Sunteți pe pagina 1din 52

PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR SENATUL LEGE pentru modificarea i comp!etarea Le"ii nr# $%&%''( pri)ind *ociet+,i!e comercia!

e- repu.!icat+- i a Le"ii nr# /0&%''( pri)ind re"i*tru! comer,u!ui- repu.!icat+ Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Art. I. Legea nr. 31/1990 privind so iet!ile omer iale" repu#li at $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea I" nr. 1.0(( din 1) noiem#rie *00+" u modi'i rile ,i ompletrile ulterioare" se modi'i ,i se ompleteaz dup um urmeaz1. La arti olul (" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins- 0.*/ 1u pot 'i 'ondatori persoanele are" potrivit legii" sunt in apa#ile sau are au 'ost ondamnate pentru gestiune 'rauduloas" a#uz de $n redere" 'als" uz de 'als" $n,el iune" delapidare" mrturie min inoas" dare sau luare de mit" pre um ,i pentru in'ra !iunile prevzute la art. 1+321+3 din Legea nr. 43/*00( privind pro edura insolven!ei" sau pentru ele prevzute de prezenta lege.5 *. La arti olul )" literele a/" #/" d/ ,i e/ vor avea urmtorul uprins0a/ datele de identi'i are a aso ia!ilor6 la so ietatea $n omandit simpl" se vor arta ,i aso ia!ii omandita!i6 #/ 'orma" denumirea ,i sediul so ial6 d/ apitalul so ial" u men!ionarea aportului 'ie rui aso iat" $n numerar sau $n natur" valoarea aportului $n natur ,i modul evalurii. La so iet!ile u rspundere limitat se vor pre iza numrul ,i valoarea nominal a pr!ilor so iale" pre um ,i numrul pr!ilor so iale atri#uite 'ie rui aso iat pentru aportul su6 e/ aso ia!ii are reprezint ,i administreaz so ietatea sau administratorii neaso ia!i" datele lor de identi'i are" puterile e li s2au on'erit ,i da ei urmeaz s le e7er ite $mpreun sau separat65 3. La arti olul )" dup litera e/ se introdu e o liter nou" lit.e1/" u urmtorul uprins0e1/ $n azul so iet!ilor u rspundere limitat" da au 'ost desemna!i enzorii sau auditorul 'inan iar" datele a estora de identi'i are65 +. La arti olul 4" literele a/" #/" d/ 2 i/" m/" n/ ,i o/ vor avea urmtorul uprins0a/ datele de identi'i are a 'ondatorilor6 la so ietatea $n omandit pe a !iuni" vor 'i men!iona!i ,i aso ia!ii omandita!i6 #/ 'orma" denumirea ,i sediul so ial6 d/ apitalul so ial su#s ris ,i el vrsat ,i" $n azul $n are so ietatea are un apital autorizat" uantumul a estuia6 e/ natura ,i valoarea #unurilor onstituite a aport $n natur" numrul de a !iuni a ordate pentru a estea ,i numele sau" dup az" denumirea persoanei are le2a adus a aport6 '/ numrul ,i valoarea nominal a a !iunilor" u spe i'i area da sunt nominative sau la purttor6 g/ datele de identi'i are a primilor mem#ri ai onsiliului de administra!ie" respe tiv a primilor mem#ri ai onsiliului de supraveg8ere6 8/ datele de identi'i are a primilor enzori sau a primului auditor 'inan iar6 i/ lauze privind ondu erea" administrarea" 'un !ionarea ,i ontrolul gestiunii so iet!ii de tre organele statutare" numrul mem#rilor onsiliului de administra!ie sau modul de sta#ilire a a estui numr6 m/ ori e avanta9 spe ial a ordat" $n momentul $n'iin!rii so iet!ii sau pn $n momentul $n are so ietatea este autorizat s $,i $n eap a tivitatea" ori rei persoane are a parti ipat la onstituirea so iet!ii sau la tranza !ii ondu nd la a ordarea autoriza!iei $n auz" pre um ,i identitatea #ene'i iarilor unor ast'el de avanta9e6 n/ numrul a !iunilor omanditarilor $n so ietatea $n omandit pe a !iuni6 o/ uantumul total sau el pu!in estimativ al tuturor 8eltuielilor pentru onstituire65 3. La arti olul 4" dup litera '/ se introdu dou litere noi" lit.'1/ ,i '*/" u urmtorul uprins-

0'1/ da sunt mai multe ategorii de a !iuni" numrul" valoarea nominal ,i drepturile on'erite 'ie rei ategorii de a !iuni6 '*/ ori e restri !ie u privire la trans'erul de a !iuni65 (. La arti olul 4" dup litera g/ se introdu e o liter nou" lit.g1/" u urmtorul uprins0g1/ puterile on'erite administratorilor ,i" dup az" dire torilor" ,i da ei urmeaz s le e7er ite $mpreun sau separat65 ). La arti olul 4" dup litera i/ se introdu e o liter nou" lit.i1/" u urmtorul uprins0i1/ puterile de reprezentare on'erite administratorilor ,i" dup az" dire torilor" respe tiv mem#rilor dire toratului" ,i da ei urmeaz s le e7er ite $mpreun sau separat65 4. :up arti olul 4 se introdu e un arti ol nou" art.41" u urmtorul uprins0Art. 41. :atele de identi'i are prevzute la art. ) lit. a/" e/ ,i e1/" respe tiv la art. 4 lit. a/" g/ ,i 8/ in luda/ pentru persoanele 'izi e- numele" prenumele" odul numeri personal ,i" da este azul" e 8ivalentul a estuia" potrivit legisla!iei na!ionale apli a#ile" lo ul ,i data na,terii" domi iliul ,i et!enia6 #/ pentru persoanele 9uridi e- denumirea" sediul" na!ionalitatea" numrul de $nregistrare $n registrul omer!ului sau odul uni de $nregistrare" potrivit legii na!ionale apli a#ile.5 9. Arti olul 9 va avea urmtorul uprins0Art. 9. .1/ ;o ietatea pe a !iuni se onstituie prin su#s riere integral ,i simultan a apitalului so ial de tre semnatarii a tului onstitutiv sau prin su#s rip!ie pu#li . .*/ <n azul unei su#s rieri integrale ,i simultane a apitalului so ial de tre to!i semnatarii a tului onstitutiv" apitalul so ial vrsat la onstituire nu va putea 'i mai mi de 30= din el su#s ris. :i'eren!a de apital so ial su#s ris va 'i vrsata/ pentru a !iunile emise pentru un aport $n numerar" $n termen de 1* luni de la data $nmatri ulrii so iet!ii6 #/ pentru a !iunile emise pentru un aport $n natur" $n termen de el mult * ani de la data $nmatri ulrii.5 10. :up arti olul 9 se introdu e un arti ol nou" art. 91" u urmtorul uprins0Art. 91. ;o ietatea $n nume ole tiv" so ietatea $n omandit simpl ,i so ietatea u rspundere limitat sunt o#ligate s verse integral la data onstituirii apitalul so ial su#s ris.5 11. Arti olul 10 va avea urmtorul uprins0Art. 10. .1/ >apitalul so ial al so iet!ii pe a !iuni sau al so iet!ii $n omandit pe a !iuni nu poate 'i mai mi de 90.000 de lei. ?uvernul va putea modi'i a" el mult o dat la doi ani" valoarea minim a apitalului so ial" !innd seama de rata de s 8im#" ast'el $n t a est uantum s reprezinte e 8ivalentul $n lei al sumei de *3.000 de euro. .*/ >u e7 ep!ia azului $n are so ietatea este trans'ormat $ntr2o so ietate de alt 'orm" apitalul so ial al so iet!ilor prevzute la alin..1/ nu poate 'i redus su# minimul legal de t da valoarea sa este adus la un nivel el pu!in egal u minimul legal prin adoptarea unei 8otrri de ma9orare de apital $n a ela,i timp u 8otrrea de redu ere a apitalului. <n azul $n l rii a estor dispozi!ii" ori e persoan interesat se poate adresa instan!ei pentru a ere dizolvarea so iet!ii. ;o ietatea nu va 'i dizolvat da " pn la rmnerea irevo a#il a 8otrrii 9ude tore,ti de dizolvare" apitalul so ial este adus la valoarea minimului legal prevzut de prezenta lege. .3/ 1umrul a !ionarilor $n so ietatea pe a !iuni nu poate 'i mai mi de *. <n azul $n are so ietatea are mai pu!in de doi a !ionari pe o perioad mai lung de 9 luni" ori e persoan interesat poate soli ita 3 instan!ei dizolvarea so iet!ii. ;o ietatea nu va 'i dizolvata da " pn la rmnerea irevo a#il a 8otrrii 9ude tore,ti de dizolvare" numrul

minim de a !ionari prevzut de prezenta lege este re onstituit.@ 1*. La arti olul 11" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 11. .1/ >apitalul so ial al unei so iet!i u rspundere limitat nu poate 'i mai mi de *00 de lei ,i se divide $n pr!i so iale egale" are nu pot 'i mai mi i de 10 lei.5 13. La arti olul 1(" alineatele .*/" .3/ ,i .+/ vor avea urmtorul uprins0.*/ Aporturile $n natur tre#uie s 'ie evalua#ile din pun t de vedere e onomi . Ale sunt admise la toate 'ormele de so ietate ,i sunt vrsate prin trans'erarea drepturilor orespunztoare ,i prin predarea e'e tiv tre so ietate a #unurilor a'late $n stare de utilizare. .3/ Aporturile $n rean!e au regimul 9uridi al aporturilor $n natur" ne'iind admise la so iet!ile pe a !iuni are se onstituie prin su#s rip!ie pu#li ,i ni i la so iet!ile $n omandit pe a !iuni ,i so iet!ile u rspundere limitat. Aporturile $n rean!e sunt li#erate" potrivit art. 4+. .+/ Presta!iile $n mun sau servi ii nu pot onstitui aport la 'ormarea sau la ma9orarea apitalului so ial.5 1+. La arti olul 1)" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ La a ela,i sediu vor putea 'un !iona mai multe so iet!i" da este $ndeplinit el pu!in una dintre urmtoarele ondi!iia/ imo#ilul" prin stru tura lui" permite 'un !ionarea mai multor so iet!i $n $n peri di'erite6 #/ el pu!in o persoan este" $n ondi!iile legii" aso iat $n 'ie are dintre so iet!i6 / da el pu!in unul dintre aso ia!i este proprietar al imo#ilului e urmeaz a 'i sediul so iet!ii.5 13. La arti olul 14" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 14. .1/ >nd so ietatea pe a !iuni se onstituie prin su#s rip!ie pu#li " 'ondatorii vor $nto mi un prospe t de emisiune" are va uprinde datele prevzute la art. 4" u e7 ep!ia elor privind pe administratori ,i dire tori" respe tiv pe mem#rii dire toratului ,i ai ( onsiliului de supraveg8ere" a ,i pe enzori sau" dup az" pe auditorul 'inan iar" ,i $n are se va sta#ili data $n 8iderii su#s rip!iei.5 1(. Arti olul *( va avea urmtorul uprins0Art. *(. .1/ :a e7ist aporturi $n natur" avanta9e a ordate ori rei persoane are a parti ipat la onstituirea so iet!ii sau la tranza !ii ondu nd la a ordarea autoriza!iei" opera!iuni $n 8eiate de 'ondatori pe seama so iet!ii e se onstituie ,i pe are a easta urmeaz s le ia asupra sa" 'ondatorii vor soli ita 9ude torului delegat numirea unuia sau mai multor e7per!i. :ispozi!iile art. 34 ,i 39 se apli $n mod orespunztor. .*/ Raportul e7pertului sau e7per!ilor va 'i pus la dispozi!ia su#s riitorilor" la lo ul unde urmeaz s se $ntruneas adunarea onstitutiv.5 1). La arti olul *)" alineatul .1/ se a#rog. 14. Arti olul *4 va avea urmtorul uprins0Art. *4. Adunarea onstitutiv are urmtoarele o#liga!iia/ veri'i e7isten!a vrsmintelor6 #/ e7amineaz ,i valideaz raportul e7per!ilor de evaluare a aporturilor $n natur6

/ apro# parti iprile la pro'it ale 'ondatorilor ,i opera!iunile $n 8eiate $n ontul so iet!ii6 d/ dis ut ,i apro# a tul onstitutiv al so iet!ii" mem#rii prezen!i reprezentnd" $n a est s op" ,i pe ei a#sen!i" ,i desemneaz pe a eia are se vor prezenta pentru autenti'i area a tului ,i $ndeplinirea 'ormalit!ilor erute pentru onstituirea so iet!ii6 e/ nume,te primii mem#ri ai onsiliului de administra!ie" respe tiv ai onsiliului de supraveg8ere" ,i primii enzori sau" dup az" primul auditor 'inan iar.5 19. La arti olul *9" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. *9. .1/ Brsmintele e'e tuate potrivit art. *1" pentru onstituirea so iet!ii prin su#s rip!ie pu#li " vor 'i predate persoanelor $nsr inate u $n asarea lor prin a tul onstitutiv" iar $n lipsa unei dispozi!ii" persoanelor desemnate prin de izia onsiliului de administra!ie" respe tiv a dire toratului" dup prezentarea erti'i atului ) la o'i iul registrului omer!ului" din are rezult $nmatri ularea so iet!ii.5 *0. La arti olul 30" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ Condatorii sunt o#liga!i s predea onsiliului de administra!ie" respe tiv dire toratului do umentele ,i oresponden!a re'eritoare la onstituirea so iet!ii" $n termen de 3 zile.5 *1. La arti olul 31" alineatele .1/ ,i .3/ vor avea urmtorul uprins0Art. 31. .1/ Condatorii ,i primii mem#ri ai onsiliului de administra!ie" respe tiv ai dire toratului ,i ai onsiliului de supraveg8ere sunt solidar rspunztori" din momentul onstituirii so iet!ii" 'a! de so ietate ,i de ter!i pentru2 su#s rierea integral a apitalului so ial ,i e'e tuarea vrsmintelor sta#ilite de lege sau de a tul onstitutiv6 2 e7isten!a aporturilor $n natur6 2 veridi itatea pu#li a!iilor ' ute $n vederea onstituirii so iet!ii. .3/ Adunarea general nu va putea da des r are 'ondatorilor ,i primilor mem#ri ai onsiliului de administra!ie" respe tiv ai dire toratului ,i ai onsiliului de supraveg8ere" pentru rspunderea e le revine $n temeiul a estui arti ol ,i al art. +9 ,i 33" timp de 3 ani.5 **. Arti olul 33 se a#rog. *3. La arti olul 3(" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 3(. .1/ <n termen de 13 zile de la data $n 8eierii a tului onstitutiv" 'ondatorii" primii administratori" sau" da este azul" primii mem#ri ai dire toratului ,i ai onsiliului de supraveg8ere ori un $mputerni it al a estora vor ere $nmatri ularea so iet!ii $n registrul omer!ului $n a rui raz teritorial $,i va avea sediul so ietatea. Ai rspund $n mod solidar pentru ori e pre9udi iu pe are $l auzeaz prin ne$ndeplinirea a estei o#liga!ii.5 4 *+. La arti olul 3(" literele d/ ,i '/ ale alineatului .*/ vor avea urmtorul uprins0d/ $n azul aporturilor $n natur su#s rise ,i vrsate la onstituire" a tele privind proprietatea" iar $n azul $n are printre ele 'igureaz ,i imo#ile" erti'i atul onstatator al sar inilor de are sunt

grevate6 '/ de lara!ia pe propria rspundere a 'ondatorilor" a primilor administratori" respe tiv a primilor mem#ri ai dire toratului ,i ai onsiliului de supraveg8ere ,i" da este azul" a enzorilor" $ndeplines ondi!iile prevzute de prezenta lege65 *3. La arti olul 3(" dup litera '/ a alineatului .*/ se introdu e o liter nou" lit. g/" u urmtorul uprins0g/ alte a te sau avize prevzute de legi spe iale $n vederea onstituirii.5 *(. La arti olul 3(" alineatul .3/ se a#rog. *). Arti olul 34 va avea urmtorul uprins0Art. 34. .1/ La so iet!ile pe a !iuni" da e7ist aporturi $n natur" avanta9e rezervate ori rei persoane are a parti ipat la onstituirea so iet!ii sau la tranza !ii ondu nd la a ordarea autoriza!iei" opera!iuni $n 8eiate de 'ondatori pe seama so iet!ii e se onstituie ,i pe are a easta urmeaz s le ia asupra sa" 9ude torul delegat nume,te" $n termen de 3 zile de la $nregistrarea ererii" unul sau mai mul!i e7per!i din lista e7per!ilor autoriza!i. A e,tia vor $nto mi un raport uprinznd des rierea ,i modul de evaluare a 'ie rui #un aportat ,i vor eviden!ia da valoarea a estuia orespunde numrului ,i valorii a !iunilor a ordate $n s 8im#" pre um ,i alte elemente indi ate de 9ude torul delegat. .*/ Condatorii vor depune raportul $n termen de 13 zile de la data apro#rii sale la o'i iul registrului omer!ului. Registrul omer!ului va transmite o noti'i are u privire la a east depunere tre %onitorul &'i ial al Romniei" pentru a 'i pu#li at pe 8eltuiala so iet!ii.5 *4. Arti olul 39 va avea urmtorul uprins0Art. 39. 1u pot 'i numi!i e7per!i9 a/ rudele sau a'inii pn la gradul al IB2lea in lusiv ori so!ii a elora are au onstituit aporturi $n natur sau ai 'ondatorilor6 #/ persoanele are primes " su# ori e 'orm" pentru 'un !iile pe are le $ndeplines " altele de t a eea de e7pert" un salariu sau o remunera!ie de la 'ondatori sau de la ei are au onstituit aporturi $n natur6 / ori e persoan reia" urmare a rela!iilor sale de a'a eri" de mun sau de 'amilie" $i lipse,te independen!a pentru a realiza o evaluare o#ie tiv a aporturilor $n natur" potrivit normelor spe iale are reglementeaz pro'esia.5 *9. Arti olul +3 va avea urmtorul uprins0Art. +3. .1/ ;u ursalele sunt dezmem#rminte 'r personalitate 9uridi ale so iet!ilor omer iale ,i se $nregistreaz" $nainte de $n eperea a tivit!ii lor" $n registrul omer!ului din 9ude!ul $n are vor 'un !iona. .*/ :a su ursala este des 8is $ntr2o lo alitate din a ela,i 9ude! sau $n a eea,i lo alitate u so ietatea" ea se va $nregistra $n a ela,i registru al omer!ului" $ns distin t" a $nregistrare separat. 3/ >elelalte sedii se undare 2 agen!ii" pun te de lu ru sau alte asemenea sedii sunt dezmem#rminte 'r personalitate 9uridi ale so iet!ilor omer iale ,i se men!ioneaz numai $n adrul $nmatri ulrii so iet!ii $n registrul omer!ului de la sediul prin ipal. .+/ 1u se pot $n'iin!a sedii se undare su# denumirea de 'ilial.5

30. :up arti olul ++ se introdu e un arti ol nou" art. ++1" u urmtorul uprins0Art. ++1. .1/ :o#ndirea de tre so ietate" $ntr2un interval de el mult * ani de la onstituire sau de la autorizarea $n eperii a tivit!ii so iet!ii" a unui #un de la un 'ondator sau a !ionar" ontra unei sume sau a altor ontravalori reprezentnd el pu!in o ze ime din valoarea apitalului so ial su#s ris" va 'i supus apro#rii preala#ile a adunrii generale a a !ionarilor" pre um ,i prevederilor art. 34 ,i 39" va 'i men!ionat $n registrul omer!ului ,i va 'i pu#li at $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a ,i $ntr2un ziar u larg rspndire. .*/ 1u vor 'i supuse a estor prevederi opera!iunile de do#ndire e'e tuate $n adrul a tivit!ii urente a so iet!ii" ele ' ute din 10 dispozi!ia unei autorit!i administrative sau a unei instan!e 9ude tore,ti ,i ni i ele ' ute $n adrul opera!iunilor de #urs.5 31. Arti olul 3* va avea urmtorul uprins0Art. 3*. <n az de ne on ordan! $ntre te7tul depus la o'i iul registrului omer!ului ,i el pu#li at $n %onitorul &'i ial al Romniei sau $n pres" so ietatea nu poate opune ter!ilor te7tul pu#li at. Der!ii pot opune so iet!ii te7tul pu#li at" u e7 ep!ia situa!iei $n are so ietatea 'a e dovada ei uno,teau te7tul depus la o'i iul registrului omer!ului.5 3*. La arti olul 33 se introdu e un alineat nou" alin..*/" u urmtorul uprins0.*/ <n azul $n are so ietatea" datorit o#ie tului su de a tivitate" nu $,i poate $n epe a tivitatea 'r a 'i autorizat $n a est sens" prevederile alin..1/ nu sunt apli a#ile anga9amentelor rezultate din ontra te $n 8eiate de so ietate" su# ondi!ia primirii a estei autoriza!ii. <n a east situa!ie" rspunderea revine so iet!ii.5 33. Arti olul 3+ va avea urmtorul uprins0Art. 3+. .1/ :up e'e tuarea 'ormalit!ilor de pu#li itate $n legtur u persoanele are" a organe ale so iet!ii" sunt autorizate s o reprezinte" so ietatea nu poate opune ter!ilor ni i o neregularitate la numirea a estora" u e7 ep!ia azului $n are so ietatea 'a e dovada ter!ii respe tivi aveau uno,tin! de a east neregularitate. .*/ ;o ietatea nu poate invo a 'a! de ter!i numirile $n 'un !iile prevzute la alin. .1/ sau $n etarea a estor 'un !ii" da ele nu au 'ost pu#li ate $n on'ormitate u legea.5 3+. La arti olul 33" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 33. .1/ <n raporturile u ter!ii" so ietatea este anga9at prin a tele organelor sale" 8iar da a este a te dep,es o#ie tul de a tivitate al so iet!ii" $n a'ar de azul $n are ea dovede,te ter!ii uno,teau sau" $n $mpre9urrile date" tre#uiau s unoas dep,irea a estuia" sau nd a tele ast'el $n 8eiate dep,es limitele puterilor prevzute de lege pentru organele respe tive. Pu#li area a tului onstitutiv nu poate onstitui" singur" dovada unoa,terii.5 11 33. La arti olul 3(" litera '/ va avea urmtorul uprins0'/ a tul onstitutiv nu prevede denumirea so iet!ii" o#ie tul su de a tivitate" aporturile aso ia!ilor sau apitalul so ial su#s ris65 3(. La arti olul ()" alineatele .*/ ,i .3/ vor avea urmtorul uprins-

0.*/ :ividendele se distri#uie aso ia!ilor propor!ional u ota de parti ipare la apitalul so ial vrsat" da prin a tul onstitutiv nu se prevede alt'el. A estea se pltes $n termenul sta#ilit de tre adunarea general a aso ia!ilor sau" dup az" sta#ilit prin legile spe iale" dar nu mai trziu de ( luni de la data apro#rii situa!iei 'inan iare anuale a'erente e7er i!iului 'inan iar $n 8eiat. <n az ontrar" so ietatea omer ial va plti daune2interese pentru perioada de $ntrziere" la nivelul do#nzii legale" da prin a tul onstitutiv sau prin 8otrrea adunrii generale a a !ionarilor are a apro#at situa!ia 'inan iar a'erent e7er i!iului 'inan iar $n 8eiat nu s2a sta#ilit o do#nd mai mare. .3/ :reptul la a !iunea de restituire a dividendelor" pltite ontrar prevederilor alin. .*/ ,i .3/" se pres rie $n termen de 3 ani de la data distri#uirii lor.5 3). :up arti olul )3 se introdu e un arti ol nou" art. )31" u urmtorul uprins0Art. )31. Administratorul" managerul" dire torul" auditorul 'inan iar sau enzorul so iet!ii de#itoare" vinovat de ori are dintre 'aptele penale prevzute de prezenta lege sau de Legea nr. 43/*00( privind pro edura insolven!ei" este de zut din dreptul de a mai de!ine ori do#ndi o ast'el de alitate sau 'un !ie" la ori e persoan 9uridi u s op patrimonial" pe o perioad de 3 ani de la data rmnerii irevo a#ile a 8otrrii de ondamnare.5 34. Arti olul )+ va avea urmtorul uprins0Art. )+. .1/ <n ori e 'a tur" o'ert" omand" tari'" prospe t ,i alte do umente $ntre#uin!ate $n omer!" emannd de la o so ietate" tre#uie s se men!ioneze denumirea" 'orma 9uridi " sediul so ial" numrul din registrul omer!ului ,i odul uni de $nregistrare. ;unt e7 eptate #onurile 'is ale emise de aparatele de mar at ele troni e" are vor uprinde elementele prevzute de legisla!ia din domeniu. 1* .*/ :a so ietatea pe a !iuni opteaz pentru un sistem dualist de administrare" $n on'ormitate u prevederile art. 133" do umentele prevzute la alin. .1/ vor on!ine ,i men!iunea Eso ietate administrat $n sistem dualistF . .3/ <n do umentele prevzute la alin. .1/" da a estea provin de la o so ietate u rspundere limitat" se va men!iona ,i apitalul so ial" iar da ele provin de la o so ietate pe a !iuni sau $n omandit pe a !iuni" se va men!iona att apitalul so ial su#s ris" t ,i el vrsat. .+/ <n situa!ia $n are do umentele prevzute la alin. .1/ sunt emise de tre o su ursal" a estea tre#uie s men!ioneze ,i o'i iul registrului omer!ului la are a 'ost $nregistrat su ursala ,i numrul ei de $nregistrare. .3/ :a so ietatea de!ine o pagin de Internet proprie" in'orma!iile prevzute la alin. .1/ ,i .3/ vor 'i pu#li ate ,i pe pagina de Internet a so iet!ii.5 39. La arti olul 4( se introdu e un alineat nou" alin..*/" u urmtorul uprins0.*/ Cormalit!ile de pu#li itate u privire la de lara!iile 'inan iare anuale se vor e'e tua $n on'ormitate u prevederile art. 143.5 +0. La arti olul 91" alineatul .3/ se a#rog. +1. La arti olul 93" alineatele .1/ ,i .+/ vor avea urmtorul uprins-

0Art. 93. .1/ Baloarea nominal a unei a !iuni nu va putea 'i mai mi de 0"1 lei. .+/ A !iunile tre#uie s poarte semntura a doi mem#ri ai onsiliului de administra!ie" respe tiv ai dire toratului sau" dup az" semntura administratorului uni " respe tiv a dire torului general uni .5 +*. La arti olul 93" litera #/ a alineatului .1/ va avea urmtorul uprins0#/ drepturile re unos ute a !ionarilor u a !iuni ordinare" in lusiv dreptul de a parti ipa la adunarea general" u e7 ep!ia dreptului de vot.5 13 +3. La arti olul 93" alineatele .3/ ,i .+/ vor avea urmtorul uprins0.3/ Administratorii" dire torii" respe tiv mem#rii dire toratului ,i ai onsiliului de supraveg8ere" pre um ,i enzorii so iet!ii nu pot 'i titulari de a !iuni u dividend prioritar 'r drept de vot. .+/ <n az de $ntrziere a pl!ii dividendelor" a !iunile pre'eren!iale vor do#ndi drept de vot" $n epnd de la data s aden!ei o#liga!iei de plat a dividendelor e urmeaz a 'i distri#uite $n ursul anului urmtor sau" da $n anul urmtor adunarea general 8otr,te nu vor 'i distri#uite dividende" $n epnd de la data pu#li rii respe tivei 8otrri a adunrii generale" pn la plata e'e tiv a dividendelor restante.5 ++. La arti olul 93" dup alineatul .+/ se introdu e un alineat nou" alin. .3/" u urmtorul uprins0.3/ A !iunile pre'eren!iale ,i a !iunile ordinare vor putea 'i onvertite dintr2o ategorie $n ealalt prin 8otrre a adunrii generale e7traordinare a a !ionarilor" luat $n ondi!iile art. 113.5 +3. La arti olul 94" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ :reptul de proprietate asupra a !iunilor emise $n 'orm dematerializat ,i tranza !ionate pe o pia! reglementat sau $n adrul unui sistem alternativ de tranza !ionare se transmite potrivit prevederilor legisla!iei pie!ei de apital.5 +(. :up arti olul 99 se introdu e un arti ol nou" art. 991" u urmtorul uprins0Art. 991. .1/ >onstituirea de garan!ii reale mo#iliare asupra a !iunilor se 'a e prin $ns ris su# semntur privat" $n are se vor arta uantumul datoriei" valoarea ,i ategoria a !iunilor u are se garanteaz" iar $n azul a !iunilor la purttor ,i nominative emise $n 'orm material" ,i prin men!ionarea garan!iei pe titlu" semnat de reditor ,i de#itorul a !ionar sau de mandatarii a estora. .*/ ?aran!ia se $nregistreaz $n registrul a !ionarilor !inut de onsiliul de administra!ie" respe tiv de dire torat sau" dup az" de so ietatea independent are !ine registrul a !ionarilor. >reditorului $n 'avoarea ruia s2a onstituit garan!ia real mo#iliar asupra a !iunilor i se eli#ereaz o dovad a $nregistrrii a esteia. 1+ .3/ ?aran!ia devine opoza#il ter!ilor ,i do#nde,te rangul $n ordinea de pre'erin! a reditorilor" de la data $nregistrrii $n Ar8iva Ale troni de ?aran!ii Reale %o#iliare.5 +). La arti olul 100" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins-

0.*/ <n azul $n are" ni i $n urma a estei soma!ii" a !ionarii nu vor e'e tua vrsmintele" onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul" va putea de ide 'ie urmrirea a !ionarilor pentru vrsmintele restante" 'ie anularea a estor a !iuni nominative.5 +4. Arti olul 103 va avea urmtorul uprins0Art. 103. .1/ ;o ietatea nu poate su#s rie propriile a !iuni. .*/ :a a !iunile unei so iet!i sunt su#s rise de o persoan a !ionnd $n nume propriu" dar $n ontul so iet!ii $n auz" se onsider su#s riitorul a su#s ris a !iunile pentru sine" 'iind o#ligat s a 8ite ontravaloarea a estora. .3/ Condatorii" $n 'aza de onstituire a so iet!ii" ,i mem#rii onsiliului de administra!ie" respe tiv ai dire toratului" $n azul unei ma9orri a apitalului su#s ris" sunt o#liga!i s a 8ite ontravaloarea a !iunilor su#s rise u $n l area alin. .1/ ,i" $n su#sidiar $n raport u su#s riitorul" a a !iunilor su#s rise $n ondi!iile alin. .*/.5 +9. :up arti olul 103 se introdu e un arti ol nou" art. 1031" u urmtorul uprins0Art. 1031. .1/ Gnei so iet!i i se permite s do#ndeas propriile a !iuni" 'ie dire t" 'ie prin intermediul unei persoane a !ionnd $n nume propriu" dar pe seama so iet!ii $n auz" u respe tarea urmtoarelor ondi!iia/ autorizarea do#ndirii propriilor a !iuni este a ordat de tre adunarea general e7traordinar a a !ionarilor" are va sta#ili ondi!iile a estei do#ndiri" $n spe ial numrul ma7im de a !iuni e urmeaz a 'i do#ndite" durata pentru are este a ordat autoriza!ia ,i are nu poate dep,i 14 luni de la pu#li area 8otrrii $n %onitorul &'i ial al Romniei ,i" $n azul unei do#ndiri u titlu oneros" ontravaloarea lor minim ,i ma7im6 #/ valoarea nominal a a !iunilor proprii do#ndite de so ietate" in lusiv a elor a'late de9a $n porto'oliul su" nu poate dep,i 10= din apitalul so ial su#s ris6 13 / tranza !ia poate avea a o#ie t doar a !iuni integral li#erate6 d/ plata a !iunilor ast'el do#ndite se va 'a e numai din pro'itul distri#ui#il sau din rezervele disponi#ile ale so iet!ii" $ns rise $n ultima situa!ie 'inan iar anual apro#at" u e7 ep!ia rezervelor legale. .*/ :a a !iunile proprii sunt do#ndite pentru a 'i distri#uite anga9a!ilor so iet!ii" a !iunile ast'el do#ndite tre#uie distri#uite $n termen de 1* luni de la data do#ndirii.5 30. Arti olul 10+ va avea urmtorul uprins0Art. 10+. .1/ Restri !iile prevzute la art. 1031 nu se apli a/ a !iunilor do#ndite $n on'ormitate u art. *0) alin..1/ lit. /" a urmare a unei de izii a adunrii generale de redu ere a apitalului so ial6 #/ a !iunilor do#ndite a urmare a unui trans'er u titlu universal6 / a !iunilor integral li#erate" do#ndite prin e'e tul unei 8otrri 9ude tore,ti" $ntr2o pro edur de e7e utare silit $mpotriva unui a !ionar" de#itor al so iet!ii6 d/ a !iunilor integral li#erate" do#ndite u titlu gratuit. .*/ Restri !iile prevzute la art. 1031" u e7 ep!ia elei prevzute la art. 1031 alin. .1/ lit. d/" nu se apli a !iunilor do#ndite $n

on'ormitate u art. 13+.5 31. :up arti olul 10+ se introdu e un arti ol nou" art. 10+1" u urmtorul uprins0Art. 10+1. .1/ A !iunile do#ndite u $n l area prevederilor art. 1031 ,i 10+ tre#uie $nstrinate $n termen de un an de la do#ndire. .*/ :a valoarea nominal a propriilor a !iuni do#ndite de tre so ietate $n on'ormitate u prevederile art. 10+ lit. #/d/" 'ie dire t" 'ie prin intermediul unei persoane a !ionnd $n nume propriu" dar $n ontul so iet!ii" in lusiv valoarea nominal a a !iunilor proprii e7istente de9a $n porto'oliul so iet!ii" dep,e,te 10= din apitalul so ial su#s ris" a !iunile dep,ind a est pro ent vor 'i $nstrinate $n termen de trei ani de la do#ndire. .3/ <n azul $n are a !iunile nu sunt $nstrinate $n termenele prevzute la alin. .1/ ,i .*/" a este a !iuni tre#uie anulate" so ietatea 'iind o#ligat s $,i redu $n mod orespunztor apitalul so ial su#s ris.5 1( 3*. Arti olul 103 va avea urmtorul uprins0Art. 103. .1/ A !iunile do#ndite $n on'ormitate u dispozi!iile art. 1031 ,i 10+ nu dau dreptul la dividende pe perioada de!inerii lor de tre so ietate. .*/ :reptul de vot on'erit de a !iunile prevzute la alin. .1/ va 'i suspendat pe perioada de!inerii lor de tre so ietate. .3/ <n azul $n are a !iunile sunt in luse $n a tivul #ilan!ului" $n pasivul #ilan!ului se prevede o rezerv de valoare egal" are nu poate 'i distri#uit.5 33. :up arti olul 103 se introdu e un arti ol nou" art. 1031" u urmtorul uprins0Art. 1031. >onsiliul de administra!ie va in lude $n raportul e $nso!e,te situa!iile 'inan iare anuale urmtoarele in'orma!ii u privire la do#ndirea sau $nstrinarea de tre so ietate a propriilor a !iunia/ motivele do#ndirilor e'e tuate pe durata e7er i!iului 'inan iar6 #/ numrul ,i valoarea nominal a a !iunilor do#ndite ,i a elor $nstrinate pe durata e7er i!iului 'inan iar ,i pro entul din apitalul so ial su#s ris pe are a estea $l reprezint6 / $n azul do#ndirii sau $nstrinrii u titlu oneros" ontravaloarea a !iunilor6 d/ numrul ,i valoarea nominal a tuturor a !iunilor do#ndite ,i de!inute de tre so ietate ,i pro entul din apitalul so ial su#s ris pe are a estea $l reprezint.5 3+. Arti olul 10( va avea urmtorul uprins0Art. 10(. .1/ & so ietate nu poate s a orde avansuri sau $mprumuturi ,i ni i s onstituie garan!ii $n vederea su#s rierii sau do#ndirii propriilor sale a !iuni de tre un ter!. .*/ :ispozi!iile alin. .1/ nu se apli tranza !iilor e'e tuate $n adrul opera!iunilor urente ale institu!iilor de redit ,i ale altor institu!ii 'inan iare" ni i tranza !iilor e'e tuate $n vederea do#ndirii de a !iuni de tre sau pentru salaria!ii so iet!ii" u ondi!ia a a este tranza !ii s nu determine diminuarea a tivelor nete su# valoarea umulat a apitalului so ial su#s ris ,i a rezervelor are nu pot 'i distri#uite on'orm legii sau a tului onstitutiv.5

1) 33. Arti olul 10) va avea urmtorul uprins0Art. 10). .1/ >onstituirea de garan!ii reale asupra propriilor a !iuni de tre so ietate" 'ie dire t" 'ie prin intermediul unei persoane a !ionnd $n nume propriu" dar $n ontul so iet!ii" este onsiderat a 'i do#ndire $n sensul art. 1031" 10+" 10+1" 103" 1031 ,i 10(. .*/ :ispozi!iile alin. .1/ nu se apli $n azul opera!iunilor urente ale #n ilor ,i ale altor institu!ii 'inan iare.5 3(. :up arti olul 10) se introdu e un arti ol nou" art. 10)1" u urmtorul uprins0Art. 10)1. .1/ ;u#s rierea" do#ndirea sau de!inerea de a !iuni ale unei so iet!i pe a !iuni de tre o alt so ietate la are so ietatea pe a !iuni de!ine" dire t sau indire t" ma9oritatea drepturilor de vot sau ale rei de izii pot 'i in'luen!ate" $n mod semni'i ativ" de so ietatea pe a !iuni sunt onsiderate a 'iind e'e tuate de tre so ietatea pe a !iuni $ns,i. .*/ :ispozi!iile alin. .1/ se vor apli a ,i atun i nd so ietatea prin intermediul reia se e'e tueaz su#s rierea" do#ndirea sau de!inerea de a !iuni men!ionat este guvernat de legea unui alt stat.5 3). La arti olul 111" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 111. .1/ Adunarea ordinar se $ntrune,te el pu!in o dat pe an" $n el mult 3 luni de la $n 8eierea e7er i!iului 'inan iar.5 34. La arti olul 111" literele a/2d/ ale alineatului .*/ vor avea urmtorul uprins0a/ s dis ute" s apro#e sau s modi'i e situa!iile 'inan iare anuale" pe #aza rapoartelor prezentate de onsiliul de administra!ie" respe tiv de dire torat ,i de onsiliul de supraveg8ere" de enzori sau" dup az" de auditorul 'inan iar" ,i s 'i7eze dividendul6 #/ s aleag ,i s revo e mem#rii onsiliului de administra!ie" respe tiv ai onsiliului de supraveg8ere" ,i enzorii6 / s 'i7eze remunera!ia uvenit pentru e7er i!iul $n urs mem#rilor onsiliului de administra!ie" respe tiv mem#rilor onsiliului de supraveg8ere" ,i enzorilor" da nu a 'ost sta#ilit prin a tul onstitutiv6 14 d/ s se pronun!e asupra gestiunii onsiliului de administra!ie" respe tiv a dire toratului65 39. La arti olul 111" dup litera #/ a alineatului .*/ se introdu e o liter nou" lit.#1/" u urmtorul uprins0#/1 $n azul so iet!ilor ale ror situa!ii 'inan iare sunt auditate" s numeas ,i s 'i7eze durata minim a ontra tului de audit 'inan iar" pre um ,i s revo e auditorul 'inan iar65 (0. Arti olul 11* va avea urmtorul uprins0Art. 11*. .1/ Pentru validitatea deli#errilor adunrii generale ordinare este ne esar prezen!a a !ionarilor are s de!in el pu!in o ptrime din numrul total de drepturi de vot. Hotrrile adunrii generale ordinare se iau u ma9oritatea voturilor e7primate. A tul onstitutiv poate prevedea erin!e mai ridi ate de vorum ,i ma9oritate. .*/ :a adunarea general ordinar nu poate lu ra din auza ne$ndeplinirii ondi!iilor prevzute la alin. .1/" adunarea e se va $ntruni la o a doua onvo are poate s deli#ereze asupra pun telor de pe ordinea

de zi a elei dinti adunri" indi'erent de vorumul $ntrunit" lund 8otrri u ma9oritatea voturilor e7primate. Pentru adunarea general $ntrunit la a doua onvo are" a tul onstitutiv nu poate prevedea un vorum minim sau o ma9oritate mai ridi at.5 (1. La arti olul 113" dup litera i/ se introdu e o liter nou" lit. i1/ " u urmtorul uprins0i1/ onversia a !iunilor nominative $n a !iuni la purttor sau a a !iunilor la purttor $n a !iuni nominative65 (*. Arti olul 11+ va avea urmtorul uprins0Art. 11+. .1/ A7er i!iul atri#u!iilor prevzute la art. 113 lit. #/" /" d/ ,i '/ va putea 'i delegat onsiliului de administra!ie" respe tiv dire toratului" prin a tul onstitutiv sau prin 8otrre a adunrii generale e7traordinare a a !ionarilor. :elegarea atri#u!iilor prevzute la art. 113 lit. / nu poate privi domeniul ,i a tivitatea prin ipal a so iet!ii. .*/ <n azul $n are onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul este mandatat sa $ndeplineas msura prevzut la art. 113 lit. '/" dispozi!iile art. **01 se apli de iziilor onsiliului de administra!ie" respe tiv elor ale dire toratului $n mod orespunztor. 19 .3/ <n azul $n are onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul este mandatat s $ndeplineas msurile prevzute la art. 113 lit. #/" / ,i d/" dispozi!iile art. 131 alin..+/ ,i .3/" ale art. 13*" u e7 ep!ia alin. .(/" pre um ,i ale art. 133 se apli de iziilor onsiliului de administra!ie" respe tiv ale dire toratului $n mod orespunztor. ;o ietatea va 'i reprezentat $n instan! de tre persoana desemnat de pre,edintele instan!ei dintre a !ionarii ei" are va $ndeplini mandatul u are a 'ost $nsr inat" pn e adunarea general" onvo at $n a est s op" va alege o alt persoan.5 (3. Arti olul 113 va avea urmtorul uprins0Art. 113. .1/ Pentru validitatea deli#errilor adunrii generale e7traordinare este ne esar la prima onvo are prezen!a a !ionarilor de!innd el pu!in o ptrime din numrul total de drepturi de vot" iar la onvo rile urmtoare 2 prezen!a a !ionarilor reprezentnd el pu!in o in ime din numrul total de drepturi de vot. .*/ Hotrrile sunt luate u ma9oritatea voturilor de!inute de a !ionarii prezen!i sau reprezenta!i. :e izia de modi'i are a o#ie tului prin ipal de a tivitate al so iet!ii" de redu ere sau ma9orare a apitalului so ial" de s 8im#are a 'ormei 9uridi e" de 'uziune" divizare sau dizolvare a so iet!ii se ia u o ma9oritate de el pu!in dou treimi din drepturile de vot de!inute de a !ionarii prezen!i sau reprezenta!i. .3/ <n a tul onstitutiv se pot stipula erin!e de vorum ,i de ma9oritate mai mari.5 (+. Arti olul 11) va avea urmtorul uprins0Art. 11). .1/ Adunarea general este onvo at de onsiliul de administra!ie" respe tiv de dire torat ori de te ori este ne esar. .*/ Dermenul de $ntrunire nu poate 'i mai mi de 30 de zile de la pu#li area onvo rii $n %onitorul &'i ial al Romniei. .3/ >onvo area se pu#li $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a" ,i $ntr2unul dintre ziarele de larg rspndire din lo alitatea $n are se a'l sediul so iet!ii sau din ea mai apropiat lo alitate. >onvo area va 'i depus la %onitorul &'i ial al Romniei" $n vederea pu#li rii" $n termen de el mult 3 zile de la data adoptrii de

tre onsiliul de administra!ie a de iziei de $ntrunire a adunrii generale. *0 .+/ :a toate a !iunile so iet!ii sunt nominative" onvo area poate 'i ' ut ,i numai prin s risoare re omandat sau" da a tul onstitutiv permite" prin s risoare transmis pe ale ele troni " avnd $n orporat" ata,at sau logi aso iat semntura ele troni e7tins" e7pediat u el pu!in 30 zile $nainte de data !inerii adunrii" la adresa a !ionarului" $ns ris $n registrul a !ionarilor. ; 8im#area adresei nu poate 'i opus so iet!ii" da nu i2a 'ost omuni at $n s ris de a !ionar. .3/ %odurile de onvo are prevzute la alin..+/ nu pot 'i 'olosite da sunt interzise prin a tul onstitutiv al so iet!ii sau prin dispozi!ii legale. .(/ >onvo area va uprinde lo ul ,i data !inerii adunrii" pre um ,i ordinea de zi" u men!ionarea e7pli it a tuturor pro#lemelor are vor 'a e o#ie tul dez#aterilor adunrii. <n azul $n are pe ordinea de zi 'igureaz numirea administratorilor sau a mem#rilor onsiliului de supraveg8ere" $n onvo are se va men!iona lista uprinznd in'orma!ii u privire la numele" lo alitatea de domi iliu ,i ali'i area pro'esional a persoanelor propuse pentru 'un !ia de administrator se a'l la dispozi!ia a !ionarilor" putnd 'i onsultat ,i ompletat de a e,tia. .)/ >nd pe ordinea de zi 'igureaz propuneri pentru modi'i area a tului onstitutiv" onvo area va tre#ui s uprind te7tul integral al propunerilor.5 (3. :up arti olul 11) se introdu dou arti ole noi" art. 11)1 ,i 11)*" u urmtorul uprins0Art. 11)1. .1/ Au dreptul de a ere introdu erea unor noi pun te pe ordinea de zi unul sau mai mul!i a !ionari reprezentnd" individual sau $mpreun" el pu!in 3= din apitalul so ial. .*/ >ererile se $nainteaz onsiliului de administra!ie" respe tiv dire toratului" $n el mult 13 zile de la pu#li area onvo rii" $n vederea pu#li rii ,i adu erii a estora la uno,tin! elorlal!i a !ionari. <n azul $n are pe ordinea de zi 'igureaz numirea administratorilor" respe tiv a mem#rilor onsiliului de supraveg8ere" ,i a !ionarii dores s 'ormuleze propuneri de andidaturi" $n erere vor 'i in luse in'orma!ii u privire la numele" lo alitatea de domi iliu ,i ali'i area pro'esional a persoanelor propuse pentru 'un !iile respe tive. .3/ &rdinea de zi ompletat u pun tele propuse de a !ionari" ulterior onvo rii" tre#uie pu#li at u $ndeplinirea erin!elor prevzute de lege ,i/sau a tul onstitutiv pentru onvo area adunrii generale" u *1 el pu!in 10 zile $naintea adunrii generale" la data men!ionat $n onvo atorul ini!ial. Art. 11)*. .1/ ;itua!iile 'inan iare anuale" raportul anual al onsiliului de administra!ie" respe tiv raportul dire toratului ,i el al onsiliului de supraveg8ere" pre um ,i propunerea u privire la distri#uirea de dividende se pun la dispozi!ia a !ionarilor la sediul so iet!ii" de la data onvo rii adunrii generale. La erere" a !ionarilor li se vor eli#era opii de pe a este do umente. ;umele per epute pentru eli#erarea de opii nu pot dep,i osturile administrative impli ate de 'urnizarea a estora. .*/ <n azul $n are so ietatea de!ine o pagin de Internet

proprie" onvo area" ori e alt pun t adugat pe ordinea de zi la ererea a !ionarilor" $n on'ormitate u art. 11)1" pre um ,i do umentele prevzute la alin. .1/ se pu#li ,i pe pagina de Internet" spre li#erul a es al a !ionarilor. .3/ Cie are a !ionar poate adresa onsiliului de administra!ie" respe tiv dire toratului $ntre#ri $n s ris" re'eritoare la a tivitatea so iet!ii" $naintea datei de des',urare a adunrii generale" urmnd a i se rspunde $n adrul adunrii. <n azul $n are so ietatea de!ine o pagin de Internet proprie" $n lipsa unei dispozi!ii ontrare $n a tul onstitutiv" rspunsul se onsider dat da in'orma!ia soli itat este pu#li at pe pagina de Internet a so iet!ii" la se !iunea E<ntre#ri 're venteF.5 ((. Arti olul 119 va avea urmtorul uprins0Art. 119. .1/ >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul onvoa de $ndat adunarea general" la ererea a !ionarilor" reprezentnd" individual sau $mpreun" el pu!in 3= din apitalul so ial sau o ot mai mi " da $n a tul onstitutiv se prevede ast'el" ,i da ererea uprinde dispozi!ii e intr $n atri#u!iile adunrii. .*/ Adunarea general va 'i onvo at $n termen de el mult 30 de zile ,i se va $ntruni $n termen de el mult (0 de zile de la data primirii ererii. .3/ <n azul $n are onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul nu onvoa adunarea general" instan!a de la sediul so iet!ii" u itarea onsiliului de administra!ie" respe tiv a dire toratului" va putea autoriza onvo area adunrii generale de tre a !ionarii are au 'ormulat ererea. Prin a eea,i $n 8eiere" instan!a ** apro# ordinea de zi" sta#ile,te data de re'erin! prevzut la art. 1*3 alin. .*/" data !inerii adunrii generale ,i" dintre a !ionari" persoana are o va prezida. .+/ >osturile onvo rii adunrii generale" pre um ,i 8eltuielile de 9ude at da instan!a apro# ererea" on'orm alin. .3/" sunt suportate de so ietate.5 (). La arti olul 1*3" alineatele .1/ ,i .*/ vor avea urmtorul uprins0Art. 1*3. .1/ La adunrile generale" a !ionarii are posed a !iuni la purttor au drept de vot numai da le2au depus la lo urile artate prin a tul onstitutiv sau prin $n,tiin!area de onvo are" u el pu!in 10 zile $nainte de adunare. ;e retarul te8ni " desemnat potrivit art. 1*9 alin..3/" va onstata" printr2un pro es2ver#al" depunerea la timp a a !iunilor. A !iunile vor rmne depuse pn dup adunarea general" dar nu vor putea 'i re!inute mai mult de 3 zile de la data a esteia. .*/ >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul va sta#ili o dat de re'erin! pentru a !ionarii $ndrept!i!i s 'ie $n,tiin!a!i ,i s voteze $n adrul adunrii generale" dat e va rmne vala#il ,i $n azul $n are adunarea general este onvo at din nou din auza ne$ntrunirii vorumului. :ata de re'erin! ast'el sta#ilit va 'i ulterioar pu#li rii onvo atorului ,i nu va dep,i (0 de zile $nainte de data la are adunarea general este onvo at pentru prima oar.5 (4. La arti olul 1*3" alineatele .1/" .*/" .3/ ,i .3/ vor avea urmtorul uprins0Art. 1*3. .1/ A !ionarii pot parti ipa ,i vota $n adunarea general prin reprezentare" $n #aza unei $mputerni iri a ordate pentru

respe tiva adunare general. .*/ A !ionarii are nu au apa itate de e7er i!iu" pre um ,i persoanele 9uridi e pot 'i reprezenta!i prin reprezentan!ii lor legali are" la rndul lor" pot da altor persoane $mputerni ire pentru respe tiva adunare general. .3/ Pro urile vor 'i depuse $n original u +4 de ore $nainte de adunare" sau $n termenul prevzut de a tul onstitutiv" su# san !iunea pierderii e7er i!iului dreptului de vot $n a ea adunare. Pro urile vor 'i re!inute de so ietate" ' ndu2se men!iune despre a easta $n pro esul2ver#al. *3 .3/ %em#rii onsiliului de administra!ie" dire torii" respe tiv mem#rii dire toratului ,i ai onsiliului de supraveg8ere ori 'un !ionarii so iet!ii nu pot reprezenta pe a !ionari" su# san !iunea nulit!ii 8otrrii" da " 'r votul a estora" nu s2ar 'i o#!inut ma9oritatea erut.5 (9. La arti olul 1*3" alineatul .+/ se a#rog. )0. Arti olul 1*( va avea urmtorul uprins0Art. 1*(. .1/ A !ionarii are au alitatea de mem#ri ai onsiliului de administra!ie" dire toratului sau onsiliului de supraveg8ere nu pot vota" $n #aza a !iunilor pe are le posed" ni i personal" ni i prin mandatar" des r area gestiunii lor sau o pro#lem $n are persoana sau administra!ia lor ar 'i $n dis u!ie. .*/ Persoanele respe tive pot vota $ns situa!ia 'inan iar anual da nu se poate 'orma ma9oritatea prevzut de lege sau de a tul onstitutiv.5 )1. Arti olul 1*4 va avea urmtorul uprins0Art. 1*4. .1/ :reptul de vot nu poate 'i edat. .*/ &ri e onven!ie prin are a !ionarul se o#lig a e7er ita dreptul de vot $n on'ormitate u instru !iunile date sau propunerile 'ormulate de so ietate sau de persoanele u atri#u!ii de reprezentare este nul.5 )*. La arti olul 1*9" alineatele .1/" .*/ ,i .3/ vor avea urmtorul uprins0Art. 1*9. .1/ <n ziua ,i la ora artate $n onvo are" ,edin!a adunrii se va des 8ide de tre pre,edintele onsiliului de administra!ie" respe tiv al dire toratului" sau de tre a ela are $i !ine lo ul. .*/ Adunarea general va alege" dintre a !ionarii prezen!i" unul pn la trei se retari" are vor veri'i a lista de prezen! a a !ionarilor" indi nd apitalul so ial pe are $l reprezint 'ie are" pro esul2ver#al $nto mit de se retarul te8ni pentru onstatarea numrului a !iunilor depuse ,i $ndeplinirea tuturor 'ormalit!ilor erute de lege ,i de a tul onstitutiv pentru !inerea adunrii generale. .3/ Pre,edintele va putea desemna" dintre anga9a!ii so iet!ii" unul sau mai mul!i se retari te8ni i" are s ia parte la e7e utarea opera!iunilor prevzute la alineatele pre edente.5 *+ )3. La arti olul 1*9" dup alineatul .(/ se introdu e un alineat nou" alin. .)/" u urmtorul uprins0.)/ 1u pot 'i adoptate 8otrri asupra unor pun te de pe ordinea de zi are nu au 'ost pu#li ate $n on'ormitate u dispozi!iile art. 11) ,i 11)1" u e7 ep!ia azului $n are to!i a !ionarii au 'ost prezen!i sau reprezenta!i ,i ni i unul dintre a e,tia nu s2a opus sau nu a ontestat

a east 8otrre.5 )+. La arti olul 130" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ Botul se ret este o#ligatoriu pentru alegerea mem#rilor onsiliului de administra!ie" respe tiv a mem#rilor onsiliului de supraveg8ere ,i a enzorilor/auditorilor interni" pentru revo area lor ,i pentru luarea 8otrrilor re'eritoare la rspunderea mem#rilor organelor de administrare" de ondu ere ,i de ontrol ale so iet!ii.5 )3. La arti olul 131" alineatele .+/ ,i .3/ vor avea urmtorul uprins0.+/ Pentru a 'i opoza#ile ter!ilor" 8otrrile adunrii generale vor 'i depuse $n termen de 13 zile la o'i iul registrului omer!ului" spre a 'i men!ionate $n registru ,i pu#li ate $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a. .3/ La erere" 'ie are a !ionar va 'i in'ormat u privire la rezultatele votului pentru 8otrrile luate $n adrul adunrii generale. :a so ietatea de!ine o pagin de Internet proprie" rezultatele se vor pu#li a ,i pe a east pagin" $n termen de el mult 13 zile de la data adunrii generale.5 )(. La arti olul 13*" alineatele .+/ .)/ vor avea urmtorul uprins0.+/ %em#rii onsiliului de administra!ie" respe tiv ai onsiliului de supraveg8ere nu pot ata a 8otrrea adunrii generale privitoare la revo area lor din 'un !ie. .3/ >ererea se va solu!iona $n ontradi toriu u so ietatea" reprezentat prin onsiliul de administra!ie" respe tiv prin dire torat. .(/ :a 8otrrea este ata at de to!i mem#rii onsiliului de administra!ie" respe tiv ai dire toratului" so ietatea va 'i reprezentat $n 9usti!ie de tre persoana desemnat de pre,edintele instan!ei dintre *3 a !ionarii ei" are va $ndeplini mandatul u are a 'ost $nsr inat" pn e adunarea general" onvo at $n a est s op" va alege alt persoan. .)/ :a 8otrrea este ata at de to!i mem#rii dire toratului" so ietatea va 'i reprezentat $n 9usti!ie de tre onsiliul de supraveg8ere.5 )). Arti olul 13+ va avea urmtorul uprins0Art. 13+. .1/ A !ionarii are nu au votat $n 'avoarea unei 8otrri a adunrii generale au dreptul de a se retrage din so ietate ,i de a soli ita umprarea a !iunilor lor de tre so ietate" numai da respe tiva 8otrre a adunrii generale are a o#ie ta/ s 8im#area o#ie tului prin ipal de a tivitate6 #/ mutarea sediului so iet!ii $n strintate6 / s 8im#area 'ormei so iet!ii6 d/ 'uziunea sau divizarea so iet!ii. .*/ :reptul de retragere poate 'i e7er itat $n termen de 30 de zile de la data pu#li rii 8otrrii adunrii generale $n %onitorul &'i ial al Romniei" $n azurile prevzute la alin. .1/ lit. a/2 /" ,i de la data adoptrii 8otrrii adunrii generale" $n azul prevzut la alin. .1/ lit. d/. .3/ A !ionarii vor depune la sediul so iet!ii" alturi de de lara!ia s ris de retragere" a !iunile pe are le posed sau" dup az" erti'i atele de a !ionar emise potrivit art. 9). .+/ Pre!ul pltit de so ietate pentru a !iunile elui e e7er it

dreptul de retragere va 'i sta#ilit de un e7pert autorizat independent" a valoare medie e rezult din apli area a el pu!in dou metode de evaluare re unos ute de legisla!ia $n vigoare la data evalurii. A7pertul este numit de 9ude torul delegat $n on'ormitate u dispozi!iile art. 34239" la ererea onsiliului de administra!ie. .3/ >osturile de evaluare vor 'i suportate de so ietate.5 )4. Arti olul 133 se a#rog. )9. La arti olul 13(" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 13(. .1/ Gnul sau mai mul!i a !ionari reprezentnd" individual sau $mpreun" el pu!in 10= din apitalul so ial vor putea ere instan!ei s desemneze unul sau mai mul!i e7per!i" $nsr ina!i s analizeze anumite opera!iuni din gestiunea so iet!ii ,i s $nto meas *( un raport" are s le 'ie $nmnat ,i" totodat" predat o'i ial onsiliului de administra!ie" respe tiv dire toratului ,i onsiliului de supraveg8ere" pre um ,i enzorilor sau auditorilor interni ai so iet!ii" dup az" spre a 'i analizat ,i a se propune msuri orespunztoare.5 40. La arti olul 13(" dup alineatul .1/ se introdu e un alineat nou" alin. .11/" u urmtorul uprins0.11/ >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul va in lude raportul $nto mit $n on'ormitate u alin. .1/ pe ordinea de zi a urmtoarei adunri generale a a !ionarilor.5 41. :up arti olul 13( se introdu e un arti ol nou" art. 13(1" u urmtorul uprins0Art. 13(1. A !ionarii tre#uie s $,i e7er ite drepturile u #un redin!" u respe tarea drepturilor ,i a intereselor legitime ale so iet!ii ,i ale elorlal!i a !ionari.5 4*. :up titlul se !iunii a III2a se introdu e titlul su#se !iunii I" u urmtorul uprins0;u#se !iunea I ;istemul unitar5 43. Arti olul 13) va avea urmtorul uprins0Art. 13). .1/ ;o ietatea pe a !iuni este administrat de unul sau mai mul!i administratori" numrul a estora 'iind totdeauna impar. >nd sunt mai mul!i administratori" ei onstituie un onsiliu de administra!ie. .*/ ;o iet!ile pe a !iuni ale ror situa!ii 'inan iare anuale 'a o#ie tul unei o#liga!ii legale de auditare sunt administrate de el pu!in trei administratori. .3/ :ispozi!iile prezentei legi u privire la onsiliul de administra!ie ,i are nu prives sau nu presupun pluralitatea administratorilor se apli administratorului uni $n mod orespunztor.5 *) 4+. :up arti olul 13) se introdu dou arti ole noi" art. 13)1 ,i 13)*" u urmtorul uprins0Art. 13)1. .1/ Administratorii sunt desemna!i de tre adunarea general ordinar a a !ionarilor" u e7 ep!ia primilor administratori" are sunt numi!i prin a tul onstitutiv. .*/ >andida!ii pentru posturile de administrator sunt nominaliza!i de tre mem#rii a tuali ai onsiliului de administra!ie sau de tre a !ionari.

.3/ Pe durata $ndeplinirii mandatului" administratorii nu pot $n 8eia u so ietatea un ontra t de mun . <n azul $n are administratorii au 'ost desemna!i dintre salaria!ii so iet!ii" ontra tul individual de mun este suspendat pe perioada mandatului. .+/ Administratorii pot 'i revo a!i ori nd de tre adunarea general ordinar a a !ionarilor. <n azul $n are revo area survine 'r 9ust auz" administratorul este $ndrept!it la plata unor daune2interese. Art. 13)*. .1/ <n az de va an! a unuia sau a mai multor posturi de administrator" da prin a tul onstitutiv nu se dispune alt'el" onsiliul de administra!ie pro edeaz la numirea unor administratori provizorii pn la $ntrunirea adunrii generale ordinare a a !ionarilor. .*/ :a va an!a prevzut la alin. .1/ determin s derea numrului administratorilor su# minimul legal" administratorii rma,i onvoa de $ndat adunarea general ordinar a a !ionarilor" pentru a ompleta numrul de mem#ri ai onsiliului de administra!ie. .3/ <n azul $n are administratorii nu $,i $ndeplines o#liga!ia de a onvo a adunarea general" ori e parte interesat se poate adresa instan!ei pentru a desemna persoana $nsr inat u onvo area adunrii generale ordinare a a !ionarilor" are s 'a numirile ne esare. .+/ >nd este un singur administrator ,i a esta vrea s renun!e la mandat" el va tre#ui s onvoa e adunarea general ordinar. .3/ <n az de de es sau de imposi#ilitate 'izi de e7er itare a 'un !iei de administrator uni " numirea provizorie se va 'a e de tre enzori" $ns adunarea general ordinar va 'i onvo at de urgen! pentru numirea de'initiv a administratorului. .(/ <n azul $n are so ietatea nu are enzori" ori e a !ionar se poate adresa instan!ei are autorizeaz onvo area adunrii generale de tre a !ionarul are a 'ormulat ererea sau de tre alt a !ionar. Prin a eea,i 8otrre" instan!a apro# ordinea de zi" sta#ile,te data de *4 re'erin! prevzut de art. 1*3 alin. .*/" data !inerii adunrii generale ,i" dintre a !ionari" persoana are o va prezida.5 43. Arti olul 134 se a#rog. 4(. :up arti olul 134 se introdu dou arti ole noi" art. 1341 ,i art. 134*" u urmtorul uprins0Art. 1341. .1/ <n azul $n are $ntr2o so ietate pe a !iuni are lo delegarea atri#u!iilor de ondu ere tre dire tori" on'orm art.1+3" ma9oritatea mem#rilor onsiliului de administra!ie va 'i 'ormat din administratori nee7e utivi. .*/ <n $n!elesul prezentei legi" mem#ri nee7e utivi ai onsiliului de administra!ie sunt ei are nu au 'ost numi!i dire tori" $n on'ormitate u art. 1+3. Art. 134*. .1/ Prin a tul onstitutiv sau prin 8otrre a adunrii generale a a !ionarilor se poate prevedea unul sau mai mul!i mem#ri ai onsiliului de administra!ie tre#uie s 'ie independen!i. .*/ Gn administrator nu este onsiderat independent" $n spe ial da a/ este dire tor al so iet!ii sau al unei so iet!i ontrolate de tre a easta sau a $ndeplinit o ast'el de 'un !ie $n ultimii 3 ani6 #/ este salariat al so iet!ii sau al unei so iet!i ontrolate de tre a easta sau a avut un ast'el de raport de mun $n ultimii 3 ani6 / prime,te sau a primit de la so ietate sau de la o so ietate

ontrolat de a easta o remunera!ie suplimentar sau alte avanta9e" altele de t ele orespunznd alit!ii sale de administrator nee7e utiv6 d/ este sau reprezint un a !ionar semni'i ativ al so iet!ii6 e/ are sau a avut $n ultimul an rela!ii de a'a eri u so ietatea sau u o so ietate ontrolat de a easta" 'ie personal" 'ie a aso iat" a !ionar" administrator" dire tor sau salariat al unei so iet!i are are ast'el de rela!ii u so ietatea6 '/ este sau a 'ost $n ultimii 3 ani aso iat sau salariat al a tualului auditor 'inan iar al so iet!ii sau al unei so iet!i ontrolate6 g/ este dire tor $ntr2o alt so ietate $n are un dire tor al so iet!ii este administrator nee7e utiv6 8/ a 'ost administrator nee7e utiv al so iet!ii mai mult de 3 mandate6 *9 i/ este so!/so!ie sau rud pn la gradul al IB2lea in lusiv u un dire tor al so iet!ii sau u o persoan a'lat $n una dintre situa!iile prevzute la lit. a/28/.5 4). Arti olele 139 ,i 1+0 se a#rog. 44. :up arti olul 1+0 se introdu dou arti ole noi" art. 1+01 ,i 1+0*" u urmtorul uprins0Art. 1+01. .1/ >onsiliul de administra!ie alege dintre mem#rii si un pre,edinte al onsiliului. Prin a tul onstitutiv se poate stipula pre,edintele onsiliului este numit de tre adunarea general ordinar are nume,te onsiliul. .*/ Pre,edintele este numit pentru o durat are nu poate dep,i durata mandatului su de administrator. .3/ Pre,edintele poate 'i revo at ori nd de tre onsiliul de administra!ie. :a pre,edintele a 'ost numit de tre adunarea general" va putea 'i revo at numai de tre a easta. .+/ Pre,edintele oordoneaz a tivitatea onsiliului ,i raporteaz u privire la a easta adunrii generale a a !ionarilor. Al veg8eaz la #una 'un !ionare a organelor so iet!ii. .3/ <n azul $n are pre,edintele se a'l $n imposi#ilitate temporar de a2,i e7er ita atri#u!iile" pe durata strii respe tive de imposi#ilitate onsiliul de administra!ie poate $nsr ina pe un alt administrator u $ndeplinirea 'un !iei de pre,edinte. Art. 1+0*. .1/ >onsiliul de administra!ie poate rea omitete onsultative" 'ormate din el pu!in doi mem#ri ai onsiliului ,i $nsr inate u des',urarea de investiga!ii ,i u ela#orarea de re omandri pentru onsiliu $n domenii pre um auditul" remunerarea administratorilor" dire torilor" enzorilor ,i personalului" sau nominalizarea de andida!i pentru di'eritele posturi de ondu ere. >omitetele vor $nainta onsiliului $n mod regulat rapoarte asupra a tivit!ii lor. .*/ >el pu!in un mem#ru al 'ie rui omitet reat $n temeiul alin..1/ tre#uie s 'ie administrator nee7e utiv independent. >omitetul de audit ,i el de remunerare sunt 'ormate numai din administratori nee7e utivi. >el pu!in un mem#ru al omitetului de audit tre#uie s 30 de!in e7perien! $n apli area prin ipiilor onta#ile sau $n audit 'inan iar. .3/ <n azul so iet!ilor pe a !iuni ale ror situa!ii 'inan iare

anuale 'a o#ie tul unei o#liga!ii legale de auditare 'inan iar" rearea unui omitet de audit $n adrul onsiliului de administra!ie este o#ligatorie.5 49. Arti olul 1+1 va avea urmtorul uprins0Art. 1+1. .1/ >onsiliul de administra!ie se $ntrune,te el pu!in o dat la 3 luni. .*/ Pre,edintele onvoa onsiliul de administra!ie" sta#ile,te ordinea de zi" veg8eaz asupra in'ormrii ade vate a mem#rilor onsiliului u privire la pun tele a'late pe ordinea de zi ,i prezideaz $ntrunirea. .3/ >onsiliul este" de asemenea" onvo at la ererea motivat a el pu!in doi dintre mem#rii si sau a dire torului general. <n a est az" ordinea de zi este sta#ilit de tre autorii ererii. Pre,edintele este o#ligat s dea urs unei ast'el de ereri. .+/ >onvo area pentru $ntrunirea onsiliului de administra!ie va 'i transmis administratorilor u su'i ient timp $nainte de data $ntrunirii" termenul putnd 'i sta#ilit prin de izie a onsiliului de administra!ie. >onvo area va uprinde data" lo ul unde se va !ine ,edin!a ,i ordinea de zi. Asupra pun telor are nu sunt prevzute pe ordinea de zi se pot lua de izii doar $n azuri de urgen!. A tul onstitutiv poate impune ondi!ii mai stri te u privire la aspe tele reglementate $n prezentul alineat. .3/ La 'ie are ,edin! se va $nto mi un pro es2ver#al" are va uprinde numele parti ipan!ilor" ordinea deli#errilor" de iziile luate" numrul de voturi $ntrunite ,i opiniile separate. Pro esul2ver#al este semnat de tre pre,edintele de ,edin! ,i de tre el pu!in un alt administrator.5 90. :up arti olul 1+1 se introdu e un arti ol nou" art. 1+11" u urmtorul uprins0Art. 1+11. :ire torii ,i enzorii sau" dup az" auditorii interni pot 'i onvo a!i la ori e $ntrunire a onsiliului de administra!ie" $ntruniri la are a e,tia sunt o#liga!i s parti ipe. Ai nu au drept de vot" u e7 ep!ia dire torilor are sunt ,i administratori.5 31 91. Arti olul 1+* va avea urmtorul uprins0Art. 1+*. .1/ >onsiliul de administra!ie este $nsr inat u $ndeplinirea tuturor a telor ne esare ,i utile pentru realizarea o#ie tului de a tivitate al so iet!ii" u e7 ep!ia elor rezervate de lege pentru adunarea general a a !ionarilor. .*/ >onsiliul de administra!ie are urmtoarele ompeten!e de #az" are nu pot 'i delegate dire torilora/ sta#ilirea dire !iilor prin ipale de a tivitate ,i de dezvoltare ale so iet!ii6 #/ sta#ilirea sistemului onta#il ,i de ontrol 'inan iar ,i apro#area plani'i rii 'inan iare6 / numirea ,i revo area dire torilor ,i sta#ilirea remunera!iei lor6 d/ supraveg8erea a tivit!ii dire torilor6 e/ pregtirea raportului anual" organizarea adunrii generale a a !ionarilor ,i implementarea 8otrrilor a esteia6 '/ introdu erea ererii pentru des 8iderea pro edurii insolven!ei so iet!ii" potrivit Legii nr. 43/*00( privind pro edura insolven!ei. .3/ :e asemenea" nu pot 'i delegate dire torilor atri#u!iile

primite de tre onsiliul de administra!ie din partea adunrii generale a a !ionarilor" $n on'ormitate u art. 11+.5 9*. Arti olul 1+3 va avea urmtorul uprins0Art. 1+3. .1/ >onsiliul de administra!ie poate delega ondu erea so iet!ii unuia sau mai multor dire tori" numind pe unul dintre ei dire tor general. .*/ :ire torii pot 'i numi!i dintre administratori sau din a'ara onsiliului de administra!ie. .3/ :a prin a tul onstitutiv sau printr2o 8otrre a adunrii generale a a !ionarilor se prevede a est lu ru" pre,edintele onsiliului de administra!ie al so iet!ii poate 'i numit ,i dire tor general. .+/ <n azul so iet!ilor pe a !iuni ale ror situa!ii 'inan iare anuale 'a o#ie tul unei o#liga!ii legale de auditare 'inan iar" delegarea ondu erii so iet!ii $n on'ormitate u alin. .1/ este o#ligatorie. .3/ <n $n!elesul prezentei legi" dire tor al so iet!ii pe a !iuni este numai a ea persoan reia i2au 'ost delegate atri#u!ii de ondu ere a so iet!ii" $n on'ormitate u alin. .1/. &ri e alt persoan" indi'erent de denumirea te8ni a postului o upat $n adrul so iet!ii" este e7 lus 3* de la apli area normelor prezentei legi u privire la dire torii so iet!ii pe a !iuni.5 93. :up arti olul 1+3 se introdu dou arti ole noi" art. 1+31 ,i 1+3*" u urmtorul uprins0Art. 1+31. .1/ :ire torii sunt responsa#ili u luarea tuturor msurilor a'erente ondu erii so iet!ii" $n limitele o#ie tului de a tivitate al so iet!ii ,i u respe tarea ompeten!elor e7 lusive rezervate de lege sau de a tul onstitutiv onsiliului de administra!ie ,i adunrii generale a a !ionarilor. .*/ %odul de organizare a a tivit!ii dire torilor poate 'i sta#ilit prin a tul onstitutiv sau prin de izie a onsiliului de administra!ie. .3/ >onsiliul de administra!ie este $nsr inat u supraveg8erea a tivit!ii dire torilor. &ri e administrator poate soli ita dire torilor in'orma!ii u privire la ondu erea operativ a so iet!ii. :ire torii vor in'orma onsiliul $n mod regulat ,i uprinztor asupra opera!iunilor $ntreprinse ,i a elor avute $n vedere. .+/ :ire torii pot 'i revo a!i ori nd de tre onsiliul de administra!ie. <n azul $n are revo area survine 'r 9ust auz" dire torul $n auz este $ndrept!it la plata unor daune2interese. Art. 1+3*. .1/ >onsiliul de administra!ie reprezint so ietatea $n raport u ter!ii ,i $n 9usti!ie. <n lipsa unei stipula!ii ontrare $n a tul onstitutiv" onsiliul de administra!ie reprezint so ietatea prin pre,edintele su. .*/ Prin a tul onstitutiv" pre,edintele ,i unul sau mai mul!i administratori pot 'i $mputerni i!i s reprezinte so ietatea" a !ionnd $mpreun sau separat. & ast'el de lauz este opoza#il ter!ilor. .3/ Prin a ordul lor unanim" administratorii are reprezint so ietatea doar a !ionnd $mpreun pot $mputerni i pe unul dintre ei s $n 8eie anumite opera!iuni sau tipuri de opera!iuni. .+/ <n azul $n are onsiliul de administra!ie deleag dire torilor atri#u!iile de ondu ere a so iet!ii $n on'ormitate u art. 1+3" puterea de a reprezenta so ietatea apar!ine dire torului general. :ispozi!iile alin. .*/ 2 .+/ se apli dire torilor $n mod orespunztor.

>onsiliul de administra!ie pstreaz $ns atri#u!ia de reprezentare a so iet!ii $n raporturile u dire torii. 33 .3/ >onsiliul de administra!ie $nregistreaz la registrul omer!ului numele persoanelor $mputerni ite s reprezinte so ietatea" men!ionnd da ele a !ioneaz $mpreun sau separat. A estea depun la registrul omer!ului spe imene de semntur.5 9+. Arti olul 1++ se a#rog. 93. :up arti olul 1++ se introdu patru arti ole noi" art. 1++1 1+++" u urmtorul uprins0Art. 1++1. .1/ %em#rii onsiliului de administra!ie $,i vor e7er ita mandatul u loialitate" $n interesul so iet!ii. .*/ Administratorul nu $n al a east o#liga!ie da " $n momentul lurii unei de izii de a'a eri" el este $n mod rezona#il $ndrept!it s onsidere a !ioneaz $n interesul so iet!ii ,i pe #aza unor in'orma!ii ade vate. .3/ <n sensul prezentului arti ol" de izie de a'a eri este ori e de izie de a lua sau de a nu lua anumite msuri u privire la administrarea so iet!ii. .+/ %em#rii onsiliului de administra!ie nu au voie s divulge in'orma!iile on'iden!iale ,i se retele de a'a eri ale so iet!ii" la are au a es $n alitatea lor de administratori. A east o#liga!ie le revine ,i dup $n etarea mandatului de administrator. .3/ >on!inutul ,i durata o#liga!iilor prevzute la alin. .+/ sunt prevzute $n ontra t. Art. 1++*. .1/ Administratorii sunt rspunztori de $ndeplinirea tuturor o#liga!iilor" potrivit prevederilor art. )* ,i )3. .*/ Administratorii rspund 'a! de so ietate pentru pre9udi iile auzate prin a tele $ndeplinite de dire tori sau de personalul $n adrat" nd dauna nu s2ar 'i produs da ei ar 'i e7er itat supraveg8erea impus de $ndatoririle 'un !iei lor. .3/ :ire torii vor $n,tiin!a onsiliul de administra!ie de toate neregulile onstatate u o azia $ndeplinirii atri#u!iilor lor. .+/ Administratorii sunt solidar rspunztori u prede esorii lor imedia!i da " avnd uno,tin! de neregulile svr,ite de a e,tia" nu le omuni enzorilor sau" dup az" auditorilor interni ,i auditorului 'inan iar. 3+ .3/ <n so iet!ile are au mai mul!i administratori" rspunderea pentru a tele svr,ite sau pentru omisiuni nu se $ntinde ,i la administratorii are au ' ut s se onsemneze" $n registrul de iziilor onsiliului de administra!ie" $mpotrivirea lor ,i au $n uno,tin!at despre a easta" $n s ris" pe enzori sau auditorii interni ,i auditorul 'inan iar. Art. 1++3. .1/ Administratorul are are $ntr2o anumit opera!iune" dire t sau indire t" interese ontrare intereselor so iet!ii" tre#uie s $i $n,tiin!eze despre a easta pe eilal!i administratori ,i pe enzori sau auditori interni ,i s nu ia parte la ni i o deli#erare privitoare la a east opera!iune. .*/ A eea,i o#liga!ie o are administratorul $n azul $n are" $ntr2o anumit opera!iune" ,tie sunt interesate so!ul sau so!ia sa" rudele sau a'inii si pn la gradul al IB2lea in lusiv. .3/ :a prevederile a tului onstitutiv nu dispun alt'el"

interdi !iile sta#ilite la alin. .1/ ,i .*/" re'eritoare la parti iparea" la deli#erarea ,i la votul administratorilor" nu sunt apli a#ile $n azul $n are o#ie tul votului $l onstituiea/ o'erirea spre su#s riere" tre un administrator sau tre persoanele men!ionate la alin. .*/" de a !iuni sau o#liga!iuni ale so iet!ii6 #/ a ordarea de tre administrator sau de persoanele men!ionate la alin. .*/ a unui $mprumut sau onstituirea unei garan!ii $n 'avoarea so iet!ii. .+/ Administratorul are nu a respe tat prevederile alin. .1/ ,i .*/ rspunde pentru daunele are au rezultat pentru so ietate. Art. 1+++. .1/ Aste interzis reditarea de tre so ietate a administratorilor a esteia" prin intermediul unor opera!iuni pre uma/ a ordarea de $mprumuturi administratorilor6 #/ a ordarea de avanta9e 'inan iare administratorilor u o azia sau ulterior $n 8eierii de tre so ietate u a e,tia de opera!iuni de livrare de #unuri" prestri de servi ii sau e7e utare de lu rri6 / garantarea" dire t sau indire t" $n tot sau $n parte" a ori ror $mprumuturi a ordate administratorilor" on omitent sau ulterioar a ordrii $mprumutului6 33 d/ garantarea" dire t sau indire t" $n tot sau $n parte" a e7e utrii de tre administratori a ori ror alte o#liga!ii personale ale a estora 'a! de ter!e persoane6 e/ do#ndirea u titlu oneros sau plata" $n tot sau $n parte" a unei rean!e e are drept o#ie t un $mprumut a ordat de o ter! persoan administratorilor ori o alt presta!ie personal a a estora. .*/ Prevederile alin. .1/ sunt apli a#ile ,i opera!iunilor $n are sunt interesa!i so!ul sau so!ia" rudele sau a'inii" pn la gradul al IB2lea in lusiv" ai administratorului6 de asemenea" da opera!iunea prive,te o so ietate ivil sau omer ial la are una dintre persoanele anterior men!ionate este administrator ori de!ine" singur sau $mpreun u una din persoanele sus2men!ionate" o ot de el pu!in *0= din valoarea apitalului so ial su#s ris. .3/ Prevederile alin. .1/ nu se apli a/ $n azul opera!iunilor a ror valoare e7igi#il umulat este in'erioar e 8ivalentului $n lei al sumei de 3.000 de euro6 #/ $n azul $n are opera!iunea este $n 8eiat de so ietate $n ondi!iile e7er itrii urente a a tivit!ii sale" iar lauzele opera!iunii nu sunt mai 'avora#ile persoanelor prevzute la alin. .1/ ,i .*/ de t ele pe are" $n mod o#i,nuit" so ietatea le pra ti 'a! de ter!e persoane.5 9(. Arti olele 1+3 2 1+9 se a#rog. 9). La arti olul 130" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 130. .1/ :a prin a tul onstitutiv nu se dispune alt'el ,i su# rezerva dispozi!iilor art. ++1" su# san !iunea nulit!ii" administratorul va putea" $n nume propriu" s $nstrineze" respe tiv s do#ndeas #unuri tre sau de la so ietate" avnd o valoare de peste 10= din valoarea a tivelor nete ale so iet!ii" numai dup o#!inerea apro#rii adunrii generale e7traordinare" $n ondi!iile prevzute la art.113.5 94. La arti olul 130" dup alineatul .1/ se introdu e un

alineat nou" alin. .11/" u urmtorul uprins0.11/ :a prin a tul onstitutiv nu se dispune alt'el ,i su# rezerva dispozi!iilor art. ++1" su# san !iunea nulit!ii" administratorul va putea" $n nume propriu" s $nstrineze" respe tiv s do#ndeas #unuri 3( pentru sine de la so ietate" numai dup o#!inerea apro#rii adunrii generale e7traordinare" $n ondi!iile prevzute la art. 113.5 99. Arti olul 131 se a#rog. 100. Arti olul 13* va avea urmtorul uprins0Art. 13*. :ire torii sunt rspunztori pentru ne$ndeplinirea $ndatoririlor lor. Prevederile art. 13)1 alin. .3/" ale art. 1++1" 1++*" 1++3" 1+++" 130 ,i ale art. 1331* alin. .+/ se apli dire torilor" $n a elea,i ondi!ii a ,i administratorilor.5 101. :up arti olul 13* se introdu e un arti ol nou" art. 13*1" u urmtorul uprins0Art. 13*1. %i ro$ntreprinderile ,i $ntreprinderile mi i" $n sensul art. + alin. .1/ lit. a/ ,i #/ din Legea nr. 3+(/*00+ privind stimularea $n'iin!rii ,i dezvoltrii $ntreprinderilor mi i ,i mi9lo ii" pot deroga de la prevederile art. 13) alin. .*/" ale art. 1+01 alin. .3/ ,i ale art. 1+3 alin. .+/5 10*. :up arti olul 13* se introdu e titlul su#se !iunii a II2a" u urmtorul uprins0;u#se !iunea a II2a ;istemul dualist5 103. Arti olul 133 va avea urmtorul uprins0Art. 133. .1/ Prin a tul onstitutiv se poate stipula so ietatea pe a !iuni este administrat de un dire torat ,i de un onsiliu de supraveg8ere" $n on'ormitate u prevederile prezentei su#se !iuni. .*/ A tul onstitutiv poate 'i modi'i at $n ursul e7isten!ei so iet!ii prin 8otrre a adunrii generale e7traordinare a a !ionarilor" $n vederea introdu erii sau a eliminrii unei ast'el de prevederi. .3/ Prevederile prezentei legi privitoare la enzori nu sunt apli a#ile so iet!ilor are opteaz pentru sistemul dualist de administrare.5 10+. <n adrul su#se !iunii a II2a" dup arti olul 133 se introdu e paragra'ul A" u urmtorul uprins0A. :ire toratul 3) Art. 1331. .1/ >ondu erea so iet!ii pe a !iuni revine $n e7 lusivitate dire toratului" are $ndepline,te a tele ne esare ,i utile pentru realizarea o#ie tului de a tivitate al so iet!ii" u e7 ep!ia elor rezervate de lege $n sar ina onsiliului de supraveg8ere ,i a adunrii generale a a !ionarilor. .*/ :ire toratul $,i e7er it atri#u!iile su# ontrolul onsiliului de supraveg8ere. .3/ :ire toratul este 'ormat din unul sau mai mul!i mem#ri" numrul a estora 'iind totdeauna impar. .+/ >nd este un singur mem#ru" a esta poart denumirea de dire tor general uni . <n a est az" dispozi!iile art. 13) alin. .3/ se apli $n mod orespunztor. .3/ <n azul so iet!ilor pe a !iuni ale ror situa!ii 'inan iare anuale 'a o#ie tul unei o#liga!ii legale de auditare" dire toratul este

'ormat din el pu!in 3 mem#ri. Art. 133*. .1/ :esemnarea mem#rilor dire toratului revine onsiliului de supraveg8ere" are atri#uie totodat unuia dintre ei 'un !ia de pre,edinte al dire toratului. .*/ A tul onstitutiv determin durata mandatului dire toratului" $n limitele prevzute la art. 1331*. .3/ %em#rii dire toratului nu pot 'i on omitent mem#ri ai onsiliului de supraveg8ere. .+/ %em#rii dire toratului pot 'i revo a!i ori nd de tre onsiliul de supraveg8ere. A tul onstitutiv poate prevedea ei pot 'i revo a!i ,i de tre adunarea general ordinar a a !ionarilor. :a revo area lor survine 'r 9ust auz" mem#rii dire toratului sunt $ndrept!i!i la plata unor daune2interese. .3/ <n az de va an! a unui post de mem#ru al dire toratului" onsiliul de supraveg8ere va pro eda 'r $ntrziere la desemnarea unui nou mem#ru" pe durata rmas pn la e7pirarea mandatului dire toratului. .(/ >u privire la drepturile ,i o#liga!iile mem#rilor dire toratului" arti olele 13)1 alin. .3/" 1++1" 1++* alin. .1/" .+/ ,i .3/" art. 1++3" 1+++ ,i 130 se apli $n mod orespunztor. 34 Art. 1333. .1/ :ire toratul reprezint so ietatea $n raport u ter!ii ,i $n 9usti!ie. .*/ <n lipsa unei stipula!ii ontrare $n a tul onstitutiv" mem#rii dire toratului reprezint so ietatea doar a !ionnd $mpreun. .3/ <n situa!ia $n are mem#rii dire toratului reprezint so ietatea doar a !ionnd $mpreun" prin a ordul lor unanim" a e,tia pot $mputerni i pe unul dintre ei s $n 8eie anumite opera!iuni sau tipuri de opera!iuni. .+/ >onsiliul de supraveg8ere reprezint so ietatea $n raporturile u dire toratul. .3/ :ire toratul $nregistreaz la registrul omer!ului numele persoanelor $mputerni ite s reprezinte so ietatea" men!ionnd da ele a !ioneaz $mpreun sau separat. A estea vor depune la registrul omer!ului spe imene de semntur. Art. 133+. .1/ >el pu!in o dat la trei luni" dire toratul prezint un raport s ris onsiliului de supraveg8ere u privire la ondu erea so iet!ii" u privire la a tivitatea a esteia ,i la posi#ila sa evolu!ie. .*/ Pe lng in'ormarea periodi prevzut la alin. .1/" dire toratul omuni $n timp util onsiliului de supraveg8ere ori e in'orma!ie u privire la evenimentele e ar putea avea o in'luen! semni'i ativ asupra situa!iei so iet!ii. .3/ >onsiliul de supraveg8ere poate soli ita dire toratului ori e in'orma!ii pe are le onsider ne esare pentru e7er itarea atri#u!iilor sale de ontrol ,i poate e'e tua veri'i ri ,i investiga!ii orespunztoare. .+/ Cie are mem#ru al onsiliului de supraveg8ere are a es la in'orma!iile transmise onsiliului. Art. 1333. .1/ :ire toratul $nainteaz onsiliului de supraveg8ere situa!iile 'inan iare anuale ,i raportul su anual" imediat dup ela#orarea a estora. .*/ Dotodat" dire toratul $nainteaz onsiliului de supraveg8ere propunerea sa detaliat u privire la distri#uirea pro'itului rezultat din

#ilan!ul e7er i!iului 'inan iar" pe are inten!ioneaz s o prezinte adunrii generale. .3/ :ispozi!iile art. 133+ alin. .+/ se apli $n mod orespunztor.5 39 103. <n adrul su#se !iunii a II2a" dup arti olul 1333 se introdu e paragra'ul I" u urmtorul uprins0I. >onsiliul de supraveg8ere Art. 133(. .1/ %em#rii onsiliului de supraveg8ere sunt numi!i de tre adunarea general a a !ionarilor" u e7 ep!ia primilor mem#ri" are sunt numi!i prin a tul onstitutiv. .*/ >andida!ii pentru posturile de mem#ru $n onsiliul de supraveg8ere sunt nominaliza!i de tre mem#rii e7isten!i ai onsiliului sau de tre a !ionari. .3/ 1umrul mem#rilor onsiliului de supraveg8ere este sta#ilit prin a tul onstitutiv. A esta nu poate 'i mai mi de 3 ,i ni i mai mare de 11. .+/ %em#rii onsiliului de supraveg8ere pot 'i revo a!i ori nd de adunarea general a a !ionarilor" u o ma9oritate de el pu!in dou treimi din voturile a !ionarilor prezen!i. .3/ >onsiliul de supraveg8ere alege dintre mem#rii si un pre,edinte al onsiliului. Art. 133). .1/ <n azul va an!ei unui post de mem#ru $n onsiliul de supraveg8ere" onsiliul poate pro eda la numirea unui mem#ru provizoriu" pn la $ntrunirea adunrii generale. .*/ :a va an!a men!ionat la alin. .1/ determin s derea numrului mem#rilor onsiliului de supraveg8ere su# minimul legal" dire toratul tre#uie s onvoa e 'r $ntrziere adunarea general pentru ompletarea lo urilor va ante. .3/ <n azul $n are dire toratul nu $,i $ndepline,te o#liga!ia de a onvo a adunarea general $n on'ormitate u alin. .*/" ori e parte interesat se poate adresa instan!ei pentru a desemna persoana $nsr inat u onvo area adunrii generale ordinare a a !ionarilor" are s 'a numirile ne esare. Art. 1334. .1/ %em#rii onsiliului de supraveg8ere nu pot 'i on omitent mem#ri ai dire toratului. :e asemenea" ei nu pot umula alitatea de mem#ru $n onsiliul de supraveg8ere u ea de salariat al so iet!ii. .*/ Prin a tul onstitutiv sau prin 8otrre a adunrii generale a a !ionarilor" se pot sta#ili ondi!ii spe i'i e de pro'esionalism ,i independen! pentru mem#rii onsiliului de supraveg8ere. <n apre ierea +0 independen!ei unui mem#ru al onsiliului de supraveg8ere tre#uie respe tate el pu!in riteriile reglementate la art. 134J alin. .*/. .3/ >u privire la drepturile ,i o#liga!iile mem#rilor onsiliului de supraveg8ere" dispozi!iile art. 1++1" 1++J alin. .1/ ,i .3/" ale art. 1++3" 1+++ ,i 130 se apli $n mod orespunztor. Art. 1339. .1/ >onsiliul de supraveg8ere are urmtoarele atri#u!ii prin ipalea/ e7er it ontrolul permanent asupra ondu erii so iet!ii de tre dire torat6 #/ nume,te ,i revo mem#rii dire toratului6

/ veri'i on'ormitatea u legea" u a tul onstitutiv ,i u 8otrrile adunrii generale a opera!iunilor de ondu ere a so iet!ii6 d/ raporteaz el pu!in o dat pe an adunrii generale a a !ionarilor u privire la a tivitatea de supraveg8ere des',urat. .*/ <n azuri e7 ep!ionale" nd interesul so iet!ii o ere" onsiliul de supraveg8ere poate onvo a adunarea general a a !ionarilor. .3/ >onsiliului de supraveg8ere nu $i pot 'i trans'erate atri#u!ii de ondu ere a so iet!ii. >u toate a estea" $n a tul onstitutiv se poate prevedea anumite tipuri de opera!iuni nu pot 'i e'e tuate de t u a ordul onsiliului. <n azul $n are onsiliul nu $,i d a ordul pentru o ast'el de opera!iune" dire toratul poate ere a ordul adunrii generale ordinare. Hotrrea adunrii generale u privire la un asemenea a ord este dat u o ma9oritate de trei ptrimi din voturile a !ionarilor prezen!i. A tul onstitutiv nu poate sta#ili o alt ma9oritate ,i ni i stipula alte ondi!ii. Art. 13310. .1/ >onsiliul de supraveg8ere poate rea omitete onsultative" 'ormate din el pu!in doi mem#ri ai onsiliului ,i $nsr inate u des',urarea de investiga!ii ,i u ela#orarea de re omandri pentru onsiliu" $n domenii pre um auditul" remunerarea mem#rilor dire toratului ,i ai onsiliului de supraveg8ere ,i a personalului" sau nominalizarea de andida!i pentru di'eritele posturi de ondu ere. >omitetele vor $nainta onsiliului $n mod regulat rapoarte asupra a tivit!ii lor. +1 .*/ Pre,edintele dire toratului poate 'i numit mem#ru $n omitetul de nominalizare reat de onsiliul de supraveg8ere" 'r a prin a easta s do#ndeas alitatea de mem#ru $n onsiliu. .3/ >el pu!in un mem#ru al 'ie rui omitet reat $n temeiul alin. .1/ tre#uie s 'ie mem#ru independent al onsiliului de supraveg8ere. >el pu!in un mem#ru al omitetului de audit tre#uie s de!in e7perien! relevant $n apli area prin ipiilor onta#ile sau $n audit 'inan iar. .+/ <n azul so iet!ilor pe a !iuni ale ror situa!ii 'inan iare anuale 'a o#ie tul unei o#liga!ii legale de auditare 'inan iar" rearea unui omitet de audit $n adrul onsiliului de supraveg8ere este o#ligatorie. Art. 13311. .1/ >onsiliul de supraveg8ere se $ntrune,te el pu!in o dat la trei luni. Pre,edintele onvoa onsiliul de supraveg8ere ,i prezideaz $ntrunirea. .*/ :e asemenea" onsiliul de supraveg8ere este onvo at $n ori e moment la ererea motivat a el pu!in doi dintre mem#rii onsiliului sau ai dire toratului. >onsiliul se va $ntruni $n el mult 13 zile de la onvo are. .3/ :a pre,edintele nu d urs ererii de onvo are a onsiliului $n on'ormitate u dispozi!iile alin. .*/" autorii ererii pot onvo a ei $n,i,i onsiliul" sta#ilind ordinea de zi a ,edin!ei. .+/ %em#rii dire toratului pot 'i onvo a!i la $ntrunirile onsiliului de supraveg8ere. Ai nu au drept de vot $n onsiliu. .3/ La 'ie are ,edin! se va $nto mi un pro es2ver#al" are va uprinde numele parti ipan!ilor" ordinea de zi" ordinea deli#errilor" de iziile luate" numrul de voturi $ntrunite ,i opiniile separate.

Pro esul2ver#al este semnat de tre pre,edintele de ,edin! ,i de tre el pu!in un alt mem#ru prezent al onsiliului.5 10(. :up arti olul 13311 se introdu e titlul su#se !iunii a III2a" u urmtorul uprins0;u#se !iunea a III2a :ispozi!ii omune pentru sistemul unitar ,i sistemul dualist5 +* 10). :up titlul su#se !iunii a III2a se introdu 13 arti ole noi" art. 1331* 133*+" u urmtorul uprins0Art. 1331*. .1/ :urata mandatului administratorilor" respe tiv al mem#rilor dire toratului ,i ai onsiliului de supraveg8ere este sta#ilit prin a tul onstitutiv" ea neputnd dep,i + ani. Ai sunt reeligi#ili" nd prin a tul onstitutiv nu se dispune alt'el. .*/ :urata mandatului primilor mem#ri ai onsiliului de administra!ie" respe tiv al primilor mem#ri ai onsiliului de supraveg8ere nu poate dep,i * ani. .3/ Pentru a numirea unui administrator" respe tiv a unui mem#ru al dire toratului sau al onsiliului de supraveg8ere s 'ie vala#il din pun t de vedere 9uridi " persoana numit tre#uie s o a epte $n mod e7pres. .+/ Persoana numit $ntr2una dintre 'un !iile prevzute la alin. .3/ tre#uie s $n 8eie o asigurare pentru rspundere pro'esional. Art. 13313. .1/ :ire torii so iet!ii pe a !iuni" $n sistemul unitar" respe tiv mem#rii dire toratului" $n sistemul dualist" sunt persoane 'izi e. .*/ & persoan 9uridi poate 'i numit administrator sau mem#ru al onsiliului de supraveg8ere al unei so iet!i pe a !iuni. &dat u a east numire" persoana 9uridi este o#ligat s2,i desemneze un reprezentant permanent" persoan 'izi . A esta este supus a elora,i ondi!ii ,i o#liga!ii ,i are a eea,i rspundere ivil ,i penal a ,i un administrator sau mem#ru al onsiliului de supraveg8ere" persoan 'izi " e a !ioneaz $n nume propriu" 'r a prin a easta persoana 9uridi pe are o reprezint s 'ie e7onerat de rspundere sau s i se mi ,oreze rspunderea solidar. >nd persoana 9uridi $,i revo reprezentantul" ea are o#liga!ia s numeas " $n a ela,i timp" un $nlo uitor. Art. 1331+. Persoanele are" potrivit prezentei legi" nu pot 'i 'ondatori nu pot 'i ni i administratori" dire tori" mem#ri ai dire toratului sau ai onsiliului de supraveg8ere. Art. 13313. :ire torii unei so iet!i pe a !iuni" $n sistemul unitar" ,i mem#rii dire toratului" $n sistemul dualist" nu vor putea 'i" 'r autorizarea onsiliului de administra!ie" respe tiv a onsiliului de +3 supraveg8ere" dire tori" administratori" mem#ri ai dire toratului sau ai onsiliului de supraveg8ere" enzori sau" dup az" auditori interni ori aso ia!i u rspundere nelimitat" $n alte so iet!i on urente sau avnd a ela,i o#ie t de a tivitate" ni i e7er ita a ela,i omer! sau altul on urent" pe ont propriu sau al altei persoane" su# pedeapsa revo rii ,i rspunderii pentru daune. Art. 1331(. .1/ & persoan 'izi poate e7er ita on omitent el mult 3 mandate de administrator ,i/sau de mem#ru al onsiliului de supraveg8ere $n so iet!i pe a !iuni al ror sediu se a'l pe teritoriul

Romniei. A east prevedere se apli $n a eea,i msur persoanei 'izi e administrator sau mem#ru al onsiliului de supraveg8ere" t ,i persoanei 'izi e reprezentant permanent al unei persoane 9uridi e administrator sau mem#ru al onsiliului de supraveg8ere. .*/ Interdi !ia prevzut la alin. .1/ nu se re'er la azurile nd el ales $n onsiliul de administra!ie sau $n onsiliul de supraveg8ere este proprietar al el pu!in unei ptrimi din totalul a !iunilor so iet!ii sau este mem#ru $n onsiliul de administra!ie sau $n onsiliul de supraveg8ere al unei so iet!i pe a !iuni e de!ine ptrimea artat. .3/ Persoana are $n al prevederile prezentului arti ol este o#ligat s demisioneze din 'un !iile de mem#ru al onsiliului de administra!ie sau al onsiliului de supraveg8ere are dep,es numrul ma7im de mandate prevzute la alin. .1/" $n termen de o lun de la data apari!iei situa!iei de in ompati#ilitate. La e7pirarea a estei perioade" el va pierde mandatul o#!inut prin dep,irea numrului legal de mandate" $n ordinea ronologi a numirilor" ,i va 'i o#ligat la restituirea remunera!iei ,i a altor #ene'i ii primite tre so ietatea $n are a e7er itat a est mandat. :eli#errile ,i de iziile la are el a luat parte $n e7er itarea mandatului respe tiv rmn vala#ile. Art. 1331). <nainte de a 'i numit dire tor sau administrator" respe tiv mem#ru al dire toratului sau al onsiliului de supraveg8ere $ntr2o so ietate pe a !iuni" persoana nominalizat va adu e la uno,tin! organului so iet!ii $nsr inat u numirea sa u privire la aspe te relevante prevzute la art. 13313 ,i 1331(. ++ Art. 13314. .1/ Remunera!ia mem#rilor onsiliului de administra!ie sau ai onsiliului de supraveg8ere este sta#ilit prin a tul onstitutiv sau prin 8otrre a adunrii generale a a !ionarilor. .*/ Remunera!ia suplimentar a mem#rilor onsiliului de administra!ie sau ai onsiliului de supraveg8ere $nsr ina!i u 'un !ii spe i'i e $n adrul organului respe tiv" pre um ,i remunera!ia dire torilor" $n sistemul unitar" ori a mem#rilor dire toratului" $n sistemul dualist" sunt sta#ilite de tre onsiliul de administra!ie" respe tiv de tre onsiliul de supraveg8ere. A tul onstitutiv sau adunarea general a a !ionarilor 'i7eaz limitele generale ale tuturor remunera!iilor a ordate $n a est 'el. .3/ &ri e alte avanta9e pot 'i a ordate numai $n on'ormitate u alin. .1/ ,i .*/. .+/ Adunarea general" respe tiv onsiliul de administra!ie sau onsiliul de supraveg8ere ,i" da este azul" omitetul de remunerare se vor asigura" la sta#ilirea remunera!iilor sau a altor avanta9e" a estea sunt 9usti'i ate $n raport u $ndatoririle spe i'i e ale persoanelor respe tive ,i u situa!ia e onomi a so iet!ii. Art. 13319. >onsiliul de administra!ie va soli ita o'i iului registrului omer!ului $nregistrarea numirii dire torilor" pre um ,i a ori rei s 8im#ri $n persoana administratorilor sau dire torilor" ,i pu#li area a estor date $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a. A eea,i o#liga!ie revine dire toratului u privire la $nregistrarea primilor mem#ri ai dire toratului ,i a ori rei s 8im#ri $n persoana mem#rilor dire toratului sau a mem#rilor onsiliului de supraveg8ere. Art. 133*0. .1/ Pentru validitatea de iziilor onsiliului de administra!ie" ale dire toratului sau ale onsiliului de supraveg8ere este

ne esar prezen!a a el pu!in 9umtate din numrul mem#rilor 'ie ruia dintre a este organe" da prin a tul onstitutiv nu se prevede un numr mai mare. .*/ :e iziile $n adrul onsiliului de administra!ie" al dire toratului sau al onsiliului de supraveg8ere se iau u votul ma9orit!ii mem#rilor prezen!i. :e iziile u privire la numirea sau revo area pre,edin!ilor a estor organe se iau u votul ma9orit!ii mem#rilor onsiliului. +3 .3/ %em#rii onsiliului de administra!ie" ai dire toratului sau ai onsiliului de supraveg8ere pot 'i reprezenta!i la $ntrunirile organului respe tiv doar de tre al!i mem#ri ai si. Gn mem#ru prezent poate reprezenta un singur mem#ru a#sent. .+/ A tul onstitutiv poate dispune parti iparea la reuniunile onsiliului de administra!ie" ale dire toratului sau ale onsiliului de supraveg8ere poate avea lo ,i prin intermediul mi9loa elor de omuni are la distan!" pre iznd 'elul a estora. Dotodat" a tul onstitutiv poate limita 'elul de iziilor are pot 'i luate $n a este ondi!ii ,i poate prevedea un drept de a se opune la o ast'el de pro edur $n 'avoarea unui numr determinat de mem#ri ai organului respe tiv. .3/ %i9loa ele de omuni are la distan! prevzute la alin. .+/ tre#uie s $ntruneas ondi!iile te8ni e ne esare pentru identi'i area parti ipan!ilor" parti iparea e'e tiv a a estora la ,edin!a onsiliului ,i retransmiterea deli#errilor $n mod ontinuu. .(/ :a a tul onstitutiv nu dispune alt'el" pre,edintele onsiliului de administra!ie sau al onsiliului de supraveg8ere va avea votul de isiv $n az de paritate a voturilor. 1u poate avea vot de isiv pre,edintele onsiliului de administra!ie are este" $n a ela,i timp" dire tor al so iet!ii. .)/ :a pre,edintele $n 'un !ie al onsiliului de administra!ie" al dire toratului sau al onsiliului de supraveg8ere nu poate sau $i este interzis s parti ipe la vot $n adrul organului respe tiv" eilal!i mem#ri vor putea alege un pre,edinte de ,edin!" avnd a elea,i drepturi a pre,edintele $n 'un !ie. .4/ <n az de paritate de voturi ,i da pre,edintele nu #ene'i iaz de vot de isiv" propunerea supus votului se onsider respins. Art. 133*1. .1/ A tul onstitutiv poate dispune " $n azuri e7 ep!ionale" 9usti'i ate prin urgen!a situa!iei ,i prin interesul so iet!ii" de iziile onsiliului de administra!ie sau ale dire toratului pot 'i luate prin votul unanim e7primat $n s ris al mem#rilor" 'r a mai 'i ne esar o $ntrunire a respe tivului organ. .*/ 1u se poate re urge la pro edura prevzut la alin. .1/ $n azul de iziilor onsiliului de administra!ie sau ale dire toratului re'eritoare la situa!iile 'inan iare anuale sau la apitalul autorizat. +( Art. 133**. >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul va putea s $n 8eie a te 9uridi e $n numele ,i $n ontul so iet!ii" prin are s do#ndeas #unuri pentru so ietate sau s $nstrineze" s $n 8irieze" s s 8im#e sau s onstituie $n garan!ie #unuri a'late $n patrimoniul so iet!ii" a ror valoare dep,e,te 9umtate din valoarea onta#il a a tivelor so iet!ii la data $n 8eierii a tului 9uridi " numai u apro#area

adunrii generale a a !ionarilor" dat $n ondi!iile prevzute la art. 113. Art. 133*3. :ire torii ,i mem#rii onsiliului de administra!ie" respe tiv mem#rii dire toratului ,i ei ai onsiliului de supraveg8ere sunt o#liga!i s parti ipe la adunrile generale ale a !ionarilor. Art. 133*+. .1/ :a onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul onstat " $n urma unor pierderi" sta#ilite prin situa!iile 'inan iare anuale apro#ate on'orm legii" a tivul net al so iet!ii" determinat a di'eren! $ntre totalul a tivelor ,i totalul datoriilor a esteia" s2a diminuat la mai pu!in de 9umtate din valoarea apitalului so ial su#s ris" va onvo a de $ndat adunarea general e7traordinar" pentru a de ide da so ietatea tre#uie s 'ie dizolvat. .*/ Prin a tul onstitutiv se poate sta#ili a adunarea general e7traordinar s 'ie onvo at 8iar ,i $n azul unei diminuri a a tivului net mai pu!in semni'i ative de t ea prevzut la alin. .1/" sta#ilindu2se a est nivel minim al a tivului net prin raportare la apitalul so ial su#s ris. .3/ >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul va prezenta adunrii generale $ntrunite potrivit alin. .1/ un raport u privire la situa!ia patrimonial a so iet!ii" $nso!it de o#serva!ii ale enzorilor sau" dup az" ale auditorilor interni. A est raport tre#uie depus la sediul so iet!ii u el pu!in o sptmn $nainte de data adunrii generale" pentru a putea 'i onsultat de ori e a !ionar interesat. <n adrul adunrii" onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul $i va in'orma pe a !ionari u privire la ori e 'apte relevante survenite dup reda tarea raportului s ris. .+/ :a adunarea general e7traordinar nu 8otr,te dizolvarea so iet!ii" atun i so ietatea este o#ligat a" el trziu pn la $n 8eierea e7er i!iului 'inan iar ulterior elui $n are au 'ost onstatate pierderile ,i su# rezerva dispozi!iilor art. 10" s pro edeze la redu erea apitalului so ial u un uantum el pu!in egal a eluia al pierderilor are +) nu au putut 'i a operite din rezerve" da $n a est interval a tivul net al so iet!ii nu a 'ost re onstituit pn la nivelul unei valori el pu!in egale u 9umtate din apitalul so ial. .3/ <n azul ne$ntrunirii adunrii generale $n on'ormitate u alin. .1/" sau da adunarea general nu a putut deli#era vala#il ni i $n a doua onvo are" ori e persoan interesat se poate adresa instan!ei pentru a ere dizolvarea so iet!ii. :izolvarea poate 'i erut ,i $n azul $n are o#liga!ia impus so iet!ii potrivit alin. .+/ nu este respe tat. <n ori are din a este azuri" instan!a poate a orda so iet!ii un termen e nu poate dep,i ( luni pentru regularizarea situa!iei. ;o ietatea nu va 'i dizolvat da re onstituirea a tivului net pn la nivelul unei valori el pu!in egale u 9umtate din apitalul so ial are lo pn $n momentul rmnerii irevo a#ile a 8otrrii 9ude tore,ti de dizolvare.5 104. Arti olul 13+ se a#rog. 109. Arti olul 133 va avea urmtorul uprins0Art. 133. .1/ A !iunea $n rspundere ontra 'ondatorilor" administratorilor" dire torilor" respe tiv a mem#rilor dire toratului ,i onsiliului de supraveg8ere" pre um ,i a enzorilor sau auditorilor 'inan iari" pentru daune auzate so iet!ii de a e,tia prin $n l area $ndatoririlor lor 'a! de so ietate" apar!ine adunrii generale" are va de ide u ma9oritatea prevzut la art. 11*.

.*/ Adunarea desemneaz u a eea,i ma9oritate persoana $nsr inat s e7er ite a !iunea $n 9usti!ie. .3/ >nd adunarea general de ide u privire la situa!ia 'inan iar anual" poate lua o 8otrre re'eritoare la rspunderea administratorilor sau dire torilor" respe tiv a mem#rilor dire toratului ,i onsiliului de supraveg8ere 8iar da a east pro#lem nu 'igureaz pe ordinea de zi. .+/ :a adunarea de ide s porneas a !iune $n rspundere ontra administratorilor" respe tiv a mem#rilor dire toratului" mandatul a estora $n eteaz de drept de la data adoptrii 8otrrii ,i adunarea" respe tiv onsiliul de supraveg8ere va pro eda la $nlo uirea lor. .3/ :a a !iunea se porne,te $mpotriva dire torilor" a e,tia sunt suspenda!i de drept din 'un !ie pn la rmnerea irevo a#il a 8otrrii. .(/ :a adunarea de ide s porneas a !iune $n rspundere ontra mem#rilor onsiliului de supraveg8ere u ma9oritatea prevzut +4 la art. 113 alin..1/" mandatul mem#rilor respe tivi ai onsiliului $n eteaz de drept. Adunarea va pro eda la $nlo uirea lor. .)/ A !iunea $n rspundere $mpotriva mem#rilor dire toratului poate 'i e7er itat ,i de tre onsiliul de supraveg8ere" $n urma unei de izii a onsiliului $nsu,i. :a de izia este luat u o ma9oritate de dou treimi din numrul total de mem#ri ai onsiliului" mandatul mem#rilor respe tivi ai dire toratului $n eteaz de drept" onsiliul de supraveg8ere pro ednd la $nlo uirea lor.5 110. :up arti olul 133 se introdu e un arti ol nou" art. 1331" u urmtorul uprins0Art. 1331. .1/ :a adunarea general nu introdu e a !iunea $n rspundere prevzut la art. 133 ,i ni i nu d urs propunerii unuia sau mai multor a !ionari de a ini!ia o asemenea a !iune" a !ionarii reprezentnd" individual sau $mpreun" el pu!in 3= din apitalul so ial au dreptul de a introdu e o a !iune $n despgu#iri" $n nume propriu" dar $n ontul so iet!ii" $mpotriva ori rei persoane prevzute la art. 133 alin. .1/. .*/ Persoanele are e7er it dreptul prevzut la alin. .1/ tre#uie s 'i avut de9a alitatea de a !ionar la data la are a 'ost dez#tut $n adrul adunrii generale pro#lema introdu erii a !iunii $n rspundere. .3/ >8eltuielile de 9ude at vor 'i suportate de a !ionarii are au introdus a !iunea. <n az de admitere" a !ionarii au dreptul la ram#ursarea" de tre so ietate" a sumelor avansate u a est titlu. .+/ :up rmnerea irevo a#il a 8otrrii instan!ei de admitere a a !iunii prevzute la alin. .1/" adunarea general a a !ionarilor" respe tiv onsiliul de supraveg8ere va putea de ide $n etarea mandatului administratorilor" dire torilor ,i mem#rilor onsiliului de supraveg8ere" respe tiv a mem#rilor dire toratului ,i $nlo uirea a estora.5 111. Arti olele 13( 134 se a#rog. 11*. La arti olul 139" alineatul .3/ se a#rog. 113. La arti olul 1(0" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 1(0. .1/ ;itua!iile 'inan iare ale so iet!ilor omer iale supuse o#liga!iei legale de auditare vor 'i auditate de tre auditori +9 'inan iari 2 persoane 'izi e sau persoane 9uridi e 2" $n ondi!iile

prevzute de lege.5 11+. La arti olul 1(0" dup alineatul .1/ se introdu dou alineate noi" alin. .11/ ,i .1*/ " u urmtorul uprins0.11/ ;o iet!ile pe a !iuni are opteaz" $n temeiul art. 133" pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului 'inan iar. .1*/ ;o iet!ile omer iale ale ror situa!ii 'inan iare anuale sunt supuse auditului 'inan iar" potrivit legii sau de iziei aso ia!ilor/a !ionarilor nu vor apli a prevederile art. 139 alin. .1/.5 113. La arti olul 1(0" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ ;o iet!ile omer iale ale ror situa!ii 'inan iare anuale sunt supuse auditului 'inan iar" potrivit legii sau de iziei a !ionarilor" vor organiza auditul intern potrivit normelor ela#orate de >amera Auditorilor Cinan iari din Romnia.5 11(. :up arti olul 1(0 se introdu e un arti ol nou" art. 1(01" u urmtorul uprins0Art. 1(01. >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul $nregistreaz la registrul omer!ului ori e s 8im#are a persoanelor enzorilor" respe tiv auditorului intern ,i auditorului 'inan iar.5 11). La arti olul 1(1" litera / a alineatului .*/ va avea urmtorul uprins0 / persoanele rora le este interzis 'un !ia de mem#ru al onsiliului de administra!ie" respe tiv al onsiliului de supraveg8ere ,i dire toratului" $n temeiul art. 13+1+65 114. La arti olul 1(3" alineatele .1/" .*/ ,i .3/ vor avea urmtorul uprins0Art. 1(3. .1/ >enzorii sau" dup az" auditorii interni sunt o#liga!i s supraveg8eze gestiunea so iet!ii" s veri'i e da situa!iile 'inan iare sunt legal $nto mite ,i $n on ordan! u registrele" da a estea din urm sunt !inute regulat ,i da evaluarea elementelor patrimoniale s2a ' ut on'orm regulilor sta#ilite pentru $nto mirea ,i prezentarea situa!iilor 'inan iare. 30 .*/ :espre toate a estea" pre um ,i asupra propunerilor pe are le vor onsidera ne esare u privire la situa!iile 'inan iare ,i repartizarea pro'itului" enzorii vor prezenta adunrii generale un raport amnun!it. %odalitatea ,i pro edura de raportare a auditorilor interni vor 'i sta#ilite prin a tul onstitutiv" potrivit reglementrii pro'esiei. .3/ >enzorii sau" dup az" auditorii interni vor adu e la uno,tin!a mem#rilor onsiliului de administra!ie neregulile $n administra!ie ,i $n l rile dispozi!iilor legale ,i ale prevederilor a tului onstitutiv pe are le onstat" iar azurile mai importante le vor adu e la uno,tin! adunrii generale.5 119. La arti olul 1(3" alineatul .+/ se a#rog. 1*0. La arti olul 1(+" alineatul .*/ se a#rog. 1*1. :up arti olul 1(+ se introdu e un arti ol nou" art. 1(+1" u urmtorul uprins0Art. 1(+1. .1/ &ri e a !ionar are dreptul s re lame enzorilor 'aptele despre are rede tre#uie enzurate" iar a e,tia le vor avea $n vedere la $nto mirea raportului tre adunarea general. .*/ <n azul $n are re lama!ia este ' ut de a !ionari reprezentnd" individual sau $mpreun" el pu!in 3= din apitalul so ial

sau o ot mai mi " da a tul onstitutiv prevede ast'el" enzorii sunt o#liga!i s o veri'i e. :a vor apre ia re lama!ia este $ntemeiat ,i urgent" sunt o#liga!i s onvoa e imediat adunarea general ,i s prezinte a esteia o#serva!iile lor. <n az ontrar" ei tre#uie s pun $n dis u!ie re lama!ia la prima adunare. Adunarea tre#uie s ia o 8otrre asupra elor re lamate. .3/ <n azul so iet!ilor $n are au 'ost desemna!i auditori interni" potrivit legii" ori e a !ionar are dreptul s re lame a estora 'aptele despre are red tre#uie veri'i ate. Auditorii interni le vor avea $n vedere la $nto mirea raportului tre onsiliul de administra!ie" respe tiv onsiliul de supraveg8ere. <n azul $n are re lama!ia este ' ut de a !ionari reprezentnd" individual sau $mpreun" el pu!in 3= din apitalul so ial sau o ot mai mi " da a tul onstitutiv prevede ast'el" auditorii interni sunt o#liga!i s veri'i e 'aptele re lamate" iar $n azul $n are sunt on'irmate" 'iind onsemnate $ntr2un raport e va 'i omuni at onsiliului de administra!ie" respe tiv onsiliului de 31 supraveg8ere" ,i pus la dispozi!ia adunrii generale6 $n a est az" onsiliul de administra!ie" respe tiv onsiliul de supraveg8ere este o#ligat s onvoa e adunarea general.5 1**. La arti olul 1()" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 1(). .1/ Baloarea nominal a unei o#liga!iuni nu poate 'i mai mi de *"3 lei.5 1*3. Arti olele 1(4 ,i 1(9 se a#rog. 1*+. La arti olul 1)0" alineatul .3/ va avea urmtorul uprins0.3/ Ditlurile o#liga!iunilor tre#uie s uprind datele prevzute $n legisla!ia pie!ei de apital.5 1*3. La arti olul 1)1" alineatul .3/ va avea urmtorul uprins0.3/ :e!intorii de o#liga!iuni vor putea 'i reprezenta!i prin mandatari" al!ii de t administratorii" dire torii" respe tiv mem#rii dire toratului" ai onsiliului de supraveg8ere ori enzorii sau 'un !ionarii so iet!ii.5 1*(. La arti olul 1))" literele a/" /" e/ ,i '/ ale alineatului .1/ vor avea urmtorul uprins 0a/ un registru al a !ionarilor are s arate" dup az" numele ,i prenumele" odul numeri personal" denumirea" domi iliul sau sediul a !ionarilor u a !iuni nominative" pre um ,i vrsmintele ' ute $n ontul a !iunilor. Aviden!a a !iunilor tranza !ionate pe o pia! reglementat/sistem alternativ de tranza !ionare se realizeaz u respe tarea legisla!iei spe i'i e pie!ei de apital6 / un registru al ,edin!ei ,i deli#errilor onsiliului de administra!ie" respe tiv ale dire toratului ,i onsiliului de supraveg8ere6 e/ un registru al deli#errilor ,i onstatrilor ' ute de enzori ,i" dup az" de auditori interni" $n e7er itarea mandatului lor6 '/ un registru al o#liga!iunilor" are s arate totalul o#liga!iunilor emise ,i al elor ram#ursate" pre um ,i numele ,i prenumele" denumirea" domi iliul sau sediul titularilor" nd ele sunt nominative. Aviden!a 3* o#liga!iunilor emise $n 'orm dematerializat ,i tranza !ionate pe o pia!

reglementat sau un sistem alternativ de tranza !ionare va 'i !inut on'orm legisla!iei spe i'i e pie!ei de apital65 1*). La arti olul 1))" litera d/ a alineatului .1/ se a#rog. 1*4. La arti olul 1))" dup litera '/ a alineatului .1/ se introdu e o liter nou" lit. g/" u urmtorul uprins0g/ ori e alte registre prevzute de a te normative spe iale.5 1*9. La arti olul 1))" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins 0.*/ Registrele prevzute la alin. .1/ lit. a/" #/ ,i '/ vor 'i !inute prin gri9a onsiliului de administra!ie" respe tiv a dire toratului" el prevzut la lit. / 2 prin gri9a organului $n auz" iar el prevzut la lit. e/ 2 prin gri9a enzorilor sau" dup az" a auditorilor interni6 registrele prevzute la alin. .1/ lit. g/ vor 'i !inute $n ondi!iile prevzute de a tele normative respe tive.5 130. La arti olul 1)4" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. 1)4. .1/ Administratorii" sau" dup az" so iet!ile de registru independent au o#liga!ia s pun la dispozi!ia a !ionarilor ,i a altor soli itan!i registrele prevzute la art. 1)) alin. .1/ lit. a/ ,i s eli#ereze" la erere" pe 8eltuiala a estora" e7trase de pe ele.5 131. Arti olul 141 va avea urmtorul uprins0Art. 141. >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul tre#uie s prezinte enzorilor" respe tiv auditorilor interni ,i auditorilor 'inan iari u el pu!in 30 de zile $nainte de ziua sta#ilit pentru ,edin!a adunrii generale situa!ia 'inan iar anual pentru e7er i!iul 'inan iar pre edent" $nso!it de raportul lor ,i de do umentele 9usti'i ative.5 13*. Arti olul 14+ va avea urmtorul uprins0Art. 14+. .1/ Raportul enzorilor sau" dup az" al auditorului 'inan iar rmne depus la sediul so iet!ii ,i la el al su ursalelor $n ele 13 zile are pre ed $ntrunirea adunrii generale" pentru a 'i onsultate de a !ionari. 33 .*/ La erere" onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul eli#ereaz a !ionarilor opii de pe a este do umente. ;umele per epute pentru eli#erarea de opii nu pot dep,i osturile administrative impli ate de 'urnizarea a estora.5 133. Arti olul 143 va avea urmtorul uprins0Art. 143. .1/ >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul sunt o#liga!i a" $n termen de 13 zile de la data adunrii generale" s depun la registrul omer!ului opii pe suport de 8rtie ,i $n 'orm ele troni " sau numai $n 'orm ele troni " avnd ata,at o semntur ele troni e7tins" ale situa!iilor 'inan iare anuale" $nso!ite de raportul lor" raportul enzorilor sau raportul auditorilor 'inan iari" pre um ,i de pro esul2ver#al al adunrii generale" $n ondi!iile prevzute de Legea onta#ilit!ii nr. 4*/1991" repu#li at. .*/ Gn anun! prin are se on'irm depunerea a estor a te va 'i pu#li at $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a" pe 8eltuiala so iet!ii ,i prin gri9a o'i iului registrului omer!ului" pentru so iet!ile omer iale are au o i'r anual de a'a eri de peste 10 milioane lei. .3/ Pentru so iet!ile omer iale a ror i'r anual de a'a eri nu dep,e,te 10 milioane lei" anun!ul prevzut la alin. .*/ va 'i pu#li at" pentru a es gratuit" pe pagina de Internet a o'i iului registrului

omer!ului. .+/ :atele uprinse $n situa!iile 'inan iare anuale sunt transmise $n 'orm ele troni de tre o'i iile registrului omer!ului tre %inisterul Cinan!elor Pu#li e" $n ondi!iile sta#ilite prin norme metodologi e apro#ate prin 8otrre a ?uvernului.5 13+. Arti olul 14( va avea urmtorul uprins0Art. 14(. Apro#area situa!iilor 'inan iare anuale de tre adunarea general nu $mpiedi e7er itarea a !iunii $n rspundere" $n on'ormitate u prevederile art. 133.5 133. Arti olul 14) va avea urmtorul uprins. 0Art. 14). ;o ietatea $n omandit pe a !iuni este reglementat de dispozi!iile re'eritoare la so iet!ile pe a !iuni" u e7 ep!ia art. 13321331" ,i a dispozi!iilor prezentului apitol.5 3+ 13(. Arti olul 190 va avea urmtorul uprins0Art. 190. Aso ia!ii omandita!i" are sunt administratori" nu pot lua parte la deli#errile adunrilor generale pentru alegerea enzorilor sau" dup az" a auditorului 'inan iar" 8iar da posed a !iuni ale so iet!ii.5 13). La arti olul 19+" partea introdu tiv ,i literele #/ ,i / ale alineatului .1/ vor avea urmtorul uprins0Art. 19+. .1/ Adunarea general a aso ia!ilor are urmtoarele o#liga!ii prin ipale#/ s $i desemneze pe administratori ,i enzori sau" dup az" auditori interni" s $i revo e ,i s le dea des r are de a tivitatea lor" pre um ,i s de id ontra tarea auditului 'inan iar" atun i nd a esta nu are ara ter o#ligatoriu" potrivit legii6 / s de id urmrirea administratorilor ,i enzorilor sau" dup az" a auditorilor interni pentru daunele pri inuite so iet!ii" desemnnd ,i persoana $nsr inat s o e7er ite65 134. :up arti olul 19( se introdu e un arti ol nou" art. 19(1" u urmtorul uprins0Art. 19(1. .1/ <n azul so iet!ilor u rspundere limitat u aso iat uni " a esta va e7er ita atri#u!iile adunrii generale a aso ia!ilor so iet!ii. .*/ Aso iatul uni va onsemna" de $ndat" $n s ris ori e de izie adoptat $n on'ormitate u alin. .1/. .3/ Aso iatul uni poate avea alitatea de salariat al so iet!ii u rspundere limitat al rui aso iat uni este" u e7 ep!ia azului $n are are alitatea de administrator uni sau mem#ru al onsiliului de administra!ie.5 139. La arti olul 199" alineatele .*/ ,i .3/ vor avea urmtorul uprins0.*/ La so iet!ile omer iale are nu se $n adreaz $n prevederile art. 1(0 alin. .1/" adunarea aso ia!ilor poate numi unul sau mai mul!i enzori sau un auditor 'inan iar" potrivit art. 1(0 alin. .11/. .3/ <n lips de enzori sau" dup az" auditor 'inan iar" 'ie are dintre aso ia!i" are nu este administrator al so iet!ii" va e7er ita dreptul de ontrol pe are aso ia!ii $l au $n so iet!ile $n nume ole tiv.5 33 1+0. La arti olul *01" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins-

0Art. *01. .1/ ;itua!iile 'inan iare vor 'i $nto mite dup normele prevzute pentru so ietatea pe a !iuni. <n urma apro#rii lor de tre adunarea general a aso ia!ilor" administratorii vor depune la registrul omer!ului" $n termen de 13 zile de la data adunrii generale" opii ale situa!iilor 'inan iare anuale" $n on'ormitate u prevederile Legii onta#ilit!ii nr. 4*/1991" repu#li at" spre a 'i pu#li ate $n on'ormitate u art. 143.5 1+1. La arti olul *0+" alineatele .1/ ,i .3/ .)/ vor avea urmtorul uprins0Art. *0+. .1/ A tul onstitutiv poate 'i modi'i at prin 8otrrea adunrii generale" adoptat $n ondi!iile legii" sau prin 8otrrea instan!ei 9ude tore,ti" $n ondi!iile art. **3 alin. .3/ ,i art. **( alin. .*/. .3/ :ispozi!iile art. 1) alin. .1/ se apli ,i $n azul s 8im#rii denumirii ori $n el al ontinurii so iet!ii u rspundere limitat u aso iat uni . .+/ :up 'ie are modi'i are a a tului onstitutiv" administratorii" respe tiv dire toratul vor depune la registrul omer!ului" $n termen de 13 zile" a tul modi'i ator ,i te7tul omplet al a tului onstitutiv" a tualizat u toate modi'i rile" are vor 'i $nregistrate $n temeiul 8otrrii 9ude torului delegat" u e7 ep!ia situa!iilor stipulate la art. **3 alin. .3/ ,i art. **( alin. .*/" atun i nd $nregistrarea va 'i e'e tuat pe #aza 8otrrii irevo a#ile de e7 ludere sau retragere. .3/ &'i iul registrului omer!ului va $nainta din o'i iu a tul modi'i ator ast'el $nregistrat ,i o noti'i are asupra depunerii te7tului a tualizat al a tului onstitutiv tre %onitorul &'i ial al Romniei" spre a 'i pu#li ate $n Partea a IB2a" pe 8eltuiala so iet!ii. .(/ A tul modi'i ator al a tului onstitutiv al unei so iet!i $n nume ole tiv sau $n omandit simpl" $n 'orm autenti " se depune la o'i iul registrului omer!ului" u respe tarea prevederilor alin. .+/" ,i se men!ioneaz $n a est registru" 'r a 'i o#ligatorie pu#li area lui $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a. .)/ <n 'orma a tualizat potrivit alin. .+/" se pot omite numele sau denumirea ,i elelalte date de identi'i are a 'ondatorilor ,i a primilor mem#ri ai organelor so iet!ii.5 3( 1+*. La arti olul *04" alineatele .3/ ,i .+/ vor avea urmtorul uprins0.3/ >reditorii so iet!ii" ale ror rean!e sunt anterioare pu#li rii 8otrrii" vor 'i $ndrept!i!i s o#!in garan!ii pentru rean!ele are nu au devenit s adente pn la data respe tivei pu#li ri. A e,tia au dreptul de a 'a e opozi!ie $mpotriva a estei 8otrri" $n on'ormitate u art. (*. .+/ Redu erea apitalului so ial nu are e'e t ,i nu se 'a pl!i $n #ene'i iul a !ionarilor" pn nd reditorii nu vor 'i o#!inut realizarea rean!elor lor sau garan!ii ade vate sau pn la data la are instan!a" onsidernd so ietatea a o'erit reditorilor garan!ii ade vate ori " lundu2se $n onsiderare a tivul so iet!ii" garan!iile nu sunt ne esare" nu va 'i respins ererea reditorilor" prin 8otrre 9ude toreas irevo a#il.5 1+3. Arti olul *11 va avea urmtorul uprins0Art. *11. Hotrrea adunrii generale pentru ma9orarea

apitalului so ial se va pu#li a $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a" a ordndu2se pentru e7er i!iul dreptului de pre'erin! un termen de el pu!in o lun" u $n epere din ziua pu#li rii.5 1++. La arti olul *1*" litera d/ a alineatului .*/ va avea urmtorul uprins0d/ numele ,i prenumele administratorilor" respe tiv ale mem#rilor dire toratului ,i onsiliului de supraveg8ere" enzorilor sau" dup az" auditorului 'inan iar" ,i domi iliul lor65 1+3. Arti olul *13 va avea urmtorul uprins0Art. *13. %a9orarea apitalului so ial al unei so iet!i prin o'ert pu#li de valori mo#iliare ,i/sau prin a ordarea posi#ilit!ii a !ionarilor de a2,i tranza !iona drepturile de pre'erin! pe pia!a de apital este supus prevederilor legisla!iei spe i'i e pie!ei de apital.5 1+(. Arti olul *1+ va avea urmtorul uprins0Art. *1+. <n az de ma9orare a apitalului so ial prin o'ert pu#li " administratorii sunt solidar rspunztori de e7a titatea elor artate $n prospe tul de emisiune" $n pu#li a!iile ' ute de so ietate sau 3) $n ererile adresate o'i iului registrului omer!ului" $n on'ormitate u prevederile legisla!iei privind pia!a de apital.5 1+). La arti olul *13" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. *13. .1/ :a ma9orarea apitalului so ial se 'a e prin aporturi $n natur" adunarea general are a 8otrt a easta va propune 9ude torului delegat numirea unuia sau mai multor e7per!i pentru evaluarea a estor aporturi" $n ondi!iile art. 34 ,i 39.5 1+4. Arti olul *1( va avea urmtorul uprins0Art. *1(. .1/ A !iunile emise pentru ma9orarea apitalului so ial vor 'i o'erite spre su#s riere" $n primul rnd a !ionarilor e7isten!i" propor!ional u numrul a !iunilor pe are le posed. .*/ A7er itarea dreptului de pre'erin! se va putea realiza numai $n interiorul termenului 8otrt de adunarea general" da a tul onstitutiv nu prevede alt termen. <n toate situa!iile" perioada de timp a ordat pentru e7er itarea drepturilor de pre'erin! nu poate 'i mai mi de o lun de la data pu#li rii 8otrrii $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a. :up e7pirarea a estui termen" a !iunile vor putea 'i o'erite spre su#s riere pu#li ului. .3/ &ri e ma9orare a apitalului so ial e'e tuat u $n l area prezentului arti ol este anula#il.5 1+9. :up arti olul *1( se introdu e un arti ol nou" art. *1(1" u urmtorul uprins0Art. *1(1. A !ionarii au un drept de pre'erin! ,i atun i nd so ietatea emite o#liga!iuni onverti#ile $n a !iuni. :ispozi!iile art. *1( se apli $n mod orespunztor.5 130. Arti olul *1) va avea urmtorul uprins0Art. *1). .1/ :reptul de pre'erin! al a !ionarilor poate 'i limitat sau ridi at numai prin 8otrrea adunrii generale e7traordinare a a !ionarilor. .*/ >onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul va pune la dispozi!ia adunrii generale e7traordinare a a !ionarilor un raport s ris" prin are se pre izeaz motivele limitrii sau ridi rii dreptului de 34

pre'erin!. A est raport va e7pli a" de asemenea" modul de determinare a valorii de emisiune a a !iunilor. .3/ Hotrrea va 'i luat $n prezen!a a !ionarilor reprezentnd trei ptrimi din apitalul so ial su#s ris" u ma9oritatea voturilor a !ionarilor prezen!i. .+/ Hotrrea va 'i depus la o'i iul registrului omer!ului de tre onsiliul de administra!ie" respe tiv de tre dire torat" spre men!ionare $n registrul omer!ului ,i pu#li are $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a.5 131. Arti olul *14 se a#rog. 13*. Arti olul *19 va avea urmtorul uprins0Art. *19. .1/ Hotrrea adunrii generale privind ma9orarea apitalului so ial produ e e'e te numai $n msura $n are este adus la $ndeplinire $n termen de un an de la data adoptrii. .*/ :a ma9orarea de apital propus nu este su#s ris integral" apitalul va 'i ma9orat $n uantumul su#s rierilor primite doar da ondi!iile de emisiune prevd a east posi#ilitate.5 133. :up arti olul **0 se introdu e un arti ol nou" art. **01" u urmtorul uprins0Art. **01. .1/ Prin a tul onstitutiv" onsiliul de administra!ie" respe tiv dire toratul poate 'i autorizat a" $ntr2o anumit perioad" e nu poate dep,i 3 ani de la data $nmatri ulrii so iet!ii" s ma9oreze apitalul so ial su#s ris pn la o valoare nominal determinat" . apital autorizat/" prin emiterea de noi a !iuni $n s 8im#ul aporturilor. .*/ & ast'el de autorizare poate 'i a ordat ,i de adunarea general a a !ionarilor printr2o modi'i are a a tului onstitutiv" pentru o anumit perioad" are nu poate dep,i 3 ani de la data $nregistrrii modi'i rii. A tul onstitutiv poate ma9ora erin!ele de vorum pentru o ast'el de modi'i are. .3/ Baloarea nominal a apitalului autorizat nu poate dep,i 9umtate din apitalul so ial su#s ris" e7istent $n momentul autorizrii. .+/ Prin autorizarea a ordat on'orm alin. .1/ 2 .3/" onsiliului de administra!ie $i poate 'i on'erit ,i ompeten!a de a de ide restrngerea sau ridi area dreptului de pre'erin! al a !ionarilor e7isten!i. 39 A east autorizare se a ord onsiliului de administra!ie" respe tiv dire toratului de tre adunarea general" $n ondi!iile de vorum ,i ma9oritate prevzute la art. *1) alin. .3/. :e izia onsiliului de administra!ie" respe tiv a dire toratului u privire la restrngerea sau ridi area dreptului de pre'erin! se depune la o'i iul registrului omer!ului" spre men!ionare $n registrul omer!ului ,i pu#li are $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea IB2a.5 13+. La arti olul **)" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ <n azul prevzut la alin. .1/ lit. a/" aso ia!ii tre#uie s 'ie onsulta!i de tre onsiliul de administra!ie" respe tiv de dire torat u el pu!in 3 luni $nainte de e7pirarea duratei so iet!ii" u privire la eventuala prelungire a a esteia. <n lips" la ererea ori ruia dintre aso ia!i" tri#unalul poate dispune" prin $n 8eiere" e'e tuarea onsultrii on'orm art. 119 alin. .3/.5 133. Arti olul **4 va avea urmtorul uprins-

0Art. **4. ;o ietatea pe a !iuni se dizolva/ $n azul ,i $n ondi!iile prevzute la art. 133*+6 #/ $n azul ,i $n ondi!iile prevzute la art. 10 alin. .3/.5 13(. La arti olul *33" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ :in momentul dizolvrii" dire torii" administratorii" respe tiv dire toratul nu mai pot $ntreprinde noi opera!iuni. <n az ontrar" a e,tia sunt personal ,i solidar rspunztori pentru a !iunile $ntreprinse.5 13). La arti olul *33 se introdu trei alineate noi" alin. .*/ 2 .+/" u urmtorul uprins0.*/ Prin votul unanim al aso ia!ilor se poate 8otr$ ,i asupra modului $n are a tivele rmase dup plata reditorilor vor 'i $mpr!ite $ntre aso ia!i. <n lipsa a ordului unanim privind $mpr!irea #unurilor" va 'i urmat pro edura li 8idrii" prevzut de prezenta lege. .3/ Dransmiterea dreptului de proprietate asupra #unurilor rmase dup plata reditorilor are lo la data radierii so iet!ii din registrul omer!ului. (0 .+/ Registrul va eli#era 'ie rui aso iat un erti'i at onstatator al dreptului de proprietate asupra a tivelor distri#uite" $n #aza ruia aso iatul poate pro eda la $ns rierea #unurilor imo#ile $n artea 'un iar.5 134. Arti olul *3( se a#rog. 139. La arti olul *3)" alineatul .10/ va avea urmtorul uprins0.10/ Iunurile rmase din patrimoniul persoanei 9uridi e radiate din registrul omer!ului" $n ondi!iile alin. .4/ ,i .9/" revin a !ionarilor.5 1(0. Arti olul *34 va avea urmtorul uprins0Art. *34. .1/ Cuziunea este opera!iunea prin area/ una sau mai multe so iet!i sunt dizolvate 'r a intra $n li 8idare ,i trans'er totalitatea patrimoniului lor unei alte so iet!i" $n s 8im#ul repartizrii de a !iuni la so iet!ile #ene'i iare ,i" eventual" a unei pl!i $n numerar de ma7imum 10 = din valoarea nominal a a !iunilor ast'el repartizate" sau #/ mai multe so iet!i sunt dizolvate 'r a intra $n li 8idare ,i trans'er totalitatea patrimoniului lor unei so iet!i pe are o onstituie" $n s 8im#ul repartizrii de a !iuni la so iet!ile #ene'i iare ,i" eventual" al unei pl!i $n numerar de ma7imum 10= din valoarea nominal a a !iunilor ast'el repartizate" tre a !ionarii so iet!ii divizate. .*/ :ivizarea este opera!iunea prin area/ o so ietate" dup e este dizolvat 'r a intra $n li 8idare" trans'er mai multor so iet!i totalitatea patrimoniului su" $n s 8im#ul repartizrii de a !iuni la so iet!ile #ene'i iare ,i" eventual" a unei pl!i $n numerar de ma7imum 10 = din valoarea nominal a a !iunilor ast'el repartizate tre a !ionarii so iet!ii divizate6 #/ o so ietate" dup e este dizolvat 'r a intra $n li 8idare" trans'er toate a tivele ,i pasivele sale mai multor so iet!i nou onstituite" $n s 8im#ul repartizrii de a !iuni la so iet!ile #ene'i iare ,i" eventual" al unei pl!i $n numerar de ma7imum 10 = din valoarea nominal a a !iunilor ast'el repartizate tre a !ionarii so iet!ii divizate. .3/ Cuziunea sau divizarea se poate 'a e ,i $ntre so iet!i de

'orme di'erite. (1 .+/ Cuziunea sau divizarea" ast'el um este de'init la alin..1/ sau .*/" poate 'i e'e tuat 8iar da so iet!ile dizolvate sunt $n li 8idare" u ondi!ia a a estea s nu 'i $n eput $n distri#uirea $ntre aso ia!i a a tivelor e li s2ar uveni $n urma li 8idrii.5 1(1. Arti olul *+0 se a#rog. 1(*. Arti olul *+1 va avea urmtorul uprins0Art. *+1. Administratorii so iet!ilor are urmeaz a parti ipa la 'uziune sau la divizare vor $nto mi un proie t de 'uziune sau de divizare" are va uprindea/ 'orma" denumirea ,i sediul so ial al tuturor so iet!ilor impli ate $n 'uziune sau divizare6 #/ 'undamentarea ,i ondi!iile 'uziunii sau ale divizrii6 / ondi!iile alo rii de a !iuni la so ietatea a#sor#ant sau la so iet!ile #ene'i iare6 d/ data de la are a !iunile sau pr!ile so iale prevzute la lit. / dau de!intorilor dreptul de a parti ipa la #ene'i ii ,i ori e ondi!ii spe iale are a'e teaz a est drept6 e/ rata de s 8im# a a !iunilor sau pr!ilor so iale ,i uantumul eventualelor pl!i $n numerar6 '/ uantumul primei de 'uziune sau de divizare6 g/ drepturile on'erite de tre so ietatea a#sor#ant sau #ene'i iar de!intorilor de a !iuni are on'er drepturi spe iale ,i elor are de!in alte valori mo#iliare $n a'ar de a !iuni" sau msurile propuse $n privin!a a estora6 8/ ori e avanta9 spe ial a ordat e7per!ilor la are se 'a e re'erire la art. *+33 ,i mem#rilor organelor administrative sau de ontrol ale so iet!ilor impli ate $n 'uziune sau divizare6 i/ data la are au 'ost apro#ate situa!iile 'inan iare ale so iet!ilor parti ipante are au 'ost 'olosite pentru a sta#ili ondi!iile 'uziunii sau ale divizrii6 9/ data de la are tranza !iile so iet!ii a#sor#ite sau divizate sunt onsiderate din pun t de vedere onta#il a apar!innd so iet!ii a#sor#ante sau uneia ori alteia dintre so iet!ile #ene'i iare6 K/ $n azul divizrii2 des rierea ,i repartizarea e7a t a a tivelor ,i pasivelor are urmeaz a 'i trans'erate 'ie reia dintre so iet!ile #ene'i iare6 (* 2 repartizarea tre a !ionarii sau aso ia!ii so iet!ii divizate de a !iuni" respe tiv pr!i so iale la so iet!ile #ene'i iare ,i riteriul pe #aza ruia se 'a e repartizarea.5 1(3. :up arti olul *+1 se introdu e un arti ol nou" art. *+11" u urmtorul uprins0Art. *+11. .1/ :a un element de a tiv nu este repartizat $n proie tul de divizare ,i da interpretarea proie tului nu permite luarea unei de izii privind repartizarea sa" elementul de a tiv $n auz sau ontravaloarea a estuia se repartizeaz $ntre toate so iet!ile #ene'i iare" propor!ional u ota din a tivul net alo at so iet!ilor $n auz" $n on'ormitate u proie tul de divizare. .*/ :a un element de pasiv nu este repartizat $n proie tul de divizare ,i da interpretarea proie tului nu permite luarea unei de izii

privind repartizarea sa" so iet!ile #ene'i iare rspund solidar pentru elementul de pasiv $n auz.5 1(+. Arti olul *+3 va avea urmtorul uprins0Art. *+3. .1/ >reditorii so iet!ilor are iau parte la 'uziune sau la divizare au dreptul la o prote !ie ade vat a intereselor lor. &ri e ast'el de reditor" a rui rean! este anterioar datei pu#li rii proie tului de 'uziune sau divizare ,i are nu este s adent la data pu#li rii" poate 'a e opozi!ie" $n ondi!iile art. (*. .*/ &pozi!ia suspend e7e utarea 'uziunii sau a divizrii pn la data la are 8otrrea 9ude toreas devine irevo a#il" $n a'ar de azurile $n are so ietatea de#itoare 'a e dovada pl!ii datoriilor sau o'er garan!ii a eptate de reditori ori $n 8eie u a e,tia un a ord pentru plata datoriilor. .3/ <n azul divizrii" da un reditor al so iet!ii reia $i este trans'erat o#liga!ia $n on'ormitate u proie tul de divizare nu a o#!inut realizarea rean!ei sale" toate so iet!ile #ene'i iare sunt rspunztoare pentru o#liga!ia $n auz" $n limita a tivelor nete are le2au 'ost trans'erate prin divizare" u e7 ep!ia so iet!ii reia i2a 'ost trans'erat o#liga!ia respe tiv" are rspunde nelimitat.5 (3 1(3. :up arti olul *+3 se introdu trei arti ole noi" art. *+31 2 *+33" u urmtorul uprins0Art. *+31. .1/ <n azul unei 'uziuni" de!intorilor de valori mo#iliare" altele de t a !iuni" are on'er drepturi spe iale" tre#uie s li se a orde $n adrul so iet!ii a#sor#ante drepturi el pu!in e 8ivalente u ele pe are le de!ineau la so ietatea a#sor#it" u e7 ep!ia azului $n are modi'i area drepturilor $n auz este apro#at de o adunare a de!intorilor de ast'el de titluri sau individual de tre de!intorii de ast'el de titluri" sau a azului $n are de!intorii au dreptul de a o#!ine rs umprarea titlurilor lor. .*/ <n azul unei divizri" de!intorilor de valori mo#iliare" altele de t a !iuni" are on'er drepturi spe iale" tre#uie s li se a orde $n adrul so iet!ilor #ene'i iare rora li se pot opune drepturile de urgnd din asemenea valori mo#iliare" $n on'ormitate u proie tul de divizare" drepturi el pu!in e 8ivalente u ele de are #ene'i iau $n so ietatea divizat" u e7 ep!ia azului $n are modi'i area drepturilor $n auz este apro#at de o adunare a de!intorilor de ast'el de valori mo#iliare sau de tre a e,tia $n mod individual" sau a azului $n are de!intorii au dreptul de a o#!ine rs umprarea valorilor mo#iliare de!inute. Art. *+3*. .1/ Administratorii so iet!ilor are parti ip la 'uziune sau divizare tre#uie s $nto meas un raport s ris" detaliat" $n are s e7pli e proie tul de 'uziune sau divizare ,i s pre izeze 'undamentul su 9uridi ,i e onomi " $n spe ial u privire la rata de s 8im# a a !iunilor. <n azul divizrii" raportul va in lude" de asemenea" riteriul de repartizare a a !iunilor. .*/ Raportul tre#uie s des rie" de asemenea" ori e di'i ult!i spe iale aprute $n realizarea evalurii. .3/ <n azul divizrii" raportul administratorilor va in lude ,i in'orma!ii re'eritoare la $nto mirea raportului de evaluare $n on'ormitate u art. *13" pentru so iet!ile #ene'i iare" ,i registrul la are a esta tre#uie depus.

.+/ Administratorii so iet!ii divizate tre#uie s in'ormeze adunarea general a so iet!ii divizate" pre um ,i pe administratorii so iet!ilor #ene'i iare" ast'el $n t a e,tia s poat in'orma" la rndul lor" adunrile generale ale so iet!ilor respe tive asupra ori rei modi'i ri su#stan!iale a a tivelor ,i pasivelor" intervenite $ntre data (+ $nto mirii proie tului de divizare" ,i data adunrii generale a so iet!ii divizate are urmeaz s de id asupra proie tului de divizare. Art. *+33. .1/ Gnul sau mai mul!i e7per!i" persoane 'izi e sau 9uridi e" a !ionnd pe seama 'ie reia dintre so iet!ile are parti ip la 'uziune sau divizare" dar independent de a estea" vor 'i desemna!i de tre 9ude torul delegat pentru a e7amina proie tul de 'uziune sau divizare ,i a $nto mi un raport s ris tre a !ionari. .*/ A est raport va pre iza da rata de s 8im# a a !iunilor sau pr!ilor so iale este ore t ,i rezona#il. Raportul va indi a" de asemenea" metoda sau metodele 'olosite pentru a determina rata de s 8im# propus" va pre iza da metoda sau metodele 'olosite sunt ade vate pentru azul respe tiv" va indi a valorile o#!inute prin apli area 'ie reia dintre a este metode ,i va on!ine opinia e7per!ilor privind ponderea atri#uit metodelor $n auz pentru o#!inerea valorii re!inute $n 'inal. Raportul va des rie" de asemenea" ori e di'i ult!i deose#ite $n realizarea evalurii. .3/ La ererea omun a so iet!ilor are parti ip la 'uziune sau divizare" 9ude torul delegat desemneaz unul sau mai mul!i e7per!i a !ionnd pentru toate so iet!ile impli ate" dar independent de a estea. .+/ Cie are dintre e7per!ii desemna!i $n on'ormitate u prezentul arti ol are dreptul de a o#!ine de la ori are din so iet!ile are parti ip la 'uziune sau divizare toate in'orma!iile ,i do umentele relevante ,i de a 'a e toate investiga!iile ne esare.5 1((. Arti olul *++ va avea urmtorul uprins0Art. *++. .1/ >u el pu!in o lun $nainte de data adunrii generale e7traordinare are urmeaz s se pronun!e asupra proie tului de 'uziune sau de divizare" organele de ondu ere ale so iet!ilor are iau parte la 'uziune sau divizare vor pune la dispozi!ia a !ionarilor/aso ia!ilor la sediul so iet!ii urmtoarele do umentea/ proie tul de 'uziune sau de divizare6 #/ raportul $nto mit de tre organele de ondu ere $n on'ormitate u art. *+3*6 / situa!iile 'inan iare anuale ,i rapoartele de gestiune pentru ultimele trei e7er i!ii 'inan iare ale so iet!ilor are iau parte la 'uziune sau divizare6 (3 d/ situa!iile 'inan iare" $nto mite nu mai devreme de prima zi a elei de2a treia luni anterioare datei proie tului de 'uziune sau de divizare" da ultimele situa!ii 'inan iare anuale au 'ost $nto mite pentru un e7er i!iu 'inan iar $n 8eiat u mai mult de ,ase luni $nainte de a east dat6 e/ raportul enzorilor sau" dup az" raportul auditorului 'inan iar6 '/ raportul $nto mit $n on'ormitate u art. *+336 g/ eviden!a ontra telor u valori dep,ind 10.000 lei 'ie are ,i a'late $n urs de e7e utare" pre um ,i repartizarea lor $n az de divizare a

so iet!ii. .*/ A !ionarii sau aso ia!ii vor putea o#!ine gratuit opii de pe a tele enumerate la alin. .1/ sau e7trase din ele.5 1(). Arti olul *+3 va avea urmtorul uprins0Art. *+3. .1/ Administratorii so iet!ii a#sor#ite sau ai so iet!ii are este divizat rspund ivil 'a! de a !ionarii sau aso ia!ii a elei so iet!i pentru neregularit!ile omise $n pregtirea ,i realizarea 'uziunii sau divizrii. .*/ A7per!ii are $nto mes raportul prevzut la art. *+33" pe seama so iet!ii a#sor#ite sau divizate" rspund ivil 'a! de a !ionarii/aso ia!ii a estor so iet!i pentru neregularit!ile omise $n $ndeplinirea $ndatoririlor lor.5 1(4. Arti olul *+( va avea urmtorul uprins0Art. *+(. .1/ <n el mult dou luni de la e7pirarea termenului de opozi!ie prevzut la art. (* sau" dup az" de la data la are 'uziunea sau divizarea poate 'i e'e tuat $n on'ormitate u prevederile art. *+3 alin..*/" adunarea general a 'ie rei so iet!i parti ipante va 8otr$ asupra 'uziunii sau divizrii. .*/ <n azul unei 'uziuni prin $n'iin!area unei noi so iet!i sau al unei divizri prin $n'iin!area unor noi so iet!i" proie tul de 'uziune sau de divizare ,i" da sunt on!inute $ntr2un do ument separat" a tul onstitutiv sau proie tul de a t onstitutiv al noii/noilor so iet!i va 'i apro#at de tre adunarea general a 'ie reia dintre so iet!ile are urmeaz s $,i $n eteze e7isten!a.5 (( 1(9. Arti olul *+9 va avea urmtorul uprins0Art. *+9. Cuziunea/divizarea produ e e'e tea/ $n azul onstituirii uneia sau mai multor so iet!i noi" de la data $nmatri ulrii $n registrul omer!ului a noii so iet!i sau a ultimei dintre ele6 #/ $n alte azuri" de la data $nregistrrii 8otrrii ultimei adunri generale are a apro#at opera!iunea" u e7 ep!ia azului $n are" prin a ordul pr!ilor" se stipuleaz opera!iunea va avea e'e t la o alt dat" are nu poate 'i $ns ulterioar $n 8eierii e7er i!iului 'inan iar urent al so iet!ii a#sor#ante sau so iet!ilor #ene'i iare" ni i anterioar $n 8eierii ultimului e7er i!iu 'inan iar $n 8eiat al so iet!ii sau so iet!ilor e $,i trans'er patrimoniul.5 1)0. :up arti olul *+9 se introdu e un arti ol nou" art. *+91" u urmtorul uprins0Art. *+91. <n azul unei 'uziuni prin a#sor#!ie" prin are una sau mai multe so iet!i sunt dizolvate 'r a intra $n li 8idare ,i trans'er toate a tivele ,i pasivele lor unei alte so iet!i are de!ine toate a !iunile lor sau alte titluri on'erind drepturi de vot $n adunarea general" urmtoarele arti ole nu se vor apli a- art. *+1 lit. /" d/ ,i e/" art. *+3*" art. *+33" art. *++ alin. .1/ lit. #/ ,i '/" art. *+3 ,i art. *30 alin. .1/ lit. #/.5 1)1. Arti olul *30 va avea urmtorul uprins0Art. *30. .1/ Cuziunea sau divizarea are urmtoarele onse in!ea/ trans'erul" att $n raporturile dintre so ietatea a#sor#it sau divizat ,i so ietatea a#sor#ant/so iet!ile #ene'i iare" t ,i $n raporturile u ter!ii" tre so ietatea a#sor#ant sau 'ie are dintre so iet!ile #ene'i iare a tuturor a tivelor ,i pasivelor so iet!ii

a#sor#ite/divizate6 a est trans'er va 'i e'e tuat $n on'ormitate u regulile de repartizare sta#ilite $n proie tul de 'uziune/divizare6 #/ a !ionarii sau aso ia!ii so iet!ii a#sor#ite sau divizate devin a !ionari" respe tiv aso ia!i ai so iet!ii a#sor#ante" respe tiv ai so iet!ilor #ene'i iare" $n on'ormitate u regulile de repartizare sta#ilite $n proie tul de 'uziune/divizare6 / so ietatea a#sor#it sau divizat $n eteaz s e7iste. () .*/ 1i io a !iune sau parte so ial la so ietatea a#sor#ant nu poate 'i s 8im#at pentru a !iuni/pr!i so iale emise de so ietatea a#sor#it ,i are sunt de!inutea/ de tre so ietatea a#sor#ant" dire t sau prin intermediul unei persoane a !ionnd $n nume propriu" dar $n ontul so iet!ii" sau #/ de tre so ietatea a#sor#it" dire t sau prin intermediul unei persoane a !ionnd $n nume propriu" dar $n ontul so iet!ii. .3/ 1i io a !iune sau parte so ial la una dintre so iet!ile #ene'i iare nu poate 'i s 8im#at pentru a !iuni la so ietatea divizat" de!inutea/ de tre so ietatea #ene'i iar $n auz" dire t sau prin intermediul unei persoane a !ionnd $n nume propriu" dar pe seama so iet!ii" sau #/ de tre so ietatea divizat" dire t sau prin intermediul unei persoane a !ionnd $n nume propriu" dar pe seama so iet!ii.5 1)*. :up arti olul *30 se introdu e un arti ol nou" art. *301" u urmtorul uprins0Art. *301. Prevederile prezentului apitol re'eritoare la divizare" u e7 ep!ia art. *30 alin. .1/ lit. /" se apli ,i atun i nd o parte din patrimoniul unei so iet!i se desprinde ,i este trans'erat a $ntreg uneia sau mai multor so iet!i e7istente" ori unor so iet!i are sunt ast'el onstituite" $n s 8im#ul alo rii de a !iuni sau pr!i so iale ale so iet!ilor #ene'i iare trea/ a !ionarii sau aso ia!ii so iet!ii are trans'er a tivele .desprindere $n interesul a !ionarilor ori aso ia!ilor/" sau #/ so ietatea are trans'er a tivele .desprindere $n interesul so iet!ii/.5 1)3. Arti olul *31 va avea urmtorul uprins0Art. *31. .1/ 1ulitatea unei 'uziuni sau divizri poate 'i de larat numai prin 8otrre 9ude toreas . .*/ :e la data realizrii sale" potrivit art. *+9" 'uziunea" respe tiv divizarea poate 'i de larat nul doar da nu a 'ost supus unui ontrol 9udi iar $n on'ormitate u prevederile art. 3) sau da 8otrrea uneia dintre adunrile generale are au votat proie tul 'uziunii sau al divizrii este nul sau anula#il. (4 .3/ Pro edurile de anulare nu pot 'i ini!iate dup e7pirarea unui termen de ( luni de la data la are 'uziunea sau divizarea a devenit e'e tiv" $n temeiul art. *+9" sau da situa!ia a 'ost re ti'i at. .+/ :a neregularitatea e poate ondu e la de lararea nulit!ii unei 'uziuni sau divizri poate 'i remediat" instan!a ompetent a ord so iet!ilor impli ate un termen pentru re ti'i area a esteia. .3/ Hotrrea de'initiv de de larare a nulit!ii unei 'uziuni sau divizri va 'i $naintat din o'i iu de tre instan! o'i iilor registrului

omer!ului de la sediile so iet!ilor impli ate $n 'uziunea sau divizarea respe tiv. .(/ Hotrrea de'initiv de de larare a nulit!ii unei 'uziuni sau divizri nu adu e atingere prin ea $ns,i vala#ilit!ii o#liga!iilor ns ute $n sar ina sau $n #ene'i iul so iet!ii a#sor#ante ori so iet!ilor #ene'i iare" anga9ate dup e 'uziunea sau divizarea au devenit e'e tive" $n temeiul art. *+9" ,i $nainte a 8otrrea de de larare a nulit!ii s 'ie pu#li at $n on'ormitate u alin. .3/. .)/ <n azul de larrii nulit!ii unei 'uziuni" so iet!ile parti ipante la 'uziunea respe tiv rspund solidar pentru o#liga!iile so iet!ii a#sor#ante" anga9ate $n perioada men!ionat la alin. .(/. .4/ <n azul de larrii nulit!ii unei divizri" 'ie are dintre so iet!ile #ene'i iare rspunde pentru propriile o#liga!ii" anga9ate $n perioada prevzut la alin. .(/. ;o ietatea divizat rspunde" de asemenea" pentru a este o#liga!ii" $n limita otei de a tive nete trans'erate so iet!ii #ene'i iare $n ontul reia au luat na,tere o#liga!iile respe tive.5 1)+. :up arti olul *31 se introdu e un arti ol nou" art. *311" u urmtorul uprins0Art. *311. <n azul so iet!ilor organizate potrivit sistemului dualist" o#liga!iile administratorilor prevzute la art. *+1 ,i *+3*" respe tiv la art. *+3" revin dire toratului" respe tiv mem#rilor a estuia.5 1)3. La arti olul *3*" literele a/ ,i #/ ale alineatului .1/ vor avea urmtorul uprins0a/ pn la preluarea 'un !iei de tre li 8idatori" administratorii ,i dire torii" respe tiv mem#rii dire toratului ontinu s2,i e7er ite atri#u!iile" u e7 ep!ia elor prevzute la art. *336 (9 #/ a tul de numire a li 8idatorilor" men!ionnd puterile on'erite a estora sau sentin!a are $i !ine lo ul" pre um ,i ori e a t ulterior are ar adu e s 8im#ri u privire la persoana lor sau la puterile on'erite tre#uie depuse" prin gri9a li 8idatorilor" la o'i iul registrului omer!ului" pentru a 'i $ns rise de $ndat ,i pu#li ate $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a.5 1)(. :up arti olul *3* se introdu e un arti ol nou" art. *3*1" u urmtorul uprins0Art. *3*1. .1/ <n azul $n are un aso iat rspunde nelimitat pentru o#liga!iile so iet!ii pe durata 'un !ionrii a esteia" rspunderea sa pentru a este o#liga!ii va 'i nelimitat ,i $n 'aza li 8idrii so iet!ii. .*/ <n azul $n are" pe durata 'un !ionrii so iet!ii" un aso iat rspunde pentru o#liga!iile a esteia $n limitele aportului la apitalul so ial" rspunderea sa va 'i limitat la a est aport ,i $n situa!ia li 8idrii so iet!ii. .3/ Aso iatul are" $n 'rauda reditorilor" a#uzeaz de ara terul limitat al rspunderii sale ,i de personalitatea 9uridi distin t a so iet!ii rspunde nelimitat pentru o#liga!iile nea 8itate ale a esteia. .+/ Rspunderea aso iatului devine nelimitat $n ondi!iile alin. .3/ $n spe ial atun i nd a esta dispune de #unurile so iet!ii a ,i um ar 'i #unurile sale proprii sau da diminueaz a tivul so iet!ii $n #ene'i iul personal sau al unor ter!i" unos nd sau tre#uind s unoas 'aptul $n a est mod so ietatea nu va mai 'i $n msur s $,i e7e ute o#liga!iile.5

1)). La arti olul *33" alineatele .*/ 2 .3/ vor avea urmtorul uprins0.*/ Li 8idatorii au a eea,i rspundere a ,i administratorii" respe tiv mem#rii dire toratului. .3/ Li 8idatorii sunt datori" $ndat dup preluarea 'un !iei" a $mpreun u dire torii ,i administratorii" respe tiv u mem#rii dire toratului so iet!ii s 'a un inventar ,i s $n 8eie un #ilan!" are s onstate situa!ia e7a t a a tivului ,i pasivului so iet!ii" ,i s le semneze. .+/ Li 8idatorii sunt o#liga!i s primeas ,i s pstreze patrimoniul so iet!ii" registrele e li s2au $n redin!at de administratori" )0 respe tiv de mem#rii dire toratului ,i a tele so iet!ii. :e asemenea" ei vor !ine un registru u toate opera!iunile li 8idrii" $n ordinea datei lor. .3/ Li 8idatorii $,i $ndeplines mandatul su# ontrolul enzorilor. <n azul so iet!ilor pe a !iuni organizate potrivit sistemului dualist" li 8idatorii $,i $ndeplines mandatul su# ontrolul onsiliului de supraveg8ere.5 1)4. La arti olul *33" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ <n lipsa unor dispozi!ii spe iale $n a tul onstitutiv sau $n a tul lor de numire" li 8idatorii nu pot s onstituie ipote i asupra #unurilor so iet!ii" da nu sunt autoriza!i de instan!.5 1)9. La arti olul *(3" dup alineatul .1/ se introdu dou alineate noi" alin. .11/ ,i .1*/" u urmtorul uprins0.11/ ;itua!ia 'inan iar semnat de tre li 8idatori se $nainteaz spre a 'i $nregistrat ,i pu#li at pe pagina de Internet a o'i iului registrului omer!ului. .1*/ :ispozi!iile art. 143 alin..3/ se apli $n mod orespunztor.5 140. La arti olul *(+" alineatul .3/ va avea urmtorul uprins0.3/ <n azul $n are ma9oritatea nu a 'ost o#!inut" numirea se 'a e de tri#unal" la ererea ori ruia dintre administratori" respe tiv dintre mem#rii dire toratului" sau dintre aso ia!i" u itarea so iet!ii ,i a elor are au erut2o. <mpotriva sentin!ei tri#unalului se poate de lara numai re urs" $n termen de 13 zile de la pronun!are.5 141. La arti olul *(3" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. *(3. .1/ Administratorii" respe tiv mem#rii dire toratului vor prezenta li 8idatorilor o dare de seam asupra )1 gestiunii" pentru timpul tre ut de la ultima situa!ie 'inan iar apro#at pn la $n eperea li 8idrii.5 14*. La arti olul *((" alineatul .1/ va avea urmtorul uprins0Art. *((. .1/ <n azul $n are unul sau mai mul!i administratori" respe tiv mem#ri ai dire toratului sunt numi!i li 8idatori" darea de seam asupra gestiunii administratorilor" respe tiv a dire toratului se va depune la o'i iul registrului omer!ului ,i se va pu#li a $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea a IB2a" $mpreun u #ilan!ul 'inal de li 8idare.5

143. :up arti olul *)0 se introdu dou arti ole noi" art. *)01 ,i *)0*" u urmtorul uprins0Art. *)01. <n azul $n are so ietatea a'lat $n li 8idare este $n stare de insolven!" li 8idatorul este o#ligat s ear des 8iderea pro edurii insolven!ei. <n ondi!iile legisla!iei insolven!ei" reditorii vor putea ere des 8iderea pro edurii insolven!ei 'a! de so ietatea a'lat $n urs de li 8idare. Art. *)0*. >onstatnd $ndeplinirea ondi!iilor prevzute de legea insolven!ei" 9ude torul2sindi va dispune des 8iderea pro edurii simpli'i ate a insolven!ei.5 14+. :enumirea titlului BIII va avea urmtorul uprins0DIDLGL BIII >ontraven!ii ,i in'ra !iuni5 143. :up denumirea titlului BIII se introdu e un arti ol nou" art. *)03" u urmtorul uprins0Art. *)03. .1/ <n l area prevederilor art. )+ onstituie ontraven!ie ,i este san !ionat u amend de la *.300 lei la 3.000 lei. .*/ <n l area prevederilor art. )31 onstituie ontraven!ie ,i este san !ionat u amend de la 3.000 lei la 10.000 lei. )* .3/ >onstatarea ontraven!iilor ,i apli area san !iunilor prevzute la alin. .1/ ,i .*/ se realizeaz de tre organele u atri#u!ii de ontrol ale %inisterului Cinan!elor Pu#li e Agen!ia 1a!ional de Administrare Cis al ,i unit!ilor sale teritoriale.5 14(. Arti olul *)* va avea urmtorul uprins0Art. *)*. ;e pedepse,te u $n 8isoare de la unu la 3 ani 'ondatorul" administratorul" dire torul sau reprezentantul legal al so iet!ii" are1. do#nde,te" $n ontul so iet!ii" a !iuni ale altor so iet!i la un pre! pe are $l ,tie vdit superior valorii lor e'e tive sau vinde" pe seama so iet!ii" a !iuni pe are a easta le de!ine" la pre!uri despre are are uno,tin! sunt vdit in'erioare valorii lor e'e tive" $n s opul o#!inerii" pentru el sau pentru alte persoane" a unui 'olos $n pagu#a so iet!ii6 *. 'olose,te" u rea2 redin!" #unuri sau reditul de are se #u ur so ietatea" $ntr2un s op ontrar intereselor a esteia sau $n 'olosul lui propriu ori pentru a 'avoriza o alt so ietate $n are are interese dire t sau indire t6 3. se $mprumut" su# ori e 'orm" dire t sau printr2o persoan interpus" de la so ietatea pe are o administreaz" de la o so ietate ontrolat de a easta ori de la o so ietate are ontroleaz so ietatea pe are el o administreaz" suma $mprumutat 'iind superioar limitei prevzute la art. 1+++ alin. .3/ lit. a/" sau 'a e a una dintre a este so iet!i s $i a orde vreo garan!ie pentru datorii proprii6 +. $n al dispozi!iile art.143.5 14). :up arti olul *)* se introdu e un arti ol nou" art. *)*1" u urmtorul uprins0Art. *)*1. ;e pedepse,te u $n 8isoare de la * la 4 ani 'ondatorul" administratorul" dire torul sau reprezentantul legal al so iet!ii" are1. rspnde,te ,tiri 'alse sau $ntre#uin!eaz alte mi9loa e 'rauduloase are au a e'e t mrirea sau s derea valorii a !iunilor sau a o#liga!iunilor so iet!ii ori a altor titluri e $i apar!in" $n s opul o#!inerii" pentru el sau pentru alte persoane" a unui 'olos $n pagu#a so iet!ii6 *. $n aseaz sau plte,te dividende" su# ori e 'orm" din pro'ituri 'i tive sau are nu puteau 'i distri#uite" $n lips de situa!ie 'inan iar ori ontrarii elor rezultate din a easta.5

144. :up arti olul *40 se introdu trei arti ole noi" art. *401 2 *403" u urmtorul uprins0Art. *401. Dransmiterea 'i tiv a pr!ilor so iale sau a a !iunilor de!inute $ntr2o so ietate omer ial" $n s opul sustragerii de la )3 urmrirea penal sau $n s opul $ngreunrii a esteia" onstituie in'ra !iune ,i se pedepse,te u $n 8isoare de la * la 4 ani. Art. *40*. :eterminarea $nmatri ulrii unei so iet!i $n temeiul unui a t onstitutiv 'als onstituie in'ra !iune ,i se pedepse,te u $n 8isoare de la * la 4 ani. Art. *403. Colosirea" u ,tiin!" a a telor unei so iet!i radiate a urmare a ne$ndeplinirii o#liga!iilor prevzute de lege sau a a telor unei so iet!i reate $n modalitatea prevzut la art. *40*" $n s opul produ erii de e'e te 9uridi e" onstituie in'ra !iune ,i se pedepse,te u $n 8isoare de la * la 4 ani.5 149. :up arti olul *4* se introdu e un arti ol nou" art. *4*1" u urmtorul uprins0Art. *4*1. Pentru in'ra !iunile prevzute $n prezentul titlu" a !iunea penal se e7er it din o'i iu.5 Art. II. Legea nr. *(/1990 privind registrul omer!ului" repu#li at $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea I nr. +9 din + 'e#ruarie 1994" u modi'i rile ,i ompletrile ulterioare" se modi'i ,i se ompleteaz dup um urmeaz1. La arti olul 1" dup alineatul .1/ se introdu patru alineate noi" alin. .11/ 2 .1+/" u urmtorul uprins0.11/ :o umentele depuse $n sus!inerea ererilor de $nregistrare prevzute la alin. .1/ se reda teaz $n lim#a romn. .1*/ >omer ian!ii pot soli ita ,i asigurarea pu#li it!ii a telor prevzute la alin. .1/ $n tradu ere erti'i at $ntr2una din lim#ile o'i iale ale statelor mem#re ale Gniunii Auropene. .13/ &'i iul 1a!ional al Registrului >omer!ului asigur a esul la opiile prevzute la alin. .1*/" $n a elea,i ondi!ii a ,i la a tele $n lim#a romn. .1+/ <n az de ne on ordan! $ntre a tul $n lim#a romn ,i tradu erea erti'i at pentru are s2a asigurat pu#li itatea" so ietatea nu )+ poate opune ter!ilor te7tul tradus6 a e,tia pot $ns opune so iet!ii tradu erea erti'i at" u e7 ep!ia azului $n are so ietatea 'a e dovada ei uno,teau versiunea original" pu#li at on'orm legii.5 *. La arti olul 3 se introdu dou alineate noi" alin. .*/ ,i .3/" u urmtorul uprins0.*/ >ererea de $nmatri ulare/$nregistrare a men!iunilor ,i do umentele ane7ate la a easta $n 'orm ele troni " avnd $n orporat" ata,at sau logi aso iat semntura ele troni e7tins" pot 'i trimise prin po,ta ele troni . .3/ <n azul $n are ererea de $nmatri ulare/$nregistrare este transmis potrivit prevederilor alin. .*/" $n 8eierea 9ude torului delegat se omuni pe ale ele troni " data omuni rii 'iind onsiderat data la are a easta devine disponi#il destinatarului" pre um ,i pe suport 8rtie.5 3. La arti olul +" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ &'i iul registrului omer!ului este o#ligat s eli#ereze" pe

8eltuiala persoanei are a ' ut ererea" opii erti'i ate de pe $nregistrrile e'e tuate $n registru ,i de pe a tele prezentate" pre um ,i in'orma!ii despre datele $nregistrate $n registrul omer!ului ,i erti'i ate onstatatoare un anumit a t sau 'apt este sau nu este $nregistrat.5 +. La arti olul +" dup alineatul .3/ se introdu dou alineate noi" alin. .+/ ,i .3/" u urmtorul uprins0.+/ La erere" do umentele prevzute la alin. .1/ se eli#ereaz $n 'orm ele troni " u transmitere on2line" avnd $n orporat" ata,at sau logi aso iat semntura ele troni e7tins. .3/ Dari'ele per epute pentru eli#erarea de opii ,i/sau in'orma!ii" indi'erent de modalitatea de 'urnizare" nu vor dep,i osturile administrative impli ate de eli#erarea a estora.5 )3 3. La arti olul 10" alineatul .3/ va avea urmtorul uprins0.3/ Cinan!area 8eltuielilor urente ,i de apital a'erente a tivit!ii &'i iului 1a!ional al Registrului >omer!ului ,i a o'i iilor registrului omer!ului de pe lng tri#unale se realizeaz din ta7ele ,i tari'ele per epute" potrivit art. 11.5 (. La arti olul 11" alineatul .*/ va avea urmtorul uprins0.*/ Da7ele ,i tari'ele per epute se a 8it la asieria o'i iului registrului omer!ului sau prin virament $n ontul &'i iului 1a!ional al Registrului >omer!ului" des 8is la trezoreria statului.5 ). La arti olul **" alineatul .3/ va avea urmtorul uprins0.3/ %en!iunile se $nregistreaz din o'i iu" $n termen de 13 zile de la data primirii opiei legalizate a 8otrrii irevo a#ile re'eritoare la 'aptele ,i a tele prevzute la art. *1 lit. e/" '/ ,i g/" u e7 ep!ia azului $n are legea dispune alt'el.5 4. Arti olul *3 va avea urmtorul uprins0Art. *3. .1/ >omer iantul are des 8ide su ursale tre#uie s ear $nregistrarea a estora la o'i iul registrului omer!ului de la sediul 'ie rei su ursale. .*/ >ererea va uprindea/ denumirea su ursalei" are va on!ine numele/denumirea ,i 'orma 9uridi a omer iantului" lo alitatea $n are se a'l sediul so ial al a estuia" urmate de uvntul 0su ursal5 ,i de lo alitatea $n are se a'l sediul ei so ial6 #/ sediul su ursalei6 / o#ie tul de a tivitate al su ursalei6 d/ numele ,i prenumele" lo ul ,i data na,terii" odul numeri personal" domi iliul ,i et!enia reprezentantului omer iantului" persoan 'izi " respe tiv denumirea" sediul so ial ,i na!ionalitatea reprezentantului omer iantului" persoan 9uridi " are se o up nemi9lo it de a tivitatea su ursalei" u pre izarea da puterile e li s2au on'erit urmeaz a 'i e7er ite $mpreun sau separat6 )( e/ in'orma!ii privind registrul omer!ului $n are este $nregistrat omer iantul ,i numrul de $nmatri ulare. .3/ La ererea de $nregistrare se ata,eaz urmtoarelea/ dovada sediului su ursalei6 #/ de lara!iile pe propria rspundere ale persoanelor $mputerni ite s reprezinte su ursala" din are s rezulte $ndeplines ondi!iile legale pentru de!inerea a estei alit!i6

/ spe imenele de semntur ale persoanelor $mputerni ite s reprezinte su ursala. .+/ &'i iul registrului omer!ului de la sediul su ursalei transmite o'i iului registrului omer!ului de la sediul prin ipal al omer iantului un e7tras de pe $nregistrarea e'e tuat" pentru a 'i men!ionat $n registrul omer!ului respe tiv. .3/ Cormalit!ile de pu#li itate prevzute de prezentul arti ol sunt e'e tuate de reprezentantul omer iantului" prevzut la alin. .*/ lit. d/.5 9. Arti olul *+ va avea urmtorul uprins0Art. *+. .1/ >omer iantul u sediul prin ipal al omer!ului $n strintate are des 8ide su ursale $n Romnia tre#uie s ear $nregistrarea a estora la o'i iul registrului omer!ului de la sediul 'ie rei su ursale. .*/ >ererea va uprinde urmtoarelea/ numele/denumirea omer iantului din strintate ,i 'orma 9uridi " pre um ,i denumirea su ursalei" da este di'erit de ea a omer iantului6 #/ registrul $n are este $nmatri ulat omer iantul din strintate" numrul de $nmatri ulare6 / sediul so ial6 d/ o#ie tul de a tivitate al su ursalei6 e/ numele ,i alitatea reprezentan!ilor omer iantului din strintate ,i a elor are se o up nemi9lo it de a tivitatea su ursalei" u pre izarea da puterile e li s2au on'erit urmeaz a 'i e7er itate $mpreun sau separat6 '/ $n azul su ursalelor so iet!ilor omer iale din state are nu sunt mem#re ale ;pa!iului A onomi Auropean" se va men!iona ,i legea apli a#il omer iantului6 )) .3/ La registrul omer!ului de la sediul su ursalei se depuna/ a tul onstitutiv ,i statutul omer iantului din strintate" da sunt on!inute $n do umente separate" $mpreun u toate modi'i rile a estor do umente sau a tul onstitutiv a tualizat" $n tradu ere erti'i at6 #/ $n azul su ursalelor omer ian!ilor din state are nu sunt mem#re ale Gniunii Auropene sau ale ;pa!iului A onomi Auropean" do umente are s ateste sediul so ial al omer iantului din strintate" o#ie tul de a tivitate al a estuia ,i" el pu!in anual" suma apitalului su#s ris" da a este in'orma!ii nu sunt in luse $n do umentele prevzute la lit. a/6 / un erti'i at" $n tradu ere erti'i at" de la registrul $n are este $nmatri ulat omer iantul din strintate" are s ateste e7isten!a so iet!ii6 d/ anual" situa!ia 'inan iar a omer iantului din strintate" apro#at" veri'i at ,i pu#li at potrivit legisla!iei statului $n are omer iantul are domi iliul/sediul so ial" are va 'i supus a elora,i 'ormalit!i de pu#li itate prevzute pentru situa!iile 'inan iare ale so iet!ilor omer iale romne,ti6 e/ $n situa!ia $n are omer iantul din strintate are des 8ide o su ursal $n Romnia are sediul so ial $ntr2un stat mem#ru al Gniunii Auropene" do umentele onta#ile ale omer iantului din strintate" a,a um sunt ele $nto mite" auditate ,i pu#li ate $n on'ormitate u legea statului mem#ru are guverneaz omer iantul din strintate6 '/ $n situa!ia $n are omer iantul din strintate are des 8ide o su ursal $n Romnia nu este guvernat de tre legea unui stat mem#ru al Gniunii Auropene sau a ;pa!iului A onomi Auropean" do umentele onta#ile ale agentului e onomi din strintate" a,a um sunt ele $nto mite" auditate ,i pu#li ate $n on'ormitate u legea din Romnia" u e7 ep!ia azului $n are legea are guverneaz omer iantul din strintate prevede reguli onta#ile e 8ivalente elor a'late $n vigoare $n Gniunea Auropean6 g/ dovada sediului su ursalei. .+/ :a este azul" se $nregistreaz men!iuni re'eritoare laa/ des 8iderea unei pro eduri 9udi iare sau e7tra9udi iare de insolven! asupra omer iantului din strintate6 #/ dizolvarea so iet!ii din strintate" numele ,i puterile li 8idatorilor" 'inalizarea li 8idrii6 )4 / $n 8iderea su ursalei.

.3/ :a un omer iant u sediul so ial $n strintate $n'iin!eaz mai multe su ursale $n !ar" do umentele prevzute la alin..3/2.+/ se depun numai la una dintre su ursale" la alegerea omer iantului" $n registrul omer!ului $n are sunt $nregistrate elelalte su ursale pre izndu2se are este registrul prin are se asigur 'ormalit!ile de pu#li itate. .(/ Cormalit!ile de pu#li itate prevzute de prezentul arti ol sunt e'e tuate de reprezentantul su ursalei" prevzut la alin..*/ lit. e/.5 10. :up arti olul *( se introdu e un arti ol nou" art. *(1" u urmtorul uprins0Art. *(1. .1/ &'i iul 1a!ional al Registrului >omer!ului are legitimare pro esual a tiv ,i poate interveni $n ori e pro es privind $nregistrri $n registrul omer!ului" interesul 'iind prezumat ,i onstnd $n respe tarea erin!elor generale ale a tivit!ii omer iale. .*/ >ererile introduse de &'i iul 1a!ional al Registrului >omer!ului" $n temeiul prezentei legi" nu sunt supuse ta7ei de tim#ru ,i ni i tim#rului 9udi iar.5 11. La arti olul 31 se introdu trei alineate noi" alin. .*/ 2 .+/" u urmtorul uprins 0.*/ <nregistrrile $n registrul omer!ului se e'e tueaz ele troni " att la nivelul o'i iilor registrului omer!ului de pe lng tri#unale" t ,i la nivelul registrului entral omputerizat. .3/ >ererile ,i do umentele depuse $n sus!inerea a estora" primite $n 'ormat pe 8rtie sau $n 'orm ele troni " se ar8iveaz de &'i iul 1a!ional al Registrului >omer!ului $n 'orm ele troni . .+/ Prin derogare de la prevederile alin..3/" ererile depuse $naintea datei intrrii $n vigoare a prezentei legi se ar8iveaz ele troni " la ererea omer iantului $nregistrat sau a soli itantului de opii erti'i ate.5 Art. III. .1/ Antit!ile are au statutul de su ursal" dar se numes 'iliale" $n'iin!ate $nainte de intrarea $n vigoare a &rdonan!ei de urgen! a ?uvernului nr. 3*/199) pentru modi'i area Legii nr. 31/1990 privind so iet!ile omer iale" vor pro eda la pre izarea statutului lor 9uridi ,i la realizarea 'ormalit!ilor legale pentru pu#li itate orespunztoare a estui statut" $n termen de 3 luni de la intrarea $n vigoare a prezentei legi. .*/ <n azul unei $n l ri a prevederilor alin. .1/" art. ++ ,i +( din Legea nr. *(/1990 privind registrul omer!ului" repu#li at" u modi'i rile ,i ompletrile ulterioare" devin apli a#ile. .3/ :e la data de 1 ianuarie *00)" situa!iile 'inan iare anuale ,i do umentele ane7ate a estora" prevzute la art. 143 alin. .1/ din Legea nr. 31/1990 privind so iet!ile omer iale" repu#li at" u modi'i rile ,i ompletrile ulterioare" modi'i ate potrivit prezentei legi" vor 'i depuse numai la o'i iul registrului omer!ului. .+/ Prezenta lege intr $n vigoare la 1 de em#rie *00(" u e7 ep!ia prevederilor art. II p t. + ,i 11" are vor intra $n vigoare la data de 1 ianuarie *00). .3/ <n termen de 9 luni de la data intrrii $n vigoare a prezentei legi" so iet!ile pe a !iuni vor pro eda la e'e tuarea 'ormalit!ilor ne esare $ndeplinirii o#liga!iilor prevzute la art. 13) alin..*/" art. 1341" art. 1+01 alin. .3/ ,i art. 1+3 alin. .+/ din Legea nr. 31/1990. .(/ Legea nr. 31/1990 privind so iet!ile omer iale" repu#li at $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea I" nr.1.0(( din 1) noiem#rie *00+" u modi'i rile ,i ompletrile ulterioare" pre um ,i u modi'i rile ,i ompletrile aduse prin prezenta lege" ,i Legea nr. *(/1990 privind registrul omer!ului" repu#li at $n %onitorul &'i ial al Romniei" Partea I" nr. +9 din + 'e#ruarie 1994" u modi'i rile ,i ompletrile ulterioare" pre um ,i u modi'i rile ,i ompletrile aduse prin prezenta lege" se vor repu#li a" $n termen de 30 de zile de la intrarea $n vigoare" dndu2se te7telor o nou numerotare. A east lege a 'ost adoptat de Parlamentul Romniei" u respe tarea prevederilor arti olului )3 ,i ale arti olului )( alineatul .1/ din >onstitu!ia Romniei" repu#li at. PRALA:I1DALA >A%ARAI :APGDAMIL&R Iogdan &lteanu 1r. ++1 din *) noiem#rie *00( PRALA:I1DALA ;A1ADGLGI 1i olae B roiu