Sunteți pe pagina 1din 9

COALA GIMNAZIAL RARE VOD PLOIETI

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOAR


- IANUARIE 2013 -

TITLUL I Dispoziii generale


Art. 1. Prezentul regulament este elaborat n conform tate cu !re"e#er le Leg $n"%&%m'ntulu ( )tatutulu Personalulu * #act c + ale ,agulamentulu #e organ zare + func& onare a un t%& lor #e n"%&%m'nt !reun "ers tar( elaborate #e M-E-C-T-)- n .//0 + num t n cont nuare ,egulamentul +colarArt. 2. ,egulamentul #e or# ne nter oar% #e" ne obl gator u #u!% a!robarea lu n Cons l ul #e A#m n stra& e al +col -

TITLUL II

Cadrele didactice
Art. 1. Personalul # #act c r%s!un#e n fa&a con#ucer +col + a forur lor erar1 c su!er oare #e cal tatea + #e rezultatele ob& nute n act " tatea !e care o #esf%+oar%Art. 2. $n t m!ul act " t%& ( !ersonalul # #act c este obl gat s% n#e!l neasc% sarc n le # #act co 2 e#ucat "e + #e formare cont nu%( n +coal% + n afara +col Art. 3. Personalul # #act c are obl ga& a #e a real za orele #e !re#are n ra!ort cu norma # #act c% stab l t% !entru func& a n#e!l n t% + # sc !l na !re#at%Art. 4. Personalul # #act c este obl gat3 )% !reg%teasc% mater ale # #act ce( m 4loace au# o 2 " zuale( nstrumente( a!arate necesare e5!er mentelor( #emonstra& lor( lucr%r lor #e laborator6 )% com!leteze cores!unz%tor + corect cataloagele n cazul n care sunt # r g n& 7n"%&%tor 6 )% res!ecte #atele + termenele !r " n#3 recens%m'ntul !o!ula& e +colare( !ro ectarea # #act c%( ntocm rea #ocumentelor sol c tate !r " n# bursa +colar%( !ro ectea act " t%& e#ucat "eArt. 5. Preg%t rea cu s m& #e r%s!un#ere a f ec%re lec& ( as gurarea mater alelor + a m 4loacelor #e n"%&%m'nt necesare #esf%+ur%r ore ( na nte #e ntrarea la or%- Nu se a#m te tr m terea ele" lor n t m!ul ore #u!% mater ale # #act ce-

Art. 6. ,es!ectarea !rogramulu #e func& onare al +col + !rezentarea la ore cu cel !u& n 8/ m nute na nte #e nce!erea act " t%& Art. 7. $nt'rz er le la ore re!etate se sanc& oneaz% #u!% cum urmeaz%3 !entru 80 m nute nt'rz ere( ora se cons #er% neefectuat% + se re& ne # n salar uArt. 8. Absen&a nemot "at% #e la ore se !enal zeaz% cu re& nerea orelor res!ect "e # n
salar u- $n s tua& #eoseb te( n afara celor st !ulate #e actele normat "e n " goare( Cons l ul #e A#m n stra& e a!rob% n"o rea cerut% n scr s #e ca#rul # #act c( cu con# & a #e a f as gurat% su!l n rea + recu!erarea ulter oar% a mater e la clas%-

Art. 9. Personalul # #act c este obl gat s% res!ecte !re"e#er le art- 9: # n


,egulamentul +colar-

Art. 10. Part c !area obl gator e a !ersonalulu # #act c la cons l le !rofesoraleAbsentarea nemot "at% la #ou% +e# n&e #e cons l u !rofesoral atrage #u!% s ne # m nuarea cal f cat "ulu anual-

Art. 11. Part c !area ca#relor # #act ce la act " t%& le organ zate la n "elul +col 3
serb%r +colare( e5curs ( " z on%r #e s!ectacole( ol m! a#e +colare( sc1 mbur #e e5!er en&% ; ntr% n obl ga& le acestora n ca#rul !rogramulu #e :/ ore !e s%!t%m'n%-

Art. 12. Personalul # #act c este obl gat s% efectueze ser" c ul !e +coal%( conform
!lan f c%r af +ate( res!ect'n# obl ga& le s!ec f ce + care sunt ane5% la !rezentul regulament-

Art. 13. Este nterz s% e+ rea ca#rulu # #act c # n clas% na nte #e a suna( n afara
cazur lor #e for&% ma4or%-

Art. 14. La orele #e e#uca& e !last c%( a!a necesar% "a f a#us% n clas% #e ele"ul #e
ser" c u !e clas%- La sf'r+ tul ore acesta are obl ga& a s% "erse a!a folos t% la gru!ul san tar-

Art. 15. Profesor #e e#uca& e f z c% au obl ga& a s% !re a ele" clase res!ect "e(
na ntea ore # n sala #e clas% + s%; con#uc% or#onat la sala #e s!ort sau !e terenul #e s!ort- La term narea ore con#uce la sala #e clas% + su!ra"eg1eaz% !entru sc1 mbarea & nute s!ec f ce cu cea normal% celorlalte ore #e curs-

Art. 16. Este nterz s% tr m terea ele" lor #u!% cum!%ratur sau rezol"area unor
!robleme !ersonale ale ca#relor # #act ce( n t m!ul ore ( al !rogramulu +colar sau n afara acestora- Este nterz s% #area afar% a ele" lor # n t m!ul orelor !e mot "e # sc !l nare-

Art. 17. Este nterz s% folos rea !ersonalulu #e ngr 4 re al +col ( n sco!ur !ersonale(
n t m!ul !rogramulu acestora-

Art. 18. Pentru combaterea sus! c un lor( nemul&um r lor n or ce com!art ment al
act " t%& +colare( ec1 !a manager al% este #esc1 s% # alogulu ( sc1 mbulu #e o! n ( !romo"%r #e lor( n & at "elor men te s% mbun%t%&easc% cal tatea act " t%& !rocesulu nstruct ";e#ucat "-

<

Art 19. E"aluarea !ersonalulu # #act c #e !re#are se face anual( conform f +e #e


e"aluare elaborat% #e M-E-C-T-)- !r n O-M- =8:<7./88 + Cons l ul #e A#m n stra& e al +col - Acesta face !arte ntegrant% # n !rezentul ,egulament-

Art. 20. Personalul # #act c #e !re#are( !recum + cel #e con#ucere r%s!un#


# sc !l nar !entru nc%lcarea normelor #e com!ortare care #%uneaz% ntereselor n"%&%m'ntulu + !rest g ulu un t%& +colare( !recum + !entru nc%lcarea n#ator r lor ce le re" n !otr " t contractulu n# " #ual #e munc% >art- .9/( al-8 Legea 87./88?-

Art. 21. )anc& un le # sc !l nare care se !ot a!l ca !ersonalulu # #act c n ra!ort cu
gra" tatea abater lor sunt cele !re"%zute #e art- .9/ # n Legea 87./88( al n atul . cu res!ectarea meto#olog e !r " n# res!ectarea abater lor !re"%zute n acela+ art col-

Art. 22. Pentru acor#area recoman#%r !entru nscr ere la gra#a& a #e mer t se "a & ne
cont n afara cr ter lor elaborate #e M-E-C- + #e act " t%& le neremunerate #esf%+urate la n "elul +col 2 re!ara& + lucr%r #e ntre& nere( !recum + #e ab l tatea atrager unor s!onsor - Aceste act " t%& "or f cuant f cate !e baza unu set #e cr ter + !uncta4ul aferent( elaborate #e Cons l ul #e A#m n stra& e-

TITLUL III Elevii Art. 1. Ele" # n n"%&%m'ntul general obl gator u au obl ga& a s% frec"enteze cu
regular tate cursur le + s% !art c !e la toate act " t%& le organ zate #e +coal%-

Art. 2. Prezentarea ele" lor la !rogram se face cu ma5 mum 8/ m nute na nte #e
nce!erea act " t%& !re"%zute n orar ar accesul n +coal% este !erm s numa n !rezen&a !rofesorulu 7n"%&%torulu #e ser" c u !e +coal%-

Art. 3. Ele" claselor I;I@ sunt obl ga& s% !oarte un forma +colar%- Ele" claselor @;@III !oart% mbr%c%m nte #ecent%( a#ec"at% "'rste 3 !antalon7fusta + sacou negru sau bleumar n( camas%7bluz% alb% sau albastr%- )e nterz ce !urtarea b 4uter lor + "o!s rea !%rulu - Accesul n +coal% este con# & onat #e e5 stenta ecusonulu cu num%rul matr col.
Art. 4. * n mot "e g en ce( b% e& "or f tun+ scurt( s!ec f c gru!e #e "'rst%-

Art. 5. Mot "area absen&elor se "a face n conform tate cu art. A: # n ,egulamentul
+colar-

Art. 6. Absen&ele nemot "ate la cursur ( !recum + neres!ectarea n#ator r lor ce re" n
ele" lor( atrag sc%#erea note la !urtare astfel3 c'te 8 !unct !entru f ecare ./ absen&e nemot "ate sau 8/ absen&e nemot "ate la acela+ ob ect #e stu# u( #ar nu ma !u& n #e nota 0-

Art. 7. Ele" au obl ga& a + s% res!ecte !re"e#er le art- 888 # n ,egulamentul +colar-

Art. 8. Ele"ul are obl ga& a s% a b% z ln c carnetul #e ele" + s%;8 !rez nte la ore( !entru
trecerea notelor sau !entru notarea actulu #e n# sc !l n% com s( !entru a nforma fam l a-

Art. 9. Ele"ul !oart% z ln c + folose+te cores!unz%tor trusa san tar% n# " #ual%Art. 10. Intr% n obl ga& a ele"ulu efectuarea ser" c ulu !e clas% sau !e +coal%(
conform !lan f c%r + n#e!l n rea sarc n lor ce; re" n n aceast% cal tate-

Art. 11. Ele"ul trebu e s% a b% o com!ortare c " l zat% n clas%( n +coal%( !e stra#%( n
locur le !ubl ce( m 4loace #e trans!ort n comun + s% res!ecte !re"e#er le art- 88. # n ,egulamentul +colar-

Art. 12. )e nterz ce folos rea e5!res lor ur'te( 4 gn toare( n rela& le cu coleg (
!ersonalul a#m n strat " + #e ngr 4 re al +col ( "ec n ( !ersoane !art culare-

Art. 13. Este obl gator e folos rea n mo# c " l zat a gru!ur lor san tare + !%strarea
or# n + cur%&en e n clas%( n +coal%( n curtea +col -

Art. 14. Este nterz s 4ocul cu m ngea n clasa sau !e culoarele +col Art. 15. Este nterz s 4ocul cu m ngea n curtea +col ( f%r% ca aceast% act " tate s% f e
cu!r ns% n orar sau n calen#arul s!ort "-

Art. 16. Este nterz s accesul ele" lor n curtea +col n z lele #e s'mb%ta + #um n c%Art. 17. *u!% nc1e erea !auze ( ele" au obl ga& a s% a+te!te "en rea !rofesorulu ( n
banc%( or#onat- Ele" care se abat #e la aceast% regul% "or f sanc& ona& conform regulamentulu +colar-

Art. 18. Aer s rea s%l lor #e clas%( a culoarelor( laboratorulu ( s%l #e s!ort se face
numa !r n r'n#ul su!er or #e geamur -

Art. 19. *u!% nce!erea !rogramulu + !'n% la nc1e erea !rogramulu ( ele" nu au
"o e s% !%r%seasc% +coala( f%r% a" zul # r g ntelu 7n"%&%torulu sau !rofesorulu #e ser" c u-

Art. 20. $n ca#rul orelor #e e#uca& e f z c%( ele"ul are obl ga& a s% " n% ec1 !at
cores!unz%tor( conform n#rum%r lor !rofesorulu ( s% !rez nte a" zul me# cal la nce!utul anulu +colar ar ele" scut & me# cal sa res!ecte !re"e#er le art- =8 # n ,egulamentul +colar-

Art. 21. Or ce #aun% a#us% mob l erulu +col sau ob ectelor # n n"entarul +col se
su!orta #e c%tre ce " no"a& + se sanc& oneaz% cu sc%#erea note la !urtare,eme# erea sau recu!erarea !re4u# c ulu se faca n ma5 mum :9 #e ore- $n s tua& a n care nu se cunoa+te " no"atul( r%s!un#erea este colect "% la n "elul clase res!ect "e-

Art. 22. Ele" nu au "o e s% c rcule cu b c cleta !e #rumur le !ubl ce( ar ca ! eton (
au obl ga& a s% res!ecte regul le #e c rcula& e-

Art. 23. Ele" +col benef c az% #e consulta& me# cale( gratu t( la cab netul me# cal
al +col ( n z ua #e mar& s%!t%m'nal- $n celelalte z le !r mesc consulta& la me# cul #e fam l e- As stentul me# cal are !rogram z ln c ntre 93</ 2 8=3</ + as gur% solu& onarea urgen&elor me# cale0

Art. 24. Accesul cu nt'rz ere la or% nu este !erm s- *ac% !entru mot "e b ne
nteme ate( !rofesorul a#m te ntrarea la or% a ele"ulu nt'rz at( acesta benef c az% #e mot "area absen&e -

Art. 25. *re!tur le ele" lor sunt cele st !ulate n sec& unea a <;a a ,egulamentulu
+colar-

Art. 26. Ele" nu au acces !e culoarul #e ntrare a !rofesor lor n +coal%( n 1olul # n
fa&a cancelar e sau n cancelar e- Pentru rezol"area !roblemelor( "or a!ela la ele"ul #e ser" c u-

Art. 27. Ele" au acces la secretar at numa n t m!ul !rogramulu rezer"at !entru e Art. 28. Bumatul n +coal% este nterz s- Ele" care ncalc% aceast% regula "or f
sanc& ona& cu el m nare #e < z le ar !entru re!etarea abater ( #e 0 z le + sc%#erea note la !urtare cu m n m < !uncte-

Art. 29. Ele" nu au "o e s% " n% la +coal% sub nfluen&a b%utur lor alcool ce( s% le
ntro#uc% sau s% le consume n +coal%- Abaterea se sanc& oneaz% cu mutarea # sc !l nar% la alt% clas% sau el m narea + sc%#erea note la !urtare cu m n m < !uncte-

Art. 30. Co! atul la lucr%r le scr se se sanc& oneaz% cu nota 8Art. 31. Burtul #e ob ecte sau ban # n a"utul coleg lor sau al +col se !e#e!se+te cu
el m narea + sc%#erea note la !urtare cu m n m < !uncte-

Art. 32. Pentru actele #e n# sc !l n% +colar%( ele" sunt sanc& ona& cores!unz%tor cu
gra" tatea fa!te com se( !r n a!l carea !re"e#er lor art colelor 889;8.: + 8</( 8<8( 8<. # n ,egulamentul +colar( ma !u& n !unctele 1? + ? # n al neatul >.? art- 889)anc& unea a!l cat% este comun cat% n scr s #e c%tre n"%&%tor7# r g nte( !%r ntelu ele"ulu -

Art. 33. Ele" nu au "o e s% foloseasc% telefoanele celulare n t m!ul orelor #e curs( al
e5amenelor + concursur lor- Neres!ectarea aceste cer n&e #uce la re& nerea telefonulu + rest tu rea acestu a numa !%r ntelu sau sus& n%torulu legal + sc%#erea note la !urtare cu m n m 8 !unct-

Art. 34. *re!tul la !ro!r a mag ne !re"%zut #e leg le n " guare- Este nterz s%
f lmarea sau fotograf erea cu or ce m 4loace te1n ce a coleg lor sau ca#relor # #act ce n nc nta +col + !ostarea mag n lor astfel ob& nute !e # "erse s te;ur - Ele" care ncalc% aceast% !re"e#ere a ,OI "or f sanc& ona& cu sc%#erea note la !urtare la !atru-

Art. 35. Transferarea ele" lor #e la alt% +coal% se !oate face cu res!ectarea art- 8<0(
8<C + 8:9 l terele a? + b? # n ,egulamentul +colar-

Art 36. La sf'r+ tul anulu +colar se acor#% la clasele @;@III, !r m lor tre ele" care
au ob& nut me# generale !este A + 8/ la !urtare !rem ul I( II res!ect " III. Drm%tor ele" n or# nea me# lor !r mesc men& un #ac% au me# a general% cel !u& n 9 + m n m me# a A la !utare- La aceea+ me# e sau la # feren&e #e ma5 mum 0 sut m se !oate acor#a acela+ !rem u7men& une-

Art. 37. )e nterz ce ele" lor ntrarea n +coal% f%r% leg t ma& e( ecuson( carnet #e ele"=

Art. 38. Ele" sunt obl gat sa !oarte ecusoane !e toata #urata cursur lorArt. 39. Ele" care nu se afl% n clas% la ntrarea ca#rulu # #act c sunt cons #era& absen& ( ar n cazur b ne mot "ate( ele" care nt'rz e !ot cere !erm s unea ca#rulu # #act c s% as ste la or%( acesta f n# obl gat s% consemneze s tua& a res!ect "% la rubr ca absen&eArt. 41. )e nterz ce ca#relor # #act ce s% #ea afar% ele" #e la orele #e curs- $n cazul !erturb%r orelor #e curs( ele" n cauza "or f !u+ n # scu& a Cons l ulu Clase !entru a f sanc& ona& Art. 42. P%r%s rea s!at lor #e n"%&%m'nt n t m!ul orelor se face n s tua& b ne mot "ate( cu a!robarea ca#rulu # #act c res!ect "( a # r g ntelu ( a !rofesorulu #e ser" c u( a # rectorulu Art. 43. $n !auze este nterz sa es rea ele" lor # n curtea scol - Paras rea scol se !oate face numa cu a!robarea !rofesorulu #e ser" c u( a # r g ntelu sau a # rectorulu ( #u!a anuntarea telefon ca !realab la a !ar ntelu 7re!rezentantulu legal( al ele"ulu Art. 44. Accesul n scoala n z lele #e sambata( #um n ca s sarbator legale este !erm s #oar cu a!robarea !realab l% a con#ucer scol -

TITLUL IV Secretarul colii

Art. 1. )ecretarul +col este subor#onat # rectorulu +col + + #esf%+oar% act " tatea
z ln c ntre orele 93</ 2 8=3</-

Art. 2. Programul cu !ubl cul este z ln c ntre orele 883// 2 8:3//Art. 3. El berarea actelor #e stu# sau a altor #ocumente care neces t% act " t%& n
ar1 "% se face n z lele #e mar& + 4o ntre orele 883// 2 8:3// !e baza une !rogram%r f%cute la #e!unerea cerer #e c%tre sol c tant-

Art. 4. $ntocme+te +tatele #e !lat% #u!% ce consult% con# ca #e !rezen&%( +tatele #e


burse + #act lograf az% n termen #ocumentele ntocm te #e con#ucerea +col + na nteaz% la termenele cerute s tua& le cerute #e I-)-E-( Centrul f nanc ar( com!leteaz% carnetele #e munc% ale anga4a& lor-

Art. 5. Celelalte obl ga& #e ser" c u sunt cele !re"%zute n Art-9= # n ,egulamentul
+colar( n f +a !ostulu sau n #ec z le em se !e l n e #e secretar at #e # rectorul +col -

TITLUL V
C

Bibliotecarul Art. 1. Este subor#onat # rectorulu +col + #esf%+oar% act " tatea s%!t%m'nal n z lele
#e lun + m ercur ar " nerea alternat " cu coal% F,a#u )tan anG ntre orele /93</ 2 8=3</-

Art. 2. Coor#oneaz% act " tatea #e recu!erare + # str bu rea manualelor +colare(
e" #en&a acestora !e clase( f n# a4utat #e !rof- )l%n ceanu ,aluca !entru clasele @; @III + Ionescu ,o5ana !entru clasele I;I@-

Art. 3. Celelalte sarc n #e ser" c u sunt cele !re"%zute n f +a !ostulu sau n #ec z le
em se #e # rectorul +col + care !re"%# act " tatea b bl otecarulu -

TITLUL VI Personalul de ngrijire i paz Art. 1. Personalul #e ngr 4 re + #esf%+oar% act " tatea sub coor#onarea con#ucer + a secretar atulu +col ( !rogramul #e lucru f n# 3
;

sc1 mbul I ; =3// 2 8:3//

; sc1 mbul II 2 8<3// 2 .83// Art. 2. Pe !er oa#a "acan&e #e "ar% !ersonalul #e ngr 4 re !art c !% la act " t%& #e
g en zare cu for&e !ro!r n an n care acest lucru nu se face cu f rme s!ec al zate-

Art. 3. Alte sarc n s!ec f ce !ostulu sunt cu!r nse n f +a !ostulu sau #ec z em se
#e # rectorul +col -

TITLUL VII Consiliul reprezentati! al p rinilor Art. 1. Cons l ul re!rezentat " al !%r n& lor + #esf%+oar% act " tatea n conform tate cu
!re"e#er le Ca!- @( sec& unea a <;a # n ,egulamentul +colar-

Art. 2. Cons l ul re!rezentat " este coor#onat #e un Cons l u #e con#ucere format # n


0 membr ; !re+e# nte( " ce!re+e# nte( cas er + . cenzor ; ales la . ;< an + reconf rmat anual n luna octombr e #e to& !re+e# n& com tetelor #e !%r n& !e clase-

Art. 3. Cons l ul #e con#ucere nc1e e un contract cu con#ucerea +col + se reune+te


or #e c'te or este ne"o e la sol c tarea Cons l ulu #e a#m n stra& e al +col -

TITLUL VIII Consiliul de "d#inistraie Art. 1. Cons l ul #e a#m n stra& e al +col


este com!us # n C membr ( are com!eten&ele( atr bu& le + + #esf%+oar% act " tatea conform Ca!-III, sec& unea a :;a # n ,egulamentul +colar + a or# nelor em se #e M-E-C-T-)-

Art. 2. Cons l ul #e a#m n stra& e + ntocme+te temat ca act " t%& semestr al + a n
# scu& e or #e c'te or a!ar !robleme urgente sau s!ec f ce une anum te !er oa#e a anulu +colar-

Art. 3. Cons l ul #e a#m n stra& e elaboreaz%( #ac% nu e5 st%( sau #etal az% anum te
!rec z%r ale M-E-C-T-)- sau I-)-E- !r " n# acor#area salar ulu #e mer t( !rem er anuale( acor#area cal f cat "elor anuale( regulamente( etc-

Art. 4. *ocumentele !re"%zute la Art- CC "or f e5!l c te( c't ma am%nun& t ntocm te
+ cuant f cate act " t%& le + "or f elaborate #e regula la nce!utul anulu +colar sau me# at ce a!are o reglementare legal% em sa #e un organ sm erar1 c su!er or-

TITLUL I$ Dispoziii %inale Art. 1. Prezentul regulament ntr% n " goare # n momentul a!rob%r lu n Cons l ul
!rofesoral + a!rob%r lu n Cons l ul #e A#m n stra& e( #at% #e la care se abrog% "ec1 ul ,-O-I- al +col -

Art. 2. Al%tur #e celelalte acte normat "e care reglementeaz% !rocesul nstruct " ;
e#ucat " # n ,om'n a( !rezentul ,-O-I- #e" ne obl gator u !entru ntregul !ersonal al +col ( n"%&%tor + # r g n& a"'n# obl ga& a sa;l !rez nte ele" lor + !%r n& lor acestora + s% af +eze n clas% un e5tras cu !r nc !alele !re"e#er care !r "esc ele" -

Art. 3. Prezentul regulament "a f re" zu t + com!letat anual !'n% la #ata #e 80 octombr e-