Sunteți pe pagina 1din 24

Plati catre beneficiari Contributia UE Contracte/decizii de finantare Proiecte aprobate Proiecte respinse sau in curs de evaluare Proiecte depuse

Fonduri totale alocate


0 10

14,72% din alocarea totala

- miliarde EURO -

20

30

40

50

60

3.72%
Alocari UE 2007 - 2013 Plati intermediare

Decizii de finantare 21% Proiecte respinse 35% Proiecte aprobate 28% Proiecte in curs de evaluare 16%

37%

63%

Fonduri necontractate Decizii de finantare

Regional Mediu Transport Cre terea Competitivit ii Dezvoltarea Resurselor Umane Dezvoltarea Capacit ii Asisten Tehnic TOTAL 2% 1% 0% 1%

5% 4%

27%

24.50% 75.30% 11.50%

20%
3.00% 35.00% 15.39%

82.10%

4% 5% 18%

42.30% 23.60%

15%
10.70%

80.70%

17%
11.70%

49.90%

13% 3%
14.72%

34.26%

16%

63.26%

Plati

Contracte

2009

2011

0.75

Stagnarea economica 0.7

Dispersia veniturilor Linear (Dispersia veniturilor)

` 0.65 Nerecuperarea
0.6

decalajelor economice ce desparte Romania de tarile Uniunii Europeane

0.55

0.5 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ratele de Num rul de ani pentru Nivelul ini ial al Nivelul cre tere realizarea convergentei PIB/locuitor calculat ini ial al pe variantele de rate la paritatea puterii PIB/locuitor medii de cump rare (anul calculat la anuale in anuale de cre tere in Romnia 2010) in rile paritatea anii 19952010 in dezvoltate (euro) puterii de rile cump rare (anul 2010) dezvoltate in Romnia 4% 5% 6% 7% 8% (euro)

Media ratei de cre tere a PIB-ului pe locuitor in Romnia intre 19952010

3,33% 115 114 149

UE

20900

2800 2800 2800

1,55% 1,12%

84 60 47 38 33 88 66 53 44 38

Danemarca 33500 Austria

28900

1,73% 105 74 57 46 39

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Aciuni lente birocra ia ntrzieri n programare Informa ie inaccesibil , prea general Suspiciuni de corup ie Labirint institu ional, ierarhic, suprapuneri de atribu ii Slab capacitate administrativ marcat de lipsa de personal calificat dar i proces lent de formare a personalului specializat

7. Reticen a i lipsa de interes a solicitan ilor 8. Informarea sc zut a potentialilor beneficiar 9. Expertiza sc zut a beneficiarilor n scrierea proiectelor, determinat de slaba instruire a personalului/reprezentanilor acestora 10. Procent sc zut n ceea ce privete apelarea la consultan de specialitate 11. Perpetua modificare i completare a condiiilor de eligibilitate

1. Reforma administraiei publice trebuie s fie vazut ca o prioritate strategic . 2. Autorit ile publice romne trebuie s i schimbe logica de aciune.
Reorganizarea autorit ilor de management prin creterea rolului i capacit ii organizaiilor care arat un istoric pozitiv al performanei pe fonduri europene.

Reducerea nivelului de implicare politic n recrutarea de personal att la nivel local ct i central. Managementul resurselor umane n administraia public trebuie regndit. Realizarea unei leg turi ntre marja de decizie pentru poziiile de middle managment i un sistem de masur a performanelor cuplat cu stimulente salariale. Evalu ri mai relevante i mai transparente, care s se concentreze pe probleme reale i nu s estompeze problemele, concluziile neconfortabile i dilemele de politici publice.

` ` `

organizarea n continuare a ntlnirilor cu beneficiari reeditarea ghidului ntr-un format mai prietenos concentrarea n continuare pe asigurarea de help-desk pentru beneficiari

comunicarea dintre autorit ile de management i organismele intermediare, pe de o parte, i solicitan ii de finan are din instrumente structural

Informarea continu a tuturor beneficiarilor despre posibilitatea acces rii fondurilor europene, pentru a se nl tura riscul concentr rii asimetrice a efectelor pozitive dinspre periferie spre centru.

- Pentru beneficiarii publici prefinan area este o m sur binevenit , asigur fonduri necesare pentru demararea contractelor de achizi ii. - Pentru beneficiarii priva i m sura este binevenit , ns prefinan area este foarte greu disponibil din cauza c este condi ionat de prezentarea unei scrisori de garan ie bancar

"supra-acoperirea cu hrtii de teama de a nu gre i


ntrzierea semn rii contractelor

Intrzierea efectu rii pl ilor

Efectul de bulg re de z pad

ntrzierea demar rii proiectelor

Intrzierea depunerii cererilor de decontare a cheltuielilor

Taxa pe valoarea adaugat - cheltuiala eligibil ?


`

cresterea gradului de absorbtie a fondurilor comunitare prin faptul ca TVA devine eligibila, deci poate fi suportata din fondurile comunitare.

are un efect pozitiv asupra beneficiarilor care astfel vor putea sa-si deduca aceasta cheltuiala, care va fi suportata din fonduri UE

De asemenea, diferen ele nefavorabile de curs valutar, n cazul proiectelor finan ate din fonduri europene, s fie considerate cheltuieli eligibile;

Un parteneriat ntre administra iile publice i firme de consultan poat accesa fonduri europene.

pentru ca a primele s

Externalizarea catre firme de specialitate dupa modelul polonez (consultarea firmelor spaniole cu experienta in accesarea fondurilor europene) Crearea de parteneriate public privat pentru a cre te absorb ia fondurilor europene.

Fondurile ce nu mai pot fii atrase de catre state sa fie gestionate de catre un organism European Un Pact Strategic la nivel politic, n care s se prevad ca obiectiv fundamental al Romniei n perioada 2012-2013 cre terea capacit ii de absorb ie a fondurilor europene. Condi ionarea finan rii bugetare a institu iilor publice implicate n atragerea fondurilor structurale, n func ie de performan ele acestora; Infiin area unei linii speciale de contragarantare pentru proiectele de investi ii care vizeaz accesarea fondurilor europene, pentru a reduce gradul de risc al ntreprinz torilor; Introducerea posibilit ii de garantare cu bunurile achizi ionate, pentru a facilita cofinan area bancar a proiectelor finan ate prin fondurilor structurale;

informarea continu referitoare la fondurile destinate sectorului de activitate propriu;

canalizarea eforturilor in directia form rii profesionale/specializ rii unei echipe din interior, care s poat elabora proiecte. n eventualitatea n care nu se poate forma, n timp util, o echip bine preg tit care s elaboreze un proiect care s corespund necesit tilor proprii, este recomandabil externalizarea acestui serviciu, si anume apelarea la firme specializate de consultant , care au o carte de vizit ce le recomand n acest sens.

Contactarea unei b nci pentru a identifica solutiile de cofinantare a proiectelor.

Surs : Raport Anual: Evoluii i perspective macroeconomice i bugetare (Martie 2011), Consiliul Fiscal, Comisia European

Raportul sumelor contractate

Raportul sumelor pl tite

Surs : EU Funds in Central and Eastern Europe

Surs : EU Funds in Central and Eastern Europe

Administraie 6%

Europa n lume 7% Securitate i cet enie 2%

Cretere inteligent i favorbail incluziunii 48%

Cretere durabil : Resurse naturale 37%

Sursa: Comisia European , Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multianual 2014- 2020

 Noutati

in diferite domenii

 Noutati

in materie de finantare a bugetului UE


 Situatia

Romaniei

` n Romnia, gradul de absorb ie al fondurilor structurale este nc

redus, ara noastr situndu-se pe penultimul loc (pe ultimul loc este Bulgaria) n ceea ce prive te rata de contractare a fondurilor europene nerambusrsabile.
`

Programele operationale care au avut cele mai bune rezultate au fost: programul operational pentru mediu, cu 82% sume contractate din total fondurilor alocate i programul opera ional de dezvoltare regional cu 80,7%. La polul opus se afl programul opera ional transporturi cu o rat de contractare de doar 35%,

Pentru a creste gradul de absorbtie al fondurilor structurale si de coeziune exista mai multe solutii, cum ar fi: limitarea birocratiei excessive, TVA-ul eligibil, realocarea fondurilor catre programe care au avut rate mai mari de absorbtie, externalizarea catre firme de specialitate dupa modelul polonez (consultarea firmelor spaniole cu experienta in accesarea fondurilor europene). Dar, punerea in practica a acestor solutii necesita timp, o buna coordonare si o implicare profunda din partea autoritatilor romane.