Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI

ORDINULNr.604 din21.04.2003 pentruaprobareareglementriitehnice Ghiddeproiectareiexecuieaplacajelorceramice exterioareaplicatelacldiri", indicativGP07302, n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea n construcii,cumodificrileulterioare, ntemeiulprevederilorart.2pct.45ialeart.4alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr. 3/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei,cumodificrile ulterioare, Avndnvedereprocesulverbaldeavizarenr.69/8.10.2002alComitetuluiTehnicde SpecialitateFizicaconstruciiloricerinefuncionalepentruconstrucii", MinistrulLucrrilorPublice,TransporturiloriLocuinei,emiteurmtorul: ORDIN: Art.1.SeaprobreglementareatehnicGhiddeproiectareiexecuieaplacajelor ceramiceexterioareaplicatelacldiri",indicativGP07302,elaboratdeInstitutulNaional de CercetareDezvoltare n Construcii i Economia Construciilor NCERC Bucureti i 1 prevzutnanexa carefaceparteintegrant dinprezentulordin.
1

AnexasepublicnBuletinulConstruciiloreditatdeInstitutulNaionaldeCercetare DezvoltarenConstruciiiEconomiaConstruciilorNCERCBucureti.
Art.2.PrezentulordinvafipublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Art.3.Ladataintrriinvigoareaprezentuluiordin,OrdinuldirectoruluigeneralalInstitutuluiCentralde Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii ICCPDC nr. 101 din 18 noiembrie 1980 pentru aprobarea reglementrii tehnice Instruciuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din plci de argil ars", indicativC202 1980, inceteazaplicabilitatea. Art.4.Direciageneraltehnicnconstruciivaducelandeplinireprevederileprezentuluiordin. p.Ministrullucrrilorpublice,transporturilorilocuinei, MariusSorinOvidiuBOTA, Secretardestat

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILOR lLOCUINEI

GHIDDEPROIECTARE lEXECUIEAPLACAJELOR CERAMICEEXTERIOAREAPLICATELACLDIRI, INDICATIVGP07302


Elaboratde: InstitutulNaionaldeCercetareDezvoltare nConstruciiiEconomiaConstruciilorINCERCBucureti Directorgeneral: prof.dr.ing.DanLUNGU DirectorDepartament dr.ing.loanPEPENAR efLaborator:dr.ing.LianaMANOLACHE Responsabildeproiect: dr.ing.LianaMANOLACHE Avizatde: DIRECIAGENERAL TEHNIC NCONSTRUCII Director: ing.IonSTNESCU Responsabildetem: ing.PaulaDRAGOMIRESCU

CUPRINS
1.Obiectidomeniudeaplicare 2.Referinenormative 3.Definiii.Terminologie 3.1.Adezivi 3.2.Chituri 3.3.Dimensiunimodulate 3.4.Dimensiuninemodulate 3.5.Dublcoacere 3.6.Glazur

3.7.Harisare 3.8.Monocoacere 3.9. Placajeleceramiceexterioareaplicateprinlipire 3.10.Plciceramiceexterioare 3.11.Plciceramicepresate 3.12.Plciceramiceextrudate 3.13. Tixotropie


3.14. 4.Produseutilizatelaexecutareaplacajelorceramiceexterioare

4.1.Plciceramice 4.2.Produsepentrulipire 4.3.Chituripentrutratarearosturilor 5. Proiectareaplacajelorceramiceexterioare 5.1.Principiiprivindproiectareaplacajelorceramiceexterioare 5.2.Principiidealctuireaplacajelorceramiceexterioare 6. Executareaplacajelorceramiceexterioare 6.1.Condiiitehnicecareseimpunexecutantului


6.2. Principiiprivindexecuiaplacajelorceramiceexterioare

6.3.Execuiaplacajelorceramice 7. Asigurareacalitiiplacajelorceramiceexterioare 7.1.Sistemulcalitii 7.2.Obligaiileirspunderileproiectanilor 7.3.Obligaiileexecutanilor 7.4. Verificripentruasigurareacalitii 8. Msurideprotecieamunciiisiguranlafoc


GHIDDEPROIECTARElEXECUIEA PLACAJELORCERAMICEEXTERIOARE APLICATELACLDIRI IndicativGP0732002 Revizuieteiextinde NormativulC20280

1.OBIECTIDOMENIUDEAPLICARE
Prezentul ghid cuprinde principiile de proiectare, alctuire i execuie ale placajelor ceramice exterioare,executatecuplciceramiceglazuratesauneglazuratepresatesauextrudate,aplicateprinlipirecu diverse produse speciale, destinate cldirilor civile (locuine, socialculturale etc.) i cldirilor industriale, frfactoripoluanideosebii.Ghidulseadreseazproiectanilor,executanilorialtorfactoriinteresain acesttipdelucrri.

2.REFERINENORMATIVE
EN12004:Adezivipentruplciceramice.Definiiii specificaii SREN87:Plciidaleceramicepentrupardoseliiperei. Definiii,clasificare,caracteristici,marcaj SREN100:Plciidaleceramice.Determinarearezistenei lancovoiere SREN101:Plciidaleceramice.Determinareaduritii superficialedupscaraMOHS
Aprobatde:MINISTRUL LUCRRILORPUBLICE, TRANSPORTURILORl LOCUINEI,cuordinulnr.604 din21.04.2003

Elaboratde: InstitutulNaionaldeCercetareDezvoltare nConstrucii iEconomiaConstruciilor NCERCBucureti

SREN105452:Plciidaleceramice.Partea2: Determinareadimensiuniloricalitateasuprafeei SREN105453:Plciidaleceramice.Partea3: Determinareaabsorbieideap ISO13006:Plciceramice.Clasificare STAS3050:Gresieceramic.ncercrifizice,mecanicei chimice STAS6200/17:Pietrenaturalepentruconstrucii. Determinareacomportriilaaciuneaageniloratmosferici

3.DEFINIII.TERMINOLOGIE 3.1.Adezivi
Substanenemetalice,capabilesuneascmaterialeprinlipireasuprafeelor(adeziune)astfelnctsse realizezeorezisteninternadecvat(coeziune).

3.2.Chituri
Produsepebazdelianimicti(anorganiciiorganici)saunumaipebazdelianiorganicinamestec cumaterialedeumplutur, utilizatepentruumplerearosturilorrigideielasticealeplacajelorceramice.

3.3.Dimensiunimodulate
DimensiunialeplciloregalecumodululdebazM(asevedeaISO1006ncareM=100mm),cumultiplii 2 acestuia2M,3Mi5Msaucusubmultipliilui,cuexcepiaplcilorcusuprafaamaimicde9000mm .

3.4.Dimensiuninemodulate
DimensiunicaresuntcomercializatecurentnrilemembreCEN,cuexcepiacelormodulate.

3.5.Dublcoacere
Plciceramiceglazuratelacarestratuldebaziglazurasuntsupusecoaceriindouetapesuccesive.

3.6.Glazur
nvelicucaractervitroscareestepracticimpermeabil.

3.7.Harisare
Formareadefisuri,avndaspectulunui firdepr,limitatlasuprafaaglazuratauneiplciceramice.

3.8. Monocoacere
Plciceramiceglazuratelacarestratuldebaziglazurasunt supuseconcomitentcoacerii.

3.9. Placajeleceramiceexterioareaplicateprinlipire
Finisajeobinuteprinacoperireasuprafaelorexterioareale pereilorcldirilorcuplciceramice,dediferite formeidimensiunimontatecudiverseprodusespeciale(produsedelipire,chituri).

3.10.Plciceramiceexterioare
Dale subiri realizate din argil, silice, fondani, colorani i alte materii prime minerale, care dup concasare.sortare,amestecare,umezire,etc.suntprelucratedeobiceilatemperaturaambiant,prinpresare, extrudare,turnaresaualteprocedee.Seusucapoiiseardlatemperaturnalt.Plcileceramiceexterioare potfineglazurate(UGL)sauglazurate(GL),acesteadinurmputndfirealizateprinmonocoaceresaudubl coacere. Plcileceramiceneglazurateincludiplcileceramicedingresieporelanatplciceramicevitrifiate n ntreagalormas,latemperaturinalte,depeste1200C.

3.11.Plciceramicepresate
Plci ceramice obinute din materii prime sub form de pulbere sau particule de mici dimensiuni, introdusentipareisupuseuneipresiuniridicatepotfiglazurate ineglazurate.

3.12.Plciceramiceextrudate
Plciceramiceacrormassefasoneaznstareplasticntrunextruder,bandadepastobinut fiindtiatnplcidelungimeprestabilit.

3.13.Tixotropie
Fenomene specifice sistemelor coloide structurate, caracterizat prin transformarea reversibil a acestoradingelurinsoluri(fluidizare)subaciuneaunoraciunimecaniceiinvers,dupncetareaacestor aciuni,curefacereastructuriivscoselastice. Proprietateaesteutilizatnmodfavorabilncazuladezivilorpentruplacaje,undempiedictendina decurgerepeverticalaacestoradupaplicare.

4.PRODUSEUTILIZATELAEXECUTAREAPLACAJELORCERAMICE

EXTERIOARE 4.1.Plciceramice
Plcileceramicelacaresereferprezentul ghidseclasificastfel: dupform:plciceramicedreptunghiulare,ptratesaucualteformegeometrice,avndlaturi rectiliniisauneregulate,cumuchiiascuitesaurotunjite dupdimensiuni:plciceramicecudimensiunimodulate saunemodulate. duptehnologiadefabricaie:plciceramicepresatesauextrudate dupabsorbiadeap:conformtabel1. Tabel1. Grupeledeabsorbiideappentrudiverseletipuri deplciceramiceexterioare

Indice grup

Absorbia deap,%

Tipurideplciceramiceindicatepentru placajeexterioare
plciceramicepresateglazuratesauneglazurate (IS013006) plciceramicepresate,glazuratesauneglazurate (SREN176) plciceramicepresate,glazuratesauneglazurate (SREN177) plciceramiceextrudateglazuratesauneglazurate (SREN121) plciceramiceextrudateglazuratesauneglazurate (SREN186/1) (SREN186/2)

Bla Blb Blla Al

0,5 0,5....3 3...6 3

Alla

3...6

4.2.Produsepentrulipire
4.2.1.Adezivipebazdelianiminerali Acetiapotfi: a) monocomponeni(MC),pebazdeciment,materialedeumplutur(deex.:silice,carbonai,nisip etc), rini polimerice i diveri aditivi organici pentru tixotropie, reinere de ap etc aceste mortare se livreazsubformdepulbere,urmndafiamestecatecuap,nproporiileindicatedeproductor,lalocul depunerenoper b) bicomponeni, cu componente predozate (BC), respectiv o component n pulbere pe baz de ciment,materialedeumplutur(deex.:silice,carbonai,nisipetc.)idiveriaditiviorganicipentrutixotropie, reineredeapetc.iocomponentlichiddinrinsintetic(organic),careseadauglaloculdepunere noper,deregulfradaosdeap. Observaie: Rinaorganicpoatefiprocuratiseparat, fiindutilizatlapreparareamortareloradezive laloculdepunerenoper, conformreeteiindicatdeproductorulsu. 4.2.2.Adezivindispersie(D):amestecdelianiorganicisubformaunordispersiiapoasedepolimeri,

aditiviorganiciiumpluturi minerale.Amesteculestegatadeutilizare. Adezivipebazderinireactive(R):produsebicomponente,alctuitedintrocomponentpebazderini sintetice (organice)reactive,materialedeumplutur,(deex.:silice,carbonai, nisipetc),diveriaditivi organiciiocomponentlichidpebazderiniorganice ntritorul careseadauglaloculdepuneren operpentruntrireaireticulareaacestora

4.3.Chituripentrutratarearosturilor
4.3.1.Chituripentrurosturirigide Produsespecialerealizatesubformdepulbere,ndiverseculori,careseamesteclaloculdepunere nopercuapsaueventualcuocomponentlichidpebazderinisintetice(organice)acesteproduse sunt concepute n funcie de dimensiunile rosturilor, respectiv pentru rosturi reduse ( 2mm) sau pentru rosturi largi(2mm15mm).Suntfabricatendiverseculori.

4.3.2.Chituripentrurosturielastice Produsespecialeelastice,rezistentelafactoriidemediuexterior, pebazdeelastomeri(rinisiliconice, tiocolice,poliuretaniceetc),realizatesubformdepastetixotropice.Suntfabricatendiverseculori.

4.3.3.Produsepentruajustareaadncimiirosturilor Produsespecialesubformdecordoanedinmaterialeplastice,utilizatenscopulmicorriiadncimii preamariaunorrosturi elastice(ex:cordonpebazdepolietilenexpandat).

5.PROIECTAREA PLACAJELORCERAMICE EXTERIOARE 5.1.Principiiprivindproiectareaplacajelor ceramiceexterioare


5.1.1. Proiectareadespecialitateaplacajelorceramiceexterioare serealizeaznfunciedetemadeproiectare elaboratdectrebeneficiar,caretrebuiescuprind: cerineleutilizatorului destinaiacldiriirespective solicitrilelacarevaftsupusplacajulntimpulexploatrii dimensiunilesuprafeelorceurmeazsfieplacate,nlimeapereilorplacai structurastratuluisuportalplacajului,naturamaterialelorcelalctuiesc dataterminriiexecuieisuportuluiplacajului. 5.1.2. La alctuirea documentaiei de execuie pentru placaje ceramice exterioare, proiectantul de specialitate va respecta reglementrile prezentului ghid i a celor conexe innd cont de specificaiile de performanaleplacajelorceramiceexterioare(tabelul2). Pentruobinereauneifaadecuaspectcorespunztoratuncicndseprevdplacajepariale,proiectanii vorineseamalaproiectare,deposibilitatearacordriisuprafeelorplacatecuceleadiacente. La concepia placajelor ceramice exterioare se vor avea n vedere specificaiile lor de performan (tabel2i3)isevorrespectaprincipiilelordealctuire(pct.5.2).

Tabelul2.

Specificaiideperformanaleplacajelorceramice exterioareconformcerinelordinLegea10/1995 (peelementecomponenteipeansamblu)


Cerine conform Legea 10/95 Sigurana n exploatare: Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei) STAS3050 SREN100 Aplicareapeo epruvet sprijinit pe2reazeme orizontale,aunor foreverticale, uniformcresctoare lamijloculdistanei ntrereazemeleei, pnlarupere

Nr. crt.

Condiii tehnice

Criteriide performan rezistenala ncovoiere, i

Formulede calcul

Nivelde performan

1.

a.Comportare satisfctoare laaciuniale agenilor mecanici (provenite dintro exploatare normal) pentruplcile ceramice

Plciceramice presateGrupa 2 Bl: 2bh 2 2 27N/mm (N/mm ) i Plciceramice unde: presateGrupa Fforade Blla: rupere(N) 2 i 22N/mm Ldistanta Plciceramice dintreaxele reazemelor(mm) extrudate blimea GrupaAIla: 2 epruvetei(mm) i 10N/mm hgrosimea epruvetei(mm)

3FL =

Cerine complementare

Condiii tehnice

Criteriide performan Abateriprivind ortogonalitatea muchiilorplcilor ceramice

Metodadedeterminare (reglementaretehnic, principiulmetodei) SREN105452

Niveldeperforman Funciedemrimeasupra feeiplcilorceramicei moduldefabricaie,conform SREN176,SREN177, SR186/1,SR186/2 Max.3mmmsuraicu dreptarulde2mrotit ntoate direciileimax.2mm msuraicuriglade0,2m. Nuseadmitabateride culoaresaudesen peaceeaifaad. Nuseadmitabateridelime saudelarectangularitatea rosturilor

b.Asigurarea planeitiide ansamblu aplacajelor ceramice c.Asigurarea uniformitii culorilor, desenelor d.Asigurarea uniformitii rosturilor

Abateridela planeitateale suprafeelor placaten ansamblu Abateride culoare,desen

Prinmsurtorii verificricudreptarul d e2 m

Princonstatrivizuale

Abateride limesaude larectangularitate arosturilor

Princonstatrivizuale

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

duritatea suprafeei (scaraMOHS)

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei) STAS3050 SREN101 Zgriereasuprafeei epruvetelorcuajuto rulunormineralecu duritatedefinit prin scaraMOHS SREN196(pentru MCP,MB) SRISO178 (pentruAP) Aplicareapeoepru vet sprijinit pe2 reazemeorizontale, a unorforeverticale, uniformcresctoare lamijloculdistanei ntrereazemeleei, pnlarupere

Formulede calcul

Nivelde performan

plci glazurate: min.5 plci neglazurate: min.6

b.Comportare satisfctoarela aciuniale agenilor mecanici (provenite dintro exploatare normal) pentru produselede lipire

rezistenala ncovoiere, Ri

f = 2
2bh
2 (N/mm )

3FL

unde: Fforade rupere(N) Ldistana dintreaxele reazemelor(mm) blimea epruvetei(mm) hgrosimea epruvetei(mm)

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei) SREN1961 (pentruproduselede lipirepebazde ciment MCP,MB) Aplicareauneifore concentrateuniform cresctoarepeepru vetede4x4x16cm, pnlaruperei nregistrareaefortului corespunztor

Formulede calcul

Nivelde performan

rezistenala compresiune Rc

N 2 F =N/mm A Nforade rupere(N) Aaria 2 Suprafeei(mm )

c.Comportare satisfctoare laaciuniale agenilormeca nici(provenite dintroexplo atarenormal) pentruchituri

rezistentala ncovoiere Ri (pentruchituri rigide)

SREN1961 (pentruchituririgide) Aplicareapeo epruvet sprijinit pe 2reazemeorizon tale,aunorfore verticale,uniform cresctoarela mijloculdistanei

2bh 2 (N/mm) unde: Fforade rupere(N) Ldistana dintreaxele reazemelor(mm)

f = 2

3FL

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei) ntrereazemeleei, pnlarupere

Formulede calcul blimea epruvetei(mm) ggrosimea epruvetei(mm)

Nivelde performan

rezistenala compresiune Rc

SREN1961 N 2 (pentruchituririgide, pe F =N/mm A baz deciment) Aplicareauneifore Nforade concentrateuniform rupere(N) cresctoarepeepru Aaria vetede4x4x16cm, 2 suprafeei(mm ) pn larupere i nregistrareaefortului corespunztor STAS8622 Supunereala ntindereaepruve telor i nregistrarea foreilacarese producdesprinderea F Ri = lx h

rezistenala ntinderei alungireala rupere (pentruchituri elastice)

celpuin 1520%
2 N/mm

F=fora corespunztoare

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei) chituluidepesuport sauapariia discontinuitilor n chit.

Formulede calcul

Nivelde performan

desprinderiisau fisurrii,nN /=lungimea suprafeeide aderarea chitului, nmm h=limea suprafeeide aderarea chitului, nmm

modululde elasticitatela 25%,50%, 100%alungire (pentruchituri elastice)

STAS8622

F M = lx h 2 N/mm F=fora corespunztoare deformaiei, nN /=lungimea suprafeeide aderarea chitului,nmm

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei)

Formulede calcul

Nivelde performan

h=limea suprafeeide aderarea chitului,nmm d.Comportare satisfctoarela aciuniale agenilorchimici pentruplcile ceramice rezistena chimic lafactori poluani. Pt.plciceramice glazurate: STAS3050 SREN122 Sedetermin prin ncercrisuccesive iobservarea, intensitii modificrilorla contactulcudiferite soluiideacizi,baze, sruri.

clasaAAla contactulcu diferitesoluii deacizi,baze, sruri Obs.privind clasificarea: AAnicio modificare vizibil Auoare schimbride aspect Bschimbare vizibilde aspect

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei)

Formulede calcul

Nivelde performan

C degradare pariala suprafeei D degradare totala suprafeei

Pt.plciceramice neglazurate: SREN106 Sedetermin prin imersareaepruve telor ndiversesoluii deacizi,baze,sruri, timpde28zile, meninerealorsub ap curgtoare7zile, urmat defierberea lor30miniapoi observareaeventua lelordeteriorri. Cerine conform Legea 10/95 Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei) SREN132497 Msurareaforeide traciunenecesar pentrudesprinderea epruveteilipitepe suport icalcularea efortului corespunztor,n diversecondiii

S rezistefr modificri, conform cerinelor.

Nr. crt.

Condiii tehnice e.Comportare satisfctoarela aciuniale factorilor atmosferici pentruplacajele ceramice

Criteriide performan aderenla mortarlaeforturi normalede traciune(pe epruvetemartor): peprobenesu puselacicluri dup 21zilede meninere nap dup7zile condiionare+14 ziledemeninere latemperatura de+60C dup 25cicluri de nghedezge rezistenala cicluride nghedezghe a plcilorceramice

Formulede calcul

Nivelde performan
2 s0,5N/mm

F s = A 2 (N/mm ) Nfortade rupere(N) Aaria 2 suprafeei(mm )

iaderenala suportdup supunereala cldursau nghesnu diferedecea iniialcumai multde 30%

STAS3050 SREN102 Supunerea epruvetelorlavariaii

Srezistela 50cicluride nghedezghe fr deteriorri

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei)

Formulede calcul

Nivelde performan

(glazuratei neglazurate)

ciclicede temperatur dela +15Cla20C.

(pierderide mas,exfolieri, harise nstratul deglazur, schimbride culoareetc.)

rezistena la octermica plcilorceramice

STAS3050 SREN104 Supunerea epruvetelorla 10ciclurialternante, constndn imersareanap rece,urmatde meninerea netuv, nanumitecondiiide temperatur itimp. STAS3050 SREN105 Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei) Supunereaplcilor ntregilaaciunea vaporilor,subo presiuneridicat dat, nautoclav i apoiexaminarealor dinpunctuldevedere alprezeneihariselor, dup aplicareaunui colorantpesuprafaa glazurat. STAS3050 Supunereaplcilor ceramice nziditepe suporturidinbeton cuadezivulrecoman datla10cicluri alternante,deap cald iap rece observarea

Nuseadmit crpturi,fisuri, sfrmturietc.

rezistena glazuriiplcilor Cerine conform Legea 10/95

Nuseadmite apariia

Nr. crt.

Condiii tehnice

Criteriide performan ceramicela harisare

Formulede calcul

Nivelde performan hariselor, pesuprafaa glazurata plcilor ceramice.

rezistena lavariaii brutede temperatur aplacajelor ceramice

Nuseadmite cadup10 cicluri,la ciocnirea plcilors seconstate desprinderea lordepe suport.

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei)

Formulede calcul

Nivelde performan

coeficientulde dilataretermic linear alplcilor ceramice

eventualelor modificride aderen princio cnire SREN103 Msurareadilatrii termiceliniarepentru temperaturicuprinse ntretemperatura ambiant i100C STAS6200/17 (prinadaptare)se supunepruvetelela radiaiiUVtimpde 120ore(15cicluria 8ore)semsoar graduldereflexie, nainteidup expunere. Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei) Sedetermin printro metod constnd n ncercrisuccesivela contactulcudiferite microorganisme, mucegaiuri,ciuperci etc.imsurarea procentuluide suprafa acoperit debacteriisaua grosimiistratuluide foulingncazul ciupercilorsau mucegaiurilor,dup 4sptmnide expunere STAS11357 ncadrarea ndiferite clasedecombustibi litatepebaza

Plcipresate: 1 max.9MK Plci extrudate: 1 max.10MK

rezistenala radiaiiUVpentru plciceramice i chituri

Sreziste fr modificri deculoare vizibilegradul dereflexie msurats nu diferecumai multde5%.

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Formulede calcul

Nivelde performan

g.Comportare satisfctoare fa deagenii biologici

rezistena laaciuni biologice (pentru produselede lipire,chituri)

S rezistefr modificrin structursau lasuprafa

2.

Sigurana lafoc

Comportare corespunz toarelafoc

clasadecombus tibilitate(pentru produselede lipire,chituri)

Rezultatulse folosetela proiectareala focacldirilor

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei)

Formulede calcul

Nivelde performan

3.

Protecia termic, hidrofug

a.Contribuiala izolaia:laap

absorbiade apaplcilor ceramice

determinrii combustibilitii materialului,duratei flcrii iopacitii fumuluiemis STAS3050 SREN105453 Msurareaprin cntrireacantitii deap absorbit (E) deepruvetauscat nprealabil iapoi saturat cuap prin imersare ndiferite condiiidepresiune itemperatur

m2 m1 E=100 m1 unde: m1 =masa epruveteiuscate, ngrame m2 =masa epruveteisaturate ncondiii datengrame

E0,5% pentruplcile ceramice porelanate E3% Obs.privind clasificarea conform SREN87: absorbie redus: grupaI: E3%

Nr. crt.

Cerine conform Legea 10/95

Condiii tehnice

Criteriide performan

Metodade determinare (reglementare tehnic,principiul metodei)

Formulede calcul

Nivelde performan

4.

Protecia mpotriva zgomotului

Contribuiala izolaiala zgomotaerian

impermeabi litateamortarului delipire, chiturilor indicede izolarela zgomotaerian

NE00196 STAS3519

absorbie medie grupaIIa: 3%<E 6% Penetraiaapei: 2 p<100g/dm zi

STAS6161 STAS10046/1

min.8dB Rezultatulse folosetela proiectarea acustica cldirilor

Tabelul3. Specificaiideperformanaleplacajelorceramiceexterioareconform cerinelorcomplementare


Cerine complementare Condiii tehnice Criteriide performan Metodadedeterminare (reglementaretehnic, principiulmetodei) Niveldeperforman

Asigurarea aspectului placajului ceramic

a.Asigurarea planeitiiplci lorceramice,a dimensiunilor, rectangularitii iortogonalitii muchiilor

Abateri dimensionaleale plcilorceramice

STAS3050 SREN105452

Funciedemrimeasupra feeiplcilorceramicei moduldefabricaie,conform SREN 176,SREN177, SR186/1,SR186/2

Abateride planeitateale plcilorceramice

SREN105452

Abateriprivind rectangularitatea muchiilorplcilor ceramice

SREN105452

Funciedemrimeasupra feeiplcilorceramicei moduldefabricaie,conform SREN176,SREN177, SR186/1,SR186/2 Funciedemrimeasupra feeiplcilorceramicei moduldefabricaie,conform SREN176,SREN177, SR186/1,SR186/2

5.2.Principiidealctuireaplacajelorceramice exterioare
5.2.1.Placajeleceramiceprinconcepialordealctuiretrebuie sasigure: sigurananexploatare siguranalafoc igiena,sntateaoameniloriproteciamediului. Placajeleceramicepotcontribuilaproteciatermic,hidrofugiacusticasuporturilorlor,respectiv aspaiilorinterioarepecareacesteadinurmledelimiteaz. 5.2.2.Placajeleceramiceexterioaresuntalctuitedin: stratsuport produsedelipire,amorse plciceramice chituripentrurosturirigideielastice. Observaie:Laproiectareaplacajelorceramicepefaadecenchidlainteriorspaiicuproceseumede, se vorlua msuridempiedicareaptrunderiivaporilordeapprinprevederealaperei,pefaainterioara acestora, de bariere contra vaporilor sau msuri de eliminare a acestora prin prevederea unor canale de ventilaie. 5.2.3. Stratulsuportpoatefirealizatcutencuielidinmortare tradiionalepebazdecimentsaudin mortarepredozatemineralesau organice,aplicatepebetonmonolitsauprefabricatsaupezidriedin crmid,B.C.A.etc,conformprevederilordin"Normativprivind executareatencuielilorumede,groasei subiri"indicativNE00196. Nuseadmitesubniciunmotivaplicareaplcilorceramicepentru exteriordirectpesuportdinbetonsauzidrie,frexecutareaunui stratdetencuialcorespunztoare(subire saugroas). n cazul n care stratul suport este realizat din B.C.A., din materialecucoeficienide dilataretermic diferiisaudacsituaiade faptimpuneogrosimemai marede25mm,tencuieliledinmortare tradiionalevorfiarmateconstructivcuplase dearmtur,iarceledin mortarepredozatevorrespectaindicaiileproductorului.

5.2.4.Alegereaproduselorde lipire,prezentate lapct.4.2sefacenfunciedeindicaiiledinfialor tehniciinndcont deperformaneleacestora,precumi de cerinelespecifice diverselor lucrri,privind flexibilitatea,temperaturaexistentlaaplicareetc. Principalelecriteriidealegeresunt: Naturastratuluisuport(mineralsauorganic),porozitateai vechimeaacestuia. Serecomandcancazulsuporturilormaipuinporoasesauvechi,sseutilizezeprodusedelipirede tipRsauBC. Dimensiunileplcilorceramiceiabsorbiadeapaplcilorceramice,conform tabel4. nlimeapereilorplacai,conformtabel5. Tabel4 Alegereaprodusuluidelipireitehnologieiluideaplicarenfunciedesuportisuprafaa Sa plcilorceramice
Stratsuport Produsedelipire 4 Modde TS punere 5 TD noper
1 2 1 Absorbante MC BC,D 2 S100cm 2 2 100cm <S 300cm 2 S>300cm 2 Neabsorbante 3 3 R BC D 2 S100cm 3 2 S>100cm

Suporturiabsorbante:tencuieliminerale Suporturineabsorbante:tencuieliorganice 3 Alegereatipuluideadeziv,RsauBC.sevafacefunciedeindicaiiledinfia tehnicaprodusului,privindperformanelesale,de flexibilitateasuportuluiidecerinelespecificediverselorlucrri,privindtemperaturaexistentlaaplicareetc. 4 TS:produsdelipireaplicatn"tehnologiesimpl",numaipestratulsuport 5 TD:produsdelipireaplicatn"'tehnologiedubl",attpestratulsuport,ctipe placaceramic

Tabel5. Recomandriprivindalegereaprodusuluidelipirei tehnologieiluideaplicarenfunciede nlimeapereilorplacai


Suprafaa 2 100cm <S 2 2 S100cm S>300cm plcilor 2 300cm ceramice Greutatea placilor ceramice 30 30<G40 30 30<G40 30 30<G40 2 (kg/m ) nlimea Fr limit prevzut pereilor placai Tipulprodusuluidelipire: 1 MC TS x 2 TD x 1 BC TS x x 2 TD x x x D, 1 TS x x R 2 TD x x x Limitarela28m

x x

x x

x x

Observaie:Alegereatipuluideadeziv,MC,BC,DsauRprecumiatehnologieisaledeaplicareseva faceinfunciedeindicaiiledinfiatehnicaprodusului.

5.2.5.Rosturipentruplacajeceramice 5.2.5.1.RosturirigidesuntrosturilecareseprevdntrePlcileceramice.
1

TS:produsdelipireaplicatn"tehnologiesimpl",numaipestratulsuport

TD:produsdelipireaplicatn"tehnologiedubl",attpestratulsuport,ctipeplacaceramic

Funciededimensiunileitipulplcilorceramiceacesterosturivariazntre2mmi15mm,conform indicaiilor productorilor produselor implicate n realizarea placajelor ceramice orientativ dimensiunile rosturilorsuntprezentatentabel6.
Tabel6
Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 Dimensiunile plcilor,mm 100x100 150x 150 100x200 200x200 200x300 250x250 300x300 Adncimearosturilor, mm 6 6 6 8 8 8 8 Limea rosturilor,mm 2 3 4 3 6 6 6

Observaii: pentruformatelemarideplciceramice,ncadratengrupaB1a,B1bserecomandolimea rosturilordeminim15mm pentruplcileceramiceextrudateserecomandolimearosturilordecelpuin6mm. 5.2.5.2.Rosturi elastice suntrosturidecontraciedilatareitrebuieprevzutepentru: delimitarea/fracionareasuprafeelorplacatengeneraln panouridecca.3x3m urmrirea rosturilor structurale n cazul n care deschiderea rosturilor structurale depete capacitateadealungire/revenireachituluiutilizatsentrerupezonaplacatndreptul acestorrosturi racordareamarginilorzonelorplacatecuzonelealturate preluareaeforturilorsuplimentarendreptulinterseciilorelementelorstructuralealefaadeicu planeele. Limea rosturilor trebuie s fie calculat funcie de caracteristicile de alungire/revenire ale chitului utilizat,precumiinndcontdedeformaiiledatoratedilatrii/contracieiplcilorceramice.ncazulplcilor 2 cuformatemari (S1600cm ),rosturileelasticedefracionaretrebuiesfiedemin.15mm. Adncimearosturilortrebuiesfiemaimicsaucelmultegalculimeaacestorancazulncareeste maimaresevacorectaprin introducereaunorcordoanedinmaterialeplasticespeciale(ex:cordonpebazde polietilenexpandat). Rosturileelasticeseexecutattlanivelulplcilor,ctinprodusuldelipire.

6.EXECUTAREA PLACAJELORCERAMICE EXTERIOARE

6.1.Condiiitehnicecareseimpunexecutantului
6.1.1. Lucrriledeexecuietrebuieobligatoriubazateperespectareastrictadocumentaieitehnico economiceelaboratdeproiectant. 6.1.2. Laexecuialucrrilorsevorutilizanumaiproduseiprocedeeprevzutenproiect,certificate saupentrucareexistagrementetehnice. Oricemodificarelegatdeniveluldotriloriposibilitilortehnologicedeexecuietrebuiesfiensuitde proiectanti acceptatdebeneficiar.

6.2.Principiiprivindexecuiaplacajelorceramiceexterioare
6.2.1. Placajele ceramice exterioare se execut de ctre personal specializat, efectunduse controlul calitii pentru materialele utilizate larealizareaplacajului (plci ceramice, produse de lipire, chituri) i pe fazedeexecuie,respectivlastratulsuportifinisajul realizat. 6.2.2. Laexecuiaplacajelorsevaineseamadereglementriletehnicenvigoare,precumidedatele furnizatedeagrementeletehnicealematerialelorutilizate. Executarealucrrilorpetimpfriguros,sevafacenconformitatecuprevederiledin"Normativpentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente" C 1684, precum i cu indicaiiledinfieletehnicealeproduselordelipire. Condiiile de umiditate necesare stratului suport pe care se execut placajul ceramic exterior sunt dictatedematerialulutilizatlalipire. Latransportulidepozitareamaterialelor,lapunereanoperaacestoraipnladareanexploatare, trebuie s se asigure condiiile de microclimat specifice fiecrui tip de material, n conformitate cu reglementrilespecificesauindicaiileproductorilordemateriale. 6.2.3. Condiiiminimeceseimpunlanceperealucrrilorde placare: executareaplacajelorceramiceexterioaresevafacenumai dupterminareaurmtoarelorlucrri referitoarela: nvelitoareacldirii,inclusivterase,logii,balcoane,cuamenajareascurgerilornsoluia definitiv, toateprofilele,solbancurile,glafurileetc tocurileferestrelor aplicareaplcilorceramicepentruexteriorsevaface respectndperioadeleminimedentrireide eliminareaumiditii specificemortarelorutilizatelarealizareatencuielilorsuport.Pentru tencuielilecu mortaretradiionalesevainecontdefaptulcuscareasefacenritmde lcm grosime/sptmn,iarntrirea la28zile condiiile de umiditate necesare stratului suport pe care se execut placajul ceramic exterior sunt dictatedematerialulutilizatlalipirenlipsaaltorprecizri,umiditateamaximasuportuluitrebuiesfiede 45%. 6.2.4. Condiiitehniceceseimpunstratuluisuport: sasigureconlucrareacuplacajulceramic spermitmeninereaperformanelorplcilorceramice saibotemperaturde+5C....+30C,dacnuexistalteprecizridinparteaproductorului deprodusedelipire sfiestabil,curat(lipsitdeprafsauimpuriticear puteaafectaaderena)

smpiedicedezvoltareamicroorganismelor sfieplane,fiindadmiseurmtoareletolerane: max.3mmmsuraicudreptarulde2mrotitntoatedireciileimax.2mmmsuraicuriglade0,2m. 6.2.5. Condiiitehniceceseimpunlautilizareaproduselorde lipire: timpuldeschis(timpulncareprodusulaplicatnuformeazpelicul) duratadevia(timpulncareprodusulsepoateutilizafrsipiardperformanelefinale).

6.3.Execuiaplacajelorceramice
6.3.1.Aplicareaplcilorceramicepentruexteriorsevafacedupdetaliiledearhitecturdinproiect,trasndu senprealabil liniile verticaleiorizontaleindicatenacestedetaliidelacaresencepeplacarea.Trasarease vafacecuaparateidispozitivedetrasareadecvate,caresasigureosuficientpreciziepentruncadrarean limiteleadmise. 6.3.2.La partea superioar aschelei i pe toat nlimea ei se va executa o acoperire provizorie de proteciedinplasspecialconfecionatdinmaseplastice. 6.3.3.Plcileceramiceseaplicpestratulsuportcuproduseledelipireprezentatelapct.nr.4.2.

6.3.4.Pregtireaprodusuluidelipire Sevorrespectaindicaiiledatedeproductornceeaceprivete: reeta de preparare (n cazul produselor amestecate la locul de punere n oper, cu ap sau o componentlichid): condiiiledetemperatur timpuldeamestecareicelrepausalamesteculuinaintedeaplicareamortaruluipesuport.

6.3.5.Aplicareaproduselordelipire 6.3.5.1.Sculeidispozitive Produseledelipireseaplicpesuporti/saupeplcileceramice cuodricmetalicdinatcudiniiavnd mrimeacuprinsntre510mm,funciededimensiunileplcilorceramice,conformtabelului7. Tabel 7.


Dimensiunileplcilor pnla50mm 50100mm 100200mm 200300mm 300mm Mrimedinispatul 3mm 4mm 6mm 8mm msurspecial

6.3.5.2.Tehnologiideaplicare a)Aplicaresimpl Produsuldelipireseaplicuniformpesuportcuparteanetedadriceimetalice,apoiserevineimediat cuparteadinataacesteia.Sevamenineconstantnclinareaacesteiafadesuportpentruuniformitatea grosimiideaplicareaprodusuluidelipire.

b)Aplicaredubl Produsuldelipireseaplicpesuportconformindicaiilordelapct.a)inplusipespateleplcilor ceramiceutilizndparteanetedadriceimetalice.

6.3.6.Aplicareaplcilorceramice Plcileceramicesuntpoziionatedirect,presnduseprinmicrideapsare,bateresauchiarouoar translatareirotaie,astfelnctadezivulsfieuniformdistribuitsubntreagaplac. Plcileceramicesuntaplicatepestratuldeadezivnlimitatimpuluideschisspecificatnfiatehnica produsului,inndcontcacestaestemailungcndtemperaturaexterioarestesczutimai scurtcndtemperaturaexterioaresteridicatsauncazulsuporturilorabsorbante.Sevaverificaperiodic (lafiecarezonnoupecaresaaplicat produsuldelipire,lafiecarereluarealucruluisauschimbareasculelor sauechipeidelucru),prinscoatereauneiplci,dacsaefectuattransferulcompletalprodusuluidelipirepe spatele plcilorceramice.

6.3.7.Realizarearosturilor 6.3.7.1. nchiderearosturilorsevaexecutarespectndperioadadeateptarentremontareaplcilori introducereachituirilornrosturi,indicatdeproductornfiatehnicaproduselor.nlipsaaltorinformaii sevaateptaminim3zile. 6.3.7.2. Umplerearosturilorrigide sevaefectuacuodricdin materialplastic. 6.3.7.3. Curareaexcesului dematerialedepesuprafaa placatsevaefectuaconformindicaiilor dinfiatehnicaproduselorutilizate,dupexpirareaperioadeiindicate(naintecamaterialelerespectives facprizcomplet). Umplerearosturilorelastice sevaefectuacuscule adecvateindicatedeproductor(ex:pistolspecial)

7.ASIGURAREACALITIIPLACAJELOR CERAMICEEXTERIOARE 7.1.Sistemulcalitii


Realizarea unei caliti corespunztoare a placajelor ceramice exterioare trebuie s se nscrie n prevederileLegiinr.10/1995. Pentruasigurareacalitiiplacajelorceramiceexterioaresunt necesareurmtoareleaciuni: verificareaproiecteloriadetaliilordeexecuiefunciedetipuriledeplacaj ceramic verificri pe parcursul executrii lucrrilor de placaje (verificarea calitii stratului pe care se poziioneazplcile ceramice,verificareacalitiiadezivuluiutilizatpentrulipire) recepiaplacajelorceramiceexterioare.

Princaietulde sarciniproiectantulvaspecificacondiiilede: urmrireacomportriinexploatare ntreinere,reparaiiipostutilizare.

7.2.Obligaiileirspunderileproiectanilor
Saleagtipuldeplciceramice,produseledelipire,chiturile derosturiadecvatecondiiilordefapti sconceapplacajeleceramicerespectivepebazaprincipiilordeproiectareialctuireprezentatelapct.5.2. Plcile ceramice, produsul de lipire i chiturile pentru rosturile rigide i elastice trebuie s fie n concordan cu cerinele reglementarilor tehnice n vigoare i s corespund cerinelor de calitate impuse de Legea10/95. S asigure prin proiect toate detaliile de execuie specifice lucrrilor de placare ce urmeaz a fi executate. Selaborezecaietedesarcini,instruciunitehniceprivindexecuialucrrilor,exploatarea,ntreinerea ireparaiile. Sstabileascprinproiectfazeledeexecuieisparticipepeantierlaverificriledecalitatelegate deacestea. Sstabileascmoduldetratareadefecteloraprutenexploatare,laplacajeleceramiceexterioare executate.

7.3.Obligaiileexecutanilor
ncepereaexecuieilucrrilornumaincondiiilelegiiinumaipebazinconformitatecuproiecte verificatedespecialiti atestai. Asigurareaniveluluidecalitatecorespunztorcerinelorprintrunsistempropriudecalitateconceput irealizatprinpersonal propriu. Convocareafactorilorcaretrebuiesparticipelaverificarealucrrilorajunsenfazedeterminateale execuieiiasigurareacondiiilornecesareefecturiiacestora,nscopul obineriiacorduluidecontinuarea lucrrilor. Soluionareaneconformitilor,adefectelorianeconcordaneloraprutenfazeledeexecuie,numai pebazasoluiilorstabilitede proiectantcuacordulinvestitorului. Utilizarea n execuia lucrrilor numai a produselor i procedeelor prevzute n proiect, certificate saupentrucareexistaagrementetehnicecareconduclarealizareacerinelor. Respectarea proiectelor i a detaliilor de execuie pentru realizarea nivelului de calitate corespunztorcerinelor. Orice modificare a prevederilor din proiect se poate face numai dup obinerea acordului scris al proiectantuluiiinvestitorului. Supunerealarecepienumaialucrrilorcarecorespundcerinelordecalitate Aducerea la ndeplinire, la termenele stabilite a msurilor dispuse prin actele de control sau prin documentelederecepiealucrrilordeplacaje.

7.4.Verificripentruasigurareacalitii
7.4.1. Oricelucraredeexecuieaunuiplacajceramicexteriorvafinceputnumaidupverificareai recepionarea suportului, operaii care se efectueaz i se nregistreaz conform prevederilor capitolelor respective,inclusivncepriveterealizareaelementelorgeometrice. 7.4.2. Verificridecalitatelamateriale:toatematerialelecareintrncomponenaunuiplacajsevor utilizanumaidupcesaurealizaturmtoareleoperaii: verificareadectreconductorultehnicallucrriiacertificatelordecalitatecare sconfirme csuntcorespunztoarenormelornvigoare depozitarea i manipularea n conformitate cu prevederile specifice fiecrui produs, care sunt menionatepeambalajinfieletehnicealeacestora efectuarea ncercrilor de calitate la locul de punere n oper, dac este cazul, la solicitarea proiectantului,abeneficiaruluisauaorganelordecontrolabilitate respectareasoluiilordinproiect,inclusivatehnologiilordeaplicare. 7.4.3. Verificridecalitateobligatoriipentruplacajeleceramiceexterioare a)ntimpulexecuiei: lastratulsuport: se va urmri aderena stratului suport la suprafaa din zidrie de crmid. B.C.A. sau betonlaciocnireauoarcuciocanuldezidar,trebuiesaprezinteunsunetplin. severificrespectareacondiiilorminimeceseimpunlanceperealucrrilordeplacare, prevzutelapct.6.2.3 se verific umiditatea stratului suport pe care se execut placajul ceramic exterior s se ncadrezenlimiteleadmisibileprevzutelapct.6.2.3infiele tehnicealematerialuluiutilizat lalipire severificcaabateriledelaplaneitatesse ncadrezenlimiteleadmisibileprevzutela pct.6.2.4 laplacajulceramic: severificplcileceramicedinpunctdevederealabaterilordelaplaneitatecaretrebuie s se ncadreze n limitele admisibile prevzute n tabelul 3 de la pct. 5.1.2 se verific de asemeniuniformitateaculoriloridesignuluiplcilor(nuseadmitabateride culoaresaudesen peaceeaifaad) sevaverificaperiodicconformindicaiilordela pct.6.3.6,dacsaefectuat transferul completal produsuluidelipirepespateleplcilorceramice sevaverificauniformitateagrosimiirosturilor,a rectiliniaritiiacestora sevaverificacarosturileelasticesseexecuteattlanivelulplcilor,ctinprodusul delipire. b)larecepialucrrilor Recepia lucrrilor se va face la fazele prevzute n reglementrile n vigoare sau prin caietul de sarcini. La recepia lucrrilor se va verifica ndeplinirea cerinelor stabilite de proiectant prin caietele de sarcini,respectivdacsarealizatosuprafacaressencadrezedinpunctdevedereal performanelornlimiteleadmisibile,precizatenprezentulghid,tabelul1i2delapct.5.1.2: planeitateasuprafeeifinale:3mmsubdreptarulde2m uniformitatearosturilordinpunctdevederealgrosimii,rectiliniaritii,umpleriicumaterial corectitudineadispuneriirosturilorrigideielastice

realizareaaderenei plcilorceramice(laciocniresnuseconstate desprinderi depesuport, goluri). Laterminarea executriilucrrilorascunsesevor ncheia proceseverbale,privindconstatareacalitii lucrrii. Termenuldegaranievafistabilitprincaietuldesarcini,n funciedematerialeleutilizatei/saupebaza certificatuluiproductorului.

8.MSURIDEPROTECIEAMUNCII ISIGURANLAFOC
Laproiectareai executareaplacajelorceramice exterioaresevorrespectaprevederilereglementrilor tehnicespecifice,cumsunt: Legeanr.96/1996privindproteciamuncii,modificati completatcuLegea177/2000 Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993 NormegeneraledeproteciamunciielaboratedeMinisterulMunciiiProtecieiSocialencolaborare cuMinisterul Sntiinanul1996 HGnr.60/1997privindaprareampotrivaincendiilor, aprobatprinLegea212/1997 Normegeneralecuprivirelaprevenireaistingereaincendiilor,aprobatecuordinulM.I.nr.775/1998 Normetehnicedeproiectareirealizareaconstruciilor,privindprotecialaaciuneafoculuiindicativP 118 Normativuldeprevenireistingereaincendiilor,pedurataexecutriilucrrilordeconstruciiiinstalaii aferente acestora indicativC300,aprobatecuordinulMLPATnr.20/N/1994 DispoziiageneraldeordineinterioarprivindprevenireaistingereaincendiilorDGPSI001aprobat cuordinul M.I.nr.1023/1999 Dispoziia general privind instruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor DGPSI 002 aprobatcuordinulM.I.nr.1080/2000.