GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2
AVIZAT,
DIRECTOR,
GRUPA PREGĂTITOARE B
EDUCATOARE: DICU MIHAELA
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE SPECIFICE DIRIGENŢIEI
ŞI SUPORTUL EDUCAŢIONAL OFERITE PĂRINŢILORÎN ANUL
ŞCOLAR 2009-2010
O ORĂ /SĂPT.(18 săpt. x 1oră)
S ă p t .
D a t a
ş i
o r a
T e m a
a c t i v i t ă ţ i i
Semnătura cadrului didactic
1.18.09.2009,ora
17,30Alegerea
Comitetului
de
părinţi
la
grupa
p r e g ă t i toare B
.Organizare clasei.
Probleme organizatorice.
Discuţii
2.25.09.2009,ora 17,30
Prezentarea
Regulametul
de
ordine
interioară;
Regimul zilnic al preşcolarului.
Dezbatere
3.02.10.2009,ora 17,30
Surse
de
informare
privind
educaţia
părinţilor.
Prezentare Ppt + dezbatere
4.09.10.2009,ora 17,30
“Care
este
specificul
vârstei
preşcolare?”
Discuţii
5.16.10.2009,ora 17,30
“Codul bunelor maniere pentru copii”
Discuţii.
6.23.10.2009,ora 17,30
Prevenirea
şi
combaterea
bolilor
de
s e z o n ş i a g ripei porcine.
Prezentare + distribuire fly- ere.
Discuţii

Dezbatere 19.11.01.ora 17.2009.ora 17.30 “Cum să ne alimentăm sănătos?” Oportunitatea p r i vind derularea proiectului educaţional “PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” 1 2 .ora 17.30 “Cum să devii un părinte competent”E d u c a ţ i a p ă rinţilor.Ateliere mixte de lucru1 7. 10.ora 17.18.30 Chestionar pentru părinţi în vederea c o r e l ă r i i e xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor.ora 17. 3 0 P ă r i n ţ i i m o d e l p e n t r u v i i t o r u l a d u l t 13 . 1 2 .04.ora 17. 813. Dezbateri. 2 0 0 9 .27.01.ora 17.30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în f a m i l i e ş i în societate”.2010.01. D e z b a teri 9. 1 1 .30 “Strategii de comunicare nonverbală în v e d e r e a d ezvoltării cooperării dintre preşcolari”.11.2009.30 “Climatul afectiv al familiei şi p e r s o n a l i t a t e a copilului-Cum să devii un părinte competent?” Referat + Dezbatere 16.2010.30 “Drepturile copilului.iniţiere în spiritul v a l o rilor democratice” .12.20.ora 17.ora 17.ora 17.2009.30 “10 pentru părinţi”Educaţia părinţilor.7.08.02.12.22.30. o r a 1 7 .01.2010.30 . Referat + Dezbatere 18.30 “Sindrom hiperchinetic”copii h i p e r c h i n e t i c i R e ferat + Dezbatere 11.2009.2010.15.12.2010.11.10.2009.30 “Cum îmi ajut copilul să depăşească e m o ţ i i l e n e g ative?” Dezbatere 14.29.2009.ora 17.

30 Influeţe negative ale lumii moderne.Discuţii 20.ora 17. o r a 1 7 . 3 0 A t e l i e r “ S ă n e c u n o ş t e m c o p i l u l ” 29.ora 17.12.30 “Abuzul in familie”.04.ora 17. 2010. D ezbateri.2010. 3 0 “ M o d e l u l p a r e n t a l ” R e f e r a t . 3 0 “ I n v i t a ţ i e l a d i a l o g ” D i s c u ţ i i 23.16.04. o r a 1 7 .2010. pe scurt hiperactivitate 2 2 . o r a 1 7 . 2010.30.30 “Să ne cunoaştem copilul”Educaţia p ă r i n ţ i l o r .30 Inteligenţele multiple Educaţia p ă r i n ţ i l o r .03.02.Chestionar pentru părinţi privind relaţiile g r ă d iniţă. 0 5 . 7 .19.05. 5 .30 „HRANĂ SĂNĂTOSĂ PENTRU COPIII N O Ş T R I ” Prezentare + distribuire fly.2010.30 “Codul bunelor maniere pentru copii”Discuţii.2010. 24. 2 8 . D e z batere 21.2.ora 17.21.05. Referat + Dezbatere 33. 26.2010. 0 3 .19.03.2010. Dezbatere 32.02. 0 4 .ReferatDezbatere 3 0 .ora 17.28.Referat.26.ora 17. 2 3 . 2 0 1 0 .30 .03. 2 0 1 0 .14.30 DEZVOLTAREA REPERTORIULUI EMOŢIONAL ÎN G R A D I N I Ţ Ă PRIN MODELUL EDUCATIONAL CIRCLE TIME.ora 17.26.04.ora 17. D e z b a t e r e 31.30 Familia si factorii de ordin familial c a r e p o t d etermina inadaptare şcolară.05.ora 17. 2 0 1 0 .familie.2010.ere. eşec.2010.ora 17. Dezbateri 27. Discuţii 25..2010.30 ADHD.ora 17.30 Chestionar pentru părinţi în vederea c o r e l ă r i i e xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor.

substanţe. Dezbatere.4.30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în f a m i l i e ş i în societate”. sex) . Educaţia părinţilor.2010.Trãim în lumea realã 1 (stil de viaţã sãnãtos: a limentaţie. 34.ora 17.06. Referat + Dezbatere .