Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu

DIRECTOR

PROCEDURA PRIVIND PROGRAMU SAPTAMANII !SA STII MAI MU TE" SA #II MAI $UN%&

COD' ()* + ,-

E.' ))))

cercetarii. tineretului si sportului • &S' $( – &nspectoratul scolar )udetean $alarasi • $( – $onsiliul (ocal • $A – $onsiliul de Administratie • $ P – $onsiliul eprezentativ al Parintilor • $# – $onsiliul #levilor 4) Documente de re0erin15' • (egea nr* +./ "I0ELUL DE 0I1IBILITATE 0 1 P X ELABORAT Luca Dorina 0ERI!I%AT Noata Anisoara A0I1AT %EA% Dumitrache Mirela APROBAT Cirlig Marian DATA I"TR2RII 3" 0IGOARE 01. diriginti • Proiectele de activitati pot cuprinde.n.prezinta fiecare activitate deasfasurata in cadrul fiecarui proiect . Definiţii şi abrevieri' *)/ De0ini1ii' • Saptamana „Sa stii mai multe.ane$a / • aport asupra proiectului –raport intocmit de fiecare initiator si coordonator de proiecte-ane$a 0 *)2 A3revieri' • !"#$%S – !rdinul ministrului educatiei.+.+-0 • Anexa la OMECTS nr.. comuna !adovanu. sa fii mai bun!” – program ce are ca scop implicarea tuturor copiilor prescolari si scolari si cadrelor didactice in activitati propuse de elevi si cadrele didactice care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor si care sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora in diferite domenii. sa fii mai bun!”. nu neparat cele prezentate in curriculumul national si sa stimuleze participarea lor in activitati nonformale • Proiect – document realizat conform ane$ei din adresa nr% &'()&%*'%'*+' a I%S%. fara a se limita numai la acestea9  activitati culturale0  activitati te8nico5stiintifice0  educa:ia pentru s. ane$a ' la prezenta procedura • Programul activitatilor (orar) – document ce prezinta planificarea activitatilor pe cicluri si clase in saptamana la care se face referire.ane$a + in procedura aceasta • Fisa de activitate – document realizat conform ane$ei la adresa &'()&%*'%'*+'.Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu PS STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI MULTE SA !II MAI BU"#$ %OD PS &'()*+ Editia . Revizia * Pa-' .% #alarasi care prezinta activitatile propuse spre a fi organizate pe o perioada de o zi sau mai multe zile. parinti si reprezentantii comunitatii locale in $A si se centralizeaza de coordonatorul de proiecte si programe (procesele verbale de la clasa cu propunerile elevilor.-ane$a & la prezenta procedura • Agenda de prezenta – formular pentru prezenta elevilor la activitatile desfasurate .2012 1. invatatori. diriginti • $adrele didactice propun proiecte de activitati in functie de temele propuse05 educatori. procese verbale din cadrul sedintelor comisiilor metodice)5 educatori. invatatori.tate si stil de viata sanatos0  activitati sportive0 .++ – (egea #ducatiei /ationale0 • !"#$%S nr* 1231 din 3+*. "udetul #alarasi 3.08. Domeniul de aplicare' Se aplică copiilor din ciclul prescolar si elevilor din clasele I-VIII si personalului didactic si al Scolii Gimnaziale Dimitrie Ion G ica. 5635 din 31.-.privind structura anului scolar -.4*-. Scopul procedurii' Stabilirea activitatilor si programului pentru Saptamana „Sa stii mai multe.++5-.12. cadre didactice.2012 privind programul “Sa !ii mai mul!e" a #ii mai $un%&' • egulamentul de !rdinea &nterna al Scolii 6imnaziale 7imitrie &on 68ica adovanu0 • Adrease si alte precizari ale "#$%S si &S' $( -) De6crierea 7rocedurii' • !ferta de activitati se realizeaza de catre elevi. parintilor si a proiectelor depuse de cadrele didactice 2. pe baza propunerilor elevilor.

