Sunteți pe pagina 1din 15

APEX Team International

Anul 2013, Numrul 12


Nouti legislative
Cuprins:
Modifiri aduse !odului
"isal de la 1 ianuarie
201#
"ormularul 3$# %entru
luna deem&rie 2013 a
fost modifiat
!om%letri ale
reglementrilor onta&ile
de la 1 ianuarie 201#
Noul formular 20'
"ormularul 0'$ %entru
omerianii de energie
eletri
!om%letri ale struturii
!lasifirii ou%aiilor din
(om)nia
Modifiri ale legislaiei
%rivind regimul strinilor
*n (om)nia
Numrul autori+aiilor de
mun %entru strini *n
201#
Pragurile Intrastat %entru
201#
Noul tratat de evitare a
du&lei im%uneri dintre
(om)nia ,i India
Im%o+itul %e
re%re+entane
(egimul ti-etelor adou
.istemul %lilor
antii%ate %rivind
im%o+itul %e %rofit
/efinitivarea im%o+itului
%e %rofit %entru anul 2013
/e%reierea reanelor
lieni
(egimul
miro*ntre%rinderilor
/e%unerea trimestrial a
delaraiilor 112
.ta&ilirea anual a
numerelor aloate
formularelor finaniar-
onta&ile
!ursurile de *n-idere ale
anului 2013
Agenda lunii ianuarie
201#
Indiatori soiali
0 2013 APEX Team International
1d2 /aia 34, .etor 2
1uure,ti - 020041
(omania
Telefon5 6 #0 708 31 '0$ 293$
"a:5 6 #0 708 31 '03 993$
E-mail5 offie;a%e:-team2ro
ORDONAN DE URGEN nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru regement!re!
un"r m#suri $isc!e %i pentru m"di$ic!re! un"r !cte n"rm!ti&e '(O 80)*2013+
<rdonana adue modifiri !odului "isal de la 1 ianuarie 201#
.istemul de T=A la *nasare devine o%ional ,i se desfiinea+ termenul ma:im de $0 +ile im>
%us la oletarea T=A la v)n+are
Este am)nat %)n la 1 a%rilie 201# re,terea nivelului ai+elor la om&usti&ili, re,tere are
a fost efetuat %rin intermediul <?@ 102A20132 Aeast am)nare este datorat im%atului
negativ are ar fi generat re,teri im%ortante ale %reului ar&uranilor2 !ursul de s-im& al
ai+elor %entru anul 201# va fi sta&ilit onform noii reguli introduse de <?@ 102A2013, res>
%etiv %e &a+a ursului de s-im& valutar sta&ilit *n %rima +i lurtoare a lunii otom&rie din
anul 2012, %u&liat in Burnalul <fiial al ?niunii Euro%ene, valoare are se atuali+ea+ u
media anual a indielui %reurilor de onsum alulat *n luna se%tem&rie 20132 Astfel ursul
de referin %entru alulul ai+elor ,i a im%o+itului la ieiul din %roduia intern %entru anul
201# va fi de 1 E?( C #,93'0 lei 7#,3223 leiAeuro : 10#,99D8
Este a&rogat Eegea nr2 1#'A2012 %rivind *nregistrarea o%eraiunilor omeriale %rin miFloae
eletronie, anterior sus%endat %)n la 1 ianuarie 201#2 Aeasta oninea %revederi legate de
faturare are ontraveneau aGuis-ului omunitar *n domeniul T=A2 Astfel, %rini%alul at le>
gislativ are reglementea+ faturarea este !odul "isal2
,istemu de -.A ! /nc!s!re
A%liarea sa devine o%ional de la 1 ianuarie 201#2 Pot a%lia *n ontinuare sistemul %ersoanele
im%o+a&ile a ror ifr de afaeri *n anul alendaristi %reedent nu a de%,it %lafonul de
222302000 lei2
!ifra de afaeri %entru alulul %lafonului menionat este onstituit din valoarea total a livrrilor
de &unuri ,i a %restrilor de serviii ta:a&ile ,iAsau sutite de T=A, %reum ,i a o%eraiunilor re+ulta>
te din ativiti eonomie %entru are loul livrriiA%restrii se onsider a fiind *n strintate, on>
form art2 132 ,i 133 din !odul "isal, reali+ate *n ursul anului alendaristi2
<rdonana instituie masuri %rivind treerea de la a%liarea o&ligatorie la a%liarea o%ional a siste>
mului T=A la *nasare2
Persoanele im%o+a&ile are la data de 1 ianuarie 201# a%li sistemul T=A la *nasare vor %roeda
astfel5
a8 %ot ontinua a%liarea sistemului T=A la *nasare, fr de%unerea vreunei notifiri, da sunt
eligi&ile %entru a%liarea aestui sistem, a+ *n are se onsider au o%tat %entru ontinua>
rea a%lirii sistemuluiH
&8 %ot soliita ori)nd *n ursul anului 201# s fie radiate din (egistrul %ersoanelor im%o+a&ile
are a%li sistemul T=A la *nasare %rin de%unerea unei notifiri la organele fisale om%e>
tente, -iar da sunt eligi&ile %entru a%liarea sistemului, anul 201# nefiind onsiderat %rimul
an *n are au o%tat %entru a%liarea sistemului T=A la *nasare2 Aeast %revedere nu se a%li>
*n situaia %ersoanelor im%o+a&ile are se *nregistrea+ *n so%uri de T=A onform art2 133
din !odul "isal *n ursul anului 201# ,i are o%tea+ %entru a%liarea sistemului T=A la *na>
sare, are sunt o&ligate s a%lie sistemul res%etiv el %uin %)n la finele anului 201#, u
e:e%ia a+ului *n are de%,es %lafonul de 2223020002lei2 (adierea din (egistrul %ersoane>
lor im%o+a&ile are a%li sistemul T=A la *nasare se fae *ne%)nd u data de 1 a %erioadei
fisale urmtoare elei *n are a fost de%us notifiarea2 P)n la data radierii %ersoanele im%o>
+a&ile tre&uie s a%lie sistemul T=A la *nasareH
8 au o&ligaia s de%un la organele fisale om%etente %)n la data de 23 ianuarie 201# o noti>
fiare *n situaia *n are au de%,it %lafonul de 222302000 lei, *n ultima %erioad fisal a anului
2013, *n vederea radierii din (egistrul %ersoanelor im%o+a&ile are a%li sistemul T=A la *na>
sare2
At)t *n a+ul %ersoanelor im%o+a&ile are ontinu a%liarea sistemului T=A la *nasare, )t ,i al
elor are ies din sistem, %entru o%eraiunile al ror fa%t generator de ta: a intervenit %)n la
data de 31 deem&rie 2013 inlusiv, %reum ,i %entru faturile emise *nainte de aeast dat, *n
situaia *n are ea de-a $0-a +i alendaristi de la data emiterii faturii sau de la termenul limit
%rev+ut de lege %entru emiterea faturii este ulterioar datei de 31 deem&rie 2013, e:igi&ilitatea
ta:ei intervine la data *nasrii totale sau %ariale a ontravalorii &unurilor livrateAserviiilor %restate,
u res%etarea %revederilor art2 13# I2 alin2 798 din !odul "isal2
Persoana im%o+a&il are o%tea+ %entru a%liarea sistemului T=A la *nasare este o&ligat s
a%lie sistemul res%etiv el %uin %)n la sf)r,itul anului alendaristi *n are a o%tat %entru a%lia>
Pagina 2
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
rea sistemului, u e:e%ia situaiei *n are *n ursul aeluia,i an ifra de afaeri de%,e,te %lafonul de
222302000 lei, a+ *n are sistemul se a%li %)n la sf)r,itul %erioadei fisale urmtoare elei *n are %la>
fonul a fost de%,it2
Nu sunt eligi&ile %entru a%liarea sistemului T=A la *nasare5
%ersoanele im%o+a&ile are fa %arte dintr-un gru% fisal uni onform %revederilor art2 129 alin2 7'8
din !odul "isalH
%ersoanele im%o+a&ile are nu sunt sta&ilite *n (om)nia onform art2 123I1 alin2 728 lit2 a8 din !odul
"isalH
%ersoanele im%o+a&ile are *n anul %reedent au de%,it %lafonul de 222302000 leiH
%ersoanele im%o+a&ile are se *nregistrea+ *n so%uri de T=A onform art2 133 *n ursul anului ,i
are au de%,it %lafonul de 222302000 lei *n anul %reedent sau *n anul alendaristi *n urs, alulat
*n funie de o%eraiunile reali+ate *n %erioada *n are res%etiva %ersoan a avut un od vala&il de
T=A onform art2 133 din !odul "isal2
Persoanele im%o+a&ile are o%tea+ %entru a%liarea sistemului T=A la *nasare a%li sistemul res%etiv
numai %entru o%eraiuni %entru are loul livrrii sau loul %restrii se onsider a fi *n (om)nia, dar nu
a%li sistemul res%etiv %entru urmtoarele o%eraiuni are intr su& inidena regulilor generale %rivind
