Sedinta Cu Parintii

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2
AVIZAT,
DIRECTOR,
GRUPA PREGĂTITOARE B
EDUCATOARE: DICU MIHAELA
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE SPECIFICE DIRIGENŢIEI
ŞI SUPORTUL EDUCAŢIONAL OFERITE PĂRINŢILORÎN ANUL
ŞCOLAR 2009-2010
O ORĂ /SĂPT.(18 săpt. x 1oră)
S ă p t .
D a t a
ş i
o r a
T e m a
a c t i v i t ă ţ i i
Semnătura cadrului didactic
1.18.09.2009,ora
17,30Alegerea
Comitetului
de
părinţi
la
grupa
p r e g ă t i toare B
.Organizare clasei.
Probleme organizatorice.
Discuţii
2.25.09.2009,ora 17,30
Prezentarea
Regulametul
de
ordine
interioară;
Regimul zilnic al preşcolarului.
Dezbatere
3.02.10.2009,ora 17,30
Surse
de
informare
privind
educaţia
părinţilor.
Prezentare Ppt + dezbatere
4.09.10.2009,ora 17,30
“Care
este
specificul
vârstei
preşcolare?”
Discuţii
5.16.10.2009,ora 17,30
“Codul bunelor maniere pentru copii”
Discuţii.
6.23.10.2009,ora 17,30
Prevenirea
şi
combaterea
bolilor
de
s e z o n ş i a g ripei porcine.
Prezentare + distribuire fly- ere.
Discuţii

2009.30 “Strategii de comunicare nonverbală în v e d e r e a d ezvoltării cooperării dintre preşcolari”.ora 17. 1 1 . 2 0 0 9 . 1 2 .2010.ora 17.30 Chestionar pentru părinţi în vederea c o r e l ă r i i e xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor.ora 17.11. 813.11.30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în f a m i l i e ş i în societate”.iniţiere în spiritul v a l o rilor democratice” .ora 17.01.01.ora 17.2010. Dezbateri.30 “Cum îmi ajut copilul să depăşească e m o ţ i i l e n e g ative?” Dezbatere 14.2010.30 “Cum să ne alimentăm sănătos?” Oportunitatea p r i vind derularea proiectului educaţional “PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” 1 2 .30 “Climatul afectiv al familiei şi p e r s o n a l i t a t e a copilului-Cum să devii un părinte competent?” Referat + Dezbatere 16. o r a 1 7 .12.12.30 “10 pentru părinţi”Educaţia părinţilor. Dezbatere 19.30 “Drepturile copilului.ora 17.08.29.30 “Sindrom hiperchinetic”copii h i p e r c h i n e t i c i R e ferat + Dezbatere 11.ora 17.18.22.12.20. 10.2009. 3 0 P ă r i n ţ i i m o d e l p e n t r u v i i t o r u l a d u l t 13 .30.2010.01.01.27.15.ora 17.10.30 “Cum să devii un părinte competent”E d u c a ţ i a p ă rinţilor.ora 17.2009. Referat + Dezbatere 18.2009.2009.2010.02.Ateliere mixte de lucru1 7.2009.30 .ora 17.7.04. D e z b a teri 9.11.ora 17.

ere.ora 17. o r a 1 7 . o r a 1 7 .02.30 “Abuzul in familie”.2010. o r a 1 7 . 2 3 .ora 17. Referat + Dezbatere 33.28. Dezbateri 27.ora 17.19.2010. Dezbatere 32.2. 3 0 A t e l i e r “ S ă n e c u n o ş t e m c o p i l u l ” 29. 0 4 .04.05.12. Discuţii 25.30 ADHD.14.2010.30 Chestionar pentru părinţi în vederea c o r e l ă r i i e xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor.05.2010.2010. eşec.ora 17.30 “Codul bunelor maniere pentru copii”Discuţii.ReferatDezbatere 3 0 . 3 0 “ M o d e l u l p a r e n t a l ” R e f e r a t . 2 0 1 0 . 0 5 .30 “Să ne cunoaştem copilul”Educaţia p ă r i n ţ i l o r .Referat.05. 2 8 .2010.03. pe scurt hiperactivitate 2 2 .16.04.30 .2010.ora 17. 2 0 1 0 . 7 .ora 17.26. 0 3 .26.03.04.ora 17.ora 17.Chestionar pentru părinţi privind relaţiile g r ă d iniţă.30 „HRANĂ SĂNĂTOSĂ PENTRU COPIII N O Ş T R I ” Prezentare + distribuire fly. 2010. 2010.2010.ora 17. 26.ora 17.03. D e z batere 21. 24.ora 17.30. D ezbateri.30 Influeţe negative ale lumii moderne.19.30 Inteligenţele multiple Educaţia p ă r i n ţ i l o r .02.30 DEZVOLTAREA REPERTORIULUI EMOŢIONAL ÎN G R A D I N I Ţ Ă PRIN MODELUL EDUCATIONAL CIRCLE TIME. 2 0 1 0 . 5 . 3 0 “ I n v i t a ţ i e l a d i a l o g ” D i s c u ţ i i 23. D e z b a t e r e 31.21.30 Familia si factorii de ordin familial c a r e p o t d etermina inadaptare şcolară.Discuţii 20.familie.2010..

2010. substanţe. 34.Trãim în lumea realã 1 (stil de viaţã sãnãtos: a limentaţie. Dezbatere.30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în f a m i l i e ş i în societate”. Referat + Dezbatere .06.ora 17.4. Educaţia părinţilor. sex) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful