Sunteți pe pagina 1din 260

ANRE Serviciul Atest ri

Legisla ie electric gradele III si IV

1. Accesul la re eaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Legea energie electrice Nr. 13 din 2007 Art. 3 1. acces la reteaua electrica de interes public dreptul operatorilor economici care produc si/sau furnizeaza energie electrica, precum si al consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele electrice de transport si distributie;
2

Obliga ia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condi iile legii, la re elele electrice de transport sau de distribu ie

Dreptul unor persoane fizice sau juridice racordate la SEN de a consuma energie electrica achizi ionata de pe pia a de energie electrica in regim concuren ial

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in condi iile legii, re elele electrice de transport si de distribu ie

2. Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:


facturarea i ncasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei consumatorului cu operatorul de retea calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 163 Serviciile curente pe durata de valabilitate a contractului de furnizare includ: a) facturarea energiei electrice; b) intermedierea remedierii incidentelor i deranjamentelor care au provocat ntreruperi n alimentare, realizat de operatorul de re ea;
3

aprobarea contractelorcadru de furnizare a energiei electrice

3. Actualizarea avizului tehnic de racordare atunci cnd se produce


schimbarea titularului locului de producere sau de consum:

este obligatorie numai dac se modific puterea aprobat anterior prin avizul tehnic de racordare; Hotarare de Guvern 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 4

nu este obligatorie

este obligatorie
4

4. ANRE - Autoritatea Na ional de Reglementare n domeniul


Energiei este abilitat prin lege cu urm toarele competen e:

Emite licente pentru operatorii economici de iluminat public

Legea energie electrice Nr. 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii...

Stabile te metodologia de urm rire i control n vederea respect rii de c tre operatorii economici a sistemului de pre uri i tarife la energia electric

Concesioneaz bunurile apar innd patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice
5

5. ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru


operatorii economici din sectorul energiei electrice i anume:

Legea energie electrice Nr. 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: h) aproba reglementari tehnice si comerciale pentru operatorii economici din sector;
6

Doar reglementari tehnice

Doar reglementari comerciale

Att reglementari tehnice cat si reglementari comerciale

6. ANRE emite autoriza ii de nfiin are pentru realizarea i/sau


retehnologizarea:
Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 15 (1) Autoritatea competent emite: 1. Autoriza ii de nfiin are pentru: a) realizarea de noi capacit i energetice de producere a energiei electrice i a energiei termice n cogenerare sau retehnologizarea celor existente b) realizarea i/sau retehnologizarea de linii i sta ii de transport al energiei electrice; c) realizarea i/sau retehnologizarea de linii i sta ii de distribu ie a energiei electrice cu tensiune nominal de 110 kV;
capacit ile de producere a energiei electrice i termice n cogenerare cu puteri instalate mai mari de 1 MW

liniilor electrice de distribu ie a energiei electrice cu tensiune nominala de 0,4 kV

liniilor electrice de distribu ie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV

7. ANRE emite licen e pentru:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 15. (1) Autoritatea competent emite: 2. Licen e pentru: a) exploatarea comercial a capacit ilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice n cogenerare; b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice; c) prestarea serviciului de sistem; d) prestarea serviciului de distribu ie a energiei electrice; e) activit i de administrare a pie elor centralizate; f) activitatea de furnizare a energiei electrice.

Prestarea serviciilor publice de transport i distribu ie a energiei electrice

Activitatea de administrare a pie elor de energie termica

Realizarea de noi capacit ii energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare

8. ANRE emite licen e pentru:


Exploatarea comercial a capacit ilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 15 (1) Autoritatea competent emite: 2. Licen e pentru: a) exploatarea comercial a capacit ilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice n cogenerare; b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice; c) prestarea serviciului de sistem; d) prestarea serviciului de distribu ie a energiei electrice; e) activit i de administrare a pie elor centralizate; f) activitatea de furnizare a energiei electrice.

Reabilitarea capacit ilor de producere, transport i distribu ie a energiei electrice

Retehnologizarea capacit ilor de producere, transport i distribu ie a energiei electrice

9. ANRE emite licen e pentru:


Activitatea de instruire profesional a personalului care lucreaz in instala iile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Na ional Prestarea serviciilor publice de distribu ie a energiei electrice

10

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 15. (1) Autoritatea competent emite: 2. Licen e pentru: a) exploatarea comercial a capacit ilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice n cogenerare; b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice; c) prestarea serviciului de sistem; d) prestarea serviciului de distribu ie a energiei electrice; e) activit i de administrare a pie elor centralizate; f) activitatea de furnizare a energiei electrice.

Prestarea serviciului alimentare cu apa localitatilor

de a

10. ANRE emite licen e pentru:

11

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 15 (1) Autoritatea competent emite: 2. Licen e pentru: a) exploatarea comercial a capacit ilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice n cogenerare; b) prestarea serviciului de transport al energiei electrice; c) prestarea serviciului de sistem; d) prestarea serviciului de distribu ie a energiei electrice; e) activit i de administrare a pie elor centralizate; f) activitatea de furnizare a energiei electrice.

Activitatea de administrare a pie elor centralizate de combustibil

Activitatea de instruire profesional a personalului care lucreaz in instala iile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Na ional

Activitatea de furnizare a energiei electrice

11. ANRE este:

Agen ie na ional energiei termice

de reglementare n domeniul

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 2. autoritate competenta Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei ANRE;

Autoritatea Na ionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod rie Comunala

Autoritatea Na ionala de Reglementare in domeniul Energiei


12

12. ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din


sectorul energiei electrice cu privire la:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: e) aprob pre urile i tarifele practicate ntre operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice pe pia a reglementat de energie electric , tarifele pentru serviciile de sistem, de transport i de distribu ie a energiei electrice, pre urile i tarifele practicate pentru activit ile i serviciile aferente producerii energiei termice n cogenerare destinat popula iei, pe baz de consult ri, n scopul asigur rii protec iei consumatorului final;
13

Respectarea legisla iei privind securitatea i s n tatea n munc

Gestiunea patrimoniului public

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice

13. ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale n cazul n care electricianul autorizat comite una dintre urm toarele abateri:

Comiterea unei fapte prev zute n Regulamentul de autorizare ca fiind permis

Desf urarea activit ii n baza unui carnet de electrician autorizat emis n baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungit pn n 2009

Desf urarea de activit i f r contracte legale n vigoare (contract individual de munc semnat cu un angajator sau contract de prest ri servicii, n cazul n care este persoan fizic autorizat de autorit ile administra iei locale)
14

14. ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale n cazul n care electricianul autorizat comite una dintre urm toarele abateri:

Proiectarea instala iei electrice a unei locuin e n baza unei autoriza ii de tip II A

Desf urarea activit ii n baza unui carnet de electrician autorizat emis n baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungit pn n 2009

Desf urarea de activit i f r contracte legale, n vigoare (contract individual de munc semnat cu un angajator sau contract de prest ri servicii, n cazul n care este persoan fizic autorizat de autorit ile administra iei locale)
15

15. ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale n cazul n care electricianul autorizat comite una dintre urm toarele abateri:

Comiterea unei fapte prev zute n Regulamentul de autorizare ca fiind interzis

Desf urarea activit ii n baza unui carnet de electrician autorizat emis n baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungit pn n 2009

Executarea instala iei electrice a unei locuin e n baza unei autoriza ii de tip II B
16

16. ANRE poate aplica sanc iuni contraven ionale unui operator
economic atestat, dac :

Operatorul economic s vr e te una dintre contraven iile stabilite n legea energiei electrice

Operatorul economic s vr e te una dintre infrac iunile stabilite n legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activit ii desf urate


17

17. ANRE poate retrage Atestatul acordat dac :

operatorul economic nu ndepline te criteriile de bonitate financiar corespunz toare procedurii aplicabile Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Articolul 55. 2 operatorul economic nu ndepline te una din obliga iile definite ca "esen iale" de c tre ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici

ANRE nu are competen a de a retrage Atestatele emise


18

18. ANRE poate retrage Atestatul de inut de un operator economic


dac :
Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Articolul 55. 2 Operatorul economic a executat lucr ri f r personal calificat, autorizat i n num r minim corespunz tor pentru tipul de atestat de inut

ANRE nu poate dispune retragerea atestatelor emise

19

Operatorul economic a executat lucr ri n colaborare cu un alt operator economic de in tor al aceluia i tip de atestat

19. ANRE poate retrage Atestatul de inut de un operator economic


dac :
Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Articolul 55. 2

Operatorul economic solicit acest lucru

Operatorul economic a executat lucr ri n colaborare cu un alt operator economic de in tor al aceluia i tip de atestat

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise


20

20. ANRE poate retrage Atestatul de inut de un operator economic


dac :
Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Articolul 55. 2 Operatorul economic a executat lucr ri n colaborare cu un alt operator economic de in tor al aceluia i tip de atestat Operatorul economic a prezentat n anex la cererea de atestare/ reatestare informa ii neconforme cu realitatea

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise


21

21. Asupra terenurilor aflate in proprietatea ter ilor, cuprinse in


zonele de protec ie si de siguran a ale capacit ilor energetice, se stabile te:

drept de utilizare gratuit

Legea Energiei Electrice Nr. 13 din 2007 Art. 20 (3) Asupra terenurilor aflate in proprietatea tertilor, cuprinse in zonele de protectie si de siguranta, se stabileste drept de servitute legala.

drept de proprietate

drept de servitute legala


22

22. Atestatele emise de ANRE pentru desf urarea activit ilor operatorilor economici n instala ii electrice instituie competen e: La proiectarea i executarea de lucr ri pe niveluri de joas , medie i nalt tensiune

Numai la proiectarea i executarea de lucr ri pe niveluri de joas i medie tensiune

Numai la efectuarea de lucr ri de ncerc ri de echipamente electrice


23

23. Atribu ii principale ale operatorilor de distribu ie, conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), sunt:
Ord. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Retelelor de Distributie 1.4. Atributii si competente 1.4.1. OD presteaza servicii pentru toti utilizatorii RED, in conditii nediscriminatorii, asigurand accesul la RED oricarui solicitant care indeplineste conditiile legislatiei in vigoare si cerintele tehnice prevazute in prezentul cod.
24

Operatorii de distribu ie presteaz serviciul de distribu ie doar pentru utilizatorii re elelor electrice de distribu ie cu care au ncheiat un contract de furnizare a energiei electrice

Operatorii de distribu ie asigur serviciul public de distribu ie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electric vulnerabili

Operatorii de distribu ie presteaz serviciul public pentru to i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie, permi nd accesul nediscriminatoriu la re elele electrice de distribu ie oric rui solicitant care ndepline te cerin ele tehnice prev zute n Cod

24. Atribu iile principale ale operatorilor de distribu ie, conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), sunt:
Ord. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Retelelor de Distributie 1.4. Atributii si competente 1.4.1. OD presteaza servicii pentru toti utilizatorii RED, in conditii nediscriminatorii, asigurand accesul la RED oricarui solicitant care indeplineste conditiile legislatiei in vigoare si cerintele tehnice prevazute in prezentul cod.
25

Operatorii de distribu ie presteaz serviciul public pentru to i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie, permi nd accesul nediscriminatoriu la re elele electrice de distribu ie oric rui solicitant care ndepline te cerin ele tehnice prev zute n Cod

Operatorii de distribu ie presteaz serviciul de distribu ie doar pentru utilizatorii re elelor electrice de distribu ie cu care au ncheiat un contract de furnizare a energiei electrice

Operatorii de distribu ie asigur serviciul public de distribu ie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electric vulnerabili

25. Autoritatea Na ional de Reglementare n domeniul Energiei analizeaz i solu ioneaz prin procedur necontencioas eventualele contesta ii cu privire la: Ord. ANRE 38 din 2007 - Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea derularea contractelor racordare

de

racordarea la re elele electrice de interes public calitatea execu iei instala iilor interioare ale cl dirilor civile

26

26. Autoritatea Na ional de Reglementare n domeniul Energiei analizeaz i solu ioneaz prin procedur necontencioas eventualele contesta ii cu privire la: Ord. ANRE 38 din 2007 - Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea avizele tehnice de racordare

derularea contractelor racordare

de

27

calitatea execu iei instala iilor interioare ale cl dirilor civile

27. Autoritatea ce are ca atribu ii elaborarea si aplicarea


regulamentului pentru atestarea operatorilor proiecteaz si executa instala ii electrice, este:
Legea Energiei Electrice Nr.13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: m) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea electricienilor si atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza capacitati energetice, respectiv instalatii de utilizare;
28

economici

care

Ministerul Economiei si Finan elor

Autoritatea Na ionala de Reglementare in domeniul Energiei

CN Transelectrica SA

28. Autoritatea ce are ca atribu ii elaborarea si aplicarea


regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz si executa instala ii electrice, este:
Legea Energiei Electrice Nr.13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: m) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea electricienilor si atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza capacitati energetice, respectiv instalatii de utilizare;
29

Ministerul Economiei si Comer ului

Autoritatea Na ionala de Reglementare in domeniul Energiei

Operatorul de distribu ie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societ i rezultate ca urmare a procesului de privatizare)

29. Autorizarea electricienilor pentru proiectarea i executarea de instala ii electrice racordate la SEN, se face de c tre:

Ministerul nv

mntului

Operatorul de distribu ie

ANRE, n baza Legii 13/ 2007 i a unui regulament specific


30

30. Autorizarea unui electrician se realizeaz n urma:

promov rii unui examen de autorizare

promov rii unui concurs de autorizare, cu num r limitat de locuri

unui interviu n fa a unei comisii ANRE


31

31. "Autoriza iile de infiintare" se acorda in condi iile legii energiei


electrice, pentru:
Legea Energiei Electrice Nr.13 din 2007 Art. 15 (1) Autoritatea competenta emite: 1. autorizatii de infiintare pentru: a) realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare sau retehnologizarea celor existente;
32

