Sunteți pe pagina 1din 10

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETII COMERCIALE [...] S.R.L.

ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. [...] S.R.L. Acest Act Constitutiv este incheiat de catre [.] cu domiciliul n Bucureti, Str. [.] nr. , Bl. [.], Scara

[..], etaj [], ap. [], Sector [], posesor al [] seria [], emis la data de [], de [.], CNP [..]; denumiti in cele ce urmeaza Asociat.

I.

DEFINITII va insemna acest document, impreuna cu toate anexele si alte documente atasate acestuia, asa dupa cum pot fi modificate periodic conform clauzelor sale. va insemna [...] S.R.L. va insemna Legea Nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare. va insemnna moneda oficiala a Romaniei leu.

Act Constitutiv

Societate; Legea societatilor ROL

II. CONSTITUIRE SI FORMA JURIDICA 1. Denumirea Societatii

I.1 Societatea se va numi [...] S.R.L. Denumirea societii a fost rezervat la Oficiul Registrului Comerului a Municipiului Bucureti conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. [......]. 1.2 Toata corespondenta, facturile, contractele si alte documente emise de S.C. [...] S.R.L.vor include denumirea completa, insotita de initialele S.R.L., sediul social, numarul de inregistrare la Camera de Comert Bucuresti, valoarea capitalului social si codul unic de nregistrare.

2. 2.1 2.2

Sediul social Sediul social al Societatii va fi n Bucureti, Str. [.] nr. , Bl. [.], Scara [..], etaj [], ap. [], Sector [], Societatea poate infiinta, pe baza hotararii adunarii Asociatilor, sucursale, filiale si reprezentante, magazine, depozite si unitati de productie pentru a facilita desfasurarea activitatilor sale. Forma juridica a Societatii S.C. [...] S.R.L.este constituita sub forma unei societati cu raspundere limitata, in conformitate cu Legea privind societatile comerciale. S.C. [...] S.R.L.. isi va desfasura activitatea conform acestui Statut si cu prevederile obligatorii ale legislatiei romane. S.C. [...] S.R.L.. va fi o entitate juridica independenta, autonoma, cu conducere proprie, avand registre contabile si conturi bancare in nume propriu. S.C. [...] S.R.L.. va avea dreptul, in nume propriu, sa incheie contracte, sa dobandeasc drepturi patrimoniale si nepatrimoniale, sa isi asume si indeplineasca obligatii, sa actioneze si sa fie actionata in judecata in instante de drept comun si tribunale arbitrale in Romania si strainatate.

3. 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Operatiunile de incasare si plata referitoare la activitatile S.C. [...] S.R.L.vor fi efectuate prin conturi bancare in ROL si in moneda convertibila, deschise la banci din Romania sau prin conturi in moneda convertibila deschise la banci din strainatate. Obligatiile Societatii sunt garantate numai de activele sale. Asociatii vor fi raspunzatori pentru plata cotei de capital subscrise de ei, in masura in care acea cota de capital subscris nu a fost achitata Societatii. Durata Durata de functionare a Societatii este nelimitat.

3.6

4.

5.

Obiectul de activitate Obiectul de activitate al Societatii va consta din urmatoarele:

5.1

Obiectul principal de activitate al Societatii va fi: Clasa CAEN [.......] COD CAEN [....]

5.2

Celelalte obiecte de activitate ale Societatii vor fi urmatoarele: COD CAEN [....] precum si toate celelalte activitati auxiliare si necesare legate de obiectivele Societatii, asa dupa cum sunt descrise in acest articol. III. CAPITAL SOCIAL SI PARTI SOCIALE

6. 6.1

Capitalul social Capitalul social al S.C. [...] S.R.L.insumeaza 2.000.000 ROL, subscris i vrsat n totalitate de asociai. Valoarea unei pri sociale este de 100.000 ROL (o sut de mii lei).

