Sunteți pe pagina 1din 4

180

Inifierein TEHNOREDACTARE

REDACTAREA DO

7.5.REDACTAREA DE SGRISORI DIFERITELOR TIPURI


7.5.1.Gerere de oferti
GRUPUL$COLAR INDUSTRIAL NR. 14 200420 Craiova,str.N. Titulescu10 Telef.:025ll4l 65 33 Nr.23ll12 iunie2004 Citre SOCIETATEA COMERCIALA,,MOBILA''S.A 43000Oradea Sn. Lalelelor 45 Ref.: Cerere de oferti mobilier si dea in folosintdo cantini pentru elevi, cu Unitateanoastrdgcolari urmeazd capacitatea de 100de locuri. unui mobilier adecvat,pentru servireamesei elevilor, infr-o Dorind asigurarea plicuti, ne adresdm de a ne trimite o ofertd societilii dv., cu rugdmintea ambian!6 detaliatiin acest sens. materialul de mobilier de caredispuneli, in ofertd vi rugim sd prbcizafimodelele prefurilegi termenul de liware. din caresuntconfecfionate, ofertadv., vi mulfumimanticipat. in speranla cd vom gisi convenabild

7.5.2.Oferti-rd

SOCIETATEACC 4300Oradea Str.Lalelelor 45 Nr.432/30iunie2(

Ref.: Ofertdmo

Ca rdspuns la s aducemla cunogt mobilier de tipul c dobAnditipe parcu

Vi trimitem al noastrd, cu specific

Sperdnd cd veli acordati. DIRECTOR;

DIRECTOR, AUREL POPA

CONTABIL $EF, MARIANA NITA

Ing. MARIUS p

Anexe: I catalog produs 1 setschife

rein TEHNOREDACTARE

REDACTAREA DOCUMENTELOR OFICIALE

DESCRISORI

7.5.2. Oferti-rispuns
SOCIETATEA COMERCIALA,,MOBILA'' S.A 4300Oradea Str.Lalelelor45 Nr. 432130 iunie 2004

Cdtre GRUPUL $COLAR INDUSTRIAL NR. 5 CIALA ,,MOBILA" S.A 200420Craiova Str.V. Contal0

Ref.: Ofertdmobiliercamere cimin pentruelevi, cu elevilor, inft-o ea,mesei ft a ne rimite o ofertd materialul dispuneli, care limanticipat. Ca rdspuns la scrisoarea dv. nr. 345/10martie2004,pentrucarevd mullumim, vi aducemla cunoqtinti c[ Societatea ComercialdMOBILA S.A bste specializati in mobilier de tipul celui solicitat de dv., avind in acestdomeniu,o buni experienli dobAnditipe parcursulcelor zeceani de activitate. Vi trimitem aldturatun catalogcomplet al mobilierului executatde societatea prefurilorde fabricafie, precumgi un setde schile. noastri,cu specificarea pentru increderea Sperdnd ci ve{i apreciafavorabil oferta noasfii, vi mulEumirn acordati.

DIRECTOR,
CONTABIL $EF,
I

CONTABTL$EF, Ec. MIHAI DINU

Ing.MARruSPOPA
Anexe: 1 catalog produse I set schife

MARIANA NITA

182

Initierein TEHNOREDACTARE

REDACTAREA D

7.5.3.Scrisoarede comandi
GRUPUL$COLAR INDUSTRIAL NR. 14 200420Craiova,str.N. Titulescu10 Telef.:0251/41 65 33 Nr. 234115 septembrie 2004 Cdtre DEPOZITUL DE PAPETARIE 200420 Craiova nr. 12 Str.Titu Maiorescu papeterie Ref.: Comandiobiecte Vi rugim sdne livrafi contracosturmdtoarele tipuri de obiecte depapetdrie: Nr. crt. 1 Denumire obiect Hdrtiede scris- A'4 Hirtie XEROX Cernealineagri U.M. Buc. Buc. Buc. Cant. 3 000 Pref unitar (in lei) 500 I 000 10000

7.5.4. Cerere

i
.

Subsemn ,,GH.CHITU' mi aproba elib Solicitace Vd mulfum

Data

t2.x.20

DomnuluiDir

2.
3.

5 000 20

7.5.5.Scrisoa
prin virament nr. 4578900 B.R.D.- Craiova Plataseva efectua din contulnostru

DIRECTOR, AUREL POPA

CONTABIL$EF, MARIANA NITA

Redactarea r etapele parcurse Aceasta nu e sau firmei cdreiz intenfieeste pers I I $ I I $ I

Recomanddr O scrisoare dt TrebuiesI fie Paragrafele se Trebuiesdrel Trebuiesdfie Nu trebuiesi Trebuieadres

titiere in TEHNOREDACTARE

REDACTAREA DOCUMENTELOR OFICIALE

183

personale 7.5.4. Gererea

DOMNULE DIRECTOR.

UL DE PAPETARIE aiova laiorescu nr. 12

Subsemnatul Popescu Alexandru, elev la Colegiul National Economic ,,GH. CHITU" - Craiova,clasaa X-a C - invildmdnt de zi, cu respectvd rog ami aproba eliberareaunei adeverinle de elev. Solicit aceastiadeverinfd, fiindu-mi necesard la medicul de familie. Vd mulfumesc.

obiecte de papetdrie:

Data

Semnitura,

12.x.2004

lant.

Pref unitar (in lei) 500 I 000 10000 DomnuluiDirectoral ColegiuluiNalionalEconomic ,,GH.CHITU" - Craiova

7.5.5. Scrisoarea de intenlie


- Craiova 78900 B.R.D. Redactareaunei scrisori de intenfie (sau de prezentare) face parte din parcurse pentruselectarea etapele resurselor umane. Aceastanu esteo scrisoare tip - ea trebuie sd rdspunddcerinfelor instituliei sau firmei cdreiaii este trimis5. Putem spune c6, prin natura sa, o scrisoarede qi trebuiesd insofeascdCV-ul respectiveipersoane. intenfieestepersonalizatd Recomsnddri pentru editarea unei scrisori de intenlie: de intenfietrebuiesd fie scrisdcorect. b O scrisoare o pagind). I Trebuiesd fie concisd(si nu depdgeascd se vor distan{ala un rAnd. b Paragrafele $ Trebuiesd reflecteinteresulautoruluipentru firma la care doregte angajarea. directS. b Trebuiesd fie scurtdgi intr-o fonnd de adresare in CV. b Nu trebuiesd con{indinfonnaliile prezentate unei anumitepersoane b Trebuieadresatd

CONTABTL $EF, MARIANA NITA