Sunteți pe pagina 1din 6

Conceptul de bilant functional n cadrul opticii financiare asistam la o conceptie functionala referitoare la bilant, conceptie care porneste de la premisa

ca, elementele de activ si pasiv reflecta valori tranzitorii, structuri trecatoare n procesualitatea patrimoniului . n timp ce bilantul functional si propune sa investigheze nevoile ntreprinderii si modul de functionare al acestora, prin realizarea unui instantaneu al derularii diferitelor cicluri. n cadrul conceptiei functionale cu privire la bilant, utilizarile si resursele acestuia sunt grupate n stocuri de utilizari si stocuri de resurse . Bilantul functional sta la baza echilibrului financiar si a soliditatii structurale a ntreprinderii. Din punct de vedere structural, resursele respectiv nevoile (utilizarile) cuprind resurse stabile (durabile peste un an)! datorii ale ciclului de e"ploatare (pasiv circulant pe termen scurt, sub un an)! utilizari (nevoi) active stabile (durabile, investitii peste un an)! active circulante (bunuri si creante legate de ciclul de e"ploatare, sub un an). #e evidentiaza astfel doua categorii de utilizari n activ (una independenta de ciclul de e"ploatare, iar cealalta legata direct de acesta) si doua categorii de resurse n pasiv (una fara legatura cu e"ploatarea, iar cealalta generata de aceasta). $orelatia dintre active si stocurile de utilizari si ntre pasive si stocurile de resurse este urmatoarea imobilizarile necorporale, corporale si financiare sunt utilizari stabile! activele circulante ale e"ploatarii (stocuri, clienti, alte creante) reprezinta utilizari sau nevoi temporare de e"ploatare! activele circulante care nu apartin e"ploatarii sunt utilizari temporare n afara e"ploatarii! activele circulante foarte lichide (titluri de plasament) si trezoreria sunt utilizari temporare ce apartin trezoreriei! capitalurile proprii, datoriile pe termen mediu si lung precum si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt resurse stabile! pasivele circulante ale e"ploatarii (datorii fata de furnizori, datorii sociale si alte datorii), reprezinta resurse temporare de e"ploatare! pasivele circulante n afara e"ploatarii sunt resurse n afara e"ploatarii! creditele pe termen scurt si soldurile creditoare ale conturilor curente la banci sunt resurse temporare ale trezoreriei. $onceptia functionala a bilantului are meritul de a oferi o imagine asupra modului de functionare economica a unei ntreprinderi, pun%ndu&se astfel n evidenta stocurile si resursele corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare . 'naliza functionala a bilantului permite investigarea activitatii ntreprinderii, pe cicluri de operatiuni si urmareste evidentierea modalitatilor de finantare a ntreprinderii n vederea orientarii acesteia n directia unei structuri optime de finantare, reflectata prin evolutia trezoreriei nete.$onform conceptiei functionale ntreprinderea este o entitate economica si financiara care ndeplineste anumite functii de productie sau e"ploatare, de repartitie, de investire sau dezinvestire, de finantare etc. 'sadar, n cadrul bilantului functional operatiile vor fi grupate pe cicluri si anume $iclul de investitii! $iclul de finantare! $iclul de e"ploatare! $iclul de trezorerie. Analiza pe baza bilantului financiar 'naliza lichiditate&e"igibilitate, numita in practica tarilor occidentale analiza patrimoniala, are meritul de a pune in evidenta riscul de insolvabilitate al intreprinderii. 'ceasta consta in incapacitatea intreprinderii de a&si onora anga(amentele asumate fata de terti. Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilantul financiar. $onstructia bilantului financiar, pornind de la elementele continute in bilantul contabil, necesita o tratare prealabila a posturilor de activ si de pasiv dupa criteriile de lichiditate&e"igibilitate.

