Sunteți pe pagina 1din 19

TEMA: CURRICULUMUL MODERNIZAT DE GEOGRAFIE

DEFINI IA CURRICULUMULUI CURRICULUMUL MODERNIZAT reprezint un ansamblu de documente colare de tip reglator n cadrul c rora se consemneaz datele esen iale privind procesul educativ i experien a de nv are la geografie. CURRICULUM-UL MODERNIZAT cuprinde un ansamblu coerent de competen e, descriptorii, unit i de con inuturi, activit i de predare, evaluare i performan e colare, organizate cu scopul realiz rii unor obiective determinate.

COMPETEN ELE - un ansamblu de cuno tin e, abilit i i atitudini adecvate contextului de care are nevoie fiecare individ pentru ndeplinirea i dezvoltarea personal , pentru cet enia activ , pentru integrarea social i pentru angajarea pe pia a muncii. Competen a este un ansamblu de: Cuno tin e declarative a ti; Cuno tin e procedurale a ti s fac ; Atitudini a ti s fie.

 

MODERNIZAREA CURRICULUMULUI LA GEOGRAFIE A FOST NECESAR DIN URM TOARELE CONSIDERENTE:


Apari ia noilor cerin e (culturale, sociale, educa ionale, economice) fa de programele sociale; Apari ia noilor tendin e pe plan na ional n dezvoltarea curricular , exprimat n observa iile, sugestiile i recomand rile cadrelor didactice, ale managerilor colari din republic ; Racordarea la cerin ele vie ii, asigurarea calit ii vie ii; Experien a din alte state europene i recomand rile incluse n documentele la nivel european, n mod deosebit recomand rile Parlamentului European i ale Consiliului Uniunii Europene; Abordarea diferen iat , individualizat a elevului pentru instruirea unei coli prietenoase copilului, centrate pe elev; Prezen a unor caren e n curriculumul centrat pe obiective (ex. nivelul nalt de complexitate a materiei predate n raport cu posibilit ile elevilor; num rul mare i complexitatea obiectivelor etc.)

STRUCTURA CURRICUMULUI MODERNIZAT LA GEOGRAFIE


I.

PRELIMINARII se realizeaz o caracterizarea laconic a curriculumul modernizat treapta gimnazial sau liceal ; CONCEP IA DIDACTIC A DISCIPLINEI se caracterizeaz , la general, disciplina Geografie; principiile didactice i geografice, rolul tiin ei etc.

II.

III. COMPETEN ELE - CHEIE (TRANSVERSALE) Competen ele-cheie sunt recomandate de Comisia European ; Au un grad mare de generalitate i complexitate i cuprind: cuno tin e, abilit i i atitudini; Aceste competen e reprezint un pachet transferabil i multifunc ional de cuno tin e, deprinderi/priceperi i atitudini de care au nevoie to i indivizii pentru mplinirea i dezvoltarea personal , pentru integrarea social i angajarea n pia a muncii; Trebuie formate pn la finalizarea treptei gimnaziale i liceale.

     

Competen e de nv are/de a nv a s nve i; Competen e de nv are n limba matern /limba de stat; Competen e de comunicare ntr-o limb str in ; Competen e de baz n matematic , tiin e i tehnologie; Competen e ac ional - strategice; Competen e digitale, n domeniul tehnologiilor informa ionale i comunica ionale; Competen e interpersonale, civice, morale; Competen e de autocunoa tere i autorealizare; Competen e culturale, interculturale (de a recepta i de a crea valori); Competen e antreprenoriale.

IV. COMPETEN E TRANSDISCIPLINARE Sunt deduse din competen ele-cheie; Au un grad nalt de generalitate i complexitate; Se formeaz pe durata unei trepte de nv mnt; Pot fi formate la orice disciplin colar .

  

Competen a de planificare i organizare a propriei nv ri att individual ct i n grup; Competen a de a comunica adecvat n limba matern /de stat a terminologiei specifice disciplinelor de nv mnt studiate la treapta gimnazial liceal ; Competen e de a comunica ntr-o limb str in n situa ii cunoscute, modelate; Competen e de a- i planifica activitatea, de a prognoza rezultatele a teptate; Competen e de a elabora strategii de activitate n grup; Competen e de a se adapta la condi ii noi; Competen e de alege modul s n tos de via ; Competen e de receptare a culturii na ionale i a culturii europene;

V. COMPETEN E SPECIFICE DISCIPLINEI Competen ele specifice sunt derivate din cele transdisciplinare; Se formeaz att pe durata unui an colar, ct i pe durata unei trepte de nv mnt; Competen ele specifice promoveaz urm toarele valori i atitudini: Atitudinea pozitiv fa de educa ie, cunoa tere, societate, cultur , civiliza ie; Curiozitatea pentru explorarea mediului geografic; Respectul fa de diversitatea natural i uman ; Conservarea i ocrotirea mediului de via .

