Sunteți pe pagina 1din 1

SC ___________________________SRL

Cod unic (cod fiscal ) ________________


Act aditional nr._______/_________________
La Contractul Individual De Munca
inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi cu
nr._________ ___\___________________si in registrul general de evidenta a
salariatilor la fila nr.______
Angajatorul SC _____________________________SRL, cod unic (cod fiscal )
______________________________cu
sediul
in
__________,
str.__________________________________nr.___ reprezentant legal de
dl__________________________in
calitatea
de
administrator
si
salariatul(a)____________________________,
CNP _________________________
hotarasc de comun acord modificarea contractului individual de munca incepand
cu data ________________,dupa cum urmeaza:

din (de la)____________________________in (la)


______________________________________.
Angajator,
Nume si Prenume

Salariat
Nume si Prenume