Bilantul financiar (in mil.lei) Denumire indicator Activ Nevoi permanente: )mobilizari necorporale )mobilizari corporale )mobilizari financiare Nevoi temporare: #tocuri $reante 3itluri de plasament Disponibilitati $otal activ &a'iv Capitaluri permanente: $apital #ocial 5ezerve 5ezultatul net nerepartizat 6rovizioane reglementate mai mari de un an Datorii financiare mai mari de un an (e'ur'e temporare: 7urnizori Datorii salariati Datorii buget Datorii bancare mai mici de un an $otal pa'iv 3%0 0 .-+++ *++++ + *-++ *--+ #100 -0++ *++ -2+ /+.+ !"1 0 !!3!0 .-+++ *-+++ + .+++ ./0+ 13"00 ,*++ *-+ 14+ -,1+ %0!0 3 ! 0 *++++ .-+++ 0-+ 11"00 -.++ 0-++ --+ *0-+ !"1 0 !0! 0 ,-++ /.-++ 0-+ 1" #0 12++ 2,-+ *-+ *24+ %0!0 2001 2002

8umerosi analisti financiari, pornind de la abordarea (uridica a bilantului, utilizeaza conceptul de situatie neta (#8), estimand contabil valoarea drepturilor ce le poseda proprietarii asupra intreprinderii.

)ituatia Neta ()N) *Activ + Datorii totale

#8 (.++*) 9 0,*-+ & ( *--+ : -0++ : *++ : -2+ : /+.+ : *-++ ) 9 0,*-+&*.*-+ 9 /-+++(mil.lei) #8 (.++.) 9 -2+0+ & ( ./0+ : ,*++ : *-+ : 14+ : -,1+ : .+++ ) 9 -2+0+&*2+0+9 0++++(mil.lei)

#pre deosebire de capitalurile proprii, notiunea de situatie neta este mai restrictiva, e"cluzand din categoria acestora subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate ( #ituatia 8eta 9 $apitaluri proprii & #ubventii pentru investitii ; 6rovizioane reglementate ). #ituatia neta pozitiva si crescatoare reflecta o gestiune economica sanatoasa. 'ceasta crestere este consecinta reinvestirii unei parti din profitul net si a altor elemente de acumulari. $resterea situatiei nete marcheaza, de fapt, atingerea obiectivului ma(or al gestiunii financiare, si anume ma"imizarea valorii intreprinderii, respectiv a valorii capitalurilor proprii. 7ondul de rulment permanent, determinat pe baza bilantului financiar (bilantul lichiditate&e"igibilitate), constituie un fond de rulment lichiditate sau fond de rulment financiar (757) si poate fi stabilit prin doua modalitati

a) ,(, * Capitaluri permanente (e-cl. amortiz. 'i proviz.) + Nevoi permanente (in valoare neta)

757(.++*)9 /2+-+&/-0-+9 .1++(mil.lei) 757(.++.)9 00/0+&0+0-+9 /24+(mil.lei)

)n aceasta modalitate de calcul, 757 pozitiv e"prima acea parte a capitalurilor permanente dega(ata de eta(ul superior al bilantului pentru a acoperi nevoi de finantare din partea de (os a bilantului. Deoarece 757 este pozitiv, capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete. 'ceasta situatie pune in evidenta 757 ca e"presie a realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la infaptuirea echilibrului financiar pe termen scurt (intreprinderea poate sa faca fata fara dificultate riscurilor diverse pe termen scurt). b) ,(, * Activ circulant net (cu lic.iditate mai mica de un an) / (e'ur'e temporare 757(.++*)9**,++&4*++9 .1++(mil.lei) 757(.++.)9*,-4+&*/,++9 /24+(mil.lei)

)n acest mod de calcul, 757 pozitiv evidentiaza surplusul activelor circulante nete in raport cu datoriile temporare, sau partea activelor circulante nefinantata de datoriile pe termen scurt. )ndiferent de modalitatea de calcul, in logica financiara nu e"ista decat un singur fond de rulment (rezultatele obtinute prin cele doua formule coincid). 'ctivele circulante transformabile in lichiditati intr&un termen scurt (sub un an) vor permite nu numai rambursarea integrala a datoriilor pe termen scurt (e"igibile intr&un interval de timp sub un an), dar, in egala masura si dega(area lichiditatilor e"cedentare. 'ceasta situatie reflecta o perspectiva favorabila intreprinderii, sub aspectul solvabilitatii sale.

