Sunteți pe pagina 1din 11

Isaac Asimov

SFRITUL NOPII (volumul de povestiri NTREBAREA FINAL NINE TOMORROW ! "#$#%

&artea I'a Era aproape o ()t*l)ire a a+solve),ilor -i! cu toate c. )u se putea vor+i despre acce)te de /ericire! )u e0ista ()c. )ici u) motiv pe)tru care s. se presupu). tra1edia /i)al.2 3e'a+ia ve)it de pe Lu). -i deocamdat. lipsit de suportul a)ti1ravitic! Ed4ard Tallia/erro (i ()t*l)i pe ceilal,i doi () camera lui ta)le5 6au)as2 6au)as se ridic. s.'l salute! aplec*)du'se politicos2 Battersle5 R51er se mul,umi s. ()cuvii),e7e di) cap /.r. s. se scoale2 Tallia/erro (-i l.s. 1ri8uliu trupul masiv pe pat! e0trem de co)-tie)t de 1reutatea lui )eo+i-)uit.2 e str*m+. pu,i)! iar +u7ele c.r)oase se sc9imo)osir. () masa de p.r care'i ()co)8ura 1ura! pe +u7a superioar.! +.r+ie -i o+ra8i2 ) 7iua aceea! se ()t*l)iser. ceva mai devreme! () circumsta),e mai o/iciale2 Acum! erau si)1uri pe)tru prima dat. -i Tallia/erro spuse: ; Este u) mome)t aparte2 Ne ()t*l)im pe)tru prima dat. dup. 7ece a)i2 3e /apt! prima dat. dup. a+solvire2 R51er str*m+. di) )as2 Acesta (i /usese spart cu pu,i) ()ai)te de aceea-i a+solvire -i primise diploma () astro)omie av*)d /a,a acoperit. pe 8um.tate de u) +a)da82 )tre+. pe u) to) moroc.)os: ; A coma)dat ci)eva -ampa)ie sau altceva< ; =aide! 9aide> /.cu Tallia/erro2 &rima mare co)/eri),. astro)omic. i)ter)a,io)al. di) istorie )u'i u) mome)t pe)tru ra)c9iu).2 ?a s. )u mai ami)tesc c. este vor+a )umai despre priete)i> ; &.m*)tul este de vi).! 7ise 6au)as2 Nu m. simt +i)e2 Nu m. pot acomoda2 ?l.ti). di) cap! ()s. e0presia de deprimare (i r.mase pe c9ip2 ; @tiu! apro+. Tallia/erro2 @i eu m. simt /oarte 1reu2 M. vl.1uie-te2 ) privi),a asta! tu stai mai +i)e dec*t mi)e! 6au)as2 &e Mercur! 1ravita,ia este patru7eci la sut. di) cea )ormal.2 &e Lu).! ati)1e doar -aispre7ece la sut.2 ; )trerupse te)tativa lui R51er de a ad.u1a ceva! spu)*)d repede: Iar pe ?eres se /olosesc c*mpuri pseudo1ravita,io)ale re1late la opt7eci la sut.2 Tu )'ai pro+leme di) astea! R51er2 Astro)omul ceresia) p.rea iritat2 ; Este vor+a despre cerul li+er222 M.'))e+u)e-te s. ies di) cl.diri /.r. s. port costumul spa,ial2 ; A-a'i! 7ise 6au)as! -i cu soarele care s. te +at.') cap222 F.r. )imic care s. te apere2 F.r. s. vrea! Tallia/erro se sim,i pluti)d ()apoi () timp2 Nu se sc9im+aser. prea mult2 3e alt/el! se 1*)di! )ici el )u se sc9im+ase prea mult2 3esi1ur! (m+.tr*)iser. cu 7ece a)i2 R51er se mai ()1r.-ase! iar c9ipul usc.,iv al lui 6au)as p.rea cam t.+.cit! dar i'ar /i recu)oscut pe am*)doi c9iar dac. s'ar /i ()t*l)it pe )ea-teptate2 ; Nu cred c. &.m*)tul este de vi).! rosti el2 . /im si)ceri2 6au)as (l privi scurt2 Era u) i)divid m.ru),el! cu 1esturi iu,i -i )ervoase ale m*i)ilor! care o+i-)uia s. poarte 9ai)e cu o m.sur. mai lar1i2 ; Ailliers> e0clam. el2 @tiu222 M. 1*)desc u)eori la el2 ; T.cu o clip.! apoi ad.u1. cu u) aer de disperare: Mi'a trimis o scrisoare2 R51er (-i ()drept. +rusc spi)area -i c9ipul m.sli)iu i se ()tu)ec. parc. -i mai mult2 ; ?*)d< ()tre+. el e)er1ic2 ; Acum o lu).2 R51er se r.suci spre Tallia/erro2 ; @i ,ie< Tallia/erro clipi calm -i ()cuvii),. t.cut di) cap2 ; A'))e+u)it! spuse R51er2 &reti)de c'a descoperit o metod. practic. de tra)s/er masic pri) spa,iu222 A'a 7is -i vou.< Asta'i atu)ci222 3i)totdeau)a! a /ost )i,el s.rit2 Acum! a luat'o ra7)a complet2 -i /rec. )asul cu u) 1est ap.sat -i Tallia/erro se 1*)di la 7iua c*)d i'l /racturase Ailliers2 Areme de 7ece a)i! Ailliers (i o+sedase precum um+ra va1. a u)ei vi)ov.,ii care! de /apt! )u le apar,i)ea2 Fuseser. (mpreu). pe durata /acult.,ii! patru ti)eri ale-i cu 1ri8. -i dedica,i! i)strui,i pe)tru o pro/esiu)e care ati)sese )oi culmi () epoca aceasta a c.l.toriilor i)terpla)etare2 O+servatoare astro)omice se i)au1urau pe alte pla)ete! ()co)8urate de vid! )e()ce,o-ate de atmos/er.2 E0ista ast/el O+servatorul ele)a! de pe care puteau /i studiate &.m*)tul -i pla)etele i)terioareB u) corp ceresc t.cut pe cerul c.ruia at*r)a pla)eta'mam.2 " O+servatorul Mercur! cel mai apropiat de oare! se 1.sea la polul )ordic al lui Mercur! acolo u)de termi)atorul de' a+ia se deplasa! iar oarele r.m*)ea /i0 pe ori7o)t -i putea /i studiat () cel mai mic detaliu2 O+servatorul ?eres! cel mai )ou -i mai moder)! i)vesti1a spa,iul de la Cupiter p*). la 1ala0iile /oarte ()dep.rtate2 3esi1ur! e0istau -i de7ava)ta8e2 3eoarece c.l.toriile i)terpla)etare co)ti)uau s. /ie di/icile! prea pu,i)i oame)i plecau! iar via,a c*t de c*t )ormal. era practic imposi+il.2 Totu-i! 1e)era,ia lor /usese u)a )orocoas.2 Drm.torii sava),i aveau s. 1.seasc. o1oarele cu)oa-terii +i)e ()s.m*),ate -i! p*). la i)ve)tarea u)ei propulsii i)terstelare! )u avea s. se mai desc9id. u) alt ori7o)t la /el de vast ca acesta2 ?ei patru ; Tallia/erro! R51er! 6au)as -i Ailliers ; urmau s. se a/le () po7i,ia u)ui Ealilei care! de,i)*)d prima lu)et. adev.rat.! )'o putea a,i)ti asupra u)ui pu)ct oarecare de pe cer /.r. s. )u /ac. o descoperire importa)t.2 Apoi! ()s.! Romero Ailliers se (m+ol).vise -i i se depistase u) puseu reumatic2 A cui /usese vi)a< R.m.sese cu u) cord a/ectat! care d.dea rateuri2

" Li)ie de demarca,ie ()tre 7o)a lumi)at. de oare -i 7o)a a/lat. () um+r. a u)ei pla)ete

El /usese cel mai sclipitor di)tre cei patru! cel mai pli) de spera),e -i cel mai ()cr*)ce)at222 dar )u putuse )ici m.car termi)a doctoratul2 Mai r.u ()c.! )u putea p.r.si )iciodat. &.m*)tulB accelera,ia produs. de decolarea u)ei )ave l'ar /i omor*t2 Tallia/erro se ()dreptase spre Lu).! R51er spre ?eres! 6au)as spre Mercur2 Numai Ailliers r.m.sese locului! pri7o)ier pe via,. al &.m*)tului2 Ei ()cercaser. s.'-i e0prime compasiu)ea! dar Ailliers (i respi)sese aproape cu ur.2 i (mpro-case cu vor+e 1rele -i ()8ur.turi2 ?*)d R51er (-i pierduse cump.tul -i ridicase pum)ii! Ailliers s.rise asupra lui! r.c)i)d! -i'i sp.rsese )asul2 Evide)t! R51er )u uitase episodul acela! deoarece (-i m*)1*ia )asul cu v*r/ul u)ui de1et2 Fru)tea lui 6au)as p.rea complet acoperit. de cutele co)ce)tr.rii2 ; @ti,i c. este la co)/eri),.! )u< Are o camer. tot () 9otelul .sta ; la FG$2 ; Eu u)ul )'o s. m. duc s.'l v.d! morm.i R51er2 ; Ai)e el2 A spus c. dore-te s. )e vad.2 M'am 1*)dit222 A 7is c. la ora )ou.2 Ar tre+ui s'apar. di)tr'o clip. () alta2 ; ) ca7ul acesta! se ridic. R51er! dac. )u v. sup.ra,i! eu m. retra12 ; tai pu,i)! (l opri Tallia/erro2 3e ce te'ar dera)8a s.'l ve7i< ; &e)tru c.'i 7adar)ic2 Tipu'i )e+u)2 ; ?9iar dac. ai avea dreptate222 =ai s. d.m c.r,ile pe /a,.2 Hi'e team. de el< ; Team.> se str*m+. R51er dispre,uitor2 ; E-ti a1itat2 ?e motive ai s. /ii a1itat< ; Nu su)t a1itat> ; Ba e-ti2 ?u to,ii sim,im o a)ume vi)ov.,ie pe)tru soarta lui! de-i )'avem )ici u) motiv2 Nimic di) cele ()t*mplate )'au /ost di) vi)a )oastr.2 Era ()s. o auto8usti/icare -i el o -tia prea +i)e2 @i c*)d! () clipa aceea! so)eria +*7*i ()ceti-or! to,i trei tres.rir. -i se ()toarser. ca s. priveasc. sti)19eri c.tre +ariera ce se ridica ()tre ei -i Ailliers2 III D-a se desc9ise -i Romero Ailliers p.tru)se () camer.2 ?eilal,i se scular. ri1i7i! pe)tru a'l saluta! apoi r.maser. () picioare! st*)8e)i,i! /.r. ca vreu)ui di)tre ei s.'i /i ()ti)s m*)a2 Ailliers (i privea cu u) 7*m+et sardo)ic2 JEl s'a sc9im+atJ! se 1*)di Tallia/erro2 Era adev.rat2 B.r+atul se mic-orase parc. () toate privi),ele2 E*r+ovirea umerilor (l /.cea s. par. c9iar -i mai scu)d2 &ielea capului lucea pri) p.rul r.rit! iar dosul m*i)ilor (i era +r.7dat de ve)e al+astre proemi)e)te2 &.rea +ol)av2 Apare)t! )u e0ista )imic care s.'l le1e de ami)tirile di) trecut! cu e0cep,ia ticului s.u de a'-i duce palma pav.7. deasupra oc9ilor! c*)d privea co)ce)trat! -i a +arito)ului e1al! co)trolat! al 1lasului2 ; &riete)ii mei> e0clam. Ailliers2 Amicii mei! c.l.tori pri) spa,iu> Nu )e'am v.7ut de at*ta timp> ; alut! Ailliers! rosti Tallia/erro2 ; Te sim,i +i)e< (l privi cercet.tor Ailliers2 ; 3estul de +i)e2 ; @i voi doi< 6au)as reu-i s. sur*d. va1 -i morm.i ceva )ei)teli1i+il2 R51er se r.sti: ; Bi)e! Ailliers> ?are'i trea+a< ; R51er! tipul mereu /urios! c9icoti Ailliers2 ?um mer1 tre+urile pe ?eres< ; Mer1eau +i)e c*)d am plecat eu2 ?um mer1 tre+urile pe &.m*)t< ; &o,i vedea -i si)1ur! replic. Ailliers! ()s. to)ul lui /usese u)ul ()cordat2 per c. motivul pe)tru care voi trei a,i ve)it la co)/eri),. este s. au7i,i comu)icarea mea de poim*i)e2 ; ?omu)icarea ta< ?e comu)icare< ()tre+. Tallia/erro2 ; A'am scris despre asta222 Metoda mea privi)d tra)s/erul masic2 R51er sur*se () col,ul 1urii2 ; 3a! )e'ai scris! dar )'ai pome)it )imic despre o comu)icare -i )ici )u'mi ami)tesc s. te /i v.7ut () pro1ram2 Numele t.u mi'ar /i atras imediat ate),ia2 ; A-a este2 N'am /ost trecut () pro1ram2 3e alt/el! )'am ()ai)tat )ici u) material scris pe)tru comu)icare2 Ailliers se ()ro-ise la /a,. -i Tallia/erro i)terve)i li)i-titor: ; Ia'o ()ceti-or> Nu ar.,i prea +i)e2 ?el.lalt se r.suci spre el! cu +u7ele dep.rtate ()tr'u) rictus2 ; Mul,umesc /oarte mult! dar i)ima'mi re7ist.2 ; Ascult.! Ailliers! rosti 6au)as! dac. )u e-ti () pro1ram -i )ici )'ai u) material222 ; Asculta,i voi! Am a-teptat 7ece a)i2 Aoi ave,i slu8+e () spa,iu! iar eu tre+uie s. /iu pro/esor pe &.m*)t! de-i su)t mai +u) dec*t oricare di)tre voi sau dec*t to,i laolalt.2 ; i1ur c. da222! ()cepu Tallia/erro2 ; @i )'am )evoie )ici de co)desce)de),a voastr.2 Ma)del a /ost martor2 ?red c'a,i au7it de Ma)del2 Ei +i)e! el este pre-edi)tele sec,iu)ii Astro)autic. a co)/eri),ei -i i'am demo)strat tra)s/erul masic2 Era u) prototip rudime)tar -i s'a ars dup. o si)1ur. utili7are! dar222 M. asculta,i< ; Te ascult.m! r.spu)se rece R51er! dac. asta te +ucur.2 ; O s. m. lase s.'mi sus,i) pre7e)tarea! s. /i,i si1uri de asta2 Nu va e0ista a+solut )ici o pre1.tire preala+il.! )ici u) a)u),2 Aa /i ca e0plo7ia u)ei +om+e pe)tru to,i2 ?*)d o s. le pre7i)t rela,iile /u)dame)tale implicate! co)/eri),a va s.ri () aer> To,i vor /u1i () la+oratoare! ca s.'mi veri/ice spusele -i s. ()cerce co)struirea de aparate2 @i vor descoperi c'am avut dreptate> D) -oarece viu a disp.rut di)tr'u) col, al la+oratorului meu -i a reap.rut () col,ul opus2 Ma)del a /ost martor2 i privi s/id.tor! mut*)du'-i privirea de la u)ul la altul2 ; Nu m. crede,i! a-a'i< ; 3ac. vrei s. p.stre7i surpri7a! rosti R51er! de ce )e spui )ou.< ; Aoi su)te,i altceva2 u)te,i priete)ii mei! cole1ii mei2 Aoi a,i plecat () spa,iu -i m'a,i a+a)do)at aici2 ; N'a /ost ale1erea )oastr.! o+iect. 6au)as cu 1las ascu,it2

Ailliers (i i1)or. i)terve),ia2 ; 3e aceea! co)ti)u. el! vreau s. -ti,i acum. ?eea ce a /u)c,io)at pe)tru u) -oarece va /u)c,io)a -i pe)tru u) om2 ?eea ce a deplasat materia or1a)ic. trei metri ()tr'u) la+orator! o va deplasa -i u) milio) de Kilometri () spa,iu2 Aoi /i pe Lu). i pe Mercur i pe ?eres! -i oriu)de doresc s. a8u)12 Aoi /i e1alul /iec.ruia di)tre voi -i mai mult dec*t at*t2 A-a! pred*)d la -coal. -i 1*)di)d! voi /ace pe)tru astro)omie mai mult dec*t voi to,i! cu o+servatoarele! telescoapele! aparatura -i )avele voastre2 ; Ei +i)e! 7ise Tallia/erro! su)t ()c*)tat> ) /elul .sta! vei c.p.ta mai mult. putere2 &ot vedea -i eu rela,iile /i7ico' matematice< ; A9! )u> ; M*i)ile lui Ailliers se str*)ser. () /a,a pieptului! de parc. ar /i ,i)ut )i-te /oi i)e0iste)te -i le'ar /i ascu)s de oc9i i)discre,i2 ; A-teapt. ca to,i ceilal,i2 E0ist. u) si)1ur e0emplar al lucr.rii -i )u'l va vedea )ime)i p*). )u voi /i pre1.tit2 Nici c9iar Ma)del> ; D) si)1ur e0emplar> e0clam. Tallia/erro2 3ac.'l pier7i222 ; N'o s.'l pierd2 Oricum! am totul () cap2 ; 3ac.222 Tallia/erro /u c*t pe aici s. ()c9eie propo7i,ia cu JmoriJ! dar se opri la timp2 3up. o pau7. aproape impercepti+il.! co)ti)u.: ; 222 ai c*t de c*t mi)te! cel pu,i) sca)ea7.'l2 &e)tru orice eve)tualitate2 ; Nu> i'o rete7. Ailliers2 M. ve,i au7i poim*i)e2 Ae,i vedea cum ori7o)tul ome)irii se e0ti)de +rusc! a-a cum )u s'a mai petrecut )iciodat. p*). acum2 i privi di) )ou! cu ate),ie! pe r*)d2 ; Lece a)i! spuse el2 La revedere> III ; Este )e+u)> e0plod. R51er! privi)d u-a de parc. Ailliers s'ar mai /i a/lat ()c. acolo2 ; ?re7i< /.cu 1*)ditor Tallia/erro2 Mda! di)tr'u) pu)ct de vedere! cred c. este2 Ne ur.-te di) motive ira,io)ale2 @i )ici m.car s. )u'-i sca)e7e lucrarea! ca simpl. precau,ie222 ) timp ce vor+ea! (-i pip.i propriul s.u sca)er2 Era u) cili)dru cu aspect +a)al! de o culoare )eutr.! ceva mai 1ros -i mai scurt dec*t u) creio) o+i-)uit2 ) ultimii a)i! deve)ise em+lema oame)ilor de -tii),.! () aceea-i m.sur. () care stetoscopul sim+oli7a medicii! iar microcalculatorul pe eco)omi-ti2 ca)erul se purta () +u7u)arul 9ai)ei! pri)s de m*)ec.! pus dup. urec9e sau at*r)at de u) -)ur2 D)eori! () mome)tele sale mai /iloso/ice! Tallia/erro se ()tre+a cum /usese pe vremea c*)d cercet.torii tre+uiau s.' -i ia )oti,e am.)u),ite! compil*)d literatura de specialitate! sau s. ()dosarie7e copii i)te1rale ale u)or articole2 ?e metod. 1reoaie> Acum a8u)1ea s. sca)e7i orice lucrare tip.rit. sau scris. de m*).! pe)tru a de,i)e u) micro)e1ativ2 Tallia/erro ()re1istrase de8a toate re7umatele i)cluse () +ro-ura'pro1ram a co)/eri),ei2 B.)uia cu destul. certitudi)e c. -i ceilal,i doi procedaser. la /el2 ; ) aseme)ea circumsta),e! urm. el! re/u7ul de a sca)a este o )e+u)ie2 ; &e spa,iu> i7+uc)i R51er2 Nu e0ist. )ici o comu)icare -i )ici o descoperire2 Este () stare de orice mi)ciu). )umai ca s. )e /ac. () ciud.2 ; @i atu)ci! ce va /ace poim*i)e< ()tre+. 6au)as2 ; 3e u)de s. -tiu< Este u) )e+u)> Tallia/erro co)ti)ua s. se 8oace cu sca)erul! ()tre+*)du'se ()tr'o doar. dac. )'ar /i tre+uit s. scoat. -i s. develope7e o parte di) micro/ilmele ce se a/lau stocate () i)strume)t2 3ecise s. )'o /ac. deocamdat.2 ; Nu'l su+estima,i pe Ailliers! rosti el2 Este o capacitate2 ; &oate c'a /ost! acum 7ece a)i! pu/)i R51er2 Acum e'u) ,.c.)it2 Eu v. propu) s.'l d.m uit.rii2 )cepu s. vor+easc. repede -i tare! ()cerc*)d parc. s.'l alu)1e pe Ailliers -i tot ceea ce'l privea pe /ostul lor cole1 pri) simpla /or,. a discut.rii altor pro+leme2 Aor+i despre ?eres -i despre mu)ca lui acolo: cartarea ?.ii Lactee cu )oile radiotelescoape capa+ile s. disti)1. re7olu,iile stelelor i)dividuale2 6au)as ascult. -i ()cuvii),. di) cap! apoi ve)i cu i)/orma,ii privi)d emisiu)ile radio ale petelor solare -i propria sa lucrare! a/lat. pe pu)ctul de a /i pu+licat.! despre asocierea di)tre /urtu)ile proto)ice -i 1i1a)ticele /lame de 9idro1e) de pe supra/a,a oarelui2 Tallia/erro i)terve)i prea pu,i)2 &ri) compara,ie cu ceilal,i doi! mu)ca pe Lu). era lipsit. de spectaculo7itate2 Dltimele i)/orma,ii despre prevederile meteo pe terme) lu)1 pri) o+serva,iile directe asupra atmos/erei terestre )u se comparau cu radiotelescoapele -i /urtu)ile proto)ice2 ) plus! 1*)durile sale )u se puteau ()dep.rta de Ailliers2 Ailliers era o capacitate2 To,i o -tiau2 &*). -i R51er! () ciuda m*)iei sale! tre+uia s. simt. c. dac. tra)s/erul masic ar /i /ost c*t de c*t posi+il! atu)ci Ailliers era descoperitorul lo1ic2 3iscu,ia despre activitatea lor deve)i () cele di) urm. admiterea st*)8e)it. a /aptului c. )ici u)ul )u /.cuse mare lucru2 Tallia/erro le urm.rise lucr.rile pu+licate -i o -tia prea +i)e2 &ropriile sale comu)ic.ri /useser. mi)ore2 ?eilal,i )u isc.liser. )imic prea importa)t2 Tre+uia s'o recu)oasc.: )ici u)ul )u 71uduise spa,iul2 Aisele m.re,e di) 7ilele /acult.,ii )u se (mpli)iser.B erau simpli lucr.tori compete),i! dar ruti)ieri2 At*t> 3i) )e/ericire! doar at*t2 O -tiau2 Ailliers ar /i a8u)s mai departe2 Ei -tiau -i asta2 Tocmai -tii),a aceea! al.turi de vi)ov.,ie! (i me),i)ea ()vr.8+i,i2 Tallia/erro se sim,ea tul+urat de /aptul c.! () ciuda celor petrecute! Ailliers avea s. a8u)1. mai mult dec*t era acum2 &ro+a+il c. -i ceilal,i 1*)deau la /el! iar mediocritatea putea deve)i repede i)suporta+il.2 ?omu)icarea privi)d tra)s/erul masic va revolu,io)a te9)olo1ia! iar Ailliers va a8u)1e () cele di) urm. sava)tul /aimos! a-a cum (i /usese 9.r.7it di)totdeau)a! () vreme ce /o-tii s.i cole1i! cu toate ava)ta8ele de care +e)e/iciaser.! vor /i da,i uit.rii2 Rolul lor se va limita la aplau7ele di) mi8locul mul,imii2 im,i)du'-i propria i)vidie -i umili),.! Tallia/erro se sim,i ru-i)at! totu-i )u putea ()dep.rta acele se)time)te2 ?o)versa,ia se sti)se treptat! iar 6au)as (-i drese 1lasul -i rosti! /eri)du'-i privirea: ; Au7i,i! ce'ar /i s. trecem pe la Ailliers< To)ul vocii sale era /als ; u) e/ort cu totul )eco)vi)1.tor de a p.rea i)di/ere)t2 ; N'are rost s. r.m*)em sup.ra,i! ad.u1. el! a-a222 de1ea+a222

JArea s. se asi1ure () privi),a tra)s/erului masicJ! 1*)di Tallia/erro2 J per. c.'i doar co-marul u)ui )e+u) -i c. ast/el va putea dormi li)i-tit la )oapte2J El ()su-i era curios! a-a c. )u o+iect.! +a c9iar -i R51er ridic. scurt di) umeri -i morm.i: ; ?9iar a-a! de ce s. )u trecem< Era cu pu,i) ()ai)te de ora dou.7eci -i trei2 III &e Tallia/erro (l de-tept. +*7*itul i)siste)t al so)eriei2 e ridic. ()tr'u) cot () +e7).! sim,i)du'se de'a dreptul iritat2 Lumi)i,a +l*)d. a pla/o)ierei ar.ta c. )u era )ici m.car ora patru dimi)ea,a2 ; ?i)e'i< stri1. el2 B*7*itul co)ti)u. () ra/ale scurte! i)siste)te2 M*r*i)d! Tallia/erro (-i puse 9alatul pe umeri2 3esc9ise u-a -i clipi ()ai)tea lumi)ii puter)ice de pe coridor2 l recu)oscu pe +.r+atul care st.tea () /a,a luiB (l v.7use de su/icie)te ori () tridime)sio)ale2 ?u toate acestea! +.r+atul vor+i imediat! pre7e)t*)du'se () -oapt.: ; M. )umesc =u+ert Ma)del2 ; 3a! dom)ule! ()cuvii),. Tallia/erro2 Ma)del era u)ul di)tre )umele proemi)e)te ale astro)omiei! iar cel care'l purta era su/icie)t de /aimos ca s. de,i). o importa)t. po7i,ie de co)ducere () Biroul Astro)omic Mo)dial -i ()dea8u)s de activ ca s. /ie pre-edi)tele sec,iu)ii Astro)autic. di) cadrul co)/eri),ei2 Brusc! Tallia/erro (-i ami)ti c. Ailliers a/irmase c.'i demo)strase tra)s/erul masic tocmai lui Ma)del2 ?umva! 1*)dul la Ailliers (i domoli iritarea2 ; 3um)eavoastr. su)te,i dr2 Ed4ard Tallia/erro< ()tre+. Ma)del2 ; 3a! dom)ule2 ; A'a- ru1a s. v. (m+r.ca,i -i s. ve)i,i cu mi)e2 Este vor+a despre ceva /oarte importa)t! re/eritor la o cu)o-ti),. comu).2 ; 3r2 Ailliers< Ma)del clipi di) oc9i! scurt2 Ee)ele -i spr*)ce)ele (i erau at*t de +lo)de ()c*t oc9ii p.reau cumva lipsi,i de ele2 Avea p.rul m.t.sos -i p.rea () 8ur de ci)ci7eci de a)i2 ; 3e ce v'a,i 1*)dit tocmai la Ailliers< ; Asear. a ami)tit despre dum)eavoastr.2 Nu -tiu s. avem alt. cu)o-ti),. comu).2 Ma)del ()cuvii),. di) cap! a-tept. ca Tallia/erro s. se (m+race -i s. se ()cal,e! apoi se ()toarse! co)duc*)du'l2 R51er -i 6au)as a-teptau ()tr'o camer. de la eta8ul de deasupra2 6au)as avea oc9ii i)8ecta,i -i o privire )eli)i-tit.2 R51er /uma )ervos2 ; u)tem cu to,ii aici! o+serv. Tallia/erro2 Alt. reu)iu)e2 Nime)i )u'i +.1. () seam. remarca2 e a-e7. -i cei trei sc9im+ar. priviri2 R51er ().l,. di) umeri2 Ma)del ()cepu s. se plim+e pri) camer.! cu m*i)ile a/u)date () +u7u)are2 ; A. cer scu7e pe)tru dera)8! dom)ilor! ()cepu el! -i v. mul,umesc pe)tru cooperare2 A- dori s. putem coopera -i () co)ti)uare2 &riete)ul )ostru comu)! Romero Ailliers! a murit2 Acum o or.! corpul i'a /ost scos di) 9otel2 Aerdictul medicului a /ost i)/arct2 O t.cere stupe/iat. se l.s. peste odaie2 Hi1ara lui R51er tremur. la 8um.tatea drumului spre +u7e! apoi co+or( le)t! /.r. s. /i a8u)s la desti)a,ie2 ; Am.r*tul! murmur. Tallia/erro2 ; Ori+il! -opti 6au)as r.1u-it2 Era222 Elasul (i ced.2 R51er (-i reve)i primul2 ; Ei +i)e! avea ()tr'adev.r pro+leme cardiace2 Nu se poate /ace )imic2 ; e mai poate /ace ceva! (l corect. Ma)del ()ceti-or2 Recuperarea2 ; ?e')seam). asta< ()tre+. R51er2 ; ?*)d l'a,i v.7ut dum)eavoastr. pe)tru ultima dat.< ; Asear.! r.spu)se Tallia/erro2 Tre+uia s. /ie prima )oastr. reu)iu)e dup. 7ece a)i2 3i) p.cate! tre+uie s. recu)osc c. )'a /ost o ()t*l)ire pl.cut.2 Ailliers a co)siderat c. avea motive s. /ie /urios pe )oi -i s'a ma)i/estat ca atare2 ; Asta pe la ce or. s'a ()t*mplat< ; &e la ora )ou. seara ; prima dat.2 ; J&rima dat.J< ; ?eva mai t*r7iu! )e'am rev.7ut2 6au)as p.rea tul+urat2 ; &lecase /urios2 Nu puteam l.sa lucrurile a-a2 Tre+uia s.')cerc.m222 ?*)dva! /useser.m cu to,ii amici2 3e aceea! )e'am dus la el -i222 ; A,i /ost to,i () camera lui< ; 3a! ()cuvii),. 6au)as surpri)s de ()tre+are2 ; &e la ce or.< ; ?red c. era () 8ur de u)spre7ece seara2 &rivi spre ceilal,i -i Tallia/erro apro+. di) cap2 ; ?*t timp a,i stat acolo< ; 3ou. mi)ute! r.spu)se R51er2 Ne'a dat a/ar.! de parc. ve)iser.m s.'i /ur.m comu)icarea2 e opri! parc. a-tept*)d ca Ma)del s.'l ()tre+e despre ce comu)icare era vor+a! dar cel.lalt )u spuse u) cuv*)t! a-a ()c*t urm.: ; ?red c'o ,i)ea su+ per).2 ?el pu,i)! el era ()ti)s pe per).! c*)d a 7+ierat la )oi s. plec.m2 ; &oate c. de8a se sim,ea r.u! -opti 6au)as vi)ovat2 ; Nu la ora aceea! rosti scurt Ma)del2 &ri) urmare! ampre)tele dum)eavoastr. e0ist. () camer.2 ; &ro+a+il! ()cuvii),. Tallia/erro2 ()cepuse s.'-i piard. di) respectul i)i,ial /a,. de Ma)del -i sim,ea c.'i revi)e iritarea2 Era totu-i ora patru dimi)ea,a>% 3e /apt! despre ce'i vor+a< ()tre+. el2

; Ei +i)e! dom)ilor! spuse Ma)del! decesul lui Ailliers )u este at*t de simplu2 Lucrarea lui! di) c*te -tiu u)icul e0emplar! a /ost i)trodus. () scrumiera electric. a camerei -i di) ea )'au mai r.mas dec*t c*teva +uc.,ele2 Eu )'am v.7ut' o -i )ici )'am citit'o! dar cu)osc destule date re/eritoare la su+iect ca s. /iu 1ata s. depu) m.rturie () /a,a oric.rui tri+u)al c. +uc.,elele acelea )earse /.ceau parte di) comu)icarea pe care i)te),io)a s'o sus,i). la co)/eri),.2 Ave,i ()doieli! dr2 R51er< R51er sur*se acru2 ; M. ()doiesc c. ar /i sus,i)ut'o cu adev.rat2 3ac. dori,i p.rerea mea! dom)ule! era )e+u)2 Areme de 7ece a)i! el a r.mas pri7o)ierul &.m*)tului -i a visat c. si)1ura lui cale de evadare de pe pla)et. ar /i tra)s/erul masic2 &ro+a+il c. doar visul acesta l'a ,i)ut () via,.2 A ara)8at p*). -i u) soi de demo)stra,ie! /.r. ()doial. /rauduloas.2 Nu a/irm c. ar /i /ost o /raud. deli+erat.2 &ro+a+il c.! () )e+u)ia lui! era si)cer2 )t*l)irea de asear. a co)stituit apo1eul2 A ve)it la )oi ; )e ura pe)tru c. am p.r.sit &.m*)tul ; -i )e'a umilit2 &e)tru asta tr.ise ultimii 7ece a)i2 &oate c. scepticismul )ostru a /ost -ocul care l'a readus la realitate2 @tia c.! de /apt! )u putea sus,i)e comu)icarea' )u avea ce s. comu)ice2 3e aceea! a ars'o -i i)ima i'a cedat2 &.cat222 Ma)del (l ascult. pe astro)omul de pe ?eres cu o e0presie de de7apro+are evide)t.2 ; Foarte i)1e)ios! dr2 R51er! come)t. el! dar cu totul ero)at2 3emo)stra,iile /rauduloase )u m. pot p.c.li cu at*ta u-uri),. pe c*t pute,i crede2 Acum ()s.! co)/orm datelor pe care am reu-it s. le e0ami)e7 destul de super/icial! dum)eavoastr. trei i'a,i /ost cole1i de /acultate2 ?orect< Ei ()cuvii),ar. di) capete2 ; La co)/eri),. mai particip. -i al,i cole1i de'ai dum)eavoastr. di) perioada respectiv.< ; Nu! r.spu)se 6au)as2 ) a)ul acela! doar )oi patru am /ost admi-i la doctorat2 ; Am (),eles2 ) ca7ul acesta! u)ul di)tre dum)eavoastr. l'a mai vi7itat o dat. pe Ailliers! () camera sa! la mie7ul )op,ii2 e l.sar. c*teva clipe de t.cere! dup. care R51er vor+i sec: ; ) )ici u) ca7! )'am /ost eu acela2 ?u oc9ii lar1 desc9i-i! 6au)as scutur. e)er1ic di) cap2 ; ?e i)si)ua,i< ()tre+. Tallia/erro2 ; D)ul di)tre dum)eavoastr. a ve)it () camera lui la mie7ul )op,ii -i a i)sistat s. vad. lucrarea2 Nu cu)osc motivul2 'ar p.rea c. a e0istat i)te),ia deli+erat. de a'i provoca u) i)/arct2 ?*)d Ailliers s'a pr.+u-it! crimi)alul ; dac.' l pot )umi a-a ; era pre1.tit2 A luat lucrarea! care pro+a+il se a/la ntr-adevr su+ per).! -i a sca)at'o2 3up. aceea! a i)trodus'o () scrumiera electric.! dar! /ii)d 1r.+it! )'a a-teptat s'o vad. complet distrus.2 ; 3e u)de -ti,i toate astea< i)terve)i R51er2 A,i /ost martor< ; Aproape2 Ailliers s'a pr.+u-it! ()s. )'a murit imediat2 3up. plecarea crimi)alului! a i7+utit s.'mi tele/o)e7e2 A +ol+orosit c*teva /ra7e ; su/icie)t ca s. descrie cele petrecute2 3i) )e/ericire! eu )u m. 1.seam () camer.! ci la co)/eri),.! a-a c. mesa8ul a /ost ()re1istrat de ro+otul tele/o)ic2 ?*)d m'am ()tors -i am ascultat caseta! l'am su)at imediat! dar murise2 ; &er/ect! co)ti)u. R51er! -i )'a spus ci)e a /.cut'o< ; Nu2 au dac. a spus! este )ei)teli1i+il2 D) si)1ur cuv*)t a /ost /oarte clar: Jcole1J2 Tallia/erro (-i scoase sca)erul di) +u7u)arul i)terior al 9ai)ei -i'l ()ti)se spre Ma)del2 ; 3ac. dori,i! rosti el ()cet! pute,i developa micro/ilmul di).u)tru2 Nu ve,i 1.si lucrarea lui Ailliers2 Imediat! 6au)as (l imit.! iar R51er! str*m+*)du'se! proced. la /el2 Ma)del lu. cele trei sca)ere -i come)t. sec: ; &ro+a+il c. asasi)ul a sc9im+at de8a micro/ilmul2 Totu-i222 Tallia/erro ().l,. spr*)ce)ele2 ; M. pute,i perc9e7i,io)a pe mi)e -i camera mea2 ; ta,i a-a! vor+i R51er cu acela-i rictus ()tip.rit pe c9ip! sta,i pu,i)> u)te,i cumva de la poli,ie< ; Dorii s c9em poli,ia< (l /i0. cu privirea Ma)del2 3ori,i u) sca)dal -i acu7a,ie de crim.< 3ori,i ca aceast. co)/eri),. s. /ie m*)8it. -i mass'media di) ()tre1ul sistem solar s.'-i +at. 8oc de astro)omie -i de astro)omi< Este /oarte posi+il ca decesul lui Ailliers s. /i /ost u) accide)t2 Este +i)e -tiut c. avea pro+leme cardiace2 &oate c. acela di)tre dum)eavoastr. care a /ost () camer. a ac,io)at di)tr'u) impuls de mome)t2 Nu este )ecesar s. /i /ost o crim. cu premeditare2 3ac. persoa)a respectiv. va ()apoia )e1ativul! putem evita o sumede)ie de )eca7uri2 ; ?9iar -i pe)tru222 crimi)al< ()tre+. Tallia/erro2 Ma)del ridic. di) umeri2 ; ) )ici u) ca7 )u'i pot promite imu)itate2 I)di/ere)t ()s. care vor /i )eca7urile! )u'l va a-tepta di71ra,ia pu+lic. -i ()c9isoarea! a-a cum este de a-teptat dac. se a)u),. poli,ia2 T.cere2 ; Este u)ul di)tre dum)eavoastr.! ad.u1. Ma)del2 T.cere2 ; ?red c. pot deduce ra,io)ame)tul vi)ovatului! co)ti)u. Ma)del2 Lucrarea va /i distrus.2 3oar )oi patru -tim despre tra)s/erul masic -i doar eu am asistat la demo)stra,ie2 ) plus! dum)eavoastr. -ti,i )umai di) cuvi)tele lui! poate a/irma,iile u)ui )e+u)! c. eu am asistat la ea2 ?u Ailliers decedat -i lucrarea disp.rut.! ar /i les)e de cre7ut teoria doctorului R51er potrivit c.reia tra)s/erul masic )'a e0istat )iciodat.2 &este u) a) sau doi! crimi)alul! care de,i)e datele tra)s/erului masic! le'ar putea de7v.lui treptat! ar putea i)i,ia e0perime)te! ar pu+lica articole ate)t /ormulate! s/*r-i)d () calitate de descoperitor al metodei! cu tot ceea ce implic. aceasta ca +a)i -i /aim.2 Nici c9iar propriii s.i /o-ti cole1i )'ar suspecta )imic2 ) cel mai r.u ca7! ei ar crede c. a/acerea Ailliers l'a i)spirat s. ()ceap. cercet.ri pe co)t propriu () dome)iul respectiv2 At*t -i )imic mai mult2 Ma)del (-i plim+. oc9ii de la u)ul la altul! /i0*)du'i cu ate),ie2 ; Acum! ()s.! ra,io)ame)tul cu prici)a a /ost i)validat2 ?el care va ap.rea cu u) tra)s/er masic se va autodemasca2 Eu am asistat la demo)stra,ie -i -tiu c. teoria se poate tra)spu)e () practic.2 Mai -tiu c. u)ul di)tre dum)eavoastr. de,i)e copia lucr.rii lui Ailliers2 ?a atare! i)/orma,iile cupri)se () ea v. su)t i)utile2 Re)u),a,i> T.cere2 Ma)del pomi spre u-.2 ) pra1! se opri -i se ()toarse: ; A'a- /i recu)osc.tor dac. a,i r.m*)e aici p*). voi reve)i2 Nu voi lipsi mult2 per c.! p*). atu)ci! crimi)alul (-i va a)ali7a situa,ia2 3ac. se teme c. m.rturisirea (l va costa slu8+a! s. )u uite c. a)c9eta poli,iei (l poate costa li+ertatea plus &ro+a &si9ic.2 ?*)t.ri () palm. cele trei sca)ere! p.r*)d a+.tut -i o+osit2

; M. duc s. develope7 micro/ilmele2 6au)as ()cerc. s. 7*m+easc.2 ; @i dac. () a+se),a dum)eavoastr. /u1im< ; Numai u)ul di)tre dum)eavoastr. are motive s'o /ac.! replic. Ma)del2 ?red c. m. pot +i7ui pe cei doi )evi)ova,i s.'l st.p*)easc. pe al treilea! /ie )umai -i pe)tru autoap.rare2 Ie-i di) ()c.pere2 III Era ora ci)ci dimi)ea,a2 R51er (-i co)sult. i)di1)at ceasul2 ; La )ai+a> Areau s. dorm2 ; Ne putem odi9)i aici! rosti Tallia/erro2 I)te),io)ea7. ci)eva s. /ac. o m.rturisire< 6au)as (-i /eri privirea! iar R51er ridic. +u7a superioar. ()tr'u) r*)8et2 ; Nici )u m. a-teptam2 ; Tallia/erro ()c9ise oc9ii! (-i l.s. cea/a masiv. pe sp.tarul scau)ului -i vor+i cu 1las o+osit: &e Lu).! este se7o) mort acum2 Noaptea durea7. dou. s.pt.m*)i! -i atu)ci avem trea+. p*). peste cap2 3up. aceea! urmea7. dou. s.pt.m*)i de oare -i )u /acem dec*t calcule! corel.ri -i -edi),e de a)ali7.2 Aia'i perioada 1rea! o detest2 3ac'ar /i mai multe /emei! dac'a- putea ara)8a ceva perma)e)t222 ) -oapt.! 6au)as le povesti c.! deocamdat.! era imposi+il s. pri)d. ()tre1ul oare deasupra ori7o)tului -i () ra7a vi7ual. a telescopului de pe Mercur2 3ac. s'ar /i i)stalat al,i trei Kilometri de -i)e pe)tru O+servator! ca s. /ie tractat ; este drept c. ar /i )ecesitat u) co)sum uria- de e)er1ie! dar +e)e/iciau de destul. di) partea oarelui ;! c9estiu)ea ar /i /ost re7olvat.2 ?u si1ura),.> &*). -i R51er accept. s. vor+easc. despre ?eres! dup. ce ascult. murmurele celorlal,i2 Acolo! pro+lema se datora perioadei de rota,ie de dou. ore! care /.cea ca vite7a u)19iular. a stelelor s. /ie de dou.spre7ece ori mai mare dec*t pe cerul &.m*)tului2 O re,ea alc.tuit. di) trei telescoape clasice! trei radiotelescoape -i c*te trei di) toate celelalte ec9ipame)te acoperea +olta cereasc.2 ; Nu pute,i /olosi u)ul di)tre poli< ()tre+. 6au)as2 ; Te 1*)de-ti tot la Mercur -i la oare! replic. R51er2 ?erul se deplasea7. c9iar -i la poli! iar acolo 8um.tate di) +olt. ar /i ve-)ic ascu)s.2 3ac. ?eres ar /i ()dreptat perma)e)t cu aceea-i /a,. spre oare! ca Mercur! am avea u) cer de )oapte perma)e)t.! cu stelele roti)du'se le)t la trei a)i o dat.2 A/ar. ()cepuse s. se crape de 7iu.2 Tallia/erro a,ipise pe 8um.tate! totu-i se str.duia s. /ie c*t de c*t vi1ile)t2 Nu i)te),io)a s. adoarm. +u-tea) -i s.'i lase pe ceilal,i tre8i2 Fiecare di)tre ei! se 1*)di! se ()tre+a J?i)e< ?i)e<J ; mai pu,i) vi)ovatul! desi1ur2 III Tallia/erro desc9ise +rusc oc9ii! c*)d Ma)del (-i /.cu apari,ia2 3i)colo de 1eam! cerul se 7.rea al+astru2 Tallia/erro era /ericit c. /ereastra r.m*)ea ()c9is.2 3esi1ur! 9otelul de,i)ea i)stala,ie de climati7are! totu-i /erestrele puteau /i desc9ise () a)otimpurile c.lduroase de c.tre p.m*)te)ii care se am.1eau cu ilu7ia aerului curat2 O+sedat de vidul sele)ar! Tallia/erro se ()/ior. la ideea respectiv.2 ; Areu)ul di)tre dum)eavoastr. are ceva de spus< ()tre+. Ma)del2 l privir. i)e0presiv2 R51er cl.ti). di) cap2 ; Am developat /ilmele di) sca)erele dum)eavoastr.! co)ti)u. Ma)del! aru)c*)d sca)erele -i micro/ilmele pe pat2 Nimic> M. tem c. ve,i avea )i-te pro+leme () cola,io)area ima1i)ilor -i'mi cer scu7e pe)tru asta2 ) /elul acesta! reve)im la pro+lema micro/ilmului lips.2 ; 3ac. se poate vor+i despre a-a ceva! c.sc. deli+erat R51er2 ; 3om)ilor! spuse Ma)del! v. propu) s. co+or*m () camera lui Ailliers2 6au)as p.ru surpri)s2 ; 3e ce< ; ?e'i .sta! /.cu Tallia/erro! u) truc psi9olo1ic< l aduce,i pe crimi)al la sce)a crimei! cre7*)d c. remu-c.rile (i vor smul1e m.rturisirea< ; Motivul mult mai pu,i) melodramatic! e0plic. Ma)del! este c. a- dori ca aceia doi di)tre dum)eavoastr. care su)t )evi)ova,i s. m. a8ute s. 1.sesc /ilmul cu sca)area lucr.rii lui Ailliers2 ; ?rede,i c. este acolo< se mir. R51er2 ; &osi+il2 Este u) ()ceput2 3up. aceea! putem perc9e7i,io)a camerele dum)eavoastr.2 ec,iu)ea Astro)autic. (-i ()cepe lucr.rile de a+ia m*i)e la ora 7ece2 Avem timp +erec9et2 ; @i dac. )u o+,i)e,i )ici u) re7ultat< ; 'ar putea s. apele7 la poli,ie2 I)trar. ()ceti-or () camera lui Ailliers2 R51er era ro-u la /a,.! iar 6au)as palid2 Tallia/erro c.uta s.'-i p.stre7e calmul2 ?u o sear. () urm.! v.7user. odaia () lumi)a arti/icial.! cu u) Ailliers iritat -i r.v.-it! str*)1*)du'-i per)a () +ra,e! /ul1er*)du'i di) priviri -i poru)ci)du'le s. plece2 Acum! ea p.rea p.tru)s. de i7ul i)odor al mor,ii2 Ma)del ac,io). polari7atorul /erestrei pe)tru a l.sa lumi)a s. p.tru)d.! dar (l desc9ise prea mult -i soarele dimi)e,ii ap.ru () toat. sple)doarea sa2 6au)as ridic. +ra,ele pe)tru a'-i prote8a oc9ii -i r.c)i: ; oarele> To,i ceilal,i ()creme)ir.2 ?9ipul lui 6au)as p.rea terori7at! ca -i cum ar /i /ost or+it de ra7ele astrului! a-a cum se vedea el pe Mercur2 Tallia/erro (-i ami)ti de propriile sale reac,ii ()ai)tea cerului li+er -i scr*-)i di) di),i2 To,i erau a/ecta,i psi9olo1ic de cei 7ece a)i petrecu,i departe de &.m*)t2 6au)as aler1. spre /ereastr.! +*8+*i)d () c.utarea polari7atorului! apoi ic)i so)or2 ; ?e s'a')t*mplat< ve)i Ma)del l*)1. el -i ceilal,i doi li se al.turar.2 Ora-ul se ()ti)dea dedesu+t -i spre ori7o)tB cl.dirile de piatr. -i c.r.mid. sc.ldate de lumi)a dimi)e,ii (-i proiectau um+rele spre ei2 Tallia/erro le aru)c. o c.ut.tur. /uri-. -i tul+urat.2

?u pieptul apare)t co)tractat di)colo de pu)ctul () care putea r.c)i! 6au)as privea ceva a/lat mult mai aproape2 &e perva7ul e0terior al /erestrei! cu u) col, /i0at ()tr'o )ea-teptat. /isur. a +eto)ului! se a/la o +uc.,ic. de pelicul. l.ptoas.! di) care se re/lectau ra7ele de soare2 ?u u) stri1.t /urios -i i)coere)t! Ma)del ridic. 1eamul -i smulse /ilmul de pe perva72 l str*)se () pum) -i privi () 8ur! cu oc9i i)8ecta,i de o+oseal. -i m*)ie2 ; R.m*)e,i aici> m*r*i el2 Nu era )imic de ad.u1at2 3up. plecarea lui! cei trei se a-e7ar. -i se uitar. proste-te u)ul la altul2 Ma)del reve)i dup. dou.7eci de mi)ute2 ?u 1las calm! pe u) to) ce tra)smitea cumva impresia c. era li)i-tit doar pe)tru c. dep.-ise cu mult /uria deme)t.! rosti: ; ?ol,ul care a r.mas () /isura +eto)ului )'a /ost suprae0pus2 Am putut desci/ra c*teva cuvi)te2 Este lucrarea lui Ailliers2 Restul a /ost distrus -i )u mai poate /i salvat )imic2 'a dus222 ; @i acum< ()tre+. Tallia/erro2 Ma)del ridic. o+osit di) umeri2 ; ) clipa de /a,.! )u'mi mai pas. de )imic2 Tra)s/erul masic a disp.rut p*). va /i redescoperit de ci)eva la /el de sclipitor ca Ailliers2 O s. ()cerc -i eu! dar )u'mi /ac ilu7ii () privi),a propriilor mele capacit.,i2 3ac. lucrarea )u mai e0ist.! +.)uiesc c. )u mai co)tea7. care di)tre dum)eavoastr. este vi)ovatul2 Oricum! e 7adar)ic2 )tre1ul lui corp p.rea s. se /i ()muiat -i pr.v.lit () disperare2 Elasul lui Tallia/erro c.p.t. ()s. acce)te dure2 ; ta,i pu,i)> ) oc9ii dum)eavoastr.! oricare di)tre )oi poate /i vi)ovatul2 Eu! de pild.2 u)te,i o persoa). importa)t. () dome)iu -i )u ve,i spu)e )iciodat. o vor+. +u). despre mi)e2 e va putea )a-te ideea c. su)t i)compete)t! sau c9iar mai r.u2 Nu i)te),io)e7 s.'mi distru1 cariera di) cau7a pre7um,iei de vi)ov.,ie2 ?9estiu)ea tre+uie re7olvat.2 ; Nu su)t detectiv! -opti Ma)del epui7at2 ; Atu)ci! c9ema,i poli,ia! /ir'ar s. /ie> ; tai a-a! Tal! i)terve)i R51er2 Arei s. 7ici c. eu a- /i vi)ovatul< ; Am spus doar c. eu su)t )evi)ovat2 6au)as rosti cu 1las pi,i1.iat de team.: ; Asta ()seam). &ro+a &si9ic. pe)tru to,i> Ne putem ale1e cu le7iu)i222 Ma)del ridic. am+ele +ra,e! cer*)d li)i-te2 ; 3om)ilor> 3om)ilor! v. ro1> )ai)te de a c9ema poli,ia! mai putem /ace ceva2 Ave,i dreptate! dr2 Tallia/erro! )'ar /i corect pe)tru )evi)ova,i s. clas.m ca7ul () pu)ctul acesta2 ?ei trei se r.sucir. spre el cu diverse e0presii de ostilitate ()tip.rite pe c9ipuri2 ; ?e su1era,i< se i)teres. R51er2 ; Am u) amic pe )ume We)dell Drt92 &oate c. a,i au7it de el ; sau poate c. )u2 A- putea ara)8a s. )e ()t*l)im desear.2 ; @i ce dac.< pu/)i Tallia/erro2 ?u ce )e poate /i de /olos< ; Este u) i)divid +i7ar! r.spu)se Ma)del -ov.i)d! /oarte +i7ar2 @i! () /elul lui! sclipitor2 A mai a8utat poli,ia () c*teva ca7uri -i poate c. )e d. o m*). de a8utor -i acum2

&artea a II'a Lui Tallia/erro (i era imposi+il s. )u priveasc. uluit odaia -i pe ocupa)tul ei2 &.reau s. e0iste () a/ara lumii -i s. )u /ac. parte di) vreu) u)ivers reco1)osci+il2 L1omotele &.m*)tului lipseau () acest cui+ +i)e i7olat /o)ic -i /.r. /erestre2 Lumi)a -i aerul &.m*)tului /useser. ()locuite de lumi)a arti/icial. -i de aerul co)di,io)at2 Era o ()c.pere mare -i ticsit.2 -i croiser. drum peste podeaua acoperit. de /elurite o+iecte! p*). la ca)apeaua de pe care videoc.r,ile /useser. str*)se /.r. me)a8ame)te -i ()1r.m.dite ()tr'u) tea)c! pe 8os2 &roprietarul camerei avea c9ip rotu)d -i masiv -i u) corp +o)doc -i rotu)d2 e deplasa rapid pe picioru-ele scurte! 7v*c)i)d di) cap () timp ce vor+ea! ast/el ()c*t oc9elarii cu le)tile 1roase tres.reau! ame)i),*)d perma)e)t s. cad. de pe proemi)e),a mi)uscul. care'i slu8ea drept )as2 Oc9ii +ul+uca,i -i cu pleoape c.r)oase sclipeau cu o voio-ie mioap. spre cei patru vi7itatori! c*)d se a-e7. pe scau)ul di)apoia +iroului lumi)at direct de si)1urul +ec puter)ic di) odaie2 ; M. +ucur c. a,i ve)it! dom)ilor2 A. ro1 s. scu7a,i aspectul apartame)tului meu2 ; -i /lutur. de1etele 1r.su,e ()tr'u) 1est lar1! cupri)7.tor2 ; Am ()ceput catalo1area )umeroaselor arte/acte e0traterestre pe care le'am acumulat2 Este o mu)c. impresio)a)t.2 3e pild.222 .ri de la locul s.u -i se ()1rop. pe 8um.tate ()tr'u) mald.r de l*)1. +irou! di) care reap.ru cu u) o+iect /umuriu! semitra)spare)t -i apro0imativ cili)dric2 ; Acesta! spuse el! provi)e de pe ?allista) -i poate /i relicva u)ei civili7a,ii de e)tit.,i i)teli1e)te )o)uma)e2 3eocamdat.! )u'i clar2 'au descoperit doar o du7i). -i acesta este cel mai per/ect pe care'l cu)osc2 l a7v*rli () lateral -i Tallia/erro tres.ri2 B.r+atul 1r.su, privi () direc,ia lui -i spuse: ; E i)casa+il2 ; e a-e7. di) )ou! (-i ()cruci-. de1etele dolo/a)e peste a+dome)! l.s*)du'le s. se ridice -i s. co+oare ()ceti-or! o dat. cu respira,ia sa2 ; ?u ce v. pot a8uta< ()tre+. el2 Ma)del /.cu pre7e)t.rile -i Tallia/erro c.7u pe 1*)duri2 Au7ise de u) a)ume We)dell Drt9! care rece)t pu+licase o lucrare i)titulat. Procese evoluioniste comparate pe planetele tip ap-oxigen, dar () )ici u) ca7 )u putea /i vor+a despre i)dividul di) /a,a lor2 ; 3r2 Drt9! ()tre+. el! su)te,i cumva autorul Proceselor evoluioniste comparate? D) sur*s /ericit se l.,i pe c9ipul lui Drt92 ; A,i citit'o< ; Nu! dar222 E0presia lui Drt9 deve)i +rusc sever.2 ; Atu)ci! ar tre+ui s'o citi,i2 Imediat2 &o/ti,i! am u) e0emplar222 .ri di) )ou de pe scau) -i Ma)del stri1.: ; A-teapt.! Drt9! avem alte pro+leme mai ()t*i> Este vor+a despre ceva cu adev.rat serios2

&ractic! (l (mpi)se pe cel.lalt () scau) -i ()cepu s. vor+easc. iute! parc. pe)tru a (mpiedica alte diva1a,ii2 Relat. ()trea1a poveste cu u) mi)im remarca+il de cuvi)te2 &e m.sur. ce asculta! Drt9 se (m+u8ora la /a,.2 -i (mpi)se oc9elarii mai sus pe )as2 ; Tra)s/er masic> e0clam. el2 ; Am v.7ut cu oc9ii mei! ()cuvii),. Ma)del2 ; @i )u mi'ai su/lat o vor+.> ; Am 8urat s. p.stre7 secretul2 I)dividul era222 ciudat2 Am e0plicat asta2 Drt9 lovi cu pum)ul () mas.2 ; ?um ai putut ()1.dui ca o aseme)ea descoperire s. r.m*). proprietatea u)ui e0ce)tric< 3ac. era )evoie! cu)o-ti),ele tre+uiau e0trase di) el cu &ro+a &si9ic.> ; L'ar /i ucis> protest. Ma)del2 )s. Drt9 )u'l asculta! ci se le1.)a ()ai)te -i ()apoi! cu palmele ap.sate puter)ic peste o+ra8i2 ; Tra)s/er masic> i)1ura modalitate pri) care ar tre+ui s. c.l.toreasc. o persoa). dece)t.! civili7at.2 i)1ura> i)1ura modalitate accepta+il.2 3ac. a- /i -tiut> 3ac. a- /i putut s. /iu acolo> 3ar 9otelul este la aproape ci)ci7eci de Kilometri222 R51er! care p*). atu)ci ascultase cu o e0presie de )emul,umire pe c9ip! i)terve)i: ; @tiu c. e0ist. u) traseu de metrou direct2 N'a,i /i /.cut mai mult de 7ece mi)ute2 Drt9 se ()cord. -i'l privi stra)iu pe +.r+at2 O+ra8ii i se um/lar.2 .ri () picioare -i p.r.si 1r.+it odaia2 ; ?e dracuM a /ost asta< /.cu R51er2 ; La )ai+a! morm.i Ma)del2 Am uitat s. v. averti7e72 ; 3espre ce a)ume< ; 3r2 Drt9 )u c.l.tore-te cu a+solut )ici u) mi8loc de tra)sport2 Este o /o+ie2 e deplasea7. )umai pedestru2 6au)as clipi de c*teva ori! )edumerit2 ; Totu-i! este u) 0e)olo1! )u< D) e0pert () /ormele de via,. de pe alte pla)ete222 Tallia/erro se ridicase de la locul s.u -i se apropiase de mac9eta 1ala0iei i)stalat. pe u) piedestal2 &rivea sc*)teierile sistemelor stelare2 &*). atu)ci! )u mai v.7use o mac9et. 1alactic. at*t de mare! sau de detaliat.2 ; 3a! ()cuvii),. Ma)del! este 0e)olo1! dar )'a pus )iciodat. piciorul pe pla)etele () privi),a c.rora este e0pert! -i )ici )'o va /ace vreodat.2 ) trei7eci de a)i! m. ()doiesc c. s'a ()dep.rtat cu mai mult de u) Kilometru de camera asta2 R51er i7+uc)i () r*s2 ; &oate c. vi se pare amu7a)t! se ()ro-i Ma)del! dar v'a- /i recu)osc.tor dac. a,i avea 1ri8. cum v. e0prima,i /a,. de el2 &este c*teva clipe! su+iectul discu,iei reap.ru () odaie2 ; M. scu7a,i! dom)ilor! -opti el2 Iar acum s. a+ord.m pro+lema )oastr.2 &oate c. u)ul di)tre dum)eavoastr. dore-te s. /ac. o m.rturisire2 Bu7ele lui Tallia/erro se str*m+ar. acru2 Ne)olo1ul cel 1r.su, -i a1ora/o+ )u era deloc at*t de impresio)a)t pe)tru a sili pe ci)eva s. /ac. vreo m.rturisire2 3i) /ericire! )u va /i )evoie de tale)tele lui de detectiv! dac. acestea e0istau cu adev.rat2 ; 3r2 Drt9! ()tre+. el! ave,i le1.turi cu poli,ia< O a)umit. ()1*m/are p.ru s. acopere /a,a ro-cova). a 0e)olo1ului2 ; Nu am le1.turi o/iciale! dr2 Tallia/erro! ()s. le1.turile mele )eo/iciale su)t e0cele)te2 ; ) ca7ul acesta! v. voi o/eri u)ele i)/orma,ii pe care le pute,i tra)smite poli,iei2 Drt9 (-i supse a+dome)ul -i trase de poala c.m.-ii2 Aceasta ie-i de su+ curea -i +.r+atul (-i lustrui ate)t oc9elarii cu ea2 3up. ce termi). -i repuse oc9elarii () po7i,ia i)sta+il. de pe )as! ()tre+.: ; ?are a)ume< ; A. voi spu)e ci)e a /ost pre7e)t al.turi de Ailliers () clipa mor,ii sale -i ci)e i'a sca)at lucrarea2 ; A,i solu,io)at misterul< ; M'am 1*)dit la el toat. 7iua -i! da! cred c. l'am re7olvat2 Tallia/erro se sim,ea ()c*)tat de se)7a,ia pe care o crea2 ; Ei +i)e< Tallia/erro i)spir. ad*)c2 N'avea s. /ie deloc u-or! de-i repetase totul vreme de c*teva ore2 ; ) mod evide)t! spuse el! vi)ovatul este dr2 =u+ert Ma)del2 III Ma)del se 9ol+. la Tallia/erro cu o i)di1)are su/ocat.2 ; 3octore! ()cepu el cu 1las r.su).tor! dac. ave,i vreu) temei pe)tru aseme)ea a/irma,ii ridico222 Aocea de te)or a lui Drt9 se ().l,.! ()trerup*)du'l2 ; Las.'l s. vor+easc.! =u+ert! s.'l au7im> Tu l'ai suspectat -i )imic )u'l opre-te s. te poat. suspecta la r*)dul s.u2 Ma)del amu,i /urios2 F.r. a ()1.dui cel mai mic tremur al vocii! Tallia/erro relu.: ; Este mai mult dec*t o suspiciu)e! dr2 Drt92 3ove7ile su)t evide)te2 E0istau patru i)divi7i care -tiau de tra)s/erul masic! dar )umai u)ul di)tre )oi! dr2 Ma)del! asistase la o demo)stra,ie2 El tia c. era o realitate2 El tia c. e0ista o lucrare teoretic. asupra su+iectului2 Noi trei -tiam doar c. Ailliers era mai mult sau mai pu,i) )e+u)2 i1ur c. da! )e'am /i putut 1*)di c. () vor+ele lui e0ista -i u) dram de adev.r2 ?red c. motivul pe)tru care l'am vi7itat la ora u)spre7ece )oaptea a /ost tocmai de a veri/ica acest aspect! de-i )ici u)ul di)tre )oi )'a spus'o ca atare222 )s. el s'a comportat mai )e+u)e-te ca oric*)d2 Tallia/erro (-i drese 1lasul -i urm.: ; A-adar! cu)o-ti),ele temei)ice -i motiva,ia trec de partea doctorului Ma)del2 E*)di,i'v. acum la altceva2 Necu)oscutul (pe)tru mome)t! s.'i p.str.m a)o)imatul% care a /ost () camera lui Ailliers la mie7ul )op,ii! care l'a v.7ut pr.+u-i)du'se -i i'a sca)at lucrarea! tre+uie s. /i /ost e0trem de surpri)s s.'l vad. pe Ailliers apare)t re()vii)d -i s.'l aud. vor+i)d la tele/o)2 ) pa)ica de mome)t! crimi)alul a (),eles u) lucru: tre+uia s. scape de dovada acu7atoare! de micro/ilm2 ) plus! tre+uia s'o /ac. ()tr'u) aseme)ea mod ()c*t micro/ilmul s. )u poat. /i descoperit de altci)eva! pe)tru ca el s.'l poat. recupera! dac. r.m*)ea )esuspectat2 &erva7ul e0terior al /erestrei co)stituia locul ideal2 A ridicat rapid /ereastra! a pus micro/ilmul a/ar. -i a plecat2 Acum! c9iar dac. Ailliers ar /i supravie,uit! sau dac. apelul s.u tele/o)ic ar /i avut vreu)

re7ultat! pro+lema s'ar /i redus la o co)/ru)tare ()tre ei doi! -i )u i'ar /i /ost deloc 1reu s. demo)stre7e c. Ailliers era de7ec9ili+rat2 Tallia/erro t.cu trium/.tor2 3emo)stra,ia /usese impeca+il.2 Drt9 clipi spre el -i'-i roti de1etele mari ale m*i)ilor sale ()cruci-ate! p*). c*)d a8u)ser. s. ati)1. plastro)ul c.m.-ii2 ; @i care ar /i /ost sem)i/ica,ia acestei ac,iu)i< ()tre+. el2 ; Foarte simplu: /ereastra a /ost desc9is. -i /ilmul a /ost plasat a/ar.! su+ cerul li+er2 . )u uit.m u) detaliu ; R51er tr.ie-te de 7ece a)i pe ?eres! eu pe Lu). -i 6au)as pe Mercur! cu e0cep,ia u)or scurte -i rare vi7ite pe &.m*)t2 ?9iar ieri am come)tat de mai multe ori despre di/icultatea reaclimati7arii cu &.m*)tul2 ?orpurile cere-ti pe care tr.im )oi su)t lipsite de atmos/er.2 Nu ie-im )iciodat. di) cl.diri /.r. a purta costume spa,iale2 Nici pri) cap )u )e trece s. )e e0pu)em u)or spa,ii care s. )u /ie eta)-e2 Nici u)ul di)tre )oi )'ar /i ac,io)at () mod re/le0! desc9i7*)d /ereastra2 &e de alt. parte! dr2 Ma)del a tr.it )umai pe &.m*)t2 &e)tru el! desc9iderea u)ei /erestre )u implic. do+or*rea u)ui o+stacol psi9olo1ic! ci doar u) mic e/ort muscular2 El o putea /ace! pe c*)d )oi )u2 &ri) urmare ; el a /.cut'o2 Tallia/erro se l.s. pe spate! 7*m+i)d2 ; &e pa,iu! asta'i> stri1. R51er e)tu7iast2 ; Nu'i deloc adev.rat> tu). Ma)del! ridic*)du'se pe 8um.tate de la locul s.u! parc. ispitit s. sar. asupra lui Tallia/erro2 Ne1 r.spicat toat. aceast. demo)stra,ie mi7era+il.2 ?um se e0plic. atu)ci apelul tele/o)ic al lui Ailliers! pe care l'am ()re1istrat pe +a)d.< A /olosit cuv*)tul Jcole1J2 Este clar222 ; Era pe moarte! spuse Tallia/erro2 i)1ur a,i recu)oscut c. ma8oritatea spuselor lui erau )ei)teli1i+ile2 3r2 Ma)del! eu )'am au7it +a)da aceea! dar v. ()tre+: )u'i a-a c. 1lasul lui Ailliers este distorsio)at -i practic de )erecu)oscut< ; Ei +i)e222! ()cepu Ma)del derutat2 ; u)t si1ur c. a-a'i2 &ri) urmare! )u avem )ici u) motiv s. )u presupu)em c. dum)eavoastr. a,i pre1.tit +a)da di) vreme! i)clu7*)d cu 1ri8. -i cuv*)tul acela acu7ator: Jcole1J2 ; 3um)e7eule! /.cu Ma)del! de u)de s. /i -tiut c. la co)/eri),. aveau s. participe cole1ii lui< 3e u)de s. /i -tiut c. ei aveau 9a+ar despre tra)s/erul masic< ; Este posi+il s. v. /i spus Ailliers2 ?red c. a /.cut'o2 ; Dita,i ce este! la ora u)spre7ece seara! dum)eavoastr. trei l'a,i v.7ut pe Ailliers () via,.2 Medicul care i'a e0ami)at corpul la ora trei dimi)ea,a a declarat c. murise de cel pu,i) dou. ore2 Acesta este u) /apt i)du+ita+il2 ?a atare! mome)tul mor,ii a /ost ()tre orele dou.7eci -i trei -i u)u2 Asear.! eu am participat la o -edi),. de comu)ic.ri ce s'a prelu)1it p*). t*r7iu2 O du7i). de martori cu totul dem)i de cre7are pot depu)e m.rturie c. ()tre orele dou.7eci -i dou. -i dou. )oaptea m'am a/lat la Kilometri +u)i de 9otel2 A. mul,ume-te< Tallia/erro t.cu pre, de c*teva clipe! dup. care urm. ()c.p.,*)at: ; Nu2 . presupu)em c. a,i reve)it la 9otel la ora dou. -i 8um.tate2 A'a,i dus la Ailliers ca s. discuta,i despre comu)icarea lui2 A,i 1.sit u-a desc9is.! sau poate c. avea,i o c9eie2 Oricum! l'a,i 1.sit mort2 A,i pro/itat de oca7ie ca s. sca)a,i lucrarea222 ; 3ar dac. el ar /i /ost de8a mort -i )'ar /i putut tele/o)a! de ce a- /i ascu)s micro/ilmul< ; ?a s. ()l.tura,i orice suspiciu)i2 &oate c. de,i)e,i o a doua copie! despre care )u -tim )imic2 La urma urmelor! )e +i7uim doar pe cuv*)tul dum)eavoastr. c. lucrarea ar /i /ost distrus.2 ; A8u)1e> stri1. Drt92 A8u)1e> Este o ipote7. i)teresa)t.! dr2 Tallia/erro! dar se scu/u)d. su+ propria'i 1reutate2 ; Asta'i poate opi)ia dum)eavoastr.! se ()cru)t. Tallia/erro2 ; Ar /i opi)ia oricui ar au7i'o2 Mai e0act! a oric.rei persoa)e ()7estrate cu darul 1*)dirii2 Nu vede,i c. =u+ert Ma)del a /.cut prea multe ca s. /ie crimi)alul< ; Nu2 Drt9 sur*se +i)evoitor2 ; ) calitate de sava)t! dr2 Tallia/erro! cu)oa-te,i /.r. ()doial. riscul de a te ()dr.1osti de propriile ipote7e () aseme)ea m.sur. ()c*t s. e0clude,i u)ele /apte sau ra,io)ame)te2 A- /i ()c*)tat dac.! () calitate de detectiv! a,i ,i)e seama de acest risc2 E*)di,i'v. c*t de pu,i)e ar /i avut de /.cut dr2 Ma)del dac. l'ar /i 1.sit pe Ailliers mort -i ar /i pro/itat de acest lucru> 3e ce s. sca)e7e lucrarea! sau m.car s. preti)d. c. altci)eva ar /i /.cut'o< Ar /i putut pur -i simplu s'o ia2 ?i)e mai -tia de e0iste),a ei< 3e /apt! )ime)i2 Nu e0ist. )ici u) motiv pe)tru a crede c. Ailliers mai povestise altcuiva despre ea2 Ailliers era patolo1ic de secretos2 ?el mai pro+a+il este c. )'a spus )im.)ui2 Nime)i )u -tia c. Ailliers urma s. sus,i). o comu)icare! cu e0cep,ia doctorului Ma)del2 ?omu)icarea )u /usese a)u),at. -i )ici re7umatul ei )'a /ost i)clus () +ro-ura co)/eri),ei2 3r2 Ma)del putea pleca li)i-tit cu lucrarea2 Ne)olo1ul privi () 8ur -i co)ti)u.: ; ?9iar dac. ar /i a/lat c. Ailliers le povestise /o-tilor cole1i despre descoperirea sa! ce importa),. ar /i avut< ?e dove7i ar /i avut ace-ti cole1i! cu e0cep,ia declara,iei u)ui i)divid pe care ei ()-i-i (l co)siderau pe 8um.tate )e+u)< &e de alt. parte! a)u),*)d c. lucrarea lui Ailliers /usese distrus.! declar*)d c. moartea lui )u avusese cau7e )aturale! c.ut*)d o copie sca)at. ; pe scurt! pri) tot ceea ce a /.cut dr2 Ma)del ;! el a tre7it suspiciu)i! de-i ar /i /ost su/icie)t s. r.m*). t.cut ca s. /i /ost o crim. per/ect.2 3ac. el ar /i /ost crimi)alul! ar /i /ost mai im+ecil dec*t orice alt. persoa). pe care am cu)oscut'o vreodat.2 Iar dr2 Ma)del )u'i deloc a-a2 Tallia/erro c.7u pe 1*)duri! ()s. )u 1.si )imic de spus2 ; Atu)ci! ci)e a /.cut'o< ()tre+. R51er2 ; D)ul di)tre dum)eavoastr. trei2 Este evide)t2 ; 3ar care a)ume< ; A9! -i asta'i evide)t2 Am -tiut vi)ovatul di) clipa () care dr2 Ma)del a termi)at de relatat eve)ime)tele2 III Tallia/erro (l privi )emul,umit pe 0e)olo1ul 1r.su,2 ?acealmaua acestuia )u'l speria! dar (i a/ectase pe ceilal,i doi2 R51er ,u1uiase +u7ele! iar ma0ilarul i)/erior al lui 6au)as r.m.sese co+or*t2 Am*)doi sem.)au cu )i-te pe-ti sco-i pe uscat2 ; Atu)ci! ci)e'i /.pta-ul< ()tre+. el2 pu)e,i')e2 ; Mai ()t*i! clipi Drt9! a- dori s. /ie limpede c. lucrul cel mai importa)t este tra)s/erul masic2 )c. poate /i recuperat2 ; 3espre ce )ai+a vor+e-ti acolo< se str*m+. Ma)del2

; I)dividul care a sca)at lucrarea s'a uitat pro+a+il la ceea ce sca)a2 M. ()doiesc c. a avut timpul )ecesar sau pre7e),a de spirit ca s. citeasc.! -i c9iar dac. a /.cut'o! m. ()doiesc c. -i'ar putea reami)ti mare lucru222 co)-tie)t2 E0ist. ()s. &ro+a &si9ic.2 3ac. m.car a privit lucrarea! ceea ce i'a ati)s reti)a poate /i recuperat2 To,i se /oir. tul+ura,i2 ; Nu tre+uie s. v. /ie team. de &ro+.! co)ti)u. Drt92 Dtili7area corect. )u implic. riscuri! mai ales dac. su+iectul se o/er. volu)tar2 Eve)tualele v.t.m.ri su)t cau7ate! dup. cum +i)e -ti,i! de re7iste),a i)util.! care produce! ca s. spu) a-a! o s/*-iere me)tal.2 3e aceea! dac. vi)ovatul m.rturise-te de +u).voie -i se las. pe m*i)ile mele222 Tallia/erro i7+uc)i () r*s2 =o9otul )ea-teptat r.su). ascu,it () t.cerea ()c.perii2 &si9olo1ia era at*t de tra)spare)t.! at*t de rudime)tar.> Drt9 p.ru aproape surpri)s de reac,ia lui -i'l e0ami). pe deasupra oc9elarilor2 ; Am destul. i)/lue),. () poli,ie! preci7. el! ca s. p.str.m totul strict co)/ide),ial2 ; N'am /.cut'o eu> i7+uc)i R51er2 6au)as cl.ti). di) cap2 Tallia/erro re/u7. s. o/ere vreu) r.spu)s2 ; Atu)ci! suspi). Drt9! va tre+ui s.'l i)dic eu pe vi)ovat2 Aa /i traumati7a)t -i va ()1reu)a situa,ia2 ; -i str*)se m*i)ile pe a+dome) -i de1etele (i tres.rir.2 ; 3r2 Tallia/erro a ar.tat c. micro/ilmul a /ost ascu)s pe perva7ul e0terior al /erestrei pe)tru a )u /i descoperit -i deteriorat2 u)t pe depli) de acord cu el2 ; Mul,umesc! replic. Tallia/erro sec2 ; ?u toate acestea! de ce ar crede ci)eva c. perva7ul e0terior al u)ei /erestre este o ascu)7.toare at*t de si1ur.< ) mod clar! poli,ia ar c.uta imediat acolo2 3e /apt! a /ost descoperit c9iar -i /.r. poli,ie2 ?i)e ar 1*)di c. e0teriorul u)ei cl.diri este u) loc c*t se poate de si1ur< Evide)t! o persoa). care a tr.it mult timp pe u) corp ceresc lipsit de atmos/er. -i c.reia i s'a i)culcat re1ula c. )ime)i )u iese di)tr'o i)ci)t. eta)-. /.r. respectarea a)umitor precau,ii2 3e e0emplu! pe)tru ci)eva care locuie-te pe Lu).! orice o+iect ascu)s () a/ara u)ui dom sele)ar s'ar 1.si ()tr'o relativ. si1ura),.2 Oame)ii ies rareori! -i )umai cu misiu)i speci/ice2 ?a atare! el -i'ar /i ()vi)s +ariera psi9olo1ic. a desc9iderii /erestrei -i a e0pu)erii la ceea ce su+co)-tie)tul s.u ar /i co)siderat ca /ii)d viciul cosmic! pe)tru o ascu)7.toare si1ur.2 L'ar /i p.c.lit 1*)dul re/le0: JE0teriorul u)ei cl.diri locuite este o ascu)7.toare si1ur.2J ; 3e ce a,i ami)tit Lu)a! dr2 Drt9< -uier. Tallia/erro pri)tre di),i2 ; 3oar ca e0emplu2 Tot ceea ce am spus p*). acum se aplic. la to,i trei2 Acum! i)tervi)e ()s. pu)ctul crucial: s/*r-itul )op,ii2 ?9iar dac. am accepta c. perva7ul e0terior al /erestrei ar /i co)stituit o ascu)7.toare! care di)tre dum)eavoastr. ar /i /ost at*t de )e+u) s'o co)sidere si1ur. pe)tru u) microfilm nedevelopat? 3esi1ur! micro/ilmele sca)erului )u su)t /oarte se)si+ile -i pot /i developate () tot soiul de co)di,ii di/icile2 Lumi)a di/u7. di) timpul )op,ii )u le a/ectea7. serios! dar lumi)a di/u7. a 7ilei le'ar distru1e () c*teva mi)ute! iar ra7ele directe ale soarelui () c*teva clipe2 To,i -tiu asta2 ; ?o)ti)u.! Drt9! (l ()dem). Ma)del2 D)de vrei s'a8u)1i< ; Arei s. m. 1r.+e-ti! se +osum/l. Drt9! dar eu i)te),io)e7 s. (),ele1e,i /oarte limpede2 ?rimi)alul dorea! mai presus de orice! s. salve7e micro/ilmul2 Era si)1ura ()re1istrare a u)ui lucru e0trem de valoros! pe)tru el -i pe)tru lume2 3e ce l'a pus acolo u)de! i)evita+il! avea s. /ie distrus de r.s.ritul soarelui< 222&e)tru c. )u se a-tepta ca soarele s. r.sar. dimi)ea,a2 ?a s. 7ic a-a! el credea c. )oaptea era eter).2 )s. )op,ile nu sunt eter)e2 &e &.m*)t! ele las. loc 7ilei2 &*). -i )op,ile polare de -ase lu)i las. loc! () cele di) urm.! 7ilei2 &e ?eres! )oaptea durea7. )umai dou. ore! iar pe Lu). durea7. dou. s.pt.m*)i2 Ea las. de aseme)ea loc 7ilei! iar dr2 Tallia/erro -i R51er -tiu c. 7iua urmea7. () mod i)evita+il )op,ii2 ; ta,i pu,i)222! se scul. 6au)as2 Drt9 se r.suci spre el2 ; . d.m c.r,ile pe /a,.! dr2 6au)as2 Mercur este si)1urul corp di) istemul olar care arat. mereu oarelui aceea-i /a,.2 ?9iar ,i)*)d seama de li+ra,ie! trei optimi di) supra/a,a sa este perma)e)t ()tu)ecat. -i )u are parte )iciodat. de lumi)a soarelui2 O+servatorul &olar se 1.se-te la limita acelei por,iu)i ()tu)ecate2 Timp de 7ece a)i! v'a,i o+i-)uit cu /aptul c. )op,ile su)t eter)e! c. o re1iu)e ()tu)ecat. r.m*)e ve-)ic () +e7).! -i de aceea a,i scos micro/ilmul )edevelopat a/ar.! uit*)d () surescitarea dum)eavoastr. c. )op,ile se s/*r-esc222 ; ta,i pu,i)222! +ol+orosi 6au)as2 Drt9 co)ti)u. i)e0ora+il: ; Mi s'a spus c. atu)ci c*)d Ma)del a re1lat polari7atorul di) camera lui Ailliers! a,i r.c)it v.7*)d lumi)a soarelui2 A /ost oare teama dum)eavoastr. ()r.d.ci)at. de oarele v.7ut de pe Mercur sau +rusca (),ele1ere a ceea ce ()sem)a lumi)a pe)tru pla)urile dum)eavoastr.< A'a,i repe7it ()ai)te2 A,i /.cut'o pe)tru a re1la polari7atorul sau pe)tru a privi micro/ilmul distrus< 6au)as c.7u () 1e)u)c9i2 ; N'am vrut> Aoisem doar s. discut cu el222 s. discut! dar el ,ipat -i s'a pr.+u-it2 Am cre7ut c. murise! iar lucrarea era su+ per). -i222 totul a decurs de la si)e2 )ai)te de a reali7a ce se ()t*mpl.! )'am mai putut da ()apoi2 3ar )'am avut )ici o i)te),ie crimi)al.> A'o 8ur> Alc.tuiser. u) semicerc () 8urul s.u -i Drt9 (l privea cu oc9i comp.timitori2 III O am+ula),. ve)ise -i plecase2 ) cele di) urm.! Tallia/erro se apropiase de Ma)del -i rostise sec: ; per! dom)ule! c. )u vor e0ista motive de ra)c9iu). pe)tru cele rostite aici2 Ma)del (i replicase la /el de sec: ; ?red c. ar /i pre/era+il ca to,i s. uit.m cele petrecute () ultimele dou.7eci -i patru de ore2 t.teau acum () pra1! 1ata de plecare! c*)d Drt9 (-i aplec. privirea 7*m+itoare -i rosti: ; @ti,i222 mai este o pro+lem.: o)orariul meu2 Ma)del p.ru surpri)s2 ; Nu'i vor+a de +a)i! urm. imediat 0e)olo1ul2 A- dori ()s. ca atu)ci c*)d se va pu)e la pu)ct tra)s/erul masic pe)tru oame)i! s.'mi /ie acordat. o c.l.torie2 ; tai pu,i)! replic. Ma)del ()cru)tat! mai e destul p*). la c.l.toriile pri) spa,iul cosmic> ; Nu m. re/eream la spa,iul cosmic! scutur. di) cap Drt92 Areau s. a8u)1 () localitatea Lo4er Falls di) statul Ne4 =amps9ire2 ; 3a222 si1ur! )u cred c. va /i )ici o pro+lem.2 3ar () ce scop<

Drt9 ridic. oc9ii2 pre uimirea lui Tallia/erro! pe c9ipul 0e)olo1ului era ()tip.rit. o e0presie de timiditate com+i)at. cu dori),.2 ; Ei +i)e222 odat.222 cu destul timp () urm.222 am cu)oscut o /at. de acolo2 Au trecut a)i mul,i222 totu-i! u)eori m.' )tre+222 ''''''''''''''''''''''''