se va stabili $entralizatorul activitatilor din saptamana „Sa stii mai multe./  activitati pentru promovarea valorilor culturale (inclusiv voluntariat. comunicare si relationare)  activitati de educatie ecologia si de protectie a mediului  activitati de educatie rutiera si PS& etc* • • • • • • • • • • • • • ealizarea dezbaterilor in $onsiliul Scolar al #levilor. Revizia * Pa-' 4. sa fii mai bun--coordonator proiecte si programe Analiza activitatilor desfasurate in $onsiliul Profesoral si selectarea activitatii cele mai reprezentative pentru a fi incarcata pe site5ul &S' la pagina creata in acest sens0 5 director.sa fii mai bun!” – coordonator proiecte si programe Pe baza centralizatorului se va intocmi orarul pentru perioada la care se face referire0 5 coordonator proiecte si comisia de intocmire a orarului !rarul stabilit devine obligatoriu pentru toti elevii si cadrele didactice din scoala pentru aceasta perioada0 fiecare clasa si cadru didactic trebuie sa aiba in program cel putin numarul mediu de ore pe zi0 &n aceasta saptamana. fiind un rezultat al optiunii acesteia05 director &n baza proiectelor alese. elevi si parinti la secretariatul scolii05pana pe -1 ale lunii5 cadrele didactice  7ezbaterea proiectelor si activitatilor in cadrul $P. in $onsiliul eprezentativ al Parintilor si in $onsiliul Profesoral a proiectelor depuse5 coordonator proiecte si programe. la primarie si pe site5ul scolii – coordonator proiecte si programe Martie'  &ntocmirea instrumentelor de evaluare pentru activitatile desfasurate5 pana pe +1 ale lunii 5 #12#  &ntocmirea orarului0 5 pana pe -. ale lunii – coordonator proiecte si programe si comisie orar scoala  Afisarea orarului in scoala si pe site scoala0 5 pana pe -= ale lunii 5 director A7rilie' . director &n $onsiliul Profesoral. caritate. coordonator proiecte si programe &ntocmirea raportului final ce va fi transmis catre &S' impreuna cu e<emplele de buna practica si incaracrea activitatii selectate in cadrul $P pe site5ul &S'* Calendar activitati' Decem3rie'  $olectarea propunerilor de activitati de la elevi (in cadrul orelor de dirigientie5proces verbal). activitati pentru cetatenie democratica0 Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu PS STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI MULTE SA !II MAI BU"#$ %OD PS &'()*+ Editia . $ P si $# si selectarea pe baza unei grile de puncta) a celor mai reprezentative (daca numarul de proiecte depaseste necesarul pentru acoperirea intregii saptamani)5ane<a 2 – se foloseste daca este cazul 5 director #e3ruarie'  $entralizarea activitatilor pe baza formularului tip0 – coordonator proiecte si programe  Aprobarea in cadrul $A al scolii0 5 pana pe +1 ale lunii 5 director  Popularizarea programului activitatilor prin afisare in scoala. de la parinti (sedinte cu parintii –proces verbal) si de la reprezentantii $( si primarului in $A (proces verbal)0 Ianuarie'  7epunerea de proiecte de catre cadrele didactice. responsabilitate sociala. iar cadrele didactice vor semna pentru activitatile pe care le coordoneaza sau la care sunt asociate – responsabil verificare condica $adrele didactice care coordoneaza activitatile vor intocmi pentru fiecare activitate fisa activitatii. raportul asupra proiectului coordonat – coordonatorii de proiecte #laborarea instrumntelor si criteriilor de evaluare pentru activitatile desfasurate – responsabil #12# Fiecare elev din scoala are liberatea de a5si alege zilnic activitatile la care doreste sa participe0 Absentele elevilor se trec in catalog la rubrica Purtare0 5 invatatorii si dirigintii &ncarcarea activitatilor desfasurate pe site5ul scolii la pagina Sa stii mai multe. implicare activa in societate. de la cadrele didactice (in cadrul sedintelor de comisie metodica –proces verbal). condica de prezenta va fi scrisa conform noului program. din proiectele depuse se vor alege acelea care sa reflecte obiectivele educationale specifice comunitatii scolare.