7ondul de rulment financiar poate fi analizat, in continuare, in functie de structura capitalurilor permanente (capitaluri proprii si datorii cu scadenta mai mare deun an), analiza care pune in evidenta gradul in care echilibrul financiar se asigura prin capitalurile proprii.)ndicatorul care releva acest grad de autonomie financiara este fondul de rulment propriu, adica e"cedentul capitalurilor proprii in raport cu imobilizarile nete, determinat conform relatiei

,(propriu * Capitaluri proprii + 0mobilizari nete

5ezultatul negativ al acestei relatii de calcul, denumit fond de rulment imprumutat, reflecta masura indatorarii pe termen lung, pentru finantarea nevoilor pe termen scurt.

,(imprumutat * ,(, + ,(propriu

75propriu(.++*)9/1-++&/-0-+9*+-+(mil.lei) 75imprumutat(.++*)9.1++&*+-+9*--+(mil.lei)

75propriu(.++.)90.+++&0+0-+9*--+(mil.lei) 75imprumutat(.++.)9/24+&*--+9./0+(mil.lei)

6entru e"emplul considerat se remarca faptul ca in anul .++*, 75propriu reprezinta 0+,/2< din 757, iar in anul .++., 75propriu are o pondere de /4,2-<. 'stfel, ponderea 75propriu in 757 in cei doi ani consecutivi este mai mica decat cea a 75imprumutat, rezultand faptul ca 757 este constituit in ma(oritate pe seama imprumuturilor pe termen lung, iar mar(a de siguranta pe care acesta o asigura pentru finantarea nevoilor temporare prote(eaza intreprinderea de riscul insolvabilitatii numai pana la scadenta acestor datorii. $resterea 757 in .++. fata de .++*, cu *.4+(mil.lei) provine din cresterea rezervelor cu -+++(mil.lei), cresterea provizioanelor ptr. riscuri si cheltuieli mai mari de un an cu -++(mil.lei), cresterea datoriilor financiare mai mari de un an cu ,4+(mil.lei), scaderea imobilizarilor necorporale (datorita amortizarii) cu .-++(mil.lei)! toate acestea compenseaza cresterea imobilizarilor corporale (prin investitii) cu ,-++(mil.lei), care ar fi putut avea o influenta negativa asupra evolutiei 757. =aloarea informativa deosebita a 757, conferita de pozitia strategica a acestuia, de a realiza legatura intre cele doua parti ale bilantului financiar, conduce la aprecierea analistilor financiari ca fondul de rulment reprezinta cel

