Sunteți pe pagina 1din 2

la cip-urile RFID.

k. Evidenþa strictã a vieþii personale, la toate REFUZATI NOILE PASAPOARTE


nivelurile, eliminã ºansa de a repara o REFUZATI NOILE PERMISE AUTO
neglijenþã, o greºealã sau o neputinþã de platã,
de exemplu faþã de o banca. Cazul americanilor SEMNATI IMPOTRIVA DICTATURII
cu dosar financiar. Dacã uiþi sã faci o platã, eºti
catalogat ca rãu platnic toatã viaþa.
l. Monitorizarea prin satelit pe baza
identificãrii faciale reprezintã o ameninþare la
propria viaþã, dacã luãm în consideraþie
ghidarea rachetelor antipersoanã prin satelit.
O eventualã loviturã de stat omoarã orice umane, ori ca o simplã marfã, pe care se poate
persoanã cu ajutorul rachetelor ghidate dupã pune o etichetã, cip-uri, etc.
recunoaºtere facialã. Tehnic acest lucru este Nimeni din Guvern, nu s-a gandit sã supunã
deja posibil. Deci cip-ul biometric poate servi ºi aceastã temã dezbaterii publice, aºa cum s-ar
la terorism, ucideri ºi crimã organizatã. cuveni unei þãri democratice, la care se pare cã
m. Autentificarea biometricã se poate realiza suntem doar figuranþi.
ºi atunci când persoana deþinãtoare a PROPUNEM CA IMPLEMENTAREA
documentelor biometrice este moartã: este PRIVIND CIP-URILOR BIOMETRICE SÃ
nevoie doar de mâna lui, sau de un ochi pentru FIE AMÂNATÃ, pãnã ce aceastã problemã va
a intra intr-un sistem. Astfel banii din cont, sau fi dezbãtutã public.
alte acþiuni financiare sau administrative, care Prin opoziþia fiecãruia, prin trezirea unei
necesitã informaþii biometrice, se pot obþine solidaritãþi de conºtiinþã creºtinã la nivel
doar dacã ai cadavrul. Deci pericolul cip-urilor naþional, putem cere legiuitorului sã abroge
biometrice se prelungeºte chiar ºi atunci când noile legi din domeniul actelor electronice de
omul este fãrã viaþã. identitate, sau sã le aplice diferenþiat, fãrã ca
aceasta sã conducã la un regim discriminatoriu
3. OPOZIÞII ªI ATITUDINI CONTRA din punct de vedere politic, economic sau al
CIP-URILOR BIOMETRICE ÎN LUME serviciilor sociale .
Luând în consideraþie aspectele de mai sus Introducerea cip-urilor este neconstituþionalã
precum ºi din motive de eticã civicã sau eticã a ºi antidemocraticã, întrucât nu s-a realizat prin 1. PREMIZE
tehnologiei biometrice, unele instituþii, dezbatere publicã naþionalã ºi încalcã flagrant
persoane sau asociaþii religioase, civice sau “drepturile omului” prevãzute în constituþia Din ianuarie 2009 a început în România, cu o
profesionale se opun vehement, cum ar fi: unii României ºi în alte legi internaþionale. grabã suspectã ºi tacitã, eliberarea de paºapoarte ºi
americani, sârbi, grecii, scoþienii, alte þãri permise de conducere cu cip RFID, fãrã ca cineva
occidentale, piloþii britanici etc. COALITIA IMPOTRIVA STATULUI sã cunoascã în detaliu datele stocate pe cip. În
POLIETENESC vederea aderãrii fãrã rezerve la spaþiul Schengen,
4. PROPUNERI ªI PERSPECTIVE http://NuNeMaiSpionati.org prevãzut pentru 2011, ºi executând cu multã râvnã
Lãsând la o parte orice panicã ºi tulburare, care http://victor-roncea.blogspot.com ºi acribie directivele UE, România extinde
nu fac cinste creºtinilor, refuzul în masã a unor http://apologeticum.wordpress.com procedeul ºi la alte documente personale cum ar fi:
experimente pe care Guvernul României le refuzimplant@yahoogroups.com actul de identitate, cardul de sãnãtate, precum ºi
aplicã în serie, ar trebui sã ne punã pe gânduri ºi alte documente de cãlãtorie.
sã ne întrebãm, dacã ne mai simþim, sau mai România este prima þarã-pilot-cobai de pe
suntem consideraþi sau trataþi ca persoane planetã cu un asemenea proiect
experimental!!!
pânã în iunie 2009 se urmãreºte extinderea 2.1. AVANTAJELE CIP-URILOR RFID alte date, ce vor fi folosite dupã bunul plac al
sistemului informaþional biometric în toatã posesorilor acestor baze de date.
þ a r a . a. Din punct de vedere economic ºi comercial: c. Cip-urile nu pot fi detectate de simþurile
Din decembrie 2008 a început în România 1. Uºureazã, scurteazã ºi eficientizeazã fiziologice sau percepþia umanã. Deci nu vor
emiterea unui nou model de permis auto de tip considerabil procesul de producþie. putea fi evitate.
card, care conþine de asemenea un cip 2. Datoritã capacitãþii de stocare a cip-urilor, se d. Microcipurile implantate la animale au
electronic pe bazã de cod de bare. Cip-ul reduce timpul de cumpãrare a produselor prin provocat cancer în aproximativ 10% din
conþine date personale uzuale, date medicale, identificarea ºi livrarea rapidã a acestora ºi cazurile implanturilor. Þesutul cancerigen a
istoricul bolilor, contravenþii rutiere, etc. oferã posibilitatea refacerii stocurilor în timp apãrut întotdeauna în jurul cipului RFID.
Acþiunea a început fãrã o bazã legislativã ºi fãrã util. e. Cip-urile RFID sînt sensibile la anumite
o promovare mass-media corespunzãtoare. b. Din punct de vedere militar: tipuri de radiaþii ori contactul cu surse
Pentru 1 ianuarie 2011 este programatã Servesc cu mare precizie atingerea obiectivelor încãrcate cu electricitate .
introducerea noilor cãrþi electronice de militare, precum ºi a f. Nu existã inclus în cip-uri optiunea: nu
identitate cu cip. celor de spionaj. colecta date statistice despre mine.
Abuzurile se extind ºi mai aberant prin legea c. Din punct de g. Cel care va refuza cip-urile din varii motive,
298 din 21 noiembrie 2008, care obligã pe vedere al evidenþei, va fi lipsit de serviciile publice, care cer o
furnizorii de servicii de comunicatii identificãrii ºi identificare la baza de date, generând astfel o
electronice, sã pãstreze orice convorbire ajutorului unei izolare ºi înstrãinare socialã. Deci persoanele
telefonicã, orice sms sau e-mail pe ultimile 6 persoane în caz de fãrã cip nu existã.
luni ºi sã le punã la dispoziþie, la solicitarea urgenþã: h. Cip-urile sunt o sursã de informaþie gratuitã
autoritatilor competente. 1. cip-urilor din pusã la dispoziþie pentru serviciile de spionaj
paºapoarte sunt la toate nivelurile, iar date personale pot fi
considerate o mãsurã deturnate în diferite scopuri sau fãcute public
de siguranþã în plus fie din neglijenþã fie intenþionat.
de cãtre guvernele þãrilor care le-au introdus i. Cip-urile biometrice pot avea avantaje pe
deja parþial. termen scurt, dar pe termen lung pot fi un
2. Conectarea la anumite baze de date publice pericol real. De exemplu dacã ai o bazã de date
naþionale ºi internaþionale oferã în cîteva cu amprente ºi pentru a intra în sistem este
minute toate informaþiile vitale despre nevoie de amprenta unei persoane, nu trebuie
persoana cãreia i se scaneazã acest nou sã fie persoana acolo, poþi sa iei din baza de date
document personal. a poliþiei amprenta ei. În mod paradoxal cip-
urile biometrice diminueazã siguranþa unei
2.2. DEZAVANTAJE ALE CIP-URILOR þãri. Ele permit accesul pe baza paºaportului
RFID altcuiva, farã a fi nevoie ca el sã fie de faþã. Nu te
mai verificã nimeni fizic, totul se bazeazã pe
2. SCOPUL MICROCIPULUI RFID a. Informaþiile din memoria cipului pot fi citite sistem. De aceea expunerea informaþiilor
Anunþate deja de doi ani, paºapoartele de cãtre orice cititor, nu doar de cãtre cele digitale ale românilor fãrã discernãmânt ºi
biometrice conþin imaginea facialã ºi specializate. Astfel, cu un simplu calculator discreþionar reprezintã o acþiune, fie
amprentele deþinãtorului. Cerute de Statele performant, orice date, oricît de criptate ar inconºtientã ºi iresponsabilã, fie de trãdare a
Unite, paºapoartele vor fi emise în premierã de pãrea, pot fi sparte într-un timp extrem de scurt propriilor cetãþeni.
Romania, în ciuda faptului cã unii experþi (cel mult patru ore) ºi chiar falsificate. f. Serviciul 112 permite gãsirea locaþiei
susþin cã este nevoie de doar patru ore pentru a b. Controlul total asupra cetãþenilor. telefonului. Oricând te poate localiza farã sã
decripta informaþiile de pe cip. Se va ºti în orice clipã unde sîntem, cu cine apelezi, numai datoritã faptului cã telefonul
sîntem, tranzacþiile financiare, rutele de primeºte semnal. Acelaºi lucru se poate extinde
cãlãtorie, timpul petrecut în anumite locuri ºi