Sunteți pe pagina 1din 13

LEGISLATIA IN DOMENIUL HIDROTEHNIC LEGISLATIA IN DOMENIUL SIGURANEI BARAJELOR, REGULAMENTE EXPLOATARE SI ALTE ACTE DIN DOMENIUL GOSPODARIRII APELOR I.

DE

SIGURANTA BARAJELOR INTRODUCERE Problema riscului avarierii constructiilor hidrotehnice, in general, si a Barajelor, in special, capata alte dimensiuni in comparatie cu celelalte tipuri de constructii civile si industriale. Gestiunea riscului la baraje este o problema extrem de dificila si se afla atat in responsabilitatea detinatorilor de baraje, cu orice titlu, dar si a autoritatilor, populatiei si agentilor economici din zonele obiectivelor posibil a fi afectate. In acest sens, se face o succinta trecere in revista a prevederilor legale si ale Nomelor Tehnice pentru Lucrarile idrotehnice privind siguranta in exploatare a barajelor! Pagubele produse de distrugerea acestor lucrari, din diverse cauze, de natura tehnica sau actiuni umane provocate "sabotaje, in timp de razboi, etc!#, pot atinge nivelul celor produse de marile dezastre naturale.

Legea apelor nr! $%&'$((), modificata si completata prin Legea nr! *$%'*%!%)!+%%,, prevede obligativitatea detinatorilor cu orice titlu de baraje si alte constructii hidrotehnice , sa le intretina, sa le repare si sa le exploateze in conditii de siguranta! In -rdonan.a de /rgen.0 nr! +,,'+%%% privind siguran.a barajelor, care a fost aprobat0, cu modific0ri 1i completari prin Legea nr! ,))'+%%$, precum si in actele normative de punere in aplicare a acestei legii 2 NTL 3 , sunt cuprinse prevederile legale necesare privind controlul riscului si reducerea consecintelor acestuia la baraje si la alte constructii hidrotehnice!

II - RISCUL N EXPLOATARE AL BARAJELOR 4ea mai mare parte a avariilor s3au produs la baraje de 5n6l.ime relativ redus6 " 7*%m#, 5n timp ce la barajele mai 5nalte " 7$%%m# nu s3au 5nregistrat avarii ! 4auzele acestei situa.ii sunt multiple! Barajele din umpluturi se realizeaz6 din materiale locale cu dispersii naturale mai mari, caracteristicile lor sunt mai greu cunoscute, funda.iile sunt de regul6 mai slabe, sunt mai vulnerabile la deversare 1i antrenare hidrodinamic6! Perioada cea mai periculoas6 pentru baraje este cea a primilor ani dup6 punerea 5n func.iune. 8tatisticile prezentate pun 5n eviden.6 realitatea 1i gravitatea riscului, precum 1i posibilitatea st6p9nirii 1i diminu6rii sale prin metode 1i mijloace inginere1ti, bazate pe analiza 1tiin.ific6 aflate in plina evolutie! :bordarea prin metode probabiliste a problemelor de siguran.6 1i risc constituie un domeniu de prim6 importan.6 5n acest demers!

Particu arit!"i a # c$%&truc"ii $r 'i(r$t#'%ic# Prin compara.ie cu alte tipuri 1i categorii de construc.ii, cele hidrotehnice au, de regul6, unele caracteristici particulare, dintre care se men.ioneaz6; - :u caracter public 5n sensul c6 beneficiarii folosin.elor sunt reprezenta.i de comunit6.i largi, indiferent de tipul folosin.ei "aliment6ri cu ap6, energie, iriga.ii, canaliz6ri, transport naval, regulariz6ri de r9uri, etc!#! - Pagubele 5n caz de avarie total6 sunt de regul6 foarte mari, fie dac6 provin din neasigurarea unor utilit6.i )5n special aliment6ri cu ap6#, dar mai cu seam6 dac6 este vorba de pagube 5n aval de mari baraje!

3 4onstruc.iile hidrotehnice 1i in special barajele mari au o durat6 de via.6 foarte mare, putand ajunge la c9teva secole! <ste vorba nu at9t la durata de via.6 normat6 "stabilit6 5n prezent, in =om9nia la )% de ani pentru calculul cotelor de amortisment# si nici cea economica cat de cea fizica! 4onstruc.iile hidrotehnice 5mbrac6 o foarte mare varietate de func.ii, tipuri 1i condi.ii naturale, datorita calitatii materialelor si mai ales conditiilor diferite de fundare si a configuratiilor diferite ale terenului! :ceasta situatie face ca fiecare baraj sa fie un unicat!

3 /nicitate 1i dimensiunile celor mai multe construc.ii hidrotehnice fac ca spre deosebire de alte produse inginere1ti acestea s6 se g6teasc6 fiecare 5n situa.ia de prototip, pentru care amelior6rile eventual posibile pot proveni din urm6rirea comport6rii 5n exploatare. C$%&#ci%"# # *articu arit!"i $r *#%tru &tu(iu &i+ura%"#i

:v9nd 5n vedere modului de abordare necesar al problemelor de siguran.6 1i risc se men.ioneaz6 urmatoarele ; - Problema echilibrului convenabil 5ntre cheltuielile de realizare 3 exploatare 1i valoarea pagubelor potentiale "avarii, nefunc.ionare# impune implicarea reprezenta.iilor populatiei la nivel politic! >iversitatea 1i complexitatea tipurilor de construc.ii 1i de condi.ii naturale exclud posibilitatea practic6 de reglementare 1i normare tehnic6 detaliat6 a metodelor de dimensionare, verificare 1i analiz6! Nevoia de evaluare 1i cunoa1tere a riscului asociat conduce la necesitatea abord6rii probabiliste a analizelor de siguran.6 chiar si la micile baraje

In condi.iile expuse, conform unor opinii larg r6sp9ndite 1i acreditate de 4omisia Interna.ional6 a ?arilor Baraje, aplicabila practic tuturor barajelor ; @!!!competen.a profesional6 a personalului este condi.ia cea mai important6 pentru a ob.ine o func.ionare sigur6 a barajelorA, iar instrumentul cel mai sigur 5n reu1ita acestui deziderat este @!!! judecata bazat6 pe experien.6A! III - ELEMENTE DE LEGISLATIE PRI,IND SIGURANA BARAJELOR -rdonanta de /rgenta nr! +,,'+%%% privind siguranta barajelor care aprobata, prin Legea nr! ,))'+%%$, a creat cadrul legislativ necesar pentru realizarea 1i exploatarea barajelor 5n condi.ii 2

de siguran.6, 5n toate etapele de existen.6 a acestora; proiectare, execu.ie, exploatare 5n perioada de execu.ie, exploatare curent6 1i postutilizare sau abandonare! Legea privind siguran.a barajelor stabileste 5n.elesului unor termeni din domeniul de reglementare; a- Baraj - orice lucrare hidrotehnic6 av9nd o structur6 existent6 sau propus6, care este capabil6 s6 asigure acumularea permanent6 sau nepermanent6, de ap6, de de1euri industriale lichide sau solide depuse subacvaticB Notiunea de baraj cuprinde; .- totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv construc.ii 1i instala.iile 3 anex6 aferente acestuia, *r#cu/ 0i c# # %atura #, t#r#%u (# 1u%(a"i# 0i 2#r&a%"ii car# a&i+ur! acu/u ar#a, r#*r#3#%t4%( cu2#ta acu ui (# acu/u ar#5 6- barajele 1i digurile care realizeaz6 reten.ii permanente sau nepermanente de ap6B 7- lucr6ri hidrotehnice speciale )c#%tra # 'i(r$t#'%ic# 0i #c u3# (i% 1r$%tu 8arat, (#ri2a"ii cu %i2# i8#r r#a i3at# 9% ra/8 #u, r#3#r2$ar# &u*rat#ra%# cu 2$ u/# *#&t# :;;; /7 0i c$%(uct# 1$r"at#-5 <- barajele 1i digurile care realizeaz6 depozite de de1euri industriale! b# categorie de importan.6 a barajelor - clasificare bazat6 pe cuantificarea riscului unui baraj! Cn func.ie de valoarea indicelui de risc asociat barajului care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensional6, mai mic6 sau egal6 cu $, barajele se 5ncadreaz6 5n una dintre urm6toarele categorii de importan.6; :! 3 baraj de importan.6 excep.ional6B B! 3 baraj de importan.6 deosebit6B 4! 3 baraj de importan.6 normal6B >! 3 baraj de importan.6 redus6! Cn cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de $, riscul este inacceptabil, iar barajul nu mai poate fi exploatat! c- baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de ??G:, cu avizul 4-N8IB, ca fiind cu poten.ial crescut privind consecin.ele produse popula.iei, propriet6.ii 1i mediului. (- expert certificat ' avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de ?T4T pentru 4onstruc.ii idrotehnice 5n domeniile :& 1i BD 1i certificat'avizat de ??G: pentru evaluarea st6rii de siguran.6 5n exploatare a barajelor. #- 4-N8IB 3 4omisia Na.ional6 pentru 8iguran.a Barajelor 1i Lucr6rilor idrotehnice, organism consultativ ce func.ioneaz6, conform legii, pe langa ?inisterul ?ediului si Gospodaririi :pelor! 1- de.in6tor de baraj 3 persoan6 juridic6 cu orice titlu care are 5n p6strare, proprietate 1i'sau administrare un baraj! Cncadrarea 5n categorii de importan.6 a barajelor "conform NTL 3 %+$# este o obliga.ie legal6 a de.in6torilor 1i ea serve1te pentru; stabilirea tipului de urm6rire a comport6rii "curent6 ' special6#B ierarhizarea barajelor 5n cadrul programelor de evaluare a st6rii de siguran.6B stabilirea listei de baraje cu risc sporitB 3

