Sunteți pe pagina 1din 10

Evaluarea elementelor patrimoniale cuprinse in situatiile financiare Evaluarea reprezinta procesul prin care unui element din situatiile

financiare ii este atribuita o valoare numerica la care va fi recunoscut si prezentat in situatiile financiare. Toate elementele situatiilor financiare active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli se evalueaza: cel putin o data la recunoasterea initiala (venituri si cheltuieli) si ulterior in vederea prezentarii in situatiile financiare.

In continuare prezentam succcint, principalele momente de evaluare ale elementelor bilantiere. La momentul recunoasterii initiale

Bunurile se evalueaza si se inre istreaza in contabilitate la valoarea de intrare, astfel: a) cost de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros! b) cost de productie pentru bunurile produse in entitate! c) valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social! d) valoarea "usta pentru bunurile obtinute cu titlu ratuit. La data inventarierii

Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit re lementarilor si normelor emise de #inisterul $inantelor %ublice (&rdinul ministrului finantelor publice nr. '.()*+*,,), &rdinul ministrului finantelor publice nr. *.,,'+ *,,-, &rdinul ministrului finantelor publice nr. *..(/+ *,,(, &rdinul ministrului finantelor nr. '.().+*,,/). La incheierea e0ercitiului financiar

Elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. La data iesirii din entitate sau la darea in consum

Bunurile se evalueaza si se scad din estiune la valoarea lor de intrare. 1e ula de baza este aceea ca la evaluarea elementelor bilantiere trebuie sa se tina seama in primul rand de urmatoarele principii:

*%rincipiul prudentei

Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, astfel incat sa fie inclus numai profitul realizat la data bilantului, sa se tina cont de toate: datoriile aparute in cursul e0ercitiului financiar curent sau al unui e0ercitiu precedent precum si de datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul e0ercitiului financiar curent sau al unui e0ercitiu financiar precedent, chiar daca devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia, deprecierile, indiferent daca rezultatul e0ercitiului financiar este pierdere sau profit.

*%rincipiul permanentei metodelor


#etodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un e0ercitiu financiar la altul, in primul rand pentru a se asi ura comparabilitatea informatiilor in timp in cadrul aceleiasi entitati, cat si cu alte entitati.

*%rincipiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii


2onform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. ATENTIE! La evaluarea elementelor din contul de profit si pierdere trebuie avut in vedere si scopul principal al situatiilor financiare, acela de a oferi o ima ine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii. In continuare prezentam cateva e0emple practice privind utilizarea re ulilor de valuare in functie de momentul recunoasterii. A. Exemple privind evaluarea la momentul recunoasterii initiale EXEMPLU '. 1ecunoasterea unui stoc achizitionat din 3niunea Europeana La intrarea in entitate activele sunt recunoscute la costul de achizitie format din pretul de cumparare, ta0ele de import si alte ta0e, cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. 1educerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. Entitatea 4lfa are ca obiect de activitate servicii de reparatii si lucrari de constructii5monta". %entru aprovizionare entitatea apeleaza la un furnizor de materiale din 3n aria. 6atele cuprinse in factura sunt: 7aloare materiale .,, euro Transport ), euro 1educere comerciala .8 la valoarea materialelor (9 euro)

6ata primirii bunurilor este si data facturii: .'.,..*,,9 2ursul valutar de schimb in .'.,..*,,9 este de /,.)-/ lei+euro bunurile sunt evaluate la valoarea de ./' euro:

La intrarea in contabilitate (.,, : ), 9 ; ./' euro)

2onversia trebuie efectuata din euro in lei, la cursul valutar din data receptie (data primirii bunurilor si a facturii, respectiv /,*'), lei+euro). Inre istrarea in contabilitate a bunurilor primite: .,* ; <#ateriale consumabile= si //*; <T74 deductibila= //*( <T74 colectata= *(.,,9 ('./.(,.' 0 '98) /,' <$urnizori= './.(,.' (./' 0 /,*'),)

In situatia in care intre data primirii facturii si data receptie bunurilor e0ista un decala" forte mare, conform re ulilor contabile si fiscale, recunoasterea in contabilitate a bunurilor intrate se face la cursul valutar de la data receptiei, iar in scopuri de T74, declararea T745 ului se face la cursul valutar de la data facturii, ceea ce inseamna ca intre cele doua baze, contabila si fiscala, vor e0ista diferente. EXEMPLU *. 1ecunoasterea unei imobilizari dobandite in re im de leasin 2onform le islatiei, e0ista doua mari tipuri de contracte de leasin : leasin ul operational si leasin ul financiar.

