Sunteți pe pagina 1din 9

LEGEA MANAGEMENTULUI PRIVAT EXPUNERE DE MOTIVE 1.

in Romania managementul privat este solutia la care au ajuns specialistii pentru limitarea extinderii coruptiei sistemice . Nu este acceptabil ca unitati economice de importanta nationala sa inregistreze deficite cronice desi acestea sunt in majoritatea cazurilor in situatii fara concurenta. 2. In urma imposibilitatii oferirii unei explicatii plauzibile creditorilor internationali guvernul Romaniei a fost nevoit sa introduca in scrisorile de intentie administrarea unitatilor economice din patrimoniul privat de stat prin MANAGEMENT PRIVAT. 3. Ulterior introducerii in scrisorile de intentie a managementului privat au aparut multiple piedici create de beneficiarii coruptiei sistemice coroborat cu incompetenta organizatorilor procesului de introducere a mangementului privat. Aceasta evolutie a tensionat relatiile guvernului roman cu finantatorii externi, Romania fiind din ce ince mai depunctata in privinta respectarii angajamentelor proprii pe plan international. 4. Artizani ai coruptiei sistemice organizatorii mecanismului introducerii MANAGEMNTULUI PRIVAT au ales in procedura de aplicare tehnici favorabile coruptiei . Astfel a fost introdusa procedura selectiei firmei de HEADHUNTER de catre cei care numeau administratorii inainte introducerii noului sistem. Licitatiile de alegerea HEADHUNTERILOR au fost de regula dedicate. Procedura aleasa a creat posibilitatea selectionarii firmei de HEADHUNTER care desemneaza MANAGERUL PRIVAT sugerat de organizator. Se explica astfel coincidentele greu de explicat in selectionarea managerilor, coincidente prin care au ajuns la conducerea corporatiilor de stat activisti politici sau rude . Consecinta este reducerea increderii populatiei

in guvernare si reducerea credibilitatii guvernului Romaniei pe plan extern. 5. Deficientele de mai sus justifica interventia parlamnentului in regim de urgenta in vederea salvarii economiei nationale de la colapsul previzibil in prezent. Va rugam sa votati prezenta lege pentru a introduce cateva elemente de ordine in acest efort national care va transforma intreprinderile de stat in unitati economice productoare de venituri necesare acoperirii bugetului de pensii, a salariilor bugetarilor precum si pentru plata datoriilor externe ale Romaniei. 6. Prezenta lege introduce un nou mecanism de sanctiuni astfel incat orice tentativa de frauda sa fie definitv si exemplar eradicata din intentia oricarei persooane amatoare de venituri ilicite din acest sector

LEGEA MANAGEMENTULUI PRIVAT


1.Se interzice selectionarea anticipata a firmelor de HEADHUNTER in vederea desemnarii mangerilor din sistemul privat in unitatile economice in statul roman este actionar majoritar. 2.Selectionarea managerilor din sistemul privat va fi anuntat pe situl minsterului care coordoneaza activitatea in unitatea economica supusa imbunatatirii mengementului prin procedeul managemntului privat precum si pe situl guvernului cu minim 30 de zile inaintea adjudecarii persoanei selectionate. 3.In aditional cererii de oferta de managemnt privat organizatorii vor publica nivelul minim de conditii de indeplinit de catre firmele de headhunter solicitate sa oferteze. 4.Fimele de headhunter care considera prin autoevaluiare ca indeplinesc conditiile impuse de organizatori vor depune la termenul solicitat in cerere ofertele de persoane propuse sa preia managementul companiei supuse managemtului privat. 5.Oferta de manager privat va cuprinde urmatorele capitole

Certificatele de functionare a firmei de headhunter care formuleaza propunerea de manager privat Descrierea persoanei propuse Biografia persoanei propuse Realizari deosebite ale persoanei propuse Proiectul de management privat pe care il va materiliza candidatul propus Indicatorii economici definitorii ai unitatii care adopta managementul privat in fiecare trimestru pe intreaga perioada de adminstrare de catre candidat. In mod obligatoriu se va prezenta indicatorul pierderi/beneficii Salarizarea bruta a magarului propus pe intreaga perioada de administrare 6.Selectia dosarelor admise se va face de catre o comisie multidisciplinara conceputa de ministerul tutelar unitatatii care selectioneaza managerul. Comisia va cupruinde cel putin patru echipe distincte din doua persoane fiecare: din invatamnt , din institutele cu profil asemanator in cercetare si/sau proiectare de la fondul proprietatea , reprezentanti ai sindicatelor si reprezentanti proprii ai minsterului organizator. Comisia se formeaza prin selectionarea aleatorie a cate doi reprezentanti din minimul de zece reprezentanti propusui de fiecare entitate participanta 7.Comisia va analiza elementele care compun calificarea firmelor de headhunter care au depus oferte urmand a elimina din concurs firmele care nu indeplinesc conditiile minime . 8.Comisia va retine numai dosarele de candidati prezentate de firmele de headhunter care au fost admise in concurs

9.Urmare analizei dosarelor comisia va desemna managerul privat urmarind in principal din oferta de prestatie evolutia trimestriala a indicatorului profitului promis coroborat cu reducerea pierderilor unitatii administrate . Se va prezenta diagrama in baza de timp a evolutiei performantei economice a unitatii administrate. Aceasta diagrama va face parte din contractul de management care se va incheia cu managerul selectionat. 10. Comisia va rezolva si eventualele contestatii la desemnarea managerului prin publicarea pe situl ministerului a eventualelor contestatii si prin solutionarea acestora ce va fi postata pe situl organizatorului . Deliberarea asupra detaliilor contestatiei se va face la sediul organizatorului la data ce va fi publicata pe situl organizatorului. La dezbterea detaliilor contestatiilor este invitata persoana contestatoare si orice organizatie de presa din categoria celor acreditate la parlament, guvern sau consilii judetene. 11. Retribuirea membrilor comisiei de selectie se va face de catre organizastor la limita echivalentului a 50 euro pentru firecare sedinta convocata de organizator. 12. Contestatiile privind desemnarea managerului se depun la registratura organizatorului in termen de trei zile lucratoare de la data selectiei si se rezolva in termen de treizeci de zile calendaristice de la data slectiei. Solutia data de comisie este executorie. Contestatarii pot actiona in justitie in vederea rejudecarii contestatiei. In cazul obtinerii unei hotarari definitive favorabile in justitie contestatrii sunt indretatiti la pretentii de daune materiale. 13. Identificareas unor date false introduse in diosarul candidatilor conditioneaza reluarea concursului.

14. Managerul privat desemnat prin procedura de mai sus va incheia contractul de management in termen de saizeci de zile calendaristice de la data selectiei. 15. Contractul de management va mentiona imperativ indicatorii economici din oferta de managemnt. 16. Nerealizarea de unitatea administrata timp de doua trimestre a indicatorilor economici contractarti conduce la anularea contractului de management privat incheiat indiferenrt de termenul final al contractului. Transferul rezultatelor din exploatare intre trimestre in vederea ajustarii indicatorilor economici este interzis , demonstrarea unui astfel de act premeditat fiind motiv de anulare a contractului de manamgement privat. 17. Urmarirea realizarii contractului de management privat revine organizatorului Acesta va desemna prin decizie persoanele care executa urmarirea Aceste persoane vor face parte din consiliul de adminisrtratie a unitatii supuse managementului privat urmand a raspunde material de eventualele abateri de la disciplina finaciar-contabila utilizata de managementul unitatii administrate. 18. Pe perioada de administrare prin management privat salariul atribuit managerului selectionat va fi la nivelul salariului mediu al personalului din subordine la care se adauga periodic la sfarsitul anului calendaristic incheiat dupa patru terimestre de administrare a restului sumei contractate pentru salarizarea acestuia asa cum a fost prevazuta in contractul de managemnt. 19. Pe intreaga perioada de administrare diminuarea activelor coporale ale unitatii administrate se face la propunerea managerului privat numai prin Hotarare de Guvern. 20. In cazul modificarilor legisaltive cu impact asupra regimului economic al unitatii administrate managerul

privat poate convoca public la sediul sau membrii comisiei care l-au acreditat la preluarea mandatului si delegati ai presei urmand a prezenta acestora implicatiile aplicarii noului act normativ asupra indicatorilor economici ai unitatii . In rezolvarea soluitionarii impedimentelor nou create managerul privat poate prezenta si un eventual studiu emis de organisme independente licentiate in elaborari de astfel de studii . Pe baza analizei impactului modificarilor legislative managerul privat va putea cere comisiei renegocierea noilor indicatori economici ai unitatii administrate formuland astfel un act aditional al contractul de management. 21. Firma de headhunter care a propus managerul privat va fi platita in aceleasi conditii ca managerul in primul an de functiionare a acestuia 22. Contractele de management privat existente la data promulgarii prezentei legi se vor complecta cu anexele privind evolutia trimestriala a indicatorilor economici ai unitatii economice administrate. Actul aditional incheiat va fi tratat identic tuturor contractatelor incheiate odata cu introducerea managementului privat. 23. Contestarea deciziei de numire a MANAGERULUI PRIVAT se face in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor selectiei. Contestarea nu impiedica numirea MANAGERULUI PRIVAT selectionat conf procedurilor prezentei legi . Contestarea poate face obiectul uni act administrativ sau proces juridic urmand ca in cazul dovedirii existentei unei selectii necorespunzatoare a managerului privat sa se aplice sanctiunile prevazute de prezenta lege, urmad a se relua procesul de selectie, care in cazul in care va desemna un nou manger privat acesta sa preia unitatea administrata in urma unui audit economic independent.

SANCTIUNI

24. Se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 la 4 ani persoanele care introduc mecanisme de selectionare preferentiala a firmelor de hedhunter sau selectioneaza nemijlocit candidati pentu activitatea de mananagemnt privat sau exercita presiuni asupra firmelor de headhunter in vederea selectionarii preferentiale a unor candidati . Tentativa se pedepseste in aceleasi niveluri 25. Persoanele condamnate definitiv la art 23 sunt supuse controlului provenieitei averilor. Urmare solutiei definitive de condamnare rudele pana la a patra spita vor fi supuse aceluiasi control . Toate averile nejustificate se valorifica prin licitatie tip olandez pana la epuizare. Sumele realizate pe acesta cale se fac venituri la bugetul de stat cu titlul de despagubire a pagubelor create de coruptie. 26. Se sanctioneaza cu retragereaa licentei pe o perioada de cinci ani firma de HEADHUNTER care inainteaza comisiilor de examinare date false privind performantele candidatilor. Cumulativ se sanctioneaza firma de headhunter cu sarcina despagubirii organizatorului licitatiei cu suma de 500 mii euro in echivalent. 27. Se sanctioneaza cu anularea licentei pe o perioada de cinci ani firma de HEADHUNTER care intra la licitatii fara a respecta conditiile minime de participare. 28. In cazul dovedirii existentei unei relatii anterioare intre organizatori si firma de headhunter , canal prin care se dovedeste ca au fost transferate informatii speciale care au influentat libera concurenta intre firmele de headhunter , persoanele din structura organizatorului participante la orice forma de actiune ilicita legata de desfasurarea echitabila a concursului vor incheia

contractul de munca individual in termen de 5 zile de la stabilirea definitva a culpei cu mentiunea pe pagina de incheiere concediat- activitate corupta fiind interzisa reangajarea acesteia in unitarti de stat sau in unitati economice cu capital majoritar de stat timp de cinci ani de la data concedierii . 29. Angajarea unei persoane avand in cartea de munca mentiunea de la art 28 se sanctioneaza cu concedierea conducatorului resortului de resurse umane din unitatea angajatoare cu aceiasi mentiune in cartea de muinca 30. Persoanele care fac parte din conducerea administrativa executiva a firmei de headhunter sanctionata la art 25 si 26 impreuna cu membrii consiliului de administrtare a acesteia dupa caz vor fi decazute de registrul comertului timp de cinci ani de la practica acestei activitati