Sunteți pe pagina 1din 14

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Orasul Comanesti Adresa postala: Str. Ciobanus nr.2, Comanesti, judetul Bacau, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Punct(e) de contact: Galusca Mihaila, Tel. +40 234374274, Email: achizitii_publice@primariacomanesti.ro, Fax: +40 234374278

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitie lucrari de modernizare/reabilitare pentru proiectul de investitii Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau.

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari Executarea Locul principal de prestare: Orasul Comanesti Codul NUTS: RO211 - Bacau

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractul de lucrari va cuprinde lucrarile de modernizare/reabilitare pentru proiectul de investitii Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau. Reteaua de strazi urbane avuta in vedere de proiectul mentionat anterior este urmatoarea: 1.Cartier Vermesti: str. Ciresoaia; 2.Cartier zavoi: Bulevardul Mai, Str. Librariei, Str. Liceului, Str. Tudor Vladimirescu, str. Pietricica; 3.Cartier Lunca de Jos: str. Vasile Alecsandri, str. Magurii, str. Ecoului, str. Narciselor, Str. Arinilor, str. Stadionului, str. Mihail Sadoveanu; 4.Centru: str. Parcului, str. Avram Iancu, str. Garlei, str. Aleea Parcului, str. Pietei, str. Gheorghe Donici, str. Gheorghe Doja, str. Nufarului, str. Sperantei, Str. Mihai Viteazul, str. Nicolae Ghica, str. Ciobanus; 5.Cartier Leorda: str. Poenii, Fundatura Poenii, str. Dorobanti, str.Mihail Kogalniceanu, str. Saivanului, str. Eugen Ghica, str. Mihai Eminescu, Fundatura Mihai Eminescu; 6.Cartier Laloaia: Str. Victoriei, str. Valea Poenii, str. Petru Rares; 7.Cartier Podei: str. Podeiului, str. Bradului, str. Luncii, str. Goantei, str. Fagului. Se vor executa urmatoarele lucrari de modernizare: - sistem rutier nou; - ranforsare sistem rutier; - amenajarea trotuarelor; - amenajare piste de biciclisti; - lucrari refacere camine de canalizare; - modernizarea parcarilor existente si executia de locuri noi de parcare; - modernizarea intrarilor strazilor laterale; - iluminat public; - marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de circulatie, marcaje transversale pentru trecerile de pietoni, marcaje de preselectare pe benzile de circulatie si indicatoare rutiere de prioritate si de semnalizare a directiei de mers la intersectia cu toate strazile de pe traseul proiectat. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 1.921.813,50 lei fara TVA. Conform bugetului ponderea diverselor si neprevazutelor este de 5,10% din valoarea estimata a lucrarilor de constructii, exceptnd organizarea de santier.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2) 45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) 45233162-2 Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2) 45233260-9 Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2) 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 1/14

Fisa de date
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) Valoarea totala estimata fara TVA pentru procedura licitatie deschisa - Lucrari de modernizare/reabilitare pentru realizarea proiectului de investitii Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau este de 40.358.083,58 lei fara TVA, echivalent a 8.888.858,35 euro fara TVA la cursul BCE din data de 27/11/2012, adica 1 euro = 4.5403 lei, din care: -37.682.617,73 lei fara TVA, echivalentul a 8.299.587,63 euro fara TVA reprezinta lucrari de constructii; -753.652,35 lei fara TVA, echivalentul a 165.991,75 euro fara TVA reprezinta organizarea de santier aferenta lucrarilor de constructii; -1.921.813,50 lei fara TVA, echivalentul a 423.278,97 euro reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute. Ponderea diverselor si neprevazutelor este de 5,10% din valoarea estimata a contractului de achizitie, exceptnd organizarea de santier. Valoarea estimata fara TVA: 40,358,083.58 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da Garantia de participare are o val. de 768.000 lei, fiind valabila 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Perioada de valab. a GP este egala cu perioada de val. a ofertei. Modalitati de constituire: scrisoare de garantie bancara in favoarea autor. contr. original; un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari original; virament bancar in contul autor. contr. RO 88TREZ1545006XXX000178, Trez. Orasului Comanesti; se va prezenta o copie lizibila dupa OP cu stampila bancii. In cazul ofertelor depuse in valuta cursul leu/valuta va fi stabilit cu 5 zile inaintea depunerii ofertelor conf. cursului emis de BNR. In cazul ofertantilor sau grupului de ofertanti din categ. IMM (se vor prezenta doc. conf. Legii 346/2004), val. se reduce la 50%. Daca CNSC respinge contestatia depusa de un operator ec., autoritatea contr. va retine din GP in raport cu val. estimata a contractului, in conf. cu art. 278 ind.1 din OUG 34/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da GBE se constituie in cuantum de 10% din val. fara TVA a contractului, conform art. 90, alin 1 din H.G. 925/2006. Modul de constituire a GBE:scrisoare de garantie de buna executie; instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari original; retineri succesive din sumele datorate facturilor partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la dispozitia autoritatii contr., un cont la unitatea Trezoreriei Statului. Suma initiala depusa de contractant in contul de disponibil deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul contractului, autoritatea contractanta trebuie sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept GBE. Restituirea GBE conf. art. 92, alin. 3 din HG 925/2006 modificata si completata. Pentru IMM-uri se va tine cont legea 346/2004, art. 16 alin (2).

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Fondul European pentru Dezvolatare Regionala 80,35 % Bugetul de Stat 17,65 % Bugetul Local 2%

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07 Pagina 2/14

Fisa de date
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; ?ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006, privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; ?ORDIN nr. 509 din 14.09.2011, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie; Legislatia din domeniul achizitiilor publice disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale Pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 3/14

Fisa de date
Cerinta 1 Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintei: -Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 1 Declaratie privindneicadrarea in art.180, completat in original, datat, semnat, prin care sa se ateste faptul ca ofertantul in ultimii 5 ani de activitate nu a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani. ?Aceasta declaratie trebuie prezentata in mod obligatoriu, daca este cazul, si de tertul sustinator. Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Cerinta 2 Operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintei: Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 in conformitate cu Formularul nr. 1A Declaratie privind neincadrarea in art.181 completat in original, datat, semnat. *Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare din urmatoarele situatii: -a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic; -nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; -in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; -a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; -prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. Cerinta obligatorie: Cazier fiscal al societatii ?i al administratorului. Acest document se va prezenta sub oricare forma precizata la art. 5 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011, respectiv in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, iar perioada de valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Cerinta obligatorie: Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe lnga Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social si punctul/punctele de lucru implicate n derularea contractului (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara n care ofertantul este rezident, traduse n limba romna de traducator autorizat si legalizate), n original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa plata obligatiile scadente n luna anterioara celei n care se depune oferta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP Nr. 509/2011. Cerinta obligatorie: Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat, legalizate), in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul din care sa reiasa plata obligatiile scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP Nr. 509/2011. Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea certificatelor in original sau copie lizibila certificata conform cu originalul semnata si stampilata, insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci ofertantul va redacta o declaratie pe propria raspundere prin care va specifica faptul ca nu se afla in nici una din situatiile de la punctul 2. Daca vor exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Atentie! In cazul neprezentarii declaratiei si certificatelor ofertantul/ candidatul/ concurentul va fi declarat inacceptabil. Ofertantul va completa o declaratie pe propria raspundere in care va declara calitatea in care participa la procedura de achizitie in conformitate cu Formularul nr. 2 Declaratia privind calitatea de participant la procedura completat in original, datat, semnat si stampilat. Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Cerinta 3 Atat operatorii economici ofertanti la procedura cat si tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in prevederile articolului 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia de conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ?Viorel Miron primar; ?Ciocan Nicolae viceprimar; ?Gherber Daniela Director economic; ?Chirila Daniela Secretar ?Consilieri locali ALBOAIE SIMION, ALBU LILIANA, ARDELEANU TOMITA, BUDACA VASILE, CALOIANU EMILIA, CIOBANU ADRIAN, DOBRESCU MIHAIL, DOLIS GHEORGHE, GHENADE DANIEL, JITARU AUGUSTIN, LAIC ROBERT CONSTANTIN, LAZAR COSTICA, MANOLACHE VASILE, MAZILU CLAUDIN, PANDELAS PETREA, POPOI ION, POSEDARU DANIL, VASLOVANU STEFAN. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Atat operatorii economici participanti la procedura, indiferent de calitatea acestora (ofertant/ofertant candidat/ofertant asociat/subcontractant) cat si tertii sustinatori vor trebui sa respecte art. 691 din OUG 34/2006 modificata si completata, conform caruia Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. In acest sens ofertantii vor completa Formularul nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atasat prezentei. Cerinta 4 Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa completeze certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii: Fiecare ofertant/candidat la procedura va prezenta certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta, completat conform Ordinului 314/2010 emis de A.N.R.M.A.P si atasat prezentei (Formular nr. 4 - Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta). Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07 Pagina 4/14