In cazul contractelor de leasin operational, locatarul nu evidentiaza la active bunurile ce fac obiectul contractului de leasin . 4vanta"ul acestui tip de contract este acela ca locatarul nu isi va incarca bilantul cu active pentru care nu e0ista certitudinea ca vor fi achizitionate la sfarsitul contractului. In cazul contractelor de leasin financiar, locatarul va recunoaste in bilantul sau un activ si o datorie la o valoare e ala cu cea a activului dobandit in re im de leasin financiar. 4ceasta se determina in baza datelor cuprinse in contractul de leasin si este suma avansului, a componentei de rambursare a capitalui din cadrul ratei de leasin si a valorii reziduale la care poate fi achizitionat bunul respectiv. & societate incheie un contract de leasin pentru achizitia unui utila", in urmatoarele conditii: 6urata contractului de leasin activului. este de / ani si acopera >,8 din durata de viata a

2ontractul prevede o valoare reziduala ce reprezinta (,'*)8 din valoarea de achizitie a activului respectiv. 1ata dobanzii este de -8. 1atele sunt calculate in euro si se achita trimestrial, la cursul zilei in care se efectueaza plata.

In aceste conditii, contractul de leasin este clasificat ca fiind un leasin financiar. 7aloarea la care va fi recunoscut initial activul se determina de catre locatar in baza raficului de rambursare. 4vansul este de *.,,, euro, platibil la momentul incheierii contractului si al livrarii activului. 1ata trimestriala este '.(,, lei si este compusa din dobanda si rambursare de capital. 6obanda aferenta este calculata prin aplicarea ratei de -8 la valoarea capitalului ramas. 2apitalul este diferenta dintre rata si dobanda calculata. 7aloarea reziduala este de './*) euro, poate fi achitata la sfarsitul celor / ani si este insotita de transferul dreptului de proprietate. 7aloarea totala a activului este data de: avans, componenta de capital din cadrul ratei, valoare reziduala si este de *,.,,, euro. Inre istrarea initiala a activului se face la cursul valutar de la data primirii bunului, respectiv /,'*), lei+euro. Locatarul va evidentia amortizarea imobilizarii pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare, in acest caz pe o perioada de ) ani. 5 euro 5 RATA Valoare initiala Avans 2000 Rata1 1700 Rata2 1700 Rata3 1700 Rata4 1700 Rata5 1700 Rata6 1700 Rata7 1700 Rata8 1700 769 931.4 10049 830 870.4 10961 887 813.5 11851 940 760.3 12665 969 710.5 13425 1036 664.0 14135 1079 621 14799 1120 580 15420 4000 16000 Val rata Dobanda Capital Capital ramas 20000

Rata9 1700 Rata10 1700 Rata11 1700 Rata12 1700 Rata13 1700 Rata14 1700 Rata15 1700 Valoare reziduala 1425 TOTA 20000 0 1425 0 204 1495.5 1425 302 1397.7 2921 394 1306.3 4318 479 1220.8 5625 559 1140.9 6846 634 1066.3 7966 703 996.5 9053

eflectarea in conta!ilitate '. %rimirea facturii de avans si plata acestuia la cursul de /,'*) lei+euro (*.,,, 0 /,'*) ; >.*), lei): 8 ; /,9 <$urnizori debitori= //*<T74 deductibila= si /,' <$urnizori= ; )'*' >.*), <2onturi la banci in lei= /,' <$urnizori= 9.>'> >.*), '.)->

*. Inre istrarea initiala a bunului primit in re im de leasin (*,.,,, 0 /,'*) ; >*.),, lei): *'. ; '-( >*.),, <Instalatii tehnice, <4lte imprumuturi si datorii asimilate? mi"loace de transport, animale si plantatii? .. %rimirea facturii pentru prima rata si re larea avansului. 2ursul valutar la data primei facturi este /,*)-' lei+euro ('(,, 0 /,*)-' ; (.*.)). 8 ; /,/ '-( <$urnizori de imobilizari= <4lte imprumuturi si datorii asimilate? '>./*( ')./>) ((.*.) : >.*),)

//*<T74 deductibila= si /,/ ; 8 <$urnizori de imobilizari= /,9 <$urnizori5debitori= //*<T74 deductibila= si /,/ ; <$urnizori de imobilizari= )'*' <2onturi la banci in lei=

*.9/*

9.>'> >.*), '.)->

". Exemplu privind evaluarea la momentul inventarierii E@E#%L3 La sfarsitul anului la A.2. 4L$4 A.1.L. efectueaza inventarierea elementelor de activ si de pasiv. In urma inventarierii s5au constatat urmatoarele diferente:

!lusuri "ateriale 320 "ar#uri

"inusuri

240 Autoturis$ %de&re'iere reversi(ila) eflectarea in conta!ilitate a re#ultatelor inventarierii '. Inre istrarea in contabilitate a plusului de materiale: .,* ; <#ateriale consumabile= -,* .*, <2heltuieli cu materialele consumabile=

500

*. Inre istrarea in contabilitate a minusului de marfuri: -,( ; <2heltuieli privind marfurile= .(' <#arfuri= */,

.. Imputarea lipsei acestora, estionarului:

/*>* ; 8 <4lte creante in le atura ()> cu personalul= <4lte venituri din e0ploatare= //*( <T74 colectata= /. Inre istrarea pierderii din depreciere aferenta ->'. ; <2heltuieli de e0ploatare privind a"ustarile pentru instalatiilor, deprecierea imobilizarilor=

*>*/, /autoturismului:

*9'. ),, <4"ustari pentru deprecierea mi"loacelor de transport animalelor si plantatiilor=

$. Exemple privind evaluarea la data !ilantului EXEMPLU %. Evaluarea datoriei din leasin& financiar exprimat in lei cu decontare in functie de cursul unei valute 'euro( 1eluand e0emplul prezentat la 1ecunoasterea unei imobilizari dobandite in re im de leasin , sa presupunem ca pana la sfarsitul primului e0ercitiului financiar al contractului de leasin au fost platite avansul si primele doua rate. %entru creantele si datoriile, e0primate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inre istreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. 6atoria ramasa de plata la data bilantului este de ')./*, euro. Initial, datoria din leasin fost inre istrata la un curs de /,'*) lei+euro. La data bilantului, cursul comunicat de BB1 este de /,,9> lei+euro. 6iferenta de curs favorabila aferenta datoriei este de ')./*, (/,'*) /,,9>) ; /'-,./ lei eflectarea in conta!ilitate a diferentei de curs valutar '-( ; <4lte imprumuturi si datorii asimilate= EXEMPLU ). Evaluarea valorilor mo!iliare 7alorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata re lementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric, mai putin eventualele a"ustari pentru pierdere de valoare. & societate detine in portofoliul sau urmatoarele cate orii de valori mobiliare: 4ctiuni la societatea 4, achizitionate de pe piata financiara, astfel: (-> /'-,./ <4lte venituri financiare= a

5 ',, actiuni achizitionate la valoarea de cotatie de )-,( lei+actiune ! 5 *, actiuni la valoarea de cotatie de -, lei+actiune ! 5 ., actiuni lavaloarea de cotatie de )> lei+actiune ! 7aloarea de cotatie la data de .' decembrie este de )9 lei.

.,, 4ctiuni la societatea B, achizitionate in cursul anului la un pret de (.,,, lei.