Realizarea de noi capacitati energetice

Retehnologizarea capacitatilor distributie existente

energetice

de

Reviziile si repara iile curente efectuate asupra capacitatilor energetice

32. Avizul tehnic de racordare constituie:

angajamentul operatorului de re ea de a realiza instala ia de racordare a utilizatorului; HG 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 18 Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de re ea la cererea de racordare a solicitantului;

oferta operatorului de re ea la cererea de racordare a solicitantului;

angajamentul operatorului de re ea de a furniza energie consumatorului respectiv


33

33. Avizul tehnic de racordare constituie:

angajamentul operatorului de re ea de a realiza instala ia de racordare a utilizatorului; HG 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 18 Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de re ea la cererea de racordare a solicitantului;

angajamentul operatorului de re ea de a furniza energie consumatorului respectiv

aprobarea de c tre operatorul de re ea a racord rii utiizatorului n anumite condi ii


34

34. Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:


HG 90 din 2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

numai pentru un anumit amplasament al locului de producere/consum

pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv

pe o nelimitat
35

perioad

35. Avizul tehnic de racordare este un aviz scris valabil:


HG 90 din 2008 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

pentru ori ce titular al locului de producere/consum respectiv

numai pentru un anumit titular al locului de producere/consum

pe o nelimitat
36

perioad

36. Avizul tehnic de racordare trebuie ob inut:

37

HG 90 din 2008 - Regulamen privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 4 (1) Operatorul de retea aproba racordarea la reteaua electrica prin emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate, in oricare dintre urmatoarele situatii: a) aparitia unui loc de producere sau de consum nou, definitiv ori temporar; b) separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator, in vederea racordarii directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea.

pentru orice loc nou de consum nu este obligatorie pentru o durata mai mic de 6 luni nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

37. Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea


bunurilor i serviciilor din sectorul energiei electrice o are

Legea Energiei Electrice Nr.13 din 2007 Art. 6 Ministerul de resort elaboreaz strategia energetic na ional i politica energetic i asigur ducerea la ndeplinire a acesteia, n condi iile prevederilor prezentei legi, avnd urm toarele atribu ii principale: f) are calitatea de autoritate contractant privind concesionarea n sectorul energiei electrice;

MEF - Ministerul Economiei si Finan elor ANRE - Autoritatea Na ional de Reglementare n domeniul Energiei ANRSC - Autoritatea Na ional de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

38

38. Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acord titularilor de legitima ie urm toarele competen e: Dup caz, proiectare (A)/ executare (B) de instala ii electrice cu putere instalat orict de mare este tehnic realizabil i la o tensiune nominal de cel mult 20 kV Dup caz, proiectare (A)/ executare (B) de instala ii electrice cu putere instalat orict de mare este tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai mic de 220 kV Dup caz, proiectare (A)/ executare (B) de instala ii electrice cu putere instalat maxim de 100 kW i la o tensiune nominal de cel mult 20 kV
39

39. Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:
HOT RRE nr. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 4 3. calitatea energiei electrice - totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecventa tensiunii, amplitudinea i variatia tensiunii, goluri de tensiune, nesimetria tensiunii pe cele trei faze, flicker, armonici i interarmonici, supratensiuni temporare i tranzitorii;

frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii

accesul la re elele de interes public

metodologia de stabilire e tarifelor

40

40. Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:
HOT RRE nr. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 4 3. calitatea energiei electrice - totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecventa tensiunii, amplitudinea i variatia tensiunii, goluri de tensiune, nesimetria tensiunii pe cele trei faze, flicker, armonici i interarmonici, supratensiuni temporare i tranzitorii;

accesul la re elele de interes public

flicker si armonici

metodologia de stabilire e tarifelor

41

41. Capacitatea de interconexiune este definit reprezentat de: Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 4. capacitate de interconexiune instala iile i echipamentele prin care se realizeaz conectarea a dou sau mai multe sisteme electroenergetice;
42

ca fiind

Instala iile si echipamentele prin care se realizeaz racordarea mai multor consumatori la re elele electrice de interes public

Instala iile si echipamentele prin care se realizeaz conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice

Ansamblul instala iilor si echipamentelor prin care se realizeaz tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic na ional

42. Cte grade de competen sunt prev zute n regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat i aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

4 grade de competen (I, II, III i IV)

5 grade de competen (I, II, III, IV i V)

3 grade de competen (A, B i C)


43

43. Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instala ii, construc ii si echipamente necesare pentru producerea:

doar a energiei electrice

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3


7. centrala electrica de cogenerare (termoficare) ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinata de energie electrica si termica;
doar a energiei termice

energiei electrice si termice


44

44. Cererea de racordare va fi n mod obligatoriu semnat utilizator, dac aceasta a fost ntocmit de c tre:

i de

HG 90 din 2008 - Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 30 1) Cererea de racordare va fi in mod obligatoriu semnatat de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului

un proiectant de specialitate;

mputernicitul legal al utilizatorului;

un produc tor oarecare de energie electric

45

45. Cererea de racordare va fi n mod obligatoriu semnat utilizator, dac aceasta a fost ntocmit de c tre:

i de

HG 90 din 2008 - Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 30 1) Cererea de racordare va fi in mod obligatoriu semnatat de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului

un produc tor oarecare de energie electric

mputernicitul legal al utilizatorului;

un furnizor.
46

46. Cererea pentru racordare la re ea i documenta ia anexat acesteia: HG 90 din 2008 Regulamen privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 10 (2) Cererea si documentatia anexata se depune direct sau se trimit prin posta la centrele teritoriale de relatii cu clientii organizate de operatorul de retea.
47

se pot depune direct la centrele teritoriale de rela ii cu clien ii organizate de operatorul de re ea;;

se trimit obligatoriu prin po t ;

se depun numai la registratura operatorului de re ea.

47. Cererea pentru racordare la re ea i documenta ia anexat acesteia: HG 90 din 2008 Regulamen privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 10 (2) Cererea si documentatia anexata se depune direct sau se trimit prin posta la centrele teritoriale de relatii cu clientii organizate de operatorul de retea.
48

se depun obligatoriu la centrele teritoriale de rela ii cu clien ii organizate de operatorul de re ea;

se pot trimite prin po t ;

se depun numai la registratura operatorului de re ea.

48. Cine analizeaz si avizeaz ndeplinirea condi iilor tehnice de


racordare la re elelor electrice de distributie?

ANRE Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 43 (2) Racordarea de noi utilizatori la re eaua proprie de distribu ie a unei persoane se face numai cu acordul operatorului de distribu ie care de ine contract de concesiune exclusiv n zona respectiv .
49

Operatorul de Transport si de Sistem

Operatorul de distribu ie

49. Cine analizeaz si avizeaz ndeplinirea condi iilor tehnice de


racordare la re elelor electrice de transport?

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 37 (4) Operatorul de transport si de sistem desfasoara, in principal, urmatoarele activitati: c) analizeaza si avizeaza indeplinirea conditiilor tehnice de racordare de catre utilizatorii retelelor electrice de transport, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;
50

Operatorul de Transport si de Sistem

ANRE

Operatorul de distribu ie local

50. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) este administrat de: SC ELECTRICA SA, n calitate de elaborator ANRE - Autoritatea Na ional de Reglementare n domeniul Energiei CN TRANSELECTRIC A SA

Ord. ANRE 128 din 2008 - Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie 1.5.1. Autoritatea competenta este administratorul Codului. In aceasta calitate autoritatea competenta urmareste si controleaza aplicarea prevederilor Codului de catre OD si utilizatorii RED si initiaza actualizarea Codului ori de cate ori este necesar.
51

51. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutiv a legisla iei secundare si este aprobat de catre:
Ord. ANRE 128 din 2008 - Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie 1.1.1. Codul tehnic al retelelor electrice de distributie, denumit in continuare Cod, este elaborat in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu competentele si atributiile stabilite prin lege pentru Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - A.N.R.E. (denumita in continuare Autoritatea competenta). 1.1.2. Codul este o reglementare de interes general si se aproba prin ordin al Autoritatii competente.
52

Guvernului Romniei.

Ministerul Economiei i Finan elor.

ANRE.

52. Codul tehnic al re elelor electrice de distribu ie reglementeaz activitatea operatorilor de distribu ie: la care ac ionar principal este statul romn. la care ac ionar majoritar nu este statul romn. tuturor operatorilor de distribu ie, indiferent de ac ionarul majoritar.

Ord. ANRE 128 din 2008 - Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie 1.3. Domeniul de aplicare 1.3.1. Codul se aplica nediscriminatoriu atat OD, cat si utilizatorilor RED. 1.3.2. OD situati pe teritoriul Romaniei si utilizatorii RED au obligatia de a respecta prevederile prezentului cod.
53

53. Concesiunea, n domeniul energiei, are ca obiect:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 25 (1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publica sau privata a statului, activitatile si serviciile publice de interes national din domeniul energiei electrice.

serviciul de asigurare a iluminatului public Activitati si servicii publice de interes na ional din domeniul energiei electrice Bunurile utilizate n activitatea de furnizare a energiei electrice

54

54. Conform HG nr.90/2008, operatorul de re ea este


dup caz, operatorul de transport i de sistem, sau un operator de distribu ie; orice de in tor de re ea

HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public

orice furnizor de energie electric


55

55. Conform HG nr.90/2008, operatorul de re ea este

orice furnizor de energie electric

HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public

orice de in tor de re ea

orice de in tor de re ea electric de interes public;


56

56. Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se fac:

Ordinul ANRE 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electronergetic Art. 53 - Constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac in conditiile legii
57

n condi iile Legii nr. 318/ 2003

n condi iile Legii nr. 13/ 2007

ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, dect cu acordul acestora

57. Constituie contraven ie:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 86 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i) refuzul clientilor de a permite accesul la grupurile de masurare; j) nerespectarea obligatiilor de producere si/sau de ofertare conform prevederilor legale;
58

refuzul clien ilor de a permite accesul la grupurile de m surare respectarea de c tre produc tori a obliga iilor de producere i/sau de ofertare conform prevederilor legale sustragerea de energie electrica

58. Constituie infrac iune :

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 85 (3) Deteriorarea, modificarea fara drept sau sustragerea componentelor instalatiilor energetice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare, conform prevederilor Codului penal.
59

Executarea de s paturi sau lucr ri de orice fel in zonele de protec ie a instala iilor, fara consim mntul prealabil al proprietarului acestora

Deteriorarea, modificarea f r drept a instala iilor energetice sau sustragerea de componente ale acestora

Nerespectarea emise de ANRE

reglement rilor

59. Consumatorii casnici nu pltesc energia electric reactiv:

HOT RRE nr. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 122 (3) Consumatorii casnici, indiferent de puterea maxima contractat , precum i asimila ii acestora cu puterea maxima contractat mai mica de 30 kW nu pl tesc energia electrica reactiva.
60

daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW indiferent de puterea maxima contractata

60. Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:
HOT RRE nr. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 55 (1) Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporar a furnizarii energiei electrice, f r rezilierea contractului, pentru o perioada de minimum o luna i de maximum 12 luni. Consumatorii vor face in acest sens o solicitare in scris c tre furnizor, cu minimum 5 zile inainte de data solicitat pentru sistare.
61

minimum o luna si maximum 12 luni minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni

61. Consumatorul care de ine o re ea electric de distribu ie proprie poate racorda la aceasta un alt consumator:

f r a ob ine nici un fel de acord al operatorului de re ea, furnizorului sau ANRE

cu acordul ANRE

cu acordul operatorului de distribu ie care de ine contract de concesiune exclusiv n zona respectiv
62

62. Consumatorul casnic este consumatorul care:


Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT; Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii; Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta.