+$irlig "arian 7irector +*+-*-.+$irlig "arian 7irector +*+-*-. 1 1 & .+$irlig "arian 7irector +*+-*-. 3 3 & .+$irlig "arian 7irector +*+-*-. imagini in format digital cu produsele proiectului.+$irlig "arian 7irector +*+-*-. &ntocmirea fiselor de activitati pentru fiecare dintre activitatile desfasurate0 fisele vor fi intocmite zilnic si pe baza lor se vor desfasura activitatile – coordonatorii fiecarei activitati  $ompletarea agendei de prezenta pentru fiecare activitate desfasurata – invatatori si diriginti  Postarea zilnica a informatiilor asupra activitatilor desfasurate pe site scoala 5 director Scoala Gimnaziala PS %OD Editia . $#A$ +*+-*-.+$8elaru &oana Sef comisie metodica primar +*+-*-.+7umitrac8e "irela sef comisie metodica stiinte umaniste. coordonator proiecte si programe 8) Re67on6a3ilit51i' • 7irectorul >colii0 • $oordonator proiecte si programe • &nv. + + & . = = & .rin:ii >i elevii* () 9nre:i6tr5ri' ()/ 9nre:i6trarea / + i6ta de di0uzare" cod' PS ()*+. 2 . fisele de activitati./ • • • • • &ntocmirea raportului despre desfasurarea proiectului de catre fiecare coordonator05+1 aprilie – coordonator fiecare proiect Predarea documentatiei proiectului (proiectul. Dimitrie Ion Ghica STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI PS &'()*+ Revizia * Radovanu MULTE SA !II MAI BU"#$ Pa-' (.aprilie – coordonator proiecte si programe Prezentarea raportului in cadrul sedintelor cu parintii si postarea acestuia pe site scoala – 3.torii si dirignitii0 • esponsabilul $#A$0 • esponsabilii comisiilor metodice0 • P.+?elicu &oana sef comisie metodica stiinte reale +*+-*-.+"inciuna 6eta . Nr) crt) Edi1ia Nr) <data reviziei Nr) e=) di0uzat Di0uzat Numele >i 7renumele #unc1ia Data Semn5tura $irlig "arian 7irector +*+-*-. & .:. aprilie 5 director &ntocmirea raportului final asupra activitatilor desfasurate in intreaga saptamana – -.+$irlig "arian Primit Numele >i 7renumele #unctia Data Semn5tura $irlig "arian 7irector +*+-*-. raport asupra proiectului. diriginti. de catre fiecare coordonator de proiect catre coordonatorul de proiecte si programe – +1 aprilie – coordonator fiecare proiect Analiza activitatii desfasurate in cadrul $P si selectare activitatii cele mai relevante si postarea sa pe siteul scolii si al &S' – -.2+I/.+(uca 7orina $oordonator proiecte si programe +*+-*-. agenda de prezenta.+Postelnicu "i8aela Sef comisie metodica prescolar +*+-*-. aprilie – invatatori. - - & .

@ 7irector +*+-*-./ Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu Nr) ine:i6trare 6ecretariat +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ PROIECT SAPTAMANA ?SA STII MAI MU TE" SA #II MAI $UN%& /+./* TIT U PROIECTU UI ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Nume 6i 7renume director" @@@@@@@@@@@@) Semnatura" @@@@@@@@@@@@)) Nume 6i 7renume coordonator 7roiecte 6i 7ro:rame" @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Semnatura" @@@@@)) Nume 6i 7renume coordonator CEAC" @@@@@@@@@@@@@@@@@@ Semnatura" @@@@@)) Nume 6i 7renume coordonator 7roiect" @@@@@@@@@@@@@@@@@@) Semnatura" @@@@@)) .+- sef comisie metodica diriginti +*+-*-. Revizia * Pa-' 5.a7rilie 2.2 & .+- Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu ANE.E Ane=a / + PROIECT PS STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI MULTE SA !II MAI BU"#$ %OD PS &'()*+ Editia .

* Persone implicate in proiect – 33333333333333333% ++* esurse materiale – 33333333333333333% +-* esurse financiare – AAAAAAAAAAAAAAAAA +3* Activitati Tema Continuturi O3iective Tim7 De6crierea activitatii Evaluare<Produ6e ./ PROIECT “…………………………………………………………….Subcomponenta – 333333333333333% (oc de desfasurare – 33333333333333333 Perioada – 33333333333333 7urata – 3333333333333333% /umar de participanti – 333333333333333333%% Scopul proiectului – 33333333333333333333333333 33333333333333333333333333333333333 B* !biectivele activitatilor a% 33333333333333 b% 33333333333333 c% 33333333333333 d% 33333333333333 e% 33333333333333 +. Revizia * Pa-' +.Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu PS STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI MULTE SA !II MAI BU"#$ %OD PS &'()*+ Editia .” +* -* 3* =* 1* 2* @* 4* 6rup de varsta –AAAAAAA* Ariile de dezvoltare – 3333333333333% $omponenta.

/ Ane=a 2 A #ISA ACTIVITATII #ISA ACTIVITATII +*%itlul activitatii AAAAAAAAAAAAA -*$oordonatorul.cadrelor didactice coorodnatoare.* ezultate asteptate aAAAAAAAAAAAAA** bAAAAAAAAAAAAA** cAAAAAAAAAAAAA** dAAAAAAAAAAAAA** ++*"odalitati de evaluare a activitatii aAAAAAAAAAAA** bAAAAAAAAAAA** cAAAAAAAAAAA** +-* ezultate inregistrate aAAAAAAAAAAAA** bAAAAAAAAAAAA** cAAAAAAAAAAAA** +3*Sugestii. Revizia * Pa-' 6. recomandari aAAAAAAAAAAAAAA bAAAAAAAAAAAAAA cAAAAAAAAAAAAAA Semnatura cadrului.coordonatorii AAAAAAAAAAAAAAAAA 3*7ata desfasurarii AAAAAAAAAAA** =*7urata activitatiiAAAAAAAAAAAAA** 1*6rpul tinta AAAAAAAAAAAAAAAA* 2*Parteneri implicate AAAAAAAAAAAAA** @*!biective (ma<* -53 ob*) AAAAAAAAAAAAAAAAAA** AAAAAAAAAAAAAAAAAA** AAAAAAAAAAAAAAAAAA** 4* esurse a*umane AAAAAAAAAAAA b*materiale AAAAAAAAAAA* B*7escrierea activitatii (se descrie modul in care se va desfasura activitatea) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA +. AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA .Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu PS STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI MULTE SA !II MAI BU"#$ %OD PS &'()*+ Editia .

