Sunteți pe pagina 1din 4

in ciuda influentei chineze, japonezii

civilizatiei au reu-5it

sii--5i dezvoltepropria culturii, care este de altfel unicii. Mai tdrziu, ace-5tia s-au izolat de lumea din afarii, riimdndnd astfel pdnii in secolul19.

OPUl:1nd

un

lant

de

insule

muntoase

dincolo

de

coasta

pacifica

Asiei,

japo-

nezii au trait pentro o perioada de timp izolati de restul lumii. Marile care inconjurau insulele reprezentau o bariera pentro eventu,alii atacatori, japonezii fiind astfel liberi sa-i expulzeze pe vecinii lor din nord, tribul Ainu, din principale.le insule (ii sa adopte un mod de viata in care loialitatile fata de clan (ii fata de familie erau mult mai putemice dec:1t loialitatea fata de autoritatile centrale. Acest lucro s-a intamplat in ciuda respectului cu care japonezii se inchinau imparatilor lor. Ace(itia erau considerati a fi descendenti ai zeitei soare, domnia primului imparat pe nume ]immu, dat:1nd din anul 660 i.e.n. in realitate, clanul imperial a ajuns la putere mult mai tarziu, iar ]aponia a depa(iit Epoca de Piatra abia aproximativ in secolul I i.e.n. Influen,a Chinei incercarile repetate ale ]aponiei de a cu~erit Coreea, intre secolele patru (ii (iapte e.n. au situat-o in contact direct cu civilizatia chineza, deja avansata. Din China, prin intermediul <;:oreei, a patruns budismul, care a fuzionat apoi cu religia nativa Shinto, pentru a deveni .ulterior curentul religios cu o influenta puternica asupra vietii japonezilor; confucianismul, (ii odata cu el conceptia chineza de stat centralizat; (ii mai presus de toate scrierea chineza. ]aponezii au preluat caracterele chineze(iti, adaptandu-le la limbajul japonez; insa timp de secole, japonezii educati au scris (ii au compus poeme in limba chineza, ce avea un prestigiu comparabil cu cel al limbii latine in istoria Europei de vest. Influenta chineza a ajuns la apogeu in secolele 17 (ii 18, odata cu incercarea hotar:1ta a ]aponiei de a creao structura guvernamentala bazata pe conceptii chineze, insotita de un serviciu de impozitare eficient in fiecare dintre regiunile regatului. insa adevarata natura a societatii japoneze s-a reafirmat in curand. Magnatii locali au inceput sa acumuleze privilegii, beneficiind de scutiri de impozite (ii sa controleze functionarii din regiunile respective. Cu toate ca acest proces a durat mai multe secole, in timpul perioadei Heiane (794 -1185), adevarata putere a curtii de la Kyoto a fost preluata (ii impartita intre (iefii clanurilor care aveau servitori loiali (ii puternice trope militare. Dupa aceste

O Samurai in imbracaminte rituala. Armura sa este diferita de cea a cavalerilor europeni. fiind luminoasa. flexibila ~i compusa din lemn de bambus ~i fier. Samuraii beneficiau de anumite privilegii uimitoareinclusiv dreptul de a injunghia orice persoana ce li se impotrivea.

O Pictura din secolul 19. infati1andu-1 pe Yoritomo (114-99). conducatorul marelui clan Minamoto. primind omagii de la vasalii sai. Yorimoto i-a infrant pe rivalii sai puternici. reu~ind sa devina primul dictator militar sau shogun.

schimb;lri majare, cantactul aficial cu China a Incetat dup;l anul 838. In timpul periaadei Heiane, Imp;lratii au pierdut cantralul asupra puterii, care a fast preluat;l de capii putemicului clan Fujiwara. Aceast;l situatie a fast f;lcut;l public;l In 866, cand $eful de atunci al clanului Fujiwara, pe nume Yashifusa a devenit regent, damnind In

numele Imp~ratului, de~i acesta avea deja varsta necesar~. Membrii clanului Fujiwara reu~eau s~-~i mentin~ puterea asupra familiei imperiale prin c~s~torii Intre femeile lor cu membrii acesteia, asigurandu-se astfel c~ fiecare copil de 1mp~rat era nepotul conduc~torului clanului FlUjiwara.Iar cand micul Imp~rat. cre~tea

211

JAPONIA

TRADITIONALA

exceptianal~, Incat a devenit abiectul unui cult mistic. Cambinatia dintre sentimentul religias ~i aprecierea frumasului era tipic japanez~, iar calitatea s~biilar a fast demanstrat~ ~i de expartul Inflaritar de s~bii cu China.
Ansamblu de conexiuni C3.nd au ajuns la putere, clanurile Minamoto ~i Hojo au reu~it sa pastreze o serie de legaturi ce vizau loialitatile vasalilor (oameni care le aduceau omagii in schimbul protectiei) ~i ale samurailor catre ace~tia. Loialitatile personale ~i locale au devenit deosebit de importante in timpul perioadei Ashikaga (1336-1568), caracterizata prin anarhie feudala. Shogunii Ashikaga nu au controlat niciodata 1ntreaga tara, conduc3.nd c3.teodata doar din umbra. Timp de jumatate de secol au existat doua dinastii imperiale rivale, care au

f ~ ~ 1 1 ~
era Indemnat sa abdice In favoarea unui alt fiu de Imparat, o practica ce li facea pe Imparati nesemnificativi din punct de vedere politic. Practica amintita mai sus a fost ~i mai des Intalnita In timpul perioadei Kamakura (11851833), cand curtea imperiala continua sa ramana la Kyoto, guvemul fund Insa transferat la Kamakura, teritoriul noului clan dominator: Minamoto. Acesta a ie~it victorios In urma unei serii de razboaie civile crunte, congucatorul sau Yoritomo fund numit shogun; In realitate acesta era un dictator militar. Shogunatul a devenit o institutie japoneza recunoscuta, de~i dupa moartea lui Yoritomo familia sa a fost alungata de la putere de membrii clanului Hojo, care nu au fost shoguni, dar au Indeplinit functu de regenti pe langa cativa shoguni mai putin importanti ai

O Aceasta aparataare de la manerul sabiei de samurai este decarata cu chipurile a trei intelep'i -Laatzu, Buddha ~i Canfucius. Ace~tia au fast fandatarii religiei ~i filazafiilar chineze adaptate de japanezi.

clanului Fujiwara $i ai unOr clanuri imperiale. Transferarea puterii centrale (de la imp;lrat la shogun $i de la shogun la regent) era a practic;l curioas;l, tipic japonez;l, ce le d;ldea acestora posibilitatea de a se adapta noilor situatii f;lr;l desfiintarea institutiilor existente. Societatea feudala in timpul perioadei Kamakura societatea japonez;l a devenit pe deplin feudal;l $i militarizat;l, ap;lrand astfel multe din trns;lturile sale. Printre cele mai importante se num;lrn cultul r;lzboinicului, sau al samuraiului, caracterizat nu doar printr-o extraordinar;l perspicacitate a luptei cu sabia, dar $i prin net;lg;lduita sa loialitate, dorinta de sacrificiu, precum $i prin puterea sa de a suporta durerea f;lr;l s;l cracneasc;l. Sabia japonez;l, realizat;l de me$teri priceputi, era de a$a a calitate

O Persecu,ia cre~tinilor, inso,ita adeseori de tortura, intensificata in anul 1620. Aceasta pictura realizata de un artist japonez iezuit, ilustreaza cre~tini din anul 1622 pe punctul de a fi decapita,i sau ar~i. 212