63

HOT RRE nr. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 4 8. consumator casnic - consumatorul care utilizeaz energie electrica n exclusivitate n scopuri casnice (pentru iluminat artificial n interiorul i exteriorul locuin ei, precum i pentru func ionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta). Receptoarele electrocasnice cuprind totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului propriu i care sunt alimentate cu energie electrica la tensiunea de 230/400 V;

63. Consumatorul eligibil de energie electric este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:
Consumatorul de energie electrica care poate sa aleag furnizorul de energie electric si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avnd acces la re elele de transport i/sau de distribu ie

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 17. consumator eligibil de energie electrica consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie;
64

Consumatorul de energie electric ce poate achizi iona energie electric doar de pe pia a reglementata

Consumatorul de energie electric obligat s achizi ioneze energia electric la preturi de achizi ie reglementate

64. Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 17. consumator eligibil de energie electrica consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avand acces la retelele de transport si/sau de distributie;
65

Consumatorul ce cump ra energie electrica la tarife reglementate

Consumatorul ce cump ra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe pia a de energie electrica

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleag furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, avnd acces la re elele de transport i/sau de distribu ie

65. Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinndu-se seama de:
tipul receptoarelor din dotare

HG nr. 1007 din 2004 Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori Art. 46 (2) Contractarea energiei electrice cu toate categoriile de consumatori cu o putere mai mare de 30 kW, cu excep ia consumatorilor casnici, se face inndu-se seama i de puterea activa maxima solicitat pentru a fi absorbit n regim normal de func ionare, valoarea convenit fiind prev zut n anexele la contract.
66

puterea maxima absorbit puterea instalat n receptoarele proprii

66. Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:
HOT RRE nr. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 4 17. conven ie de exploatare - act juridic ncheiat ntre operatorul de re ea i un consumator, prin care se precizeaz aspecte legate de delimitarea instala iilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condi iile de exploatare i ntre inere reciproc a instala iilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interven ii n caz de incidente etc.;
manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident punctul de delimitare patrimonial ntre instala ii i condi iile de exploatare i ntre inere a instala iilor

contractarea energiei electrice

67

67. Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:
HOT RRE nr. 1007 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 4 17. conven ie de exploatare - act juridic ncheiat ntre operatorul de re ea i un consumator, prin care se precizeaz aspecte legate de delimitarea instala iilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condi iile de exploatare i ntre inere reciproc a instala iilor, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interven ii n caz de incidente etc.;
manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident

contractarea energiei electrice

realizarea conducerii operative prin dispecer

68

68. Conventia de exploatare, anex la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre:

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 208 (2) Valorile stabilite vor fi prev zute n conven ia de exploatare care se ncheie ntre consumator i operatorul de re ea i care este anexa la contractele de furnizare i de distribu ie a energiei electrice.
69

consumator producator

si

operator de retea si consumator

furnizor produc tor

si

69. Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale


electrice de cogenerare de nalta eficienta au in vedere:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 71 Criteriile de promovare a energiei electrice produse in cogenerarea de inalta eficienta au in vedere urmatoarele: a) asigurarea accesului concurential al energiei electrice produse in cogenerare, in conditiile acoperirii tuturor costurilor justificate aferente cogenerarii de inalta eficienta; electrice in cogenerare; c) promovarea utilizarii eficiente a combustibililor;
70

Promovarea utiliz rii eficiente a combustibililor

Asigurarea accesului neconcuren ial al energiei electrice produse in cogenerare

Promovarea utiliz rii surselor regenerabile

70. Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:


Zona adiacenta liniei electrice aeriene avnd 100 m l ime n plan orizontal Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia Suprafa a terestra ce cuprinde zona de protec ie si zona de siguran a

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 20. culoar de trecere a liniei electrice suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice si spatiului aerian de deasupra sa in care se impun restrictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, constructiile, instalatiile etc.; culoarul de trecere include zona de protectie si zona de siguranta;

71

71. Dac se solicit avizul tehnic de racordare pentru o organizare de antier, documenta ia anexat cererii va cuprinde n mod obligatoriu i: certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizeaz antierul, n termen de valabilitate, in copie;

autoriza ia de construire a obiectivului pentru care se organizeaz antierul, n termen de valabilitate, in copie;

contractul ncheiat cu un furnizor de energie electric


72

72. Dac se solicit avizul tehnic de racordare pentru o organizare de antier, documenta ia anexat cererii va cuprinde n mod obligatoriu i: certificatul de urbanism a obiectivului pentru care se organizeaz antierul, n termen de valabilitate, in copie;

contractul ncheiat cu un furnizor de energie electric

73

datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului, conform reglement rilor n vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competent ;

73. Documenta ia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de: de valoarea capitalului social, in cazul persoanelor juridice categoria de utilizator din care face parte solicitantul de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului

HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 12 (1) Pentru locul de producere sau de consum nou, documentatia anexata cererii de racordare are o structura ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul.
74

74. Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

Ordinul ANRE Nr. 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Art. 36 (6) Durata de valabilitate a atestatului este intre 1 an si 5 ani de la data deciziei de atestare a Autoritatii competente

De la 1 la 5 ani

Nelimitat

Provizorie de la 1 la 12 luni

75

75. Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare


a resurselor regenerabile de energie este o atribu ie a:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art.6 Ministerul de resort elaboreaza strategia energetica nationala si politica energetica si asigura ducerea la indeplinire a acesteia, in conditiile prevederilor prezentei legi, avand urmatoarele atributii principale: a) elaboreaza programe si planuri de masuri pentru aplicarea politicii Guvernului in sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de eficienta energetica si de promovare a surselor regenerabile de energie;
76

Guvernului Romniei Ministerului de resort (Ministerul Economiei i Finan elor) Autorit ii Na ionale de Reglementare n domeniul Energiei

76. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baz ca date de


intrare prognozele de produc ie i de consum de energie electric o perioad de:
Ord. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Art. 5.4 5.4.1. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare: a) prognoza de consum, pe o perioada de minimum 5 ani, pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori (inclusiv curbe de sarcina-tip pentru zile caracteristice); b) prognozele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maximum 10 ani); c) prognozele de productie si de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maximum 10 ani); d) nivelul de siguranta care trebuie asigurat in functionarea SEN in ansamblu si pe fiecare nod, conform normelor in vigoare; e) strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii.
77

pe

minim 5 ani

minim 2 ani

minim 4 ani

77. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baz ca date de


intrare prognozele de produc ie i de consum de energie electric o perioad de:
Ord. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Art. 5.4 5.4.1. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare: a) prognoza de consum, pe o perioada de minimum 5 ani, pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori (inclusiv curbe de sarcina-tip pentru zile caracteristice); b) prognozele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maximum 10 ani); c) prognozele de productie si de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maximum 10 ani); d) nivelul de siguranta care trebuie asigurat in functionarea SEN in ansamblu si pe fiecare nod, conform normelor in vigoare; e) strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii.
78

pe

minim 2 ani

maxim 10 ani

maxim 4 ani

78. Elaborarea planului de dezvoltare a re elelor electrice de


distribu ie, conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), are la baz ca date de intrare:
Ord. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Art. 5.4 5.4.1. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare: a) prognoza de consum, pe o perioada de minimum 5 ani, pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori (inclusiv curbe de sarcina-tip pentru zile caracteristice); b) prognozele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maximum 10 ani); c) prognozele de productie si de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maximum 10 ani); d) nivelul de siguranta care trebuie asigurat in functionarea SEN in ansamblu si pe fiecare nod, conform normelor in vigoare; e) strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii.
tipurile de consumatori racorda i la re elele elcetrice de distribu ie

ofertele de produc ie de energie electric ale produc torilor existen i

natura surselor de producere a energiei electrice

79

79. Elaborarea planului de dezvoltare a re elelor electrice de


distribu ie, conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), are la baz ca date de intrare:
Ord. ANRE 128 din 2008 Codul Tehnic al Re elelor Electrice de Distribu ie Art. 5.4 5.4.1. Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la baza urmatoarele date de intrare: a) prognoza de consum, pe o perioada de minimum 5 ani, pusa la dispozitie anual de catre furnizori si consumatori (inclusiv curbe de sarcina-tip pentru zile caracteristice); b) prognozele de productie de energie electrica ale producatorilor existenti (maximum 10 ani); c) prognozele de productie si de consum de energie electrica ale altor utilizatori RED existenti si viitori (maximum 10 ani); d) nivelul de siguranta care trebuie asigurat in functionarea SEN in ansamblu si pe fiecare nod, conform normelor in vigoare; e) strategia dezvoltarii infrastructurii sistemului de telecomunicatii.
prognoza de consum pe o perspectiv de 5 ani, pus la dispozi ie de furnizori i consumatori

tipurile de consumatori racorda i la re elele elcetrice de distribu ie

natura surselor de producere a energiei electrice

80

y y y

y y y y

Art. 12 Autoriza iile enumerate la art. 11 confer , n func ie de tip i grad, urm toarele competen e: a)gradul I, pentru executarea sub coordonarea sau supravegherea electricienilor autoriza i gradul IIB, IIIB sau IVB a instala iilor electrice; b)gradul IIA, pentru proiectare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV; c)gradul IIB, pentru executare de lucr ri de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV; d)gradul IIIA, pentru proiectare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 20 kV; e)gradul IIIB, pentru executare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 20 kV; f)gradul IVA, pentru proiectare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal standardizat ; g)gradul IVB, pentru executare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal standardizat .

81

80. Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are urm toarele competen e:

De a proiecta i executa instala ii electrice cu putere instalat de cel mult 10 kW i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV

De a proiecta i executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai mic de 1 kV De a proiecta i executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 20 kV
82

81. Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are urm toarele competen e: De a proiecta i executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal standardizat

De a executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 220 kV

De a proiecta i executa instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal maxim de 110 kV
83

82. Electricienii autoriza i de ANRE pentru proiectare au autoriza ii de tip:

Ordinul ANRE Nr. 90 din 2009 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor Art. 11 (2)Pentru fiecare dintre gradele II, III i IV sunt definite dou tipuri de autoriz ri: a)autorizare de tip A, pentru proiectare de instala ii electrice; b)autorizare de tip B, pentru executare de instala ii electrice.
84

83. Electricienii care doresc s solicite autorizarea, pentru a fi accepta i la examen trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: S transmit la ANRE o cerere i documenta ie anexat , din care s reias calificarea profesional

S transmit la ANRE o cerere i documenta ie anexat , din care s reias experien a practic n domeniul instala iilor electrice S transmit la ANRE o cerere i documenta ie anexat , din care s reias calificarea si experien a profesional n domeniul instala iilor electrice
85

84. Electrificarea localitatilor se realizeaz cu fonduri:

doar din bugetele locale Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 12
(1) Electrificarea localitatilor se realizeaza cu fonduri din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.

doar din bugetul de stat

86

din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite

85. Energia electrica tranzactionata pe piata de energie electrica se


masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de masurare, conform reglement rilor elaborate de:

MECMA - Ministerul Economiei si Mediului de Afaceri Ordinul ANRE 17 din 2002 Codul de m surare a energiei electrice ANRE - Autoritatea Na ional de Reglementare n domeniul Energiei ANRSC - Autoritatea Na ional de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

87

86. Este interzis electricianului autorizat:

S proiecteze instala ii electrice n cazul n care de ine doar autoriza ie de tip A

S execute instala ii electrice n cazul n care de ine doar autoriza ie de tip B

S verifice proiecte de instala ii electrice tehnologice de medie tensiune, dac nu de ine atestat de "verificator de proiecte" emis de MEC
88

87. Este interzis electricianului autorizat:

S semneze documenta ii de orice fel pentru proiecte sau lucr ri pe care le-a realizat sau supravegheat

S racordeze noi puncte de consum de energie electric la instala iile electrice, f r a avea aprobarea operatorului de re ea S realizeze lucr ri de instala ii electrice n baza unor documenta ii de proiectare realizate de al i electricieni autoriza i
89

88. Este interzis electricianului autorizat:

S semneze documenta ii de orice fel pentru proiecte sau lucr ri pe care nu le-a realizat sau supravegheat

S racordeze noi puncte de consum de energie electric la instala iile electrice, cu aprobarea operatorului de re ea

S realizeze lucr ri de instala ii electrice n baza unor documenta ii de proiectare realizate de al i electricieni autoriza i
90

89. Eventualele contesta ii ale avizelor tehnice de racordare se rezolv de c tre: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 49 Eventualele divergente care apar intre detinatorii de retea si utilizatori in timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la retelele electrice, neconciliate la nivelul operatorilor de retea conform procedurilor proprii, se solutioneaza de autoritatea competenta.
91

organele ierarhice ale emitentului operatorul de distribu ie care a emis avizul

ANRE

90. Examenul de autorizare pentru gradele II, III i IV const :

n sus inerea unei probe scrise, constnd n 2 subiecte: un chestionar cu 30 de ntreb ri i o aplica ie numeric

ntr-un interviu sus inut in fa a unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplica ie practic

n participarea la un concurs, fiind necesar ob inerea unui punctaj minim de 30 de puncte


92

91. Executarea de lucr ri de proiectare sau de executare a instala iilor electrice f r Atestat valabil emis de ANRE: Ordinul ANRE Nr. 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Art. 2 (2) In conformitate cu prevederile art. 86 lit. t) din Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectarea si executarea de lucrari in instalatiile electrice fara atestat constituie contraventie.
93

Constituie contraven ie i se sanc ioneaz Este permis pentru instala iile electrice de utilizare

Constituie doar abatere

92. Fi a de solu ie este elaborat de:

ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.13 (2) Operatorul de retea la instalatiile caruia se racordeaza instalatia unui utilizator este responsabil pentru elaborarea, dupa caz, a fisei de solutie sau a studiului de solutie.
94

utilizatori

operatorul de distribu ie

orice consultant de specialitate

93. Furnizorul de energie electric este ndrept it s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai n caz de:
Consum de energie mai mare dect cel aferent cantit ii contractate Neplata facturii curente de energie

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 90 (1) Furnizorul este ndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 42 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 n urm toarele cazuri: a) n caz de consum fraudulos; b) n caz de neplata repetat ; neplata repetat se considera atunci cnd consumatorul ajunge de doua ori n ultimele 12 luni n situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat .
95

Neplata repetata a facturii de energie

94. Furnizorul de energie electric este ndrept it s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai n caz de:
Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situa ii prev zute de legisla ia in vigoare

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 90 (1) Furnizorul este ndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 42 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 n urm toarele cazuri: a) n caz de consum fraudulos; b) n caz de neplata repetat ; neplata repetat se considera atunci cnd consumatorul ajunge de doua ori n ultimele 12 luni n situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat .
96

Plata cu ntrziere a facturilor


Consum de energie mai mare dect cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

95. Furnizorul de energie electric este ndrept it s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice n caz de:
HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 90 (1) Furnizorul este ndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 42 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 n urm toarele cazuri: a) n caz de consum fraudulos; b) n caz de neplata repetat ; neplata repetat se considera atunci cnd consumatorul ajunge de doua ori n ultimele 12 luni n situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat .
97

Neplata abonamentului radio-tv

Neplata facturii curente de energie

Neplata repetat a facturilor de energie

96. Furnizorul de energie electric este ndrept it s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice n caz de:
HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 90 (1) Furnizorul este ndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 42 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 n urm toarele cazuri: a) n caz de consum fraudulos; b) n caz de neplata repetat ; neplata repetat se considera atunci cnd consumatorul ajunge de doua ori n ultimele 12 luni n situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat .
98

Consum fraudulos de energie

Neplata facturii curente de energie

Neplata abonamentului radio-tv

97. Furnizorul de energie electric este ndrept it s rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice n caz de:
HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 90 (1) Furnizorul este ndrept it sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice conform art. 42 alin. (4) din Legea nr. 318/2003 n urm toarele cazuri: a) n caz de consum fraudulos; b) n caz de neplata repetat ; neplata repetat se considera atunci cnd consumatorul ajunge de doua ori n ultimele 12 luni n situa ia de a fi deconectat pentru neplata facturii pentru energia electrica consumat .
99

Consum de energie mai mare dect cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

Plata cu ntrziere a facturilor

Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situa ii prev zute de legisla ia in vigoare

98. Furnizorul de ultima op iune este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:
Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribu ie a energiei electrice Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare, in condi ii specifice reglementate Un operator economic ale c rui ac iuni sau p r i sociale sunt de inute n totalitate de statul romn

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 25. furnizor de ultima optiune furnizorul desemnat de autoritatea competenta pentru a presta serviciul de furnizare in conditii specifice reglementate;

100

99. Grupul de m surare a energiei electrice:

HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Termeni si notiuni-Instalatia de racordare

nu face parte din instala ia de racordare;

face parte din instala ia de racordare;

101

face parte din instala ia de racordare numai n cazurile de excep ie, cnd punctul de m surare este diferit de punctul de delimitare;

100. n caz de consum fraudulos de energie, consumatorul:

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 200 (2) Operatorul de re ea va ntrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, f r preaviz, n urm toarele cazuri: a) consumul fraudulos de energie electrica;
102

Va fi sanc ionat contraven ional

Va primi preaviz de deconectare Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate

101.

n cazul apari iei unor divergen e cu privire la racordarea la re elele electrice sau emiterea de avize de amplasament, ntre un solicitant i o subunitate sau unitate a unui operator de re ea, declan area procedurii de solu ionare a nen elegerii se va face numai dup :
Ordinul ANRE Nr.38 din 2007 Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea Art. 8 (2) In cazul nen elegerilor precontractuale, n care una dintre p r i este o structur organizatoric , din cadrul unui operator economic furnizor, distribuitor, transportator sau produc tor de energie electric ori termic n cogenerare, care are atribu ii de a stabili rela ii contractuale, declan area procedurii de solu ionare a nen elegerii se va face numai dup parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului economic de care apar ine structura organizatoric respectiv . parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de re ea

nregistrarea unei ac iuni n justi ie

103

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei i Finan elor

102. n cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de: un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori 6 luni pentru toti consumatorii 6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 142 (4) n cazul consumului fraudulos perioada de recalculare va fi de un an pentru consumatorii casnici i de 6 luni pentru ceilal i consumatori.
104

103. n cazul existen ei mai multor puncte de delimitare, se consider un singur loc de consum i o singur instala ie de utilizare dac : HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Termeni si notiuni Instalatia de utilizare
instala iile din aval aferente fiec rui punct de delimitare sunt legate electric ntre ele prin re ele ale operatorului de distribu ie;

dac exist un singur proprietar

instala iile din aval aferente fiec rui punct de delimitare sunt legate electric ntre ele prin re ele ale utilizatorului.
105

104. n cazul n care electricianul autorizat i pierde legitima ia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dac : Legitima ia este declarat nul , ntr-un ziar local i titularul achit tariful de autorizare aprobat

Legitima ia este declarat nul , ntr-un ziar local i titularul achit o penalitate n cuantum de 500 RON indiferent de gradul i tipul de autorizare Legitima ia este declarat nul , ntr-un ziar local i titularul achit un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare
106

105. n conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt


considerate surse regenerabile de energie:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 61 In conditiile prezentei legi, se definesc ca surse regenerabile de energie: a) energia eoliana; b) energia solara;

Energia electric ob inut prin arderea gazelor naturale

Eoliene

107

Energia ob inuta prin arderea combustibililor fosili

106. n conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt


considerate surse regenerabile de energie:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 61 In conditiile prezentei legi, se definesc ca surse regenerabile de energie: a) energia eoliana; b) energia solara;

Sursele solare

Energia electric ob inut prin arderea gazelor naturale Energia ob inuta prin arderea combustibililor fosili

108

107. n contractele de furnizare a energiei electrice, se prev d ntotdeauna valori orare ale cantittilor de energie electric activ contractate, dac puterea electric contractat este mai mare de:

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 47 (1) Contractele de furnizare ale consumatorilor cu puterea contractat mai mare de 3 MW vor avea prev zute n anexe valori orare ale cantit ilor de energie electrica activa contractate.
109

3 MW

500 kW

100 kW

108. n functie de puterea contractat, consumatorii, altii dect cei casnici, pot fi mari consumatori, cnd puterea contractat depseste: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori Art. 12 n func ie de puterea contractat , consumatorii, al ii dect cei casnici, pot fi: a) mari consumatori, n cazul n care puterea contractat dep e te 100 kW; b) mici consumatori, n cazul n care puterea contractat este mai mica sau egala cu 100 kW.
110

50 kW

100 kW

200 kW

109. n punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele n care trebuie s se ncadreze tensiunea, n 95% din s pt mn , sunt:
Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. 21 n PD, n condi ii normale de exploatare, valoarea medie efectiv pentru 10 minute a tensiunii furnizate n 95 % din timpul oric rei perioade a unei s pt mni nu trebuie s aib o abatere mai mare de +/10% din tensiunea contractual la MT i IT, respectiv de +/- 10% din tensiunea nominal la JT.
111

+/- 5% din tensiunea contractat +/ - 10% din tensiunea contractat +/ - 12% din tensiunea contractat

110. n vederea autoriz rii pentru ambele tipuri de autorizare (A i B), electricienii: Trebuie s ndeplineasc condi iile de calificare i experien profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare i sus in examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri Trebuie s ndeplineasc condi iile de calificare si experien profesionale, cumulate, pentru fiecare tip i sus in un singur examen

Trebuie sa fi fost autoriza i n prealabil n baza Ordinului MIC nr34 din 1999
112

111. n vederea nscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie s transmit n documenta ia anexat cererii de autorizare o lista de lucr ri; acest document este:

Op ional (solicitantul decide dac l transmite sau nu)

Nerelevant

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie ntocmit corelat cu informa iile con inute n carnetul de munc
113

112. nc lcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/


aprobate de ANRE constituie:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 86 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) incalcarea reglementarilor tehnice si comerciale stabilite de autoritatea competenta, desfasurarea activitatii fara obtinerea autorizatiei, a licentei, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor si autorizatiilor;
114

Infrac iune

Contraven ie

Abatere

113. La expirarea duratei de valabilitate a legitima iei de electrician autorizat, titularul: Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitima ia pentru o nou perioad de 5 ani, cu plata tarifului corespunz tor gradului si tipului de autorizare Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilit ii legitima iei pentru o perioad de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunz tor gradului si tipului de autorizare n cazul n care dore te continuarea activit ii n calitate de electrician autorizat, va sus ine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare
115

114. Legea energiei electrice nr. 13/2007 creaz cadrul de reglementare pentru desf urarea activit ilor n sectorul:

doar al energiei electrice

doar al energiei termice

Energiei electrice i al energiei termice produse n cogenerare


116

115. Legitima ia de electrician autorizat eliberat de ANRE este valabil pentru o perioad de:

3 ani

4 ani

5 ani
117

116. Legitima ia de electrician autorizat gradul IIIB confer urm toarele competen e titularului:

De executare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil , la o tensiune nominal maxim de 20 kV

De executare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil , la o tensiune nominal maxim de 220 kV

De proiectare de instala ii electrice cu orice putere instalat tehnic realizabil , la o tensiune nominal maxim de 20 kV
118

117. Legitima iile de electrician autorizat pot fi:

De tip G (general) pentru instala ii electrice

De tip A (pentru proiectare) i de tip B (pentru executare) de instala ii electrice

De tip U (universal) pentru instala ii electrice de utilizare


119

118. Linia electrica directa este:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 29. linie electrica directa linia electrica ce leaga o capacitate energetica de productie izolata de un client izolat sau linia electrica ce leaga un producator de energie electrica si/sau furnizor de energie electrica, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii, a sediilor secundare, a filialelor sau a clientilor eligibili ai acestora;
120

Linia electrica ce leag o capacitate energetica de produc ie izolata de un client izolat

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la produc tor c tre mai mul i consumatori

Linia electrica ce leag un produc tor de energie electrica la reteaua de distributie

119. Lucr rile pentru realizarea instala iilor cuprinse ntre punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execut astfel:
de c tre operatorul de re ea, cu forte proprii

HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 38 (1) Operatorul de retea poate executa lucrarile din categoriile prevazute la art. 36 lit. a) si b) cu personal propriu, daca detine atestat, sau atribuie contractul de achizitie publica pentru executare de lucrari unui operator economic atestat, respect?nd procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

de c tre utilizator

de c tre un furnizor de energie electric

121

120. Lucr rile pentru realizarea instala iilor cuprinse ntre punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execut astfel:
de c tre un furnizor de energie electric

HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 38 (1) Operatorul de retea poate executa lucrarile din categoriile prevazute la art. 36 lit. a) si b) cu personal propriu, daca detine atestat, sau atribuie contractul de achizitie publica pentru executare de lucrari unui operator economic atestat, respect?nd procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

de c tre utilizator

122

se contracteaz de c tre operatorul de re ea cu agen i economici atesta i n condi iile legii

121. Nen elegerile privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public, dintre operatorii de distribu ie i solicitan i, se solu ioneaz :
ntotdeauna pe cale amiabil Ordinul ANRE nr. 38 din 2007, Procedura de solu ionare a nen elegerilor legate de ncheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la re ea

n conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE

ntotdeauna n justi ie
123

122. O re ea electrica de distribu ie este definit ca fiind:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 52. retea electrica de distributie reteaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv;

Re eaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV

Re eaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV

Re eaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv


124

123. O solu ie de racordare este valabil numai dac : HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 14

a fost confirmat printr-un aviz tehnic de racordare i acesta este valabil la rndul s u;

a fost prev zut ca variant de solu ie n studiul de solu ie;

prevede o instala ie de racordare cu costuri minime pentru utilizator.


125

124. Obliga iile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor


economici reglementa i de ANRE prin urm toarele tipuri de acte:
Licen - act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercial a capacit ilor energetice

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 18 (2) Obligatiile de serviciu public se stabilesc de autoritatea competenta, pentru fiecare activitate din sectorul energiei electrice, prin licente sau autorizatii, precum si prin reglementari specifice.
126

Reglement ri - acte (normative) tehnice i/ sau comerciale, aplicabile activit ii desf urate

Att prin acte juridice (licen i/ sau autoriza ie de nfiin are), ct si prin reglement ri tehnice i comerciale, acordate/ emise de ANRE

125. Ob inerea avizului tehnic de racordare de c tre un utilizator:


HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public

Art. 4 (1) Operatorul de retea aproba racordarea la reteaua electrica prin emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate, in oricare dintre urmatoarele situatii: a) aparitia unui loc de producere sau de consum nou, definitiv ori temporar; b) separarea instalatiilor unui utilizator de instalatiile altui utilizator, in vederea racordarii directe a acestora la reteaua electrica a operatorului de retea.
127

nu este obligatorie pentru o durata mai mic de 6 luni nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW este obligatorie pentru orice loc nou de consum

126. Operator de distribu ie este o persoan juridic :


Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 34. operator de distributie orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;

Care de ine si exploateaz electrica de iluminat public

re eaua

Care ntre ine si dezvolta re eaua electrica de transport al energiei electrice

128

Care de ine, sub orice titlu, o re ea electrica de distribu ie si este titulara a unei licen e de distribu ie prin care r spunde de operarea, asigurarea ntre inerii si dezvoltarea re elei de distribu ie intr-o anumita zona

127. Operatorul de distribu ie asigur interven ie n mediul rural n maximum:


Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice Art. 14 OD asigur sosirea echipei de interven ie n minimum de timp dup anun area, de c tre utilizator, a ntreruperii n alimentare, astfel nct restabilirea aliment rii, din momentul anun rii, dup o ntrerupere neplanificat , s se realizeze n maximum: 12 ore pentru mediul urban, n condi ii normale de vreme; 24 de ore pentru mediul rural, n condi ii normale de vreme; 72 de ore pentru mediul urban sau rural, n condi ii meteorologice deosebite.

sosirea echipei de

24 ore din momentul anun rii ntreruperii alimentarii cu energie electric 10 ore din momentul anun rii ntreruperii alimentarii cu energie electric 2 ore din momentul anun rii ntreruperii alimentarii cu energie electric

129

128. Operatorul de distribu ie este obligat s r spund la sesiz rile, altele dect cele privind nivelul tensiunii, efectuate de utilizatorii re elelor de distribu ie:

n termen de 10 zile lucr toare

n termen de 30 zile calendaristice

n termen de 5 zile lucr toare.


