Sunteți pe pagina 1din 3

BREVIAR DE CALCUL

INSTALATII INCALZIRE

La proi ectarea i nstal ai i l or i nteri oare de ncl zi re s- au avut n vedere recomandri l e
urmtoarel or normati ve:
SR 1907- 1 97 Instal ai i de ncl zi re. Necesarul de cl dur de cal cul . Prescri pi i de cal cul
SR 1907- 2 97 Instal ai i de ncl zi re. Necesarul de cl dur de cal cul . Temperaturi i nteri oare
conveni onal e de cal cul

CALCULUL NECESARULUI DE CLDUR

Rezistena termica a elementelor de construcie conform STAS 6472/ 3- 88

=
+ + =
n
1 j
e j i o
R R R R [ m
2
K/ W]
o
R - rezi stena l a transfer termi c a el ementul ui de construci e [ m
2
K/ W]
i
R - rezi stena l a transfer termi c superfi ci al l a ni vel ul suprafeei i nteri oare [ m
2
K/ W]
j
R - rezi stena l a transfer termi c a stratul ui j [ m
2
K/ W]
n numrul de straturi al e el ementul ui de construci e consi derat
e
R - rezi stena l a transfer termi c superfi ci al l a ni vel ul suprafeei exteri oare [ m
2
K/ W]


i
i
1
R
o
= [ m
2
K/ W]
e
e
1
R
o
= [ m
2
K/ W]

i
o - coefi ci ent de conveci e l a i nteri or [ W/ (m
2
K)]
e
o - coefi ci ent de conveci e l a exteri or [ W/ (m
2
K)]


j j
j
j
b
R

o
= [ m
2
K/ W]
j
o - grosi mea stratul ui j [ m]
j
b - coefi ci entul de cal i tate al stratul ui j [ - ]
j
- conducti vi tatea termi c a stratul ui j [ W/ (mK)]


j j j
3
j
c 10 55 , 8 s =

[ W/ (m
2
K)]
j
s - coefi ci entul de asi mi l are termi c al stratul ui j [ W/ (m
2
K)]
j
- densi tatea stratul ui j [ kg/ m
3
]
j
c - cl dura speci fi c a stratul ui j [ J/ (kgK)]

=
=
n
1 j
j j
s R D [ - ]
D i ndi cel e i neri ei termi ce [ - ]

D 05 , 0 225 , 1 m = [ - ]
m - coefi ci ent de masi vi tate termi c [ - ]


OBS.
1. Pentru el ementel e de construci e l i psi te de i neri e termi c (D<1 ui, ferestre) m ~ 1,2
2. Pentru el ementel e de construci e i nteri oare (perei i planee interioare) m=1

Necesarul de cldur conform SR 1907/ 1- 97


i
o c
t
Q
100
A A
1 Q Q + |
.
|

\
| +
+ = [ W]
Q necesarul de cl dur de cal cul [ W]
t
Q - fl uxul termi c cedat pri n transmi si e [ W]
c
A - adaosul pentru compensarea suprafeel or reci [ - ]
o
A - adaosul pentru ori entare conform SR 1907/ 1- 97 [ - ]
i
Q - sarci na termi c pentru ncl zi rea aerul ui rece i nfi l trat [ W]

=
+

=
n
1 j
s
oj
ej i
j j M t
Q
R
t t
S m C Q [ W]
1 C
M
= - coefi ci ent de coreci e conform SR- 1907/ 1- 97
j
m - coefi ci ent de masi vi tate termi c al el ementul ui j [ - ]
j
S - suprafaa el ementul ui j [ m
2
]
i
t - temperatura i nteri oar conveni onal de cal cul conform SR- 1907/ 2- 97 [
0
C]
ej
t - temperatura exteri oar conveni onal de cal cul conform SR- 1907/ 1- 97 pentru
el ementel e exteri oare, sau temperatura i nteri oar a ncperi i nveci nate pentru el ementel e
i nteri oare [
0
C]
oj
R - rezi stena l a transfer termi c a el ementul ui de construci e j [ m
2
K/ W]
s
Q - fl uxul termi c cedat pri n sol [ W]
n numrul de el emente de construci e al e ncperi i pri n care se pi erde cl dur


t
M e i T
m
Q
C ) t t ( S
R

= [ m
2
K/ W]
m
R - rezi stena medi e l a transfer termi c a ncperi i [ m
2
K/ W]
T
S - suprafaa total a ncperi i [ m
2
]

) R ( f A
m c
= - conform SR 1907/ 1- 97

OBS.
c
A - nu se prevede pentru casa scrii i pentru ncperi l e cu 10 R
m
> [ m
2
K/ W]

) Q , Q max( Q
2 i 1 i i
= [ W]
( ) | | |
.
|

\
|
+ + =
100
A
1 Q t t c V C n Q
c
u e i p M ao 1 i
[ W]
( ) | | { } |
.
|

\
|
+ + =

100
A
1 Q t t v ) l i ( E C Q
c
u e i
3 / 4
M 2 i
[ W]
Q
i1
sarci na termi c pentru ncl zi rea de l a temperatura exteri oar conveni onal de cal cul
l a temperatura i nteri oar conveni onal de cal cul , a aerul ui i nfi l trat pri n neetaneiti l e
uilor i a ferestrelor i a aerului ptruns l a deschi derea acestora, determi nat i nnd
seama de numrul de schi mburi de aer necesar n ncpere di n condi i i de confort
fi zi ol ogi c
Q
i2
sarci na termi c pentru ncl zi rea de l a temperatura exteri oar conveni onal de cal cul
l a temperatura i nteri oar conveni onal de calcul, a aerului infiltrat prin neetaneiti l e
uilor i a ferestrelor i a aerului ptruns l a deschi derea acestora, determi nat de vi teza
conveni onal a vntul ui

ao
n numrul de schi mburi orare [ h
- 1
]
V vol umul ncperi i [ m
3
]
- densi tatea aerul ui l a temperatura de reful are [ kg/ m
3
]
p
c - cl dura speci fi c a aerul ui l a temperatura de reful are [ kJ/ (kgK)]
t
i
- temperatura aerul ui i nteri or [
0
C]
t
e
- temperatura aerul ui exteri or [
0
C]
E factor de coreci e, funci e de nl i mea cl di ri i conform SR 1907/ 1- 97
i coefi ci ent de i nfi l trai e conform SR 1907/ 1- 97
L lungimea rosturilor mobile ale uilor i ferestrelor
v vi teza conveni onal a vntul ui de cal cul (funci e de zona eol i an i amplasarea
cl di ri i )
) t t ( n S 36 , 0 Q
e i u u
= [ W]
u
S - suprafaa uilor exterioare care se deschid [m
2
]
n - numrul deschiderilor uilor exterioare ntr- o ora funci e de speci fi cul cl di ri i

Necesarul de cal dura total rezul tat pentru i ncal zi re este de 1040 kW, reparti zat astfel :
- pentru i ncal zi rea cu venti l oconvectori si radi atoare 515.00 kW;
- pentru i ncal zi rea aerul ui proaspat 425.00 kW;

ntocmi t
Ing. Cri sti an PACURAR