Fisa de date
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Operatorii economici ofertanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a executa lucrarile ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos, pentru partea din contract pe care o va executa in cadrul contractului. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat, subcontractor), se va atasa o imputernicire pentru acesta. Daca exista incertitudini referitoare la documentele prezentate de ofertanti, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente. Modalitati de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul judetului n care este nregistrat operatorul economic. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor si sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului (codurile CAEN) cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie. Acesta se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul; -prezentarea atestatului ANRE de tip C2A pentru executarea de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV . Acest atestat a fost solicitat n acord cu prevederile Ordinului nr. 24/2007 actualizat in 2010 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, emis n conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 precum si cu prevederile HG nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public. -documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Pentru persoanele juridice straine autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele prezentate vor fi obligatoriu legalizate si traduse in limba romana de traducator autorizat, cu valabilitate la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Persoane juridice/fizice straine: - sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit si faptul ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului. Document care dovedeste forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident,din care sa reiasa informatii privind sediu, stare societate, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza; - sa prezinte atestat ANRE de tip C2A pentru executarea de linii electrice, aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV . Acest atestat a fost solicitat n acord cu prevederile Ordinului nr. 24/2007 actualizat in 2010 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, emis n conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 precum si cu prevederile HG nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public. Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie legalizata. Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va prezenta documentele mentionate.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 (Cash-flow) Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cash-flow de executie a lucrarii in valoare de minim 9.600.000,00 lei pentru o perioada de 5 luni. In cazul unei asocieri, cerinta poate fi indeplinita prin cumul. Declaratia/documentul doveditor al disponibilitatilor financiare se va emite in numele liderului de asociatie. Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila. Cash-flow-ul se va calcula la cursul Euro mediu anual al BNR astfel: -in anul 2010, 1 euro = 4,2099 Ron; -in anul 2011, 1 euro = 4,2379 Ron; -in anul 2012, 1 euro = 4,4560 Ron; Pentru cash-flow-ul exprimat in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie cursul de schimb mediu anual emis de catre BNR. (www.bnr.ro). Modalitatea de indeplinire Se vor prezenta documente doveditoare emise de institutiile bancare sau orice alte documente financiare, n original.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 5/14

Fisa de date
Cerinta nr. 2 (Cifra de afaceri) Operatorii economici vor prezenta cifra medie de afaceri globale pe ultimii trei ani (2010,2011,2012) care trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea contractului, adica minim 76.800.000,00 lei fara TVA. Pentru unitatile economice nfiintate n ultimii trei ani se va lua n calcul cifra medie de afaceri globala ncepnd cu data nfiintarii si pna n prezent. Se va completa si de va depune, in original, Formularului nr. 5 - Informatii generale. Pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004, inclusiv de art. 16 alin (2) (Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii.) Formular nr. 6 - Declaratie IMM. Pentru dovedirea indicatorului de cifra de afaceri din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), autoritatea contractanta solicita prezentarea oricaror documente edificatoare care sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual al BNR astfel: -in anul 2010, 1 euro = 4,2099 Ron; -in anul 2011, 1 euro = 4,2379 Ron; -in anul 2012, 1 euro = 4,4560 Ron; Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie cursul de schimb mediu anual emis de catre BNR. (www.bnr.ro). In cazul unei oferte comune, cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare, nu se iau in considerare datele subcontractantilor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte atat fisele de Informatii generale cat si copii ale documentelor edificatoare care atesta capacitatea economico-financiara a acestora. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa prezinte o imagine fidela a situatiei economice si financiare. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/ candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) din OUG 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, semnat si stampilat, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/ candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/ candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus. Formular nr. 27 - Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici. Prezentarea formularului nr. 1 Declaratie privind situatia personala a operatorului economic pentru persoana care asigura sustinerea ofertantului. Se vor completa si se vor depune, in original, Formularului nr. 5 Informatii generale, Formular nr. 6 - Declaratie IMM.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 6/14

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta 1 (Experienta similara) Ofertantii economici trebuie sa prezinte o declaratie insotita de o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani. Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, conform art. 188 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 34/2006 modificata si completata. ofertantii vor dovedi executarea de lucrari similare in baza a maxim 3 contracte a caror valoare sau valori cumulate sa fie cel putin egala cu valoarea de 38.436.000,00 lei fara TVA, care sa includa: lucrari de constructii/reabilitare drumuri, lucrari de iluminat, lucrari de amenajare piste de biciclisti. Pentru contractul prezentat ca experienta similara in Anexa la Formularul 7 se vor prezenta: - certificate de buna executie pentru cele mai importante lucrari, conform art. 188 alin.(3) lit. a) din OUG 34/2006 modificata si completata. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro mediu anual BNR astfel: - in anul 2010, 1 euro = 4,2099 Ron; - in anul 2011, 1 euro = 4,2379 Ron; - in anul 2012, 1 euro = 4,4560 Ron. Pentru calculul echivalentei leu/valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an n parte. Cerinta 2 (Echipamente necesare pentru executarea contractului) Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru executia contractului de lucrari de drumuri din care sa rezulte ca dispune de cel putin urmatoarele utilaje: 1.laborator gradul II pentru mixturi asfaltice si betoane; 2.excavator; 3.finisor/repartizor de mixturi asfaltice; 4.autocisterna; 5.statie de betoane; 6.statie de mixturi asfaltice; 7.buldoexcavator; 8.autogreder dotat cu sistem automat de dirijare a lamei; 9.cilindru compactor de terasamente; 10.cilindru compactor pentru asfalt; 11.autobasculanta; 12.autobetoniera; 13.perie mecanica; 14.automacara; 15.autogudronator; 16.finisor beton complet automatizat; 17.buldozer dotat cu sistem automat de dirijare a lamei; 18.statie totala ridicari topo. Statia de mixturi asfaltice solicitata trebuie sa detina capacitatea de a produce toate tipurile de mixturi asfaltice prevazute in proiectul tehnic. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Operatorii economici isi rezerva dreptul de a stabili numarul de utilaje si echipamente necesar ndeplinirii contractului de lucrari de executie, supus prezentei proceduri de achizitie, prin dimensionarea acestora n functie de natura si complexitatea lucrarilor. Pentru utilajele, mijloacele de transport in proprietate se vor anexa documentele de proprietate, respectiv facturi sau contracte de leasing, iar pentru cele asigurate de la terti se vor prezenta documentele privind inchirierea sau angajament ferm de sustinere prin care o terta persoana confirma ca va pune la dispozitia ofertantului utilajele/echipamentele necesare. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/laborator etc. trebuie sa prezinte un contract/precontract de inchiriere, comodat, un angajament sau orice alta forma de dispozitie asupra acestora. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate Ofertantul va completa si depune in original urmatoarele: - formularul nr. 8 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice; - formular nr. 28 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici; - formular nr. 29 Declaratie tert sustinator privind utilajele puse la dispozitia ofertantului; - formularul nr. 1 Declaratie privind situatia personala a operatorului economic pentru persoana care asigura sustinerea ofertantului. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va completa si va depune in original - Formularul 7 Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani insotit de Anexa la Formular 7 Experienta similara pentru contractul prezentat ca experienta similara.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 7/14