Colectarea, prelucrarea i interpretarea datelor i materialelor geografice; Clasificarea unor elemente, obiecte geografice; Construirea unui demers tiin ific geografic; Elaborarea unor documente cu caracter geografic (scheme, schi e, h r i, diagrame, profile); Interpretarea unor documente geografice (texte tiin ifice, h r i, diagrame, imagini, fotografii etc.); Caracterizarea complex a unor obiecte, procese, fenomene geografice; Rezolvarea unor probleme abordate n temele studiat; ntocmirea unor prognoze ale evolu iei unor procese, fenomene geografice;

COMPETEN

ELE SPECIFICE DIN CURRICULUM, CARE REFLECT TIIN A GEOGRAFIC , SUNT ORIENTATE SPRE:

Utilizarea corect a termenilor tiin ifici; Aprecierea particularit ilor fizice, sociale, economice ale obiectelor, fenomenelor, proceselor geografice la nivel local, regional, global; Explicarea rela iilor cauzale dintre componentele naturii; Utilizarea mijloacelor cartografice, grafice n procesul de predare/nv are; Stabilirea efectelor impactului antropic n natur ; Propunerea solu iilor n rezolvarea problemelor mediului.

VI. SUBCOMPETEN ELE, UNIT I DE NV ARE, ELEMENTE DE CON INUT, ACTIVIT I DE NV ARE I EVALUARE

  

Sunt derivate din competen ele specifice. Ele se formeaz pentru o activitate didactic sau pentru o parte a acesteia. n curriculum, ele sunt prezente prin: Explicarea proceselor socioeconomice, naturale; Clasificarea proceselor, obiectelor geografice; Analiza fenomenelor geografice; Aprecierea fenomenelor geografice; Aprecierea rolului componentelor n cadrul geosistemelor, al sociosistemelor; Descrierea obiectelor geografice; Caracterizarea complex a cadrului natural i sociouman la nivel local, regional, global.

 

SUBCOMPETEN ELE VIZEAZ SARCINI CE IN DE: Orientarea n spa iu i timp; Analiza i interpretarea documentelor geografice (h r i, diagrame, imagini, texte etc.); Caracterizarea nveli ului i mediului geografic; Explicarea unui proces, fenomen geografic; Cercetarea unui obiect din domeniul geografiei; Colectarea, prelucrarea i interpretarea datelor geografice; Elaborarea documentelor; Rezolvarea unor probleme cu con inut de geografie.

VII. STRATEGII DIDACTICE: ORIENT RI GENERALE (METODOLOGICE). VIII. STRATEGII DE EVALUARE. IX. REFERIN E BIBLIOGRAFICE.

CURRICULUMUL MODERNIZAT PERMITE REALIZAREA UNUI PROCES EDUCA IONAL CARE, DIN PERSPECTIVA PROFESORULUI S CONDUC LA:

Asigurarea normativ i reglatoare a procesului educa ional axat pe competen e la geografie; Orientarea procesului educa ional spre formarea competen elor integratoare; Asigurarea reperelor pentru o nou proiectare didactic de lung durat (calendaristic ) i curent (pe unit i de con inut); Asigurarea bazei privind elaborarea manualelor colare, a ghidurilor metodologice, a compendiilor, a caietelor de lucru independent al elevului, a materialelor cartografice (h r i, atlase geografice); Trecerea de la un sistem de evaluare a capacit ilor de a memora secven e de cunoa tere la unul care valorizeaz competen ele pentru via .

DIN PERSPECTIVA ELEVULUI CURRICULUMUL MODERNIZAT VA CONDUCE LA :


Formarea unor competen e necesare pentru via ; Manifestarea abilit ilor de colaborare constructiv ; ncurajarea interesului pentru informare, investigare, pentru o raportare corect la problematica abordat ; Realizarea unor activit i independente (portofolii, proiecte, activit i de investigare); Formarea gndirii sistematice, creative i critice, ob inerea capacit ilor de autodezvoltare; Respectarea culturii propriului popor i a popoarelor lumii; Cre terea interesului participativ la instruirea individual ; Dezvoltarea abilit ilor de a lucra n grup; Manifestarea atitudinii responsabile fa de mediu i resursele naturale n activitatea sa i n via a cotidian .

AVANTAJELE CURRICULUMULUI MODERNIZAT BAZAT PE COMPETEN E:


Spore te libertatea profesorului; Evaluarea devine formativ la fiecare etap a nv rii; Ofer libertate elevului n manifestarea i valorificarea intelectului personal; Exprim dimensiunea social a educa iei, absolven ii nzestra i cu competen e func ionale vor rezolva cu succes probleme din via a cotidian ; Favorizeaz proiectarea i desf urarea procesului instructiveducativ din perspectiva unui sistem de valori educa ionale; Reflect a tept rile sociale referitoare la ce va ti s fac i cum va fi elevul la o anumit treapt de nv mnt, ntr-un anumit domeniu de studii.

FUNC IILE CURRICULUMULUI MODERNIZAT LA GEOGRAFIE:


FUNC IILE NORMATIV CARACTERISTICILE Determin integralitatea i obligativitatea implement rii curriculumului modernizat la Geografie, reprezentnd baza metodologic pentru eventualele resurse didactico-metodice ale disciplinei: manualele, ghidurile etc. Promoveaz formarea la elevi a valorilor general-umane na ionale ca parte integrat i definitorie a competen elor. Const n prezentarea structurat la disciplina Geografie. i logic a con inuturilor de baz i

AXIOLOGIC TIIN IFIC PROCESUAL METODOLOGIC

Reprezint procesul complex i multidimensional de creare a condi iilor adecvate pentru elev. Const n corelarea corect a tuturor componentelor cadrului educa ional: competen e specifice la disciplin subcompeten e con inuturi activit i de nv are activit i de evaluare. Reprezint procesul de creare a condi iilor sistemice de evaluare a competen elor specifice la disciplina Geografie

EVALUATIV