stabilirea atribu.iilor de verificare 1i control al barajelor care revin autorit6.ilor publice centraleB stabilirea obliga.iilor care revin de.in6torilor!
Ca*it$ u II a #+ii trat#a3! =R#+i/u (# 1$ $&ir# a 8ara># $r? 0i &ta8i #0t#@ pentru baraje noi sau pentru interven.ii constructive care modific6 parametrii de baz6, acordul de func.ionare 5n siguran.6 se ob.ine pentru barajele avand categoriile de importanta 4 sau > de la unit6.ile teritoriale ale :dministratiei Nationale E :pele =omane F#B acordul de func.ionare este obligatoriu pentru ob.inerea autoriza.iei de construc.ie; pentru baraje 5n exploatare "definitiv6 sau provizorie# este necesar6 o autoriza.ie de func.ionare 5n condi.ii de siguran.6 emis6 de ?inisterul ?ediului si Gospodariririi :pelor "abilitare care pentru baraje din categoria de importan.6 4 sau > este transferat6 la :dministratia Nationala E :pele =omane F!# pe baza recomand6rilor din documenta.ia avizat6 de expertul certificatB autoriza.ia de func.ionare 5n condi.ii de siguran.6 este obligatorie pentru ob.inerea autoriza.iilor de gospod6rire a apelor 1i protec.ie a mediului :utoriza.ia de func.ionare 5n condi.ii de siguran.6 se emite pe durat6 determinat6, stabilit6 prin autoriza.ie, de maximum $% ani 0i &# r#9%$i#0t# a #A*irar# &au 9% ca3u *r$(uc#rii u%$r i%ci(#%t# $ri acci(#%t# 9% #A* $atar#5De.in6torii de baraje sunt obliga.i s6 urm6reasc6 comportarea 5n timp a lucr6rilor pe baza unor proiecte specializateB :ctivitatea de urm6rire a comport6rii 5n timp a barajelor se organizeaz6 pe trei niveluri )se refera preponderent la barajele cu urmarire speciala 3 incadrate in categoriile : si B# @ I. - inspec.ii vizuale, m6sur6tori la dispozitive de m6sur6 1i interpretarea primar6 a m6sur6torilor 5 II. - sinteza periodic6 a observa.ilor 1i m6sur6torilor 1i a inspec.iilor anuale 1i interpretarea acestora din punct de vedere al siguran.ei barajuluiB III. - cuprinde analiza 1i avizarea rapoartelor de sintez6 periodice de c6tre una din 4omisiile /44 "formata din experti 1i speciali1ti# av9nd componen.a avizat6 de 4-N8IB 1i aprobat6 de ??G:! In cazul barajelor mari pentru care se desfasoara urmarirea speciala, functioneaza un sistem de supraveghere institutionalizat! 4ele trei nivele organiza.ionale ale activit6.ii de urm6rire a comport6rii barajelor in cadrul :!N!:!=!

Nivelul III Nivelul II

Comisia UCC

Analiza rapoartelor de sintez UCC Inspecii de teren

Aprobarea exploatarii normale sau restricio nate !ecizii asupra unor lucrri de remediere !ecizii pri&ind' - exploatarea normal - restricii de exploatare - modernizare

"rup de in#ineri experimentai

Nivelul I
(ersonalul certi)icat al deintorului

Analiza datelor de urmrire$ %apoarte de sintez periodice Inspecii de teren

*bser&aii &izuale +surtori A+C,topo Interpretare primar -eri)icare ec.ipament

Apreciere asupra comportrii normale sau anormale

Ca*it$ u III a

#+ii trat#a3! =C$%tr$ u 9% ($/#%iu &i+ura%"#i 8ara># $r? 0i &ta8i #0t#@

3 controlul 5n domeniul siguran.ei barajelor se face de c6tre ??G:B 3 controlul 5n domeniul calit6.ii 5n construc.ii se face de c6tre ?T4TB 3 controlul curent al activit6.ii de urm6rire este asigurat de 5mputernici.ii ??G:B 3 5mputernici.ii cu drept de control, dup6 declinarea identit6.ii 1i calit6.ii, au dreptul; G de acces la baraje, indiferent de de.in6tor 1i de destina.ia acestora, pentru a face constat6ri privind respectarea ordonan.ei de urgen.6 1i ale reglement6rilor care decurg din acesteaB G de a controla existen.a 1i func.ionarea dispozitivelor de m6sur6 1i controlB G de a aplica contraven.ii conform competen.elor acordateB Cnc6lcarea dispozi.iilor acestei legi atrage r6spunderile disciplinare, civile, contraven.ionale sau penale prev6zute 5n capitolul IH;A 8anc.iuniA! SETUL DE ACTE NORMATI,E PENTRU APLICAREA LEGII NR. <BBC6;;. $! ?etodologia privind stabilirea categoriei de importanta a barajelor NTL 2 %+$ ?etodologia se bazeaza pe cuantificarea componentlor riscului si a riscului final asociat barajelor si depozitelor de deseuri industriale , conform anexelor $ si + la metodologie, acestea se incadreaza intr3una din urmatoarele categorii de importanta; :! 3 baraj de importan.6 excep.ional6B B! 3 baraj de importan.6 deosebit6B 4! 3 baraj de importan.6 normal6B >! 3 baraj de importan.6 redus6! 4riteriul de stabilire a categoriei de importan.6 a barajelor 5l constituie riscul, determinat cu rela.ia =isc G Indicele de cedare x 4onsecin.a! Cn cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului sau depozitului mai mare de $, riscul este inacceptabil, iar barajul sau depozitul nu poate fi exploatat! +! I?etodologia privind evaluarea st6rii de siguran.6 5n exploatare a barajelor 1i lacurilor de acumulare 2 NTL 2 %++A, aprobat6 prin -rdinul comun al ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr! $$) din $$!%+!+%%+ 1i al ministrului lucr6rilor publice, transporturilor 1i locuin.ei nr! +J( din %)!%*!+%%+ "anexa nr! $#! <valuarea siguran.ei 5n exploatare a unui baraj, a cuvetei lacului de acumulare 1i a /

construc.iilor 1i instala.iilor 2 anex6 aferente acestuia, constituie o verificare a st6rii tehnice, precum 1i a condi.iilor de exploatare, urm6rind modul de 5ndeplinire a exigentelor prev6zute de reglement6rile 5n vigoare 1i de practica inginereasc6 din domeniu! <valuarea siguran.ei o realizeaz6, 5n conditiile prevazute de metodologie, exper.ii tehnici certifica.i'aviza.i de ?inisterul ?ediului si Gospodaririi :pelor pentru acest tip de lucr6ri hidrotehnice! >ocumenta.iile de evaluare a siguran.ei 5n exploatare a barajelor : si B sunt transmise la ?inisterul ?ediului si Gospodaririi :pelor iar cele pt 4 si > la unit6.ile teritoriale ale :!N! I:pele =omaneA, abilitate de minister, pentru avizare. *! I?etodologia privind evaluarea st6rii de siguran.6 5n exploatare a barajelor 1i digurilor care realizeaz6 depozite de de1euri industriale 2 NTL 2 %+*A, aprobat6 prin -rdinul comun al ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr! $$) din $$!%+!+%%+ 1i al ministrului lucr6rilor publice, transporturilor 1i locuin.ei nr! +J( din %)!%*!+%%+ "anexa nr! +#! <valuarea siguran.ei 5n exploatare a acestor lucr6ri hidrotehnice se efectueaz6 similar cu NTL 2 %++, av9nd prevederi specifice domeniului 5n care se 5ncadreaz6! N-TK; :vizarea documenta.iilor de evaluare a siguran.ei barajelor, elaborate conform prevederilor NTL 3%++ 1i NTL 3%+*, se efectueaz0 5n baza Instruc.iunilor specifice NTL 3%,%, aprobate prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr! $%D din ++ aprilie +%%*, prin care se aprob0 1i modelele de autoriza.ie 1i acord de func.ionare 5n siguran.0 pentru baraje! ,! I=egulamentul privind organizarea 1i certificarea corpului de exper.i pentru evaluarea st6rii de siguran.6 5n exploatare a barajelor 5ncadrate 5n categoriile de importan.6 : si B 2 NTL 2 %$,A, aprobat prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr!$$, din $$!%+!+%%+ "anexa nr! $#! D! I Procedura de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta 4 si > 2 NTL 2 %$DA, aprobat6 prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr!$$, din $$!%+!+%%+ "anexanr!+#! 4orpul de exper.i pentru evaluarea st6rii de siguran.6 5n exploatare a barajelor 5ncadrate 5n categoriile de importan.6 4 si >, este constituit din speciali1ti verificatori de proiecte 1i exper.i tehnici atesta.i de ?T4T 5n domeniul construc.iilor hidrotehnice ":& 3 rezisten.6 1i stabilitate 1i BD 3 siguran.6 5n exploatare#! Cn baza analizei dosarului depus la ??G:, a recomnadarii de la 4omitetul National =oman al ?arilor Baraje 2 4=-?B 1i a activit6.ii specialistului respectiv, de la caz la caz, acesta poate primi avizul de la minister! :cest corp de experti nu are o limit6 de membri! In prezent exista peste &% de experti 4 si >! )! I=egulamentul privind certificarea personalului de conducere 1i coordonare a activit6.ii de urm6rire a comport6rii 5n timp a barajelor 2 NTL 2 %*$A, aprobat prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr!$$& din $$!%+!+%%%! 8unt prev6zute condi.iile 5n care personalul care conduce 1i coordoneaz6 activit6.i de urm6rire a comport6rii 5n timp a barajelor, poate ob.ine certificatul de la ??G:! La nivelul lunii noiembrie +%%D, erau certificati $,( de specialisti, din care (& la :dministratia Nationala E :pele =omane F si +$ la 8!4! I>=-<L<4T=I4: 8!:! &! IProcedura de emitere a acordului 1i autoriza.iei de func.ionare 5n conditii de siguran.6 a barajelor 2 NTL 2 %*+A, aprobat6 prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr! $$J din $$!%+!+%%+! 0

4uprinde documenta.iile tehnice 1i documentele necesare, condi.iile de ob.inere a acordului 1i autoriza.iei de func.ionare 5n siguran.6 a barajelor, competen.ele de emitere a acestor acte, precum 1i modalitatea de stabilire a termenelor 1i programelor anuale referitoare la ob.inerea autoriza.iilor! :cordul este obligatoriu pentru ob.inerea autoriza.iei de construc.ie, iar autoriza.ia de functionare in siguranta este obligatorie pentru ob.inerea autoriza.iilor de gospod6rire a apelor 1i de protec.ie a mediului! P9n6 la emiterea autoriza.iei de func.ionare 5n siguran.6, emiterea autoriza.iei de mediu pentru baraje se face condi.ionat! J! IProcedura de trecere 5n conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor 2 NTL 2 %**A, aprobat6 prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr! $$( din $$!%+!+%%+! Procedura stabile1te obliga.iile de.in6torului 1i'sau administratorului barajului 5n cazul trecerii 5n conservare, postutiliz6rii sau abandon6rii unor baraje! (! IProcedura 1i competen.ele de efectuare a controlului privind siguran.a 5n exploatare a barajelor 2 NTL 2%*,A, aprobat6 prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr!$+% din $$!%+!+%%+! 8unt prev6zute obiectivele controlului, fi1a pentru inspec.ia 5n teren a barajului, unit6.ile 1i personalul cu competen.e de control, raportarea rezultatelor controlului 1i aplicarea m6surilor stabilite! $%! I4on.inutului fi1ei de eviden.6 a barajelor 2 NTL 2 %*DA, aprobat6 prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr!$+$ din $$!%+!+%%+! <ste stabilit con.inutul fi1elor de eviden.6 pentru baraje, care sunt diferen.iate 5n dou6 categorii; ILi1a de eviden.6 a barajelor 1i digurilor care realizeaz6 reten.ii permenente sau nepermanente de ap6A 1i ILi1a de eviden.6 a barajelor 1i digurilor care realizeaz6 depozite de de1euri industrialeA! $$! IProcedura de declarare public6 a caracteristicilor generale, a categoriei de importan.6 1i a gradului de risc asociat barajelor 2 NTL 2 %*)A, aprobat6 prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr! $,& din +$!%+!+%%+! >e.in6torii sau administratorii de baraje transmit datele la ?inisterul ?ediului si Gospodaririi :pelor, 5mpreun6 cu fi1a de eviden.6 a barajului! 8e precizeaz6 procedura de declarare public6 a listei cu caracteristicile generale, a categoriei de importan.6 1i a gradului de risc asociat barajelor, precum 1i a listei barajelor cu risc sporit! $+! IInstructiuni de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor 2 NTL 2 %,%A, aprobate prin -rdinul ministrului apelor 1i protec.iei mediului nr! $%D din ++ aprilie +%%*! IProcedura de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulari cu folosinta piscicola, de agrement sau de interes local, din categoriile 4 si > 2 NTL 2%+DA, conform prevederilor -rdonantei de urgenta a Guvernului nr! $*J'+%%D, aprobata cu modificari si compeltari prin Legea nr! $*'+%%)! :testarea personalului de exploatare al micilor acumulari se va face de catre 4omisiile de atestare care vor functiona pe langa :dministratia Nationala I:pele =omaneA, la nivelul >irectiilor de ape organizate pe bazine hidrografice 8olicitantul trebuie sa depuna o cerere la >irectia de ape a :N:=, de pe raza teritoriala din care face parte acumularea , prin care solicita atestareaB 8e intocmeste un dosar care va cuprinde; 3cererea tip de solicitare a testariiB 3curriculum vitae al solicitantului 1

3copie dupa diploma de studiiB 3copie dupa certificatul de absolvire a cursurilor in domeniul 3copie dupa cartea de munca sau adeverinta de vechimeB 3cazier judiciarB 3chitanta de achitare a tarifului pentru obtinerea atestatului !

hidrotehnicB

In vederea atestarii, solicitantul 3 persoana fizica, denumit in continuare solicitant, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii; a# sa aiba studii medii liceale, absolvite cu diplomaB b# sa fie absolvent al unui curs de pregatire de scurta durata in domeniul hidrotehnic, organizat la nivelul directiei de apeB c# sa aiba o activitate in domeniul gospodaririi apelor de cel putin * ani! :vand in vedere prevederile -rd! $*J si ale procedurii de atestare NTL 2 %+D si responsabilitatile care decurg din acestea, :!N! :pele =omane a emis decizia cu nr! )D%'$,!%(!+%%) care a reglementat continutul si modul de organizare a acestor cursuri de pregatire de scurta durata in domeniul hidrotehnic! >upa absolvirea cursurilor, solicitantii vor fi atestati in cadrul 4omisiilor de atestare ce se organizeaza la nivelul fiecarei >irectii de ape! - C$/i&ii # &# i%tru%#&c (# r#+u a tri/#&tria &au ca%( #Ai&ta /i%i/ : &$ icitari. - At#&tatu &# #/it# *# $ *#ri$a(a (# : a%i, cu *$&i8i itat#a (# *r# u%+ir# *# *#ri$a(# (# i%ca : a%i. - At#&tatu i&i *i#r(# 2a a8i itat#a (aca@ #A*ira t#r/#%u *#%tru car# a 1$&t # i8#rat5 i% ca3u &u&*#%(arii5 i% ca3u a%u arii. - At#&tatu #&t# &u&*#%(at (aca@ *$&#&$ru a *ri/it &a%ctiu%i a(/i%i&trati2# a *r$(uc#r#a u%$r i%1ractiu%i5 *# *#ri$a(a i% car# titu aru ar# $ 1u%cti# car#, i% c$%1$r/itat# cu *r#2#(#ri # #+a #, i%tra i% c$%1 ict (# i%t#r#&# &au i% i%c$/*ati8i itat# cu #A#rcitar#a acti2itatii (# *#r&$%a (# #A* $atar#5 i% ca3u %#r#&*#ctarii *r#2#(#ri $r (i% r#+u a/#%tu (# #A* $atar#a acu/u arii &au a c#ri%t# $r i%&tructiu%i $r (# ur/arir# a c$/*$rtarii i% ti/* a 8ara>u ui5 *# *#ri$a(a &u&*#%(arii aut$ri3ati#i (# +$&*$(arir# a a*# $r &i a aut$ri3ati#i (# 1u%cti$%ar# i% &i+ura%ta. - At#&tatu &# a%u #a3a i% ur/at$ar# # ca3uri@ i% ca3 (# i%acti2itat# a titu aru ui $ *#ri$a(a /ai /ar# (# < a%i5 (aca *#r&$a%a #&t# c$%(a/%ata *ri% &#%ti%ta (#1i%iti2a *#%tru 1a*t# c$/i&# i% #A#rcitar#a *r$1#&i#i5 i% ca3u *r$(uc#rii u%$r i%ci(#%t# &au acci(#%t# a 8ara>#, i% 1u%cti# (# +ra2itat#a ac#&t$ra &i (# i/* icar#a *#r&$a%#i at#&tat#. - Su&*#%(ar#a &au a%u ar#a at#&tatu ui &# 1ac# (# c$/i&ia (# at#&tar#, a %$ti1icar#a 1u%(a/#%tata a a%+a>at$ru ui, a Dir#cti#i *#%tru &i+ura%ta 8ara># $r, a I%&*#cti#i (# Stat a A* #$r (i% ca(ru MMGA &i a i/*ut#r%iciti $r ac#&t$ra. - P#r&$%a u (# #A* $atar# ca i1icat a /ici $r acu/u ari, at#&tat c$%1$r/ ac#&t#i *r$c#(uri, ra&*u%(#, i% c$%(itii # #+ii *#%tru acti2itat#a (#&1a&urata, i%c u&i2 *#%tru c$%&#ci%t# # ac#&t#ia. - P#r&$%a u (# #A* $atar# ca i1icat, at#&tat c$%1$r/ *#3#%t#i *r$c#(uri %u &# *$at# a%+a>a &i/u ta% a /ai /u t (# 7 /ici acu/u ari, i%c u&i2 a c# # a1 at# i% ca&ca(a. :4T< N-=?:TIH< P=IHIN> =<G/L:?<NT/L >< <MPL-:T:=< 2

Prin art!)* din Legea nr! $%&'+D septembrie $(() modificata si completata de Legea *$%'+%%, si Legea $$+'+%%), se specifica ; I>etinatorii de baraje si lacuri de acumulare, precum si de prize pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraj, au obligatia sa intocmeasca regulamente de exploatare si sa respecte prevederile acestora! =egulamentele de exploatare fac parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelorA 4oordonarea exploatarii lacurilor de acumulare pe bazine hidrografice, indiferent de detinator, se asigura de :dministratia Nationala I:pele =omaneA in conformitate cu prevederile regulamentelor de exploatare bazinale.

IH!

=<G/L:?<NT< >< <MPL-:T:=<

Prin -=>IN/L &) din +* ian! +%%) publicat in ?!-! $(+ din %$ martie +%%) s3a aprobat' 3 I?etodologia de elaborare si competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare si a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare "anexa$#B 3 Normele metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala" anexa +#B - =egulamentului3cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor de alimentare cu apa "anexa *#B 4:P! I! =egulamentele de exploatare se bazeaza pe; 3 informatiile si conditiile de exploatare elaborate de proiectantiB 3 informatiile din cartile tehnice ale constructiilor si din pasapoartele echipamentelor instalatiilor, 3 concluziile si recomandarile studiilor privind urmarirea comportarii in timpB 3 studiile de expertiza asupra starii tehnice si functionale a ansamblului amenajariiB 3 informatiile studiilor hidrologice si studiilor de gospodarire a apelorB 3 alte informatii continute in ordinele si dispozitiile tehnice! 4:P! II 4ontinutul 2 cadru pentru regulamentele de exploatare 3 3 3 =egulamentele de exploatare cuprind regulile de baza necesare functionarii obiectivelor hidrotehnice dupa perioada de punere in functiune! =egulamentul de exploatare pentru obiectivul hidrotehnic face parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor pentru obiectivul respectiv. =espectarea prevederilor regulamentelor de exploatare este obligatorie pentru detinatorii, cu orice titlu, de obiective hidrotehnice sau de amenajari compuse din mai multe obiective hidrotehnice cu functiuni complementare!

si

4:P! III 4ompetentele de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare =egulamentele de exploatare pentru obiectiv hidrotehnic se elaboreaza de catre detinatorul, cu orice titlu, al obiectivului hidrotehnic sau al amenajarii, persoana fizica sau juridica, ori de unitati specializate si autorizate in studii, proiectare si consultanta pentru constructii hidrotehnice!

a# autoritatea tehnico3operativa din domeniul apelor, respectiv :dministratia Nationala N:pele =omaneN, pentru toate obiectivele hidrotehnice din administrarea proprie, precum si pentru obiectivele hidrotehnice din administrarea altor detinatoriB b# directiile bazinale ale apelor pentru obiectivele hidrotehnice din administrarea altor detinatoriB Inainte de aprobare, regulamentele de exploatare pentru obiective hidrotehnice, precum si cele de exploatare a amenajarilor care cuprind mai multe obiective hidrotehnice se avizeaza la nivelul de competenta imediat inferior! 4:P! IH Halabilitatea regulamentelor de exploatare =egulamentul de exploatare pentru un obiectiv hidrotehnic, definit conform art! $ alin! "+# din prezentul ordin, se analizeaza de catre detinator, in situatii normale la D ani de la aprobare, pentru verificarea corespondentei cu realitatea! =egulamentul de exploatare pentru obiectivul hidrotehnic respectiv isi mentine valabilitatea numai daca la data analizei nu s3au produs modificari in ceea ce priveste rolul si parametrii functionali ai obiectivului hidrotehnic si isi prelungeste valabilitatea prin act scris oficial! =egulamentele de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare se vor reelabora, adapta sau completa, dupa caz, la expirarea perioadelor de valabilitate conferite de acest ordin! =<G/L:?<NT/L 2 4:>=/ " :nexa *# pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor de alimentare cu apa 4uprinde; :! Instructiuni de utilizare a continutului3cadru B! 4ontinutul 3cadru B! 4ontinutul cadru I! >ate generale II! 4aracteristici tehnice si constructive III! 8upravegherea comportarii in timp IH!8istemul informational pentru exploatare H! =egimul hidrologic HI! =egimuri de functionare si reguli de exploatare HII! Personalul operativ de exploatare

15

:nexa la regulamentul de exploatare bazinala 3 8chema de stabilire a deciziei de exploatare H! :P:=:=<: I?P-T=IH: IN/N>:TIIL-= :cest domeniu este reglementat de ordinul comun al ?:I "-rdinul nr! )*J'$+!%D!+%%D# si al ??G: "-rdinul nr! ,+%'$$!%D!+%%)# pentru aprobarea =egulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale =egulamentul inlocuieste =egulamentul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, aprobat prin otararea Guvernului nr! )*J'$(((! Gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale este o activitate de interes national avand in vedere frecventa de producere si dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Lac obiectul prezentului regulament urmatoarele tipuri de risc generatoare de situatii de urgenta; a# inundatii, prin revarsarile naturale ale cursurilor de apa, datorate cresterii debitelor sau blocajelor produse de gheturi, plutitori, aluviuni si avalanse de zapada si prin scurgeri de pe versantiB b# inundatii provocate de accidente sau avarii la constructiile hidrotehniceB c# fenomene meteorologice periculoase; ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni si viscole, depuneri de gheata, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina si seceta "hidrologica#B 11

d# poluarile accidentale ale resurselor de apa de suprafata si subterane si poluari marine in zona costiera, numite in continuare Npoluari accidentaleN! 8unt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc; a# populatia, precum si bunurile sale mobile si imobileB b# obiectivele socialeB c# capacitatile productive "societati comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajari piscicole, porturi si altele#B d# barajele si alte lucrari hidrotehnice care reprezinta surse de risc in aval, in cazul producerii de accidenteB e# caile de comunicatii rutiere, feroviare si navale, retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele si sistemele de alimentare cu apa si canalizare, statiile de tratare si de epurare, retelele de telecomunicatii si alteleB f# mediul natural "ecosisteme acvatice, paduri, terenuri agricole, intravilanul localitatilor si altele#! In sensul prezentului regulament, prin gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale se intelege identificarea si monitorizarea, instiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, evaluarea, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc!

?anagementul situatiilor de urgenta se realizeaza prin; 3 masuri preventive 3 masuri operative urgente de interventie - masuri de reabilitare ?asurile de limitare, inlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc prezentate mai sus constituie o obligatie pentru organele administratiei publice centrale si locale cu atributii in acest domeniu si pentru toate persoanele juridice si fizice, cu exceptia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor si a altor categorii defavorizate! >etinatorii, cu orice titlu, de baraje si de alte constructii hidrotehnice a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol; - populatia si bunurile sale materiale, - obiectivele sociale si capacitatile productive - sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligati sa le intretina, sa le repare si sa le exploateze corespunzator, sa doteze aceste lucrari cu :?4 2urile necesare pentru activitatea de /44 a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare3 alarmare a populatiei in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere, interventie si reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizatiile de gospodarire a apelor, a planurilor de aparare impotriva inundatiilor si a celorlalte situatii de risc si a celorlalte documente de reglementare in vigoare! 12

Persoanele juridice utilizatori de apa, potentialii poluatori, precum si unitatile de gospodarire a apelor, administratiile porturilor maritime si fluviale si ale canalelor navigabile si ceilalti utilizatori de apa au obligatia dotarii cu mijloace specifice de interventie in cazuri de poluari accidentale! Lista potentialilor poluatori se stabileste de catre organele abilitate! In continuare se prezinta titlurile capitolelor care fac parte din acest regulament; - 4apitolul I 2 >ispozitii generaleB 3 4apitolul II 3 -rganizarea 8istemului national pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentaleB - 4apitolul III 3 :tributiile prefectilor si primarilor pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce le revin, potrivit legii, in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specificeB - 4apitolul IH 3 :tributiile generale ale persoanelor juridice si ale persoanelor fizice implicate in activitatea de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentaleB 3 4apitolul H 3 :tributiile autoritatilor administratiei publice centrale care asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale 3 4apitolul HI 3 :tributiile ?inisterului ?ediului si Gospodaririi :pelor, ale :dministratiei Nationale N:pele =omaneN, Institutului National de idrologie si Gospodarire a :pelor si ale :dministratiei Nationale de ?eteorologieB - 4apitolul HII 2 >ispozitii finale!

13