Sunteți pe pagina 1din 37

E V A LUARE A PRO GRA M E L OR DE STUDII UNIV ERSIT ARE

2 . 1 . Introdu c e r e

Studiile universitare de masterat asigu -un domeniu

superior care are dreptul legal de a organiza studii universitare

sau progr -un domeniu specializat.

2 . ma s t e rat

aspecte :

M e t odologia ARACIS. apro f undar e a - c ompl e me n t ar e perior.

67

nome n c la t orul stabilit prin O.M.Ed.C., la Respectarea de studiu transferabile specificat prin prevederile legale, 240 de credite de studiu transferabile pentru programul de masterat propus poate fi de minimum 60. ps ihop e dagogi c niversitar. Respectarea prevederilor regulamentare referitoare la organizarea studiilor universitare de limba - - Respectarea prevederilor regulam p e r sonal dida c t i c a programului de studii de masterat. Planului d e Respectarea prevederilor regulamentare referitoare la organizarea c on c ur s ului d e admi t e r e la studii universitare de masterat. Respectarea prevederilor regulamentare privind finalizarea studiilor de masterat prin

2 . 3 . Etap e m e todologi c e privind a c r e ditar e a program e lor d e s tudii univ e r s itar e d e ma s t e rat

Studiile universitare de masterat se pot organiza numai

Metodologia de acreditare a unui progr toarelor etape succesive de lucru:

i iile de superior care la data solicit mai mult de un pro ntr-un domeniu, vor transmite catre ARACIS dosarele de rii pentru toate programele din domeniul respectiv; de acreditare depuse la masterat; conform Metodologiei;

68

se face dovada c - Departamentul de A membri care face parte din ; , pe domenii. D e par t ame n t ul d e a c r e di t ar e ARACIS; masterat solicitat se valide -unul sau mai multe dom Universitare de Masterat (IOSUM) ; respectiv.

univ e r s itar e d e ma s t e rat

-a, parag. 4.4., autoevaluare pentru fiecare dom (specializare) de masterat. Conform Legii nr. 84/1995, la articolul 7 - masterat din acel domeniu este acreditat. Termenul- -un do - domeniile pentru care s- studi

69

2 . 4 . 1 . ar e d e

ma s t e ra t :

rin elemente de

rin elemente de
rin elemente de

2 . 4 . 2 . :

Pentru acreditarea unui program de studii de masterat, toate posturile didactice de predare constituite conform normelor legale vor fi acope postul ocupat, din care ce un program de studiu de masterat p specialitate de la

2 . 4 . 3 . :

studiilor universitare de masterat;

2 . 4 . 4 :

- studii universitare de

2 . 4 . 5 .

70

Dotarea realizarea un e n cadrul Personalul didac

2 . 4 . 6 . :

u toate disciplinele. - pentru domen

2 . 4 . 7 .

ma s t e ra t :

Un p disciplinele aferente programului. - organiza progr

71

ale senatului universita (incl din domeniu, corelate cu ANEXA I).

Pentru anul universitar 2009- adm

Termenul- -un

-

72

2

. 5 .

a c r e di t arii unui program d e s t udii univ e r s i t ar e d e ma s t e ra t

A . 1 S t ru c t uril e i

 

STANDARD

INDICATORI DE

S

.

Europe

specificitate.

I . P . A . 1 . 1 . 2 . In t Min: academice, autonomiei clare pentru aplicarea codului.

obiectivele pe care le un set

scop.

(s au d e par t ame n t ului) c ar e c or e spund e c e l mai bin e c u pro f ilul programului d e s t udii e valua t .

 

I . P . A . 1 . 1 . 3 . -a

73

S

.

. P . A . 1 . 2 . 1 . Si s t e mul d e c ondu c e r e

I

coerent, integrat obiectivelor asumate.

Min: reglem Mecanismul de alegere a nu limi

 

. P . A . 1 . 2 . 2 . Manag e m e n t s t ra t e gi c

I

Min:

anuale care sunt cunoscute de

rsitare

i s ia d e

Min:

Universitatea dispune de o

riguros prin serviciile oferite

 

A . 2 -

 

STANDARD

INDICATORI DE

S

. A . 2 . 1 . Patrimoniu , dotar e ,

 

e s ur s e finan c iar e alo c at e Universitatea dispune de acel mod eficace la realizarea misiuni

r

Min: etare

74

prin raportare la normele ac sportive.

 

I

. P . A . 2 . 1 . 2 . Do t ar e

Min: seminarizare dispun de student; laboratoarele de cercetare

I

. P . A . 2 . 1 . 3 . R e s ur s e finan c iar e

Min: resurse financiare suficiente, pe termen scurt (anua trei/patru ani succesivi), pe care le - de politici financiare pe termen

I

. P . A . 2 . 1 . 4 . Si s t e mul d e a c ordar e

Min:

Regulament

de acordare a

e de sprijin proprii.

75

B . E fi c a c itat e e du c a

STANDARD

   

INDICATORI DE

 

S . B . 1 . 1 .

 

Admit e r e a

I

. P . B . 1 . 1 . 1 . Prin c ipii al e poli t i c ii

 
 

d

e

admi t e r e

la

program e l e

d e

d principiul discriminare.

Min: admiterii studen de aplicare. Marketingul u discriminatorii.

I

. P . B . 1 . 1 . 2 . Pra c t i c i d e admi t e r e

Min: -un ciclu de studii universitare de masterat se face numai pe baza diplomei ce finalizeaza ciclul I de studii ordinea iera absolvire.

I

. P . B . 1 . 2 . 1 .

 

S t ru c t ura

 

pr e z e ntar e a program e lor s tudiu

d e

program e lor d e s t udiu

Min: Fiecare program de studiu/specializare din cadrul calificarea universitara de master,. Un program de studiu este prezentat sub forma unui pachet de documente care include:

ale programului; planul de disciplinelor exprimate prin temat

Programele

de

studiu

sunt

76

cognitive, tehnice sau profesionale -valorice care sunt fiecare rezultatele planificate; modul de examenului de finalizare a studiilor, ca examen sumativ care re.

r e alizar e a program e lor d e s t udiu

Min: Programele de studiu sunt mijloacele

program e lor d e s t udiu

Min: melor de mecanisme pentru analiza asimilate impactul acestora asupra

77

STANDARD

INDICATORI DE

 

S . B . 2 . 1 .

Valorifi c ar e a

. P . B . 2 . 1 . 1 . c apa c i t a t e a

I

Valorifi c ar e a

prin

 

d e

a

s e

angaja

p e

 

de doi ani de la data absolvirii la

Min:

suficiente pentru

l

a permite

I

. P . B . 2 . 1 . 2 .

Valorifi c ar e a

c on t inuar e a

 

s t udiilor univ e r s i t ar e

 

permanent.

Min: de masterat sunt implicati in cercetare stiintifica sau continua studiile universitare in programe de doctorat.

univ e r s i t a t e .

Min: Mai mult de 50% dintre

I

. P . B . 2 . 1 . 4 . C e n t rar e a pe s t ud e n t

Min: Principala responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea re asuma responsabilitatea atingerii cu stud dezvoltarea lor. Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina

78

la f lip c har t

I . P . B . 2 . 1 . 5 . O

Min:

Profesorii

au

ore

de

an

STANDARD

 

INDICATORI DE

 

Program e

d e

I . P . B . 3 . 1 . 1 . Programar e a

 

S . B . 3 . 1 . c e r c e tar e

t

Min: scurt privind cercetarea sunt alocare ale resurselor de realizare Interesele de cercetare sunt

valorificarea

rezultatelor

 

Min: Cercetarea dispune de umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse.

I . P . B . 3 . 1 . 3 .

Valorifi c ar e a

Min: transfer tehnologic prin centre de alte structuri de valorificare, realizarea unor produse noi etc.

79

- rare

- rare

- rare

STANDARD

 

INDICATORI DE

strategiile standardelor de calitate.

I

. P . C . 1 . 1 . 1 .

Organizar e a

 

Min:

P e n t ru programe l e d e s t udii e valua t e

Min: ecizate mijloacele de realizare.

 

STANDARD

INDICATORI DE

S . C . 2 . 1 .

Aprobar e a ,

 

e gulam e n t ului

r

privi t or

la

s t udiu

regulament privitor

la

Min:

. P . C . 2 .

I

Min:

80

universitare.

universitare.

STANDARD

INDICATORI DE

 

 

Evaluar e a

I

. P . C . 3 . 1 . 1 . Univ e r s i t a t e a ar e un

La niv e lul programului de

S . C . 3 . 1 .

aplicate.

e gulam e n t

r

privind

e xaminar e a

t udii

s

on s e c v e n t

c

Min: larul cadru didactic de specialitate.

 

I

. P . C . 3 . 1 . 2 .

In t e grar e a

program e d e s t udiu

Min:

Fiecare

curs

este

astfel

examinarea.

detaliu.

STANDARD

INDICATORI DE

S . C . 4 . 1 .

Calitat e a

I

. P . C . 4 . 1 . 1 .

Rapor t ul din t r e

 

c e r c e tar e

Min:

pecificul

programului de studiu,

e

81

obiectivelor de calitate pe care -au fixat.

un cadru didactic are norma de -

Min.:

colegiale.

I

. P . C . 4 . 1 . 3 .

Evaluar e a

Min.: cadrelor didactice, aprobat de fiecare ciclu semestrial de instruir evaluate.

Min: Cadrul didactic .

se

STANDARD

 

INDICATORI DE

facilita

I

. P . C . 5 . 1 . 1 .

Di sponibili t a t e a

 

Min: fiec biblioteci, centre de resurse etc., la principalele reviste de specialitate program de studiu. Fiecare

82

revistelor.

 

Min: Fiecare cadru didactic dispune de strategii actualizate de predare pentru fiecare curs, conforme cu programul de studiu, calitate predefinite.

I . P . C . 5 . 1 . 3 .

Program e

d e

up e rar e Min: Universitatea dispune de programe de stimulare a

Min: Universitatea dispune de so servicii de consiliere, care au o

d e

STANDARD

 

INDICATORI DE

S . C . 6 . 1 .

Si s t e m e

d e

evante

universitar.

ril e of e ri t e

STANDARD

 

INDICATORI DE

 

 

publi c e

Min:

83

programele de studiu, actualitatea, corectitudi trebuie demonstrate permanent.

despre calif studiu, diplomele, personalul special.

corectitudi trebuie demonstrate permanent. despre calif studiu, diplomele, personalul special.

STANDARD

INDICATORI DE

S . C . 8 . 1 . Stru c tura p e rman e nt

Min: de evaluare privind calitatea aprobate de Senatul universitar. neri de

La nivelul programului de studii evaluat

84

ANE X A I . 5

A . I . 5 . PRO GRA M E L OR DE STUDII UNIV ERSIT ARE DE M AST ERA T

-se seama - (ARACIS).

rijinul

- expres programul de studii universitare de masterat respectiv.

La so

A . I . 5 . 1 . Cadrul j

e masterat; documentele iversitare de perspectivele

A . I . 5 .

Se v

A . I . 5

85

structura structura doctorat; natura

A . I . 5 .

universitare de masterat.

A . I . 5

de natura temelor structura

periodicele i

A . I . 5 . 6

2 seminarizare redare seminarizare;

biblioteci (organizare etc.); pentru baze didactice, sportive etc.; tipografie;

dispensar

cantine

univ e r s itar e d e ma s t e rat

fere la:

A . I . 5 . 7

86

; catedra, departamentul (facultatea) organizatoare; catedrele, departamentele colaboratoare; misiunea programului programului respectiv de studii de masterat; rezultate le cadrelor

A . I . 5 . 8 . P e r sonalul dida c t i c

ARACIS); dovezile de titularizare a personalului didactic;

A . I . 5 . 9 .

cuprin

A . I . 5 . 10 . Ma s t e ranzii

ru admitere), cu aprobarea Ministerului

87

A . I . 5 . 11 .

masterat; lista temelor de

A . I . 5 . 12 .

-

A . I . 5 . 13 .

taxe).

88

ANE X A I . 6

A . I . 6 . D O C U M E N T E

A L E E V A L U A

T O R I L O R D E

PRO GRA M E DE STUDII UNIV ERSIT ARE DE M AST ERA T

informa . nforme cu e orice alte documente pe care evaluatorii le vor

89

A . I . 6 . 1 .

elor universitare de masterat

Programul d e s t udii univ e r s i t ar e d e ma s t e ra t

Fa c ul t a t e a

Da t a vizi t e i

A . I . 6 . 1 . c ) ANE X E

JUSTIF IC A TIV E:

P e r sonal dida c t i c .

.

(p e ani d e s t udii)

Da t e l e din JUSTIFICATIVE

Nr. crt.

Calitatea

 

1

.

 

Coordonator

   

.

2

   

e mbru

M

   

.

3

 

e mbru

M

   
 

 

Nr. crt.

Calitatea

 

1 .

 

Persoana de

   
 

contact

 

2 .

       
 

3 .

       

L . S .

JUSTIFICATIVE

90

A . I . 6 . 1 .

Programul d e s t udii univ e r s i t ar e d e ma s t e ra t

Fa c ul t a t e a

Da t a vizi t e i

1 . Coordonator c omi s i e

2 . Exp e rt

3 . Exp e rt

C ERI N

-a soli c i t a t programul d e s t udii univ e r s i t ar e d e ma s t e ra t .

propun e r e a ARACIS s au organiza t e prin d e c izii al e s e na t ului univ e r s i t ar .

3

4 p e c ializar e a

4 p e c ializar e a

II . PERSONA LUL DIDA C TIC

1 . Toa t e pos t uril e dida c t i c e d e pr e dar e c ons t i t ui t e c on f orm norme lor l e gal e vor f i a c op e ri t e d e c adr e

plin e lor din

3 . , ,

4 . c e

5 . P e n t ru programe l e r e aliza t e prin c oop e rar e

programului .

6 .

92

1 . Di s c iplin e l e d e s t u -

ii , pond e ra di s c iplin e lor

univ e r s i t ar e .

93

2 . Programul d e do c ume n t e a f la t e la c a t e dr e , la d e par t ame n t e , la

94

d e c ar t -

3 . unii a suma t e .

4 .

95

A . I . 6 . 1 . univ e r s i t ar e d e ma s t e ra t

Programul d e s t udii univ e r s i t ar e d e ma s t e ra t

Fa c ul t a t e a

Da t a vizi t e i

1 . Coordonator c omi s i e 2 . Exp e rt 3 . Exp e rt

MANAGERIALE

96

ui .

 

-

 

CRI T ERI U

Standarde: Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate

 

 

 

d e n t .

 

 

CRI T ERI UL B

 

 

d e c ri t e rii di s c rimina t orii .

-

 

 

 

sp e c i f i c e al e programului .

97

 

-valori c e c ar e sun t r e aliza t e d e o

 

 

5 . Modul d e org

 

 

 

 

 

 

univ e r s i t ar e .

o c t ora t .

 

 

 

 

p e n t ru d e zvol t ar e a lor .

6 . Cadr e l e dida c t i c e f olos e s c r e sur s e l e noilor t e hnologii ( e x . e -

 

bibliogra f i e

vid e oproi e c t or .

98

 

Standarde: Programe de cercetare

 

 

2 . C e r c e t ar e a di spun e d e r e sur s e f inan c iar e su f i c i e n t e p e n t ru a r e aliza obi e c t iv e l e propus e .

 

3 . C e r c e t ar e a di spun e d e r e sur s e logi s t i c e su f i c i e n t e p e n t ru a r e aliza obi e c t iv e l e propus e .

 

4 . C e r c e t ar e a di spun e d e r e sur s e uman e su f i c i e n t e p e n t ru a r e aliza obi e c t iv e l e propus e .

 

 

 

Standarde: Aprobarea

 

 

programe lor d e s t udiu .

2 . Programe l e d

 

 

1 . Fa c ul t a t e a ar e un

 

99

 

PROF ESORAL

 

-

 

 

 

 

C

 

 

 

3 . Fi e c ar e c adru dida c t i c di spun e d e s t ra t e gii a c t ualiza t e d e pr e dar e p e n t ru f i e c ar e c ur s , c on f orme c u programul d e

 

 

 

100

 

1 .

 

 

1 .

 

Stan activitatea permanent

 

 

 

101

Nr. crt.

Denumirea postului / posturilor

Denumirea postului / posturilor

Denumirea postului / posturilor

Modul de ocupnore cumul, plata cu ora)

Modul de ocupnore cumul, plata cu ora)

Modul de ocupnore cumul, plata cu ora)

(inclusiv al

(inclusiv al

Programul de studii

CARE A SOLICITAT ACREDITAREA

SUPERIOR

La programul de studii

La alte programe de studii din superior*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

102