Sunteți pe pagina 1din 48

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

REGULAMENTUL (CE) NR. 1441/2007 AL COMISIEI DIN 5 decembrie 2007

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

Prezentele Reguli au fost armonizate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei Comunit ilor Europene din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338 din 22 decembrie 2005, i Regulamentului (CE) nr. 1441/2007 al Comisiei Comuniti ilor Europene din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 322 din 7 decembrie 2007

Regulamentul (CE) al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare stabile te criteriile microbiologice pentru anumite microorganisme i normele de punere n aplicare c rora trebuie s se conformeze operatorii din sectorul alimentar n aplicarea m surilor de igen generale i specifice. Acela i regulament trebuie s asigure conformitatea cu criteriile microbiologice relevante.

Capitolele 1 i 2 ale Anexei I a Regulamentului nr.2073/2005 stabilesc criteriile de siguran a produselor alimentare i criteriile de igen a procesului cu privire la formulele de nceput deshidratate i produsele alimentare dietetice deshidratate pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni. Punctul 2.2 prevede c , n cazul n care se detecteaz Enterobacteriaceae la testele efectuate pe formulele de nceput deshidratate i produsele alimentare dietetice deshidratate, lotul trebuie testat pentru Enterobacter sakazakii i Salmonella. Regulamentul 1441/2007 modific punctul 2.2 i stabile te c nu exist o corela ie general ntre Enterobacteriaceae i Enterobacter sakazakii, aceasta fiind stabilit la nivel de tulpin individual .

La 26-27 ianuarie 2005, grupul BIOHAZ (Grupul tiin ific pentru riscurile biologice) al AESA (Autoritatea European pentru Siguran a Alimentelor) a emis un aviz privind prezen a speciei Bacillus cereus i a altor specii de Bacillus n produsele alimentare. Acesta a concluzionat c una dintre m surile de control importante este verificarea temperaturii i stabilirea unui sistem bazat pe principiile de analiz a riscului i puncte de control decisiv. Produsele alimentare deshidratate, n care este frecvent prezen a sporilor de Bacillus spp. patogen, pot permite dezvoltarea de Bacillus cereus odat ce sunt rehidratate n ap cald . n conformitate cu avizul AESA, num rul de spori de Bacillus cereus din formulele de nceput deshidratate i produsele alimentare dietetice deshidratate ar trebui s fie ct mai sc zut posibil n timpul proces rii i ar trebui stabilit un criteriu al igenei procesului, al turi de bune practici destinate s reduc ntrzierea dintre preparare i consumare.

Punctul 7 al Regulamentului 1441 prevede modific ri ale metodei analitice de referin pentru stafilococi coagulazopozitivi din anumite brnzeturi, lapte praf i zer praf.

Punctul 8 al Regulamentului 1441 prevede normele de prelevare a probelor pentru caracsele de bovine, porcine, ovine, caprine i cabaline pentru analizele de Salmonella. Conform vechiului regulament, suprafa a de prelevare era de minimum 100 cm2 pentru fiecare zon de prelevare selectat , f r a se specifica num rul zonelor din care se face prelevarea.

No iunile de baz semnifica ii:

utilizate n prezentele Regulament au urm toarele

criteriu microbiologic criteriu ce define te gradul de acceptabilitate al unui produs, al unui lot de produse alimentare sau al unui proces, pe baza absen ei, prezen ei sau num rului de microorganisme, i/sau al cantit ii toxinelor/metaboli ilor acestora pe unitate (unit i) de mas , volum, suprafa sau lot; criteriul siguran ei alimentare criteriu ce define te gradul de acceptabilitate al unui produs sau al unui lot de produse alimentare, aplicabil produselor plasate pe pia ; criteriul igienei procesului criteriu care indic gradul de acceptabilitate al func ion rii procesului de produc ie. Un astfel de criteriu nu se aplic produselor plasate pe pia . Acesta stabile te o valoare de referin a contamin rii, pentru dep irea c reia se impun m suri corective destinate s men in igiena procesului n conformitate cu legisla ia n domeniul alimentar;

lot grup sau o serie de produse identificabile, ob inute n urma unui anumit proces, n condi ii practic identice i produse ntr-un anumit loc n cadrul unei perioade de produc ie determinate; perioad de conservare fie perioada corespunz toare celei ce preced data-limit de consum, fie data durabilit ii minimale; produse alimentare gata pentru consum produse alimentare pe care produc torul sau fabricantul le atribuie consumului uman direct, care nu necesit preparare sau o alt transformare pentru eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil al microorganismelor periculoase; prob set compus din una sau mai multe unit i sau dintr-o por iune a unei materii, selectate prin diferite mijloace dintr-o cantitate important de materie, avnd drept scop furnizarea de informa ii cu privire la o caracteristic anume a popula iei sau a materiei studiate i oferirea unei baze pentru o decizie cu privire la popula ia n cauz sau la materia n cauz sau cu privire la procesul din care a rezultat;

prob reprezentativ prob n care se men in caracteristicile lotului din care a fost prelevat , ndeosebi n cazul n care oricare dintre articolele sau prelev rile elementare din lot se caracterizeaz prin acela i grad de probabilitate de a face parte din prob ;

respectarea criteriilor microbiologice ob inerea rezultatelor satisf c toare sau acceptabile n cazul n care se testeaz valorile stabilite pentru aceste criterii prin prelevarea de probe, efectuarea de analize i aplicarea de m suri corective, lund n considerare indica iile autorit ii competente.

Norme generale pentru prelevarea de probe i preg tirea probelor pentru teste Prelevarea de probe bacteriologice n abatoarele i unit ile de produc ie a c rnii i a preparatelor din carne Norme de prelevare a probelor pentru carcasele de porcine, ovine, caprine i cabaline

Metodele destructive i nedestructive de prelevare de probe, selectarea zonelor pentru prelevarea de probe i normele pentru depozitarea i transportul probelor sunt descrise n standardul ISO 17604

La fiecare sesiune de prelevare de probe, acestea se preleveaz aleatoriu din cinci carcase. Zonele pentru prelevarea de probe se selecteaz inndu-se seama de tehnologia de abatorizare utilizat n fiecare unitate.

Prelevarea de probe pentru analizele referitoare la Salmonella se efectueaz cu ajutorul metodei buretelui abraziv. Trebuie selectate suprafe e cel mai probabil contaminate. Suprafa a total de prelevare este de minim 400 cm2.

Norme de prelevare a probelor pentru carcasele de porcine, ovine, caprine i cabaline

Prelevarea de probe pentru analizele referitoare la Enterobacteriaceae i num rul de colonii aerobe se efectueaz din patru zone ale fiec rei carcase. Patru probe de esut reprezentnd o suprafa total de 20 cm2 se preleveaz prin metoda destructiv . n cazul n care se folose te metoda nedestructiv n acest scop, suprafa a de prelevare este de minimum 100 cm2 (50 cm2 pentru carcasele de rumeg toare mici) pentru fiecare zon de prelevare.

n cazul n care probele sunt prelevate din diferite zone ale carcasei, acestea sunt grupate naintea examin rii.

Norme de prelevare a probelor pentru carcasele de p s ri

Pentru analizele referitoare la Salmonella se preleveaz , n mod aleatoriu, probe de la minim 15 carcase pentru fiecare sesiune de prelevare de probe i dup refrigerarea acestora.

De la fiecare carcas se preleveaz o bucat de piele de pe gt de aproximativ 10 g.

Probele de piele de pe gt de la trei carcase se grupeaz naintea examin rii pentru a forma cinci probe finale de cte 25 g.

Frecven ele prelev rii de probe pentru carcase, carne tocat , preparate din carne i carne proasp t separat mecanic

Operatorii din sectorul alimentar ai abatoarelor sau unit ilor care produc carne tocat , preparate din carne tocat , preparate din carne separat mecanic preleveaz probe pentru analizele microbiologice cel pu in odat pe s ptmn . Ziua prelev rii de probe se modific n fiecare s pt mn , astfel nct s se preleveze probe n fiecare zi a s pt mnii.

n cazul prelev rii de probe din carne tocat i preparate din carne pentru analizele referitoare la Escherichia coli i la num rul de colonii aerobe i al prel v rii de probe din carcase pentru analizele referitoare la Enterobacteriaceae i la num rul de colonii aerobe, frecven a poate fi redus la o dat la dou s pt mni, n cazul n care se ob in rezultatele satisf c toare timp de ase s pt mni.

Frecven ele prelev rii de probe pentru carcase, carne tocat , preparate din carne i carne proasp t separat mecanic

Pentru prelevarea de probe din carne tocat , preparate din carne i carcase pentru analizele referitoare la Salmonella, frecven a poate fi redus la o dat la dou s pt mni, n cazul n care se ob in rezultate satisf c toare timp de 30 de s pt mni consecutive. Frecven a prelev rii de probe pentru Salmonella poate fi redus i n cazul n care exist un program na ional sau regional de control al Salmonellei, iar respectivul program cuprinde teste care nlocuiesc prelevarea de probe descris anterior. Aceast frecven poate fi redus i mai mult n cazul n care programul na ional sau regional de control al Salmonellei demonstreaz c prelevan a acesteia este sc zut la animalele cump rate de abator.

Abatoarele i unit ile mici care produc carne tocat i preparate din carne n cantit i mici i care n urma unei analize a riscului au fost autorizate de autoritatea competent , pot fi exonerate de obliga ia de a respecta frecven a de prelevare a probelor.

Parametrii microbiologici ai produselor alimentare


Produsul alimentar Apa potabila si apa oferita spre vanzare in sticle sau recipiente Ordine aplicate L.458/2002 L. 311/2004 Dir.europeana 83/1998 Parametrii microbiologici analiza i Escherichia coli (E. coli) Enterococi Pseudomonas aeruginosa Numar de colonii la 22C Numar de colonii la 37C Clostridium perfringens Bauturi racoritoare si sucuri de fructe /pulberi pentru sucuri Ord. 975/1998 Numar total de germeni Bacterii coliforme Drojdii si mucegaiuri Escherichia coli Lapte si produse lactate Ord. 975/1998 Numar total de germeni Bacterii coliforme Escherichia coli Salmonella sp Stafilococ coagulazo-poz. Bacillus cereus Bacterii sulfito-reducatoare Drojdii si mucegaiuri Metoda de analiz SR EN ISO 9308-1 SR EN ISO 7899-2 SR EN 12780 SR EN ISO 6222 SR EN ISO 6222 SR ISO 6461-1 SR ISO 4833 SR ISO 4832,4831 SR ISO 7954 SR ISO 7251,16649 SR ISO 4833 SR ISO 4832,4831 SR ISO 7251,16649 SR ISO 6579 SR EN ISO 6888 SR EN ISO 7932 SR EN ISO 7937 SR ISO 7954

Peste si produse din peste

Ord. 975/1998

Bacterii coliforme Escherichia coli Salmonella sp Stafilococi coagulazo-poz. Vibrio parahaemolyticus Bacterii sulfito- red. Drojdii si mucegaiuri

SR ISO 4832,4831 SR ISO 16649 SR ISO 6579 SR EN ISO 6888 STAS ISO 8914 SR 12922 SR ISO 7954 SR EN ISO 4833 SR EN ISO 11290 SR ISO 16649 SR EN ISO 6579 SR EN ISO 4833 SR ISO 4832,4831 SR ISO 16649 SR ISO 6579 SR EN ISO 6888 SR ISO 7954

Carne si produse din carne

Reg.European 1441/2008

NTG Listeria monocytogenes Escherichia coli Salmonella sp

Maioneza/pulberi de maioneza

Ord. 975/1998

NTG Bacterii coliforme Escherichia coli Salmonella sp Stafilococi coagulazo-poz. Drojdii si mucegaiuri

