GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

2
AVIZAT,
DIRECTOR,
GRUPA PREGĂTITOARE B
EDUCATOARE: DICU MIHAELA
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE SPECIFICE DIRIGENŢIEI
ŞI SUPORTUL EDUCAŢIONAL OFERITE PĂRINŢILORÎN ANUL
ŞCOLAR 2009-2010
O ORĂ /SĂPT.(18 săpt. x 1oră)
S ă p t .
D a t a
ş i
o r a
T e m a
a c t i v i t ă ţ i i
Semnătura cadrului didactic
1.18.09.2009,ora
17,30Alegerea
Comitetului
de
părinţi
la
grupa
p r e g ă t i toare B
.Organizare clasei.
Probleme organizatorice.
Discuţii
2.25.09.2009,ora 17,30
Prezentarea
Regulametul
de
ordine
interioară;
Regimul zilnic al preşcolarului.
Dezbatere
3.02.10.2009,ora 17,30
Surse
de
informare
privind
educaţia
părinţilor.
Prezentare Ppt + dezbatere
4.09.10.2009,ora 17,30
“Care
este
specificul
vârstei
preşcolare?”
Discuţii
5.16.10.2009,ora 17,30
“Codul bunelor maniere pentru copii”
Discuţii.
6.23.10.2009,ora 17,30
Prevenirea
şi
combaterea
bolilor
de
s e z o n ş i a g ripei porcine.
Prezentare + distribuire fly- ere.
Discuţii

12.ora 17.08.ora 17.7.ora 17.iniţiere în spiritul v a l o rilor democratice” .ora 17.30 “10 pentru părinţi”Educaţia părinţilor.12.18.2009.ora 17.01. Dezbateri.30 “Cum să ne alimentăm sănătos?” Oportunitatea p r i vind derularea proiectului educaţional “PENTRU O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” 1 2 .2009. Referat + Dezbatere 18.ora 17.Ateliere mixte de lucru1 7. 2 0 0 9 .30 “Climatul afectiv al familiei şi p e r s o n a l i t a t e a copilului-Cum să devii un părinte competent?” Referat + Dezbatere 16. 1 2 .2009.2010.30.01.2010.ora 17.27. 10.11.2009.11. o r a 1 7 .12. Dezbatere 19.30 .ora 17.04.2009. 3 0 P ă r i n ţ i i m o d e l p e n t r u v i i t o r u l a d u l t 13 .15.2009.01.22.11.02.10.20.30 “Cum îmi ajut copilul să depăşească e m o ţ i i l e n e g ative?” Dezbatere 14.2010.30 Chestionar pentru părinţi în vederea c o r e l ă r i i e xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor.30 “Drepturile copilului.30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în f a m i l i e ş i în societate”.30 “Cum să devii un părinte competent”E d u c a ţ i a p ă rinţilor. 1 1 .29.30 “Strategii de comunicare nonverbală în v e d e r e a d ezvoltării cooperării dintre preşcolari”.30 “Sindrom hiperchinetic”copii h i p e r c h i n e t i c i R e ferat + Dezbatere 11.2010.2010. D e z b a teri 9.ora 17.01. 813.ora 17.ora 17.

2010.05.19. Dezbateri 27.14.12.2010.ora 17.30 Inteligenţele multiple Educaţia p ă r i n ţ i l o r .30 Influeţe negative ale lumii moderne. 2 8 .ora 17. pe scurt hiperactivitate 2 2 .ora 17. 3 0 A t e l i e r “ S ă n e c u n o ş t e m c o p i l u l ” 29.30 Chestionar pentru părinţi în vederea c o r e l ă r i i e xigenţelor instituţiei cu aşteptările părinţilor. 2 0 1 0 . D e z b a t e r e 31.2010.26.2010. 0 5 .05.ora 17. D e z batere 21.30 Familia si factorii de ordin familial c a r e p o t d etermina inadaptare şcolară.30 . 2010.26.2010. 3 0 “ I n v i t a ţ i e l a d i a l o g ” D i s c u ţ i i 23. o r a 1 7 .2010. 3 0 “ M o d e l u l p a r e n t a l ” R e f e r a t .19. 2 0 1 0 .2010.03. 2 3 . 7 .Chestionar pentru părinţi privind relaţiile g r ă d iniţă.Discuţii 20.2010. 5 . Referat + Dezbatere 33. 2 0 1 0 .ere.03.30.04.ora 17.ora 17.03. 24.28.02. Dezbatere 32. D ezbateri.30 “Codul bunelor maniere pentru copii”Discuţii.04.ReferatDezbatere 3 0 .ora 17. o r a 1 7 . Discuţii 25.02. 0 4 .2010.30 “Să ne cunoaştem copilul”Educaţia p ă r i n ţ i l o r .04. eşec. 0 3 .Referat.21.16.ora 17.ora 17.2.30 DEZVOLTAREA REPERTORIULUI EMOŢIONAL ÎN G R A D I N I Ţ Ă PRIN MODELUL EDUCATIONAL CIRCLE TIME.30 “Abuzul in familie”.05.ora 17.familie.ora 17.30 ADHD.30 „HRANĂ SĂNĂTOSĂ PENTRU COPIII N O Ş T R I ” Prezentare + distribuire fly. 26. o r a 1 7 ..2010.

4.ora 17. substanţe. Referat + Dezbatere . Educaţia părinţilor.06.30 “Prevenirea abuzului şi violenţei în f a m i l i e ş i în societate”.2010. sex) .Trãim în lumea realã 1 (stil de viaţã sãnãtos: a limentaţie. Dezbatere. 34.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful