Sunteți pe pagina 1din 137

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTAN!A FACULTATEA DE "TIIN!

E ECONOMICE

Conf. univ.dr. r. TRAIAN NICOLAE

CONTABILITATE FINANCIAR# I
-Suport de Curs pentru IDID-

CONSTAN!A 2002

CUPRINS Capitolul 1. Elemente definitorii privind contabilitatea.


1.1. Normalizarea contabilit!"ii n Romnia. 1.2. Principii #i procedee contabile. 1.3. Evaluarea n contabilitate. 1.4. Documentele #i registrele de contabilitate.

5
8 10 13 15

Capitolul 2. Planul de conturi general


2.1. Sistemul de conturi al planului general. 2.3. Planul de conturi general varianta 1994. 2.4. Planul de conturi general varianta 2001.

24
24 31 41

Capitolul 3. Contabilitatea stocurilor


3.1. Defini"ia #i elementele constitutive ale stocurilor #i produc"iei. 3.2. Evaluarea stocurilor #i produc"iei. 3.3. Inventarul permanent #i inventarul intermitent. 3.4. Conturi folosite pentru eviden"a stocurilor #i produc"iei.

53
53 54 58 59

Capitolul 4. Contabilitatea crean"elor #i datoriilor 69


4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Structuri privind crean"ele #i datoriile. 69 Contabilitatea opera"iilor comerciale cu ter"ii. 70 Contabilitatea reducerilor comerciale. 73 Contabilitatea efectelor comerciale. 77 Contabilitatea opera"iilor cu personalul #i cu asigur!rile sociale. 86 Conturi folosite pentru eviden"a rela"iilor cu personalul #i cu asigur!rile sociale. 87 4.7. Decont!rile cu bugetul statului. 90
4.7.1. Impozitul pe profit tehnic! de calcul 4.7.2. Contabilitatea "i eviden#a TVA. 4.7.3. Conturi folosite pentru eviden#ierea rela#iilor cu bugetul statului. 90 97 104

Capitolul 5. Contabilitatea trezoreriei ntreprinderilor


5.1. Delimit!ri #i structuri privind trezoreria ntreprinderilor. 5.2. Contabilitatea titlurilor de plasament. 5.3. Contabilitatea conturilor la b!nci, numerarului n casierie #i altor valori.

106
106 107 109

Capitolul 6. Contabilitatea cheltuielilor #i veniturilor

115

6.1. Sistemul informa"ional contabil al cheltuielilor 115 6.2. Sistemul informa"ional contabil al veniturilor. 118 6.3. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare. 120 6.4. Contabilitatea veniturilor din exploatare. 129 6.5. Contabilitatea cheltuielilor #i veniturilor financiare. 131 6.6. Contabilitatea cheltuielilor #i veniturilor extraordinare #i a celor privind amortiz!rile #i provizioanele. 134

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Bibliografie. 137

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

CAPITOLUL 1. ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND CONTABILITATEA


Potrivit prevederilor legale actuale , respectiv Legea Contabilit!"ii Nr.82 / #99# mpreun! cu Regulamentul de Aplicare al Legii Contabilit!"ii , unit!"ile patrimoniale n care se includ persoanele fizice autorizate se desf!$oar! o activitate independent! , agen"ii economici respectiv societ!"ile comerciale cu capital de stat sau privat, regiile autonome, institu"iile publice ($coli, universit!"i, spitale, b!nci) sunt obligate s! organizeze $i s! conduc! contabilitatea patrimoniului. Rolul contabilit!"ii const! n gruparea, consemnarea $i combinarea informa"iilor necesare ntr-o manier! utilizabil!. Aceste informa"ii se introduc n contabilitate n trei momente: a) observarea faptelor zi de zi $i inregistrarea lor cronologic! $i sistematic!; b) observarea periodic! a faptelor prin inventarierea patrimoniului; c) evaluarea periodic! a faptelor care nu se preteaz! unei observ!ri continue $i directe $i prezentarea lor n bilan" $i n contul de profit $i pierdere. Tratarea informa"iei este periodic! $i cunoa$te mai multe etape: a) stabilirea soldurilor conturilor n care se cuprind dou! etape: balan"a de verificare ntocmit! la sfr$itul fiec!rei perioade. Ea reune$te masa sau totalul soldurilor conturilor, caracterizndu-se prin egalitatea: total solduri debitoare = total solduri creditoare Constituie instrumentul de control intern $i repereaz! erorile, contribuind la fiabilitatea partidei duble. munca contabil! a inventarului, efectuat! n general la sfr$itul fiec!rui an. Permite corectarea soldurilor conturilor n urma confrunt!rii cu observa"ia real!, prin inventar fizic. b) realizarea sintezei informa!iilor n conturile anuale (bilan!, contul de profit "i pierdere, anexa la bilan! ) fapt ce permite: determinarea rezultatului exerci"iului (prin contul de rezultate $i bilan"); stabilirea situa"iei la sfr$itul exerci"iului (cu ajutorul bilan"ului). Ca disciplin! $tiin"ific! contabilitatea trebuie s! asigure dou! categorii de informa"ii $i anume: 1) informa!ii publice; 2) informa!ii confiden!iale. Informa!iile publice sunt de regul! sistematizate n documente de sintez! contabil! cum ar fi bilan!ul contabil, contul de profit "i pierdere, rapoartele explicative $i alte situa"ii financiare, fiind destinate n principal utilizatorilor din afara unit!"ii patrimoniale, respectiv asocia"ilor sau ac"ionarilor, clien"ilor $i furnizorilor, organelor financiare $i de credit, administra"iei de stat, ndeosebi celei fiscale $i necesit!"ilor de agregare a soldurilor intermediare de gestiune n sistemul conturilor na"ionale. Aceste informa"ii sunt asigurate de contabilitatea financiar! sau general! $i s-ar putea reda schematic conform fig. nr.# . Furnizarea informa"iei publice constituie atributul principal al organiz!rii $i conducerii contabilit!"ii financiare, care are ca obiect nregistrarea cronologic! $i sistematic! a fluxurilor reale, financiare $i monetare ale unit!"ilor patrimoniale cu exteriorul, precum $i ntocmirea periodic! a documentelor de sintez! contabil!: bilan"ul contabil, contul de profit $i pierdere etc. Informa!iile confiden!iale sunt sistematizate de regul! n documente $i analize destinate uzului intern al managerilor unit!"ilor patrimoniale de la diferite nivele organizatorice. Numai pe baza acestor informa"ii este posibil! luarea n timp oportun a tuturor tipurilor de decizii care s! permit! adaptabilitatea unit!"ii la condi"iile pie"ei concuren"iale, la contracararea factorilor perturbatori, exogeni $i endogeni ai fiec!rei
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

unit!"i patrimoniale. Caracterul confiden"ial al acestei categorii de informa"ii reprezint! o recunoa$tere a autonomiei decizionale a agen"ilor economici ntr-o economie de pia"! concuren"ial!. Agen"ii economici au o autonomie total! n organizarea $i conducerea unor eviden"e care s! le furnizeze informa"ii cu caracter confiden"ial. Furnizarea acestor informa"ii constituie atributul principal $i scopul declarat al contabilit!"ii de gestiune. Aceasta situeaz! printre obiectivele sale fundamentale pe cele privind cunoa$terea costurilor produselor ob"inute, lucr!rilor efectuate $i serviciilor prestate, iar dac! rezultatele nu sunt mul"umitoare, acestea ofer! posibilitatea analizei cauzelor deficien"elor. PERSONALUL SALARIAT
fluxuri reale (munc# prestat#) fluxuri monetare (salarii pl#tite)

F U R N I Z O R I

fluxuri reale (bunuri "i servicii)

UNITATEA

fluxuri reale

fluxuri monetare (plata bunurilor sau serviciilor)

PATRIMONIAL$

fluxuri monetare

C L I E N % I

fluxuri reale (capitaluri subven!ii)

fluxuri monetare (dividende, impozite, taxe)

ASOCIA%I SAU AC%IONARI Fig. nr. #. Rela"iile unit!"ii patrimoniale cu utilizatorii externi ai informa"iei contabile. Furnizarea acestor informa"ii constituie atributul principal $i scopul declarat al contabilit!"ii de gestiune. Aceasta situeaz! printre obiectivele sale fundamentale pe cele privind cunoa$terea costurilor produselor ob"inute, lucr!rilor efectuate $i serviciilor prestate, iar dac! rezultatele nu sunt mul"umitoare, acestea ofer! posibilitatea analizei cauzelor deficien"elor. Contabilitatea de gestiune trebuie s! permit! realizarea urm!toarelor obiective: furnizarea tuturor informa"iilor care pot contribui la determinarea analitic! a costurilor, a pre"urilor de vnzare $i la controlul rentabilit!"ii lor; furnizarea informa"iilor necesare controlului condi"iilor interne de exploatare prin: analiza cheltuielilor de exploatare $i observarea evolu"iei lor;
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

compararea acestor cheltuieli cu previziunile sau normele prestabilite, precum $i analiza $i g!sirea cauzelor care le-au generat; furnizarea informa"iilor necesare evalu!rii unor componente de activ; furnizarea datelor necesare elabor!rii $i urm!ririi bugetelor de venituri $i cheltuieli. Contabilitatea general! calculeaz! rezultatul global al ntreprinderii la sfr$itul exerci"iului $i descrie situa"ia patrimonial! furniznd baza analizei financiare; contabilitatea special! permite plata personalului, ntocmirea facturilor sau nregistrarea devizelor; contabilitatea analitic! se ocup! de calculul costului furniznd baza de calcul economic. Contabilitatea se diferen"iaz! conform schemei de organizare actual! ce rezult! din actele normative n: contabilitatea financiar# sau general#, contabilitatea de gestiune . De remarcat este faptul c! cele dou! tipuri de contabilitate formeaz! practic dou! sisteme informa"ionale distincte care determin! caracterul dualist al sistemului contabil. Contabilitatea financiar! are urm!toarele func"ii: I. nregistrarea complet! a tranzac"iilor unei ntreprinderi n scopul determin!rii periodice a situa"iei patrimoniale $i a rezultatelor financiare; II. func"ia de comunicare financiar! extern!; III. instrumente de verificare $i prob! n rela"iile de natur! juridic! $i fiscal! ale societ!"ii; IV. furnizarea de informa"ii necesare pentru realizarea analizei financiare $i pentru completarea sintezelor macroeconomice. Contabilitatea de gestiune se organizeaz! de c!tre fiecare unitate patrimonial! n func"ie de necesit!"i avnd drept scopuri :calcularea costurilor, stabilirea rezultatelor $i a rentabilit!"ii produselor,lucr!rilor $i serviciilor executate ;ntocmirea bugetului de venituri $i cheltuieli pe feluri de activit!"i, urm!rirea $i controlul execu"iei acestora n scopul cunoa$terii rezultatelor $i furniz!rii datelor necesare fundament!rii deciziilor privind gestiunea unit!"ilor patrimoniale. Obiectul de studiu al contabilit!"ii l reprezint! patrimoniul. Literatura de specialitate (conform #) cunoa$te trei concep"ii n definirea $i analiza patrimoniului ca obiect al contabilit!"ii: juridic! ,economic! $i economico-juridic!. Astfel din punct de vedere juridic patrimoniul reprezint! toate drepturile "i obliga!iile cu con!inut economic ale unui subiect de drept. Economic, patrimoniul este considerat ca totalitatea bunurilor economice exprimabile n bani, inclusiv rezultatele folosirii lor ce apartin unei persoane fizice sau juridice .Prin asocierea celor dou! concep"ii s-a ajuns la definirea economico-juridic! a patrimoniului, potrivit c!reia acesta este''un complex de drepturi "i obliga!ii cu respectivele lor obiecte de drepturi "i obiecte de obliga!iuni apreciabile n bani''.n cadrul acestui tot economico-juridic ''obiectele de drepturi $i obliga"iile formeaz! realitatea economic! a patrimoniului, iar drepturile $i obliga"iile cauzele st!pnirii acestei realit!"i''. Ecua"ia patrimoniului se nuan"eaz! n condi"iile n care proprietarul este separat de ntreprinz!tor. Acest caz este valabil pentru corpora"ii n cadrul c!rora dou! sau mai multe persoane particip! la formarea capitalului ,dar nu $i la conducerea propriu-zis!. Bunurile economice aduse de participan"i devin proprietatea societ!"ii, constituind un patrimoniu propriu, independent de acela al asocia"ilor.n aceste condi"ii nu mai au un drept real asupra patrimoniului societ!"ii, ci eventual un drept de crean"! rezultat din
#

M.Ristea ,Noul sistem contabil din Romnia, Editura Cartimex, Bucure$ti, #994, pag.5-6.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

calitatea lor de asocia"i. De asemenea, c!p!tnd personalitate juridic! ,societatea nu mai ac"ioneaz! prin asocia"ii s!i, ci prin reprezentan"ii legali, denumi"i ntreprinz!tori. Ace$tia ndeplinesc n nume propriu toate actele juridice de conducere, administrare $i gestionare. Ac"ionnd n numele societ!"ii, ntreprinz!torii nu-$i angajeaz! patrimoniul propriu, ci pe cel al societ!"ii, r!spunderea material! revenind acesteia. n consecin"!, ntreprinz!torul are o obliga"ie fa"! de proprietari. Bunurile ca obiecte de drepturi $i obliga"ii formeaz! substan"a material! a patrimoniului,ele au o determinare existen"ial! $i una economic!. Prima determinare eviden"iaz! faptul c! ele au o forma concret! identificabil! ca structur!, fiind delimitate ca bunuri materiale sau corporale (imobile, masini, m!rfuri, materiale, numerar etc) $i ca bunuri nemateriale sau necorporale (crean"e, brevete de inven"ii, concesiuni, m!rci). Determinarea economic! a bunurilor se exprim! prin utilitatea $i valoarea lor. 1.1. Normalizarea contabilit#!ii n Romnia Prin normalizarea contabilit#!ii se n"elege , conform accep"iei din literatura $i practica contabil!,procesul de reglementare a contabilit#!ii "i de emitere a normelor ce organizeaz# practica contabil# n cadrul unui stat. n "!rile cu economie de pia"! se ntlnesc dou! concep"ii principale cu privire la normalizare: I. Prima concep!ie : normalizarea n contabilitate se realizeaz# printr-un mecanism dirijist respectiv prin emiterea de legi sau alte acte normative (decrete,ordonan!e) de c#tre stat prin intermediul Ministerului Finan!elor sau altui organism abilitat. II. A doua concep!ie: normalizarea contabil# are ca factori activi organismele profesiei contabile liberale.n aceste cazuri profesioni"tii n contabilitate (respectiv exper!i contabili,contabili autoriza!i etc.),organiza!i n corpuri sau asocia!ii profesionale,impun o serie de principii "i conven!ii contabile ce au rolul de a ghida desf#"urarea activit#!ii n contabilitate. n Romnia, situa!ia ntlnit# este aceea a unei normaliz#ri contabile dirijat# de stat. n conceperea $i aplicarea reformei contabilit!"ii rolul principal l-a avut $i l are statul prin Ministerul Finan"elor. Caracteristic pentru normalizarea contabil! dirijat! de stat este existen"a unei legi contabile corelat! cu un plan contabil general cu instruc"iunile de aplicare. Conform prevederilor Legii Contabilit!"ii nr.82/#99## societ#!ile comerciale , institu!iile publice, organiza!iile cooperatiste, asocia!iile juridice, precum "i persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obliga!ia s# organizeze "i s# conduc# contabilitate proprie. Conform legii contabilitatea este v!zut! ca instrument principal de de cunoa"tere, gestiune "i control al patrimoniului. n Romnia cadrul legal al contabilit!"ii este reprezentat de o serie de acte normative ap!rute de-a lungul timpului, dintre care se pot aminti: Legea contabilit!"ii nr.82/#99#, completat! $i modificat! prin O.G. nr.22/#996, aprobat! prin Legea nr.245/#998; Regulamentul de aplicare a Legii contabilit!"ii nr.82/#99#, aprobat prin H.G nr.704/#993; Norme metodologice $i preciz!ri contabile cu caracter de reglement!ri, cum sunt: Ordinul ministrului finan"elor nr.2388/#995 pentru aplicarea Normelor privind organizarea $i efectuarea inventarierii patrimoniului. Ordinul ministrului finan"elor nr.425/#998 pentru aprobarea Normelor metodologice de ntocmire $i utilizare a formularelor tipizate/comune pe economie, care au un regim special privind activitatea financiar! $i contabil!, precum $i modelele acestora. Preciz!ri metodologice cu caracter de ghiduri profesionale:
#

Ministerul Finan"elor Sistemul contabil al agen"ilor economici, Ed.Economic!, Bucure$ti,#994.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Ordinul ministrului finan"elor nr.#670/#997 pentru aprobarea preciz!rilor privind reflectarea n contabilitate a unor opera"iuni n valut! a diferen"elor de curs valutar $i a altor opera"iuni. Ordinul ministrului finan"elor nr.#223/#998 privind reflectarea n contabilitate a principalelor opera"iuni $i privind fuziunea, dezvoltarea $i lichidarea societ!"ilor comerciale, precum $i retragerea $i/sau excluderea unor asocia"i din cadrul societ!"ilor comerciale. Ordinul ministrului finan"elor nr.3#4/#999 privind reflectarea n contabilitate a unor opera"iuni. Ordinul Ministrului Finan"elor nr. 94 / 29.0#.200# pentru aprobarea Reglement!rilor contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunit!"ilor Economice Europene $i cu Standardele Interna"ionale de Contabilitate. Ordinul Ministerului Finan"elor nr. 772 / 02.06.2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor. Ordinul Ministrului Finan"elor nr. 6#6/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea bugetului de venituri $i cheltuieli de c!tre agen"ii economici Prin Ordinul Ministrului Finan"elor nr.94/ 29.0#.200#, ordin pentru aprobarea Reglement!rilor contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunit!"ilor Economice Europene $i cu Standardele Interna"ionale de Contabilitate se creeaz! cadrul de baz! pentru implementarea noilor reglement!ri. n anexa ordinului sus-amintit este prezentat! lista agen"ilor economici : societ!"i comerciale cotate la Bursa de Valori $i ntreprinderi de interes na"ional; agen"i economici care vor aplica reglement!rile contabile armonizate pentru situa"iile financiare ale anului 20002. Sunt men"ionate astfel 72 de societ!"i cotate la BVB, 20 de companii / societ!"i na"ionale $i #05 societ!"i cotate pe pia"a RASDAQ. ncepnd cu exerci"iul financiar al anului 200#, reglement!rile armonizate vor fi aplicate de persoanele juridice din categoria a-IV-a care satisfac cel pu"in 2 dintre criteriile men"ionate n tabelul de mai jos, cu mo"iunea c! respectivele criterii vor fi determinate pe baza situa"iilor financiare publicate pentru exerci"iul financiar anterior $i a ratei de schimb euro-leu, la sfr$itul anului anterior. Cifra de afaceri a Total active pentru Nr. mediu de anului anterior anul anterior (euro) salaria"i ai anului (euro) anterior 3# decembrie 200# Peste 9 milioane Peste 4,5 milioane 250 3# decembrie 2002 Peste 8 milioane Peste 4,0 milioane 200 3# decembrie 2003 Peste 7 milioane Peste 3,5 milioane #50 3# decembrie 2004 Peste 6 milioane Peste 3,0 milioane #00 3# decembrie 2005 Peste 5 milioane Peste 2,5 milioane 50 Pentru perioada post 2006, r!mn n afara reglement!rilor numai ntreprinderile care, potrivit legisla"iei n vigoare la acea dat!, se vor ncadra n categoria societ!"ilor mici. Aceste ntreprinderi aplic! prevederile Legii Contabilit!"ii nr.82/#99# $i ale Regulamentului de aplicare a acestuia, aprobat prin H.G nr.704/#993, cu modific!rile $i complet!rile ulterioare. n Monitorul Oficial nr. 85 / 20.02.200# sunt cuprinse $i Reglement!rile armonizate cu Directiva a -IV-a a Comunit!"ilor Economice Europene (CEE) $i cu Standardele Interna"ionale de Contabilitate. Structurate pe 2 volume, reglement!rile creeaz! cadrul general legal de aplicare a normelor contabile. Sfr$itul exerci"iului financiar

OMF nr.94/200#, M.Of. al Romniei nr. 85/ 20.02.200#.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

n volumul I, structurat pe 5 capitole sunt prezentate dispozi"iile generale, reglement!rile privind contabilitatea $i situa"iile financiare ale ntreprinderii, planul de conturi general, formatul conturilor anuale, coresponden"a planului de conturi general cu formatul conturilor anuale $i explicarea termenilor utiliza"i $i colaterali acestora. Volumul II detaliaz! n con"inutul s!u cadrul general de ntocmire $i prezentare a situa"iilor financiare, cadru elaborat de comitetul pentru standarde de contabilitate interna"ionale. Sunt consacrate n cuprinsul ordinului principiile $i regulile contabile care stau la baza ntregului sistem contabil. O aten"ie deosebit! este acordat! noilor principii contabile, n acord cu prevederile CEE; $i anume: principiul prevalen"ei economicului asupra juridicului, conform c!ruia informa"iile prezentate n situa"iile financiare trebuie s! reflecte realitatea economic! a evenimentelor $i tranzac"iilor nu numai forma lor juridic! (conform Cadrului general de ntocmire $i prezentare a situa"iilor financiare vol.2, pag.35) $i principiului pragului de semnifica"ie conform c!ruia orice eveniment care are o valoare semnificativ! trebuie prezentat separat n cadrul situa"iilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceea$i natur! sau au func"ii similare vor fi nsumate, ne fiind necesar! prezentarea lor separat! (conform Cadrului general de ntocmire $i prezentare a situa"iilor financiare vol.2, pag.29 $i 30). Un pas important n dezvoltarea contabilit!"ii romne$ti este reprezentat de apari"ia n limba romn! a Standardelor Interna"ionale de Contabilitate 20003, acestea constituind un suport important pentru continuarea perfec"ion!rii contabilit!"ii romne$ti. 1.2. Principii "i procedee contabile Conform Regulamentului de aplicare a Legii Contabilit!"ii Nr. 82/#99# pentru a da o IMAGINE FIDEL$ a patrimoniului, a situa"iei financiare $i a rezultatelor trebuie respectate cu sinceritate regulile privind evaluarea patrimoniului $i urm!toarele principii: #. Principiul pruden!ei potrivit c!ruia se vor lua n considerare numai profiturile ob"inute pn! la data ncheierii exerci"iului financiar. De asemenea, se va "ine cont de toate obliga"iile previzibile $i pierderile poten"iale care au luat na$tere n cursul exerci"ilui financiar ncheiat sau pe parcursul unui exerci"iu anterior, chiar dac! asemenea obliga"ii sau pierderi apar ntre data ncheierii exerci"iului $i data complet!rii bilan"ului. Acest principiu semnific! $i faptul c! se va "ine cont de toate ajust!rile de valoare datorate deprecierilor, indiferent dac! rezultatul exerci"iului financiar este profit sau pierdere. 2. Principiul permanen!ei metodelor care determin! continuitatea aplic!rii regulilor $i normelor privind evaluarea, nregistrarea n contabilitate $i prezentarea elementelor patrimoniului $i a rezultatelor financiare asigurndu-se comparabilitatea n timp a informa"iilor contabile. 3. Principiul continuit#!ii activit#!ii, se presupune c! ntreprinderea $i continu! n mod normal func"ionarea ntr-un viitor previzibil f!r! a intra n imposibilitatea continu!rii activit!"ii sau reducerii semnificative a acesteia. Dac! administratorii firmei au luat cuno$tin"! de unele elemente de incertitudine legate de anumite evenimente care pot care pot duce la incapacitatea acesteia de a-$i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele (anexele) la conturile anuale. n cazul n care situa"iile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza

International Accounting Standards Committee Standardele Interna"ionale de Contabilitate, Edit. Economic!, 2000.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

principiului continuit!"ii aceast! informa"ie trebuie prezentat! nso"it! de explica"ii privind motivele n anexele la bilan". 4. Principiul independentei exerci!iului financiar, care presupune delimitarea n timp a veniturilor $i cheltuielilor aferente activit!"ii unit!"ii patrimoniale pentru exerci"iul financiar pentru care se face raportarea, f!r! a se "ine cont de de data ncas!rii veniturilor sau a pl!"ii cheltuielilor. n consecin"! veniturile $i cheltuielile se nregistreaz! n contabilitate pe m!sura angaj#rii acestora , datorit! acestui principiu contabilitatea veniturilor $i cheltuielilor fiind o contabilitate de angajamente. 5. Principiul intangibilit#!ii bilan!ului de deschidere a unui exerci"iu financiar care trebuie s! corespund! cu bilan"ul de nchidere a exerci"iului financiar precedent. 6. Principiul necompens#rii, potrivit c!ruia valorile elementelor de activ nu pot fi compensate cu valorile elementelor de pasiv , iar veniturile nu pot fi compensate prin cheltuieli. 7. Principiul evalu#rii separate a elementelor de activ "i de pasiv4 stipuleaz! c! n vederea stabilirii sumei totale corespunz!toare unei pozi"ii din bilan" se vor determina separat sumele sau valorile corespunz!toare fiec!rui element individual de activ sau de pasiv. 8. Principiul prevalen!ei economicului asupra juridicului5 precizeaz! faptul c! informa"iile prezentate n conturile anuale ale firmei trebuie s! reflecte realitatea economic! a evenimentelor $i tranzac"iilor $i nu numai forma lor juridic!. 9. Principiul pragului de semnifica!ie6 prevede c! orice element care are o valoare semnificativ! trebuiem prezentat separat n conturile anuale ale firmei. Elementele cu valori nesemnificative care au aceea$i natur! sau cu func"ii similare vor fi nsumate nefiind necesar! prezentarea lor separat!. Aplicarea acestor principii se face avndu-se n vedere subordonarea lor obiectivului contabilit!"ii,respectiv ob"inerea unei imagini fidele a patrimoniului $i a rezultatelor financiare ale activit!"ii unei societ!"i. Conform prevederilor din Directiva a4-a a Uniunii Europene, nregistr!rile n contabilitate a faptelor $i a situa"iilor trebuie s! se faca astfel inct s! se asigure, n toate cazurile o imagine complet#, clar# "i fidel# a patrimoniului, cheltuielilor , veniturilor $i a rezultatelor financiare ale activit!"ii titularului de patrimoniu. Textul directivei precizeaz! c! n situa"iile n care nu este posibil! ob"inerea imaginii fidele, n contabilitate trebuie furnizate informa"ii suplimentare. De asemenea,n mod excep"ional, n situa"ia n care, prin aplicarea unei prescrip"ii sau reguli contabile nu se asigur! imaginea fidel! a patrimoniului $i a rezultatelor,se va face derogare de la prescrip"ia respectiv!. n vederea realiz!rii obiectivului s!u, contabilitatea utilizeaz!,pe lng! principiile men"ionate $i o serie de alte principii sau conven"ii contabile,unele nefiind men"ionate distinct n textul de lege. Unul dintre acestea l constituie principiul costurilor istorice potrivit c!ruia elementele patrimoniale de activ $i pasiv, cheltuielile $i veniturile se men"in n eviden"a contabil! la nivelul valorilor din momentul nregistrarii,respectiv la valoarea (pre"ul) de achizitie pentru bunurile cumparate,costul de produc"ie pentru bunurile produse sau valoarea de aport pentru bunurile aduse drept contribu"ie la capitalul unit!"ii. Acest principiu, de$i nu este men"ionat explicit n textele de lege,se aplic! implicit n contabilitatea unit!"ilor patrimoniale. n figura nr.2 se reprezint! modelul ciclului contabil de prelucrare a datelor. Pentru realizarea obiectului s!u de studiu, contabilitatea folose$te o metod! proprie de cercetare $i reprezentare. Ea exprim! modalit!"ile sau c!ile prin care se
4 Principiu 5 6

nou introdus prin O.M.F. nr. 94/ 200#, M.Of. nr. 85/ 20.02.200#.

Idem. Idem.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

nf!ptuiesc eviden"a,calculul,analiza $i controlul st!rii $i mi$c!rii patrimoniului. Orice metod!, deci $i cea a contabilit!"ii,se bazeaza pe o teorie care pune n eviden"a principiile normative asupra modului cum trebuie studiat obiectul. n cazul contabilit!"ii o asemenea teorie este cea a partidei duble. Principiile $i regulile metodologice specifice teoriei partidei duble sunt: principiul gestionar, dubla reprezentare a st!rii $i mi$c!rii patrimoniului, reprezentarea exhaustiv! a st!rii $i mi$c!rii patrimoniului, principiul nregistr!rii cronologice $i sistematice $i nregistr!rii analitice $i sintetice, fundamentarea documentar! a nregistr!rilor n contabilitate. Vom insista asupra primelor dou! principii. Conform principiului gestionar ,att patrimoniul n totalitatea sa ct $i mi$c!rile de valori ce se produc n cadrul s!u sunt reprezentate ca o entitate gestionar! sau ca un ansamblu nchis. Patrimoniul este eviden"iat ca un raport intern de schimb ntre cele dou! laturi ale sale,bunurile economice ca obiecte de drepturi $i obliga"ii, pe de o parte, drepturi $i obliga"ii cu valoare economica,pe de alt! parte. n ceea ce priveste mi$c!rile de valori, ele sunt nregistrate $i analizate din perspectiva efectului lor asupra unui singur patrimoniu ca entitate gestionara. Principiul dublei reprezent!ri este fundamental pentru metoda contabilit!"ii. Potrivit dublei reprezent!ri procesele economice cu efect asupra patrimoniului sunt concepute ca avnd un efect dublu asupra unui bun economic- element de activ $i asupra unui drept sau asupra unei obliga"ii ca element de pasiv. Reprezentarea exhaustiv!- nregistrarea complet!, f!r! omisiuni a fenomenelor $i proceselor economice ce produc modificarea patrimoniului. nregistrarea cronologic!n ordinea producerii fenomenelor economice, sistematic! sistematizarea n conturi a nregistr!rii. Fundamentarea documentar!-orice nregistrare n contabilitate se face numai pe baza de documente sau conform normelor metodologice n vigoare. Procedee Contul este instrumentul (procedeul) prin care se realizeaz! nregistrarea cronologic! , sistematizarea $i calculul st!rii $i mi$c!rii elementelor patrimoniale. Pentru fiecare element de activ $i pasiv, cheltuielilor $i veniturilor li se asociaz! cte un cont care arat! starea,la moment dat $i miscarea elementului. Contul este format din urm!toarele elemente: denumirea contului, simbolul contului, debitul contului, creditul contului, soldul initial $i final, rulajul debitor, rulajul creditor. Denumirea contului indic! elementul patrimonial,cheltuiala sau venitul urm!rite prin respectivul cont. Simbolul contului este un num!r ce arat! pozi"ia relativ! a contului n cadrul planului de conturi. Debitul contului indic! , n cazul conturilor de activ, majorarea sau intr!rile de elemente de activ iar n cazul conturilor de pasiv sc!derile sau mic$or!rile elementelor de pasiv. Creditul contului arat! pentru conturile de activ sc!derile / ie$irile elementelor de activ iar pentru conturile de pasiv cre$terile/ major!rile elementelor de pasiv. Altfel exprimat debitul indic! UTILIZAREA / DESTINA%IA / ALOCAREA resurselor iar creditul arat! FINAN%AREA / SURSA / RESURSELE de acoperire a bunurilor. Soldul ini"ial este valoarea existent! la nceputul perioadei iar soldul final reprezint! existentul final al elementelor patrimoniale de pasiv. Rulajul debitor este format din totalitatea sumelor nregistrate pe debitul conturilor n cursul perioadei. Rulajul creditor este format din totalitatea sumelor nregistrate pe creditul conturilor n cursul perioadei. Bilan"ul contabil asigur! sintetizarea $i generalizarea datelor cu privire la situa"ia patrimoniului $i rezultatelor ob"inute.
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Balan!a conturilor denumita $i balan"a de verificare reprezint! procedeul prin care se centralizeaza datele nregistrate n conturi $i se controleaz! exactitatea lor. Inventarierea este procedeul prin care se determin! situa"ia real! a patrimoniului $i se controleaza integritatea sa material!. Calcula!ia reprezint! un ansamblu de opera"ii matematice corelate ntre ele prin care se determina m!rimea costurilor $i rezultatelor. 1.3.Evaluarea n contabilitate. Evaluarea const! n cuantificarea $i m!surarea n etalon monetar a m!rimii valorice a elementelor patrimoniului. Prin acest procedeu se omogenizeaz! n expresie b!neasc! diversitatea de structuri $i elemente componente ale patrimoniului. Conform prevederilor legii contabilit!"ii evaluarea elementelor patrimoniului se face respectnduse urm!toarele reguli7 : #. La data intr!rii n patrimoniu,bunurile se evalueaz! $i se nregistreaz! n contabilitate la valoarea de intrare denumita valoare contabil! , care se stabile$te astfel: -bunurile reprezentind aport la capitalul social sau ob"inut cu titlu gratuit,la valoarea de utilitate,n func"ie de pre"ul pietii,utilitatea,starea $i amplasarea acestora; -bunurile procurate cu titlu oneros,la valoarea de achizitie denumit! cost de achizi"ie; -bunurile produse n unitatea patrimonial! la costul de produc"ie. Costul de achizitie al unui bun este egal cu pre"ul de cump!rare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare $i alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea n stare de utilitate sau intrarea n gestiune a bunului respectiv.

Ministerul Finan"elor, Sistemul contabil al agen"ilor economici, Ed.Economic!, #994, pag.20-2#.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Figura nr. 2.
Ciclul contabil de nregistrare si prelucrare a datelor
PREZENTAREA SITUATIEI INITIALE A PATRIMONIULUI BILANTUL CONTABIL DE DESCHIDERE SE NREGISTREAZ SE NREGISTREAZ CRONOLOGIC SE NREGISTREAZ SISTEMATIC (SE GRUPEAZ) SISTEMUL DE CONTURI BALANTA DE VERIFICARE ANALITIC MISCRILE DE VALORI ECONOMICE N CURSUL PERIOADEI DOCUMENTELE PRIMARE

BALANTA DE VERIFICARE SINTETIC EVALUARE INVENTARIERE

CALCULATIE BILANTUL CONTABIL DE NCHIDERE

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Costul de produc"ie al unui bun cuprinde:costul de achizi"ie al materiei prime $i materialelor consumate,celelalte cheltuieli directe de produc"ie, precum $i cota cheltuielilor indirecte de produc"ie determinat! ra"ional ca fiind legate de fabrica"ia acestuia. Cheltuielile generale de administratie,cheltuielile de desfacere $i cele financiare,de regula,nu se includ n costurile de produc"ie. n costurile de produc"ie pot fi incluse $i dobnzile aferente creditelor bancare contractate pentru produc"ia cu ciclul lung de fabricatie,aferente perioadei. Crean"ele $i datoriile se nregistreaz! n contabilitate la valoarea nominal!. 2.Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor patrimoniale se face la valoarea actual! sau de utilitate a fiecarui element,denumita valoare de inventar,stabilit! n func"ie de utilitatea bunului n unitatea $i pre"ul pietii.Valoarea de utilitate a crean"elor $i datoriilor se stabile$te n func"ie de valoarea lor probabil! de ncasare. 3.La ncheierea exerci"iului financiar ,elementele patrimoniale se evalueaz! $i se reflect! n bilan"ul contabil la valoarea de intrare n patrimoniu,respectiv valoarea contabil! pus! de acord cu rezultatele inventarierii.n acest scop,valoarea de intrare sau contabil! se compara cu valoarea de utilitate stabilit! pe baza inventarierii: -pentru elementele de activ,diferen"ele constatate n plus ntre valoarea de inventar $i valoarea de intrare nu se nregistreaz! n contabilitate,aceste elemente men"inndu-se la valoarea lor de intrare. Diferen"ele constatate n minus ntre valoarea de inventar stabilit! la inventariere $i valoarea de intrare a elementelor de activ se nregisteaza n contabilitate pe seama amortiz!rii,n cazul cnd deprecierea lor este ireversibil!,sau se constituie un provizion,atunci cnd deprecierea este reversibil!, valoarea acestor elemente men"inndu-se,de asemenea,la nivelul valorii lor de intrare; -pentru elementele de pasiv diferen"ele constatate n minus ntre valoarea de inventar $i valoare de intrare nu se nregistreaz! n contabilitate, aceste elemente men"inndu-se la valoarea lor de intrare. Diferen"ele constatate n plus ntre valoarea stabilit! la inventar $i valoarea de intrare a elementelor de pasiv se nregistreaz! prin constituirea unui provizion,valoarea acestor elemente men"inndu-se de asemenea la valoarea de intrare. 4.La data ie$irii din patrimoniu sau la darea n consum,bunurile se evalueaz! $i se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. 1.4. Documentele "i registrele de contabilitate Datele $i informa"iile proprii circuitului economic al patrimoniului sunt consemnate n cadrul documentelor contabile. Prin $i pe baza acestor documente se formalizeaz! n scris $i organizeaz! material procesele de culegere, prelucrare, stocare $i transmitere a datelor. Formularele folosite ca documente contabile pot fi tipizate $i netipizate. Formularele tipizate sunt suporturi de informa"ie n care con"inutul, forma $i formatul sunt prestabilite $i imprimate. Con"inutul formularelor este de informa"iile consemnate. Aceste informa"ii sunt grupate n dou! categorii: fixe $i variabile. Informa!iile fixe au un caracter repetitiv $i general, fiind de regul! tip!rite. Informa!iile variabile sunt specifice condi"iilor concrete n care se produc opera"iunile economice $i financiare. Forma formularului se concretizeaz! prin gruparea $i a$ezarea informa"iilor fixe, precum $i a spa"iilor pentru informa"iile variabile care urmeaz! s! se completeze de utilizatori. n acest sens informa"iile pot fi repartizate n scar! sau sub form! de chestionar (de exemplu procesele verbale), tabelar sau matriceal (ex. statele de plat! a salariilor) $i prin parti"ie sau pe zone (ex. facturile).
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Formatul formularului exprim! m!rimea suportului de hrtie sau carton, folosindu-se n acest scop dimensiunile standardizate $i simbolurile acestora (A3, X4, A4, X5 etc.). Formularele netipizate sunt suporturi de informa"ie n care con"inutul, forma $i formatul nu sunt prestabilite $i imprimate, iar folosirea lor este incidental!. n raport de modul de ntocmire $i rolul lor n cadrul sistemului informa"ionaldecizional documentele contabile pot fi: justificative, de eviden!# contabil# $i de sintez# "i de raportare. Documentele justificative asigur! datele de intrare n sistemul informa"ional contabil, cele de eviden"! contabil! realizeaz! nregistrarea $i stocarea datelor n structura proprie contului $i sistemului de conturi, iar prin documentele de sintez! $i raportare se centralizeaz! $i se transmit informa"iile. Rolul fiec!rei categorii de documente contabile $i leg!tura dintre ele pot fi redate astfel: Figura nr. 3. Fluxul documentelor n cadrul contabilit!"ii ntreprinderii. DOCUMENTE Datele de DOCUMENTE DE Informa"ii DOCUMENTE DE JUSTIFICATIVE intrare EVIDEN%& CON- de ie$ire SINTEZ& SAU DE TABIL& SAU RAPORTARE REGISTRE SAU SITUA%II CONTABILE FINANCIARCONTABILE

consemnarea opera"iilor economicofinanciare n momentul efectu!rii

nregistrarea $i stocarea datelor n structura proprie contului

centralizarea $i transmitera datelor

Documentele justificative Opera"iunile economice $i financiare se consemneaz! n momentul efectu!rii lor n documentele justificative. Pe aceast! cale se asigur! datele de intrare n sistemul informa"ional contabil $i se fundamenteaz! nregistrarea proprie contului. Documentele justificative reprezint! acte scrise ntocmite pentru opera"iile economice $i financiare n momentul efectu!rii lor cu scopul de a servi ca dovad! a nf!ptuirii lor $i ca instrument de fundamentare a nregistr!rii contabile. Urm#toarele elemente formeaz# con!inutul documentelor justificative: denumirea, num!rul $i data documentului; denumirea $i sediul unit!"ii patrimoniale, serviciului "i sectorului, dup# caz, care a ntocmit documentul; men"ionarea p!r"ilor care particip! la efectuarea opera"iei, dac# este cazul; con"inutul opera"iei economice $i financiare, iar atunci cnd este cazul "i temeiul legal al efectu!rii ei; datele cantitative $i/sau valorice aferente opera"iei economice $i financiare efectuate; semn!turile persoanelor care r!spund de efectuarea opera"iilor, a celor care avizeaz! $i a celor n drept s! aprobe opera"iile respective; alte elemente menite s# asigure consemnarea complet# a opera!iilor. Analizate prin prisma procesului de cunoa$tere $i gestiune a patrimoniului, documentele justificative ndeplinesc dou! func"ii: informa!ional# $i gestionar#. Func!ia informa!ional# a documentelor justificative const! n aceea c! ele asigur! datele de intrare pentru sistemul informa"ional contabil. Totodat! aceste documente furnizeaz! informa"ia de reflectare $i control pentru cunoa$terea individual! a opera"iei economico-financiare. Func!ia gestionar# - n aceast! calitate documentele fac dovada sau certific! nf!ptuirea opera"iei economice $i financiare. Pe baza lor se stabilesc $i se angajeaz!
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

r!spunderi, drepturi $i obliga"ii cu privire la mi$c!rile de valori produse n masa patrimoniului. n principiu, documentele justificative sunt ntocmite la locul de munc! n cadrul c!ruia se produce opera"ia sau particip! la nf!ptuirea ei. n acest scop se folosesc formulare tipizate sau netipizate, dup! caz, iar completarea se face manual sau cu tehnic! de calcul. Dup! completare documentele justificative sunt supuse opera"iei de prelucrare. Aceasta const! n sortarea documentelor pe opera"ii, exprimarea n etalon monetar a m!rimii opera"iei economice $i financiare, dac! este cazul, cumularea mai multor documente justificative $i ob"inerea pe aceast! cale a documentelor centralizatoare, verificarea de form!, aritmetic! $i fond $i n final nregistrarea n contabilitate. n vederea nregistr!rii n contabilitatea sintetic! $i analitic! se face analiza $i contarea documentelor justificative indicndu-se simboluri conturilor sintetice $i analitice, debitoare $i creditoare. nregistr!rile se fac fie document cu document, fie din documente centralizatoare n care sunt nscrise mai multe documente justificative al c!ror con"inut se refer! la opera"ii de aceea$i natur! $i din aceea$i perioad!. Documentele centralizatoare care servesc la listarea $i cumularea documentelor justificative trebuie s! con"in! elemente cu privire la: felul, num#rul "i data documentului justificativ; sumele corespunz!toare opera"iei efectuate; conturile sintetice "i analitice debitoare "i creditoare; semn#turile pentru ntocmire $i verificare. Din punct de vedere metodologic, n contabilitate, nregistr!rile se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dup! data de ntocmire sau de intrare a acestora n unitate, $i sistematic n registrele deschise pentru conturile sintetice $i analitice, conform cu regulile stabilite pentru fiecare form! de contabilitate n parte. Dup! ce au fost nregistrate n documentele contabile, documentele justificative sunt supuse opera"iei de clasare, iar n final celei de arhivare. Erorile constatate cu ocazia ntocmirii, verific!rii $i nregistr!rii documentelor justificative se corecteaz! prin t!ierea cu o linie a textului sau a cifrei gre$ite, n toate exemplarele, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corect!. Corectura se confirm! prin semn!tura persoanei sau persoanelor care au ntocmit documentele justificative, men"ionndu-se $i data efectu!rii opera"iei. Nu sunt admise corecturi n documentele justificative privind mijloacele b!ne$ti $i alte opera"ii prev!zute prin dispozi"ii legale. n acest caz documentul gre$it se anuleaz! f!r! a se deta$a de carnetul respectiv. Pentru documentele care consemneaz! opera"ii de predare-primire a valorilor materiale, corectura trebuie confirmat! prin semn!tura att a pred!torului, ct $i a primitorului. n cazul complet!rii documentelor cu ajutorul tehnicii de calcul, corecturile sunt admise numai nainte de prelucrarea acestora, men"ionndu-se data rectific!rii $i semn!tura celui care a f!cut modificarea. Documentele de eviden!# contabil# sau registrele de contabilitate. Datele surs! privind opera"iile economice consemnate n documentele justificative sunt nregistrate n ordine cronologic! $i grupate n registrele contabile. Acestea se prezint! sub forma unor caiete (registre legate), fi$e $i situa"ii al c!ror con"inut $i form! corespund scopului pentru care se "in. Prin registrele contabile se formalizeaz! $i materializeaz! nregistrarea proprie sistemului de conturi. De aceea ele reprezint! fi$ierul de date privind contabilitatea curent!. Totodat!, aceast! nregistrare realizndu-se n concordan"! cu principiile $i regulile metodologice proprii contului, registrele asigur! $i sistemul de indicatori privind situa"ia $i evolu"ia elementelor patrimoniale.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Registrele reprezint! documentele contabile cu ajutorul c!rora se realizeaz! nregistrarea opera"iilor economice $i financiare n conturi, iar pe aceast! baz! furnizarea de informa"ii privind situa"ia $i mi$carea patrimoniului. n raport de modul de nregistrare a opera"iilor economice $i financiare n cadrul sistemului de conturi, registrele pot fi pentru eviden!a cronologic#, eviden!a sistematic#, pentru realizarea combinat# a celor dou! feluri de eviden"e $i pentru inventarierea patrimoniului. Registrele pentru eviden!a cronologic# servesc pentru jurnalizarea sau nregistrarea opera"iilor economice $i financiare n ordinea efectu!rii lor n timp. Func"ia lor se manifest! cu prec!dere pe linia decont!rii gestionare a opera"iilor economice $i financiare $i pentru cunoa$terea rulajului valoric al opera"iilor pe o anumit! perioad! de gestiune. Registrele folosite pentru realizarea eviden"ei cronologice poart! denumirea de jurnale sau registru-jurnal care la rndul s!u n activitatea practic! se reg!se$te n forma denumit! de baz# $i de note de contabilitate. Registrele pentru eviden!a sistematic# servesc la nregistrarea $i gruparea opera"iilor economice $i financiare n raport de natura lor, iar n cadrul fiec!rei grup!ri n ordinea succesiunii lor n timp $i n sensul modific!rii conturilor (debitoare/creditoare). Formularele folosite n acest sens sunt denumite "Cartea mare". n categoria registrelor se include $i registrul inventar. Acesta cuprinde dou! p!r"i: listele de inventariere $i recapitula!ia inventarului. Listele de inventariere consemneaz! situa"ia faptic! $i scriptic! a elementelor inventariate exprimate la valoarea contabil! $i la valoarea de inventar. De asemenea, n cazul lor se calculeaz! $i diferen"ele cantitative $i valorice de inventar.Con"inutul $i forma lor se diferen"iaz! n func"ie de natura activelor $i pasivelor inventariate. n cadrul recapitula"iei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ $i cele de datorii. Situa!iile financiar-contabile sau documentele contabile de sintez# "i raportare Folosirea datelor contabile n procesul de conducere impune centralizarea $i sintetizarea lor periodic!. La aceast! cerin"! r!spund situa!iile financiar-contabile de sintez# "i raportare. Prin intermediul lor datele nregistrate cu ajutorul sistemului de conturi sunt consolidate $i prezentate ca un tot unitar sub forma indicatorilor economicofinanciari. Analizate din acest punct de vedere situa"iile financiar-contabile reprezint! un sistem de indicatori economico-financiari care caracterizeaz! situa"ia patrimonial! $i rezultatele ob"inute. Documentele de sintez! $i raportare se compun din: bilan!ul contabil (contul situa"iei patrimoniului), contul de rezultate (contul de profit $i pierdere) sau contul de execu!ie, tabloul de finan!are, anexa de bilan! $i raportul de gestiune. n cadrul unita"ilor patrimoniale documentele contabile utilizate trebuie s! constituie un sistem unitar $i ra"ional, care s! aib! la baz! reguli precise cu privire la ntocmirea, folosirea, circula"ia $i eviden"a fiec!rui document. Problemele ce formeaz! obiectul gestiunii documentelor sunt: organizarea circula!iei documentelor, utilizarea "i eviden!a documentelor, reconstituirea documentelor $i p#strarea documentelor. Registrul Jurnal, Registrul inventar $i Registrul Cartea Mare, mpreun! cu documentele justificative ,precum $i bilan"ul contabil ntocmite conform normelor stabilite,constituie documente contabile oficiale pentru exercitarea controlului asupra opera"iilor patrimoniale efectuate . Registrele contabile se pot prezenta sub form! de registre,foi volante sau list!ri informatice legate sub form! de registru.
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Principalele registre care se folosesc n contabilitate sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul "Cartea Mare". Registrul Jurnal $i Registrul Inventar sunt obligatorii $i au regim de nregistrare la organele fiscale.Registrele contabile numerotate, $nuruite, parafate ,nregistrate la organele fiscale $i completate regulat pot fi admise ca prob! n cazul litigiilor unit!"ii patrimoniale, n caz de faliment sau n alte situa"ii.Absen"a registrelor contabile sau ne"inerea regulat! a acestora lipse$te unit!"ile patrimoniale de mijloacele de prob! n rela"iile cu organele de control fiscal $i d! posibilitatea acestora de a stabili obliga"iile fa"! de bugetul de stat f!r! a "ine seama de datele din contabilitatea unit!"ii. Registrul Jurnal este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz! zilnic n mod cronologic,operatie cu operatie,f!r! spatii libere sau $ters!turi toate mi$c!rile din patrimoniul unit!"ii.Registrul Jurnal se poate prezenta sub forma unui registru jurnal general n cazul unit!"ilor cu volum mare de opera"ii ce pot utiliza pentru detaliere registre jurnal auxiliare pentru : opera"iile de cas! $i banc!, decont!rile cu furnizorii,situa"ia ncas!rii-achit!rii facturilor,situa"ia avansurilor spre decontare etc. Orice nregistrare n registrul jurnal trebuie s! cuprind! elemente cu privire la:felul,num!rul $i data documentului justificativ;sumele corespunz!toare opera"iilor efectuate;explica"ii privind opera"iile nregistrate;men"ionarea conturilor debitoare $i creditoare n care s-au nregistrat. Registrul Inventar este un document contabil obligatoriu n care se nregistreaz! grupat toate elementele patrimoniale inventariate de unit!"i la sfr$itul fiec!rui an.Elementele patrimoniale inventariate se nscriu n Registrul Inventar ntr-o form! sintetic!,recapitulativ! dup! natura lor, suficient de detaliate astfel nct s! permit! justificarea con"inutului fiec!rui post din bilan"ul contabil. Registrul Cartea Mare se folose$te pentru nregistrarea lunara,sistematic!,prin regruparea conturilor, a mi$c!rii $i existen"ei tuturor elementelor patrimoniale la un moment dat. Registrul Cartea Mare este un document contabil obligatoriu, de sintez! $i sistematizare care con"ine:simbolul contului debitor $i a conturilor creditoare corespondente;rulajul debitor $i creditor;soldul contului pentru fiecare lun! a anului curent. Registrul Cartea Mare con"ine cte o fil! pentru fiecare cont sintetic n parte.n condi"iile aplic!rii formei de contabilitate maestru-$ah Registrul Cartea Mare poate fi suplinit de fi$a de cont pentru opera"ii diverse. Con"inutul acestui registru st! la baza complet!rii balan"ei de verificare a conturilor. Modelele registrelor sunt prezentate pe paginile urm!toare (conform8 ). n caz de distrugere sau sustragere registrele de contabilitate - ca $i alte documente contabile - trebuie s! fie reconstituite n termen de maxim 30 zile de la data constat!rii faptei (distrugere, sustragere, pierdere). Documentele contabile reconstituite vor purta men"iunea Reconstituit.

Ministerul Finan"elor,Sistemul contabil al agen"ilor economici,Ed.Economic!,#994,pag.#87,#92,#97.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

UNITATEA: REGISTRUL JURNAL


Nr. crt. # Data nregistr!rii 2 Documentul (fel,nr.,data) 3 Explica"ii Simbol DEBIT OARE 5 Conturi Creditoare 6 Nr.pagin!... Sume Sume Debitoare Creditoare 7 8

4 Report:

De reportat:

ntocmit,

Verificat,

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

UNITATEA: REGISTRUL INVENTAR


Nr. crt. # Recapitula"ia elementelor inventariate 2 Valoarea contabil! 3 Valoarea de inventar 4 Diferen"e din Valoare 5 Nr.pagin!.... evaluare Cauze 6

TOTAL

ntocmit,

Verificat,

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

CARTEA MARE(&AH)
Denumirea contului
Nr din Registrul Jurnal Data opera"iei Suma

Simbol cont

Debit Credit

Pagina

Conturi corespondente

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Conform prevederilor din Regulamentul de aplicare a Legii Contabilit!"ii registrul Cartea Mare poate fi suplinit de Fi$a de cont pentru opera"ii diverse n condi"iile n care unit!"ile patrimoniale utilizeaz! forma de nregistrare n contabilitate maestru-$ah. Fi"a de Cont pentru opera"ii diverse poate mbr!ca urm!torul format : FISA DE CONT Contul Data Document Felul Nr Simbol cont Explicatii Simbol cont Rulaj Debitor Creditor D/C Pag. Sold

Ca document contabil centralizator poate fi completat! Nota de contabilitate , cu urm!torul format:

Data opera"iunii: Ziua 2000


30

luna IULIE

Not! de contabilitate nr.


EXPLICA%II Intr!ri iulie 2000 materiale SIMBOLUL CONTURILOR
DEBITOARE CREDITOARE

SUMA 40# 8 4 9 2 # 2 7 5 8 5 # 5 7 0 2 5 0 6 # 2 5 0 8 4 9 2 5 8 7 7 5 # 2 4 3 3 5 0 1 6 5 # 5 3 9 0 2 0 # 5 8 7 9 4 7 3, 2 # 2 8, 0 0 7 6 9, 3, 2 5 0

% 300 30#2 30#3 30#4 30#8 32# 4426

ntocmit:

TOTAL: Verificat:

7 # 2 1

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

CAPITOLUL 2. PLANUL DE CONTURI GENERAL


2.1. Sistemul de conturi al planului general n contabilitatea din Romnia, Planul de Conturi General nso!it de instruc!iunile de aplicare constituie instrumentul de baz" al reglement"rii contabilit"!ii. Planul de Conturi General reprezint" codificarea printr-un nomenclator a sistemului de conturi utilizat n contabilitatea unit"!ilor patrimoniale. Planul de conturi general con!ine 9 clase de conturi simbolizate cu o cifr" , grupe de conturi simbolizate cu dou" cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de grad II, simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele #-7 sunt obligatorii,iar cele din clasele 8 $i 9, precum $i dezvoltarea n analitic a conturilor sintetice, pot fi adoptate $i completate de fiecare unitate patrimonial", n func!ie de specificul activit"!ii $i necesitatile proprii.Unit"!ile patrimoniale mari $i mijlocii pot utiliza numai conturile sintetice de gradul I cu 3 cifre. Se pot identifica urm"toarele structuri ale planului general de conturi: #) Conturile de bilan! au menirea de a nregistra opera!iile produc"toare de modific"ri patrimoniale $i de a calcula prin soldurile lor structurile bilan!iere. Opera!iile relative la bilan! sunt repartizate n urm"toarele 5 clase : Clasa I - Conturi de capitaluri, Clasa 2 - Conturi de imobiliz"ri, Clasa 3 - Conturi de stocuri $i produc!ie n curs de executie, Clasa 4 - Conturi de ter!i, Clasa 5 - Conturi de trezorerie; 2) Conturile externe de gestiune au menirea de a nregistra opera!iile generatoare de cheltuieli $i venituri, justificd astfel originea rezultatului.Aceste opera!ii sunt repartizate n 2 clase: Clasa 6 - Conturi de cheltuieli, Clasa 7 - Conturi de venituri ; 3) Conturile speciale :sunt reprezentate de Clasa 8 - Conturi speciale care au fost create pentru a nregistra drepturi $i obliga!ii (angajamente acordate $i angajamente primite) susceptibile s" modifice m"rimea sau consistenta patrimoniului ntreprinderii, precum $i alte valori extrapatrimoniale (n cea mai mare parte vechile conturi de ordine $i eviden!a) $i prelucrarea soldurilor conturilor la deschiderea $i nchiderea exerci!iului (Bilan! de deschidere $i Bilan! de nchidere). 4) Opera!iile relative la contabilitatea intern" de gestiune sunt nregistrate prin intermediul conturilor din Clasa 9 -Conturi de gestiune. n simbolizarea conturilor pozi!ia cifrei, ncepnd cu a dou" cifr" din structura simbolului afectat unui cont, are o valoare indicativ" pentru analiza operatiei nregistrate. Astfel n cadrul conturilor cu 2 cifre (grupe) conturile cu termina!ia de la # la 8 permit clasificarea opera!iilor dup" criterii generale : -n structura conturilor bilan!iere : clasificarea n func!ie de natura economic" sau destina!ia bunurilor ntreprinderii (imobiliz"ri,stocuri etc.)sau de natura juridica a elementului de pasiv (capital $i rezerve, fonduri, rezultatul exerci!iului) -n structura conturilor externe de gestiune : clasificarea n func!ie de natura cheltuielilor $i a veniturilor care contribuie la formarea rezultatului exerci!iului. Face excep!ie de la aceasta regul" grupa 28 "Amortiz"ri privind imobiliz"rile" care func!ioneaz" ca un cont cu 2 cifre cu terminatia 9. Exista o corela!ie ntre anumite conturi de cheltuieli $i venituri.De exemplu : 60 65 +69 reprezint" grupele cheltuielilor activit!"ii de exploatare, iar
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

70 - 75 reprezint" grupele veniturilor activit!"ii de exploatare, 66 "Cheltuieli financiare", 76 "Venituri financiare", 67 "Cheltuieli excep"ionale" sau 67 Cheltuieli extraordinare1, 77 "Venituri excep"ionale" sau 77 Venituri extraordinare2, 68 "Cheltuieli cu amortiz!rile #i provizioanele", 78 "Venituri din provizioane". n cadrul conturilor cu 3 sau 4 cifre, termina!iile de la 0 la 8 nregistreaz" detaliile privind opera!iile care, n mod normal, sunt acoperite prin contul de nivel imediat superior. Semnifica!ia cifrei 9: -n cazul conturilor de bilan! cu 2 cifre (grupe),9 indic" provizioanele pentru deprecierea corespunz"toare activelor fiecarei clase (29 , 39 , 49 , 59). -n cazul conturilor cu 3 cifre, att pentru conturile de bilan! ct $i pentru cele externe de gestiune, termina!ia 9 permite s" se identifice opera!iile de sens contrar celor care n mod normal sunt acoperite prin contul de nivel superior (n fapt, grupa de conturi) sau prin conturile de acelasi nivel cu termina!iile de la # la 8. De exemplu: Contul #69"Prime privind rambursarea obliga!iunilor"este un cont de activ, n timp ce contul (grupa) #6 "mprumuturi $i datorii asimilate" ca $i conturile #6# - #68(#6#mprumuturi din emisiunea de obliga!iuni, #62-Credite bancare pe termen lung $i mediu, #66-Datorii legate de participa!ii, #67-Alte mprumuturi $i datorii asimilate, #68-Dobnzi aferente mprumuturilor $i datoriilor asimilate) sunt conturi de pasiv. Contul 4#9"Clien!i creditori"este cont de pasiv, n timp ce contul (grupa) 4# "Clien!i $i conturi asimilate"ca $i conturile 4## - 4#8 (4##-Clien!i, 4#3-Efecte de primit, 4#6-Clien!i incer!i, 4#8-Clien!ifacturi de ntocmit ) sunt conturi de activ. Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ n timp ce conturile 40# - 408 (40#-Furnizori, 403-Efecte de pl"tit, 404-Furnizori de imobiliz"ri, 405-Efecte de pl"tit pentru imobiliz"ri, 408-Furnizori-facturi nesosite) sunt conturi de pasiv. n simbolizarea grupelor de conturi din clasele 2-5 ,grupele 29,39,49 $i 59 indic" conturile de provizioane pentru deprecieri. n cazul clasei de conturi 3 conturile sintetice cu termina!ia 8 reprezint" conturile de diferen!" de pre! la elementele respective. De exemplu : contul 348 Diferen!e de pre! la produsele finite. n cazul conturilor de ter!i ,conturile cu termina!ia 8 indic" conturile de crean!e ce se eviden!iaz" n contabilitate f"r" a se primi documentele respective . Exemplu: eviden!ierea livr"rilor de bunuri c"tre beneficiari f"r" a fi nso!ite de factur" se face prin intermediul contului 4#8 Clien!i-facturi de ntocmit . Clasa 1: Conturile de capitaluri Capitalurile unei societ"!i sunt eviden!iate n sistemul de conturi prin clasa #. Aceast" clas" cuprinde conturile ce nregistreaz" capitalurile unei societ"!i att cele proprii ct $i cele mprumutate pe o perioad" de timp mai mare de un an .Structural capitalurile proprii includ : capitalul social sau individual al societ"!i , primele legate de capital , diferen!ele din reevaluare, rezervele , profitul nerepartizat al exerci!iului curent sau din exerci!iile anterioare.

# 2

Conform O.M.F. nr. 94/ 200#, M.Of., nr. 85/ 20.02.200#. Idem.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Capitalurile proprii $i cele mprumutate (mprumuturile din emisiunea de obliga!iuni $i mprumuturile bancare pe termen lung $i mediu) formeaz" capitalurile permanente ale unit"!ii. Grupele de conturi ale clasei # sunt: Grupa ## ''Fonduri '' prin conturile : ##2 ''Fond de participare la profit'', ##8"Alte fonduri" ; Grupa #2 ''Rezultatul exerci!iului'' ; Grupa #3 ''Subventii pentru investitii''; Grupa #4 ''Provizioane reglementate''; Grupa #5 ''Provizioane pentru riscuri $i cheltuieli''; Grupa #6 ''mprumuturi $i datorii asimilate''-conturile din aceasta grupa se refera la mprumuturi primite pe o perioada mai mare de un an, adic" acele mprumuturi care n analiza financiar" sunt integrate masei capitalurilor permanente. Remarc"m prezen!a a 4 tipuri distincte de conturi : contul de mprumuturi din obliga!iuni #6# , contul de credite bancare #62, contul de datorii privind dobnzile #68 $i contul de prime privind rambursarea obliga!iunilor #69. Clasa 2: Conturile de imobiliz!ri Structura acestei clase pune n eviden!": n structura clasei 2 se pot identifica mai multe categorii de conturi : a) grupele de conturi utilizate pentru eviden!ierea imobiliz"rilor pe tipuri: necorporale (grupa 20), corporale (grupa 2#), financiare (grupa 26); b) o grup" de conturi destinat" eviden!ierii investi!iilor efectuate de societate sau de ter!i n imobiliz"ri (grupa 23); c) o grup" de conturi ce nregistreaz" deprecierile ireversibile ale imobiliz"rilor necorporale sau corporale (grupa 28); d) o grup" de conturi ce eviden!iaz" deprecieri reversibile ale activelor fixe prin provizioane (29). Similar altor posturi bilan!iere imobiliz"rile trebuie s" fac" obiectul unui inventar detaliat la sfr$itul exerci!iului. Imobiliz"rile amortizabile r"mn nscrise n bilan!ul contabil chiar $i n situa!ia n care sunt integral amortizate,cu condi!ia ca din punct de vedere gestionar s" continue s" existe n ntreprindere. Clasa 3: Conturile de stocuri #i produc"ie n curs de execu"ie Clasa 3 cuprinde conturile de eviden!iere a elementelor de natura stocurilor $i a produc!iei n curs de execu!ie. Conturile din aceast" clas" nregistreaz" elementele cum sunt materiile prime, materialele auxiliare , obiectele de inventar , m"rfurile , produsele finite. n structura clasei sunt prev"zute conturi separate pentru eviden!ierea stocurilor la nivelul pre!ului de nregistrare respectiv pre!ului de cump"rare (de vnzare) $i separat pentru nregistrarea diferen!elor de pre! aferente. Se pot observa ca probleme aferente acestei clase: n cazul stocurilor din aprovizionare, cheltuiala este recunoscuta n momentul consumarii sau vinzarii stocului $i nu n momentul cump"rarii-cum ar fi normal pentru o contabilitate de angajamente (declarat" n Romnia conform principiului independen!ei exerci!iilor). Neintroducerea contului de variatie a stocurilor -necesar pentru introducerea conturilor de cump"r"ri. Evaluarea stocurilor :-cost de achizitie,-cost de produc!ie. Nu particip" la formarea costului de achizitie cheltuielile financiare relative la finan!area stocajului $i nici sconturi financiare. Formula general" a costului de achizi!ie este urm"toarea: Cost de achizitie = Pre" de achizi"ie + Taxe nerecuperabile (taxe vamale) +Cheltuieli accesorii Reduceri comerciale.
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Grupe de conturi ale clasei: 30 ''Stocuri de materii prime $i materiale" , 32 "Obiecte de inventar ", 33 "Produc!ia n curs de execu!ie ", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la ter!i", 36 "Animale", 37 "M"rfuri", 38 "Ambalaje", 39 "Provizioane pentru deprecierea stocurilor $i produc!iei n curs de execu!ie". Clasa 4: Conturile de ter"i Conturile de ter!i din clasa 4 nregistreaz" o varietate de crean!e sau datorii rezultate din activitatea unei societ"!i. Astfel conturile din aceast" clas" nregistreaz" datoriile de natur" comercial" ,salarial", social", fiscal", alte datorii ale societ"!ii comerciale. De asemenea conturile de crean!e nregistreaz" n principal crean!ele rezultate din leg"turile economice ale unit"!ii cu alte societ"!i. Aceast" clas" are un bogat con!inut economic $i o puternic" natur" juridic" $i o structur" eterogen". Grupe de conturi ale clasei: 40 "Furnizori $i conturi asimilate" 4# "Clien!i $i conturi asimilate" 42 "Personal $i conturi asimilate" 43 "Asigur"ri sociale,protec!ie social" $i conturi asimilate" 44 "Bugetul statului ,fonduri speciale $i conturi asimilate" 45 "Grup $i asocia!i" 46 "Debitori $i creditori diver$i" 47 "Conturi de regularizare $i asimilate" 48 "Decont"ri n cadrul unit"!ii" 49 "Provizioane pentru deprecierea crean!elor" Clasa 5 : Conturile de trezorerie Trezoreria reprezint" diferen!a ntre activele $i datoriile a c"ror lichiditate, respectiv exigibilitate sunt imediate. Acceptiunea clasic" de trezorerie acoper" diferen!a ntre disponibilit"!ile $i datoriile imediat exigibile fa!" de b"nci sub form" de credite pe termen scurt pentru acoperirea necesarului de trezorerie rezultat fie din exploatarea curent", fie din alte opera!ii de de exploatare ale ntreprinderii . Studii de dat" mai recenta extind aria operationala a trezoreriei incluzndu-se al"turi de disponibilit"!i $i titlurile de plasament iar al"turi de pasivele clasice imediat exigibile $i efectele scontate neajunse la scaden!" $i crean!ele cesionate. Grupele de conturi ale clasei 5 sunt: Grupa 50 "Titluri de plasament", Grupa 5# "Conturile la b"nci", Grupa 53 "Casa", Grupa 54 "Acreditive", Grupa 58 "Viramente interne", Grupa 59 "Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie". Plecind de la structura planului de conturi trezoreria (T)se determina pe baza urm"torului algoritm: T=[(SD50-SC509) +SD511+SD512+SD5187+SD53+SD54][ SC512+SC5186+SC519+SC590] unde:SD=Sold debitor;SC=Sold creditor
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Clasa 6: Conturile de cheltuieli. Clasa 7:Conturile de venituri Tratarea comun" a conturilor de cheltuieli $i venituri este explicata de simetria de structura, de con!inut $i func!ionala a acestor conturi. Att conturile de cheltuieli ct $i cele de venituri nregistreaz" elementele respective n momentul angajarii lor f"r" a !ine cont de data pl"!ii sau ncas"rii acestora (contabilitate de angajamente), cu excep!ia achizi!iilor materiale. Cheltuielile $i veniturile societ"!ii sunt nregistrate de conturile claselor 6 $i 7 potrivit regulilor unei contabilit"!i de angajamente. Aceasta nseamn" c" att cheltuielile ct $i veniturile se nregistreaz" n contabilitate n momentul n care se consemneaz" ntr-un document angajarea lor. De exemplu :nregistrarea veniturilor n momentul emiterii facturii. n cazul cheltuielilor ,n cazul cheltuielilor , n momentul de fat" se practic" doar par"ial o contabilitate de angajamente, o serie de cheltuieli nregistrndu-se n momentul consumului . Principiul independen!ei exerci!iilor impune luarea n considera!ie (nregistrarea n conturi) a riscurilor $i pierderilor care $i au originea n exerci!iul recent ncheiat sau n exerci!iile anterioare. Principiul pruden!ei solicit" nregistrarea cheltuielilor cu amortiz"rile $i provizioanele chiar n cazul absentei sau insuficien!ei profitului (ceea ce nu duce la deducerea fiscal"). Principiul necompens"rii interzice orice compensare ntre cheltuieli $i venituri. Cheltuielile corespund pl"!ilor sau altor cauze care genereaza diminuarea activului f"r" ca n contrapartid" s" se realizeze o cre$tere a patrimoniului.Cu alte cuvinte n categoriile de cheltuieli nu sunt cuprinse ca n vechea accep!iune numai consumurile ci $i alte elemente care greveaz" asupra rezultatului. Grupele de conturi din clasa 6 sunt: Grupa 60 "Cheltuieli cu materii prime,materiale $i m"rfuri", Grupa 6# "Cheltuieli cu lucr"rile $i serviciile executate de ter!i", Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de ter!i", Grupa 63 "Cheltuieli cu impozitele,taxele $i v"rs"mintele asimilate", Grupa 64 "Cheltuieli cu personalul", Grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare", Grupa 66 "Cheltuieli financiare", Grupa 67 "Cheltuieli excep!ionale / extraordinare3" , Grupa 68 "Cheltuieli cu amortiz"rile $i provizioanele", Grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" . Grupele de conturi din clasa 7 sunt: Grupa 70 "Venituri din vnz"ri de produse,m"rfuri,servicii prestate $i alte activit"!i/ Cifra de afaceri", Grupa 7# "Venituri din produc!ia stocat"/ Varia!ia stocurilor", Grupa 72 "Venituri din produc!ia de imobiliz"ri'', Grupa 74 ''Venituri din subventii exploatare'', Grupa 75 ''Alte venituri din exploatare'', Grupa 76 ''Venituri financiare'', Grupa 77 ''Venituri excep!ionale/extraordinare'', Potrivit structurii planului de conturi este prezentat n figura nr. 4 modelul de nregistrare a cheltuielilor $i veniturilor prin intermediul conturilor planului general.

Grupele de conturi notate cu italice corespund variantei Planului de Conturi General introdus prin O.M.F. nr. 94/ 200#, M.Of. nr. 85/ 20.02.200#.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Contabilitatea elementelor nepatrimoniale Drepturile $i obliga!iile precum $i unele bunuri care nu pot fi integrate n activul $i pasivul unit"!ii patrimoniale, se nregistreaz" n conturile n afara bilan!ului. Clasa - 8 - "Conturi speciale" Grupa - 80 - "Conturi n afara bilan!ului" Contul -80#- "Angajamente acordate" !ine eviden!a angajamentelor acordate de c"tre unitate ( giruri, cau!iuni, garan!ii ) reflectnd crean!a eventual" a unit"!ii asupra ter!ilor, n caz de neplat". Contul -802- "Angajamente primite" !ine eviden!a angajamentelor primite de c"tre unitate ( giruri, cautiuni, garantii )reflectand creanta eventuala a tertilor asupra unit"!ii. Contul -803#- "Mijloace fixe luate cu chirie" !ine eviden!a mijloacelor fixe luate cu chirie la ter!i, pe baza de contract. Contul -8032- "Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare" !ine eviden!a valorilor materiale apar!innd tertilor primite spre prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract. Contul -8033- "Valori materiale primite n pastrare sau custodie" !ine eviden!a bunurilor primite temporar spre pastrare sau n custodie. Contul -8034- "Debitori scosi din activ, urmariti n continuare " !ine eviden!a debitorilor care au fost scosi din activul unit"!ii ca insolvabili sau disp"ru!i $i care, conform legii, trebuie urm"ri!i n continuare pn" la reactivarea termenului de prescrip!ie. Contul -8035- "Debitori din amenzi $i penalitati" nregistreaz" sumele calculate drept amenzi $i penalitati pretins tertilor pentru nerespectarea unor clauze contractuale. Contul -8036- "Redevente, locatii de gestiune, chirii,$i alte datorii asimilate" !ine eviden!a redeventelor,locatiilor de gestiune, chiriilor $i altor datorii asimilate, datorate de c"tre unitate pentru bunurile luate n concesiune, locatii sau chirie. Contul -8037- "Efecte scontate neajunse la scaden!"" !ine eviden!a efectelor scontate depuse la banca, dar neajunse la scaden!". Grupa - 89 - "Bilan!" Contul -89#- "Bilan! de deschidere" asigur" deschiderea conturilor la nceputul fiec"rui exerci!iu. n debit se nregistreaz" soldurile conturilor de pasiv iar n credit se nregistreaz" soldurile conturilor de activ. Contul -892- "Bilan! de nchidere" asigur" nchiderea tuturor conturilor la finele fiec"rui exerci!iu. n debit se nregistreaz" soldurile conturilor de activ, iar n credit se nregistreaz" soldurile conturilor de pasiv.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Figura nr. 1. Modelul de nregistrare a cheltuielilor #i veniturilor n contabilitatea financiar! a ntreprinderii.

Clasa 4 Datorii Debit Credit


Angajamente de plat" n cursul lunii

Clasa 4 Crean"e Debit Credit


Facturi de vnzare n cursul lunii

OBLIGA$II

Clasa 6 Cheltuieli Debit Credit


Cheltuieli colectate n cursul lunii nchidere conturi la finele lunii

Clasa 7 Venituri Debit Credit


nchidere conturi la finele lunii Venituri colectate n cursul lunii

CREAN$E

Clasa 3 Stocuri Debit Credit Bunuri consuma te n cursul lunii

NCAS%RI
Clasa 5 Trezorerie Debit Credit ncas"ri venituri n cursul lunii

PL%$I
Clasa 5 Trezorerie Debit Credit Pl"!i cheltuieli n cursul lunii

Contul 121 Profit #i pierdere Debit Credit


Suma soldurilor conturilor de cheltuieli Suma soldurilor conturilor de venituri

PIERDERE

PROFIT

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

2.3. Planul de conturi general varianta 1994 Planul de conturi general modelul aprobat prin HG nr.704/#993- se prezint" astfel:

PLANUL DE CONTURI GENERAL


CLASA 1 - CONTURI DE CAPITAL GRUPA 10 - CAPITAL &I REZERVE #0# - Capital social #0## - Capital subscris nev"rsat #0#2 - Capital subscris v"rsat #0#5 - Patrimoniul regiei #0#50#-Patrimoniul propriu #0#502-Patrimoniul public #04 - Prime legate de capital #04# - Prime de emisiune sau de aport #042 - Prime de fuziune #05 - Diferen!e din reevaluare (*#) #06 - Rezerve #06# - Rezerve legale #063 - Rezerve statutare #068 - Alte rezerve #07 - Rezultatul reportat #08 - Contul ntreprinzatorului individual GRUPA 11 - FONDURI (*1) ##2 - Fondul de participare la profit ##2#-Fond social *** ##8 - Alte fonduri ##809-Alte fonduri rezultate din reevaluarea imobiliz"rilor corporale necuprinse n capitalul social conform Hot"rrii Guvernului nr.500/#994 ##9 - Repartiz"ri la fondul de dezvoltare GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCI$IULUI #2# - Profit $i pierdere #29 - Repartizarea profitului GRUPA 13 - SUBVENTII PENTRU INVES$ITII #3# - Subventii pentru investi!ii GRUPA 14 - PROVIZIOANE REGLEMENTATE (*2) #4# - Provizioane reglementate GRUPA 15 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI &I CHELTUIELI #5# - Provizioane pentru riscuri $i cheltuieli #5## - Provizioane pentru litigii #5#2 - Provizioane pentru garantii acordate clien!ilor #5#3 - Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exerci!ii #5#4 - Provizioane pentru pierderi din schimb valutar #5#8 - Alte provizioane pentru riscuri $i cheltuieli GRUPA 16 - MPRUMUTURI &I DATORII ASIMILATE #6# - mprumuturi din emisiuni de obliga!iuni #62 - Credite bancare pe termen lung $i mediu #62# - Credite bancare pe termen lung $i mediu
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

#622 - Credite bancare pe termen lung $i mediu nerambursate la termen #623 - Credite externe guvernamentale #624 - Credite externe garantate de stat #625 - Credite externe garantate de b"nci #626 - Credite de la trezoreria statului #627 - Credite interne garantate de stat #66 - Datorii legate de participa!ii #67 - Alte mprumuturi $i datorii asimilate #68 - Dobanzi aferente mprumuturilor $i datoriilor asimilate #68#- Dobanzi aferente mprumuturilor din emisiunea de obliga!iuni #682 - Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung $i mediu #686 - Dobanzi aferente datoriilor legate de participa!ii #687-Dobanzi aferente altor mprumuturi $i datorii asimilate #69 - Prime privind rambursarea obliga!iunilor CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZ%RI GRUPA 20 - IMOBILIZ%RI NECORPORALE 20# - Cheltuieli de constituire 203 - Cheltuieli de cercetare $i dezvoltare 205 - Concesiuni , brevete $i alte drepturi $i valori similare 207 - Fond comercial 208 - Alte imobiliz"ri necorporale GRUPA 21 - IMOBILIZ%RI CORPORALE 2## - Terenuri 2### - Terenuri 2##0 -Diferen!e din reevaluarea terenurilor conform Hot"rrii Guvernului nr.500/#994 2##2 -Amenaj"ri de terenuri 2#2 - Mijloace fixe 2#20 - Diferen!e din reevaluarea mijloacelor fixe conform Hotararii Guvernului nr.500/#994 2#2# -Construc!ii 2#22 Echipamente tehnologice (ma$ini ,utilaje $i instala!ii de lucru) 2#23 - Aparate $i instala!ii de m"surare , control $i reglare 2#24 - Mijloace de transport 2#25 - Animale $i planta!ii 2#26 Mobilier, aparatur" birotic", echipamente de protec!ie a valorilor umane $i materiale $i alte active corporale GRUPA 23 - IMOBILIZ%RI IN CURS 230 - Imobiliz"ri necorporale n curs 23# - Imobiliz"ri corporale n curs GRUPA 26 - IMOBILIZ%RI FINANCIARE 26# - Titluri de participare 26#0 - Diferen!e din reevaluarea imobiliz"rilor corporale aferente titlurilor de participare conform Hot"rrii Guvernului nr.500/#994 262 - Titluri imobilizate ale activit"!ii de portofoliu 263 - Alte titluri imobilizate 267 - Crean!e imobilizate 267# - Crean!e legate de participa!ii 2672 - mprumuturi acordate pe termen lung 2673 - mprumuturi acordate din fondul de redresare financiar" ****
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

2677 - Alte crean!e imobilizate 2678 - Dobinzi aferente crean!elor imobilizate 269 - V"rs"minte de efectuat pentru imobiliz"ri financiare GRUPA 28 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE 280 - Amortizari privind imobiliz"rile necorporale 280# - Amortizarea cheltuielilor de constituire 2803 - Amortizarea cheltuielilor de cercetare $i dezvoltare 2805 - Amortizarea concesiunilor , brevetelor $i altor drepturi $i valori similare 2807 - Amortizarea fondului comercial 2808 - Amortizarea altor imobiliz"ri necorporale 28# - Amortizari privind imobiliz"rile corporale 28## - Amortizarea construc!iilor 28#2 Amortizarea echipamentelor tehonolgice 28#3 - Amortizarea aparatelor $i instalatiilor de m"sur" , control $i reglare 28#4 - Amortizarea mijloacelor de transport 28#5 - Amortizarea animalelor $i plantatiilor 28#6 - Amortizarea mobilierului , aparaturii birotice, echipamentului de protec!ie a valorilor umane $i materiale $i a altor active corporale GRUPA 29 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR 290 - Provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor necorporale 29# - Provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor corporale 293 - Provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor n curs 296 - Provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor financiare CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI &I PRODUCTIE N CURS DE EXECU$IE GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII &I MATERIALE 300 - Materii prime 30# - Materiale consumabile 30## - Materiale auxiliare 30#2 - Combustibili 30#3 - Materiale pentru ambalat 30#4 - Piese de schimb 30#5 - Seminte $i materiale de plantat 30#6 - Furaje 30#8 - Alte materiale consumabile 308 - Diferen!e de pre! la materii prime $i materiale GRUPA 32-OBIECTE DE INVENTAR 32# - Obiecte de inventar 322 - Uzura obiectelor de inventar 323 - Baracamente $i amenaj"ri provizorii 328 - Diferen!e de pre! la obiecte de inventar GRUPA 33 - PRODUCTIA N CURS DE EXECU$IE 33# - Produse n curs de execu!ie 332 - Lucr"ri $i servicii n curs de execu!ie GRUPA 34 - PRODUSE 34# - Semifabricate 345 - Produse finite 346 - Produse reziduale 348 - Diferen!e de pre! la produse GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TER$I 35# - Materii $i materiale aflate la ter!i
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

352 - Obiecte de inventar aflate la ter!i 354 - Produse aflate la ter!i 356 - Animale aflate la ter!i 357 - Marfuri n custodie sau consigna!ie la ter!i 358 - Ambalaje aflate la ter!i GRUPA 36 - ANIMALE 36# - Animale $i p"s"ri 36# - Diferen!e de pre! la animale $i p"s"ri GRUPA 37 - M%RFURI 37# - M"rfuri 378 - Diferen!e de pre! la m"rfuri GRUPA 38 - AMBALAJE 38# - Ambalaje 388 - Diferen!e de pre! la ambalaje GRUPA 39 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 390 - Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 39# - Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile 392 - Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar 393 - Provizioane pentru deprecierea produc!iei n curs de executie 394 - Provizioane pentru deprecierea produselor 395 - Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la ter!i 396 - Provizioane pentru deprecierea animalelor 397 - Provizioane pentru deprecierea m"rfurilor 398 - Provizioane pentru deprecierea ambalajelor CLASA 4 - CONTURI DE TER$I GRUPA 40 - FURNIZORI &I CONTURI ASIMILATE 40# - Furnizori 403 - Efecte de pl"tit 404 - Furnizori de imobiliz"ri 405 - Efecte de platit pentru imobiliz"ri 408 - Furnizori - facturi nesosite 409 - Furnizori - debitori GRUPA 41 - CLIEN$I &I CONTURI ASIMILATE 4## - Clien!i 4### -mprumuturi acordate membrilor asocia!iei *** 4#3 - Efecte de primit 4#6 - Clien!i incerti 4#8 - Clien!i - facturi de ntocmit 4#9 - Clien!i - creditori 4#9# - Clien!i - creditori din opera!iuni de mandat *** GRUPA 42 - PERSONAL &I CONTURI ASIMILATE 42# - Personal - remunera!ii datorate 423 - Personal - ajutoare materiale datorate 424 - Participarea personalului la profit 425 - Avansuri acordate personalului 426 - Drepturi de personal neridicate 427 - Retineri din remuneratii datorate ter!ilor 428 - Alte datorii $i crean!e n legatura cu personalul 428# - Alte datorii n leg"tur" cu personalul
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

SI

4282 - Alte crean!e n leg"tur" cu personalul GRUPA 43 - ASIGUR%RI SOCIALE , PROTEC$IA SOCIAL% &I CONTURI ASIMILATE 43# - Asigur"ri sociale 43## - Contribu!ia unit"!ii la asigur"rile sociale 43#2 - Contribu!ia personalului pentru pensia suplimentar" 437 - Ajutor de somaj 437# - Contribu!ia unit"!ii la fondul de $omaj 4372 - Contribu!ia personalului la fondul de $omaj 438 - Alte datorii $i crean!e sociale 438# - Alte datorii sociale 4382 - Alte crean!e GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI , FONDURI SPECIALE &I CONTURI ASIMILATE 44# - Impozitul pe profit 442 - Taxa pe valoarea ad"ugat" 4423 - TVA de plat" 4424 - TVA de recuperat 4426 - TVA deductibil" 4427 - TVA colectat" 4428 - TVA neexigibil" 444 - Impozitul pe salarii 445 - Subventii 446 - Alte impozite , taxe $i v"rs"minte asimilate 447 - Fonduri speciale - taxe $i v"rs"minte asimilate 448 - Alte datorii $i crean!e cu bugetul statului 448# - Alte datorii fa!" de bugetul statului 4482 - Alte crean!e privind bugetul statului 4483 - Datorii fa!" de stat (*3) 4484 - Crean!e n legatura cu statul (*3) 4485 - Aloca!ii din fondul de redresare financiar" GRUPA 45 - GRUP SI ASOCIATI 45# - Decontari n cadrul grupului 45## - Decontari n cadrul grupului 45#8 - Dobanzi aferente decont"rilor n cadrul grupului 455 - Asociati - conturi curente 455# - Asociati - conturi curente 4558 - Dobanzi - conturi asocia!i 456 - Decontari cu asocia!ii privind capitalul 457 - Dividende de plat" 458 - Decontari din operatii n participa!ie 458# - Decontari din operatii n participa!ie - activ 4582 - Decontari din operatii n participa!ie - pasiv GRUPA 46 - DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI 46# - Debitori diver$i 462 - Creditori diver$i 463 - Sume alocate societ"!ilor comerciale din fondul de redresare financiar" pentru indemniza!iile personalului disponibilizat GRUPA 47 - CONTURI DE REGULARIZARE &I ASIMILATE 47# - Cheltuieli nregistrate n avans 472 - Venituri nregistrate n avans 473 - Decontari din operatii n curs de clarificare 476 - Diferen!e de conversie - activ
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

477 - Diferen!e de conversie - pasiv GRUPA 48 - DECONTARI N CADRUL UNIT%$II 48# - Decontari ntre unitate $i subunit"!i 482 - Decontari ntre subunit"!i GRUPA 49 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAN$ELOR 49# - Provizioane pentru deprecierea crean!elor - clien!i 495 - Provizioane pentru deprecierea crean!elor - decont"ri n cadrul grupului , unit"!ii $i cu asocia!ii 496 - Provizioane pentru deprecierea crean!elor - debitori diversi CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE GRUPA 50 - TITLURI DE PLASAMENT 502 - Ac!iuni proprii 503 - Ac!iuni 505 - Obliga!iuni emise $i rascump"rate 506 - Obliga!iuni 508 - Alte titluri de plasament $i crean!e asimilate 508# - Alte titluri de plasament 5088 - Dobnzi la obliga!iuni $i titluri de plasament 509 - V"rs"minte de efectuat pentru titluri de plasament GRUPA 51 - CONTURI LA B%NCI 5## - Valori de ncasat 5##2 - Cecuri de ncasat 5##3 - Efecte de ncasat 5##4 - Efecte remise spre scontare 5#2 - Conturi curente la b"nci 5#2# - Conturi la b"nci n lei 5#24 - Conturi la b"nci n devize 5#25 - Sume n curs de decontare 5#26 - Carnete de cecuri cu limita de sum" 5#29 - Disponibilit"!i ale clien!ilor *** 5#8 - Dobnzi 5#86 - Dobnzi de pl"tit 5#87 - Dobnzi de ncasat 5#9 - Credite bancare pe termen scurt 5#9# - Credite bancare pe termen scurt 5#92 - Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden!" 5#93 - Credite externe guvernamentale 5#94 - Credite externe garantate de stat 5#95 - Credite externe garantate de b"nci 5#96 - Credite de la trezoreria statului 5#98 - Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 5#97 - Credite interne garantate de stat GRUPA 53 - CASA 53# - Casa 53## - Casa n lei 53#4 - Casa n devize 532 - Alte valori 532# - Timbre fiscale $i postale 5322 - Bilete de tratament $i odihna 5323 - Tichete $i bilete de c"l"torie
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

5328 - Alte valori GRUPA 54 - ACREDITIVE 54# - Acreditive 54## - Acreditive n lei 54#2 - Acreditive n valuta 542 - Avansuri de trezorerie GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE 58# - Viramente interne GRUPA 59 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA TREZORERIE 590 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

CONTURILOR

DE

GRUPA 60 - CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE SI MARFURI 600 - Cheltuieli cu materiile prime 60# - Cheltuieli cu materiale consumabile 60## - Cheltuieli cu materiale auxiliare 60#2 - Cheltuieli privind combustibilii 60#3 - Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 60#4 - Cheltuieli privind piesele de schimb 60#5 - Cheltuieli privind semintele $i materialele de plantat 60#6 - Cheltuieli privind furajele 60#8 - Cheltuieli privind alte materiale consumabile 602 - Cheltuieli privind obiectele de inventar 603 - Cheltuieli privind baracamentele $i amenajarile provizorii 604 - Cheltuieli privind materialele nestocate 605 - Cheltuieli privind energia $i apa 606 - Cheltuieli cu animalele $i p"s"rile 607 - Cheltuieli privind m"rfurile 608 - Cheltuieli privind ambalajele GRUPA 61 - CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TER$I 6## - Cheltuieli de ntre!inere $i repara!ii 6#2 - Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune $i chiriile 6#3 - Cheltuieli cu primele de asigurare 6#4 - Cheltuieli cu studiile $i cercetarile GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TER$I 62# - Cheltuieli cu colaboratorii 622 - Cheltuieli privind comisioanele $i onorariile 623 - Cheltuieli de protocol, reclama $i publicitate 624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri $i de personal 625 - Cheltuieli cu deplas"ri, detas"ri $i transferari 626 - Cheltuieli postale $i taxe de telecomunicatii 627 - Cheltuieli cu serviciile bancare $i asimilate 628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter!i GRUPA 63 - CHELTUIELI CU IMPOZITELE, TAXELE SI VARSAMINTELE ASIMILATE 63# - Cheltuieli cu impozitul pe salarii 635 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe $i v"rs"minte asimilate GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL 64# - Cheltuieli cu remuneratiile personalului 645 - Cheltuieli privind asigurarile $i protectia sociala
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

645# - Cheltuieli privind contributia unit"!ii la asigurarile sociale 6452 - Cheltuieli privind contributia unit"!ii pentru ajutorul de somaj 6458 - Alte cheltuieli privind asigurarile $i protectia sociala GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654 - Pierderi din crean!e 658 - Alte cheltuieli de exploatare GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE 663 - Pierderi din crean!e legate de participa!ii 664 - Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate 665 - Cheltuieli din diferen!e de curs valutar 666 - Cheltuieli privind dobnzile 667 - Cheltuieli privind sconturile acordate 668 - Alte cheltuieli financiare GRUPA 67 - CHELTUIELI EXCEP$IONALE 67# - Cheltuieli excep!ionale privind operatiile de gestiune 67## - Despagubiri, amenzi $i penalitati 67#2 - Donatii $i subventii acordate 67#4 - Pierderi din debitori diversi 67#8 - Alte cheltuieli excep!ionale privind operatiile de gestiune 672 - Cheltuieli privind operatiile de capital 672# - Cheltuieli privind activele cedate 6728 - Alte cheltuieli excep!ionale privind operatiile de capital GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZ%RILE &I PROVIZIOANELE 68# - Cheltuieli de exploatare privind amortizarile $i provizioanele 68## - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz"rilor 68#2 - Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri $i cheltuieli 68#3 - Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor 68#4 -Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante 686 - Cheltuieli financiare privind amortizarile $i provizioanele 6862 - Cheltuieli financiare privind provizioane pentru riscuri $i cheltuieli 6863 - Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecieri 6868 - Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga!iunilor 687 - Cheltuieli excep!ionale privind amortizarile $i provizioanele 687# - Cheltuieli excep!ionale privind amortizarea imobiliz"rilor 6872 - Cheltuieli excep!ionale privind provizioane pentru riscuri $i cheltuieli 6873 - Cheltuieli excep!ionale privind provizioane pentru deprecieri 6874 - Cheltuieli excep!ionale privind provizioane reglementate GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 69# - Cheltuieli cu impozitul pe profit CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI GRUPA 70 - VENITURI DIN VANZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE &I DIN ALTE ACTIVIT%$I 70# - Venituri din vnzarea produselor finite 702 - Venituri din vnzarea semifabricatelor 703 - Venituri din vnzarea produselor reziduale 704 - Venituri din lucr"ri executate $i servicii prestate 705 - Venituri din studii $i cercetari
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

706 - Venituri din redevente, locatii de gestiune $i chirii 707 - Venituri din vnzarea m"rfurilor 708 - Venituri din activit"!i diverse GRUPA 71 - VENITURI DIN PRODUC$IA STOCAT% 7## - Venituri din produc!ia stocata GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUC$IA DE IMOBILIZ%RI 72# - Venituri din produc!ia de imobiliz"ri necorporale 722 - Venituri din produc!ia de imobiliz"ri corporale GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVEN$II DE EXPLOATARE 74# - Venituri din subven!ii de exploatare GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754 - Venituri din crean!e reactivate 758 - Alte venituri din exploatare GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE 76# - Venituri din participa!ii 762 - Venituri din alte imobiliz"ri financiare 763 - Venituri din crean!e imobilizate 764 - Venituri din titluri de plasament 765 - Venituri din diferen!e de curs valutar 766 - Venituri din dobnzi 767 - Venituri din sconturi ob!inute 768 - Alte venituri financiare GRUPA 77 - VENITURI EXCEP$IONALE 77# - Venituri excep!ionale din operatii de gestiune 77## - Venituri din despagubiri $i penalitati 77#8 - Alte venituri excep!ionale din operatii de gestiune 772 - Venituri din operatii de capital 772# - Venituri din cedarea activelor 7727 - Subventii pentru investitii virate la venituri 7728 - Alte venituri excep!ionale din operatii de capital GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE 78# - Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 78#2 - Venituri din provizioane pentru riscuri $i cheltuieli 78#3 - Venituri din provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor 78#4 - Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 786 - Venituri financiare din provizioane 7862 - Venituri din provizioane pentru riscuri $i cheltuieli 7863 - Venituri din provizioane pentru deprecieri 787 - Venituri excep!ionale din provizioane 7872 - Venituri excep!ionale din provizioane pentru riscuri $i cheltuieli 7873 - Venituri excep!ionale din provizioane pentru deprecieri 7874 - Venituri excep!ionale din provizioane reglementate CLASA 8 - CONTURI SPECIALE GRUPA 80 - CONTURI IN AFARA BILAN$ULUI 80# - Angajamente acordate 80## - Giruri $i garantii acordate 80#8 -Alte angajamente acordate 802 - Angajamente primite 802# - Giruri $i garantii primite 8028 - Alte angajamente primite
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

803 - Alte conturi n afara bilan!ului 803# - Mijloace fixe luate cu chirie 8032 - Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8033 - Valori materiale primite n p"strare sau custodie 8034 - Debitori sco$i din activ, urm"ri!i n continuare 8035 - Debitori din amenzi $i penalit"!i pretinse 8036 - Redevente, locatii de gestiune, chirii $i alte datorii asimilate 8037 - Efecte scontate neajunse la scadenta 8038 - Alte valori n afara bilan!ului 8045 - Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe GRUPA 89 - BILAN$ 89# - Bilan! de deschidere 892 - Bilan! de nchidere CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE GRUPA 90 - DECONT%RI INTERNE 90# - Decont"ri interne privind cheltuielile 902 - Decont"ri interne privind produc!ia ob!inuta 903 - Decont"ri interne privind diferen!ele de pre! GRUPA 92 - CONTURI DE CALCULATIE 92# - Cheltuielile activit"!ii de baza 922 - Cheltuielile activit"!ilor auxiliare 923 - Cheltuieli indirecte de produc!ie 924 - Cheltuieli generale de administratie 925 - Cheltuieli de desfacere GRUPA 93 - COSTUL PRODUCTIEI 93# - Costul produc!iei ob!inute 933 - Costul produc!iei n curs de execu!ie Note
-*#- Se utilizeaz" potrivit dispozi!iilor legale -*2- Con!inutul $i utilizarea conturilor din aceasta grup" se stabilesc n func!ie de dispozi!iile legale -*3 - Se utilizeaz" potrivit dispozitiilor emise de Ministerul Finan!elor ***Aceste conturi se utilizeaz" numai de cooperativele de credit **** Aceste conturi se utilizeaz" n eviden!a Fondului Propriet"!ii de Stat

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

2.3. Planul de conturi general varianta 2001 Planul de conturi general modelul aprobat prin OMF nr.94/200#- se prezint" astfel:

Planul de conturi general


CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL SI REZERVE #0#. Capital #0##. Capital subscris nevarsat #0#2. Capital subscris varsat #0#5. Patrimoniul regiei #0#6. Patrimoniul public #04. Prime de capital #04#. Prime de emisiune #042. Prime de fuziune #043. Prime de aport #044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni #05. Rezerve din reevaluare #05#. Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie #058. Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative #06. Rezerve #06#. Rezerve legale #062. Rezerve pentru actiuni proprii #063. Rezerve statutare sau contractuale #068. Alte rezerve #07. Rezerve din conversie 11. REZULTATUL REPORTAT ##7. Rezultatul reportat ##7#. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata ##72. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 ##73. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile ##74. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale ##75. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 12. REZULTATUL EXERCITIULUI #2#. Profit si pierdere #29. Repartizarea profitului 13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII #3#. Subventii pentru investitii 15. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI #5#. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli #5##. Provizioane pentru litigii #5#2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor #5#3. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea #5#4. Provizioane pentru restructurare #5#8. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 16. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

#6#. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni #6#4. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat #6#5. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci #6#7. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat #6#8. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni #62. Credite bancare pe termen lung #62#. Credite bancare pe termen lung #622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta #623. Credite externe guvernamentale #624. Credite bancare externe garantate de stat #625. Credite bancare externe garantate de banci #626. Credite de la trezoreria statului #627. Credite bancare interne garantate de stat #66. Datorii ce privesc imobilizarile financiare #66#. Datorii catre societatile din cadrul grupului #662. Datorii catre societatile care detin interese de participare #67. Alte imprumuturi si datorii asimilate #68. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate #68#. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni #682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung #685. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului #686. Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare #687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate #69. Prime privind rambursarea obligatiunilor CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI 20. IMOBILIZARI NECORPORALE 20#. Cheltuieli de constituire 203. Cheltuieli de dezvoltare 205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare 205#. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate 2052. Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii 207. Fond comercial 207#. Fond comercial 2075. Fond comercial negativ 208. Alte imobilizari necorporale 21. IMOBILIZARI CORPORALE 2##. Terenuri si amenajari de terenuri 2###. Terenuri 2##2. Amenajari de terenuri 2#2. Constructii 2#3. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 2#3#. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 2#32. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare 2#33. Mijloace de transport 2#34. Animale si plantatii 2#4. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 23. IMOBILIZARI IN CURS 23#. Imobilizari corporale in curs
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

23##. Amenajari de terenuri si constructii 23#2. Instalatii tehnice si masini 23#3. Alte imobilizari corporale 232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 232#. Avansuri acordate pentru terenuri si constructii 2322. Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini 2323. Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale 233. Imobilizari necorporale in curs 234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 26. IMOBILIZARI FINANCIARE 26#. Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului 262. Titluri de participare detinute la societati din afara grupului 263. Imobilizari financiare sub forma de interese de participare 2633. Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului 2634. Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului 2635. Titluri de participare strategice in cadrul grupului 2636. Titluri de participare strategice in afara grupului 264. Titluri puse in echivalenta 265. Alte titluri imobilizate 267. Creante imobilizate 267#. Sume datorate de filiale 2672. Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale 2673. Imprumuturi acordate pe termen lung 2674. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung 2675. Creante legate de interesele de participare 2676. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare 2677. Actiuni proprii - active imobilizate 2678. Alte creante imobilizate 2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate 269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 269#. Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului 2692. Varsaminte de efectuat referitoare la interesele de participare 2698. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare 28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE 280. Amortizari privind imobilizarile necorporale 280#. Amortizarea cheltuielilor de constituire 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare 2807. Amortizarea fondului comercial 2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale 28#. Amortizari privind imobilizarile corporale 28##. Amortizarea amenajarilor de terenuri 28#2. Amortizarea constructiilor 28#3. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 28#4. Amortizarea altor imobilizari corporale 29. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR 290. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale 2903. Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare 2905. Provizioane pentru concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

2907. Provizioane pentru fondul comercial 2908. Provizioane pentru alte imobilizari necorporale 29#. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale 29##. Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri 29#2. Provizioane pentru deprecierea constructiilor 29#3. Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor 29#4. Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale 293. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs 293#. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs 2933. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs 296. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare 296#. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului 2962. Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului 2963. Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare sub forma de interese de participare 2964. Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate 2965. Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale 2966. Provizioane pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe termen lung 2967. Provizioane pentru deprecierea creantelor legate de interesele de participare 2968. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii - active imobilizate 2969. Provizioane pentru deprecierea altor creante imobilizate CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE 30. STOCURI DE MATERII SI MATERIALE 30#. Materii prime 302. Materiale consumabile 302#. Materiale auxiliare 3022. Combustibili 3023. Materiale pentru ambalat 3024. Piese de schimb 3025. Seminte si materiale de plantat 3026. Furaje 3028. Alte materiale consumabile 303. Materiale de natura obiectelor de inventar 308. Diferente de pret la materii prime si materiale 33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE 33#. Produse in curs de executie 332. Lucrari si servicii in curs de executie 34. PRODUSE 34#. Semifabricate 345. Produse finite 346. Produse reziduale 348. Diferente de pret la produse 348#. Diferente de pret la semifabricate 3485. Diferente de pret la produse finite 3486. Diferente de pret la produse reziduale 35. STOCURI AFLATE LA TERTI 35#. Materii si materiale aflate la terti
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

354. Produse aflate la terti 354#. Semifabricate aflate la terti 3545. Produse finite aflate la terti 3546. Produse reziduale aflate la terti 356. Animale aflate la terti 357. Marfuri aflate la terti 358. Ambalaje aflate la terti 36. ANIMALE 36#. Animale si pasari 368. Diferente de pret la animale si pasari 37. MARFURI 37#. Marfuri 378. Diferente de pret la marfuri 38. AMBALAJE 38#. Ambalaje 388. Diferente de pret la ambalaje 39. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 39#. Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 392. Provizioane pentru deprecierea materialelor 392#. Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile 3922. Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 393. Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie 394. Provizioane pentru deprecierea produselor 394#. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor 3945. Provizioane pentru deprecierea produselor finite 3946. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale 395. Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti 395#. Provizioane pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti 3952. Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti 3953. Provizioane pentru deprecierea produselor finite aflate la terti 3954. Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti 3956. Provizioane pentru deprecierea animalelor aflate la terti 3957. Provizioane pentru deprecierea marfurilor aflate la terti 3958. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti 396. Provizioane pentru deprecierea animalelor 397. Provizioane pentru deprecierea marfurilor 398. Provizioane pentru deprecierea ambalajelor CLASA 4 - CONTURI DE TERTI 40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 40#. Furnizori 403. Efecte de platit 404. Furnizori de imobilizari 405. Efecte de platit pentru imobilizari 408. Furnizori - facturi nesosite 409. Furnizori - debitori 409#. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 4092. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari 41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE 4##. Clienti
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

4###. Clienti 4##8. Clienti incerti sau in litigiu 4#3. Efecte de primit de la clienti 4#8. Clienti - facturi de intocmit 4#9. Clienti - creditori 42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE 42#. Personal - salarii datorate 423. Personal - ajutoare materiale datorate 424. Participarea personalului la profit 425. Avansuri acordate personalului 426. Drepturi de personal neridicate 427. Retineri din salarii datorate tertilor 428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul 428#. Alte datorii in legatura cu personalul 4282. Alte creante in legatura cu personalul 43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE 43#. Asigurari sociale 43##. Contributia unitatii la asigurarile sociale 43#2. Contributia personalului pentru pensia suplimentara 43#3. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 43#4. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 437. Ajutor de somaj 437#. Contributia unitatii la fondul de somaj 4372. Contributia personalului la fondul de somaj 438. Alte datorii si creante sociale 438#. Alte datorii sociale 4382. Alte creante sociale 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE 44#. Impozitul pe profit 44##. Impozitul pe profit curent 44#2. Impozitul pe profit amanat 442. Taxa pe valoarea adaugata 4423. TVA de plata 4424. TVA de recuperat 4426. TVA deductibila 4427. TVA colectata 4428. TVA neexigibila 444. Impozitul pe salarii 445. Subventii 446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 448. Alte datorii si creante cu bugetul statului 448#. Alte datorii fata de bugetul statului 4482. Alte creante privind bugetul statului 45. GRUP SI ASOCIATI 45#. Decontari in cadrul grupului 45##. Decontari in cadrul grupului 45#8. Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului 452. Decontari privind interesele de participare 452#. Decontari privind interesele de participare 4528. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare 455. Sume datorate asociatilor
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

455#. Asociati - conturi curente 4558. Asociati - dobanzi la conturi curente 456. Decontari cu asociatii privind capitalul 457. Dividende de plata 458. Decontari din operatii in participatie 458#. Decontari din operatii in participatie - pasiv 4582. Decontari din operatii in participatie - activ 46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI 46#. Debitori diversi 462. Creditori diversi 47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE 47#. Cheltuieli inregistrate in avans 472. Venituri inregistrate in avans 473. Decontari din operatii in curs de clarificare 48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII 48#. Decontari intre unitate si subunitati 482. Decontari intre subunitati 49. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 49#. Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti 495. Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii 495#. Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra societatilor din cadrul grupului 4952. Provizioane pentru deprecierea creantelor referitoare la interesele de participare 4953. Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra asociatilor 496. Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 50. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 50#. Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului 502. Actiuni proprii 503. Actiuni 503#. Actiuni cotate 5032. Actiuni necotate 505. Obligatiuni emise si rascumparate 506. Obligatiuni 506#. Obligatiuni cotate 5062. Obligatiuni necotate 508. Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate 508#. Alte titluri de plasament 5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament 509. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt 509#. Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului 5098. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii financiare pe termen scurt 51. CONTURI LA BANCI 5##. Valori de incasat 5##2. Cecuri de incasat 5##3. Efecte de incasat 5##4. Efecte remise spre scontare 5#2. Conturi curente la banci
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

5#2#. Conturi la banci in lei 5#24. Conturi la banci in valuta 5#25. Sume in curs de decontare 5#8. Dobanzi 5#86. Dobanzi de platit 5#87. Dobanzi de incasat 5#9. Credite bancare pe termen scurt 5#9#. Credite bancare pe termen scurt 5#92. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta 5#93. Credite externe guvernamentale 5#94. Credite externe garantate de stat 5#95. Credite externe garantate de banci 5#96. Credite de la trezoreria statului 5#97. Credite interne garantate de stat 5#98. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 53. CASA 53#. Casa 53##. Casa in lei 53#4. Casa in valuta 532. Alte valori 532#. Timbre fiscale si postale 5322. Bilete de tratament si odihna 5323. Tichete si bilete de calatorie 5328. Alte valori 54. ACREDITIVE 54#. Acreditive 54##. Acreditive in lei 54#2. Acreditive in valuta 542. Avansuri de trezorerie 58. VIRAMENTE INTERNE 58#. Viramente interne 59. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE 59#. Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului 592. Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii 593. Provizioane pentru deprecierea actiunilor 595. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate 596. Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor 598. Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 60#. Cheltuieli cu materiile prime 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 602#. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilul 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat 6026. Cheltuieli privind furajele 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia si apa 606. Cheltuieli privind animalele si pasarile 607. Cheltuieli privind marfurile 608. Cheltuieli privind ambalajele 61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 6##. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 6#2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 6#3. Cheltuieli cu primele de asigurare 6#4. Cheltuieli cu studiile si cercetarile 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 62#. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 64#. Cheltuieli cu salariile personalului 645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 645#. Contributia unitatii la asigurarile sociale 6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654. Pierderi din creante si debitori diversi 658. Alte cheltuieli de exploatare 658#. Despagubiri, amenzi si penalitati 6582. Donatii si subventii acordate 6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Pierderi din creante legate de participatii 664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 664#. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 6642. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli din diferente de curs valutar 666. Cheltuieli privind dobanzile 667. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Alte cheltuieli financiare 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 67#. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA INFLATIE 68#. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele 68##. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 68#2. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

68#3. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor 68#4. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele 6863. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare 6864. Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor 688. Cheltuieli din ajustarea la inflatie 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE 69#. Cheltuieli cu impozitul pe profit 69##. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent 69#2. Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat 698. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI 70. CIFRA DE AFACERI 70#. Venituri din vanzarea produselor finite 702. Venituri din vanzarea semifabricatelor 703. Venituri din vanzarea produselor reziduale 704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate 705. Venituri din studii si cercetari 706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 707. Venituri din vanzarea marfurilor 708. Venituri din activitati diverse 71. VARIATIA STOCURILOR 7##. Variatia stocurilor 72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 72#. Venituri din productia de imobilizari necorporale 722. Venituri din productia de imobilizari corporale 74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE 74#. Venituri din subventii de exploatare 74##. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 74#2. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile 74#3. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli din afara 74#4. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului 74#5. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala 74#6. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 74#7. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 74#8. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi 758. Alte venituri din exploatare 758#. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 7582. Venituri din donatii si subventii primite 7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 7584. Venituri din subventii pentru investitii 7588. Alte venituri din exploatare 76. VENITURI FINANCIARE 76#. Venituri din imobilizari financiare
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

76##. Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului 76#2. Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului 76#3. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului 76#4. Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului 76#5. Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului 76#6. Venituri din titluri de participare strategice in afara grupului 76#7. Venituri din alte imobilizari financiare 762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt 763. Venituri din creante imobilizate 764. Venituri din investitii financiare cedate 764#. Venituri din imobilizari financiare cedate 7642. Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate 765. Venituri din diferente de curs valutar 766. Venituri din dobanzi 767. Venituri din sconturi obtinute 768. Alte venituri financiare 77. VENITURI EXTRAORDINARE 77#. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE 78#. Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 78#2. Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli 78#3. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor 78#4. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 78#5. Venituri din fondul comercial negativ 786. Venituri financiare din provizioane 7863. Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare 7864. Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 788. Venituri din ajustarea la inflatie 79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 79#. Venituri din impozitul pe profit amanat CLASA 8 - CONTURI SPECIALE 80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI 80#. Angajamente acordate 80##. Giruri si garantii acordate 80#8. Alte angajamente acordate 802. Angajamente primite 802#. Giruri si garantii primite 8028. Alte angajamente primite 803. Alte conturi in afara bilantului 803#. Mijloace fixe luate cu chirie 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie 8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare 8035. Debitori din amenzi si penalitati pretinse 8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate 8037. Efecte scontate neajunse la scadenta 8038. Alte valori in afara bilantului 89. BILANT 89#. Bilant de deschidere
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

892. Bilant de inchidere CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE 90. DECONTARI INTERNE 90#. Decontari interne privind cheltuielile 902. Decontari interne privind productia obtinuta 903. Decontari interne privind diferentele de pret 92. CONTURI DE CALCULATIE 92#. Cheltuielile activitatii de baza 22. Cheltuielile activitatilor auxiliare 923. Cheltuieli indirecte de productie 924. Cheltuieli generale de administratie 925. Cheltuieli de desfacere 93. COSTUL PRODUCTIEI 93#. Costul productiei obtinute 933. Costul productiei in curs de executie

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA STOCURILOR


3.1. Defini!ia "i elementele constitutive ale stocurilor "i produc!iei Regulamentul privind aplicarea Legii Contabilit!"ii define#te stocurile #i produc"ia n curs de executie drept "ansamblul bunurilor #i serviciilor din cadrul unit!"ii patrimoniale, destinate fie de a fi vndute n aceeasi stare sau dup! prelucrarea lor n procesul de produc"ie, fie de a fi consumate la prima lor utilizare". n stocurile propriuzise se cuprind : - $ - m!rfurile, respectiv bunurile pe care unitatea patrimoniala le cump!r! n vederea revanzarii. - 2 - materiile prime care participa direct la fabricarea produselor #i care se reg!sesc n produsele finite integral sau partial, fie n starea initiala, fie transformate. - 3 - materialele consumabile ( materii auxiliare, combustibil, piese de schimb, seminte #i materiale de plantat, furaje, s.a. ) care particip! sau ajut! la procesul de fabricatie sau de exploatare, f!r! a se reg!si, de regul!, n produsul finit. - 4 - produsele reprezentate de : - semifabricate - acele produse al c!ror proces tehnologic a fost terminat ntr-o sec"ie ( faz! ) #i care trec n continuare n procesul de fabricatie al altei sectii sau se livreaz! ter"ilor. - produsele finite - sunt produsele care au parcurs n ntregime fazele procesului de fabricatie #i nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare n cadrul unit!"ii patrimoniale, putand fi depozitate n vederea livr!rii. - produsele reziduale - reprezint! rebuturile, materiile recuperate sau deseurile. - 5 - animalele #i pasarile, reprezint! animalele n!scute #i cele tinere, de orice fel, crescute #i folosite pentru reproducere, animalele la ngr!#at, pentru produc"ie. - 6 - ambalajele - aici se includ ambalajele refolosibile achizi"ionate sau fabricate, destinate produselor vndute #i care n mod temporar pot fi pastrate de ter"i cu obliga"ia restituirii. Ambalajele de natura obiectelor de inventar, care nu circul! pe baza de decontare ntre unit!"i , #i se folosesc numai n interiorul unit!"ii patrimoniale se nregistreaz! n contabilitate n categoria obiectelor de inventar. O categorie distincta n cadrul stocurilor o reprezint! obiectele de inventar #i baracamentele.Obiectele de inventar reprezint! bunuri, mijloace de munca, ce nu ndeplinesc cumulativ cele dou! condi"ii pentru a fi considerate mijloace fixe. Acestea au o valoare mai mica decat limita legala, indiferent de durata serviciului, sau au o durat! de utilizare mai mare de un an,indiferent de valoare. Tot n categoria obiectelor de inventar se includ #i o serie de bunuri asimilate : echipamente de protec"ie, echipamente de lucru, mbr!c!minte special!, mecanisme, dispozitive verificatoare, aparate de m!sura #i control, matrite folosite pentru executarea produsului. Baracamentele #i amenajarile provizorii sunt bunuri achizi"ionate sau construite de unitatea patrimoniala pentru executarea lucr!rilor #i prest!rilor de construc"ii. Nu se includ n aceasta categorie lucrarile de organizare la care prin demolare sau demontare nu se recupereaza materialele ( platforme betonate, drumuri #i c!i de acces ). Productia n curs de executie reprezint! produc"ia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prev!zute de procesul tehnologic, precum #i produsele nesupuse probelor #i receptiei, considerate produc"ie neterminat!. Tot n cadrul produc"iei n curs de executie se cuprind lucrarile, serviciile #i studiile n curs de executie sau neterminate. Stocurile de m!rfuri, materii prime, materii consumabile, produse, obiecte de inventar, sunt considerate ca fiind proprietatea unit!"ii patrimoniale care le de"ine, n
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

cadrul acestora incluzandu-se #i bunurile aflate n custodie, n prelucrare, sau consigna"ie la ter"i #i care se eviden"iaz! distinct n contabilitate. 3.2.Evaluarea stocurilor "i produc!iei La intrarea n patrimoniu,stocurile #i produc"ia n curs de executie se evalueaz! astfel : - materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, animalele #i m!rfurile - la costul de achizitie. - produc"ia n curs de execu"ie, semifabricatele #i produsele finite, obiectele de inventar #i alte bunuri produse de c!tre unitatea patrimonial! - la cost de produc"ie. La iesirea din stoc, bunurile se evalueaza aplicndu-se una din urm!toarele metode : metoda costului mediu ponderat ( CMP ), metoda "prima intrare - prima iesire" ( FIFO ), metoda "ultima intrare - prima iesire" ( LIFO ). Procedeul costului mediu ponderat n dou! variante: - global sau total; - al ultimei intr!ri. Metoda costului mediu unitar ponderat global sau total este aplicabil! n cazul combin!rii inventarului permanent cu inventarul intermitent; deci atunci cnd n cursul perioadei de gestiune se nregistreaz! n "fi#ele" de stoc numai intr!rile, ie#irile stabilindu-se la finele perioadei pe baz! de inventar, dup! rela"ia: E = %i + I - Sf n acest caz costul mediu unitar al tuturor intr!rilor CMUPt se determin! conform urm!toarei rela"ii de calcul:
d

Vi+ CMUP unde: V i, % i Ii, Ci


t = i =1 d

Ii Ci
i =1

Si +

= stocul valoric, respectiv stocul cantitativ de la nceputul perioadei = intr!rile (valorice #i cantitative) care au avut loc n cursul perioadei de gestiune

Metoda costului mediu unitar ponderat al ultimei intr#ri CMUPi Aceast! metod! const! n faptul c! dup! fiecare intrare n stoc, se calculeaz! un cost mediu ponderat conform urm!toarei rela"ii de calcul:

C M U P i = V p+ V i S p+ C i
Vp, Sp Vi, Ci = = stocul valoric #i cantitativ precedent intr!rile valorice #i cantitative a ultimei intr!ri pentru care se calculeaz! CMUPi

Exemplu: n cursul lunii noiembrie societatea comercial! SERVCOM S.R.L. nregistreaz! urm!toarele opera"iuni de intrare #i ie#ire privind un element stocabil sistematizat n ordine cronologic! n tabelul urm!tor:
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

OPERA&II

INTR'RI Pre" unitar de Cantit!"i achizi"ie

IE%IRI

STOC

Stoc la 30 oct. $000 Intr!ri la 7 nov. $57 750 $750 Ie#iri la $$ nov. 800 950 Ie#iri la $5 nov 450 500 Intr!ri la $8 nov. $77 250 750 Ie#iri la 25 nov. 350 400 TOTAL STOC la 30 nov. $000 $600 400 n cazul metodei CMUPi evaluarea tuturor ie#irilor care urmeaz! unei intr!ri se vor face la costul mediu ponderat al ultimei intr!ri. Evaluarea ie#irilor din stoc dup! metoda C.M.P. calculat la finele perioadei de gestiune, lunar, prezint! avantajul unui calcul simplu, apropiindu-se mai mult de practica inventarului intermitent, dar nu permite evaluarea ie#irilor n cursul perioadei de gestiune. n schimb, C.M.P. calculat dup! fiecare intrare este considerat ca fiind mai apropriat de practica inventarului permanent #i d! posibilitatea evaluarii ie#irilor n cursul lunii dar prezinta inconvenientul unor calcule mai complexe. Punerea n practic! a acestei metode se poate realiza relativ simplu prin structurarea corespunz!toare a informa"iilor n "fi#a" de eviden"! a stocului care poate fi redat! prin tabelul de mai jos (pe baza datelor anterioare):
DATA OPERA&IEI Stoc 3$ oct. 7 nov. $$ nov. $5 nov. $8 nov. 25 nov. Stoc 30 nov. Pre" unitar achizi"ie $57 INTR'RI Canti Valoare tatea 750 $$7.750 $53 $53 $77 250 44.250 $6$ 350 56.350 800 450 $22.400 68.850 Pre" unitar CMUPi IE%IRI Canti Valoare tate Cantitate Sf=%i+CiCe $000 $750 950 500 750 400 400 STOCURI Valoare Vf=Vi+IiEi $50.000 267.750 $45.350 76.500 $20.750 64.400 64.400 CMUP $50 $53 $53 $53 $6$ $6$ $6$

Punerea n practic! a metodei costului mediu unitar ponderat total se poate realiza prin structurarea corespunz!toare a informa"iilor n fi#a de eviden"! a stocurilor care poate fi redat! prin tabelul urm!tor (pe baza datelor de mai sus) : DATA OPERA&IEI Stoc la $ nov. 7 nov. $8 nov. TOTAL INTR'RI Stoc la 30 nov. TOTAL IE%IRI INTR'RI
Pre" unitar de intrare-ie#ire Cantitate Valoare Cantitate

IE%IRI
Valoare CMUPt

$50 $57 $77 $56 $56

750 250 2.000

$$7.750 44.250 $62.000

$.000 $.750 2.000 2.000 400 $.600

$50.000 267.750 3$2.000 3$2.000 62.400 249.600

$56

Metoda FIFO Metoda primului intrat - primului ie#it este cunoscut! sub denumirea s! anglosaxon! de "Metoda FIFO". Potrivit acestei metode, elementele stocabile ies din stoc n ordinea vechimii loturilor de intrare neangajate la ie#ire. Dac! lotul de ie#ire nu este acoperit din cel mai vechi lot de intrare neangajat!, se apeleaz! n ordine la loturile de intrare urm!toare.
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

n cazul aplic!rii acestei metode de evaluare a ie#irilor din stoc, ie#irile urmeaz! cu ntrziere varia"iilor pre"urilor de intrare, aceast! ntrziere fiind mai mare sau mai mic! n func"ie de viteza de rota"ie a stocurilor. n perioade infla"ioniste, aplicarea acestei metode duce la subevaluarea cheltuielilor datorit! supraevalu!rii stocurilor de m!rfuri de la finele perioadei de gestiune, n func"ie de pre"urile de achizi"ie a ultimelor loturi intrate. Exemplu:
INTRRI IE%IRI STOC

DATA EXPLICA CAN PRE& VALOA CAN PRE& VALOAR CAN PRE& VALOARE &II TITA DE RE TITA DE E TITA DE TE VNZA TE VNZA TE VNZAR $.05 stoc ini"ial $00 900 90000 2.05 4.05 intrare ie#ire stoc final $0.05 $5.05 intrare ie#ire stoc final 20.05 25.05 30.05 intrare ie#ire stoc final 260 905 235300 340 $70 9$5 905 3$$$00 $53850 90 905 433795 8$450 4$5 9$5 379725 $50 75 8$5 9$5 $3$250 68625 340 9$5 294525 3$$$00 300 875 267500 $00 $50 900 875 90000 $3$250 $50 875 $3$250

Metoda LIFO Metoda ultimului intrat - primului ie#it este cunoscut sub denumirea s! anglosaxon de "Metoda LIFO". Potrivit acestei metode, elementele stocabile ies din stoc n ordinea celor mai recente loturi de intrare care figureaz n stoc. n perioade infla"ioniste, aplicarea acestei metode conduce la supraevaluarea cheltuielilor datorit subevalurii stocurilor de mrfuri de la finele perioadelor de gestiune, n func"ie de pre"urile de achizi"ie ale primelor intrri, neangajate nc la ie#ire.
INTRRI DATA EXPLICA CAN PRE& &II TITA DE $.05 stoc ini"ial 2.05 intrare 300 875 IE%IRI VALOA CAN PRE& RE TITA DE 267500 STOC VALOAR CAN PRE& E TITA DE 600 900 VALOARE 540000

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

4.05 $0.05 $5.05 20.05 25.05 30.05

ie#ire stoc final intrare 4$5 ie#ire stoc final intrare 260 ie#ire stoc final 905 235300 9$5 379725

300 $50

875 900

262500 $35000 450 900 405000 294525 340 900 306000 433795 200 900 $80000

4$5 $$0

9$5 900

379725 99000

260 $40

905 900

235300 $26000

n afara acestor metode , ntreprinderile din "ara noastra, au posibilitatea de a evalua #i nregistra n contabilitate stocurile dup! metoda pre"urilor standard (prestabilite). Pre"urile standard sunt stabilite pe baza pre"urilor medii ale bunurilor respective, fiind impusa reflectarea distincta a diferen"elor de pre" fa"! de costul de achizitie sau costul de produc"ie efectiv. Aceste pre"uri standard sunt actualizate cel putin o dat! pe an, n func"ie de evolutia pre"urilor, iar diferen"ele de pre" stabilite la intrarea bunurilor n patrimoniu se nregistreaz! proportional att asupra valorii bunurilor ie#ite ct #i asupra stocurilor. Repartizarea diferen"elor de pre" asupra valorii bunurilor ie#ite se efectueaza cu ajutorul unui coeficient "K" astfel:

k =

S i _Dif + R _Dif S i_ St + R i_ St
i

unde : - %i_Dif = soldul initial al diferen"elor de pre" - Ri_Dif = diferen"ele de pre" aferente intr!rilor - %i_St = soldul initial al stocurilor la pre"ul de nregistrare - Ri_St = valoarea intr!rilor din cursul perioadei la pre"ul de nregistrare Acest coeficient se aplic asupra valorii bunurilor ie#ite din gestiune la pre" de nregistrare ob"innde-se astfel diferen"ele de pre" aferente bunurilor ie#ite. Coeficien"ii de repartizare a diferen"elor de pre" pot fi calcula"i la nivelul conturilor sintetice de gradul I #i II pe grupe sau categorii de stocuri. n cazul n care se utilizeaz pre"ul de facturare , cheltuielile de transportaprovizionare se vor nregistra distinct n conturile de diferen"e de pre".Repartizarea cheltuielilor de transport-aprovizionare asupra bunurilor ie#ite #i asupra stocurilor se realizeaz cu ajutorul unui coeficient de repartizare K. cheltuieli de transport aferente stocurilor existente la nceputul perioadei K= soldul ini"ial al stocurilor + valoarea intrrilor de stocuri n cursul la pre" de factur perioadei la pre" de factur %i ( cont de diferen"e ) K= %i ( cont de stocuri la pre" de factur ) + Rd ( cont de stocuri la pre" de factur ) + Rd ( cont de diferen"e ) + cheltuieli de transport aferente intrrilor de stocuri n cursul perioadei

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

La sfr#itul lunii soldurile conturilor de diferen"e se cumuleaz cu soldurile conturilor de stocuri la pre" de nregistrare , reflectndu-se astfel valoarea stocurilor la costul de achizi"ie , respectiv de produc"ie . Pentru evaluarea produc"iei n curs de execu"ie la sfr#itul perioadei , este necesar inventarierea ei , iar apoi , prin metode tehnice , se constat stadiul sau gradul de efectuare a opera"iilor tehnologice , evalundu-se apoi la costul de produc"ie. 5.3. Inventarul permanent "i inventarul intermitent Unit!"ile patrimoniale au posibilitatea organiz!rii contabilit!"ii stocurilor n dou! sisteme de inventar, respectiv inventarul permanent #i inventarul intermitent.n cazul aplic!rii inventarului permanent, fiecare intrare de bunuri este nregistrata cantitativ #i valoric n conturile de stocuri corespunzatoare, la nivelul costului istoric, a costului de achizitie sau costului de produc"ie, sau a pre"ului stabilit n func"ie de valoarea de utilitate. De asemenea, fiecare iesire din stoc este contabilizata fizic #i valoric, ceea ce permite cunoasterea n orice moment a marimii stocurilor, cantitativ #i valoric. Normele contabile din "ara noastra prevad c! n condi"iile folosirii inventarului permanent, reflectarea analitica a stocurilor s! se poata organiza dup! una din urm!toarele metodele n func"ie de specificul activit!"ii #i necesitatile proprii ale unit!"ii patrimoniale : -metoda operativ-contabila ( pe solduri ); -metoda cantitativ-valorica ( pe fise de cont analitic ); -metoda global-valorica. Metoda operativ-contabila ( pe solduri ) - consta n tinerea la locul de depozitare, a evidentei cantitative a bunurilor materiale pe categorii, iar n contabilitate a evidentei valorice desf!#urate pe gestiuni, iar n cadrul gestiunilor, pe grupe #i subgrupe de bunuri. Controlul exactitatii #i concordantei nregistrarilor din eviden"a depozitelor cu cele din contabilitatese asigura lunar, prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fisele de magazie n registrul stocurilor. Metoda cantitativ-valorica (pe fise de conturi analitice) consta n tierea evidentei cantitative, pe categorii de bunuri, la locul de depozitare, iar n contabilitate, a evidentei cantitativ-valorice. Contabilitatea stocurilor se desf!#oara pe gestiuni, iar n cadrul lor pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii #i concordantei nregistrarilor din eviden"ele de la loculdepozitarii #i cele din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile nregistrate n fisele de depozit sicele din fisele conturilor analitice de la contabilitate. Metoda global-valorica - consta n tinerea evidentei cantitative pe categorii de bunuri att la nivelul gestiunii, ct #i n contabilitate. Controlul exactit!"ii #i concordan"ei nregistr!rilor din eviden"a pe gestiuni cu cele din contabilitate se face periodic. Aceast! metod! se aplica, n principal, pentru eviden"a m!rfurilor #i ambalajelor aflate n unit!"ile de desfacere cu amanuntul. Inventarul intermitent - este aplicabil pentru unit!"ile mici #i mijlocii #i presupune stabilirea ie#irilor #i nregistrarea lor n contabilitate pe baza unei inventarieri fizice a stocurilor la finele perioadei. Iesirile din stoc se determina prin calcul extracontabil,ca diferen"! ntre valoarea stocurilor initiale plus valoarea intr!rilor, pe de o parte, #i valoarea stocurilor finale, determinate pe baza inventarierii fizice. Mai simplu #i mai putin costisitor dect inventarul permanent, inventarul intermitent prezinta cteva inconveniente: o eroare sau o omisiune n inventarul fizic duce la deformarea informa"iei din documentele contabile de sinteza. n condi"iile inventarului intermitent, intr!rile de materii prime #i materiale, obiecte de inventar, m!rfuri, sunt contabilizate direct n conturile de cheltuieli corespunzatoare. La sfr#itul exerci"iului, dup! efectuarea inventarului, este nregistrata varia"ia stocurilor, ob"inuta prin anularea stocului initial #i constatarea stocului final. Anularea stocului initial
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

se face prin debitarea conturilor de cheltuieli aferente #i creditarea conturilor de stocuri cu m!rimea stocului initial iar constararea stocului final se face invers, prin debitarea unui cont de stoc #i creditarea unui cont de cheltuieli corespondent cu m!rimea soldului final. n felul acesta soldul contului de stoc reflecta m!rimea stocului real iar soldul contului de cheltuieli reflecta cheltuielile cu materii prime,materiale consumabile, obiecte de inventar, m!rfuri. 3.4. Conturi folosite pentru eviden!a stocurilor "i produc!iei Contul 300 Materii prime Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a existen"ei #i mi#c!rii stocurilor de materii prime. n debitul contului Materii prime se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nregistrare a materiilor prime achizi"ionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie ( 40$ , 408 , 542 ) - valoarea la pre" de nregistrare a materiilor prime reprezentnd aport n natur! , precum #i a celor primite cu titlu gratuit ( $08 , 456 , 77$ ) - valoarea materiilor prime constatate plus la inventariere (600) - valoarea la pre" de nregistrare a materiilor prime primite de la un grup , unitate sau subunit!"i ( 45$ , 48$ , 482 ) - valoarea la pre" de nregistrare a materiilor prime ie#ite prin dona"ie sau pierdute din calamit!"i ( 67$ ) - valoarea la pre" de nregistrare a materiilor prime trimise spre prelucrare sau n custodie la ter"i ( 35$) Soldul contului reprezint! valoarea materiilor prime existente n stoc. Contul 308 " Diferen!e de pre! la materii prime "i materiale " Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a diferen"elor ( n plus sau n minus ) ntre pre"ul de nregistrare prestabilit #i costul de achizi"ie , aferente materiilor prime #i materialelor consumabile. Este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a materiilor prime #i al materialelor consumabile. n debitul contului " Diferen"e de pre" la materii prime #i materiale " se nregistreaz!: - diferen"ele de pre" n plus ( costul de achizi"ie mai mare dect pre"ul prestabilit ) aferente materiilor prime #i materialelor consumabile intrate n gestiune prin achizi"ionare de la furnizori sau din avansuri de trezorerie ( 40$ , 542 ), -diferen"ele de pre" n minus aferente materiilor prime #i materialelor consumabile ie#ite din gestiune ( 600 , 60$). n creditul contului "Diferen"e de pre" la materii prime #i materiale" se nregistreaz!: - diferen"ele de pre" n minus aferente materiilor prime #i materialelor consumabile achizi"ionate de la furnizori ( 300 , 30$), - diferen"ele de pre" n plus aferente materiilor prime #i materialelor consumabile ie#ite din gestiune ( 600 , 60$). Soldul contului reprezint! diferen"ele de pre" aferente materiilor prime #i materialelor consumabile existente n stoc. Contul 321 " Obiecte de inventar " Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a existen"ei #i mi#c!rii stocurilor de obiecte de inventar. n debitul contului " Obiecte de inventar " se nregistreaz! :
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

- valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar achizi"ionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie ( 40$ , 408 , 542 ), - valoarea la pre" de nregistrare a obiecte de inventar reprezentnd aport n natur! precum #i a celor primite cu titlu gratuit ( $08 , 456 , 77$ ), -valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar constate ca plus la inventar (602), - valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar primite de la grup , unitate sau subunit!"i ( 45$, 48$, 482). n creditul contului Obiecte de inventar se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar scoase din folosin"! , constatate lips! la inventar , ct #i pierderile din deprecieri (322), - valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar vndute ca atare (37$), - valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar trimise la ter"i (352), - valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar donate , ct #i pierderile din calamit!"i (67$), - valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar retrase din aport de ntreprinz!tor ($08). Soldul contului reprezint! valoarea la pre" de nregistrare a obiectelor de inventar existente n stoc . Contul 322 Uzura obiectelor de inventar Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a uzurii obiectelor de inventar a c!ror valoare se include n cheltuielile de exploatare fie integral la darea n folosin"! , fie n mod e#alonat pe o durat! de cel mult trei ani. Contul Uzura obiectelor de inventar este un cont rectificativ al valorii obiectelor de inventar . n debitul contului Uzura obiectelor de inventar se nregistreaz!: - valoarea obiectelor de inventar scoase din folosin"! (32$). n creditul contului Uzura obiectelor de inventar se nregistreaz!: - uzura obiectelor de inventar inclus! pe cheltuieli (602). Soldul contului reprezint! valoarea uzurii obiectelor de inventar inclus! pe cheltuieli . Contul 323 Baracamente "i amenaj#ri provizorii Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a baracamentelor #i amenaj!rilor provizorii , achizi"ionate sau construite n vederea execut!rii lucr!rilor #i presta"iilor de construc"ii. n debitul contului Baracamente #i amenaj!ri provizorii se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nregistrare a baracamentelor #i amenaj!rilor provizorii cump!rate de la furnizori (40$) ; - valoarea la pre" de nregistrare a baracamentelor #i amenaj!rilor provizorii reprezentnd aportul n natur! al nteprinz!torului sau asocia"ilor #i ac"ionarilor ($08 , 456) - valoarea la pre" de nregistrare a baracamentelor #i amenaj!rilor provizorii realizate din produc"ia proprie sau primite cu titlu gratuit (77$ ). n creditul contului Baracamente #i amenaj!ri provizorii se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nregistrare a baracamentelor #i amenaj!rilor provizorii vndute , demolate sau constatate lips! la inventariere (603 ) ; - valoarea la pre" de nregistrare a baracamentelor #i amenaj!rilor provizorii retrase din aport de c!tre ntreprinz!tori ($08) ; - valoarea pierderilor din calamnita"i la baracamente ( 67$ ) .
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Soldul contului reprezint! valoarea la pre" de nregistrare a baracamentelor #i amenaj!rilor provizorii existente. Contul 331 "Produse n curs de execu!ie" Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a produselor n curs de execu"ie ( care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prev!zute de procesul tehnologic , respectiv produc"ia neterminat! ) existente la sfr#itul perioadei. n debitul contului "Produse n curs de execu"ie" se nregistreaz!: -valoarea la cost de produc"ie a stocului de produse n curs de execu"ie la sfr#itul perioadei , stabilit! pe baz! inventar ( 7$$ ). n creditul contului "Produse n curs de execu"ie" se nregistreaz!: - sc!derea din gestiune a valorii produc"iei n curs de execu"ie la ncepultul perioadei urm!toare ( 7$$ ). Contul 341 "Semifabricate" Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a existen"ei #i mi#c!rii stocurilor de semifabricate. n debitul contului de "Semifabricate" se nregistreaz!: - valoarea la pre" de nregistrare a semifabricatelor intrate n gestiune din activitatea proprie , precum #i plusurile constatate cu ocazia inventarierii ( 7$$ ). n creditul contului "Semifabricate" se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nregistare a semifabricatelor vndute (facturate) , precum #i lipsurile constatate la inventariere ( 7$$ ), - valoarea la pre" de nregistrare a semifabricatelor trimise la ter"i ( 354). Soldul contului reprezint! valoarea la pre" de nregistrare a semifabricatelor existente n stoc. Contul 345 Produse finite Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a existen"ei #i mi#c!rii stocurilor de produse finite. n debitul contului Produse finite se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune , precum #i plusurile de inventar (7$$), - valoarea la pre" de nregistrare a produselor finite aduse de la ter"i (354). n creditul contului Produse finite se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nragistrare a produselor finite vndute , precum #i lipsurile de inventar (7$$), - valoarea la pre" de nregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere ( 37$) , - valoarea la pre" de nregistrare a produselor finite trimise la ter"i (354), - valoarea pierderilor din calamit!"i sau dona"iile de produse finite (67$). Soldul contului reprezint! valoarea la pre" de nregistrare a produselor finite existente n stoc . Contul 348 Diferen!e de pre! la produse Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a diferen"elor ntre pre"ul prestabilit / standard #i costul de produc"ie la produse. Este un cont rectificativ al valorii de nregistrare . n debitul contului Diferen"e de pre" la produse se nregistreaz!: - diferen"ele de pre" n plus ( costul de produc"ie mai mare dect pre"ul prestabilit) aferente produselor intrate n gestiune din produc"ia proprie (7$$),
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

- diferen"ele de pre" n minus repartizate asupra produselor ie#ite din gestiune prin vnzare (7$$). n creditul contului Diferen"e de pre" la produse se nregistreaz!: - diferen"ele de pre" n minus aferente produselor intrate n gestiune din produc"ia proprie (7$$), -diferen"ele de pre" n plus repartizate asupra produselor finite ie#ite din gestiune prin vnzare (7$$). Soldul contului reprezint! diferen"ele de pre" aferente produselor existente n stoc. Contul 351 Materii "i materiale aflate la ter!i Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a existen"ei #i mi#c!rii stocurilor de materii prime #i materiale consumabile trimise la ter"i , precum #i cele n curs de aprovizionare . n debitul contului Materii #i materiale aflate la ter"i se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nregistrare a materiilor #i materialelor consumabile aflate la ter"i #i a celor n curs de aprovizionare ( 300 , 30$ ,40$ ). n creditul contului Materii #i materiale aflate la ter"i se nregistreaz! : - valoarea materiilor #i materialelor intrate n gestiune , aduse de later"i #i a celor n curs de aprovizionare ( 300, 30$ ). Soldul contului reprezint! valoarea materiilor #i materialelor trimise la ter"i , precum #i a celor n curs de aprovizionare. Contul 354 Produse aflate la ter!i Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a stocurilor de produse trimise la ter"i . n debitul contului Produse aflate la ter"i se nregistreaz!: - valoarea la pre" de nregistrare a produselor ( semifabricate , produse finite sau produse reziduale ) trimise la ter"i ( 34$, 345, 346). n creditul contului produse aflate la ter"i se nregistreaz! : - valoarea produselor intrate n gestiune , aduse de la ter"i ( 34$, 345, 346 ) Soldul contului reprezint! valoarea la pre" de nregistrare a produselor aflate la ter"i. Contul 371 M#rfuri Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a existen"ei #i mi#c!rii stocurilor de m!rfuri. n debitul contului M!rfuri se nregistreaz! : -valoarea la pre" de nregistrare a m!rfurilor achizi"ionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie ( 40$, 408 542 ), -valoarea la pre" de nregistrare a m!rfurilor reprezentnd aportul n natur! al ntreprinz!torului individual sau al ac"ionarilor #i asocia"ilor ( $08 , 456 ), -valoarea m!rfurilor aduse de la ter"i ( 357), -valoarea la pre" de nregistrare a materiilor prime , materialelor auxiliare , obiectelor de inventar , animalelor #i p!s!rilor , a altor valori de natura stocurilor vndute ca atare (300 , 30$ , 32$ , 36$), -valoarea la pre" de nregistrare a produselor finite livrate prin magazinele proprii de desfacere ( 345 ), -valoarea la pre" de nregistrare a m!rfurilor constatate plus la inventar , ct #i a celor primite cu titlu gratuit ( 608 , 77$ ), -valoarea adaosului comercial #i taxa pe valoarea ad!ugat! neexigibil! , n situa"ia n care nregistrarea m!rfurilor se "ine la pre" cu am!nuntul ( 378 , 4428 ). n creditul contului M!rfuri se nregistreaz! :
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

- valoarea la pre" de nregistrare a m!rfurilor ie#ite din gestiune prin vnzare , precum #i lipsurile la inventar (608). - valoarea la pre" de nregistrare a m!rfurilor trimise n custodie sau n consigna"ie la ter"i ( 357 ), -valoarea la pre" de nregistrare a m!rfurilor retrase din aport de c!tre ntreprinz!torul individual ($08 ), - valoarea adaosului comercial #i a taxei pe valoarea ad!ugat! neexigibil! aferent! m!rfurilor vndute , n cazul eviden"a m!rfurilor se "ine la pre" cu am!nuntul ( 378, 4428 ), - valoarea dona"iilor #i a pierderilor din calamnit!"i constatate la m!rfuri ( 67$ ). Soldul contului reprezint! valoarea la pre" de nregistrare a m!rfurilor existente. Contul 378 Diferen!e de pre! la m#rfuri Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a adusului comercial aferent m!rfurilor existente n gestiunea unit!"ii cu activitate comercial!. Este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a m!rfurilor. n debitul contului Diferen"e de pre" la m!rfuri se nregistreaz! : - valoarea adaosului comercial aferent m!rfurilor vndute (37$). n creditul contului Diferen"! de pre" la m!rfuri se nregistreaz! : - valoarea adaosului comercial aferent m!rfurilor intrate n gestiune (37$ ). Soldul contului reprezint! valoarea adaosului comercial aferente m!rfurilor existente n stoc. Contul 381 Ambalaje Cu ajutorul acestui cont se "ine eviden"a existen"ei #i mi#c!rii stocurilor de ambalaje , achizi"ionate sau confec"ionate n unitate , care sunt destinate ambalarii #i transportului produselor finite , ct #i al m!rfurilor. n debitul contului Ambalaje se nregistreaz! : - valoarea la pre" de nregistrare a ambalajelor achizi"ionate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (40$ , 408 , 542 ), - valoarea ambalajelor reprezentnd aportul n natur! al ntreprinz!torului individual sau al ac"ionarilor #i asocia"iilor ( $08 , 456 ). - valoarea ambalajelor aduse de la ter"i (358 ), - valoarea ambalajelor nerestituite furnizorilor , n situa"ia n care acestea circul! pe principiul restituirii (409), - valoarea la pre" de nregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar , ct #i a celor primite cu titlu gratuit (608 , 77$ ), - valoarea la pre" de nregistrare a ambalajelor realizate din produc"ia proprie (7$$). n creditul contului Ambalaje se nregistreaz! : - valoarea ambalajelor ie#ite din gestiune prin retragerea aportului n natur! al ntreprinz!torului individual ($08 ), - valoarea la pre" de nregistrare a ambalajelor vndute ca atare (37$ ), - valoarea la pre" de nregistrare a ambalajelor incluse pe cheltuieli , precum #i lipsurile constatate la inventar (608 ), - valoarea ambalajelor trimise la ter"i (358), - valoarea pierderilor din calamit!"i (67$ ). Soldul contului reprezint! valoarea la pre" de nregistrare a ambalajelor existente. Conturile din grupa 39 Provizioane pentru deprecierea stocurilor "i produc!iei n curs de execu!ie "in eviden"a constituirii de regul! , la sfr#itul exerci"iului financiar , a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de materii prime ,
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

materiale consumabile ,obiecte de inventar, produc"ie n curs de execu"ie , produse animale , m!rfuri #i ambalaje , precum #i a supliment!rii , diminu!rii sau anul!rii acestora , potrivit legii. Conturile din aceast! grup! sunt conturi de pasiv . n creditul conturilor din aceast! grup! se nregistreaz! valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor #i a produc"iei n curs de execu"ie , constituite sau suplimentate (68$) . n debitul contului din aceast! grup! se nregistreaz! sumele reprezentnd diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor #i a produc"iei n curs de execu"ie (78$) Soldul acestor conturi reprezint! valoarea provizioanelor constituite la sfr#itul perioadei. Exemplu de contabilizare a materiilor prime n varianta inventarului permanent. $ - Achizi"ionarea de materii prime - $.500.000 lei. Se consider! un stoc ini"ial de $00.000 lei. % = 40$ $.770.000 300 $.500.000 4426 285.000 2 - Se nregistreaz! consum de materii prime n valoare de $.400.000 lei. 600 = 300 $.400.000 3 - La inventariere se constat! un plus de $0.000 lei ( stoc fizic 2$0.000 lei) 600 = 600 $0.000 Debit 300 Credit (%i) $00.000 | $.400.000 $.500.000 | $0.000 | TSD $.6$0.000 | TSC $.400.000 SFD 2$0.000 |

Exemplu de contabilizare a materiilor prime n varianta inventarului intermitent. $ - Se nregistreaz! achizi"ionarea de materii prime n valoare de $.500.000 lei. Se consider! un stoc ini"ial de $00.000 lei % = 40$ $.770.000 600 $.500.000 4426 285.000 2 - La finele exerci"iului se anuleaz! stocul ini"ial: 600 = 300 $00.000 3 - Tot la finele exerci"iului se constat! un stoc final de 2$0.000 lei: 300 = 600 2$0.000 Debit 600 Credit $.500.000 2$0.000 $00.000 TSD SFD $.600.000 TSC $.390.000 300 TSC 2$0.000 Credit $00.000 $00.000

Debit (%i) $00.000 2$0.000 TSD 3$0.000 SFD 2$0.000

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Exemplu de contabilizare a ob"inerii de produse finite. $ - Se nregistreaz! ob"inerea de produse finite n valoare, la pre" prestabilit, de 5.000.000 lei: 345 = 7$$ 5.000.000 2 - Se nregistreaz! diferen"a de pre" n minus ntre pre"ul prestabilit #i costul de produc"ie n sum! de $.000.000 lei: 7$$ = 348 $.000.000 3 - Se vnd produse finite n valoare de 4.000.000 lei pre" de vnzare f!r! TVA, TVA aferent! $9% : 4$$ = % 4.720.000 70$ 4.000.000 4427 760.000 4 - Se descarca gestiunea pentru produsele finite vndute ( la pre"ul de nregistrare ): 7$$ = 345 4.000.000 5 - Se nregistreaz! diferen"a de pre", n minus, aferent! produselor vndute, n sum! de 800.000 lei: 348 = 7$$ 800.000 6 - Se nregistreaz! livrarea produselor finite la magazinul propriu, cu un adaos comercial de 50% , TVA aferenta $9%: 37$ = % $.785.000 345 $.000.000 378 500.000 4428 285.000 7 - Se nregistreaz! vnzarea cu am!nuntul de m!rfuri prin magazinele proprii: 53$$ = % $.785.000 707 $.500.000 4427 285.000 8 - Se nregistreaz! diferen"ele de pre" aferente produselor finite vndute ca m!rfuri prin magazinele proprii: 348 = 7$$ 200.000 9 - Se descarc! gestiunea magazinului pentru m!rfurile vndute: % = 37$ $.785.000 607 $.000.000 378 500.000 4428 285.000 Debit 7$$ Credit (2) $.000.000 5.000.000 ($) (4) 4.000.000 800.000 (5) 200.000 (8) TSD 5.000.000 TSC 6.000.000 SFC $.000.000 Debit Debit 707 70$ Credit $.500.000 (7) Credit 4.000.000 (3)

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Debit 4.000.000

600

Credit 4.000.000 Credit $.000.000

Debit 607 (9) $.000.000

Debit 348 Credit (5) 800.000 $.000.000 (2) (8) 200.000 Debit $2$ Credit (600) 4.000.000 $.000.000 (7$$) (607) $.000.000 4.000.000 (70$) $.500.000 (707) TSD 5.000.000 TSC 6.500.000 SFC $.500.000 Determinare rezultat brut (marj! brut!) aferent vnz!rii : profit total = profit din produc"ie + adaos; profit total = $.000.000 + 500.000 = $.500.000 Aplica"ie privind contabilitatea m!rfurilor n unit!"ile comerciale cu am!nuntul Se presupune: - sold ini"ial -37$- = 3.500.000 lei - sold ini"ial -378- = 900.000 lei - $ - Se aprovizioneaz! m!rfuri, valoarea la pre" de cump!rare 4.000.000 lei, adaos comercial 40% , TVA $9%: % = 40$ 4.760.000 37$ 4.000.000 4426 760.000 37$ = % 2.664.000 378 $.600.000 4428 $.064.000 - 2 - Se livreaza beneficiarilor m!rfuri n suma de 7.000.000 lei, pre" de vnzare, TVA aferenta $9%: 4$$ = % 8.330.000 707 7.000.000 4427 $.330.000 - 3 - Se ncaseaz! n cont contravaloarea m!rfurilor livrate: 5$2$ = 4$$ 8.330.000 - 4 - Se aprovizioneaza m!rfuri, valoarea la pre" de cump!rare $.800.000 lei, adaos comercial 35% , TVA $9%: 37$ = % 2.89$.700 40$ $.800.000 378 630.000 4428 46$.700 4426 = 40$ 324.000 - 5 - Se nregistreaz! vnzare de m!rfuri n numerar n valoare de 2.380.000 lei, pre" de vnzare cu amanuntul, inclusiv TVA:
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

2.380.000 707 2.000.000 4427 380.000 - 6 - Se aprovizioneaz! m!rfuri,valoarea la pre" de cump!rare 6.000.000, adaos comercial 75% , TVA $9%: $3.635.000 % = % $2.495.000 37$ 40$ $.$40.000 4426 378 4428 $3.635.000 7.$40.000 4.500.000 $.995.000

53$$ = %

- 7 - Se nregistreaz! vnzare de m!rfuri n numerar n valoare de 4.000.000 lei, pre" de vnzare cu amanuntul, inclusiv TVA: 53$$ = % 4.000.000 707 3.36$.345 4427 638.655 - 8 - Se livreaz! beneficiarilor m!rfuri n valoare de 4.000.000 lei, TVA $9%: 4$$ = % 4.760.000 707 4.000.000 4427 760.000 - 9 - Se aprovizioneaz! m!rfuri, valoarea de cump!rare 3.000.000 lei, adaos comercial 55% , TVA $9%: 37$ = % 5.533.500 40$ 3.000.000 378 $.650.000 4428 883.500 4426 = 40$ 570.000 - $0 - Se descarc! gestiunea pentru m!rfurile vndute n cursul lunii. Pentru aceasta se calculeaz! coeficientul ( K378 ) de repartizare a adaosului comercial dup! formula : Si378 + Rc378 K378 = x $00 Si37$ + Rd37$

apoi cu ajutorul lui K378 se calculeaz! adaosul aferent vnz!rii: Adaos aferent vnz!rii = vnzarea x K378 9.280.000 K378= 3$.084.200 x $00 = 29,85%

vnzarea= 6.380.000 + $3.090.000 = $9.470.000 adaos aferent vnz!rii = $9.470.000 x 29,85% = 5.8$$.795 % = 37$ 607 378 4428 Debit $9.470.000 $0.549.550 5.8$$.795 3.$08.655 37$ Credit

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

3.500.000 | 4.000.000 | 2.664.000 | 2.89$.700 | $2.495.000 | 5.533.500 | TSD= 3$.084.200 | Debit 378 |%i | | | | |TSC= 53$$ Credit 900.000 $.600.000 630.000 4.500.000 $.650.000 9.280.000 Credit

%i

TSD

Debit 2.380.000 | 4.000.000 | 6.380.000 |

Debit 4$$ 8.330.000 | 4.760.000 | TSD $3.090.000 |

Credit

Exemplu privind minusuri constatate la inventar - $ - Se constat! un minus de m!rfuri la inventariere de $00.000 lei : % = 37$ $00.000 607 70.000 378 30.000 - 2 - Se imputa gestionarului pierderea : 4282 = % $$9.000 758$ $00.000 4427 $9.000 - 3 - Se ncaseaz! imputatia n numerar : 53$$ = 4282 $$9.000 Exemplu de constituire #i anulare a provizioanelor pentru deprecierea m!rfurilor. - $ - Se constituie un provizion pentru deprecierea m!rfurilor n valoare de 200.000 lei: 68$4 = 397 200.000 - 2 - Se anuleaz! provizionul constituit, devenit f!r! obiect, prin virare la venituri: 397 = 78$4 200.000

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

CAPITOLUL 4. CONTABILITATEA CREAN!ELOR "I DATORIILOR


Contabilitatea opera!iilor cu ter!ii utilizeaz" no!iunile de crean!e #i datorii. Pentru nregistrarea #i analiza acestor opera!ii sunt utilizate conturile clasei 4 structurate n grupe distincte pentru fiecare gen de ter!i cu care ntreprinderea intr" n rela!ii de natur" comercial" ,social" , fiscal" sau financiar". Prin aceast" categorie sunt delimitate toate datoriile #i crean!ele fa!" de ter!e persoane, cu termen de decontare scurt. Nu sunt incluse n categoriile decont"rilor cu ter!ii, datoriile #i crean!ele financiare, determinate de creditele pe termen scurt primite, respectiv acordate de ntreprindere. O datorie reprezint! o obliga"ie actual! a ntreprinderii ce decurge din evenimente trecute #i prin decontarea c!reia se a#teapt! s! rezulte o ie#ire de resurse care ncorporeaz! beneficiile economice$. Este vorba de datoriile create n cadrul rela!iilor de decontare ale societ"!ii cu alte persoane juridice. Persoanele juridice fa!" de care societatea comercial" are obliga!ii b"ne#ti sunt denumite generic CREDITORI. Definit prin aceast" prism", creditorul reprezint" persoana care n cadrul unui raport patrimonial a avansat o valoare economic" #i urmeaz" s" primeasc" un echivalent valoric sau o contrapresta!ie. Datoriile ca surse str"ine de finan!are sunt prezente #i func!ioneaz" din momentul na#terii angajamentelor fa!" de ter!i #i pn" n momentul pl"!ii lor. Mai mult, toate datoriile ale c"ror termene de decontare dep"#esc un an sunt purt"toare de dobnd". CREAN!ELE SAU VALORILE N CURS DE DECONTARE reprezint# valorile economice avansate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane juridice $i pentru care urmeaz# s# primeasc# un echivalent valoric. Acest echivalent poate reprezenta o sum" de bani, o lucrare sau serviciu. Exemplu: pentru m"rfurile vndute clien!ilor, echivalentul valoric const" dintr-o sum" de bani egal" cu valoarea m"rfii facturate. Toate persoanele juridice care au beneficiat de valoarea avansat" urmnd s" dea echivalentul corespunz"tor sunt denumite generic prin no!iunea de DEBITORI. Deci debitorul reprezint" persoana care n cadrul unui raport patrimonial a primit o valoare #i urmeaz" s" dea un echivalent valoric sau o contrapresta!ie. 4.%. Structuri privind crean&ele $i datoriile O crean!" reprezint" un drept personal care permite titularului sau (creditorul) s" pretinda unei alte persoane (debitorul) executia unei obliga!ii (remiterea unui bun,a unei sume de bani) sau realizarea unui serviciu. n vederea acoperirii , o crean!" poate s" fie sau nu nso!it" de garan!ii de natur" real" -ipotec", gaj. O problem" important" o constituie ata#area crean!elor la exerci!iul financiar corespunz"tor. n acest sens,sunt de relevat dou" obliga!ii distincte: -Conform primeia, crean!ele sunt nregistrate n momentul n care au ap"rut din punct de vedere juridic. De exemplu , dac" este vorba de vnz"ri, crean!a devine cert" n momentul n care cele dou" p"r!i au c"zut de acord asupra obiectului #i pre!ului. -Cealalta obliga!ie stipulat" de dreptul comercial vizeaz" aplicarea principiului pruden!ei, conform c"ruia trebuie !inut cont de riscurile #i pierderile intervenite n cursul

Conform defini!iei date n Cadrul General elaborat de IASC, Standardele Interna!ionale de Contabilitate 2000, Ed. Economic", 2000, p.55.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

exerci!iului sau ntr-un exerci!iu anterior, chiar dac" acestea sunt sesizate numai ntre data de nchidere a exerci!iului #i cea de ntocmire a documentelor de sintez". Evaluarea crean!elor se face conform urm"toarelor reguli: -n momentul intr"rii lor n patrimoniu ele sunt inscrise n conturile de activ la valoarea lor nominal". -n momentul inventarului riscul de nencasare al crean!ei d" na#tere la nregistrarea unui provizion. -Cre#terea valorii nominale de ncasare genereaza un venit numai n varianta unei majorari sigure #i definitive. -n cazul evalu"rii crean!elor exprimate n monede str"ine, intervin reguli particulare de evaluare , n special cele legate de nregistrarea la inventar a pierderilor sau c#tigurilor latente sub forma diferen!elor de conversie-activ, respectiv pasiv,precum #i a provizioanelor pentru pierderi din schimb. Datoriile reprezint" resurse externe de finan!are puse la dispozi!ia ntreprinderii, fie de o institutie de credit (datorii financiare), fie de un furnizor(datorii comerciale), fie de alti ter!i (datorii fiscale ,sociale,etc.). n cadrul datoriilor din exploatare sunt incluse datorii reprezentnd: -Furnizori de materii prime, m"rfuri, imobiliz"ri #i prestatori de servicii; -Salariile #i alte drepturi cuvenite personalului; -Contributii pentru asigurari sociale #i cotiza!iile cuvenite altor organisme sociale; -Impozitele de pl"tit statului; -Diverse datorii: avansuri acordate de clien!i,creditori diver#i. 4.2. Contabilitatea opera&iilor comerciale cu ter&ii Contul 40$ Furnizori , cont de pasiv, se crediteaz" cu: - valoarea la pre! de cump"rare sau prestabilit a materiilor prime #i materialelor consumabile, obiectelor de inventar, a m"rfurilor #i ambalajelor intrate n patrimoniu, achizi!ionate cu titlu oneros de la ter!i pe baz" de facturi (300, 30$, 32$, 323, 36$, 37$, 38$) precum #i diferen!ele de pre! nefavorabile aferente, n cazul n care eviden!a acestora se !ine la pre!uri prestabilite (308, 328, 368, 378, 388); - diferen!ele nefavorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachita!i la nchiderea exerci!iului (476); - reluarea diferen!elor favorabile de curs valutar nregistrate la nchiderea exerci!iului precedent (477); - valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli, consumul de energie #i ap" (604, 605); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire, facturate la furnizori (409); - valoarea lucr"rilor executate sau a serviciilor prestate de ter!i (6$$ la 626, 628, 47$); - valoarea facturilor primite n cazul n care acestea au fost eviden!iate anterior ca facturi nesosite (408); - taxa pe valoarea ad"ugat" nscris" n facturile furnizorilor (4426, 4428); - valoarea timbrelor fiscale #i po#tale, biletelor de tratament #i c"l"torie #i a altor valori achizi!ionate (532). n debitul contului 40$ Furnizori se nregistreaz": - pl"!ile efectuate c"tre furnizori ($62, 5$2, 53$, 54$, 542); - reluarea diferen!elor nefavorabile de curs valutar nregistrate la nchiderea exerci!iului (476); - valoarea biletelor la ordin sau cambiilor subscrise acceptate de furnizori (403);
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

- diferen!ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor c"tre furnizorii externi (765); - valoarea avansurilor virate furnizorilor cu ocazia regulariz"rii pl"!ilor cu ace#tia (409); - diferen!ele favorabile de curs valutar aferente facturilor neachitate la nchiderea exerci!iului (477); - sumele nete neachitate colaboratorilor #i impozitului re!inut (5$2, 53$, 444); - valoarea sconturilor ob!inute de la furnizori (767); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire predate furnizorului (409). Soldul contului reprezint" sumele datorate furnizorilor. Contul 408 - Furnizori - facturi nesosite este un cont de pasiv prin care !ine eviden!a decont"rilor cu furnizorii pentru aprovizion"rile de bunuri, lucr"ri executate #i prest"ri de servicii pentru care nu s-au primit facturi. Acest cont se crediteaz" cu : - reluarea diferen!elor de curs valutar aferente datoriilor c"tre furnizori (477); - valoarea bunurilor aprovizionate, a lucr"rilor executate sau serviciilor prestate de c"tre furnizori ( 300, 30$, 32$, 37$, 38$, 4428, 604, 605, 6$$ la 625, 628); - diferen!ale nefavorabile de curs valutar nregistrate la nchiderea exerci!iului, aferente datoriilor c"tre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476). n debitul contului 408 Furnizorifacturi nesosite se nregistreaz": - valoarea facturilor sosite (40$); - diferen!ele favorabile de curs valutar nregistrate la nchiderea exerci!iului aferente datoriilor c"tre furnizori pentru care nu s-au primit facturile (477); - reluarea diferen!elor nefavorabile de curs valutar, nregistrate la nchiderea exerci!iului anterior, aferente datoriilor c"tre furnizori, pentru care nu s-au primit facturile (476). Soldul contului reprezint" sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi. Contul 409 - Furnizori debitori este un cont de activ prin care se !ine eviden!a avansurilor acordate furnizorilor pentru livr"ri de bunuri, execut"ri de lucr"ri #i prest"ri de servicii. Contul 409 Furnizori debitori se debiteaz" cu: - valoarea avansurilor achitate n contul unor livrari de bunuri, prest"ri de servicii sau execut"ri de lucr"ri (5$2, 53$); - diferen!ele favorabile de curs valutar nregistrate la nchiderea exerci!iului, aferente avansurilor n devize (477); - reluarea diferen!elor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor n valut" existente la finele exerci!iului (476); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire facturate la furnizori (40$). Contul 409 - Furnizori debitori se crediteaz" cu: - diferen!ele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor n devize acordate furnizorilor (665); - diferen!ele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor n devize acordate furnizorilor la nchiderea exerci!iului (476); - valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucr"rilor sau serviciilor (40$); - reluarea diferen!elor favorabile de curs valutar aferente avansurilor n devize existente la finele exerci!iului (477);
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

- valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire napoiate furnizorilor, precum #i nregistrarea degrad"rilor de ambalaje (40$, 608); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, re!inute n stoc (38$). Soldul contului reprezint" avansuri acordate furnizorilor, nedecontate. Contul 4$$ "Clien!i"cont de activ !ine eviden!a decit cu clien!ii interni #i externi pentruproduse, semifabricate, m"rfuri,etc. vndute, lucr"ri executate #i serviciile prestate pe baz" de facturi. Se debiteaz" cu: - valoarea la pre! de vnzare a m"rfurilor, produselor, semifabricate etc. livrate, lucr"rilor efectuate #i serviciilor prestate, precum #i taxa pe valoare ad"ugat" colectat" aferent" (70$ la 708, 4427, 4428); - valoarea bunurilor livrate sau seviciilor prestate eviden!iate anterior n contul Clien!i facturi de ntocmit (4$8); - diferen!ele favorabile de curs valutar aferente crean!elor exprimate n devize, la nchiderea exerci!iului financiar (477); - valoarea crean!elor reactivate (754); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire, facturate clien!ilor (4$9). Se crediteaz" cu: - sumele ncasate de la clien!i n conturile de disponibilit"!i bancare sau n numerar (5$2, 53$); - diferen!ele nefavorabile de curs valutar aferente crean!elor n devize la nchiderea exerci!iului (476); - diferen!ele nefavorabile de curs valutar aferente crean!elor exprimate n devize (665); - valoarea cecurilor #i efectelor comerciale acceptate (5$$, 4$3); - valoarea sconturilor acordate clien!ilor (667); - sumele datorate de clien!ii incer!i, dubio#i, r"u platnici sau afla!i n litigiu (4$6); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire, primite de la clien!i (4$9); - decontarea avansurilor ncasate de la clien!i (4$9). Soldul contului reprezint" sumele datorate de clien!i. Contul 4$6 "Clien!i incerti" este un cont de activ ce !ine eviden!a clien!ilor incer!i,r"u platnici,dubio#i sau afla!i n litigiu. DEBIT CREDIT -valoarea bunurilor livrate clien!ilor ce se -sume ncasate de la clien!i incer!i dovedesc r"u platnici(4$$) (5$2,53$) -diferen!e favorabile de curs valutar -sume trecute pe pierderi cu prilejul aferente clien!ilor incer!i la nchiderea sc"derii din eviden!a a clien!ilor exerci!iului(477) incer!i,inclusiv TVA (654,4427) -renregistrarea diferen!elor nefavorabile -diferen!e nefavorabile de curs valutar la de curs valutar nregistrate anterior(476) stingerea crean!elor(665) -diferen!e nefavorabile de curs valutar la nchiderea exerci!iului(476) -renregistrarea diferen!elor favorabile de curs valutar (477) Contul 4$8 "Clien!i facturi de ntocmit" -cont de activ- eviden!iaz" livrarea bunurilor pentru care nu s-au ntocmit facturi. Contul 4%8 - Clien!i facturi de ntocmit se debiteaz" :
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

reluarea diferen!elor nefavorabile de curs valutar, aferente crean!elor n devize, pentru care nu s-au ntocmit facturi la nchiderea exerci!iului (476); - valoarea livr"rilor de bunuri, a lucr"rilor executate sau a serviciilor prestate c"tre clien!i, aferente exerci!iului n curs, pentru care nu s-au ntocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" (4428, 70$la 708); - diferen!ele favorabile de curs valutar, aferente crean!elor n devize, nregistrate la nchiderea exerci!iului, pentru care nu s-au ntocmit facturi (477); Contul 4%8 - Clien!i facturi de ntocmit se crediteaz" cu: - valoarea facturilor ntocmite c"tre clien!i (4$$); - diferen!ele nefavorabile de curs valutar aferente clien!ilor facturi de ntocmit (665); - diferen!ele nefavorabile de curs valutar aferente crean!elor n devize, nefacturate la nchiderea exerci!iului (476); - reluarea diferen!elor favorabile de curs valutar nregistrate la nchiderea exerci!iului (477). Soldul contului reprezint" valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucr"rilor executate, pentru care nu s-au ntocmit facturi. nregistr"rile contabile se prezint" astfel: $. Se expediaz" produse finite, pe baz" de avize de nso!ire, dispozi!ie de livrare etc., f"r" s" se fi ntocmit n timp util #i factura necesar": Contul 4$9"Clien!i-creditori"-cont de pasiv- ce eviden!iaz" avansurile ncasate de la clien!i. Contul 4$9 - Clien!i creditori se crediteaz" : - sumele ncasate de la clien!i reprezentnd avansuri pentru livr"ri de bunuri, prest"ri de servicii, sau execut"ri de lucr"ri (5$2, 53$); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire, facturate clien!ilor (4$$); - diferen!ele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor n devize primite de la clien!i, la nchiderea exerci!iului (476); - reluarea diferen!elor favorabile de curs valutar, aferente avansurilor primite de la clien!i n devize, nregistrate la nchiderea exerci!iului (477). n debitul contului 4$9 Clien!i creditori se nregistraz": - diferen!ele favorabile de curs valutar, aferente avansurilor n devize de la clien!i (765); - diferen!ele favorabile de curs valutar aferente datoriilor n devize c"tre clien!i, constatate la nchiderea exerci!iului (477); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire, primite de la clien!i (4$$); - decontarea avansurilor ncasate de la clien!i (4$$); - reluarea diferen!elor nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor n devize, primite de la clien!i, la nchiderea exerci!iului (476); - valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire, nerestituite de clien!i (708). 4.3. Contabilitatea reducerilor comerciale Practica occidental" opereaz" cu dou" categorii de reduceri: - reduceri de natur" comercial" care au o influen!" direct" asupra m"rimii nete a unei facturi; - reduceri de natur" financiar" care poart" numele de sconturi.
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Aceste categorii au ap"rut (deocamdat" n mod timid) n via!a comercial" romneasc". mp"rt"#ind experien!a francez", reducerile comerciale ar trebui s" fie catalogate n rabaturi, remize #i risturnuri, dar asimilarea lor se confrunt" cu dificult"!i legate de reminiscen!e ale practicii trecute. De pild", rabatul a fost n!eles ca parte a valorii cedate de vnz"tor cump"r"torului (persoan" jurudic") n vederea acoperirii cheltuielilor #i asigur"rii rentabilit"!ii.No!iunea, opera n sfera comer!ului. Rabatul, n sensul francez al cuvntului, reprezint" reducerea practicat" n mod excep!ional, asupra pre!ului de vnzare convenit anterior, ntre furnizor #i client, !innd cont de unele defecte de calitate sau de neconformitate, cu bunurile comercializate prev"zute n contract. La rndul ei, remiza era ntlnit" mai ales n practica de alimenta!ie public" #i reprezint" un surplus ad"ugat la nota de plat" n vederea constituirii unui fond din remiza la not" de plat" destinat acoperirii salariilor personalului, precum #i a unor perisabilit"!i la vesela din por!elan, faian!", sticl". Dimpotriv", remiza n terminologia ei francez", reprezint" o reducere practicat" n mod excep!ional asupra pre!ului curent de vnzare, !inndu-se cont de volumul vnz"rilor sau de importan!a cump"r"torului n clientela vnz"torului . n privin!a risturnurilor, acestea nici m"car nu au f"cut obiceiul arsenalului de practici comerciale din !ara noastr". Ele reprezint" acele reduceri de pre! calculate asupra ansamblului opera!iilor efectuate cu acela#i cump"r"tor pe o perioad" determinat". Sub aspectul metodelor de calcul, se cuvine s# re&inem urm#toarele reguli: a. Reducerile comerciale premerg reducerilor financiare. b. Reducerile sunt determinate n cascad#, ceea ce nseamn#, c#, procentele sau sumele absolute ale fiec#rei categorii de reduceri se aplic# asupra netului anterior. c. In cadrul reducerilor comerciale, mai nti se opereaz# rabaturile $i apoi remizele. d. Taxa pe valoarea ad#ugat# se calculeaz# la ultimul net determinat (fie netul comercial dac# nu exist# reduceri financiare, fie cel financiar, n caz contrar) Exemplu: Presupunem c! totalul brut al unei facturi este de ".200.000. lei; rabatul pentru defecte de calitate este de 50.000 lei; remizele pentru vnz!ri superioare sumei de ".000.000 lei sunt de 5 %; remizele pentru pozi#ia preferen#ial! a cump!r!torului n clientela ntreprinderii reprezint! "0 %;scontul de decontare este 2 %. Valoarea brut! a bunurilor vndute".200.000 lei () Rabaturi...- 50.000 lei "."50.00 lei () Remiza pentru volumul vnz!rilor "."50.000. lei x 5 % = ..-57.500 lei ".092.500 lei () Remiza pentru importan#a clientului ".092.500 lei x "0 % = -"09.250 lei Netul comercial...983.250 lei () Scontul de decontare cauzat de plata nainte de termen a contravalorii bunurilor: 983.250 lei x 2% = ....-"9.665 lei Netul de pl!tit(netul financiar ) 963.585 lei n cazul exemplific"rilor n care reducerile sunt nscrise n factur", rabaturile #i remizele nu se nregistreaz" n mod distinct, ceea ce se contabilizeaz" fiind netul
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

comercial, analizat ca o cheltuial" din cump"r"ri, n eviden#" clientului, #i ca un venit din vnz"ri, n eviden!a furnizorului. n schimb, sconturile (reducerile financiare) sunt nregistrate n mod distinct, sub form" de cheltuieli financiare n contabilitatea furnizorului, #i de venituri financiare n contabilitatea clientului. n concluzie, prin diminuarea sumei de pl"tit de c"tre cumpar"tor, scontul de decontare constituie: o cheltuial" financiar" pentru furnizorul care a acceptat s" acorde aceast" reducere (el consimte s" suporte scontul, dar ncaseaz" crean!a, fa!" de client cu o lun" sau mai multe luni mai devreme); un venit financiar pentru clientul care beneficiaz" de reducere (deoarece el pl"te#te nainte ca angajamentul s"u financiar s" fi devenit scadent). Pentru exemplificarea influen!elor reducerilor comerciale #i financiare atunci cnd acestea sunt nscrise n factur", vom contabiliza urm"toarele dou" cazuri: CAZUL I: Furnizorul F emite clientului C o prim! factur! , cu o reducere comercial! (remiz! "0%), dar f!r! scont de decontare: - pre#ul brut de vnzare a materialelor"50.000 lei - remiz!: "50.000 lei x "0% =.."5.000 lei - netul de pl!tit ( netul comercial ).."35.000 lei a. n contabilitatea clientului se nregistraz! cump!rarea de m!rfuri: (+) cheltuieli +P 37" M!rfuri 40" Furnizori "35.000 lei b.n contabilitatea furnizorului se nregistreaz" vnzarea de m"rfuri 40" + A (+) venituri 4"" Clien#i 707 venituri din "35.000 lei vnz!ri de m!rfuri CAZUL 2: Furnizorul poate emite clientului C o factur! care comport! att o reducere comercial! ( remiz! "0% ) ct $i o reducere financiar! de " %: - valoarea brut! a m!rfurilor"20.000 lei - remiz!: "20.000 lei x "0 % ."2.000 lei Net comercial .."08.000 lei - Scont de decontare "08.000 lei x "%.."0.800 lei Net de plat!.97.200 lei a. nregistrarea facturii de cump!rare n contabilitatea clientului (+) cheltuieli +P; (+) venituri 37" M!rfuri % $08.000 lei

40$ Furnizori 767 Venituri din sconturi 97.200 lei "0.800 lei ob!inute b. nregistreaz" factorii de vnzare n contabilitatea furnizorului: + A; (+) cheltuieli (+) venituri = % 707 Venituri din vnz"ri $08.000 lei de m"rfuri 4$$ Clien!i 97.200 lei 667Cheltuieli privind $0.800 lei sconturile acordate Facturile de cump"rare vnzare comport" adesea major"ri datorate cheltuielilor de transport ad"ugate pre!ului bunurilor cump"rate (n varianta suport"rii lor de c"tre beneficiar).
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

n contabilitatea clientului ( cump!r!torului) aceste cheltuieli pot fi nregistrate: - Fie n debitul contului 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri #i de personal respectndu-se n acest caz necesitatea eviden!ierii naturii distincte a acestora. - Fie n debitul conturilor 3xx Stocuri atunci cnd factura nu comport" dect o categorie de bunuri, sau n cazuri mai rare, cnd exist" mai multe categorii de bunuri, iar factura cheltuielilor de transport la fiecare categorie se poate face dup" criterii ra!ionale. - Fie ntr-un cont distinct al grupei 60 care s" oglindeasc" cheltuielile accesorii de cump"rare #i s" permit" determinarea rapid" a costului de cump"rare al m"rfii vndute, la sfr#itul exerci!iului. n acest sens, grupa 60 din planul de conturi romnesc a fost completat cu contul 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri #i de personal. n contabilitatea furnizorului (vnz"torului) aceste cheltuieli pot fi nregistrate: - Fie n creditul contului 708 Venituri din activit"!ile anexe cu m"rimea cheltuielilor recuperate sau facturate. - Fie n creditul contului 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri #i de personal, atunci cnd vnz"torul recupereaz" m"rimea cheltuielilor externe de transport pe care el nsu#i a trebuit s" le pl"teasc". Exemplu: Furnizorul F a adresat clientului C o factur" care con!iune urm"toarele elemente: - marfa M$ : pre!ul brut 300.000 lei, remiz" 20 % ( deci, 60.000 lei) , net comercial 240.000 lei. - marfa M2: pre!ul brut 200.000 lei, remiz" $0% (deci, 20.000 lei), net comercial $80.000 lei. - cheltuieli de transport suportate de C: 2$.000 lei. Not#: T.V.A. se calculeaz" att asupra netului comercial ct #i asupra cheltuielilor de transport, dar contabilizarea ei nu face obiectul acestui subcapitol. a. Contabilizarea cump!r!rilor n contabilitatea clientului se poate realiza recurgnd la una din urm"toarele dou" solu!ii: $. Imputarea cheltuielilor de transport fiec"rei categorii de m"rfuri, !innd cont de prorata stabilit" n func!ie de netul comercial. Netul comercial aferent m"rfii M$ va fi majorat cu 2$.000 x 240.000/240.000 + $80.000 = $2.000 lei iar netul comercial aferent m"rfii M2 va fi majorat cu 2$.000 x $80.000/(240.000 + $80.000) + $80.000 = 9.000 lei. (+) cheltuieli +P 3$7 M"rfuri = 40$ Furnizori 44$.000 lei -M$ ..240.000 + $2.000 = 252.000 lei -M2 .$80.000 + 9.000 = $89.000 lei 2. Cheltuielile de transport afecteaz" contul de cheltuieli dup" natur" 624: (+) cheltuieli; (+) cheltuieli +P % = 40$ Furnizori 44$.000 lei 37$ M"rfuri 420.000 lei -M$..240.000 + $2.000 -M2...$80.000 + 9.000 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri #i personal 2$.000 lei b. Contabilizarea vnz!rilor n contabilitatea furnizorului se poate realiza recurgnd la una din urm"toarele solu!ii: $. Dac" transportul este efectuat de o organiza!ie de transport:
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Cheltuielile facturate de organiza!ie: (+) cheltuieli +P 624 Cheltuieli cu = 40$ Furnizori transportul de bunuri #i personal

2$.000 lei

Facturarea m"rfurilor #i cheltuielilor efectuate: (+) A (+) venituri; (-) cheltuieli 4$$ Clien!i = % 44$.000 lei 707 Venituri din vnz"ri de m"rfuri 420.000 lei 624Cheltuieli cu transportul de bunuri #i de personal 2$.000 lei 2. Dac" transportul era asigurat de furnizor #i facturat cump"r"torului: (+) A (+) venituri; (-) cheltuieli 4$$ Clien!i = % 44$.000 lei 707 Venituri din vnz"ri de m"rfuri 420.000 lei 708 Venituri din activit"!i anexe 2$.000 lei
4.4. Contabilitatea efectelor comerciale Folosite n practicile comerciale romne#ti interbelice , efectele comerciale au fost utilizate n ultimii zeci de ani doar n rela!iile comerciale externe. ncepnd cu anul $995 efectele de comer! au nceput a fi utilizate de agen!ii economici din Romnia. Efectele de comer! sunt titluri negociabile care reprezint" crean!e decontabile la vedere sau pe termen scurt,n beneficiul persoanelor care le posed". Sub aspect patrimonial, efectul comercial ncorporeaza o crean!" transmisibil" odat" cu trecerea acestuia din proprietatea unei persoane n proprietatea alteia. Pentru c" ini!ial un astfel de efect nu era utilizat dect n contextul comercial. Efectele comerciale se disting de titlurile financiare - valorile mobiliare de plasament. Acestea din urm" sunt , de asemenea , titluri negociabile, dar ele sunt emise pe categorii de titluri #i au o scaden!" mai lung". Atunci cnd practica le-a creat ,efectele comerciale aveau rolul de instrument de transfer de fonduri. Ast"zi,rolul lor se leag" ,mai ales,de pozi!ia de instrument de plat" sau instrument de credit. n practica !"rilor cu economie de pia!", gama de efecte comerciale este foarte divers" :cel mai vechi este cambia , care prin forma sa, este un act de comer!; biletul la ordin semnat de un comerciant este supus unei reglementari juridice apropiate cambiei; warantul este un bilet la ordin garantat printr-un gaj; cecul,de#i nu e un act de comer! prin forma sa - tratabil n cadrul opera!iilor bancare - se bucur" de o legisla!ie asem"n"toare celei referitoare la cambie. Cambia, numita #i trat#, este un nscris prin care creditorul numit" tr"g"tor, d" ordin unei alte persoane , numit" tras s" pl"teasc" o sum" determinat", la vedere sau la o anumit" dat", unei terte persoane numita beneficiar. Ordinul tr"g"torului poate s" prevada #i plata unei sume de c"tre tras, la ordinul beneficiarului. Cambia poate ndeplini o func!ie tripl": func!ia de instrument de ncasare la ini!iativa creditorului (tr"g"tor),tr"g"torul remite cambia b"ncii sale care dup" ce i va achita sumele cuvenite va prezenta efectul comercial la scaden!" trasului n vederea ncas"rii.
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

func!ia de instrument de credit n cazul n care tr"g"torul, beneficiarul sau purt"torul sconteaz" efectul comercial,ceea ce presupune ca ,odat" cu prezentarea efectului n banca , s"-i fie creditat" suma nscris" n cambie . Scontarea este o opera!ie de creditare prin care banca pune la dispozi!ia purt"torului unui efect comercial neajuns la scaden!" suma corespunz"toare nscrisului , din care s-au sc"zut dobnzile #i comisioanele. func!ia de instrument de plat" apare atunci cnd tr"g"torul , beneficiarul sau purt"torul efectului comercial prezinta cambia ca mijloc de plata unui creditor al s"u , operatiune numita andosare. Biletul la ordin este efectul comercial prin care debitorul se oblig" s" pl"teasc" o sum" de bani creditorului, la vedere sau la termen. Andosarea este mentionarea prin semnatura data de andosant (beneficiar) pe verso efect comercial c" purtatorul acesteia (creditorul numit andosit) comand" celui ce trebuie s"-l plateasca (trasul) s" efectueze plata n favoarea unui tert . Practic prin aceasta opera!ie tr"g"torul transmite beneficiul pl"!ii unui ter!. n contabilitate crearea efectelor comerciale genereaz" nregistr"rilor: a. n contabilitatea tr"g"torului (beneficiarului) pentru valoarea nominal": 4$3 = 4$$ Efecte de primit Clien!i b. n contabilitatea trasului (pl"titorului) pentru valoarea nominal": 40$ = 403 Furnizori Efecte de plat" Decontare efectelor comerciale se reg"se#te n contabilitate prin rela!iile: a. n cazul n care au fost ncasate - pl!tite n mod direct f!r! interven#ia b!ncilor: - n contabilitatea tr"g"torului: 5$2 = 4$3 Conturi curente la b"nci Efecte comerciale de primit sau 53$ = 4$ 3 Casa Efecte comerciale de primit n contabilitatea trasului: 403 = 5$3 Efecte comerciale de plat" Conturi curente la b"nci sau 403 = 53$ Efecte comerciale de plat" Casa b. n cazul n care decontarea se efectueaz! prin intermediul b!ncilor sau altor institu#ii financiare se pl!te$te un comision pentru serviciul bancar efectund: - n contabilitatea tr"g"torului: 5$2 = 4$ 3 Conturi curente la b"nci Efecte de primit (valoarea nominal" a efectului) (valoarea net" ncasat") 627 Cheltuieli cu serviciile bancare - n contabilitatea trasului, pentru valoarea nominal" a efectului: 403 = 5$2 Efecte de plat" Conturi curente la b"nci
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Efectele comerciale circul! prin andos!ri (giruri). Aceste opera#ii nu vizeaz! dect beneficiarii succesivi de efecte cu excep#ia cazului n care are loc anularea efectelor comerciale. Pentru tras, pentru datoria nscris" n creditul contului 403 Efecte de plat" andos"rile nu determin" nici o nregistrare nainte de plata la scaden!" sau anularea efectului. Pentru tr!g!tor, (beneficiar ini!ial) andos"rile determin" urm"toarele nregistr"ri: a. Andos!ri la ordinul ter#ilor, crean!ele asupra clientului sub forma efectelor comerciale sunt folosite pentru decontarea datoriilor fa!" de furnizor, din ordinul acestuia: - n contabilitatea andosantului (vechiul beneficiar); = 4$3 40$ Furnizori Efecte de primit n contabilitatea andositului (noul beneficiar); 4$3 = 4$$ Efecte de primit Clien!i n situa!ia n care diferen!ele sunt mai mari ntre m"rimea datoriei fa!" de furnizor #i cea a efectului respectiv, ntre termene de decontare p"r!ile pot conveni asupra unei rate a dobnzii. b. Efectele sunt remise la scontare. Bancherul care sconteaz" cump"r" imediat efectele remitentului #i pl"te#te acestuia disponibilit"!ile cuvenite: Valoarea scontat# = Valoarea nominal# Agio (net") Agio = Scontul + Comisionul variabil asimilabil scontului (comisionul de andosare) Pentru remitent agioul constituie o cheltuial" financiar" f"r" a fi supus" T.V.A. Pe baza borderoului de scont se face nregistrarea: 5$2 = 4$ 3 Conturi curente la b"nci ( valoarea Efecte de primit net") (valoare nominal") 667 Cheltuieli privind sconturile acordate Observa"ie: pentru efectele remise la scontare se pot utiliza #i conturile 5$$3Efecte de ncasat #i 5$$4 -Efecte remise spre scontare, n toate cazurile n care ntre momentul depunerii spre ncasare sau remiterii la scontare #i pn" la ncasarea efectiv" consemnat" n extrasul de cont intervine un anumit num"r de zile. Tipurile de nregistr"ri care intervin n acest caz: Remiterea efectelor la ncasare la momentul N, la valoarea nominal": 5$$3 = 4$3 Efecte de ncasat Efecte de primit

ncasarea efectelor la momentul N + $: 5$ 2 = 5$$3 Efecte de ncasat Conturi curente la b"nci Valoarea net" ncasat" (valoarea nominal")
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

627 Cheltuieli cu serviciile bancare #i asimilate Dac" efectele remise la ncasare sunt scontate nainte de termen intr" n rol contul 5$$4 Efecte remise spre scontare, nregistrarea fiind: % = 5$$4 667 Efecte remise spre Cheltuieli privind sconturile acordate scontare (valoarea nominal") (agio- ul) 5$ 2 Conturi curente la b"nci ( valoarea net" ncasat") c. Efecte trase asupra ter#ilor n beneficiul altor ter#i. Este cazul n care ntreprinderea A datoreaz" ntreprinderii B iar, n acela#i timp, are asupra ntreprinderii C o crean!" de aceea#i valoare #i aceea#i scaden!". n acest scop A trage o cambie asupra lui C din ordinul lui B, pe care o transmite lui B. nregistrare contabil" a circula!iei cambiei se prezint" astfel: - ntreprinderea A (tr"g"tor): 40$ = 4$$ Furnizori / B Clien!i / C - ntreprinderea B (ter!): 4$ 3 = 4$$ Efecte de primit Clien!i/A - ntreprinderea C ( trasul): 40$ = 403 Furnizori Efecte deplat"

Opera#ii privind rennoirea efectelor comerciale n decontarea efectelor comerciale pot interveni unele scurt circuite determinate de dificult"!ile de trezorerie ale pl"titorului (nu au capacitate de plat"). Pentru a dep"#i aceast" situa!ie trasul ( clientul) are posibilitatea s" cear" anularea #i nlocuirea efectului ini!ial printr-un efect nou cu o scaden!" mai ndep"rtart", s" cear" amnarea termenului de decontare existent sau ntr-o form" tacit" nu cere repetarea scaden!ei, care n fapt devine operabil". n cazul rennoirii efectelor comerciale de primit, n contabilitate intervin urm"toarele opera!ii: a. Efectul comercial este nc! n posesia tr!g!torului, iar anularea depinde de bun!voin#a acestuia: - Anularea efectului ini!ial, la valoarea nominal": n contabilitatea tr"g"torului x 4$$ = 4$ 3 Clien!i / A Efecte de primit n contabilitatea trasului A ; 403 = 40$ Efecte de plat" Furnizori X
- Cheltuieli #i dobnzile de ntrziere: n contabilitatea tr"g"torului X:
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

4$$ Clien!i / A

= % 635 Cheltuieli cu alte impozite #i taxe (cheltuieli cu timbre fiscale) 708 Venituri din activit"!ile anexe (diverse cheltuieli de coresponden!") 766 Venituri din dobnzi (dobnda calculat" pentru ntrziere)

n contabilitatea trasului A: nregistrarea se face numai n momentul recep!iei noului efect pentru acceptare: - Crearea noului efect la valoarea nominal" a vechiului efect anulat plus cheltuielile #i dobnzile de ntrziere: n contabilitatea tr"g"torului x: 4$ 3 = 4$$ Efecte de primit Clien!i/A n contabilitatea trasului A: 403 = 40$ Efecte de plat" Furnizori X 668 Alte cheltuieli financiare (cheltuieli #i dobnzi de ntrziere)
b. Efectul comercial nu se mai afl! n posesia tr!g!rorului ci trebuie reclamat pentru a fi recuperat de la andosit (bancherul care a scontat efectul sau a primit efectul de ncasare, un ter! oarecare). - recupererea efectului de la unitatea bancar" unde s-a depus spre ncasare, pentru valoarea nominal": 4$3 = 5$$3 Efecte de primit Efecte de ncasat cheltuielile suplimentare de recuperare: 627 = 5$2 Cheltuieli cu serviciile Conturi curente la b"nci bancare #i asimilate #i 4$$ = 627 Clien!i Cheltuieli cu serviciile bancare #i asimilate n contabilitatea trasului nu se face nici o nregistrare. Dup" recuperarea efectului comercial, n continuare intervin opera!iile de anulare, nregistrarea cheltuielilor de anulare #i a dobnzilor de ntrziere, precum #i emiterea noului efect. c. Tr!g!torul acord! trasului un avans de fonduri. O asemenea situa!ie intervine n cazul n care tr"g"torul nu reclam" efectul n banc" din motive de evitare a propriei discredit"ri sau nu este posibil" restituirea de c"tre bancher (efect nescontat la o alt" banc", iminen!a scaden!ei). Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Pentru a dep"#i situa!ia, tr"g"torul acord" trasului un avans b"nesc necesar pl"!ii efectului #i creeaz" un nou efect a c"rui valoare nominal" este egal" cu m"rimea avansului majorat cu cheltuieli la diverse #i dobnzile penalizatoare. nregistr"rile contabile care intervin sunt: - Acordarea avansului n fonduri: Tr!g!tor 4$$ = 5$2 Conturi curente la b!nci Clien!i

Tras 5$2 Conturi curente la b"nci Tr"g"tor 4$$ Clien!i

40$ Furnizori

= 635 Cheltuieli cu alte impozite #i taxe (cheltuieli diverse cu timbre fiscale) 708 Venituri din activit"!i anexe (diverse cheltuieli de coresponden!") 766 Venituri din dobnzi (dobnzi penalizatoare)

Crearea noului efect: Tr!g!tor, pentru nominala veche + cheltuielile diverse $i dobnzile penalizatoare 4$3 = 4$$ Efecte de primit Clien!i

Tras 40$ = 403 Furnizori Efecte de plat" (nominala nou") 668 Alte cheltuieli financiare (cheltuieli diverse #i dobnzi penalizatoare) - ncasarea noului efect: Tr!g!tor , nu se face nici o nregistrare, deoarece acesta s-a realizat deja n momentul scont"rii vechiului efect. Tras 403 = 5$2 Efecte de plat" Conturi curente la b"nci Opera#ii privind efectele nepl!tite. Pot interveni dou" situa!ii: a. Efectul este prezentat la ncasare de c"tre tr"g"tor nsu#i: - n contabilitatea tr"g"torului se anuleaz" mobilizarea crean!ei: 4$$ = 5$2 Clien!i Conturi curente la b"nci Opera#ii privind efecte nepl!tite. Pot interveni dou" situa!ii: a. Efectul este prezentat la ncasare de c"tre tr"g"tor nsu#i:
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

- n contabilitatea tr"g"torului se anuleaz" mobilizarea crean!ei: 4$$ = 4$3 Clien!i Efecte de primit (nominala veche + cheltuielile diverse ) 53$ Casa (plata n numerar a cheltuielilor de proiect) - n contabilitatea trasului nu se opereaz" nici o nregistrare. b. Efectul este prezentat la ncasare de d"tre un ter! andosit. n contabilitatea trasului nu se opereaz" nici o nregistrare, datoria figureaz" n contul 403 Efecte de plat" pn" la decontarea sa. - n contabilitatea tr"g"torului, pentru valoarea nominal" a efectului #i cheltuielilor datorate b"ncii: 4$$ Clien!i / Trasul A = 5$2 Conturi curente la b"nci

n contabilitatea andositului ( banca): 4$$ = 4$3 Clien!i/Tr"g"torul X Efecte de primit (valoarea nominal" a efectului) 708 Venituri din activit"!i anexe (cheltuieli de recuperare) Dac" efectul ar fi fost remis la ncasare de c"tre furnizor #i contabilizat de acesta n contul 5$$3 Efecte de ncasat , n contabilitatea furnizorului s-ar fi f"cut nregistrarea : 4$$ = 5$$3 Clientul/ Trasul A Efecte de ncasat (valoarea nominal" a efectului) 5$2 Conturi curente la b"nci (cheltuieli de recuperare datorate b"ncii) Exemplu privind livrarea de m"rfuri cu ncasarea prin efect comercial(EC) $.Se nregistreaz" vnzarea de m"rfuri pe baza de factura 2.000.000 lei, TVA$9%: 4$$=% 2.380.000 707 2.000.000 4427 380.000 2. Furnizorul m"rfurilor transmite clientului o cambie ce este acceptat" drept plat" pentru suma de 2.380.000, scadent" peste 30 zile: 4$3=4$$ 2.380.000 3.Titularul de patrimoniu sconteaza cambia la banca, nregistrnd urm"toarele date: -valoare ncasat" 2.$00.000 -scont platit b"ncii 230.500 -comision banca 25.000 % =4$3 2.380.000 5$2$ 2.$49.500 667 230.500
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

627=5$2$

25.000

Exemplu privind aprovizionarea de bunuri,cu plata n efect comercial (EC) $.Se cump"r" materii prime n valoare de 3.000.000 lei, TVA$9%: %=40$ 3.570.000 300 3.000.000 4426 570.000 2.Furnizorul emite o cambie , ce este acceptat" de beneficiar la plat": 40$=% 3.570.000 403 3.525.000 767 45.000 3.Se pl"te#te efectul comercial nainte de scaden!": 403=5$2$ 3.525.000 Exemplu privind decontarea prin intermediul cambiilor a dou" datorii simultane ntreprinderea ''X'' cump"r" materii prime n valoare de $.$90.000 de la furnizorul''Y'',ea vinde totodata produse clientului ''Z'' n valoare de $.$90.000. ''X'' trage o cambie de $.$90.000 asupra lui ''Z'', beneficiarul fiind ''Y''. $.Se nregistreaz" facturarea de produse clientului ''Z'': 4$$=% $$90000 70$ $000000 4427 $90000 2.Se nregistreaz" aprovizionarea de la furnizorul ''Y'': %=40$ $$90000 300 $000000 4426 $90000 3.Se nregistreaz" tragerea cambiei asupra lui ''Z'' n favoarea lui ''Y'': 40$=4$$ $$90000 Exemplu privind livrarea produselor nainte de ntocmirea facturii $.Se nregistreaz" livrarea de produse finite f"r" factura: 4$8=% 3570000 70$ 3000000 4428 570000 2.Se ntocme#te factura pentru produsele livrate: 4$$=4$8 3570000 3.Se trece TVA neexigibil" n TVA colectat": 4428=4427 570000 4.Se ncaseaz" n contul curent contravaloarea facturii: 5$2$=4$$ 3570000 Exemplu privind recep!ionarea materiilor prime f"r" factur" $. Se recep!ioneaz" materii prime f"r" factura n valoare de 2000000 lei, TVA$9%: %=408 2380000 300 2000000 4428 380000 2. Se primeste factura de la furnizor n valoare de 2$00000 lei,TVA$9%: 408=40$ 2380000
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

%=40$ $$9000 300 $00000 4426 $9000 3. Regularizare TVA: 4426=4428 380000 Exemplu privind aprovizionarea cu m"rfuri din import Are loc un import de m"rfuri n valoare de $0.000$ franco-frontiera romn", furnizorului extern acordndui-se un avans de 5.000$, $. Se nregistreaz" acordarea avansului de 5.000$, curs de schimb 23.000 lei/$: 409=5$24 $$5000000 2. Se recep!ioneaza marfa n valoare de $0.000$, curs de schimb 23.500 lei/$, adaos comercial $00%, TVA $9%: 37$=% 559300000 40$ 235000000 378 235000000 4428 89300000 3.Se nregistreaz" plata taxei vamale #i a TVA , curs de schimb 23.500 lei/$, taxe vamale $0%, adaosul comercial, TVA inclus" n pre!: $0000$ x 23500 = 235000000 taxe vamale = 23500000 TVA 258500000 x $9% = 49$$5000 %= 5$26 37$ 4426 726$5000 23500000 49$$5000 37$= % 378 4428 356730000 258500000 98230000

4.Se pl"te#te diferen!a c"tre furnizor cursul de schimb fiind de 23.500 lei/$: a. Regularizare avans: 40$=% 6000000 409 5370000 765 630000 b.Plata diferen!a: % =5$24 $$7500000 40$ $$5000000 665 2500000

#i se regularizeaza avansul acordat acestuia

(5000$x23500 lei/$) (5000$x23000 lei/$) (5000$x(23500-23000))

Operatiunile contabile privind sconturile din opera!iunile comerciale $.Se factureaz" clien!ilor m"rfuri n valoare de 3000000 lei, scont de decontare $0% (300000), TVA $9%: 4$$=% 35$3000 707 3000000 4427 5$3000 (=(3000000-300000) x $9%) 667=4$$ 300000 2.Se recep!ioneaz" m"rfuri de la furnizori n valoare de 3000000 lei, scont de decontare acordat $0%,TVA $9%: %=40$ 35$3000 37$ 3000000 4426 5$3000(=(3000000-300000) x $9%) 40$=767 300000

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

sau 40$= % 5$2$ 767

35$3000 32$3000 300000

3.nregistrarea cheltuieli de transport aprovizionare pentru m"rfuri $0000 lei: 624=40$ $0000 4.5. Contabilitatea opera&iilor cu personalul $i cu asigur#rile sociale Calculul $i decontarea drepturilor cuvenite personalului Drepturile de personal reprezint" drepturi b"ne#ti #i n natur" cuvenite personalului pentru munca prestat" sau acordate ca urmare a calit"!ii de angajat. M"rimea drepturilor de personal aferente muncii prestate se stabile#te prin negocieri colective sau individuale ntre persoanele juridice #i persoanele fizice. Fiecare unitate patrimonial" #i stabile#te prin contractul colectiv de munc" propriul sistem de salarizare ce include: sistemul tarifar, sistemul sporurilor, formele de salarizare, premiere. Persoanele fizice #i persoanele juridice ce angajeaza personal nu pot negocia #i stabili salariul tarifar prin contract individual de munca sub salariul tarifar minim pe !ara. Formele de salarizare ce pot fi practicate sunt: acordul direct, acordul progresiv, acordul indirect, salarizare pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate, salarizarea n regie sau dup" timp, s.a. Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile #i adaosurile la acesta. Sistemul sporurilor cuprinde urm"toarele: -sporuri pentru condi!ii deosebite de munc", -sporuri pentru orele lucrate suplimentar, -sporuri de vechime n munc", -spor de santier. Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate: -adaosul de acord; premii acordate din fondul de premiere constituit pe seama fondului de salarii; -cota-parte din profit ce se repartizeaza salaria!ilor. Prin contractul colectiv sau individual se pot stabili #i drepturi cuvenite angajatilor sub forma de plata n natura sau avantaje n natura. Salariul reprezint" drepturile cuvenite personalului ca plata a muncii. Salariile acordate personalului constituie pentru titularulde patrimoniu care efectueaza plata o cheltuiala de exploatare la nivelul fondului de salarii brut. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile, indemnizatiile #i alte adaosuri de orice fel, compensatiile #i indexarile primite ca urmare a cre#terii pre!urilor, avantajele n natura. Principalele re!ineri din salariu sunt: impozitul pe veniturile din salarii; contribu!ia de asigur"ri sociale a personalului $$,67 % (pentru condi!ii normale) ; contribu!ie personal fond somaj - $ % ; contribu!ie personal la asigur"rile de s"n"tate - 7 % ; avansurile b"ne#ti #i pl"!ile n natur" acordate salaria!ilor; re!ineri din salarii datorate ter!ilor sub form" de chirii, cump"r"ri cu plata n rate, popriri etc. Re!inerile din salariile personalului reprezint" chirii, cump"r"ri cu plata n rate sau alte obliga!ii ale salaria!ilor fa!" de ter!i #i se efectueaz" ca urmare a existen!ei unor rela!ii contractuale sau a unor titluri executorii.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Contribu&ia pentru asigur#rile sociale (CAS) de stat a unit#&ilor patrimoniale Unit"!ile patrimoniale care folosesc personal salariat au obliga!ia de a contribui la formarea fondului asigur"rilor sociale de stat. Aceast" contribu!ie se determin" aplicndu-se cote procentuale asupra c#tigului brut lunar realizat de salaria!ii unit"!ii ncadra!i cu contract de munc". Cotele procentuale sunt: - 23,33% asupra c#tigului brut realizat de ceilalti salariati (condi!ii normale); - 28,33% asupra c#tigului brut realizat de salariatii din grupa II de munc"; - 33,33% asupra c#tigului brut realizat de salariatii din grupa I de munc". Contribu!ia pentru asigur"rile sociale a unit"!ii nu se datoreaza asupra unor drepturi ale personalului cum ar fi: - drepturi pl"tite personalului din fondul asigurarilor sociale de stat #i din fonduri proprii ale persoanelor fizice #i persoanelor juridice la care salariatii #i desf"#oara activitatea; - drepturi de autor sau colaborator extern; - drepturi pl"tite pentru servicii sau lucr"ri prestate pe baza de contracte civile; - sume acordate personalului din profitul net; - indemnizatiile membrilor consiliului de administra!ie,cenzorilor; - indemnizatiile de delegare #i detasare. Contribu&ia unit#&ii la fondul pentru ajutorul de $omaj Agentii economici care utilizeaza personal salariat contribuie la constituirea fondului pentru ajutor de somaj. Contribu!ia se realizeaza prin aplicarea unei cote de 5% asupra tuturor sumelor pe baz" de contract de munc" care se includ n fondul de salarii realizat lunar n valoare bruta. Conform normelor n vigoare n fondul de salarii realizat lunar asupra caruia se aplica cota de 5% se includ: - salariile de baza; sporurile #i indemnizatiile; salariul de baza pentru persoanele ncadrate prin cumul; sume pl"tite cu ora; premii; indemnizatii pentru concediu de odihna; pl"!i f"cute salaria!ilor zilieri. Contribu!ia personalului pentru pensia suplimentar" se calculeaza n cota de 5% din sumele ncadrate drept salariu de baza, inclusiv toate drepturile care fac parte din salariul de baza. Pentru persoanele care cumuleaza mai multe func!ii contributia se calculeaza #i se re!ine la func!ia de baza. Contribu!ia pentru pensia suplimentar" nu se re!ine personalului care presteaza servicii sau executa lucr"ri pe baza de contracte civile sau efectueaza alte lucr"ri ce nu au la baza contracte de munca reglementate prin legisla!ia muncii. Contribu!ia personalului pentru asigur"rile de s"n"tate se calculeaza #i se re!ine n cot" de 7% din sumele ncadrate drept salariu de baza, inclusiv toate drepturile care fac parte din salariul de baza, ca #i personalului care presteaza servicii sau executa lucr"ri pe baza de conven!ii civile. Contribu!ia personalului la constituirea fondului de ajutor de somaj const" dintr-o cota de $% din salariul de baza lunar de ncadrare brut. 4.6. Conturi folosite pentru eviden&a relatiilor cu personalul $i asigur#rile sociale Contul -42$- "Personal remuneratii datorate" este un cont de pasiv ce !ine eviden!a decont"rilor cu personalul pentru salariile cuvenite acestora n bani sau n natura. Debit 42$ Credit -Asigurari sociale ( 43$ ) -Salariile cuvenite personalului ( 64$ ) -Ajutor somaj ( 437 ) -Impozit pe salarii ( 444 ) -Avansuri ( 425)
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

-Sume datorate tertilor ( 427 ) -Sume neridicate ( 426 ) -Sume nete achitate ( 53$ ) Contul -423- "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv ce !ine eviden!a ajutoarelor de boala, pentru incapacitate temporar" de munca etc. Debit 423 Credit -Sume pl"tite ( 53$ ) -Sume reprezentnd ajutoarele materiale -Avansuri acordate ( 425 ) suportate din C.A.S. precum #i cele -Sume datorate tertilor ( 427 ) pentru protec!ie social" (43$,645) -Asigur"ri sociale ( 43$ ) -Ajutor somaj ( 437 ) -Impozit pe salarii ( 444 ) -Sume neridicate ( 426 ) Contul -424- "Participarea personalului la profit" este un cont de pasiv ce !ine eviden!a particip"rii salariatilor la profit. Debit 424 Credit -Sume pl"tite ( 53$ ) -Sume alocate din fondul de participare la profit ($$2) -Sume neridicate ( 426) -Impozit re!inut ( 444 ) Contul -425- "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ ce !ine eviden!a avansurilor pl"tite personalului Debit 425 Credit -Avansuri pl"tite personalului (53$) -Sume re!inute pe statele de salarii -Avansuri neridicate ( 426 ) reprezentnd avansuri acordate ( 42$,423 ) Contul -426- "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv ce !ine eviden!a drepturilor de personal neridicate n termenul legal. Debit 426 Credit -Sume achitate salariatilor ( 53$ ) -Sume datorate personalului, neridicate -Drepturi de personal neridicate, n termenul legal ( 42$,423,424,425 ) prescrise,datorate bugetului statului sau nregistrate ca venituri excep!ionale Contul -427- "Re!ineri din remuneratii datorate ter!ilor" este un cont de pasiv ce !ine eviden!a re!inerilor datorate tertilor. Debit 427 Credit -Sume achitate tertilor, reprezentnd -Sume re!inute din salarii, datorate re!ineri sau propiri din salariu ( 5$2,53$ ) tertilor, reprezentnd chirii, cump"r"ri cu plata n rate ( 42$,423 ) Contul -428- "Alte datorii #i crean!e n legatura cu personalul" -cont bifunc!ional ce !ine eviden!a decont"rilor cu salaria!ii la nchiderea exerci!iului pentru a permite nregistrarea cheltuielilor #i a veniturilor aferente exerci!iului expirat. Debit -Sume achitate personalului ( 53$ ) -Sume datorate de personal reprezentand chirii #i consumuri care se fac venit la unitate precum #i eventualele sume privind debite, avansuri nejustificate, sporuri necuvenite ( 542,758,706,708,4427,438 ) Sold debitor =sume datorate de salariati 428 Credit -Sume datorate personalului pentru care nu s-au ntocmit state de plata, determinate de activitatea exerci!iului ce urmeaza s" se nchid" ( 64$ ) -Sume datorate personalului sub forma de ajutoare ( 438 ) -Sume ncasate de la salariati ( 53$ ) Sold creditor=sume datorate de unitate

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Contul -43$- "Asigur"ri sociale" este un cont de pasiv ce !ine eviden!a contribu!iei unit"!ii #i contribu!iei personalului la asigur"rile sociale. Debit 43$ Credit -Sume virate la bugetul asigurarilor -Contribu!ia unit"!ii la asigur"rile sociale (645) sociale ( 5$2 ) -Contribu!ia personalului pentru pensia -Sume datorate personalului ce se suplimentar"(42$, 423, 428) suporta din asigurari sociale (423) -Sume datorate pentru fondul special de sanatate ( 447 ) Contul -437- "Ajutor de somaj" este un cont de pasiv ce !ine eviden!a contribu!iei unit"!ilor #i personalului la fondul de somaj. Debit 437 Credit -Sume virate ( 5$2 ) -Sume datorate de unitate pentru fondul de somaj ( 645 ) -Sume acordate personalului din fondul de somaj ( 53$,5$2)-Sume datorate de personal pentru fondul de #omaj ( 42$,423,428 ) Contul -438- "Alte datorii #i crean!e sociale" cont bifunc!ional ce !ine eviden!a datoriilor de achitat sau a crean!elor de ncasat n contul asigurarilor sociale aferente exerci!iului n curs. Debit 438 Credit -Sume datorate personalului sub forma -Ajutoare materiale achitate n plus de ajutoare ( 428 ) personalului ( 428 ) -Sume virate asigurarilor sociale( 5$2 ) Exemplu $. Se nregistreaz" salariile brute cuvenite personalului $20.000.000 lei: 64$ = 42$ $20.000.000 2. Se nregistreaz" avansul acordat salariatilor 30.000.000 lei: 425 = 53$$ 30.000.000 3. Se nregistreaz" C.A.S. $20.000.000 x 23,33% = 27.996.000 lei: 645$ = 43$$ 27.996.000 4. Se eviden!iaz" contribu!ia ( 7% ) la fondul asigur"rilor de s"n"tate: 645$ =43$3 8.400.000 5. Se nregistreaz" cota de 5% a unit"!ii la fondul de #omaj: 6452 = 437$ 6.000.000 6. Se nregistreaz" contribu!ia pentru fonul special de protec!ie al persoanelor cu handicap de 3%: 635 = 447 3.600.000 7. Se nregistreaz" contribu!ia de 2% la fondul special de sprijinire a nv"!"mntului de stat: 635 = 447 2.400.000 8. Se nregistreaz" comisionul de 0,75% (0,25% pentru firmele ce completez" carnetele de munc" ale angaja!ilor) datorat Camerei de Munc" pentru completarea carnetelor de munc": 635 = 447 900.000 9. Se nregistreaz" re!inerile din salarii: 42$ = % 77.604.000 444 24.000.000 43$2 $4.004.000 43$4 8.400.000
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

4372 $.200.000 425 30.000.000 $0. Se pl"tesc obliga!iile fiscale #i sociale aferente salariilor: % = 5$2$ 96.900.000 444 24.000.000 43$$ 27.996.000 43$3 8.400.000 437$ 6.000.000 447 6.900.000 43$2 $4.004.000 43$4 8.400.000 4372 $.200.000 $$. Se nregistreaz" plata salariilor n sum" de 4$.200.000 lei #i a sumei de $.$96.000 lei reprezentnd salarii neridicate n termen: 42$ = % 42.396.000 53$$ 4$.200.000 426 $.$96.000 $2. Se re!in garan!ii materiale angaja!ilor n sum" de 5.000.000 lei: 42$=428$ 5.000.000 $3. Se imput" angaja!ilor lipsuri n sum" de $0.000.000 lei, TVA $9%: 4282=% $$.900.000 758 $0.000.000 4427 $.900.000 $4. Se acoper" par!ial imputa!ia din garan!ie: 428$=4282 5.000.000 4.7. Decont#rile cu bugetul statului 4.7.%. Impozitul pe profit - tehnic# de calcul Rezultatul fiscal reprezint" profitul impozabil sau pierderea fiscal" a exerci!iului, stabilit potrivit regulilor fiscale #i n func!ie de care se calculeaz" volumul impozitelor exigibile (sau rambursabile). ntr-o abordare general", pornind de la standardele contabile interna!ionale rela!ia dintre cele dou" m"rimi poate fi dirijat" principial astfel: Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil Diferen&ele permanente Diferen&ele temporare

Diferen&ele permanente2 sunt elemente reintegrate sau deduse definitiv din rezultatul fiscal. Ele se ivesc n"untrul exerci!iului financiar n cauz". Diferen&ele temporare3 sunt elemente reintegrabile n rezultatul fiscal al exerci!iului, dar care vor fi deduse ulterior, sau elemente care sunt deduse din rezultatul exerci!iului dar care vor fi impozitate ulterior. Diferen!ele temporare genereaz" impozite amnate. De asemenea, subven!iile pentru investi!ii #i provizioanele reglementate genereaz" #i se nscriu n sfera

2 3

Ristea,M. #.a. Contabilitatea #i fiscalitatea ntreprinderii, Ed.Tribuna Economic",$995, pag.$84. Idem.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

impozitelor amnate. n consecin!", prezen!a impozitelor temporare impune folosirea a dou" metode de impozitare a rezultatului, metoda impozitului exigibil metoda impozitului amnat sau report#rii impozitului. Metoda impozitului exigibil, cheltuiala contabil" a exerci!iului este egal" cu suma impozitelor exigibile. Inciden!a eventual" a diferen!elor temporare este men!ionat" uneori n anexa la bilan!ul contabil. n sistemul de contabilitate din Romnia, potrivit legisla!iei #i reglement"rilor fiscale se utilizeaz" numai metoda impozitelor exigibile, cu recunoa#terea numai a diferen!elor permanente. Din punct de vedere fiscal, potrivit Ordonan&ei guvernului nr. 70/%994 privind impozitul pe profit, masa profitului impozabil se determin" pe baza rela!iei: Profitul = Veniturile Cheltuielile + Cheltuielile Deducerile impozabil realizate corespondente nedeductibile fiscale veniturilor fiscal n desf"#urarea activit"!ii sale,orice agent economic urm"re#te realizarea unui profit,profit care exprim" n ultim" instan!" gradul de eficienta al unit"!ii n cauz". Impozitul pe profit este reglementat de c"tre Ordonanta nr.70/$994, aprobat" prin Legea nr. 73/$996. Se stabile#te c" sunt obliga!i la plata impozitului pe profit contribuabilii care sunt astfel defini!i #i enumera!i : a) persoanele juridice romne pentru profitul impozabil ob!inut din orice surs",att n Romnia ct #i n str"in"tate. n sensul acestei prevederi, sunt pl"titoare de impozit pe profit toate persoanele juridice romane pentru profitul impozabil ob!inut din orice activitate desf"#urat" att n !ar" ct #i n str"in"tate. n aceast" categorie de contribuabili se cuprind : regiile autonome, indiferent de subordonare; societ"!ile comerciale indiferent de forma juridic" de organizare #i de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare de capital str"in sau cu capital integral strain; societ"!ile agricole; organizatiile cooperatiste; institutiile financiare #i de credit #i alte asemenea persoane juridice romne. b) persoanele juridice straine care desf"#oara activit"!i printr-un sediu permanent n Romnia,pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent. n acest sens, persoanele juridice str"ine (companii, fundatii, asocia!ii, organizatii, trusturi e.t.c) infiintate #i organizate conform legilor unei alte !"ri devin subiect al impozitarii atunci cnd #i desf"#oara activitatea , integral sau par!ial, printr-un sediu permanent autorizat s" func!ioneze n Romnia. Prin sediu permanent se n!elege locul prin intermediul c"ruia orice activitate a unei persoane fizice sau juridice str"ine este , total sau partial, condus" direct sau prin intermediul unui agent dependent.Sediul permanent include: un birou inclusiv de conducere, o sucursal", o agen!ie, o fabric", un magazin, un atelier, o min" etc. Un #antier de constructii sau un loc unde au fost aduse echipamente pentru constructii,un proiect de montaj sau de instalare,activit"!ile de supraveghere, consultan!" #i furnizarea de servicii pentru acelasi proiect sau proiecte conexe,devin sediu permanent dac" au o durat" mai mare de $2 luni. Prin rezident se intelege o persoana juridic" romn" sau orice persoana fizica care este domiciliata n sau are un domiciliu stabil n Romnia sau care este prezent" n Romnia pentru o perioad" sau perioade ce dep"#esc n total $83 zile n orice perioada de $2 luni ncepnd sau sfr#ind n anul calendaristic vizat. Pentru reflectarea reala a profitului impozabil al sediului permanent se scad numai cheltuielile aferente realizarii veniturilor acestuia.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Persoanele juridice str"ine care nu desf"#oara activit"!i printr-un sediu permanent n Romnia #i persoanele fizice straine platesc pentru veniturile brute realizate n Romnia impozit prin re!inere la surs",conform legisla!iei n vigoare. Persoana juridica romn" are dreptul de a i se deduce din impozitul pe profit datorat n Romnia o suma echivalenta cu impozitul pe venitul din sursa externa platit direct sau prin re!inere la sursa n str"in"tate, pe baza de documente care atesta plata,confirmate de autoritatile fiscale straine. Aceast" prevedere are drept scop evitarea dublei impuneri a profitului. c) persoanele juridice #i fizice straine care desf"#oara activit"!i n Romnia ca partener ntr-o asociere ce nu da nastere unei persoane juridice,pentru toate veniturile rezultate din activitatea desf"#urata n Romnia. Conform acestei prevederi,persoanele juridice #i fizice straine sunt contribuabili atunci cnd particip" n baza unui contract de asociere la realizarea de activit"!i n scopul ob!inerii de profit,asociere ce se poate realiza potrivit dispozitiilor legale. De asemenea,sunt considerate contribuabili persoanele juridice #i fizice straine care participa la orice asociere cu persoane fizice sau juridice romane, ce se bazeaz" pe mp"r!irea ntre asocia!i a profiturilor rezultate din activitatea desf"#urat". Prin agent dependent, se n!elege intermediarul, persoana fizic" sau juridic" sau alt" entitate, care #i desf"#oar" activitatea n Romnia n numele, pe contul #i sub controlul unei persoane str"ine, n baza unui nscris dintre acestia cu exceptia reprezentantelor autorizate s" func!ioneze pe teritoriul Romniei care apartin firmelor str"ine. d) persoanele juridice #i fizice romane pentru veniturile dintr-o asociere a cestora care nu da nastere unei persoane juridice. n acest caz, impozitul datorat de persoanele fizice se calculeaza,se re!ine #i se vars" de c"tre persoana juridic". Persoanele fizice #i juridice romne, partenere ntr-un contract de asociere,conform Codului Comercial #i altor dispozitii legale n materie sunt obligate la plata impozitului pe profitul realizat dintr-o activitate desf"#urata potrivit contractului, caz n care impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza , se re!ine #i se vars" de persoana juridic". Totodat" se supun acelora#i prevederi toate persoanele juridice #i fizice romne care participa la orice fel de asociere cu persoane juridice romne ce se bazeaz" pe mp"r!irea ntre asocia!i a profiturilor rezultate din activitatea desfa#urat". Excep&ii Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit trezoreria statului pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei, institutiile publice pentru fondurile publice constituite, inclusiv pentru veniturile extrabugetare #i disponibilit"!ile realizate #i utilizate potrivit Legii privind finan!ele publice. Veniturile #i cheltuielile persoanelor juridice f"r" scop lucrativ ce se iau n calcul la determinarea profitului impozabil sunt numai cele aferente activit"!ilor economice desf"#urate cu scopul ob!inerii de profit. n aceast" categorie de contribuabili se cuprind: asocia!iile, fundatiile,organizatiile sindicale #i celelalte organizatii cu caracter obstesc,cultele religioase,partidele politice precum #i altele asemenea nfiin!ate cu scopul desf"#urarii de activit"!i nelucrative,f"r" a urmari ob!inerea de profit, caz n care nu devin subiect al impozitarii. Veniturile ob!inute din activit"!i f"r" scop lucrativ ale acestor contribuabili #i care nu sunt impozabile includ: cotiza!iile membrilor, contributiile banesti sau n natur" ale membrilor #i simpatizan!ilor, dona!iile #i sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, dobnzile #i dividendele ob!inute din plasarea disponibilit"!ilor rezultate din asemenea venituri de aceeasi natur". Cota de impozit pe profit este de 25% cu excep!iile prev"zute n ordonan!".
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Potrivit normelor fiscale, cheltuielile sunt deductibile numai dac" sunt aferente realiz"rii veniturilor #i cele considerate deductibile conform prevederilor legale n vigoare: -cheltuielile de protocol n limita prev"zut" de lege 2% , cheltuielile de sponsorizare n limita a 5% din profit conform Legii nr.32/$994 privind sponsorizarea. Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea sunt: a) impozitul pe profit datorat #i impozitul pe venitul realizat din str"in"tate; b) amenzile #i penalit"!ile datorate c"tre autorit"!ile romne sau str"ine; c) cheltuielile pentru protocol, reclam" #i publicitate care dep"#esc limitele prev"zute de legea bugetar" anual"; d) sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor #i provizioanelor peste limitele legale 5% din profitul contabil anual pn" ce aceasta va atinge 20% din capitalul social; e) sumele ce dep"#esc limitele cheltuielilor considerate deductibile, conform legii bugetului anual; f) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lips" din gestiune sau degradate #i neimputabile, taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" acestora, taxa pe valoarea ad"ugat" colectat", aferent" bunurilor #i serviciilor folosite n scop personal sau predate cu titlu gratuit, taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" bunurilor acordate salaria!ilor sub forma avantajelor n natur", precum #i taxa pe valoarea ad"ugat" nedeductibil", aferent" cheltuielilor de protocol care dep"#esc cota prev"zut" de legisla!ia n vigoare; g) cheltuielile de delegare, de deta#are #i de deplasare n cadrul localit"!ii, n interesul serviciului, precum #i cele pentru deplas"ri n str"in"tate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, care dep"#esc plafoanele prev"zute pentru salaria!ii institu!iilor publice #i ai regiilor autonome cu specific deosebit; h) cheltuielile reprezentnd valoarea ratelor n situa!ia cump"r"rii de bunuri mobile #i imobile n baza unui contract cu plata n rate; i) cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale #i circulante ale contribuabilului; j) discount-urile, remizele sau alte reduceri de pre! acordate clien!ilor, n cazul n care acestea nu sunt distinct nscrise n documentele de vnzare sau nu sunt prev"zute n contractele ncheiate; k) orice cheltuieli f"cute n favoarea ac!ionarilor sau asocia!ilor; l) cheltuielile cu perisabilit"!ile peste limitele legale. Aceste limite se stabilesc prin Hot"rre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei #i Comer!ului, a Oficiului pentru protec!ia Consumatorului #i cu avizul Ministerului Finan!elor; m) sumele reprezentnd contribu!iile organiza!iilor coopera!iei de consum #i de credit la uniunile n subordinea c"rora se g"sesc; n) sumele angajate n favoarea partenerului contractual, sub forma unor sume fixe sau cote procentuale raportate la venit, altele dect cele rezultate pe baza decontului ntocmit la nivelul contractului de asociere n participa!iune; o) cheltuielile de conducere #i cheltuielile de administrare nregistrate de un sediu permanent care apar!ine unei persoane fizice sau juridice str"ine care dep"#esc 3% din veniturile totale realizate n Romnia; p) cheltuielile nregistrate n contabilitate pe baza unor documente care nu ndeplinesc, potrivit Legii nr.82/$99$, condi!iile de document justificativ; q) cheltuielile nregistrate de societ"!ile agricole pentru dreptul de folosin!" a terenului agricol adus de membrii asocia!i peste cota de distribu!ie din produc!ia realizat" n acest scop; r) orice alte cheltuieli care nu sunt aferente realiz"rii veniturilor.
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Diferen!ele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilit"!ilor n devize sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil #i se repartizeaz" n contul $068 Alte rezerve, analitic distinct. Orice majorare a capitalului social efectuat" prin ncorporarea rezervelor si a profiturilor, cu excep!ia rezervelor legale #i a diferen!elor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impoziteaz" cu o cot" de 5%. Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile #i imobile livrate n baza unui contract de vnzare cu plata n rate, precum #i n cazul contractelor de leasing sunt deductibile la data efectu"rii lor. n cazul contractelor de leasing, utilizatorul va deduce chiria pentru contractele de leasing opera!ional sau amortizarea #i dobnzile pentru contractele de leasing financiar. Conform Hot"rrii Guvernului nr.335/$6.05.$995 agen!ii economici pot constitui provizioane deductibile fiscal : $) Provizioanele pentru clien!ii nencasa!i , n cazul declar"rii falimentului acestora pe baza hot"rrii judec"tore#ti ce l atest", n limita crean!ei neacoperite prin avansurile ncasate #i garan!iile de!inute de agentul economic asupra clientului respectiv. Diminuarea sau anularea provizioanelor prin virarea la venituri se face n cazul ncas"rii crean!ei sau n cazul trecerii acesteia pe cheltuieli pe baza unei hot"rri judec"tore#ti definitive ce atest" imposibilitatea ncas"rii crean!ei. 2) Provizioanele pentru pierderi din diferen!e de curs valutar aferente crean!elor #i datoriilor n valut" eviden!iate n bilan!ul contabil de la sfr#itul exerci!iului financiar. Deductibilitatea fiscal" a acestor provizioane se acord" numai la ncheierea exerci!iului financiar anual la nivelul pierderii nete(=Sold Cont 476 Sold Cont 477) din diferen!ele de curs valutar ,respectiv dintre valoarea crean!elor #i datoriilor n valut" la cursul valutar de referin!" al B"ncii Na!ionale a Romniei din ultima zi a exerci!iului financiar #i cursul valutar din data nregistr"rii n contabilitate. 3) Provizioanele pentru garan!ii acordate clien!ilor pe baza contractelor, n limita cheltuielilor prev"zute pentru realizarea remedierilor n perioada de garan!ie. Aceste provizioane se constituie lunar dar nu mai mult dect cota medie realizat" n exerci!iul precedent ( cota medie=Cheltuieli cu remedieri/Venituri din vnz#ri cu garan&ie). Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile n limita cotei prevazute n Legea nr.32/$994. Profitul impozabil stabilit se calculeaza lunar cumulat de la nceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat pentru luna n curs se calculeaza ca diferen!" ntre impozitul pe profit calculat asupra profitului impozabil cumulat de la nceputul anului #i impozitul pe profit datorat,aferent profitului impozabil cumulat pn" la sfr#itul lunii precedente. Amortizarea mijloacelor fixe se face n concordanta cu regulile contabile, f"r" actualizarea acestora la infla!ie. Amortizarea se calculeaz" conform dispozitiilor Legii $5/$994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale #i necorporale,prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe #i se include n cheltuielile de exploatare. Impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat n anul fiscal curent pentru investi!ii n active corporale #i necorporale destinate activit"!ilor pentru care contribuabilul este autorizat4. Reducerea se calculeaz" lunar ncepnd cu profitul realizat dup" 0$.0$.200$, iar sumele aferente reducerii se repartizeaz" ca surse proprii de finan!are.

Prevedere reintrodus" prin Legea nr.$89 /$7.04.200$, M.Of. nr.$96/$9.04.200$.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Pierderea se reporteaz" lun" de lun" pn" la recuperarea ei, f"r" a se dep"#i 36 de luni de la data nregistr"rii acesteia. n vederea aplicarii acestei prevederi exemplific"m modul de calcul al impozitului pe profit datorat #i de plata, raportarea pierderilor inclusiv recuperarea lunara a acestora,calculul creditului fiscal n decursul unui an fiscal. O structur" comparat" a calcul"rii masei profitului impozabil este cea destinat" deducerilor fiscale cum sunt: dividendele primite de la alt" persoan" juridic" romn", sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerv" n limita a 5% din profitul contabil anual, pn" cnd acesta va atinge 20% din capitalul social, veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea, alte elemente stabilite prin normele legale. Profitul impozabil stabilit potrivit prevederilor prezentate mai nainte se calculeaz" #i se eviden!iaz" lunar, cumulat de la nceputul anului. De asemenea, limitele cheltuielilor deductibile se aplic" lunar, astfel nct la finele anului fiscal s" se ncadreze n prevederile dispozi!iilor legale n vigoare. n baza celor ar"tate mai sus, impozitul datorat pentru luna n curs, se determin" pe baza rela!iei: = Impozitul pe profit Impozitul aferent calculat asupra profitului profitului impozabil impozabil cumulat de la cumulat pn# la nceputul anului sfr$itul lunii precedente Exemplu: Dac" profitul impozabil cumulat de la sfr#itul lunii iunie este de 3.000.000 lei, impozitul aferent este de: 3.000.000 25% = 750.000 lei Impozitul pe profit datorat pn" la 3$ mai este de 550.000 lei. Impozitul datorat pe luna mai este de 750.000 550.000 lei = 200.000 lei. Calculul #i plata impozitului pe profit se realizeaz" trimestrial, pn" la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urm"tor. Calculul impozitului pe profit se face pe baza declara!iei de impunere depus" la organele fiscale pn" la data men!ionat", acesta fiind #i termenul de plat" al impozitului. Modelul de calcul al rezultatului fiscal, implicit impozitarea profitului ce st" la baza declara!iei de impunere se prezint" astfel: % Venituri din exploatare, financiare #i excep!ionale (-) Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit), financiare #i excep!ionale (=) Rezultatul net contabil (profit sau pierdere) (-) Deduceri fiscale - dividendele primite de alt" persoan" juridic" romn", - sumele utilizate pentru construirea sau majorarea fondului de rezerv" n limita a 5% din profitul contabil anual, pn" acesta va atinge 20% din capitalul social, inclusiv veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis cre#terea, - alte deduceri fiscale. (+) Cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal: - impozitul pe profit, - amenzile #i penalit"!ile datorate c"tre autorit"!ile romne sau str"ine, - cheltuieli pentru protocol care dep"#esc limitele prev"zute de legea bugetar" anual", - sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor peste limitele prev"zute de Ordonan!a Guvernului nr. 70/$994,
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Impozitul datorat pe luna n curs

(=) (-) (=) (-) (-) (=) (-) (=)

cheltuielile de sponsorizare care dep"#esc limita stabilit" de Legea nr. 32/$994, - pierderile de surse externe, - alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal. Profitul impozabil (pierderea) nainte de raportarea pierderii Pierderile de recuperat din anii preceden!i Profitul impozabil (pierderea) Impozitul pe profit calculat= Profitul impozabil x 25% (la contribuabilii ale c"ror venituri se impun cu cota normal") Reducere 50% pentru profitul investit Creditul fiscal Impozitul pe profit datorat Impozitul pe profit pe anul curent, pl"tit cumulat de la nceputul anului Impozitul pe profit de plat# sau impozitul pe profit pl#tit n plus nregistr"rile contabile care se fac n acest sens sunt: 69% = 44% Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit $i 44% = 5%2% Impozitul pe profit Conturi la b"nci n lei

Exemplu Modul de calcul al impozitului pe profit pentru luna ianuarie se prezint" astfel : INDICATORI SUME-n mii lei I Total venituri %%50 %. Venituri din exploatare %000 2. Venituri financiare %00 3. Venituri excep&ionale 50 II Cheltuieli deductibile aferente veniturilor 200 III Cheltuieli nedeductibile 70 IV Profit impozabil (rd.I-II+III) %020 V Impozit pe profit datorat 255 VI Impozit pe profit de plat# 255 Pentru lunile urm"toare ale anului,se procedeaz" n mod asem"n"tor. n situa!ia n care ntr-o lun" se nregistreaz" pierdere de exemplu n luna iunie se procedeaz" astfel : INDICATORI Luna Cumulat de la Iunie nceputul anului I Venituri totale 400 7580 %.Venituri din exploatare 300 6600 2.Venituri financiare %00 900 3.Venituri excep&ionale 0 80 II Cheltuieli deductibile aferente veniturilor 3300 9000 IIICheltuieli nedeductibile 0 %200 IVProfit impozabil (rd.I-II+III) 0 0 IV Pierdere (I-II+III) -2900 -220 Dac" o societate a nregistrat ntr-un an fiscal pierderi (ex.luna iunie,iulie cumulat de la nceputul anului) iar n lunile anterioare (exemplu ianuarie,februarie,aprilie,mai cumulat de la nceputul anului) a realizat profit pentru care a platit impozit, la
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

cerere,acesta poate solicita organelor fiscale restituirea impozitului pe profit platit n lunile anterioare,sau poate cere compensarea cu impozitul datorat n lunile urm"toare. Mod de calcul INDICATORI SUME-mii lei I Impozit pe profit datorat n luna mai cumulat de la nceputul %0%8 anului II Impozitul pe profit pl#tit pe perioada anterioara(ian.-apr.) %77% III Pierdere fiscal# realizat# n luna iunie cumulat de la nceputul 220 anului IV Impozit pe profit de recuperat sau de compensat pentru %77% lunile urm#toare V Impozit pe profit de plat# 0 Limitele cheltuielilor deductibile se aplica lunar,astfel nct la finele anului fiscal s" se ncadreze n prevederile dispozi!iilor legale n vigoare. Sumele aferente pl"!ilor n avans se actualizeaza n func!ie de indicele de infla!ie dintre nceputul anului fiscal #i cel al lunii precedente n care se face plata.Impozitul pe profit pentru anul fiscal precedent nseamn" suma obliga!iei fiscale din acel an,f"r" a lua n calcul deducerile pentru pl"!ile n avans ale impozitului care s-au efectuat n acel an precum #i creditul fiscal extern. Dac" nivelul lunar al pl"!ii n avans este mai mare dect impozitul pe profit aferent lunii , calculat prin aplicarea cotei de impozit la profitul lunar nregistrat n eviden!a contabil", se va efectua plata n avans la nivelul impozitului calculat, f"r" actualizarea la infla!ie. 4.7.2. Contabilitatea $i eviden&a TVA Originile taxei pe valoarea ad"ugat" se g"sesc n practica francez" de la sfr#itul deceniului al 7-lea. Operant" n sfera afacerilor care relevau o activitate industrial" sau comercial" (ncepnd cu anul $968), extins" apoi la ansamblul activit"!ilor economice, ( ncepnd cu anul $979), adoptat" n Europa comunitar" prin cea de a VI-a directiv", T.V.A. este un impozant general asupra consuma!iei, care, practic, a atins toate bunurile plus serviciile consumate sau utilizate n Fran!a, indiferent c" acestea sunt de origine na!ional" sau str"in". Aplicarea T.V.A. n &ara noastr# are la baz# O.G. nr. %7/2000 mpreun# cu Normele privind aplicarea acestei Ordonan&e aprobate prin H.G. nr. 40%/2000. Taxa pe valoarea ad"ugat" face parte din categoria impozitelor indirecte care afecteaz" toate opera!iile de circula!ie a furnizorilor: preoduse, m"rfuri, servicii, presta!ii, etc. #i constituie un important venit permanent al bugetului administra!iei centrale. n sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad"ugat" se cuprind opera!iile cu plat" rezultate dintr-o activitate economic" efectuat" de o manier" independent" de c"tre persoane fizice sau juridice, privind: - vnz"ri de bunuri mobile, - vnz"ri de bunuri imobiliare ntre agen!ii economici, precum #i ntre ace#tia #i institu!ii, - prest"ri de servicii, - importul de bunuri #i servicii. Faptul generator, respectiv obliga!ia pl"!ii taxei pe valoarea ad"ugat" ia na#tere la data efectu"rii livr"rii de bunuri mobile, vnz"ri de bunuri imobile sau prest"ri de servicii. Baza de impozitare o reprezint" contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea ad"ugat". Baza de impozitare este determinat" de:
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

a. pre!urile negociate ntre vnz"tor #i cump"r"tor precum #i orice cheltuieli datorate de cump"r"tor care nu sunt cuprinse n pre!, cumsunt: comisioane, cheltuieli de ambalaj transport, prime de asigurare etc.: b. tarifele aplicate pentru prest"rile de servicii; c. suma rezultat" din aplicare cotei de comision sau suma convenit" ntre parteneri, pentru opera!iile de intermediere; d. pre!urile de pia!" sau n lipsa acestora pre!urile bunurilor economice executate de agen!ii economici pentru folosin!" preprie ori predate sub diverse forme propriilor angaja!i sau altor persoane; e. pre!urile externe transformate n lei la cursul de schimb valutar, potrivit legii, plus taxele vamale, accizele #i alte cheltuieli accesorii legate de livrarea bunurilor sau serviciilor provenite din import, datorat" de cump"r"tor; f. pre!urile de pia!", sau n lipsa acestora, costurile aferente serviciilor prestate pentru folosin!" proprie de un agent economic sau cu titlu gratuit pentru alt agent economic, etc. Taxa pe valoarea ad"ugat" de calculeaz" prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra bazei de impozitare determinat" tot n condi!iile legii. Pentru nceput pentru !ara noastr" s-au propus urm"toarele baremuri: a. cota de %9 % pentru opera!iile impozabile obligatoriu potrivit livr"rilor de bunuri, vnz"rile imobiliare #i prest"rile de servicii din !ar" #i din import. b. cota 0 pentru opera!iile de export sau asimilate exportului de bunuri #i servicii efectuate de agentul economic cu sediul n Romnia. Deductibilitatea Dup" cum sugereaz" #i numele, taxa pe valoarea ad"ugat" tinde s" fie rezultatul aplic"rii lanivelul fiec"rui stadiu al produc!iei sau comercializ"rii, la valoarea ad"ugat", adic" la plusul de valoare conferit produsului sau serviciului considerat. Aplicarea la valoarea ad"ugat" se face de a#a manier" nct la sfr#itul ciclului industrial #i comercial parcurs de un bun, cheltuiala fiscal" total" care a grevat acest bun corespunde taxei calculat" asupra pre!ului de vnzare #i suportate de consumator. Cu alte cuvinte, pentru a facilita calculul #i colectarea , cota de T.V.A. se aplic" la pre!ul de vnzare a bunurilor sau serviciilor comercializate. n organizarea eviden!ei T.V.A., prima problem" cu care se ntlne#te agentul economic este urm"rirea taxei ncorporate n furniturile primite #i alte servicii de care baneficiaz". n acest scop se folose#te Contul 4426- T.V.A. deductibil" care este un cont de activ cu ajutorul c"ruia se !ine eviden!" taxei pe valoarea ad"ugat" aferent" bunurilor #i serviciilor achizi!ionate pentru nevoile unit"!ii precum #i pentru mijloacele fixe realizate n regie. n debitul contului 4426 Taxa pe valoarea ad"ugat" deductibil" se nregistreaz": - sumele reprezentnd taxa pe valoarea ad"ugat" deductibil" potivit legii (40$, 404, 5$2, 4428, 542); - sumele reprezentnd taxa pe valoarea ad"ugat" aferente mijloacelor fixe realizate n regie proprie (4427). n creditul contului 4426 Taxa pe valoare ad"ugat" deductibil" se nregistrez": - sumele deductibile din T.V.A. colectat" (4427); - sumele reprezentnd T.V.A. deductibil" ce dep"#esc valoarea T.V.A. colectat" ce urmeaz" a se ncasa de la bugetul statului (4424); - cu prorata din T.V.A. deductibil" devenit" nedeductibil" (635). La sfr#itul perioadei, contul nu prezint" sold. Pe situa!ii practice concrete, contabilitatea deducerilor se poate ncadra n exemple:
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

$. Se contabilizeaz" opera!ii de aprovizionare cu materii prime din factur" rezultnd: Pre!ul produc"torului 400.000 lei T.V.A. deductibil" $9% 76.000 lei Suma total" de plat" 476.000 lei a. Cazul inventarului intermitent: = 40$ Furnizori 600 Cheltuieli cu materiile prime 4426 T.V.A. deductibil" % b. Cazul inventarului permanent: = 40$ Furnizori 300 Materii prime 4426 T.V.A. deductibil" % 476.000 lei

400.000 lei 76.000 lei 476.000 lei 400.000 lei 76.000 lei

c. Dac" sau receptionat materii prime pentru care nu sau primit facturile: la primirea materiilor prime: % = 408 59.500 lei Furnizori facturi nesosite 300 Materii prime 50.000 lei 4428 T.V.A. neexigibil 9.500 lei la sosirea facturii: 408 Furnizorifacturi nesosite #i concomitent: 4426 T.V.A. deductibil" = Furnizori 40$ 59.500 lei

4428 T.V.A. neexigibil"

9.500 lei

Exigibilitatea Exigibilitatea este dreptul organului fiscal de a pretinde pl"titorului, la o anumit" dat", plata taxei datorate bugetului na!ional. Contul 4428 - T.V.A. neexigibil! urm"re#te taxa pe valoare ad"ugat" aferent" bunurilor #i serviciilor achizi!ionate sau livrate cu plata n rate (sau prin pl"!i succesive). Contul 4428 - Taxa pe valoarea ad!ugat! neexigibil! este un cont bifunc!ional. n creditul contului 4428 Taxa pe valoarea ad"ugat" neexigibil" se nregiztraz": - taxa pe valoarea ad"ugat", aferent" livr"rilor de bunuri, prest"rilor de servicii #i execut"rilor de lucr"ri cu plata n rate (4$$); - taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" livr"rilor de bunuri, prest"rilor de servicii, execut"rilor de lucr"ri pentru care nu s-au ntocmit facturi (4$8); - taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" m"rfurilor din unit"!ile comerciale cu am"nuntul (37$);
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

taxa pe valoare ad"ugat" aferent" cump"r"turilor efectuate cu plata n rate, precum #i cea aferent" facturilor sosite, devenit" deductibil" (4426). n debitul contului 4428 Taxa pe valoarea ad"ugat" neexigibil" se nregistraz": - taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" facturilor nesosite (408); - taxa pe valoarea ad"ugat", aferent" cump"r"turilor efectuate cu plata n rate (40$, 404); - taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" vnz"rilor de m"rfuri din unit"!ile comerciale cu am"nuntul (37$); - taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" vnz"rilor de bunuri, servicii sau prest"rilor de lucr"ri cu plata n rate, devenut" exigibil" n cursul exerci!iului (4427). Soldul contului reprexint" taxa pe valoarea ad"ugat" neexigibil". Exemplu: Dac" un ter! execut" o lucrare de repara!ii sau alte presta!ii cu plata ulterioar" sau n rate, se calculeaz": - la recep!ionarea lucr"rii: % = 40$ $$9.000 lei Furnizori 6$$ Cheltuieli cu $00.000 lei ntre!inerea #i repara!ii 4428 T.V.A. neexigibil" $9.000 lei - pe m"sura pl"!ii furnizorului de servicii, integral sau n rate: 40$ = 5$2 $$9.000 lei Furnizori Conturi curente la b"nci #i concomitent 4426 = 4428 $9.000 lei T.V.A. deductibil" T.V.A. neexigibil" Colectarea Cealalt" fa!ad" a principiului taxei pe valoarea ad"ugat" const" n ad"ugarea la pre!ul negociat a produc"torului sau vnz"torului a cotei legale de T.V.A. de $9 % facturarea #i vnzarea bunurilor #i serviciilor la acest pre! cumulat #i recuperarea lui da la cump"r"tor. Deci, colectarea const" n recuperarea taxei aferente libr"rilor de la clien!ii cump"r"tori. Pentru eviden!ierea colect"rilor n planul contabil este rezervat contul de pasiv 4427 T.V.A colectat". n creditul contului 4427 T.V.A. colectat" se nregistraz": - taxa pe valoarea ad"ugat" mijloacelor fixe realizate n regie proprie (4426); - taxa pe valoarea ad"ugat" n facturile emise c"tre clien!i sau alte documente legale reprezentnd vnz"rile de m"rfuri #i bunuri, prest"rile de servicii #i execut"rile de lucr"ri (4$$, 46$, 53$, 428); - taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" lipsurilor imputate (428, 46$); - taxa pe valoarea ad"ugat" neexigibil", devenit" exigibil" n cursul lunii (4428); - taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" bunurilor #i serviciilor folosite n scop personal sau predate cu titlu gratuit cea aferent" lipsurilor peste nomele legale neimputabile, precum #i cea aferent" bunurilor #i serviciilor acordate salaria!ilor sub forma avantajelor n natur" (635). n debitul contului 4427 Taxa pe valoarea ad"ugat" colectat" se nregistreaz": - taxa pe valoarea ad"ugat" de plat" datorat" bugetului statului (4423); - sumele reprezentnd taxa pe valoarea ad"ugat" deductibil" (4426);
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

sumele reprezentnd taxa pe valoarea ad"ugat" aferent" clien!ilor insolvabili sco#i din activ (4$6). La sfrsitul perioadei, contul nu prezint" sold. Iat" derularea concret" a ctorva cazuri: $. Se factureaz" #i se expediaz" rezultate ale exploat"rii agen!ilor economici, respectiv produse finite, m"rfuri, servicii presta!ii e.t.c., din factur" rezultnd: Pre!ul produc"torului 700.000 lei T.V.A. colectat" $9% $33.000 lei Suma total" de plat" 833.000 lei 4$$ Clien!ii = % 70$ Venituri din produc!iei finite 4427 T.V.A. colectat" vnzarea 833.000 lei

700.000 lei $33.000 lei

2. Se livreaz" produse cu plata n rate: Vnzarea: 4$$ = % 7$.400 lei Clien!ii 70$ Venituri din vnzarea 60.000 lei produc!iei finite 4428 T.V.A. neexigibil" $$.400 lei ncasarea ratelor: 5$2 = 4$$ 7$.400 lei Conturi curente la b"nci Clien!i #i concomitent 4428 = 4427 $$.400 lei T.V.A. neexigibil" T.V.A. colectat" 3. Vnzarea de produse c"tre clien!i, dar pentru care nu sau ntocmit nc" facturile: Vnzarea: 4$8 35.700 lei = % Clien!ii facturi de ntocmit 70$ Venituri din vnzarea produc!iei 30.000 lei finite 4428 T.V.A. 5.700 lei neexigibil" Emiterea facturilor, trimiterea lor c"tre clien!i #i evident, introducerea la ncasare: 4$$ = 4$8 35.700 lei Clien!i Clien!ifacturi de ncasat #i concomitent 4428 = 4427 5.700 lei T.V.A. neexigibil" T.V.A. colectat" Decontarea lunar#

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Pe tot parcursul lunii, conturile specifice men!ionate eviden!iaz" #i nsumeaz" taxa pe valoare ad"ugat", n func!ie de natura ei: deductibil", colectat" #i neexigibil", pe baza exemplelor derulate anterior, situa!ia prezentndu-se astfel: 4426 4427 4428 T.V.A deductibil" T.V.A. colectat" T.V.A. neexigibil" $33.000 9.500 76.000 9.500 $$.400 9.500 $9.000 $9.000 5.700 $$.400 $9.000 $$.400 $04.500 $50.$00 5.700 5.700 45.600 45.600 Ele sunt n concordan!" deplin" cu documentele de sintez" fiscal" pe care trebuie s" le ntocmeasc" oricare agent economic pl"titor de T.V.A. #i anume: a. JURNALUL PENTRU CUMP&R&RI Jurnalul pentru cump"r"ri serve#te ca: registru jurnal auxiliar pentru nregistrarea cump"r"rilor de valori materiale sau a prest"rilor de servicii; document de detaliere lunare a opera!iilor nregistrate n contabilitate . De aceea el se ntocme#te ntr-un singur exemplar, pe baza documentelor tipizate privind cump"r"rile de valori materiale sau efectuarea de prest"ri de servicii, avnd paginile numerotate #i cu obligativitatea nregistr"rii zilnice a elementelor necesare determin"rii corecte a T.V.A. deductibil". b. JURNALUL PENTRU VANZ&RI Documentul serve#te ca registru jurnal auxiliar pentru nregistrarea vnz"rilor de valori materiale sau prest"rilor de servicii, pentru stabilirea lunar" a T.V.A. colectat", precum #i ca atestat de control a opera!iilor specifice nregistrate n contabilitate. Se ntocme#te ntr-un singur exemplar, avnd paginile numerotate n care se nregistraz" zilnic elementele necesare determin"rii corecte a taxei (brute) pe valoarea ad"ugat" colectat". La sfr#itul perioadei are loc decontarea sau calcula!ia care nseamn" parcurgerea anumitor etape #i aplicarea anumitor procedee prev"zute expres de lege, de maniera stabilirii exacte a taxei pe valoarea ad"ugate de plat" sau de ncasat. Aceste etape se deruleaz" n urm"toarea ordine: $. Se determin" prorata respectiv - conform prevederilor Ordonan!ei taxa pe valoarea ad"ugat" pentru care agentul economic are drept de deducere, avnd n vedere suma reprezentnd taxa pe valoarea ad"ugat" prev"zut" n facturile sau alte documente emise de furnizori, precum #i ponderea bunurilor #i serviciilor respective pentru realizarea de opera!ii impozabile. 2. n cea de a doua etap" se procedeaz" la compensarea reciproc" a taxei pe valoarea ad"ugat" colectat" cu cea deductibil" , a#a cum rezult" ea din conturi dup" parcurgerea etapei precedente. Pentru eviden!ierea opera!iilor de decontare lunar" este necesar" #i nterven!ia urm"toarelor conturi specifice: Contul 4423 - T.V.A. de plat" este un cont de pasiv care se crediteaz" la sfr#itul lunii cu taxa pe valoare ad"ugat" datorat" bugetului de stat, rezultat" ca diferen#a ntre soldul crediror, mai mare al contului 4427 - T.V.A. colectat" #i soldul debitor mai mic al contului 4426 - T.V.A. deductibil". Se crediteaz" cu taxa pe valoarea ad"ugat" virat" la bugetul statului dar #i intrat" n contracompensa!ie cu eventuala T.V.A. restant" la ncasat din lunile precedente. Poate prezenta sold creditor #i reprezint" taxa pe valoarea ad"ugat" datorat" efectiv #i neachitat" nc". Contul 4424 - T.V.A. de recuperat serve#te la urm"rirea taxei pe valoarea ad"ugat" de recuperat de c"tre unitatea patrimonial" de la bugetul statului n cazul n care, la sfr#itul lunii, sumele reprezentnd dreptul de deducere, sunt
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

mai mari dect taxa pe valoarea ad"ugat" colectat". Este un cont de activ, n debitul c"ruia se nregistrez", la finele lunii, dreptul unit"!ii de a recupera da la bugetul statului a taxei pe valoarea ad"ugat", rezultat" ca diferen#! ntre dreptul de deducere (mai mare) $i taxa pe valoare ad!ugat! colectat! (mai mic!). Se crediteaz" cu sumele recuperate de la bugetul statului, dar #i cu taxa de plat" din luna urm"toare de gestiune, dac" ntre timp nu s-a pl"tit recuperearea. Cu aceste instrumente de lucru, decontarea lunar", respectiv compensarea T.V.A. colectat" cu T.V.A. deductibil", decurge n modul urm"tor: a. Dac" T.V.A. colectat" este mai mare dect T.V.A. deductibil": 4426 4427 T.V.A. colectat! T.V.A. deductibil" $04.500 $50.$00 Atunci se preia ntregul sold al contului 4426 T.V.A. deductibil" care astfel se nchide: 4427 = 4426 $04.500 T.V.A. colectat" T.V.A. deductibil" Iar diferen!a r"mas" drept sold creditor ($50.$00 $04.500) n contul 4427 T.V.A. colectat" se transloc" n contul 4423 T.V.A. de plat", primul cont nchiznduse #i el: 4427 = 4423 45.600 T.V.A. colectat" T.V.A. de plat" b. Dac" T.V.A.colectat" este mai mic! dect T.V.A. deductibil": 4426 4427 T.V.A.deductibil! T.V.A.colectat! 90.000 75.000 Atunci compensarea se face din nou la nivelul sumei celei mai mici, adic" se preia ntregul sold al contului 4427 - T.V.A. colectat", de data aceasta, care, #i el se nchide: 75.000 4427 = 4426 T.V.A. deductibil! T.V.A. colectat" Iar diferen!a r"mas" drept sold debitor ( 90.000 75.000 =$5.000 ) n contul 4426 T.V.A. deductibil". Se transloc" n contul 4424 - T.V.A. de recuperat): 4424 = 4426 $5.000 T.V.A. de recuperat T.V.A. deductibil" c. Plata taxei pe valoarea ad"ugat" se face dup" nchiderea exerci!iului lunar, la termenele prev"zute, pentru ntreaga sum" aflat" ca sold creditor n contul 4423 - T.V.A. de plat": 4423 = 5$2 45.600 T.V.A. de plat" Conturi curente la b"nci d. Dac" exerci!iul lunar s-a ncheiat cu taxa pe valoarea ad"ugat" de ncasat, atunci aceasta se recupereaz" de la bugetul statului: 52$ Conturi curente la b"nci = 4424 T.V.A. de recuperat

Cum taxa pe valoarea ad"ugat" atrage dup" sine #i o disciplin" financiar fiscal" mai strict", Ordonan!a guvernamental" prevede proiectarea #i organizarea circula!iei unor documente cu un con!inut #i reguli ferme #i anume: Documente preimare de atestare a opera!iilor efectuate:
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

factura; bonul fiscal PETROM; aviz de nso!ire a m"rfii; dispozi!ia de livrare (numai pentru preg"tirea #i circuitul intern al bunurilor, neputnd substitui factura). Documente pentru centralizarea opera!iilor efectuate de agen!ii economici att n calitate de furnizori ct #i de clien!i: Jurnalul pentru vnz"ri; Jurnalul pentru cump"r"ri; Borderou pentru opera!ii asimilate cu livr"rile de bunuri #i prest"ri de servicii. Decontul fiscal privind suma impozitat" #i taxa exigibil" care sintetizeaz" datele din documentele centralizate #i se depun lunar la organul fiscal de care apar!ine agentul economic.

4.7.3. Conturi utilizate pentru eviden&ierea rela&iilor cu bugetul statului Contul 44$"Impozitul pe profit"cont de pasiv Se debiteaz": - sume virate la bugetul statului reprezentnd impozitul pe profit(5$2) Sold debitor =sume varsate n plus Se crediteaz": - sume datorate bugetului statului reprezentnd impozit pe profit(69$) Sold creditor=sume datorate de unitate Contul 444"Impozitul pe salarii "-cont de pasiv.Se crediteaz" cu: -sume datorate bugetului reprezentand impozitul pe venituri (422,423,424); -sume re!inute de unitate reprezentand impozitul datorat de c"tre colaboratorii unit"!ii pentru pl"!ile efectuate c"tre acestia (40$); -impozit suplimentar pentru depasirea fondului de salarii(63$). Se debiteaz" cu : -sumele virate la buget (5$2$). Contul 445 "Subventii" Se debiteaz" cu sume alocate bugetului , precum #i valoarea altor subventii pentru investitii de primit ($3$);subventii pentru diferite pre!uri #i tarife Se crediteaz" cu valoarea subventiei ncasate (5$2$) Contul 446"Alte impozite ,taxe #i varsaminte asimilate" !ine eviden!a decont"rilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind:accizele,impozit pe !i!eiul #i gazele naturale, impozit pe dividende, impozit cladiri #i terenuri, taxe teren proprietate de stat, varsaminte din profitul net al regiilor publice. Se crediteaz" cu : valoarea altor impozite, taxe datorate bugetului($29,635); impozit dividente (457);sume restituite pentru v"rs"minte n plus (5$2). Se debiteaz" cu : pl"!ile efectuate(5$2$) Contul 447 "Fonduri speciale-taxe #i v"rs"minte asimilate" !ine eviden!a varsamintelor c"tre alte organisme publice:contributia unit"!ii pentru constituirea fondului de cercetare -dezvoltare , fondului special pentru agricultura , fondului de risc #i accidente precum #i alte varsaminte asimilate . Se crediteaz" cu: - datoriile #i v"rs"mintele de efectuat c"tre alte organisme publice(43$,635) Se debiteaz" cu: - pl"!ile efectuate(5$2) Contul 448 "Alte datorii #i crean!e cu bugetul statului" !ine eviden!a altor datorii #i crean!e cu bugetul statului.Se debiteaz":-cu sume virate la buget (5$2);cu sume cuvenite unit"!ii ,datorate de buget,altele decat impozitele #i taxele (77$).Se crediteaz":
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

-cu salariile neridicate prescrise datorate bugetului(426);cu amenzi #i penalitati(67$);cu sume ncasate de la buget pentru varsaminte n plus (5$2). Exemple privind contabilizarea impozitelor #i taxelor . $.Se nregistreaz" impozitul pe profit datorat bugetului: 69$=44$ 673000 2. Se nregistreaz" impozitul pe veniturile din salarii : 42$=444 200000 3.Se nregistreaz" accizele datorate bugetului de stat pe luna curenta: 635=446 2000000 4.Se nregistreaz" unele datorii fiscale aferente perioadei de gestiune: -impozit pe cladiri 200000 -taxa pentru folosirea terenurilor $50000 -taxa asupra mijloacelor de transport 50000 -impozit pe dividende 200000 %= 446 600000 635 400000 457 200000 5.Se platesc la bugetul de stat obliga!iile privind impozitul pe profit,impozit pe salarii #i alte impozite #i taxe: %= 5$2$ 3475000 44$ 675000 444 200000 446 2600000 6.Se nregistreaz" datorii privind : -contributia la fondul special pentru s"n"tate(vnz"ri de alcool #i !ig"ri) -40000 635=447 40000 7.Se platesc datoriile de mai sus: 447=5$2$ 67000

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

CAPITOLUL 5. CONTABILITATEA TREZORERIEI NTREPRINDERILOR


5.1.Delimit!ri "i structuri privind trezoreria ntreprinderilor Trezoreria -definit! general - reprezint! diferen"a ntre activele #i datoriile a c!ror lichiditate #i exigibilitate sunt imediate. n privinta determin!rii trezoreriei se pot utiliza mai multe formule de calcul: 1.Trezoreria=Disponibilit!#i n conturi curente la b!nci,cecuri bancare, numerar, acreditive. 2. Trezoreria= Disponibilit!#i +Titluri de plasament(Tp). 3. Trezoreria= Disponibilit!#i -(Cb+Scc). 4. Trezoreria=( Disponibilit!#i +Tp)-(Cb+Scc+Cr.ced) Cb=credite bancare pe termen scurt;Scc=solduri creditoare ale conturilor curente; Cr.ced=Crean"e cedate Gestiunea trezoreriei regrupeaz! ansamblul deciziilor,regulilor #i procedurilor care asigura la costul cel mai redus mentinerea echilibrului financiar al ntreprinderii. Obiectivul principal al gestiunii trezoreriei este evitarea blocajului financiar ca urmare a ajust!rii zilnice a fluxurilor financiare. n cadrul analizei situatiei financiare pornind de la datele cuprinse n cadrul bilan"ului un loc important il ocupa elaborarea de situatii previzionale privind evolutia trezoreriei. Printre aceste situatii previzionale se num!r! #i bugetul de trezorerie care are drept orizont de previziune anul (exerci"iul financiar) urm!tor. Modelul bugetului de trezorerie se prezint! conform figurii nr.11 . Acest buget se nscrie n orizontul gestiunii bugetare,n cadrul procedurii de stabilire a celorlalte bugete anuale de ntreprindere - bugetul vnz!rilor,bugetul cump!r!rilor etc. n func"ie de evolu"ia soldurilor contului de disponibilit!"i prin bugetul de trezorerie se stabilesc liniile de credit pe termen scurt care trebuie negociate cu sistemul bancar. Totodat! prin acest buget ntreprinderea poate s! verifice m!sura fezabilit!"ii planului de investitii,s! calculeze cheltuielile financiare,contribuind astfel la calculul rezultatului previzional,s! ofere bancherilor,la cererea acestora o serie de date utile analizelor financiare. Introducerea informaticii va permite actualizarea rapid! #i simularea bugetelor de trezorerie mai ales atunci cnd se define#te o gama larg! de variabile: existen"a sau inexisten"a taxelor vamale, termene variabile privind decontarea cu furnizori #i clien"i etc. Stabilirea bugetului de trezorerie se face pe baza metodei ncas!rilor #i pl!"ilor prin aceasta metod! se realizeaza o structurare a fluxurilor dup! natura: fluxuri de cheltuieli #i fluxuri de venituri,precum #i dup! obiectul lor: fluxuri de exploatare, de repartitie,de investitii #i financiare. Bugetul de trezorerie poate fi completat printr-un plan de trezorerie care detaliaza, n situa"ia unei trezorerii negative, sumele prevazute a fi utilizate din m!rimea diferitelor tipuri de credite pe termen scurt primite.

Nicolae Feleag!,Ion Iona#cu,Contabilitate financiar!, Editura Economic!,1993, vol.3,pag.139.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Figura Nr.1

BUGETUL DE TREZORERIE
Total I F M A M I I A S O N D

Fluxuri financiare ncas!ri: -din exploatare -din afara exploat!rii Total Pl!#i din exploatare: -cump!r!ri -cheltuieli salariale -impozite "i taxe Total Pl!#i n afara exploat!rii: - cheltuieli financiare pe temen lung -impozit pe profit -dividende, ramburs!ri de mprumuturi Total Sold ncas!ri-pl!#i Sold cumulat naintea finan#!rilor Cheltuieli financiare pe termen scurt Soldul cumulat de acoperit dup! plata cheltuielilor financiare pe termen scurt

Soldul ini#ial

5.2. Contabilitatea titlurilor de plasament Titlurile de plasament constau din ac"iuni sau obliga"iuni cump!rate de titularul de patrimoniu n scop speculativ. Titlurile de plasament sunt evaluate n 4 momente: 1. La intrare -valoarea de intrare - pentru titlurile de plasament achizi"ionate cu titlu oneros contabilizarea se face la costul lor de achizi"ie reprezentat de valoarea determinat! n urma unui contract de achizi"ie.De remarcat c! cheltuielile accesorii de cump!rare nu fac parte din costul de achizi"ie, ci din cheltuieli. 2. La inventar titlurile de plasament sunt evaluate la valoarea lor actuala,adica:la cursul mediu al ultimei luni,pentru titlurile cotate,sau,la valoarea probabil! de negociere,pentru titlurile necotate.n realizarea procesului inventarierii trebuie s! se precizeze pentru fiecare categorie de titluri de plasament: num!rul de titluri,pre"ul de cump!rare,modul de evaluare #i valoarea actual! care rezult! din aplicarea acestui mod de evaluare. 3. Valoarea la nchiderea exerci"iului impune comparatia ntre valoarea de inventar #i valoarea de achizitie.Determinarea cuantumului eventualelor provizioane pentru depreciere se face pornind de la evaluarea la un pre" de cump!rare mediu ponderat. 4. La iesirea lor din patrimoniu titlurile de plasament vor fi evaluate la pre"ul de cump!rare. Pentru contabilizarea operatiei de vnzare se nregistreaz! sc!derea din eviden"a contabil! la valoarea contabil! (de intrare) a titlurilor ,valoare care este data de valoarea bruta a acestora,mai pu"in provizioanele ce se nregistreaz! pe cheltuieli pentru compensarea eventualelor deprecieri. Contul 502 "Actiuni proprii" cont de activ "ine eviden"a ac"iunilor proprii ,r!scump!rate. Debit 502 Credit -costul de achizitie al ac"iunilor -valoarea ac"iunilor proprii rascump!rate proprii rascump!rate(509,512,531) asocia"ilor,angajatilor sau tertilor(456,512,531) -diferen"a nefavorabila ntre pre"ul de achizitie #i pre"ul de cesiune(664)
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Contul 503 "Actiuni" cont de activ "ine eviden"a ac"iunilor cotate #i recotate ,cump!rate n vederea ob"inerii de venituri financiare pe termen scurt . Debit 503 Credit valoarea la costul de achizitie al -valoarea ac"iunilor cedate(512,531) ac"iunilor cump!rate(509,512,531) -diferen"a nefavorabila aferenta ac"iunilor cedate(664) Contul 505 "Obligatiuni emise #i rascump!rate"cont de activ "ine eviden"a obliga"iunilor emise #i rascump!rate . Debit 505 Credit valoarea obliga"iunilor rascump!rate -valoarea ac"iunilor rascump!rate ( 509, 512, 531) anulate(161) Contul 506 "Obligatiuni" cont de activ "ine eviden"a obliga"iunilor cump!rate . Debit 506 Credit -valoarea la costul de achizitie a -valoarea obliga"iunilor cedate (512,531) obliga"iunilor cump!rate(509,512, -diferen"a nefavorabila aferenta obliga"iunilor 531) cedate(664) Contul 508"Alte titluri de plasament #i crean"e asimilate"cont de activ tin eviden"a altor titluri de plasament #i crean"e asimilate cump!rate. Debit 508 Credit valoarea la cost de achizitie a -valoarea altor titluri de plasament cedate(512,531) altor titluri de plasament #i crean"e -diferen"a nefavorabil! aferenta titlurilor cedate(664) asimilate cump!rate(509,512,531) Contul 509"Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament cont de pasiv ce "ine eviden"a varsamintelor de efectuat pentru titlurile de plasament cump!rate. Debit 509 Credit -valoarea achitata a titlurilor de -valoarea datorata pentru titlurile de plasament plasament cump!rate (512,531) cump!rate (502,503,505,506,508) Contabilizarea opera"iilor privind titlurile de plasament Achizi"ionarea de titluri de plasament O societate cump!ra 5000 ac"iuni cu intentia de a le revinde #i de a realiza un cistig.Pre"ul unitar de achizitie este de 10.000 lei iar partea eliberata a ac"iunilor este de 60%.Cheltuieli legate de achizi"ionarea titlurilor -comision 2,5% valoarea tranzac"iei . 1.Se nregistreaz! achizi"ionarea a 5000 ac"iuni x 1000 lei =50.000.000 lei. Sume pl!tite imediat 50.000.000x60% =30.000.000 lei Sume datorate =20.000.000 lei 503= % 50.000.000 5121 30.000.000 509 20.000.000 2.Se nregistreaz! cheltuieli ocazionate cu achizi"ionarea titlurilor de plasament: comision:30.000.000x2,5%=750.000 622 = 401 750.000 3.Se nregistreaz! varsamintele efectuate ulterior precum #i plata cheltuielilor . % =5121 20.885.000 509 20.000.000 401 750.000
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Vnzarea titlurilor de plasament O societate vinde 2 pachete de ac"iuni ,#i anume :10.000 ac"iuni cump!rate la 10.000 lei/ac"iune #i 5.000 ac"iuni cump!rate la 6.000 lei/ ac"iune, ce sunt vndute cu 15.500 lei/ac"iune #i respectiv 4.600 lei/ac"iune . Cheltuielile generate de vnzarea primului pachet comision 2% din vnzare ,al doilea pachet comsion 1,5% din valoarea tranzac"iei. Exist! un provizion constituit pentru al doilea pachet :7.500.000 lei. 1.nregistrarea vinzarii primului pachet : Pret cump!rare :10.000x10.000=100.000.000 Pret vnzare : 10.000x15.500=155.000.000 Diferen"a (venit) = 55.000.000 5121=% 155.000.000 503 100.000.000 764 55.000.000 2.Se nregistreaz! cheltuieli aferente vnz!rii primului pachet : 155.000.000 x 2% =3.100.000 622= 5121 3.100.000 3.Se nregistreaz! vnzarea celui de-al doilea pachet : Pret cump!rare 5.000x6.000 =30.000.000 Pret vnzare 5.000x4.600 =23.000.000 Diferen"e (cheltuieli) = 7.000.000 % = 503 30.000.000 5121 23.000.000 664 7.000.000 4.Se anuleaza provizionul aferent pachetului doi : 590 = 7863"Venituri din provizioane pentru deprecieri " 7.500.000 5.Se nregistreaz! cheltuielile generate de vnzarea pachetului doi: -23.000.000 x 1,5%=345.000 622 = 5121 345.000 5.3. Contabilitatea conturilor la b!nci, numerarului n casierie "i altor valori Contul 511"Valori de ncasat " este un cont de activ ce "ine eviden"a valorilor de ncasat,cum sunt cecurile #i efectele comerciale primite de la clien"i . Cecurile bancare sunt nscrisuri pe care posesorul unui cont curent dispune plata unei sume de bani n favoarea unui tert n condi"iile existen"ei unui depozit bancar (are bani n cont). Cecul bancar este un instrument diferit de carnetul cec cu limita de suma . Debit 511 Credit -valoarea #i a efectelor comerciale -valoarea cecurilor #i a efectelor comerciale primite de la clien"i (411,413) ncasate (512) -valoarea sconturilor acordate(667) Contul 512 "Conturi curente la b!nci" este un cont bifunc"ional ce "ine eviden"a disponibilit!"ilor n lei #i devize ,a carnetelor de cecuri #i a sumelor n curs de decontare .Contul este detaliat pe urm!toarele conturi sintetice de gradul doi: -5121"Conturi la b!nci n lei" -5124"Conturi la b!nci n devize" -5125"Sume n curs de decontare" -5126"Carnete de cecuri cu limita de suma" Contul 5121"Conturi la b!nci n lei"se debiteaz! cu ncas!rile n cont bancar #i se crediteaz! cu pl!"ile efectuate din acest cont. Dac! disponibilit!"ile existente la un moment dat n cont acopera integral volumul pl!"ilor atunci contul 5121 func"ioneaz! ca un cont de activ #i prezint! sold debitor. n situa"ia n care disponibilit!"ile din cont sunt insuficiente pentru acoperirea pl!"ilor angajate la un moment dat, n baza actelor de
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

credit bancar banca poate acorda un credit pn! la limita acoperirii integrale a sumelor nscrise n documentele remise spre plata. n acest caz 5121 func"ioneaza ca un cont de pasiv #i prezinta sold creditor reprezint! creditul acordat de banca prin contul curent de disponibil. 5121 = % "Conturi la b!nci n lei 581 Sumele depuse din "Viramente interne" casierie, carnete de cecuri sau acreditive 411 Sumele primite de la "Clien"i" clien"i 456 Sumele depuse ca aport "Decont!ri cu ac"ionarii privind la capitalul social capitalul" 461 Sumele ncasate de la "Debitori diver#i" debitori diver#i 462 Sumele primite n cont #i "Creditori diver#i" necuvenite unit!"ii 7xx Diverse venituri "Venituri" % = 5121 "Conturi la b!nci n lei" 581 Sumele virate n alte conturi "Viramente interne" de trezorerie 401 Achitarea obliga"iilor fa"! de "Furnizori" furnizori 431 Virarea la destina"ie a CAS"Asigur!ri sociale" ului 446 Plata accizelor, alte "Alte impozite, taxe #i v!rs!minte asimilate v!rs!minte asimilate 427 Virare la destina"ie a "Re"ineri din renumera"ii re"inerilor din drepturile datorate ter"ilor" b!ne#ti cuvenite salaria"ilor 6xx Diverse cheltuieli achitate "Cheltuieli" prin contul de la banc! Operatiunile bancare n devize sunt reflectate de contul 5124 "Conturi la b!nci n devize ", care n m!sura n care b!ncile acorda credite n devize pentru activit!"i curente este cont bifunc"ional. Contul 5124 se desf!#oara pe fiecare banca n parte unde s-a deschis un asemenea cont cu gestionarea distincta a fiecarei valute. Operatiunile bancare n devize se contabilizeaz! att n devize ct #i n lei . Normele contabile prev!d ca operatiunile n conturile n devize s! se nregistreze n contabilitate la cursul zilei . Diferen"ele favorabile de curs valutar se nregistreaz! n articolul 765 "Venituri din diferen"e de curs valutar ", iar cele nefavorabile n articolul 665 "Cheltuieli din diferen"e de curs valutar". Contul 5125 "Sume n curs de decontare ",este un cont de activ ce reflecta sumele virate sau depuse la b!nci sau prin mandat postal de c!tre ter"i pe baza de documente prezentate unit!"ii patrimoniale #i neap!rute nc! n extrasele de cont, #i pentru sumele virate pentru cump!rarea de valut! la licita"ie. Se debiteaz! cu aceste
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

sume #i se crediteaz! la aparitia acestor sume n extrasul de cont. Soldul debitor reprezint! sumele virate de ter"i pentru care s-au prezentat documente dar care nu au ap!rut n extrasul de cont. Contul 5126 "Carnete de cecuri ", este un cont de activ ce eviden"iaz! sumele disponibile pentru pl!"i cu carnete de cecuri. Se debiteaz! cu sumele nscrise n contul de cecuri #i se crediteaz! cu pl!"ile efectuate. Creditele bancare pe termen scurt sunt urmarite prin contul 519, cont de pasiv ce reflect! creditele acordate de banc! cu termen de rambursare mai mic de un an. Debit 519 Credit -credite bancare rambursate #i -credite bancare pe termen scurt primite dobnzile pl!tite (512) (512) prin conturi bancare distincte. -dobnzi aferente(666) Contul 518 "Dobnzi",este un cont bifunc"ional care "ine eviden"a dobnzilor datorate precum #i a dobnzi de ncasat,aferente creditelor acordate de b!nci n contul ,respectiv aferente disponibilit!"ilor aflate n contul curent.Dobnzile datorate #i cele de ncasat,aferente exerci"iului n curs,se nregistreaz! la cheltuieli financiare respectiv venituri financiare. Debit 5186 "Dobnzi de pl!tit"(cont de pasiv) Credit -plata dobnzilor datorate (5121) -nregistrarea dobnzilor datorate aferente exerci"iului(666) Debit 5187 "Dobnzi de ncasat "(cont de activ) Credit -nregistrarea dobnzilor de ncasat -ncasarea dobnzilor aferente aferente disponibilit!"ilor aflate disponibilit!"ilor n cont la b!nci(5121) n cont la b!nci (766) Exemple: 1. O societate primeste de la unul din clien"i un cec pentru suma de 25000000 lei reprezentnd contravaloarea produselor livrate anterior: 5112 "Cecuri de ncasat"=411 25000000 2. Se ncaseaz! cecul depus la banca (remiterea cecului la banc! spre ncasare nu se contabilizeaz!): 5121=5112 25000000 3. O societate emite o cambie acceptat! la plat! de c!tre client pentru suma de 3540000 lei: 413"Efecte de primit"=411 3540000 4. Remite efectul comercial spre scontare la banc!: 5114 = 413 3540000 "Efecte remise spre scontare" 5. Se nregistreaz! scontarea la banc! cu urm!toarele date: Suma net! ncasat! 3200000 Scont pl!tit 340000 Comision bancar 32000 % = 5114 3540000 5121 3200000 667 340000 627 = 5121 32000 6. Se nregistreaz! dobnzile cuvenite pentru disponibilit!"ile aflate n conturile curente: 5187"Dobnzi de ncasat" = 766 20000 7. Se ncaseaz! dobnzile cuvenite: 5121 = 5187 20000
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

8. Se nregistreaz! dobnzi datorate aferente creditelor acordate de banca n contul curent: 666 = 5186"Dobnzi de platit" 30000 9. Se pl!tesc dobnzile datorate : 5186 = 5121 30000 10. Se ncaseaz! o crean"! fa"! de un client n suma de 4000000,diferen"e favorabile de curs valutar 550000: 5124 = % 4000000 411 3450000 765 550000 11. Se primeste un credit bancar pe termen scurt de la banca n suma de 10000000: 5121 = 5191"Credite bancare pe termen scurt" 10000000 12.Se nregistreaz! dobnda datorat! aferent!: 666 = 5198"Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt" 12000000 13. Se ramburseaz! creditul: 5191 = 5121 10000000 14. Se pl!te#te dobnda aferent!: 5198 = 5121 12000000 Contabilitatea decont!rilor n numerar #i n valut! se realizeaza prin intermediul contului 531"Casa", cont de activ care se debiteaz! cu ncasarile n numerar #i se crediteaz! cu pl!"ile n numerar. Soldul debitor al contului reflecta numerarul, n lei #i n valut!, existent n casieria unit!"ii. Contabilizarea distinct! a operatiunilor n lei #i n devize impune desf!#urarea pe dou! conturi de gradul II: -5311 "Casa n lei", -5314 "Casa n devize". Se debiteaz! cu sumele ncasate n numerar. 5311 = "Casa n lei" %

581 Ridic!ri de numerar din "Viramente interne" contul de la banc! 455 Sumele depuse n numerar "Asocia"i conturi curente" de asocia"i 456 Sumele depuse ca aport n "Decont!ri cu asocia"ii privind numerar la capitalul social capitalul" 461 Sumele ncasate de la "Debitori diver#i" debitori 462 Sumele ncasate de la "Creditori" creditori 7xx Diverse venituri ncasate n "Venituri" numerar Se crediteaz! cu sumele pl!tite n numerar: % = 5311 "Casa n lei" 581 Sumele depuse n cont la banc! "Viramente interne" 201 Pl!"i efectuate pentru constituirea "Cheltuieli de constituire" societ!"ii 401 Pl!"i c!tre furnizori "Furnizori"
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Acordarea de avansuri n numerar personalului pentru procur!ri de bunuri, cheltuieli de transport, delegare, deta#are 6xx Diverse cheltuieli achitate n "Cheltuieli" numerar Soldul final debitor reflect! numerarul existent n casierie la un moment dat. Contul 532 "Alte valori" ce "ine eviden"a bunurilor valorice,timbre fiscale,bilete tratament ,tichete c!l!torii,#.a. este un cont de activ. Debit 532 Credit valoarea bonurilor valorice,timbre, -valoarea bonurilor valorice #.a. trecute pe achizi"ionate (301, 401,531) cheltuieli (601,624, 625,626 etc.). Contul 541"Acreditive" este un cont de activ ce "ine eviden"a acreditivelor deschise la b!nci pentru efectuarea de pl!"i n favoarea ter"ilor. Debit 541 Credit sume virate n conturi acreditive(581) -sume pl!tite tertilor (401,404) -diferen"a favorabila cursului valutar -sume virate n contul curent(581) aferenta soldului acreditivelor n -diferen"a nefavorabila cursului valutar (665) devize (765) Contul 581 "Viramente interne" este un cont de activ. Debit 581 Credit sume virate dintr-un cont de -sume intrate ntr-un cont de trezorerie trezorerie n alt cont (512,531,541, din alt cont de trezorerie (522,531,541,542) 542) Nu are sold la finele perioadei. Contul 590 "Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament" este un cont de pasiv. Debit 590 Credit -sumele reprezentind diminuarea -sume reprezentind constuirea sau sau anularea provizioanelor (786) majorarea provizioanelor aferente deprecierii titlurilor de plasament constatate cu ocazia inventarului (686) Exemple : 1.Se acorda un avans de trezorerie n suma de 500$ directorului unit!"ii n vederea unei deplasari n str!in!tate, curs de schimb n vigoare 23500 lei /$: 542 = 5314 11.750.000 2.La intoarcerea din deplasare se justifica cheltuieli efectuate pe baza de documente n sum! de 498$, restul depunndu-se n casierie , cursul de schimb n vigoare fiind de 23800 lei/$: 625=542 11.703.000 (=498$x23500 lei/$) 5314= % 47.600 542 47.000 765 600 3.Se deschide un acreditiv n devize n suma de 10.000 $, cursul de schimb fiind de 23.500 lei/$: 581=5124 235.000.000
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

421 "Personal remunera"ii datorate" 542 "Avansuri de trezorerie"

Plata salariilor

541=581 235.000.000 4.Se pl!te#te factura unui furnizor pentru suma de 10.000$, cursul valutar la data pl!"ii fiind de 23.800 lei/$: 401=541 238.000.000 5.Se regularizeaza soldul contului 541: 541=765 3.000.000 6.Se achizi"ioneaza timbre po#tale n valoare de 100000 lei : 532=5311 100000 7.Se elibereaza timbre postale n consum n valoare de 4800 lei: 626=532 48000 8.Se constituie un provizion pentru deprecierea titlurilor de plasament: 6863=590 500000 9.Se suplimenteaza provizionul cu suma de 2000000 lei: 6863=590 2000000 10.Se anuleaza provizionul la vnzarea titlurilor de plasament: 590=7863 2500000 11.Se depune n cont curent numerar ob"inut din vnz!ri: 581=5311 15000000 5121=581 15000000 12.Se ridica numerar din contul curent n vederea pl!"ii salariilor : 581=5121 40000000 5311=581 40000000 13. Se vinde valut! la casa de schimb n suma de 1000$, cursul valutar la vnzare fiind de 23.700 lei/$, cursul valutar la cump!rare 23.500 lei/$, comisionul casei de schimb fiind de 0,5%: 5311= % 23.818.500 5314 23.500.000 768 200.000 708 118.500 14. Se nregistreaz! virarea sumei de 2,380 miliarde lei pentru cump!rarea de valut! la licita"ie de pe pia"a interbancar!: 581=5121 2.380.000.000 5125=581 2.380.000.000 15. Se nregistreaz! cump!rarea a 100.000$, cursul de schimb fiind de 23.800 lei/$: 581=5125 2.380.000.000 5124=581 2.380.000.000

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

CAPITOLUL 6. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR !I VENITURILOR.


6.". Sistemul informa#ional contabil al cheltuielilor Informa!ia final" privind m"rimea cheltuielilor efectuate este rezultatul prelucr"rii datelor privind consumurile #i pl"!ile n cadrul celor 3 subsisteme cunoscute : - subsistemul de documente, - subsistemul eviden!ei tehnic operative, - subsistemul conturilor. Subsistemul de documente privind cheltuielile cuprinde documentele ntocmite la locul #i n momentul efectu"rii opera!iilor #i cuprinde : - factura, atunci cnd cheltuiala este generat" de o obliga!ie fa!" de ter!i ; - documentele externe, cum sunt extrasul de cont, poli!a de asigurare, chitan!a, chitan!a fiscal", borderoul bancar etc. ; - documentele interne, cum sunt bonul de consum, fi#a limit" de consum, statul de salarii, decontul de cheltuieli, scaden!arul cheltuielilor efectuate n avans, situa!ia de calcul a amortismentelor #i provizioanelor #i alte documente. Subsistemul eviden!ei tehnic operative cuprinde o serie de documente : situa!ii, borderouri, jurnale #i registre, care se ntocmesc periodic la nivelul subunit"!ilor #i a unit"!ii prin prelucrarea datelor din documentele primare. Cu ajutorul acestora se determin" o serie de indicatori necesari conducerii operative a activit"!ii curente. Dintre acestea amintim : - jurnalul privind consumurile #i alte ie#iri de materiale ; - jurnalul privind salariile #i contribu!ia la asigur"rile sociale de stat ; - jurnalul privind repartizarea #i decontarea cheltuielilor de produc!ie ; - desf"#ur"torul indemniza!iilor pl"tite n contul asigur"rilor sociale de stat; - situa!ia privind avansurile spre decontare ; - registrul pentru eviden!a cheltuielilor #i altor opera!ii. Cheltuielile sunt reprezentate de totalitatea opera!iilor economice care afecteaz" patrimoniul ntreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi, de exemplu, consumul de materiale, sau prin m"rirea pasivului ca, de exemplu, nregistrarea obliga!iei de plat" pentru utilit"!i prestate de ter!i (ap", gaze, curent electric).1 Cadrul general al IASC - vol. II din Ordinul Ministerului Finan!elor nr. 94/20012define#te cheltuielile ca fiind diminu$ri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form$ de ie%iri sau sc$deri ale valorii activelor sau cre%teri ale datoriilor, care se concretizeaz$ in reduceri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuiri c$tre ac#ionari. Recunoa#terea cheltuielilor in contul de profit #i pierdere are loc simultan cu recunoa#terea cre#terii datoriilor sau reducerii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea mijloacelor fixe). Cheltuielile includ pierderile, precum #i acele cheltuieli care apar n procesul desf"#ur"rii activit"!ilor curente ale ntreprinderii. De exemplu, cheltuielile ce apar n cursul activit"!ilor curente ale ntreprinderii includ costul vnz"rilor, salariile #i amortizarea. Ele se reg"sesc, de obicei, sub forma ie#irilor sau sc"derii valorii activelor, cum ar fi numerarul sau echivalentele numerarului, stocurile, terenurile #i mijloacele fixe.
Pntea,I.P. coord. - Contabilitatea financiar" a agen!ilor economici din Romnia, Ed.Intelcredo , Deva, 1995. 2 Monitorul Oficial al Romniei nr. 85 / 20.02.2001.
1

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Pierderile reprezint" alte elemente care corespund defini!iei cheltuielilor #i care pot ap"rea sau nu pe parcursul desf"#ur"rii activit"!ilor curente ale ntreprinderii. Pierderile reprezint" diminu"ri ale beneficiilor economice #i din acest punct de vedere nu difer" ca natur" de alte tipuri de cheltuieli. Prin urmare, n acest cadru general ele nu sunt considerate ca structur" distinct". n categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, cele rezultate din dezastre cum ar fi inunda!iile, precum #i cele rezultate din ie#irea activelor pe termen lung. De asemenea, defini!ia cheltuielilor include #i pierderile nerealizate, de exemplu cele rezultate din cre#terea cursului de schimb valutar n cazul unor mprumuturi pe care ntreprinderea le-a contractat n valut". De obicei, n contul de profit #i pierdere prezentarea pierderilor se efectueaz" distinct, datorit" importan!ei cunoa#terii existen!ei #i valorii acestora n procesul decizional. Pierderile sunt raportate, de regul", la valoarea net", exclusiv veniturile aferente. Cheltuielile ce fac obiectul contabilit"!ii financiare se grupeaz", de asemenea, pe feluri de cheltuieli, dup" natura lor, astfel : a) Cheltuieli de exploatare, care cuprind : - cheltuielile privind consumurile de materii prime, materialele auxiliare, combustibilul, ambalajele, piesele de schimb, semin!ele #i materialele de plantat, furajele #i alte materiale consumabile, costul de achizi!ie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora, costul de achizi!ie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor, costul de achizi!ie al energiei #i apei consumate, costul de achizi!ie al animalelor #i p"s"rilor #i costul m"rfurilor vndute ; - cheltuielile cu lucr"rile #i serviciile executate de ter!i : ntre!inere #i repara!ii, redeven!e, loca!ii de gestiune #i chirii, studii #i cercet"ri, inclusiv sumele pl"tite pentru contractele de cercetare, cheltuielile cu alte servicii executate de ter!i (colabor"ri, comisioane, onorarii, cheltuieli de protocol, reclam", publicitate, transport de bunuri #i personal, deplas"ri, deta#"ri #i transfer"ri, po#t" #i taxe de telecomunica!ii, servicii bancare #i altele) ; - cheltuielile cu impozitele, taxele #i v"rs"mintele asimilate suportate de unitatea patrimonial" ca impozitul suplimentar pe salarii, impozitul pe cl"diri, alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate (taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport #i altele) ; - cheltuielile cu personalul ca salariile #i alte drepturi de personal, asigur"rile #i protec!ia social", contribu!ia unit"!ii la sigur"rile sociale #i pentru ajutorul de #omaj, cheltuielile cu preg"tirea #i perfec!ionarea profesional" #i alte cheltuieli cu personalul suportate de unitatea patrimonial"; - alte cheltuieli de exploatare, cum ar fi pierderile din crean!e, desp"gubiri, amenzi #i penalit"!i, dona!ii #i subven!ii acordate, cheltuielile privind activele cedate #i alte cheltuieli de exploatare. b) Cheltuieli financiare care cuprind : - pierderile din crean!e legate de participa!ii ; - pierderile din vnzarea titlurilor de plasament ; - diferen!ele nefavorabile de curs valutar din opera!iile curente #i disponibilit"!ile de devize ; - dobnzile curente aferente mprumuturilor primite #i altor datorii privind exerci!iul n curs ; - sconturi acordate clien!ilor ; - alte cheltuieli financiare (pierderi din crean!e de natur" financiar" #i altele). c) Cheltuieli extraordinare, reprezentnd acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normal", curent" a unit"!ii patrimoniale #i se refer" la cheltuielile privind calamit"!ile #i alte evenimente extraordinare.
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Important de subliniat este faptul c" potrivit Ordinului Ministerului Finan!elor nr. 94/2001, cheltuielile privind anumite opera!ii de gestiune (desp"gubiri, amenzi, penalit"!i #i lipsuri de inventar, dona!ii #i subven!ii acordate), precum #i cheltuielile privind activele cedate care erau asimilate la cheltuieli excep!ionale, au devenit cheltuieli de exploatare prin includerea lor n contul 658 Alte cheltuieli de exploatare care are n prezent urm"toarele conturi sintetice de gradul II : 6581 Desp"gubiri, amenzi #i penalit"!i 6582 Dona!ii #i subven!ii acordate 6583 Cheltuieli privind activele cedate 6588 Alte cheltuieli de exploatare Cheltuielile excep!ionale au devenit cheltuieli extraordinare, contabilizndu-se n contul 671 Cheltuieli privind calamit"!ile #i alte evenimente similare. d) Cheltuieli cu amortiz"rile cuprind amortizarea imobiliz"rilor necorporale #i corporale. e) Cheltuieli cu provizioanele, formate din : - provizioane pentru riscuri #i cheltuieli ; - provizioane privind deprecierea imobiliz"rilor ; - provizioane pentru deprecierea stocurilor #i produc!iei n curs de execu!ie ; - provizioane pentru deprecierea crean!elor #i provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament ; - amortizarea primelor de rambursare a obliga!iunilor ; - provizioane reglementate. n raport"rile fiscale cheltuielile cu amortiz"rile #i provizioanele se regrupeaz" n func!ie de natura lor #i se include, dup" caz, n cheltuielile de exploatare, cheltuielile financiare sau cheltuielile excep!ionale. f) Cheltuieli cu impozitul pe profit ce se datoreaz" lunar statului, cu definitivare la sfr#itul exerci!iului. n declara!iile fiscale, cheltuielile privind impozitul pe profit se reg"sesc n cadrul cheltuielilor pentru exploatare, de#i impozitul pe profit prive#te rezultatul financiar din toate cele trei activit"!i : exploatare, financiar", excep!ional". Toate conturile sintetice de cheltuieli func!ioneaz" dup" regulile conturilor de activ, de#i ele nu sunt conturi patrimoniale, ci de rezultate. Ca atare, ele se debiteaz" cu cheltuielile efectuate n cursul lunii #i se crediteaz" la sfr#itul lunii cnd cheltuielile ocazionate se trec asupra rezultatului exerci!iului. La sfr#itul lunii conturile de cheltuieli nu prezint" sold, acest lucru datorndu-se necesit"!ii de nchidere lunar" a conturilor de cheltuieli la contul 121 Profit #i pierdere. n mod normal, debitul contului 121 Profit #i pierdere ar trebui s" poat" fi calculat n orice moment prin nsumarea rulajelor debitoare ale tuturor conturilor de cheltuieli deschise n contabilitatea firmei ; la fel, creditul contului 121 trebuie s" poat" fi ob!inut prin suma rulajelor creditoare ale tuturor conturilor din clasa 7. Aceast" corela!ie trebuie s" fie reflectat" #i n momentul n care se completeaz" la finele anului contul de profit #i pierdere, component" a bilan!ului contabil. Pot ap"rea distorsiuni ntre debitul, respectiv creditul contului 121 Profit #i pierdere #i suma rulajelor debitoare ale conturilor de cheltuieli, respectiv suma rulajelor creditoare ale conturilor de venituri ca urmare a unor situa!ii : - corec!ii ale nregistr"rilor n contabilitate prin punerea n coresponden!" a unui cont de cheltuieli cu alt cont de cheltuieli sau a unui cont de venituri cu alt cont de venituri ; - storn"ri n negru ale opera!iilor nregistrate n conturile de cheltuieli sau venituri ; - nregistr"ri de sume pe creditul conturilor de cheltuieli sau pe debitul conturilor de venituri n coresponden!" cu alt cont dect 121.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

6.2. Sistemul informa#ional contabil al veniturilor Subsistemul de documente privind veniturile ob!inute cuprinde : - factura, atunci cnd venitul este generat de o crean!" ; - documentele externe, cum ar fi chitan!a fiscal" ; - documentele interne privind produc!ia stocat" #i imobilizat", cum sunt bonul de predare, procesul verbal de recep!ie etc. Subsistemul eviden!ei tehnic operative privind veniturile ob!inute cuprinde urm"toarele documente : - jurnalul privind vnzarea produselor #i alte ie#iri ; - jurnalul pentru vnzarea m"rfurilor #i alte ie#iri ; - registrul pentru eviden!a veniturilor #i altele. Veniturile sunt reprezentate de totalitatea opera!iilor economice care afecteaz" patrimoniul ntreprinderii prin m"rirea activului, dac" se fac ncas"ri n numerar, sau dac" se nregistreaz" n prealabil crean!ele asupra clien!ilor, sau prin diminuarea provizioanelor, dac" acestea r"mn f"r" obiect. Cadrul general al IASC - vol. II din Ordinul Ministerului Finan!elor nr. 94/20013define#te veniturile ca fiind cre%teri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intr$ri sau cre%teri ale activelor sau descre%teri ale datoriilor, care se concretizeaz$ in cre%teri ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din contribu#ii ale ac#ionarilor. Recunoa#terea veniturilor n contul de profit #i pierdere se realizeaz" simultan cu recunoa#terea cre#terii activelor sau reducerii datoriilor (de exemplu cre#terea net" a activelor rezultat" din vnzarea produselor sau serviciilor sau descre#terea datoriilor ca rezultat al anul"rii unei datorii). Veniturile includ att venituri din activit"!ile curente, ct #i c#tiguri din orice alte surse. Veniturile din activit"!ile curente se pot reg"si sub diferite denumiri cum ar fi vnz"ri, comisioane, dobnzi, dividende, redeven!e #i chirii. C#tigurile reprezint" alte elemente care corespund defini!iei veniturilor #i pot ap"rea sau nu ca rezultat al activit"!ii curente a ntreprinderii. C#tigurile reprezint" cre#teri ale beneficiilor economice #i din acest punct de vedere nu difer" ca natur" de venituri. Prin urmare, n acest cadru c#tigurile nu sunt privite ca elemente separate. C#tigurile includ, de exemplu, sumele rezultate n urma ie#irii activelor pe termen mediu #i lung. Defini!ia veniturilor include totodat" #i c#tigurile nerealizate, de exemplu cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament #i cele rezultate din cre#terea valorii contabile a activelor pe termen lung. Prezentarea c#tigurilor n contul de profit #i pierdere se realizeaz", de obicei, distinct, deoarece cunoa#terea existen!ei acestora este important" pentru procesul decizional. C#tigurile sunt prezentate, de regul", la valoarea net", exclusiv cheltuielile aferente. Veniturile pot fi utilizate pentru achizi!ionarea de active sau pentru cre#terea valorii diferitelor tipuri de active, de exemplu numerar, crean!e, bunuri #i servicii primite n schimbul bunurilor #i serviciilor furnizate. Veniturile pot rezulta, de asemenea, din lichidarea datoriilor. De exemplu, o ntreprindere poate furniza bunuri #i servicii unui creditor n scopul lichid"rii unei datorii legate de un credit n derulare. Organizarea contabilit"!ii veniturilor are n vedere gruparea acestora pe categorii de venituri dup" natura lor, astfel : a) Venituri din exploatare, care cuprind :

Monitorul Oficial al Romniei nr. 85 / 20.02.2001.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

- cifra de afaceri venituri din vnzarea produselor, m"rfurilor, lucr"rilor executate #i din prestarea de servicii ; ele se nregistreaz" n momentul pred"rii bunurilor c"tre cump"r"tori, al livr"rii lor pe baza facturii sau n alte condi!ii prev"zute n contract, care atest" transferul de proprietate a bunurilor respective asupra clien!ilor ; - veniturile din produc!ia stocat", reprezentnd varia!ia n plus (cre#tere) sau n minus (reducere) ntre valoarea la cost de produc!ie a stocurilor de produse #i a produc!iei n curs de la finele perioadei #i valoarea stocurilor ini!iale ale produselor #i produc!iei n curs, nelund n calcul provizioanele pentru depreciere constituite (varia!ia stocurilor) ; - veniturile din produc!ia de imobiliz"ri, reprezentnd costul lucr"rilor #i cheltuielilor efectuate de unitatea patrimonial" pentru ea ns"#i, care se nregistreaz" ca active imobilizate, corporale #i necorporale ; - venituri din subven!ii de exploatare, reprezentnd subven!iile primite pentru acoperirea diferen!elor de pre! #i pentru acoperirea pierderilor, precum #i alte subven!ii (finan!area activit"!ii de cercetare #i alte finan!"ri) de care beneficiaz" unitatea patrimonial" din partea statului, a colectivit"!ilor publice sau a altor unit"!i patrimoniale ; - alte venituri din exploatarea curent", cuprinznd veniturile din crean!e recuperate #i alte venituri din exploatare. n leg"tur" cu veniturile din exploatare sunt necesare dou" preciz"ri : 1) veniturile realizate n avans, reprezentnd ncas"ri sau crean!e aferente unor bunuri nelivrate, unor lucr"ri sau presta!ii neefectuate nu se consider" venituri ale exerci!iului, acestea nregistrndu-se n contabilitate ntr-un cont distinct ce face parte din clasa 4 Conturi de ter!i ; 2) veniturile exerci!iului provenite din vnzarea produselor, lucr"rilor executate #i din prestarea serviciilor #i alte venituri din exploatare, mai pu!in rabaturile, remizele #i alte reduceri acordate clien!ilor, formeaz" cifra de afaceri a unit"!ii. b) Veniturile financiare, cuprinznd : venituri din participa!ii, venituri din alte imobiliz"ri financiare, venituri din crean!e imobilizate, venituri din titluri de plasament, venituri din diferen!e de curs valutar, venituri din dobnzi, venituri din sconturi ob!inute #i alte venituri financiare. c) Venituri extraordinare, reprezentnd acele venituri care nu sunt legate de activitatea normal", curent" a unit"!ii patrimoniale #i se refer" la veniturile din subven!ii pentru evenimente extraordinare #i altele asimilate. Potrivit Ordinului Ministerului Finan!elor nr. 94/2001, anumite venituri considerate excep!ionale au fost transferate n contul 758 Alte venituri din exploatare, prin crearea urm"toarelor conturi sintetice de gradul II : 7581 Venituri din desp"gubiri, amenzi #i penalit"!i 7582 Venituri din dona!ii #i subven!ii 7583 Venituri din vnzarea activelor #i din alte opera!ii de capital 7584 Venituri din subven!ii pentru investi!ii Veniturile excep!ionale au devenit venituri extraordinare, contabilizate n contul 771 Venituri din subven!ii #i evenimente extraordinare #i altele asimilate. d) Venituri din provizioane #i ajustarea la infla!ie De men!ionat c", n raport"rile fiscale, diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se regrupeaz" #i se include la venituri din exploatare, venituri financiare sau venituri excep!ionale, n func!ie de natura opera!iilor care le-au generat. Contabilitatea veniturilor se realizeaz" cu ajutorul unor conturi sintetice de gradul I #i II ce fac parte din urm"toarele grupe ale clasei 7 Conturi de venituri : 70 Cifra de afaceri 71 Varia!ia stocurilor 72 Venituri din produc!ia de imobiliz"ri 74 Venituri din subven!ii de exploatare 75 Alte venituri din exploatare
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

76 Venituri financiare 77 Venituri extraordinare 78 Venituri din provizioane #i ajustarea la infla!ie Conturile de venituri nu se ncadreaz" n categoria conturilor bilan!iere pentru c" la sfr#it de lun" nu prezint" sold. Ele func!ioneaz", ns", dup" regulile conturilor de pasiv : - se crediteaz" n cursul lunii pe m"sura nregistr"rii veniturilor ob!inute de unit"!ile economice ; - se debiteaz" la sfr#itul lunii, la nchiderea conturilor de venituri prin rezultatul exerci!iului. Potrivit criteriilor #i principiilor analizate mai sus, rela!ia contabil" prin care se realizeaz" interfa!a dintre venituri #i cheltuieli se a#eaz" pe urm"toarele structuri : VENITURI CHELTUIELI Venituri din vnz"ri de m"rfuri la pre! de vnzare Venituri din vnz"ri de produse, lucr"ri #i servicii, la pre! de vnzare Venituri financiare Venituri extraordinare Costul de cump"rare a m"rfurilor vndute Cheltuieli de exploatare privind produc!ia exerci!iului Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare Cheltuieli nregistrate n avans #i cheltuieli de repartizat asupra mai multor exerci!ii recunoscute ca active de regularizare Venituri nregistrate n avans recunoscute ca pasive de regularizare 6.3. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare Se consider" materii prime acele sortimente destinate consumului productiv care constituie substan!a produselor finite. Cheltuielile cu materiile prime sunt formate din : pre!ul de nregistrare al materiilor prime date n consum ; pre!ul de nregistrare al materiilor prime constatate lips" la inventariere ; diferen!ele de pre! aferente materiilor prime date n consum sau constatate lips" la inventariere. Contul de cheltuieli n care se nregistreaz" materiile prime date n consum ori constatate lips" la inventariere este 600 Cheltuieli cu materiile prime. nregistrarea cheltuielilor cu materiile prime se face diferit, n func!ie de metoda utilizat" pentru gestiunea stocurilor. Astfel, n cazul utiliz"rii metodei inventarului permanent, materiile prime date n consum se consemneaz" n documentele bon de consum sau fi#" limit" de consum #i se nregistreaz" n contabilitate la pre! de nregistrare pe m"sura eliber"rii lor din magazie prin formula contabil" : 600 Cheltuieli cu materiile prime = 300 Materii prime

Materiile prime constatate lips" la inventariere, neimputabile sau imputabile, se nregistreaz" pe baza actului de constatare a minusului de inventar prin formula contabil":
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

600 Cheltuieli cu materiile prime =

300 Materii prime

Dac" pre!urile de nregistrare a materiilor prime date n consum ori constatate lips" la inventariere sunt altele dect costul de achizi!ie, diferen!a dintre aceste pre!uri se nregistreaz" la sfr#itul de lun" n ro#u sau negru prin formula contabil" : 600 Cheltuieli cu materiile prime = 308 Diferen!e de pre! la materii prime #i materiale Se consider" materiale consumabile acele materiale care se folosesc n procesul de produc!ie al"turi de materiile prime #i care, de regul", nu se reg"sesc n substan!a produsului finit. Fac obiectul contului de gradul I 601 Cheltuieli cu materialele consumabile. 601 Cheltuieli cu materialele consumabile = 301 Materiale consumabile Unit"!ile mari folosesc conturile de gradul II formate din detalierea contului 601 Cheltuieli cu materialele consumabile, #i anume : 6011 Cheltuieli cu materialele consumabile 6012 Cheltuieli cu combustibilii 6013 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6014 Cheltuieli privind piesele de schimb 6015 Cheltuieli privind semin!ele #i materialele de plantat 6016 Cheltuieli privind furajele 6018 Cheltuieli privind alte materiale consumabile $i n cazul materialelor consumabile se poate folosi fie metoda inventarului permanent, fie metoda inventarului intermitent, nregistr"rile fiind acelea#i ca la materiile prime. Cheltuielile privind obiectele de inventar sunt reprezentate de uzura acestora, determinat" de darea lor n folosin!". Uzura obiectelor de inventar se determin" prin dou" modalit"!i : a) integral, la darea n folosin!", uzura lor nregistrndu-se asupra cheltuielilor la nivelul pre!ului de nregistrare a obiectelor de inventar, reflectat n contul 321 Obiecte de inventar ; ea se determin" n baza documentului bon de consum, care st" la baza eliber"rii din magazie a obiectelor de inventar tercute n exploatare ; b) e#alonat, pe durata a cel mult 3 exerci!ii financiare ; n acest caz se utilizeaz" scaden!area cheltuielilor n care uzura lunar" se determin" prin raportarea pre!ului de nregistrare a obiectelor de inventar date n folosin!" la num"rul de luni stabilite pentru e#alonarea n timp a includerii pe cheltuieli a acesteia. Indiferent de modalitatea utilizat", uzura obiectelor de inventar date n folosin!" se nregistreaz" n contul 602 Cheltuieli privind obiectele de inventar, prin formula contabil": 602 Cheltuieli privind = 322 Uzura obiectelor de inventar obiectele de inventar Pentru un obiect de inventar dat n folosin!", nregistrarea uzurii prin formula contabil" de mai sus se face o singur" dat", la darea n exploatare a acestuia (n cazul metodei integrale) sau n fiecare lun" pe durata stabilit" (n cazul metodei de e#alonare n timp).
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Dac" un obiect de inventar dat anterior n folosin!", pentru care uzura s-a inclus n cheltuieli n cote e#alonate lunar, se scoate din uz nainte de expirarea lunilor stabilite la e#alonarea recuper"rii valorii lui, partea de uzur" necuprins" n cheltuieli se nregistreaz" la data scoaterii din inventar prin formula contabil" : 602 Cheltuieli privind = 322 Uzura obiectelor de inventar obiectele de inventar n cazul n care pre!urile de nregistrare ale obiectelor de inventar, reflectate n contabilitate n contul 321 Obiecte de inventar sunt altele dect costul de procurare, situa!ii n care diferen!ele de pre! fac obiectul contului 328 Diferen!e de pre! la obiectele de inventar, la scoaterea din folosin!" a acestora, cu diferen!ele de pre! aferente, se utilizeaz" formula contabil" : 602 Cheltuieli privind = 328 Diferen!e de pre! la obiectele de inventar obiectele de inventar Materialele nestocate sunt acele materiale consumabile, nestocate de unitatea economic", care nu trec printr-un cont de gestiune (de stocuri) #i care se nregistreaz" pe m"sura aprovizion"rii lor asupra cheltuielilor de exploatare (de exemplu imprimatele tipizate). Cheltuielile privind materialele nestocate se nregistreaz" n contul 604 Cheltuieli privind materialele nestocate n felul urm"tor : dac" materialele nestocate aprovizionate se consum" integral n acela#i exerci!iu financiar : % 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 4426 T.V.A. deductibil" = 401 Furnizori

dac" materialele nestocate sunt destinate mai multor exerci!ii financiare: % 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 471 Cheltuieli nregistrate n avans 4426 T.V.A. deductibil" = 401 Furnizori

n exerci!iile viitoare cheltuiala anticipat" nregistrat" n cotul 471 se trece asupra cheltuielilor curente, respectiv asupra contului 604. Consumurile de energie #i ap", indiferent de destina!ia lor, pe m"sura factur"rii lor de c"tre furnizori, se nregistreaz" n contul 605 Cheltuieli privind energia #i apa, prin formula contabil" : % 605 Cheltuieli privind energia #i apa 4426 T.V.A. deductibil" = 401 Furnizori

Cheltuielile privind m"rfurile apar numai la unit"!ile care vnd m"rfuri cu ridicata sau cu am"nuntul. Sunt formate din pre!ul de cump"rare al m"rfurilor vndute sau constatate lips" la inventariere #i fac obiectul contului 607 .
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

n cazul utiliz"rii metodei inventarului permanent, pot ap"rea dou" variante de nregistrare a cheltuielilor : a) Dac" unitatea economic" !ine eviden!a m"rfurilor la pre! de vnzare n care este inclus adaosul comercial #i T.V.A. neexigibil, cheltuiala cu m"rfurile apare, de regul", la sfr#it de lun" cnd se descarc" gestiunea de m"rfuri prin formula contabil" : % 607 Cheltuieli privind m"rfurile 378 Diferen!e de pre! la m"rfuri 4428 T.V.A. neexigibil" = 371 M"rfuri cu pre!ul de vnzare 2 cu pre!ul de cump"rare cu adaosul comercial cu T.V.A. inclus" n pre!ul de vnzare

b) Dac" unitatea !ine eviden!a m"rfurilor la pre! de cump"rare, cheltuiala cu m"rfurile apare tot la desc"rcarea gestiunii pentru m"rfurile vndute #i se nregistreaz" n contabilitate astfel : 607 Cheltuieli privind m"rfurile = 371 M"rfuri cu pre!ul de cump"rare

Acelea#i nregistr"ri contabile se fac #i n cazul lipsurilor constatate la inventariere. Cheltuielile privind ambalajele, ce fac obiectul contului 608 Cheltuieli privind ambalajele, sunt formate din : valoarea la pre! de nregistrare a ambalajelor vndute pentru care au fost ntocmite la livrare facturi : 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 Ambalaje

valoarea la pre! de nregistrare a ambalajelor constatate lips" la inventariere : 608 Cheltuieli privind ambalajele = 381 Ambalaje

diferen!ele de pre! aferente ambalajelor vndute sau constatate lips" la inventariere : 608 Cheltuieli privind ambalajele = 388 Diferen!e de pre! la ambalaje valoarea ambalajelor care circul" n sistem de restituire, nerestituite furnizorilor din cauza degrad"rii lor : 608 Cheltuieli privind ambalajele = 409 Furnizori debitori n structura serviciilor generale prestate de ter!i se cuprind acele lucr"ri #i servicii care sunt nemijlocit ocazionate de desf"#urarea activit"!ii de ansamblu a unui agent economic, cum sunt : ntre!ineri #i repara!ii, redeven!e, loca!ii de gestiune #i chirii, prime de asigurare, studii #i cercet"ri. Asemenea cheltuieli sunt reflectate n conturi sintetice de gradul I ce fac parte din grupa 61 Cheltuieli cu lucr"rile #i serviciile executate de ter!i. Redeven!ele reprezint" obliga!ii de plat" datorate de o unitate economic" ce a preluat n concesiune imobiliz"ri pentru a le exploata n scopuri productive. Loca!iile de gestiune reprezint" o modalitate de preluare pentru exploatare de spa!ii productive pe o perioad" limitat" de timp pe baz" de contracte de loca!ie. Unitatea care a preluat spa!ii productive n loca!ie de gestiune, numit" locatar,
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

datoreaz" unit"!ii care a predat activele respective sub aceast" form" (locator) taxe lunare care se vor considera cheltuieli de exploatare. Chiriile reprezint" obliga!ii de plat" datorate de o unitate economic" pentru folosirea unor imobiliz"ri ce sunt proprietatea altora #i care sunt nchiriate pe timp determinat pentru a putea fi exploatate n diferite scopuri. Cheltuielile cu redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile sut reflectate n contul 612 Cheltuieli cu redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile, n felul urm"tor : redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile facturate de ter!i cu facturi care se achit" ulterior : % 612 Cheltuieli privind redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile 4426 T.V.A. deductibil" = 401 Furnizori

redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile datorate pentru care nu s-au primit n timp util facturi : % 612 Cheltuieli privind redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile 4428 T.V.A. neexigibil" = 408 Furnizori facturi nesosite

redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile pl"tite anterior, considerate la data respectiv" cheltuieli anticipate, aferente exerci!iului curent : 612 Cheltuieli privind redeven!ele, loca!iile = 471 Cheltuieli nregistrate de gestiune #i chiriile n avans redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile pl"tite pe baz" de chitan!e fiscale ori cu dispozi!ii de plat", f"r" reflectarea obliga!iei de plat" : % 612 Cheltuieli privind redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile 4426 T.V.A. deductibil" = 531 Casa sau 521 Conturi curente la b"nci

n structura altor servicii prestate de ter!i se cuprind acele lucr"ri care sunt indirect legate de desf"#urarea activit"!ii de ansamblu a unui agent economic. Cheltuielile generate de asemenea lucr"ri #i servici sunt reflectate n conturi apar!innd grupei 62 Cheltuieli cu alte servicii executate de ter!i. Cheltuielile cu colaboratorii sunt reprezentate de sumele datorate colaboratorilor externi pentru presta!iile efectuate. Fac obiectul contului 621 Cheltuieli cu colaboratorii. n aceast" situa!ie pot fi : presta!ii de interes general, cu caracter indirect, efectuate de furnizori pe baz" de facturi ce se achit" ulterior : % 621 Cheltuieli cu colaboratorii 4426 T.V.A. deductibil"
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

401 Furnizori

remunera!ii datorate colaboratorilor externi utiliza!i temporar de agen!ii economici pentru executarea unor lucr"ri de specialitate, n afara unui contract individual de munc" : 621 Cheltuieli cu colaboratorii = 401 Furnizori (analitic distinct)

Pentru asemenea remunera!ii agen!ii economici datoreaz" contribu!ia la fondul pentru ajutorul de #omaj de 5% #i la fondul special pentru ajutorarea persoanelor handicapate de 3%, care se nregistreaz" la alte conturi de cheltuieli. Din remunera!iile datorate se re!ine impozitul cuvenit, calculat ca impozit pe salarii, care se nregistreaz" ca o re!inere din sumele brute calculate. n categoria cheltuielilor ce fac obiectul contului 622 Cheltuieli privind comisioanele #i onorariile se cuprind : comisioanele datorate pentru cump"rarea sau vnzarea titlurilor de valoare imobilizate; comisioanele datorate pentru cump"rarea sau vnzarea titlurilor de plasament ; comisioane de intermedieri ; onorarii de conciliere ; onorarii de contencios ; expertize de specialitate ; alte cheltuieli similare. nregistr"ri contabile : comisioane #i onorarii facturate de ter!i asupra c"rora s-a calculat T.V.A. : % 622 Cheltuieli privind comisioanele #i onorariile 4426 T.V.A. deductibil" = 401 Furnizori

comisioane #i onorarii datorate pentru care nu s-au primit facturile de la ter!i : = 408 Furnizori facturi nesosite

% 622 Cheltuieli privind comisioanele #i onorariile 4428 T.V.A. neexigibil"

comisioane #i onorarii achitate furnizorilor n exerci!iul financiar precedent, considerate cheltuieli anticipate, trecute asupra cheltuielilor curente : 622 Cheltuieli privind comisioanele = 471 Cheltuieli nregistrate n avans #i onorariile Se consider" servicii bancare acele servicii prestate de b"nci, care nu au un caracter de cheltuieli financiare, pentru : comisioane bancare pentru efectuarea opera!iilor de decontare din conturile curente; cheltuieli pentru procurare de titluri prin intermediul b"ncilor ; comisioane #i cheltuieli pentru emisiuni de mprumuturi ; cheltuieli pentru efecte ; alte cheltuieli #i comisioane pentru presta!ii de servicii. Toate aceste cheltuieli se colecteaz" n contul 627 Cheltuieli cu serviciile bancare #i asimilate, prin efectuarea urm"toarelor nregistr"ri contabile : re!inerea din conturile curente de comisioane pentru efectuarea de ncas"ri sau pl"!i n numerar :
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

627 Cheltuieli cu serviciile bancare = 512 Conturi curente la b"nci #i asimilate servicii bancare achitate n numerar, prin casieria unit"!ii :

627 Cheltuieli cu serviciile bancare #i asimilate = 531 Casa servicii bancare achitate n exerci!iul financiar precedent, considerate cheltuieli anticipate, trecute asupra cheltuielilor curente : 627 Cheltuieli cu serviciile bancare = 471 Cheltuieli nregistrate n #i asimilate avans Unit"!ile economice nregistreaz" cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice care fac obiectul contului 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate. n categoria acestor cheltuieli se cuprinde suportarea pe cheltuieli a T.V.A. deductibile aferente produselor, lucr"rilor #i servicilor scutite de impozitare se calculeaz" ca diferen!" ntre T.V.A. deductibil" nregistrat" n contabilitate pentru cump"r"rile de m"rfuri, bunuri #i servicii n contul 4426 T.V.A. deductibil" #i T.V.A. ce se deduce efectiv, !innd seama de opera!iile scutite. n acest scop, n Decontul de T.V.A. se stabile#te prorata prin raportarea opera!iilor de ie#iri de bunuri #i servicii, diminuat cu opera!iile scutite de T.V.A., la totalul acestor opera!ii. Cu diferen!a de prorat" se corecteaz" T.V.A. deductibil" aferent" doar bunurilor #i serviciilor procurate pentru nevoile unit"!ii economice, rezultnd T.V.A. nregistrat" ini!ial ca deductibil", dar care, n final, nu se deduce din T.V.A. datorat" bugetului statului, ci se suport" de unitate ca o cheltuial". a) n contabilitate, T.V.A. deductibil" aferent" produselor, lucr"rilor #i serviciilor scutite de impozitare se nregistreaz" prin formula contabil" : 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4426 T.V.A. deductibil"

b) T.V.A. colectat" aferent" bunurilor #i servicilor folosite n scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferent" lipsurilor peste normele legale, precum #i cea aferent" bunurilor #i serviciilor acordate salaria!ilor sub forma avantajelor n natur" : 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 4427 T.V.A. colectat"

c) Impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate, datorate bugetului statului (diferen!e de pre! la gaze #i !i!ei ob!inute din produc!ia intern", impozitul pe cl"diri, impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat etc.) : 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 446 Alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate

d) Datorii #i v"rs"minte de efectuat, conform prevederilor legale, c"tre alte organisme publice (contribu!ia la constituirea fondului special pentru cercetare
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

dezvoltare, fondul special pentru ajutorarea persoanelor handicapate, fondul de asigur"ri sociale al !"r"nimii etc.) 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe #i v"rs"minte asimilate = 447 Fonduri speciale #i v"rs"minte asimilate

Pentru munca prestat" de c"tre personalul angajat, unit"!ile economice datoreaz" acestuia salarii. Ele se negociaz" #i se prev"d n contracte de munc" ncheiate cu salaria!ii. Pe lng" salariile cuvenite, se mai pl"tesc salaria!ilor #i prime sau sporuri de diferite feluri. Toate datoriile c"tre personal se stabilesc lunar #i reprezint" pentru unit"!ile economice cheltuieli de personal ale exerci!iului financiar n curs. Pe lng" salarii, unit"!ile economice calculeaz" #i datoreaz" statului #i altor organisme sociale diferite taxe #i impozite, care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor. Cheltuielile cu personalul fac obiectul grupei de conturi 64 Cheltuieli cu personalul. n cadrul acesteia func!ioneaz" conturi cu ajutorul c"rora se nregistreaz" salariile personalului sau cheltuielile cu asigur"rile #i protec!ia social". Cheltuielile cu remunera!iile personalului sunt formate din salariile #i alte drepturi cuvenite personalului pentru munca prestat". Ele se nregistreaz" n contabilitate lunar, pe baza statelor de plat", la nivelul drepturilor salariale brute, cu ajutorul contului 641 Cheltuieli cu salariile personalului, prin nregistrarea contabil" : 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate Dac" pentru drepturile de personal aferente exerci!iului ncheiat nu s-au ntocmit statele de plat", cheltuielile cu salariile se vor nregistra prin formula contabil" : 641 Cheltuieli cu salariile = 428 Alte datorii #i crean!e n personalului n leg"tur" cu personalul La achitarea acestor salarii, n exerci!iul financiar urm"tor, contul 428 Alte datorii n leg"tur" cu personalul se va debita prin creditarea contului de trezorerie din care se face plata. Contabilitatea privind asigur"rile #i protec!ia social" fac parte din cheltuielile patronale, pe care unit"!ile economice le calculeaz" #i le datoreaz" statului sau altor organisme sociale. Ele fac obiectul contului 645 Cheltuieli privind asigur"rile #i protec!ia social" care se defalc" pe urm"toarele conturi de gradul II : 6451 Contribu!ia unit"!ii la asigur"rile sociale 6452 Contribu!ia unit"!ii pentru ajutorul de #omaj 6458 Alte cheltuieli privind asigur"rile #i protec!ia social" n acest cont se nregistreaz" : sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protec!ia social", altele dect cele suportate din contribu!ia unit"!ii pentru asigur"rile sociale : 6458 Alte cheltuieli privind asigur"rile = 423 Personal ajutoare materiale #i protec!ia social" datorate contribu!ia unit"!ii la asigur"rile sociale, calculat" n procente la salariile brute acordate personalului ncadrat cu contract de munc" : 6451 Contribu!ia unit"!ii la
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

= 4311 Contribu!ia unit"!ii la

asigur"rile sociale

asigur"rile sociale

contribu!ia de 5% a unit"!ii la constituirea fondului pentru ajutorul de #omaj : 6452 Contribu!ia unit"!ii pentru ajutorul de #omaj = 4371 Contribu!ia unit"!ii la fondul de #omaj

Contabilitatea unor asemenea cheltuieli se realizeaz" cu ajutorul contului 654 Pierderi din crean!e #i debitori diver#i #i al contului 658 Alte cheltuieli de exploatare care se dezvolt" pe urm"toarele conturi de gradul II : 6581 Desp"gubiri, amenzi #i penalit"!i 6582 Dona!ii #i subven!ii acordate 6588 Alte cheltuieli de exploatare Acestea sunt formate din : - desp"gubiri, amenzi #i penalit"!i, datorate sau pl"tite ; - debite prescrise #i debitori insolvabili sco#i din eviden!" ; - dona!ii #i subven!ii acordate ; - alte cheltuieli de exploatare. nregistr"ri contabile : desp"gubiri pl"tite altor unit"!i pentru pagube produse acestora, achitate prin banc": 6581 Desp"gubiri, amenzi #i penalit"!i = 448 Alte datorii #i crean!e cu bugetul statului

dona!ii #i subven!ii acordate altor unit"!i sau organisme, acordate n numerar #i respectiv prin virament bancar : 6582 Dona!ii #i subven!ii acordate = 448 Alte datorii #i crean!e cu bugetul statului debitori prescri#i sau insolvabili sco#i din eviden!" : 654 Pierderi din crean!e #i debitori diver#i = 461 Debitori diver#i

Cheltuielile privind opera!iile de capital sunt formate din : - valoarea neamortizat" a imobiliz"rilor necorporale, corporale sau financiare vndute; - valoarea neamortizat" a imobiliz"rilor necorporale, corporale sau financiare scoase din eviden!" prin casare, demolare etc. ; - pierderi determinate de r"scump"rarea propriilor ac!iuni ; - cheltuieli determinate de ncetarea unor activit"!i ; - alte cheltuieli de exploatare. Contabilitatea acestor cheltuieli se realizeaz" cu ajutorul unor conturi sintetice de gradul II : 6583 Cheltuieli privind activele cedate 6588 Alte cheltuieli de exploatare nregistr"ri contabile : scoaterea din patrimoniu a unor imobiliz"ri corporale vndute, amortizate par!ial : % 281 Amortiz"ri privind imobiliz"rile corporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

= 212 Mijloace fixe

scoaterea din activitate a unor programe informatice neamortizate integral care nu se mai utilizeaz" de unitate : % = 208 Alte imobiliz"ri necorporale 280 Amortiz"ri privind imobiliz"rile necorporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate diferen!a dintre valoarea nominal" #i valoarea de pe pia!" a unor ac!iuni proprii r"scump"rate, cu scopul diminu"rii capitalului social : % =502Ac!iuni proprii - pre!ul de cump"rare de pe pia!" 1012Capital subscris - valoarea nominal" a ac!iunilor v"rsat 6588 Alte cheltuieli - diferen!a dintre pre!ul de cumde exploatare p"rare #i valoarea nominal" Impozitul pe profit reprezint" pentru agentul economic o cheltuial" de natur" fiscal" ce se are n vedere la determinarea profitului net. El se calculeaz" lunar, cu date cumulate de la nceputul anului. Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt suportate la nivelul ntrgii activit"!i a agentului economic #i se nregistreaz" lunar prin formula contabil": 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozitul pe profit 6.4. Contabilitatea veniturilor din exploatare Veniturile din vnz"ri de produse, m"rfuri, servicii prestate #i din alte activit"!i (cifra de afaceri) se consider" venituri generate de activitatea de baz", ele fiind legate direct sau indirect de profilul principal de activitate al agen!ilor economici. Se urm"resc n contabilitate cu ajutorul unor conturi distincte pe elemente primare de venituri cuprinse n grupa 70 Cifra de afaceri. Veniturile din vnz"ri de produse finite se compun din pre!ul de vnzare negociabil al acestora f"r" T.V.A.. Vnzarea de produse finite se face pe baz" de facturi a c"ror decontare are loc ulterior prin conturile bancare ori prin ncasare n numerar. Contabilitatea veniturilor din vnzarea produselor finite se realizeaz" cu ajutorul contului 701 Venituri din vnzarea produselor finite. nregistr"ri contabile : vnzarea de produse finite cu livrare c"tre clien!i pe baz" de facturi ce se vor ncasa ulterior : 411 Clien!i = % 701 Venituri din vnzarea produselor finite 4427 T.V.A. colectat"

vnzarea de produse finite pentru care nu s-au ntocmit facturi : % 701 Venituri din vnzarea produselor finite 4428 T.V.A. neexigibil"

418 Clien!i facturi = de ntocmit


Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Lucr"rile executate #i serviciile prestate pentru ter!i se consider" venituri ale activit"!ii de exploatare. Ele se deconteaz" ter!ilor fie pe baza devizelor ante sau postcalculate (cazul lucr"rilor executate), fie pe baz" de tarife (cazul serviciilor prestate). Ca documente ntocmite de unitatea care le execut" sau presteaz" pot fi factura ce se poate ncasa prin banc" sau n numerar sau chitan!a fiscal" care !ine locul facturii. Contabilitatea veniturilor din lucr"ri executate #i servicii prestate se realizeaz" cu ajutorul contului 704 Venituri din lucr"ri executate #i servicii prestate. nregistr"ri contabile : executarea de lucr"ri sau prestarea de servicii c"tre clien!i pe baz" de facturi ce se vor ncasa ulterior : 411 Clien!i = % 704 Venituri din lucr"ri executate #i servicii prestate 4427 T.V.A. colectat"

executarea de lucr"ri sau prestarea de servicii pentru care nu s-au ntocmit facturi : % 704 Venituri din lucr"ri executate #i servicii prestate 4428 T.V.A. neexigibil"

418 Clien!i facturi = de ntocmit

n veniturile activit"!ii de exploatare se cuprind #i studiile #i cercet"rile efectuate pentru ter!i pe baz" de contracte de cercetare, de comenzi sau prin alte modalit"!i de decontare. Pe m"sura termin"rii lor #i recep!ion"rii de c"tre ter!i, ele se deconteaz" cu ace#tia, de regul" pe baz" de facturi, fiind purt"toare de T.V.A.. nregistr"ri contabile : executare de studii c"tre clien!i pe baz" de facturi ce se vor ncasa ulterior : 411 Clien!i = % 705 Venituri din studii #i cercet"ri 4427 T.V.A. colectat"

Redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile genereaz", pentru agen!ii economici care le datoreaz", cheltuieli care fac obiectul contului 612 Cheltuieli cu redeven!ele, loca!iile de gestiune #i chiriile. nregistr"ri contabile : valoarea redeven!elor pentru concesiuni, a loca!iilor de gestiune #i a chiriilor, pentru care au fost emise facturi c"tre concesionari, locatari sau chiria#i : 461 Debitori diver#i = % 706 Venituri din redeven!e, loca!ii de gestiune #i chirii 4427 T.V.A. colectat"

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Vnz"rile de m"rfuri se ntlnesc la unit"!ile cu profil comercial, dar #i la alte unit"!i cu alt profil dect cel comercial, care dispun de depozite de m"rfuri cu ridicata sau de unit"!i de desfacere cu am"nuntul a m"rfurilor. n func!ie de natura vnz"rilor de m"rfuri, acestea pot fi : - vnz"ri de m"rfuri cu ridicata, care se refer" la livr"ri de m"rfuri c"tre ter!i n partizi mari ; - vnz"ri de m"rfuri cu am"nuntul, care se refer" la desfacerea de m"rfuri c"tre popula!ie. Indiferent de natura vnz"rilor, acestea fac obiectul contului 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor. n creditul acestui cont se nregistreaz" pre!ul de vnzare al m"rfurilor (exclusiv taxa pe valoarea ad"ugat") format din pre!ul de cump"rare #i adaosul comercial (pentru unitatea cu ridicata sau am"nuntul). nregistr"ri contabile : pre!ul de vnzare al m"rfurilor, inclusiv taxa pe valoarea ad"ugat", livrate clien!ilor pe baz" de facturi : 411 Clien!i = % 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4427 T.V.A. colectat"

sume ncasate n numerar din vnzarea m"rfurilor cu am"nuntul, inclusiv taxa pe valoarea ad"ugat" : 531 Casa = % 707 Venituri din vnzarea m"rfurilor 4427 T.V.A. colectat"

6.5. Contabilitatea cheltuielilor %i veniturilor financiare Contabilitatea cheltuielilor financiare n categoria cheltuielilor financiare se cuprind acele cheltuieli care sunt strict legate de activitatea financiar" a ntreprinderii #i se refer" la : pierderi din crean!e legate de participa!ii ; cheltuieli privind titlurile de plasament cedate ; cheltuieli din diferen!e de curs valutar ; cheltuieli privind dobnzile ; cheltuieli privind sconturile acordate ; alte cheltuieli financiare. Contabilitatea cheltuielilor financiare se realizeaz" cu ajutorul unor conturi sintetice de gradul I ce fac parte din grupa 66 Cheltuieli financiare. n practica economiei de pia!", adeseori societ"!ile comerciale mam" #i ajut" societ"!ile fiice cu mprumuturi pe termen mijlociu #i lung n vederea redres"rii situa!iei economico financiare precare a acestora din urm", dobndind drepturi de crean!" asupra lor. Cum situa!ia economico financiar" a societ"!ilor fiice poate avea un curs nefavorabil, poate ap"rea situa!ia n care societatea comercial" mam" nu mia poate recupera ajutoarele financiare acordate #i, eventual, dobnzile aferente. n acest caz, n limita prevederilor legale, societatea mam" poate include pierderile din aceste crean!e legate de participa!ii n cheltuielile sale financiare. Contul care reflect" aceste cheltuieli este 663 Pierderi din crean!e legate de participa!ii. nregistr"ri contabile :
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

pierderea reprezentat" de imposibilitatea recuper"rii totale sau par!iale a unor ajutoare financiare acordate anterior unei societ"!i comerciale fiice : 663 Pierderi din crean!e legate de participa!ii = 2671 Crean!e legate de participa!ii

dobnda aferent" ajutoarelor financiare acordate, trecut" anterior asupra crean!elor legate de participa!ii, ce nu se mai poate recupera : 663 Pierderi din crean!e legate de participa!ii = 2671 Crean!e legate de participa!ii

n categoria titlurilor de plasament sunt cuprinse obliga!iunile, ac!iunile #i alte titluri asimilate, procurate de agentul economic de!in"tor cu scopul de a realiza prin vnzarea lor un c#tig financiar. Aceste titluri sunt, de regul", negociabile la burs", asigurnd pentru de!in"tor lichiditatea #i securitatea tranzac!iilor. Dac" agentul economic nu va putea vinde aceste titluri nici m"car la valoarea de achizi!ie, el va realiza din aceste opera!ii o pierdere. Diferen!ele nefavorabile dintre valoarea contabil" a titlurilor de plasament #i pre!ul de cesiune (vnzare) al acestora se va nregistra la contul 664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, prin formula contabil" : 664 Cheltuieli privind titlurile = de plasament cedate % 502 Ac!iuni proprii 503 Ac!iuni 505 Ac!iuni emise #i r"scump"rate 506 Obliga!iuni 508 Alte titluri de plasament #i crean!e asimilate

Cu pre!ul ncasat din vnzarea titlurilor de plasament cedate se va credita contul corespunz"tor titlurilor de plasament la care au fost nregistrate, prin debitarea conturilor de trezorerie. n contul 665 se mai nregistreaz" diferen!ele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilit"!ilor bancare n devize, disponibilit"!ilor n devize existente n casierie, precum #i existentului n conturile de acreditive n devize. Opera!iunile privind disponibilit"!ile n devize se nregistreaz" n contabilitate la cursul zilei sau la curs fix. La nchiderea exerci!iului, disponibilit"!ile n devize se evalueaz" la cursul de schimb n vigoare la acea dat", iar diferen!ele de curs rezultate se nregistreaz" n contabilitate ca venituri sau cheltuieli financiare, dup" caz. diferen!ele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma lichid"rii crean!elor n valut": 665 Cheltuieli din diferen!e = % de curs valutar 267 Crean!e imobilizate 409 Furnizori debitori 411 Clien!i 418 Clien!i facturi de ntocmit 451 Decont"ri cu asocia!ii privind capitalul 461 Debitori diver#i

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

n totalul patrimoniului de!inut de un agent economic, capitalurile mprumutate #i datoriile asimilate pot ocupa ponderi relativ ridicate. n aceast" situa!ie agentul economic beneficiar al mprumuturilor se va afla n postura de pl"titor de dobnzi, care pentru el va reprezenta o cheltuial" financiar", reflectat" cu ajutorul contului 666 Cheltuieli privind dobnzile. M"rimea acestor cheltuieli este determinat" de : - felul dobnzii (simpl" sau compus") ; - m"rimea creditului ; - durata de rambursare. nregistr"ri contabile : dobnzile datorate, aferente mprumuturilor #i datoriilor asimilate : 666 Cheltuieli privind dobnzile = 168 Dobnzi aferente mprumuturilor #i datoriilor asimilate dobnzile datorate, aferente mprumuturilor ncasate n cadrul grupului :

666 Cheltuieli privind dobnzile = 451 Decont"ri n cadrul grupului dobnzile cuvenite asocia!ilor pentru disponibilit"!ile depuse la unitate :

666 Cheltuieli privind dobnzile = 455 Asocia!i conturi curente dobnzile pl"tite, aferente creditelor acordate de b"nci n conturile curente:

666 Cheltuieli privind dobnzile = 521 Conturi curente la b"nci dobnzile aferente creditelor bancare pe termen scurt :

666 Cheltuieli privind dobnzile = 5186 Dobnzi de pl"tit n cadrul rela!iilor de decontare cu clien!ii, agen!ii economici acord" sconturi acelora care fac decontarea crean!elor nainte de termen. Cheltuielile privind sconturile acordate fac obiectul contului 667 Cheltuieli privind sconturile acordate, ocazionnd urm"toarele formule contabile : sconturi acordate unor clien!i : 667 Cheltuieli privind sconturile acordate = 411 Clien!i sconturi acordate unor debitori ai unit"!ii :

667 Cheltuieli privind sconturile acordate = 461 Debitori diver#i sconturi acordate pentru crean!e reprezentate de efecte comerciale de primit : 667 Cheltuieli privind sconturile acordate = 413 Efecte de primit Contabilitatea veniturilor financiare n categoria veniturilor financiare se cuprind acele venituri care sunt strict legate de activitatea financiar" a ntreprinderii.

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

n general, veniturile financiare sunt corelative cu cheltuielile financiare, n sensul c" elementelor de venituri financiare le corespund elemente de cheltuieli financiare, ambele fiind generate, de regul", de aceea#i opera!ie economic". Veniturile financiare, corelate cu cheltuielile financiare sunt urm"toarele : - venituri din participa!ii la capitalul social al altor societ"!i comerciale pentru care pot s" apar" cheltuieli privitoare la pierderile din crean!e legate de participa!ii ; - venituri din alte imobiliz"ri financiare #i din crean!e imobiliz"ate, pentru care cheltuielile, dac" apar, se trec la alte cheltuieli financiare ; - venituri din titluri de plasament ce sunt corelative cu cheltuielile privind titlurile de plasament cedate. 6.6. Contabilitatea cheltuielilor %i veniturilor extraordinare %i a celor privind amortiz$rile %i provizioanele Elementele extraordinare sunt veniturile #i cheltuielile generate de evenimente sau opera!ii strict delimitate de activit"!ile ordinare ale ntreprinderii #i care nu pot fi considerate c" se pot produce n mod frecvent. n principiu elementele extraordinare sunt rare #i scap" de sub controlul ntreprinderii (catastrofe naturale, exproprieri). Pentru constatarea unui element extraordinar natura evenimentului este prioritar" frecven!ei sale. De exemplu, pierderile ca urmare a unui cutremur constituie un element extraordinar pentru marea majoritate a ntreprinderilor, ns" pentru o ntreprindere de asigur"ri care face asigur"ri mpotriva acestui risc, evenimentul n cauz" constituie un element ordinar, deoarece face parte din obiectul s"u de activitate. Elementele extraordinare constituie un element distinct al rezultatului net al exerci!iului ; natura #i suma fiec"rui element trebuie s" fie men!ionate separat n contul de rezultate. n acest sens, n contul de profit #i pierdere se va prezenta fiecare element extraordinar sau se va men!iona doar suma total" a evenimentelor extraordinare, cu furnizarea de am"nunte n anex". Cheltuieli extraordinare, reprezentnd acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normal", curent" a unit"!ii patrimoniale #i se refer" la cheltuielile privind calamit"!ile #i alte evenimente extraordinare. Cheltuielile extraordinare se contabilizeaz" n contul 671 Cheltuieli privind calamit"!ile #i alte evenimente similare. Amortiz"rile #i provizioanele genereaz" pe m"sura constituirii lor cheltuieli care n contabilitate se urm"resc cu ajutorul unor conturi distincte dup" natura lor economic", adic" pe elemente primare. Din grupa de conturi 68 Cheltuieli cu amortiz"rile #i provizioanele fac parte : 681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz"rile #i provizioanele, 686 Cheltuieli financiare privind activele #i pasivele, 687 Cheltuieli privind provizioanele reglementate, 688 Cheltuieli cu ajustarea la infla!ie. Cheltuielile de exploatare privind amortiz"rile #i provizioanele sunt formate din : - amortizarea aferent" imobiliz"rilor necorporale #i corporale ; - provizioanele constituite pentru riscuri #i cheltuieli ce privesc activitatea de exploatare ; - provizioanele pentru deprecierea imobiliz"rilor, a stocurilor #i produc!iei n curs de execu!ie ; - provizioanele constituite pentru crean!e nencasabile, clien!i r"u platnici sau n litigiu, precum #i pentru deprecierea altor active circulante. nregistr"ri contabile : amortizarea lunar" a imobiliz"rilor necorporale :
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

6811 Cheltuieli de exploatare privind = 280 Amortiz"ri privind amortizarea imobiliz"rilor imobiliz"rile necorporale amortizarea lunar" a imobiliz"rilor corporale determinat" n corela!ie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe de baz" : 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortiz"ri privind amortizarea imobiliz"rilor imobiliz"rile corporale constituirea de provizioane pentru riscuri #i cheltuieli ce privesc activitatea de exploatare : 6812 Cheltuieli de exploatare privind = 151 Provizioane pentru riscuri provizioanele pentru riscuri #i cheltuieli #i cheltuieli Veniturile din provizioane sunt ob!inute din anularea sau diminuarea provizioanelor constituite anterior. Anularea provizioanelor are loc n cazurile n care acestea r"mn f"r" obiect. Pentru provizioanele de depreciere, ele r"mn f"r" obiect atunci cnd elementele patrimoniale pentru care s-au constituit ies din patrimoniul unit"!ii prin vnzare, consum intern etc.. Diminuarea provizioanelor are loc la sfr#itul exerci!iilor financiare cnd provizioanele constituite anterior se reajusteaz", n sensul c" se readuc la situa!ia concret" nou intervenit". n cazul provizioanelor pentru depreciere, diminuarea lor are loc n cazul n care la sfr#itul unui exerci!iu financiar deprecierea constatat" pentru elementele patrimoniale inventariate este inferioar" deprecierii anterioare, respectiv provizionului constituit la finele exerci!iului financiar precedent. Att anularea, ct #i #i diminuarea provizioanelor genereaz" aceea#i opera!ie contabil", adic" mic#orarea de provizioane #i concomitent o cre#tere a veniturilor. Contabilitatea veniturilor din provizioane se realizeaz" cu ajutorul conturilor din grupa 78 Venituri din provizioane #i ajustarea la infla!ie #i anume : 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 786 Venituri financiare din provizioane 787 Venituri din provizioane reglementate De men!ionat c" ntre conturile de venituri privind provizioanele #i conturile de cheltuieli privind provizioanele exist" o strns" leg"tur", deoarece orice cheltuial" legat" de provizioane poate deveni ulterior un venit din provizioane. Veniturile din provizioane privind activitatea de exploatare sunt formate din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri #i cheltuieli, pentru deprecierea imobiliz"rilor #i pentru deprecierea activelor circulante. Contabilitatea acestor venituri se realizeaz" cu ajutorul contului 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare, care se dezvolt" de unit"!ile mari pe urm"toarele conturi sintetice de gradul II : 7812 Venituri din provizioane pentru riscuri #i cheltuieli 7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor 7814Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante nregistr"ri contabile : sumele reprezentnd anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri #i cheltuieli: 151 Provizioane pentru riscuri #i = 7812 Venituri din provizioane pentru cheltuieli (conturile 1511 la 1518) riscuri #i cheltuieli
Conf.univ.dr. Traian Nicolae

sumele reprezentnd deprecierea imobiliz"rilor :

anularea

sau

diminuarea

provizioanelor

pentru

% = 7813 Venituri din provizioane 290 Provizioane pentru deprecierea pentru deprecierea imobiliz"rilor imobiliz"rilor necorporale 291 Provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor corporale 293 Provizioane pentru deprecierea imobiliz"rilor n curs sumele reprezentnd anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor #i a produc!iei n curs de execu!ie : % 390 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor = 7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

sumele reprezentnd anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea crean!elor clien!i : 491 Provizioane pentru = 7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea crean!elor clien!i deprecierea activelor circulante

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

BIBLIOGRAFIE
1. 2. 3. 4. Bojian, O. Collase, B.
Cri#u,$., Cri#u,E.D.

- Contabilitatea ntreprinderilor, Ed. Eficient,1996. - Contabilitate general!, Edi"ia a-4-a, traducere, Ed.Moldova, 1995. - Codex Comercial, Ed.Argessis, 1999. - Manualul expertului contabil #i contabilului autorizat, Ed. a IV-a actualizat!, Ed.Agora,1998.

5.

6. 7. 8. 9.

Darie,V., Drehu"!,E., Gorb!nescu,C. P!tru",V., Rotil! A. Epuran,M., B!b!i"!,V., Grosu,C., Cotlet,D., Ineovan,F., Pere#,I. Feleag!, N., Iona#cu,I. Feleag!, N.,Iona#cu,I. Gorcea,C. Nicolae, Traian

-Contabilitatea financiar! n noul sistem contabil, vol.I #i II, Ed. de Vest, Timi#oara, 1995-1996.

- Contabilitate financiar!, vol.I-IV, Ed.Economic!, 1993-1994. - Tratat de contabilitate financiar!. Vol.II. Ingineria contabilit!"ii financiare, Ed.Economic!, Bucure#ti, 1998. - Indexul obliga"iilor fiscale, Ed. Tribuna Economic!, Bucure#ti, 1998. - Ghid privind contabilitatea unit!"ilor economice, Ed.Camera de Comer", Industrie #i Naviga"ie, Constan"a, 1995. - Modelarea contabilit!"ii folosind conceptele informaticii, Tez! de doctorat, Facultatea de Contabilitate #i Informatic! de Gestiune, ASE, Bucure#ti,1999. - Contabilitatea ntreprinderii, Ed. EX PONTO, Constan"a, 2001. - Bazele contabilit!"ii, Ed. EX PONTO, Constan"a, 2000. - Drept contabil, Ed.Tribuna Economic!, 1998. - Contabilitatea financiar! a agen"ilor economici din Romnia, Ed.Intelcredo , Deva,1995. - Managementul contabilit!"ii romne#ti, vol.I-II, Ed. Intelcredo, Deva, 1998. - Cartea contabilului autodidact, Ed.Gestiunea, Bucure#ti, 1995. - Noul sistem contabil al agen"ilor economici din Romnia, Ed. CECCAR, 1993. - Noul sistem contabil din Romnia, Ed. Cartimex, Bucure#ti,1994. - Contabilitatea societ!"ilor comerciale, Vol.I, Ed. CECCAR, Bucure#ti, 1995. Contabilitatea #i fiscalitatea ntreprinderii, Ed.Tribuna Economic!, 1995.

10. Nicolae, Traian 11. Nicolae, Traian 12. Nicolae, Traian 13. Ni#ulescu,E. Manolescu,M. Lep!datu,Gh. 14. Pntea,I.P. coordonator 15. Pntea,I.P. coordonator 16. Ra"iu, T. #.a. 17. Ristea, M. 18. Ristea, M. 19. Ristea, M. 20. Ristea,M., R!ileanu,V., Olimid,L., Stoian,A.,

Conf.univ.dr. Traian Nicolae

Ni#ulescu,I. 21. Stancu, I. 22. Toma, M., Chivulescu,M. 23. Toma, M., Chivulescu,M. 24. Tufan,C., Tempea,I. 25. *** 26. *** 27. *** 28. *** - Finan"e, Edit. Economic!, 1997. - Ghid practic pentru audit financiar #i certificarea bilan"urilor contabile, Ed. CECCAR, Bucure#ti, 1995. - Audit financiar #i certificarea conturilor anuale, Ed. Funda"ia pentru Management Financiar-Contabil #i "Audit Grigore Trancu Ia#i" ,1997. - Taxa pe valoarea ad!ugat! n Romnia, Ed. ALL BECK, 1999. - Ministerul Finan"elor, Sistemul contabil al agen"ilor economici , Ed.Economic! ,1994. - Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale #i necorporale, Republicat!, M.Of. al Romniei nr.236/27.05.1999. Ordinul Ministrului Finan"elor nr.2388 / 1995 referitor la aprobarea Normelor privind organizarea #i efectuarea inventarierii patrimoniului, M. M.Of. al Romniei nr. 292/1995. - H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale #i necorporale, modificat! #i completat! de prin O.G. nr.54/1997, M.Of. al Romniei nr.4/08.01.1998. - H.G. nr.964/1998 pentru aprobarea clasifica"iei #i a duratelor normale de func"ionare a mijloacelor fixe, M.Of. al Romniei nr.520/30.12.1998. - O.G. nr.22/1996 privind actualizarea #i completarea regimului general al contabilit!"ii, M.Of. al Romniei nr.170/30.07.1996. - O.G.U. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, M.Of. al Romniei nr.256/04.06.1999. - Ordinul Ministrului Finan"elor nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglement!rilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit!"ilor Economice Europene #i cu Standardele Interna"ionale de Contabilitate, M.Of. al Romniei nr. 85 /20.02.2001. - O.G.U. nr. 17/14.03.2000 privind taxa pe valoarea ad!ugat!, M.Of. al Romniei nr. 113/15.03.2000. - H.G. nr. 403/19.06.2000 privind reevaluarea imobiliz!rilor corporale, M.Of. al Romniei nr. 252/07.06.2000. - Ordinul Ministrului Finan"elor nr. 616/04.05.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea bugetului de venituri #i cheltuieli de c!tre agen"ii economici, M.Of. al Romniei nr. 286/26.06.2000. - H.G. nr 401/19.06.2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.G.U. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad!ugat! , M.Of. al Romniei nr. 231/26.05.2000 - H.G. nr. 591/06.07.2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare #i func"ionare a Camerei Auditorilor din Romnia, M.Of. al Romniei nr. 349/26.07.2000. - Legea nr. 189/ 2001 pentru aprobarea OGU nr.217/1999 pentru modificarea #i completarea OG nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, M.Of. al Romniei nr. 196/19.04.2001.

29. *** 30. *** 31. *** 32. ***

33. *** 34. *** 35. ***

36. *** 37. *** 38. ***

Conf.univ.dr. Traian Nicolae