6.2 Capitalul social este mprit n 20 de pri sociale i este deinut n totalitate de catre asociatul unic [.] cu domiciliul n Bucureti, Str. [.] nr. , Bl. [.], Scara [..], etaj [], ap. [], Sector [], posesor al [] seria [], emis la data de [], de [.], CNP [..]; 6.3 7. Partile sociale nu pot fi reprezentate de certificate negociabile. Transfer de parti sociale

7.1 Oricare din Asociati poate transfera sau ceda celuilalt Asociat toate sau parte din partile sociale pe care le detine in S.C. [...] S.R.L. 7.2 Un Asociat poate ceda unor terti toate sau parte din partile sociale pe care le detine in S.C. [...] S.R.L., numai cu acordul adunarii Asociatilor luat in conditiile legii, iar in acest caz, ceilalti Asociati vor avea la dispozitie 30 (treizeci) de zile de la data notificarii cesiunii pentru a-si exercita dreptul de prim refuz referitor la achizitionarea partilor sociale respective, in schimbul unui pret similar sau substantial echivalent cu pretul la care Asociatul cedent doreste sa vanda partile sociale .

7.3 Cesionarul partilor sociale ale unui Asociat va accepta, in mod expres, in scris, sa se oblige sa respecte toate clauzele si conditiile acestui Act Constitutiv, in vigoare inainte de transferul respectivelor parti sociale. 7.4 Orice transfer de parti sociale efectuat conform prezentului Act Constitutiv va fi comunicat autoritatilor competente din Romania si inscris in registrele S.C. [...] S.R.L.si inregistrat la Registrul Comertului. Transferul produce efecte fata de terti numai din momentul inscrierii in Registrul Comertului. 7.5 In cazul in care toate partile sociale sunt transferate unuia dintre Asociati, acesta va deveni Asociat unic, in conformitate cu prevederile Legii privind societatile comerciale. 7.6 Administratorul va recomanda orice majorare de capital social necesara functionarii S.C. [...] S.R.L.si va inainta un raport scris Adunarii generale, pentru informare. 7.7 Orice majorare a capitalului social alS.C. [...] S.R.L.prin contributii suplimentare in numerar sau natura va fi mai intai oferita Asociatilor existenti, proportional cu cota lor de participare la capital la data majorarii capitalului (drept de preemtiune). In cazul in care sunt Asociati care nu doresc sa participe la majorarea capitalului proportional cu cota lor de participare la capital, ceilalti Asociati vor avea dreptul de a subscrie si de a achita totalitatea partilor sociale ramase sau parte din acestea care, altfel, ar fi revenit asociatului care nu a participat la majorarea capitalului. Aceste parti sociale se vor imparti intre ceilalti Asociati, proportional cu cota lor de participare la capitalul social la acea data. Partile sociale pot fi subscrise de terte parti numai daca toti Asociatii existenti sau parte dintre acestia nu vor subscrie toate partile sociale noi oferite in perioada stabilita de Adunarea generala extraordinara pentru exercitarea dreptului de preemtiune. 7.8 Capitalul social poate fi majorat prin contributii in numerar sau in natura, incorporarea rezervelor, dividendelor, conversia datoriilor in parti sociale sau orice alte metode prevazute de lege. 7.9 Hotararea care aproba majorarea capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Dreptul de preemtiune mentionat la art. 7.7 de mai sus poate fi exercitat in termen de 1 (una) luna de la publicarea hotararii. 7.10 Hotararea referitoare la majorarea capitalului social va produce efecte numai daca este pusa in aplicare in termen de 1 (un) an de la data publicarii acesteia. 7.11 Capitalul social nu poate fi majorat si nici nu pot fi emise noi parti sociale daca majorarea de capital anterioara nu a fost achitata integral. 7.12 Dreptul de preemtiune al Asociatilor nu poate fi redus sau suprimat de intelegeri intre Asociati sau prin hotararea unei Adunari Generale. Oricare din Asociati poate renunta la dreptul sau de preemtiune sau la exercitarea unui astfel de drept in termenul stabilit la art. 7.9 de mai sus. Partile sociale care i s-ar fi cuvenit vor fi subscrise de asociatul ramas sa subscrie dupa ce ceilalti Asociati au renuntat la exercitarea dreptului de preemtiune sau nu l-au exercitat in termenul legal, in totalitate, sau de fiecare din Asociati, in parte, proportional cu cota lor de participare la capital. Daca nici unul din Asociati nu subscrie partile sociale respective, atunci acestea vor putea fi oferite unui/unor terti. 7.13 Capitalul social poate fi diminuat, cu conditia respectarii nivelului minim prevazut de lege, prin hotararea adunarii Asociatilor. 7.14 Hotararea de reducere a capitalului social va indica motivele care au determinat aceasta hotarare si metoda prin care se va realiza.

7.15 Capitalul social poate fi diminuat numai dupa expirarea a 2 (doua) luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII 8. 8.1 8.2 9. 9.1 Adunarea generala Adunarea generala este organul suprem de conducere S.C. [...] S.R.L.. Fiecare parte sociala confera Asociatilor dreptul la un vot. Sedintele si hotararile Adunarii generale Administratorul va convoca Adunarea generala ori de cate ori va fi necesar, dar cel putin o data pe an, la sediul S.C. [...] S.R.L., sau oriunde sunt unanim de acord Asociatii sa se desfasoare sedinta acesteia. Adunarea se va putea tine si prin video sau tele conferinta. Sedintele Adunarii generale vor fi convocate de Administrator prin notificarea scrisa prin posta recomandata a celorlalti membri la domiciliul lor legal, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de sedinta. Notificarea scrisa va contine data, locul, ora, ordinea de zi si copii ale tuturor documentelor care vor fi luate in discutie. Se poate renunta la formalitatile de convocare a Adunarii generale daca toti Asociatii sunt de acord in aceasta privinta. Notificarea se poate face si prin fax sau posta electronica cu confirmare de primire. Oricare dintre Asociati care detine cel putin o patrime din partile sociale ale S.C. [...] S.R.L.va avea dreptul sa convoace Adunarea generala printr-o notificare scrisa adresata cu 10 (zece) zile inainte care sa indice scopul unei astfel de sedinte. Sedinta va fi prezidata de oricare dintre Asociati sau de reprezentantii acestora. Pentru ca Adunarea generala sa poata lucra valabil, este necesara constituirea unui cvorum prin prezenta Asociatilor care sa reprezinte cel putin 51% (cincizeci i unu la sut) din capitalul social. Hotararile Adunarii generale vor fi valabile daca vor fi luate de majoritatea absoluta a Asociatilor si a partilor sociale. Pentru hotararile avand ca obiect modificarea sediului social, a obiectului de activitate, a duratei societatii, fuziunea si divizarea, modificarea capitalului social, dizolvarea si lichidarea societatii sau actiunea in raspundere impotriva administratorilor este necesar votul Asociatilor care sa reprezinte 76% din capitalul social, daca prezentul Act constitutiv nu prevede altfel. Oricare din Asociati poate fi reprezentat in Adunarea generala de un mandatar cu procura autentica sau sub semnatura privata si eliberata in mod special pentru a participa la sedinta Adunarii generale. Orice persoana, avand capacitate deplina de exercitiu, poate reprezenta prin mandat unul dintre Asociati. Procesele verbale ale sedintelor Adunarii generale vor fi consemnate de un (o) secretar(a) desemnat(a) de catre Adunarea generala. Fiecare Proces verbal va fi semnat de toti reprezentantii Asociatilor care au fost prezenti, precum si de secretar(a), imediat ce va fi posibil, iar dupa ce a fost semnat, va reprezenta documentul complet si valabil al respectivei sedinte. Hotararile Adunarii generale pot fi adoptate si prin posta sau fax, cu conditia ca toti Asociatii sa

9.2

9.3

9.4 9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

confirme in scris ca sunt de acord cu o astfel de modalitate de adoptare a hotararilor. Hotararile luate astfel vor fi comunicate Asociatilor de Administrator. 10. Obligatiile si Competentele Adunarii generale Adunarea generala va trebui sa hotarasca asupra urmatoarelor probleme: a. b. adoptarea Planului anual de afaceri; adoptarea si revizuirea graficului de autoritate, care prezinta limitele financiare exacte ale autoritatii administratorilor si directorilor executivi; schimbarea denumirii Societatii; fuzionarea cu o alta Societate; majorarea sau reducerea capitalului social; efectuarea unor investitii in capitalul unei alte societati, infiintarea de filiale, sucursale, birouri, agentii, reprezentante; numirea si revocarea Administratorilor precum si stabilirea remuneratiei acestora; initierea actiunii in raspundere impotriva Administratorului; aprobarea bilanturilor anuale si conturilor de profit si pierderi ale S.C. [...] S.R.L. distribuirea dividendelor S.C. [...] S.R.L. incheierea contractelor de ipoteca, gaj sau infiintarea altor sarcini asupra bunurilor S.C. [...] S.R.L.., contractarea de imprumuturi; orice modificare la Actul Constitutiv al Societatii; dizolvarea si lichidarea Societatii; semnarea, modificarea sau rezilierea tuturor contractelor ; aprobarea tuturor activitatilor care nu sunt incluse in operatiunile obisnuite ale S.C. [...] S.R.L.

c. d. e. f.

g. h. i.

j. k.

l. m. n. o.

11.

Administratorul

11.1 Administratorul va fi numit de Adunarea generala. 11.2 Administratorii pot fi de orice nationalitate. 11.3 Primul administrator al S.C. [...] S.R.L. va fi MEDELE PETRIOR , cu domiciliul n Bucureti, Str. Viorele nr. 32, Bl. 17, Scara A, etaj 8, ap. 35, posesor al CI seria RD 219835, emis la data de 12.01.2002, de Secia 14 Poliie Bucureti, CNP 1720802163204,. Dl. MEDELE PETRIOR declara pe proprie raspundere ca indeplineste conditiile cerute de legislatia romana in vigoare pentru a indeplini

mandatul de administrator al Societatii. 11.4 S.C. [...] S.R.L.. se va angaja legal prin semnatura Administratorului si stampila Societatii, in limitele stabilite de graficul de autoritate dat periodic administratorului, conform hotararii Adunarii generale. 11.5 Administratorul va fi numit pe o perioada: a. b. care se incheie la data revocarii unei astfel de numiri de catre Adunarea Generala; data renuntarii la mandatul de administrator, sau

oricare dintre situatii va aparea mai intai. Administratorul poate fi reales de Adunarea Generala. 11.6 11.7 Administratorul va numi directori executivi, conform cerintelor S.C. [...] S.R.L. Administratorul poate intreprinde orice actiune, cu exceptia celor date in competenta Adunarii Asociatilor, pentru a atinge obiectivele S.C. [...] S.R.L. va supraveghea activitatea directorilor executivi si va asigura desfasurarea operatiunilor zilnice ale S.C. [...] S.R.L.in conformitate cu acest Act Constitutiv, directivele si hotararile Adunarii generale, si toate legile si regulamentele romane in vigoare. Administratorul isi va inregistra specimenul de semnatura la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti in termen de 15 (cincisprezece) zile de la numirea sa de catre Adunarea generala. Administratorul va putea sa delege numai parte din atributiile sale catre un tert si numai pe baza unei procuri speciale autentice. V. PROBLEME FINANCIARE 12. 12.1 Principii contabile S.C. [...] S.R.L. isi va tine evidenta si registrele in conformitate cu legislatia si regulamentele in vigoare in Romania. Evidenta si registrele contabile ale S.C. [...] S.R.L. pot fi revizuite anual de o firma de cenzori externi, selectionata de Adunarea generala. S.C. [...] S.R.L.. isi poate stabili, in limitele prevazute de legislatia romana, proprii sai coeficienti de amortizare, asa dupa cum hotaraste Adunarea Asociatilor. Asociatii sau reprezentantii lor legali vor avea acces deplin, la cerere, la toate registrele, evidentele si documentele contabile si financiare ale S.C. [...] S.R.L. Asociatii vor avea dreptul sa apeleze, pe cont propriu, la cenzori, contabili, avocati si alti experti angajati in cadrul S.C. [...] S.R.L.., cu scopul de a inspecta oricare si toate evidentele si bunurile S.C. [...] S.R.L., oferindu-le asistenta si cooperand cu acestia pentru a le facilita aceasta inspectie. Exercitiu bugetar Exercitiul bugetar al S.C. [...] S.R.L.se va extinde pe perioada unui an calendaristic, cu conditia ca primul exercitiu sa inceapa din momentul formarii S.C. [...] S.R.L. pana la sfarsitul anului, pe 31 decembrie.

11.8

11.9

12.2

12.3

12.5

13.

14 14.1

Rapoarte financiare Administratorul va avea in vedere elaborarea rapoartelor financiar-contabile pentru S.C. [...] S.R.L., constand din raportul financiar anual si declaratia de profit si pierderi, raportul fluxului de numerar, precum si rapoartele si notele financiare conexe. Cel mai tarziu pana la 30 martie a fiecarui exercitiu financiar, Administratorul va convoca Adunarea generala care va decide asupra urmatoarelor probleme: a. b. aprobarea rapoartelor financiar-contabile; distribuirea dividendelor.

14.2

15

Administratorul va prezenta toate rapoartele financiar-contabile cerute, in forma corespunzatoare, autoritatilor guvernamentale pertinente, asa dupa cum prevad legile si regulamentele din Romania, in termenul specificat de acestea.

VI. DURATA, INCETARE SI LICHIDARE 16. Durata Acest Act Constitutiv va fi in vigoare de la data semnarii sale de catre toti Asociatii pe o durata de timp nelimitata. 17. 17.1 Dizolvare si Lichidare S.C. [...] S.R.L. poate fi dizolvat in urmatoarele situatii: a. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate; b. actul constitutiv alS.C. [...] S.R.L.este declarat nul; c. prin hotararea Adunarii generale a Asociatilor; d. cand capitalul social se diminueaza sub nivelul minim legal; e. falimentul societatii; f. 17.2 17.3 alte cauze prevazute de lege.

Dizolvarea societatii trebuie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Dizolvarea societatiiS.C. [...] S.R.L.va avea ca efect initierea procedurilor legale de lichidare. Dizolvarea poate avea loc fara lichidare in cazul in care S.C. [...] S.R.L.fuzioneaza sau urmeaza procedura de divizare sau in orice alte cazuri prevazute de lege. De la data dizolvarii, Administratorii trebuie sa inceapa procedurile de lichidare, in cazul in care Adunarea generala sau instanta judecatoreasca care conduce procedurile de dizolvare nu prevede altfel. Incepand cu data dizolvarii, Administratorii nu mai pot intreprinde tranzactii noi; in caz contrar, ei vor fi tinuti raspunzatori, separat si in solidar, pentru aceste tranzactii. S.C. [...] S.R.L.isi va mentinte forma juridica pana la finalizarea lichidarii. Orice lichidare va fi efectuata conform prevederilor obligatorii in vigoare ale legislatiei si

17.4

17.5 17.6 17.7

regulamentelor romane si ale prezentului Act Constitutiv. 17.8 17.9 17.10 Administratorul va actiona in calitate de lichidator in cazul in care Adunarea generala nu numeste alte persoane in aceasta functie. Lichidatorul va incheia tranzactiile in desfasurare, va incasa creantele si va converti activele ramase aleS.C. [...] S.R.L.in lichiditati. Castigurile obtinute din operatiunile de lichidare vor servi in primul rand la stingerea datoriilor S.C. [...] S.R.L.., (inclusiv, dar fara a se limita la acestea, datoriile catre Asociati), precum si la acoperirea cheltuielilor efectuate pentru lichidarea S.C. [...] S.R.L. Soldul va fi distribuit Asociatilor proportional cu cota lor de participare la capitalul social.

VII. LEGEA APLICABILA; SOLUTIONAREA LITIGIILOR 18. Legea aplicabila Prezentul Act Constitutiv si orice litigiu, controversa sau diferend ce decurge din sau are legatura cu acesta va fi interpretat si solutionat conform legislatiei romane. 19. Solutionarea litigiilor

19.1 Asociatii vor actiona cu buna credinta in vederea solutionarii pe cale amiabila a oricaror dispute, controverse sau diferende care decurg din sau au legatura cu acest Act Constitutiv. 19.2 Orice controversa sau pretentie care ar decurge din sau ar fi in legatura cu prezentul Act Constitutiv, cu aplicarea sau interpretarea acestuia, va fi supusa instantelor romane competente.

VIII. DIVERSE 20. Modificari Acest Act Constitutiv poate fi modificat numai printr-un Act aditional inregistrat la Registrul Comertului Bucuresti, in conformitate cu legislatia romana. 21. Cheltuieli Orice cheltuieli, taxe si impozite efectuate in mod rezonabil si cu buna credinta de catre Asociati pentru elaborarea, incheierea si inregistrarea acestui Act Constitutiv si formarea S.C. [...] S.R.L. vor fi rambursate de S.C. [...] S.R.L. la prezentarea documentelor justificative. 22. Retragerea Asociatilor Oricare Asociat se poate retrage din societate, pe baza unei notificari scrise adresate administratorului societatii, in cazul in care nu este de acord cu hotararile adunarii Asociatilor. 23. Formaliti de nregistrare

DREPT MARTURIE CELOR MENTIONATE, Asociaii au semnat prezentul Act Constitutiv in 4 (patru)

exemplare originale. Asociai

________________________

______________________

_______________