Sunteți pe pagina 1din 3

Norme metodologice la Legea zilierilor Normele metodologice de aplicare a Legii nr.

52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 2 mai 2011 MINISTERU MUN!II, "#MI IEI SI PROTE!TIEI SO!I# E, Ordin nr. 1$3% din 2% a&rilie 2011 MINISTERU "IN#NTE OR PU' I!E, Ordin nr. 1%30 din 2( a&rilie 2011 Norme metodologice la Legea zilierilor #)and in )edere &re)ederile #rt. 1* din e+ea nr. *2,2011 &ri)ind e-ercitarea unor acti)itati cu caracter oca.ional de/fa/urate de .ilieri, in temeiul #rt. 12 din 0otararea 1u)ernului nr. 11,200% &ri)ind or+ani.area /i functionarea Mini/terului Muncii, "amiliei /i Protectiei Sociale, cu modificarile /i com&letarile ulterioare, al #rt. 10 alin. 2$3 din 0otararea 1u)ernului nr. 3$,200% &ri)ind or+ani.area /i functionarea Mini/terului "inantelor Publice, cu modificarile /i com&letarile ulterioare, mini/trul muncii, familiei /i &rotectiei /ociale, interimar, /i mini/trul finantelor &ublice emit urmatorul ordin4 Art. 1 Se a&roba Normele metodolo+ice de a&licare a e+ii nr. *2,2011 &ri)ind e-ercitarea unor acti)itati cu caracter oca.ional de/fa/urate de .ilieri, &re)a.ute in ane-a care face &arte inte+ranta din &re.entul ordin. Art. 2 Mini/terul Muncii, "amiliei /i Protectiei Sociale /i Mini/terul "inantelor Publice )or duce la inde&linire &re)ederile &re.entului ordin. Art. 3 Pre.entul ordin /e &ublica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANE A ! Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Art. 1 213 Re+i/trul de e)identa a .ilierilor, denumit in continuare re+i/tru, re&re.inta4 a3 document oficial cu re+im /&ecial de e)identa a lucratorilor .ilieri5 b3 /ur/a de date &entru elaborarea &e &lan national a &oliticilor in domeniul ocu&arii fortei de munca /i combaterii muncii fara forme le+ale, &recum /i in domeniul fi/cal5 c3 /ur/a admini/trati)a de date &entru /i/temul informational /tati/tic cum ar fi4 /tati/tica curenta, urmarirea indicatorilor referitori la e)olutia +radului de ocu&are /i al &ietei muncii, monitori.area ni)elului muncii fara forme le+ale, cu &recadere in anumite domenii de acti)itate, or+ani.area unui /i/tem de anc6ete &rin /onda7. 223 Modelul, continutul /i in/tructiunile de com&letare a re+i/trului /unt cele

&re)a.ute in ane-ele nr. 1 /i 2 la e+ea nr. *2,2011 &ri)ind e-ercitarea unor acti)itati cu caracter oca.ional de/fa/urate de .ilieri. Art. 2 213 Pentru a/i+urarea unei e)idente unitare referitoare la utili.area fortei de munca a lucratorilor .ilieri, beneficiarul de lucrari, definit conform e+ii nr. *2,2011, or+ani.ea.a conducerea /i tinerea la .i a re+i/trului. 223 Inre+i/trarea in re+i/tru /e face in ordine cronolo+ica, &entru toti .ilierii cu care beneficiarul are ra&orturi de munca in ba.a le+ii, conform in/tructiunilor de com&letare &re)a.ute in ane-a nr. 2 la e+ea nr. *2,2011. 233 In /co&ul inde&linirii obli+atiei &re)a.ute la #rt. 8 alin. 223 din e+ea nr. *2,2011, beneficiarul de lucrari tran/mite catre in/&ectoratul teritorial de munca o co&ie a re+i/trului continand inre+i/trarile din luna &recedenta, certificata 9conform cu ori+inalul9. Art. 3 213 'eneficiarii de lucrari care au infiintate /ucur/ale, a+entii, re&re.entante, &uncte de lucru /au alte a/emenea unitati fara &er/onalitate 7uridica, carora le:au dele+at com&etenta de a inc6eia ra&orturi 7uridice cu .ilieri, &ot dele+a ace/tora /i com&etenta conducerii, com&letarii /i tran/miterii catre in/&ectoratele teritoriale de munca a co&iei re+i/trului conform #rt. 2 alin. 233. 223 Re+i/trul /e &a/trea.a la /ediul beneficiarului de lucrari /i,/au, du&a ca., la /ediul /ucur/alei, a+entiei, re&re.entantei, &unctului de lucru /au al altor a/emenea unitati fara &er/onalitate 7uridica. 233 Re+i/trul )a fi numerotat, &arafat /i le+at. 2$3 'eneficiarul de lucrari ra/&unde de re/&ectarea &re)ederilor le+ale &ri)ind conducerea, com&letarea /i &a/trarea re+i/trului, fiind re/&on/abil de corectitudinea datelor in/cri/e in re+i/tru. Art. " 213 a fiecare in/criere a unui .ilier in re+i/tru numele /i &renumele /e in/criu cu literele mari de ti&ar, cu mentionarea /i a initialei tatalui. 223 ;enumirea beneficiarului de lucrari /e in/crie in re+i/tru cu litere mari de ti&ar, fara &re/curtari. Pre/curtarile &ermi/e /unt4 a3 S.!. : /ocietate comerciala5 b3 S.#. : /ocietate &e actiuni5 c3 S.R. . : /ocietate cu ra/&undere limitata5 d3 S.N.!. : /ocietate in nume colecti)5 e3 S.!.S. : /ocietate in comandita /im&la5 f3 S.!.#. : /ocietate in comandita &e actiuni. Art. 5 213 In/&ectoratele teritoriale de munca )or inainta /eme/trial In/&ectiei Muncii ra&oarte &ri)ind e)olutia numarului de .ilieri &e domenii de acti)itate, numarul de ca.uri de&i/tate fara forme le+ale, ma/urile /anctionatoare di/&u/e in re/&ecti)ele ca.uri, &recum /i alte informatii /olicitate de In/&ectia Muncii. 223 In/&ectia Muncii )a centrali.a, la ni)el national, datele din ra&oartele in/&ectoratelor teritoriale de munca /i )a comunica /eme/trial Mini/terului Muncii, "amiliei, /i Protectiei Sociale un ra&ort, &e /u&ort 6artie /i in format electronic, &ri)ind e)olutia numarului de .ilieri &e domenii de acti)itate, numarul de ca.uri de&i/tate fara forme le+ale, &recum /i ma/urile /anctionatoare di/&u/e in re/&ecti)ele ca.uri.

Art. # Re+i/trul /e ti&are/te /i /e in/eria.a de Im&rimeria Nationala, iar di/tribuirea ace/tuia /e face, la cerere /i contra co/t, de In/&ectia Muncii &rin in/&ectoratele teritoriale de munca. Art. $ 213 In/crierea datelor in re+i/tru /e face numai cu cerneala /au &a/ta alba/tra. 223 Orice modificare a datelor in/cri/e /e face &rin taierea cu o linie ori.ontala cu cerneala /au &a/ta ro/ie /i &rin in/crierea datelor corecte de a/emenea cu cerneala /au &a/ta ro/ie, la/andu:/e )i.ibila in/crierea anterioara /i &rin a&licarea /tam&ilei /i /emnaturii beneficiarului de lucrari. Art. % 213 In/crierea datelor /e face in ordinea cronolo+ica a utili.arii .ilierilor. Re+i/trul /e intocme/te .ilnic, e-ce&tand &erioadele in care nu /e a&elea.a la /er)iciile .ilierilor. 223 Nu /e la/a &a+ini /i &o.itii libere intre &a+inile re+i/trului. 233 Pe &rima &a+ina a re+i/trului /e com&letea.a datele de identificare ale beneficiarului de lucrari. Art. & 213 <enitul reali.at de .ilieri /ub forma remuneratiei .ilnice &e fiecare beneficiar de lucrari re&re.inta )enit a/imilat /alariului, &entru care /unt a&licabile &re)ederile ca&. III 9<enituri din /alarii9 al titlului III 9Im&o.it &e )enit9 din e+ea nr. *81,2003 &ri)ind !odul fi/cal, cu modificarile /i com&letarile ulterioare. 223 =ilierii datorea.a im&o.it &entru )enitul reali.at /ub forma de remuneratie bruta .ilnica. Im&o.itul /e calculea.a de catre fiecare din beneficiarii de lucrari &rin a&licarea cotei de 1>? a/u&ra remuneratiei brute .ilnice. 233 !alculul /i retinerea im&o.itului datorat /e efectuea.a de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei &lati a remuneratiei brute .ilnice. 2$3 <irarea la bu+etul de /tat a im&o.itului calculat /i retinut de fiecare beneficiar de lucrari /e )a efectua &ana la data de 2* inclu/i) a lunii urmatoare celei &entru care /e &late/c ace/te )enituri. Art. 10 Pre.entele norme metodolo+ice intra in )i+oare la data &ublicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.