Sunteți pe pagina 1din 22

SFIN!II P"RIN!

I, DASC"LII NO#TRI N INTERPRETAREA SFINTEI SCRIPTURI

I. Un principiu patristic fundamental: obliga$ia de a studia Biblia n via!a "i n nv#!#tura Sfin!ilor P#rin!i ai Bisericii, citirea st#ruitoare "i meditarea asupra textelor Sfintei Scripturi ocup# un loc esen!ial. Constatarea Mntuitorului privind practica iudaic# (mai ales, desigur, a c#rturarilor) n textul din In 5,9: Voi cerceta$i Scripturile..., devine pentru credinciosul cre"tin un ndemn de a face acest lucru. Sfntul Apostol Pavel i cere ucenicului s#u Timotei s# se consacre cititului Scripturilor (I Tim 4,13). Sfin!ii P#rin$i insist# asupra faptului c# un contact permanent cu Sfintele Scripturi este absolut necesar pentru to$i cre%tinii, c# evlavia autentic# nu poate subzista %i nu se poate dezvolta dect hr#nindu-se constant cu pinea cuvntului inspirat. Peste tot n scrierile patristice %i mai ales n predicile $inute credincio%ilor n biseric# g#sim ndemnuri la men$inerea unui contact nentrerupt cu textul sfnt. Iat#, de pild#, un astfel de ndemn din una din omiliile Sfntul Ioan Gur# de Aur: De aceea, v# rog, s# citim cu mult# rvn# dumnezeie%tile Scripturi. dac# vom citi des cele scrise n ele, ne vom mbog#$i %i cuno%tin$ele. Este cu neputin$# s# r#mi f#r# de folos, cnd cite%ti cu rvn# %i mult dor dumnezeie%tile cuvinte. Dac# nu avem om, care s# ne fie dasc#l, atunci nsu%i St#pnul, intrnd de sus n inimile noastre, ne lumineaz# mintea, ne l#mure%te cugetul, face lumin# n cele t#inuite, ne este dasc#l al celor ce nu %tim. Numai s# vrem s# facem tot ce depinde de noi1. &i ceva mai departe: A%adar, v# rug#m s# nu neglij#m citirea dumnezeie%tilor Scripturi, ci s# le citim des, fie de cunoa%tem n$elesul Scripturilor, fie de nu-l cunoa%tem. Citirea continu# ne ajut# s# $inem bine minte ce citim ; adeseori, ceea ce nu putem n$elege ce citim azi, vom putea dintr-o dat# n$elege mine, dac# revenim %i citim, pentru c# bunul Dumnezeu ne lumineaz# pe nev#zute mintea2. Iar n alt# parte, n ncheierea unui frumos excurs asupra valorii lecturii biblice, acela%i Sfnt P#rinte zice: S# nu dispre$uim, dar, auzirea dumnezeie%tilor Scripturi. Gndul acesta este un gnd dr#cesc, care nu ne las# s# vedem comoara, care nu ne las# s# ne mbog#$im3. Sf. Ioan Damaschin rezum# foarte bine pozi$ia Sfin!ii P#rin$i n ce prive%te citirea Bibliei atunci cnd scrie n tratatul s#u despre Credin!a ortodox" (sau Dogmatica): Toat# Scriptura este inspirat# de Dumnezeu %i negre%it %i folositoare (II Tim 3,16). nct este un lucru foarte bun %i foarte folositor sufletului ca s# cercet#m dumnezeie%tile Scripturi. ntocmai ca un copac s#dit la izvoarele apelor (Ps 1,3), tot astfel %i sufletul udat cu dumnezeiasca Scriptur# se ngra%# %i d# rod copt, credin$a ortodox#, se mpodobe%te cu frunze totdeauna verzi, adic# cu fapte pl#cute lui Dumnezeu. Prin Sfintele Scripturi suntem ndrepta$i spre
1

Sfntul IOAN GUR' DE AUR, Omilii la Facere, XXXV,1, n IDEM, Scrieri, partea a doua, trad., introd., indici %i note de Pr. D. Fecioru, PSB 22, Bucure%ti, 1989, p. 16.
2 3

Ibid., 2, p. 19.

Sfntul IOAN GUR' DE AUR, Omilii la Matei, II,6, n IDEM, Scrieri, partea a treia, trad., introd., indici %i note de Pr. D. Fecioru, PSB 23, Bucure%ti, 1994, p. 36.

virtute %i contempla$ie netulburat#. n ele g#sim ndemn spre orice fel de virtute %i ndep#rtare de la toat# r#utatea. Dac# suntem iubitori de nv#$#tur# vom fi %i cu mult# nv#$#tur#, c#ci prin silin$#, prin osteneal# %i prin harul lui Dumnezeu, care d#ruie%te toate, se duc la bun sfr%it toate. Cel care cere prime%te, cel care caut# g#se%te, %i celui care bate i se va deschide (Lc 11,10). S# batem, deci, la paradisul prea frumos al Scripturilor, la paradisul cel cu bun miros, cel prea dulce, cel prea frumos, cel ce r#sun# la urechile noastre cu tot felul de cnt#ri ale p#s#rilor spirituale purt#toare de Dumnezeu, cel care se atinge de inima noastr#, care o mngie cnd este ntristat#, o potole%te cnd este mniat# %i o umple de o bucurie ve%nic#, care ne nal$# mintea noastr# pe spatele str#lucitor ca aurul %i prea luminat al porumbi$ei dumnezeie%ti %i o suie cu aripile prea str#lucitoare c#tre Fiul Unul N#scut %i mo%tenitorul s#ditorului viei celei spirituale %i prin el o aduce la Tat#l luminilor. S# nu batem superficial, ci mai degrab# cu osrdie %i cu st#ruin$#. S# nu trnd#vim de a bate. C#ci n chipul acesta ni se va deschide. Dac# citim o dat#, de dou# ori, %i nu n$elegem ceea ce citim, s# nu ne trnd#vim, ci s# st#ruim, s# medit#m, s# ntreb#m. C#ci spune Scriptura: ntreab# pe tat#l t#u %i-$i va vesti %i pe b#trnii t#i %i-$i vor spune (Deut 32,7). Cuno%tin$a nu este a tuturora. S# scoatem din izvorul paradisului ap# ve%nic curg#toare %i prea curat#, care salt# spre via$a ve%nic#. S# ne veselim, s# ne desf#t#m f#r# de sa$, c#ci are un har nesfr%it. Dar dac# am putea s# culegem ceva folositor %i din literatura laic#, nu este oprit. S# fim, ns#, zarafi ncerca$i, ca s# adun#m aurul cel bun %i curat %i s# nl#tur#m pe cel falsificat. S# lu#m nv#$#turile cele bune, iar pe zeii cei ridicoli %i pove%tile neroade s# le arunc#m cinilor. C#ci am putea dobndi din ele cel mai bun argument contra lor4 . Lectura Bibliei este, deci, n concep$ia P#rin$ilor, absolut obligatorie pentru orice cre%tin care voie%te s# tr#iasc# n evlavie. Ce distan$# ntre aceste nv#$#turi %i ndemnuri patristice %i practica ulterioar# a unei bune p#r$i a Bisericii cre%tine (am n vedere Biserica Apusului catolic) care refuza laicilor nsu%i dreptul de a citi Biblia! Dar Sfnta Scriptur# nu se cere numai a fi citit#, ca o lectur# simpl# "i u"oar#. Ea se cere a fi cercetat#, aprofundat#. Am v#zut c# Sfntul Ioan Damaschin, pe linia tuturor marilor P#rin$i ai veacurilor anterioare, insist# nu numai asupra necesit#$ii %i valorii lecturii ziditoare de suflet a Scripturii, ci %i asupra studiului, asupra cercet#rii scripturistice. n%i%i Sf. P#rin$i %i-au consacrat toate puterile lor studierii Bibliei %i sub pana lor revine adeseori invita$ia de a cerceta, de a examina, de a reflecta, de a observa, de a lua aminte cu referire la textul biblic. O bun# parte dintre scrierile patristice sunt comentarii sub diferite forme ale textelor biblice. Fiind de cele mai multe ori p#stori, ei consider# ca o datorie a lor de a frnge pentru credincio%ii lor %i, n general, pentru contemporanii lor pinea Cuvntului. ntemeindu-se pe Sf. Scriptur# dar %i pe cuno%tin$ele lor profane %i pe experien$a lor de via$# , ei i c#l#uzeau pe credincio%i %i i ajutau s# sesizeze actualitatea revela$iei dumnezeie%ti. Predicile lor %i o bun# parte dintre operele patristice este constituit# din predici $inute credincio%ilor, n biseric# predicilor lor, deci, sunt mai ales omilii, adic# tlcuiri omiletice ale pericopelor %i ale c#r$ilor biblice. C#ci n acea epoc# nu existau dou# feluri de exegez#, una pentru speciali%ti %i alta pentru poporul credincios. nse%i operele lor dogmatice sau apologetice nu sunt mai pu$in legate de exegeza textelor biblice. n ultimele veacuri se face o distinc$ie clar# ntre exegez# %i teologia sistematic#; sola Scriptura a protestan$ilor a condus n mod necesar la o astfel de distinc$ie. Dar aceasta nu exista pentru Sfin!ii P#rin$i. Ei nu
4

Sfntul IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, cartea a patra, cap. XVII, trad. de Pr. D. Fecioru, edi$ia a III-a, Editura Scripta, Bucure%ti, 1993, p. 180-181.

puteau concepe c# se poate formula o afirma$ie teologic# n afara datelor Bibliei. Origen, de exemplu, a scris nu numai comentarii biblice. &i totu%i, s-a putut spune despre Origen c# el a fost totdeauna n mod exclusiv un om al Scripturii... Se poate spune c# nicio via$# n-a fost att de total consacrat# Scripturii ca a sa. Scriptura este centrul vie$ii sale. Dac# el face filosofie, este pentru a n$elege mai bine Cuvntul lui Dumnezeu %i pentru a-l explica oamenilor din vremea sa. Dar el n-a cunoscut niciodat# un alt dasc#l dect pe Logosul Care vorbe%te prin Scriptur#5. Andr Benot zice aproape acela%i lucru despre P#rin$ii Bisericii, n general: Cnd se roag#, cnd cnt#, cnd slujesc sfintele slujbe, nu este vorba pentru ei de altceva dect de un r#spuns la revela$ia biblic#; exist# un comentariu al Bibliei scris de pietatea lor, de via$a lor, de credin$a lor. &i chiar atunci cnd alc#tuiesc lucr#ri n genuri care par cel mai ndep#rtate de comentariu, ca, de exemplu, genul autobiografic, este vorba %i atunci de exegez#... Astfel, ntreaga litreratur# patristic# poate fi considerat# ca un vast comentariu al Scripturii, ca o imens# oper# de interpretare a datelor revela$iei de care m#rturise%te Biblia. Prin aceasta, P#rin$ii reprezint# pentru noi o s#geat# care ne orienteaz# spre Sfnta Scriptur#, care ne atest# n$elegerea Scripturii pe care au avut-o autorii primelor veacuri cre%tine6 . Subliniind utilitatea scrierilor patristice pentru exegeza biblic# %i faptul c# dialogul nostru cu Sf. P#rin$i trebuie s# ne conduc# la un mai bun dialog cu Scriptura7 , autorul citat poate s# trag# aceast# concluzie: P#rin$ii sunt dasc#lii no%tri n interpretarea Scripturii8 . II. Scurt% privire asupra exegezei patristice a Sfintei Scripturi 9 Problema interpret#rii cre%tine a Bibliei s-a pus chiar de la nceputurile cre%tinismului.. Iisus nsu%i se prezint# ca Mesia Cel vestit de prooroci (Lc 4,16-21) %i traseaz# liniile principale ale unei noi interpret#ri a Vechiului Testament, n lumina evenimentului decisiv al mntuirii pe care-l reprezint# ntruparea, moartea %i nvierea Sa (Lc 24,25-27.44-45). Scrierile neotestamentare ne arat# c# apostolii %i colaboratorii lor au aplicat %i au dezvoltat aceast# nou# ermineutic#, stabilind o baz# sigur# pentru o nou# exegez# a Vechiului Testament. P#rin$ii apostolici %i apologe$ii, chiar dac#, n general, sunt familiariza$i cu scrierile sfinte, nu se ocup# dect foarte pu$in cu interpretarea Scripturii. Dimpotriv#, trebuie s# recunoa%tem ereticilor gnostici10 un loc n istoria exegezei biblice, ei fiind poate, printre cre%tini, primii care au ncercat realizarea unor comentarii propriu-zise ale Scripturii %i care au fixat reguli ermineutice. n ce prive%te exegeza autoritativ# din Biserica veche, se %tie c# interpre$ii patristici r#s#riteni din secolele III-V au fost mp#r$i$i n dou# %coli: cea din Alexandria, cu accentul
5 6

Jean DANILOU, Origne, Paris, 1948, p. 137.

Andr BENOT, Lactualit des Pres de lglise, Cahiers thologiques, 47, Delachaux et Niestl, Neuchtel, 1961, p. 54.
7 8 9

Ibid. Ibid., p. 55.

Asupra istoriei exegezei patristice, a se vedea o prezentare sintetic# la G. BARDY, Exgse patristique, n Supplment au Dictionnaire de la Bible, IV, Paris, 1949, col. 569-591.
10

Nu putem aprecia exegeza gnosticilor dect prin fragmentele din comentariul lui Heracleon la Sfntul Ioan, citate de Origen, %i prin epistola lui Ptolemeu c#tre Flora, p#strat# de Sf. Epifanie (Contra ereziilor, XXXIII, 3-7).

s#u pe interpretarea alegoric# mo%tenire a iudeului Filon din Alexandria , %i cea din Antiohia, a c#rei metod# se caracterizeaz# prin preocuparea pentru o exegez# riguros %tiin$ific# a textului biblic %i pentru determinarea sensului istoric al acestuia. Prima %coal#, cea din Alexandria, a avut ca prim dasc#l pe Panten, care nu mai este pentru noi altceva dect un nume. Clement, urma%ul s#u, este deja un alegorist hot#rt 11. Reprezentantul cel mai renumit al %colii alexandrine este Origen, care, punnd n relief fecunditatea %i valoarea exegezei alegorice, adeseori merge prea departe n urm#rirea sensului alegoric. Este demn de notat efortul lui Origen de a fixa reguli pentru interpretarea biblic# ; mai ales n cartea a patra a lucr#rii sale Despre principii, el propune o adev#rat# gramatic# a ermineuticii12. Principiile lui Origen sunt ap#rate de Sfntul Dionisie, episcopul Alexandriei din 248-249 pn# n 264-265 13. Din sec. IV, trebuie s# men$ion#m la Alexandria pe Sfntul Atanasie, care nu este propriu-zis un exeget %i n opera c#ruia alegoria este departe de a ocupa un loc preponderent, %i pe Didim cel Orb care, mult mai prudent dect Origen n folosirea alegoriei, nu-l reneag# totu%i pe dasc#lul s#u. &colii exegetice din Alexadria trebuie ata%a$i %i scriitorii din Palestina %i din Capadocia din secolele III - IV, care au suferit puternic influen$a lui Origen (se %tie c# Origen a activat o bun# perioad# la Cezareea Palestinei). Aici trebuie men$iona$i mai ales Eusebiu al Cezareii, ale c#rui preocup#ri istorice l-au mpiedicat s# mearg# prea departe cu alegorismul. Metodiu din Olimp, n Licia, combate exegeza alegoric#, dar %i el se vede totu%i obligat s# fac# apel la interpretarea spiritual#. Apoi Sfntul Grigorie Taumaturgul, ucenic fidel %i recunosc#tor al lui Origen, Sfntul Vasile cel Mare %i Sfntul Grigorie de Nazianz, %i ei admiratori ai lui Origen (ei au cules textele cele mai frumoase din opera lui Origen ntr-o Filocalie) %i mai ales veritabilul exeget al Capadociei care a fost Sfntul Grigorie de Nyssa ; dar ace%ti mari dasc#li ai Bisericii %tiu foarte bine cum s# evite excesele alegorice ale maestrului lor. &i se poate spune c#, n general, scriitorii palestinieni %i capadocieni formeaz# un fel de tranzi$ie ntre exegeza alegoric# %i exegeza literal#. La nceputul secolului al V-lea, exegeza alegoric# str#luce%te odat# mai mult la Alexandria. Dac# Teofil al Alexandriei se declar# antiorigenist (dar pentru motive care n-au nimic de-a face cu exegeza), Sfntul Chiril al Alexandriei r#mne un alegorist hot#rt, dar, n acela%i timp, el d# un loc larg interpret#rii istorice. Dac# %coala catehetic# din Alexandria a fost o realitate istoric#, sub numele de %coala din Antiohia trebuie s# n$elegem o seam# de exege$i %i teologi care nu depind neap#rat unul de altul. Dac#, de obicei, se atribuie ntemeierea %colii de la Antiohia Sfntului Lucian, care a murit ca martir n 312, adev#ratul fondator al acestei %coli poate fi considerat de fapt Diodor din Tars (cca 330-392), autorul unei importante opere exegetice. Diodor zice n principiu c# alegoriei trebuie s# i se prefere, pe ct este cu putin$#, sensul istoric14 . Un alt reprezentant al acestei %coli a fost Teodor de Mopsuestia (+ 428), ucenic al lui Teodor. Autor al unei liste
11 12

G. BARDY, art. cit., col. 573.

Origen zice c# exist# trei sensuri ale Scripturii, corespunz#toare celor trei p#r$i ale fiin$ei omene%ti: un sens carnal (corporal) sau direct; un sens psihic; %i un sens spiritual (Despre principii, IV,11, PG 11,364-365. Cf. Omilii la Levitic, V,1, PG 12,447; Omilii la Facere, II,6, PG 12,173). Distinc$ia ntre sensul psihic %i sensul spiritual nu este prea clar#. Se pare c# primul ar avea ca obiect mai ales ndreptarea moravurilor, n timp ce al doilea vizeaz# instruirea celor des#vr%i$i %i c#l#uzirea lor la gnoz#. Cf. G. BARDY, Exgse patristique, col. 574.
13

n lucrarea sa Despre f"g"duin!e, Sfntul Dionisie r#spunde unui oarecare Nepos, episcop al egiptenilor, care scrisese o Combatere a alegori#tilor.
14

In Genes., LXIX,11, PG 33,1580.

impresionante de lucr#ri asupra Scripturii, el nu numai c# folose%te instrumentele %tiin$ei profane %i c# este atent la vocabular, la etimologie %i la gramatic#, dar folose%te ntr-un mod liberal datele arheologiei, ale geografiei %i chiar ale psihologiei. Victim# a ceea ce am putea numi istoricismul s#u, Teodor a fost condamnat la al V-lea Sinod ecumenic. Un alt ucenic al lui Diodor a fost Sfntul Ioan Gur" de Aur. El a tcuit sub form# de omilii o bun# parte dintre c#r$ile Bibliei, dar niciodat# n-a c#utat s#-%i defineasc# regulile de interpretare15 . Teodoret de Cir, ultimul dintre marii reprezentan$i ai %colii din Antiohia, a consacrat mult timp %i zel interpret#rii Scripturii %i a manifestat o mare grij# pentru adev#r %i exactitate. Dac# opozi$ia ntre cele dou# %coli este ntemeiat#, totu%i aceast# opozi$ie este departe de a fi absolut#. Alexandrinii, chiar dac# dau un loc mai important alegoriei, nu suprim#, n majoritatea cazurilor, sensul literal. Iar pentru reprezentan$ii %colii din Antiohia, sensul literal nu exclude sensul spiritual. n Apus, exegeza este cultivat# de timpuriu n Africa, n Roma %i n alte p#r$i, dar numai n secolul al IV-lea apar comentarii propiu-zise. n Apus n-a existat o %coal# exegetic#, interpre$ii l#sndu-se c#l#uzi$i mai ales de exigen$ele credincio%ilor c#rora trebuiau s# le explice textul sacru. Comentariile lui Ipolit (+ cca 235)16 m#rturisesc un amestec de ata%ament fa$# de sensul literal %i de suple$e alegorizant#. Victorin din Pictavium datoreaz# mult lui Origen, dar, n acela%i timp, el este un adept al exegezei literaliste. Sfntul Ilarie din Poitiers este cel care inaugureaz# ntr-adev#r seria marilor exege$i latini17 ; el pune n relief mai ales sensul spiritual. Exegeza Sfntul Ambrozie se inspir# %i din alegori%ti %i uneori, ca %i Origen, el atribuie Scripturii trei sensuri; dar el se fere%te cu grij# de excesele alegorizante. Fericitul Ieronim este, incontestabil, cel mai mare exeget patristic din Apus. Mai ales fidelitatea sa fa$# de textul original al Sfintei Scripturi i asigur# un loc aparte printre exege$i; el este primul scriitor cre%tin care afirm# necesitatea revenirii la textul ebraic pentru o interpretare corect# a Vechiului Testament. Chiar dac# $ine s# pun# n relief sensul literal al Bibliei, Ieronim nu condamn# %i nu refuz# n mod absolut alegoria18. Trebuie s#-l men$ion#m, de asemenea, pe donatistul Tyconius, care %i-a expus principiile ermineutice n Liber regularum, prima lucrare de acest gen n limba latin#. Sub numele de Ambroziaster este desemnat, ncepnd cu secolul al XVI-lea, autorul necunoscut al unui comentariu la Epistolele Sf. Apostol Pavel %i al unei culegeri de ntreb#ri asupra Vechiului %i Noului Testament, care va fi tr#it la Roma, pe la anii 375-380, un exeget ata%at sensului istoric-literal. Este de men$ionat %i Fericitul Augustin, a c#rui activitate mbr#$i%eaz# toate domeniile teologiei; n lucr#rile sale afl#m comentarii alegorice, dar %i c#utarea sensului literal. n De doctrina christiana, Augustin %i propune s# ofere o metod# de interpretare a Scripturilor. El zice c#, pentru a n$elege Scriptura, sunt necesare, ca mijloace indispensabile, toate %tiin$ele umane. El recunoa%te serviciul pe care-l poate face exegeza alegoric# atunci cnd e vorba de aparente contradic$ii ntre diferite texte biblice sau de expresii antropomorfice. Dup# Teodoret de Cir, n R#s#rit, %i Fericitul Augustin, n Apus, autorii se vor mul$umi, n general, s# repete sau s# reproduc# ceea ce s-a spus nainte. Dar apar, de

15 16 17 18

G. BARDY, Exgse patristique, col. 581. Ipolit a tlcuit Cntarea cnt#rilor %i cartea lui Daniel, scriind n limba greac#. Lui i se datoreaz# comentariile la Evanghelia de la Matei, la Psalmi %i la Iov (pierdut).

Asupra sensurilor Scripturii n concep$ia Fericitului Ieronim, a se vedea Pierre PAY, Lexgse de Saint Jerme daprs son Commentaire sur Isae, Etudes augustininnes, Paris, 1985, p. 127 %i urm.

asemenea, manuale, ca cel al unui oarecare Adrian19 sau cel al lui Pavel Persul, tradus n latin# de Junilius 20, amndoi cita$i de Casiodor, %i, de asemenea, catene exegetice21 , care reprezint# ultimul efort al exegezei patristice. III.Interpretarea tipologic% 1. Tipologia Vechiului Testament n scrierile Noului Testament Vorbind despre evenimentele Exodului, Sfntul Apostol Pavel zice: &i acestea s-au f#cut pilde (tipuri, !"v#$%) pentru noi (I Cor 10,6); iar mai departe: &i toate acestea li s-au ntmplat acelora (israeli$ilor) n mod tipic (!"#%&''() , spre pov#$uirea noastr#, la care au ajuns sfr%iturile veacurilor (I Cor 10,11). Apostolul afirm#, deci, c# evenimentele istoriei Vechiului Testament aveau o valoare de tipuri sau prefigur#ri ale tainei lui Hristos, Care a venit la sfr%itul veacurilor (sau, cum se exprim# Apostolul n Gal 4,4: la plinirea vremii). Dar nu numai evenimentele istoriei israelite au o valoare tipic#, ci %i institu$iile Vechiului Leg#mnt. Astfel, dup# Epistola c#tre Evrei, cultul Vechiului Testament era o pild# (#)*)+$,-) pentru timpul de fa$# (Evr 9,9). Aceast# afirma$ie ne arat# c# Legea lui Moise avea %i rolul de a prefigura taina lui Hristos. Caracterul tipologic al Vechiului Testament const# n faptul c# anumite evenimente, obiecte, fiin$e %i persoane din prima parte a Sfintei Scripturi, n afar# de semnifica$ia lor proprie, prefigureaz# o alt# realitate, superioar#. Prefigura$ia sau tipologia este raportul de analogie care exist#, n cadrul planului de mntuire, ntre dou# ordini de lucruri: pe de o parte umbrele de alt#dat#, adic# institu$iile civile %i cultice ale lui Israel, iar pe de alt# parte, cele cere%ti (Evr 9,23), manifestate n chip v#zut n via$a %i jertfa lui Hristos (cf Evr 9,11), f#cute prezente sub semnele Bisericii %i ale institu$iilor ei sacramentale, %i care urmeaz# s# ne fie descoperite n mod deplin atunci cnd, la rndul nostru, vom intra n via$a ve%nic#22. Folosit# ntr-o manier# oarecare nc# n iudaism23, tipologia a devenit pentru primii cre%tini cheia principal# a n$elegerii Scripturilor. Cuvntul !"#$( apare de 15 ori n Noul Testament. El deriv# de la verbul !"#!.%/, care nseamn#: a t#ia, a sculpta, a imprima, a l#sa o urm# prin ap#sare sau lovire24. 0"v#$( este o schi$# gravat# n piatr#, un model dup# care se execut# o oper# de art#, un chip abia conturat, schi$at, care apoi devine obiectul de art# terminat, des#vr%it de mna sculptorului; aceast# oper# de art# des#vr%it# este antitipul. Tipul este un semn, o masc#, o imagine (Fapte
19 20 21 22

Introducere n Sfintele Scripturi, PG 98,1273-1312. Instituta regularia divinae legis, PL 68,15-42. A se vedea art. Chanes exgtiques, n Supplment au Dictionnaire de la Bible, I, col. 1084-1233.

Pierre GRELOT, Sens chrtien de lAncien Testament. Esquisse dun trait dogmatique (Bibliothque de Thologie, srie I: Thologie Dogmatique, vol. 3), Tournai, 1962, p. 214.
23

Exodul constituie modelul sau tipul dup# care proorocii Vechiului Testament n$eleg actele ulterioare ale lui Dumnezeu n lucrarea Sa de r#scump#rare a lui Israel (Is 40-66) %i a neamurilor. Cf. M. FISHBANE, Use, Authority and Interpretation of Mikra at Qumran, Compendia, II, 1 (1988), p. 373 %i urm.; David DAUBE, The Exodus Pattern in the Bible, London, 1963; D. PATTE, Early Jewish Hermeneutic, Missoula, 1975, p. 170 %i urm.
24

Arhim. Iustin SUCIU, Ermineutica biblic" sau #tiin!a interpret"rii Sfintei Scripturi, Arad, 1933, p. 61.

7,43), un model (Fapte 7,44), un exemplu, o figur# (Fil 3, 7), un simbol care anun$# realit#$i eshatologice, nscris n filigranul istoriei sfinte. Ebraica nu posed# un termen special pentru indicarea tipului. n cele mai multe cazuri, ea identific# tipul cu simbolul. Atunci cnd se refer# la simbolurile n care o persoan# sau un lucru reprezint# o aceea%i categorie de persoane sau de lucruri ceea ce am putea numi simboluri-tipuri ea se serve%te de cuvintele oth %i mofeth. Oth are sensul generic de semn, mofeth pe cel de semn luminos, manifestare str#lucitoare. Adeseori aceste dou# cuvinte sunt folosite ca sinonime n una %i aceea%i formul#: Iat# eu %i pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu spre semne %i minuni (leothoth vemofethim) n Israel... (Is 8, 18). Uneori %i cuvntul ebraic ma#al este folosit cu sensul de discurs sapien$ial n care domin# elementul figurativ 25. n ce prive%te cele dou# texte citate din I Cor 10, traduc#torii ezit# n ce prive%te sensul precis al lui !"#$(. Este evident c# Apostolul are n vedere ideea unui exemplarism moral care decurge din evenimentele legate de ie%irea israeli$ilor %i de c#l#toria lor prin pustiu. Termenul este folosit cu aceast# semnifica$ie de exemplu moral %i n alte locuri din Noul Testament: I Tes 1,7; II Tes 3,9; I Tim 4,12; Tit 2,7; I P 5,3. Dar aceast# semnifica$ie este insuficient# pentru I Cor 10,6.11. Aici, exemplele morale se ntemeiaz# pe o prefigurare nscris# n experien$a istoric# a lui Israel. Nu este vorba numai de paralelismul a dou# situa$ii existen$iale a lui Israel %i a noastr#. Exist# o analogie, pe dou# planuri diferite, ntre dou# experien$e ale credin$ei26 . Contextul antecedent (10,1-4) arat# foarte clar care este temeiul profund al acestor exemple morale: trecerea israeli$ilor prin Marea Ro%ie era un botez n Moise; mana, o mncare duhovniceasc# %i apa din stnc#, o b#utur# duhovniceasc#; c#ci piatra %i este vorba de o piatr# duhovniceasc# era Hristos 27. Autorii Noului Testament indic# n mod direct %i alte tipuri vechitestamentare. Astfel, Adam (Rom 5,14), Iona (Mt 12,40) %i mielul pascal (I Cor 5,7) sunt tipuri ale lui Hristos; potopul (I P 3,20-21) este tip al Botezului etc. Acela%i limbaj este reluat n Epistola c#tre Evrei, dar ntr-un sens diametral opus 28. Acolo modelul (!"v#$() cultului Vechiului Testament, cu locul s#u sfnt, ritualurile sale, preo$ii s#i, este descoperit n jertfa lui Hristos, Care intr# prin n#l$are n Sfnta sfintelor din ceruri (cf. 8,5). Din aceast# realitate adev#rat#, cereasc# (8,5) %i viitoare adic# eshatologic# (9,11; 10,1) , cultul cre%tin are imaginea substan$ial# (.%&'/, 10,1), n timp ce cultul mozaic nu poseda dect o replic# ()/!%!"#$(, 9,24), o copie ("#$1.%2), 8,5; 9,23). De aceea, Vechiul Testament era o prefigurare profetic# a Noului Testament, un simbol (#)*)+$,-v), fie prin institu$iile sale (9,9), fie prin evenimentele sale (11,19, cu privire la jertfa lui Avraam). Desigur c# Sfntul Apostol Pavel nu recunoa%te un sens tipic numai acolo unde folose%te acest cuvnt. Pe de alt# parte, se cuvine s# preciz#m faptul c# nu peste tot unde este folosit cuvntul !"#$( n Noul Testament se face referire la coresponden$a care exist# ntre diferitele stadii ale lucr#rii dumnezeie%ti de mntuire. Tipul folosit ca metod# exegetic#
25 26

D. BUZY, Les symboles de lAncien Testament, Paris, 1923, p. 2.

P. GRELOT, op. cit., p. 286, nota 1, care-l citeaz# pe G. MARTELET, Sacrements, figures et exhortations en I Cor 10, 1-11, n rev. Recherches de Science Religieuses (Paris), 1956, p. 323-359 %i 515-559 (reluat n vol. Figures et parnses sacramentelles, Paris, 1957).
27

Asupra acestei pericope pauline %i a importan$ei ei pentru folosirea tipologiei de c#tre Apostolul neamurilor, a se vedea Pr. Vasile MIHOC, Sensul tipic al Vechiului Testament dup" I Corinteni 10,1-11, n rev. Mitropolia Ardealului, XXI (1976), nr. 4-6, p. 273-285.
28

GRELOT, op. cit., p. 27.

are, deci, un sens mult mai restrns dect ar sugera-o !"v#$( chiar n utilizarea sa din Noul Testament29 . Spre deosebire de alegorismul lui Filon din Alexandria, exegeza tipologic# nu implic# nicidecum vreo negare a istoricit#$ii tipurilor vechitestamentare. Dimpotriv#, ea este ferm ancorat# tocmai n aceast# istoricitate. Astfel, autorii scrierilor Noului Testament, prin atitudinea lor fa$# de Scripturile vechi, autorizeaz# o n$elegere istoric# a lor ca un element indispensabil n interpretarea %i aplicarea lor la situa$iile contemporane30. De altfel, ns#%i alegoria paulin# apare ntr-un cadru tipologic, nefiind alegorie n sensul obi%nuit iudaic sau elenistic31. De%i tipul %i are propria sa valoare istoric#, adev#rata sa semnifica$ie este descoperit# numai n antitip, adic# n realitatea hristologic-eshatologic# pe care tipul o anun$#32. ntre tip %i antitip exist#, desigur, o anumit# asem#nare sau analogie. Dar nu numai att. Raportul dintre ele este cel al unei coresponden$e tainice, n sensul c# Duhul Sfnt nsu%i a dat unui eveniment, unui lucru sau unei persoane biblice o destina$ie tipic#. Duhul Sfnt se servea de realit#$i pentru a preg#ti omenirea n vederea mntuirii de p#cat sau pentru lucrurile suprafire%ti care nu puteau fi prev#zute de mintea omeneasc#33 . Interpretarea tipologic# nu face dect s# reveleze aceast# coresponden$# tainic#. Autorii Noului Testament privesc istoria lui Israel ca o istorie a mntuirii %i, pentru ei, semnifica$ia tipului vechitestamentar zace n locul pe care el l ocup# n planul dumnezeiesc de mntuire. Cnd Pavel zice despre evenimentele Exodului c# s-au ntmplat !"#%&'( %i c# au fost scrise spre pov#$uirea noastr# (I Cor 10,11), nu poate fi nici-o ndoial# c#, n gndirea Apostolului, inten$ia divin# este esen$ial# att n petrecerea lor ct %i n faptul c# au fost nscrise n Scriptur#. Ra$iunea de a fi a exegezei tipologice noutestamentare este nu numai continuitatea planului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei Leg#mntului S#u34, ci %i suveranitatea Sa n modelarea %i folosirea istoriei spre a-&i revela %i a-&i lumina scopul propus. Dumnezeu %i scrie parabolele Sale n nisipurile timpului35.

29

E. Earle ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, Grand Rapids, Michigan, 1981, Second printing 1985, p. 126.
30

Ch. DODD, A Problem of Interpretation, p. 17. citat dup# E. Earle ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 127, nota 1. F. BUCHSEL, art. allhgorew, n Theologisches Wrterbuch zum Neuen Testament, vol. I, Stuttgart, 1933, p. 260-264, clasific# la exegeza alegoric# textele din I Cor 5,6-8; 9,8-10; 10,1-11; Gal 4,21-31., dar noteaz# o deosebire esen$ial# fa$# de alegoria iudaic# (palestinian# %i alexandrin#): Scriptura se mpline%te n epoca cre%tin# (I Cor 10,11) %i adev#ratul ei n$eles este recunoscut numai de c#tre cre%tini (II Cor 3,14).
31

Termenul antitip (antitupo~) al exegezei biblice a Sfin!ii P#rin$i apare cu acest sens n Noul Testament n I Petru 3,21, unde Botezul este prezentat ca antitip al potopului, prin apa c#ruia s-au mntuit Noe %i familia sa.
32 33

Astfel, dup# Epistola lui Barnaba 12,2-7, Duhul Sfnt este Cel ce L-a ndemnat pe Moise s# ridice %arpele de aram# n pustiu (Num 21), f#cnd astfel o prenchipuire (un tip) al Crucii %i a Aceluia Care avea s# p#timeasc# (Scrierile P"rin!ilor apostolici, trad. de Pr. D. FECIORU, col. P#rin$i %i scriitori biserice%ti 1, Bucure%ti, 1979, p. 129).
34 A%a 35

G. W. LAMPE, Typological Exegesis, n Theology, 16 (iunie 1953), p. 202.

ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 127-128.

Prin urmare, n ideea de tip se cuprind: existen$a sa istoric#; asem#narea cu antitipul; %i inten$ia Duhului sfnt de a-i fi dat o destina$ie tipic#. Sensul ascuns al tipului nu este ntotdeauna cunoscut de aghiograf. Acest sens va fi descoperit de Biseric# (Ef 3,10), prin asisten$a aceluia%i Duh Sfnt care a nscris n evenimentul, n lucrul sau n persoana respectiv# un sens tipic. Interpretarea tipologic#, de%i este precizat# %i dezvoltat# mai ales de Apostolul Pavel, apare, de fapt, n ntreg Noul Testament. Astfel, Mntuitorul nsu%i, cnd explic# sensul mor$ii Sale plecnd de la Leg#mntul sinaitic (Lc 22,20 %i loc. par.), sau cnd declar# c# Pa%tile vechi trebuie s# se des#vr%easc# n mp#r#$ia lui Dumnezeu (Lc 22,18), las# s# se n$eleag# c# eliberarea lui Israel din robia egiptean# %i celebrarea liturgic# prin care se actualiza aceast# eliberarare, Leg#mntul cel vechi %i tot ceea ce cuprindea el erau inferioare jertfei Sale %i mp#r#$iei ntemeiate pe aceast# jertf#36 . Cel care contribuie ns# n mod hot#rtor la dezvoltarea tipologiei n Biserica epocii apostolice Sfntul Apostol Pavel. Trei sunt mai ales perioadele vechitestamentare n care Apostolul neamurilor discerne sensuri tipice : crea$ia, epoca patriarhilor %i ie%irea din Egipt (Exodul); la care putem ad#uga o tipologie a judec#$ii. a. Din relatarea despre crea!ie, Sfntul Pavel eviden$iaz# mai ales rela$ia tipologic# dintre Adam %i Hristos. Dac# Adam st# la nceputul umanit#$ii, prin Hristos se inaugureaz# o nou# umanitate, o f#ptur# nou# (II Cor 5,17; Gal 6,15; cf. Ef 2,10.15; Col 1,18). n Rom. 8,19 %i urm., Sfntul Pavel arat# c#, de fapt, crea$ia ntreag# este nnoit# prin r#sump#rarea ei de c#tre Hristos. Raportul tipologic Adam-Hristos este definit n mod expres n Rom 5, cu referire la ndreptare (n v. 14 Adam este prezentat ca chip al Celui ce avea s# vin#) %i n I Cor 15, cu referire la nvierea final# (aici fiind pu%i fa$#-n fa$# omul cel dinti, Adam %i Adam Cel de pe urm#, v. 45). O extensiune a acestui raport n paralelismul Eva-Biserica pare a fi prezent# n Ef 5,31-32 %i, poate, n II Cor 11,2-337. Exist# o asem#nare ntre Adam %i Hristos: %i unul %i Cel#lalt stau la nceputul unei crea$ii. Dar contrastul dintre ei nu e mai pu$in evident: dac# p#catul lui Adam a adus urma%ilor s#i moartea, biruin$a lui Hristos aduce tuturor ndreptarea %i via$a ve%nic# (Rom 5,17; I Cor 15,22). Binen$eles, istoricitatea lui Adam este pentru Sfntul Pavel mai presus de orice ndoial#; istoricitatea lui Adam este tot att de fundamental# pentru gndirea de aici a lui Pavel ca %i istoricitatea lui Hristos, astfel nct orice teorie care reduce tipologia lui Adam la o specula$ie asupra unui Urmensch mitologic nu sesizeaz# esen$a ns#%i a analizei pauline38. b. Paralele extrase de Sfntul Pavel din istoria patriarhilor sunt pu$ine. Nu se poate spune, de pild#, c# credin$a lui Avraam ar fi o prefigurare sau o umbr# a credin$ei cre%tine. Nu este vorba aici de o coresponden$# tipologic#, ci de o continuitate direct#. n Rom 3,25 %i 8,32 am putea discerne o aluzie la jertfa lui Isaac ca tip al ofrandei lui Hristos. n Rom 9,7-9, Isaac apare ca tip al copiilor f#g#duin$ei mntui$i n Hristos. O paralel# tipologic# bazat# pe istoria patriarhilor este alegoria cu Sara %i Agar din Gal 4,21-31. Aceast# alegorie a celor dou# Testamente (v. 24) este, de fapt, numai par$ial alegorie. De%i Apostolul zice c# cele istorisite

36 37 38

Cf. P. GRELOT, op. cit., p. 24. Cf. R. V. G. TASKER, The Old Testament in the New Testament, ed. a 2-a rev#zut#, London, 1954, p. 98.

ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 129, care citeaz# aici aceste cuvinte ale lui L. GOPPELT (Typos. Die typologische Deutung des Alten Testaments im Neuen, Gtersloh, 1939, p. 162): Rela$ia Adam-Hristos este pentru Pavel nu att un mijloc de ilustrare sau de specula$ie, ci iluminarea %i confirmarea credin$ei din Scriptur#, tipologie autentic#.

n cartea Facerii despre Sara %i Agar au un n$eles alegoric (el folose%te participiul prezent ),,-2$*$"v./), care poate fi considerat drept echivalentul unui substantiv: expresii alegorice), totu%i interpretarea paulin# difer# de folosirea simbolic# a Scripturii din alegorismul lui Filon din Alexandria sau al lui Origen att prin perspectiva ei asupra istoriei ct %i prin epistemologia ei39. Putem spune c# Sfntul Pavel discerne, ntr-adev#r, un raport tipologic ntre situa$ia celor dou# femei ale lui Avraam, pe de o parte, %i confruntarea dintre iudaismul legalist %i Biseric#, pe de alt# parte40 . Trebuie totu%i s# ad#ug#m c# tipologia nu poate explica toate elementele textului paulin. Rela$ia simbolic# pe care o stabile%te Apostolul ntre Agar, Muntele Sinai %i Ierusalimul p#mntesc nu poate fi considerat# ca o prefigurare propriu-zis#. Interpretarea paulin# a relat#rii biblice despre Sara %i Agar corespunde mai degrab# defini$iei pe care Danilou o d# exegezei alegorice: ea const# ntr-o dezvoltare a exegezei tipologice n sensul unei teze particulare41. c. Cel mai mult apare exploatat# de c#tre Sfntul Pavel tipologia Exodului. Dac# se poate vorbi de un raport de continuitate ntre leg#mntul lui Dumnezeu cu Avraam %i Noul Leg#mnt (&)%/- 1%)3-v&-) %i Sfntul Pavel insist# asupra faptului c# Biserica cre%tin# se afl# ntr-o continuitate direct# cu Avraam %i c# cre%tinii sunt mo%tenitori ai f#g#duin$elor leg#mntului avraamic , exist# n schimb un contrast ntre Noul Leg#mnt %i Vechiul Leg#mnt (#),)%) 1%)3-v&-) de pe Sinai (II Cor 3). Evenimentele Exodului, cu r#scump#rarea sub Vechiul Leg#mnt cuprind o serie de tipuri care anun$# r#scump#rarea n Hristos. Vechiul Leg#mnt a fost ini$iat la Pa%ti; tot astfel, Hristos, Pa%tile nostru, S-a jertfit pentru noi, instituind Noul Leg#mnt prin sngele S#u (I Cor 5,7; 11,25 %i urm.). Precum cei r#scump#ra$i de Moise s-au botezat n Moise, tot astfel cei r#scump#ra$i prin moartea %i nvierea lui Hristos sunt boteza$i n Hristos (I Cor 10,3; cf. Rom 6,3; I Cor 1,30; Gal 3,27; Ef 1,14; 4,30).Vechiul Leg#mnt, ca %i cel Nou, avea o mncare %i o b#utur# n care Hristos era prezent (I Cor 10,4; cf. In 6,31-32), n mod duhovnicesc (sau tipic) 42. Precum Vechiul Leg#mnt avea o Lege scris# pe table de piatr#, tot astfel Noul Leg#mnt are o Lege (Torah), o scrisoare a lui Hristos, scris# n inimile credincio%ilor (II Cor 3,3; cf. Gal 6,2). Sub Vechiul Leg#mnt a existat cortul sfnt %i mai trziu templul, unde se aduceau jertfe %i unde s#l#%luia slava ($ekinah) lui Dumnezeu; n Noul Leg#mnt, Hristos %i Biserica Sa sunt templu %i Crucea lui Hristos este altarul jertfei celei des#vr%ite. Interpretarea tipologic# a Exodului n-a fost ini$iat# de Sfntul Pavel sau de Biserica primar#. nc# proorocii evrei au luat Exodul %i izb#virea prin Moise ca model al mntuirii mesianic-eshatologice pe care o anun$au. Nenum#ratele referiri la Exod din c#r$ile vechitestamentare ulterioare (Ps 77; 104; Is 35,40 %i urm.; %i multe altele) arat# foarte bine
39 40

ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 130.

nc# unii comentatori patristici consider# c# verbul ),,-2$*.v' ar fi fost folosit aici de Sf. Pavel ntr-un sens impropriu %i c# n Gal. 4,21-31 am avea de-a face cu o interpretare tipologic#; a%a Sfntul IOAN HRISOSTOM, Commentarius in Epistolam ad Galatas, PG 61,662; TEODORET DE CIR, Commentarius in Epistolam ad Galatas, PG 82,489; Fericitul AUGUSTIN, De Trinitate, XV,9, PL 42,1069; la fel, mul$i autori moderni, ca O. MICHEL, Paulus und seine Bibel, Gtersloh, 1929, p. 110; ELLIS, Paul's Use of the Old Testament, p.130, %.a.
41

Jean DANILOU, Traverse de la Mer Rouge et baptme aux premiers sicles, n Recherches de Science Religieuse, 33 (1946), p. 416. Pentru exegeza textului din Gal 4,21 %i urm., a se vedea: Pr. Vasile MIHOC, Epistola Sfntului Apostol Pavel c"tre Galateni, p. 172-183. Pneumatikovn prin care Apostolul calific# deopotriv# mncarea %i b#utura dat# de Dumnezeu n pustie, dar %i piatra din care a $%nit aceast# b#utur# (I Cor 10,3-4), ar putea nsemna n sens tipic sau profetic (cf. Apoc 11,8; Gal 4,25); a%a ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 131, nota 3.
42

locul central al acestui eveniment %i al relat#rii sale biblice n gndirea iudaic#. Se %tie ce loc important ocup# s#rb#toarea Pa%tilor n calendarul iudaic. Or, n ritualul de Pa%ti, fiecare participant este chemat s# se identifice el nsu%i cu experien$a Exodului: n ziua aceea s# spui fiului t#u %i s# zici: acestea-s pentru cele ce a f#cut Domnul cu mine, cnd am ie%it din Egipt (Ie% 13,8; cf. Talmud, tratatul Pesahim, 116b). Pe linia profe$ilor, rabinii iudei au eviden$iat %i ei paralelismul dintre primul eliberator (Moise) %i eliberatorul de pe urm# (Mesia). Ca %i Moise, Mesia va aduce pl#gi peste asupritorii lui Israel, va da poporului ap# din piatr# %i man#43; eliberarea final#, ca %i eliberarea din Egipt, va avea loc la Pa%ti44 . Noul Testament, n general, ne arat# c# Iisus din Nazaret, prin via$a, moartea %i nvierea Sa, a mplinit aceste a%tept#ri. Mai ales n Evangheliea de la Matei reg#sim paralelele rabinice dintre Moise %i Mesia: ca %i Moise, El a fost salvat de la moartea hot#rt# de Irod (Mt 2,13 %i urm.), a ie%it din Egipt (Mt 2,15), a postit patruzeci de zile n pustiu (Mt 4,1 %i urm.), a chemat cele dou#sprezece semin$ii ale lui Israel (cf. Mt 10,2 %i urm.), a dat o nou# Lege pe munte (Mt 5-7), a s#vr%it minuni (Mt 8-9), a dat man# din cer (Mt 14,15 %i urm.; 15,32 %i urm.)45. De asemenea, n Evanghelia de la Ioan (cap. 6) este eviden$iat n mod st#ruitor paralelismul dintre Moise, prin care israeli$ii au primit mana n pustiu, %i Hristos, mana (pinea) cea adev#rat#. Iar dup# Apocalips# (15,3), n noul Exod, ca %i n cel vechi, cei r#sump#ra$i cnt# cntarea lui Moise. Unul dintre punctele cardinale ale relat#rilor evanghelice ale Patimilor l constituie conexiunea dintre moartea lui Hristos %i Pa%ti. Putem crede c# n-a fost o simpl# coinciden$# faptul c# 1200 de ani mai trziu, exact n acela%i anotimp, ...El, adev#ratul Miel pascal, a p#timit %i a murit pentru mntuirea noastr# tocmai n momentul n care iudeii se preg#teau pentru comemorarea anual# a s#rb#torii Pa%tilor...46. Tipologia nu este, deci, specific paulin#. Este vorba de un sistem de abordare cre%tin# a Vechiului Testament care $ine de ns#%i esen$a Evangheliei. Tipologia neotestamentar# nu nseamn# att un catalog de tipuri; ea p#trunde n spiritul exegezei neotestamentare, n toate formele ei47. d. n Noul Testament apare, de asemenea, o tipologie a judec"!ii, dup# care pedepsele dumnezeie%ti din Vechiul Testament sunt n$elese ca tipuri sau pilde ale pedepselor %i ale judec#$ii eshatologice. A%a sunt, de exemplu, potopul %i nimicirea Sodomei (Mt 24,37 %i urm.;

43 44

Referin$e din scrierile rabinice la ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 132.

Cf. H. SAHLIN, The New Exodus of Salvation According to St Paul, n vol. The Root of Vine, ed. de A. Fridrichsen, p. 82; dup# ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 132, nota 7.
45

Faptul c#, l#snd deoparte Evanghelia copil#riei (Mt 1-2) %i relatarea patimilor %i a nvierii (Mt 26-28), Evanghelia de la Matei cuprinde cinci p#r$i distincte, fiecare avnd o sec$iune narativ# %i o cuvntare (cap. 3-7; cap. 8-10; cap. 11-13; cap. 14-18; %i cap. 19-25; dar f#r# cap. 23, care nu-%i afl# locul n aceast# aranjare simetric#), i-a determinat pe unii autori s# considere c#, n inten$ia Sfntului Matei, aceast# Evanghelie ar fi fost alc#tuit# ca o nou# Torah n cinci c#r$i (un nou Pentateuh), eviden$iind %i prin aceasta paralelismul dintre Moise %i Hristos.
46

C. F. BURNEY, The Gospel in the Old Testament, Edinburgh, 1921, p. 44; citat dup# ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 133.
47

ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 134.

Lc 17,28 %i urm.; II P 2,5-6; 3, 5-7; Iuda 7)48. De asemenea, necredin$a lui Israel este un tip al necredin$ei cre%tinilor (I Cor 10,6; Evr 4,11). Vr#jma%ii lui Israel i prenchipuie pe vr#jma%ii Bisericii, care este Israelul eshatologic (Gal 4,28; Apoc 11,8)49 . n studierea %i utilizarea tipologiei pot exista dou# tendin$e eronate. Una const# n pericolul dezistoriciz#rii tipului vechitestamentar, chiar %i numai prin neglijarea contextului istoric n care el se afl# situat. Cealalt# const# n tenta$ia de a c#uta o extensiune logic# a modelelor noutestamentare %i de a le transforma ntr-o ermineutic# sistematic# %i complet#. Nu vom ceda unei astfel de tenta$ii dac# ne vom da seama c# nu avem de-a face cu forme de gndire grece%ti, ci semite. Sfntul Apostol Pavel %i ceilal$i autori ai scrierilor Noului Testament s-au mul$umit s# ne dea unele elemente n forme ambigui, iar pe altele s# le aplice ntr-o manier# foarte limitat#50 . Astfel, fiecare imagine eviden$iaz# conven$ii conceptuale proprii. &i ar fi o mare gre%eal# s# ncerci a generaliza o anumit# analiz# conceptual# %i a o aplica tuturor imaginilor folosite de Sfntul Pavel (%i, n general, de scrierile Noului Testament). Desigur c# diferitele imagini nu sunt f#r# o leg#tur# ntre ele, n gndirea Apostolului; ele se atrag una pe alta %i tind s# fuzioneze, dar ele au felul lor propriu de a face aceasta, conform propriilor lor legi imagistice, %i nu dup# principiile unui sistem conceptual51. 2. Pe scurt despre interpretarea tipologic% n scrierile patristice Interpretarea tipologic# a Vechiului Testament ocup# un loc privilegiat n gndirea %i n scrisul Sfin!ilor P#rin$i %i al scriitorilor biserice%ti Astfel, n sec. II, Epistola lui Barnaba, Sfntul Iustin Martirul, Meliton al Sardelor %i Sfntul Irineu dezvolt# sistematic exegeza tipologic#, ntotdeauna ntr-un context polemic. Preocuparea lor este mai ales aceea de a dovedi unitatea celor dou# Testamente, fie mpotriva iudeilor, care resping Noul Testament (Epistola lui Barnaba, Sfntul Iustin %i Meliton), fie mpotriva gnosticilor, care resping Vechiul Testament (Sfntul Irineu). To$i afirm# c# Vechiul Testament s-a mplinit n Hristos. Prin interpretarea tipologic# este dep#%it# ideea c# Iisus pur %i simplu a mplinit profe$iile Vechiului Testament, fiind eviden$iat# lucrarea tainic# a aceluia%i Duhului Sfnt pe tot parcursul istoriei mntuirii. Prin aceast# lucrare a Duhului Sfnt sunt nscrise n realit#$ile vechitestamentare coresponden$e mesianic-eshatologice; aceast# lucare a Duhului Sfnt d# caracterul de tipuri respectivelor realit#$i din Vechiul Testament.

48

Concep$ia despre nimicirea celor r#i prin foc (I Cor 3,13 %i urm.; II Tes 1,7-10; Evr 12,29; Apoc 20,9-15; cf. I Petru 1,7) %i chiar despre o conflagra$ie cosmic# (II P 3,7.10-11) are la baz#, desigur, cel pu$in par$ial, tipologia Sodomei (II P 2,6-10; Juda 7). Cf. Fac 19,24; Sof 1,18; 3,8; Mal 3,19; I Enoh 1,3-6; Cartea Jubileelor 16,5-6; 1QH 3,28-36. C. P. TIEDE, A Pagan Reader of 2 Peter, n Journal of the Study of the New Testament, 26 (1986), p. 79-96.
49

Astfel, unele locuri din Vechiul Testament care se refer# la p#gni pot fi aplicate iudeilor prigonitori ai cre%tinilor (Rom 8,36 = Ps 43,24). Comunitatea de la Qumran, de asemenea, se socotea a fi adev#ratul Israel sau precursoarea Israelului eshatologic %i considera drept p#gne autorit#$ile de atunci ale templului (1QpHab 12,1-3 (la Hab 2,17); CD 3,18-4,4; 19,33-34; cf. F. M. CROSS, The Ancient Library of Qumran, Garden City, ed. a 2-a, 1961, p. 127 %i urm.).
50 51

ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 134-135.

A. FARRER, The Glass of Vision, London, 1948, p. 45; citat dup# ELLIS, Pauls Use of the Old Testament, p. 135.

Sfntul Iustin Martirul, n Dialogul cu iudeul Tryfon, relev# cu o mare claritate acest adev#r. Sfntul Iustin zice c# iudeii gre%esc atunci cnd aplic# Ps 109 la regele Ezechia %i Ps 71 la regele Solomon, deoarece lucrurile la care se refer# ace%ti Psalmii nu s-au petrecut cu acei regi din Vechiul Testament, ci numai cu Iisus 52. Tryfon declar# ns# c#, chiar dac# se accept# interpretarea mesianic# a Vechiului Testament, el nu poate fi convins c# aceste profe$ii s-au mplinit n Iisus. Sfntul Iustin, voind s# fie mai conving#tor, trece la o aprofundare teologic#, eviden$iind coresponden$a tipologic# voit# de Dumnezeu ntre Vechiul Testament %i Iisus Hristos. Poruncile dumnezeie%ti privind consumarea mielului pascal au fost date lui Moise n vederea p#timirii Domnului pe Cruce53 ; ofranda de floare de f#in# prenchipuia pinea euharistic# %i t#ierea mprejur a trupului era tip al adev#ratei circumciziuni a cre%tinilor54; taina Crucii este descoperit# prin ridicarea minilor de c#tre Moise (Ie% 17)55 precum %i prin orice lemn la care se refer# Vechiul Testament: pomul vie$ii (Fac 2,9; Pilde 3,18), toiagul lui Moise (Ie% 4,17), lemnul aruncat n apa din Mara (Ie% 15,23-25) etc.56 &i, n genere, toate celelalte, o, voi, b#rba$i zice Sf. Iustin , cele nv#$ate de c#tre Moise, nf#$i%ndu-vi-le una cte una, pot s# v# dovedesc c# sunt prenchipuiri (tipuri), simboluri %i vestiri despre cele ce aveau s# se ntmple lui Hristos, despre cei ce erau cunoscu$i de mai nainte c# vor crede n El %i despre cele ce aveau s# fie f#cute, deopotriv#, de c#tre Hristos nsu%i57. Metoda exegetic# dezvoltat# astfel de Sf. Iustin va fi utilizat# n continuare de Sfin!ii P#rin$i. O g#sim n Omilia pascal" a lui Meliton al Sardelor, despre care P#rintele profesor Ioan Coman zice: Meliton caut# %i g#se%te fapta soteriologic# a lui Hristos n combinarea istoriei generale cu via$a poporului Israel. E o hristologie a lumii precre%tine58. Ideea central# a lucr#rii Adversus Haereses (scris# pe la anul 190) a Sfntul Irineu este aceea a recapitul#rii n Hristos a ntregului Vechi Leg#mnt: Logosul a format dinainte pentru Sine iconomia viitoare a neamului omenesc n a%a fel nct s# existe antiteza tip/antitip ntre Adam %i Hristos, ntre Eva %i Sfnta Fecioar# Maria59 . Acest argument opereaz# n dou# direc$ii: pe de o parte, necesitatea pentru Iisus de a recapitula Vechiul Testament nseamn# c# El trebuia s# aib# un trup real %i o via$# uman# real# (mpotriva doche$ilor %i a gnosticilor)60; iar pe de alt# parte, este afirmat# valoarea pozitiv# %i rolul preg#titor al Vechiului Testament n pedagogia divin#, n vederea deplinei revela$ii n Hristos (mpotriva celor care sus$ineau c# Vechiul Testament a fost pur %i simplu nlocuit de cel Nou sau chiar cum nv#$a Marcion c# el ar fi

52

Sfntul IUSTIN MARTIRUL, Dialogul cu iudeul Tryfon, 33-34, trad. de Pr. Olimp N. C#ciul#, n vol. Apologe!i de limb" greac", PSB, 2, Bucure%ti, 1980, p. 127-129.
53 54 55 56 57 58 59

Ibid., 40, p. 135-136. Ibid., 41, p. 136-137. Ibid., 90, p. 200, Ibid., 86, p. 194-196. Ibid., 42, p. 138. Pr. Prof. Dr. Ioan G. COMAN, Patrologie, vol. I, Bucure%ti, 1984, p. 330.

Sfntul IRINEU, Adversus Haereses, III, 22, citat dup# Brian McNEIL, art. Typology, n Dictionary of Biblical Interpretation, ed. de R. J. Coggins %i J. L. Houlden, London, 1990, retip. 1992, p. 713.
60 A%a,

de pild#, n V, 14; cf. ibid.

opera altcuiva dect Dumnezeul Noului Testament). Comoara ascuns# n Scripturi zice Sfntul Irineu este Hristos, c#ci El a fost ar#tat prin tipuri %i parabole61 . Interpretarea tipologic# va fi dezvoltat# mai departe de scrierile patristice %i f#r# a avea n vedere un scop polemic. Astfel, Tertulian vede n Eva, n#scut# n somnul lui Adam, un tip al Bisericii, care %i ea s-a n#scut din Iisus, noul Adam, adormind El pe Cruce62; iar n trecerea prin Marea Ro%ie %i nnecarea lui faraon vede un tip al Botezului, prin care credinciosul este eliberat %i puterea diavolului este nimicit#63. Reg#sim aceast# interpretare tipologichristologic# a Vechiului Testament la Afraates %i la Sf. Efrem Sirul, n catehezele baptismale din sec. IV (ale Sfntul Chiril al Ierusalimului %i Sfntul Ambrozie al Milanului) %i, practic, n ntreaga literatur# patristic#. IV.Principiul patristic despre theria Prin theria (3.'*%v)) scriitorii patristici denumesc o viziune interpretativ# care caut# s# discearn# sensul spiritual al textului biblic64. Ca metod# ermineutic#, theria are la baz# dou# presupozi$ii fundamentale: c# Scriptura este inspirat# de Dumnezeu n mod uniform %i c# tipologia ofer# cheia pentru interpretarea ei corect#65. Pentru alexandrini, theria nseamn# sensul spiritual al unui text, a%a cum este el descoperit prin interpretarea alegoric#. Clement Alexandrinul zice c# credin$a este numai fundamentul sau primul pas spre cunoa%tere66 ; adev#ratul gnostic atinge des#vr%irea printr-o contempla$ie ini$iat# (epoptike theria) 67. Dup# el, deci, theria ar fi rezervat# numai ini$ia$ilor. Antiohienii au adus un important corectiv acestei tendin$e gnosticizante a alexandrinilor, dezvoltnd concep$ia despre theria pe baza tipologiei, iar nu pe baza alegoriei68. Diodor din Tars a scris chiar un tratat, acum pierdut, despre deosebirea ntre theria %i alegorie69 . Theria este, a%adar, contemplarea textului mijlocit# de tipologie. Tema tipurilor sau a prefigur#rilor din Vechiul Testament care au antitipuri corespondente n Noul Testament ocup# un loc considerabil n izvoarele patristice, ncepnd cu Epistola lui Barnaba %i cu operele Sfntul Iustin Martirul. Alegoria descoper# dou# sensuri
61 62 63 64

V, 26; cf. ibid. TERTULIAN, Despre suflet, 43, 10, n vol. : Apologe!i de limb" latin", PSB, 3, Bucure%ti, 1981, p. 318. IDEM, Despre Botez, 9.

Corespondentul latin al lui theria este spectaculum. n Noul Testament, acest cuvnt apare n Lc 23,48: &i toate mul$imile care veniser# la aceast# priveli#te (theria).... G. Bardy (Exgse patristique, col. 580-581) d# drept corespondent francez al acestui cuvnt termenul considration (considerare).
65

John BRECK, The Power of the Word in the Worshiping Church, St Vladimirs Seminary Press, New York, 1986, p. 95.
66

Stromatele, VII,10,864-865 (55-57). n romne%te: CLEMENT ALEXANDRINUL, Scrieri, partea a doua, trad., cuvnt nainte, note %i indici de Pr. D. Fecioru, PSB 5, Bucure%ti, 1982, p. 510-512.
67 68

Ibid., I, II,327; cf. 6,10.

Cf. J. BRECK, The Power of the Word, p. 60-61. A se vedea "i P. TERNANT, La theria d'Antioche dans le cadre des sens de lcriture, n Biblica, 34 (1953), p. 135-158, 354-383 "i 456-486.
69

Aceast# lucrare este semnalat# de Suidas. Nu este ns# prea clar dac# este vorba de un tratat independent sau pur %i simplu de un fel de diserta$ie ad#ugat# unui comentariu. Cf. G. BARDY, Exgse patristique, col. 580.

distincte n textul sfnt: sensul istoric sau literal %i sensul spiritual; dar, pentru alegori%ti, numai al doilea este important pentru via$a de credin$#. Alegoria caut# simboluri %i descoper# taine profunde pn# %i n expresiile cele mai simple, f#r# a $ine seama deloc de sensul literal. Theria ntemeiat# pe tipologie afirm#, dimpotriv# c# sensul spiritual nu poate fi separat de sensul literal, c# antitipul este ontologic prezent n tip. Tipologia nu se aplic# la cuvintele Scripturii (ale Vechiului Testament), ci la realit#$ile descrise de aceste cuvinte, adic# la evenimente, la institu$ii %i la personaje biblice. n prologul la Psalmul 118, Diodor din Tars scrie c# theria sau contemplarea se suprapune istoriei; ea nu o distruge. Scriptura p#streaz# cu fidelitate ndoitul sens theoretic: literal %i spiritual. Ar fi periculos de a c#uta un sens str#in n afara sensului literal al textului, c#ci rezultatele unei astfel de c#ut#ri l-ar duce pe exeget la alegorie %i n afara tipologiei. Explicnd ndoitul sens al Scripturii discernut kata therian, Diodor zice c# proorocii, vestind evenimentele viitoare, %i-au adaptat profe$iile att pentru contemporanii lor ct %i pentru viitor. Pentru primii, cuvintele lor erau hiperbolice sau exagerate, c#ci ele con$ineau o semnifica$ie care nu era nc# deplin descoperit#. ns# n epoca n care profe$iile au fost realizate, s-a v#zut c# ele erau n deplin# armonie cu evenimentele care au marcat mplinirea lor70. Interpretate din punct de vedere istoric (historikos), persoanele %i evenimentele din Vechiul Testament posed# propria lor semnifica$ie n contextul istoriei israelite. Totu%i, interpretate din punctul de vedere al lui theria (therematikos), acelea%i persoane %i evenimente %i dezv#luie semnifica$ia mai nalt#, eshatologic#. Astfel, de exemplu, n sens istoric, psalmul se poate aplica epocii robiei babiloniene sau celei a Macabeilor, n timp ce din punctul de vedere al lui theria, el se raporteaz# la timpul lui Mesia71. Theria ia pus, deci, la dispozi$ie lui Diodor o cale de mijloc ntre excesele alegoriei %i ceea ce numea el iudaism, adic# preocuparea numai pentru sensul literal al Scripturii72 . La fel, pentru Teodor de Mopsuestia, istoria nu exclude theria, %i unii psalmi care nu sunt mesianici dup# sensul lor literal, sunt ntr-adev#r astfel dup# viziunea contemplativ# (theria)73. Teodor stabile%te trei criterii pentru a discerne tipul autentic n Vechiul Testament: 1) trebuie s# existe o asem#nare (mimesis) ntre tip %i antitip; 2) rela$ia ntre cele dou# imagini (persoane sau evenimente) trebuie s# fie n ordinea f#g#duin$ei %i a mplinirii, astfel nct tipul s# fie realizat sau actualizat n antitip; %i 3) realitatea transcendent# a antitipului trebuie n mod real s# participe n tip, transformnd astfel evenimentul istoric n vehicul al revela$iei. Aplicnd n mod riguros aceste criterii, Teodor nu p#streaz# dect foarte pu$ine tipuri autentice n Vechiul Testament. El ajunge chiar s# resping# caracterul mesianic al marii majorit#$i a psalmilor %i a profe$iilor recunoscute de mult# vreme ca avnd acest caracter74. Concluziile eretice ale exegezei sale i vor aduce lui Teodor condamnarea din partea Bisericii. Sfntul Ioan Gur# de Aur dep#%e%te istoricismul rigid al lui Teodor. El distinge trei feluri de afirma$ii biblice: cele care sunt prefigur#ri sau imagini simbolice %i descop#r un sens theoretic sau spiritual; cele care posed# numai un sens literal; %i cele care sunt n mod
70 71 72 73 74

Cf. J. BRECK, The Power of the Word, p. 77-78. Cf. J. BARDY, Exgse patristique, col. 580. J. BRECK, The Power of the Word, p. 78. Cf. G. BARDY, Exgse patristique, col. 581.

A se vedea R. DEVRESSE, La mthode exgtique de Thodore de Mopsueste, n Revue Biblique, 53 (1946), p. 207-241.

autentic tipologice, un eveniment istoric fiind purt#torul unei semnifica$ii dumnezeie%ti (theria n sens propriu). Pentru Sfntul Ioan Gur# de Aur, ca %i pentru Diodor %i Teodor, theria nu este pur %i simplu o metod# exegetic#, ci o percep$ie inspirat# sau o contemplare a realit#$ilor cere%ti revelate75 . Aceast# direc$ie va fi urmat# %i de Teodoret de Cir. n prefa$a sa la Psalmi, el %i precizeaz# programul exegetic: Am socotit ca datorie a mea de a evita att o extrem#, ct %i pe cealalt# (adic# alegorismul %i literalismul). Voi explica n mod istoric ceea ce se refer# la istorie, dar proorociile despre Hristos-Domnul, despre Biserica neamurilor, despre Evanghelie %i despre propov#duirea apostolilor nu pot fi explicate ca referindu-se la alte lucruri, cum e obiceiul la iudei76 . Folosirea patristic# (mai ales antiohian#) a termenului theria ne las# s# n$elegem c# nu e vorba propriu-zis de o metod#, ci de o percep$ie duhovniceasc# inspirat# de Duhul Sfnt. Putem spune c#, de fapt, theria comport# trei stadii: 1) vedenia proorocului veterotestamentar; 2) percep$ia de c#tre autorul inspirat neotestamentar a unui sens spiritual nscris n cuvntul profetic prin tipologie; %i 3) interpretarea exegetului postapostolic pe baza propriei sale theria, prin care, pe de o parte, el vede rela$ia tipologic# ntre Vechiul %i Noul Testament, iar pe de alt# parte discerne sensul existen$ial al acestei rela$ii tipologice, reveleaz# semnifica$ia ei pentru noi, ca m#dulare ale Trupului lui Hristos. Diodor din Tars %i ucenicii s#i vorbesc, ntr-adev#r, %i de o theria de care are absolut# nevoie interpretarea postapostolic#77 . Theoria sau viziunea contemplativ# i este, deci, tot att de esen$ial# exegetului ca %i autorilor biblici. Toate aceste aspecte ale conceptului de theria presupun o activitate inspiratoare a Duhului Sfnt. Iat#, de pild#, ce scrie Sfntul Grigorie Taumaturgul: ntr-adev#r, are nevoie de un har att cel ce roste%te proorocia, ct %i cel care o ascult#. &i nimeni nu poate asculta proorociile dac# Duhul proorocesc nu i-a dat s# asculte cuvintele Sale. Este scris, ntr-adev#r, n Scriptur# c# numai Cel ce nchide, Acela deschide; Logosul dumnezeiesc este Cel care deschide pe cele nchise, f#cnd inteligibile tainele78 . Iar Origen zice: S# lu#m aminte %i noi, c#ci suntem lng# izvoarele apelor celor vii, adic# lng# dumnezeie%tile Scripturi, n%elndu-ne cu privire la ele... De aceea, e nevoie de lacrimi %i de nencetate rug#ciuni pentru ca Domnul s# ne deschid# ochii79 . C# Duhul Sfnt va c#l#uzi, de asemenea, activitatea interpretativ# n Biseric# este un adev#r afirmat de Hristos nsu%i, dup# Ioan 16,12-14: nc# multe am a v# spune, dar acum nu pute$i s# le purta$i. Iar cnd va veni Acela, Duhul Adev#rului, v# va c#l#uzi la tot adev#rul; c#ci nu va vorbi de la Sine, ci cte aude va vorbi %i cele viitoare va vesti. Acela M# va vesti, pentru c# din al Meu va lua %i v# va vesti. Acest text ioaneic ne spune, de asemenea, c# adev#rul n %i spre care ne c#l#uze%te Duhul Sfnt este cel al lui Hristos. Obiectul lui theria nu este, deci, altul dect Hristos. C#ci El este obiectul Scripturii %i, n acela%i timp, singurul Care, prin Duhul S#u, ne d# acces la
75 76

J. BRECK, The Power of the Word, p. 88.

Dup# ibid. p. 90. S-a putut crede c# afirma$ia din urm# din acest citat l vizeaz# pe Teodor de Mopsuestia. Cf. G. BARDY, Exgse patristique, col. 582.
77 78 79

Cf. J. BRECK, The Power of the Word, p. 105. PG 10,1093A, dup# A. BENOT, op. cit., p. 68. Omilii la Facere, VII,6, dup# A. BENOT, op. cit., p. 68.

adev#rul Scripturii. Sensul spiritual este propriu-zis un sens hristologic. &i, ntr-adev#r, acesta este sensul principal %i fundamental pe care l are ntotdeauna n vedere exegeza Sfin!ii P#rin$i. V. O exegez% hristologic% Exegeza P#rin$ilor scrie Andr Benot ne permite s# n$elegem cum %i de ce suntem n drept s# facem o exegez# hristologic# a Vechiului Testament80 . Vechiul Testament Scriptura primilor cre%tini este citit de Sfin!ii P#rin$i, dup# modelul apostolilor, n lumina revela$iei cre%tine. Iisus Hristos este pentru ei cheia Vechiului Testament. El este prezent, n mod tainic, peste tot n Vechiul Testament. Sf. Irineu scrie n aceast# privin$#: Dac# cineva cite%te cu aten$ie Scripturile (%i Sfntul Irineu se refer# n mod precis la Vechiul Testament 81), va afla cuvntul despre Hristos (de Christo sermonem) %i prefigurarea noii chem#ri. El este, de fapt, comoara ascuns# n $arin# $arina este, ntr-adev#r, lumea , dar cu adev#rat ascuns n Scripturi este Hristos, c#ci El este desemnat n ea prin tipuri %i cuvinte care nu pot fi n$elese omene%te nainte de a se fi ntmplat mplinirea tuturor lucrurilor, adic# venirea lui Hristos82 . Comb#tnd concep$iile eretice, ca cea a lui Marcion, P#rin$ii biserice%ti, prin interpretarea lor hristologic#, au putut valorifica integral Vechiul Testament ca Sfnt# Scriptur# cre%tin#. Trebuie ns# s# ad#ug#m c#, din acest punct de vedere al exegezei lor hristologice, Sfin!ii P#rin$i sunt actuali nu numai prin exegeza lor la Vechiul Testament. C#ci interpretarea lor hristologic# mbr#$i%eaz#, de asemenea, Noul Testament %i sensul hristologic se desf#%oar# n attea aspecte cte prezint# Hristos nsu%i. Aceasta poate fi considerat, ntradev#r, fie n persoana Sa istoric# %i n evenimentele din Evanghelie, fie n via$a Sa ascuns# n Tainele Bisericii, care este Trupul S#u, fie n parusia Sa eshatologic# %i n mp#r#$ia Sa pream#rit#83 . Perspectiva biblic# fundamental# este cea a divino-umanit#$ii lui Hristos. Biserica epocii apostolice %i autorii scrierilor Noului Testament, martori privilegia$i ai credin$ei acestei Biserici, m#rturisesc c# Iisus este Dumnezeu adev#rat %i Om adev#rat. Aceste scrieri nu pot fi

80 81

Op. cit., p. 66.

n lucrarea sa despre Demonstra!ia predicii apostolice, Sfntul Irineu, de%i cunoa%te perfect Noul Testament, nu citeaz# dect Vechiul Testament, pe care-l invoc# pentru a justifica kerygma (propov#duirea) apostolilor. Cf. A. BENOT, op. cit. , p. 66.
82 83

Sfntul IRINEU, Adversus Haereses, IV,26,1. Jean DANILOU, op. cit., p. 163-164.

deci n$elese dect situndu-ne n aceea%i perspectiv#. Este ceea ce fac st#ruitor Sfin!ii P#rin!i, spre deosebire de critica biblic# actual# din lumea neortodox#84 . Hristos theantropos este fundamentul %i norma ntregii exegeze patristice. Tlcuitorii patristici ai Sfintei Scripturi au avut uneori dificult#$i n a men$ine un just echilibru n expresia pe care ei o d#deau raporturilor dintre cele dou# firi dumnezeiasc# %i omeneasc# ale lui Hristos Iisus. Metodele ermineutice ale celor dou# %coli, alexandrin# %i antiohian#, au avut o coresponden$# cu pozi$iile lor hristologice: dac# alegorismul, exaltnd firea dumnezeiasc# %i punnd pu$in n umbr# firea omeneasc#, a avut o tendin$# spre dochetism, literalismul, punnd un accent mai ap#sat pe realitatea concret# a lui Iisus, a fost atras la un moment dat spre un dualism ipostatic85 . Dar echilibrul a putut fi stabilit n mod sigur %i ereticii au putut fi condamna$i n numele doctrinei tradi$ionale. Din perspectiva hristologiei theantropice, P#rin$ii au c#utat s# valorifice textele hristologice ale Scripturii prin referirea la una sau la cealalt# dintre cele dou# firi sau la unirea lor n unica persoan# a lui Hristos. Astfel, de exemplu, Sfntul Atanasie cel Mare zice c# exegetul priceput, asemenea unui zaraf onest, trebuie s# priveasc# atent fiecare text biblic despre Hristos, pentru a-%i da seama dac# se refer# la omenitatea Sa, la dumnezeirea Sa sau la raporturile dintre cele dou# firi. Expresiile folosite cu privire la dumnezeirea Sa %i la nomenirea Sa trebuie s# fie interpretate cu discern#mnt %i n acord cu contextul respectiv... Cel care prezint# lucrurile privind dumnezeirea Sa nu ignor# pe cele care $in de venirea sa n trup; dar, discernnd pe fiecare, ca un zaraf priceput %i ncercat, el va merge pe calea cea dreapt# a evlaviei; astfel, atunci cnd vorbe%te de plnsul S#u, el %tie c# Domnul, f#cndu-Se om, n timp ce-%i arat# omenitatea prin plns, ca Dumnezeu l nvie pe Laz#r86 . Sfntul Grigorie de Nazianz se face un astfel de zaraf priceput atunci cnd explic# aparentele contradic$ii ale afirma$iilor biblice despre Hristos prin ntrep#trunderea celor dou# firi: El a fl#mnzit, dar a s#turat mii de oameni... S-a ostenit, dar este odihna celor osteni$i... A fost dobort de somn, dar a umblat u%or pe mare... Se roag#, dar ascult# rug#ciunile. Plnge, dar face s# nceteze plnsul.

84

Exegeza biblic# apusean# din epoca noastr# este profund marcat# de schimbarea fundamental# care a avut loc n hristologie. Plecnd de la presupozi$ii filozofice care nu mai las# nici un loc ideii ns#%i de inspira$ie biblic# %i supranaturalului, exegeza aza-zis# independent# %i propune c#utarea unui Iisus al istoriei, profesnd ceea ce sar putea numi o hristologie antropologic# sau o hristologie de jos (n englez#: Christology from below), care, de fapt, nu este dect o Iisusologie (cf. Jrgen MOLTMANN, The Way of Jesus Christ. Christology in Messianic Dimensions, SCM Press, London, 1990, p. 55 %i urm.). Aceasta este cu totul altceva dect hristologia tradi$ional# a ntrup#rii. Iisus nu mai este Dumnezeu-Omul; El nu este dect un om al lui Dumnezeu. &i mntuirea nu mai este considerat# ca fiind ndumnezeirea omului; ea este v#zut# n identitatea interioar# a fiin$ei umane (divizat# %i devenit# str#in# sie%i), o identitate interioar# care-i va da posibilitatea de a ajunge la o umanitate moral#. n aceast# perspectiv#, ntruparea %i nvierea lui Hristos apar ca incomprehensibile %i imposibile84 . Iat# o hristologie care nu are nimic comun cu nv#$#tura Bisericii %i pe care pu$ini s-ar g#si s# ndr#zneasc# a o predica de la amvon.
85 A se 86

vedea J. BRECK, The Power of the Word, p. 65 %i urm.; p. 93.

ATHANASIUS OF ALEXANDRIA, On the opinion of Dionysius, cap. 9, n A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, ed. by H. Wace and P. Schaff, Christian, New York, 1887-1900, 2nd series, vol. IV, p. 179.

ntreab# unde l-au pus pe Laz#r, pentru c# era om; dar l nvie pe Laz#r, pentru c# era Dumnezeu. Este vndut, %i nc# pe nimic pe numai treizeci de argin$i; dar r#scump#r# lumea... Ca o oaie spre junghiere S-a adus, dar El este P#storul lui Israel, %i acum al lumii ntregi. Este ca un Miel f#r# glas, %i totu%i este Cuvntul... Este... r#nit, dar vindec# toat# neputin$a... Moare, dar d# via$a...87. Sfntul Ioan Damaschin, cel mai sistematic dintre P#rin$ii r#s#riteni, n tratatul s#u Despre credin!a ortodox" (Dogmatica)88, ne ofer# un foarte clar rezumat al manierei n care scriitorii patristici au ncercat s# disting# felurile biblice de a vorbi despre Hristos. El zice c# sunt n Sf. Scriptur# patru feluri de a vorbi despre Hristos, dup# cum este El considerat 89: A. nainte de ntrupare, pentru a ar#ta : 1. deofiin$imea cu Tat#l (de ex.: In 10,30; 15,9; Fil 2,6 etc.) 2. des#vr%irea ipostasei lui Hristos (de ex.: Evr 1,3; Is 9,6) 3. ntrep#trunderea reciproc# a ipostaselor (de ex.: In 14,10) 4. raportul lui Hristos cu Tat#l (de ex.: In 14,28; 16,28; 6,58; 5,19) 5. cum se mpline%te voia Tat#lui prin lucrarea Fiului (In 1,3; 11,42) 6. profe$iile din Vechiul Testament despre Mesia (Ps 49,3; Zah 9,9 etc.) B. n unirea firii dumnezeie%ti cu firea omeneasc#, pentru a ar#ta : 1. ndumnezeirea, ncuvntarea (logosis), n#l$area trupului a. prin ntrupare (nomenire) b. prin ndumnezeirea sau pream#rirea firii omene%ti 2. s#r#cirea Cuvntului a. prin smerenie b. prin ntrupare sau c. prin chenoz# 3. ntrep#trunderea celor dou# firi a. prin unire b. prin ungere c. prin coeziune d. prin ntrep#trundere e. prin locuirea uneia n cealalt# C. Dup" unire, pentru a ar#ta 1. firea dumnezeiasc# a lui Hristos (In 14,10; 10,30 etc.) sau 2. firea omeneasc# a Sa (In 8,19; 3,14 etc.), n %ase feluri: a. cu referire la ceea ce El zice sau face ca om - despre na%terea Sa - cre%tere - progresul n vrst#
87

Orat., XXIX,20, n A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, 2nd series, vol. VII, p. 309.
88 89

Cartea a patra, cap. XVIII, ed. citat#, p. 182-188.

Urm#m aici aranjarea materialului f#cut# de Thomas C. ODEN, The Word of Life, Systematic Theology: volume two, Harper, San Francisco, 1992, p. 179-180.

- foame, sete, osteneal#, somn - moarte b. cazurile n care Hristos se face c#, adic# cele spuse despre El n chip de pref#c#torie (In 11,34; Mt 21,19) c. afirma$ii despre Iisus spuse n virtutea mproprierii de c#tre El a situa$iei noastre, deci spuse n numele nostru (Mt 27,46; II Cor 5,21; Gal 3,13 ; I Cor 15,28) d. lucruri spuse potrivit desp#r$irii pe care o facem cu mintea ntre firile lui Hristos (Is 49,6; Fil 2,7 etc.) e. cele spuse pentru nt#rirea credin$ei noastre (In 17,5) f. cele care se refer# la persoana Sa ca iudeu (In 4, 22) 3. o ipostas# (persoan#) n dou# firi (In 6,57; 16,10; I Cor 2,8 ; In 3,13) D. Dup" nviere 1. cele care se refer# la dumnezeirea Sa (Mt 28,19 %i 20 etc.) 2. cele care se refer# la omenitatea Sa ( (Mt 28,9 %i 10 etc.), din care a. unele care n realitate nu vizeaz# natura trupului pream#rit, ci iconomia, pentru a ne ncredin$a c# a nviat nsu%i trupul care a fost r#stignit, cum sunt r#nile, faptul c# a mncat %i a b#ut dup# nviere b. altele care vizeaz# n chip real natura trupului celui nviat (de ex.: intrarea prin u%ile ncuiate) c. altele sunt spuse n chip de pref#c#torie (de ex.: se f#cea c# merge mai departe, Lc 24,28) 3. cele care arat# cele dou# firi (In 20,17; Ps 20,7; Evr 1,3 etc.). &i Sfntul Ioan Damaschin ncheie capitolul cu aceste cuvinte: Trebuie a%adar s# atribuim pe cele nalte firii dumnezeie%ti, superioar# patimilor %i trupului, iar pe cele smerite firii omene%ti, adic# singurului Hristos, care este Dumnezeu %i Om, %i trebuie s# %tim c# amndou#, att cele nalte ct %i cele smerite, sunt ale unuia %i ale aceluia%i, Domnul nostru Iisus Hristos. Dac# cunoa%tem caracterul fiec#reia din ele %i dac# vedem c# amndou# sunt s#vr%ite de o singur# persoan#, atunci vom crede drept %i nu vom r#t#ci. Din toate acestea se cunoa%te deosebirea firilor unite %i c# n Hristos nu exist# identitate ntre Dumnezeu %i omenire n ce prive%te calitatea natural# a lor, dup# cum spune dumnezeiescul Chiril: Unul este Fiul %i Hristos %i Domnul90; %i pentru c# este unul, una este %i persoana Sa, c#ci cu nici un chip nu este mp#r$it# unirea cea dup# ipostas# din pricina cunoa%terii deosebirii firii lor91. Iat# un adev#rat manual de exegez# hristologic#. Concluzii Chiar din aceste scurte considera$ii reiese ndeajuns importan!a major#, actualitatea %i valen$ele multiple ale exegezei biblice a Sfin!ilor P#rin$i. P#rin$ii biserice%ti au fost, mai presus de toate, oameni plini de credin$#. Ei s-au apropiat cu cea mai adnc# venera$ie de Cuvntul dumnezeiesc al Sfintelor Scripturi. Aceast#
90

Epistola IV, c"tre Nestorie, PG 77,45C; Epistola XLV, prima epistol" c"tre Suchensos, episcopul Diocesareii, despre credin!", PG 77,233A; Epistola L, c"tre Valerian, episcopul Iconiei, PG 77,257B.
91

Sfntul IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, cartea a patra, cap. XVIII, ed. citat#, p. 188.

venera$ie explic# locul central pe care Scriptura l-a avut n via$a lor de credin$# %i n contribu$iile lor teologice. Sfnta Scriptur# r#mne pentru totdeauna n BIseric# ceea ce a fost ea pentru Biserica epocii patristice: Cuvntul lui Dumnezeu %i document al revela$iei divine. Cum s-ar putea face o exegez# n slujba Bisericii f#r# a avea aceea%i venera$ie pentru Sfintele Scripturi? Sfin!ii P#rin$i ne nva$#, deci %i acesta este primul aspect al actualit#$ii lor c# perspectiva just# a oric#rei interpret#ri a Bibliei nu este alta dect cea a evlaviei. Atunci cnd tlcuiesc Scriptura, Sfin!ii P#rin$i se nscriu ei n%i%i n tradi$ia mo%tenit# de la predecesorii lor. Chiar de la nceputurile exegezei patristice, i vedem pe P#rin$i f#cnd apel la P#rin$i. &i una dintre principalele probleme pe care ei %i-o pun este aceea de a discerne n mo%tenirea trecutului care este tradi$ia autentic# %i care sunt martorii autoriza$i ai acestei tradi$ii. Sfin!ii P#rin$i fug de nout#$i n materie de credin$#. Aceast# atitudine ar trebui s# ne fie exemplu n epoca noastr#, dominat# de o tendin$# cu totul opus#: ntr-adev#r, mul!i dintre exege$ii vremii noastre "i i am n vedere, desigur, mai ales pe neortodoc"i se consider# absolut obliga$i s# fie la curent cu nout#$ile cele mai proaspete n materie "i, la rndul lor, s# propun# nout#!i, dar, n acela%i timp, liberi s# ignore cu totul mo%tenirea clasic# a Tradi!iei. Sfin!ii P#rin$i ne invit# la reg#sirea unui just echilibru n aceast# privin$#. Un loc aparte n interpretarea patristic# a Vechiului Testament l ocup# tipologia. Aceast# perspectiv# ei o preiau, de fapt, din scrierile Noului Testament. Datorit# largii ei accept#ri n Cre%tinismul patristic, tipologia a inspirat n mod consecvent pe alc#tuitorii ritualului liturgic %i a c#l#uzit alegerea pericopelor vechitestamentare pentru diferitele s#rb#tori (paremiile)92 . De asemenea, a influen$at arhitectura bisericeasc# de dup# edictul de la Milan (313). Astfel, tipologia a oferit epocii patristice %i medievale o cheie universal acceptat# de citire a Vechiului Testament n lumina lui Hristos. Se poate spune c# ea a devenit un cadru interpretativ popular, dep#%ind limitele exegezei %tiin$ifice93. P n # a s t # z i , e a r#mne n bun# parte cheia n$elegerii simbolurilor liturgice ale Bisericii %i, n general, a simbolismului cre%tin94 . Cu tot literalismul exegezei biblice moderne %i cu tot succesul metodei istorico-critice, se poate vorbi n ultimele decenii de o rena%tere a tipologiei, ilustrat# prin lucr#ri ale unor autori de mare renume, ca cei cita$i n acest studiu. n general, Sfin!ii P#rin$i au con%tiin$a c# interpretarea Scripturii este mai mult dect o %tiin$# %i c# ea nu poate fi realizat# cu adev#rat printr-o simpl# aplicare a metodelor critice. Efortul %tiin$ific de a identifica %i de a clasifica sensurile Scripturii nu este suficient pentru a discerne cu adev#rat aceste sensuri. Interpretarea este mai presus de toate o viziune contemplativ#. &i Duhul Sfnt joac# un rol fundamental n n$elegerea %i actualizarea Scripturii. Theria patristic# ne poate ajuta s# dep#%im impasul actual al ermineuticii %i s# reg#sim Scripturii sensul ei hristologic. Numai o interpretare contemplativ#, sinergetic# %i doxologic# poate descoperi, prin credin$# %i pentru credin$# (cf. Rom 1,17), n Cuvntul inspirat al Scripturii, pe Cuvntul Cel ipostatic.

92

A se vedea mai ales Jean DANILOU, Bible et liturgie. La thologie biblique des Sacrements et des ftes daprs les Pres de lEglise, Paris, Cerf, 1951, passim.
93 94

McNEIL, art. cit., p. 714.

Astfel, de pild#, Sfin!ii P#rin$i vedeau n corabia lui Noe un tip al Bisericii (a%a Sfntul Chiril al Ierusalimului, Procateheza, 14). Corabia este folosit# pn# ast#zi ca simbol al Bisericii, chiar %i de Consiliul Mondial al Bisericilor.