Sunteți pe pagina 1din 23

CONSTITUTIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 1965

*** Republicata TITLUL I REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA Art. 1. - Roma ia e!te republica !ociali!ta. Republica Sociali!ta Roma ia e!te !tat al oame ilor mu cii "e la ora!e !i !ate# !u$era # i "epe "e t !i u itar. Teritoriul !au e!te i alie abil !i i "i$i%ibil. Art. &. - I trea'a putere i Republica Sociali!ta Roma ia aparti e poporului# liber !i !tapi pe !oarta !a. Puterea poporului !e i temeia%a pe alia ta mu citorea!ca-tara ea!ca. I !tri !a u ire# cla!a mu citoare - cla!a co "ucatoare i !ocietate -# tara imea# i telectualitatea# celelalte cate'orii "e oame i ai mu cii# (ara "eo!ebire "e atio alitate# co !truie!c ori "uirea !ociali!ta# crei " co "itiile trecerii la comu i!m. Art. ). - I Republica Sociali!ta Roma ia (orta politica co "ucatoare a i tre'ii !ocietati e!te Parti"ul Comu i!t Roma . Art. *. - +eti ator !u$era al puterii# poporul o e,ercita pri Marea A"u are Natio ala !i pri co !iliile populare# or'a e ale!e pri $ot u i$er!al# e'al# "irect !i !ecret. Marea A"u are Natio ala !i co !iliile populare co !tituie ba%a i tre'ului !i!tem "e or'a e ale !tatului. Marea A"u are Natio ala e!te or'a ul !uprem al puterii "e !tat# !ub co "ucerea !i co trolul caruia i!i "e!(a!oara acti$itatea toate celelalte or'a e ale !tatului. Art. -. - Eco omia atio ala a Roma iei e!te o eco omie !ociali!ta# ba%ata pe proprietatea !ociali!ta a!upra mi.loacelor "e pro"uctie. I Republica Sociali!ta Roma ia# e,ploatarea omului "e catre om e!te pe tru tot"eau a "e!(ii tata !i !e i (aptuie!te pri cipiul !ociali!t al repartitiei "upa ca titatea !i calitatea mu cii. Mu ca e!te o i "atorire "e o oare pe tru (iecare cetatea al tarii. Art. /. - Proprietatea !ociali!ta a!upra mi.loacelor "e pro"uctie e!te (ie proprietate "e !tat - a!upra bu urilor aparti i " i tre'ului popor# (ie proprietate cooperati!ta - a!upra bu urilor aparti i " (iecarei or'a i%atii cooperati!te.

Art. 0. - Bo'atiile "e orice atura ale !ub!olului# mi ele# tere urile "i (o "ul (u ciar "e !tat# pa"urile# apele# i%$oarele "e e er'ie aturala# (abricile !i u%i ele# ba cile# i trepri "erile a'ricole "e !tat# !tatiu ile pe tru meca i%area a'riculturii# caile "e comu icatie# mi.loacele "e tra !port !i telecomu icatii "e !tat# (o "ul "e !tat "e cla"iri !i locui te# ba%a materiala a i !titutiilor !ocial-culturale "e !tat# aparti i tre'ului popor# !i t proprietate "e !tat. Art. 1. - Comertul e,terior e!te mo opol "e !tat. Art. 2. - Pami tul cooperati$elor a'ricole "e pro"uctie# a imalele# u eltele# i !talatiile !i co !tructiile ce le aparti !i t proprietate cooperati!ta. Lotul "e pami t a(lat# potri$it !tatutului cooperati$elor a'ricole "e pro"uctie# i (olo!i ta 'o!po"ariilor (amiliale ale tara ilor cooperatori# co !tituie proprietate cooperati!ta. Ca!a "e locuit !i co !tructiile 'o!po"are!ti# tere ul pe care ace!tea !e a(la# precum !i# potri$it !tatutului cooperati$elor a'ricole# a imalele "e pro"uctie !i i $e tarul a'ricol maru t# co !tituie proprietate per!o ala a tara ilor cooperatori. U eltele# ma!i ile# i !talatiile !i co !tructiile cooperati$elor me!te!u'are!ti !i ale cooperati$elor "e pro"uctie# ac3i%itii !i "e!(acere a mar(urilor !i t proprietate cooperati!ta. Art. 14. - Cooperati$ele a'ricole "e pro"uctie# (orma !ociali!ta "e or'a i%are a a'riculturii# a!i'ura co "itii pe tru culti$area i te !i$a a pami tului !i aplicarea !tii tei i ai tate# co tribuie# pri !porirea pro"uctiei# la "e%$oltarea eco omiei atio ale# la ri"icarea co ti ua a i$elului "e $iata al tara imii !i al i tre'ului popor. Statul !pri.i a cooperati$ele a'ricole "e pro"uctie !i ocrote!te proprietatea lor. +e a!eme ea# !tatul !pri.i a celelalte or'a i%atii cooperati!te !i ocrote!te proprietatea lor. Art. 11. - I co "itiile a'riculturii cooperati$i%ate# !tatul 'ara tea%a tara ilor care u !e pot a!ocia i cooperati$e a'ricole "e pro"uctie proprietatea a!upra pami tului pe care il lucrea%a ei i !i!i !i (amiliile lor# a!upra u eltelor (olo!ite i ace!t !cop# ca !i proprietatea a!upra a imalelor "e mu ca !i "e pro"uctie. E!te 'ara tata# "e a!eme ea# proprietatea me!te!u'arilor a!upra atelierelor proprii. Art. 1&. - Tere urile !i co !tructiile pot (i e,propriate umai pe tru lucrari "e i tere! ob!te!c !i cu plata u ei .u!te "e!pa'ubiri. Art. 1). - I Republica Sociali!ta Roma ia# i trea'a acti$itate "e !tat are "rept !cop "e%$oltarea ori "uirii !i i (lorirea atiu ii !ociali!te# cre!terea co ti ua a bu a!tarii materiale !i culturale a poporului# a!i'urarea libertatii !i "em itatii omului# a(irmarea multilaterala a per!o alitatii uma e. Pe tru acea!ta# !tatul !ociali!t roma 5

Or'a i%ea%a# pla i(ica !i co "uce eco omia atio ala6 Apara proprietatea !ociali!ta6 7ara tea%a e,ercitarea "epli a a "repturilor cetate ilor# a!i'ura le'alitatea !ociali!ta !i apara or"i ea "e "rept6 +e%$olta i $atami tul "e toate 'ra"ele# a!i'ura co "itiile pe tru "e%$oltarea !tii tei# artei !i culturii# i (aptuie!te ocrotirea !a atatii6 A!i'ura apararea tarii !i or'a i%ea%a (ortele !ale armate6 Or'a i%ea%a relatiile cu celelalte !tate. Art. 1*. - Republica Sociali!ta Roma ia i treti e !i "e%$olta relatii "e priete ie !i colaborare cu tarile !ociali!te i !piritul i ter atio ali!mului !ociali!t# promo$ea%a relatii "e colaborare cu tarile a$i " alta ori "uire !ocial-politica# acti$ea%a i or'a i%atii i ter atio ale i !copul a!i'urarii pacii !i i tele'erii i tre popoare. Relatiile e,ter e ale Republicii Sociali!te Roma ia !e ba%ea%a pe pri cipiile re!pectarii !u$era itatii !i i "epe "e tei atio ale# e'alitatii i "repturi !i a$a ta.ului reciproc# eame!tecului i treburile i ter e. Art. 1-. - Teritoriul Republicii Sociali!te Roma ia e!te or'a i%at i u itati a"mi i!trati$teritoriale5 .u"etul# ora!ul !i comu a. Capitala Republicii Sociali!te Roma ia e!te mu icipiul Bucure!ti# care e!te or'a i%at pe !ectoare. Ora!ele mai importa te pot (i or'a i%ate ca mu icipii. Art. 1/. - Cetate ia roma a !e "obi "e!te !i !e pier"e potri$it le'ii. TITLUL II +REPTURILE SI IN+ATORIRILE 8UN+AMENTALE ALE CETATENILOR Art. 10. - Cetate ii Republicii Sociali!te Roma ia# (ara "eo!ebire "e atio alitate# ra!a# !e, !au reli'ie# !i t e'ali i "repturi i toate "ome iile $ietii eco omice# politice# .uri"ice# !ociale !i culturale. Statul 'ara tea%a e'alitatea i "repturi a cetate ilor. Nici o i 'ra"ire a ace!tor "repturi !i ici o "eo!ebire i e,ercitarea lor pe temeiul atio alitatii# ra!ei# !e,ului !au reli'iei u !i t i 'a"uite.

Orice ma i(e!tare a$i " ca !cop !tabilirea u or a!eme ea i 'ra"iri# propa'a "a atio ali!t-!o$i a# atitarea urii "e ra!a !au atio ale# !i t pe"ep!ite pri le'e. Art. 11. - I Republica Sociali!ta Roma ia# cetate ii au "reptul la mu ca. 8iecarui cetatea i !e a!i'ura po!ibilitatea "e a "e!(a!ura# potri$it pre'atirii !ale# o acti$itate i "ome iul eco omic# a"mi i!trati$# !ocial !au cultural# remu erata "upa ca titatea !i calitatea ei. La mu ca e'ala retributia e!te e'ala. Pri le'e !e !tabile!c ma!urile "e protectie !i !ecuritate a mu cii# precum !i ma!uri !peciale "e ocrotire a mu cii (emeilor !i ti eretului. Art. 12. - Cetate ii Republicii Sociali!te Roma ia au "reptul la o"i3 a. +reptul la o"i3 a e!te 'ara tat celor ce mu ce!c pri !tabilirea "uratei ma,ime a %ilei "e mu ca la 1 ore# a u ui repau! !aptami al !i pri co ce"ii a uale platite. I !ectoarele "e mu ca 'rea !i (oarte 'rea# "urata %ilei "e mu ca e!te re"u!a !ub 1 ore# (ara !ca"erea retributiei. Art. &4. - Cetate ii Republicii Sociali!te Roma ia au "reptul la a!i'urare materiala "e batri ete# boala !au i capacitate "e mu ca. +reptul la a!i'urare materiala !e reali%ea%a pe tru mu citori !i (u ctio ari pri pe !ii !i a.utoare "e boala acor"ate i ca"rul !i!temului a!i'urarilor !ociale "e !tat# iar pe tru membrii or'a i%atiilor cooperati!te !au ai altor or'a i%atii ob!te!ti# pri (ormele "e a!i'urare or'a i%ate "e ace!tea. Statul a!i'ura a!i!te ta me"icala pri i !titutiile !ale !a itare. Co ce"iul "e mater itate platit e!te 'ara tat. Art. &1. - Cetate ii Republicii Sociali!te Roma ia au "reptul la i $atatura. +reptul la i $atatura e!te a!i'urat pri i $atami tul 'e eral obli'atoriu# pri 'ratuitatea i $atami tului "e toate 'ra"ele# precum !i pri !i!temul bur!elor "e !tat. I $atami tul i Republica Sociali!ta Roma ia e!te i $atami t "e !tat. Art. &&. - I Republica Sociali!ta Roma ia# atio alitatilor co locuitoare li !e a!i'ura (olo!irea libera a limbii mater e# precum !i carti# %iare# re$i!te# teatre# i $atami tul "e toate 'ra"ele# i limba proprie. I u itatile a"mi i!trati$-teritoriale locuite !i "e populatie "e alta atio alitate "ecit cea roma a# toate or'a ele !i i !titutiile (olo!e!c oral !i !cri! !i limba atio alitatii re!pecti$e !i (ac umiri "e (u ctio ari "i ri "ul ace!teia !au al altor cetate i care cu o!c limba !i (elul "e trai al populatiei locale. Art. &). - I Republica Sociali!ta Roma ia# (emeia are "repturi e'ale cu barbatul. Statul ocrote!te ca!atoria !i (amilia !i apara i tere!ele mamei !i copilului.

Art. &*. - Republica Sociali!ta Roma ia a!i'ura ti erilor co "itiile ece!are "e%$oltarii aptitu"i ilor lor (i%ice !i i telectuale. Art. &-. - Cetate ii Republicii Sociali!te Roma ia au "reptul "e a ale'e !i "e a (i ale!i i Marea A"u are Natio ala !i i co !iliile populare. 9otul e!te u i$er!al# e'al# "irect !i !ecret. Au "rept "e $ot toti cetate ii care au impli it $ir!ta "e 11 a i. Cetate ii cu "rept "e $ot care au impli it $ir!ta "e &) "e a i pot (i ale!i "eputati i Marea A"u are Natio ala !i i co !iliile populare. +reptul "e a "epu e ca "i"aturi aparti e 8ro tului +emocratiei !i U itatii Sociali!te# cel mai lar' or'a i!m politic perma e t# re$olutio ar# "emocratic# cu caracter repre%e tati$# care co !tituie ca"rul or'a i%atoric "e u ire# !ub co "ucerea Parti"ului Comu i!t Roma # a (ortelor politice !i !ociale ale atiu ii oa!tre !ociali!te# a tuturor or'a i%atiilor "e ma!a !i ob!te!ti# pe tru participarea i tre'ului popor la i (aptuirea politicii i ter e !i e,ter e a parti"ului !i !tatului# la co "ucerea tuturor "ome iilor "e acti$itate. Ale'atorii au "reptul "e a re$oca orici " pe "eputat potri$it proce"urii pre$a%ute "e le'e. Nu au "reptul "e a ale'e !i "e a (i ale!i alie atii !i "ebilii mi tali# precum !i per!oa ele lip!ite "e ace!te "repturi pe "urata !tabilita pri 3otarire .u"ecatorea!ca "e co "am are. Art. &/. - Cetate ii cei mai i ai tati !i mai co !tie ti "i ri "urile mu citorilor# tara ilor# i telectualilor !i ale celorlalte cate'orii "e oame i ai mu cii !e u e!c i Parti"ul Comu i!t Roma # cea mai i alta (orma "e or'a i%are a cla!ei mu citoare# "eta!ame tul ei "e a$a 'ar"a. Parti"ul Comu i!t Roma e,prima !i !lu.e!te cu (i"elitate a%ui tele !i i tere!ele $itale ale poporului# i "epli e!te rolul co "ucator i toate "ome iile co !tructiei !ociali!te# i "ruma acti$itatea or'a i%atiilor "e ma!a !i ob!te!ti# precum !i a or'a elor "e !tat. Art. &0. - Cetate ii Republicii Sociali!te Roma ia au "reptul "e a !e a!ocia i or'a i%atii !i "icale# cooperati!te# "e ti eret# "e (emei# !ocial-culturale# i u iu i "e creatie# a!ociatii !tii ti(ice# te3 ice# !porti$e# precum !i i alte or'a i%atii ob!te!ti. Statul !pri.i a acti$itatea or'a i%atiilor "e ma!a !i ob!te!ti# creea%a co "itii pe tru "e%$oltarea ba%ei materiale a ace!tor or'a i%atii !i ocrote!te patrimo iul lor. Or'a i%atiile "e ma!a !i ob!te!ti a!i'ura lar'a participare a ma!elor populare la $iata politica# eco omica# !ociala# culturala a Republicii Sociali!te Roma ia !i la e,ercitarea co trolului ob!te!c - e,pre!ie a "emocrati!mului ori "urii !ociali!te. Pri or'a i%atiile "e ma!a !i ob!te!ti# Parti"ul Comu i!t Roma i (aptuie!te o le'atura or'a i%ata cu cla!a mu citoare# tara imea# i telectualitatea !i celelalte cate'orii "e oame i ai mu cii# le mobili%ea%a i lupta pe tru "e!a$ir!irea co !tructiei !ociali!mului.

Art. &1. - Cetate ilor Republicii Sociali!te Roma ia li !e 'ara tea%a libertatea cu$i tului# a pre!ei# a i tru irilor# a miti 'urilor !i a "emo !tratiilor. Art. &2. - Libertatea cu$i tului# pre!ei# i tru irilor# miti 'urilor !i "emo !tratiilor u pot (i (olo!ite i !copuri potri$ ice ori "uirii !ociali!te !i i tere!elor celor ce mu ce!c. Orice a!ociatie cu caracter (a!ci!t !au a ti"emocratic e!te i ter%i!a. Participarea la a!t(el "e a!ociatii !i propa'a "a cu caracter (a!ci!t !au a ti"emocratic !i t pe"ep!ite pri le'e. Art. )4. - Libertatea co !tii tei e!te 'ara tata tuturor cetate ilor Republicii Sociali!te Roma ia. Orici e e!te liber !a imparta!ea!ca !au u o cre"i ta reli'ioa!a. Libertatea e,ercitarii cultului reli'io! e!te 'ara tata. Cultele reli'ioa!e !e or'a i%ea%a !i (u ctio ea%a liber. Mo"ul "e or'a i%are !i (u ctio are a cultelor reli'ioa!e e!te re'leme tat pri le'e. Scoala e!te "e!partita "e bi!erica. Nici o co (e!iu e# co 're'atie !au comu itate reli'ioa!a u poate "e!c3i"e !au i treti e alte i !titutii "e i $atami t "ecit !coli !peciale pe tru pre'atirea per!o alului "e cult. Art. )1. - Cetate ilor Republicii Sociali!te Roma ia le e!te 'ara tata i $iolabilitatea per!oa ei. Nici o per!oa a u poate (i reti uta !au are!tata "aca impotri$a ei u e,i!ta probe !au i "icii temei ice ca a !a$ir!it o (apta pre$a%uta !i pe"ep!ita pri le'e. Or'a ele "e cercetare pot "i!pu e reti erea u ei per!oa e pe o "urata "e cel mult &* "e ore. Nime i u poate (i are!tat "ecit pe ba%a u ui ma "at "e are!tare emi! "e tribu al !au "e procuror. +reptul "e aparare e!te 'ara tat i tot cur!ul proce!ului. Art. )&. - +omiciliul e!te i $iolabil. Nime i u poate patru "e i locui ta u ei per!oa e (ara i $oirea ace!teia# "ecit i ca%urile !i i co "itiile a ume pre$a%ute "e le'e. Art. )). - Secretul core!po "e tei !i al co $orbirilor tele(o ice e!te 'ara tat. Art. )*. - +reptul "e petitio are e!te 'ara tat. Or'a ele "e !tat au obli'atia "e a re%ol$a petitiile cetate ilor pri$i " "repturi !i i tere!e per!o ale !au ob!te!ti. Art. )-. - Cel $atamat i tr-u "rept al !au pri tr-u act ile'al al u ui or'a "e !tat poate cere or'a elor compete te# i co "itiile pre$a%ute "e le'e# a ularea actului !i repararea pa'ubei. Art. )/. - +reptul "e proprietate per!o ala e!te ocrotit "e le'e. Pot co !titui obiect al "reptului "e proprietate per!o ala $e iturile !i eco omiile pro$e ite "i mu ca# ca!a "e locuit# 'o!po"aria "e pe li 'a ea !i tere ul pe care ele !e a(la# precum !i bu urile "e u% !i co (ort per!o al.

Art. )0. - +reptul "e mo!te ire e!te ocrotit "e le'e. Art. )1. - Republica Sociali!ta Roma ia acor"a "rept "e a%il cetate ilor !trai i urmariti pe tru acti$itatea lor i apararea i tere!elor celor ce mu ce!c# pe tru participarea la lupta "e eliberare atio ala !au "e aparare a pacii. Art. )2. - 8iecare cetatea al Republicii Sociali!te Roma ia e!te "ator !a re!pecte Co !titutia !i le'ile# !a apere proprietatea !ociali!ta# !a co tribuie la i tarirea !i "e%$oltarea ori "uirii !ociali!te. Art. *4. - Ser$iciul militar i ri "urile (ortelor armate ale Republicii Sociali!te Roma ia e!te obli'atoriu !i co !tituie o i "atorire "e o oare a cetate ilor Republicii Sociali!te Roma ia. Art. *1. - Apararea patriei e!te "atoria !(i ta a (iecarui cetatea al Republicii Sociali!te Roma ia. Calcarea .urami tului militar# tra"area "e patrie# trecerea "e partea i amicului# a"ucerea "e pre.u"icii capacitatii "e aparare a !tatului# co !tituie crimele cele mai 'ra$e (ata "e popor !i !i t pe"ep!ite pri le'e cu toata a!primea. TITLUL III OR7ANELE SUPREME ALE PUTERII +E STAT Marea A"u are Na:io ala Art. *&. - Marea A"u are Natio ala# or'a ul !uprem al puterii "e !tat# e!te u icul or'a le'iuitor al Republicii Sociali!te Roma ia. Art. *). - Marea A"u are Natio ala are urmatoarele atributii pri cipale5 1. A"opta !i mo"i(ica Co !titutia Republicii Sociali!te Roma ia6 &. Re'leme tea%a !i!temul electoral6 ). ;otara!te co !ultarea poporului# pri "eo!ebita care pri$e!c i tere!e !upreme ale tarii6 re(ere "um# a!upra ma!urilor "e importa ta

*. A"opta pla ul atio al u ic "e "e%$oltare eco omico-!ociala# bu'etul "e !tat !i co tul 'e eral "e i c3eiere a e,ercitiului bu'etar6 -. Or'a i%ea%a Co !iliul "e Mi i!tri6 !tabile!te ormele 'e erale "e or'a i%are !i (u ctio are a mi i!terelor !i celorlalte or'a e ce trale "e !tat6 /. Re'leme tea%a or'a i%area .u"ecatorea!ca !i a Procuraturii6 0. Stabile!te ormele "e or'a i%are !i (u ctio are a co !iliilor populare6

1. Stabile!te or'a i%area a"mi i!trati$a a teritoriului6 2. Acor"a am i!tia6 14. Rati(ica !i "e u ta tratatele i ter atio ale care implica mo"i(icarea le'ilor6 11. Ale'e !i re$oca pe Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia6 1&. Ale'e !i re$oca Co !iliul "e Stat6 1). Ale'e !i re$oca Co !iliul "e Mi i!tri6 1*. Ale'e !i re$oca Tribu alul Suprem !i procurorul 'e eral6 1-. E,ercita co trolul 'e eral al aplicarii Co !titutiei. Numai Marea A"u are Natio ala 3otara!te a!upra co !titutio alitatii le'ilor6 1/. Co trolea%a acti$itatea Pre!e"i telui Republicii Sociali!te Roma ia !i a Co !iliului "e Stat6 10. Co trolea%a acti$itatea Co !iliului "e Mi i!tri# a mi i!terelor !i a celorlalte or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat6 11. A!culta "ari "e !eama cu pri$ire la acti$itatea Tribu alului Suprem !i co trolea%a "eci%iile !ale "e i "rumare6 12. Co trolea%a acti$itatea Procuraturii6 &4. E,ercita co trolul 'e eral a!upra acti$itatii co !iliilor populare6 &1. Stabile!te li ia 'e erala a politicii e,ter e6 &&. Proclama# i i tere!ul apararii tarii# a or"i ii publice !au a !ecuritatii !tatului# !tarea "e ece!itate# i u ele localitati !au pe i tre' teritoriul tarii6 &). +eclara mobili%area partiala !au 'e erala6 &*. +eclara !tarea "e ra%boi. Starea "e ra%boi poate (i "eclarata umai i ca%ul u ei a're!iu i armate impotri$a Republicii Sociali!te Roma ia !au impotri$a u ui alt !tat (ata "e care Republica Sociali!ta Roma ia are obli'atii "e aparare mutuala a!umate pri tratate i ter atio ale# "aca !-a pro"u! !ituatia pe tru care obli'atia "e "eclarare a !tarii "e ra%boi e!te !tator icita. Art. **. - +eputatii Marii A"u ari Natio ale !e ale' pe circum!criptii electorale a$i " acela!i umar "e locuitori.

Norma "e repre%e tare pe tru ale'erea "eputatilor !i "elimitarea circum!criptiilor electorale !e !tabile!c pri "ecret al Co !iliului "e Stat. I (iecare circum!criptie electorala !e ale'e u "eputat. Art. *-. - Marea A"u are Natio ala !e ale'e pe tru o le'i!latura "e - a i. Ma "atul Marii A"u ari Natio ale u poate i ceta i ai te "e i c3eierea le'i!laturii pe tru care a (o!t alea!a. Ma "atul i cetea%a la "ata e(ectuarii ale'erilor pe tru oua Mare A"u are Natio ala. I ca%ul ci " co !tata e,i!te ta u or impre.urari care (ac impo!ibila e(ectuarea ale'erilor# Marea A"u are Natio ala poate 3otari prelu 'irea ma "atului !au pe "urata ace!tor impre.urari. Art. */. - Ale'erile pe tru Marea A"u are Natio ala au loc i u a "i %ilele elucratoare ale lu ii martie a a ului i care !e i c3eie le'i!latura prece"e ta. I ca%ul pre$a%ut la Art. *ali . )# ale'erile au loc i "ecur! "e & lu i "e la e,pirarea terme ului pe tru care a (o!t prelu 'it ma "atul Marii A"u ari Natio ale. Marea A"u are Natio ala ou alea!a e!te co $ocata i cur!ul urmatoarelor ) lu i "e la i cetarea ma "atului Marii A"u ari Natio ale prece"e te. Art. *0. - Marea A"u are Natio ala $eri(ica le'alitatea ale'erii (iecarui "eputat# 3otari " $ali"area !au a ularea ale'erii. I ca%ul a ularii u ei ale'eri# "repturile !i "atoriile "eputatului i cetea%a "i mome tul a ularii. Art. *1. - Marea A"u are Natio ala a"opta re'ulame tul !au "e (u ctio are. Art. *2. - Marea A"u are Natio ala i!i !tabile!te a ual bu'etul# care !e i !crie i bu'etul "e !tat. Art. -4. - Marea A"u are Natio ala ale'e# pe "urata le'i!laturii# Biroul Marii A"u ari Natio ale# alcatuit "i pre!e"i tele Marii A"u ari Natio ale !i patru $icepre!e"i ti. Art. -1. - Pre!e"i tele Marii A"u ari Natio ale co "uce lucrarile !e!iu ilor Marii A"u ari Natio ale. Pre!e"i tele Marii A"u ari Natio ale poate "e!em a pe oricare "i tre $icepre!e"i ti pe tru i "epli irea u ora "i atributiile !ale. Art. -&. - Marea A"u are Natio ala ale'e# "i tre "eputati# comi!ii perma e te.

Comi!iile perma e te e,ami ea%a !i "e%bat# "i i !arci area Marii A"u ari Natio ale !au a Co !iliului "e Stat# proiecte "e le'i# "e "ecrete# "e 3otariri !au "e alte acte ce urmea%a a (i a"optate# precum !i orice alte probleme. +e a!eme ea# "i i !arci area Marii A"u ari Natio ale !au a Co !iliului "e Stat# comi!iile perma e te a!culta# perio"ic !au pe probleme# (iecare potri$it compete tei !ale# rapoarte ale co "ucatorilor oricaror or'a e ale a"mi i!tratiei "e !tat# ale Tribu alului Suprem !i ale Procuraturii# a!upra acti$itatii ace!tor or'a e# precum !i ale pre!e"i tilor comitetelor e,ecuti$e !au ai birourilor e,ecuti$e ale co !iliilor populare a!upra acti$itatii ace!tor co !ilii# !i a ali%ea%a mo"ul i care or'a ele me tio ate i (aptuie!c politica Parti"ului Comu i!t Roma !i a!i'ura aplicarea le'ii. Comi!iile i tocme!c rapoarte# a$i%e !au propu eri i le'atura cu toate problemele me tio ate i ali . & !i )# pe care le !upu Marii A"u ari Natio ale !au Co !iliului "e Stat. Marea A"u are Natio ala poate ale'e comi!ii temporare pe tru orice probleme !au "ome ii "e acti$itate# !tabili " imputer icirile !i mo"ul "e acti$itate pe tru (iecare "i tre ace!te comi!ii. Toate or'a ele !i (u ctio arii "e !tat au obli'atia !a pu a la "i!po%itia comi!iilor Marii A"u ari Natio ale i (ormatiile !i "ocume tele cerute. Art. -). - I e,ercitarea co trolului co !titutio alitatii le'ilor# precum !i pe tru pre'atirea lucrarilor pri$i " a"optarea le'ilor# Marea A"u are Natio ala ale'e pe "urata le'i!laturii o comi!ie co !titutio ala !i .uri"ica. I Comi!ia co !titutio ala !i .uri"ica pot (i ale!i - (ara a "epa!i o treime "i al membrilor comi!iei - !peciali!ti care u !i t "eputati. umarul total

Comi!ia co !titutio ala !i .uri"ica pre%i ta Marii A"u ari Natio ale rapoarte !au a$i%e cu pri$ire la co !titutio alitatea le'ilor. +e a!eme ea# e,ami ea%a co !titutio alitatea "ecretelor cupri %i " orme cu putere "e le'e !i a 3otaririlor Co !iliului "e Mi i!tri# potri$it Re'ulame tului "e (u ctio are a Marii A"u ari Natio ale. +i!po%itiile Art. -& !e aplica# i .uri"ice. mo" core!pu %ator# !i Comi!iei co !titutio ale !i

Art. -*. - Marea A"u are Natio ala lucrea%a i !e!iu i. Se!iu ile or"i are ale Marii A"u ari Natio ale !e co $oaca "e "oua ori pe a # la propu erea Biroului Marii A"u ari Natio ale. Marea A"u are Natio ala !e co $oaca# ori "e cite ori e!te e$oie# i !e!iu i e,traor"i are# "i i itiati$a Co !iliului "e Stat# a Biroului Marii A"u ari Natio ale !au cel puti a u ei treimi "i umarul total al "eputatilor.

Co $ocarea i !e!iu i a Marii A"u ari Natio ale !e (ace pri "ecret al Co !iliului "e Stat. Art. --. - Marea A"u are Natio ala lucrea%a umai "aca !i t pre%e ti cel puti .umatate plu! u u "i umarul total al "eputatilor. Art. -/. - Marea A"u are Natio ala a"opta le'i !i 3otariri. Le'ile !i 3otaririle !i t a"optate "aca i tru e!c $otul ma.oritatii "eputatilor Marii A"u ari Natio ale. Co !titutia !e a"opta !i !e mo"i(ica cu $otul a cel puti "oua treimi "i "eputatilor Marii A"u ari Natio ale. umarul total al

Le'ile !i 3otaririle Marii A"u ari Natio ale !e !em ea%a "e pre!e"i tele !au $icepre!e"i tele Marii A"u ari Natio ale care a co "u! !e"i ta. Art. -0. - +upa a"optarea lor "e catre Marea A"u are Natio ala# le'ile !e publica i Buleti ul O(icial al Republicii Sociali!te Roma ia# i terme "e cel mult 14 %ile# !ub !em atura Pre!e"i telui Republicii Sociali!te Roma ia. Art. -1. - 8iecare "eputat al Marii A"u ari Natio ale are "reptul "e a pu e i trebari !i "e a a"re!a i terpelari Co !iliului "e Mi i!tri !au oricaruia "i tre membrii ace!tuia. +eputatul# i ca"rul co trolului e,ercitat "e Marea A"u are Natio ala# poate pu e i trebari !i a"re!a i terpelari pre!e"i telui Tribu alului Suprem !i procurorului 'e eral. Cel i trebat ori i terpelat are obli'atia "e a ra!pu "e $erbal !au i !cri!# i terme "e cel mult ) %ile !i i orice ca% i aceea!i !e!iu e. Art. -2. - I $e"erea pre'atirii "e%baterilor Marii A"u ari Natio ale ori a i terpelarilor# "eputatul are "reptul !a ceara i (ormatiile ece!are "e la orice or'a "e !tat# a"re!i "u-!e i ace!t !cop Biroului Marii A"u ari Natio ale. Art. /4. - 8iecare "eputat e!te obli'at !a pre%i te perio"ic ale'atorilor "ari "e !eama a!upra acti$itatii !ale !i a Marii A"u ari Natio ale. Art. /1. - Nici u "eputat al Marii A"u ari Natio ale u poate (i reti ut# are!tat !au trimi! i .u"ecata pe ala# (ara i cu$ii tarea prealabila a Marii A"u ari Natio ale i timpul !e!iu ii# iar i tre !e!iu i# a Co !iliului "e Stat. Numai i ca% "e i (ractiu e (la'ra ta# "eputatul poate (i reti ut (ara acea!ta i cu$ii tare.

Co !iliul "e Stat Art. /&. - Co !iliul "e Stat al Republicii Sociali!te Roma ia e!te or'a !uprem al puterii "e !tat cu acti$itate perma e ta# !ubor"o at Marii A"u ari Natio ale. Art. /). - Co !iliul "e Stat e,ercita i mo" perma e t urmatoarele atributii pri cipale5 1. Stabile!te "ata ale'erilor pe tru Marea A"u are Natio ala !i co !iliile populare6 &. Stabile!te mo"ul "e or'a i%are !i "e!(a!urare a re(ere "umului6 ). Or'a i%ea%a mi i!terele !i celelalte or'a e ce trale "e !tat6 *. Rati(ica !i "e u ta tratatele i ter atio ale# cu e,ceptia acelora a caror rati(icare e!te "e compete ta Marii A"u ari Natio ale6 -. Stabile!te 'ra"ele militare6 /. I !tituie "ecoratiile !i titlurile "e o oare. Art. /*. - Co !iliul "e Stat e,ercita# i Natio ale# urmatoarele atributii pri cipale5 i ter$alul "i tre !e!iu ile Marii A"u ari

1. Stabile!te# (ara a putea !a mo"i(ice Co !titutia# orme cu putere "e le'e. Normele cu putere "e le'e !e !upu # la prima !e!iu e# "e%baterii Marii A"u ari Natio ale# potri$it proce"urii "e a"optare a le'ilor. Pla ul atio al u ic "e "e%$oltare eco omico-!ociala# bu'etul "e !tat# precum !i co tul 'e eral "e i c3eiere a e,ercitiului bu'etar# pot (i a"optate "e Co !iliul "e Stat umai atu ci ci " Marea A"u are Natio ala u !e poate i tru i "i cau%a u or impre.urari e,ceptio ale6 &. Nume!te !i re$oca pe primul-mi i!tru6 ). Nume!te !i re$oca Co !iliul "e Mi i!tri !i Tribu alul Suprem# atu ci ci " Marea A"u are Natio ala u !e poate i tru i "i cau%a u or impre.urari e,ceptio ale6 *. +a le'ilor i $i'oare i terpretarea 'e eral-obli'atorie6 -. Acor"a am i!tia6 /. Co trolea%a aplicarea le'ilor !i 3otaririlor Marii A"u ari Natio ale# acti$itatea Co !iliului "e Mi i!tri# a mi i!terelor !i a celorlalte or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat# precum !i acti$itatea Procuraturii6 a!culta "ari "e !eama ale Tribu alului Suprem !i co trolea%a "eci%iile !ale "e i "rumare6 co trolea%a 3otaririle co !iliilor populare6 0. +eclara# i ca% "e ur'e ta# mobili%area partiala !au 'e erala6

1. +eclara# i ca% "e ur'e ta# !tarea "e ra%boi. Starea "e ra%boi poate (i "eclarata umai i ca%ul u ei a're!iu i armate impotri$a Republicii Sociali!te Roma ia !au impotri$a u ui alt !tat (ata "e care Republica Sociali!ta Roma ia are obli'atii "e aparare mutuala a!umate pri tratate i ter atio ale# "aca !-a pro"u! !ituatia pe tru care obli'atia "e "eclarare a !tarii "e ra%boi e!te !tator icita. Atributiile pre$a%ute i pre%e tul articol pot (i e,ercitate "e Co !iliul "e Stat !i i timpul !e!iu ilor Marii A"u ari Natio ale# i ca%ul i care ece!itatile eco omice !i !ociale impu a"optarea ei tir%iata a u or ma!uri# iar Marea A"u are Natio ala u !e a(la i tru ita i ple ul !au6 ormele cu putere "e le'e a"optate !e !upu "e%baterii Marii A"u ari Natio ale# potri$it proce"urii "e a"optare a le'ilor# la reluarea lucrarilor i ple . Art. /-. - Co !iliul "e Stat e!te ale! "e Marea A"u are Natio ala "i tre membrii !ai# pe "urata le'i!laturii# i prima !e!iu e a ace!teia. Co !iliul "e Stat (u ctio ea%a pi a la ale'erea oului Co !iliu "e Stat i le'i!latura urmatoare. Art. //. - Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia e!te Pre!e"i te al Co !iliului "e Stat. Art. /0. - Co !iliul "e Stat !e compu e "i pre!e"i te# $icepre!e"i ti !i membri. Art. /1. - Co !iliul "e Stat i!i "e!(a!oara acti$itatea potri$it pri cipiului co "ucerii colecti$e. Art. /2. - Co !iliul "e Stat emite "ecrete !i a"opta 3otariri. +ecretele !i 3otaririle !e !em ea%a "e Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia. +ecretele ormati$e !e publica i Buleti ul O(icial al Republicii Sociali!te Roma ia. Art. 04. - Co !iliul "e Stat pre%i ta Marii A"u ari Natio ale "ari "e !eama cu pri$ire la e,ercitarea atributiilor !ale# precum !i la re!pectarea !i e,ecutarea# i acti$itatea "e !tat# a le'ilor !i 3otaririlor Marii A"u ari Natio ale. Co !iliul "e Stat# i i tre'ul !au# !i (iecare "i membrii ace!tuia !i t ra!pu %atori i (ata Marii A"u ari Natio ale pe tru i trea'a acti$itate a Co !iliului "e Stat. Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia Art. 01. - Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia e!te !e(ul !tatului !i repre%i ta puterea "e !tat i relatiile i ter e !i i ter atio ale ale Republicii Sociali!te Roma ia. Art. 0&. - Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia e!te ale! "e Marea A"u are Natio ala pe "urata le'i!laturii# i prima !e!iu e a ace!teia# !i rami e i (u ctie pi a la ale'erea pre!e"i telui i le'i!latura urmatoare.

Art. 0). - La ale'erea !a# Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia "epu e i (ata Marii A"u ari Natio ale urmatorul .urami t5 "Jur sa slujesc cu credinta patria, sa actionez cu fermitate pentru apararea independentei, suveranitatii si integritatii tarii, pentru bunastarea si fericirea intregului popor, pentru edificarea socialismului si comunismului in Republica Socialista Romania! Jur sa respect si sa apar Constitutia si legile tarii, sa fac totul pentru aplicarea consecventa a principiilor democratiei socialiste, pentru afirmarea in viata societatii a normelor eticii si echitatii socialiste! Jur sa promovez neabatut politica externa de prietenie si alianta cu toate tarile socialiste, de colaborare cu toate natiunile lumii, fara deosebire de orinduire sociala, pe baza deplinei egalitati in drepturi, de solidaritate cu fortele revolutionare, progresiste, de pretutindeni, de pace si prietenie intre popoare! Jur ca imi voi face intotdeauna datoria cu cinste si devotament pentru stralucirea si maretia natiunii noastre socialiste, a Republicii Socialiste Romania!" Art. 0*. - Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia e!te coma "a tul !uprem al (ortelor armate !i pre!e"i tele Co !iliului Apararii Republicii Sociali!te Roma ia. Art. 0-. - Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia i "epli e!te# i co (ormitate cu Co !titutia !i cu le'ile# urmatoarele atributii pri cipale5 1. Pre%i"ea%a Co !iliul "e Stat6 &. Pre%i"ea%a !e"i tele Co !iliului "e Mi i!tri atu ci ci " apare ece!ar6 ). Stabile!te ma!urile "e importa ta "eo!ebita ce pri$e!c i tere!e !upreme ale tarii# care urmea%a a (i !upu!e "e catre Marea A"u are Natio ala !pre co !ultare poporului# pri re(ere "um6 *. Nume!te !i re$oca# la propu erea primului-mi i!tru# pe $iceprim-mi i!trii# mi i!trii !i pre!e"i tii altor or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat# care (ac parte "i Co !iliul "e Mi i!tri6 ume!te !i re$oca pe co "ucatorii or'a elor ce trale "e !tat# care u (ac parte "i Co !iliul "e Mi i!tri6 ume!te !i re$oca pe membrii Tribu alului Suprem6 -. I timpul i care Marea A"u are Natio ala u e!te i tru ita i ple ul !au# ume!te !i re$oca pe pre!e"i tele Tribu alului Suprem !i pe procurorul 'e eral6 /. Acor"a 'ra"ele "e 'e eral# amiral !i mare!al6 0. Co (era "ecoratiile !i titlurile "e o oare6 autori%a purtarea "ecoratiilor co (erite "e alte !tate6

1. Acor"a 'ratierea6 2. Acor"a cetate ia# aproba re u tarea la cetate ie !i retra'e cetate ia roma a6 aproba !tabilirea "omiciliului i Roma ia pe tru cetate ii altor !tate6 14. Acor"a "reptul "e a%il6 11. Stabile!te ra 'urile mi!iu ilor "iplomatice# acre"itea%a !i rec3eama repre%e ta tii "iplomatici ai Republicii Sociali!te Roma ia6 1&. Prime!te !cri!orile "e acre"itare !i "e rec3emare ale repre%e ta tilor "iplomatici ai altor !tate6 1). I c3eie tratate i ter atio ale i umele Republicii Sociali!te Roma ia6 poate "a imputer iciri# i ace!t !cop# primului-mi i!tru ori u or membri ai Co !iliului "e Mi i!tri !au u or repre%e ta ti "iplomatici6 1*. I i tere!ul apararii Republicii Sociali!te Roma ia# al a!i'urarii or"i ii publice !au !ecuritatii !tatului# proclama# i ca% "e ur'e ta# i u ele localitati !au pe i tre' teritoriul tarii# !tarea "e ece!itate. I i "epli irea atributiilor !ale# Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia emite "ecrete pre%i"e tiale !i "eci%ii. Art. 0/. - Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia e!te ra!pu %ator (ata "e Marea A"u are Natio ala pe tru i trea'a !a acti$itate. Pre!e"i tele Republicii Sociali!te Roma ia pre%i ta perio"ic Marii A"u ari Natio ale "ari "e !eama a!upra e,ercitarii atributiilor !ale !i a!upra "e%$oltarii !tatului. TITLUL I9 OR7ANELE CENTRALE ALE A+MINISTRATIEI +E STAT Art. 00. - Co !iliul "e Mi i!tri e!te or'a ul !uprem al a"mi i!tratiei "e !tat. Co !iliul "e Mi i!tri e,ercita co "ucerea 'e erala a acti$itatii e,ecuti$e pe i tre' teritoriul tarii# a$i " urmatoarele atributii pri cipale5 1. Stabile!te ma!uri 'e erale pe tru a"ucerea la i "epli ire a politicii i ter e !i e,ter e6 &. ;otara!te ma!urile ece!are pri$i " or'a i%area !i a!i'urarea e,ecutarii le'ilor6 ). Co "uce# coor"o ea%a !i co trolea%a acti$itatea mi i!terelor !i a celorlalte or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat6

*. Elaborea%a proiectul pla ului atio al u ic "e "e%$oltare eco omico-!ociala !i proiectul bu'etului "e !tat# precum !i orice alte proiecte "e le'i6 elaborea%a proiecte "e "ecrete6 -. Stabile!te ma!uri pe tru reali%area pla ului atio al u ic "e "e%$oltare eco omico!ociala !i a bu'etului "e !tat6 i tocme!te raportul 'e eral cu pri$ire la i "epli irea pla ului atio al u ic "e "e%$oltare eco omico-!ociala !i co tul 'e eral "e i c3eiere a e,ercitiului bu'etar6 /. I (ii tea%a or'a i%atii eco omice# i trepri "eri !i i !titutii "e !tat "e i tere! republica 6 0. Ia ma!uri i $e"erea a!i'urarii or"i ii publice# apararii i tere!elor !tatului !i ocrotirii "repturilor cetate ilor6 1. Ia ma!uri# potri$it 3otaririlor Co !iliului Apararii# pe tru or'a i%area 'e erala a (ortelor armate !i (i,area co ti 'e telor a uale "e cetate i care urmea%a !a (ie c3emati la i "epli irea !er$iciului militar6 2. E,ercita co "ucerea 'e erala i "ome iul relatiilor cu alte !tate !i ia ma!uri pe tru i c3eierea acor"urilor i ter atio ale6 14. Spri.i a acti$itatea or'a i%atiilor "e ma!a !i ob!te!ti6 11. E,ercita# i co "itiile pre$a%ute "e le'e# atributiile !ale "e co "ucere !i "e co trol a!upra acti$itatii comitetelor e,ecuti$e !i birourilor e,ecuti$e ale co !iliilor populare. Art. 01. - Co !iliul "e Mi i!tri e!te ale! "e Marea A"u are Natio ala pe "urata le'i!laturii# i prima !e!iu e a ace!teia. Co !iliul "e Mi i!tri (u ctio ea%a pi a la ale'erea oului Co !iliu "e Mi i!tri i le'i!latura urmatoare. Art. 02. - I i "epli irea atributiilor !ale# Co !iliul "e Mi i!tri a"opta 3otariri pe ba%a !i i $e"erea e,ecutarii le'ilor. ;otaririle cu caracter ormati$ !e publica i Buleti ul O(icial al Republicii Sociali!te Roma ia. Art. 14. - Co !iliul "e Mi i!tri !e compu e "i 5 primul-mi i!tru# $iceprim-mi i!trii# mi i!trii# mi i!trii !ecretari "e !tat# precum !i pre!e"i tii altor or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat pre$a%uti pri le'e. +i Co !iliul "e Mi i!tri (ac parte# "e a!eme ea# ca membri# pre!e"i tele Co !iliului Ce tral al U iu ii 7e erale a Si "icatelor# pre!e"i tele U iu ii Natio ale a Cooperati$elor A'ricole "e Pro"uctie# pre!e"i ta Co !iliului Natio al al 8emeilor !i primul-!ecretar al Comitetului Ce tral al U iu ii Ti eretului Comu i!t.

Co !iliul "e Mi i!tri poate !a-!i co !tituie u Birou E,ecuti$ pe tru re%ol$area operati$a a problemelor cure te !i urmarirea e,ecutarii 3otaririlor Co !iliului "e Mi i!tri. Art. 11. - Co !iliul "e Mi i!tri i!i "e!(a!oara acti$itatea potri$it pri cipiului co "ucerii colecti$e# a!i'uri " u itatea "e actiu e politica !i a"mi i!trati$a a mi i!terelor !i a celorlalte or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat. Art. 1&. - Co !iliul "e Mi i!tri# i i tre'ul !au# !i (iecare "i membrii ace!tuia !i t ra!pu %atori i (ata Marii A"u ari Natio ale# iar i i ter$alul "i tre !e!iu i# i (ata Co !iliului "e Stat. 8iecare membru al Co !iliului "e Mi i!tri e!te ra!pu %ator atit pe tru propria !a acti$itate# cit !i pe tru i trea'a acti$itate a Co !iliului "e Mi i!tri. Art. 1). - Mi i!terele !i celelalte or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat i (aptuie!c politica !tatului i ramurile !au "ome iile "e acti$itate pe tru care au (o!t i (ii tate. Ele co "uc# i "ruma !i co trolea%a i trepri "erile# or'a i%atiile eco omice !i i !titutiile "e !tat "i !ubor"i ea lor. Art. 1*. - Mi i!trii !i co "ucatorii celorlalte or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat emit# pe ba%a !i i $e"erea e,ecutarii le'ilor !i 3otaririlor Co !iliului "e Mi i!tri# i !tructiu i !i or"i e# precum !i alte acte pre$a%ute "e le'e6 actele lor cu caracter ormati$ !e publica i Buleti ul O(icial al Republicii Sociali!te Roma ia. Art. 1-. - Mi i!trii !i co "ucatorii celorlalte or'a e ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat ra!pu " "e acti$itatea or'a elor pe care le co "uc i (ata Co !iliului "e Mi i!tri. TITLUL 9 OR7ANELE LOCALE ALE PUTERII +E STAT SI OR7ANELE LOCALE ALE A+MINISTRATIEI +E STAT Art. 1/. - Co !iliile populare !i t or'a ele locale ale puterii "e !tat i a"mi i!trati$-teritoriale i care au (o!t ale!e. u itatile

Co !iliile populare co "uc acti$itatea locala# a!i'uri " "e%$oltarea eco omica# !ocialculturala !i e"ilitar-'o!po"area!ca a u itatilor a"mi i!trati$-teritoriale i care au (o!t ale!e# apararea proprietatii !ociali!te# ocrotirea "repturilor cetate ilor# le'alitatea !ociali!ta !i me ti erea or"i ii publice. Co !iliile populare or'a i%ea%a participarea cetate ilor la re%ol$area pe pla local a treburilor "e !tat !i ob!te!ti. Art. 10. - Co !iliul popular e,ercita urmatoarele atributii pri cipale5 1. A"opta pla ul eco omic !i bu'etul local# aproba co tul "e i c3eiere a e,ercitiului bu'etar6

&. Ale'e !i re$oca comitetul e,ecuti$ !au# "upa ca%# biroul e,ecuti$6 ). I (ii tea%a or'a i%atii eco omice# i trepri "eri !i i !titutii "e !tat "e i tere! local6 *. Co "uce# i "ruma !i co trolea%a acti$itatea comitetului e,ecuti$ !au# "upa ca%# a biroului e,ecuti$# a or'a elor locale "e !pecialitate ale a"mi i!tratiei "e !tat# a or'a i%atiilor eco omice# i trepri "erilor !i i !titutiilor !ubor"o ate6 -. Co trolea%a 3otaririle co !iliilor populare ierar3ic i (erioare6 /. Ale'e !i re$oca# potri$it le'ii# .u"ecatorii# a!e!orii populari !i procurorul !e( al .u"etului !au al mu icipiului Bucure!ti. Art. 11. - Co !iliile populare !i t alcatuite "i "eputati ale!i pe circum!criptii electorale# cite u "eputat pe tru (iecare circum!criptie. Circum!criptiile electorale (ormate pe tru ale'erea "eputatilor u ui co !iliu popular au acela!i umar "e locuitori. +urata ma "atului co !iliilor populare .u"ete e !i al mu icipiului Bucure!ti e!te "e - a i# iar al co !iliilor populare mu icipale# ale !ectoarelor mu icipiului Bucure!ti# ora!e e!ti !i comu ale e!te "e & a i !i .umatate. +ata ale'erilor pe tru co !iliile populare !e !tabile!te potri$it le'ii. Art. 12. - Co !iliile populare ale'# "i tre "eputati# comi!ii perma e te# care le !pri.i a i i "epli irea !arci ilor lor. Art. 24. - Co !iliile populare lucrea%a i !e!iu i6 co $ocarea i comitetul e,ecuti$ !au# "upa ca%# "e biroul e,ecuti$ al co !iliului popular. !e!iu i !e (ace "e

Co !iliile populare !e co $oaca ori "e cite ori e!te e$oie i !e!iu i e,traor"i are# "i i itiati$a comitetului e,ecuti$ !au# "upa ca%# a biroului e,ecuti$# !au a cel puti u ei treimi "i umarul total al "eputatilor. Art. 21. - Co !iliile populare lucrea%a i pre%e ta a cel puti .umatate plu! u u "i umarul total al "eputatilor. Art. 2&. - 8iecare "eputat e!te obli'at !a pre%i te perio"ic ale'atorilor "ari "e !eama a!upra acti$itatii !ale !i a co !iliului popular i care a (o!t ale!. Art. 2). - Co !iliile populare a"opta 3otariri. O 3otarire e!te a"optata "aca i tru e!te $otul ma.oritatii "eputatilor co !iliului popular.

;otaririle cu caracter ormati$ !e a"uc la cu o!ti ta cetate ilor i (ormele pre$a%ute pri le'e. Art. 2*. - Comitetul e,ecuti$ al co !iliului popular !i biroul e,ecuti$ al co !iliului popular !i t or'a e locale ale a"mi i!tratiei "e !tat cu compete ta 'e erala i u itatea a"mi i!trati$-teritoriala i care a (o!t ale! co !iliul popular. Art. 2-. - Comitetul e,ecuti$ al co !iliului popular !i biroul e,ecuti$ al co !iliului popular au urmatoarele atributii pri cipale5 1. A"uc la i "epli ire le'ile# "ecretele# precum !i 3otaririle Co !iliului "e Mi i!tri !i celelalte acte ale or'a elor !uperioare6 &. E,ecuta 3otaririle co !iliilor populare care le-au ale!6 ). Elaborea%a proiectele "e pla eco omic !i "e bu'et local6 *. E,ecuta pla ul eco omic !i bu'etul local# i tocme!c raportul cu pri$ire la i "epli irea pla ului eco omic local# precum !i co tul "e i c3eiere a e,ercitiului bu'etar6 -. Co "uc# i "ruma !i co trolea%a acti$itatea or'a elor locale "e !pecialitate ale a"mi i!tratiei "e !tat6 /. Co "uc# i "ruma# coor"o ea%a !i co trolea%a acti$itatea or'a i%atiilor eco omice# a i trepri "erilor !i i !titutiilor !ubor"o ate6 0. Co "uc# i "ruma !i co trolea%a acti$itatea comitetelor e,ecuti$e !au# "upa ca%# a birourilor e,ecuti$e ale co !iliilor populare ierar3ic i (erioare co !iliilor populare care le-au ale!. I i ter$alul "i tre !e!iu ile co !iliului popular# comitetul e,ecuti$ !au# "upa ca%# biroul e,ecuti$ i "epli e!te !i atributiile ace!tuia# cu e,ceptia celor pre$a%ute la Art. 10 pct. 1# &# *# - !i /# !upu i " "eci%iile a"optate rati(icarii co !iliului popular la prima !a !e!iu e. Art. 2/. - Co !iliile populare .u"ete e# al mu icipiului Bucure!ti# ale !ectoarelor ace!tuia# precum !i cele ale mu icipiilor# ale' comitete e,ecuti$e# iar co !iliile populare ale ora!elor !i comu elor ale' birouri e,ecuti$e. Comitetul e,ecuti$ !au biroul e,ecuti$ e!te ale! "i tre "eputatii co !iliului popular la prima !e!iu e "upa ale'eri# pe "urata ma "atului acelui co !iliu. +upa e,pirarea ma "atului co !iliului popular# comitetul e,ecuti$ !au# "upa ca%# biroul e,ecuti$ co ti ua !a (u ctio e%e pi a la ale'erea oului comitet !au birou e,ecuti$. Art. 20. - Comitetul e,ecuti$ !au biroul e,ecuti$ al co !iliului popular e!te alcatuit# potri$it le'ii# "i pre!e"i te# u ul !au mai multi $icepre!e"i ti !i alti membri.

Art. 21. - I e,ercitarea atributiilor !ale# comitetul e,ecuti$ !au biroul e,ecuti$ al co !iliului popular emite "eci%ii pe ba%a !i i $e"erea e,ecutarii le'ii. +eci%iile cu caracter ormati$ !e a"uc la cu o!ti ta cetate ilor i (ormele pre$a%ute pri le'e. Art. 22. - Comitetul e,ecuti$ !i biroul e,ecuti$ i!i "e!(a!oara acti$itatea potri$it pri cipiului co "ucerii colecti$e. Comitetul e,ecuti$ !au biroul e,ecuti$ i i tre'ul !au !i (iecare "i membrii ace!tuia !i t ra!pu %atori i (ata co !iliului popular care i-a ale!# precum !i i (ata comitetului e,ecuti$ !au a biroului e,ecuti$ al co !iliului popular ierar3ic !uperior !i a Co !iliului "e Mi i!tri. 8iecare membru al comitetului e,ecuti$ !au al biroului e,ecuti$ e!te ra!pu %ator atit pe tru propria !a acti$itate# cit !i pe tru i trea'a acti$itate a or'a ului "i care (ace parte. Art. 144. - Co !iliile populare or'a i%ea%a# potri$it le'ii# pe li 'a comitetele lor e,ecuti$e !au# "upa ca%# birourile e,ecuti$e# or'a e locale "e !pecialitate ale a"mi i!tratiei "e !tat. Or'a ele locale "e !pecialitate ale a"mi i!tratiei "e !tat !i t !ubor"o ate atit co !iliului popular !i comitetului e,ecuti$ !au# "upa ca%# biroului e,ecuti$# cit !i or'a elor locale !i ce trale ale a"mi i!tratiei "e !tat ierar3ic !uperioare. TITLUL 9I OR7ANELE <U+ECATORESTI Art. 141. - I Republica Sociali!ta Roma ia .u!titia !e i (aptuie!te# potri$it le'ii# pri Tribu alul Suprem# tribu alele .u"ete e# .u"ecatorii# precum !i pri tribu alele militare. Art. 14&. - Pri acti$itatea "e .u"ecata# tribu alele !i .u"ecatoriile apara ori "uirea !ociali!ta !i "repturile per!oa elor# e"uci " cetate ii i !piritul re!pectarii le'ilor. Tribu alele !i .u"ecatoriile# aplici " !a ctiu i pe ale# urmare!c i "reptarea !i ree"ucarea i (ractorilor# precum !i pre$e irea !a$ir!irii "e oi i (ractiu i. Art. 14). - Tribu alele !i .u"ecatoriile .u"eca prici ile ci$ile# pe ale !i orice alte prici i "ate i compete ta lor. I ca%urile pre$a%ute pri le'e# tribu alele !i .u"ecatoriile e,ercita co trolul a!upra 3otaririlor or'a elor a"mi i!trati$e !au ob!te!ti cu acti$itate .uri!"ictio ala. Tribu alele !i .u"ecatoriile .u"eca cererile celor $atamati i "repturile lor pri a"mi i!trati$e# puti " !a !e pro u te# i co "itiile le'ii# !i a!upra le'alitatii ace!tor acte. acte

Art. 14*. - Tribu alul Suprem e,ercita co trolul 'e eral a!upra acti$itatii "e .u"ecata a tuturor tribu alelor !i .u"ecatoriilor. Mo"ul "e e,ercitare a ace!tui co trol !e !tabile!te pri le'e.

I $e"erea aplicarii u itare a le'ilor i acti$itatea "e .u"ecata# Tribu alul Suprem emite# i ple ul !au# "eci%ii "e i "rumare. Art. 14-. - Tribu alul Suprem e!te ale! "e Marea A"u are Natio ala pe "urata le'i!laturii# i prima !e!iu e a ace!teia. Tribu alul Suprem (u ctio ea%a pi a la ale'erea oului Tribu al Suprem i le'i!latura urmatoare. Art. 14/. - Tribu alul Suprem ra!pu "e pe tru acti$itatea !a i Natio ale# iar i tre !e!iu i# i (ata Co !iliului "e Stat. (ata Marii A"u ari

Art. 140. - Or'a i%area .u"ecatoriilor !i a tribu alelor# compete ta lor !i proce"ura "e .u"ecata !i t !tabilite pri le'e. <u"ecarea proce!elor i prima i !ta ta la .u"ecatorii# la tribu alele .u"ete e !i la tribu alele militare !e (ace cu participarea a!e!orilor populari# a(ara "e ca%urile ci " le'ea "i!pu e alt(el. Art. 141. - <u"ecatorii !i a!e!orii populari !i t ale!i i co (ormitate cu proce"ura !tabilita pri le'e. Art. 142. - I Republica Sociali!ta Roma ia proce"ura .u"iciara !e (ace i limba roma a# a!i'uri "u-!e# i u itatile a"mi i!trati$-teritoriale locuite !i "e populatie "e alta atio alitate "ecit cea roma a# (olo!irea limbii mater e a acelei populatii. Partilor care u $orbe!c limba i care !e (ace proce"ura .u"iciara li !e a!i'ura po!ibilitatea "e a lua cu o!ti ta# pri tra"ucator# "e pie!ele "o!arului# precum !i "reptul "e a $orbi i i !ta ta !i a pu e co clu%ii i limba mater a. Art. 114. - <u"ecata !e "e!(a!oara i !e"i ta publica# cu e,ceptia ca%urilor pre$a%ute pri le'e. Art. 111. - I acti$itatea "e .u"ecata# .u"ecatorii !i a!e!orii populari !i t i "epe "e ti !i !e !upu umai le'ii. TITLUL 9II OR7ANELE PROCURATURII Art. 11&. - Procuratura Republicii Sociali!te Roma ia e,ercita !upra$e'3erea acti$itatii or'a elor "e urmarire pe ala !i a or'a elor "e e,ecutare a pe"ep!elor !i $e'3ea%a# i co "itiile le'ii# la re!pectarea le'alitatii# apararea ori "uirii !ociali!te# a "repturilor !i i tere!elor le'itime ale or'a i%atiilor !ociali!te# ale celorlalte per!oa e .uri"ice# precum !i ale cetate ilor.

Art. 11). - Procuratura e!te co "u!a "e procurorul 'e eral. Or'a ele Procuraturii !i t5 Procuratura 7e erala# procuraturile .u"ete e# procuraturile locale !i procuraturile militare. Or'a ele Procuraturii !i t !ubor"o ate ierar3ic. Art. 11*. - Procurorul 'e eral e!te ale! "e Marea A"u are Natio ala pe "urata le'i!laturii# i prima !e!iu e a ace!teia# !i (u ctio ea%a pi a la ale'erea oului procuror 'e eral i prima !e!iu e a le'i!laturii urmatoare. Procurorii !i t umiti potri$it le'ii# cu e,ceptia celor pre$a%uti i Art. 10 pct. /. Art. 11-. - Procurorul 'e eral ra!pu "e i (ata Marii A"u ari Natio ale "e acti$itatea Procuraturii# iar i i ter$alul "i tre !e!iu i# i (ata Co !iliului "e Stat. TITLUL 9III INSEMNELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA Art. 11/. - Stema Republicii Sociali!te Roma ia repre%i ta mu ti impa"uriti# "ea!upra carora !e ri"ica !oarele. I partea !ti 'a a !temei !e a(la o !o "a. Stema e!te i ca"rata "e o cu u a "e !pice "e 'riu. I partea "e !u! a !temei !e a(la o !tea i ci ci colturi. I partea "e .o! a !temei# !picele !i t i (a!urate i tr-o pa 'lica tricolora pe care e!te !cri! =REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA=. Art. 110. - Pe !i'iliul !tatului e!te repre%e tata !tema tarii# i .urul careia e!te !cri! =REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA=. Art. 111. - +rapelul Republicii Sociali!te Roma ia poarta culorile ro!u# 'albe !i alba!tru# a!e%ate $ertical# cu alba!trul li 'a la ce. I mi.loc e!te a!e%ata !tema Republicii Sociali!te Roma ia. Art. 112. - Im ul "e !tat al Republicii Sociali!te Roma ia !e aproba "e catre Marea A"u are Natio ala. TITLUL I> +ISPO?ITII 8INALE Art. 1&4. - Pre%e ta Co !titutie i tra i $i'oare la "ata a"optarii ei. Art. 1&1. - Co !titutia "i &* !eptembrie 12-&# precum !i orice "i!po%itii "i le'i# "ecrete !i alte acte ormati$e# co trarii pre$e"erilor pre%e tei Co !titutii# !i t abro'ate la aceea!i "ata.

*@ Republicare i temeiul art. 11 "i Le'ea r. 12 "i &) octombrie 121/# publicata i Buleti ul O(icial al Republicii Sociali!te Roma ia# Partea I# r. /* "i &0 octombrie 121/.

N !"5 Constitutia a fost adoptata de Marea Adunare Nationa a in sedinta din !1 au"ust 1965# dupa uarea in dis$utie a proie$tu ui pu% i$at a !9 iunie 1965 de $atre Co&isia pentru e a%orarea proie$tu ui de Constitutie# $u unani&itatea $e or ''6 de deputati pre(enti a sedinta# situatie $ertifi$ata de Presedinte e Marii Adunari Nationa e# Stefan )oite$* Ea a fost pro&u "ata a data de !1 au"ust 1965 su% se&natura Presedinte ui Consi iu ui de Stat# C+i,u Stoi$a# si a fost pu% i$ata in -Bu etinu Ofi$ia a R*S*R*- nr* 1 din !1 au"ust 1965* Constitutia a intrat in ,i"oare a data adoptarii# adi$a !1 au"ust 1965# a%ro"and e.pres pe a$eeasi data Constitutia din 195!* In for&a initia a ea era for&ata din 11' arti$o e $uprinse in 9 tit uri* Constitutia a fost &odifi$ata e.pres prin ur&atoare e e"i/ 0 Le"ea nr* 111962 pentru &odifi$area unor arti$o e din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* 16 din 16 fe%ruarie 1962 3&odifi$a art* 154 !!4 564 574 524 594 264 214 274 224 964 9!0954 1664 16!4 1664 in o$uieste un ter&en4 dispune repu% i$area84 0 Le"ea nr* 5611962 pentru &odifi$area unor arti$o e din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* 162 din !6 de$e&%rie 1962 3&odifi$a art* 264 224 1654 1654 a%ro"a art* 2' a in* !84 0 Le"ea nr* 111969 pentru &odifi$area unor arti$o e din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* 71 din 17 &artie 1969 3&odifi$a art* 5!4 574 664 dispune repu% i$area84 0 Le"ea nr* !611951 pentru &odifi$area arti$o u ui 57 a ineatu 7 din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* 155 din 15 de$e&%rie 19514 0 Le"ea nr* 11195! $u pri,ire a &odifi$area arti$o e or '5 a in* 1 si 21 a in* 7 din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* '1 din !' apri ie 195! 3dispune repu% i$area84 0 Le"ea nr* 11195' pri,ind &odifi$area Constitutiei Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* '5 din !2 &artie 195' 3&odifi$a art* '74 5'4 554 674 6'4 624 574 introdu$e art* 65914 6991 0 69964 in o$uieste un ter&en4 dispune renu&erotarea arti$o e or si repu% i$area84 0 Le"ea nr* 661195' $u pri,ire a &odifi$area unor arti$o e din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* 161 din !7 de$e&%rie 195' 3&odifi$a art* !54 ''0'64 654 264 224 964 954 in o$uieste ter&eni4 dispune repu% i$area84 0 Le"ea nr* !11955 pentru &odifi$area arti$o u ui 57 din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* 76 din !1 &artie 19554 0 Le"ea nr* 1911959 pentru &odifi$area arti$o u ui '' din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* 167 din 19 de$e&%rie 19594 0 Le"ea nr* 1911926 pentru &odifi$area unor pre,ederi din Constitutia Repu% i$ii So$ia iste Ro&ania# pu% i$ata in B* Of* nr* 6' din !5 o$to&%rie 1926 3&odifi$a art* '74 674 554 dispune repu% i$area8* Constitutia a fost repu% i$ata in ur&atoare e nu&ere din -Bu etinu Ofi$ia -/ !!1!6 fe%ruarie 19624 7'116 &artie 19694 ''1' &ai 195!4 5612 apri ie 195'4 1651!5 de$e&%rie 195'4 651!9 o$to&%rie 1926* La u ti&a repu% i$are# Constitutia a,ea 1!1 de arti$o e "rupate in 9 tit uri* Ea a fost a%ro"ata tota si e.pres a 2 de$e&%rie 1991# de $atre Constitutia Ro&aniei din 1991* Te.tu Constitutiei din 1965 este reprodus dupa u ti&a repu% i$are a Constitutiei R*S*R* din 1965 din -Bu etinu Ofi$ia - nr* 65 din !9 o$to&%rie 1926*