Sunteți pe pagina 1din 63

Tema 2.

Producerea portaltoilor
2.1 Cerin ele fa de portaltoi.

2.2 Omologarea portaltoilor. 2.3 Producerea puie ilor portaltoi. 2.4 Producerea portaltoilor vegetativi

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
Balan V. Pomicultura n teste. Chi in u, UASM, 2007, 212 p. Babuc, V. Producerea materialului s ditor pomicol. Chi in u, UASM, 2002, - 219 p. Balan, V., Cimpoie , Gh., Barb ro ie, M. Pomicultura. Chi in u, ed. Museum, 2001, - 451 p. Ceau escu, I. i a. Pomicultura. Bucure ti, ed. Ceres, 1982, - 693 p. Cimpoie , Gh Conducerea i t ierea pomilor. Ed. tiin a, 2000, - 271 p. Cimpoie , Gh., Bucarciuc, V., Caimacan, I. Soiuri de m r, Chi in u, ed. tiin a, 2001, - 215 p. Cimpoie , Gh. Pomicultura special . Chi in u, ed. Golograf Com, 2001, - 336 p. Davidescu, D., Davidescu, V. Agrochimie horticol . Bucure ti, ed. Didactic i pedagogic , 1993. 422 p. Popescu, M. i a.Pomicultura (general i special ). Bucure ti, ed. Didactic i pedagogic ,1993,422 p. , . . . , , 1985, - 76 . . . . , . , 1984, 295 . . . . . , . , 1979, - 415 . , ., , ., , . . , . , 2000, - 428 . . . . , , 1991, - 224 . . ., . ., . . , , . , 1985, - 397 . . . . , . , 1983, - 273 . . . . , , 1989, . 207 . . ., . ., . . , , , 1991.

2.1 Cerin ele fa

de portaltoi.

La lec ia trecut am f cut cuno tin cu influen a multilateral a portaltoiului asupra altoiului. Din acestea reiese i cerin ele mari fa de portaltoi. Ele constau n urm toarele: S fie rezisten i la boli, d un tori, secet , ger; S aib afinitate cu soiurile omologate ale altoiului, care asigur cre terea i dezvoltarea normal a pomilor n pepinier i livad ; S se adapteze bine la diferite soluri (umede, uscate, nisipoase, calcaroase etc);

2.1 Cerin ele fa

de portaltoi.

S se nmul easc u or, rapid i economic; S fie uniformi la cre tere pentru a putea stabili vigoarea relativ a combina iilor soi/portaltoi; S ac ioneze pozitiv la ntrarea pomilor pe rod, s asigure recolte nalte de fructe calitattive; S corespund ct mai bine condi iilor ecologice ale localit ii, unde urmeaz s fie planta i pomii.

2.2 Omologarea portaltoilor.


Portaltoii ca i soiurile de pomi sunt omologa i pe zone pomicole, ecologice relativ uniforme favorabile pentru biotipul dat de portaltoi. Omologarea portaltoilor se face n baza ncerc rii lor pe sectoare speciale subordonate Comisiei de Stat pentru omologarea soiurilor. Pe aceste sectoare portaltoii se studiaz mai mul i ani dup o metod special . Cei care au ar tat indici superiori fa de cei preceden i sunt omologa i i introdu i n registrul soiurilor omologate. Registrul se editeaz n fiecare an.

2.2 Omologarea portaltoilor.


n RM sunt omologa i urm torii portaltoi: Pentru m r M9 (M9-Fleuron 56, Olanda; M9-Pijam 1, Fran a; M9-Pijam 2, Fran a; M9-Nic 29, Belgia; M9EMLA, Anglia), M26, 62-396 cu cre tere slab . M4, M7, M106 cu cre tere mijlocie. M r de p dure i soiurile omologate (franc) cu cre tere viguroas .