mai important indicator al echilibrului financiar lichiditate&e"igibilitate! fondul de rulment este rezultatul arbitra(ului intre finantarea pe termen lung si cea pe termen scurt. 6ornind de la un anumit echilibru, care trebuie sa e"iste intre nevoile temporare si resursele temporare, bilantul patrimonial pune in evidenta un alt indicator de echilibru financiar denumit nevoia de fond de rulment (875). Nevoia de fond de rulment * Nevoi temporare (e-clu'iv di'ponibilitatile) / (e'ur'e temporare (e-clu'iv credite bancare pe termen 'curt) 875(.++*)9(-.++:0-++)&(-0++:*++:-2+)94,++&1+2+9/1.+(mil.lei) 875(.++.)9(12++:2,-+)&(,*++:*-+:14+)9*---+&,40+9,1*+(mil.lei) 8evoia de fond de rulment pozitiva semnifica un surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat.#ituatia in care nevoia de fond de rulment este pozitiva, poate fi considerata normala, numai daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de e"ploatare. )n caz contrar, nevoia de fond de rulment poate evidentia un decala( nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de o parte, si e"igibilitatea datoriilor de e"ploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si urgentarea platilor. 8evoia de fond de rulment, determinata potrivit metodologiei prezentate, are un caracter static. De aceea, se recomanda completarea analizei patrimoniale cu un studiu dinamic care evidentiaza nevoile >normative ale ciclului de e"ploatare determinate in functie de cifra de afaceri, durata stocurilor fizice si financiare, intensitatea flu"urilor operatiilor si structura costurilor de productie. $orelatia volumului de activitate cu marimea nevoii de fond de rulment confera acesteia din urma un caracter dinamic. )n cadrul analizei patrimoniale, diferenta dintre fondul de rulment financiar si nevoia de fond de rulment reprezinta trezoreria neta(38). $rezoreria neta * ,ond de rulment / Nevoia de fond de rulment 38(.++*)9 757(.++*)&875(.++*)9.1++&/1.+9 &*+.+(mil.lei) 38(.++.)9 757(.++.)&875(.++.)9/24+&,1*+9 &/,.+(mil.lei) 3rezoreria neta negativa (757 ? 875) semnifica un dezechilibru financiar, la incheierea e"ercitiului contabil, un deficit monetar acoperit prin anga(area de noi credite pe termen scurt. 'ceasta situatie evidentiaza dependenta intreprinderii de resursele financiare e"terne. )n acest caz, se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin negocierea mai multor surse de astfel de capital (credite de trezorerie, credite de scont, etc.). #ituatia de dependenta, sau de tensiune asupra trezoreriei, in care lichiditatile sau cvasilichiditatile sunt insuficiente pentru rambursarea creditelor pe termen scurt, limiteaza autonomia financiara pe termen scurt. $hiar daca trezoreria neta negativa evidentiaza o anumita dependenta financiara, aceasta nu trebuie sa fie interpretata implicit ca o stare de insolvabilitate. 6ot e"ista intreprinderi, cu o astfel de situatie, care sa supravietuiasca si sa prospere, daca partenerii lor financiari accepta mentinerea resurselor de trezorerie incredintate acestora pentru acoperirea pasivului e"igibil. Din analiza evolutiei trezoreriei de la un e"ercitiu la altul, se desprinde un indicator cu o deosebita putere de sinteza denumit cash&flo@. Ca'.+flo1 * $rezoreria neta la 'far'itul e-ercitiului contabil / $rezoreria neta la inceputul e-ercitiului contabil $7938(.++.)&38(.++.)9 &/,.+&(&*+.+)9 &.,++(mil.lei)

Deoarece flu"ul monetar net al e"ercitiului(cash&flo@&ul perioadei e"ercitiului) este negativ, capacitatea reala de finantare a investitiilor a scazut, inregistrandu&se astfel o scadere a valorii intreprinderii. 'naliza lichiditate&e"igibilitate (oaca un rol important in diagnosticul financiar, prin faptul ca pune in evidenta riscul de insolvabilitate cu care se pot confrunta actionarii si creditorii.

Analiza pe baza bilantului functional (operational)

5aspunzand altor criterii de (udecata asupra situatiei intreprinderii, prezentarea functionala a bilantului evidentiaza aspectele financiare, structurale si legaturile cu gestiunea previzionala, adaptandu&se mai bine cerintelor managerilor din intreprindere. #e considera urmatoarele date in completarea celor din bilantul financiar Active fi-e(in mil.lei): Brut )mobilizari necorporale )mobilizari corporale )mobilizari financiare 3otal Creante(in mil.lei): $reante comerciale & clienti $reante comerciale diverse 3otal *-+++ /,+++ 0-+ -.0-+ .++* 'mortiz. -+++ *.+++ & *,+++ 8et *++++ .-+++ 0-+ /-0-+ .++* 0+++ -++ 0-++ Brut *-+++ -++++ 0-+ 1-0-+ 'mortiz. ,-++ *,-++ & .-+++ .++. 8et ,-++ /.-++ 0-+ 0+0-+ .++. ,,++ *+-+ 2,-+

$onceptia functionala a bilantului are meritul de a oferi o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta stocurile si resursele corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare. Bilantul functional (operational) (in mil. lei) Denumire indicator .++* Activ Nevoi 'tabile: ('ctiv imobilizat brut) .++.