dat unor lorzi posibilitatea de a trece dintr-o tab~r~ In alta In funclie de Imprejur~ri. R:1zboaie locale ~i civile s-au succedat, iar cei mai mari conduc~tori, sau daimyo, au devenit mici regi, care din cauza crizelor repetate au fost obligali s~-~i organizeze regiunile pe care le conduceau In mod eficient precum ~i s~-~i mobilizeze toate resursele. Acest lucru a subminat Intr-un fel ordinea tradilional~, oferindu-le oamenilor simpli posibilitatea de a avansa pe scena politic~. Chiar ~i monopolul samurailor asupra problemelor de rnzboi a fost anulat, conduc~torii daimyo angajand l~rani In infanterii militare, conduse de samurai-c~l~ri. "vantul divin" De-a lungul acestei perioade, t;lrile din afar;l nu au intervenit In problemele Japoniei, aceasta avand doar putine contacte cu China. jn timpul perioadei Kamakura, securitatea Japoniei a fost pentru prima dat:l amenintat;l de c;ltre cuceritorii mongolezi ai Chinei, care au invadat-o de dou;l ori In 1274 ~i 1281. A doua amenintare a fost invadarea Japoniei de c;ltre o putemic;l flot:l de vapoare care ar fi reu~it s;l o cucereasc;l, dac;l nu ar fi fost nimicit:l de o furtun;l- "vantul Divin" sau Kamikaze care a confirmat ulterior credinta c;l japonezii erau un popor favorizat. Invazii externe Un alt fel de invazie a Inceput In anul 1543 cand primii europeni au poposit pe p;lmanturile Japoniei; ace~tia erau marinari portughezi ce navigau In cornbii chineze~ti. Dup;l ace~tia au urmat altii ~i altii, inclusiv rnisionarul iezuit Sf. Francis Xavier, precum ~i comercianti care Intr-un au transformat Nagasaki, un sat de pescari, port important. Timp de cateva decenii, cre~tinismul a realizat progrese importante, iar flintele europene au modificat complet. armamentul japonez, precum ~i conceptia japonezilor asupra problemelor de r;lzboi. Intre timp, Intre anii 1568 ~i 1600 un grup

O Schimbarile ce au avut loc in timpul perioadei Tokugawaiene au fost marcante chiar ~i pe plan cultural. in secolul 16 cultura dominanta era caracterizata printr-o ceremonie a ceaiului, muzica rafinata, precum ~i dansurile teatrului "noh", de la care provine masca (imaginea din stanga, sus). Cultura din aceasta perioada se baza pe incaperea pentru ceai, bordelul, ~i (sus) kabuki, sau teatrul poporului. La inceput printre actori erau ~i femei, dar ulterior acestea au fost respinse.

Via~a la curtea

japoneza. De~i divinizat, imparatul a avut o putere limitata in timpul perioadei lui Tokugawa.

de conduc~tori competenti au reu~it in cele din urm~ s~ impun~ unitatea national~ ~i s~ reinstaureze shogunatul. Up mare rnzboinic, pe nume Oda Nobunaga (1534-1582) a ocupat ora~ul Kyoto In anul 1568, dar a fost nevoit s~-~i petreac~ viata lupt.1nd Impotriva conduc~torilor rivali, sl~bind astfel puterea militar~ instituit~ de unele secte budiste.

Dupa asasinarea lui, locotenentul acestuia, Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) a subjugat clanurile unul dupa altul, folosindu-se de un amestec inteligent de forta ~i diplomatie. Dorind probabil sa impiedice fortele militare ale lorzilor ~i samurailor sa se epuizeze lupt.1nd in propria tara, in 1592 Hideyoshi a lansat un atac impotriva Coreei, ce se afla in
213

JAPONIA

TRADITIONALA

acea vreme sub protectorat chinezesc. Pe p;lmant coreenii ~i chinezii nu reprezentau o amenintare pentru japonezi, 1ns;l lupta a a~t loc pe mare, iar coreenii avand cornbii bine dotate au reu~it s;l distrug;l ~i s;l scufunde multe vase japoneze. Japonia a pierdut astfel controlul asupra rn;lrii, armatele sale fiind nimicite. Dup;l acest dezastru, japonezii nu au

mai cutezat s;l1ntreprind;l nici un atac asupra t;1rilor str;line. Dup;l moartea lui Hideyoshj., conducerea Japoniei a fost preluat;l de vasalul acestuia, Tokugawa Ieyasu (1542 -1616), care a reu~it s;l-~i1nving;l rivalii in b;lt;llia de la Sekigahara (1600). Trei ani rnai tarziu, acc;;staa fost recunoscut oficial ca shogun. Re~edinta lui Ieyasu se afla la Edo {Tokyo), care a devenit noua capital;l a Japo.niei. Noul shogun s-a folosit de orlce mijloace pentru consolidarea puterij. sale politice. Primul scop era 1nl;lturarea fiului lui Hideyoshi, dar gandea ~i In perspectiv;l. Era decis s;l p;lstreze shogunatul In noua sa formul;l -~i sub controlul familiei sale. in acest sens a 1nceput o reorganizare a vietii japonezilor cu consecinte deosebit de importante asupra viitorului natiunii. Ja~onia In perioada T okugawaiana Cea mai mare parte a m;lsurilor 1ntreprinsede Ieyasu erau foarte practice ~i In acela~i timp cinstite. Spre deosebire de predecesorii s;li, el ~i-a preg;ltit dinainte fiul ce urma s;l preia puterea dup;l moartea sa. De asemepeaIeyosu a populat provinciile centrale cu rude ~i sustin;ltori de-ai s;li, oferindu-le 1I1embrilorcelorlalte clanuri teritorii mai 1:ndep;lrtate. Cele mai importante ora~e erau conduse direct de Tokugawa. Conduc;ltorii celorlalte ,clanuri, de~i loiali candva, erau obligati s;l-~i petreac;l cea mai mare parte a timpului la Edo, sub supraveghereasuveranului, iar cand se 1ntorceau la casele lor, trebuiau s;l-~i lase familiile la Edo ca garantie c;l se vor comporta bine. Ieyasu a 1ncercat de asemenea s;l impiedice diferite schirnb;lri care puteau periclita stabilitatea regimuluj.. Hideyoshi luase deja cateva m;lsuri in acest sens, demobilizand trupele militare ale t;lranilor, de~i el 1nsu~i fusese 1naj.nteun om de rand care a reu~it s;l se remarce datorit;l talentului s;lu militar. Ieyasu ~i succesorii s;li au 1ncercats;l

rhentina separarea1ntre clasele sociale, interzicind patrunderea 1n clasele superioare a unor intru~i sau grupuri privilegiate, ca de exemplu samurati. Cre~tinismul a 1nceput sa fie privit ca un alt factor suparator. Acesta reprezenta un produs al influentei straine,. conflicte violente petrecindu-se 1ntre adeptti . sai, care nu raspundeau cu aceea~i bunavointa budi~tilor. . Mi~carilor anti-cre~tine conduse de Hideyoshi li s-a alaturat ulterior adevarata persecutie a cre~tinilor, care a 1nceput spre sfir~itul vietti lui Ieyasu ~i s-a intensificat 1n anul 1620. Aceasta a provocat 1n final o mare revolta la Shimahara 1ntre anti 1637-1638, care a fost 1n cele din urma 1nabu~ita,iar cre~tinismul a fost spulberat din ]aponia. Expulzarea vesticilor Avind o conceptie radicala, Tokugawa a observat ca benefictile provenite din comertul cu Europa erau depa~itede cele ale vesticilor. Prima data au fost expulzap spaniolti, iar apoi portughezti. Doar olandezilor li s-a permi~ sa ramina, activitaple lor fiind limitate la mica insula Deshima din portul Nagasaki ce dirija un comert care pina 1n secolul18 a ajuns sa se rezume la doar doua 1ncarcaturipe an. Din anul1636 japonezilor a 1nceputsa li se interzica sa calatoreasca 1n strainatate.Aceasta datorita temerii infestarii cu concepte din afara, iar japonezilor care apucaserasa p1.ece, li s-a interzis sa se 1ntoarcain propria lor tarn. Din punctul de vedere al lui Tokugawa, aceastaera o politica foarte efecienta. Clariul tokugawaian a raffias la putere pina 1n anul " 1868, iar multe valori ale tradipilor japoneze au supravietuit pina 1n era modema. "Marea pace" adusese prosperitate ~i inevitabil schimbari pe plan cultural ~i economic. Alp factori care 11deranjau pe Tokugawa erau: dezvoltarea unui cult imperial, revenirea shintoismului ca religie patriotica ~i rascoale frecvente ale taranilor. Schimbareaera pe cale sa se produca datorita vesticilor care au reu~it sa sparga "u~ile inchise" ale ]aponiei.

O Femei fabricand tigle. Chiar ~i femeile-samurai duceau o viata grea in timpul perioadei Tokugawa. Educarea lor era considerata inutila. de vreme ce singura lor datorie era de a se supune. Chiar ~i religia le era interzisa. deoarece barbatul era considerat ..singurul Dumnezeu.. al femeii.

O Ritualul ceremoniei ceaiului, dupa modelul anului 1900. Ceremonia a ramas neschimbata timp de secole ~i se mai practica ~i astazi. 214