2.2 Omologarea portaltoilor.


Pentru p r. Gutui tip Angers (A), Gutui tip BA 29 (Provance) cu vigoare mijlocie. P rul franc i p dure cu cre tere viguroas . Compatibile cu gutuiul sunt soiurile Untoasa Giffard, Untoasa Precoce Morrettini, Socrovi ce, Vstavocinaia, Untoasa Hardenpont, Otecestvennaia, Noiabriscaia

Pentru gutui. Gutui tip BA 29 (Provance) cu vigoare mijlocie. Gutuiul cultivat i formele locale de gutui puie i

2.2 Omologarea portaltoilor.


Pentru prun. Corcodu (mirobolanul) vigoare mare de cre tere. Se utilizeaz forme de corcodu Ro u 2, Negru rotungit 4, Galben rotund 1, Negru alungit 3. Pentru cais. Zarz r, forme aborigene Pentru piersic. Migdalul franc Piersicul franc

2.2 Omologarea portaltoilor. Pentru cire . Cire ul franc (amar) Colt Pentru vi in. Mahaleb (vi inul turcesc, antep)

2.2 Omologarea portaltoilor.


Pentru nuc. Nucul comun Nucul negru Pentru corn. Corn Pentru coac z i agri . Coac z auriu

2.3 Producerea puie ilor portaltoi.


M surile principale de ridicare a uniformit ii a puie ilor portaltoi sunt: separarea celor mai valoroase forme de portaltoi i nmul irea lor pe cale vegetativ (altoire) pentru p strarea propriet ilor ereditare. nfiin area planta iilor de seminceri cu material altoit de categoria Baz i Certificat. Plantarea n livada de seminceri a dou forme cu polenizare ncruci at i efect de heterozis Calibrarea fructelor, semin elor, puie ilor la uniformitate.

2.3 Producerea puie ilor portaltoi.


Tehnologia producerii portaltoilor prin semin e include urm toarele verigi tehnologice principale: nfiin area i exploatarea planta iilor de seminceri recoltarea fructelor pentru ob inerea semin elor; extragerea semin elor i smburilor;

2.3 Producerea puie ilor portaltoi.


uscarea, condi ionarea i p strarea semin elor i smburilor; stabilirea calit ii semin elor; sem natul n coala de puie i; lucr rile de ntre inere a puie ilor; recoltarea, sortarea, p strarea.

2.3.1. nfiin area i exploatarea planta iilor de seminceri


Livada de seminceri se amplaseaz pe soluri n pant , insuficient fertile f r iriga ie. Preg tirea solului i ntre inerea ca n livezile predistinate producerii materiei prime pentru prelucrare industrial . Se utilizeaz material s ditor de forme valoroase de categoria Baz i Certificat. Distan a de plantare 6-7 x 4-5 m. Plantarea toamna n gropi. Coroane natural ameliorate cu centrul deschis.

2.3.2. Preg tirea, p strarea i calitatea semin elor.


Recoltarea fructelor Extragerea semin elor i smburilor Uscarea, condi ionarea i p strarea. Calitatea semin elor se determin conform purit ii i masei absolute a semin elor pe loturi, facult ii germinative, viabilit ii, valorii culturale i puterii de r s rire.

2.3.2. Preg tirea, p strarea i calitatea semin elor.


Determinarea purit ii semin elor. Dup alegerea semin elor curate se face cnt rirea lor i greutatea lor exprimat n procente fa de greutatea ini ial (cu impurit i) reprezint puritatea. NOT : Semin ele pure servesc apoi pentru stabilirea facult ii germinative i pentru determinarea greut ii a 1000 de semin e. De obicei se stabile te n grame greutatea a 1000 de semin e pure i aceasta se nume te greutate absolut . Ea serve te i la calculul num rului de semin e la kg

2.3.2. Preg tirea, p strarea i calitatea semin elor.


NOT : Despre facultatea germinativ a semin elor se judec indirect prin determinarea viabilit ii lor nainte de p strare i de stratificare precum i dup stratificare. Viabilitatea semin elor (V) se determin prin metoda organoleptic , metoda biochimic (de colorare) i metoda germina iei for ate. Metoda organoleptic se aplic n temei la aprecierea prealabil a semin elor. Metoda biochimic se bazeaz pe capacitatea celulelor moarte ale esuturilor de a i schimba culoarea sub ac iunea coloran ilor de anilin . Metoda probei de germinare for at const n eliberarea semin elor de nveli uri i germinarea lor n camer sau termostat (germinatoare).

2.3.2. Preg tirea, p strarea i calitatea semin elor. Valoarea cultural a semin elor (Vc) se deduce din valorile procentuale ale purit ii (P) i viabilit ii (V) lor folosind formula:

P V Vc ! ,% 100

2.3.2. Preg tirea, p strarea i calitatea semin elor.


Stratificarea semin elor i smburilor. Pentru ncol ire si r s rire materialul semincer pomicol are nevoie de o perioad de postmatura ie la temperaturi cuprinse ntre 1 i 4 grade C, umiditatea amestecului nisip-s mn 30 % i aerisire. de cca

Durata de postmatura ie difer n func ie de specie

2.3.2. Preg tirea, p strarea i calitatea semin elor.


NOT : nainte de stratificare smburii usca i se introduc n ap la temperatura camerei, n curs de 3-5 zile, iar semin ele uscate n curs de 10-12 ore, cu schimbarea zilnic a apei. Semin ele care plutesc la suprafa se nl tur .

Dup nmuiere (umiditatea de 25-30 %) materialul semincer se trateaz cu solu ie de sulfat de cupru n concentra ie de 1 %.

Amestecul se umeze te periodic, iar n caz de necesitate se lop teaz . Stratificarea se ncheie, cnd ncep s germineze 10-15 % de semin e.

2.3.3.

coala de puie i

Preg tirea terenului n coala de puie i. coala de puie i se ncadreaz ntr-un asolament de 5 sole. Sem natul n coala de puie i. Speciile smburoase cu perioada de postmatura ie de peste 120 zile (cu endocarpul tare), se seam n toamna la nceputul lunii octombrie dup o lun de stratificare.

2.3.3.

coala de puie i

Semin ele de specii s mn oase , smburii de piersic, cais, nuc i migdal cu o perioad de stratificare relativ scurt se seam n toamna f r a fi stratificate n prealabil. Speciile s mn oase, de regul , se seam n prim vara n martie-aprilie dup o stratificare prealabil .

2.3.3.

coala de puie i

n baza elementelor de calitate n laborator, privind valoarea cultural i n func ie de num rul optim de puie i la un metru liniar de rigol pentru specia respectiv , norma de semin e se poate calcula dup urm toarele formule:
10000 N S! , se min e / m.liniar V M

1000000000 N G! , g / m.liniar V M NK P

2.3.3.

coala de puie i

n care: S este norma de consum de s mn , n num r de semin e pe metrul liniar de rigol ; G norma de consum de s mn , n grame pe metrul de rigol ; N num rul optim de puie i pe metrul de rigol ; V viabilitatea semin elor (procentul de r s rire n teren); M procentul de men inere a puie ilor (procentele de pierdere se pot lua de 30-35 %) NK num rul de semin e la kg; P procentul de puritate a semin elor; La stabilirea normei de semin e dup aceste formule, intervine experien a local n stabilirea num rului de puie i (N) la metru liniar de rigol .

2.3.3.

coala de puie i

Norma de semin e pentru sem nat (G) se poate calcula i reie ind din valoarea cultural (Vc) i norma de ns mn are recomandat (Gr), folosind formula:

Gr G! Vc

, kg/ha

2.3.3.

coala de puie i

Pentru calculul lungimii totale a rigolelor (n acest caz la unitatea de suprafa ) este necesar s se apeleze la ajutorul formulei:

10000 n L! (n  1) (d  D)

m/ha.

2.3.3.

coala de puie i

n care: L este lungimea total , n m, a rigolelor sem nate la un hectar; n num rul rigolelor sem nate n band ; d distan a, n cm, dintre rigolele dintr-o grup de rigole; D distan a, n cm, dintre grupele de rigole.

2.3.3.

coala de puie i

NOT : Sem natul se poate face: n rnduri simple, distan a dintre rnduri fiind de 60-70 cm, n benzi de 2 rnduri distan ate la 15-20 cm ntre rnduri i 70 cm ntre benzi i n rigole late la baz de 10-15 cm cu distan a ntre ele de 70 cm.

2.3.3.

coala de puie i

NOT : Sem natul manual se face n an uri trasate n urma marcatorului sau cu sapa de-a lungul srmei, la adncimea de 3-5 ori mai mare dect diametrul semin ei. Pentru semin e adncimea sem natului este de 3-4 cm, pentru cire , vi in, mahaleb 4-5 cm, pentru prun i cais 4-6 cm,

2.3.3.

coala de puie i

pentru piersic, migdal i nuc 6-8 cm. La sem natul de prim var adncimea ncorpor rii semin elor se mic oreaz cu 1-2 cm. Dup sem natul de toamn rndurile se biloneaz , ridicnd un bilon de 10-12 cm, pentru a proteja semin ele contra varia iilor de temperatur i umiditate.

Lucr rile de ntre inere a puie ilor.


La sem n turile de toamn , prim vara, imediat ce se poate ntra pe teren, se mpr tie biloanele cu grebla pentru a facilita r s rirea. n faza de 3-4 frunze adev rate puie ii se r resc la distan e ntre plante de 2-3 cm la smburoase, 5-6 cm la semn oase i 6-8 cm la nuc. Dup r rit se scurteaz pivotul r d cinii puie ilor pentru a provoca ramificarea acestuia.

Lucr rile de ntre inere a puie ilor.


Retezarea r d cinii se efectueaz cu un cu it (scoab ) special la adncimea de 10-15 cm. Direct dup r rit i n luna iunie se administreaz 70-105 kg/ha azot n dou reprize la 2-3 s pt mni. ngr mintele se introduc nainte de udare cu cultivatorul la o distan de 25-30 cm de rnd la adncimea de 8-10 cm, apoi puie ii se ud cu o norm de 300-350 m3

Lucr rile de ntre inere a puie ilor.


ntre inerea solului se face prin 5-8 pra ile mecanice i manuale. Irigarea se aplic n func ie de necesit i cu o norm de 300-350 m3/ha. n luna iulie-august puie ii impurit i, cei cu semne de boli virotice i cei slab dezvolta i se elimin .

Lucr rile de ntre inere a puie ilor


Pentru prevenirea i combaterea bolilor i d un torilor, n coala de puie i, sunt necesare, 8-10 tratamente fitosanitare la avertizare. Toamna, cu 2-3 s pt mni nainte de scosul puie ilor se face un tratament abundent cu Dibitox 1 %, Nitox 3-4 %, Carbetox 37CE 1 %, Zeam bordolez 1,5 % pentru a distruge p duchele din San Jose i cel lnos, afide, omizi defoliatoare, paiangeni, etc. care determin i defolierea puie ilor n vederea recolt rii.

Scosul, sortarea i stratificarea puie ilor.


Puie ii se scot n luna octombrie, cnd frunzele au nceput s - i schimbe culoarea, astfel ca s direa lor n cmpul 1 al pepinierei s fie terminat cu 2-3 s pt mni nainte de l sarea gerurilor stabile. Pentru stimularea defolierii puie ilor, cu 2 s pt mni nainte de scos puie ii se scurteaz la n l imea 25 cm (cu diverse cositori) se stropesc cu Ethrel 0,15 % + CuSO4 1 % sau cu clorat de magneziu 0,25-0,5 %, utiliznd 1000 l solu ie la hectar. Puie ii se scot mecanizat cu plugul VPN-2, care are un cu it suplimentar, sau cu scoaba suspendabil de dezgropat NVS-1,2 cu t ierea r d cinilor la 25-30 cm

Scosul, sortarea i stratificarea puie ilor.


Dup t ierea r d cinilor puie ii se scot din sol cu mna i se defoliaz .

Concomitent puie ii se sorteaz pe categorii conform prevederilor STAS, se leag n pachete de 52 buc., se eticheteaz i se stratific pe un teren n brazde sau an . Leg turile ntroducndu-se n an (50 cm l ime i 40 cm adncime) cu r d cina i o parte din tulpin (12-15 cm) distan ate la 5-8 cm una de alta se acoper cu p mnt m run it i reav n, iar apoi se ud pentru a nu r mne goluri de aer , care duc la deshidratarea puie ilor.

Scosul, sortarea i stratificarea puie ilor.


Stratificarea se poate face, i n nisip umed, n condi ii de temperatur sc zut i umiditate. Puie ii standard trebuie s aib r d cini pivotante ramificate cu lungimea de 22-25 cm, r d cini laterale de 1-2 cm i tulpina de minimum 20-25 cm. Grosimea puie ilor la colet trebuie s fie de 4-7 mm pentru speciile smburoase i 5-9 mm pentru cele semn oase.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Producerea portaltoilor vegetativi se face n marcotiere specializate sau se pot ob ine i prin buta i lignifica i, for a i i pe platforme nc lzite i apoi cultiva i n coala de buta i. Marcotajul este o metod prin care l starii sau ramurile anuale nedeta ate de planta-mam emit r d cini la baz pe por iunile acoperite cu p mnt. Ramura nr d cinat se nume te marcote. n produc ie pe cale vegetattiv prin marcotaj vertical i mixt se nmul esc portaltoii vegetativi pentru m r M4. M7, M9, M26, 62-396; pentru gutui BA 29, tip A; pentru cire Colt, Gizela 5 i 6 etc.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


nfiin area marcotierei. Pentru ob inerea unui material s ditor de calitate superioar este necesar nfiin area de planta iimam de portaltoi pe soluri profunde, relativ umede, permeabile i u oare luto-nisipoase, lutoase. Con inutul de humus 2,5-3 %, Ph -6-7,5, carbona i nu mai mult de 3-4 %.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Preg tirea terenului Se administreaz 40 t/ha gu0noi de grajd, 60-90 kg/ha P2O5, 90-120 kg/ha K2O, apoi terenul se desfund la 50-60 cm adncime. nainte de plantare terenul se discuie te, se niveleaz , se mparte n tarlale (2-12 ha) i parcele (100 x 100 m, 200 x 100 m). nmul irea se face prin marcotaj vertical, orizontal, erpuitor, aerian, etc. n practica pomicol se folose te marcotajul vertical i orizontal.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Marcotajul vertical se folose te pentru nmul irea portaltoilor vegetativi de vigoare mic i medie ai m rului, p rului, gutuiului, cire ului precum i la nmul irea coac zului, agri ului, alunului i chiar la unele soiuri de corcodu , m r i p r. Marcotajul orizontal (chinezesc). Planta-mam este constituit dintr-un cordon orizontal pe care cresc l stari, care se mu uroiesc, se nr d cineaz i devin marcote. Este utilizat pentru nmul irea portaltoilor de m r viguro i i semiviguro i (A2, MM106), la speciile smburoase (IPC 1, C12, VV1, Colt, F12/1, etc.), i la nucul comun.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


n cazul plant rii de toamn portaltoiurile se mu uruesc la n l imea de 12-15cm, iar prim vara devreme se dizmu uruesc, l sndu-se deasupra lor un strat de sol de 3-5cm. Dup plantarea de prim var portaltoiurile se acoper cu un strat de sol de 3-5cm pentru ai proteja de deshidratare intens . ndat dup plantare marcotiera se ud cu norma 300-350 m3/ha.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Pe parcursul primei vegeta ii plantele cresc liber. Ele nu se mu uroiesc ca s se dezvolte mai bine sistemul radicular de baz . C tre sfr itul lunii august n planta ia tn r se face inventarierea, identificarea biotipurilor de portaltoi, selec ia n mas la uniformitatea morfologic n cadrul fiec rui biotip, controlul fitosanitar i recoltarea probelor pentru testarea la virusuri.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Toamna cnd ncep s cad frunzele se completeaz golurile, plantndu-se marcote bine dezvoltate de aceea i categorie biologic i biotip. n al doilea an de vegeta ie, prim vara devreme, din rigolele dea lungul rndurilor se scoate solul pn la adncimea lor ini ial . Cre terile anuale se scurteaz la 1-2 cm mai sus de punctul de inser ie de pe planta mam . Intervalele dintre rnduri se afneaz superficial.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Cnd l starii au n l imea de 12-15 cm i partea inferioar a lor nu este lemnificat se execut prima mu uroire cu sol reav n bine m run it la n l imea de circa 8-10 cm. A doua mu uroire se efectueaz cnd n l imea l starilor este de circa 25 cm. n l imea bilonului se ridic la 15-18 cm. Dup dou -trei s pt mni se face a treia mu uroire, ridicndu-se n l imea bilonului pn la 25-30 cm de la baza l starilor.

Cnd l starii au n l imea de 12-15 cm i partea inferioar a lor nu este lemnificat se execut prima mu uroire cu sol reav n bine m run it la n l imea de circa 8-10 cm.

A doua mu uroire se efectueaz cnd n l imea l starilor este de circa 25 cm. n l imea bilonului se ridic la 15-18 cm.

Dup dou -trei s pt mni se face a treia mu uroire, ridicndu-se n l imea bilonului pn la 25-30 cm de la baza l starilor.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Recoltarea marcotelor se face n a doua jum tate a lunii octombrie, terminndu-se pn la nceputul gerurilor. Imediat dup dismu uroire marcotelor se separ cu foarfecele, l sndu-se numaidect un cep din cre terea anual cu lungimea de 1-2 cm, pe care n anul urm tor se formeaz l stari noi.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Dup separare de la planta mam marcotele se transport n afara planta iei i se claseaz n conformitate cu prevederile standardelor respective n dou clase de calitate. La calitatea nti se claseaz marcotele s n toase, drepte, bine dezvoltate i nr d cinate, avnd grosimea n zona coletului conven ional (la 25cm de la baz ) de 7-8mm, La calitatea a doua marcotele cu acelea i caracteristici, dar cu dimensiunile mai mici inclusiv grosimea de 4-6mm.

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Marcotele de fiecare clas de calitate aparte se leag n pachete cte 100 de buc i se eticheteaz i se pun la p strare pe un sector special, unde se p streaz i alt material s ditor. Pachetele se a eaz cu nclina ie spre sud n rigole sau an uri cu adncimea 40-50cm. Apoi se acoper cu sol pn la 2/3 din lungimea tulpinii i se ud abundent astfel ca solul transportat de ap s ocupe toate golurile dintre r d cini. Durata exploat rii eficiente pn la 8-10 ani cu randamentul mediu de marcote standard 60-70 mii buc i/ha

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Marcotajul orizontal const n orizontalizarea tulpinii plantelor mam toamna dup prima vegeta ie cu formarea n direc ia rndurilor la fundul rigolelor cu adncimea 12-15 cm a unui cordon orizontal continuu i exploatarea lui n urm torii 23 ani identic marcotajului vertical, iar apoi nlocuirea cu ramuri noi, tinere. Distan ele dintre rnduri 1,4-1,5m, iar dintre plante n rnd 0,35-0,45m n func ie de vigoarea de cre tere a biotipului de portaltoi. Marcotele se planteaz direc ia rndului cu nclina ie de 45o n

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


n prima vegeta ie plantele cresc liber pentru a stimula dezvoltarea r d cinii principale. ngrijirea marcotierei n prima vegeta ie n fond este similar cu cea de la marcotajul vertical. Orizontalizarea tulpinilor bienale trebuie s fie strict f r curburi, rigola se astup cu sol, care se taseaz moderat pentru men inerea pozi iei orizontale a tulpinilor. Durata exploat rii eficient a marcotierei cu marcotaj orizontal este de circa 8 ani, prandamentul 120-150 mii marcote ha

2.4 Producerea portaltoilor vegetativi


Reamintim c perioada de exploatare a planta iei-mam de portaltoiuri clonale este de 8-12 ani. Produc ia de marcote n anul al doilea dup plantare este de 15-20000 buc/ha, n al treilea 35-40000 buc/ha, iar n urm torii 7-10 ani cte 80-150000 buc/ha de categoria nti. Productivitatea la marcotajul orizontal este mai mare dect n cazul celui vertical. n pomicultur se utilizeaz i marcotiere de tip intensiv cu termenul de exploatare pn la 4 ani, plantate la distan a de 0,8 x 0,2 m cu randamentul de marcote 150250 mii/ha.

S-ar putea să vă placă și