130

129. Operatorul de distribu ie este obligat s r spund la sesiz rile, altele dect cele privind nivelul tensiunii, efectuate de utilizatorii re elelor de distribu ie:

La toate sesiz rile transmise n scris

n termen de 10 zile calendaristice

n termen de 5 zile lucr toare


131

130. Operatorul de distribu ie:


Exploateaz , retehnologizeaz , reabiliteaz si dezvolta re elele electrice de distribu ie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare Monitorizeaz siguran a in func ionare a re elelor electrice de iluminat public, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de iluminat public

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 42 (1) Operatorul de distributie are urmatoarele atributii principale: a) exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta retelele electrice de distributie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare; g) monitorizeaza siguranta in functionare a retelelor electrice de distributie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distributie.
132

ncaseaz contravaloarea energiei electrice furnizate

131. Operatorul de re ea va comunica n scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situa ia n care:
HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 22 (1) Operatorul de retea are obligatia de a comunica in scris solicitantului, in cadrul termenului prevazut la art. 20 alin. (1), imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului, in urmatoarele situatii: a) satisfacerea cererii utilizatorului ar afecta siguranta SEN prin nerespectarea normelor tehnice si a standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare; b) nu a fost respectat avizul de amplasament, respectiv obiectivul prevazut la locul de producere/consum este amplasat in zona de protectie sau de siguranta a retelei electrice, si nu sunt indeplinite conditiile de coexistenta a instalatiilor operatorului de retea cu obiectivul respectiv.
133

capacitatea re elei electrice nu permite racordarea prin racordare sar nc lca normele n vigoare
sunt necesare lucr ri n amonte de punctul de racordare

132. Operatorul de re ea va comunica n scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situa ia n care:
HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 22 (1) Operatorul de retea are obligatia de a comunica in scris solicitantului, in cadrul termenului prevazut la art. 20 alin. (1), imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului, in urmatoarele situatii: a) satisfacerea cererii utilizatorului ar afecta siguranta SEN prin nerespectarea normelor tehnice si a standardelor de performanta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare; b) nu a fost respectat avizul de amplasament, respectiv obiectivul prevazut la locul de producere/consum este amplasat in zona de protectie sau de siguranta a retelei electrice, si nu sunt indeplinite conditiile de coexistenta a instalatiilor operatorului de retea cu obiectivul respectiv.
134

capacitatea re elei electrice nu permite racordarea


sunt necesare lucr ri n amonte de punctul de racordare

nu a fost respectat avizul de amplasament

133. Operatorul de transport si de sistem are urm toarele atribu ii


principale:
exploateaz , retehnologizeaz , reabiliteaz si dezvolta instala iile din re elele electrice de transport, instala iile de m surare si contorizare a transferului de energie

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 37 (4) Operatorul de transport si de sistem desfasoara, in principal, urmatoarele activitati: a) exploateaza, retehnologizeaza, reabiliteaza si dezvolta instalatiile din retelele electrice de transport, instalatiile de masurare si contorizare a transferului de energie electrica prin retelele electrice de transport si la interfata cu utilizatorii retelelor electrice de transport care ii apartin, instalatiile de informatica si telecomunicatii din retelele electrice de transport aferente Sistemului electroenergetic national;
135

exploateaz , retehnologizeaz , reabiliteaz si dezvolta instala iile din re elele electrice de distribu ie

exploateaz , retehnologizeaz , reabiliteaz si dezvolta instala iile de m surare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici

134. Operatorul de transport si de sistem este:


Orice persoana care de ine, sub orice titlu, o re ea electrica de transport si este titulara a unei licen e de transport prin care r spunde de operarea, asigurarea ntre inerii si dezvoltarea re elei de transport

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 35. operator de transport si de sistem orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
136

Orice persoana care de ine, sub orice titlu o re ea electrica de distribu ie si este titulara unei licen e de distribu ie

Persoana juridica proprietara a re elelor electrice de transport, pe care le exploateaz in baza licen ei pentru transportul energiei electrice

135. Operatorul economic aflat n reorganizare judiciar , care nu de ine atestate emise de ANRE:
Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE

Ordinul ANRE Nr. 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Art. 14 Nu poate solicita atestat operatorul economic aflat in procedura de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment.
137

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE

Poate efectua doar de lucr ri de ncerc ri de echipamente electrice

136. Ordinea de merit este ordinea n care un produc tor de energie


electric este luat n considerare pentru acoperirea cererii de energie n Sistemul Electroenergetic Na ional, pe baza:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 39. ordine de merit ordinea in care un producator de energie electrica este luat in considerare pe baza pretului ofertat pentru acoperirea necesarului de energie electrica in Sistemul electroenergetic national;

Pre ului ofertat [lei/MWh]

Puterii instalate

Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere

138

i informare a viitorului utilizator pentru racordarea acestuia la re eaua electric :


HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public

137. Parcurgerea unei etape preliminare de documentare

este obligatorie pentru utilizator;

la solicitarea utilizatorului, este obligatorie pentru operatorul de re ea; nu este prev zut de legisla ia n vigoare.
139

138. Pe pia a concuren iala cu am nuntul, furnizorii vnd energie


electric clien ilor eligibili prin

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 29 (4) Pe piata concurentiala cu amanuntul, furnizorii vand energie electrica clientilor eligibili prin contracte bilaterale la preturi negociate sau prin oferte-tip.

Contracte bilaterale la pre uri reglementate Contracte bilaterale la tarife fixe Contracte bilaterale la pre uri negociate

140

139. Pentru ca un utilizator s racordeze la re eaua proprie, n


condi iile legii, un alt utilizator:

nu trebuie s i actualizeze avizul tehnic de racordare n nici o situa ie;

de regul trebuie s i actualizeze avizul tehnic de racordare;

trebuie s i actualizeze avizul tehnic de racordare numai dac racordeaz un produc tor
141

140. Pentru ca un utilizator s racordeze la re eaua proprie, n


condi iile legii, un alt utilizator:

nu trebuie s i actualizeze avizul tehnic de racordare n nici o situa ie;

trebuie s i actualizeze avizul tehnic de racordare numai dac racordeaz un produc tor

n anumite cazuri particulare trebuie s i actualizeze avizul tehnic de racordare numai dac dep e te puterea aprobat anterior prin acesta.
142

141. Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, furnizorul: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 200 (1) Operatorul de re ea va ntrerupe consumatorului furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile lucr toare, n urm toarele cazuri: a) dep irea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare;
143

aplica un preaviz, apoi ntrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului i da consumatorului doua previze, apoi i aplica penalizari i aplica preaviz consumatorului, apoi l actioneaza n justitie

142. Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:


HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 33 Furnizarea energiei electrice se face numai pe baza de contract de furnizare incheiat de un furnizor cu consumatorul. ART. 36 (1) Con inutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine intre p r ile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament i trebuie sa cuprind cel pu in clauzele din contractele-cadru aprobate de autoritatea competenta..
144

este o condi ie obligatorie

nu este obligatoriu

se ncheie numai pentru consumatorii permanen i

143. Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:


HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 33 Furnizarea energiei electrice se face numai pe baza de contract de furnizare incheiat de un furnizor cu consumatorul. ART. 36 (1) Con inutul contractului de furnizare a energiei electrice se convine intre p r ile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament i trebuie sa cuprind cel pu in clauzele din contractele-cadru aprobate de autoritatea competenta..
145

se ncheie numai pentru consumatorii permanen i

nu este obligatoriu

se ncheie n conformitate cu contractul - cadrul aprobat de ANRE

144. Pentru protec ia instala iilor de transport al energiei electrice se


interzice persoanelor fizice sau juridice:
Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 39 Pentru protectia instalatiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice: a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem; b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem;
146

Sa consume energie electrica prin instala ii racordate direct la cele ale re elei electrice de transport

S efectueze construc ii de orice fel in zona de siguran a a instala iilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem S efectueze s p turi de orice fel in zona de siguran a a re elelor electrice de transport, chiar daca are acordul operatorului de transport si de sistem

145. Pentru protec ia instala iilor de transport al energiei electrice se


interzice persoanelor fizice sau juridice:
Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 39 Pentru protectia instalatiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice: a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem; b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem;
147

S limiteze sau sa ngr deasc , prin execu ia de mprejmuire, prin construc ii ori prin orice alt mod, accesul reprezentan ilor operatorului de transport si de sistem la propriile instala ii

S cultive cereale pe terenul aflat n zona re elei electrice de transport

Sa consume energie electrica prin instala ii racordate direct la cele ale re elei electrice de transport

154. Pentru protejarea re elelor electrice de distribu ie, persoanelor


fizice si juridice:
Li se interzice s efectueze construc ii de orice fel n zona de siguran a acestora, chiar daca au avizul de amplasament al operatorului de re ea

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 46 Pentru protejarea retelelor electrice de distributie se interzice persoanelor fizice si juridice: a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, fara avizul de amplasament al operatorului de distributie; f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire, prin constructii sau prin orice alt mod accesul la instalatii al operatorului de distributie.
148

Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin execu ia de mprejmuire sau prin construc ii accesul la instala ii al OD Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protec ie si de siguran a ale instala iilor, fara acordul operatorului de re ea, cu condi ia s fie proprietar al terenului

Art.12 (1) Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentatia anexata cererii de racordare are o structura ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul. In functie de categoria de utilizator, documentatia va cuprinde, dupa caz: a) avizul de amplasament in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv; b) studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, daca a fost elaborat; c) datele tehnice si energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competenta; d) certificatul de urbanism in termen de valabilitate, in copie;

149

y e) planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de

producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de producere/consum; f) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente; g) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei ori cladirii in care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor inchiriate, este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice; h) autorizatia de construire a obiectivului, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia.

150

147. Pentru un loc de producere sau de consum nou, documenta ia anexat cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

certificatul de urbanism n termen de valabilitate, n copie;

autoriza ia de construire a obiectivului, n copie;

contractul ncheiet cu un furnizor de energie electric


151

148. Pentru un loc de producere sau de consum nou, documenta ia anexat cererii de racordare va cuprinde obligatoriu:

contractul ncheiet cu un furnizor de energie electric

autoriza ia de construire a obiectivului, n copie;

152

actul de proprietate sau orice alt nscris care atest dreptul de folosin asupra terenului, incintei ori cl dirii n care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicit racordarea, n copie.

149. Pentru utilizatorii permanen i perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de: HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 28 (1) Pentru utilizatorii permanenti perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de minimum 25 de ani de la data emiterii. Aceasta se prelungeste automat p?na la aparitia unor modificari ale datelor care au stat la baza emiterii sau actualizarii lui.
153

maximum 20 de ani de la data emiterii

minimum 20 de ani de la data emiterii

minimum 25 de ani de la data emiterii

150. Planificarea dezvolt rii i moderniz rii re elelor electrice de distribu ie se face de c tre:
Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 5 PLANIFICAREA DEZVOLTARII RETELELOR ELECTRICE DE DISTRIBUTIE 5.1. Atributii si competente 5.1.1. Planificarea dezvoltarii si modernizarii RED in cadrul SEN se realizeaza de catre fiecare OD in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
154

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE i a operatorilor de distribu ie

Operatorii de distribu ie, titulari de licen e acordate de ANRE

ANRE, n calitate de administrator al Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED)

151. Planul de perspectiv pe termen mediu pentru dezvoltarea i modernizarea RED se elaboreaz pentru o perioad de:

Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 5.5.3. Planificarea dezvoltarii RED se face pe baza unui studiu de dezvoltare in perspectiva, pe o durata medie de 5 ani si maxima de 10 ani, a retelei electrice respective, studiu fundamentat tehnicoeconomic. Solutiile alese trebuie sa permita dezvoltarea instalatiilor si dupa aceasta perioada, fara modificari esentiale, cu integrarea elementelor principale ale retelelor existente (solutiile sa fie autostructurante).

3 ani

5 ani, cu actualiz ri anuale 7 ani, cu actualiz ri anuale

155

152. Planul de situa ie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicit rii unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Avizat de c tre organismele competente, potrivit legii.

Avizat de ANRE.

Avizat de c tre operatorul de re ea, anterior depunerii cererii.


156

153. Prin consumatori industriali se nteleg: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 71 (1) n condi iile prezentului regulament, prin consumatori industriali se n elege societ ile comerciale i regiile autonome din domeniul industrial, cu excep ia sediilor administrative ale acestora, care constituie locuri de consum distincte.
157

societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial sediile administrative ale societatilor comerciale societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri

154. Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori Art. 4 22. grup de m surare a energiei electrice - ansamblu format din transformatoarele de m surare i contorul de energie electrica, precum i toate elementele intermediare care constituie circuitele de m surare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;
ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de securizre ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare

doar transformatorul m surare

de

158

grup de m sura

155. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie se num r i urm toarele activit i:
Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie 3.2.1. OD desfasoara urmatoarele activitati principale conform Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si licentei de distributie: a) gestionarea, exploatarea, modernizarea si dezvoltarea instalatiilor proprii din RED (linii, statii de transformare si de conexiune, puncte de alimentare, posturi de transformare, inclusiv cladiri tehnologice si elementele de constructii speciale aferente, instalatii de protectie 159 si automatizare etc.);
Gestionarea, exploatarea, mentenan a, modernizarea i dezvoltarea instala iilor electrice aflate n patrimoniu (linii electrice, sta ii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instala ii de protec ie i automatizare etc)

Dispecerizarea energiei electrice la nivel na ional

Aprobarea tarifelor de distribu ie a energiei electrice, stabilite n func ie de structura cheltuielilor

156. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie, precizate n Codul re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), se num r i urm toarele activit i: Gestionarea, exploatarea, mentenan a, modernizarea i dezvoltarea instala iilor proprii din re elele electrice de distribu ie.

Furnizarea energiei electrice consumatorilor, pe baz de contracte

Dispecerizarea energiei electrice la nivel na ional.


160

157. Printre activit ile desf urate de operatorul de distribu ie, precizate n Codul re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), se num r i urm toarele activit i: Furnizarea energiei electrice consumatorilor, pe baz de contracte

Asigurarea tranzit rii energiei electrice prin re elele sale, la cererea i cu informarea OTS, n anumite cazuri

Dispecerizarea energiei electrice la nivel na ional.


161

158. Printre competen ele Autorit ii Na ionale de Reglementare n


domeniul Energiei se reg sesc:

Elaborarea si aprobarea regulamentului de organizare a iluminatului public


Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: v) elaboreaza si aproba regulamentul de desemnare a furnizorului de ultima optiune.

Elaborarea normelor de securitatea i s n tate n munc pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public

162

Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie
Articol 1.2.3. Codul are urmatoarele obiective: a) stabilirea unui set de reguli si norme in vederea asigurarii accesului utilizatorilor la RED; b) stabilirea responsabilitatilor si obligatiilor OD si ale tuturor utilizatorilor RED; c) stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED; d) stabilirea principiilor pentru dezvoltarea RED. e) stabilirea interfetelor si a fluxurilor informationale dintre OD si Operatorul de transport si de sistem (OTS) si utilizatorii RED.
163

159. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de distribu ie.

Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii iluminatului public

Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport.

164

160. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii iluminatului public Stabilirea responsabilit ilor i obliga iilor operatorilor de distribu ie i ale tuturor utilizatorilor re elelor electrice de distribu ie. Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport.

165

161. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport

Stabilirea cerin elor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la re elele electrice de distribu ie

Stabilirea Standardului de performan distribu ie a energiei electrice


166

pentru serviciul de

162. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea cerin elor pentru dezvoltarea re elelor electrice de distribu ie

Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii iluminatului public

167

163. Printre obiectivele Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) se reg sesc: Stabilirea cerin elor pentru dezvoltarea re elelor electrice de distribu ie

Stabilirea unui set de reguli i norme n vederea asigur rii accesului utilizatorilor la re elele electrice de transport

Stabilirea interfe elor i a fluxurilor informa ionale dintre operatorii de distribu ie i operatorul de transport i de sistem i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie
168

164. Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. 13/2007 se reg sesc:
Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la re elele electrice de interes public Promovarea utiliz rii gazelor naturale pentru producerea energiei electrice Determinarea solu iilor d racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 2 d) asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat al tuturor participantilor la piata de energie electrica si la retelele electrice de interes public; h) promovarea utilizarii surselor noi si regenerabile de energie;

169

165. Printre obliga iile operatorului de distribu ie precizate n Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie figureaz :
Obliga ia ca n termen de maximum 15 zile calendaristice de la primirea unei solicit ri de contractare a serviciului de distribu ie din partea unui titular de licen sau consumator eligibil racordat la RED, s fac o ofert i n cazul accept rii acesteia, s ncheie contractul Obliga ia ca n termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicit ri de contractare a serviciului de distribu ie din partea unui titular de licen sau consumator eligibil racordat la RED, s fac o ofert i n cazul accept rii acesteia, s ncheie contractul Obliga ia ca n termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicit ri de contractare a serviciului de distribu ie din partea unui titular de licen sau consumator eligibil racordat la RED, s fac o ofert i n cazul accept rii acesteia, s ncheie contractul

Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice Art. 25 Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribu ie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucr toare de la nregistrarea cererii de ncheiere a contractului (nso it de documenta ia complet ).

170

166. Printre responsabilit ile i obliga iile operatorului de distribu ie precizate n Codul re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) sunt incluse:
Administrarea documenta iei tehnice i a normelor care reglementeaz proiectarea, func ionarea, ntre inerea i dezvoltarea instala iilor componente ale re elelor electrice de distribu ie

Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al Re elelor Electrice de Distributie Art. 3.2.2

Obliga ia ca n termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea unei solicit ri de contractare a serviciului de distribu ie din partea unui titular de licen sau consumator racordat la RED, s fac o ofert i n cazul accept rii acesteia, s ncheie contractul

Asigurarea integral , din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunz toare pierderilor tehnice din re ele.
171

167. Promovarea examenului de autorizare se face ob innd: Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplica ia numeric , pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar i 3 puncte la aplica ia numeric pentru gradele III i IV Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplica ia numeric , indiferent de gradul de autorizare (I, II, III sau IV) Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplica ia numeric , pentru gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar i 3 puncte la aplica ia numeric pentru gradele III i IV

172

168. Punctele de delimitare pentru blocurile de locuin e nouconstruite vor fi la:


HG 90 din 2008 Regulament privind racordarea utilizatorilor la re elele electrice de interes public Anexa 2, Art. 6 (1) Pe baza datelor prezentate de finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte privind puterile absorbite, individual si pe ansamblu, operatorul de retea1) emite aviz tehnic de racordare pentru puterea totala necesara si in functie de care se dimensioneaza instalatia de racordare. (2) Punctele de delimitare vor fi la bornele de iesire din contoare. Contoarele se monteaza centralizat, la parter sau pe palier.

bornele de ie ire din contoare, montate in apartamentele blocului

bornele de ie ire din contoare, montate centralizat , la limita zonei de proprietate asupra terenului, in exteriorul construc iei bornele de ie ire din contoare, montate centralizat, la parter sau pe palier

173

169. Punctul de delimitare ntre instala iile electrice este definit ca:
ntotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice n care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea ntotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice n care se afl instalat grupul de m surare a energiei electrice

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 4 38. punct de delimitare - punct al unei re ele electrice, care delimiteaza patrimonial instala iile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorilor de re ea;
174

ntotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic n care este racordat un utilizator

170. Punctul de m surare a energiei electrice este definit ca:


punct al unei re ele electrice care delimiteaz patrimonial instala iile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de re ea punct al unei re ele electrice unde se afl instalat grupul de m surare a energiei electrice

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 4 39. punct de m surare a energiei electrice furnizate punct al unei re ele electrice, unde se afla instalat grupul de m surare a energiei electrice;
175

punct fizic din re eaua electrica la care se racordeaz un utilizator

171. Refuzul clien ilor de a permite accesul la grupurile de m surare constituie:

Contraven ie

Infrac iune

Tentativa de infrac iune


176

172. Regulamentul de autorizare a electricienilor define te urm toarele tipuri de autoriza ii:

De tip E pentru execu ie

De tip A sau B pentru proiectare i respectiv executare

Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare


177

173. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplic: furnizorilor si consumatorilor de energie electrica tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 2 Prezentul regulament se aplica furnizorilor i consumatorilor/subconsumatorilor de energie electrica, precum i rela iilor acestora cu operatorii de re ea, afla i pe teritoriul Romniei.
178

174. Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz i execut instala ii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:
Ordinul ANRE Nr. 24 din 2007 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic Art. 1 Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, denumit in continuare Regulament, este emis in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 13/2007,
179

Hot rre de guvern

Ordin al ministrului de resort Ordin al pre edintelui ANRE n baza Legii 13/ 2007

175. Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz i execut instala ii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Hot rre de guvern

Ordin al ministrului de resort

Ordin al pre edintelui ANRE


180

176. Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la re elele


electrice de interes public este:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: q) elaboreaza regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, regulament care se aproba prin hotarare a Guvernului;

Elaborat de ANRE si aprobat prin hot rre a Guvernului Romniei

Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al pre edintelui ANRE

Elaborat de Ministerul de resort


181

177. Responsabilit ile operatorului de distribu ie precizate n Codul re elelor electrice de distribu ie (Codul RED) includ:
Administrarea documenta iei tehnice i normelor care reglementeaz proiectarea, func ionarea, ntre inerea i dezvoltarea instala iilor componente ale re elelor electrice de distribu ie

Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 3.2.2 OD sunt responsabili pentru administrarea documentatiei tehnice si a normelor care reglementeaza proiectarea, functionarea, mentenanta si dezvoltarea instalatiilor componente ale RED. In acest sens OD reexamineaza periodic normele si fac propuneri Autoritatii competente, atunci cand este cazul, pentru revizuirea lor sau pentru adoptarea de noi norme.
182

Administrarea informa iilor necesare pentru func ionarea i dezvoltarea RED

Asigurarea integral , din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunz toare pierderilor tehnice din re ele.

178. Re ea electric de interes public este o re ea electric la care


sunt racorda i cel putin:

3 utilizatori Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 53. retea electrica de interes public reteaua electrica la care sunt racordati cel putin 2 utilizatori;

2 utilizatori

un utilizator
183

179. Re eaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt: Proprietate privata a unei persoane juridice Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului
184

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 35 (2) Reteaua electrica de transport al energiei electrice este proprietatea publica a statului.

180. Re eaua electrica de transport este:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 54. retea electrica de transport reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV;

Re eaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mic dect 110 kV Re eaua electrica de interes na ional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV Re eaua electrica de interes na ional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV

185

181. Re eaua electrica este definita ca fiind:


Ansamblul de linii, inclusiv elementele de sus inere si de protec ie a acestora, sta iile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 51. retea electrica ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele prin care se transmite energie electrica de la o capacitate energetica de producere a energiei electrice la un utilizator. Reteaua electrica poate fi retea de transport sau retea de distributie;
186

Ansamblul instala iilor electroenergetice interconectate

Ansamblul de linii electrice destinate conect rii unui produc tor de energie electrica de un utilizator al sau

182. Sanc iunile contraven ionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre urm toarele m suri:
Retragerea autoriz rii cu drept de prezentare la o nou examinare Suspendarea autoriz rii pe termen de doi ani

Ordinul ANRE Nr. 90 din 2009 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor Art. 67 (1)Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se fac n condi iile legii. (2)Sanc iunile contraven ionale pot fi asociate cu urm toarele m suri ale autorit ii competente: a)suspendarea autoriz rii, pe termene cuprinse ntre o lun i un an; b)retragerea autoriz rii, cu drept de prezentare la o nou examinare; c)retragerea autoriz rii, f r drept de prezentare la o nou examinare.
187

Atentionare scrisa

183. Sanc iunile contraven ionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre urm toarele m suri:
Sesizarea autorit ilor competente pentru deschiderea unui dosar penal

Ordinul ANRE Nr. 90 din 2009 Regulamentul pentru autorizarea electricienilor Art. 67 (1)Constatarea i sanc ionarea contraven iilor se fac n condi iile legii. (2)Sanc iunile contraven ionale pot fi asociate cu urm toarele m suri ale autorit ii competente: a)suspendarea autoriz rii, pe termene cuprinse ntre o lun i un an; b)retragerea autoriz rii, cu drept de prezentare la o nou examinare; c)retragerea autoriz rii, f r drept de prezentare la o nou examinare.
188

Retragerea autoriz rii f r drept de prezentare la o nou examinare

Avertisment verbal

184. Scopul "Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie" este:


De a promova si impune regulile i cerin ele de ordin tehnic si comercial n vederea bunei func ion ri a pie ei de energie electric De a promova si impune regulile i cerin ele de ordin tehnic minimale pentru o func ionare sigur , stabil i economic a re elelor electrice de distribu ie, n beneficiul tuturor utilizatorilor acestora De a promova si impune regulile i cerin ele de ordin tehnic minimale pentru o func ionare sigur , stabil i economic a re elelor electrice de transport n beneficiul tuturor utilizatorilor acestora

Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 1.2.1 Scopul prezentului cod este de a stabili si a impune regulile si cerintele minime de ordin tehnic pentru operatorii de distributie (OD) si utilizatorii RED in vederea realizarii unei functionari sigure, stabile si economice a acestor retele.
189

185. Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica:


situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 4 25. ntrerupere n alimentarea cu energie electrica situa ia n care tensiunea efectiv n punctul de delimitare devine mai mica dect 1% din tensiunea nominal a re elei n punctul respectiv;
190

186. Serviciul de distribu ie a energiei electrice este un serviciu public:


ale c rui activit i specifice se desf oar n conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospod rire comunal . a c rui realizare a fost concesionat de c tre autorit ile administra iei publice locale de pe raza c rora sunt amplasate re elele electrice de distribu ie. ale c rui activit i specifice se desf oar n conformitate cu condi iile licen ei de distribu ie acordate de ANRE, n baza legii energiei electrice

Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 3.1.1 Serviciul de distributie constituie serviciu public, in conditiile Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
191

187. Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru ntrzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu: HG 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 153 (1) Sistarea furnizarii n va fi obligatoriu preavizata cu cel pu in 5 zile nainte i va fi aplicat obligatoriu n cazul n care consumatorul nu s-a conformat preavizului primit.
192

cel putin 3 zile nainte

cel putin 5 zile nainte

cel putin 10 zile nainte

188. Sistemul Electroenergetic Na ional (SEN) este definit ca fiind:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 62. Sistem electroenergetic national sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national. Sistemul electroenergetic national constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica;
193

Totalitatea liniilor si sta iilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Ansamblul instala iilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaz numai transportul i distribu ia energiei electrice

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul na ional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participan ii la pia a de energie electrica

189. Sistemul Electroenergetic Na ional (SEN) este definit ca fiind:


Totalitatea instala iilor de producere, transport si distribu ie a energiei electrice de pe teritoriul na ional Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul na ional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participan ii la pia a de energie electrica Totalitatea liniilor si sta iilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 62. Sistem electroenergetic national sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national. Sistemul electroenergetic national constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica;

194

190. Solicitan ii se pot adresa operatorului la re eaua c ruia doresc s se racordeze, n vederea ob inerii avizului tehnic de racordare:
Hotarare de Guvern 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 10 (1) Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea, potrivit art. 6, dupa cum urmeaza: a) direct; b) prin imputernicit legal; c) prin proiectant de specialitate; d) prin furnizor.
195

prin intermediul operatorului pie ei de energie electrica prin intermediul unui titular de licen a de furnizare n zona prin intermediul oric rui produc tor de energie electric

191. Solicitan ii se pot adresa operatorului la re eaua c ruia doresc s se racordeze, n vederea ob inerii avizului tehnic de racordare:
Hotarare de Guvern 90 din 2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public Art. 10 (1) Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea, potrivit art. 6, dupa cum urmeaza: a) direct; b) prin imputernicit legal; c) prin proiectant de specialitate; d) prin furnizor.
196

prin intermediul operatorului pie ei de energie electrica

prin intermediul oric rui produc tor de energie electric direct sau prin intermediul unui consultant de specialitate atestat

192. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: c) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune, indiferent de puterea solicitata, daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta;

de solu ie

utilizatorii perturbatori

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz

197

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordeaz la re ele electrice de medie sau joas tensiune, indiferent de puterea solicitat , dac solu ia de racordare este unic i evident

193. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indiferent de puterea solicitata;
198

de solu ie

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea solicitat utilizatorii noi care se racordeaz la re elele electrice avnd tensiune nominal de 110 kV sau mai mare utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz

194. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indiferent de puterea solicitata; c) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune, indiferent de puterea solicitata, daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta;
199

de solu ie

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz utilizatorii de tip "consumatori" care se racordeaz la re ele electrice de medie sau joas tensiune, indiferent de puterea solicitat , dac solu ia de racordare este unic i evident

utilizatorii de tip "perturbatori"

195. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indiferent de puterea solicitata; c) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa tensiune, indiferent de puterea solicitata, daca solutia de racordare este unica si/sau evidenta;
200

de solu ie

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz

utilizatorii de tip "perturbatori"

utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea solicitat

196. Solu ia de racordare se stabile te printr-o fi pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.14 Solutia de racordare se stabileste prin fisa de solutie pentru: d) utilizatori existenti care solicita un spor de putere ce poate fi acordat prin instalatiile de racordare existente, indiferent de tensiunea retelei la care sunt racordati.
201

de solu ie

utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente, indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz
utilizatorii care, prin tipul lor i caracteristicile echipamentelor instala iilor de utilizare i/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racord rii asupra re elei i a celorlal i utilizatori i stabilirea m surilor pentru ncadrarea acestui impact n limitele normate

197. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: e) prin tipul lor si caracteristicile echipamentelor instalatiilor de utilizare si/sau al proceselor tehnologice impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele normate.
202

utilizatorii de tip consumatori care solicit o putere mai mic de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activit ii lor utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente, indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i

utilizatorii perturbatori

198. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare;
utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente, indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i

utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali,

utilizatorii care se racordeaz la re elele electrice avnd tensiune nominal de 110 kV sau mai mare

203

199. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public

utilizatorii noi care se racordeaz la re elele electrice avnd tensiune nominal de 110 kV sau mai mare

Art.17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare; b) sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea retelei la care se racordeaza;
204

utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente, indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

200. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public
utilizatori existen i care solicit un spor de putere ce poate fi acordat prin instala iile de racordare existente, indiferent de tensiunea re elei la care sunt racorda i utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea re elei la care se racordeaz

Art.17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare; b) sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea retelei la care se racordeaza;
205

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

201. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare; e) prin tipul lor si caracteristicile echipamentelor instalatiilor de utilizare si/sau al proceselor tehnologice impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele 206 normate utilizatorii de tip consumatori care solicit o putere mai mic de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activit ii lor
utilizatorii care, prin tipul lor i caracteristicile echipamentelor instala iilor de utilizare i/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racord rii asupra re elei i a celorlal i utilizatori i stabilirea m surilor pentru ncadrarea acestui impact n limitele normate

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea solicitat

202. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru:


ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.17 Solutia de racordare se stabileste prin studiu de solutie pentru utilizatori care: a) se racordeaza la retele electrice avand tensiunea nominala de 110 kV sau mai mare; e) prin tipul lor si caracteristicile echipamentelor instalatiilor de utilizare si/sau al proceselor tehnologice impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordarii asupra retelei si a celorlalti utilizatori si stabilirea masurilor pentru incadrarea acestui impact in limitele 207 normate utilizatorii de tip consumatori care solicit o putere mai mic de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activit ii lor

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea solicitat

utilizatorii noi care se racordeaz la re elele electrice avnd tensiune nominal de 110 kV sau mai mare

203. Solu ia de racordare se stabile te printr-un studiu de solu ie pentru:


utilizatorii care solicit modificarea / mbun t irea instala iilor de racordare existente sau cre terea gradului de siguran n punctul de delimitare, dac lucr rile necesare nu pot fi stabilite prin fi a de solu ie utilizatorii de tip "consumatori" care se racordeaz la re ele electrice de medie sau joas tensiune, indiferent de puterea solicitat , dac solu ia de racordare este unic i evident utilizatorii de tip consumatori care solicit o putere mai mic de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activit ii lor

ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.17 d) solicita modificarea/imbunatatirea instalatiilor de racordare existente sau cresterea gradului de siguranta in punctul de delimitare, daca lucrarile necesare nu pot fi stabilite prin fisa de solutie;

208

Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice
Articol 5. Prevederile standardului nu se aplic , dup caz, n situa ii de: a) for major ; b) func ionare anormal a RED determinat de produc tori, al i operatori (OTS sau OD), sau consumatori.

209

204. Standardul de performan nu se aplic n condi ii de:

pentru serviciul de distribu ie

ntrerupere accidental a energiei electrice.

For major

Evenimente accidentale determinate de angaja ii operatorului de distribu ie


210

205. Standardul de performan nu se aplic n condi ii de:

pentru serviciul de distribu ie

ntrerupere n alimentarea cu energie electric pentru efectuarea de repara ii n instala ii

Evenimente accidentale determinate de angaja ii operatorului de distribu ie

Evenimente accidentale determinate de ter i.


211

206. Standardul de performan nu se aplic :

pentru serviciul de distribu ie

n cazul ntreruperilor n alimentarea cu energie electric pentru racordarea noilor consumatori

n cazul ntreruperilor n alimentarea cu energie electric pentru efectuarea de revizii

n condi ii de for major


212

Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice
Art. 3.

(1) Standardul se aplic n rela iile dintre operatorii de distribu ie i acei utilizatori RED care ndeplinesc simultan condi iile:
a. b. c.

au instala iile la tensiunea nominal alternativ n gama 0,4 110 kV i la frecven a nominal de 50 Hz; prin regimul lor de func ionare nu introduc perturba ii n alimentarea altor utilizatori RED din zon ; se ncadreaz n puterea maxim aprobat prin avizul tehnic de racordare i respect condi iile prev zute n contractul de distribu ie/furnizare.

(2) Standardul se aplic i n rela iile dintre operatorii de distribu ie i solicitan ii de racordare la re ea.
213

207. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie se aplic n rela iile dintre operatorul de distribu ie i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie care: Au instala ii electrice care func ioneaz la tensiunea nominal alternativ n gama 0,4-110 kV i la frecven a din SEN, de 50 Hz; Prin regimul lor de func ionare introduc perturba ii n alimentarea altor utilizatori ai re elelor electrice de distribu ie din zon

Au contracte de furnizarea a energiei electrice ncheiate cu operatorul de distribu ie


214

208. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie se aplic n rela iile dintre operatorul de distribu ie i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie care: Nu dep esc puterea maxim prev zut n contract cu mai mult de 10 %

Prin regimul lor de func ionare nu introduc perturba ii n alimentarea altor utilizatori ai re elelor electrice de distribu ie din zon

Au contracte de furnizarea a energiei electrice ncheiate cu operatorul de distribu ie


215

209. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie se aplic n rela iile dintre operatorul de distribu ie i utilizatorii re elelor electrice de distribu ie care: Se ncadreaz n puterea maxim prev zut n avizul tehnic de racordare (ATR) i respect condi iile prev zute n contract

Au contracte de furnizarea a energiei electrice ncheiate cu operatorul de distribu ie

Au instala ii electrice care func ioneaz la tensiunea nominal alternativ n gama 220-400 kV i la frecven a din SEN, de 50 Hz;
216

210. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind:

Evenimentele accidentale produse de ter i asupra re elelor electrice din patrimoniul public

Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie

ntreruperile programate, ca urmare a lucr rilor planificate de exploatare i mentenan ;


217

211. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind:
Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.3(2) Standardul se aplic i n rela iile dintre operatorii de distribu ie i solicitan ii de racordare la re ea. Art.4 Prin standardul de performan se stabilesc indicatorii de performan privind: continuitatea aliment rii cu energie electric a clien ilor; calitatea tehnic a energiei electrice distribuite; calitatea comercial a serviciului de distribu ie a energiei electrice.
218

Racordarea utilizatorilor la re elele electrice de distribu ie;

Asigurarea func ion rii corespunz toare a iluminatului public

Debran area consumatorilor r uplatnici de la re elele electrice de distribu ie

212. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind:
Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.3(2) Standardul se aplic i n rela iile dintre operatorii de distribu ie i solicitan ii de racordare la re ea. Art.4 Prin standardul de performan se stabilesc indicatorii de performan privind: continuitatea aliment rii cu energie electric a clien ilor; calitatea tehnic a energiei electrice distribuite; calitatea comercial a serviciului de distribu ie a energiei electrice.
219

Asigurarea func ion rii corespunz toare a iluminatului public Asigurarea continuit ii n alimentarea cu energie electric i a calit ii energiei electrice distribuite; Debran area consumatorilor r uplatnici de la re elele electrice de distribu ie

213. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind:

Racordarea utilizatorilor la re elele electrice de distribu ie;

Furnizarea energiei electrice

Debran area consumatorilor r u-platnici de la re elele electrice de distribu ie


220

214. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind:

Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie

Solu ionarea sesiz rilor utilizatorilor privind calitatea curbei de tensiune

ntreruperile n func ionarea iluminatului public


221

215. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind:

Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie

ntreruperile n func ionarea iluminatului public

ntreruperile programate, ca urmare a lucr rilor planificate de exploatare i mentenan ;


222

216. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind:

Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie

Solu ionarea sesiz rilor utilizatorilor privind calitatea curbei de tensiune;

Furnizarea energiei electrice


223

217. Standardul de performan pentru serviciul de distribu ie stabile te indicatorii i nivelurile de performan privind:

Asigurarea continuit ii n alimentarea cu energie electric calit ii energiei electrice distribuite;

ia

Debran area consumatorilor r u-platnici de la relele electrice de distribu ie

Evenimentele accidentale produse de ter i asupra re elelor electrice din patrimoniul public
224

218. Studiul de solu ie elaborat n vederea racord rii la re elele electrice se


avizeaz att de operatorul de distribu ie ct i de operatorul de transport i de sistem n toate cazurile care prev d: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.23 (2) Studiile de solutie se avizeaza atat de catre operatorii de distributie, cat si de catre operatorul de transport si de sistem in toate cazurile in care prevad: b) racordarea locurilor de producere sau de consum pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem; c) mai multe variante pentru racordarea utilizatorilor, dintre care unele la tensiunile de 220 kV sau 400 kV si altele la tensiunea de 110 kV.
racordarea grupurilor dispecerizabile la re elele electrice de distribu ie racordarea utilizatorilor racorda i la medie tensiune care de in n patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor re eaua de joas tensiune

225

219. Studiul de solu ie elaborat n vederea racord rii la re elele electrice se


avizeaz att de operatorul de distribu ie ct i de operatorul de transport i de sistem n toate cazurile care prev d: ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art.23 (2) Studiile de solutie se avizeaza atat de catre operatorii de distributie, cat si de catre operatorul de transport si de sistem in toate cazurile in care prevad: b) racordarea locurilor de producere sau de consum pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem; c) mai multe variante pentru racordarea utilizatorilor, dintre care unele la tensiunile de 220 kV sau 400 kV si altele la tensiunea de 110 kV.

racordarea utilizatorilor re eaua de joas tensiune

racordarea utilizatorilor racorda i la medie tensiune care de in n patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA racordarea utilizatorilor n sta ii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribu ie cu tensiunea de 110kV

226

220. Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte: cu obligatia modificarii numelui titularului n termen de o luna cu obligatia modificarii numelui titularului n termen de 6 luni

Hotarare de Guvern 1007 din 2004 Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori ART. 65 Succesorii legali ai unor titulari de contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte, cu obliga ia modific rii numelui titularului n termen de ase luni de la ob inerea titlului legal succesoral.
227

fara nici o obligatie

221. Sunt obliga i s asigure men inerea factorului de putere ntre limitele prev zute n reglementrile emise de ANRE:

consumatorii casnici

to i consumatorii de energie electrica

to i consumatorii de energie electric, cu excep ia consumatorilor casnici


228

222. Sursele sta ionare de energiei electrica in curent continuu se supun dispozi iilor Legii energiei electrice nr. 13/2007?

Da Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 1 (2) Nu se supun dispozitiilor prezentei legi: b) sursele stationare de energie electrica in curent continuu;

Nu

229

Da, doar sub aspectul stabilirii pre ului de vnzare e energiei electrice produse

223. Sustragerea de energie electrica constituie:

Contraven ie Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 85 (1) Sustragerea de energie electrica constituie infractiunea de furt si se pedepseste conform prevederilor Codului penal. Infrac iune de furt

Contraven ie sau infrac iune, dup caz


230

224. Tarifele de racordare la re ea sunt:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitat cu urm toarele competen e i atribu ii: c) elaboreaz i aprob metodologiile de calcul necesare stabilirii pre urilor i tarifelor reglementate;

Stabilite de operatorii de re ea

Negociate cu solicitantul

Reglementate de ANRE
231

225. Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o re ea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, de la data depunerii datelor complete, este de maximum:
ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public CAPITOLUL VI Stabilirea solu iei de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public (8) Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie, de la data depunerii de c tre utilizator a datelor complete, este de: a) maximum 3 luni pentru racordarea locului de producere/consum la o re ea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare. In situa ii deosebite, justificate prin complexitatea solu iilor, operatorul de re ea poate solicita in propunerea de contract un termen mai mare. Durata suplimentar nu va dep i 3 luni pentru racordare la tensiunea de 110 kV, respectiv 6 luni pentru racordare la tensiuni mai mari de 110 kV;

ase luni

trei luni

nou luni

232

226. Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie pentru racordarea unui loc de producere / consum la o re ea de medie sau de joas tensiune, de la data depunerii datelor complete, este de maximum: trei luni

ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public CAPITOLUL VI Stabilirea solu iei de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public (8) Termenul de elaborare a unui studiu de solu ie, de la data depunerii de c tre utilizator a datelor complete, este de: b) maximum o lun pentru racordarea la o re ea de medie sau joas tensiune.
233

dou luni

o lun

227. Termenul minim de anun are a consumatorilor privind ntreruperea necesar pentru lucr ri planificate de exploatare i mentenan este: Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. 6 Defini ii i abrevieri ntrerupere planificat - ntrerupere necesar pentru lucr rile de dezvoltare, exploatare sau mentenan , anun at n mod normal cu minimum 15 zile lucr toare nainte. n situa ii deosebite, ntreruperile se consider planificate, dac sunt anun ate cu minimum 24 de ore nainte de producere.
234

48 ore

24 ore

10 ore

228. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de: Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. 24 (2) Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum 30 de zile calendaristice de la nregistrarea cererii (nso it de documenta ia complet ) pentru racordare la 110 kV, MT sau JT.
235

10 zile calendaristice de la nregistrarea cererii de racordare la joas tensiune 20 zile calendaristice de la nregistrarea cererii de racordare la medie tensiune

30 zile calendaristice de la nregistrarea cererii de racordare

229. Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de: Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. 24 (2) Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum 30 de zile calendaristice de la nregistrarea cererii (nso it de documenta ia complet ) pentru racordare la 110 kV, MT sau JT.
236

20 zile calendaristice de la nregistrarea cererii de racordare la joasa tensiune 30 zile calendaristice de la nregistrarea cererii de racordare la joasa tensiune 10 zile calendaristice de la nregistrarea cererii de racordare la joas tensiune

230. Termenul standard a pentru ncheierea contractului pentru serviciul de distribu ia energiei electrice ntre un operator de distribu ie si un utilizator este de: Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. 25 Termenul standard pentru transmiterea contractului de distribu ie (oferta OD) este de maximum 15 zile lucr toare de la nregistrarea cererii de ncheiere a contractului (nso it de documenta ia complet ).
237

10 zile lucr toare de la depunerea complet a documenta iei 15 zile lucr toare de la depunerea complet a documenta iei 30 zile lucr toare de la depunerea complet a documenta iei

231. Termenul standard pentru r spuns la reclama ii privind nivelul tensiunii este de: Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art. 23 (2) Termenul standard de r spuns la reclama ii privind nivelul tensiunii este de 15 zile calendaristice, iar pentru al i parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice.
238

30 de zile calendaristice

15 zile calendaristice

10 zile lucratoare

232. Timp de 100% din an frecven a trebuie s se ncadreze n banda: Ordinul ANRE Nr. 28 din 2007 Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice Art.20 Frecven a nominal a SEN este de 50 Hz. Limitele normate de varia ie a frecven ei n func ionare sunt: 47,00 52,00 Hz timp de 100 % pe an; 49,50 50, 50 Hz timp de 99,5 % pe an.
239

50 Hz - 6% 50 Hz + 4%

50 Hz - 8% 50 Hz + 5%

50 Hz - 10% 50 Hz + 4%

233. Titularul autoriza iei de infiintare a unei capacitati energetice,


acordat n baza Legii energiei electrice, are urm toarele obliga ii:
Sa stabileasc si sa aplice, pe ntreaga durata a execut rii lucr rilor, masurile de protec ie a persoanelor, bunurilor si mediului

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 17 (1) Titularul autorizatiei de infiintare are urmatoarele obligatii: a) sa stabileasca si sa aplice, pe intreaga durata a executarii lucrarilor, masurile de protectie a persoanelor, bunurilor si mediului; b) sa obtina toate avizele, acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.

Sa stabileasc un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electric ce vor fi alimenta i din instala iile electrice aflate n construc ie Sa solicite, pe parcursul execut rii lucr rilor, toate vizele, acordurile si atestatele prev zute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat

240

234. Titularul autoriza iei de infiintare a unei capacitati energetice,


acordat n baza Legii energiei electrice, are urm toarele obliga ii:
Sa solicite, pe parcursul execut rii lucr rilor, toate vizele, acordurile si atestatele prev zute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat Sa stabileasc un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electric ce vor fi alimenta i din instala iile electrice aflate n construc ie

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 17 (1) Titularul autorizatiei de infiintare are urmatoarele obligatii: a) sa stabileasca si sa aplice, pe intreaga durata a executarii lucrarilor, masurile de protectie a persoanelor, bunurilor si mediului; b) sa obtina toate avizele, acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat.

Sa ob in toate vizele, acordurile si atestatele prev zute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat

241

235. Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

dup 5 ani de experien n baza gradului de autorizare de inut

prin vizarea anual a legitima iei de c tre ANRE

Sus inerea unui examen de autorizare n condi iile prev zute n Regulament, indiferent dac vechea legitima ie a expirat sau nu
242

236. Un consumator temporar este consumatorul care:

utilizeaz energie electrica pentru organizarea sau desf urarea unor activitati ocazionale n locuri de consum diferite;

utilizeaz energie electrica la un loc de consum nchiriat

utilizeaz energie electrica n mod repetat, pentru o anumit perioad de timp, la acela i loc de consum.
243

237. Un consumator temporar este consumatorul care:

utilizeaz energie electrica la un loc de consum nchiriat

utilizeaz energie electrica pentru o perioada de timp, n anumite condi ii;

utilizeaz energie electrica n mod repetat, pentru o anumit perioad de timp, la acela i loc de consum.
244

238. Un consumator :

poate avea mai multe locuri de consum, n incinte sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de consum, dar numai n aceea i incint sau zon

nu poate avea mai multe locuri de consum.


245

239. Un consumator :

poate avea mai multe locuri de consum, n incinte sau zone diferite;

poate avea mai multe locuri de consum n aceea i incint sau zon ;

nu poate avea mai multe locuri de consum.


246

240. Una dintre obliga iile electricianului autorizat care execut lucr ri de instala ii electrice este:

De a respecta proiectele lucr rilor de instala ii electrice i normele tehnice aplicabile

Nu este obligat s participe la recep ia final a lucr rilor executate

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmnd a solicita acordul operatorului de re ea dup recep ia la terminarea lucr rilor
247

241. Una dintre obliga iile electricianului autorizat care execut lucr ri de instala ii electrice este:

S respecte proiectele de execu ie a lucr rilor de instala ii electrice doar dac sunt ntocmite de el

La solicitarea beneficiarului, s participe la punerea n func iune i recep ia final a lucr rilor executate

De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmnd a solicita acordul operatorului de re ea dup recep ia la terminarea lucr rilor
248

242. Una dintre obliga iile electricianului care de ine autoriza ie de tip A este: S proiecteze instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare i s respecte normele tehnice corespunz toare tipurilor de instala ii electrice proiectate S semneze documenta ii de proiectare chiar dac nu sunt realizate de el, astfel nct proprietarul s poat demara ct mai repede execu ia instala iilor

S execute sau s coordoneze execu ia instala iilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabil
249

243. Una dintre obliga iile electricianului care de ine autoriza ie de tip B i execut instala ii electrice este:
S execute instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai n contractare legal a acestora (prin contract individual de munc sau de prest ri servicii, n cazul n care este autorizat de administra ia public local )

S execute instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare i s respecte normele tehnice corespunz toare tipurilor de instala ii electrice proiectate

S proiecteze instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, avnd n vedere c experien a practic i permite acest lucru
250

244. Una dintre obliga iile electricianului care de ine autoriza ie de tip B i execut instala ii electrice este:

S notifice ANRE data nceperii execu iei unei instala ii electrice conform gradului si tipului de autorizare

S execute instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare i s respecte normele tehnice corespunz toare tipurilor de instala ii electrice proiectate

S proiecteze instala ii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, avnd n vedere c experien a practic i permite acest lucru
251

245. Urm rirea respect rii de c tre operatorii economici a sistemului


de pre uri si tarife n domeniul energiei electrice este de competen a:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 11 (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente si atributii: f) stabileste contractele-cadru de furnizare, pe cele dintre operatorii economici privind vanzarea, achizitia, transportul, serviciul de sistem si distributia energiei electrice, precum si pe cele de vanzare a energiei termice produse in cogenerare;

Autorit ii Na ionale de Reglementare n domeniul Energiei

Ministerului de resort (Ministerul Economiei i Finan elor)

Cancelariei Primuluiministru

252

246. Utilizatorii re elelor electrice au obliga ia solicit rii avizului


tehnic de racordare:

nainte de a ncepe executarea instala iei de utilizare care urmeaz s fie racordat la re eaua electric ;

pe parcursul execut rii instala iei de utilizare care urmeaz s fie racordat la re eaua electric ;

la terminarea instala iei de utilizare, nainte de punerea ei sub tensiune.


253

247. Utilizatorul trebuie s opteze pentru una dintre variantele de


solu ie stabilite n studiu i s i exprime op iunea n scris ntr-un interval de maximum:

ORDIN 129 din 2008 Regulamentului privind stabilirea solu iilor de racordare a utilizatorilor la re elele electrice de interes public Art. 24 (2) Utilizatorul trebuie s opteze pentru una dintre variantele de solu ie stabilite in studiu i avizate de operatorul de re ea i s i i exprime op iunea in scris, i, dup caz, s solicite in termen de maximum dou luni emiterea avizului tehnic de racordare.
254

trei luni;

dou luni;

patru luni.

248. Verificarea dimension rii, n proiectare, a re elelor electrice de distribu ie, conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), se face innd seama de:
Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 5.6 Criterii pentru verificarea dimensionarii RED 5.6.1. Verificarea solutiei de dezvoltare a RED, respectiv a dimensionarii elementelor componente ale RED se face conform normelor tehnice energetice in vigoare, tinandu-se seama de urmatoarele criterii de proiectare: a) criteriul economic; b) criteriul stabilitatii termice in regim de durata; c) criteriul stabilitatii termice si dinamice in regim de scurtcircuit; d) criteriul caderii de tensiune admisibile.
255

criteriul pierderilor minime de energie criteriul economic si criteriul stabilit ii termice n regim de durata criteriul cheltuielilor de exploatare minime

249. Verificarea dimension rii, n proiectare, a re elelor electrice de distribu ie, conform prevederilor Codului tehnic al re elelor electrice de distribu ie (Codul RED), se face innd seama de:
Ordinul ANRE Nr. 128 din 2008 Codul tehnic al retelelor electrice de distributie Art. 5.6 Criterii pentru verificarea dimensionarii RED 5.6.1. Verificarea solutiei de dezvoltare a RED, respectiv a dimensionarii elementelor componente ale RED se face conform normelor tehnice energetice in vigoare, tinandu-se seama de urmatoarele criterii de proiectare: a) criteriul economic; b) criteriul stabilitatii termice in regim de durata; c) criteriul stabilitatii termice si dinamice in regim de scurtcircuit; d) criteriul caderii de tensiune admisibile.
256

criteriul pierderilor minime de energie criteriul cheltuielilor de exploatare minime criteriul stabilit ii termice si dinamice n regim de scurtcircuit

250. Verificarea instala iilor electrice tehnologice noi, executate n vederea racord rii la SEN se realizeaz de c tre:

personalul angajat al furnizorului de energie electric

speciali ti atesta i de Ministerul Economiei i Mediului de Afaceri, avnd calitatea de "Responsabil tehnic cu execu ia"

corpul de control al ANRE, n colaborare cu reprezentan ii departamentelor specializate n domeniul reglement rilor tehnice i comerciale
257

251. Verificarea proiectelor de instala ii electrice tehnologice racordate la SEN se realizeaz de c tre:

electricieni autoriza i de ANRE i care sunt titulari de autoriza ii de tip B

speciali ti atesta i de Ministerul Economiei i Mediului de Afaceri avnd calitatea de "Verificator de proiecte"

personalul angajat al furnizorului de energie electric , care de ine re eaua de distribu ie public a energiei electrice
258

252. Zona de protec ie a unei capacit i energetice de transport sau distribu ie energie electric este:
Zona adiacenta capacit ilor energetice de transport sau distribu ie a energiei electrice, extins in spa iu, in care se introduc interdic ii privind accesul persoanelor si regimul construc iilor Zona adiacenta capacit ilor energetice, extinsa in spa iu, in care se instituie restric ii si interdic ii in scopul asigur rii func ionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului Zona adiacenta capacit ilor energetice de producere a energiei electrice, extinsa in spa iu, in care efectuarea unor construc ii de orice fel este admis numai cu avizul de amplasament al operatorului de re ea

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 67. zon de protec ie zona adiacent capacit ii energetice, extins n spa iu, n care se introduc interdic ii privind accesul persoanelor i regimul construc iilor;

259

253. Zona de siguran a a unei capacitati energetice este:

Legea Energiei Electrice 13 din 2007 Art. 3 68. zon de siguran zona adiacent capacit ilor energetice, extins n spa iu, n care se instituie restric ii i interdic ii n scopul asigur rii func ion rii normale i pentru evitarea punerii n pericol a persoanelor, bunurilor i mediului; zona de siguran cuprinde i zona de protec ie.

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spa iu, in care se introduc interdic ii privind accesul persoanelor si regimul construc iilor

Zona adiacenta capacit ilor energetice, extinsa in spa iu, in care se pot realiza construc ii f r restric ii

260

Zona adiacenta capacit ilor energetice, extinsa in spa iu, in care se instituie restric ii si interdic ii in scopul evit rii punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului