Sunteți pe pagina 1din 65

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Managementul Proiectelor

CUPRINS:
Capitolul 1 - Noiuni introductive
1.1. Utilitatea cursului .................................................................................................... 3 .................................. 3 ............................................................... # 1.2. Ce este un proiect? Defini ie !i caracteristici ale proiectelor 1.3. Program. Diferen ierea program " proiect 1.$. Managementul %e proiect

....................................................................................... &

Capitolul 2

!uncii ale "ana#e"entului


....................................................................................... ( ............................................................. 1)

2.1. 'unc iile managementului

2.2. Caracteristicile func iilor managementului

Capitolul $ - Ciclul de via% al unui proiect


3.1. 'a*ele proiectului .................................................................................................. 12 ........................................................................................... 13 ........................................................................................ 1( .................................................................................... 2( 3.2. Concep ia proiectului 3.3. Planificarea proiectului 3.$. Implementarea proiectului 3.+. Controlul proiectului 3.,. Monitori*area 3.&. Raportarea

............................................................................................... 3) ........................................................................................ 3$ ................................................... 3#

........................................................................................................ 33 ........................................................................................................... 3+ ............................................................................. 3#

3.#. -nc.eierea !i e/aluarea

3.(. 0re!eli frec/ente in managementul %e proiect 3.1). 1sigurarea calit2 ii proiectului

Capitolul &

Ec'ipa proiectului
.......................................................................................... 3& ................................................................... 3(

$.1. Managerul %e proiect

$.2. Succesul muncii in ec.ipa %e proiect

Capitolul (

Mana#e"entul ri)cului
............................................................................. $1 .......................................................... $2 ................................................................... $3

+.1. 3tape 4n gestionarea riscurilor

+.2. Riscul re%efinit 4n termeni %e oportunitate +.3. Mo%alit2 i %e i%entificare a riscurilor

Capitolul *

Pro#ra"e de +inanare
............................................................................................. $+ ................................... $# ......................... $&

,.1. Ce este finan area?

,.2. Cum func ionea*2 sistemul finan 2rilor neram5ursa5ile? ,.$. Rela ia cu finan atorul

,.3. Reali*area unui proiect propus spre finan are neram5ursa5il2 ,.+. Principali finan atori !i programe %e finan are ,.,. Posi5ilit2 i %e informare cu pri/ire la finan 2ri

.......................................................................................... +3 ...................................................... +, ...................................................... ,$

,i-lio#ra+ie

................................................................................................................. ,+

Managementul Proiectelor

Capitolul 1 - Noiuni introductive


1.1. Utilitatea cur)ului 1.2. Ce e)te un proiect/ 0e+iniie 1i caracteri)tici ale proiectelor 1.$. Pro#ra". 0i+erenierea pro#ra" - proiect 1.&. Mana#e"entul de proiect

1.1. Utilitatea cur)ului

6"a i g7n%it /reo%at2 c2 4n /ia a %e *i cu *i fiecare %intre noi este8 %e fapt8 un manager %e proiect? '2r2 s2 ne %2m seama c2 este /or5a %espre management %e proiect8 %erul2m 4n /ia a noastr2 %e *i cu *i 9sau ce/a mai rar: proiecte mai mult sau mai pu in comple;e. De e;emplu: planificarea /acan ei8 cump2r2turile pe care tre5uie s2 le facem sau c.iar cur2 enia 4n apartament. 0estionarea unui proiect poate s2 par2 o sarcina %ificil28 oarecum speciali*at28 ce necesit2 un anumit gra% %e e;perti*28 cuno!tin e !i a5ilit2 i. Poate s2 par2 greu %e 4n eles8 %e reali*at !i %e finali*at. <otu!i8 a!a cum am ar2tat mai sus8 oricare %intre noi este8 4ntr"un anume fel8 un manager %e proiect cu norma 4ntreag2 4n /ia a %e fiecare *i. 3ste foarte a%e/2rat 4n acela!i timp c2 proiectele la care lucr2m 4n ca%rul unei organi*a ii8 %e e;emplu8 sunt mult mai comple;e !i necesit2 un ni/el mai ri%icat %e cuno!tin e !i a5ilit2 i pentru a le putea concepe !i %esf2!ura. Prin acest curs ne propunem s2 e/i%en iem c7te/a aspecte practice8 meto%e !i instrumente care pot face /ia a managerului %e proiect mai u!oar2. 1cest suport %e curs ofer2 informa ii %espre caracteristicile unui proiect8 no iunea %e management %e proiect8 func iile managementului %e proiect8 ciclul %e /ia 2 al unui proiect = fa*ele prin care trece un proiect pentru a"!i 4n%eplini o5iecti/ele8 precum !i acti/it2 ile !i sarcinile ce re/in unui manager %e proiect !i ec.ipei sale 4n fiecare %intre fa*ele proiectului. De asemenea8 e/i%en ia*2 %iferen a %intre program !i proiect8 pre*int2 pa!ii ce tre5uie urma i 4n /e%erea o5 inerii unei finan 2ri neram5ursa5ile8 rela ia %intre finan ator !i coor%onatorul>managerul %e proiect8 punctea*2 importan a ec.ipei 4n 5una %esf2!urare a unui proiect8 pre*ent7n%8 toto%at2 !i elemente legate %e riscurile ce pot ap2rea 4n ca%rul unui proiect !i mo%alit2 i %e gestionare a lor.

1.2. Ce e)te un proiect/ 0e+iniie 1i caracteri)tici ale proiectelor

Cu/7ntul ?proiect@ %eri/2 %e la cu/7ntul latin ?proAicere@ B ?a arunca 4nainte@. 1!a%ar proiectul este un proces ce presupune:

- un punct de plecare2 - de la care2 - cineva 3arunc%4 ceva 35nainte42 - )pre o anu"it% int%2

Managementul Proiectelor

Pornin% %e la aceste repere esen iale8 se pot i%entifica urm2toarele tr%)%turi ale unui proiect: are )cop = scopul este re*ol/area unei pro5leme i%entificate sau sc.im5area unei situa ii pro5lematice e)te reali)t = scopurile tre5uie s2 fie posi5il %e 4n%eplinit e)te unic = repre*int2 o solu ie specific2 la o pro5lem2 specific28 4ntr"un anumit conte;t e)te li"itat 5n ti"p 1i )paiu " are un 4nceput !i un final 5ine %efinite !i se %esf2!oar2 4ntr"un spa iu concret e)te co"ple6: implic2 /ariate a5ilit2 i %e planificare !i implementare8 %i/er!i parteneri sau sus in2tori8 implic2 un num2r %e acti/it2 i8 e/enimente !i sarcini e)te colectiv = este %erulat %e o ec.ip2 !i inte!te la 5inele unei colecti/it2 i e)te o aventur% " implic2 risc !i incertitu%ine poate +i evaluat " con ine o5iecti/e m2sura5ile care pot fi e/aluateC astfel se poate aprecia %ac2 am f2cut ce ne"am propus8 la calitatea %orit2 are un anumit #rad de autono"ie fa 2 %e acti/it2 ile curente ale organi*a iei are un ciclu de via% deter"inat8 compus %in mai multe etape o5ligatorii8 %enumite astfel: i%entificarea8 anali*a8 formularea proiectului8 preg2tirea acestuia8 e/aluarea preliminar2 a proiectului8 angaAarea finan 2rii8 implementarea8 monitori*area !i e/aluarea final2 a re*ultatelor proiectului un efort concret8 practic8 orientat spre un re*ultatC %irec ionat spre solu ionarea unei pro5leme sau c.estiuni relati/ comple;eC acti/itate cu o5iecti/e clare !i re*ultate anticipateC limitat at7t %e timp c7t !i %e resursele financiare8 te.nice !i umaneC planificat %in timp !i e/aluat la sf7r!it.

Prin urmare8 un proiect este: -

Sinteti*7n% elementele sale caracteristice8 proiectul poate fi %efinit astfel:

Definiie: PROIECTUL reprezint un set de activiti desfurate ntr ! peri!ad de ti"p deter"inat# p$anificate i c!ntr!$ate i care au drept sc!p pr!ducerea unei sc%i"&ri n &ine a situaiei &eneficiari$!r !r'anizaiei Re)ur)e. Pentru a putea reali*a scopul propus8 managerul %e proiect /a a/ea la %ispo*i ie anumite resurse. Din punct %e /e%ere calitati/ !i cantitati/8 la conceperea proiectului s"a consi%erat c28 utili*ate eficient8 /or permite atingerea scopului. lat2 cele mai importante resurse care stau la 4n%em7na unui manager: Resurse umane 9ec.ipa %e proiect:8 Resurse materiale 9ec.ipamente !i 5unuri:8 Resurse informa ionale 9informa iile8 cuno!tin ele cu pri/ire la tema a5or%at28 etc:8 Resurse financiare 95ugetul alocat:8 <imp

Managementul Proiectelor

Resursele sunt at7t o surs2 %e putere c7t !i %e constr7ngere. 1%esea8 ele func ionea*2 alternati/ " %ac2 a/eam timp8 nu a/eam ne/oie %e at7 ia oameniC %ac2 a/eam informa ii8 nu era ne/oie %e at7 ia 5ani. Pentru implementarea proiectului este necesar2 alegerea unei )trate#ii care s2 %e*/olte la ma;imum capacitatea ec.ipei care 4l gestionea*2 sau implementea*28 %e utili*are a competen elor8 c7t !i a spiritului %e ec.ip28 prin responsa5ilitatea fa 2 %e un o5iecti/ comun !i necesitatea %e a lucra 4mpreun2 cu ran%amentul optim. <oate proiectele tre5uie s2 respecte un set %e reguli %e 5a*28 cu toate c2 sunt confruntate8 pe toat2 %urata lor %e /ia 28 cu e/enimente aleatorii8 ca8 %e e;emplu8 unele sc.im52ri 4n politica economic2 la ni/el na ional8 care pot constitui factori %e risc pentru reali*area acestora !i8 prin urmare8 necesit2 m2suri corecti/e suplimentare. Iat2 mai Aos c7te/a e;emple %e proiecte: D lansarea pe pia 2 a unui nou pro%us sau ser/iciuC D campanie %e informare a tinerilor cu pri/ire la consecin ele fumatuluiC D organi*area unui festi/al %e film stu%en escC D crearea !i lansarea unui nou site Ee5 a%resat tinerilorC D ocuparea unei ni!e noi pe pia 2C D mo%erni*area unei 4ntreprin%eriC D construirea sau mo%erni*area unui spitalC D mo%ificarea organigramei sau sc.im5area stilului %e lucru 4ntr"o organi*a ieC D implementarea unui nou sistem informa ional 4ntr"o organi*a ieC D construirea unui o5iecti/ 9cl2%ire8 central2 electric28 autostra%28 cale ferat28 5araA:C D %erularea unei campanii electoraleC D sc.im5area grilei %e programe la un post %e tele/i*iuneC D reali*area unui filmC D acti/itatea %e cercetare cu un o5iecti/ 5ine %elimitat 94n %omeniul !tiin elor socio"umane sau 4n %omeniul !tiin elor e;acte:C D punerea pe picioare a unei 4ntreprin%eri agricole sau *oote.niceC D 4nfiin area unui *iarC D mo%erni*area procesului e%uca ional 4ntr"o uni/ersitate. <re5uie men ionat c2 finan area proiectelor poate fi intern2 = organi*a ia are resurse suficiente sau e;tern2 = organi*a ia aplic2 pentru o5 inerea unei finan 2ri %in e;terior. Proiectele care primesc finan are8 mai ales cele care primesc finan 2ri neram5ursa5ile8 sunt proiecte nonprofit. 3;ist28 4ns28 proiecte care sunt g7n%ite %e la 5un 4nceput 4n acest sens = al gener2rii %e profit8 acest tip %e proiecte fiin% specific me%iului %e afaceri8 %ar nu numai.

Managementul Proiectelor

Caracteri)ticile proiectelor Iat2 mai Aos c7te/a elemente caracteristice pentru proiecte: ti"p li"itat: 4nceputul !i sf7r!itul proiectului sunt 5ine %elimitateC ec'ip% de proiect ad 'oc: ec.ipa %e proiect se constituie 4n momentul apari iei i%eii %e proiect sau 4n momentul o5 inerii finan 2riiC 4n multe ca*uri a%uce 4mpreun2 persoane care nu au mai cola5orat anterior8 %ar a c2ror preg2tire !i e;perien 2 !i preg2tire 4ntr"un anumit %omeniu le recoman%2 pentru participarea 4n ca%rul proiectului. 3;ist2 ca*uri 4n care ec.ipa %e proiect poate fi alc2tuit2 %in persoane pro/enin% %in institu ii8 organi*a ii %iferite !i c.iar %in 2ri %iferite. F ec.ip2 %e proiect poate lucra c.iar !i 4n con%i iile 4n care mem5rii s2i se 4nt7lnesc numai perio%ic8 in7n% leg2tura prin e"mail8 telefonic etc. pe parcursul %erul2rii proiectului. o-iective preci)e8 clar formulateC re7ultate concrete8 m2sura5ile8 unice 9proiectul li/rea*2 un pro%us sau un ser/iciu nou8 unic8 irepeta5il:C plan ri#uro) 9sta5ilit 4nainte %e implementarea efecti/2 a proiectului:C activit%i interdependente8 intercon%i ionate re)ur)e li"itate: resurse financiare 95uget sta5ilit %inainte:8 resurse umane8 ec.ipamente8 %ot2ri8 se%ii8 materii prime !i materiale8 informa ie8 prestigiuC )c'i"-are: %erularea proiectului pro%uce 4n mo% o5ligatoriu o sc.im5are fa 2 %e starea ini ial2 = %e la 4nceputul proiectuluiC ri)c: ac iunile !i procesele specifice sunt caracteri*ate 4ntot%eauna %e un gra% %e riscC managementul riscului pre*int2 importan 2 %eose5it2C riscurile tre5uie i%entificate c.iar %in fa*a %e proiectare > scriere8 iar pentru fiecare8 4n func ie %e impactul pe care8 4n con%i iile 4n care ar ap2rea8 l"ar a/ea asupra %erul2rii proiectului8 tre5uin% s2 fie g2sit2 o solu ie8 astfel 4nc7t re*ultatul final s2 nu fie afectatC "etodolo#ie )peci+ic%C )trate#ie de de7voltare.

Un citat %in Sun <*u " ?1rta r2*5oiului@ sun2 4n felul urm2tor: (Inte$i'ena nu se as!ciaz nici!dat cu nt)rzieri$e* n ti"pu$ rz&!iu$ui# esenia$ este vict!ria# i nu ca"panii$e de durat+, ?<ra%ucerea@ acestui citat 4n termeni %e proiecte ar fi urm2toarea: ?e/ita i proiectele care se prelungesc 4n mo% ne%efinit8 4mp2r i i proiectele 4n su5proiecte8 sta5ili i puncte %e r2scruce 9critice: pentru reali*area proiectului 4n care s2 /2 opri i pentru a /erifica ce s"a 4nt7mplat !i %ac2 sunte i acolo un%e tre5uie s2 fi i8 permite i"le mem5rilor ec.ipei s2 o5 in2 /ictorii par iale8 ar2ta i"i finan atorului c2 se fac progrese.

Managementul Proiectelor

1.$. Pro#ra". 0i+erenierea pro#ra" - proiect

Definiie: PRO-R./UL este definit ca fiind un cic$u sau set de activiti care este p$anificat i c!ntr!$at# n 'enera$ fr un ter"en de nc%eiere precis de$i"itat# cu un aspect dina"ic# care c!nstituie ! a&!rdare inte'rat pentru ndep$inirea "isiunii i !&iective$!r !r'anizaiei, Programul repre*int2 un grup %e proiecte inter%epen%ente a%ministrate 4n mo% coor%onat>concertat pentru a o5 ine re*ultate care nu ar fi posi5ile prin %erularea %e sine st2t2toare a fiec2rui proiect 4n parte. Spre %eose5ire %e proiect8 un program: D /i*ea*2 mai multe sc.im52ri concomitente sau succesi/eC D nu este 4n mo% o5ligatoriu %elimitat precis 4n timpC D are o %urat2 4n general mai mareC D un program poate inclu%e unul sau mai multe proiecte <re5uie a/ut 4n /e%ere !i faptul c2 programul repre*int2 un efort %e atingere a unui o5iecti/ strategic %e an/ergur28 cu ra*2 lung2 %e ac iune 9este ca*ul8 spre e;emplu8 al unui program %e con!tienti*are a pericolelor asociate fumatului:. Frgani*a iile pot a/ea programe 4n ca%rul c2rora8 a!a cum am /2*ut mai sus8 %erulea*2 mai multe proiecte. Mo%alitatea 4n care sunt gestionate programele fiin%8 %e fapt8 cea a proiectelor = fiecare proiect /a a/ea un manager %e proiect8 o ec.ip28 resurse limitate etc.8 cu alte cu/inte a5solut toate caracteristicile unui proiect8 %iferen a fiin% c2 un program cuprin%e mai multe proiecte. Noi /om a5or%a pro5lema managementului %e proiect8 acesta put7n% fi 4n orice moment aplica5il !i programelor. """""""""""""""""""""""""""""""" -n afar2 %e accep iunea pre*entat2 mai sus8 e;ist2 !i aceea a pro#ra"elor de +inanare. Un program %e finan are repre*int2 mo%alitatea prin care o organi*a ie sau institu ie 4!i propune s2 ofere spriAin financiar altor organi*a ii8 institu ii8 persoane fi*ice etc. 4n /e%erea implement2rii unor proiecte. Programele %e finan are au !i ele o5iecti/e8 o5iecti/e care sunt atinse prin implementarea proiectelor %epuse spre finan are. Mai multe %espre programe %e finan are8 finan 2ri8 rela ia cu finan atorul /e i g2si 4n Capitolul * Pro#ra"e de +inanare.

Managementul Proiectelor

1.&. Mana#e"entul de proiect

Managementul proiectelor este un proces %inamic8 %esf2!urat 4n mo% !tiin ific8 prin care resursele necesare sunt utili*ate !i organi*ate 4ntr"o asemenea manier2 4nc7t s2 con%uc2 la 4n%eplinirea o5iecti/ele proiectului. -n managementul proiectelor o parte %in personalul pentru implementarea proiectelor poate fi angaAat temporar8 4n calitate %e consultan i8 lipsin% astfel permanen a rolurilor. Personalul implicat 4n proiect poate a/ea %iferite roluri %e 4n%eplinit la momente %iferite. Planificarea 4n ca%rul elementelor presta5ilite8 ca 5ugetul8 %urata %e reali*are8 planul %e 5a*28 care sunt preci*ate la momentul structur2rii proiectului pre*int2 o importan 2 fun%amental2. Managementul proiectelor se caracteri*ea*2 prin tr2s2turi proprii8 care asigur2 succesul proiectelor. Una %intre tr2s2turi este aceea %e a fi un proce) co"ple6 %eoarece implic28 pe l7ng2 cuno!tin e economice !i te.nice %e specialitate %in %omeniul specific fiec2rui proiect8 o gam2 larg2 %e cuno!tin e !i aptitu%ini organi*atorice8 astfel 4nc7t s2 coor%one*e 4n paralel organi*area optim2 a timpului8 con%ucerea ec.ipei8 precum !i a%ministrarea celorlalte resurse. Pentru asigurarea succesului proiectelor8 o con%i ie esen ial2 const2 4n concentrarea per"anent% a managementului proiectelor a)upra 5ndeplinirii o-iectivelor propu)e8 !i %eci8 a sc.im52rii 4ntr"un mo% organi*at a situa iei e;istente 4n /e%erea reali*2rii situa iei %orite. 1cti/itatea %e management %e proiect se %esf2!oar2 pe toat2 %urata ciclului %e /ia 2 al proiectului8 !i pri/e!te controlul acestuia 4n 4ntregime. Managementul proiectelor este %eose5it %e comple;8 %eoarece repre*int2 sinte*a a cel pu in cinci elemente: " %e a preg2ti !i lansa proiectulC " %e a con%uce proiectul 4n sineC " %e a organi*a %e*/oltarea !i implementarea proiectuluiC " %e a asigura coeren a ac iunilorC " %e con%ucere a monitori*2rii !i e/alu2rii. 1stfel8

Definiie: /.0.-E/E0TUL PROIECTULUI reprezint pr!cesu$ de !r'anizare i suprave'%ere a pr!iectu$ui pentru a asi'ura rea$izarea acestuia c!nf!r" p$anificrii# n $i"ite$e &u'etu$ui i c!nf!r" specificaii$!r sta&i$ite, Mai general se poate %efini managementul %e proiect ca acti/itatea ce are %rept scop con%ucerea reali*2rii unui plan. Din aceast2 %efini ie pot fi trase trei conclu*ii: 1. Managementul %e proiect este o acti/itate cu un scop specific. 2. Managementul %e proiect se refer2 la con%ucerea acti/it2 ii %e reali*are a unui plan. 3. Managementul %e proiect se %esf2!oar2 4n timp8 %in momentul 4n care este 4nceput2 acti/itatea %e ela5orare a planului care urmea*2 a fi reali*at !i p7n2 4n momentul reali*2rii e/alu2rii finale /is"a"/is %e acti/it2 ile %erulate !i %e succesul>impactul proiectului. Pentru reali*area acestor %e*i%erate8 anumite func ii tre5uie 4n%eplinite. Prin urmare8 4n elegerea func iilor managementului este esen ial2 pentru gestionarea eficient2 a proiectului. 1ceste func ii sunt %escrise 4n capitolul urm2tor.

Managementul Proiectelor

Capitolul 2

!uncii ale "ana#e"entului

2.1. !unciile "ana#e"entului 2.2. Caracteri)ticile +unciilor "ana#e"entului

2.1. !unciile "ana#e"entului

'unc iile managementului sunt: 1. plani+icare = munca f2cut2 %e manager pentru a sta5ili mo%ul 4n care se /a %esf2!ura un proiect 2. or#ani7are = %efinirea !i alocarea resurselor proiectului8 precum !i a acti/it2 ilor !i sarcinilor %in proiect in7n% cont %e planificarea f2cut2 $. i"ple"entare-coordonare " punerea 4n practic2 a celor planificate !i armoni*area %eci*iilor !i ac iunilor &. control = procesul prin care managerul se asigur2 c2 acti/it2 ile se reali*ea*2 conform planific2rii !i c2 este o5 inut progresul 4n %irec ia o5iecti/elor (. conducere " %irec ionarea oamenilor implica i prin anali*a op iunilor8 luarea %eci*iilor !i comunicarea lor

!i#ura nr. 1

!unciile "ana#e"entului

Managementul Proiectelor

2.2. Caracteri)ticile +unciilor "ana#e"entului Plani+icarea pre)upune8 i%entificarea scopului !i o5iecti/elor proiectului sta5ilirea meto%elor necesare o5 inerii acestora 9strategia: sta5ilirea acti/it2 ilor proiectului !i a resurselor necesare reali*area program2rii 4n timp a proiectului pe 5a*a sc.emelor %e lucru reali*area unui plan %e proteAare a resurselor proiectului reali*area %e planuri %e re*er/2

Simplu spus8 a planifica 4nseamn2 s2 sta5ile!ti un%e /rei s2 aAungi8 %e ce /rei s2 aAungi acolo8 cum /ei aAunge acolo8 ce" i tre5uie ca s2 aAungi acolo !i cum 4 i %ai seama %ac2 ai aAuns acolo sau nu. Atenie9 Ga sf7r!itul unui proiect %ificil8 -ene+iciile plani+ic%rii pot fi e/i%ente. Dar 5eneficiile sunt cunoscute %e la 4nceput. Ga un ni/el general8 acestea inclu%: :nele#erea 1i o-inerea acordului tuturor p%rilor i"plicate;intere)ate asupra o5iecti/elor proiectului8 re*ultatelor ce tre5uie atinse8 con inutului8 riscurilor8 costului8 a5or%2rii8 meto%elor8 acti/it2 ilor etc. <e poate deter"ina dac% 3)cenariul4 propu) e)te valid. De e;emplu8 un proiect care 4!i propune s2 instruiasc2 3)) %e persoane 4ntr"o perioa%2 %e 1 lun2 poate p2rea reali*a5il la prima /e%ere. -ns28 %up2 o planificare mai %etaliat2 /e i constata c2 /e i a/ea ne/oie %e o perioa%2 %e cel pu in 3 luni sau c2 /e i a/ea ne/oie %e o ec.ip2 %e 3 ori mai mare %ec7t cea la care /"a i g7n%it ini ial. A)i#urarea c% re)ur)ele nece)are )unt di)poni-ile atunci c7n% a/e i ne/oie %e ele. =alidarea 4mpreun2 proce)elor utili7ate cu 5eneficiarul>clientul. pentru managementul proiectului8

E)te )in#ura +a7% 5n care )e anali7ea7% +e7a-ilitatea proiectuluiC %e aceea este esen ial2 pentru c2 4n lipsa ei e;ist2 riscul %e a implementa un proiect nerealist sau %efectuos. Prin urmare8 se economise!te foarte mult timp8 iar acest c7!tig %e timp se reflect2>repercutea*2 asupra tuturor celorlalte fa*e ale proiectului.

Or#ani7area pre)upune8 sta5ilirea structurii organi*atorice a ec.ipei %e proiect i%entificarea !i reparti*area rolurilor mem5rilor ec.ipei 4n ca%rul proiectului %efinirea politicilor8 proce%urilor !i te.nicilor managementului proiectului preg2tirea statutului managerului %e proiect !i a instrumentelor %e %elegare sta5ilirea stan%ar%elor %e autoritate !i responsa5ilitate ale ec.ipei %e proiect alocarea resurselor materiale !i financiare pe acti/it2 i

10

Managementul Proiectelor

I"ple"entarea-coordonarea preg2tirea !i %erularea acti/it2 ilor proiectului instruirea personalului super/i*area armoni*area %eci*iilor !i ac iunilor in%i/i%uale monitori*area resurselor !i acti/it2 ilor

Controlul ce se monitori*ea*2 !i care sunt aspectele rele/ante prin prisma celor $ elemente caracteristice 9resurse8 acti/it2 i8 re*ultate8 impact: sta5ilirea criteriilor !i in%icatorilor %e performan 2 sta5ilirea stan%ar%elor %e performan 2 9calitate8 proce%uri8 costuri8 4nca%rare 4n timp8 etc.: sta5ilirea !i implementarea unei sc.eme %e monitori*are !i e/aluare a progresului organi*a iei 4n %irec ia %orit28 integrat2 4n planificare sta5ilirea unui traseu informa ional 4ntre mem5rii ec.ipei %e proiect8 4ntre ace!tia !i restul organi*a iei !i 4ntre ace!tia !i ceilal i factori interesa i planificarea re/i*uirii regulate a strategiei 4n func ie %e re*ultatele e/alu2rii controlul repre7int% o +uncie care tre-uie 5ndeplinit% pe toat% durata derul%rii proiectului9

Conducerea sta5ilirea persoanei>persoanelor cu putere %e %eci*ie8 4n ce %omeniu !i care sunt limitele %e autoritate ale postului s2u>lor pri/in% coor%onarea acti/it2 ii !i alocarea resurselor proiectului sta5ilirea mo%ului %e anali*2 a op iunilor8 luare a %eci*iilor !i comunicarea lor pentru fiecare acti/itate a proiectului.

11

Managementul Proiectelor

Capitolul $ - Ciclul de via% al unui proiect


$.1. !a7ele proiectului $.2. Concepia proiectului $.$. Plani+icarea proiectului $.&. I"ple"entarea proiectului $.(. Controlul proiectului $.*. Monitori7area $.>. :nc'eierea 1i evaluarea $.?. Raportarea $.@. Gre1eli +recvente in "ana#e"entul de proiect $.1A. A)i#urarea calit%ii proiectului

$.1. !a7ele proiectului Frice proiect tra/ersea*2 mai multe fa*e8 %e la anali*a ne/oilor la e/aluarea final28 p7n2 aAunge la 4n%eplinirea o5iecti/elor. Cunoa!terea ciclului proiectului este foarte important2. Cele mai multe organi*a ii %erulea*2 mai multe proiecte 4n paralel8 care se intercalea*2 !i se suprapun. I%eea unui nou proiect poate ap2rea 4n fa*a 4nc.eierii altuia8 cau*7n% 4ncorporarea Hspiralat2@ a unui proiect 4n celalalt. Ciclul %e proiect urm2re!te proiectele in%i/i%uale !i asigur2 inclu%erea tuturor elementelor. Componentele unui ciclu %e proiect sunt listate mai Aos. 3;ist2 mai multe a5or%2ri 4n literatura %e specialitate 4n ceea ce pri/e!te fa*ele proiectului. <oate a5or%2rile pornesc 4ns2 %e la premisa c2 orice proiect e)te 5ntruparea unei idei care "ai 5ntBi e)te +or"ulat% 1faza de c!ncepie sau de f!r"u$are2C apoi )e plani+ic%;proiectea7% punerea 5n practic% a ideii re)pective 1faza de p$anificare2# dup% care )e trece la punerea 5n aplicare;e6ecutarea celor plani+icate 1faza de i"p$e"entare2C dup% care )e +ace evaluarea +inal% a celor i"ple"entate pentru a ne a)i#ura dac% o-iectivele au +o)t 5ndeplinite 1faza de nc%eiere2. -n ca*ul proiectelor care primesc finan are8 %ocumentele %e suport pri/in% managementul proiectelor i%entific2 urm2toarele fa*e ale proiectului: I%entificare 9sta5ilirea i%eii %e proiect 4n func ie %e cerin ele programului %e finan are: 'ormulare 9%e*/oltarea i%eii %e proiect 4ntr"o structur2 coerent2 ce con ine i%entificarea scopului8 o5iecti/elor proiectului8 planificarea acti/it2 ilor8 i%entificarea re*ultatelor !i a 5eneficiarilor proiectului8 planificarea resurselor necesare proiectului8 inclusi/ sta5ilirea 5ugetului: 'inan are 9fa*a ce cuprin%e mai multe etape8 %e la %epunerea proiectului spre finan are8 e/aluarea proiectului8 perioa%a %e precontractare8 culmin7n% cu 4nc.eierea contractului %e finan are: Implementare 9punerea 4n aplicare a celor formulate !i planificate8 a!a cum sunt %escrise 4n cererea %e finan are: 3/aluare 9anali*area progresului proiectului prin compararea celor o5 inute la un moment %at cu cele propuse 4n cererea %e finan are pentru a /e%ea 4n ce m2sur2 o5iecti/ele proiectului au fost atinse:.

12

Managementul Proiectelor

6om anali*a acum8 pe r7n%8 fa*ele unui proiect8 in%iferent %e finan ator. Dup2 cum am su5liniat mai sus8 orice proiect trece prin urm2toarele fa*e: I. Concepie II. Plani+icare III. I"ple"entare I=. :nc'eiere

$.2. Concepia proiectului 3.2.1. 1nali*a ne/oilor 3.2.2. Determinarea pro5lemei prioritare 3.2.3. 1nali*a SIF< 3.2.$. 0rupul int2 al proiectului 3.2.+. Jeneficiarii proiectului 3.2.,. Definirea scopului proiectului 3.2.#. Definirea o5iecti/elor proiectului 3.2.&. Definirea acti/it2 ilor $.2. Concepia proiectului 1ceast2 fa*2 presupune parcurgerea urm2toarelor etape: 1. I%entificarea !i anali*a ne/oilor c2rora se a%resea*2 proiectul 9pro5lema ce tre5uie re*ol/at2:. 2. Construirea unei argumenta ii 4n Aurul acestei pro5leme pri/in% mai ales importan a !i urgen a re*ol/2rii ei. 3. Definirea solu iei /i*ate8 a scopului !i o5iecti/elor proiectului. $. Definirea acti/it2 ilor maAore si estimarea costurilor !i resurselor umane !i materiale necesare !i a celor %isponi5ile. +. Pre*entarea propunerii %e proiect finan atorului 9comisiei %e e/aluare:. -n aceast2 prim2 fa*28 elul este %efinirea elementelor caracteristice ale proiectului care sunt a5solut necesare pentru ca forul %eci*ional al organi*a iei 9!i apoi e/entual !i finan atorul8 %ac2 proiectul este finan at %in e;teriorul organi*a iei: s2 poat2 lua o %eci*ie 4n cuno!tin 2 %e cau*2 pri/in% e/entuala implicare a organi*a iei 4n acest proiect. Dac2 %eci*ia este po*iti/28 4ncepe a %oua fa*2 9planificarea %etaliat2 !i organi*area:. Dac2 nu8 proiectul se termin2 4nainte %e a implica organi*a ia 4n c.eltuieli maAore inutile. $.2.1. Anali7a nevoilor Frice proiect 4ncepe cu o i%ee. -nainte %e a %emara orice ac iune8 managerul %e proiect 4mpreun2 cu ec.ipa sa8 /a tre5ui s2 se opreasc2 pentru o /erificare a situa iei. Dou2 elemente esen iale tre5uie e/aluate: ne/oile !i me%iul. Anali7a nevoilor se 5a*ea*2 pe principiul c2 proiectul nu este Hlucru %e %ragul lucrului@8 ci /i*ea*2 atingerea unui scop.

13

Managementul Proiectelor

Pro-le"a avut% 5n vedere poate repre7enta o )ituaie )au un co"ple6 de )ituaii care a+ectea7% anu"ii oa"eniC anu"ite #rupuri )au 5ntrea#a )ocietateC la un "o"ent dat 1i 5ntr-un anu"it loc -n munca %e i%entificare a pro5lemei8 ec.ipa unui proiect confun%2 frec/ent pro5lema real2 fie cu efectele sale8 fie cu o anume solu ie %eAa agreat2 tacit8 f2r2 o anali*2 4n profun*ime a pro5lemei. Pentru a e/ita asemenea situa ii8 este %e %orit s2 utili*2m o serie %e 4ntre52ri %e /erificare care ne pot in%ica %ac2 pro5lema i%entificat2 este una real2 sau nu8 care s2 merite s2 ne oprim asupra sa !i s2 4ncercam i%entificarea unei solu ii: De ce este aceasta o pro5lem2? Cine este afectat %e aceasta? 1 cui pro5lem2 este? Care este impactul pro5lemei asupra 5eneficiarilor organi*a iei? 1supra rela iilor organi*a ie"5eneficiari? C7n% se manifest2 efectele negati/e ale acesteia? 3ste urgent2 re*ol/area ei !i %e ce? 3ste pro5lema re*ol/a5il2 cu resursele %isponi5ile? Ce s"ar 4nt7mpla %ac2 pro5lema nu este re*ol/at2? -n ce sta%iu se /a afla pro5lema %up2 terminarea proiectului?

<oate acestea sunt %e folos 4n i%entificarea unor pro5leme reale. -n aceast2 fa*2 este %e %orit s2 participe c7t mai mul i mem5ri ai organi*a iei care /or fi sau nu implica i 4n re*ol/area pro5lemei. 3ste8 %e o5icei8 fa*a 4n care se i%entific2 un num2r c7t mai mare %e pro5leme. 1/7n% 4n /e%ere resursele limitate8 %intre toate pro5lemele i%entificate organi*a ia se /a opri asupra uneia. 1stfel8 urm2torul pas /a fi acela %e a %etermina pro5lema prioritar28 cea asupra c2reia se /or concentra eforturile %e solu ionare.

$.2.2. 0eter"inarea pro-le"ei prioritare8 Se poate face utili*7n% ta5elul %e mai Aos 4n care sunt enumerate pro5lemele i%entificate8 !i se %au scoruri %e la 1 la + pentru fiecare %in urm2toarele criterii:

Criteriu

Enunul pro-le"ei 1

Enunul pro-le"ei 2

Enunul pro-le"ei $

I"portana pro-le"ei Ur#ena pro-le"ei !e7a-ilitate <uport din partea celor intere)ai PunctaD +inal

14

Managementul Proiectelor

-n acest sta%iu tre5uie s2 r2spun%em la urm2toarele 4ntre52ri: Cine sunt componen ii>mem5rii grupurilor" int2? 3ste oare ne/oie %e acest proiect? Reflect2 el ne/oile reale ale comunit2 ii? 3ste comunitatea %e acor% c2 aceasta pro5lem2 este real2? Dore!te oare comunitatea acest proiect? Care ar fi solu iile lor? Care ar fi oportunit2 ile proiectului? Ce are el nou8 ino/ator? Ce anume 9situa ie8 stare %e fapt...: /a sc.im5a proiectul?

1ceast2 e/aluare a ne/oilor /a fi o pro/ocare pentru proiectC fie /a confirma i%eile8 fie /a %etermina reg7n%irea 4ntregii logici a proiectului. Dup2 i%entificarea ne/oilor !i a poten ialelor solu ii pentru acestea8 este necesar s2 anali*2m 4n ce m2sur2 proiectul este necesar !i posi5il. 1cest lucru se face prin e/aluarea me%iului organi*a iei care ne /a aAuta s2 i%entific2m %iferitele ni/eluri ale me%iului intern !i e;tern ce pot afecta a%ministrarea !i succesul proiectului. 3ste8 practic8 /or5a %espre anali*a <EOT. $.2.$. Anali7a <EOT 1nali*a SIF< 9%e la termenii %in lim5a engle*2: Streng.ts8 IeaKnesses8 Fpportunities si <.reats: 4ncepe prin efectuarea unui in/entar al calit2 ilor !i sl25iciunilor 9punctelor tari !i punctelor sla5e: ale organi*a iei8 i%eii %e proiect8 solu iei i%entificate pentru pro5lema prioritar2 etc. Se i%entific2 apoi oportunit2 ile !i amenin 2rile e;terne care pot afecta organi*a ia8 proiectul etc. 3ste fa*a 4n care to i ace!ti factori 9pe %e o parte cei care in %e me%iul intern = punctele tari !i punctele sla5e !i8 pe %e alta8 cei care in %e me%iul e;tern = oportunit2 ile !i amenin 2rile: sunt nota i8 f2r2 a se emite niciun fel %e Au%ec2 i asupra lor !i f2r2 a se face cone;iuni. Punctele tari Descriu atri5utele po*iti/e8 tangi5ile !i intangi5ile care in %e organi*a ie8 proiect. Sunt factori afla i su5 %irectul control al organi*a iei > ec.ipei %e proiect: ce puncte forte a/e i? ce face i 5ine? ce resurse a/e i? ce a/antaAe a/e i fa 2 %e alte organi*a ii asem2n2toare? Punctele tari cuprin% at7t elemente intangi5ile8 %e e;emplu legate %e ec.ipa 9organi*a iei8 proiectului: = cuno!tin ele 4n %omeniu8 e%uca ia8 e;perien a8 contactele8 reputa ia8 capacitatea mem5rilor8 precum !i elemente tangi5ile legate %e sursele financiare %isponi5ile8 ec.ipamente8 canale %e comunicare8 materiale cu %repturi %e autor etc.8 care apar in organi*a iei. Punctele forte captea*2 aspectele interne po*iti/e !i a%aug2 /aloare sau ofer2 un a/antaA 4n fa a organi*a iilor concurente. Iat2 c7te/a e;emple %e criterii care pot fi a/ute 4n /e%ere 4n momentul i%entific2rii punctelor tari: 1/antaAele unei propuneri? Capacitate? 1/antaAe fa 2 %e concuren 2? Resurse8 ec.ipamente8 oameni? 3;perien a8 cuno!tin e8 %ate8 informa ii? Resurse financiare? Goca ia? 1specte ino/ati/e? Calitatea proiectelor %erulate8 e;perien a? 1cre%it2ri8 recunoa!teri8 certific2ri? Sistemul %e comunicare %in interiorul organi*a iei? Cultura organi*a ional2? Con%ucere8 management? 'ilosofia !i /alorile organi*a iei?

15

Managementul Proiectelor

Punctele )la-e Punctele sla5e sunt factorii care sunt afla i su5 controlul organi*a iei > ec.ipei %e proiect !i care 4mpie%ic2 o5 inerea sau men inerea unui ni/el %e calitate competiti/. Pentru a le putea i%entifica mai u!or pute i r2spun%e la 4ntre5area ?Ce *one tre5uie 4m5un2t2 ite?@ Punctele sla5e pot inclu%e: lipsa %e e;perien 28 resursele limitate8 lipsa %e acces la te.nologie sau capacitate8 portofoliu %e proiecte limitat sau ine;istent etc. Repre*int2 factori afla i su5 controlul organi*a iei > ec.ipei %e proiect %ar care8 %in anumite moti/e8 au ne/oie %e 4m5un2t2 ire pentru a putea atinge efecti/ o5iecti/ele propuse. Iat2 mai Aos c7te/a criterii care pot fi a/ute 4n /e%ere 4n i%entificarea punctelor sla5e: De*a/antaAele unei propuneri? Gipsa capacit2 ii? Gipsa a/antaAelor fa 2 %e concuren 2? Reputa ia? Gipsa resurselor financiare? Propriile puncte sensi5ile ale organi*a iei? <ermene limita8 resurse limitate? Gipsa unui flu; %e numerar accepta5il? 3fectele asupra acti/it2 ilor principale ale organi*a iei? 3;perien a anterioar2 4n %omeniu lips2 sau irele/ant2? 1ngaAamentul sc2*ut al mem5rilor? 1cre%it2ri8 certific2ri lips2? Con%ucere %efectuoas2? Gipsa unor canale clare %e comunicare? Cultur2 organi*a ional2 nepotri/it2?

Oportunit%i Fportunit2 ile e/aluea*2 factorii atracti/i e;terni care repre*int2 elemente %e care organi*a ia > ec.ipa %e proiect poate profita. 1ce!tia sunt factorii e;terni organi*a iei > proiectului. Ce oportunit2 i e;ist2 4n sectorul %e acti/itate al organi*a iei sau 4n Aurul /ostru %in care pute i spera s2 5eneficia i? 1ceste oportunit2 i reflect2 poten ialul pe care"l pute i reali*a prin implementarea strategiilor /oastre %e %e*/oltare organi*a ional2 > prin implementarea proiectului. Fportunit2 ile pot fi re*ultatul cre!terii pie ei8 sc.im5ului in stilul %e /ia 28 re*ol/area pro5lemelor asociate cu situa ii curente8 o percep ie po*iti/2 asupra organi*a iei /oastre %in partea sectorului negu/ernamental8 legisla ie fa/ora5il28 e;isten a surselor e;terne %e finan are etc. Dac2 este rele/ant8 plasa i perioa%e %e timp in Aurul oportunit2 ilor. Repre*int2 o oportunitate constant2 sau este ce/a %e moment? C7t %e important2 este sincroni*area /oastr2? Fportunit2 ile sunt e;terne organi*a iei sau proiectului. Daca a i i%entificat Loportunit2 iL care sunt interne organi*a iei !i sunt su5 controlul /ostru8 /a tre5ui s2 le clasifica i ca !i puncte forte. Iat2 mai Aos c7te/a criterii care pot fi a/ute 4n /e%ere 4n i%entificarea oportunit2 ilor: De*/oltarea sectorului? Gipsa unor organi*a ii concurente? <en%in ele actuale 5enefice? De*/oltarea te.nologic2? Influen e glo5ale? Gegisla ie fa/ora5il2 9%e e;. Gegea sponsori*2rii:? Surse %e finan are pentru %omeniul /i*at?

16

Managementul Proiectelor

A"enin%ri Ce factori repre*int2 poten iale amenin 2ri pentru /oi? 1menin 2rile inclu% factori 4n afara controlului /ostru care ar putea s2 /2 pun2 strategia %e %e*/oltare8 implementarea proiectului etc. !i c.iar !i organi*a ia 4ntr"o po*i ie %e risc. 1ce!tia sunt factori e;terni " nu a/e i nici un control asupra lor8 %ar pe care"i pute i anticipa %ac2 a/e i un plan %e urgen 2 care s2 se ocupe pre/enirea !i re*ol/area acestor pro5leme. F amenin are este o pro/ocare creat2 %e o ten%in 2 nefa/ora5il2. Concuren a8 organi*a iile care 4!i %esf2!oar2 acti/itatea 4n acela!i %omeniu = e;istente sau poten iale = sunt mereu o amenin are. 1lte amenin 2ri ar putea inclu%e cre!terea intolera5il2 a pre urilor %e c2tre furni*ori8 reglement2ri gu/ernamentale8 c2%eri economice8 efect negati/ al me%ia8 retragerea %e pe pia 2 a unui finan ator e;tern etc. Ce situa ii ar putea s2 amenin e eforturile /oastre? Pune i pe .7rtie cele mai mari temeri ale /oastre. F parte %in aceast2 list2 ar putea fi %e natur2 speculati/28 %ar /a a%aug2 /aloare anali*ei /oastre SIF<. S"ar putea s2 /2 aAute s2 /2 clasifica i amenin 2rile 4n func ie %e serio*itatea lor !i %e pro5a5ilitatea %e a se 4nt7mpl2. Cu c7t i%entifica i mai 5ine amenin 2rile poten iale8 cu at7t mai mult pute i s2 /2 po*i iona i !i s2 planifica i proacti/ pentru a le r2spun%e. Iat2 mai Aos c7te/a criterii care pot fi a/ute 4n /e%ere 4n momentul i%entific2rii amenin 2rilor: 3fecte politice? 3fecte legislati/e? 3fecte ale me%iului? Gipsa surselor %e finan are? Cererea? De*/oltarea economic2? Competi ie 4n %omeniul /i*at foarte puternic2?

Dup2 i%entificarea punctelor tari !i sla5e8 a amenin 2rilor !i a oportunit2 ilor8 se trece la anali*a competen ei organi*a iei %e a re*ol/a pro5lema i%entificat28 prin intersectarea punctelor tari cu oportunit2 ile !i amenin 2rile precum !i a punctelor sla5e cu oportunit2 ile !i amenin 2rile. Puncte tari 9S: Fportunit2 i 9F: 1menin 2ri 9<: SF S< !i#ura nr. 2 Matricea <EOT Puncte sla5e 9I: IF I<

Ca%ranul SF = %eci*ia /a fi luat2 4n sensul /alorific2rii punctelor tari 4n atragerea oportunit2 ilor Ca%ranul S< = %eci*ia /a fi luat2 4n sensul /alorific2rii punctelor tari 4n contracararea pericolelor Ca%ranul IF = %eci*ia /a fi luat2 4n sensul elimin2rii punctelor sla5e pentru /alorificarea oportunit2 ilor Ca%ranul I< = %eci*ia /a fi luat2 4n sensul elimin2rii punctelor sla5e pentru contracararea pericolelor Din com5inarea acestor strategii generice se poate reali*a strategia comple;2 a organi*a iei 4n /e%erea re*ol/2rii pro5lemei i%entificate.

17

Managementul Proiectelor

$.2.&. Grupul int% al proiectului 3ste alc2tuit %in persoanele 9fi*ice sau Auri%ice: care sunt /i*ate %e proiect. C2tre cine inte!te proiectul /ostru? 1cestea nu se confun%2 cu 5eneficiarii proiectului8 %ar8 4n anumite situa ii grupul int2 poate cuprin%e !i categoria 5eneficiarilor proiectului. De exemplu avei un proiect al crui grup int sunt studenii la Universitatea din Piteti. $.2.(. ,ene+iciarii proiectului Repre*int2 persoanele sau categoria %e persoane care /or a/ea %e c7!tigat %e pe urma proiectului8 4n /i*iunea ini iatorilor acestuia. Sunt 5eneficiari %irec i !i in%irec i. Un exemplu de beneficiari direci, avnd n vedere grupul int menionat mai sus ar fi !" de studeni la #acultatea de $tiine %ocio&Umane, %peciali'area (urnalism din anul !. )xemplu de beneficiari indireci colegii din anul ! al celor !" de studeni, profesorii studenilor, prietenii, familia, comunitatea local etc. $.2.*. 0e+inirea )copului proiectului Dup2 i%entificarea ne/oilor !i a pro5lemei>pro5lemelor c2rora tre5uie s2 le r2spun%2 proiectul8 tre5uie i%entificat rostul proiectului8 ce se %ore!te s2 se reali*e*e prin acest proiect8 %e ce s2 4l %erul2m. Pe scurt8 care este scopul proiectului? <copul proiectului e)te practic )oluia pentru pro-le"a identi+icat% )auC alt+el )pu)C e)te )ituaia la care dori" )% aDun#e" 5n ur"a i"ple"ent%rii proiectului FevidentC o )ituaie "ai -un% pentru -ene+iciarii proiectuluiG. Cea mai simpl2 mo%alitate %e enun are a unui scop este po*iti/area8 ?in/ersarea@ pro5lemei.

Scopul nu tre5uie sc.im5at pe parcursul %erul2rii proiectului8 4ntruc7t acest fapt 4nseamn2 practic c2 e /or5a %e un alt proiect. $.2.>. 0e+inirea o-iectivelor proiectului Un o5iecti/ este un re*ultat scontat ce tre5uie o5 inut 4n efortul %e atingere a scopului. F5iecti/ele sunt pa!ii ce tre5uie f2cu i pentru a ne apropia %e scop. O-iectivele tre-uie )a +ie +or"ulate <MART: < " )peci+ic 9specific B este o5iecti/ul clar: cine8 ce8 c7n%8 un%e8 cum este re*ultatul la ni/elul 5eneficiarilor?: M " "ea)ura-le 9m2sura5il B sunt re*ultatele m2sura5ile?:8 A " ac'ieva-le 9tangi5il >a5or%a5il B este un o5iecti/ care poate fi 4n general atins !i care ne apropie %e atingerea scopului? Poate organi*a ia s2 4l ating2?: R = reali)tic 9realist B are organi*a ia resursele necesare pentru atingerea lui in timpul %at?: T = ti"elH 94nca%rat 4n timp B e;ist2 un termen"limit2?:. <re5uie acor%at2 o mare aten ie c7n% se enun 2 o5iecti/ele pentru a nu se confun%a cu acti/it2 ile. 1cestea %in urma sunt pa!ii ce tre5uie f2cu i pentru 4n%eplinirea o5iecti/elor.

18

Managementul Proiectelor

Nu tre5uie uitat2 o caracteristic2 foarte important2 pe care o5iecti/ul tre5uie s2 o ai528 aceea %e a putea fi e/aluat. Cum /e i !ti altfel c2 /"a i atins o5iecti/ele? )xemple de obiective *%+,-./ - -educerea cu 01 a abandonului colar n Piteti, ntr&un an. - 2nformarea a !""" de tineri din ,rad cu privire la pericolul fumatului, ntr&o perioad de 3 luni. Pe m2sura ce organi*a ia atinge o5iecti/ele proiectului8 %istan a %intre sta%iul actual !i scop se 4ngustea*2. $.2.?. 0e+inirea activit%ilor F5iecti/ele sunt a%use la 4n%eplinire prin %erularea unui set %e acti/it2 i specifice. 'iecare acti/itate are urm2toarele caracteristici principale: M rol 5ine %eterminatC M consum2 resurse fi*ice !i umane 4n timp 5ine %eterminatC M un moment %e 4nceput !i un moment %e 4nc.eiere.

$.$. Plani+icarea proiectului 3.3.1. Planificarea acti/it2 ilor 3.3.2. Diagrama 0antt 3.3.3. Structura ?IorK JreaK%oEn@ 9IJS: 3.3.$. Re*ultatele unui proiect 3.3.+. Matricea ca%ru logic 3.3.,. Planificarea resurselor umane 3.3.#. Planificarea financiar2 a proiectului 95ugetul %e proiect:

Planificarea este esen ial2 4n /ia a unui proiect r2spun*7n% la urm2toarele 4ntre52ri: D Ce tre5uie f2cut? D C7n% tre5uie f2cut? D Un%e tre5uie f2cut? D De c2tre cine tre5uie f2cut? D Cum tre5uie f2cut? D Cu ce resurse tre5uie f2cut?

19

Managementul Proiectelor

$.$.1. Plani+icarea activit%ilor Procesul %e planificare a acti/it2 ilor presupune parcurgerea urm2torilor pa!i: 1. Pentru fiecare o5iecti/ al proiectului8 decidei )trate#ia opti"% 1i activit%ile pe care le i"plic%. 2. Li)ta tuturor activit%ilor proiectului. 3la5ora i o singur2 list2 pentru toate acti/it2 ile planificate. 3. :"p%rii activit%ile 5n )u--activit%i 1i )arcini reali7a-ile. -mp2r i i acti/it2 ile mai 4nt7i 4n su5"acti/it2 i !i apoi 4n sarcini. Principala consi%era ie este o5 inerea unui ni/el corect %e %etalii. Cea mai frec/ent2 gre!eal2 este 4mp2r irea acti/it2 ii 4n prea multe %etalii. Cei care planific2 tre5uie s2 4mpart2 acti/it2 ile %oar p7n2 la un ni/el la care au %estule informa ii pentru a %e%uce resursele necesare. $. Pentru fiecare acti/itate8 e)ti"ai durata 1i re)ur)ele nece)are. Pentru aceasta e 5ine s2 utili*a i o foaie separat2 pentru fiecare acti/itate. +. Clari+icai )ecvena 1i dependena. 1cum or%ona i acti/it2 ile 4n succesiunea lor logic2. Unele acti/it2 i pot a/ea loc 4n paralel. Gega i acti/it2 ile unele %e altele pentru a le %etermina sec/en a !i %epen%en a. 1cti/itatea %epin%e %e 4nceperea sau 4nc.eierea altei acti/it2 i? De e;emplu8 construirea unei case const2 4ntr"un num2r %e ac iuni separate %ar interrela ionate: mai 4nt7i se sap2 !i se face fun%a ia8 apoi se ri%ic2 *i%urile8 etc. Sunt !i acti/it2 i ce se pot face 4n paralel: apro/i*ionarea cu materiale !i ri%icarea fun%a iei. ,. E "o"entul )% evaluai dependena activit%ilor de re)ur)e. Unele acti/it2 i care8 teoretic8 pot a/ea loc concomitent8 4n realitate nu /or putea %eoarece necesit2 aceea!i resurs2 9uman2 sau material2:. 1cestea /or tre5ui reor%onate 4n succesiune. #. <ta-ilii ter"ene pentru +iecare )arcin%. 'iecare sarcin2 tre5uie s2 ai52 o %at2 %e 4ncepere8 o %urat2 !i o %at2 %e 4nc.eiere. 1poi agen%a tre5uie urmat2 c7t mai 4n%eaproape. &. Alc%tuii a#enda activit%ilor principale. Dup2 ce a i specificat termenele sarcinilor in%i/i%uale8 urm2torul pas este s2 planifica i termenele pentru 4ntreaga acti/itate principal2. (. Utili7ai repere F"ile)tone)G. Reperele sunt e/enimente c.eie care ofer2 o m2sur2 a progresului proiectului !i o5iecti/e c2tre care s2 se 4n%repte ec.ipa proiectului. 1). AvBnd ace)te date )ta-ile1te dru"ul critic: succesiunea %e acti/it2 i 4ntre care nu e;ist2 pau*e %atorate %epen%en ei unei acti/it2 i %e reali*area concomitent2 a altora. -n acest ca*8 orice 4nt7r*iere 4n reali*area unei acti/it2 i /a %uce la 4nt7r*ierea termin2rii proiectului. 3l repre*int2 %rumul cel mai lung 9ca %urat2: %in 4ntregul proiect. Data %e finali*are a proiectului pe %rumul critic tre5uie apoi comparat2 cu termenul limit2 pentru proiect. Dac2 se termin2 4nainte8 e 5ine. Dac2 nu8 tre5uie luat2 4n consi%erare posi5ilitatea %e re%ucere a timpului %e reali*are a unor acti/it2 i prin utili*area mai multor resurse8 renegocierea termenului limit2 sau oportunitatea reali*2rii proiectului respecti/. 11. 0e+inii e6perti7a 5n cadrul ec'ipei. Ni/elul !i tipul e;perti*ei necesare tre5uie .ot2r7te separat pentru fiecare sarcin2. 12. Alocai )arcini 5n cadrul ec'ipei. Distri5ui i responsa5ilit2 i 4n consultare cu mem5rii ec.ipei. 'iecare sarcin2 este atri5uit2 unui in%i/i% care !i"o asum2 ca un scop pe termen scurt.

20

Managementul Proiectelor

Iat2 mai Aos un e;emplu pri/in% i%entificarea acti/it2 ilor8 a %uratelor !i alocarea resurselor necesare pentru fiecare acti/itate:
Nr. Activ 0enu"ire Activitate 3/aluarea ne/oilor %e formare ale mem5rilor organi*a iei Sta5ilirea mo%ulelor %e curs !i a programei acestora Perioada de de)+%1urare Mod de reali7are Re)ur)e alocate

11

11"1$iulie 2))&

Inter/iuri

"

12

1+ iulie 2))&

1nali*a !i e/aluarea %atelor o5 inute prin inter/iuri folosin% te.nici %e management organi*a ionalC ela5orarea programelor mo%ulelor

"

- 1 specialist management organi*a ional > $2 ore 3la5orarea materialelor %i%actice personali*ate necesare %esf2!ur2rii mo%ulelor %e instruire - 1 specialist management %e proiect > $2 ore 1&"31 iulie 2))& 1%aptarea materialelor %i%actice e;istente la ne/oile formati/e ale mem5rilor 1socia iei - 1 specialist resurse umane > $2 ore - 3 PC"uri - +)) coli .7rtie - 1 imprimant2 - 1 cartu! toner imprimant2 - cone;iune Internet - 1 specialist management organi*a ional > 3 ore 1"3 august 2))& Construirea fi!elor %e monitori*are !i e/aluare pornin% %e la o5iecti/ele formati/e ale mo%ulelor - 1 specialist management %e proiect > 3 ore - 1 specialist resurse umane > 3 ore - 1 PC > 3 ore - 1 imprimant2 > 1 or2 - 3 traineri > $& ore Desf2!urarea acti/it2 ilor %e instruire pe mo%ule -nt7lniri %e lucru pe mo%ulele %e instruire propuseC re*ol/are %e ca*uri practice - laptop8 /i%eoproiector8 ecran /i%eoproiector8 - 1 top coli scris - , marKere - 1 flip"c.art - +) %e coli flip"c.art Monitori*area acti/it2 ilor formati/e 9a cursan ilor !i a formatorilor: 1plicarea fi!elor %e monitori*areC centrali*area !i e/aluarea re*ultatelor

13

1$

3la5orarea fi!elor %e monitori*are !i e/aluare a acti/it2 ilor formati/e

1+

+"# august 2))&

1,

+"# august 2))&

" 1+ formulare

21

Managementul Proiectelor

1#

3/aluare final2 9at7t cursan i c7t !i formatori:

# august 2))&

1plicarea fi!ei %e e/aluare final2C centrali*area !i anali*a re*ultatelor

" 1+ formulare

1cti/it2 i a%ministrati/e: 1c.i*i ionarea materiallelor necesare pentru 5una %esf2!urare a stagiuluiC Prospectarea pie ei ser/iciilor agroturistice %in *ona Cor5eni8 1rge!C 1legerea celei mai a/antaAoase oferte = raport calitate>pre C efectuarea pl2 ii <ransportul participan ilor !i a trainerilor %in Jucure!ti la Cor5eni cu auto/e.iculele personale 9$ persoane 4n ma!in2: 9$ ma!ini:

1c.i*i ie materiale

31 iulie"1 august 2))&

- 1 mem5ru asocia ie > , ore

1&

Ca*are

1+"21 iulie 2))&8 +"# august 2))&

- 1 mem5ru asocia ie> 1$ ore - telefon - cone;iune internet > 1$ ore

<ransport

+8# august 2))#

- $ auto/e.icule > 1, ore - 112 litri 5en*in2>motorin2

Mas2

+"# august 2))#

- 1$ mem5ri asocia ie8 , mese - 3 traineri8 - 1 *iarist - 2 mem5ri ai asocia ieC - 1)) coli .7rtie

1(

1cti/it2 i legate %e 4nc.i%erea proiectului

&"1+ august 2))#

Raport2ri c2tre finan ator8 %econt2ri

- 1 PC > ,. - 1 imprimant2 > 1. - telefon - cone;iune Internet > ,.

Pentru a a/ea o /e%ere %e ansam5lu asupra program2rii etapelor !i acti/it2 ilor proiectului este util2 folosirea %iagramei 0antt. $.$.2 0ia#ra"a Gantt Diagramele cu 5are sau dia#ra"ele Gantt 9%up2 creatorul acestora8 NenrO 0antt8 care le"a in/entat 4n perioa%a primului r2*5oi mon%ial: repre*int2 o mo%alitate u*ual2 %e repre*entare a unui program %e acti/it2 i !i presupun enumerarea acti/it2 ilor pe o pagin28 %e sus 4n Aos8 !i8 utili*7n% o scar2 temporal28 %esenarea unei 5are ori*ontale pentru fiecare acti/itate " fiecare 5ar2 repre*ent7n% %urata %e reali*are a acti/it2 ii respecti/e. 1;a ori*ontal2 a %iagramei este scala timpului8 e;primat2 fie 4n timp a5solut 9e;. %ecem5rie8 ianuarie etc.:8 fie 4n timp relati/ " raportat la momentul 4nceperii proiectului 9e;. luna 18 luna 2:. Unitatea %e timp poate fi %e asemenea *iua8 s2pt2m7na8 luna8 semestrul sau c.iar anul.

22

Managementul Proiectelor

1;a /erticala este cea a acti/it2 ilor care pot scrise fie ?1cti/itatea 1@8 ?1cti/itatea 1@ sau cu %enumirea ei 9e;. ?formarea ec.ipei %e proiect@:. 1/antaAul %igramelor 0antt const2 4n simplitatea !i claritatea 4n transmiterea informa iilor referitoare la programarea acti/it2 ilor c2tre persoanele implicate 4ntr"un proiect. <otu!i8 con inutul mesaAului pe care 4l %2 o %iagram2 0antt simpl2 este %estul %e limitat. 3;ist2 !i alte /ariante ale %iagramei 0antt simple8 care pot transmite mai mult2 informa ie. De e;emplu8 ca s2 se arate care sunt acti/it2 ile aflate 4n responsa5ilitatea fiec2rui %epartament sau ca s2 se in%ice starea curent2 a fiec2rei acti/it2 i se pot utili*a culori !i nuan e. Se pot insera !i altfel %e sim5oluri8 pentru e/i%en ierea mai 5un2 a unor e/enimente c.eie. Principalul %e*a/antaA al %iagramei 0antt este c2 %epen%en ele %intre %ou2 acti/it2 i nu pot fi lesne sta5iliteC ele pot fi %oar %e%use. -ntr"un proiect mai mic8 acestea pot fi e/i%ente8 %ar pentru proiectele mari %e%ucerea %epen%en elor PrealeP poate fi imposi5il2. Se poate %ep2!i acest neaAuns %ac2 se trasea*2 linii care s2 uneasc2 acti/it2 ile ce %epin% una %e cealalt2. <otu!i8 o asemenea a5or%are poate %uce la o5 inerea unei %iagrame foarte aglomerate. F alt2 pro5lem2 a %iagramelor 0antt pentru proiectele mari este num2rul mare %e itera ii care pot fi necesare la trasarea lor. Fri %e c7te ori o acti/itate se sc.im528 5arele respecti/e tre5uie !terse !i re%esenate. Pentru a %ep2!i aceast2 pro5lem28 planificatorii utili*ea*2 %e o5icei pac.ete soft care le permit s2 actuali*e*e orice program %e acti/it2 i f2r2 a mai fi ne/oie %e trasarea manual2 repetat2 a %iagramei. Pac.etele soft pentru 4ntocmirea programelor %e acti/it2 i in cont %e %epen%en ele %intre acti/it2 i 9%e e;emplu Microsoft ProAect sau Prima/era ProAect Planner:. 3;emple %e repre*ent2ri ale unei %iagrame 0antt:
O-iective Activit%i <u--activit%i 11 O1 12 13 O2 1$ 1+ 1, O$ 1# 1& s11 s12 s13 s1$ s1+ s1, s1# s1& s1( s11) s111 s112 s113 s11$ s11+ s11, 0urata F7ileG <%pt%"Bna 1 2 $ & ( * > ? @ 1A 11 12 1$

23

Managementul Proiectelor

$.$.$. <tructura IEorJ ,reaJdoKn4 FE,<G Pentru o c7t mai 5un2 planificare a proiectului este util2 4mp2r irea proiectului 4n pa!i c7t mai mici8 tocmai pentru a putea a/ea o imagine %e ansam5lu !i pentru a nu omite nicio acti/itate important2. 1stfel8 proiectul este 4mp2r it 4n su5proiecte8 su5proiectele 4n fa*e8 fa*ele 4n acti/it2 i8 acti/it2 ile 4n su5acti/it2 i !i su5acti/it2 ile 4n sarcini. Ga ni/el %e sarcin2 se cunoa!te8 practic8 p7n2 !i persoana care /a reali*a sarcina respecti/28 precum !i resursele %e care are ne/oie pentru a o 4n%eplini. IJS este %efinit ca un proces necesar pentru a putea asigura faptul c2 proiectul inclu%e toate acti/it2 ile necesare !i %oar acele acti/it2 i necesare pentru 4n%eplinirea cu succes a proiectului. IJS repre*int28 astfel: munca ce tre5uie %epus2 pentru un proiect su5 forma %e acti/it2 i8 aceast2 munc2 a/7n% un re*ultat tangi5il o aranAare 4ntr"o structur2 ierar.ic2 un grup %e elemente ale unui proiect orientate c2tre re*ultate8 ce sunt organi*ate !i %efinesc acti/it2 ile proiectuluiC fiecare ni/el %escen%ent repre*int2 %efini ii tot ai %etaliate ale muncii necesare implement2rii unui proiect

IJS poate fi utili*at ca: In)tru"ent proce)ual de #Bndire. Ca proces %e g7n%ire8 IJS este un instrument pentru crea ie !i planificare8 aAut7n% managerul %e proiect !i ec.ipa sa s2 /i*uali*e*e e;act cum /or fi %efinite acti/it2 ile proiectului !i cum poate fi con%us un proiect. In)tru"ent de creaie ar'itecturala. IJS arat28 4n momentul finali*2rii sale8 ca ?sc.eletul@ 8 structura8 unei construc ii 4n care re*ult2 clar ce tre5uie f2cut 4n ca%rul proiectului !i cum se rela ionea*2 aceste elemente. In)tru"ent de plani+icare. -n etapa %e planificare8 IJS ofer2 ec.ipei proiectului o pre*entare %etaliat2 a acestuia su5 forma unei colec ii %e acti/it2 i ce tre5uie 4n%eplinite pentru ca proiectul s2 fie finali*at. Ga ni/elul cel mai %e Aos al IJS se estimea*2 efortul necesar8 timpul !i resursele. IJS repre*int2 un plan care arat2 c7n% acti/it2 ile sunt complete8 c7n% /or fi li/rate re*ultatele proiectului !i c7n% acesta /a fi finali*at. In)tru"ent pentru raportarea )tadiului proiectului. IJS este utili*at !i ca o structur2 pentru raportarea sta%iului proiectului. C7n% sarcini /or fi reali*ate8 /or fi reali*ate !i acti/it2 i. C7n% acti/it2 i %e ni/el inferior sunt reali*ate8 acti/it2 i %e ni/el superior sunt par ial reali*ate. C7n% toate acti/it2 ile principale legate %e un o5iecti/ sunt reali*ate8 acesta este atins !i se aAunge la re*ultatele /i*ate. IJS are8 4ns28 !i o serie %e puncte sla5e: nu este suficient %e %etaliat2 este8 %e cele mai multe ori8 re*ultatul muncii unei singure persoane poate omite acti/it2 i importante 9%e e;emplu legate %e a%ministrarea proiectului = 4nt7lniri ale ec.ipei %e proiect8 acti/it2 i legate %e monitori*are8 e/aluare8 raportare etc: poate r2m7ne la sta%iul ini ial la care s"a aAuns 4n fa*a %e planificare8 f2r2 a mai cuprin%e mo%ific2rile ulterioare care pot ap2rea pe parcursul implement2rii proiectului

24

Managementul Proiectelor

!i#ura nr. $

Model EorJ ,reaJdoKn <tructure

$.$.& Re7ultatele unui proiect Re*ultatele repre*int2 ceea ce o5 inem efecti/ 4n urma %erul2rii unui proiect. 3le sunt %irect legate %e o5iecti/e. De exemplu, dac unul dintre obiectivele proiectului este *2nformarea a !"" de familii nevoiae cu privire la serviciile oferite de centru, timp de o luna/, re'ultatul proiectului va fi *!"" de familii nevoiae informate cu privire la.../. $.$.( Matricea cadru lo#ic Matricea ca%ru logic repre*int2 un instrument %e planificare !i management folosit 4n proiecte8 fiin% solicitat2 mai ales %e c2tre finan atori !i repre*ent7n% o parte component2 a cererii %e finan are prin interme%iul c2reia un solicitant aplic2 pentru o5 inerea unor fon%uri 4n /e%erea implement2rii unui proiect. Matricea ca%ru logic sinteti*ea*2 4ntr"un format stan%ar%: ce 4ncearc2 s2 reali*e*e proiectul cum 4!i propune s2 fac2 asta ce elemente sunt necesare pentru ca succesul proiectului s2 fie asigurat meto%ele prin care se poate m2sura e/olu ia proiectului e/entualele pro5leme care pot ap2rea

Matricea logic2 este principalul element %e lucru care sinteti*ea*2 aspectele esen iale %in planul proiectului cu aAutorul a $ coloane !i a $ sau mai multe r7n%uri8 %up2 cum se poate /e%ea %in mo%elul pre*entat mai Aos:

25

Managementul Proiectelor

Intervenie lo#ic%

Indicatori de per+or"an% veri+ica-ili 5n "od o-iectiv Care sunt in%icatorii"c.eie rele/an i pentru o5iecti/ele generale?

<ur)e 1i "iDloace de veri+icare

Ipote7e

O-iective #enerale F<COPG

Care sunt o5iecti/ele generale 9scopul: la care /a contri5ui proiectul? Care sunt o5iecti/ele specifice pe care !i le propune proiectul pentru a contri5ui la o5iecti/ele generale?

Care sunt sursele %e informare pentru ace!ti in%icatori?

O-iective )peci+ice

Ce in%icatori arat2 4n mo% clar c2 o5iecti/ele proiectului au fost reali*ate?

Care sunt sursele %e informa ii e;istente sau care pot fi culese? Care sunt meto%ele necesare pentru o5 inerea acestor informa ii?

Care sunt factorii !i con%i iile care nu intr2 4n responsa5ilitatea Jeneficiarului8 %ar care sunt necesare pentru reali*area acestor o5iecti/e? 9con%i ii e;terne: Care sunt riscurile care tre5uie luate 4n consi%erare?

Re7ultate preconi7ate

Re*ultatele sunt efectele a/ute 4n /e%ere pentru atingerea o5iecti/elor specifice. Care sunt re*ultatele preconi*ate? 9enumera i"le:

Care sunt in%icatorii care arat2 %ac2 !i 4n ce m2sur2 proiectul o5 ine re*ultatele preconi*ate?

Care sunt sursele %e informare pentru ace!ti in%icatori?

Ce con%i ii e;terne tre5uie 4n%eplinite pentru a o5 ine re*ultatele preconi*ate conform planific2rii?

Activit%i

Care sunt acti/it2 ile"c.eie ce /or fi %erulate !i 4n ce or%ine8 4n scopul o5 inerii re*ultatelor preconi*ate? 9grupa i acti/it2 ile pe re*ultate:

MiDloace8 Care sunt miAloacele necesare pentru implementarea acestor acti/it2 i8 %e e;emplu: personal8 ec.ipament8 instruire8 stu%ii8 5unuri8 facilit2 i opera ionale etc.

Care sunt sursele %e informare cu pri/ire la %erularea proiectului? Co)turi Care sunt costurile proiectului? Cum sunt aceste costuri clasificate? 9%etalierea costurilor 4n Jugetul proiectului:

Care sunt con%i iile ce tre5uie 4n%eplinite 4nainte %e 4nceperea proiectului? Ce con%i ii8 aflate 4n afara controlului %irect al Jeneficiarului8 tre5uie 4n%eplinite pentru implementarea acti/it2 ilor planificate?

!i#ura nr. &

Matricea cadru lo#ic

26

Managementul Proiectelor

Matricea ca%ru logic poate fi ?citit2@ urm7n% fie logica /ertical28 fie logica ori*ontal2. Lo#ica vertical% Repre*int2 o mo%alitate %e /erificare a corectitu%inii unui plan %e proiect. I%entific2 inten iile proiectului8 clarific2 rela iile cau*ale %e tip miAloc"scop %in ca%rul acestuia !i specific2 situa iile %incolo %e controlul managerului %e proiect 9ipote*ele: care pot influen a 4n%eplinirea o5iecti/elor. ?'ormula@ %up2 care poate fi ?citit2@ matricea este: %ac2 =Q atunci. De e;emplu: %ac2 sunt reali*ate acti/it2 ile...aAung la re*ultateC %ac2 aAung la aceste re*ultate8 atunci mi"am 4n%eplinit o5iecti/ul num2rul...%ac2 am 4n%eplinit o5iecti/ele numerele.....8 atunci am atins scopul propus. Lo#ica ori7ontal% Define!te mo%ul 4n care /or fi e;aminate o5iecti/ele proiectului %in %escrierea in%icatorilor !i a miAloacelor prin care se /a reali*a /erificarea. Gogica /ertical2 asigur2 ca%rul pentru monitori*area !i e/aluarea proiectului. $.$.*. Plani+icarea re)ur)elor u"ane 3c.ipa %e proiect !i conlucrarea ei sunt cruciale pentru succesul proiectului. De%icarea8 e;perti*a !i efortul ec.ipei /or %eci%e pro5a5il soarta proiectului. 3ste esen ial ca a!tept2rile !i responsa5ilit2 ile s2 fie %iscutate !i %efinite 4n preala5il %eoarece confu*ia poate crea ne4n elegeri serioase8 conflicte interpersonale !i pro5leme care 4ncetini proiectul8 sau c.iar s2 4l 5loc.e*e. 'i!ele %e post8 o5liga iile contractuale !i meto%ele controlului calit2 ii sunt importante nu numai 4n lumea afacerilorR Managerul proiectului este Hcel %int7i %intre egali@ 4n a %elega func ii !i roluri 4n ca%rul ec.ipei. <ot%eauna este important s2 se %efineasc2 mo%ul 4n care /a circula informa ia: c.iar !i un instrument 5anal cum ar fi o circular2 prin e"mail poate %etermina pro5leme %ac2 nu este 5ine sta5ilit Hcine8 c7n%8 ce !i cum@. Pentru selectarea unei ec.ipe eficiente sunt necesari c7 i/a pa!i: 1. 2. 3. $. %escrie acti/it2 ile elementare pentru fiecare o5iecti/ al proiectuluiC transform2 acti/it2 ile 4n sarcini %e reali*at !i competen e necesareC transform2 sarcinile 4n responsa5ilit2 iC pe 5a*a responsa5ilit2 ilor ce tre5uie acoperite !i a competentelor necesare reali*ea*2 fi!e %e post pentru mem5rii ec.ipei. Num2rul %e mem5ri ai ec.ipei /a %epin%e %e /arietatea sarcinilor !i %e celelalte resurse %isponi5ile 95ani8 ec.ipament8 spa iu8 etc.:. +. selectarea mem5rilor ec.ipei. Se poate face at7t %in interior cat !i %in afara organi*a iei !i inclu%e o5ligatoriu un inter/iu cu fiecare. De!i uneori mem5rii ec.ipei sunt %eAa ale!i %e c2tre organi*a ie8 este important ca managerul %e proiect s2 nu ai52 numai responsa5ilitatea reali*2rii proiectului8 ci !i autoritatea %e a %eci%e cu cine /a lucra pentru aceasta. $.$.> Plani+icarea +inanciar% a proiectului F-u#etul de proiectG Jugetul ofer2 o imagine clar28 %e ansam5lu asupra resurselor financiare necesare 4n implementarea planului %e lucru. Jugetul Aoac2 un rol important 4n 4ntregul proces %e management. Un 5uget sla5 conceput /a crea pro5a5il multe pro5leme 4n fa*a %e implementare a proiectului. Pentru a construi un 5uget8 tre5uie s2 pre/e%em ce resurse /a necesita proiectul8 cantitatea fiec2rui articol %e 5uget8 %ata la care /a fi necesar !i c7t /a costa " inclu*7n% efectele infla iei asupra pre urilor. 3ste important s2 reali*2m un 5uget pe acti/it2 i pentru a urm2ri c.eltuielile 4n mo% sistematic8 atunci c7n% ele au fost efectuate.

27

Managementul Proiectelor

Etape 5n reali7area -u#etului8 1. 2. 3. $. +. ,. planific2 acti/it2 ile proiectului estimea*2 c.eltuielile pentru fiecare acti/itate estimea*2 posi5ilele surse %e /enit reec.ili5rea*2 e/entualele %iferen e 4ntre c.eltuieli !i /enituri reali*ea*2 o planificare 4n timp a c.eltuielilor !i /eniturilor g2se!te solu ii pentru e/itarea poten ialelor cri*e %e lic.i%it2 iC %ac2 %eficitul temporar nu poate fi suportat %e organi*a ie8 5ugetul sau planificarea lui 4n timp /or tre5ui reconsi%erate #. supune 5ugetul spre apro5are institu iei !i8 %ac2 e ca*ul8 finan atorului &. sta5ile!te proce%uri %e supra/eg.ere permanent2 a 4n timpul implement2rii a c.eltuielilor comparati/ cu 5ugetul Iat28 mai Aos8 un e;emplu %e 5uget care a fost reali*at pornin%u"se %e la estimarea resurselor necesare pe fiecare acti/itate i%entificat2 9ta5elul %e la pagina 21 = i%entificarea acti/it2 ilor8 planificarea resurselor etc. repre*int2 5a*a pentru calcularea acestui 5uget:
Cate#orie de c'eltuieli Nu"%r unit%i Co)t unitar FronG Nr. Per)o ane Co)t total FronG Contri-uie or#ani7aie FronG Alte contri-uii FronG Contri-uie ANT FronG

R3SURS3 UM1N3 " Manager %e proiect " <re*orier " Specialist management organi*a ional " Specialist management %e proiect " Specialist managemen"tul resurselor umane <R1NSPFR< 3CNIP1M3N<3C M1<3RI1G3 Pi; <op .7rtie Cartu! imprimant2 MarKer N7rtie flipc.art 'lipc.art Gaptop 6i%eoproiector 1G<3 CN3G<UI3GI 9specifice proiectului: M7ncare Ca*area participan ilor 1G<3 S3R6ICII 9telefon>fa;8 Internet8 electricitate: CN3G<UI3GI D3 R30I3 9costuri a%ministrati/e: TOTAL TOTAL PROIECT8 $12? RON *1A 2(1? 1# ; , 1# pers. ; 2 nop i 1+ 1+ 1# 1# 1+3) +1) 1)) ) +1) 1)) " " " 1+3) ) ) 2) 3 1 , +) 1 2$ . 2$ . 3 1+ 12) 3 3 ) ) ) ,) $+ 12) 1& 1+) ) ) ) " " " " " " " " " " ,) $+ 12) 1& 1+) ) ) ) #1 . ,+ . ,+ . ) ) ) 3+ 1 1 1 1# ) ) ) +(+ " " " " " " " " ) ) ) +(+

28

Managementul Proiectelor

3;ist2 multe ca*uri 4n care costurile planificate sunt %ep2!ite 4n momentul 4n care proiectul 4ncepe s2 fie implementat. Iat2 mai Aos c7te/a %intre cau*ele care pot %etermina aAungerea 4n aceast2 situa ie: 5ugetul propus spre apro5are a fost proiectat 4ntr"un mo% mult prea ?optimist@ 9este a%e/2rat c2 aceasta poate fi !i o te.nic2 prin care s2 fie asigurat2 apro5area ca atareC nu este recoman%a5il2 a%optarea sa %in moment ce un proiect tre5uie apro5at !i %erulat:C 4nt7r*ierile8 %ep2!irile termenului limit28 /aria iile fa 2 %e planul %e acti/it2 i ini ial8 mo%ific2rile operate 4n miAlocul proiectului se tra%uc 4n mo% automat 4n costuri suplimentareC riscurile fie nu au fost anticipate8 fie au fost su5e/aluateC contracararea riscului8 atenuarea impactului se reali*ea*2 cu costuri suplimentare.

Sine i cont %e aceste lucruri 4n momentul 4n care proiecta i 5ugetul !i aloca i o sum2 aparte pentru ?c.eltuieli nepre/2*ute@. 1sigura i"/28 4ns28 c2 aceste c.eltuieli sunt eligi5ile %in punctul %e /e%ere al finan atorului !i 4ncerca i s2 men ine i /aloarea acestei sume la un ni/el c7t mai sc2*ut. Atenie9 Gua i 4n calcul !i plata impo*itelor8 <61"ul !i alte ta;e care8 4n maAoritatea ca*urilor nu sunt eligi5ile.

$.&. I"ple"entarea proiectului

Implementarea proiectului este %e fapt %ucerea la 4n%eplinire a celor planificate. Cele mai mari pro/oc2ri ale managementului proiectului8 4n fa*a %e implementare8 sunt: Respectarea o5iecti/elor proiectuluiC Coor%onarea !i organi*areaC Guarea %eci*iilorC Monitori*area !i e/aluareaC Men inerea contactelor cu parteneriiC Delegarea responsa5ilit2 ilorC 'ormarea ec.ipei8 managementul resurselor umaneC Frice altce/a care poate inter/eni...

Monitori*area acestor sarcini necesit2 a5ilit2 i !i %e%icare. De!i se spune c2 4numai nebunii controlea' lucrurile n ordine, geniul se descurc i n 5aos/, 4n realitate a ine lucrurile 4n or%ine necesit2 tot at7ta talent8 mai ales atunci c7n% sunt implica i oameni !i tre5uie 4mp2rt2!ite informa ii. Prin urmare controlul %esf2!ur2rii acti/it2 ilor proiectului8 controlul timpului !i controlul resurselor umane sunt esen iale 4n aceast2 fa*2.

29

Managementul Proiectelor

$.(. Controlul proiectului 3.+.1 Controlul timpului 3.+.2 Controlul resurselor umane 3.+.3 Controlul costurilor

Nu e;ist2 proiect care s2 se reali*e*e e;act conform planific2rii a!a cum nu e;ist2 meteorolog care s2 pre/a%2 mereu /remea cu e;actitate. Pe %e alt2 parte8 nerespectarea planific2rii cuprin%e 4n ea poten ialul unor e/olu ii necontrolate ale proiectului. Controlul proiectului urm2re!te o5ser/area oric2ror a5ateri %e la planificare8 in/estig.ea*2 cau*ele8 aprecia*2 consecin ele !i intro%uce corecturile necesare. Principalele cau*e ale nerespect2rii planific2rii 4n timp apar prin intro%ucerea %e sc.im52ri necontrolate care 4nt7r*ie implementarea sau %eoarece efectele sc.im52rilor necesare a%use proiectului sunt su5estimate. Dar cum re%ucem riscul nerespect2rii program2rii ini iale? Prin %u5larea planific2rii cu planuri alternati/e !i %e contingen 2 9%e contracarare a principalelor pro5leme ce pot ap2rea:8 monitori*area cu aten ie a acti/it2 ilor care con in multe elemente nesigure !i asigurarea unui 5un sistem %e comunicare 4n ca%rul ec.ipei %e proiect 9rapoarte pri/in% progresul proiectului %istri5uite la to i mem5rii8 4nt7lniri regulate8 etc.:. Atenie9 -n cursul implement2rii8 poate ap2rea i%eea reali*2rii unor sc.im52ri care par s2 %uc2 la cre!terea performan ei proiectului. -nainte %e a reali*a sc.im5area8 re/eni i la pro5lema8 scopul !i o5iecti/ele ini iale pentru a /2 asigura %ac2 sc.im5area este 4ntr"a%e/2r 5enefic2. Uneori8 asemenea Li%ei genialeL pot %eturna proiectul %e la scopul ini ial. $.(.1. Controlul ti"pului Primul lucru care se o5ser/a la o pro5lema sunt efectele sale. Pro5lemele %e implementare ce in %e timp se manifest2 prin: nerespectarea termenelor pentru ac iuni8 prea multe sarcini ?aproape gata@8 prea multe ?ac iuni prioritare@ pe list28 num2r crescut %e 4nt7lniri cu caracter e;traor%inar 4ntre mem5rii ec.ipei8 utili*area %e resurse suplimentare pentru a spriAini sectoarele critice.

Cel mai a%esea8 moti/ul principal in/ocat pentru nerespectarea timpului este nepre/2*utul. 1ceasta sugerea*2 c2 un frumos plan ?pe .7rtie@ a fost %at peste cap %e cru%a realitate...3ste incontesta5il c2 nepre/2*utul apare. Mai mult8 el apare sigur. 1ici nu e nimic %e f2cut. Ceea ce se poate face este s2 g7n%im cum minimali*2m efectele pe care ce/a nepre/2*ut le are asupra proiectului nostru. Documentarea %etaliat28 anali*a minu ioas2 !i reali*area unei planific2ri fle;i5ile la sc.im52ri re%uce par ial riscurile. Dar8 o%at2 4nceput proiectul8 mo%ul cum reac ion2m la sc.im52ri %e/ine esen ial. Principalele cau*e ale nerespect2rii planific2rii 4n timp apar prin intro%ucerea %e sc.im52ri necontrolate care 4nt7r*ie implementarea sau pentru c2 efectele sc.im52rilor necesare a%use proiectului sunt su5estimate.

30

Managementul Proiectelor

3fectele principale ale nerespect2rii planific2rii 4n timp se concreti*ea*2 4n cre!terea costurilor sau re%ucerea performan ei proiectului. 1ceste pro5leme pot fi re*ol/ate prin: monitori*are minu ioas2 !i e/aluare ac ion7n% la timpul potri/it negociere8 c7n% e ca*ul acor%area %e suficient2 li5ertate %e ac iune managerului %e proiect spriAin pentru proiect %in partea restului organi*a iei

Dar cum re%ucem riscul nerespect2rii program2rii ini iale? Prin %u5larea planific2rii cu planuri alternati/e !i %e re*er/2 9%e contracarare a principalelor pro5leme ce pot apare:8 monitori*area cu aten ie a acti/it2 ilor care con in multe elemente nesigure !i asigurarea unui 5un sistem %e comunicare 4n ca%rul ec.ipei %e proiect 9rapoarte pri/in% progresul proiectului %istri5uite tuturor mem5rilor8 4nt7lniri regulate etc.:.

$.(.2 Controlul re)ur)elor u"ane De c7te ori au*i ?T nu a putut /eni c7n% am a/ut ne/oie@8 ?U s"a 4m5oln2/it !i n"am mai putut face nimic@8 ?am aAuns s2 pier% timpul re*ol/7n% sarcinile altora@8 ?n"am reu!it s2 reali*2m mare lucru8 %ar s"a muncit foarte mult@. Pro5lemele legate %e resursele umane sunt a%esea cel mai greu %e re*ol/at. Ca !i pro5lemele %e timp8 acestea pot fi mult re%use printr"o planificare 5ine g7n%it2 !i fle;i5il2 la sc.im52ri8 mai %egra52 %ec7t superficial2 !i rigi%28 4nso it2 %e planuri %e re*er/2 !i selectarea unei for e %e munc2 fle;i5ile. Iat2 c7te/a pro5leme tipice !i cum se pot e/ita sau re*ol/a: 1. Mem5ri ec.ipei %e proiect care muncesc prea mult peste programul ini ial agreat sau care nu mai aAung s2"!i termine tre5urile. 1ceasta poate fi fie o pro5lema %e planificare 9nu au fost 5ine alese responsa5ilit2 ile8 num2rul %e ore %e munc2 sau ocupantul postului:8 fie %e control 9monitori*area respect2rii fi!elor %e post pentru fiecare mem5ru !i e/aluarea performan ei lor:. 2. Mem5ri ec.ipei %e proiect care mai au !i alt2 munc2. Pentru ace!tia este important2 planificarea 4n timp a utili*2rii lor 4n ca%rul proiectului8 punerea %e acor% pri/in% programul lor %e lucru8 respectarea c7t mai mult posi5il a planific2rii 4n timp a acti/it2 ilor !i monitori*area permanent2 a proiectului pentru a putea pre/e%ea c7t mai %in timp sc.im52rile8 l2s7n%u"le suficient timp pentru reconsi%erarea programului cu celelalte o5liga ii pe care le au. 1celea!i recoman%2ri se aplic2 !i 4n ca*ul 4n care a/e i ne/oie %e un anume e;pert pentru o parte a proiectului care are %isponi5ilitate limitat2. 3. Mem5ri ec.ipei %e proiect care p2r2sesc ec.ipa. De*/oltarea %e 5une rela ii !i un 5un sistem %e comunicare 4n ca%rul ec.ipei cresc !ansele ca ace!tia s2"!i anun e 4n timp util plecarea !i %eci /e i a/ea mai mult timp pentru a le g2si un 4nlocuitor $. Persoane care %e/in 5rusc in%isponi5ile 95oal28 pro5leme personale:. Poate fi e/itat2 prin alegerea unei ec.ipe fle;i5ile !i %e*/oltarea %e planuri %e contingen 2 pentru asemenea ca*uri

31

Managementul Proiectelor

$.(.$. Controlul co)turilor 'olosirea corect2 a 5anilor !i respectarea 5ugetului alocat sunt responsa5ilit2 i maAore ale managementului %e proiect. 1ceasta presupune trei cerin e %e 5a*2: a:. 5ugetul ini ial a fost 5ine g7n%it. -nc2 o %at2 planificarea riguroas2 este esen ial2. Un 5uget prost 4ntocmit este un sla5 instrument %e control 5:. 5ugetul este 4n continuu monitori*at pe parcursul proiectului. Monitori*area 5ugetului /2 permite s2 ine i o e/i%en 2 la *i a acestuia8 s2 pute i pre/e%ea !i controla flu;ul 5anilor !i s2 lua i la timp m2suri pentru a e/ita %ep2!irea 5ugetului. Monitori*area presupune e;isten a unui sistem clar %e raportare financiar2 c:. ni/elul %e responsa5ilitate !i limitele %e autoritate pri/in% c.eltuielile proiectului sunt 5ine clarificate pentru to i mem5rii ec.ipei. Si %ac28 4n ciu%a acestora8 proiectul intr2 4ntr"o cri*2 financiar2? 1/e i %e ales 4ntre mai multe alternati/e: suplimentarea surselor %e finan are pentru proiect " %e e;emplu8 acela!i proiect poate fi %epus spre finan are la un alt finan ator. 1ten ieR Se poate solicita finan are numai pentru a acoperi acele costuri > c.eltuieli care nu sunt %eAa acoperite %in finan area anterioar2. Niciun finan ator nu /a fi %e acor% s2 finan e*e c.eltuieli %eAa finan ateR nereali*area 4n 4ntregime a o5iecti/elor nerespectarea calit2 ii nerespectarea planific2rii 4n timp oprirea proiectului

-n con%i iile 4n care e;ist2 un contract %e finan are pentru un proiect care aAuns la un anumit moment %in ciclul s2u %e /ia 2 nu mai poate atinge toate o5iecti/ele propuse8 este o5ligatorie consultarea cu finan atorul !i o5 inerea acceptului acestuia 4n /e%erea mo%ific2rii contractului ini ial. '2r2 acceptul finan atorului nu se poate continuaR 1cesta %e ine controlul asupra fon%urilor alocate proiectului !i le /irea*2 c2tre ec.ipa %e proiect 4n mai multe tran!e cer7n% %e la aceasta 4n permanen 2 %o/e*i clare 4n sensul %esf2!ur2rii proiectului conform planific2rii. Se poate aAunge 4n situa ia 4n care8 %ac2 nu este respectat2 propunerea %e proiect 9cererea %e finan are:8 finan atorul s2 %eci%2 retragerea spriAinului financiar !i8 mai mult8 s2 solicite ram5ursarea sumelor alocate %eAa. -n ca*ul 4n care se %eci%e c.iar oprirea proiectului8 %ecisi/e 4n luarea unei %eci*ii /or fi %e o5icei politica sau prestigiul organi*a iei8 mai %egra52 %ec7t implica iile financiare. Atenie9 -n proiectele cu finan are %in afara organi*a iei este ne/oie ca orice mo%ificare s2 fie a%us2 la cuno!tin a finan atorului 4nainte %e implementarea sa. 1cor%ul acestuia este o5ligatoriu. Mo%ificarea /a fi cuprins2 4ntr"un act a%i ional la contractul %e finan are.

32

Managementul Proiectelor

$.*. Monitori7area

Monitori*area este procesul %e colectare sistematic2 !i anali*are a informa iilor cu pri/ire la acti/it2 ile proiectului. Monitori*area ne aAuta s2 efectu2m o /erificare regulat2 a ceea ce facem 4n mo% curentC informa iile pot repre*enta in%icatori at7t cantitati/i8 c7t !i calitati/i. Dac2 nu colect2m %atele pe parcursul %esf2!ur2rii proiectului cum /om aprecia la sf7r!it %ac2 este 5ine sau nu ce anume am f2cut? Dac2 nu a/em informa ii suficiente8 /om fi ne/oi i s2 ne amintim sau s2 in/ent2m %ate !i atunci corectitu%inea !i transparen a /or a/ea %e suferit. Ce monitori*2m? resursele in/estite 4n proiect: umane8 materiale8 financiare8 informa ionale8 %e timp acti/it2 ile: respectarea planific2rii !i a stan%ar%elor cantitati/e !i calitati/e pentru fiecare %in ele. procesul %e luare a %eci*iilor: ce %eci*ii sunt luate cine este implicat 4n luarea %eci*iilor cine nu este implicat 4n luarea %eci*iilor

3tape ale monitori*2rii: colectarea permanent2 a informa iilor 9ceea ce se 4nt7mpla 4n timp ce se 4nt7mpl2: punerea laolalt2 a informa iilor !i %atelor pentru a /e%ea ce s"a reali*at p7n2 la un moment %at e/aluarea m2surii 4n care o5iecti/ele au fost atinse sau pro5lema re*ol/at2 tragerea conclu*iilor !i folosirea e;perien ei pentru /iitor

. "!nit!riza nsea"n a cerceta ceea ce se nt)"p$a n ti"p ce se nt)"p$, Colectarea datelor pentru "onitori7are 1/em la %ispo*i ie urm2toarele surse %e informa ii pentru monitori*are: <tati)tici8 r2spun% la 4ntre52rile c7t %e mult? c7 i > c7te? In+or"aiile calitative8 r2spun% la 4ntre52rile ce am f2cut? ce efecte a a/ut ceea ce am f2cut? Lurnalele8 r2spun% la 4ntre52rile cine a f2cut? ce? !i c7n%? O-)ervaiile8 r2spun% la 4ntre52rile ce /2% ? !i ce au%? Interviuri 1i c'e)tionare

F monitori*are 5un2 !i sistematic2 presupune colectarea informa iilor %e la mem5rii8 clien ii !i 5eneficiarii organi*a iei. -n mo% i%eal8 aceasta se face rug7n% persoanele respecti/e s2 complete*e un c.estionar scris sau s2 r2spun%2 la ni!te 4ntre52ri 4n ca%rul unui inter/iu. -ntre52rile pot fi %esc.ise sau 4nc.ise. Prin 4ntre52ri 4nc.ise8 num2rul /ariantelor %e r2spuns posi5ile este sta5ilit %e c2tre cel care inter/ie/ea*2. -ntre52rile %esc.ise a%uc8 %e o5icei8 mai mult2 informa ie8 %ar r2spunsurile la ele sunt mai greu %e prelucrat. F monitori*are 5un2 implic28 a%esea8 folosirea at7t a 4ntre52rilor 4nc.ise8 c7t !i a celor %esc.ise.

33

Managementul Proiectelor

Trecerea 5n revi)t% a datelor o-inute Monitori*area 4n sine nu 4nseamn2 nimic. 3ste %oar colectarea informa iilor. Pasul urm2tor 4l repre*int2 coro5orarea informa iilor o5 inute !i a %atelor !i e;primarea lor 4ntr"o form2 ce poate fi %e folos celui care le folose!te. Prin trecerea 4n re/ist2 se o5 in informa ii care in%ic28 %e e;emplu8 ce acti/it2 i au fost %erulate sau ser/icii oferite 4ntr"o anumit2 perioa%2 %e timp8 cum !i %e c2tre cine au fost folosite.

$.>. :nc'eierea 1i evaluarea Ga terminarea proiectului e momentul s2 r2spun%em la 4ntre5area: 1 fost sau nu acesta un succes? Nu este suficient c2 suntem to i mul umi i 9sau 5ucuro!i c2 s"a terminatR:8 e ne/oie %e o apreciere o5iecti/2 a reu!itei proiectului. 1ceasta se reali*ea*2 prin e/aluare. Un proiect cu adev%rat de )ucce) e)te reali7at 5n ti"pul prev%7utC cu re)ur)ele alocate 1i la nivelul de per+or"an% dorit. 3/aluarea /a tre5ui s2 r2spun%2 la toate aceste elemente. Evaluarea repre7int% e"iterea de Dudec%i privind pro#re)ul 5nre#i)trat pe calea atin#erii o-iectivelor propu)e. Ce e/alu2m? 3/aluarea se concentrea*2 asupra a patru aspecte principale 9resurse in/estite8 acti/it2 i %esf2!urate8 re*ultate o5 inute8 impactul reali*at: !i tre5uie s2 r2spun%2 la urm2toarele 4ntre52ri: 4n ce m2sur2 proiectul si"a atins o5iecti/ele !i %ac2 nu8 %e ce nu? 4n ce m2sur2 acti/it2 ile au fost 4n%eplinite? 4n ce m2sur2 munca a fost 5ine f2cut2? 4n ce m2sur2 resursele au fost utili*ate 4n mo% eficient? care a fost impactul proiectului? Ce a sc.im5at proiectul? ce a i 4n/2 at pe parcursul proiectului? cum /e i utili*a e;perien a %o57n%it2 prin proiect pentru proiectele /iitoare?

Planul %e e/aluare tre5uie s2 cuprin%2 informa ii %espre mo%ul 4n care /or fi culese informa iile pri/in% progresul proiectului 9monitori*area: !i felul 4n care se /a aprecia m2sura 4n care au fost atinse o5iecti/ele !i re*ultatele preconi*ate. Pentru a putea fi reali*at28 e/aluarea necesit2 e;isten a unei etape interme%iare8 monitori*area8 !i presupune sta5ilirea preala5il2 a unor in%icatori !i stan%ar%e %e performan 2. Atenie9 1. 1t7t monitori*area c7t !i e/aluarea nu au o5iect !i sunt imposi5il %e f2cut 4n mo% efecti/ atunci c7n% proiectul nu are foarte 5ine clarificate !i formulate o5iecti/ele. 2. Sc.ema %e monitori*are !i e/aluare se sta5ile!te 4nc2 %in fa*a %e planificare a proiectului 9%e ce se face8 pentru cine8 ce se monitori*ea*28 %e c2tre cine8 cum8 c7n%8 ce se e/aluea*28 ce resurse sunt implicate 4n acest proces8 cum /or fi folosite re*ultatele:8 !i ea tre5uie inclus2 at7t 4n planificarea acti/it2 ilor c7t !i 4n 5uget.

34

Managementul Proiectelor

Monitori7area 1i evaluarea pre)upun )ta-ilirea unor criterii 1i indicatori de per+or"an%. Criteriile Criteriile repre*int2 aspectele consi%erate rele/ante pentru aprecierea performan ei acti/it2 ii pe care o e/alu2m. 1spectele ce se pot m2sura 4n timpul acti/it2 ii /or face o5iectul monitori*2rii8 4n /reme ce altele care in %e impact /or fi a5or%ate prin e/aluare. Indicatorii In%icatorii %e performan 2 repre*int2 unit2 ile %e m2sur2 utili*ate pentru e/aluarea performan ei prin prisma criteriilor sta5ilite. In func ie %e criteriul utili*at pentru e/aluarea performan ei8 in%icatorii pot fi: D cantitati/i M2soar2 cantitatea 9%e ser/icii8 %e clien i8 %e timp8 etc.: !i sunt cei mai u!or %e m2surat. De e;emplu: nr. %e persoane implicate8 rata %e utili*are a unui ser/iciu8 nr. %e ore pe *i pentru o anume acti/itate8 nr. %e *ile pe an8 etc. D financiari M2soar2 nu %oar costurile %irecte 9transport8 ca*are8 salariul unui angaAat8 etc.: ci !i cele in%irecte 9c.irie8 4ntre inere8 a%ministrare:. De e;emplu: costul pe unitate8 etc. D calitati/i Nu m2soar2 c7t %e mult se face8 ci c7t %e 5ine sau c7t e 5un este pro%usul sau ser/iciul. In%icatorii %e calitate pot fi interni sau e;terni. D %e proces Se concentrea*2 pe cum se iau %eci*iile pri/in% managementul proiectului 9cine este implicat 4n luarea %eci*iilor !i cum8 cum se iau %eci*iile8 cum se transmit celor interesa i8 etc.: D %e impact Se concentrea*2 pe efectele pro%use prin acti/itatea proiectului !i 5eneficiile o5 inute. 3fectele !i 5eneficiile pot fi pe termen scurt !i pe termen lung. Caracteristici ale in%icatorilor: %irect8 o5iecti/8 practic8 sen*iti/8 legat 4n mo% %irect %e re*ultatele ce se m2soar2 prin acesta.

$.?. Raportarea

Re*ultatele e/alu2rii pot fi 4ncorporate 4n raportul final pe care managerii proiectului 4l 4naintea*2 finan atorilor proiectului. Raportul are %ou2 par i: raportul narati/ !i cel financiar. Raportul narati/ tre5uie s2 fie o repre*entare fi%el2 a mo%ului 4n care s"a %erulat proiectul. <otu!i8 formula i un te;t scurt !i la o5iect8 concentr7n%u"/2 asupra elementelor care ar putea interesa actorii e;terni organi*a iei8 cum ar fi %e pil%2 finan atorii. Raportul financiar tre5uie s2 arate clar !i precis cum anume au fost utili*ate fon%urile. <oate c.eltuielile legate %e proiect tre5uie pre*entate. 3ste important ca raportul financiar s2 se corele*e !i s2 se potri/easc2 cu raportul narati/.

35

Managementul Proiectelor

Raportul %e e/aluare tre5uie s2 cuprin%2: 1. o5iecti/ele a/ute 4n /e%ereC 2. o scurt2 informare cu pri/ire la necesitatea atingerii acelor o5iecti/eC 3. ce anume informa ii !i %ate au fost colectate !i cum au fost ele colectate !i anali*ateC $. ce %emonstrea*2 informa iile colectateC +. cum a fost f2cut2 e/aluarea !i cine a fost implicatC ,. %aca au fost atinse o5iecti/ele fi;ate la 4nceputC #. ce alte re*ultate au fost atinseC &. ce noi necesit2 i8 %in care ar re*ulta noi o5iecti/e au ap2rut pe parcursul proiectului !i ce anume 4!i propune institu ia sa 4ntreprin%2 4n leg2tur2 cu eleC (. ce recoman%2ri se fac pentru /iitor? :nc'iderea proiectului 1i acceptarea o+icial% a re7ultatelor ace)tuia -n aceast2 etap28 managerul %e proiect %erulea*2 urm2toarele acti/it2 i: o5 ine apro52rile pentru acceptarea re*ultatelor finaleC 4ntocme!te !i 4naintea*2 rapoartele finaleC informea*2 partenerii 4n leg2tur2 cu 4nc.i%erea proiectului !i cu re*ultatele o5 inuteC se asigur2 c2 se 4nc.i% conturile proiectului 94n ca*ul 4n care au fost %esc.ise conturi speciale pentru proiect:C aAut2 ec.ipa %e proiect s2 se %i*ol/e8 aAut2 fiecare mem5ru 4n parte s2 4!i asume noi responsa5ilit2 i 4n organi*a ia respecti/2C reali*ea*2 o e/aluare a proiectului pentru u* internC e/i%en ia*2 performan eleC anun 2 pu5lic 4nc.i%erea proiectului !i re*ultatele care au fost o5 inuteC su5linia*2 e/entualele inte care nu au fost atinse.

Ime%iat %up2 4nc.eierea unui proiect sau c.iar %in fa*ele terminale ale acestuia poate 4ncepe prima fa*2 %in ciclul %e /ia 2 al unui alt proiect. Mai ales 4n ca*ul organi*a iilor care func ionea*2 pe 5a*2 %e proiecte este a5solut o5ligatoriu s2 ai52 o continuitate a proiectelor !i s2 se asigure %e e;isten a surselor %e finan are pentru noi proiecte c.iar 4nainte %e 4nc.eierea celor e;istente. Criteriile de )ucce) pentru orice proiect sunt8 simultan8 urm2toarele: respect2 o5iecti/ele c.eie asumate ini ialC este finali*at la timpC este finali*at respect7n% limitele 5ugetuluiC este finali*at 4n conformitate cu stan%ar%ele te.nice !i cele %e calitateC este finali*at 4n conformitate cu %omeniul %e acti/itate sta5ilit ini ialC este finali*at printr"o alocare Au%icioas2 a resurselor8 pro%usul final este acceptat %e c2tre 5eneficiarii %irec i !i in%irec i8 precum !i %e finan ator.

36

Managementul Proiectelor

$.@. Gre1eli +recvente in "ana#e"entul de proiect Presiunea su5 care se lucrea*28 %e o5icei8 4n timpul proiectelor8 constituie terenul fa/ora5il pentru gre!eli. Nu /2 l2sa i se%u!i %e solu ii care par c2 ofer2 scurt2turi conforta5ile pentru reu!ita proiectuluiRRR 1. Nu s2ri i %e la fa*a %e concep ie 94nc.egarea i%eii %e proiect: %irect la fa*a %e e;ecu ieR 1 i putea fi tentat s2 face i acest lucru moti/7n%u"/2 alegerea cu unul %intre urm2toarele ra ionamente: a: Proiectele %e acest tip au mai fost %erulate %e c7te/a ori8 %e ce tre5uie s2 mai pier%em timpul cu planificarea? 5: Proiectul %e acum este %iferit %e tot ceea ce s"a 4nt7mplat p7n2 acum8 a!a c2 ce ne/oie a/em %e planificare? 2. Nu s2ri i 4n totalitate peste fa*a %e concep ie8 oric7t2 e;perien 2 a i %e ine 4n ceea ce pri/e!te proiecteleR 3. Nu s2ri i peste fa*a %e e/aluare !i corectare a planului propus ini ialR $. Nu trece i 5rusc %e la un proiect la altul8 nu trata i cu superficialitate ultima fa*28 cea a 4nc.i%erii proiectului.

$.1A. A)i#urarea calit%ii proiectului 1sigurarea calit2 ii cuprin%e e/aluarea !i %emonstrarea c2 toate acti/it2 ile planificate !i reali*ate 4n sistemul calit2 ii satisfac stan%ar%ele !i reglement2rile %e calitate ale proiectului. <oate acti/it2 ile incluse 4n planul %e management al calit2 ii fac parte integrant2 %in sistemul %e asigurare a calit2 ii. 1sigurarea calit2 ii este %eseori reali*at2 %e un compartiment speciali*at al organi*a iei %ar nu este o5ligatoriu. Poate fi reali*at2 %e ec.ipa %e proiect 4n interiorul organi*a iei %in care face parte 9asigurare intern2 a calit2 ii: sau %e c2tre clien i sau cola5oratori neimplica i 4n proiect 9asigurare e;tern2 a calit2 ii:. Controlul calit%ii proiectului Controlul calit2 ii implic2 monitori*area re*ultatelor specifice ale proiectului 4n /e%erea m2sur2rii conformit2 ii lor cu stan%ar%ele !i reglement2rile %e calitate %e referin 2 !i i%entificarea c2ilor %e eliminare a cau*elor %e neconformitate. Controlul calit2 ii se reali*ea*2 pe 4ntreg parcursul e;ecu iei proiectului. Re*ultatele monitori*ate se refer2 at7t la performan ele pro%usului8 ser/iciului c7t !i la re*ultatele managementului proiectului. Poate fi coor%onat %e un compartiment speciali*at al organi*a iei %in care face parte ec.ipa %e proiect sau c.iar %e aceasta. 3c.ipa %e proiect tre5uie s2 pose%e cuno!tin e %e control statistic al calit2 ii8 s2 fie capa5il2 s2 utili*e*e no iuni ca: = Pre/enire 94mpie%icarea apari iei erorilor 4n e;ecu ia proiectului: !i inspec ie 94mpie%icarea %etect2rii erorilor %e c2tre client:. = Caracteristici %e referin 2 9re*ultate statice fa 2 %e care se compar2 conformitatea: sau /aria5ile %e referin 2 9re*ultate ce e/oluea*2 continuu !i fa 2 %e care se m2soar2 gra%ul %e conformitate:. = 3/enimente aleatorii 9e/enimente neo5i!nuite: !i e/enimente pre/i*ionate 9/aria ii normale ale proceselor proiectului:. = <oleran e 9inter/ale limit2 %e conformitate:.

37

Managementul Proiectelor

Capitolul &

Ec'ipa proiectului

&.1. Mana#erul de proiect &.2. <ucce)ul "uncii in ec'ipa de proiect

Niciun proiect nu ar putea fi reali*at f2r2 ec.ipa %e proiectR Cel care coor%onea*2 ec.ipa este managerul %e proiect.

&.1. Mana#erul de proiect Managerul %e proiect este cel care: in%ic2 %irec ia8 perspecti/a8 orientarea strategic28 armoni*ea*2 o5iecti/ele proiectului cu o5iecti/ele organi*a iei 4n ansam5luC tre5uie s2 reali*e*e ec.ili5rul 4ntre cei patru factori constr7ng2tori: 5uget = timp = calitate = %omeniuC se confrunt2 cu unele pro/oc2ri8 %eri/ate %in caracteristicile intrinseci ale oric2rui proiect 9?managerul %e proiect are pu in2 autoritate organi*a ional28 %ar o responsa5ilitate imens28 ceea ce repre*int2 o pro/ocare %in punct %e /e%ere managerial@: tre5uie s2 reali*e*e un ec.ili5ru 4ntre proiect !i: o o o o o 5eneficiarii %irec i>clien iC grupurile interesate>afectate %e ac iunile>re*ultatele acestuiaC organi*a iile>%epartamentele c2tre care au fost su5contractate %i/erse componente ale proiectuluiC ministerul>agen ia 4n competen a c2ruia se afl2 proiectulC cerin ele sursei %e finan are8 proce%urile !i constr7ngerile formulate %e aceasta.

Ultima e%i ie a manualului pe 5a*a c2ruia ProAect Management Institute organi*ea*2 concursul 4n /e%erea o5 inerii titlului %e manager %e proiect profesionist %elimitea*2 nou2 %omenii %e e;perti*2 ale managerului %e proiect8 %omenii care reflect28 %e fapt8 nou2 procese aflate 4n componen a managementului %e proiect: 1. 2. 3. $. +. ,. #. &. (. managementul armoni*2rii acti/it2 ilor componenteC managementul ariei %e cuprin%ere a proiectuluiC managementul timpuluiC managementul costuluiC managementul calit2 iiC managementul resurselor umaneC managementul comunic2riiC managementul risculuiC managementul ac.i*i iilor.

Managerul %e proiect este persoana care tre5uie s2 cunoasc2 4n %etaliu proiectul8 s2 4!i cunoasc2 ec.ipa !i s2 cunoasc2 foarte 5ine resursele %e care %ispune 4n fiecare etap2. NU este8 4ns28 cel care tre5uie s2 le fac2 pe toate. <ocmai %e aceea 4n ca%rul unei ec.ipe %e proiect foarte important2 este %elegarea sarcinilor !i e/itarea supraaloc2rii resurselor umane.

38

Managementul Proiectelor

&.2. <ucce)ul "uncii in ec'ipa de proiect

Gegat %e ec.ipa %e proiect8 unul %in factorii care %etermin2 succesul proiectului este coe*iunea ec.ipei !i satisfac ia mem5rilor ei. 1/7n% 4n /e%ere c2 o ec.ip2 %e proiect poate fi alc2tuit2 %in mem5ri aceleia!i organi*a ii8 %ar !i %in persoane care nu au nimic %e"a face cu aceasta8 speciali!ti8 e;per i sau mem5ri ai altor organi*a ii partenere 4n proiect8 %e aceea!i na ionalitate sau %e na ionalit2 i %iferite8 este foarte important2 o 5un2 cunoa!tere a mem5rilor ec.ipei pentru a e/ita situa ii 4n care ace!tia nu se implic28 nu reali*ea*2 sarcinile atri5uite ceea ce8 4n ansam5lu8 afectea*2 %erularea 4ntregului proiect. Iat28 mai Aos8 c7te/a e;emple %e o5stacole care pot inter/eni 4n calea performan ei ec.ipei %e proiect: o o o o o o o =alorile culturale 9na ionalitate8 e%uca ie8 *on2 geografic2...: A-ord%rile individuale 9in%i/i%ualism /s. colecti/ism...: <tiluri di+erite 9comportament8 /alori8 perspecti/e %iferite....: Politica 9atitu%inea 4n general fa 2 %e i%ei8 proiecte...: Lip)a direciilor )trate#ice 9Hcultura corporati/2...@: Lip)a unor o-iective clare pentru per+or"an% 9incertitu%ine....: Lip)a trainin#-ului comunica ionale...: 9cuno!tin e8 aptitu%ini insuficiente = specifice sau

Pentru a e/ita situa ii nepl2cute este e;trem %e important s2 e;iste o comunicare c7t mai 5un2 4ntre managerul %e proiect !i fiecare mem5ru al ec.ipei c7t !i 4ntre to i mem5rii ec.ipei. -n /e%erea asigur2rii unei comunic2ri eficiente tre5uie a/ute 4n /e%ere urm2toarele elemente: formularea concis2 !i precis2 a mesaAului pentru a fi 4n eles u!or !i integralC transmiterea rapi%2 !i ne%eformat2 a mesaAului asigurarea fluen ei !i a re/ersi5ilit2 ii comunic2rii utili*area unui lim5aA comun %e c2tre emi 2tor !i receptor simplificarea !i %econgestionarea canalelor %e comunicare asigurarea fle;i5ilit2 ii !i a a%apta5ilit2 ii sistemului %e comunicare pentru a putea fi utili*at 4n orice situa ie

3ste important ca fiecare mem5ru al ec.ipei %e proiect s2 4!i cunoasc2 foarte 5ine sarcinile !i atri5u iile8 ce8 cum !i c7n% tre5uie s2 fac28 fa 2 %e cine raportea*28 cine 4l poate 4nlocui 4n con%i ii %e for 2 maAor2 9%e e;emplu 5oal2: astfel 4nc7t %erularea proiectului s2 nu fie afectat2. De asemenea8 este foarte important s2 !tie ce NU tre5uie s2 fac28 tocmai pentru a e/ita situa ia nepl2cut2 4n care %oi mem5ri ai ec.ipei se concentrea*2 pe aceea!i sarcin2 4n con%i iile 4n care unul singur o putea reali*a. F asemenea situa ie nu %uce %ec7t la costuri suplimentare: este consumat mai mult timp8 sunt alocate %ou2 resurse pentru aceea!i sarcin2 fiin%8 astfel8 c.eltui i mai mul i 5ani 9am5ii mem5ri ai ec.ipei %e proiect ar fi pl2ti i pentru acela!i lucru:.

39

Managementul Proiectelor

Practic toate aceste elemente se reg2sesc in +i1a po)tului. 1cesta este folosit2 !i 4n ca*ul mem5rilor unei ec.ipe %e proiect8 proiectul 4n sine put7n% fi consi%erat o organi*a ie temporar2. De!i 4n proiect pot participa c.iar mem5rii ai aceleia!i organi*a ii care 4!i cunosc clar atri5u iile la ni/el %e organi*a ie8 este necesar2 reali*area unei fi!e a postului pentru proiect tocmai pentru c2 foarte multe8 sau c.iar toate8 atri5u iile %in ca%rul proiectului nu se suprapun cu cele %in ca%rul organi*a iei. Mai mult8 o asemenea fi!2 a postului este necesar2 4n momentul 4n care ec.ipa %e proiect este alc2tuit2 %in persoane care pro/in %in mai multe organi*a ii. 'i!a postului arat2: titlul postului 9%e e;emplu: manager %e proiect8 asistent manager proiect8 responsa5il financiar8 specialist I<8 responsa5il comunicare8 etc.: cine se su5or%onea*2 fa 2 %e cine8 rela iile %e lucru 9%e e;emplu: asistentul manager r2spun%e %irect %e managerul %e proiect sau specialistul 4n I< r2spun%e %irect responsa5ilului cu comunicarea8 etc.: cine coor%onea*2 un set %e acti/it2 i 9pac.et %e lucru: 9%e e;emplu: responsa5ilul cu comunicarea coor%onea*2 campania %e promo/are a proiectului: ce responsa5ilit2 i are persoana respecti/2 9%e e;emplu: responsa5ilul cu comunicarea: coor%onea*2 toate acti/it2 ile %e comunicare8 coor%onea*2 mem5rii %in ec.ipa %e proiect implica i 4n acti/it2 ile %e comunicare8 p2strea*2 leg2tura cu tipografia8 /ali%ea*2 /ariantele %e site8 %e 5ro!uri8 reali*ea*2 rapoarte legate %e acti/it2 ile %e comunicare !i le pre*int2 managerului %e proiect8 etc.: 4n ce con%i ii %e munc2 /a tre5ui s2 lucre*e 9%e e;emplu: responsa5ilul cu comunicarea /a a/ea la %ispo*i ie un laptop8 telefon8 /a lucra 4ntr"un 5irou personal8 etc.:

1/7n% 4n /e%ere toate cele men ionate mai sus este 5ine %e a/ut 4n /e%ere !i crearea unei organigrame a ec.ipei %e proiect. Frganigrama arat2 ca o .art2 a proiectului8 in%ic7n% titlul fiec2rui post8 cine se su5or%onea*2 cui8 care sunt %i/i*iunile proiectului !i responsa5ilii %e acestea.

40

Managementul Proiectelor

Capitolul (

Mana#e"entul ri)cului

(.1. Etape 5n #e)tionarea ri)curilor (.2. Ri)cul rede+init 5n ter"eni de oportunitate (.$. Modalit%i de identi+icare a ri)curilor

Managementul riscului seam2n2 cu un control me%ical. Riscul poate inter/eni8 a!a%ar8 fie ca urmare a faptului c2 inter/ine un lucru neplanificat sau c2 un lucru planificat nu se %esf2!oar2 potri/it planific2rii. Din moment ce este imposi5il s2 anticip2m cu toat2 certitu%inea /iitorul8 toate proiectele inclu% o not2 %e risc. Cu toate acestea8 se aprecia*2 c2 riscul este cu at7t mai mare cu c7t: proiectul %urea*2 mai multC inter/alul %e timp %intre fa*a %e planificare !i fa*a %e e;ecu ie este mai e;tinsC e;perien a managerului %e proiect8 a ec.ipei %e proiect !i a organi*a iei este mai restr7ns2C meto%ologia !i te.nologia la care se face apel pentru %erularea proiectului este mai nou2 !i mai pu in cunoscut2.

Riscul repre*int2 o m2sur2 a cantit2 ii %e incertitu%ine8 incertitu%inea fiin% %efinit2 ca a5sen a informa iilor8 cuno!tin elor sau 4n elegerii referitor la re*ultatul unei ac iuni8 %eci*ii sau unui e/eniment. Riscul mai poate fi %efinit ca un e/eniment ne%orit8 nepre/2*ut care are !anse s2 apar2 pe parcursul %erul2rii proiectului !i care nu este planificat. Managementul riscurilor repre*int2 unul %intre %omeniile cele mai importante managementului proiectelor8 presupun7n% i%entificarea !i gestionarea riscurilor. ale

(.1. Etape 5n #e)tionarea ri)curilor fi;area>%escrierea conte;tuluiC i%entificarea riscurilorC e/aluarea>anali*a !i ierar.i*area riscurilorC ela5orarea planului %e management al risculuiC a%Au%ecarea !i implementarea planului %e management al risculuiC monitori*area re*ultatelor !i corectarea>4m5un2t2 irea planului ini ial.

Eli"inarea co"plet% a ri)cului repre7int% o utopie 9 Managementul riscului nu elimin2 4n totalitate riscul8 %ar aceasta nu ec.i/alea*2 cu a spune c2 este un proces %e care ne putem %ispensa. -n plus8 anali*a riscului tre5uie s2 precea%2 %eclan!area proiectului !i8 4n ca*ul 4n care /er%ictul acestei anali*e este c2 riscul este inaccepta5il8 proiectul poate fi a5an%onat 4n 4ntregime. Managementul performant al riscului spore!te !ansele ca proiectul s2 constituie un succes8 4n ciu%a incertitu%inilor care e;ist2 4n me%iul e;terior.

41

Managementul Proiectelor

Strategiile cele mai utili*ate %e re%ucere a riscurilor sunt: = acceptarea riscurilorC = e/itarea riscurilorC = monitori*area riscurilor !i preg2tirea planului pentru situa iile impre/i*i5ileC = transferul riscurilorC = re%ucerea sistematic2 a riscurilor.

(.2. Ri)cul rede+init 5n ter"eni de oportunitate

1nali*ele actuale %e%icate managementului riscului e/i%en ia*2 faptul c28 spre %eose5ire %e a5or%2rile tra%i ionale = a;ate cu prepon%eren 2 pe ac iuni %e contracarare =8 cele mo%erne se focali*ea*2 pe ac iuni %e anticipare8 simulare8 pre%ic ie a riscului8 reali*7n% tran*i ia %e la ?a reac iona@8 ?a contracara@ la ?a ac iona@8 ?a 4nt7mpina@. -n plus8 astfel %e anali*e su5linia*2 urm2torul aspect: ?riscul@ nu repre*int2 un lucru 4n totalitate negati/8 reune!te at7t aspecte po*iti/e8 c7t !i negati/eC riscul este un concept care nu se refer2 at7t %e mult la e/enimente cu impact poten ial negati/8 c7t la ?consecin ele incertitu%inii@ !i la sc.im52rile>%e/ierile care pot inter/eni %e la ceea ce a fost ini ial planificat. ?Riscul nu repre*int2 un lucru negati/ 4n sineC riscul Aoac2 un rol esen ial pentru progres8 iar e!ecul face %eseori parte %in procesul %e 4n/2 are@
Risc > factor %e risc Impact Pro5a5ilitate Importan 2 Ciclul %e /ia 2 al proiectului

<a5elul %e mai sus repre*int2 o mo%alitate %e listare a riscurilor i%entificate. I"pactul = se refer2 la acele elemente care afectea*2 costurile8 programul sau %omeniul %e ac iune al proiectului. Impactul se poate manifesta la ni/elul efortului necesar8 costului legat %e resursele umane %in ca%rul proiectului8 %urata proiectului8 ec.ipamente necesare8 %isponi5ilitatea ec.ipamentelor etc. Cu alte cu/inte8 impactul se refer2 la cat %e mult afectea*2 apari ia unui e/eniment nepre/a*ut 9risc: %erularea proiectului. -n func ie %e impact8 riscurile sunt 4mp2r ite 4n %ou2 categorii: cele care au un impact maAor !i cele care au un impact mai mic. F alt2 clasificare %in punctul %e /e%ere al impactului 4mparte riscurile 4n riscuri cu impact mare8 mic !i re%us. Pro-a-ilitatea = se refer2 la !ansele %e apari ie a unui risc. Riscurile au o pro5a5ilitate %e apari ie cuprins2 4ntre ) !i 1))V8 astfel8 4n /e%erea e/alu2rii unui risc pro5a5ilitatea are o importan 2 foarte mare. Frice e/eniment riscant care are o pro5a5ilitate *ero nu poate s2 apar2 !i nu tre5uie luat 4n consi%erare ca risc. Un e/eniment riscant cu pro5a5ilitate 1))V nu este un risc. 3ste ce/a ce /a ap2rea cu siguran 2 !i care tre5uie inclus 4n planificarea proiectului.

42

Managementul Proiectelor

Corelate cele %ou2 elemente repre*int2 punctul %e plecare 4n ela5orarea unei strategii %e r2spuns la risc. 1stfel8 %ac2 %e e;emplu a i i%entificat un risc cu impact mare %ar cu pro5a5ilitate mic2 %e apari ie 9%e e;emplu calamit2 i naturale 4n *ona %e implementare a proiectului:8 cel mai a%esea /e i alege s2 4l accepta i !i8 e/entual8 s2 preg2ti i o /ariant2 %e re*er/2 pentru loca ie. Dac2 i%entifica i un risc cu pro5a5ilitate mare %e apari ie %ar cu impact re%us 9%e e;emplu r2ce!te un mem5ru al ec.ipei %e proiect !i tre5uie s2 lipseasc2 trei *ile: alegerea se /a 4n%repta8 %e asemenea8 4n sensul accept2rii. -n ca*ul 4n care i%entifica i un risc cu pro5a5ilitate %e apari ie mare !i impact mare tre5uie s2 a/e i 4n /e%ere g2sirea unei solu ii pentru re*ol/area situa iei sau c.iar mo%ificarea planului astfel 4nc7t re*ultatele pe care %ori i s2 le atinge i s2 nu fie afectate. I%entificarea riscurilor se face 4n fa*a %e concepere > planificare a unui proiect8 e;ist7n% c.iar finan atori care inclu% 4n cererea %e finan are care tre5uie completat2 4n /e%erea acces2rii fon%urilor e;istente un item special %e%icat i%entific2rii posi5ilelor riscuri !i mo%alit2 ilor %e r2spuns la risc.

(.$. Modalit%i de identi+icare a ri)curilor

3;ist2 mai multe mo%alit2 i %e i%entificare a riscurilor: ,rain)tor"in# = 4n ca%rul unei sesiuni %e 5rainstorming particip2 c7t mai multe persoane care au leg2tur2 cu proiectul8 acestora fiin%u"le solicitat s2 numeasc2 riscurile la care se g7n%esc 4n leg2tur2 cu proiectul 4n care sunt implica i. 3ste etapa 4n care nu se fac niciun fel %e e/alu2ri ale elementelor enumerate8 4n care nu se %iscut2 nimic8 ci %oar se listea*2 %e c2tre mo%erator pe o cola %e flipc.art. Pe m2sur2 ce participan ii /2% i%eile listate se /or g7n%i la alte i%eiC fiecare i%ee nou2 /a stimula alta %in partea altcui/a8 fiin%8 4n final 4n!irate multe i%ei legate %e riscurile posi5ile. Te'nica 0elp'i = este asem2n2toare cu 5rainstorming"ul %iferen a fiin% c2 participan ii nu se cunosc8 participan ii la e;erci iu fiin% anonimi8 ceea ce stimulea*2 flu;ul %e i%ei. Procesul 4ncepe cu un c.estionar pre*entat %e c2tre mo%erator8 c.estionar care solicit2 i%eile participan ilor cu pri/ire la riscurile legate %e proiect. R2spunsurile participan ilor sunt clasificate !i l2murite %e c2tre me%iator. Gista clasificat2 !i clarificat2 /a circula printre participan i pentru comentarii sau a%2ugiri. Participan ii 4!i pot sc.im5a p2rerea8 %ar tre5uie s2 moti/e*e acest lucru. Dup2 c7te/a cicluri se o5 ine consensul !i se aAunge la o lista %etaliata a posi5ilelor riscuri. Metoda -ileelelor CraK+ord = nu presupune un me%iator la fel %e puternic ca te.nicile pre*entate anterior8 a/antaAul maAor fiin% acela c2 poate %uce la un num2r mare %e i%ei 4ntr"un timp foarte scurt. Me%iatorul /a repeta aceea!i 4ntre5are %e *ece ori8 fiecare participant tre5uin% s2 treac2 pe 5ile ele %iferite r2spunsuri %iferite %e fiecare %at2. De e;emplu se repet2 %e *ece ori 4ntre5area: ?Care cre%e i c2 este cel mai mare risc pentru proiect?@8 fiecare participant /a a/ea la final *ece r2spunsuri %iferite.

43

Managementul Proiectelor

Analo#ii = meto%a este foarte simpl28 put7n%u"se forma o analogie %in lec iile 4n/2 ate !i %in planul %e management al riscurilor %in ca%rul altor proiecte asem2n2toare. Prin compararea a %ou2 sau mai multe proiecte8 se pot o5ser/a caracteristici asem2n2toare care /or face mai u!oar2 i%entificarea riscurilor 4n ca%rul noului proiect. Revi7uirea docu"entaiei = acesta cuprin%e re/i*uirea tuturor materialelor proiectului care au fost generate p7n2 4n momentul anali*ei riscurilor. Inclu%e8 %e asemenea8 re/i*uirea lec iilor 4n/2 ate !i a planurilor %e management al riscurilor %in proiecte anterioare8 o5liga iilor contractuale8 elementelor %e referin 2 pentru %omeniul %e ac iune8 program !i 5uget8 %isponi5ilit2 ii resurselor8 planurilor pentru personal8 furni*ori8 precum !i a listelor %e presupuneri. 0i)cuii cu e6peri = sunt solicita i e;per i sau persoane cu e;perien 2 4n tipul %e proiecte /i*at sau 4n pro5leme %eAa 4nt7lnite !i re*ol/ate8 %iscu iile cu ace!tia put7n% fi %e mare aAutor pentru a e/ita re*ol/area acelora!i pro5leme 4nc2 o %at2.

F%at2 i%entificate riscurile8 acestea tre5uie docu"entate. 1/7n% 4n /e%ere faptul c2 managementul riscurilor se %esf2!oar2 pe toat2 perioa%a %e /ia 2 a unui proiect8 tre5uie s2 e;iste o mo%alitate %e organi*are !i %ocumentare a riscurilor8 pe parcursul 4naint2rii proiectului put7n% fi a%2ugate informa ii suplimentare cu pri/ire la e/enimentele riscante i%entificate. -n ca%rul ec.ipei %e proiect poate e;ista c.iar o persoan2 a c2rei sarcin2 este e;clusi/ legat2 %e managementul riscurilor sau aceast2 sarcin2 poate fi 4n%eplinit2 %e un alt mem5ru al ec.ipei 9%e cele mai multe ori c.iar managerul %e proiect:. 1/7n% 4n /e%ere c2 este /or5a %espre e/enimente nepre/2*ute acestea /or consuma resurse 9timp8 5ani8 etc.:. <ocmai %e aceea 4n momentul 4n care este conceput 5ugetul tre5uie s2 se aloce sume %e 5ani care s2 acopere asemenea situa ii. -n maAoritatea 5ugetelor8 finan atorii au alocat un item special c'eltuielilor neprev%7ute8 care inclu% tocmai asemenea e/enimente.

44

Managementul Proiectelor

Capitolul *

Pro#ra"e de +inanare

*.1. Ce e)te +inanarea/ *.2. Cu" +uncionea7% )i)te"ul +inan%rilor nera"-ur)a-ile/ *.$. Reali7area unui proiect propu) )pre +inanare nera"-ur)a-il% *.&. Relaia cu +inanatorul *.(. Principali +inanatori 1i pro#ra"e de +inanare8 ,.+.1 Uniunea 3uropean2 ,.+.2. Janca Mon%ial2 ,.+.3. Consiliul 3uropei ,.+.$. 1m5asa%a Regatului S2rilor %e Wos la Jucure!ti ,.+.+. 'un%a ia Soros > Fpen SocietO Institute ,.+.,. 1lte FN0"uri Interna ionale ,.+.#. Ministerul Culturii !i Cultelor ,.+.&. 1utoritatea Na ional2 pentru <ineret ,.+.(. 1gen ia Na ional2 pentru SpriAinirea Ini iati/elor <inerilor ,.+.1) 1gen ia pentru SpriAinirea Stu%en ilor *.*. Po)i-ilit%i de in+or"are cu privire la +inan%ri

*.1. Ce e)te +inanarea/ 'inan area repre*int2 spriAinul financiar acor%at %e o institu ie sau organi*a ie 9organism finan ator: unei alte institu ii sau organi*a ii 4n /e%erea %erul2rii unui proiect care corespun%e uneia sau mai multor priorit2 i ale organismului finan ator. Ce e)te un #rant/ Grantul repre7int% contri-uia +inanciar% la reali7area unui proiect care ii e)te o+erit% )olicitantului +%r% o-li#aia ra"-ur)%rii ulterioare. C.iar %ac2 grantul repre*int2 finan are neram5ursa5il28 acest lucru nu 4nseamn2 neap2rat c2 acoper2 4n procent %e 1))V c.eltuielile presupuse %e proiectR -n multe ca*uri organismul finan ator cere o contri5u ie %in partea solicitantului care poate /aria 4n func ie %e programul %e finan are. Solicitantul tre5uie s2 %emonstre*e c2 %e ine suma respecti/2. De asemenea8 e;ist2 finan atori care finan ea*2 numai o serie %e costuri 9%enumite costuri eligi5ile !i care sunt men ionate 4n apelul la can%i%atur28 4n 0.i%ul solicitantului sau c.iar 4n partea %e 5uget %in formularul %e cerere:. Important este %e men ionat !i faptul c2 solicitantul = organi*a ia care prime!te finan area poate acoperi partea sa %e contri5u ie 94n procent /aria5il 4n func ie %e program8 %up2 cum am men ionat anterior: inclusi/ prin ceea ce se nume!te contri5u ie 4n natur2 = in Kin% contri5ution.

45

Managementul Proiectelor

1ltfel spus8 poate participa 4n ca%rul proiectului8 %e e;emplu8 cu o sal2 pe care o %e ine8 necesar2 pentru %erularea unui curs %e formare8 !i pentru care nu este necesar s2 pl2teasc2 o c.irie8 %ar pentru care sunt calculate aceste costuri 9costuri care 4n alte con%i ii ar fi tre5uit acoperiteR:. 0e ce acord% +inan%ri nera"-ur)a-ile di+erite in)tituii )au ONG-uri/ 'inan 2rile neram5ursa5ile sunt %estinate spriAinirii %esf2!ur2rii unor acti/it2 i " importante pentru anumite segmente ale societ2 ii sau pentru %e*/oltarea %e ansam5lu. Pentru a primi finan are aceste ac iuni tre5uie s2 fie 4n acor% cu o5iecti/ele8 interesele !i misiunea organismului finan ator. Un alt moti/ pentru care se acor%2 finan 2ri este promo/area imaginii organismului finan ator8 celor care aAung s2 5eneficie*e %e finan 2ri li se solicit28 astfel8 s2 men ione*e 4n toate %ocumentele legate %e proiect spriAinul primit. Ce dore)c +inanatorii/ 'inan atorii urm2resc atingerea unor o5iecti/e generale economice8 sociale8 culturale prin spriAinirea financiar2 a acti/it2 ilor unor organi*a ii 9firme8 FN08 institu ii pu5lice etc.: sau persoane. Pentru a se asigura c2 acti/it2 ile finan ate %e ei se plia*2 perfect pe interesele !i misiunea lor8 organismele finan atoare sta5ilesc un set %e reguli care tre5uiesc urmate pentru a fi o5 inut2 finan area. F5iecti/ele !i meto%ele acceptate %e finan ator pentru 4n%eplinirea acestora tre5uie foarte 5ine cunoscute %e c2tre solicitantul %e finan are8 orice neconformitate put7n% %uce la pier%erea finan 2rii. -n multe ca*uri putem /or5i %espre finan 2rile acor%ate prin %iferite programe ca %espre a%e/2rate campanii %e rela ii pu5lice pe care le %erulea*2 organismele finan atoare. Cel mai 5un e;emplu este cel al Uniunii 3uropene. 3;ist2 un XG'id de identitate vi7ual%Q care tre5uie stu%iat cu aten ie !i respectat cu stricte e %e organi*a iile sau institu iile care primesc finan 2ri %in fon%uri europene. -n acest g.i%8 care este %isponi5il on"line !i poate fi %esc2rcat o%at2 cu %ocumentele necesare 4n momentul 4n care se completea*2 o cerere %e finan are8 este clar specificat faptul c2 :@proiectele finan ate %e Uniunea 3uropean2 au o5liga ia %e a asigura8 4n primul r7n% o 5un2 /i*i5ilitate a faptului c2 finan area este asigurat2 %e c2tre Uniunea 3uropeana Y...ZC imaginea Uniunii 3uropene /a fi promo/at2 cu prioritate@. Iat2 cum8 Uniunea 3uropeana acor%2 o foarte mare importanta imaginii sale !i nu ratea*2 nicio oca*ie8 %e la un simplu sticKer 9care8 foarte ingenios8 anun 2 la intrarea 4ntr"un Internet Caff[: ?aici se 5ate la tastele Uniunii 3uropene@R:8 5anner sau c2r i %e /i*it2 pe care staff"ul %irect implicat 4ntr"un proiect cu finan are european2 este o5ligat sa le pre*inte8 p7n2 la pl2cile pentru amplasare permanenta o5ligatorii 9lucru enun at 4n contractul 4nc.eiat la 4nceputul finan 2rii: pentru proiecte %e infrastructura sau pentru institu ii nou"4nfiin ate !i care anun 28 4n mo% e/i%ent8 faptul c2 finan area pentru 4nfiin area respecti/ei institu ii a fost asigurat2 %e Uniunea 3uropean2.

46

Managementul Proiectelor

*.2. Cu" +uncionea7% )i)te"ul +inan%rilor nera"-ur)a-ile/

Etapa 18 'inan atorul 4!i %efine!te o5iecti/ele !i ariile %e interes8 acti/it2 ile !i 5eneficiarii poten iali pe care este %ispus s2 ii finan e*e %in resursele sale. 1cum este ela5orat2 meto%ologia pe 5a*a c2reia se /a %esf2!ura 4ntregul proces %e finan are. Etapa 2 8 'inan atorul lansea*2 4n mo% pu5lic programul %e finan are pe care 4l a%ministrea*2. 1re loc apelul la can%i%atura = call-ul = f2cut %e c2tre organismul %e finan are !i 4nso it %e punerea la %ispo*i ia tuturor celor interesa i a unui g.i% al solicitantului care cuprin%e 4n mo% o5ligatoriu urm2toarele informa ii: o5iecti/ele programului 5ugetul programului acti/it2 ile finan ate !i 5eneficiarii eligi5ili con%i iile pe care tre5uie s2 le respecte cei interesa i termenele %e %epunere a proiectelor /aloarea ma;im2 a finan 2rii neram5ursa5ile grila %e e/aluare 9aceasta /a fi folosit2 %up2 %epunerea proiectelor pentru e/aluarea acestora: informa ii legate %e con%i iile 4n care /a fi 4nc.eiat contractul %e finan are mo%elul contractului %e finan are %iferite ane;e....

De cele mai multe ori organismul finan ator pune la %ispo*i ia 5eneficiarilor o cerere %e finan are8 %e regul2 su5 forma unui formular stan%ar%i*at precum !i alte %ocumente au;iliare 9mo%elul %e plan %e afaceri acceptat %e finan ator8 ni/eluri ma;ime acceptate pentru c.eltuielile %e natura %iurnelor etc.: Solicitan ii tre5uie s2 %epun2 proiectele pentru care solicit2 finan 2ri neram5ursa5ile reali*ate 4n conformitate cu con%i iile pre*entate 4n g.i%ul programului8 a5aterile %uc7n% la respingerea proiectului. Etapa $8 -n aceast2 etap2 are loc preg2tirea proiectului ce /a fi %epus spre finan are 9informare cu pri/ire la con%i iile %e eligi5ilitate8 completarea formularului %e cerere8 respectarea <U<URFR con%i iilor impuse %e finan atorR:. -n momentul 4n care acesta este finali*at8 este %epus la autoritatea finan atoare. 1<3NSI3 la respectarea termenului %e %epunere8 orice minut %e 4nt7r*iere fa 2 %e ora pre/2*ut2 %etermin2 neacceptarea proiectului. Etapa &8 Ga e;pirarea termenului p7n2 la care se %epun proiectele8 o comisie %esemnat2 %e organismul finan ator 4ncepe procesul %e e/aluare a proiectelor %epuse.

47

Managementul Proiectelor

Pe 5a*a criteriilor sta5ilite !i comunicate solicitan ilor prin g.i%ul solicitantului proiectele sunt e/aluate !i primesc un punctaA. 3le sunt apoi ierar.i*ate %escresc2tor 4n func ie %e punctaAul o5 inut8 fiin% %eclarate c7!tig2toare proiectele care au o5 inut punctaAele cele mai mari !i care solicit28 4n total8 o sum2 mai mic2 sau egal2 cu 5ugetul total oferit %e finan ator pentru programul %e finan are respecti/. Etapa (8 Solicitan ii %esemna i c7!tig2tori semnea*2 cu autoritatea finan atoare un contract %e finan are prin care se %etalia*2 rela iile %intre finan ator !i 5eneficiar 9solicitantul al c2rui proiect a fost %eclarat c7!tig2tor:. 1cest contract %e finan are o%at2 semnat este actul pe care se 5a*ea*2 toate rela iile %intre cele %ou2 p2r i semnatare. -n con%i iile 4n care apar mo%ific2ri %up2 semnarea contractului 9legate %e 5uget8 legate %e parteneri etc.: acestea tre5uiesc a%use la cuno!tin a finan atorului care tre5uie s2 4!i %ea acor%ul asupra lor. -n momentul 4n care acesta este %e acor% cu mo%ific2rile propuse %e c2tre 5eneficiar8 ele sunt consemnate printr"un act a%i ional la contractul %e finan are. Etapa *8 Din acest moment 4ncepe implementarea efecti/2 a ac iunilor pentru care s"a o5 inut finan area. 1cestea tre5uie s2 respecte 4ntocmai planul pre/2*ut prin proiect !i mai ales termenele sta5ilite. 'aptul c2 la acest moment contractul %e finan are este %eAa semnat nu garantea*2 5eneficiarului o5 inerea 5anilor. -n con%i iile 4n care acesta nu 4!i respect2 angaAamentele asumate poate s2 piar%2 finan area sau s2 primeasc2 o sum2 mai mic2 %ec7t cea sta5ilit2. Un astfel %e ca* poate ap2rea 4n con%i iile 4n care 5eneficiarul se a5ate %e la planul ini ial !i face mo%ific2ri 4n proiect f2r2 s2 consulte mai 4nt7i finan atorul. Pe 4ntreaga %esf2!urare a proiectului 5eneficiarul tre5uie s2 men in2 permanent rela ia cu finan atorul !i s2 4l in2 pe acesta la curent cu e/olu ia proiectului.

*.$. Reali7area unui proiect propu) )pre +inanare nera"-ur)a-il%

Cu" )% ale# un pro#ra" de +inan%ri/ <re5uie parcurse mai multe etape: 1. Sta5ili i o list2 %e i%ei generale %e proiect legate %e acti/itatea organi*a iei %in care face i parte pentru care %ori i s2 solicita i finan are. Consulta i sursele %e informa ii pri/itoare la programele %e finan 2ri neram5ursa5ile aflate 4n %esf2!urare sau 4n preg2tire pentru lansare. 2. 1nali*a i o5iecti/ele !i priorit2 ile %iferitelor programe %e finan are8 criteriile %e eligi5ilitate8 criteriile %e e/aluare a proiectelorC e/ita i s2 interpreta i neAustificat %e fa/ora5il aceste criterii8 pentru c2 anali*a comisiei %e e/aluare " singura care contea*28 4n cele %in urm2 " este neutr2.

48

Managementul Proiectelor

-n general8 criteriile %e eligi5ilitate se refer2 la: a. eligi5ilitatea organi*a iei care poate solicita finan area tipul %e organi*a ie = organi*a ie nonprofit8 organi*a ie nongu/ernamental28 institu ie pu5lic28 autoritate pu5lic28 companie pu5lic28 firm2 cu capital mi;t etc.C m2rimea organi*a iei 9num2r %e angaAa i !i cifr2 %e afaceri>5uget pe anul fiscal 4n curs sau prece%ent:C situa ia organi*a iei 4n momentul 4n care este %epus2 can%i%atura 9nu 4nregistrea*2 pier%eri8 nu este 4n stare %e faliment8 %e ine resurse %e finan are soli%e:.

5. eligi5ilitatea partenerilor cu care se poate %erula proiectul 9i%em:C c. eligi5ilitatea tipurilor %e acti/it2 i care pot fi %esf2!urate 9acti/it2 i %e training8 consultan 28 ser/icii8 mo5ilit2 i8 construc ii8 creare %e pro%use8 cercetare etc.:C %. eligi5ilitatea costurilor 9suma minim2 !i suma ma;im2 care pot fi solicitate8 raporturile %intre suma solicitat2 !i /aloarea contri5u iei proprii8 costuri %e personal8 in/esti ii 4n ec.ipamente8 in/esti ii 4n rea5ilitarea cl2%irilor etc.:C e. eligi5ilitatea *oneiC f. criterii %e eligi5ilitate specifice > eligi5ilitate te.nic2 9e;. calitatea instala iilor te.nice e;istente8 num2r minim %e %epo*ite8 a/i*e %in partea autorit2 ilor sanitare sau cele %e protec ie a me%iului:. Atenie9 -n ca*ul unor competi ii %e proiecte8 4nainte %e re%actarea propriu"*is2 a propunerii8 este util2 trimiterea unei scurte scrisori %e inten ie care s2 pre*inte8 4n linii mari8 i%eea %e proiect8 grupul int2 /i*at8 solu ia propus28 impactul anticipat8 e;perien a institu iei promotoare. Scrisoarea are menirea %e a e/ita situa iile 4n care solicitan ii consum2 resurse importante pentru a re%acta propunerea8 %ar aceasta are %in start !anse minime %e a fi apro5at2: nu 4ntr2 4n aria %e interes a finan atorului8 institu ia promotoare nu are suficient2 e;perien 2 pentru a %erula un e/entual proiect8 nu pre*int2 suficiente garan ii cu pri/ire la capacitatea te.nic2 %e a %erula proiectul. Nu este /or5a8 4n acest ca*8 %e nerespectarea strict2 a unui criteriu %e eligi5ilitate8 ci8 mai ales8 %e nepotri/ire 4ntre %omeniile spriAinite cu o anumit2 prioritate %e finan ator !i %omeniul %e acti/itate propriu. $. 1nali*a i tipurile %e proiecte finan ate anterior 4n ca%rul programelor %e finan are 9aten ie: %e multe ori8 finan atorul mo%ific2 unele caracteristici ale licita iei curente %e proiecte fa 2 %e licita iile anterioare organi*ate 4n ca%rul aceluia!i program %e finan are:. &. 1nali*a i con%i iile financiare: suma minim2 !i ma;im2 care poate fi solicitat28 ni/elul !i structura contri5u iei cofinan 2rii care tre5uie asigurat2 %e solicitant. (. I%entifica i termenul limit2 %e %epunere a proiectelor %e finan are. *. Utili*a i a%resele la care pot fi solicitate informa ii suplimentare 9%e o5icei8 prin interme%iul email"ului sau fa;"ului: pentru a clarifica nel2muririle care apar pe parcursul procesului %e reali*are a proiectului %e finan are. >. 1/e i permanent 4n /e%ere %ata limit2 %e %epunere a proiectelor.

49

Managementul Proiectelor

-ntre52rile la care tre5uie s2 r2spun%2 o propunere %e proiect8 in%iferent %e formatul 4n care tre5uie pre*entat28 sunt: D Cine? 9informa ii %espre institu ia care %epune proiectul !i %espre ec.ipa care 4!i /a asuma responsa5ilitatea pentru %erulare:C D Ce? 9informa ii %espre aria %e cuprin%ere > %omeniul %e acti/itate al proiectului:C D De ce? 9informa ii %espre ce 4!i propune proiectul8 ca o5iecti/e generale !i specifice:C D Cum? 9informa ii %espre meto%ologia %e %erulare efecti/2 a proiectului:C D Cu ce efect? 9informa ii %espre impactul proiectului:C D 1supra cui? 9informa ii %espre grupul int2 /i*at %e proiect:. 3lemente tipice pre*ente 4ntr"un formular %e can%i%atur2: 1. Pagina %e titlu sau pagina %e %esc.i%ere 2. Datele generale %espre institu ia promotoare 3. Datele generale %espre proiect $. Re*umatul propunerii +. F5iecti/ele generale > Scop ,. F5iecti/ele specifice #. Wustificarea propunerii &. Planul %e lucru > 1cti/it2 ile (. Re*ultatele preconi*ate = %escriere %etaliat2 1). Impactul 11. Dura5ilitatea proiectului !i mo%alit2 i %e finan are ulterioare 12. Meto%ele %e %iseminare 13. 3/aluarea riscului 1$. Parteneriatul 1+. Jugetul 1,. Managementul proiectului 1#. 1ne;ele Reco"and%ri privind propunerea 5n an)a"-lu Nu face i gre!eli %e ortografie sau %e gramatic2R Nu face i gre!eli %e te.nore%actareR 1loca i suficient timp pentru a reciti propunerea %up2 ce a i asam5lat toate ru5ricileR Utili*a i %iacriticeleR 'olosi i acelea!i caractere !i acela!i corp %e liter2 pe tot parcursul formularuluiR Nu folosi i corpuri %e liter2 care /i se par atr2g2toare8 %ar care 4ngreunea*2 lectura. Respecta i limitele %e spa iu8 4n ca*ul 4n care acestea au fost preci*ate %e finan ator.

50

Managementul Proiectelor

Atenie9 D 1cor%a i aten ie limitelor %e spa iu mai ales 4n ca*ul proiectelor care tre5uie %epuse prin 4nscrierea lor 4n 5a*e %e %ate electronice. De o5icei8 %ac2 limita %e spa iu preci*at2 4n acest ca* este %e $)) %e caractere pentru o anumit2 ru5ric28 5a*a %e %ate nu poate 4nmaga*ina mai mult %e $)) %e caractere8 iar tot ceea ce %ep2!e!te acest prag nu este pur !i simplu 4nregistrat. Completa i ru5ricile formularului mai 4nt7i 4n format Ior%8 utili*a i contorul %e cu/inte sau %e caractere8 pentru a !ti c7n% tre5uie s2 /2 opri i8 la c7te cu/inte tre5uie s2 renun a i !i %e a5ia %up2 aceea trece i la completarea online a formularului. D <ot 4n situa ia 4n care %epunerea formularului %e can%i%atur2 se poate face %oar online8 /erifica i cu cea mai mare aten ie %ac2 pute i re/eni asupra formularului pentru a face mo%ific2ri sau %ac28 o %at2 completat2 o ru5ric2 online8 acest lucru are un caracter %efiniti/. D 6erifica i %ac2 a/e i la %osar toate %ocumentele solicitate: pagina %e titlu8 propunerea propriu"*is28 ane;ele. 1sigura i"/2 c2 !ti i care %ocumente tre5uie %epuse 4n original !i care pot fi %epuse 4n copie. D Completa i toate ru5ricile formularului stan%ar%. D -n ca*ul 4n care a/e i nel2muriri 4n leg2tur2 cu orice aspect legat %e propunere 9cine semnea*28 c7te e;emplare sunt solicitate8 ce situa ie financiar2 este e;act a/ut2 4n /e%ere etc.: %a i un telefon la agen ia %e finan are. Nu suna i pentru a 4ntre5a ?cum tre5uie s2 re%acte* re*umatul?@8 ?cu ce corp %e liter2 tre5uie s2 scriu8 cu 12 sau cu 1$?@8 ?tre5uie s2 folosesc <imes NeE Roman sau 1rial?@8 ?pe ce stra%2 a/e i se%iul?@8 ?cu ce auto5u* aAung la se%iul %umnea/oastr2?@. D 1sigura i"/2 c2 !ti i cu e;actitate %ac2 propunerea tre5uie sau nu semnat28 cine tre5uie s2 o semne*e8 un%e tre5uie s2 e;iste aceast2 semn2tur2R Dac2 nu sunte i sigur %e ce/a8 4ntre5a i 4nainteR Re*er/a i suficient timp pentru a o5 ine semn2tura %in partea %irectorului > repre*entantului legal8 anun a i %in timp c2 a/e i ne/oie %e aceast2 semn2tur2 !i sta5ili i o 4nt7lnire 4n acest sens. Persoana %e la care /re i s2 o5 ine i semn2tura nu este o5ligat2 s2 renun e la toate 4ntrunirile programate8 s2 ias2 %intr"o conferin 2 sau %intr"un curs8 s2 /in2 repe%e %e acas2 sau %intr"un alt ora! pentru a /2 semna propunerea. D 3/ita i e;prim2rile negliAente. Dac2 a i formulat un prim o5iecti/ su5 forma ?stimularea %e*/olt2rii %ura5ile a 4ntreprin%erilor mici !i miAlocii@8 nu 4l formula i pe cel %e"al %oilea su5 forma ?a cre!te participarea 4ntreprin%erilor mici !i miAlocii la competi iile %e proiecte europene@. D 3/ita i e;prim2rile greoaie8 fra*ele lungi8 cu multe propo*i ii su5or%onate. -ncerca i %in c7n% 4n c7n% s2 citi i te;tul pe care 4l re%acta i cu /oce tare. D Nu l2sa i fra*ele neterminate. D Stilul concis 4n care tre5uie re%actat2 propunerea nu este totuna cu stilul telegrafic. Nu utili*a i e;prim2ri %e genul: ?concepere suport curs@ 9pentru ?conceperea suportului %e curs@:8 ?raportare finan ator@ 94n loc %e ?raportare c2tre finan ator@:. D Nu porni i %e la premisa c2 e/aluatorul este specialistul num2rul unu 4n pro5lema /i*at28 c2 are timp !i r25%are8 c2 se simte o5ligat s2 fac2 tot felul %e %e%uc ii pentru a 4n elege la ce /2 referi i8 c2 !tie toate a5re/ierile posi5ile 4n lim5a rom7n28 c2 are la 4n%em7n2 un %ic ionar cu termeni %e specialitate pe care ar%e %e ner25%are s2 4l %esc.i%2 pentru a putea citi propunerea8 c2 nu %2 aten ie ?unor simple am2nunte@8 c2 este at7t %e pasionat %e procesul %e e/aluare 4nc7t nu mai este ne/oie s2 4i atrage i !i s2 4i men ine i aten iaR D Ruga i un coleg care nu este %eloc familiari*at cu proiectul !i care nu a participat %eloc la munca %e ela5orare s2 citeasc2 propunereaC 4ntre5a i"l ce impresii are8 ruga i"l s2 /2 e;pun2 pe scurt o5iecti/ele proiectului8 s2 /2 spun2 ce a 4n eles %in propunere8 care sunt punctele

51

Managementul Proiectelor

forte !i punctele sla5e ale propunerii. Nu /2 ener/a i %ac2 impresiile sale sunt negati/e8 lua i 4n seam2 sugestiile f2cute. D Sal/a i pe calculator !i imprima i fiecare /ariant2 a propunerii. F /ariant2 interme%iar2 este posi5il s2 con in2 o i%ee foarte 5un28 sau o e;primare percutant28 sau c.iar o serie 4ntreag2 %e acti/it2 i care la un moment %at nu /i s"au p2rut rele/ante 94ntre timp /"a i sc.im5at p2rerea !i a/e i ne/oie %e %ocumentul respecti/:. Nu are rost s2 c2uta i %isperat prin calculator sau prin co!ul %e gunoi sau8 !i mai r2u8 s2 4ncerca i s2 reface i ceea ce a i conceput %eAa. -n mo% aproape sigur8 acti/it2 ile pe care le c2uta i /i se /or p2rea geniale !i /e i a/ea impresia c2 nu le pute i 4n nici un ca* formula %in nou. D Nu /2 propune i s2 4nc.eia i re%actarea propunerii 4n noaptea %e %inaintea termenului limit2 sau8 mai r2u8 4n %iminea a *ilei respecti/e. In/aria5il8 4n astfel %e momente8 computerul se 5loc.ea*28 %isc.etele se stric28 fa;ul pe care tre5uie s2 primi i o scrisoare %e inten ie %e la un partener sun2 tot timpul ocupat8 imprimanta nu mai func ionea*28 nu mai are toner sau .7rtie8 cei %e la %epartamentul %e apro/i*ionare sau cel %e informatic2 s"au 4m5oln2/it !i a tre5uit s2 r2m7n2 acas28 se 4ntrerupe curentul etc. G2sa i un inter/al %e timp %e cel pu in o *i 4ntre momentul c7n% 4nc.eia i propunerea !i termenul limit2 %e %epunere. D Suger2m acela!i lucru !i 4n ca*ul 4n care propunerea tre5uie trimis2 %oar 4n format electronic la o a%res2 %e e"mail sau tre5uie 4nscris2 4ntr"o 5a*2 %e %ate electronic2. -n ultima *i %e %epunere8 traficul pe Internet este consi%era5il m2rit !i este posi5il c.iar s2 nu mai pute i trimite propunerea %eloc8 %in cau*2 c2 pagina %e Internet a agen iei %e finan are s"a 5locat. 'rec/ent8 agen ia %e finan are face preci*area c2 nu 4!i asum2 nici o responsa5ilitate pentru o astfel %e situa ie. D 6erifica i informa ia cu pri/ire la %ata la care tre5uie trimis2 aplica ia8 %ac2 este /or5a %espre %ata po!tei sau %ac2 este /or5a %espre %ata la care propunerea tre5uie s2 aAung2 efecti/ la forul e/aluator. -n general8 %ata solicitat2 este %ata po!tei8 %ar nu /2 5a*a i pe acest lucruC este frustrant s2 fi ela5orat o propunere 9aproape: perfect2 !i s2 nu o pute i trimite %in cau*a unei mici neaten ii. D Nu /2 epui*a i 4n aceast2 munc2 %e ela5orare a propunerii !i nu ener/a i pe toat2 lumea %in Aur8 mai ales c7n% /2 %a i seama c2 a i intrat 4n cri*2 %e timp. Propunerea este foarte 5un28 este c.iar foarte posi5il s2 fie acceptat28 %ar %ac2 /"a i creat la locul %e munc2 o imagine %e persoan2 ner/oas28 agitat28 cu reac ii necontrolate8 imaginea %umnea/oastr2 4n fa a colegilor are %e suferit. D 1/e i tot timpul 4n /e%ere imaginea %e ansam5lu a propunerii8 c.iar %ac2 o ela5ora i 4n momente %iferite sau %ac2 a i rugat !i alte persoane s2 /2 aAute. Dac2 propunerea este re%actat2 4n momente %e timp %iferite8 tre5uie s2 %a i aten ie tuturor mo%ific2rilor8 re/enirilor pe te;t8 reformul2rilor. Dac2 4ntr"un loc a i preci*at faptul c2 5eneficiarii %irec i ai proiectului /or fi 4n num2r %e 1))8 iar %ou2 pagini %up2 aceea8 num2rul lor a crescut la 12) 9%in cau*2 c2 a i f2cut o estimare ulterioar2 %iferit2:8 acest lucru nu poate crea %ec7t confu*ie 4n mintea e/aluatorului !i proiecta impresia %e negliAen 2. G2sa i suficient timp pentru a asam5la %i/ersele ru5rici ale proiectului8 pentru a le unifica !i armoni*a8 pentru a i%entifica e/entualele sc2p2ri. D 1/e i griA2 ca propunerea s2 ai52 un aspect 4ngriAitR Nu merge i prin ploaie cu %osarul %e can%i%atur28 nu 4l sc2pa i pe Aos 4nainte %e a"l %epune etc.R 1cestea sunt c7te/a moti/e suplimentare pentru a nu %epune formularul 4n ultima *iR 1cci%ente se pot 4nt7mpla8 important este s2 fi i preg2ti i pentru a le face fa 2. D Nu 4ncerca i s2 impresiona i e/aluatorii prin faptul c2 lega i formularul %e can%i%atur2 4n piele8 4l pre%a i 4ntr"un %osar filigranat sau %e culoare portocalieR D Da i aten ia cu/enit2 informa iei cu pri/ire la num2rul %e e;emplareR 3ste 5ine s2 e/ita i situa ia 4n care aAunge i la se%iul agen iei %e finan are 4n ultima *i 4n care pute i %epune propunerea8 cu o Aum2tate %e or2 4nainte %e 4nc.i%ere8 s2 a/e i ela5orat2 o propunere reu!it2

52

Managementul Proiectelor

!i cu mari !anse %e succes8 s2 afla i %e la colegul %in fa a %umnea/oastr2 c2 tre5uie s2 a/e i trei e;emplare 4n loc %e %ou2 !i8 %in cau*a aceasta s2 pleca i acas2 cu respecti/ele e;emplare. D P2stra i un e;emplar %in propunerea pe care a i %epus"o la forul %e e/aluare 9/arianta final28 semnat28 cu toate ane;ele8 copiile %up2 scrisorile %e la parteneri8 %ocumente sau copii ale %ocumentelor financiare:. P2stra i !i un e;emplar al acestei propuneri 4n format electronic8 cu preci*area c2 este /or5a %espre /arianta propus2 spre e/aluare. D Ce se 4nt7mpl28 4ns28 %up2 ce propunerea a fost apro5at2? -n leg2tur2 cu momentul %e %up2 apro5area propunerii8 circul2 o glum2. Managerul %e proiect con/oac2 mem5rii ec.ipei !i li se a%resea*2 astfel: ?1m o /este 5un2 !i una proast2. Cu care /re i s2 4ncep?@ 1ngaAa ii r2spun%: ?Cu /estea 5un2@. ?6estea 5un2 e c2 proiectul a fost apro5at@. ?\i care e /estea proast2?@. ?6estea proast2 e c2 acum tre5uie s2 4l !i %erul2m@.

*.&. Relaia cu +inanatorul

Informa ia cu pri/ire la apro5area proiectului este a%us2 la cuno!tin a con%ucerii organi*a iei > la cuno!tin a managementului superior. -n ca*ul 4n care proiectul se %erulea*2 4n parteneriat8 sunt informa i partenerii 4n leg2tur2 cu apro5area proiectului. Jeneficiarul !i partenerii %eci% asupra tuturor aspectelor legate %e: contri5u ia financiar28 implicarea 4n acti/it2 i8 responsa5ilit2 ile fiec2rei p2r i. 3ste 5ine ca8 4n ceea ce pri/e!te parteneriatul8 s2 nu inter/in2 nici o mo%ificare fa 2 %e ceea ce a fost %eclarat !i sta5ilit 4n fa*a %e re%actare a propunerii. -n ca*ul 4n care e;ist28 totu!i8 mo%ific2ri8 acestea sunt 4nt7i a%Au%ecate 4ntre 5eneficiar !i parteneri !i %up2 aceea a%use la cuno!tin a finan atorului. 3ste semnat contractul 4ntre finan ator !i 5eneficiar. Sunt operate e/entualele mo%ific2ri 4n ceea ce pri/e!te 5ugetul8 acti/it2 ile care /or fi finan ate efecti/8 aria %e cuprin%ere a proiectului 9care poate fi restr7ns2 sau e;tins2:C 3ste a%Au%ecat2 mo%alitatea %e a acor%are a finan 2rii 9num2rul tran!elor8 /aloarea fiec2rei tran!e8 con%i ii 4n care finan area continu28 respecti/e 4ncetea*2:. Sunt sta5ilite stan%ar%ele te.nice !i %e calitate ale pro%uselor finaleC 3ste apro5at2 componen a ec.ipei %e proiect. Sunt sta5ilite mo%alit2 ile prin care 5eneficiarul men ine o leg2tur2 permanent2 cu finan atorul8 persoana %e contact8 calen%arul 4nt7lnirilor 4ntre repre*entantul finan atorului !i cel al 5eneficiarului. 3ste sta5ilit calen%arul raport2rilor: Speciali!tii 4n %omeniu consi%er2 c2 aceast2 etap2 are o e;isten 2 %e sine st2t2toare 4n /ia a proiectului !i o nume!te ?fa*a negocierii@. -n aceast2 etap28 managerul %e proiect tre5uie s2 acor%e importan 2 urm2toarelor aspecte"c.eie: S2 cunoasc2 la perfec ie mo%elul %e contract pus la %ispo*i ie %e finan atorC S2 !tie !i s2 4n eleag2 toate comentariile pe care e/aluatorul le"a f2cut /i*a/i %e propunere8 S2 urme*e 4n%eaproape in%ica iile finan atorului cu pri/ire la 4ntocmirea>completarea contractuluiC

53

Managementul Proiectelor

S2 preg2teasc2 ane;a care inclu%e %etaliile >specifica iile te.nice ale pro%uselor finaleC S2 actuali*e*e 5ugetul 9re%uceri8 re%istri5uiri ale unor costuri %e la un capitol 5ugetar la altul:C S2 articule*e o imagine clar2 cu pri/ire la punctele %e reper ale proiectului 9momente !i e/enimente"c.eie8 reali*2ri care influen ea*2 mersul ulterior al proiectului:.

Pro5lemele poten iale asociate acestei fa*e %e negociere sunt: Presiunea %e timp 9%ocumenta ia tre5uie preg2tit2 4ntr"un anumit inter/al %e timp8 %e o5icei scurt:C Nemul umirea %in partea partenerilor 9ace!tia tre5uie inu i la curent 4n leg2tur2 cu mo%ul 4n care e/oluea*2 negocierile:C Num2rul prea mare al acti/it2 ilor !i re*ultatelor preconi*ateC 1ngaAamentele prea am5i ioase 9raportul %intre munc2 !i cost este su5e/aluat pentru a pro%uce o impresie 5un2 asupra e/aluatorului > finan atorului:C De*ec.ili5rul 4ntre munca8 respecti/ 5ugetul re*er/ate partenerilor.

3ste %esc.is un cont special8 4n care s2 fie efectuate pl2 ile %e la finan ator c2tre 5eneficiar. Sunt %efiniti/ate8 %in punctul %e /e%ere al organi*a iei care %erulea*2 proiectul8 atri5u iile !i responsa5ilit2 ile mem5rilor ec.ipei. Mem5rii ec.ipei sunt anun a i c2 proiectul a fost apro5at. Sunt oferite8 %e asemenea8 informa ii cu pri/ire la forma 4n care a fost apro5at = /aloarea finan 2rii8 acti/it2 ile apro5ate spre finan are8 mo%alitatea %e acor%are a tran!elor etc. Managerul %e proiect se asigur2 c2 are spriAinul %in partea mem5rilor ec.ipei8 c2 ace!tia au %isponi5ilitatea !i posi5ilitatea %e a participa 4n proiect. Sunt sta5ilite atri5u iile !i responsa5ilit2 ile fiec2rui mem5ru: ce acti/it2 i /or %esf2!ura8 care este calen%arul acestor acti/it2 i8 timpul !i efortul pe care tre5uie le in/esteasc2 pentru a reali*a aceste acti/it2 i. 3ste e;plicat mo%ul 4n care func ionea*2 efecti/ ec.ipa: cine lucrea*2 cu cine8 cum !i c7n% sunt raportate re*ultatele8 care %intre acti/it2 i sunt %epen%ente %e 4nc.eierea altora. Se semnea*2 contractele cu fiecare mem5ru al ec.ipei. -n contract8 sunt incluse informa ii e;acte cu pri/ire la: acti/it2 ile care tre5uie %epuse !i re*ultatele preconi*ate8 %ata %e 4nceput !i %e sf7r!it a acti/it2 ilor8 num2rul %e ore care tre5uie %e%icate acti/it2 ilor %in proiect8 mo%alitatea prin care munca 4n proiect este remunerat2. 3ste consoli%at8 actuali*at8 reconfirmat planul proiectului. Planul reconfirmat %e/ine planul %e referin 2 al proiectului. Raportarea %i/erselor sta%ii ale proiectelor se face prin compara ia cu acest plan" int2. Sunt %efinite !i a%Au%ecate proce%urile prin care /a fi monitori*at2 e/olu ia proiectului8 mo%alit2 ile %e raportare a 4n%eplinirii sarcinilor8 programul 4nt7lnirilor perio%ice. 3ste lansat 4n mo% oficial proiectul. AtenieR -n ca*ul 4n care lansarea proiectului are loc su5 forma unui e/eniment %e an/ergur28 in/ita i s2 participe la e/eniment repre*entan i %in partea finan atorului.

54

Managementul Proiectelor

Planul %e lucru actuali*at8 reconfirmat !i apro5at %e finan ator 4ncepe s2 fie urmat 4n%eaproape. 3/entualele sc.im52ri care au inter/enit 4n inter/alul %intre re%actarea propunerii8 apro5area proiectului !i momentul 4nceperii sale efecti/e sunt 4ncorporate 4n planul proiectului. Frice mo%ificare fa 2 %e proiectul int2 este semnalat2 finan atorului8 4n /e%erea o5 inerii acceptului acestuia. 3;ist2 situa ii 4n care mo%ificarea tre5uie inclus2 4n contract. 1cest lucru se face su5 forma unui act a%i ional8 semnat %e 5eneficiar !i %e finan ator. Atenie9 Cu c7t este mai e;tins inter/alul %e timp 4ntre momentul re%act2rii propunerii !i momentul %erul2rii proiectului8 cu at7t este mai mare riscul care poate afecta proiectul.

Se face 4n permanen 2 compara ie 4ntre planul ini ial>proiectul int2 !i mo%ul %e e/olu ie 4n me%iul real. Se 4ntocmesc rapoartele cu pri/ire la mersul proiectului 4n formatul solicitat %e finan ator. Rapoartele sunt pre*entate finan atorului la termenul sta5ilit prin contract. 'inan atorul efectuea*2 controale perio%ice 9au%it: pentru a e;amina %i/ersele sta%ii ale proiectului8 mo%alitatea %e 4nregistrare conta5il28 corectitu%inea efectu2rii pl2 ilor8 respectarea tuturor clau*elor contractuale. Sunt li/rate pro%usele finale ale proiectului. Rapoartele finale sunt 4ntocmite !i 4naintate c2tre finan ator. 'inan atorul apro52 rapoartele !i 4!i e;prim2 acor%ul cu pri/ire la 4nc.i%ere proiectului. Re*ultatele proiectului sunt comunicate la ni/elul 4ntregii organi*a ii. Conturile %esc.ise special pentru proiect sunt 4nc.ise. Proiectul este %eclarat 4nc.is. 1re loc o e/aluare a 4ntregii acti/it2 i %erulate 4n ca%rul proiectului8 a mo%ului 4n care proiectul a pro%us o sc.im5are la ni/elul organi*a iei. Sunt i%entificate alte surse %e finan are astfel 4nc7t proiectul s2 ai52 %ura5ilitate. Mem5rii ec.ipei %e proiect 4!i asum2 responsa5ilit2 i noi 4n proiecte noi. Sunt a/ansate noi i%ei !i sunt concepute noi proiecte.

55

Managementul Proiectelor

*.(. Principali +inanatori 1i pro#ra"e de +inanare8 ,.+.1. Uniunea 3uropean2 ,.+.2. Janca Mon%ial2 ,.+.3. Consiliul 3uropei ,.+.$. 1m5asa%a Regatului S2rilor %e Wos la Jucure!ti ,.+.+. 'un%a ia Soros > Fpen SocietO Institute ,.+.,. 1lte FN0"uri Interna ionale ,.+.#. Ministerul Culturii !i Cultelor ,.+.&. 1utoritatea Na ional2 pentru <ineret ,.+.(. 1gen ia Na ional2 pentru SpriAinirea Ini iati/elor <inerilor ,.+.1) 1gen ia pentru SpriAinirea Stu%en ilor

*.(.1. UNIUNEA EUROPEANM 3ste unul %intre principalele organisme finan atoare pentru Rom7ania. Uniunea 3uropean2 spriAin2 prin programe speciale statele can%i%ate pe 4ntreg parcursul procesului %e a%erare. F%at2 ce aceasta este reali*at28 unul %intre principalele o5iecti/e ale U3 %e/ine re%ucerea %iferen elor %intre statele nou intrate !i celelalte state mem5re8 lucru reali*at tot prin oferirea %e fon%uri care s2 finan e*e proiecte %e 4m5un2t2 ire !i %e*/oltare. Pentru Rom7nia8 4nainte %e 1 ianuarie 2))#8 fon%urile %e pre"a%erare /enite %in partea U3 au fost: D PNARE 9Polan% NungarO Ai% for Reconstruction of EconomO: D <APAR0 9<pecial Pre"Accession Programme for Agriculture an% Rural 0e/elopment: D I<PA 9Instrument for <tructural Policies for Pre" Accession: Dup2 1 ianuarie 2))# aAutorul financiar oferit %e U3 Rom7niei este repre*entat %e !ondurile <tructurale. 'on%urile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea 3uropean2 ac ionea*2 pentru eliminarea %isparit2 ilor economice !i sociale 4ntre regiuni8 4n scopul reali*2rii coe*iunii economice !i sociale. U3 promo/ea*2 o politica %e coe*iune economic2 !i social2 care are 3 mari o5iecti/e pentru perioa%a 2))#"2)13: 1. Conver#ena este un o5iecti/ finan at cu &)V %in 5ugetul %estinat fon%urilor structurale !i %e coe*iune8 care /i*ea*2 regiunile %in statele mem5re ale Uniunii 3uropene care au un PIJ > locuitor mai mic %ec7t #+V %in me%ia comunitar2 . J. Co"petitivitatea re#ional% 1i ocuparea +orei %e munc2 este al %oilea o5iecti/8 finan at cu 1+V %in 5ugetul %estinat fon%urilor structurale !i %e coe*iune8 care /i*ea*2 regiunile care nu sunt eligi5ile 4n ca%rul o5iecti/ului %e con/ergen 2C C. Cooperarea teritorial% european% este o5iecti/ul finan at cu %oar +V %in 5ugetul %estinat fon%urilor structurale !i %e coe*iune !i se refer2 la cooperarea transna ional28 cooperarea transfrontalier2 !i cea interregional2.

56

Managementul Proiectelor

Pentru 2))#"2)13 e;ist2 trei instrumente financiare cunoscute ca 'on%uri structurale respecti/: D !ondul European de 0e7voltare Re#ional% F!E0R:8 reglementat prin Regulamentul nr. 1)&)>2)), al Consiliului Uniunii 3uropene !i al Parlamentului 3uropean8 care sus ine %e*/oltarea economic2 %ura5il2 la ni/el regional !i local . D !ondul <ocial European F!<EG8 reglementat prin Regulamentul nr. 1)&1>2)), al Consiliului Uniunii 3uropene !i al Parlamentului 3uropean. D !ondul de Coe7iune8 reglementat prin Regulamentul nr. 1)&$>2)), al Consiliului Uniunii 3uropene. \i %ou2 1c iuni Complementare8 respecti/: D !ondul European pentru A#ricultur% 1i 0e7voltare Rural% F!EA0RG D !ondul European pentru Pescuit 9'3P: 3ste important %e re inut ca finan area o5 inut2 prin interme%iul fon%urilor structurale nu acoper2 %ec7t ma;imum &+V %in /aloarea proiectului fiin% necesare !i alte surse %e finan are9pu5lice sau pri/ate:. 3;emple %e %omenii %e acti/itate pentru care se pot o5 ine finan 2ri prin fon%uri structurale : D Cercetare !i %e*/oltare te.nologic2 D Ino/are D 1cti/it2 i turistice D In/esti ii 4n cultur2 D -m5un2t2 irea accesului la angaAare D Pre/enirea !omaAului D -nt2rirea resurselor umane D Me%iul !i re elele trans"europene %e infrastructur2 %e transport *.(.2. ,ANCA MON0IALM Programul %e 0ranturi Mici 9P0M: spriAin2 acti/it2 ile care sunt legate %e angaAarea ci/ic2 prin acor%area %e granturi mici care sunt a%ministrate prin interme%iul 5irourilor J2ncii Mon%iale. P0M spriAin2 acele acti/it2 i care permit cet2 enilor s2 a%opte ini iati/e care s2 influen e*e o5 inerea re*ultatelor 4n %e*/oltare. 1ceste acti/it2 i consoli%ea*2 mecanismele %e inclu*iune8 responsa5ili*are !i participare precum !i parteneriatele cu sectorul pu5lic8 alte organi*a ii ale societ2 ii ci/ile !i sectorul pri/at. <olicitani eli#i-ili8 Frgani*a ii ale societ2 ii ci/ile care lucrea*2 pe pro5leme %e %e*/oltare. Frgani*a iile societ2 ii ci/ile tre5uie s2 ai52 o situa ie 5un28 un renume pentru reali*2ri 4n folosul comunit2 ii !i sol/a5ilitate financiar2. Se /a acor%a prioritate organi*a iilor care nu au primit spriAin prin acest program 4n anii anteriori 9organi*a iile nu pot primi mai mult %e trei granturi 4ntr"o perioa%2 %e cinci ani:. 6aloarea unui grant acor%at este 4ntre 3)))"+))) %olari si in general acest program nu finan ea*2 mai mult %e Aumatate %in /aloarea unui proiect.

57

Managementul Proiectelor

*.(.$. CON<ILIUL EUROPEI Prin interme%iul 3uropean ]out. 'oun%ation 93]': sunt spriAinite ac iuni ale organi*a iilor %e tineret sau ale organi*a iilor care lucrea*2 pentru sectorul tineret 4n %omenii precum : e%uca ie8 cultur28 ac iuni umanitare cu un caracter european8 ac iuni menite s2 aAute la consoli%area p2cii !i cooper2rii 4n 3uropa8 acti/it2 i menite s2 promo/e*e o mai 5un2 4n elegere 4ntre tinerii %in 3uropa8 mai ales prin sc.im5uri culturale. *.(.&. AM,A<A0A REGATULUI OMRILOR 0E LO< LA ,UCUREPTI Programul pe care aceasta 4l %erulea*2 se nume!te M1<R1 !i este un program ce spriAin2 transformarea social2 pun7n% accent pe acti/it2 ile care contri5uie la %e*/oltarea unei societ2 i %esc.ise8 pluriform2 !i %emocratic2. Una %intre sec iunile M1<R1 este Programul pentru Proiecte %e Mic2 1n/ergur2 9^1P: care finan ea*2 cu sume %e p7n2 la 1+))) euro proiectele care promo/ea*2 transformarea societ2 ii 4n 12 arii %e interes printre care se num2r2 %repturile omului !i minorit2 ile8 e%uca ie8 s2n2tate8 a%ministra ie pu5lic2 !i cultur2. *.(.(. !UN0AOIA <ORO< ; OPEN <OCIETQ IN<TITUTE 1%ministrea*2 un program care se nume!te ?31S< = 31S< : Parteneriat f2r2 frontiere@ . Programul promo/ea*2 transparen a8 %ialogul !i crearea unui spa iu neutru %e %e*5atere pentru pre*entarea opiniilor. Principalul o5iecti/ al programului este s2 facilite*e sc.im5ul %e /alori8 %e i%ei8 %e mo%ele %e %e*/oltare !i %e 5une practici 4ntre oameni !i organi*a ii %in 2rile participante. Programul finan ea*2 seminarii8 ateliere %e lucru8 mese rotun%e !i sc.im5uri %e e;perien 2 4ntre persoane pro/enin% %in 2rile participante 4n re ea. Pentru astfel %e acti/it2 i 3ast"3ast ofer2 fon%uri astfel: " granturi %irecte pentru acoperirea c.eltuielilor cu participan ii 4n Rom7nia 9ca*are8 masa8 transport: " finan are in%irect2 pentru transportul interna ional al participan ilor %in 2rile repre*entate 4n programC finan area in%irect2 nu se acor%2 in%epen%ent8 ci numai legat2 %e o cerere %e finan are %irect2. Pentru acti/it2 ile care au loc 4n Rom7nia8 pot solicita finan 2ri prin programul 3ast"3ast organi*a ii non"gu/ernamentale !i institu ii %e 4n/2 2m7nt care au se%iul !i personalitate Auri%ic2 4n Rom7nia. Daca 4n proiect sunt incluse acti/it2 i care se %esf2!oar2 4n alte 2ri8 pentru fiecare ar2 tre5uie s2 e;iste un partener institu ional care s2 solicite finan area pentru c.eltuielile specifice.

*.(.*. ALTE ONG-uri INTERNAOIONALE *.(.*.1 Rin# ,audouin !oundation Misiunea fun%a iei este aceea %e a lucra 4mpreun2 pentru o societate mai 5un2. -n acor% cu aceasta8 fun%a ia sus ine proiectele care pot aAuta la construirea unei societ2 i mai 5une a;7n%u"se 4n principal pe urm2toarele %omenii: D Societ2 ile multiculturale !i migra ia D S2r2cia !i %reptatea social2 D Societatea ci/il2 !i angaAamentul social D S2n2tate " Caritate

58

Managementul Proiectelor

*.(.*.2 C'arle) <teKart Mott !oundation 'un%a ia ofer2 finan 2ri 4n mai multe %omenii %intre care un rol important este %e inut %e Societatea Ci/il2 printr"un program intitulat c.iar a!a ?Ci/il SocietO@. F5iecti/ul acestuia este %e a oferi spriAin pentru construirea institu iilor %emocratice8 pentru consoli%area comunit2 ilor8 pentru promo/area accesului egal la resurse !i pentru asigurarea respect2rii %repturilor omului !i %i/ersit2 ii. *.(.*.$ Ro-ert ,o)c' !oundation Derulea*2 numeroase programe %e finan are ating7n% arii %i/erse printre care !i Rela iile Interna ionale8 tineret8 e%uca ie !i societatea ci/il2. *.(.>. MINI<TERUL CULTURII <I CULTELOR Ministerul Culturii !i Cultelor gestionea*2 'on%ul Cultural Na ional care spriAin2 arti!ti8 institu ii8 pu5lice8 organi*a ii negu/ernamentale care %esf2!oar2 acti/it2 i culturale. Sunt finan ate proiecte care spriAin2: 4nt2rirea capacit2 ii organi*a ionale a arti!tilor !i a entit2 ilor culturale 9F.N.0. " uri8 institu ii pu5lice:C 4ncuraAarea !i spriAinirea arti!tilor afla i la 4nceput %e carier2C spriAinirea crea iei contemporane 4n ariile tematice ale artelor /i*uale !i ar.itecturii8 ale mu*icii8 teatrului !i %ansului8 ale patrimoniului imaterialC 4ncuraAarea ini iati/elor care pun 4n /aloare patrimoniul cultural na ional8 acti/it2 ile mu*eale9%igitali*are:C 4ncuraAarea %i/erselor practici artistice participati/e !i %e*/oltarea %e noi forme %e e;presie artistic2C 4ncuraAarea form2rii profesionale continue a arti!tilor !i a organi*a iilor profesionale8 a a%ministratorilor culturaliC

1loca ia financiar2 o5 inut2 prin 'on%ul Cultural Na ional nu poate %ep2!i ()V %in /aloarea total2 a proiectului8 restul %e 1)V r2m7n7n% contri5u ia solicitantului care poate fi o5 inut2 %in alte surse8 poate s2 fie proprie sau poate fi 4n natur2. 0estionarea acestui fon% a fost 4ncre%in at2 %e c2tre Ministerul Culturii !i Cultelor unei institu ii su5or%onate %enumit2 1%ministra ia 'on%ului Cultural Na ional8 iar toate informa iile necesare o5 inerii unei finan 2ri se g2sesc pe site"ul acesteia = EEE. afcn.ro. *.(.?. AUTORITATEA NAOIONALM PENTRU TINERET 1N< este cea mai repre*entati/2 institu ie gu/ernamental2 care se a%resea*2 tinerilor si care spriAin2 prin %iferite programe organi*a iile %e !i pentru tineret. 1utoritatea Na ional2 pentru <ineret a fost 4nfiin at2 pentru a /eni 4n 4nt7mpinarea ne/oilor care nu 4!i g2sesc re*ol/area prin e%uca ia formal2 oferit2 %e sistemele clasice %e 4n/2 2m7nt. 1stfel8 1utoritatea Na ional2 pentru <ineret8 prin programele !i e/enimentele sale8 promo/ea*2 !i 4ncuraAea*2 implicarea tinerilor 4n acele structuri negu/ernamentale %e !i pentru tineret8 respecti/ al structurilor asociati/e %e !i pentru tineret 9mai pe scurt FN0"uri !i asocia ii %e tineret:. 1utoritatea Na ional2 pentru <ineret este organ %e specialitate al a%ministra iei pu5lice centrale8 cu personalitate Auri%ic28 aflat2 4n su5or%inea 0u/ernului8 cu finan are %e la 5ugetul Cancelariei Primului"ministru8 a/7n% rolul %e a aplica politica gu/ernamental2 4n %omeniul tineretului.

59

Managementul Proiectelor

Principiile %e 5a*a ale acti/it2 ii 1N< sunt: de)c'idere 9asigurarea unei inform2ri !i a unei comunic2ri acti/e pentru tineri8 4n lim5aAul lor:8 participare 9asigurarea consult2rii tinerilor !i promo/area particip2rii lor la %eci*ii 9%e*/oltarea unei cooper2ri noi8 structurate8 4ntre statele mem5re !i institu iile europene: e+icacitate 9/alorificarea resursei repre*entate %e tineret pentru ca acesta s2 poat2 r2spun%e pro/oc2rilor societ2 ii8 s2 poat2 contri5ui la reu!ita %iferitelor politici care"i pri/esc: coeren% 9%e*/oltarea unei /i*iuni integrate asupra %i/erselor politici care afectea*2 tineretul !i a %iferitelor ni/ele pertinente %e inter/en ie: voluntariat 94nt2rirea acti/it2 ii %e /oluntariat ca miAloc %e participare !i %e*/oltare personal2 a tinerilor:. Activitatea Autorit%ii Naionale pentru Tineret )e concreti7ea7% 5n8 programe 4n %omeniul tineretului 9!coli %e /ar28 ta5ere tematice:C ac iuni !i proiecte %e tineretC rela ii %e cooperare !i cola5orare cu alte institu iiC informarea !i consilierea tinerilor " prin Centrele %e tineretC programe recreati/e !i %e %i/ertisment " prin Casele %e cultur2 ale Stu%en ilor !i centrele %e /acan 2 9ta5ere:.

Printre ac iunile %esf2!urate 4n cola5orare este men ionat2 implicarea 1utorit2 ii Na ionale pentru <ineret 4n programele promo/ate %e c2tre Comisia 1nti"S2r2cie !i Promo/are a Inclu*iunii Sociale8 semnarea protocolului 4n ca%rul PNUD 9Programul pentru De*/oltare al Na iunilor Unite: care are ca o5iecti/ spriAinul acor%at tinerilor %efa/ori*a i !i semnarea protocolului cu Comitetul Flimpic Sporti/ Rom7n care acoper2 ciclul olimpic 2))+ " 2))&. O-iectivele ANT )unt8 Implicarea tinerilor 4n /ia a pu5lic2C Stimularea particip2rii acti/e a tinerilor 4n procesul %eci*ionalC I%entificarea pro5lemelor !i necesit2 ilor tinerilor la ni/el in%i/i%ual !i la ni/elul structurilor asociati/e %e tineretC 3la5orarea unor programe %e pre/en ie !i %iminuare a %elic/en ei 4n r7n%ul tinerilor. 1sociati/itate8 mo5ilitate si /oluntariat.

1N< finan ea*2 proiecte ale organi*a iilor %e tineret !i pentru tineret8 %ar organi*ea*2 !i ac iuni proprii. 'inan area %e la 1N< se o5 ine 4n urma complet2rii unei cereri %e finan are %isponi5ile la se%iul 1N<. In+or"aii de)pre pro#ra"ele ANT #%)ii la8 KKK.e-tineret.ro

*.(.@. AGENOIA NAOIONALM PENTRU <PRILINIREA INIOIATI=ELOR TINERILOR 1gen ia Na ional2 pentru SpriAinirea Ini iati/elor <inereilor 91NSI<: este institu ia pu5lic2 cu responsa5ilit2 i 4n %omeniul implement2rii politicilor gu/ernamentale pentru tineret al c2rei o5iect %e acti/itate 4l constituie sus inerea ini iati/elor tinerilor !i ale structurilor negu/ernamentale %e !i pentru tineret. Pentru reali*area acestui o5iecti/ 1NSI< 4!i propune s2 facilite*e accesul tinerilor8 al structurilor negu/ernamentale %e>pentru tineret la programele !i fon%urile special %estinate sus inerii acti/it2 ilor %e tineret.

60

Managementul Proiectelor

1NSI< este institutia pu5lica aflata in su5or%inea 1utoritatii Nationale pentru <ineret care implementea*a la ni/el operational Politicile Pu5lice in %omeniul <ineretului ale 0u/ernului Romaniei8 integran% ser/iciile %e informare si consultanta pentru tineret8 pe cele %e stu%ii si cercetari pentru pro5lemele tineretului8 gestionan% in acelasi timp Programul national %e formare alternati/a in %omeniul tineretului. CIN3 PF1<3 J3N3'ICI1 D3 S3R6ICIIG3 1NSI< ? Frice tanar %in Romania9 cu /arsta intre 1+"2( ani:C Structuri 1sociati/e %e <ineret 9S1<:si alte organi*atii negu/ernamentaleC Gucratori in %omeniul tineretuluiC Specialisti %in %i/erse %omenii cu preocupari pri/in% acti/itatea %e tineretC 1lte institutii gu/ernamentale sau ale societatii ci/ile interesate.

-ncep7n% %in 2))+8 1NSI< a %emarat pro#ra"ul Iniiative Co"unitare de Tineret8 Program %e finan are a structurilor negu/ernamentale %e>pentru tineret8 care a 4nregistrat solicit2ri crescute la fiecare cerere %e ofert2 %e proiecte. Programul se circumscrie %omeniului politicilor pentru tineret !i se a%resea*2 tinerilor !i structurilor negu/ernamentale ale acestora !i urm2re!te e/i%en ierea rolului pe care 4l au aceste structuri 4n implementarea politicilor pu5lice %in %omeniu8 stimularea fenomenului asociati/ !i implicit cre!terea particip2rii tinerilor la /ia a ci/ic28 economic2 !i cultural2. Programul IC< 2))# se 4nca%rea*a 4n o5iecti/ele !i m2surile in%icati/e cuprinse 4n calen%arul %e aplicare a masurilor !i ac iunilor pentru 4n%eplinirea pre/e%erilor Programului %e 0u/ernare 2))+"2))&8 cap.21 ?Politica pri/in% sus inerea tinerei genera ii@8 precum !i 4n o5iecti/ele strategice ale Planului Na ional %e 1c iune pentru <ineret = Romania 9PN1<"R: = 9cre!terea particip2rii tinerilor la /ia a societ2 iiC re%ucerea factorilor %e risc care con%uc la marginali*are !i e;clu%ere social2:. Programul na ional %e spriAinire a ini iati/elor comunitare 4n %omeniul stimularii particip2rii ci/ice8 e%ucati/e8 culturale !i economice a tineretului are urm2torul scop !i urm2toarele o5iecti/e: Scop: SpriAinirea tinerei genera ii pentru %o57n%irea unor a5ilit2 i8 %eprin%eri8 cuno!tin e specifice8 necesare afirm2rii !i /alorific2rii poten ialului propriu8 4n /e%erea integr2rii cu succes 4n societatea rom7neasc2 !i 4n spa iul Uniunii 3uropene8 prin stimularea particip2rii ci/ice. F5iecti/ strategic: Stimularea particip2rii ci/ice a tinerilor !i 4ncuraAarea structurilor negu/ernamentale %e>pentru tineret pentru %erularea unor proiecte 4n %omeniul implement2rii politicilor pentru tineret !i sus inerea cu prioritate a structurilor nou 4nfiin ate 9anii 2)),8 2))#8 2))&:.

61

Managementul Proiectelor

F5iecti/e generale: -ncuraAarea tinerilor !i sus inerea lor 4n asumarea acti/2 !i responsa5il2 a rolului %e promotori ai sc.im52rilor po*iti/e !i %ura5ile la ni/elul comunit2 ii %e apartenen 2. Cre!terea !anselor !i capacit2 ilor %e integrare socio"profesional2 a tinerilor lipsi i %e oportunit2 i. De*/oltarea capacit2 ilor institu ionale !i %e management a structurilor negu/ernamentale %e>pentru tineret 4n /e%erea facilit2rii accesului la resursele oferite 4n ca%rul %i/erselor programe %e finan are8 na ionale !i interna ionale %isponi5ile !i a asum2rii cu succes a unor sarcini !i responsa5ilit2 i 4n %omeniul politicilor pu5lice %estinate tineretului %in Rom7nia. Promo/area /alorilor europeneC

F5iecti/e specifice: 1tragerea8 4ntr"un num2r c7t mai mare a tinerilor %in me%iul rural c2tre ini iati/e comunitare>localeC Frientare /oca ional2 !i %e*/oltare %e a5ilit2 i complementare necesare accesului tinerilor pe pia a munciiC De*/oltarea a5ilita ilor !i competen elor pentru ini ierea propriei afaceri C De*/oltarea capacit2 ii institu ionale a structurilor negu/ernamentale %e>pentru tineret pentru gestionarea eficient2 a acti/it2 ilor programelor>proiectelor %erulate C 'ormarea %eprin%erilor specifice managementului asociati/C Promo/area /alorilor europene: cet2 enie european28 e%uca ie>formare toleran 28 unitate 4n %i/ersitate8 parteneriat8 egalitate %e !anse etc.C continu28

SpriAinirea integr2rii sociale a grupurilor %e tineri afla i 4n situa ie %e riscC 9pre/enirea comportamentelor %e/iante>antisociale: /iolen a8 %elic/en a Au/enil28 consum !i>sau trafic %e su5stan e psi.o"acti/e8 etc.:C Utili*area creati/it2 ii cultural"artistice ca miAloc %e e;primare !i e%uca ie non"formal2. Recunoa!terea !i 4ncuraAarea /oluntariatului ca instrument %e e%uca ie non"formal2 !i stimulare a particip2rii ci/ice a tinerilor. Multiplicarea 4n teritoriu a ac iunilor %e tineret %erulate %e 1NSI<.

In+or"aii de)pre pro#ra"ele AN<IT #%)ii la8 KKK.an)itro"ania.ro

62

Managementul Proiectelor

*.(.1A. AGENOIA PENTRU <PRILINIREA <TU0ENOILOR 1gen ia pentru SpriAinirea Stu%en ilor este o institu ie pu5lic2 ce /ine in aAutorul tinerilor 4n /e%erea %escoperirii !i %e*/olt2rii poten ialului acestora8 re*ult7n% un impact po*iti/ asupra societ2 ii. 1gen ia este su5or%onata 1utorit2 ii Na ionale pentru <ineret. 1gen ia pentru SpriAinirea Stu%en ilor spriAin2 organi*a iile stu%en e!ti legal constituite %in fiecare centru uni/ersitar8 companiile multina ionale8 precum !i Casele %e Cultur2 Stu%en e!ti s2 %esf2!oare acti/it2 i stu%en e!ti sau 4n folosul stu%en ilor8 in7n% cont %e priorit2 ile i%entificate prin fiecare apel 5ugetar !i %e acti/it2 ile pre/2*ute. 1ccentul se pune pe acti/it2 i ce furni*ea*2 e;perien e %e 4n/2 are practic2 pentru stu%en i !i tineri 4n general. Meto%a !i a5or%area urm2resc s2 %ea posi5ilitatea tinerilor s2 4!i %escopere !i %e*/olte poten ialul ca o e;perien a complet28 a/7n% ca principii: alegerea unui rol acti/C capacitatea %e con%ucereC capacitatea %e a sc.im5a. <COPUL 1i MI<IUNEA8 1gen ia se %e%ic2 stu%en ilor prin organi*area !i sus inerea acti/it2 ilor sociale8 culturale8 aca%emice !i e%ucati/e non"formale. Pentru a"!i atinge scopul8 accentul ca%e pe /alorile integrit2 ii8 respectului pentru ceilal i8 comunit2 ii8 ino/a iei8 lucrului 4n ec.ip28 performan ei !i calit2 ii. O-iectivele pro#ra"ului prin inter"ediul c%ruia )e acord% +inanare proiectelor )tudene1ti: SpriAinirea proiectelor specifice stu%en ilor !i organi*a iilor stu%en e!tiC De*/oltarea cola5or2rii %intre organi*a iile stu%en e!ti legal constituite !i casele %e cultur2 stu%en e!ti %in Rom7niaC Stimularea %e*/olt2rii organi*a iilor stu%en e!ti pentru conceperea !i implementarea proiectelor specificeC Stimularea asociati/it2 ii stu%en ilor !i %i/ersificarea ariei %e interes a proiectelor ini iate %e ace!tia.

Priorit%i 2AA?8 Reali*area %e seminarii8 conferin e8 %e*5ateri8 traininguri pe teme %e interes pentru stu%en iC Frgani*area %e ta5ere8 scoli %e /araC Programe si proiecte culturale8 e%ucati/e si %e %e*/oltare personala a stu%en ilorC Proiecte %e sc.im5uri %e stu%en i cu organi*a ii stu%en e!ti %in 3uropa !i alte state ale lumiiC Proiecte care /i*ea*2 cet2 enia acti/2 4n r7n%ul stu%en ilorC De*/oltarea mass"me%ia stu%en easc2C 3;emple %e proiecte eligi5ile: stagii > cursuriC concursuriC festi/aluriC cinemateciC CampaniiC cara/aneC e;po*i iiC t7rguriC manifest2ri sporti/e !i turisticeC clu5uri %e internetC seminariiC simpo*ioaneC mese rotun%eC conferin eC centre %e resurseC 52nci %e %ateC 5i5lioteci electroniceC conferin e %e pres2C pagini I3JC e/enimente.

63

Managementul Proiectelor

*.*. Po)i-ilit%i de in+or"are cu privire la +inan%ri

Site"uri : EEE.finantare.ro EEE.infoeuropa.ro EEE.fon%uri"structurale.ro EEE.structuralfun%s.ro EEE.Eorl%5anK.org.ro = Janca Mon%ial2 EEE.coe.int = Consiliul 3uropei EEE.olan%a.ro = 1m5asa%a Regatului S2rilor %e Wos EEE.K5s"fr5.5e = ^ing Jau%ouin 'oun%ation EEE.mott.org " C.arles SteEart Mott 'oun%ation EEE.5osc."stiftung.%e " Ro5ert Josc. 'oun%ation EEE.afcn.ro = 1%ministra ia 'on%ului Cultural Na ional EEE.cultura.ro = Ministerul Culturii si Cultelor EEE.e"tineret.ro " 1gen ia Na ional2 pentru <ineret EEE.f%sc.ro = 'un%a ia pentru De*/oltarea Societ2 ii Ci/ile. EEE.ansitromania.ro = 1gen ia Na ionala pentru SpriAinirea Initia i/elor <inerilor EEE.centras.ro = Centrul %e 1sisten 2 pentru FN0"urilor EEE.ai%"ong.ro = 1gen ia pentru Informarea !i De*/oltarea FN0"urilor. EEE.osf.ro = 'un%a ia Soros EEE.capital.ro EEE.5ursa.ro EEE.comunicate%epresa.ro EEE.granturi.ro EEE.euracti/.ro EEE.pontEe5.ro EEE.managementul"proiectelor.ro EEE.europa.eu EEE.europeana.ro 0rupuri %e %iscu ii: conferinte_Oa.oogroups.com euro%esK`info_Oa.oogroups.com fon%uri`structurale_Oa.oogroups.com romania`eu`list_Oa.oogroups.com romstu%Oa5roa%_Oa.oogroups.com finantare`imm_Oa.oogroups.com finantari_Oa.oogroups.com finantare`europeana`ais_Oa.oogroups.com

64

Managementul Proiectelor

,I,LIOGRA!IE8

1 practical 0ui%e to ProAect Management " Celia Jurton an% Norma Mic.ael8 3%. ^ogan Page8 1((# ProAect Management Jo%O of ^noEle%ge " PMJF^ 0ui%e 2))) 3%ition ProAect COcle Management " 0ui%elines of 3uropean Commission 2))1 ProAect Management <"Kit " Council of 3urope D0 I6 an% 3uropean Commission 2))) 'un%amentele managementului %e proiect = suport %e curs8 'DSC8 2))+ Managementul Proiectului " Curs 8 'acultatea %e Comunicare si Rela ii Pu5lice LDa/i%Fgil/OL Management " F.Nicolaescu8 l. 6er5oncu8 3%itura 3conomic28 1((, De*/oltarea a5ilit2 ilor FN0 " Managementul proiectului = Centrul Regional %e Me%iu pentru 3uropa Centrala si %e 3st8 2))2

65