r u , asigurator). n ceea ce prive te r spunderea c r u ului, principiul general acceptat este c transportatorul este inut r spunz tor de pierderea coletelor, de avarii i ntrzieri.

Principiul subrog rii
Valoarea practic a acestui principiu trebuie s fie apreciat ns n raport cu limit rile i cazurile de r spundere, care circumstan iaz strict r spunderea transportatorului. Limit rile de r spundere sunt recunoscute att de Conven ia de la Bruxelles, ct i de Conven ia de la Hamburg i se practic n raport cu modul de transport i greutatea m rfii. De ex., conform CB, c r u ul r spunde n limita a 666,675 DST/colet sau 2 DST/kg (cea mai mare sum ); dup CH limitele sunt 835DST/colet i 2,5 DST/kg. Cazurile de exonerare de r spundere sunt: for a major (evenimente imprevizibile i irezistibile); cazul fortuit (incidente imprevizibile); viciul propriu al m rfii; culpa expeditorului (ambalaj necorespunz tor, nc rcare defectuoas ); culpa destinatarului (gre eli de desc rcare).

Principiul maximei bune-credin e (Utmost Good Faith)
Const n datoria asiguratului de a-l informa pe asigur tor, f r ca acesta s ntrebe n leg tur cu toate circumstan ele materiale privind riscul.

No iuni importante n practica asigur rii
AVARIA TOTAL este de 2 feluri:

(total loss) presupune pierderea sau distrugerea total a m rfii i

 

real m rfurile distruse iremediabil sau disp rute complet i definitiv; prezumtiv m rfuri abandonate, deoarece pierderea lor total este inevitabil . AVARIA PARTICULAR sau PAR IAL (particular loss) prive te toate modalit ile de transport. Este vorba de deterior ri sau pierderi de marf , care se datoreaz unor evenimente majore, care survin n timpul transportului (naufragiu, accident rutier, deraiere etc.), fie unor situa ii care privesc exclusiv marfa respectiv (c dere, pierdere etc.). Valoarea pagubei este sub valoarea comercial sau de asigurare a bunului asigurat. AVARIA COMUN sau GENERAL (general average loss) este o no iune specific transportului maritim i fluvial i desemneaz pierderea rezultat n urma unei decizii con tiente a c pitanului de a sacrifica o parte din marf pentru a salva nava dintr-o situa ie dificil (ex. inundarea vasului, naufragiu) sau de a face cheltuieli excep ionale pentru a salva nc rc tura. Cheltuielile i sacrificiile astfel angajate sunt repartizate ntre armator i proprietarul nc rc turii.

Condi iile de asigurare


Condi ia A.R. (All Risks) Toate Riscurile


Acoper toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor asigurate, respectiv avaria comun , ca i toate avariile particulare, inclusiv dispari ia total sau par ial a m rfii prin furt, ca i pierderea total (nelivrarea) sau par ial (lips la livrare). Pierderile, deterior rile sau cheltuielile cauzate de viciile m rfii.

Condi ia W.A (With particular average) Cu r spundere pentru avaria particular
Acoper daunele rezultate din pierderea total sau pierderea ori deteriorarea par ial a bunurilor asigurate cauzate nemijlocit de riscurile m rii, specificate n poli a de asigurare, ca de ex. incendii, furtun , explozie, vrtej, e uare, r sturnare, coliziune, naufragiu. Riscul m rii desemneaz ansamblul evenimentelor care pot surveni pe parcursul transportului (accidente, calamit i etc.).

Condi ia F.P.A. (Free from particular average)


F r r spundere pentru avaria particular


Acoper daunele rezultate din avaria comun , neacoperind pierderea par ial sau deterior rile. Dac este indicat FPA, cu excep ia, atunci cazurile de avaria particular sunt acoperite. Toate condi iile de mai sus exclud riscurile de r zboi sau grev , care trebuie s fie acoperite separat.

Condi iile de asigurare A, B i C
Pentru m rfurile transportate pe mare presupun o delimitare mai clar i mai precis a sferelor lor de acoperire. Condi iile comune con inute de cele 3 condi ii sunt: cheltuielile i contribu iile la avaria comun i/sau cheltuieli de salvare, pl tite de asigurat, stabilite potrivit prevederilor contractului de navlosire i/sau legii aplicabile, dac acestea au fost f cute pentru sau n leg tur cu nl turarea unei pierderi cauzate de orice evenimente; suma ce reprezint propor ia r spunderii stabilite conform clauzei culp comun n caz de coliziune, dac aceast clauz este prev zut n contractul de navlosire.

 

Excluderi comune tuturor celor 3 clauze:


a. Pierderea , avaria i cheltuiala rezultnd din sau provocate de:
     

comportarea necorespunz toare voit a asiguratului; scurgerea ordinar , pierderea uzual n greutate sau volum ori uzura normal a bunului asigurat; ambalarea i preg tirea insuficient sau necorespunz toare a bunului asigurat; viciul propriu sau natura voiajului sau a c l toriei; ntrzierea; pierderea voiajului sau a c l toriei; insolvabilitatea sau nendeplinirea obliga iilor financiare c tre obliga iilor financiare c tre proprietarii, administratorii, navlositorii sau operatorii navei; folosirea de obiecte radioactive; contaminarea radioactiv ; starea de nenavigabilitate a navei; b. Riscuri de r zboi (conflicte militare);

c. Riscuri de greve (conflicte sociale).

Condi ia de asigurare A


Este cea mai cuprinz toare. n baza acestei condi ii sunt acoperite toate riscurile de pierdere i avarie a bunului asigurat, cu excep ia excluderilor a, b i c.

Condi ia de asigurare B
Cu excep ia excluderilor a, b i c acoper riscurile cauzate de:
     

incendii sau explozii; e uarea, scufundarea sau r sturnarea navei sau ambarca iunii; r sturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru; coliziunea sau contactul navei sau mijlocului de transport, container sau loc de depozitare; desc rcarea m rfii ntr-un port de refugiu; cutremur de p mnt, erup ie vulcanic sau tr snet; sacrificiul n avaria comun ; aruncarea m rfii sau luarea ei de valuri peste bord; intrarea apei de mare, lac sau ru n nav , ambarca iune, mijloc de transport, container sau loc de depozitare; dauna total a unui colet pierdut peste bord sau c zut n timpul nc rc rii sau desc rc rii pe/ i de pe nav , ambarca iune sau alt mijloc de transport.

Condi ia de asigurare C
Acoper pierderea i avaria la bunul asigurat de:
  

 

incendiu sau explozie; e uarea, scufundarea sau r sturnarea navei sau ambarca iunii; r sturnarea sau derarierea mijlocului de transport terestru; coliziunea sau contactul navei, ambarca iunii sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul dect apa; desc rcarea m rfii ntr-un port de refugiu; sacrificiul n avaria comun ; aruncarea peste bord.

Contractul de asigurare


Contractul de asigurare (poli a de asigurare) este documentul care atest acordul de voin dintre asigurat, care se oblig s pl teasc o anumit sum de bani prima de asigurare i asigur tor, care, asigurare, n schimbul primei, se oblig s -l desp gubeasc pe asigurat pentru daunele pe care le-ar suferi datorit producerii riscurilor asigurate. Poli a de asigurare poate fi nominativ sau la ordin (caz n care este transmisibil c tre ter i prin andosare). Poli ele de asigurare pot fi: - maritime sau fluviale, terestre i aeriene; - casco (pentru mijlocul de transport); - cargo (pentru marf ); - de navlu (pentru pre ul transportului maritim) etc.

Poli a de asigurare a m rfurilor (poli a cargo) poate fi:


 

 

poli a pe c l torie, prin care se asigur un transport determinat de marf i trebuie s fie subscris la fiecare expedi ie; poli a cu alimentare, prin care se stabile te un plafon valoric, n limita c ruia se pot face mai multe transporturi pn la epuizarea sumei prev zute n poli ; la fiecare expediere se ntocme te un aviz de alimentare prin care expeditorul l informeaz pe asigur tor n leg tur cu expedierea respectiv ; poli a de evaluare, cnd evaluarea m rfurilor transportate se face ulterior, dup avariere, pe baza facturilor; poli a de abonament sau flotant , cea mai frecvent utilizat , prin care se asigur m rfurile ntr-un anumit interval de timp, de obicei, un an (cu rennoire prin acordul p r ilor), indiferent de modul de transport, destina ie sau natura m rfii. Poli a acoper la prim unic (n general) stabilit prin contract totalitatea expedi iilor efectuate n anul de referin . Nu este necesar un aviz de alimentare pentru fiecare expedi ie. Plata primelor se face prin regularizare, pe baza declara iei privind livr rile, trimestrial, semestrial sau, mai frecvent, anual.

Cererea de asigurare


n vederea ncheierii contractului de asigurare a m rfii n traficul interna ional, exportatorul remite expeditorului cererea de asigurare. Cererea de asigurare cuprinde: numele celui care dispune emiterea poli ei de asigurare; num rul contractului, acreditivului, facturii externe; condi ia de livrare, ruta asigurat ; modalit ile i mijloacele de transport, pavilionul i numele navei; num rul de conosament; date referitoare la marf ; valoarea navlului; condi ia de asigurare; valoarea asigurat .

Poli a de asigurare


n baza cererii de asigurare, expeditorul ncheie cu casa de asigur ri i l avizeaz pe exportator printr-un aviz de asigurare. Poli a de asigurare, de regul , cuprinde urm toarele elemente: numele i semn tura asigur torului; numele asiguratului; andosarea asiguratului, n cazul n care poli a este transmisibil prin gir; enumerarea i descrierea riscurilor acoperite; valoarea asigurat ; locul unde se va pl ti desp gubirea n cazul producerii riscului.

 

 

Obliga iile asiguratului


 

plata primei, care se face la locul subscrierii asigur rii; furnizarea de informa ii, care s permit asigur torului s aprecieze riscul legat de expediere (valoarea m rfii i natura acesteia, nava, ruta etc.); plata unor taxe sau comisioane (pentru comisionarii de avarie). Obliga ia esen ial a asigur torului este de a desp gubi pe asigurat pentru pierderile suferite n cazul producerii riscurilor acoperite prin poli a de asigurare. n anumite situa ii (de ex. transportul de lichide n butoaie sau sticle, anumite m rfuri ambalate n saci, bunuri perisabile) asigur torul i rezerv dreptul de a nu lua n considerare pierderile sub un anumit procent din valoarea m rfii; aceast cot se nume te fran iz .

n cazul producerii riscului asigurat
asiguratul trebuie s ia m suri pentru a valorifica dreptul de recurs mpotriva c r u ului i pentru a conserva bunurile i a evita agravarea pagubei; poate s solicite i expertizarea m rfurilor de c tre un comisionar de avarie; asiguratul va ntocmi dosarul de desp gubire, care poate include: poli a de asigurare, documentul de transport, factura comercial , procesul verbal de constatare a avariei sau raportul de expertiz , care atest faptul c marfa n-a fost predat la destinatar; asigur torul analizeaz condi iile n care s-a produs paguba, verific piesele dosarului i pl te te desp gubire n func ie de clauzele contractului de asigurare i de documentele probatoare furnizate de c tre asigurat. n cazul n care se re ine r spunderea c r u ului sau expeditorului, ac ioneaz n regres asupra acestora pentru a recupera o parte din indemniza ia vizat (cea reprezentnd responsabilitatea dovedit a ter ilor).

V muirea m rfurilor de export-import


Procedura vamal presupune:


 

Preg tirea m rfii pentru v muire respectiv muire, prezentarea acesteia la serviciul vamal competent, astfel nct marfa s poat fi supus verific rii; ntocmirea unei declara ii detaliate privind marfa aflat n vam (declara ia vamal ); declara Stabilirea regimului vamal la care este supus marfa, n baza c ruia se stabilesc taxele ce urmeaz a fi pl tite i controalele ce vor fi efectuate; Efectuarea controlului i plata efectiv a taxelor taxelor, astfel nct marfa s fie declarat liber de vam .

Declara ia vamal
Este documentul scris, ntocmit de de in torul m rfii sau de un reprezentant al acestuia, prin care se prezint elementele necesare v muirii m rfii la export sau la import. Prin acest document, declarantul:
 

Solicit un regim vamal pentru marfa prezentat ; Se angajeaz s - i ndeplineasc obliga iile ce-i revin potrivit regimului vamal; Furnizeaz toate informa iile necesare pentru stabilirea obliga iilor fiscale, asigurarea urm ririi curente a opera iilor de comer exterior, precum i pentru scopuri statistice.

Declara ia vamal
Declara ia vamal de export sau de import se ntocme te pe formulare tip i cuprinde o descriere detaliat a opera iunii:
   

Parteneri; Marf ; Valoare factur ; Condi ia de livrare; Termenul de livrare; Condi ii de plat etc. ntocmirea i depunerea ei se poate face de c tre agentul economic (exportator sau importator) sau de o persoan juridic specializat - comisionarul n vam .

Comisionarul n vam
ndepline te, de regul , n numele i pe contul exportatorilorimportatorilor:


 

Declararea n detaliu a m rfurilor prin depunerea la autorit ile vamale a declara iei scrise pentru importul, exportul, tranzitul, depozitarea i alte opera iuni de v muire; Prezentarea m rfurilor declarate la controlul vamal; Achitarea la vam a drepturilor cuvenite bugetului de stat. Pentru a- i putea exercita activitatea, comisionarul vamal trebuie s ob in o autoriza ie din partea autorit ii vamale

Procedura vamal
Pe lng declara ia vamal , cel care solicit v muirea trebuie s depun la organele vamale i o serie de documente:
   

Factura; Lista de colisaj; Licen a de export-import; Documente de transport (B/L, AWB, CIM, CMR, Carnet TIR) sau de tranzit; Certificate: de origine, calitate, de preferin vamal , sanitare, fitosanitare, veterinare etc. O serie de documente ale agentului economic (certificat de nmatriculare, cod fiscal). n cazul unei opera iuni de import, la Declara ia vamal se adaug i Declara ia privind valoarea n vam .

Carnetul TIR


Cuprinde descrierea m rfii (felul m rfii, greutate, nr. colete), loc de nc rcare/desc rcare, destina ie, num r factur . La fiecare punct de frontier se rupe de c tre organele vamale cte o fil din acest carnet care s ateste tranzitul prin acel punct vamal. Penultimul volet r mne la ultimul punct de v muire, iar ultima fil din carnet (completat ) r mne la ofer i se va preda companiei de transport c reia i apar ine.

Procedura vamal
Dup depunerea declara iei vamale i a celorlalte documente, serviciul vamal procedeaz la validarea declara iei vamale vamale. n acest sens, au loc urm toarele activit i: controlul documentelor adic confruntarea datelor din declara ie documentelor, cu cele din documentele anexate (mijlocul de transport, valoarea n vam , ncadrarea tarifar etc.); controlul fizic al m rfurilor verificndu-se natura m rfurilor, rfurilor, cantitatea prezentat fa de cea declarat ; verificarea calculului drepturilor i impozitelor. Dup control i verific ri are loc achitarea drepturilor i taxelor vamale, iar serviciul vamal aplic semn tura i tampila pe declara ia vamal , act ce confirm validarea acesteia. Din acel moment titularul poate s dispun de m rfurile ce au f cut obiectul declara iei vamale, respectiv, m rfurile sunt libere de vam .

 

Valoarea n vam
n Romnia se determin prin aplicarea articolului III al GATT. Are la baz pre ul de import format din pre ul extern n valut , conform facturii externe. La pre ul de mai sus se mai adaug : Cheltuieli pe parcurs extern pentru m rfurile importate; Cheltuieli de nc rcare, desc rcare i de manipulare conexe transportului m rfurilor importate, achitate pe parcurs extern. Costul asigur rii, precum i orice alte cheltuieli pe parcurs extern. n acest fel, pre ul extern devine un pre franco frontiera romn (sau CIF).

Problem


Un partener romn import o marf cu un pre facturat de 10.000 USD FOB New York, iar transportul (1600 USD), asigurarea (200 USD) i alte cheltuieli pe parcurs extern (200 USD) reprezint 2.000 USD. Coeficientul de evaluarea vamal este 20.000lei-USD, taxa vamal advalorem este 10%, comisionul vamal este 0,25%, acciza este 20% iar TVA este 19%. S se determine suma achitat c tre bugetul statului romn pentru a ob ine liberul de vam .