Sunteți pe pagina 1din 0

Introducerea !

i editarea datelor
CAPITOLUL 2

INTRODUCEREA "I EDITAREA DATELOR
2.#. Introducerea !i editarea datelor
Pe m[sur[ ce datele sunt introduse de la tastatur[, ele apar ]n celula activ[, dar =i ]ntr-
o zon[ de deasupra foii de calcul, numit[ bar[ de formule (Figura 2.1). Dac[ bara de
formule nu este afi=at[, din meniul View se selecteaz[ comanda Formula Bar.
Figura 2.1 bara de formule

}n bara de formule apare o bar[ clipitoare care indic[ locul unde va ap[rea urm[torul
caracter tastat.
Introducerea datelor se termin[ fie ap[s`nd tasta <Enter>, fie activ[nd o alt[ celul[
(cu mouse-ul, cu s[ge\i, cu <Tab>etc.). Dac[ introducerea nu se termin[ corect urm[toarele
comenzi nu vor mai putea fi aplicate.
2.2. Introducerea textelor
Datele de tip text includ caractere alfabetice, numere =i simboluri. Pentru a introduce
text ]ntr-o celul[ se selecteaz[ celula, se scrie textul =i apoi se valideaz[ prin ap[sarea tastei
<Enter>. }ntr-o celul[ se pot introduce cel mult 255 caractere. Textul introdus este aliniat ]n
celul[ la st`nga.
Dac[ un num[r trebuie introdus ca text (de exemplu un cod po=tal) ]naintea datelor
trebuie introdus un apostrof.
Dac[ textul este prea lung =i nu ]ncape ]n celula activ[, partea ]n exces va fi afi=at[ ]n
celula adiacent[ dreapt[, dac[ aceasta este liber[; dac[ nu este liber[, va fi afi=at doar textul
care ]ncape ]n celula activ[. Pentru a putea afi=a textul ]n ]ntregime trebuie m[rit[
dimensiunea coloanei active.
Pentru a modifica dimensiunea unei coloane se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului pe
marginea din dreapta a etichetei coloanei. Forma cursorului se va modifica ( ). Se trage de
acest cursor =i se elibereaz[ butonul mouse-ului c`nd se ajunge la dimensiunea dorit[. O alt[
metod[ este aplicarea unui dublu clic c`nd apare acest cursor; ]n acest mod coloana va avea
dimensiunea textului de lungime maxim[ din coloan[.
2.3. Introducerea numerelor
Numerele sunt valori care con\in caracterele 1 2 3 5 6 7 8 9 0 - /. E e.
Pentru a introduce un num[r, se selecteaz[ celula dorit[, se scrie num[rul =i se apas[
<Enter>. Dac[ ]ntr-o celul[ se introduce un num[r prea lung, Excel ]ncearc[ s[-l afi=eze ]n
format exponen\ial (1.53 E08 1.53 * 10
8
). Dac[ num[rul nu poate fi afi=at nici ]n format
exponen\ial atunci ]n celul[ apare #######. }n acest caz pentru a putea vizualiza num[rul se
va m[ri dimensiunea coloanei folosind metoda prezentat[ la introducerea textelor.
}n Excel exist[ mai multe formate numerice. C`teva din acestea sunt prezentate ]n
tabelul de mai jos:Modelarea deciziilor utiliznd foile de calcul
Format Afi=are
General 12345.6
Number 12345.60
Currency $1,234.78
Comma 12,345.6
Percent 123.454 %
Scientific (Exponential) 1.23E04
Fraction 12 3/4
Time/False True/False

Pentru introducerea unei frac\ii, trebuie scris num[rul ]ntreg, urmat de un spa\iu =i
frac\ia respectiv[. Dac[ trebuie introdus[ numai partea frac\ionar[, se scrie zero, spa\iu =i
frac\ia. Astfel, Excel poate interpreta datele introduse ca fiind ]n format dat[.
}ntr-o celul[ numerele sunt aliniate la dreapta.
2.4. Introducerea datelor !i orelor
Valorile de tip or[ pot fi introduse ]n urm[toarele formate:

Ora Format
15:31 h:mm
15:31:45 h:mm:ss
8:31 PM h:mm:AM/PM
3.31:45 PM h:mm:ss AM/PM

La introducerea datelor trebuie s[ fim aten\i ce sistem de introducere a datelor este
folosit pe calculatorul pe care ]l folosim. }n continuare vom folosi sistemul american de
introducere a datelor, marea majoritate a calculatoarelor fiind setate pe sistemul respectiv.
Valorile introduse corect vor apare ]n bara de formule ]n formatul lun[/zi/an, indiferent de
stilul de formatare a celulei.
Alte formate de introducere a datelor sunt:

Date Format
7/8/98 M/d/yy
8-J ul-98 d-mmm-yy
8 -J ul d-mmm (va fi folosit anul din data sistemului de calcul)
J ul-98 mmm-yy
7/8/98 09 09:45 M/d/yy h:mm
Excel ]nregistreaz[ datele =i orele sub form[ de numere. Fiec[rei date =i ore ]i este
ata=at un num[r. Aceste numere se numesc numere seriale. Numai formatul de afi=are este de
tip dat[ sau or[. Folosind aceast[ codificare, o dat[ reprezint[ num[rul de zile care despart
data de 1.01.1900 de data specificat[; ora reprezint[ o frac\iune zecimal[ din 24 de ore.
Numerele seriale au proprietatea c[ permit calcularea zilelor scurse ]ntre dou[ date
specificate sau a duratelor dintre dou[ momente de timp. Numerele seriale ata=ate datelor
sunt numere ]ntregi, cele ata=ate orelor sunt numere subunitare.
Exemple:Introducerea !i editarea datelor
Data Num[r serial Ora Num[r serial
1-01-1900 1 0:0:0 0
2-01-1900 2 12:00:00 0.5
1-08-1998 36008 23:59:59 0.99
Implicit datele =i orele se aliniaz[ ]n celule la dreapta. Dac[ o dat[ nu este introdus[
corect ea este transformat[ ]n text =i informa\ia din celul[ va fi aliniat[ la st`nga. Acest mod
reprezint[ o metod[ foarte simpl[ de a verifica dac[ datele sau orele au fost introduse corect.
}n unele cazuri, de=i a fost utilizat un format corect pentru valori de tip dat[ sau or[,
rezultatul afi=at apare sub form[ de num[r. Acest lucru se ]nt`mpl[ c`nd celula respectiv[ a
fost formatat[ anterior cu un format altul dec`t General. }n acest caz celulei respective
trebuie s[ i se aplice formatul dat[ sau or[ corespunz[tor (vezi lec\ia 3).
2.5. Efectuarea modific$rilor
Dac[ datele dintr-o celul[ au fost introduse gre=it acestea se pot corecta ]n modul
urm[tor:
1. Se activeaz[ celula care con\ine datele care trebuie modificate.
2. Se apas[ tasta <F2>sau se aplic[ un clic ]n linia de formule ]n dreptul locului unde
trebuie f[cute modific[ri.
3. Se fac opera\iile de =tergere =i inserare necesare. Pentru a muta punctul de inser\ie se
folosesc tastele s[ge\i. Pentru =tergere se pot folosi tastele <Backspace>- pentru a
=terge un caracter la st`nga - =i <Delete>- pentru a =terge un caracter la dreapta.
4. Se apas[ tasta <Enter>.

2.6. Selectarea, copierea !i mutarea celulelor

C`nd o celul[ este activ[, cursorul mouse-ului poate lua trei forme:

-
Acest[ form[ de cursor apare dac[ cursorul mouse-ului este pozi\ionat ]n
interiorul celulei. Cu acest cursor se realizeaz[ opera\ia de selec\ie a
celulelor


-
Acest[ form[ de cursor apare dac[ cursorul mouse-ului este pozi\ionat pe
conturul celulei. Cu acest cursor se realizeaz[ opera\ia de mutare a
celulelor

-
Acest[ form[ de cursor apare dac[ cursorul mouse-ului este pozi\ionat ]n
col\ul din dreapta-jos celulei. Cu acest cursor se realizeaz[ opera\ia de
copiere a celulelor


2.7. Selectarea celulelor

Celulele pot fi selectate ]n dou[ moduri: cu tastatura =i cu mouse-ul.

Selectarea celulelor cu tastatura

Pentru a selecta un domeniu de celule cu ajutorul tastaturii, se vor efectua urm[torii pa=i:
1. Se activeaz[ celula din col\ul din st`nga-sus al domeniului.
Modelarea deciziilor utiliznd foile de calcul
1. Celulele se selecteaz[ folosind combina\iile de taste: <Shift>+ , <Shift>+ ,
<Shift>+ , <Shift>+ . Celulele selectate apar ]n video-invers. Excep\ie face prima
celul[ selectat[.

Selectarea celulelor cu mouse-ul

Pentru a selecta un domeniu de celule al[turate, se vor efectua urm[torii pa=i:
2. Se aplic[ un clic pe celula din col\ul din st`nga-sus al domeniului.
3. | in`nd butonul st`ng al mouse-ului ap[sat, se trage de mouse spre col\ul din dreapta-jos
al domeniului. Celulele selectate apar ]n video-invers. Excep\ie face prima celul[
selectat[.
4. Se elibereaz[ butonul mouse-ului.

Pentru a selecta celule care nu sunt al[turate se \ine ap[sat[ tasta Ctrl ]n timp ce se aplic[ un
clic de mouse pe celulele individuale.

Pentru a selecta un r`nd ]ntreg sau o coloan[ de celule se aplic[ un clic pe eticheta de r`nd
sau de coloan[.

2.8. Copierea datelor

Prin copiere, datele originale r[m`n la locul lor, copia lor fiind plasat[ ]n locul indicat
de utilizator.
Pentru a realiza opera\ia de copiere, se vor efectua urm[torii pa=i:
1. Se selecteaz[ celula sau domeniul de celule care trebuie copiate.
2. Se aplic[ comanda Edit, Copy.
3. Se selecteaz[ prima celul[ din zona unde se va plasa copia.
4. Se aplic[ comanda Edit, Paste.

Pentru a copia date ]n celule al[turate, se poate utiliza =i o alt[ metod[, mai rapid[:
1. Se selecteaz[ celula care trebuie copiat[.
2. Se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului ]n col\ul din dreapta-jos al celulei.
3. C`nd cursorul mouse-ului ia forma unei cruci sub\iri, se apas[ butonul st`ng al mouse-
ului =i se trage de mouse peste celulele ]n care se vor copia datele.
2.9. Mutarea datelor

Prin mutare datele sunt luate din pozi\ia ini\ial[ =i sunt plasate ]n noua loca\ie.
Pentru a realiza opera\ia de mutare, se vor efectua urm[torii pa=i:
1. Se selecteaz[ celula sau domeniul de celule care trebuie mutate.
2. Se aplic[ comanda Edit, Cut.
3. Se selecteaz[ prima celul[ din zona unde se va plasa copia.
4. Se aplic[ comanda Edit, Paste.
O alt[ metod[, mai rapid[, este urm[toarea:
1. Se selecteaz[ celula care trebuie mutat[.
2. Se pozi\ioneaz[ cursorul mouse-ului pe conturul celulei.
3. C`nd cursorul mouse-ului ia forma unei s[ge\i, se apas[ butonul st`ng al mouse-ului =i se
trage de mouse ]n noua pozi\ie a datelor.