Condimente /amestecuri de condimente

Ord.975/1998

Bacterii coliforme Escherichia coli Salmonella sp Stafilococi coagulazo-poz. Bacillus cereus Bacterii sulfito- red. Drojdii si mucegaiuri

SR ISO 4832,4831 SR ISO 16649 SR ISO 6579 SR EN ISO 6888 SR EN ISO 7932 SR EN ISO 7937 SR ISO 7954 SR ISO 4832,4831 SR EN ISO 6888 SR EN ISO 7932 SR ISO 7954 SR ISO 6579 SR 11499 SR EN ISO 4833 SR ISO 4832,4831 SR ISO 16649 SR ISO 6579 SR EN ISO 7937 SR ISO 7954 SR EN ISO 4833 SR ISO 7954

Produse de cofetarie

Ord. 975/1998

Bacterii coliforme Stafilococi coagulazo-poz. Bacillus cereus Drojdii si mucegaiuri Salmonella sp Leuconostoc sp

Concentrate alimentare (supe, cuburi de legume)

Ord. 975/1998

NTG Bacterii coliforme Escherichia coli Salmonella sp Bacterii sulfito- red. Drojdii si mucegaiuri

Ketchup , mustar

Ord. 975/1998

NTG Drojdii si mucegaiuri

Sandvisuri, mancaruri tip fast-food

Ord. 975/1998

NTG Bacterii coliforme Escherichia coli Salmonella sp Stafilococi coagulazo-poz.

SR EN ISO 4833 SR ISO 4832,4831 SR ISO 16649 SR ISO 6579 SR EN ISO 6888 SR 8924 SR 8924 SR 8924 SR 8924 STAS 12964 STAS 12965 SR 11499

Conserve alimentare

Ord. 975/1998

Bacterii aerobe mezofile Bacterii anaerobe mezofile Bacterii anaerobe termofile Bacterii termofile de acrire fara bombaj Drojdii Mucegaiuri

Zahar

Bacterii sporulate anaerobe termofile producatoare de hidrogen sulfurat Bacterii sporulate termofile/de acrire fara bombaj Leuconostoc sp Drojdii si mucegaiuri NTG

SR 11499

SR 11499 SR 11499 SR EN ISO 4833

1. Criterii de siguran

a produselor alimentare
Plan de prelevare de probe (1) n 3 c 4 Limite (2) m 5 M 6

Anexa nr.1 la Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare Metod analitic de referin (3) 7

Categoria de produse alimentare 1 1.1. Produse alimentare gata pentru consum destinate sugarilor i produse alimentare gata pentru consum destinate unor scopuri medicale speciale (4)

Microorganisme/ toxine, metaboli ii acestora 2

Etapa la care se aplic criteriul 8 Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare nainte ca produsul alimentar s fi ie it de sub controlul imediat al agentului economic din sectorul alimentar care l-a produs Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Listeria monocytogenes

10

Absen a n 25 g

EN/ISO 11290-1

5 1.2. Produse alimentare gata pentru consum, care permit dezvoltarea de L. monocytogenes, altele dect cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale

100 ufc/g

(5 )

EN/ISO 11290-2 (6 )

Listeria monocytogenes 5 0 Absen a n 25 g (7 ) EN/ISO 11290-1

1.3. Produse alimentare gata pentru consum, care nu permit dezvoltarea de L. monocytogenes, altele dect cele destinate sugarilor sau unor scopuri medicale speciale (4) (8)

Listeria monocytogenes

100 ufc/g

EN/ISO 11290-2 (6 )

Categoria de produse alimentare

Microorganisme/toxine, metaboli ii acestora

Plan de prelevare de probe (1) n c m

Limite (2) M

Metod analitic de referin (3)

Etapa la care se aplic criteriul

1.4. Carne tocat i preparate din carne destinate consumului n stare crud 1.5. Carne tocat i preparate din carne de pas re destinate s fie consumate preparate 1.6. Carne tocat i preparate din carnea altor specii dect p s ri destinate s fie consumate preparate

Salmonella

Absen a n 25 g EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Salmonella

Absen a n 10 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Categoria de produse alimentare

Microorganisme/ toxine, metaboli ii acestora

Plan de prelevare de probe (1) n c

Limite m

(2 ) M

Metod analitic de referin (3 )

Etapa la care se aplic criteriul

1.7. Carne separat mecanic (CSM) (9)

Salmonella

Absen a n 10 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

1.8. Produse din carne destinate consumului n stare crud , cu excep ia produselor pentru care procesul de fabrica ie sau compozi ia produsului exclud riscul contamin rii cu Salmonella

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

1.9. Produse din carne de pas re destinate s fie consumate preparate

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Categoria de produse alimentare

Microorganisme/ toxine, metaboli ii acestora

Plan de prelevare de probe (1 ) n c

Limite (2)

Metod analitic de referin (3)

Etapa la care se aplic criteriul

1.10. Gelatin colagen

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

1.11. Brnzeturi, unt i smntn fabricate din lapte crud sau din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare (10)

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

1.12. Lapte praf i zer praf

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Categoria de produse alimentare

Microorganisme/ toxine, metaboli ii acestora

Plan de prelevare de probe (1 ) n c

Limite (2)

Metod analitic de referin (3)

Etapa la care se aplic criteriul

1.13. nghe at (11), cu excep ia produselor pentru care procesul de fabrica ie sau compozi ia produsului exclude riscul contamin rii cu Salmonella 1.14. Produse din ou , cu excep ia produselor pentru care procesul de fabrica ie sau compozi ia produsului exclude riscul contamin rii cu Salmonella 1.15. Produse alimentare gata pentru consum con innd ou crude, cu excep ia produselor pentru care procesul de fabrica ie sau compozi ia produsului exclude riscul de contamin rii cu Salmonella

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Salmonella

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Categoria de produse alimentare

Microorganisme/ toxine, metaboli ii acestora

Plan de prelevare de probe (1 ) n c

Limite (2)

Metod analitic de referin (3)

Etapa la care se aplic criteriul

1.16. Crustacee molu te preparate

Salmonella

Absen a n 25 g Absen a n 25 g Absen a n 25 g Absen a n 25 g Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

1.17. Molu te bivalve i echinoderme, tunicate i gastropode vii 1.18. Semin e germinate gata pentru consum (12) 1.19. Legume i fructe t iate anterior gata pentru consum 1.20. Sucuri din fructe i legume nepasteurizate (gata pentru consum)

Salmonella

EN/ISO 6579

Salmonella

EN/ISO 6579

Salmonella

EN/ISO 6579

Salmonella

EN/ISO 6579

Categoria de produse alimentare

Microorganisme/ toxine, metaboli ii acestora

Plan de prelevare de probe (1 ) n c

Limite (2)

Metod analitic de referin (3)

Etapa la care se aplic criteriul

1.21. Brnzeturi, lapte praf i zer praf, men ionate n criteriile pentru stafilococi coagulazopozitivi de la compartimentul 2.2. al prezentei anexe 1.22. Formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni, men ionate la criteriile pentru Enterobacteriaceae de la punctul 2.2. al prezentei anexe

Enterotoxine stafilococice

Nedetectate n 25 g

Metoda european de selec ie pentru stafilococi coagulazopozitivi (13)

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Salmonella

30

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Categoria de produse alimentare

Microorganisme/ toxine, metaboli ii acestora

Plan de prelevare de probe (1) n c m

Limite (2)

Metod analitic de referin (3 )

Etapa la care se aplic criteriul

1.23. Formule de continuare deshidratate 1.24. Formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni (14), men ionate la criteriile pentru Enterobacteriaceae de la compartimentul 2.2. al prezentei anexe 1.25. Molu te bivalve vii i echinoderme, tunicieri i gastropode vii

Salmonella

30

Absen a n 25 g

EN/ISO 6579

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Enterobacter sakazakii

30

Absen a n 10 g

EN/TS 22964

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

E. coli (15)

1 (16)

230 MNP (num rul cel mai probabil)/100 g de carne i lichid

ISO TS 16649-3

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Categoria de produse alimentare

Microorganisme/ toxine, metaboli ii acestora

Plan de prelevare de probe (1 ) n c

Limite (2)

Metod analitic de referin (3)

Etapa la care se aplic criteriul

1.26. Produse pesc re ti din specii de pe ti asociate cu cantit i mari de histidin (17) 1.27. Produse pesc re ti care au fost supuse unui tratament de maturare a enzimelor n saramur , fabricate din specii de pe ti, asociate cu cantit i mari de histidin (17)

Histamin

9 (18)

100 mg/kg

200 mg/kg

HPLC (19)

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

Histamin

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC (19)

Plasarea pe pia n timpul perioadei lor de conservare

(1) n = num rul de unit i care constituie proba; c=num rul de unit i de prob ce dau valori ntre m i M. (2) Pentru punctele 1.1. 1.25. m=M. (3) Se folose te edi ia cea mai recent a standardului. (4) Testele regulementate n baza criteriului nu sunt necesare, n condi ii normale, pentru urm toarele produse gata pentru consum: produsele alimentare care au fost supuse unui tratament termic sau unei alte transform ri eficiente pentru a elimina L. monocytogenes, n cazul n care recontaminarea nu este posibil dup acest tratament (de exemplu, produsele tratate termic n ambalajul final); fructe i legume proaspete, net iate i neprelucrate, cu excep ia semin elor germinate; pine, biscui i i produse similare; ap mbuteliat sau ambalat , b uturi nealcoolice, bere, cidru, vin, b uturi alcoolice i produse similare; zah r, miere i produse zaharoase, inclusiv produse pe baz de cacao i ciocolat ; molu te bivalve vii.

5) Acest criteriu se aplic n cazul n care produc torul demonstreaz autorit ii competente, c produsul nu va dep i limita de 100 ufc/g n timpul perioadei de conservare. Operatorul poate stabili limite intermediare n timpul prelucr rii care trebuie s fie suficient de sc zute pentru a garanta c limita de 100 ufc/g nu va fi dep it la ncheierea perioadei de conservare. (6) 1 ml de inoculat este aplicat pe o plac Petri cu diametrul de 140 mm sau pe trei pl ci Petri cu diametrul de 90 mm. (7) Acest criteriu se aplic produselor nainte ca acestea s fi ie it sub controlul imediat al agentului economic din sectorul alimentar care le-a produs, n cazul n care acesta nu poate s demonstreze, c produsul nu va dep i limita de 100 ufc/g n timpul perioadei de conservare. (8) Produsele cu pH 4,4 sau aw 0,92, produsele cu pH 5,0 i aw 0,94, produsele cu o perioad de conservare mai mic de cinci zile sunt considerate n mod automat ca apar innd acestei categorii. Alte categorii de produse pot, de asemenea, apar ine acestei categorii, sub rezerva unei justific ri tiin ifice. (9) Acest criteriu se aplic n cazul c rnii separate mecanic (CSM).

(10) Excluznd produsele pentru care produc torul poate demonstra, c datorit timpului de maturare i a valorii aw a produsului, dup caz, nu exist nici un risc de contaminare cu Salmonella. (11) Numai nghe ata cu ingrediente pe baz de lapte. (12) Testarea preliminar a lotului de semin e naintea nceperii procesului de germinare sau prelevarea de probe trebuie efectuate la etapa n care exist cea mai mare probabilitate de a descoperi Salmonella. (13) Referin : Laborator comunitar de referin pentru stafilococi coagulazopozitivi. Metoda european de selec ie pentru detectarea de enterotoxine stafilococice n lapte i produse lactate. 14) Trebuie efectuat testarea paralel pentru Enterobacteriaceae i E. sakazakii, cu excep ia cazului n care s-a stabilit o corela ie ntre aceste microorganisme la nivel de tulpin individual . n cazul n care se detecteaz Enterobacteriaceae ntrunul dintre e antioanele de produse testate la o tulpin , lotul trebuie testat pentru E. sakazakii. Este responsabilitatea produc torului de a demonstra, autorit ii competente, c exist o astfel de corela ie ntre Enterobacteriaceae i E. sakazakii. (15) E. coli este folosit aici ca indicator al contamin rii fecale. (16) O prob grupat con innd minimum 10 animale individuale.

(17) n special specii de pe ti din familiile: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae, Scombresosidae. (18) Probe unice pot fi prelevate la nivelul vnz rii cu am nuntul. (19) Referin e: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S. Assay of biogenic amines involved in fish decomposition. J. AOAC Internat. 1996, 79, 43-49. 2. Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S. Relevance of matrix effect in determination of biogenic amines in plaice (Pleuronectes platessa) and whiting (Merlangus merlangus). J. AOAC Internat. 1999, 82, 1097-1101.

Interpretarea rezultatelor testului Limitele n cauz se refer la fiecare unitate de prob testat , cu excep ia molu telor bivalve vii, echinodermelor, i gastropodelor vii pentru care, n ceea ce prive te testarea pentru E. coli, limita se refer la o prob grupat . Rezultatele testelor demonstreaz calitatea microbiologic a lotului testat: L. monocytogenes n produsele alimentare gata pentru consum destinate sugarilor i unor scopuri medicale speciale: - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate indic absen a bacteriei; - nesatisf c toare n cazul n care prezen a bacteriei este detectat n oricare dintre unit ile de prob . L. monocytogenes n produsele alimentare gata pentru consum, ce permit dezvoltarea de L. monocytogenes nainte ca produsul alimentar s fi ie it de sub controlul imediat al agentului economic din sectorul alimentar care l-a produs, n cazul n care acesta poate s demonstreze c produsul nu va dep i limita de 100 ufc/g n timpul perioadei de conservare: - satisf c toare n cazul n care valorile indic absen a bacteriei; - nesatisf c toare n cazul n care se constat prezen a bacteriei peste limita admisibil . L. monotogytogenes n alte produse alimentare gata pentru consum i E. coli n molu tele bivalve vii: - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate sunt limita; - nesatisf c toare n cazul n care oricare dintre valori este > limita.

Salmonella n diferite categorii de produse alimentare: - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate indic absen a bacteriei; - nesatisf c toare n cazul n care se constat prezen a bacteriei peste limita admisibil . Enterotoxine stafilococice n produsele lactate: - satisf c toare n cazul n care enterotoxinele nu sunt detectate n nici una dintre unit ile de prob ; - nesatisf c toare n cazul n care enterotoxinele sunt detectate n oricare dintre unit ile de prob . Enterobacter sakazakii n formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni: - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate indic absen a bacteriei; - nesatisf c toare n cazul n care prezen a bacteriei este detectat n oricare dintre unit ile de prob . Histamin n produsele pesc re ti din specii de pe ti asociate cu cantit i mari de histidin : satisf c toare n cazul n care sunt ndeplinite urm toarele cerin e: 1) valoarea medie observat este m; 2) un punct maxim al valorilor c/n observate se situeaz ntre m i M; 3) nici una dintre valorile observate nu dep e te limita lui M; - nesatisf c toare n cazul n care valoarea medie observat dep e te m sau mai mult de c/n valori se situeaz ntre m i M, sau una sau mai multe dintre valorile observate sunt > M.

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.1. Carne i produse din carne Plan de prelevare de probe (1) n c Metoda analitic de referin (3)

Categoria produse alimentare

de

Microorganisme

Limite (2) m log 3,5 ufc/cm2 medie logaritmic zilnic log 1,5 2 ufc/cm medie logaritmic zilnic M log 5 2 ufc/cm medie logaritmi c zilnic log 2,5 ufc/cm2 medie logaritmi c zilnic

Etap c reia i se aplic criteriul

Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare Ameliorarea igienei abatoriz rii revizuirea controalelor procedur Ameliorarea igienei abatoriz rii revizuirea controalelor procedur

Num r de colonii aerobe 2.1.1. Carcase de bovine, ovine, caprine i cabaline (4) Enterobacteri aceae

ISO 4833

Carcase dup preparare, dar nainte de refrigerare

i de

ISO 21528-2

Carcase dup preparare, dar nainte de refrigerare

i de

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.1. Carne i produse din carne Plan de prelevare de probe (1) n c Metoda analitic de referin (3)

Categoria de produse alimentare

Microorganisme

Limite (2) m log 4,0 ufc/cm2 medie logaritmic zilnic


log 2,0 ufc/cm2 medie logaritmic zilnic

Etap c reia i se aplic criteriul

Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare Ameliorarea igienei abatoriz rii i revizuirea controalelor de procedur Ameliorarea igienei abatoriz rii i revizuirea controalelor de procedur Ameliorarea igienei abatoriz rii i revizuirea controalelor de procedur

M log 5,0 ufc/cm2 medie logaritmi c zilnic


log 3,0 ufc/cm2 medie logaritmic zilnic

Num r de colonii aerobe 2.1.2. Carcase de porcine (4) Enterobacteriaceae

ISO 4833

Carcase dup preparare, dar nainte de refrigerare

ISO 21528-2

Carcase dup preparare, dar nainte de refrigerare

2.1.3. Carcase de bovine, ovine, caprine i cabaline

Salmonella

50 (5)

2(6)

Absen a n partea testat din carcas

EN/ISO 6579

Carcase dup preparare, dar nainte de refrigerare

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.1. Carne i produse din carne Plan de prelevare de probe (1) n c

Categoria de produse alimentare

Microorganisme

Limite m

(2) M

Metoda analitic de referin (3)