Fisa de date
Cerinta 3 (Personal de care dispune operatorul economic in vederea derularii contractului) Se va face dovada asigurarii personalului de specialitate pentru lucrarile de constructie: -manager de proiect cu studii superioare. Se solicita o experienta generala in domeniul studiilor de cel putin 5 ani si experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu cele care fac obiectul procedurii 1 persoana; -sef de santier, inginer cu studii superioare, specializarea CFDP cu experienta generala de minim 5 ani n domeniul ingineriei constructii drumuri, experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar 1 persoana; -responsabil tehnic cu executia (RTE), atestat n domeniul II (constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie), atestare dovedita cu un Certificat de atestare tehnico-profesionala, nsotit de legitimatia valabila la data limita a depunerii ofertelor 1 persoana; -inginer specializare masuratori terestre si cadastru, autorizat ANCPI/OCPI sau echivalent - 1 persoana; -responsabil cu controlul calitatii, domeniul constructii rutiere inginer cu studii superioare, specializarea CFDP, desemnat prin decizie interna valabila la data limita a depunerii ofertelor 1 persoana; -responsabil Protectia Mediului absolvent studii superioare de profil inginerie sanitara si protectia mediului finalizate prin diploma de licenta sau echivalent/absolvent studii superioare cu certificat de absolvire cursuri n domeniul protectiei mediului eliberat de institutii abilitate, cu experienta specifica de minim 3 ani in domeniul protectiei mediului; -coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, Atestat/Autorizatie in conformitate cu prevederile legale, valabil la data limita a depunerii ofertelor, n conformitate cu prevederile art. 59 din HG nr. 300/2006 1 persoana; -sefi punct de lucru, diploma de inginer cu studii superioare, specializarea CFDP, cu experienta profesionala in domeniul infrastructurii rutiere, constructii drumuri, de minim 3 ani 3 persoane; -specialist atestat ANRE pentru functia responsabil tehnic cu executia, fiind abilitat sa execute lucrari in instalatii electrice de joasa tensiune si medie tensiune (conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatiile electrice din sisteme electroenergetice Revizia 4 - Ordinului nr. 24/2007) 1 persoana. Pentru personalul de specialitate solicitat trebuie prezentate urmatoarele documente pentru a face dovada experientei in domeniu: - CV-urile personalului de specialitate solicitat in vederea realizarii contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, datate si semnate in original; - declaratii de disponibilitate pentru intreg personalul de specialitate solicitat in vederea realizarii contractului ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire, semnate in original; - diplome de studiu pentru personalul de specialitate solicitat in vederea realizarii contractului; - certificate de atestare tehnico profesionala si legitimatie, in termen de valabilitate, pentru persoanele cu calitatea de responsabil tehnic cu executia; -decizii interne de numire din partea angajatorului pentru a desfasura activitatea de responsabil cu controlul tehnic de calitate n constructii; - atestat/autorizatie in conformitate cu HG 300/2006, valabil la data limita a depunerii ofertelor pentru persoanele cu calitatea de Responsabil in materie de sanatate si securitate in munca; - autorizatii ANCPI, OCPI pentru inginerul specializat n masuratori terestre si cadastru conform Ordinului nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea presoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate n domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei. Pentru RTE, specialisti ANRE, ANCPI, OCPI se solicita doar prezentarea atestatului/autoriza?iei. In evaluarea ofertelor, in vederea indeplinirii criteriului de calificare solicitat, documentele suport relevante care atesta experienta solicitata si care vor fi acceptate de autoritatea contractanta pot fi copie dupa contractele de munca, copie dupa contractele de colaborare/prestari servicii, copie de pe Revisal, recomandare sau orice alte documente relevante prin care se face dovada indelinirii experientei/cerintei solicitate. Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Cerinta 4 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, indiferent de ponderea si specializarea acestora, conform cu Formularul nr. 30. Lista cuprinzand subcontractantii si lucrarile realizate de acestia, insotite de acordurile de subcontractare (formular nr. 31 Model acord de subcontractare). Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07 Pagina 8/14 Se solicita dupa caz, completarea Formularului nr. 30 Declaratie pricind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, respectv Formularul nr. 31 - Model acord de subcontractare. Conform documentelor solicitate. Operatorii economici vor completa urmatoarele formulare: - Formularul nr. 9 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere; - formular nr. 32 Declaratie tert sustinator privind personalul pus la dispozitia ofertantului; - Formular nr. 10 CV; - Formular nr. 11 - declaratie de disponibilitate;

Fisa de date
Cerinta 5 Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului- completarea Formularului nr. 24 - Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Ofertantul a carui oferta a fost declarata cstigatoare are obligatia de a prezenta contractele ncheiate cu subcontractantii nominalizati n oferta, naintea semnarii contractului de achizitie publica. Se solicita dupa caz, completarea Formularului nr. 25 Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 SR EN ISO 9001 sau echivalent Se vor prezenta, in copie, certificate cu termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste implementarea standardului de management al calitatii (SR EN ISO 9001 sau echivalent) corespunzatoare activitatilor aferente obiectului procedurii. Conform prevederilor Anexei 2 din Ordinul 509-2011, in cazul unei asocieri, documentul solicitat se va depune individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o va realiza. Daca operatorul economic nu detine certificatul de calitate, atunci se accepta si raportul de audit finalizat din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificatul de calitate. Cerinta nr. 2 SR EN ISO 14001 sau echivalent Se vor prezenta, in copie, certificate cu termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, care sa ateste implementarea standardului de management al mediului (SR EN ISO 14001 sau echivalent) corespunzatoare activitatilor aferente obiectului procedurii. Conform prevederilor Anexei 2 din Ordinul 509-2011, in cazul unei asocieri, documentul solicitat se va depune individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o va realiza. Daca operatorul economic nu detine certificatul de management al mediului, atunci se accepta si raportul de audit finalizat din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificatul de management al mediului. Modalitatea de indeplinire Copie dupa certificat sau Raportul de audit.

Copie dupa certificat sau Raportul de audit.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 9/14

Fisa de date
Criterii 1 Pretul ofertei Pondere 60.00% Punctaj maxim 60.00

Descriere: Factorul de evaluare 1 - Pretul oferit in lei fara TVA P(1) Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul oferit in lei fara TVA P(1), se calculeaza astfel: a) pentru cel mai scazut pret dintre oferte, se acorda 60 de puncte; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P1 = (Pretul minim/Pretul Ofertei ) X 60 puncte. 2 Perioada de garantie acordata lucrarii exprimat in luni P(2) 20.00% 20.00

Descriere: Perioada de garantie acordata lucrarii - exprimat in luni P(2) Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Perioada de garantie acordata lucrarii P(2), se acorda astfel: a) pentru cea mai lunga perioada de garantie (g maxim) se acorda 20 de puncte; b) pentru alta durata de garantie, mai mica decat cea prevazuta la punctul a) se acorda punctajul astfel: P 2 = (g ofertat/g max ) x 20 puncte. Se va calcula punctajul realizat de fiecare ofertant calificat cu domeniul de activitate corespunzator si care a constituit garantia de participare. Punctajul se calculeaza prin rotunjire la cifra sutimilor, astfel: - daca dupa zecimala aflata pe locul sutimilor se afla una din cifrele 0, 1, 2, 3 sau 4, atunci aceasta zecimala ramane neschimbata; - daca dupa zecimala aflata pe locul sutimilor se afla una din cifrele 5, 6, 7, 8, sau 9, atunci aceasta zecimala se mareste cu o unitate; - daca cifra (sutimilor) la care se face rotunjirea este ,,9, se pune in locul acesteia cifra ,,0, iar cifra din fata ei (cifra zecimilor) se mareste cu o unitate. Perioada de garantie minim acceptata (sub care oferta va fi considerata neconforma) este de 24 luni, iar perioada de garantie maxima este de 60 luni. Peste perioada maxima de garantie mentionata anterior, oferta nu va fi punctata suplimentar, urmand ca punctajul sa fie acordat proportional. 3 Numarul de zile cu restrictionari de circulatie P(3) 20.00% 20.00

Descriere: Numarul de zile cu restrictionari de circulatie P(3) Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Numarul de zile cu restrictionari de circulatie P(3), se calculeaza astfel: a) pentru numarul minim de zile cu restrictionari de circulatie se acorda, se acorda 20 puncte; b) pentru alt timp, mai mare decat cel prevazut la lit. a) punctajul se acorda astfel: P 3 = (nr. minim zile ofertant/ n zile) x 20 puncte. Se va calcula punctajul realizat de fiecare ofertant calificat cu domeniul de activitate corespunzator si care a constituit garantia de participare. Punctajul se calculeaza prin rotunjire la cifra sutimilor, astfel: - daca dupa zecimala aflata pe locul sutimilor se afla una din cifrele 0, 1, 2, 3 sau 4, atunci aceasta zecimala ramane neschimbata; - daca dupa zecimala aflata pe locul sutimilor se afla una din cifrele 5, 6, 7, 8, sau 9, atunci aceasta zecimala se mareste cu o unitate; - daca cifra (sutimilor) la care se face rotunjirea este ,,9, se pune in locul acesteia cifra ,,0, iar cifra din fata ei (cifra zecimilor) se mareste cu o unitate. Numarul de zile cu restrictionari de circulatie maxim acceptat (peste care oferta va fi considerata neconforma) este de 120 de zile, iar numarul de zile minim/realist acceptat este de 5 zile. Sub numarul de zile minim de restrictionari, oferta nu va fi punctata suplimentar fata de punctajul maxim aferent acestui factor de evaluare.
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 40.00 Ponderea componentei tehnice: 40.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract


Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 10/14

Fisa de date
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au posibilitatea de a vizita amplasamentul, cu scopul de a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si risc toti factorii necesari a fi luati in calcul la pregatirea ofertei de executie de lucrari. Vizitarea amplasamentului se va realiza in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante. In acest sens, cu cel putin o zi inainte de realizarea vizitei amplasamentului, se va instiinta, in scris, autoritatea contractanta cu privire la acest aspect (se va completa Formularul nr. 13 din sectiunea Formulare). Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa contina: 1. Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor pe luni si categorii de lucrari, corelat cu legislatia (standarde, normative) in vigoare (Gantt); 2. Descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru executarea lucrarilor, corelata cu graficul de executie; 2.1. Se vor furniza detalii pentru Organizarea de santier propusa, aratnd pozitia diverselor facilitati de care dispune ofertantul (birouri/cazare/unitati/laboratoare, etc) si functiile/operatiunile care urmeaza sa fie efectuate pe santier; 2.2. Se vor furniza detalii complete despre metodele de lucru avute n vedere pentru fiecare operatiune principala necesara pentru finalizarea lucrarilor. Detalierea va fi facuta pentru toate activitatile, subactivitatile si pachetele de activitati necesare indeplinirii contractului; 2.3. Se va prezenta un plan detaliat de program pentru realizarea indeplinirii obiectului contractului n conformitate cu metodologia de realizare a executiei lucrarilor si timpul declarat de finalizare; Planul de lucru propus trebuie: - sa fie conform cu abordarea tehnica si metodologia; - sa demonstreze ntelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini; - incadrarea activitatilor in timp de asa maniera incat sa se asigure finalizarea lucrarilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini. 3. Programul de asigurare a calitatii pentru lucrarea in cauza care trebuie sa cuprinda cel putin: 3.1. Prezentarea generala a lucrarii; 3.2. Descrierea sistemului calitatii, inclusiv procedurile aferente sistemului calitatii (PS) aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute n Caietul de sarcini/propusa; 3.3. Descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari, care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii; 3.4. Planul de control al calitatii, verificarii si ncercarii pentru toate categoriile de lucrari; 3.5. Subcontractantii utilizati si lucrarile ce vor fi efectuate de acestia se vor prezenta subcontractantii, inclusiv acordurile preliminare de subcontractare si lucrarile care vor fi executate de acestia. 4. Planul de management al traficului va cuprinde: 4.1. Memoriu de prezentare a lucrarilor si tehnologiilor de executie si masurile destinate desfasurarii traficului rutier n conditii de siguranta; 4.2. Scheme de semnalizare a zonei de drum n lucru, adaptate la situatia concreta din teren; 4.3. Analiza fazelor de executie d.p.d.v. al sigurantei circulatiei precum si modul de organizare si supraveghere a circulatiei; 5. Planul cu masurile privind protectia mediului va cuprinde urmatoarele elemente: 5.1 Identificarea aspectelor de mediu aferente lucrarilor si activitatilor; 5.2. Identificarea si evaluarea impacturilor asociate aspectelor de mediu; 5.3. Prezentarea planului de actiuni, prioritati, responsabilitati, mijloace si termene de realizare in scopul reducerii impacturilor semnificative asociate aspectelor de mediu; 5.4. Se vor prezenta masurile de protectie a mediului, relevante pentru indeplinirea obligatiilor privind constructiile obiectivelor specificate in cuprinsul caietului de sarcini, atat pe perioada organizarii de santier cat si pe perioada lucrarilor efective. 6. Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la sursele principalelor materiale (depozite, furnizori, materiale); 7. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care sa demonstreze provenienta agregatelor minerale (nisipuri, pietrisuri, piatra sparta si balast) necesare realizarii investitiei. In acest sens ofertantul va declara numele furnizorului care detine permisul de exploatare emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (si, dupa caz Apele Romane), numarul si data permisului de exploatare, precum si numarul si data avizului privind aprobarea preturilor si tarifele reglementate emis de Ministerul Finantelor Publice pentru comercializarea agregatelor minerale declarate in permisul de exploatare (conform Legii 85/2003 privind Legea minelor cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, cu modificarile si actualizarile ulterioare); 8. Agregatele minerale puse in opera trebuie sa fie certificate pentru conformitate de catre un organism de evaluare a conformitatii acreditat. In acest sens Ofertantul va prezenta copie dupa certificatele de conformitate a produselor de constructii necesare obiectului contractului (cf OUG nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, actualizata); 9. Dotarea tehnica minima solicitata va face dovada capabilitatii de a executa lucrarile specifice domeniului de utilizare, la nivelul de calitate prescris de reglementarile tehnice in constructii, potrivit Legii 10/1995 si in conditiile de securitate stabilite de Directiva 89/655/CEE, standardele nationale si europene. Ofertantii vor demonstra ca vor exploata dotarea tehnica minima prezentata respectand prevederilor Ordinului MLPAT 337/N/2000 (prevederi privind utilizarea masinilor si echipamentelor de constructii), publicat in B.C.13/2000; 10. Pe durata executiei, asigurarea si paza santierului cad n sarcina Constructorului; 11. Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu perioada de garantie de buna executie acordata lucrarii exprimata in luni. Nu se accepta o garantie de buna executie mai mica de 24 de luni; 12. Lista normativelor tehnice aplicabile specifice categoriilor de lucrari ofertate; 13. Listele cuprinznd cantitatile de lucrari; 14. Certificate pentru controlul productiei in fabrica CE, pentru toate tipurile de mixturi asfaltice prevazute in proiectul tehnic. Agremente tehnice, declaratii/certificate de conformitate din care sa rezulte nivelul de performanta tehnica si de calitate pentru materiale de baza ce vor fi puse in opera.

Ofertantii trebuie sa mentioneze faptul ca, la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, existente la nivel national, precum si ca le vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului de servicii. Ofertantii economici isi rezerva dreptul de a stabili numarul de utilaje si echipamente necesar indeplinirii contractului de lucrari de executie, supus prezentei proceduri de achizitie, prin dimensionarea acestora in functie de natura si complexitatea lucrarilor. Ofertele care nu vor contine documentele solicitate in cadrul capitolului Modul de prezentare a propunerii tehnice sau nu vor avea dimensionate numarul de utilaje si echipamente vor fi declarate neconforme. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.mmuncii.ro (conform Formularului nr. 12) Oferta care nu va prezenta propunerea tehnica in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante din caietul de sarcini va fi considerata neconforma (in conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 925/2006). Ofertele tehnice nesemnate si/sau nestampilate, vor fi declarate neconforme. Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07 Pagina 11/14

Fisa de date
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Pentru propunerea financiara aferenta executiei de lucrari se vor completa: - formularul de oferta si anexa la Formularul de oferta - Formular nr. 14 si Formular nr. 15; - centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari Formularul nr. 16, conform Ordinului 863/2008; - lista cuprinzand cantitatile de lucrari Formularul nr. 17 - conform Ordinului 863/2008; - lista cuprinzand consumurile de resurse materiale Formularul nr. 18; - lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru Formularul nr. 19; - lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor Formularul nr. 20; - lista cuprinzand consumurile privind transporturile Formularul nr. 21; - graficul general de realizare a investitiei pe activitati. Nu se va permite nicio modificare a valorii ofertei sau a continutului acesteia dupa expirarea termenului limita de depunere. La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (5,10%) la valoarea propunerii financiare constituite/depusa (fara diverse si neprevazute). Mentionam ca, in acord cu prevederile HG 28/2008 cheltuielile aferente organizarii de santier nu sunt purtatoare de cheltuieli diverse si neprevazute. Important: conditia de prezentare a listelor de cantitati cu respectarea legislatiei in vigoare, se refera la obligativitatea utilizarii Formularului nr. 17, astfel incat sa poata fi urmarit modul de formare al pretului ofertei. Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, solicitate in fisa de date a achizitiei, vor reprezenta descrierea si incadrarea in articole de deviz, conform indicatoarelor de norme de deviz seria 1981 sau altele, a lucrarilor pe care ofertantul le considera necesare a fi executate pentru realizarea fiecarui obiect in parte. Incadrarea lucrarilor in articole de deviz si prezentarea acestora ca liste de cantitati prin intermediul formularului F3 este necesara pentru a permite autoritatii contractante sa analizeze modul de formare al pretului ofertei, prin evaluarea resurselor necesare de material si manopera, consumurilor de utilaje si cheltuielilor cu transporturile. Propunerea financiara va fi exprimata in lei si euro, iar TVA-ul va fi evidentiat separat. Pentru propunerea financiara exprimata in euro se va folosi cursul BNR comunicat la data publicarii anuntului de participare n SEAP. Atentie! Oferta care nu contine formularul de oferta, va fi respinsa.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 12/14

Fisa de date
. Prezentarea ofertei - Adresa locului de depunere a ofertelor: Str. Ciobanus nr.2, localitatea Comanesti, judetul Bacau; - Data limita de depunere a ofertelor: conform anuntului de participare; - Data si ora de deschidere a ofertelor: conform anuntului de participare; - Numarul de exemplare in copie: un exemplar Original insotit de 5 Copii. Modul de prezentare al ofertei: Oferta va cuprinde: - Scrisoare de inaintare Formular nr. 22; - Imputernicirea (daca este cazul) - Formular nr. 23; - Dovada constituirii garantiei de participare Formular nr. 24; - Declaratie IMM (daca este cazul) original; - Plicul 1 Documente de calificare (cu opis); - Plicul 2 Propunerea tehnica (cu opis); - Plicul 3 Propunerea financiara (cu opis). Documentele ofertei indosariate, numerotate, stampilate si opisate vor fi introduse in plicuri separate, sigilate, marcate corespunzator cu mentiunea Documente de calificare, Propunere tehnica si Propunere financiara. Acestea se vor intocmi in cate sase exemplare, un original si 5 copii, urmand ca la randul lor sa fie introduse in plicuri separate si marcate cu mentiunea Original si Copie. Plicurile se vor introduce intrun plic exterior, inchis corespunzator, netransparent insotit de scrisoarea de inaintare si dovada constituirii garantiei de participare la licitatie. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA si ora prevazuta in anuntul de participare. Pe plicul exterior vor fi trecute urmatoarele informatii: adresa locului de depunere a ofertelor, respectiv: Str. Ciobanus nr.2, localitatea Comanesti, judetul Bacau; denumirea lucrarilor supuse procedurii de achizitie: Achizitie lucrari de constructii pentru proiectul de investitii Reabilitarea retelei de strazi urbane, trotuare si iluminat public in orasul Comanesti, jud. Bacau. In exteriorul plicului sigilat si stampilat se vor prezenta urmatoarele documente: - scrisoarea de inaintare ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in conformitate cu Formularul nr. 22; - imputernicirea - Formularul nr. 23 pentru reprezentantul ofertantului (daca este cazul); - dovada achitarii garantiei de participare - Formularul nr. 24; - declaratie IMM (daca este cazul) original. La depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va inscrie numarul de inregistrare, data si ora pe exteriorul plicurilor precum si pe scrisoarea de inaintare, in recipisa de primire predata comisionarului. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Toate ofertele primite dupa termenul limita de depunere sau la alte adrese vor fi returnate nedeschise. In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta in original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale, acesta are obligatia de a prezenta originalele in sedinta de deschidere a ofertelor, pentru demonstrarea conformitatii copiilor cu originalele, sau sa prezinte copii autentificate. Riscurile intocmirii ofertei, inclusiv forta majora intra in sarcina ofertantului. Modificarea si retragerea ofertei ofertantul nu are dreptul de a-si retrage oferta sau de a si-o modifica dupa data expirarii datei limita de depunere a ofertelor sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participarea la licitatie. Oferte intarziate: nu se accepta oferte intarziate; Informatii privind insusirea clauzelor contractuale obligatorii. Clauzele contractuale obligatorii insusite de reprezentantul operatorului economic, imputernicit sa semneze oferta si sa angajeze ofertantul in procedura de achizitie pentru atribuirea contractului respectiv. Contractul va fi completat corespunzator cu toate informatiile solicitate, conform Clauzelor contractuale obligatorii. Oferta comuna: mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna; Acestea vor completa Formularul nr. 25 Acord de asociere din sectiunea de formulare. In situatia in care oferta este declarata castigatoare, operatorii economici care au depus oferta comuna vor prezenta la incheierea contractului de achizitie publica acordul de asociere in forma autentificata respectiv contractele de subcontractare incheiate cu subcontractanti si in conditii similare celor declarate in oferta.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 13/14

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional, Axa prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile ale oraselor - poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, sub-domeniul Poli de dezvoltare urbana Tipul de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul Operational Regional - POR

VI.3) ALTE INFORMATII


Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carei oferta are pretul cel mai mic. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Se va reoferta factorul de evaluare Pretul oferit in lei fara TVA, operatorul economic care prezinta cel mai scazut pret fiind desemnat castigator.

La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (5,10%) la valoarea propunerii financiare constituite/depusa (fara diverse si neprevazute). Mentionam ca, in acord cu prevederile HG 28/2008 cheltuielile aferente organizarii de santier nu sunt purtatoare de cheltuieli diverse si neprevazute.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac


Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Conform articolului 2562 din OUG 34/2006, modificata si completata.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul jurifdic al Orasului Comanesti Adresa postala: Str. Ciobanus, nr.2, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Tel. +40 234374274, Fax: +40 234374278, Adresa internet (URL): www.primariacomanesti.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 06-08-2013 15:07

Pagina 14/14