La data bilantului, societatea B prezinta o valoare contabila a actiunilor mai mica decat la momentul achizitiei. 7aloarea contabila a actiunilor detinute este -.-,, lei. '. Inre istrarea diferentelor rezultate din evaluarea valorilor mobiliare detinute la societatea 4 7aloarea stocului de actiuni detinute: ',, 0 )-,( : *, 0 -, : ., 0 )> ; >.-', 7aloarea la cursul de la sfarsitul anului: '), 0 )9 ; >.>), 6iferenta favorabila din evaluare de */, lei (>.>),5 >.-',) se inre istreaza astfel : ),>' ; <4lte titluri de plasament= (-> */, <4lte venituri financiare=

*. Inre istrarea diferentelor nefavorabile in suma de /,,, rezultate din evaluarea actiunilor detinute la societatea B ((,,, --,,) ->'/ ; <2heltuieli de e0ploatare privind a"ustarile pentru *9-. /,, <4"ustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate=

deprecierea activelor circulante= EXEMPLU *. $ompensatii de la terti In cazul distru erii totale sau partiale a unor imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii incasate de la terti, le ate de acestea, precum si achizitionarea sau constructia ulterioara de active noi sunt operatiuni economice distincte si trebuie inre istrate ca atare pe baza documentelor "ustificative. 4stfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de an a"amente, in momentul stabilirii acestuia. Aocietatea Beta detine un autoturism ce a fost avariat in urma unui accident. Aocietatea de asi urari este probabil sa suporte reparatia autoturismului.

In urma evaluarilor efectuate de e0pertii tehnici rezulta daune totale in suma de ',.,,, lei. La data bilantului actele sunt in curs de aprobare si este foarte probabila acceptarea la plata a unei sume de 9.,,, lei. La data bilantului are loc inre istrarea daunelor constatate. *9'. ',.,,, <4"ustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate= deprecierea activelor

->'. ; 2heltuieli de e0ploatare privind a"ustarile pentru circulante=

3lterior, cand vor avea loc reparatiile, la primirea facturii de la service se face inre istrarea: ''.9,, ',.,,, '.9,,

8 ; /,' -'' <$urnizori= <2heltuieli cu intretinerea si reparatiile= //*<T74 deductibila=

La stabilirea dreptului de a incasa banii de la societatea de asi urari in contabilitate acest drept va fi reflectat la venituri: /-' ; <6ebitori diversi= ()>> <4lte venituri din e0ploatare=

+. Exemplu privind evaluarea la data iesirii din entitate EXEMPLU +e#mem!rarea unei imo!ili#ari reevaluate & societate hotaraste sa dezmembreze un utila" si sa recupereze materialele recuperabile. 7aloarea utila"ului este '..),, lei. 1ezerva din reevaluare aferenta, inre istrata anterior este de ..,,, lei, iar amortizarea acumulata de la ultima reevaluare este de '.,,, lei. %iesele recuperate sunt in valoare de /.),, lei. eflectarea in conta!ilitate &btinerea pieselor recuperabile din dezmembrarea utila"ului: .,* ; <#ateriale consumabile= ()>> /.),, <4lte venituri din e0ploatare=

Acoaterea utila"ului din evidenta: ; *'. '..),, <Instalatii tehnice, mi"loace de transport animale si plantatii= *>'. '.,,, 8

<4mortizarea instalatiilor, mi"loacelor de transport, animalelor si plantatiilor= -)>. '*.),, <2heltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital= Eliminarea rezervei din reevaluare: ',) ..,,, <1ezerve din reevaluare=

',-) ; <1ezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare= ATENTIE!

In concluzie, in conditiile actuale de recesiune economica, trebuie acordata o atentie deosebita evaluarii si prezentarii in situatiile financiare a elementelor bilantiere la valoarea corecta, indiferent de faptul ca aceasta valoare poate insemna o reducere a valorii companiei. 6e aceea este necesara o transparenta cat mai mare a situatiilor financiare si asi urarea investitorilor si creditorilor cu informatii cat mai complete. +repturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii entrop , -traton. Articolul poate fi preluat in limita a .// de caractere0 cu conditia sa fie insotit de textul1 2-ursa1 Portalul $onta!ilul.ro2 si lin3 catre 444.conta!ilul.ro . In ca# contrar0 vom actiona conform le&ilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.

Arti'ol &u(li'at in data 13-*ul-2009