Etap c reia i se aplic criteriul


Carcase dup preparare, dar nainte de refrigerare

Ac iune n rezultatelor nesatisf c toare

cazul

2.1.4. Carcase de porcine

Salmonella

50 (5)

5(6)

Absen a n partea testat din carcas

EN/ISO 6579

Ameliorarea igienei abatoriz rii i revizuirea controalelor de procedur , al originii animalelor i al m surilor de biosecuritate n exploata iile de origine Ameliorarea igienei abatoriz rii i revizuirea controalelor de procedur , al originii animalelor i al m surilor de biosecuritate n exploata iile de origine

2.1.5. Carcase de p s ri: pui i curcani

Salmonella

50 (5)

7(6)

Absen a n 25 g dintr-o prob grupat de piele de pe gt

EN/ISO 6579

Carcase dup refrigerare

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.1. Carne i produse din carne Plan de prelevare de probe (1) n
Num r de aerobe (7) 2.1.6. Carne tocat E. coli (7) 5 2 colonii 5

Categoria de produse alimentare

Microorganisme

Limite m
5 x 5 10 ufc/g 50 ufc/g 5 x 5 10 ufc/g 50 ufc/g 50 ufc/g sau cm2

(2) M
5 x 6 10 ufc/g 500 ufc/g 5 x 6 10 ufc/g 500 ufc/g 5000 ufc/g sau cm2

Metoda analitic de referin (3)

c
2

Etap c reia i se aplic criteriul


Sfr itul procesului de fabrica ie Sfr itul procesului de fabrica ie Sfr itul procesului de fabrica ie Sfr itul procesului de fabrica ie Sfr itul procesului de fabrica ie

Ac iune n rezultatelor nesatisf c toare

cazul

ISO 4833

Ameliorarea igienei produc iei i ameliorarea selec iei i/sau a originii materiilor prime Ameliorarea igienei produc iei i ameliorarea selec iei i/sau a originii materiilor prime Ameliorarea igienei produc iei i ameliorarea selec iei i/sau a originii materiilor prime Ameliorarea igienei produc iei i ameliorarea selec iei i/sau a originii materiilor prime Ameliorarea igienei produc iei i ameliorarea selec iei i/sau a originii materiilor prime

ISO 16649-1 sau 2

2.1.7. Carne separat mecanic (CSM) (9)

Num r aerobe

de

colonii

ISO 4833

E. coli (8)

ISO 16649-1 sau 2

2.1.8. Preparate din carne

E. coli (8)

ISO 16649-1 sau 2

(1) n=num rul de unit i ce constituie proba; c=num rul de unit i de prob care dau valori ntre m i M. (2) Pentru punctele 2.1.3.-2.1.5. m=M. (3) Se folose te edi ia cea mai recent a standardului. (4) Limitele (m i M) se aplic numai probelor prelevate prin metoda destructiv . Media logaritmic zilnic se calculeaz prin luarea unei valori logaritmice a fiec rui rezultat individual al testului i apoi prin recalcularea mediei valorilor logaritmice respective. (5) Cele 50 de probe sunt prelevate n cursul a 10 sesiuni de prelevare de probe consecutive, n conformitate cu normele i frecven ele pentru prelevarea de probe stabilite de prezentele Reguli . (6) Num rul de probe n care este detectat prezen a salmonelei. Valoarea ce face obiectul unei revizuiri pentru a se ine seama de progresul realizat cu privire la reducerea prevalen ei salmonelei. (7) Acest criteriu nu se aplic pentru carnea tocat produs la nivelul vnz rii cu am nuntul, n care perioada de conservare a produsului este mai mic de 24 ore. (8) E. coli este folosit aici ca indicator al contamin rii fecale. (9) Aceste criterii se aplic n cazul c rnii separate mecanic (CSM).

Interpretarea rezultatelor Limitele n cauz se refer la fiecare unitate de prob testat , cu excep ia carcaselor pentru care limitele se refer la probele grupate. Rezultatele testelor demonstreaz calitatea microbiologic a procesului testat. Enterobacteriaceae i num rul de colonii aerobe n carcasele de bovine, ovine, caprine, cabaline i porcine: - satisf c toare n cazul n care media logaritmic zilnic este m; - acceptabile n cazul n care media logaritmic zilnic se situeaz ntre m i M; - nesatisf c toare n cazul n care media logaritmic zilnic este > M. Salmonella n carcase: - satisf c toare n cazul n care prezen a salmonelei se depisteaz ntr-un num r maxim de probe c/n; - nesatisf c toare n cazul n care prezen a salmonelei se depisteaz ntr-un num r de probe mai mare de c/n. Dup fiecare sesiune de prelevare de probe, se evalueaz rezultatele ultimelor zece sesiuni de prelevare de probe pentru ob inerea num rului de probe n. E. coli i num rul de colonii aerobe n carnea tocat , preparatele din carne i carnea separat mecanic (CSM): - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate sunt m; - acceptabile n cazul n care un maximum al valorilor c/n se situeaz ntre m i M, iar restul valorilor observate sunt m; - nesatisf c toare n cazul n care una sau mai multe dintre valorile observate sunt > M sau mai mult de c/n valori sunt ntre m i M.

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.2. Lapte i produse lactate Plan de prelevar e de probe (1) n c

Categoria de produse alimentare 2.2.1. Lapte pasteurizat i alte produse lactate lichide pasteurizate (4) 2.2.2. Brnzeturi din lapte sau zer ce a fost supus unui tratament termic

Microorganisme

Limite (2) m M

Metoda analitic de 3) referin (

Etap c reia i se aplic criteriul

Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare Controlul eficien ei tratamentului termic i prevenirea recontamin rii, precum i controlul calit ii materiilor prime

Enterobacteriaceae

< 1/ml

5/ml

ISO 21528-1

Sfr itul procesului de fabrica ie

E.coli

(5)

100 ufc/ g

1000 ufc/g

ISO 16649-1 sau 2

n timpul procesului de fabrica ie, cnd se preconizeaz c num rul de E. coli este cel mai ridicat (6)

Ameliorarea igienei produc iei i a selec iei materiilor prime

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.2. Lapte i produse lactate Plan de prelevare de probe (1) n
Stafilococi coagulazopozitivi 5

Categoria produse alimentare

de

Microorganisme

Limite (2) m
104 ufg/g

c
2

M
105 ufg/g

Metoda analitic de referin (3)

Etap c reia i se aplic criteriul

Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare

2.2.3. Brnzeturi din lapte crud 2.2.4. Brnzeturi din lapte ce a fost supus unui tratament termic mai slab dect pasteurizarea (7) i brnzeturi maturate din lapte sau zer care a fost supus pasteuriz rii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea (7)

EN/ISO 6888-2 Ameliorarea igienei produc iei i a selec iei materiilor prime. n cazul n care se detecteaz valori >105 ufc/g, lotul de brnzeturi trebuie testat pentru enterotoxine stafilococice

Stafilococi coagulazopozitivi

100 ufg/g

1000 ufg/g

EN/ISO 6888-1 sau 2

n timpul procesului de fabrica ie, cnd se preconizeaz c num rul de stafilococi este cel mai ridicat

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.2. Lapte i produse lactate Plan de prelevare de probe (1) n c

Categoria produse alimentare

de

Microorganisme

Limite (2) m M

Metoda analitic de referin (3)

Etap c reia i se aplic criteriul

Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare

2.2.5. Brnzeturi nematurate sub form de past moale (brnzeturi proaspete) din lapte sau zer care a fost supus pasteuriz rii sau unui tratament termic mai puternic dect pasteurizarea (7) 2.2.6. Unt i smntn fabricate din lapte care a fost supus unui tratament termic inferior celui de pasteurizare

Stafilococi coagulazopozitivi

10 ufg/g

100 ufg/g

EN/ISO 6888-1 sau 2

Sfr itul procesului fabrica ie

de

Ameliorarea igienei produc iei. n cazul n care se detecteaz valori 105 ufc/g, lotul de brnzeturi trebuie testat pentru enterotoxine stafilococice

E. coli (5)

10 ufc/g

100 ufc/g

ISO sau 2

16649-1

Sfr itul procesului fabrica ie

de

Ameliorarea igienei produc iei i a selec iei materiilor prime

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.2. Lapte i produse lactate Plan prelevare probe (1) n
Enterobacteriaceae 5

Categoria produse alimentare

de

Microorganisme

de de

Limite (2)

c
0

Metoda analitic de referin (3)


ISO 21528-2

Etap c reia i se aplic criteriul

Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare


Controlul eficien ei tratamentului termic i prevenirea recontamin rii Ameliorarea igienei produc iei. n cazul n care se detecteaz valori > 105 ufc/g, lotul de brnzeturi trebuie testat pentru enterotoxine stafilococice Ameliorarea produc iei igienei

10 ufc/g

Sfr itul procesului fabrica ie

de

2.2.7. Lapte praf i zer praf(4) Stafilococi coagulazo-pozitivi 5 2

10 ufc/ g

100 ufc/g

EN/ISO 6888-1 sau 2

Sfr itul procesului fabrica ie

de

2.2.8. nghe at (8) i deserturi lactate congelate 2.2.9. Formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni

Enterobacteriaceae

10 ufc/ g

100 ufc/g

ISO 21528-2

Sfr itul procesului fabrica ie

de

Enterobacteriaceae

10

Absen a n 10 g

ISO 21528-1

Sfr itul procesului fabrica ie

de

Ameliorarea igienei produc iei pentru reducerea contamin rii (9)

2. Criterii de igien a procesului de producere 2.2. Lapte i produse lactate Plan prelevare probe (1) n
2.2.10. Formule de continuare deshidratate 2.2.11. Formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni Enterobacteriaceae 5

Categoria produse alimentare

de

Microorganisme

de de

Limite (2)

c
0

Metoda analitic de referin (3)


ISO 21528-1

Etap c reia i se aplic criteriul

Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare


Ameliorarea igienei produc iei pentru reducerea contamin rii Ameliorarea igienei produc iei. Prevenirea contamin rii. Selectarea materiei prime

Absen a n 10 g

Sfr itul procesului fabrica ie

de

Bacillus prezumtiv

cereus

50 ufc/ g

500 ufc/g

EN/ISO 7932 (10)

Sfr itul procesului fabrica ie

de

1) n = num rul de unit i ce constituie proba; c = num rul de unit i de prob care dau valori ntre m i M. (2) Pentru punctele 2.2.7., 2.2.9. i 2.2.10., m=M. (3) Se folose te edi ia cea mai recent a standardului. (4) Acest criteriu nu se aplic produselor destinate unei prelucr ri ulterioare n sectorul alimentar. (5) E. coli este folosit aici ca indicator al nivelului de igien . (6) Pentru brnzeturile ce nu permit dezvoltarea de E. coli, num rul E. coli este n general cel mai ridicat la nceputul perioadei de maturare, iar pentru brnzeturile ce permit dezvoltarea de E. coli, acesta este, de obicei, cel mai ridicat la Sfr itul perioadei de maturare. (7) Cu excep ia brnzeturilor pentru care produc torul poate demonstra, spre satisfac ia autorit ilor competente, c produsul nu prezint nici un risc de contaminare cu enterotoxine stafilococice. (8) Numai nghe ata cu ingrediente pe baz de lapte. (9) n cazul n care se detecteaz Enterobacteriaceae n oricare dintre uniti ile de prob , lotul trebuie testat pentru E. sakazakii i Salmonella (10) 1 ml de inoculum este aplicat pe o cea c Petri cu diametrul de 140 mm sau pe trei ce ti Petri cu diametrul de 90 mm.