/ ANE.A RAPORT ASUPRA PROIECTU UI RAPORT #INA PROIECTU @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)) /r* inregistrare secretariat scoala AAAAAAAAAAAAAA** +*%itlul proiectului AAAAAAAAAAAAAAAAA** -*/umarul de activitati derulate AAAAAAAAAAA 3*%ipul de activitati derulate(+ AAAAAAAAAAAAAAAAAA* =* esursele implicate (numar cadre didactice.A .a7rilie 2.Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu PS STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI MULTE SA !II MAI BU"#$ %OD PS &'()*+ Editia . Revizia * Pa-' &.A 4 A AGENDA DE PREBENTA /r crt /ume si prenume elev (uni + 3 = 1 + - "arti 3 = 1 + "iercuri 3 = 1 + - 'oi 3 = 1 + - ?ineri 3 = 1 ANE./* Avizat in sedinta $P din data de AAAAAA Aprobat in sedinta $A din data de …………… 7irector AAAAAAAAAAAAAAAA** $iclul AAAAAAA* Data<ziua Cla6a Com7onenta Tema Interval orar oc de60a6urare Parteneri ANE.A * A PROGRAMU ACTIVITATI OR PROGRAMU ACTIVITATI OR SAPTAMANA ?SA STII MAI MU TE" SA #II MAI $UN%& /+. numar elevi etc*)AAAAAAAAAAAA** 1*Parteneri implicate (numele institutiei) AAAAAAAAAAAAAAAAA 2*"entionarea spatiilor de desfasurare a activitatii (in cazul in care au fost si altele in afara unitatii scolare) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA @*!biective urmarite a* AAAAAAAAAA .

AAAAAAAAAAAAA Semnatura. AAAAA* . filmari. AAAAAAAAA Semnatura AAAAAAA* AAAAAAAAA Semnatura AAAAAAA* AAAAAAAAA Semnatura AAAAAAA* A?&DA% /ume si prenume director. AAAAAA /ume si prenume coordonator $#A$.*Analiza SC!% Puncte tari AAAAAAAAAA** AAAAAAAAA** Puncte slabe AAAAAAAAAA** AAAAAAAAAA** !portunitati AAAAAAAAAA* AAAAAAAAAA** Amenintari AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA ++* ecomandari. AAAAAAAAAAAAA Semnatura. AAAAAAAAAAAAA* Semnatura. monta)e.bAAAAAAAAAA* cAAAAAAAAAA* dAAAAAAAAAA** etc* 4*"odalitati de evaluare a activitatilor aAAAAAAAA* Scoala Gimnaziala PS Dimitrie Ion Ghica STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI Radovanu MULTE SA !II MAI BU"#$ %OD PS &'()*+ Editia ./ bAAAAAAAAA** cAAAAAAAAAA dAAAAAAAAAA etc* B* ezultate inregistrate aAAAAAAAA* bAAAAAAAA** cAAAAAAAAA etc* +. pps etc b* $opii ale parteneriatelor (daca au e<istat0 de recomandat sa e<iste) c* "odele de buna practica d* etc* /ume si prenume coordonator coordonatori prooiect. sugestii aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA* bAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA cAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA +-*Ane<e a* $7. ppt. Revizia * Pa-' 7. AAAAA* /ume si prenume coordonator proiecte si programe.7?7 cu fotografii.

/ ANE. p ma<* +. cadrelor didactice. parintilor si reprezentantilor $( ma<* +. p ma<* +. p ma<* +.A 8 A GRI A DE PUNCTAC EVA UARE PROIECTE DEPUSE 7enumire proiect $oncordanta cu propunerile elevilor. p PE/$%A' /umarul de activitati propuse 7iversitate domenii abordate /umarul de elevi din grupul tinta 7ocumentatia proiectului Parteneri implicati %otal ma<* +. p ma<* +. p .Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu PS STABILIRE PROGRAM “SA STII MAI MULTE SA !II MAI BU"#$ %OD PS &'()*+ Editia . Revizia * Pa-' /.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful