Universitatea din Bucuresti Facultatea de Geografia Turismului

Sisteme Teritoriale
- Judetul Suceava -

Pintilie Alexandru An II, Turism ID

jură credinţă marelui voievod care se intitula „domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi a toată Ţara Moldovei―. dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi. . XIV. Cetatea Sucevei a devenit principala cetate de scaun a Ţării Moldovei. în 1388. În sec. vf. dar dârza rezistenţă a moldovenilor i -a frânt voinţa victoriei şi l-a silit să se retragă în mod ruşinos. La 21 mai 1600. În epoca migraţiei şi în secolele următoare populaţia autohtonă a continuat să vieţuiască pe aceste meleaguri. Localizare: Suceava este un județ în nordul regiunii Moldova din România. Moldova (cursul superior și mijlociu). XIV. Un rol decisiv pentru istoria românilor l-au avut înaintaşii de aici la începuturile evului mediu prin înfiinţarea şi afirmarea primelor târguri şi formaţiuni politice prestatale. Suceava primeşte oştile marelui voievod Mihai. Apoi. II-III exista aici o aşezare a dacilor liberi.1774). da r cu o existenţă scurtă.555 kmp. noul pârcălab al Sucevei. 21 de zile şi nopţi în şir. Cetatea Şcheia. Rarău 1651m Istoric : Teritoriul oraşului Suceava şi împrejurimile sale au fost locuite. aşa cum atestă cercetările arheologice. În vara anului 1476. această funcţie îndeplinind-o şi în vremea lui Aron Vodă (1592 . oastea lui Mihai Viteazul intră fără luptă în cetate. dar mai ales î n închegarea. a fost dărâmată în timpul lui Alexandru cel Bun. maghiari şi armeni. Suceava este menţionată drept capitală a Moldovei. mărind cetatea şi întărindu-i zidurile. în care se afla şi Suceava (graniţa cu România trecea chiar pe la sud-est de oraş).1391). Alexandru cel Bun a condus ţara timp de 32 de ani. În 1497. Fălticeni. ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care a avut-o în timpul conflictului militar dintre Turcia şi Rusia (1768 . Lângă oraş s-au aflat două cetăţi. . Suceava a fost al doilea oraş.Suprafața: 8. alta puţin mai nouă.Judeţul Suceava se constituie într-o străveche şi densă vatră de civilizaţie şi cultură românească. tunurile leşilor au bătut în ziduri. Cetatea de Scaun a Sucevei a avut timp de trei secole un rol important în viaţa politică a Moldovei. după Cernăuţi. Suceava.1504). Niciodată cetatea n -a fost cucerită prin forţa armelor. În 1401. Horodniceni (iazuri). în organizarea şi finalizarea luptei împotriva stăpânirii tătarilor şi ungurilor. dar acestea au rămas neclintite. Alexandru cel Bun acorda privilegii negustorilor lioveni. Giumalău 1857m. una mai veche la Şcheia.Principalele lacuri: Dragomirna (lac de acumulare). Pietrosul Bistritei 1791m. Timp de un secol şi jumătate acest teritoriu a făcut parte din Imperiul Hapsburgic.Principalele cursuri de apă: Siret (între graniță și Lespezi). foarte mulţi bucovineni au fugit în Moldova şi s -au înrolat în armata română. începând chiar din paleolitic. Ştefan Răzvan (1595) şi a Movileştilor. vf. Începând cu domnia lui Petru I al Moldovei (circa 1375 . oraşul. Austria a primit o parte din teritoriul Moldovei. una dintre cele mai vechi cetăţi din Moldova. oraşul era populat cu români. În 1775. intrând tot mai mult în anonimat. al Bucovinei. iar în sec. dar şi cu germani. precum şi a unor mărfuri de export ale Moldovei. Între cele două s -a dezvoltat.1595). Ştefan făcuse din Suceava un fel de creier al sistemului său de aparare. ultimii având dreptul de a-şi alege un şoltuz propriu (ce purta numele de "voit"). reşedinţa domnească s-a mutat la Iaşi. asupra oraşului s-au aşezat însă vremuri grele. Reședința: municipiul Suceava. descoperirile arheologice relevând şi puternice influenţe romane. aici s-a stabilit şi Mitropolia Moldovei. După izbucnirea primului război mondial. din timpuri străvechi. Epoca de apogeu avea sa fie însă în timpul lui Ştefan cel Mare (1457 . ambiţiosul Mohamed II şi-a încercat norocul sub zidurile cetăţii. În 1408. încă din prima parte a sec. iar oraşul Suceava era menţionat ca unul dintre locurile de depozitare a postavului. .Altitudinea maximă: vf. Șomuzul Mare. cea mai mare parte a sa fiind constituită din Bucovina de sud. Odată cu Alexandru Lăpuşneanu. ce se vede şi astăzi. În evul mediu. . . primind numele de Bucovina. Din Suceava. iar la 26 mai Ioan Capturi.

terasa de 100 m. . 385 m. terasa de 180-190 m. pe versanţii de vest şi sud-est ai dealului Zamca şi pe versantul drept al Sucevei. pot fi clasificate în trei mari grupe: platourile. apăruţi ca urmare a dinamicii active a proceselor geomorfologice (alunecări de teren. În afara acestor trei trepte ale şesului se mai pot delimita încă şase terase: terasa de 20. 435 m) separate de văile nurilor Suceava. inundabilă. ultima treaptă între 4 şi 7 m este cea mai înaltă a şesului. cît şi a văii Sucevei este NV—SE. dealul Tarinca. plasat deasupra coroanei murale. conform structurii geologice cu caracter monoclival. au un caracter îmbucat. reprezentate prin dealul Zamca şi dealul Cetăţii. Tirgulut (Cacaina). din care iese stema Moldovei: capul de bour cu gât cu tot şi cu stea între coarne. - Populatia: .8 loc/km².şesurile aluvionare. purtătorul de biruinţă al creştinătăţii evocă faptul că oraşul s-a remarcat în lupta anti-otomană. iar 15% din teritoriu are pante peste 10°. evocă faptul că această urbe a fost odinioară capitala Moldovei. în faţa construcţiei Sfântul Gheorghe ecvestru. o cetate crenelata roşie. sîn t sub 3°. eroziuni areolare şi liniare). Ele s-au detaşat ca trepte prin adincirea succesivă a albiei Sucevei astfel: o treaptă între 0 şi 2 m. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint. nimbat de aur. de asemenea. considerat în epocile feudală şi modernă. Orientarea generală a interfluviilor. aproximativ 60% din suprafaţa teritoriului. terasa de 150-160 m. de argint. Majoritatea lor. dealul Căprăriei. cu o fragmentare sub formă de platouri. 375 m. se întîlnesc mai ales în bazinul superior al văii Tirgului. cu înălţimea maximă de 435 m (dealul Tarinca) şi cea minimă de 270 m (în zona albiei râului Suceava). populația județului Suceava era de 614.evolutia demografica În 2011. Principalele unităţi de relief din oraş şi din zona înconjurătoare. terasa de 130 -140 m.Sfântul Gheorghe. cele sub formă de coline se întîlnesc numai în partea de sud-est a oraşului. Capul de bour.451 locuitori. cu şapte turnuri. coline (cueste) şi dealuri (Zamcă. . inundabilă periodic.Stema oraşului Stema oraşului Suceava: un scut. modelate sub forma unor trepte. cu o densitate de 71. dotată cu ferestre luminate negru şi aşezată pe o câmpie verde.25 m în zona abatorului Burdujeni. . dealul Viei şi dealul Mănăstirii. dealul Burdujeni. străpunge cu lancea un balaur. terasa de 60-70 m. Scheia. Tarinca. larg vălurite. pe câmp de azur. formată din cinci turnuri. dealul Velniţei.versanţii deluviali (circa 25% din suprafaţa). Relieful din zona oraşului şi din împrejurimi este foarte variat. o treaptă mai înaltă între 2 şi 4 m. Bogdana şi Morii. Cadru natural: Aspectul caracteristic al reliefului Sucevei e cel al unui vast amfiteatru. 376 m Mănăstirii. de vîrstă cuaternară. cu deschidere spre valea rîului Suceava. Pantele reliefului se prezintă destul de variat. de aur. Semnificaţia . 25% din teritoriu cuprinde pante între 3 şi 10°. Viei.

care s-a reorganizat. uranifere).0. care se dezvoltă în corelaţie directă cu agricultura judeţului. . reprezentată prin societăţile comerciale care produc scule şi rulmenţi. pentru că se bazează în principal pe prelucrarea produselor animaliere (lapte.industria construcţiilor de maşini. Maghiari.0.industria lemnului. reprezentată prin exploatarea minereurilor neferoase (minereuri cuprifere. . .3% Lipoveni . polimetalice. a pielăriei şi încălţămintei.industrie uşoară.9% Ucrainieni .3% Germani . fiind în continuă dinamică. conform noilor principii ale economiei de piaţă. 11 orașe și 97 de comune (2005).1.1% Ruteni. . . alții . reprezentată prin societăţi de confecţii şi tricotaje. dezvoltată în corelaţie directă cu suprafaţa fondului forestier.0. carne).9% Poloni . Municipii Suceava (reședința județului) Fălticeni Rădăuți Câmpulung Moldovenesc Vatra Dornei Orașe Gura Humorului Siret Solca Broșteni (2004) Cajvana (2004) Dolhasca (2004) Frasin (2004) Liteni (2004) Milișăuți (2004) Salcea (2004) Vicovu de Sus (2004) Economia: Condiţiile social – istorice de dezvoltare a ţării şi-au pus amprenta şi asupra industriei judeţului Suceava. mangan.96. industrie aflată în declin în ultimul deceniu.3% Rromi (Țigani) .industria alimentară.0.0.industria minieră.2% Diviziuni administrative: Județul este compus din 5 municipii. Ramurile industriale reprezentative din judeţ sunt: .- Români .

practicat pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri. cu arhitectura specific bucovineană cu frumoase decoraţii exterioare. a cărui vechime este argumentată de descoperirile arheologice din zonă. Voroneţ. lucrat cu o neîntrecută măiestrie artistică. În comuna Ciocănești se desfășoară Festivalul Național al Ouălor Încondeiate. Fondul etnografic şi folcloric al judeţului Suceava pune în evidenţă talentul şi sensibilitatea pentru frumos a locuitorilor acestei zone. patrimoniul cultural -istoric şi arhitectural apreciat pe plan naţional şi internaţional. faunistic şi floristic bogat. investiţiile din ac est domeniu constituind o prioritate a comunităţii. relieful munţilor Călimani cu complexul vulcanic aferent. Decorul acestora este realizat prin impresiune pe vasul ud şi prin lustru ire cu cremene pe vasul uscat. oale cu mănuşă. galben sau fondul roşu sau verde cu desene geometrice sau florale stilizate. dar şi forme mai noi: vaze de diferite mărimi. Bogăţia elementelor etnografice este evidentă în Ţara Dornelor unde se mai păstrează şi astăzi vechile ocupaţii şi obiceiuri. monumente şi centre de artă şi cultură cu inestimabile valori ale patrimoniului naţional şi universal. Suceviţa. potenţialul hidrografic. fiind prognozată astfel o creştere a presiunii exercitate de turism pentru următorii ani şi existând o potenţială reflectare în evoluţia calităţii factorilor de mediu. dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi. Tipurile de turism care se practică la nivelul judeţului sunt: a) Turismul Montan Practicarea turismului montan în judeţul Suceava este favorizată de potenţialul oferit de versantul estic al Carpaţilor Orientali. meşteşug străvechi. pieptarelor). Cacica. lutul prinde viaţă în forme străvechi cu denumiri specifice: ulcioare. relieful carstic şi rezidual al masivului Rarău. dar mai ales în închegarea. având motive florale sau geometrice. verde. un meșteșug păstrat încă la nivelul județului Suceava. Câteva dintre aşezările cele mai vestite din acest punct de vedere sunt: Marginea (la 10 km de Rădăuţi) renumit centru de ceramică neagră. Arbore. cetăţile Şcheia şi Cetatea de Scaun a Sucevei. precum şi un port popular autentic. tradiţiile şi obiceiurile populare. Fundu Moldovei (centru de construcţie a instrumentelor populare şi de prelucrare artistică a lemnului). lustruită cu piatră. stâncile cu aspect ruiniform ―12 Apostoli‖. renumit prin covoarele care se fac aici. exprimată în alcătuirea modelelor şi îmbinarea culorilor. tehnică preluată de la geto-daci şi care dovedeşte continuitatea populaţiei autohtone în regiune. verde. Judeţul Suceava se constituie într-o străveche şi densă vatră de civilizaţie şi cultură românească. Vama (confecţionarea cojoacelor. în organizarea şi finalizarea luptei împotriva stăpânirii tătarilor şi ungurilor. Vasele de Rădăuţi se disting prin fondul alb cu desene cu maro. În prezent este continuat de renumiţii meşteri olari de la Rădăuţi (Florin şi Marcel Colibaba) şi de meşterii olari de la Marginea. platouri. un important centru ceramic. Humor. Arbore (scoarţe şi ştergare). aplice etc. precum şi binecunoscuta ospitalitate bucovineană. din mâinile olarilor. Meleagurile sucevene s-au înscris pregnant în istoria românilor prin rolul decisiv pe care l-au avut înaintaşii de aici la începuturile evului mediu în înfiinţarea şi afirmarea primelor târguri şi formaţiuni politice prestatale. 32 Moldoviţa. cărămiziu. o durabilă şi impresionant de bogată salbă de ctitorii şi necropole voievodale şi boiereşti: Putna. care sunt renumiţi prin ceramica neagră şi cea roşie utilitară (familiile Magopat şi Pascaniuc). Dragomirna. Ciocăneşti (la 22 km de la Vatra Dornei). gruparea cea mai întinsă de munţi cristalini – Munţii Bistriţei Aurii şi Munţii Bistriţei Mijlocii – precum şi Masivul Suhard şi Obcinele Bucovinei oferă . Cârlibaba (port popular şi ţesături de interior). Centrul de ceramică neagră de la Marginea este renumit în întreaga ţară. De asemenea.Traditii si obiceiuri: În judeţul Suceava se remarcă tradiţia în olărit. căni de Moşi. Siret şi Suceava. clima favorabilă practicării turismului în tot cursul anului. specificul gastronomiei fac din judeţul Suceava o adevărată destinaţie turistică. oale de sarmale. Dorna. maro. pădurea seculară de la Giumalău. Aici s-au ridicat primele trei capitale ale Moldovei: Baia. Astfel. comparabile cu creaţiile renascentiste italiene sau din Europa Occidentală. decorul fiind subordonat formei vasului. cu alb. aflat la a opta ediție în anul 2011. Existenţa unor forme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriul. străchini. este meșteșugul încondeierii ouălor. Turism: Turismul este considerat un domeniu foarte important în dezvoltarea durabilă a fiecărei regiuni.

Broşteni. Suhard. Rarău. care pot fi efectuate în circuit sau cu revenire în acelaşi loc din care s -a plecat. acestea conducând până la Hotelul Alpin «Rarău». Câmpulung Moldovenesc. Reţeaua de trasee montane pe care turiştii o au la dispoziţie în Bazinul Dornelor este de aproximativ 280 km. marea lor majoritate fiind marcate şi întreţinute de către Serviciul de Promovare ş i Dezvoltare a Turismului şi Salvamont din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei. În prezent. Cârlibaba. turismul călare a înregistrat până acum o foarte bună evoluţie. 2 pârtii în Câmpulung Moldovenesc (Runc şi Rarău). Zborul cu parapanta Vatra Dornei este locul cel mai indicat pentru zborul cu parapanta. plimbări cu calul de tipul "randonnée ecvestru" sau "randonnée sauvage". în special a parapantei şi deltaplanului. în special în Vârful Ouşorul. mai ales în Călimani. ca urmare a solicitărilor şi prizei de care s-a bucurat acesta în rândul clienţilor participanţi. sunt legate de staţiunile Vatra Dornei şi Câmpulung Moldovenesc şi sunt favorizate de înălţimile moderate ale Munţilor Călimani. Vatra Dornei concentrează cea mai mare densitate de turişti practicanţi ai sporturilor de iarnă. Există trasee turistice omologate. Pojorâta. vânătoare. Gura Humorului şi Suceviţa sunt zone cu potenţial pentru dezvoltarea domeniului schiabil şi practicarea altor sporturi de iarnă. Escaladă. cât şi iarna. Judeţul Suceava dispune de un potenţial natural ridicat . Schiul fond este practicabil pe drumul ce leagă satul Gura Haitii de Fosta Incintă Minieră. Gura Haitii. Sezonul de escaladă pe gheaţă începe în decembrie şi se termină în martie. alpinism. 1 pârtie la Gura Humorului. escaladă. turismul balnear este folosit de o largă categorie de turişti. Crucea. Şaru Dornei. Dorna Cândrenilor. river rafting. deservite de un telescaun. dar şi 2 pârtii de schi fond. alpinism Reprezintă o atracţie deosebită pentru sportivii amatori şi alpiniştii profesionişti. Mălini şi Cârlibaba). mountain bike. în funcţie de grosimea stratului de zăpadă. folosindu-se curenţii. Escalada începe în luna mai şi se termină în luna octombrie. Suhard şi Bistriţei.Giumalău. sporturi de iarnă. dacă drumul a fost sau nu deszăpezit. Se poate practica pe tot parcursul anului şi la Prisaca Dornei. Alpinismul se practică atât vara. Traseele au grade de dificultate diferite: uşoare (cu durate cuprinse între două şi până la patru ore) şi mai complexe (de una şi până la cinci zile). Au fost create o serie de trasee şi pachete turistice adecvate turismului ecvestru şi s -au procurat echipamente şi cai pe toate gusturile. Drumeţiile. Rarău . Părhăuţi.condiţii pentru practicarea de drumeţii montane. echitaţie. Turismul ecvestru Județul Suceava oferă posibilitatea practicării turismului ecvestru în toate formele lui: echitaţie. datorită condiţiilor deosebite oferite de Munţii Suhardului. b) Turismul Balnear Definit ca fiind acea parte a turismului în care motivaţia destinaţiei este păstrarea sau redobândirea sănătăţii. în marea lor majoritate de dificultate medie sau redusă. care este considerat unul dintre cei mai prielnici pentru practicarea spoturilor aeronautice. pescuit. Ciocăneşti. Zone precum: Vatra Dornei. 3 pârtii în mediu rural (Suceviţa. via – ferrata. În masivul Rarău Giumalău există 24 de trasee turistice amenajate şi omologate. în mod regulat. Mălini. Pârtii de schi: 2 pârtii în Vatra Dornei (pârtiile Parc şi Dealu Negru). Pojorâta. Schi Judeţul Suceava oferă condiţii optime pentru practicarea acestui sport de iarnă. în lungime de 800 şi 3. Activitate de marcă în cadrul Parcului Naţional Călimani. Udeşti. Drumeţiile Expunerea geografică a munţilor Bucovinei permite realizarea unor trasee turistice de o zi sau (în funcţie de opţiunea turiştilor) de mai multe zile. dar numa i în anumite condiţii. zbor cu parapanta. Cabana Pastorală (masivul Rarău) sau la Refugiul Alpin de pe Giumalău. Staţiunea pune la dispoziţie turiştilor 2 pârtii de schi omologate. Giumalău. se poate zbura ore întregi deasupra Depresiunii Dornei. Aici se întâlnesc cei mai puternici curenţi de aer din România. un teleschi şi un babyschi.000 m.

inclusă în circuitul internaţional şi recomandată în tratamentul unor afecţiuni ale aparatului cardio -vascular. la nivelul localității Solca se înregistrează potenţial de revigorare a turismului balnear. Arbore. cu conţinut mare de coloizi organici şi acizi humici. Marginea). unde talentul şi atracţi a către frumos se materializează în adevărate opere de artă – ceramică. ţesături. Brodina. Climatul. Muzeul Obiceiurilor Populare din Gura Humorului. Rădăuţi. Gheorghe‖ a Mănăstirii „Sf. afecţiuni ale aparatului locomotor. care există de secole şi care mai păstrează încă unele trăsături în privinţa pelerinajului propriu-zis. nămolul de turbă di n Tinovul Mare. bicarbonatate sodice. Zonele rurale sunt păstrătoare ale datinilor. aerului. cojocărie. măşti etc. păstrându-şi însă elementul de bază care l-a consacrat: religia. acestea au fost adăugate la Lista cu 34 Moşteniri Culturale Internaţionale a UNESCO. coordonate de Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava şi Şcoala de Artă Populară So lca – meşteşugul prelucrării lemnului. Suceava. apele minerale sulfuroase din zona Iacobeni. Muzeul „Arta lemnului‖ din Câmpulung Moldovenesc. Vama. de datini şi obiceiuri. mofetele naturale de sondă cu mare puritate şi concentraţie de dioxid de carbon. caracterizat ca turbă oligotrofă slab mineralizată. Manifestările artistice şi sărbătorile populare tradiţionale din tot cursul anului aduc în atenţia publicului larg spiritul viu. a fost păstrat încă din timpurile medievale. instrumente populare. obiceiuri străvechi – festivaluri de artă plastică. Rădăuţi. Într-adevăr. o realizare de excepţie. Molid. Fundu Moldovei – pielărie. etc. Arbore – ţesături. De asemenea. încă de la mijlocul sec. Numărul turiştilor străini în turismul cultural religios a înregistrat o creştere în ultimii ani. Câmpulung Moldovenesc. e) Ecoturismul Ecoturismul este definit ca fiind acea formă de turism în care principala motivaţie a turistului este observarea şi aprecierea naturii şi a tradiţiilor locale legate de natură. hipotone. covoare ţesute manual. Vatra Dornei. Ioan cel Nou‖ din Suceava (unele dintre ele fiind incluse pe lista patrimoniului UNESCO) determină manifestarea turismului religios sub două forme: vizite la lăcaşurile sfinte şi pelerinaje religioase cu ocazia unor sărbători de cult. Marginea. Putna. maistru creator. Muzeul de Artă „Ion Irimescu‖. atermale. Muzeul Apelor şi Pădurilor din Fălticeni. boli ale sistemului nervos. constituie materia primă pentru o serie de proceduri car e se efectuează în bazele de tratament. d) Turismul Religios Formă de turism cultural. Voroneţ. existenţa unor condiţii bune de cazare au făcut din Solca. Muzeul „Tehnici populare bucovinene‖ din Rădăuţi. precum şi pentru importantele centre de creaţie sau ateliere individuale ale meşterilor populari vestiţi pentru meşteşugurile lor (Vatr a Moldoviţei. Solca. Apele minerale carbogazoase. Solca – ateliere pentru formarea deprinderilor de viaţă (tâmplărie-sculptură). Humor. existenţa a numeroase biserici şi mănăstiri precum: Suceviţa. bine conturate şi realizate tematic (Suceava. Poiana Stampei – încondeiere ouă. Datorită unicităţii şi valorii lo r artistice. autentic al meleagurilor bucovinene. Marginea. cu „Sala tronului‖. Casa – muzeu de la Solca etc. Bilca. unicat în România. Probota. Gura Humorului – împletituri. Muzeul de Ştiinţe Naturale din Vatra Dornei. boli ale aparatului respirator. c) Turismul Cultural Judeţul Suceava deţine un patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare şi atractivitate turistică: obiective cu caracter istoric-militar (Cetatea Şcheia. „Galeria Oamenilor de Seamă‖. prin portul popular. Cetatea de Scaun a Sucevei şi Cetatea Zamca). coordonată de Şcoala de Artă Populară Suceava. cu o aşa de înaltă calitate a frescelor exterioare. bine descompusă. Ciocăneşti. O altă localitate cu potențial de dezvoltare a turismului balnear este Cacica. meşteşugurilor şi obiceiurilor străvechi. Acţiunile turistice trebuie să conducă la conservarea şi pr otejarea . Vatra Dornei. Numărul impresionant al bisericilor din județul Suceava. pădurilor. Rădăuţi. cu interesantele fresce interioare şi exterioare. ce funcţionează pe lângă Centrul de Plasament ‖Mihail şi Gavril‖ Solca. a hramurilor mănăstirilor şi bisericilor. Poiana Stampei. tradiţiilor. boli ginecologice. în 1993. cojocărit. al XIX-lea una din staţiunile balneoclimaterice şi de tratament dintre cele mai renumite din județul Suceava. Județul Suceava este renumit pentru muzeele sale etnografice. Dragomirna. Fundu Moldovei – icoane. dat fiind fondul de resurse disponibile. Moldoviţa. calcice şi feruginoase din Vatra Dornei cât şi cele din Bazinul Dornelor. printre care: Muzeul de Istorie din Suceava. Gheorghe Bîrgăuan). de folclor. Mănăstirea Humorului. turismul religios este astăzi un fenomen complex care se află în continuă transformare şi diversificare. Biserica „Sf. Vama. precum şi peste 25 de unităţi muzeale. Gura Humorului. cântece şi dansuri. Pătrăuţi. se remarcă în mod deosebit staţiunea balneoclimaterică de interes naţional Vatra Dornei. Rădăuţi – ceramică. La nivelul judeţului Suceava. construcţii civile (Curtea Domnească şi Hanul Domnesc din Suceava). L a nivelul judeţului Suceava. nu există alt loc pe pământ în care se afla un astfel de grup de biserici. posibilităţile curative ale apei.pentru tratamentul balnear al diferitelor boli.

Poiana Şarului. În accepţiunea celor implicaţi. turismul rural este o alternative mai interesantă. un incubator de afaceri. nepoluat şi cu multiple variante de recreere. Marginea. . s-a înregistrat o creştere a numărului sosirilor în interes de afaceri. datorită fostei exploatări de sulf de sub Neagoiul Românesc. . practicarea ecoturismului este abia în faza de început. şi de un valoros potenţial cultural şi istoric. excursii şi drumeţii. Ciocăneşti.naturii şi să aibă un impact negativ minim asupra mediului natural şi socio-cultural. servicii de secretariat. Centrul Economic şi de Afaceri Bucovina este situat lângă Aeroportul Internaţional «Ştefan cel Mare» şi cuprinde spaţii expoziţionale. dar şi printre cei mai ameninţaţi de intervenţia omului. Rezervaţia Tinovul Mare – Dorna etc. calitatea aerului. Sadova. Zonele deluroase şi montane îndeplinesc toate condiţiile necesare în sensul dezvoltării acestei forme de turism. Rezervaţia Cheia Lucavei – Câmpulung Moldovenesc. O oportunitate pentru dezvoltarea turismului de afaceri din judeţul Suceava o constituie existența «Centrului Economic Bucovina». frumuseţea deosebită a acestor zone. deoarece zonele rurale ale judeţului dispun. Totodată. Cacica. Unicitatea Parcului Naţional Călimani. Dorna Candreni. Lucina. Rîşca. acestea devenind treptat destinaţii turistice în sine. Cîrlibaba. f) Turismul Rural şi Agroturismul Turismul rural ca şi agroturismul au posibilităţi mari de dezvoltare. pentru grupuri ce nu depăşesc 30 de persoane. Este considerată benefică implicarea în turismul de afaceri deoarece este un segment care aduce turişti nu numai în weekend sau în concediu şi care oferă astfel o continuitate turismului rural. pentru că oferă grupului acea intimitate pe care un hotel nu o poate oferi. este ideal pentru seminarii sau teambuilding.Festivalul Naţional al Păstrăvului. practicarea diverselor sporturi. Dorna Arini.Festivalul de Artă Medievală. precum şi calitatea deosebită a produselor ecologice obţinute în aceste zone. pe lângă un cadru natural pitoresc. Moldoviţa. Dacă în anii trecuţi turismul de afaceri se baza exclusiv pe industria hotelieră. mai ales în ultimii ani. organizat anual în luna decembrie în municipiul Suceava. aroma mâncărurilor "ca la mama acasă". În prezent. Argel sunt consacrate în practicarea acestui tip de turism.) constituie potenţial pentru practicarea ecoturismului la nivel local.Târgul de Sânziene se desfăşoară în municipiul Suceava în perioada 22-24 iunie. bilete de avion. precum şi frumuseţea rezervaţiilor naturale (Fâneţele seculare de la Calafindeşti – Siret. transferuri de la aeroport la hotel. în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Sucevei. Poiana Negri. . În ultimii ani. O serie de localităţi precum: Suceviţa. se pune problema refacerii ecosistemelor forestiere pe teritoriul distrus în urma exploatării sulfului. în special pentru programele de teambuilding. unităţile hoteliere sunt dotate cu facilităţi pentru organizarea de conferinţe. Pe plan naţional se constată preocupări . Munţii Călimani se află printre cei mai puţin populaţi munţi din România. Numărul pensiunilor rurale din judeţul Suceava a crescut în mod considerabil. Destinaţiile preferate de cei care vin pentru afaceri sunt oraşele mari. Brodina. grătarul în aer liber. monumentele istorice cu valoare naţională şi internaţională. Pe lângă organizarea congresului sau a conferinţei. atraşi de posibilitatea descoperirii mediului. precum: dens itatea sporită a populaţiei şi a caselor în zonele deluroase şi montane din judeţ. beneficiarii au parte de un într eg pachet de servicii: cazare. Putna. g) Turismul de afaceri Turismul de afaceri este considerat principala sursă de venituri pentru industria hotelieră autohtonă. Există o serie de factori favorizanţi care dau o notă de optimism dezvoltării acestei forme de turism. Poiana Stampei. în ultima vreme şi turismul rural a început să ofere soluţii pentru turismul de afaceri. deoarece oferă o plajă mult mai largă de distracţii. astfel încât beneficiile cele mai mari de pe urma acestui tip de turism au fost înregistrat e de către acestea şi într-o mai mică măsură de către oraşele mai mici. Manifestări organizate în judeţ .Crăciun în Bucovina. Şaru Dornei. organizat în luna august la Cetatea de Scaun Suceava. organizat la Ciocăneşti. simpozioane şi traininguri. La nivel local. Mănăstirea Humorului. La nivelul judeţului Suceava. Din ce în ce mai mulţi turişti autohtoni şi străini vin să se cazeze în mediul rural.materializate inclusiv prin programe de finanţări specifice – în sensul stimulării dezvoltării şi promovării acestei forme de turism. a Parcului Natural Bogdăneasa şi a celui dendrologic de la Rădăuţi. cum ar fi focul de tabără. Rezervaţia „12 Apostoli‖ – Dorna. precum şi de activităţile sportive din natură. un parc tehnologic. Neagra Şarului. de schimbarea modului de viaţă. programe de divertisment şi mese festive. existenţa unei faune şi a unei flore bogate. vizite pentru participanţ i. Vama. . servicii de traducere simultană. mai multe săli de conferinţe şi un restaurant. la nivel naţional.