Interpretarea rezultatelor testului Limitele n cauz se refer la fiecare unitate de prob testat . Rezultatele testelor demonstreaz calitatea microbiologic a procesului testat. Enterobacteriaceae n formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni i formule de continuare deshidratate: - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate indic absen a bacteriei; - nesatisf c toare n cazul n care prezen a bacteriei este detectat n oricare dintre unit ile de prob . E. coli, Enterobacteriaceae (alte categorii de produse alimentare) i stafilococi coagulazopozitivi: - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate sunt m; - acceptabile n cazul n care un maximum al valorilor c/n se situeaz ntre m i M, iar restul valorilor observate sunt m; - nesatisf c toare n cazul n care una sau mai multe dintre valorile observate sunt > M sau mai mult de c/n valori sunt ntre m i M. Bacillus cereus prezumtiv n formule de nceput deshidratate i produse alimentare dietetice pentru scopuri medicale speciale destinate sugarilor sub ase luni: satisf c toare n cazul n care toate valorile observate sunt m; acceptabile n cazul n care un punct maxim al valorilor c/n se situeaz ntre m i M, iar restul valorilor observate sunt m; nesatisf c toare n cazul n care una sau mai multe dintre valorile observate sunt > M sau mai mult de c/n valori sunt ntre m i M.

2.3. Produse din ou


Plan de prelevare de probe (1) n Enterobacteriaceae 5 2 10 ufc/g sau ml 100 ufc/g sau ml ISO 215282 c Metod analitic de referin (3) Etap c reia i se aplic criteriul Sfr itul procesului de fabrica ie Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare Controale ale eficien ei tratamentului termic i prevenirea reconstamin rii

Categoria de produse alimentare 2.3.1. Produse din ou

Microorganisme

Limite (2) m M

(1) n = num rul de unit i ce constituie proba; c = num rul de unit i de prob ce dau valori ntre m i M. (2) Se folose te edi ia cea mai recent a standardului. Interpretarea rezultatelor testului Limitele n cauz se refer la fiecare unitate de prob testat . Rezultatele testelor demonstreaz calitatea microbiologic a procesului testat. Enterobacteriaceae n produse din ou : - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate sunt m; - acceptabile n cazul n care un punct maxim al valorilor c/n se situeaz ntre m i M, iar restul valorilor observate sunt m; - nesatisf c toare n cazul n care una sau mai multe dintre valorile observate sunt >M sau mai mult de c/n valori sunt ntre m i M.

2.4.Produse pesc re ti Plan de prelevare de probe (1) n E. coli 5 Stafilococi coagulazopozitivi 2 1/g 10/g c Metod analitic de referin (3) ISO TS 16649-3 EN/ISO 6888-1 sau 2 Etapa c reia i se aplic criteriul Sfr itul procesului de fabrica ie Sfr itul procesului de fabrica ie
Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare

Categoria de produse alimentare 2.4.1. Produse decorticate if r cochilie din crustacee i molu te preparate

Microorga nisme

Limite (2) m M

Ameliorarea igienei produc iei Ameliorarea igienei produc iei

100 ufc/g

1000 ufc/g

(1) n = num rul de unit i ce constituie proba; c = num rul de unit i de prob ce dau valori ntre m i M. (2) Se folose te edi ia cea mai recent a standardului.
Interpretarea rezultatelor testului Limitele n cauz se refer la fiecare unitate de prob testat . Rezultatele testelor demonstreaz calitatea microbiologic a procesului testat. E. coli n produsele decorticate i f r cochilie din crustacee i molu te preparate: - satisf c toare n care toate valorile observate sunt m; - acceptabile n cazul n care un punct maxim al valorilor c/n se situeaz ntre m i M, iar restul valorilor observate sunt ntre m i M. - nesatisf c toare n cazul n care una sau mai multe dintre valorile observate sunt > M sau mai mult de c/n valori sunt ntre m i M. Stafilococi coagulazo-pozitivi n produsele decorticate i f r cochilie din crustacee i molu te preparate: - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate sunt m; - acceptabile n cazul n care un maximum al valorilor c/n se situeaz ntre m i M, iar restul valorilor observate sunt m; - nesatisf c toare n cazul n care una sau mai multe dintre valorile observate sunt > M sau mai mult de c/n valori sunt ntre m i M.

2.5. Legume, fructe i produse din legume i fructe Plan de prelevare de probe (1) n E. coli 5 2 100 ufc/g 1000 ufc/g ISO 16649-1 sau 2 c Limite (2) m M Procesul de fabrica ie Metod analitic de referin (3) Etapa c reia i se aplic criteriul Ac iune n cazul rezultatelor nesatisf c toare Ameliorarea igienei produc iei i a selec iei materiilor prime Ameliorarea igienei produc iei i a selec iei materiilor prime

Categoria de produse alimentare 2.5.1. Fructe i legume t iate anterior (gata pentru consum)

Microorganisme

2.5.2. Sucuri de fructe i legume nepasteurizate (gata pentru consum)

E. coli 5 2 100 ufc/g 1000 ufc/g ISO 16649-1 sau 2

Procesul de fabrica ie

(1) n = num rul de unit i ce constituie proba; c = num rul de unit i de prob ce dau valori ntre m i M. (2) Se folose te edi ia cea mai recent a standardului.
Interpretarea rezultatelor testului Limitele n cauz se refer la fiecare unitate de prob testat . Rezultatele testelor demonstreaz calitatea microbiologic a procesului testat. E. coli n legumele i fructele t iate anterior (gata pentru consum) i n sucurile de fructe i legume nepasteurizate (gata pentru consum): - satisf c toare n cazul n care toate valorile observate sunt m; - acceptabile n cazul n care un punct maxim al valorilor c/n se situeaz ntre m i M, iar restul valorilor observate sunt m; - nesatisf c toare n cazul n care una sau mai multe dintre valorile observate sunt > M sau mai mult de c/n valori sunt ntre m i M.