Sunteți pe pagina 1din 20

Inspec ia i certificarea produc iei agroalimentare ecologice

Cerin e pentru ob inerea certific rii


Pentru ob inerea certific rii agen ii ecologici au urm toarele obliga iuni:
1.

S respecte legisla ia cu privire la Agricultura Ecologic (Legea nr. 115-XVI din 09.06.2005, HG 149 din 10.02.06. Regulamentul UE 834/2007) S se nregistreze la MAIA ca produc tor ecologic i s prezinte anual MIAI date cu privire la activitatea sa. S se supun controalelor efectuate de Organismul de Inspec ie i Certificare acreditat i autorizat conform cerin elor legisla iei n vigoare.

2.

3.

Cerin e pentru ob inerea certific rii


Parcurgerea perioadei de conversie:

minimum 2 ani pn la ns mn are ori plantale n cazul culturilor anuale. Minimum 3 ani pn la prima recolt , n cazul culturilor perene.

Pa ii pentru ob inerea certific rii


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Prezentarea cererii pentru inspec ie i certificare; Examinarea cererii i luarea deciziei asupra cererii; ncheierea contractului i calcularea taxei de inspec ie i certificare; Preg tire pentru inspec ie; Efectuarea inspec iei Decizia asupra inspec iei i eliberarea Certificatului de inspec ie; Efectuarea inspec ilor de supraveghere; Decizia asupra certific rii; Eliberarea certificatului de conformitate; Utilizarea certificatelor i m rcilor de conformitate; Reclama ii;

Prezentarea cererii pentru inspec ie i certificare


Pa ii: Cererea trebuie prezentat n scris la Certificat-Eco conform formularului tip. Cerificat-Eco va pune la dispozi ia solicitantului Mapa cu documente informative. Solicitantul transmite n termen de 5 zile la Certificat-Eco: 1. Fi a de nscriere - completat i semnat 2. Copia Certificatul de nregistrare a ntreprinderii (p/u persoane fizice - Copia buletinului) 3. Rechezitele bancare. 4. Actul care confirma dreptul de proprietate a terenurilor sau Contractul de arend . 5. Harta terenurilor de inute - semnate de inginerul cadastral din localitate cu aplicarea stampilate Prim riei.

Mapa cu documente informative


Mapa cu documente informative care este pus la dispozi ia solicitantului cuprinde: Statutul OIC; Procedura privind inspec ia i certificarea produc ie agroalimentare ecologice, PRC 01; Procedura privind men inerea, extinderea, suspendarea, retragerea i renun area la certificare, PRC 02; Procedurile privind tratarea apelurilor, PRC 09; Procedura privind tratare reclama iilor i contesta iilor, PRC 10; Contractul de inspec ie i certificare, F-04- PRC 01; Taxe i tarife de inspec ie i certificare; Fi a de nscriere, F-02- PRC 01; Regulamentul de utilizare a certificatelor i m rcilor, REG 06.

Examinarea cererii i luarea deciziei asupra cererii


1.

Cererea se examineaz de un inspector desemnat de Conduc torul Certificat-Eco prin ordin cu acordul scris al solicitantului. n termen de 15 zile se verific setul de documente prezentat de solicitat i se comunic decizia asupra cererii. Decizia asupra cererii este luat de Conduc torul Certificat-Eco.

2.

3.

n caz de necesitate inspectorul poate s cear de la solicitant i alt informa ie necesar .

ncheierea contractului i calcularea taxei de inspec ie i certificare


Contractul se ncheie n 2 exemplare Taxa se calculeaz n dependen m rimea fermei domeniul de activitate Factura cuprinde taxa de inspec ie i alte cheltuieli i se transmite clientului nainte de nceperea sezonului de inspec ie ( procedura care se aplic n cazul clien ilor care se afl deja n sistem) La achitarea a 30% din valoarea taxei, clientul va fi programat pentru inspec ie, restul de 70% din valoarea taxei de inspec ie va fi achitat nainte de eliberarea Certificatului de Conformitate, respectiv a Certificatului de Inspec ie, pentru unit ile aflate n perioada de conversie. de:

Preg tirea pentru inspec ie


Certificat-Eco nainte de a efectua inspec ia se asigur c : 1. Cerin ele pentru inspec ie i certificare sunt clar definite, documentate i n elese de solicitant;
2.

Eventualele nen elegerile ntre Certificat-Eco i solicitant sunt rezolvate; Este capabil de a efectua inspec ia i certificarea n conformitate cu domeniul de aplicare al certific rii solicitate, precum i cu amplasarea activit ilor solicitantului i cu alte cerin e particulare. Data inspec iei se stabile te de comun acord cu solicitantul i se emite programul de inspec ie aprobat de Conduc tor care se aduce la cuno tin solicitantului

3.

Efectuarea inspec iei


Certificat-Eco efectueaz anual un control planificat la fa a locului unde: Verific activitatea unit ii Prelev probe ( dac exist suspiciuni) ntocme te Rapoarte de neconformitate, pentru toate baterile de a standarde i determinarea ac iunilor corective. ntocme te Raport de inspec ie la fa a locului, n care sunt indicate neconformit ile depistate, n dublu exemplar unul pentru client i cel lalt pentru Certificat-Eco care sunt semnate de inspector i persoana responsabil din unitatea inspectat .

1. 2. 3.

4.

Unitatea inspectat n termen de 20 zile trebuie s nl ture neconformit ile depistate i s aduc dovezi de nl turare a neconformit ilor. Certificat-Eco dup caz poate efectua nc o inspec ie pentru a verifica ndeplinirea ac iunilor corective.

Efectuarea inspec iei


Cnd inspec ia are loc pentru prima data Agentul economic elaboreaz : a) o descriere complet a unit ii (fermei) i/sau a spa iilor i/sau a activit ilor desf urate; b) m surile concrete luate n unitate (ferm ) i/sau n spa iile i/sau n activitatea desf urat pentru a se asigura respectarea prevederilor HG nr.149 din 10.02.2006 i a legii privind produc ia agroalimentar ecologic . Descrierea i m surile respective se consemneaz ntr-o declara ie anexa 1 la fi a de nscriere, semnat de persoana responsabil a agentului economic. La prima inspec ie sau nu mai trziu de 45 de zile de la prima inspec ie se face analiza curent a solului, i a apei n cazul cnd se folose te pentru irigarea terenurilor inspectate. Aceste analize sunt obligatorii la ncadrarea terenurilor n circuitul ecologic. Cheltuielile pentru analizele de laborator sunt suportate de solicitantul certific rii

Efectuarea inspec iei


Solicitantul (Fermierul) preg te te urm toarele m suri pentru efectuarea inspec iei:
1. 1.

s se ncredin eze c este disponibil n timp, pentru inspec ie s se ncredin eze dac to i operatorii sunt disponibili la inspec ie, minimum, este necesar, s fie prezent produc torul i persoana responsabil de preg tirea documenta iei. preg te te toate documentele, care oglindesc activitatea ntreprinderii (fermei), pentru a fi prezentate inspectorului Eviden a contabil , astfel nct Certificat-Eco s ob in o informa ie mai ampl despre activitatea unit ii. Actele de control (revizie) Alte informa ii solicitate de organismul de inspec ie i certificare

2.

Efectuarea inspec iei


1.

S preg teasc drumurile sau c r ru ele n jurul tuturor parcelelor i lanurilor S preg teasc echipamentul, materialele i spa iul de depozitare, localurile de prelucrare primar , depozitele, grani ele fermei i toate documentele S fie preg tit de a descrie toate m surile i managementul de lung durat a solului S preg teasc pentru inspec ie utilajul i echipamentul de ambalaj i depozitele S prezinte toate jurnalele i registrele. S familiarizeze inspectorul cu toate materialele i activit ile gospod riei

2.

3.

4.

5. 6.

Efectuarea inspec iei


Cresc torii de animale prezint : 1. Descrierea complet a ad posturilor de cre tere a animalelor, a p unilor, a suprafe elor de exerci iu n aer liber, a traseelor exterioare 2. Spa iile de abatorizare a animalelor, precum i spa iile de depozitare i ambalare a produselor animaliere 3. Descrierea complet a instala iilor de depozitare a gunoiului de grajd 4. Un plan de introducere n sol a gunoiului de grajd, stabilit n comun cu Certificat-Eco 5. Dup caz, contractele ncheiate cu al i produc tori pentru distribuirea gunoiului de grajd provenit de la cre terea animalelor 6. Un plan de produc ie pentru unitatea de cre tere ecologic a animalelor

Decizia asupra inspec iei i eliberarea Certificatului de inspec ie
Dup nl turarea neconformit ilor depistate inspectorul care a efectuat inspec ia ntocme te Raport de inspec ie Decizia asupra eliber rii sau refuz de eliberare a Certificatul de inspec ie se ia de c tre Conduc torul Certificat-Eco n baza Raport de inspec ie. Certificatul de inspec ie care este valabil un an de zile i se elibereaz doar n perioada de conversie.

Efectuarea inspec iilor de supraveghere
Certificat-Eco conform GH 149 din 10.02.06 efectueaz anual o inspec ie planificat a unit ilor de produc ie i la cel pu in 50% din num rul de produc tori supu i controlului efectueaz vizite inopinate de control. Inspec iile planificate sau inopinate se efectueaz att n timpul perioada de conversie a unit ii ct i dup certificare, cu scopul de a verifica dac produc torul continu s respecte cerin ele documentelor de referin . Inspec iile inopinate se efectueaz i atunci cnd organismul de inspec ie i certificare a primit reclama ii referitoare la produsul certificat, caz n care se identific cauzele care stau la baza reclama iilor, se aduc la cuno tin a celui n cauz eventualele observa i sau neconformit i contestate i se urm re te implementarea ac iunilor corective i preventive.

Decizia asupra certific rii
Certificarea produc iei agroalimentate ecologice se face dup parcurgerea perioadei de conversie prev zut Legii nr.115XVI din 09.06.05 i HG nr. 149 din 10.02.06. Inspectorul responsabil de dosarul solicitantului ntocme te un Raport de evaluare, carempreun cu dosarul va fi prezentat Comitetului de Certificare spre analiz . Comitetul de Certificare va emite un aviz de acordare sau neacordare a certific rii n urma examin rii dosarului. Decizia de acordare sau neacordare a certific rii este luat de c tre Conduc torul OIC n termen de 10 zile de la avizul emis de Comitetului de Certificare.

Eliberarea certificatului de conformitate


Certificatul de conformitate se elibereaz dac :
1.

Decizia de certificare este favorabil certific rii. Taxa pentru inspec ie i certificare a fost achitat n ntregime.

2.

Cerificatul este nregistrat n registrul de eviden certificatelor eliberate solicitan ilor
Durata certificatului este de un an de zile

Utilizarea certificatelor i m rcilor de conformitate
Certificat-Eco a stabilit proceduri documentate pentru a exercita un control asupra folosirii certificatelor de conformitate eliberate de OIC pentru produs. Regulile de procedur , responsabilit ile, atribu iile, drepturile i obliga iile titularilor privind folosirea certificatelor de conformitate pentru produc ia agroalimentar ecologice sunt descrise n Regulamentul de utilizare a certificatelor i m rcii.

Reclama ii


Orice plngere sau nemul umire referitoare la personalul Certificat-Eco, sistemul de certificare,etichetarea produselor etc, sunt aduse la cuno tin Certificat-Eco Plngerile i reclama iile de orice fel vor fi depuse n scris la sediul OIC i examinate conform procedurii PRC 10. Toate aceste ac iuni se vor bucura de confiden ialitate.