cu latura de sud de 36m şi cea de est de cca. Chilia lui Daniil Sihastru. pe lângă pelerini catolici din România. pentru a distruge cetatea. în comuna Marginea – Centrul de Ceramică Neagră de la Marginea. respectiv din Parcul Rodna. potenţialul turistic al judeţului se caracterizează prin varietatea. ataca cetatea în care se aflau familia şi averea lui Vasile Lupu) pune capăt perioadei de strălucire a fortăreţei. Germania. Italia. la care. aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim etc).Paşte în Bucovina (Târgul Meşterilor Populari. La sfârşitul sec. organizate în luna februarie în apropierea Pârtiei Parc din municipiul Vatra Dornei.în oraşul Gura Humorului: Mănăstirea Voroneţ. endemice şi rare. Drumul Ouălor Încondeiate. reprezintă premisa dezvoltării activităților economice în sectorul turistic și sectoare conexe acestuia în judeţul Suceava. cheamă un piroman grec. incendiind cetatea din ordinul turcilor. Suceava: Muzeul de Istorie. În cea de-a doua domnie a sa. în comuna Ciprian Porumbescu: Casa Memorială Ciprian Porumbescu. ca şi de faună (vezi capitolul 1 „Cadrul general‖). la data de 15 august la Cacica și Putna. în două faze. însă maxima dezvoltare o cunoaşte în timpul lui Ştefan cel Mare care. Alexandru cel Bun o fortifică suplimentar. multe dintre ele unicat pe plan mondial. cât şi prin rezervaţii naturale şi zone etnografice. în comuna Râşca: Mănăstirea Slătioara. etc. în comuna Suceviţa: Mănăstirea Suceviţa. Cetatea de Scaun a Sucevei. . Vasile Lupu este ultimul domnitor care a întreprins lucrări de restaurare. 40m. Mai mult. Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate. alcătuit atât din frumuseţile naturale specifice acestei zone. Frescele de pe pereţii exteriori. dar asediul din 1653 (când noul domn. în municipiul Câmpulung Moldovenesc – Muzeul Arta Lemnului. Ungaria. iar în a doua etapă (înainte de 1497) a fost adăugat un alt zid. Gheorghe Ştefan. în comuna Putna: Mănăstirea Putna. întărit cu turnuri pătrate. cuprinzând şi o parte din Parcul Naţional Călimani.5m. cu peisaje pitoreşti. păstrând nealterate minunatele culori. atrag anual mii de turişti din ţară şi străinătate etc. 1485. Potenţialul turistic al judeţului Suceava. Pietrele Doamnei (Munţii Rarău). sunt simbolul sufletului românesc. acest tărâm de legendă păstrează comorile vestitelor mănăstiri. Alexandru Lăpuşneanu mută capitala la Iaşi.Serbările Zăpezii. în comuna Moldoviţa: Mănăstirea Moldoviţa. nefiind cucerită până în 1538. extinde şi consolidează şanţul de apărare. Muzeul de Ştiinţele Naturii. din ordinul otomanilor. ante 1476.a. restaurează clădirile din interior. în comuna Mitocul Dragomirnei: Mănăstirea Dragomirna. a fost ridicat un zid înalt de 1. cât şi din salba de mănăstiri din mirifica zonă a Bucovinei. cetatea devine reşedinţa lui Aron Vodă (1592-1595). fără însă a-i putea provoca pagube importante. a fost construită în timpul domniei lui Petru I.Pelerin în Bucovina. renumite pe plan internaţional. un cutremur rupe latura de nord ş i distruge pereţii care mai rămăseseră în picioare. la care se alătură bogatul patrimoniu de valori culturale (muzee. modificându -se totodată şi turnurile. apoi a lui Ştefan Răzvan (1595). având iniţial un plan rectangular. Atracţii turistice importante din județul Suceava sunt: în mun. Potenţialul turistic al judeţului Suceava Judeţul Suceava se recomandă. Mănăstirea Zamca. al XVI-lea. în oraşul Vatra Dornei – Depresiunea Dornelor. în comuna Cacica – Salina Cacica. Cateva exemple de atractii turistice: Cetatea de Scaun a Sucevei. când a fost ocupată din cauza trădării boierilor. Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Franţa. care devin semicirculare. menţionată pentru prima dată într-un document de la 10 februarie 1388. . voievodul Dumitraşcu Cantacuzino. . sunt prezenţi și pelerini din Polonia. Câţiva ani mai târziu.. Austria. precum şi specii variate de floră. case şi fonduri memorial -documentare). Zidul de incintă a fost construit în două etape: în prima. Pe lângă marea atractivitate a peisajului montan. s. ca o zonă turistică deosebit de importantă a ţării. Mănăstirea Humor. În 1675. 1497). .. adaugă zidul de incintă. Cetatea a suportat puternice asedii (1476. organizat anual.Muzeul Etnografic Tehnici Populare Bucovinene. Obiectivele de interes regional şi naţional Judeţul are 22 de rezervaţii naturale. în municipiul Rădăuţi . densitatea şi valoarea monumentelor d e cult şi arhitectură.

program: vara: 10-18. vizitatorul trăieşte clipe de mare încărcătură emoţională. După 2005. alături de gospodării din diverse zone (Câmpulung Moldovenesc. Muzeul de Istorie Muzeul de Istorie (str. tindă şi două camere. Muzeul Etnografic . iarna: 9-17) cuprinde: Muzeul de Istorie. Ştefan cel Mare-23). Ciprian Porumbescu-5). Casa şi Muzeul Memorial ―Ciprian Porumbescu‖ de la Stupca. epoca modernă şi cea contemporană. expoziţia a fost completată cu această secvenţă culturală locală. amplasat într-o clădire situată în Parcul Central al Municipiului Suceava. Rădăuţi. astăzi. Parcului f. Muzeul de Ştiinţele Naturii (str. Pe o suprafaşă de 6 hectare. expoziţia permanentă având ca tematică formarea şi dezvoltarea târgurilor şi oraşelor medievale de la est de Carpaţi. construită la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor. sunt prezente şi meşteşugurile – atelier de olar de la Marginea. . singura păstrată din gospodăria parohială. Casa-muzeu Solca a fost deschisă publicului în 1971. oaspeţi de seamă şi mari negustori. Este construită în stil românesc şi datează din secolul al XVII-lea. sora sa. Muzeul Siret. de Biserica Vama (1783) şi Crâşma din Şaru Dornei pot fi vizitate diferite instalaţii populare – moara de apă.―Crai Nou‖. cu un patrimoniu bazat în special pe descoperirile de la Cetatea de Scaun a Sucevei. într-o manieră modernă.Hanul Domnesc (str. Ascultând „Balada‖ la Stupca. are pridvor cu prispă. Astfel. Vatra Dornei. ceramică. Fondul MemorialDocumentar ―Simion Florea Marian‖. prezentând istoria Sucevei în general şi pe cea a Bucovinei în special. Muzeul Satului Bucovinean (str. prezintă. vederi. alte publicaţii editate de muzeu.n. Înfiinţat la 4 ianuarie 1900. Ştefan cel Mare-33) adăposteşte o colecţie valoroasă de exponate. darac. Muzeul de Ştiinţele Naturii. atelier de lingurar de la Vicov sau fierărie din zona Dornelor. De la intrarea în muzeu. Odată cu ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic în 1775. Hanul Domnesc îşi schimbă destinaţia. amenajată într-o anexă originală (fostă cancelarie şi bucătărie de vară a preotului şi cărturarului Iraclie Porumbescu). se încearcă punerea în valoare a arhitecturii populare din Bucovina şi a zonele limitrofe (astăzi parte a judeţului Suceava). Ştefan cel Mare -33. prezintă principalele zone etnografice ale judeţului. piuă de sumane. Casa Memorială ―Eusebiu Camilar‖ de la Udeşti. Hanul Domnesc cu expoziţia de etnografie. întemeietorul muzicii româneşti moderne precum şi pianul Mărioarei.) este cel mai tânăr muzeu în aer liber din România. sunt prezentate şi numeroase aspecte de istorie locală începând cu preistoria şi continuând cu evul mediu. precum şi de un stand cu o ofertă diversificată constând din: pliante. Casa Memorială ―Nicolae Labiş‖ din Mălini şi Casa-muzeu de la Solca. Casa Memorială „Ciprian Porumbescu”. ulterior ajunge locuinţă privată. graţie săpăturilor arheologice sistematice din aşezarea hallstattiană timpurie de la „Dealul Ruina‖. Muzeul de Istorie a trecut prin diverse etape de organizare. Muzeul Satulu i Bucovinean. Tot aici este deschisă şi o galerie de artă cu lucrări semnate de artişti de renume din ţară şi din Bucovina. potenţialul natural al Bucovinei. monument de secol XVII. Muzeul de Istorie Siret a fost deschis publicului în 1985. obiecte de podoabă din pietre semipreţioase. din cele 52 de obiective finalizate. a primei operete culte româneşti . Fălticeni etc.Muzeul Bucovinei (str. Hanul Domnesc a fost destinat găzduirii unor dregători străini. oloierniţă. devenind casă de vânătoare pentru membri familiei imperiale. pe care nu le va uita niciodată. reconstituie prin obiectele memoriale atmosfera de epocă în care a trăit şi a creat autorul celebrei „Balade‖. pe două niveluri. vizitatorul este întâmpinat de un mic grupaj acvaristic. Clădire cu două niveluri.).

precum şi acvarii şi diorame care ilustrează peisajul natural al Şomuzului. bagheta de dirijor. Cu ajutorul lunetei. Beldiceanu-8) este constituit din două părţi importante: colecţia de faună şi floră marină şi oceanică a academicianului Mihai Băcescu. terasa de observaţii. Observatorul astronomic (str. explorator al mai multor mări şi oceane. Vizitatorul poate admira instrumentele muzicale originale (pian.Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu”. inaugurat în 1971. şi trăi momente unice de încântare în sala de audiţii muzicale. viaţa şi bogata activitate a inegalabilului compozitor. vulturul pleşuv etc. cocoşul de mesteacăn. "Casa din deal". plutăritul. Are 10 săli de expoziţie şi o secţie în aer liber. Galeria Oamenilor de Seamă Fălticeni (str. Aici a locuit scriitorul între anii 1909 şi 1918. vânătoarea şi pescuitul. Universităţii-13). ursul carpatin. a fost construită după planurile lui Mihail Sadoveanu. căpriorul. organizat într-un fost conac boieresc . precum şi potenţialul fondului de vânătoare: cerbul. Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Cinegetică din Vatra Dornei (str. violoncel. "Ajuns acasă. Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” Fălticeni (str. meşteşugul prelucrării lemnului. capra neagră. albumul ―votiv‖ oferit de Ciprian iubitei sale Berta Gorgon). reconstituie documentar. N. întemeietorul primului muzeu fălticenean. scria Sadoveanu în 1913. prin expoziţia de bază. interiorul vânătoresc cu diverse obiecte de uz gospodăresc ce se pot lucra din corn şi lemn: mese. monument istoric. sala ecuatorială. în zilele senine se pot face interesante investigaţii. cu sală de lectură. Expoziţia cuprinde piese care reflectă ocupaţiile tradiţionale din zonă.monument de arhitectură neoclasic de secol XIX înconjurat de un impresionant parc dendrologic cu arbori seculari şi specii floristice rare. Două săli sunt dedicate arheologului Vasile Ciurea. Ion Creangă-68). Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni (str. văduva inginerului Engel care construise drumul de fier Dolhasca . Se remarcă dioramele cu cerbul atacat de lupi şi familia de căpriori. Sucevei-91) a fost deschisă publicului în 1972 şi cuprinde documente şi fotografii referitoare la peste 40 de personalităţi fălticenene. Tot aici este găzduită şi o bibliotecă germană. Muzeul „Arta Lemnului” Câmpulung Moldovenesc (Calea Transilvaniei10) a fost înfiinţat în 1936. Clădirea. . cuiere etc. deschis în 1981. fotografii. cuprinde planetariul. cel mai important exponat fiind carul din lemn pentru transportul vinului.Fălticeni. nu mă gândesc decât să mă reculeg şi să mă odihnesc". pe locul cumpărat de la fiica farmacistului Carol Vorel. partituri etc. este casa în care a copilărit dramaturgul Horia Lovinescu. numeroasele trofee de vânătoare. o bibliotecă de specialitate şi săli de expoziţie temporară. Unirii-3) prezintă fauna şi flora din zonă. Sala a şasea este destinată transportului. nu lipsesc nici diversele obiecte folosite în uzul gospodăresc.

Astfel. cu expoziţie foto-documentară. „grafică alb-negru‖. icoane pictate pe lemn sau litografiate. este destinată istoriei medievale. alături de mobilier rustic şi orăşenesc. „dantelărie‖ (goblen pe ou). respectiv să nu prejudicieze mediul natural şi factorul uman nici în prezent. ceramica neagră de uz comun de Marginea şi Rădăuţi. Pentru a o cunoaşte mai bine şi pentru a o gestiona ca atare. de la tăierea arborilor până la prelucrarea acestuia (diverse fierăstraie. de factură etnografică. ceramică şi sticlă. pavaje şi coloane). respectiv sisteme teritoriale. Casa muzeu “Bukowina” din Putna. Din inventarul muzeului menţionăm soba tradiţională cu cuptor. diferite obiecte de uz gospodăresc şi pastoral din lemn. este necesară decuparea ei în ansambluri funcţionale. Tinda este rezervată prelucrării lemnului. între care se remarcă un steag liturgic (prapur) şi o colecţie de bâte ciobăneşti cu diverse ornamente. dar politica economică de dezvoltare trebuie să fie astfel concepută încât exploatarea resurselor regenerabile şi neregenerabile să fie condusă şi gestionată raţional. „tehnica antichităţilor‖ (inspirată din plafoane. roşu şi bleu. care au ca finalitate atingerea unor ţeluri comune. „ceară în relief cu culori‖. Muzeul sătesc „Vasile Boca” din Botoşana găzduieşte o colecţie etnografică cu obiecte din zonă. se află într-un imobil de lemn de la sfârşitul secolului al XIX-lea. obiecte din lemn. surprind interioarele unei case tradiţionale şi îndeletnicirile din zonă. Exponatele. constituite din elemente şi relaţii. banc de tâmplărie. Are o tindă şi două camere laterale care adăpostesc o expoziţie mixtă. O primă sală. Creşterea economică şi dezvoltarea antrenează inevitabil modificări într-un sistem teritorial. nici în viitor. Concluzie Realitatea teritorială este tot mai complexă şi se află într-un permanent proces de restructurare spaţială. verde.Muzeul Lucia Condrea din Moldoviţa a fost înfiinţat în 1993 la iniţiativa artistei şi cuprinde peste 1000 de exponate dintre care peste jumătate creaţii proprii în cinci tehnici de lucru: „tradiţională‖ (în culori). o amenajare muzeală recentă. diverse piese din lemn. diverse ţesături. cu accent pe ctitoriile epocii lui Petru Rareş. istorico-etnografică. ladă de zestre şi piese din corn de cerb. Muzeul Ctitoriilor Voievodului Petru Rareş din Râşca a fost înfiinţat în 2009 într-o casă din lemn construită special cu această destinaţie. . Nu lipseşte războiul de ţesut şi instrumentarul acestei îndeletniciri. costume populare. vizitatorul poate admira diferite ţesături tradiţionale. costumele populare din zonă. datorată educatoarei Emiliea Bâcu. dar şi calitativă. începând de la maro.

ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior.pdf .ro http://www. ―Sisteme Teritoriale‖. ―Economia Turismului‖.cjsuceava.turism-suceava.ro/info-Istoria_Sucevei-2. Consiliul Judetean Suceava.Bibliografie: R. Bucureşti 2004 ―Ghid de turism – Judetul Suceava‖. 2001-2002 S. Curs. Neguţ.html http://www. Peptanatu.suceava360. Bucureşti 2007 D. Editura Meteor Press. Bucuresti http://www. Editura Uranus. Mincu. ―Geografia Turismului‖.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful