Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT, PRIMAR Nicolae Iustin URDEA

NicolaeIustin Urdea
SECIUNEA II CAIET DE SARCINI

Digitally signed by Nicolae-Iustin Urdea DN: c=RO, l=Sat. 2 Mai (Com. Limanu), cn=Nicolae-Iustin Urdea, serialNumber=2006051670UNI2, name=Nicolae-Iustin Urdea, givenName=Nicolae-Iustin, sn=Urdea Date: 2012.10.03 13:42:33 +03'00'

Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia de atribuire i constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz, de ctre fiecare ofertant, ofert. Cerinele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. n acest sens, orice ofert prezentat, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luat in considerare, dar numai in msura in care propunerea tehnic presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinelor minimale din caietul de sarcini. CAP. 1 CADRUL GENERAL GENERALITI Consiliul Local Limanu organizeaz procedura de atribuire a contractului de Moderinizare drumuri de exploatare agricola, comuna Limanu judetul Constanta. Cap. 2. SPECIFICAII TEHNICE OBLIGATORII 2.1. Specificaii tehnice Se vor respecta specificaiile din proiectul tehnic, caietele de sarcini pe categorii, al obiectivului de investiii parte integranta din prezentul caiet de sarcini. Cap. 3. DATA DE NCEPERE A CONTRACTULUI 3.1 Data de ncepere Contractul de achizitie publica va intra in vigoare in momentul primirii ordinului de incepere emis de autoritatea contractant. 3.2 Perioada de execuie Perioada de executie a lucrrilor va fi de 12 luni calendaristice de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

3.3 Perioada de garantie Perioada de garanie a lucrrilor va fi de minim 12 luni calendaristice de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn la recepia final. Cap. 4. PROPUNEREA TEHNICA Propunerea tehnic va conine: Metodologia i planul de lucru pentru executarea lucrrilor. Metodologia va contine o descriere detaliata a tehnologiei propuse pentru executarea lucrarilor, pentru fiecare etapa de lucru, si cu graficul de executie propus pentru realizarea obiectivului de investitii. 1. Programul de lucru, cu descrierea activitilor, indicnd ordinea i programarea n timp a acestora; 2. Stabilirea activitilor i sarcinilor concrete ncredinate personalului implicat; 3. Programul calitii va concretiza sistemul de asigurare al calitii la particularitile lucrrii. Programul calitii trebuie s cuprind: a) Descrierea sistemului calitii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinznd procedurile aferente sistemului calitii; b) Listele cuprinznd procedurile tehnice de execuie a principalelor categorii de lucrri privind realizarea obiectivului; c) Planul de control al calitii; d) Programul de incercari/masuri/verificari necesare pentru toata durata de executie a lucrarilor e) Laboratoare utilizate si autorizate, cu grad corespunztor lucrrilor. 4. Planul masurilor de indeplinire a cerintelor si reglementarilor nationale si internationale privind protectia mediului va contine : a) managementul protectiei mediului si metodologia propusa cu informatii detaliate pentru realizarea si indeplinirea acestuia. b) soluiile de management a proteciei mediului pe toata perioada de executie a lucrarilor, si implementarea tuturor masurile necesare pentru protectia mediului si eliminarea impactului negativ al lucrarilor asupra mediului 6. Listele de cantiti conform formularelor prevzute n proiectul tehnic. La elaborarea propunerii tehnice ofertanii vor ine cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, conform Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii n munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Not: Lipsa informatiilor sau prezentarea de informatii incorecte/incomplete in continutul propunerii tehnice ce reprezinta abateri tehnice majore (erori ce nu intra in categoria viciilor de forma si care nu sunt in concordanta cu cerintele caietului de sarcini - respectiv a proiectului tehnic si a detaliilor de executie) sau cu normele legale in vigoare va atrage descalificarea ofertei ca neconforma.
2

Nerespectarea cantitilor din caietul de sarcini - listele de cantiti, prin ofertarea de cantiti n plus sau n minus (care nu sunt considerate vicii de form sau erori aritmetice) va conduce la descalificarea ofertei ca neconform. Cap.5. PROPUNEREA FINANCIAR Propunerea financiara, va contine 1. Formularul de oferta si Anexa din Seciunea III Formulare 2. Graficul de execuie al lucrrilor, fizic i valoric, detaliat pe luni si categorii de lucrari conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini. Centralizatorul final al cheltuielilor pe obiectiv Moderinizare drumuri de exploatare agricola, comuna Limanu - judetul Constanta Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (fara TVA) atat in Lei cat si in Euro. Echivalentul in Euro al valorii exprimate in Lei va fi conform cursului mediu afiat BNR din luna anterioar celei n care se depun ofertele. Preul contractului rmne ferm n lei (nu se actualizeaza) pe toat durata de ndeplinire a acestuia. Cap. 6. MODALITI DE PLAT Decontarea lucrarilor se va face pe baza situatiilor de plata confirmate de dirigintele de santier. Acestea vor cuprinde cantitatile real executate, rezultate din masuratori si inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la contract. Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului Tehnic, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantitati de lucrari va fi facuta numai de catre Proiectant si va fi insusita daca este cazul de verificatorul proiectului. Aceste modificari vor fi inaintate Beneficiarului si Constructorului sub forma de Dispozitie de santier a Proiectantului. Dispozitia de santier si listele de cantitati aferente acesteia vor fi semnate de Proiectant, Dirigintele de santier si Constructor. In cadrul acesteia se va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari si se va identifica sursa de finantare. Este interzisa executia si confirmarea lucrarilor suplimentare fara a fi aprobate in prealabil de catre Beneficiar prin Acte Aditionale. Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate. In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala Constructorului. Executantul raspunde in fata organelor de control si suporta toate sumele considerate ca fiind incasate nejustificat precum si foloasele necuvenite stabilite.

Cap.7. CRITERIU DE ATRIBUIRE Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic Factori de evaluare si ponderea lor: Nr. crt. 1. 2. Factori de evaluare Preul ofertei Perioada de garantie a lucrarilor executate (Dg) TOTAL Punctaj maxim 70 30 100

1. Punctajul pentru factorul de evaluare Preul ofertei se acord astfel : a) pentru preul minim ofertat care asigur nivelul calitativ, tehnic i funcional al ofertei, se acord punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pre dect cel prevzut la lit. a) se acord punctajul astfel : Punctaj (n) = [pre minim / pre (n)] x punctajul maxim, unde: Punctaj (n) = punctajul ofertei n; pre (n) = preul ofertei n; punctaj maxim = 70, punctajul pentru preul minim, conform punctului a) 2. Punctajul pentru factorul de evaluare "Perioada de garantie a lucrarilor executate" Dg se acorda astfel: Nu se accept perioade de garanie mai mici de 12 luni calendaristice. Pentru o perioada de garantie mai mica de 12 luni oferta va fi considerata neconforma. Pentru ofertele care prevd garania minim acceptat de 12 de luni se acord 0 puncte a) Pentru oferta care prevede o perioad de garanie a lucrrilor executate 48 luni se acord punctajul maxim alocat (30 puncte); b) Pentru celelalte oferte, punctajul se acord proporional, astfel: Dg (n) = [ G(n) / Gmax] x 30, unde Dg (n) = punctajul ofertei n; G (n) = termenul de garanie ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaz punctajul Gmax = cel mai mare termen de garanie ofertat n cadrul procedurii de atribuire Not: Perioada de garanie a lucrrii executate trebuie justificat conform normativelor tehnice n vigoare. Dac perioada de garanie ofertat este exagerat de mare i nu este argumentat de ctre ofertant pe baza normativelor tehnice n vigoare, oferta va fi declarata neconforma. La elaborarea propunerii tehnice ofertantii vor avea in vedere faptul ca contractul ce urmeaza a se incheia se va materializa in clauze contractuale, iar parametrii ofertati exclusiv in scopul obtinerii unui punctaj mare si fara corespondent in capacitatea obiectiva a operatorului economic de a-i respecta, vor constitui obligatie contractuala pentru aceasta, cu consecinta suportarii sanctiunilor contractuale, clauze penale, in situatia incalcarii lor.

n cazul n care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaj egal, va fi desemnata cstigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. Daca si n acest caz ofertele nu pot fi departajate (au preturi egale), Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor n cauza, n cadrul clarificarilor, reofertarea n plic nchis, n vederea departajarii ofertelor.

Ionut V. Huhulea

Digitally signed by Ionut V. Huhulea DN: c=RO, l=Com. Limanu, o=COMUNA LIMANU, ou=Serviciul Impozite si Taxe Locale, title=Inspector, cn=Ionut V. Huhulea, 2.5.4.20=0755151713, serialNumber=2006051670HVI4, name=Ionut V. Huhulea, givenName=Ionut, sn=Huhulea Date: 2012.10.03 13:41:44 +03'00'