e:igi&ilitatea T=A5
livrrile de &unuriA%restrile de serviii %entru are &enefiiarul este %ersoana o&ligat la %lata ta:ei
onform art2 130 alin2 728 - 748, art2 132I3 alin2 7108 sau art2 140 din !odul "isalH
livrrile de &unuriA%restrile de serviii are sunt sutite de T=AH
o%eraiunile su%use regimurilor s%eiale %rev+ute la art2 132I1 132I3 din !odul "isalH
livrrile de &unuriA%restrile de serviii %entru are &enefiiarul este o %ersoan afiliat furni+oruluiA
%restatorului %otrivit art2 9 alin2 718 %t2 21 din !odul "isal2
Persoana im%o+a&il are o%tea+ s a%lie sistemul T=A la *nasare tre&uie s de%un la organele fis>
ale om%etente, %)n la data de 23 ianuarie inlusiv, o notifiare din are s re+ulte ifra de afaeri
din anul alendaristi %reedent nu de%,e,te %lafonul de 222302000 lei ,i o%tea+ %entru a%liarea
sistemului T=A la *nasare2 .e onsider %ersoana im%o+a&il a o%tat *n mod tait %entru ontinuarea
a%lirii sistemului T=A la *nasare, neav)nd o&ligaia s de%un notifiarea, da *n anul %reedent a
a%liat sistemul T=A la *nasare ,i ifra sa de afaeri nu a de%,it %lafonul de 222302000 lei2
ORD1N nr. 3802 din 13 decembrie 2013 pentru m"di$ic!re! !ne4e"r nr. 1-3 ! Ordinu
pre%edinteui ANA5 nr. 3.6)2*2011 pri&ind dec!r!re! i&r#ri"r*prest#ri"r %i !c7i8i9ii"r
e$ectu!te pe terit"riu n!9i"n! de pers"!nee /nregistr!te /n sc"puri de -.A %i pentru
!pr"b!re! m"deuui %i c"n9inutuui dec!r!9iei in$"rm!ti&e pri&ind i&r#rie*prest#rie %i
!c7i8i9iie e$ectu!te pe terit"riu n!9i"n! de pers"!nee /nregistr!te /n sc"puri de -.A
'(O 833*2013+
<rdinul adue modifiri formularului 3$# - J/elaraie informativ %rivind livrrileA%restrile ,i a-i+iiile
efetuate %e teritoriul naionalJ ,i instruiunilor de om%letare a aestuia2
Kn %rimul r)nd ordinul %reia modifirile aduse !odului "isal *n 2013 %rivind neinluderea *n delaraia
3$# a &onurilor fisale are *nde%lines ondiiile unei faturi sim%lifiate onform %revederilor art2 133
alin2 7118, 7128 ,i 7208 din !odul fisal2 Aeasta sus%endare a neinluderii &onurilor fisale se va a%lia
numai %)n la data de 31 deem&rie 201#2
<rdinul adue *ns ,i modifiri *n strutura formularului 3$#2 Pe l)ng informaiile unosute este intro>
dus ,i o&ligaia ra%ortrii numrului de faturi emise A %rimite, at)t la nivel total de delaraie, dar ,i la
nivel individual de %artener, se%arat %entru faturi %rimite, faturi emise ,i res%etiv %entru livrriAa-i+iii
de ereale2
Noile %revederi se a%li *ne%)nd u faturile emiseA%rimite *n ultima %erioad fisal de ra%ortare din
anul 2013, %entru are e:ist o&ligaia de delarare de tre fieare o%erator *nregistrat *n so%uri de
T=A, dei %rati u luna deem&rie 2013 7trimestrul I= 20138 u termen de ra%ortare 23 ianuarie 201#2
Este im%liit neesar o ada%tare ra%id *n sistemele informatie are generau datele %entru delaraia
3$#2
ORD1N nr. 18)8 din 22 n"iembrie 2013 pentru m"di$ic!re! %i c"mpet!re! Regement#ri:
"r c"nt!bie c"n$"rme cu directi&ee eur"pene; !pr"b!te prin Ordinu ministruui $in!n:
9e"r pubice nr. 3.066*200) '(O 323*2013+
<rdinul adue modifiri ,i om%letri %rini%alului adru normativ are reglementea+ sistemul onta&il
din (om)nia, res%etiv <M"P 3033A200$, modifiri a%lia&ile de la 1 ianuarie 201#2
(evenim *n aest numr al &uletinului informativ u o %re+entare a aestor modifiri2
,edii perm!nente
Este %reluat din legislaia fisal aela,i tratament %entru *ntomirea situaiilor finaniare anuale ,i a ra>
%ortrilor onta&ile2 Astfel, da soietatea nere+ident *,i desf,oar ativitatea *n (om)nia %rin mai
multe sedii %ermanente, situaiile finaniare A ra%ortrile onta&ile vor fi *ntomite de sediul %ermanent
desemnat s *nde%lineas o&ligaiile fisale, aestea reflet)nd ativitatea tuturor sediilor %ermanente2
Recun"!%tere! c7etuiei"r * &enituri"r
=eniturile sunt reunosute *n ontul de %rofit ,i %ierdere atuni )nd se %oate evalua *n mod redi&il o
re,tere a &enefiiilor eonomie viitoare legate de re,terea valorii unui ativ sau de sderea valorii
unei datorii2 (eunoa,terea veniturilor se reali+ea+ simultan u reunoa,terea re,terii de ative sau
reduerea datoriilor2
!-eltuielile sunt reunosute *n ontul de %rofit ,i %ierdere atuni )nd se %oate evalua *n mod redi&il o
diminuare a &enefiiilor eonomie viitoare legate de o diminuare a valorii unui ativ sau de o re,tere a
valorii unei datorii2 (eunoa,terea -eltuielilor are lo simultan u reunoa,terea re,terii valorii datoriilor
sau reduerii valorii ativelor2
N"i in$"rm!9ii
intr"duse /n
$"rmu!ru 3)<
Pagina 3
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
Reduceri c"merci!e
.e fae %rei+area tratamentul reduerilor omeriale %rimite A aordate ulterior faturrii, %rin onturile
onta&ile 40$A90$, este a%lia&il ,i serviiilor2 Kn a+ul *n are reduerile omeriale re%re+int evenimente
ulterioare datei &ilanului, aestea se *nregistrea+ la data &ilanului *n ontul #0' L"urni+ori - faturi neso>
siteM, res%etiv ontul #1' L!lieni - faturi de *ntomitM ,i se reflet *n situaiile finaniare ale e:eriiului
%entru are se fae ra%ortarea da sumele res%etive se unos la data &ilanului2
1m"bii8#ri c"rp"r!e
Elementele de imo&ili+ri or%orale a-i+iionate din motive de siguran sau legate de mediu *nde%lines
ondiiile %entru a fi reunosute a ative, %entru dau %osi&ilitatea entitii s o&in din ativele one>
:e &enefiii eonomie viitoare *n %lus fa de eea e s-ar o&ine da elementele res%etive nu ar fi fost
do&)ndite2
Pentru reunoa,terea imo&ili+rilor or%orale se utili+ea+ raionamentul %rofesional la a%liarea riteriilor
de reunoa,tere %entru irumstanele s%eifie entitii2 Piesele de s-im& im%ortante ,i e-i%amentele
de seuritate sunt onsiderate imo&ili+ri or%orale ,i nu stouri atuni )nd o entitate %reoni+ea+ le
va utili+a %e %arursul unei %erioade mai mari de un an2
!-eltuielile ulterioare efetuate *n legtur u o imo&ili+are or%oral sunt -eltuieli ale %erioadei *n are
sunt efetuate sau maForea+ valoarea imo&ili+rii res%etive, *n funie de &enefiiile eonomie aferente
aestor -eltuieli2
!-eltuielile efetuate *n legtur u imo&ili+rile or%orale utili+ate *n &a+a unui ontrat de *n-iriere,
loaie de gestiune, administrare sau alte ontrate similare se evidenia+ *n onta&ilitatea entitii are
le-a efetuat, la imo&ili+ri or%orale sau dre%t -eltuieli *n %erioada *n are au fost efetuate, *n funie de
&enefiiile eonomie aferente, similar -eltuielilor efetuate *n legtur u imo&ili+rile or%orale %ro%rii2
!osturile *ntreinerii +ilnie a unui element de imo&ili+ri or%orale 7osturile u mano%era ,i materiale
onsuma&ile8 nu sunt reunosute de entitate *n valoarea onta&il2 Aeste osturi sunt reunosute *n
ontul de %rofit ,i %ierdere %e msur e sunt su%ortate2
!-eltuielile u lurrile de re%araii, altele de)t ele u *ntreinerea +ilni efetuate %otrivit ondiiilor
te-nie de e:%loatare a ativelor res%etive, are au a re+ultat *m&untirea %arametrilor te-nii sau
sunt indis%ensa&ile, la intervale regulate, %entru a asigura ontinuarea e:%loatrii ativelor la %arametrii
normali se inlud *n valoarea ativului res%etiv2
(eferitor la amorti+are, revi+uirea duratei de amorti+are %oate fi Fustifiat *n ondiiile *n are are lo o
modifiare semnifiativ a ondiiilor de utili+are, um ar fi numrul de s-im&uri *n are este utili+at ati>
vul, %reum ,i *n a+ul efeturii unor investiii sau re%araii, altele de)t ele determinate de *ntreinerile
+ilnie, sau *nve-irea unei imo&ili+ri or%orale2 /e asemenea, *n a+ul *n are imo&ili+rile or%orale
sunt treute *n onservare, folosirea lor fiind *ntreru%t %e o %erioad *ndelungat, %oate Fustifia revi+ui>
rea duratei de amorti+are2
/a o imo&ili+are or%oral om%let amorti+at mai %oate fi folosit, entitatea %oate %roeda la reevalua>
rea aesteia2 !u oa+ia reevalurii imo&ili+rii or%orale, aesteia i se sta&iles o nou valoare ,i o nou
durat de utili+are eonomi, ores%un+toare %erioadei estimate a se folosi *n ontinuare2
Kn a+ul terenurilor ,i ldirilor are au fost reevaluate ,i au fut o&ietul unei edri %ariale, la soaterea
din eviden a aestora, diferena din reevaluare aferent %rii edate se onsider sur%lus reali+at din
re+erve din reevaluare, ores%un+tor valorii onta&ile a terenurilor, res%etiv a ldirilor, soase din evi>
den2
Cre!n9e cesi"n!te * preu!te prin cesiune
!reanele %reluate %rin esionare se evidenia+ *n onta&ilitate la ostul de a-i+iie 7artiol onta&il #41
L/e&itori diver,iM C #42 L!reditori diver,iM82 =aloarea nominal a reanelor astfel %reluate se evidenia+
*n afara &ilanului 7ontul '0$ L!reane %reluate %rin esionareM82
Kn a+ul a-i+iiei unui %ortofoliu de reane, ostul de a-i+iie se alo %entru fieare rean astfel %re>
luat2
Kn a+ul *n are esionarul reu%erea+ de la de&itorul %reluat o sum mai mare de)t ostul de a-i+iie
al reanei fa de aesta, diferena dintre suma *nasat ,i ostul de a-i+iie se *nregistrea+ la venituri
7ontul 93' LAlte venituri din e:%loatareMAanaliti distint8 la data *nasrii2
Kn a+ul *n are esionarul edea+ reana fa de de&itorul %reluat, aesta reunoa,te *n onta&ilitate la
data edrii o -eltuial 7ontul 43# LPierderi din reane ,i de&itori diver,iM8 sau un venit 7ontul 93'
LAlte venituri din e:%loatareMAanaliti distint8, *n funie de %reul de esiune al reanei2
Entitile are %reiau reane %re+int *n notele e:%liative la situaiile finaniare anuale informaii aferente
reanelor %reluate %rin esionare2
,unt intr"duse %i pre&ederi tr!n8it"rii pri&ind cre!n9ee preu!te; e4istente /n s"du c"ntuui <21 !
1 i!nu!rie 201<; c!re trebuie pre8ent!te ! c"st de !c7i8i9ie '/n "c de &!"!re! n"min!#+.
1mp"8it pe pr"$it
Im%o+itul %e %rofit, %reum ,i elelalte im%o+ite %entru are legislaia fisal %revede efetuarea de %li
antii%ate se reflet distint *n onta&ilitate, %e seama -eltuielilor ,i a onturilor de datorii, u evidenie>
rea se%arat a a-itrii ontravalorii aestora2
=r"gr!mee de $idei8!re
?nele entiti %ot %ratia %rograme de fideli+are a lienilor, are %resu%un aordarea de %unte adou
aestora2 Aeste %unte adou %ot fi utili+ate %entru a a-i+iiona &unuri sau serviii gratuite sau u %re
redus, a %arte a unei tran+aii de v)n+are de &unuri sau %restri de serviii, su& re+erva *nde%linirii unor
eventuale ondiii su%limentare2 Entitatea onta&ili+ea+ %untele adou a o om%onent identifia&il a
tran+aiei *n adrul reia aestea sunt aordate 7ontul #92 L=enituri *nregistrate *n avansMAanaliti dis>
tint82 .uma ores%un+toare %untelor adou se reunoa,te dre%t venit *n momentul *n are entitatea *,i
*nde%line,te o&ligaia de a furni+a %remiile sau la e:%irarea %erioadei *n adrul reia lienii %ot utili+a
%untele adou2 /a se estimea+ nivelul -eltuielilor neesare *nde%linirii o&ligaiei de a furni+a %re>
miile de%,e,te ontravaloarea %rimit sau de %rimit %entru aestea, la data la are lientul le rsum%>
r, %entru diferena aferent entitatea *nregistrea+ *n onta&ilitate un %rovi+ion2
C"mpet#ri !e
regement#ri"r
c"nt!bie de !
1 i!nu!rie 201<
Pagina 4
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
=!nu de c"nturi
Kn Planul de onturi general se introdue un nou ont, ontul '0$ J!reane %reluate %rin esionareJ2
-r!ns$eru riscuri"r %i bene$icii"r
.e fa %rei+ri %rivind anali+a momentului transferului risurilor ,i a &enefiiilor *ntr-o tran+aie de v)n>
+are de &unuri2 .unt evideniate situaiile *n are transferul risurilor ,i &enefiiilor aferente dre%tului de
%ro%rietate a%are *ntr-un moment diferit de el al transferului titlului legal de %ro%rietate sau de el al
treerii &unurilor *n %osesia um%rtorului2 /a o entitate %strea+ doar un ris nesemnifiativ afe>
rent dre%tului de %ro%rietate, atuni tran+aia re%re+int o v)n+are ,i veniturile sunt reunosute2
ORD1N nr. 3323 din 10 decembrie 2013 pentru m"di$ic!re! Ordinuui pre%edinteui
ANA5 nr. 8)2*2012 pentru !pr"b!re! m"deuui %i c"n9inutuui $"rmu!re"r 208
>Dec!r!9ie in$"rm!ti&# pri&ind imp"8itu pe &eniturie din tr!ns$eru pr"priet#9i"r im":
bii!re din p!trim"niu pers"n!> %i 20) >Dec!r!9ie pri&ind &eniturie din tr!ns$eru pr":
priet#9i"r im"bii!re din p!trim"niu pers"n!> '(O 3))*2013+
<rdinul adue modifiri <rdinului '$2A2012 %rivind modelul, instruiunile de om%letare ,i de de%unere
a formularului 20' - J/elaraie informativ %rivind im%o+itul %e veniturile din transferul %ro%rietilor imo>
&iliare din %atrimoniul %ersonalJ2
/elaraia 20' se om%letea+ ,i se de%une de tre notarii %u&lii are au o&ligaia alulrii, *nasrii
,i virrii im%o+itului %e veniturile din transferul %ro%rietilor imo&iliare din %atrimoniul %ersonal2 /elara>
ia u%rinde informaii %rivind tran+aiile %rin are s-au efetuat transferuri ale dre%tului de %ro%rietate ,i
ale de+mem&rmintelor aestuia asu%ra onstruiilor de orie fel ,i a terenurilor aferente aestora, %re>
um ,i asu%ra terenurilor de orie fel fr onstruii, su%use im%o+itului %e venit, %otrivit legii2
Termenul de de%unere este semestrial, %)n la data de 23 inlusiv a lunii urmtoare semestrului *n are
a avut lo autentifiarea atelor %rivind transferul %ro%rietilor imo&iliare din %atrimoniul %ersonal2
/elaraia se de%une la organul fisal *n a rui eviden fisal &iroul notarial este *nregistrat a %ltitor
de im%o+ite, ta:e ,i ontri&uii2
Noul model al formularului 20' va fi utili+at %entru delararea informaiilor %rivind transferurile de %ro%rie>
ti imo&iliare din %atrimoniul %ersonal reali+ate *ne%)nd u semestrul I al anului 201#2
ORD1N nr. 3320 din 2 decembrie 2013 pentru m"di$ic!re! !ne4ei nr. 3 ! Ordinu pre%e:
dinteui ANA5 nr. 3.60<*2013 pri&ind !pr"b!re! m"deuui %i c!r!cteristici"r sige"r
utii8!te ! ni&eu ANA5 '(O 3)8*2013+
ORD1N nr. 3361 din 6 decembrie 2013 pri&ind c"mpeten9! de e$ectu!re ! !cti&it#9i"r de
!n!i8# de risc %i seect!re ! pers"!ne"r $i8ice c!re &"r $i supuse &eri$ic#rii $isc!e
pre!!bie d"cument!re '(O 326*2013+
ORD1N nr. 3321 din 2 decembrie 2013 pri&ind !pr"b!re! m"deuui %i c"n9inutuui $"r:
mu!re"r %i d"cumente"r utii8!te /n !cti&it!te! de c"ntr" ! Direc9iei Gener!e Anti$r!:
ud# 5isc!# '(O 362*2013+
ORD1N nr. 3313 din 2 decembrie 2013 pentru !pr"b!re! m"deuui %i c"n9inutuui $"rmu:
!ruui '08)+ >Dec!r!9ie pe pr"pri! r#spundere pentru /ndepinire! c"ndi9iei pre&#8ute !
!rt. 120 !in. '2+ it. e+ pct. 2 din C"du $isc!> '(O 363*2013+
<rdinul a%ro& modelul ,i oninutul formularului 70'$8 J/elaraie %e %ro%ria rs%undere %entru *nde%li>
nirea ondiiei %rev+ute la art2 140 alin2 728 lit2 e8 %t2 2 din !odul fisalJ, od5 1#213201202A'$2
"ormularul 70'$8 se om%letea+ de %ersoanele im%o+a&ile *nregistrate *n so%uri de T=A, onform art2
133 din !odul "isal, sta&ilite *n (om)nia, onform art2 1231 alin2 728 din !odul "isal, are dein o lien>
vala&il de furni+are a energiei eletrie, eli&erat de Autoritatea Naional de (eglementare *n /o>
meniul Energiei, ,i a ror ativitate %rini%al, *n eea e %rive,te um%rrile de energie eletri, o
re%re+int rev)n+area aesteia ,i onsumul %ro%riu din energia eletri um%rat este negliFa&il, res>
%etiv este de ma:imum 1D din energia eletri um%rat *n %erioada ianuarie-noiem&rie a anului
alendaristi2
"ormularul 70'$8 se de%une la organul fisal om%etent anual, %)n la data de 10 deem&rie a fierui
an, ,i este vala&il %entru toate a-i+iiile de energie eletri efetuate *n anul urmtor2
(eamintim *n onformitate u %revederile art2 140 alin2 728 lit2 e8 din !odul "isal, se a%li ta:area
invers %entru livrarea de energie eletri tre un omeriant %ersoan im%o+a&il, sta&ilit *n (om)nia
onform art2 1231 alin2 728 din !odul "isal2
/elaraia este vala&il %entru toate a-i+iiile de energie eletri efetuate *n anul alendaristi urm>
tor elui *n are se de%une delaraia2
?O-R@RE nr. 1112 din 18 decembrie 2013 pentru m"di$ic!re! %i c"mpet!re! ?"t#rArii
Gu&ernuui nr. 1.362*2010 pri&ind !pr"b!re! structurii C!si$ic#rii "cup!9ii"r din R"mA:
ni! - ni&e grup# de b!8#; c"n$"rm C!si$ic#rii intern!9i"n!e st!nd!rd ! "cup!9ii"r - 1,:
CO 08 '(O 832*2013+
Notr)rea adue ini noi gru%e de &a+ struturii !lasifirii ou%aiilor din (om)nia, du% um urmea>
+5
2#2$ .%eiali,ti *n administraie nelasifiai *n gru%ele de &a+ anterioare2
3#1# Personal didati *n *nvm)ntul %rimar
3#13 Personal didati *n *nvm)ntul %re,olar
3#14 Instrutori ,i asimilai din *nvm)nt
3#1$ Personal *n *nvm)nt nelasifiat *n gru%ele de &a+ anterioare2
N"u $"rmu!r !
dec!r!9iei 208 c!re
se depune de c#tre
n"t!rii pubici
Pagina 5
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
?O-R@RE nr. 1030 din 11 decembrie 2013 pentru m"di$ic!re! %i c"mpet!re! ?"t#rArii
Gu&ernuui nr. 1.236*2010 pri&ind !pr"b!re! re!i8#rii ,istemuui n!9i"n! eectr"nic de
p!t# "nine ! t!4e"r %i imp"8ite"r utii8And c!rdu b!nc!r '(O 831*2013+
ORDONAN DE URGEN nr. 10) din 11 decembrie 2013 pentru c"mpet!re! OUG nr.
1)<*2002 pri&ind regimu str#ini"r /n R"mAni! '(O 3)2*2013+
<rdonana adue om%letri <?@ 1$#A2002 %rivind regimul strinilor *n (om)nia, instituind failiti la
intrarea %e teritoriul (om)niei a strinilor titulari ai unor doumente eli&erate de state .-engen2
Astfel, strinii titulari ai unor vi+e uniforme, vala&ile %entru dou sau multi%le intrri, ai unor vi+e de lung
,edere sau ai unor %ermise de ,edere, eli&erate de state .-engen, %ot intra %e teritoriul (om)niei *n
vederea unei ,ederi ne*ntreru%te sau a mai multor ,ederi a ror durat s nu de%,eas $0 de +ile *n
deursul orirei %erioade de 1'0 de +ile %reedente fierei +ile de ,edere %e teritoriul (om)niei, fr
vi+ de surt ,edere, da doumentele %re+entate sunt *n %erioada de vala&ilitate, iar numrul de in>
trri ,i durata ,ederii autori+ate nu au fost e%ui+ate2
/urata ,ederii %e teritoriul (om)niei nu %oate de%,i dre%tul de ,edere sta&ilit %rin vi+ele uniforme, vi+e>
le de lung ,edere sau %ermisele de ,edere2
Prevederile intr *n vigoare la data de 1 fe&ruarie 201#2
?O-R@RE nr. ))2 din 11 decembrie 2013 pri&ind st!biire! num#ruui !ut"ri8!9ii"r de
munc# ce p"t $i eiber!te str#ini"r /n !nu 201< '(O 3)1*2013+
Notr)rea sta&ile,te un numr total de 32300 de autori+aii de mun e %ot fi eli&erate *n anul 201# str>
inilor are dores s se *nadre+e *n mun sau s %reste+e mun *n (om)nia *n &a+a dei+iei de deta>
,are a unui angaFator %ersoan Furidi strin, defalate %e ti%uri de autori+aii de mun2
Ti%urile ,i numrul de autori+aii de mun e %ot fi aordate strinilor *n anul 201# sunt urmtoarele5
autori+aii de mun %entru lurtori %ermaneni - 32000H
autori+aii de mun %entru lurtori deta,ai - $00H
autori+aii de mun %entru lurtori *nalt alifiai - '00H
autori+aii de mun %entru lurtori se+onieri - 100H
autori+aii de mun nominale - 100H
autori+aii de mun %entru lurtori stagiari - 200H
autori+aii de mun %entru s%ortivi - 300H
autori+aii de mun %entru lurtori transfrontalieri - 1002
?O-R@RE nr. )26 din 11 decembrie 2013 pentru st!biire! 8ie"r de 23 %i 31 decem:
brie 2013 %i 3 i!nu!rie 201< c! 8ie ibere '(O 336*2013+
Pentru salariaii din setorul %u&li, +ilele de 29 ,i 31 deem&rie 2013 ,i 3 ianuarie 201# se sta&iles a
+ile li&ere, fiind sta&ilite msuri de reu%erare a aestora *n deem&rie 2013 ,i ianuarie 201#2
Prevederile nu se a%li *n urmtoarele a+uri5
*n lourile de mun *n are ativitatea nu %oate fi *ntreru%t datorit araterului %roesului de %ro>
duie sau s%eifiului ativitii
magistrailor ,i elorlalte ategorii de %ersonal din adrul instanelor Fudetore,ti im%liate *n solui>
onarea %roeselor u termen *n data de 29 ,i 31 deem&rie 2013, res%etiv 3 ianuarie 201# ,i nii
%artii%anilor *n aeste %roese2
%ersonalului ANA" u atri&uii *n administrarea veniturilor uvenite &ugetului onsolidat al statului2
?O-R@RE nr. )32 din 23 n"iembrie 2013 pentru !pr"b!re! N"rme"r met"d""gice de
!pic!re ! Ord"n!n9ei de urgen9# ! Gu&ernuui nr. )2*2013 pri&ind =r"gr!mu de g!r!n:
t!re ! credite"r pentru /ntreprinderi mici %i miB"cii '(O 366*2013+
ORD1N nr. 10<2 din 13 decembrie 2013 pri&ind pr!gurie &!"rice 1ntr!st!t pentru c"ec:
t!re! in$"rm!9ii"r st!tistice de c"mer9 intr!c"munit!r cu bunuri /n !nu 201< '(O
80)*2013+
.e menin %ragurile Intrastat %entru anul 201#, res%etiv5
$002000 lei %entru e:%edieri intraomunitare de &unuriH
3002000 lei %entru introdueri intraomunitare de &unuri2
<%eratorii eonomii are *n ursul anului 2013 au efetuat s-im&uri de &unuri u statele mem&re ale
?niunii Euro%ene, a ror valoare anual, se%arat %entru ele dou flu:uri, e:%edieri ,i, res%etiv, intro>
dueri de &unuri, de%,e,te valoarea %ragurilor Intrastat sta&ilite, tre&uie s om%lete+e ,i s transmit
la Institutul Naional de .tatisti delaraii statistie Intrastat *ne%)nd u luna ianuarie 201#2
Kn ursul anului 201# %ot deveni furni+ori de date Intrastat ,i ali o%eratori eonomii are reali+ea+
s-im&uri intraomunitare de &unuri a ror valoare umulat de la *ne%utul anului de%,e,te %ragurile
Intrastat %entru anul 201#2 Ae,ti o%eratori eonomii tre&uie s om%lete+e ,i s transmit delaraii
statistie Intrastat *ne%)nd din luna *n are valoarea umulat de la *ne%utul anului 201# a e:%edierilor
,iAsau a introduerilor intraomunitare de &unuri de%,e,te %ragurile Intrastat sta&ilite, se%arat %entru
ele dou flu:uri, e:%edieri ,i, res%etiv, introdueri de &unuri2
CEGE nr. 32) din 6 decembrie 2013 pri&ind r!ti$ic!re! Ac"rduui dintre R"mAni! %i Re:
pubic! 1ndi! pentru e&it!re! dubei impuneri %i pre&enire! e&!8iunii $isc!e cu pri&ire !
imp"8itee pe &enit; semn!t ! Ne0 De7i ! 8 m!rtie 2013 '(O 32)*2013+
Eegea ratifi %revederile noului aord dintre (om)nia ,i India %entru evitarea du&lei im%uneri2
Noul aord sta&ile,te o ot de im%o+it de 10D *n a+ul dividendelor, do&)n+ilor sau redevenelor2
=r!gurie 1ntr!st!t
din 2013 se men9in
%i /n 201<
Pagina 6
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
ORD1N nr. 2030 din 18 decembrie 2013 pri&ind m"di$ic!re! %i c"mpet!re! Ordinuui mi:
nistruui $in!n9e"r pubice nr. 1.3)3*2002 pentru !pr"b!re! =r"cedurii pri&ind st!biire!
din "$iciu ! imp"8ituui pe &enit ! pers"!nee $i8ice %i ! m"deuui %i c"n9inutuui $"rmu:
!re"r >Deci8ie de impunere din "$iciu> '(O 8<2*2013+
1N5O 1mp"8itu pe repre8ent!n9e
<rie %ersoan Furidi strin, are are o re%re+entan autori+at s funione+e *n (om)nia are o&li>
gaia de a %lti un im%o+it anual *n onformitate u %revederile art2 122 din !odul "isal2
Im%o+itul %e re%re+entan %entru un an fisal este egal u e-ivalentul *n lei al sumei de #2000 euro,
sta&ilit %entru un an fisal, la ursul de s-im& al %ieei valutare, omuniat de 1ana Naional a (o>
m)niei, vala&il *n +iua *n are se efetuea+ %lata im%o+itului tre &ugetul de stat2 Persoana Furidi
strin are o&ligaia de a %lti im%o+itul %e re%re+entan la &ugetul de stat, *n dou tran,e egale, %)n la
datele de 23 iunie ,i 21 deem&rie inlusiv2
Kn a+ul unei %ersoane Furidie strine, are *n ursul unui an fisal *nfiinea+ sau desfiinea+ o re%re>
+entan *n (om)nia, im%o+itul datorat %entru aest an se alulea+ %ro%orional u numrul de luni de
e:isten a re%re+entanei *n anul fisal res%etiv2
Persoana Furidi strin are datorea+ im%o+itul %e re%re+entan are o&ligaia de a de%une o delara>
ie anual la autoritatea fisal om%etent, %)n la data de 2', res%etiv 2$ fe&ruarie a anului de im%u>
nere2
Persoanele Furidie strine, %rin re%re+entane *nfiinate *n (om)nia, nu sunt a&ilitate s fa fa%te de
omer, aeste re%re+entane neav)nd alitatea de %ersoan Furidi2 (e%re+entanele sunt o&ligate s
ondu evidena onta&il %rev+ut de legislaia *n vigoare din (om)nia2
1N5O - Regimu $isc! ! tic7ete"r c!d"u "$erite de !ng!B!t"ri s!!ri!9i"r
Potrivit %revederilor Eegii nr2 1$3A2004 %rivind aordarea ti-etelor adou ,i a ti-etelor de re,, u mo>
difirile ,i om%letrile ulterioare, ti-etele adou se %rour de tre angaFatori de la uniti emitente ,i
se %ot utili+a %entru am%anii de marOeting, studiul %ieei, %romovarea %e %iee e:istente sau noi, %entru
%rotool, %entru -eltuielile de relam ,i %u&liitate, %reum ,i %entru -eltuieli soiale2
-ic7ete c!d"u
Potrivit %revederilor %t2 90 lit2 i8 dat *n a%liarea art2 33 alin2 738 din !odul "isal, ti-etele adou aorda>
te %otrivit legii, indiferent da aestea sunt aordate %otrivit destinaiei ,i uantumului %rev+ute la art2
33 alin2 7#8 lit2 a8 din !odul "isal 7adourile oferite de angaFatori *n &enefiiul o%iilor minori ai angaFai>
lor, u oa+ia Pa,telui, +ilei de 1 iunie, !riunului ,i a sr&torilor similare ale altor ulte religioase, %re>
um ,i adourile oferite angaFatelor u oa+ia +ilei de ' martie, *n limita sumei de 130 lei8 sunt avantaFe
%rimite de %ersoana fi+i2
Potrivit art2 33 din !odul "isal5 Psunt onsiderate venituri din salarii toate veniturile *n &ani ,iAsau *n natu>
r o&inute de o %ersoan fi+i e desf,oar o ativitate *n &a+a unui ontrat individual de mun sau
a unui statut s%eial %rev+ut de lege, indiferent de %erioada la are se refer, denumirea veniturilor ori
de forma su& are se aord2Q
Ea sta&ilirea im%o+itului %e venituri din salarii se iau *n alul aeste avantaFe, are sunt u%rinse *n veni>
tul &rut lunar din salarii, avantaFe are se im%o+itea+ u ota de 14D2
Ti-etele adou nu se u%rind *n &a+a lunar de alul a ontri&uiilor soiale o&ligatorii %otrivit art2
2$4I3 lit2 o8 din !odul "isal2
C!d"uri /n b!ni %i /n n!tur#
!adourile oferite de angaFatori *n &enefiiul o%iilor minori ai angaFailor, u oa+ia Pa,telui, +ilei de 1
iunie, !riunului ,i a sr&torilor similare ale altor ulte religioase, %reum ,i adourile oferite angaFate>
lor u oa+ia +ilei de ' martie, *n msura *n are valoarea adoului oferit fierei %ersoane, u orie oa>
+ie din ele de mai sus, nu de%,e,te 130 lei nu sunt inluse *n veniturile salariale ,i nu sunt im%o+a&ile,
*n *nelesul im%o+itului %e venit2 Plafonul sta&ilit %entru adourile oferite de angaFatori 7*n &ani ,i *n &u>
nuri8 o%iilor minori ai angaFailor u oa+iile de mai sus se a%li %entru fieare o%il minor al fierui
angaFat2 Aeste adouri *n &ani ,i *n &unuri nu se u%rind *n &a+a lunar de alul a ontri&uiilor soiale
o&ligatorii %otrivit art2 2$4I13 lit2 &8 din !odul "isal2
!adourile *n &ani ,i *n natur aordate u oa+iile de mai sus are de%,es 130 lei %reum ,i adourile
oferite u alte oa+ii sunt im%o+a&ile din %unt de vedere al im%o+itului %e venit ,i a ontri&uiilor soiale
o&ligatorii2
Im%ortantR Pentru angaFator, din %unt de vedere al im%o+itului %e %rofit, aeste -eltuieli u adourile *n
&ani ,i *n natur sunt deduti&ile la alulul im%o+itului %e %rofit, a ,i -eltuieli soiale, *n limita unei ote
de %)n la 2D, a%liat asu%ra valorii -eltuielilor u salariile %ersonalului, %otrivit Eegii nr2 33A2003 -
!odul Munii2
Ti-etele adou aordate %ersoanelor fi+ie *n afara unei relaii generatoare de venituri din salarii sunt
im%o+a&ile din %unt de vedere al im%o+itului %e venit, u ota de 14D, %otrivit art2 9' din !odul "isal2
.ursa5 /@"P =)lea
1N5O - ,istemu p#9i"r !nticip!te pri&ind imp"8itu pe pr"$it
/e la 1 ianuarie 2013 a intrat *n vigoare %osi&ilitatea de a o%ta %entru a%liarea sistemului %lilor antii>
%ate %rivind im%o+itul %e %rofit2
/eFa a treut un %rim an de a%liare a aestui mod de delarare ,i de %lat a im%o+itului %e %rofit2 !ei
are au o%tat *n urm u un an %entru a%liarea sistemului sunt o&ligai s *l menin ,i *n 201# 7sistemul
este o&ligatoriu %entru 2 ani fisali onseutivi82 /ar %entru ei are nu au o%tat *n urm u un an este
a+ul s fa din nou anali+a de o%ortunitate %rivind e:eritarea sau nu a aestei o%iuni2
AvantaFul maFor al sistemului este eliminarea alulaiei trimestriale a im%o+itului %e %rofit ,i im%liit a
neesitii a%lirii trimestriale a tuturor regulilor de aFustare a re+ultatului onta&il %entru a aFunge la
re+ultatul fisal ,i determinarea im%o+itului datorat2 Kn situaia %lilor antii%ate, im%o+itul %e %rofit se
Aten9ie ! e$ectee
$isc!e re8ut!te din
!c"rd!re! tic7ete"r
c!d"uD
Pagina 7
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
%lte,te tot trimestrial dar lu)nd a &a+ im%o+itul %e %rofit aferent anului %reedent, oretat u un indie
de inflaie2 (egulari+area final se fae odat u delaraia anual final %rivind im%o+itul %e %rofit2
.istemul %lilor antii%ate onst *n5
o%iunea de a a%lia sau a ie,i din sistemul %lilor antii%ate se efetuea+ la *ne%utul anului fisal
%)n %e data de 31 ianuarie inlusivH
o%iunea este o&ligatorie %entru el %uin 2 ani fisali onseutiviH
ontri&ua&ilii are a%li sistemul %lilor antii%ate are *n %rimul an al %erioadei o&ligatorii de 2 ani
fisali onseutivi *nregistrea+ %ierdere fisal, efetuea+ %li antii%ate *n ontul im%o+itului %e
%rofit la nivelul sumei re+ultate din a%liarea otei de im%o+it asu%ra %rofitului onta&il al %erioadei
%entru are se efetuea+ %lata antii%atH
ontri&ua&ilii are a%li sistemul %lilor antii%ate ,i are, *n anul %reedent, au &enefiiat de sutiri
de la %lata im%o+itului %e %rofit, onform legii, iar *n anul %entru are se alulea+ ,i se efetuea+
%lile antii%ate nu mai &enefiia+ de failitile fisale res%etive, im%o+itul %e %rofit %entru anul
%reedent, %e &a+a ruia se determin %lile antii%ate, este im%o+itul %e %rofit determinat onform
delaraiei %rivind im%o+itul %e %rofit %entru anul %reedent, lu)ndu-se *n alul ,i im%o+itul %e %rofit
sutit2
E4cep9ii de ! sistemu p#9i"r !nticip!te
!ategoriile de ontri&ua&ili are nu p"t "pt! %entru sistemul %lilor antii%ate ,i are au sta&ilit un regim
s%eial de delarare ,i %lat sunt 5
a8 organi+aiile non%rofit au o&ligaia de a delara ,i %lti im%o+itul %e %rofit, anual, %)n la data de 23
fe&ruarie inlusiv a anului urmtor elui %entru are se alulea+ im%o+itulH
&8 ontri&ua&ilii are o&in venituri maForitare din ultura erealelor ,i a %lantelor te-nie, %omiultur ,i
vitiultur au o&ligaia de a delara ,i %lti im%o+itul %e %rofit anual, %)n la data de 23 fe&ruarie in>
lusiv a anului urmtor elui %entru are se alulea+ im%o+itulH
8 ontri&ua&ilii urmtori au o&ligaia de a delara ,i %lti im%o+it %e %rofit trimestrial 7ne%ut)nd o%ta %en>
tru sistemul %lilor antii%ate8 5
%ersoanele Furidie strine are reali+ea+ venituri dinAsau *n legtur u %ro%rieti imo&iliare situa>
te *n (om)nia sau din v)n+areaAesionarea titlurilor de %artii%are deinute la o %ersoan Furidi
rom)nH
%ersoanele Furidie strine ,i %ersoanele fi+ie nere+idente are desf,oar ativitate *n (om)nia
*ntr-o asoiere fr %ersonalitate FuridiH
%ersoanele fi+ie re+idente asoiate u %ersoane Furidie rom)ne, %entru veniturile reali+ate at)t *n
(om)nia )t ,i *n strintate din asoieri fr %ersonalitate Furidi2
?ltimele dou ategorii de ontri&ua&ili au o&ligaia de a de%une *m%reun u delaraia anual de im>
%o+it %e %rofit, ,i o delaraie %rivind distri&uirea *ntre asoiai a veniturilor ,i -eltuielilor2
/e asemenea, urmtoarele ategorii de ontri&ua&ili, are *n anul %reedent se aflau *n situaiile de mai
Fos, tre&uie sa a%lie sistemul %lilor trimestriale 7dei nu %ot o%ta %entru sistemul %lilor antii%ate85
ontri&ua&ilii are *nregistrea+ %ierdere fisal la sf)r,itul anului fisal %reedentH
ontri&ua&ilii are au fost %ltitori de im%o+it %e veniturile miro*ntre%rinderilor ,i tre la im%o+itul %e
%rofitH
ontri&ua&ilii are s-au aflat *n inativitate tem%orar sau au delarat %e %ro%ria rs%undere nu
desf,oar ativiti la sediul soialAsediile seundare, situaii *nsrise, %otrivit %revederilor legale, *n
(egistrul !omerului sau *n (egistrul inut de instanele Fudetore,ti om%etente, du% a+H
ontri&ua&ilii nou-*nfiinai2 Nu sunt onsiderai ontri&ua&ili nou-*nfiinai ei are se *nregistrea+ a
efet al unor o%eraiuni de reorgani+are efetuate %otrivit legii2
Ea final dorim s su&liniem neesitatea de a efetua o anali+ foarte atent a evoluiei %revi+ionate a soi>
etii *n %erioada urmtoare *n eea e %rive,te re+ultatele finaniare2 Kn funie de aeast anali+ tre&uie
luat dei+ia da este o%ortun o%tarea %entru a%liarea sistemului %lilor antii%ate sau mai degra&
este de %referat a%liarea sistemului lasi u %li trimestriale2
A,a um am menionat mai sus, odat e:eritat o%iunea, este o&ligatorie %strarea ei %entru el %uin
doi ani fisali onseutivi2 Aest sistem nu va fi avantaFos %entru situaiile de sdere a ifrei de afaeri, a
%rofita&ilitii ,i *n general de degradare a re+ultatelor finaniare ale soietii2 .istemul este o%ortun *n
s%eial %entru soietile aflate *n re,tere eonomi, datorit %lilor de im%o+it %e %rofit la nivelul anului
%reedent 7nivel mai s+ut8 ,i de am)nare astfel la %lat a im%o+itului anului urent2
1(=OR-AN- De$initi&!re! imp"8ituui pe pr"$it pentru 2013
= reamintim *ne%)nd u anul 2012 nu se mai delar antii%at im%o+itul %e %rofit aferent trimestrului
I= a fiind el la nivelul trimestrului III2 Astfel, nu va tre&ui s delarai %o+iia Pim%o+it %e %rofitQ %e formu>
larul 100 %entru luna deem&rie 2013 are se de%une la ANA" %)n la 23 ianuarie 201#2
Termenul de delarare ,i de %lat a im%o+itului %e %rofit %entru anul 2013 este 23 martie 201#, u e:e%>
ia organi+aiilor non-%rofit ,i a ontri&ua&ililor are o&in venituri maForitare din ultura erealelor ,i a %lan>
telor te-nie, %omiultur ,i vitiultur are au o&ligaia de a delara ,i %lti im%o+itul %e %rofit anual %)n
la data de 23 fe&ruarie 201#2
RE(1NDER Depreciere! cre!n9e"r cien9i
Kn onformitate u %revederile (eglementarilor onta&ile onforme u /iretiva a I=-a a !omunitilor Eo>
nomie Euro%ene, reanele se %re+int *n situaiile finaniare la valoarea lor %ro&a&il de *nasare2
Pentru de%reierea reanelor din onturile de lieni, deontri *n adrul gru%ului ,i de&itori, u oa+ia
inventarierii la sf)r,itul e:eriiului finaniar, se refleta aFustri %entru de%reiere su& forma %rovi+ioane>
lor2
C!re sunt impic!9iie $isc!e gener!te de cre!n9ee incerte %i c"nstituire! de pr"&i8i"!neE
Kn onformitate u %revederile art2 22 din !odul fisal urmtoarele %rovi+ioane sunt deduti&ile la alulul
,istemu p#9i"r
!nticip!te; "pt!9i s!u
nu pentru intr!re! /n
!cest sistemE
Pagina 8
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
re+ultatului fisal5
Provi+ioanele onstituite *n limita unui %roent de 20D *ne%)nd u data de 1 ianuarie 200#, 23D
*ne%)nd u data de 1 ianuarie 2003, 30D *ne%)nd u data de 1 ianuarie 2004, din valoarea
reanelor asu%ra lienilor are *nde%lines umulativ urmtoarele ondiii5
sunt *nregistrate du% data de 1 ianuarie 200#H
sunt ne*nasate *ntr-o %erioada e de%,e,te 290 de +ile de la data sadeneiH
nu sunt garantate de alt %ersoanH
sunt datorate de o %ersoan are nu este %ersoan afiliat ontri&ua&iluluiH
au fost inluse *n veniturile im%o+a&ile ale ontri&ua&ilului2
Provi+ioanele onstituite *n limita unui %roent de 100D din valoarea reanelor asu%ra lienilor
are *nde%lines umulativ urmtoarele ondiii5
sunt *nregistrate du% data de 1 ianuarie 2009H
reana este deinut la o %ersoan Furidi asu%ra reia este delarat %roedura de des-idere
a falimentului, %e &a+a -otr)rii Fudetore,ti %rin are se atesta aeasta situaieH
nu sunt garantate de alt %ersoanH
sunt datorate de o %ersoan are nu este %ersoan afiliat ontri&ua&iluluiH
au fost inluse *n veniturile im%o+a&ile ale ontri&ua&ilului2
Kn onformitate u %revederile art2 21, litera n din !odul "isal, %ierderile *nregistrate la soaterea din
eviden a reanelor ne*nasate sunt deduti&ile fisal *n urmtoarele a+uri5
%roedura de faliment a de&itorilor a fost *n-is %e &a+a -otr)rii Fudetore,tiH
de&itorul a deedat ,i reana nu %oate fi reu%erata de la mo,tenitoriH
de&itorul este di+olvat, *n a+ul soietii u rs%undere limitat u asoiat uni, sau li-idat, fr
suesorH
de&itorul *nregistrea+ difiulti finaniare maFore are ii afetea+ *ntreg %atrimoniul2
/in %untul de vedere al T=A menionm %revederile art2 13' litera d din !odul "isal, are %rei+ea+
&a+a de im%o+itare se redue *n a+ul *n are ontravaloarea &unurilor livrate sau a serviiilor %resta>
te nu se %oate inasa din au+a falimentului &enefiiarului2 AFustarea este %ermisa *ne%)nd u data
%ronunrii -otr)rii Fudetore,ti de *n-idere a %roedurii %rev+ute de Eegea '3A2004 %rivind %roedu>
ra insolvenei, -otr)re rmas definitiv ,i irevoa&il2
RE(1NDER Regimu micr"/ntreprinderi"r
< miro*ntre%rindere este o %ersoan Furidi rom)n are *nde%line,te umulativ urmtoarele ondiii,
la data de 31 deem&rie a anului fisal %reedent5
reali+ea+ venituri, altele de)t ele %rev+ute mai FosH
a reali+at venituri are nu au de%,it e-ivalentul *n lei al 432000 euroH
a%italul soial al aesteia este deinut de %ersoane, altele de)t statul ,i autoritile loaleH
nu se afl *n di+olvare u li-idare, *nregistrat *n registrul omerului sau la instanele Fudetore,ti,
%otrivit legii2
Kn 2013 regimul miro*ntre%rinderilor a devenit o&ligatoriu %entru ei are se *nadrea+ *n ondiiile de
mai sus2 !ondiia referitoare la numrul de angaFai a fost a&rogat2
Nu %ot a%lia sistemul de im%unere %entru miro*ntre%rinderi soietile are5
desf,oar ativiti *n domeniul &anarH
desf,oar ativiti *n domeniile asigurrilor ,i reasigurrilor, al %ieei de a%ital, u e:e%ia %er>
soanelor Furidie are desf,oar ativiti de intermediere *n aeste domeniiH
desf,oar ativiti *n domeniile Fourilor de noro, onsultantei ,i managementului2
Kne%)nd u anul 201#, o miro*ntre%rindere %oate avea venituri reali+ate din onsultan ,i manage>
ment %)n la nivelul de 20D din totalul veniturilor2
Cine !pic# regimu micr"/ntreprinderi"r /n !nu 201<E
.oietile are a%li regimul im%o+itului %e %rofit ,i are se *nadrea+ la 31 deem&rie 2013 *n ondi>
iile menionate mai sus sunt o&ligate s trea %entru anul 201# la regimul miro*ntre%rinderilor2
Miro*ntre%rinderile are ontinu s *nde%lineas ondiiile, *,i menin regimul de im%o+itare *n anul
201#2
.oietile nou-*nfiinate vor a%lia regimul miro*ntre%rinderilor *n de la *nfiinare da ondiia %rivind
deinerea a%italului soial este *nde%linit la data *nregistrrii la registrul omerului2 /a soietatea
intenionea+ s desf,oare oriare din ativitile e:e%tate nu a%li regimul miro*ntre%rinderilor2
< soietate nou-*nfiinat are, la data *nregistrrii *n registrul omerului, are su&sris un a%ital soial
re%re+ent)nd el %uin e-ivalentul *n lei al sumei de 232000 euro %oate o%ta s a%lie regimul im%o+itu>
lui %e %rofit2
CAnd /ncete!8# !pic!re! regimuui micr"/ntreprinderi"rE
Miro*ntre%rinderile are *n ursul unui trimestru *ne% s desf,oare ativiti de natura elor e:>
e%tate datorea+ im%o+it %e %rofit lu)nd *n alul veniturile ,i -eltuielile *nregistrate *ne%)nd u
trimestrul res%etiv2
/a *n ursul unui an fisal o miro*ntre%rindere reali+ea+ venituri mai mari de 432000 euro,
aeasta va %lti im%o+it %e %rofit lu)nd *n alul veniturile ,i -eltuielile reali+ate de la *ne%utul anu>
lui fisal2 !alulul ,i %lata im%o+itului %e %rofit se efetuea+ *ne%)nd u trimestrul *n are s-a de>
%,it limita %rev+ut2 Im%o+itul %e %rofit datorat re%re+int diferena dintre im%o+itul %e %rofit alu>
lat de la *ne%utul anului fisal %)n la sf)r,itul %erioadei de ra%ortare ,i im%o+itul %e veniturile mi>
ro*ntre%rinderilor datorat *n ursul anului res%etiv2 Kn a+ul ontri&ua&ililor are au treut la siste>
mul miro*ntre%rinderilor de la 1 fe&ruarie 2013, limita de 432000 euro ,i im%o+itul %e %rofit datorat
se alulea+ *n mod ores%un+tor de la aeast dat2
C"ndi9ii %i regui
n"i pentru
micr"/ntreprinderi
/n 201<
Pagina 9
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
Kne%)nd u anul fisal urmtor anului *n are nu mai *nde%lines una dintre ondiiile rmase2
.-im&area regimului *n ursul anului sau *ne%)nd u anul fisal urmtor se fae %rin modifiarea ve>
torului fisal u aFutorul delaraiei 0102 /a regimul se s-im& de la 1 ianuarie 201#, delaraia 010
tre&uie de%us %)n la 31 ianuarie 201#2
C"t! %i b!8! de imp"8it!re
!ota de im%o+itare este de 3D
1a+a de im%o+itare este onstituit din totalul veniturilor din orie surs, u urmtoarele e:e%ii5
veniturile aferente osturilor stourilor de %roduseH
veniturile aferente osturilor serviiilor *n urs de e:euieH
veniturile din %roduia de imo&ili+ri or%orale ,i neor%oraleH
veniturile din su&venii de e:%loatareH
veniturile din %rovi+ioane ,i aFustri %entru de%reiere sau %ierdere de valoareH
veniturile re+ultate din restituirea sau anularea unor do&)n+i ,iAsau %enaliti de *nt)r+iere, are au
fost -eltuieli nededuti&ile la alulul %rofitului im%o+a&ilH
veniturile reali+ate din des%gu&iri, de la soietile de asigurareAreasigurare, %entru %agu&ele %ro>
duse &unurilor de natura stourilor sau a ativelor or%orale %ro%rii2
Kne%)nd u anul 201# au fost introduse reguli s%eiale %rivind inluderea *n &a+a de im%o+itare a redu>
erilor omeriale ,i a diferenelor de urs valutar2 Astfel5
.e sad din &a+a im%o+a&il valoarea reduerilor omeriale aordate ulterior faturrii ,i se adau>
g valoarea reduerilor omeriale %rimite ulterior faturriiH
Nu se iau *n onsiderare veniturile din diferene de urs valutar *n %rimele trei trimestre ale anului, iar
*n trimestrul I= se inlude *n &a+a de im%o+itare doar diferena net favora&il dintre veniturile ,i
-eltuielile din diferene de urs valutar *nregistrate umulat de la *ne%utul anului2
Anul fisal al unei miro*ntre%rinderi este anul alendaristi2 Kn a+ul unei miro*ntre%rinderi are se *nfi>
inea+ sau *,i *netea+ e:istena, anul fisal este %erioada din anul alendaristi *n are %ersoana Furi>
di a e:istat2
!ursul de s-im& %entru determinarea e-ivalentului *n euro este el de la *n-iderea e:eriiului finani>
ar %reedent2
Kn a+ul *n are o miro*ntre%rindere a-i+iionea+ ase de marat, valoarea de a-i+iie a aestora se
dedue din &a+a im%o+a&il, *n onformitate u doumentul Fustifiativ, *n trimestrul *n are au fost %use
*n funiune, %otrivit legii2
C!cu %i p!t#
!alulul ,i %lata im%o+itului %e veniturile miro*ntre%rinderilor se efetuea+ trimestrial, %)n la data de
23 inlusiv a lunii urmtoare trimestrului %entru are se alulea+ im%o+itul2
Kn a+ul unei asoieri fr %ersonalitate Furidi *ntre o miro*ntre%rindere ,i o %ersoan fi+i, re+ident
sau nere+ident, miro*ntre%rinderea are o&ligaia de a alula, reine, delara ,i %lti la &ugetul de stat
im%o+itul sta&ilit %rin a%liarea otei de 3D la veniturile e revin aesteia din asoiere, %)n la data de 23
inlusiv a lunii urmtoare trimestrului %entru are se alulea+ im%o+itul2
Miro*ntre%rinderile sunt o&ligate s in evidena amorti+rii fisale, onform art2 2# al !odului "isal2
RE(1NDER =!t# trimestri!# ! c"ntribu9ii"r s"ci!e %i imp"8ituui pe &enit re9inut !
surs# * Depunere! trimestri!# ! dec!r!9ii"r 112
= reamintim *ne%)nd u trimestrul I= 2011 s-a instituit %osi&ilitatea %lii ,i a de%unerii trimestriale a
delaraiilor 112 %rivind o&ligaiile de %lat a ontri&uiilor soiale, im%o+itului %e venit ,i evidenta nomina>
l a %ersoanelor asigurate %entru anumite ategorii de ontri&ua&ili2
/e%unerea trimestrial onst *n om%letarea ,i de%unerea a )te unei delaraii %entru fieare lun din
trimestru2 AvantaFul reat de aest sistem este numai din %unt de vedere al tre+oreriei entitii2
(eamintim regula general im%une o&ligaia de a alula ,i de a reine im%o+itul aferent veniturilor
fierei luni la data efeturii %lii aestor venituri, %reum ,i de a-l vira la &ugetul de stat %)n la data
de 23 inlusiv a lunii urmtoare elei %entru are se %ltes aeste venituri2 Aeea,i regul se a%li ,i la
ontri&uiile soiale individuale2
(egimul trimestrial a devenit o%iunea im%liit *ne%)nd u luna otom&rie 2011 %entru urmtoarele
ategorii de ontri&ua&ili5
%ersoanele Furidie %ltitoare de im%o+it %e %rofit are, *n anul anterior, au *nregistrat venituri totale
de %)n la 1002000 euro ,i au avut un numr mediu de %)n la 3 salariai e:lusivH
%ersoanele Furidie %ltitoare de im%o+it %e veniturile miro*ntre%rinderilor are, *n anul anterior, au
avut un numr mediu de %)n la 3 salariai e:lusivH
asoiaii, fundaii sau alte entiti fr so% %atrimonial, %ersoane Furidie, u e:e%ia instituiilor
%u&lie, are *n anul anterior au avut un numr mediu de %)n la 3 salariai e:lusivH
%ersoanele fi+ie autori+ate ,i *ntre%rinderile individuale, %reum ,i %ersoanele fi+ie are e:erit
%rofesii li&ere ,i asoierile fr %ersonalitate Furidi onstituite *ntre %ersoane fi+ie, are au, %otrivit
legii, %ersonal angaFat %e &a+ de ontrat individual de mun2
Numrul mediu de salariai ,i veniturile totale se sta&iles %otrivit %revederilor art2 2$4
1$
alin2 7138 ,i 71#8
din !odul "isal, res%etiv a medie aritmeti a numrului de salariai din delaraiile 112 de%use %en>
tru fieare lun din anul anterior2
<%iunea %rivind ontinuarea a%lirii regimului lunar du% 1 ianuarie 201# tre&uie de%us la organele
fisale %)n la 31 ianuarie 201# inlusiv2 /elaraia %rivind o%iunea se de%une %e su%ort -)rtie la orga>
nele fisale2
Kn a+ul ontri&ua&ililor nou *nfiinai 7u e:e%ia P"A, *ntre%rinderilor individuale ,i %ersoanelor fi+ie
are e:erit %rofesii li&ere, %reum ,i a asoierilor fr %ersonalitate Furidi onstituite *ntre %ersoane
fi+ie8, ae,tia %ot a%lia regimul trimestrial de delarare *ne%)nd u anul *nfiinrii da, odat u de>
5"rmu!ru 112
depunere un!r#
s!u trimestri!#E
Pagina 10
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
laraia de *nregistrare fisal, delar *n ursul anului estimea+ un numr mediu de %)n la 3 salari>
ai e:lusiv ,i, du% a+, urmea+ s reali+e+e un venit total de %)n la 1002000 euro2
(eamintim ori de )te ori *n ursul trimestrului salariaii &enefiia+ de onedii si indemni+aii de
asigurri soiale de sntate sau *netea+ alitatea de asigurat a unei %ersoane, %ltitorii de venituri
din salarii ,i asimilate salariilor de%un delaraia 112 %)n la data de 23 inlusiv a lunii urmtoare elei *n
are a intervenit *netarea alitii de asigurat2 Kn aest a+, delaraiaAdelaraiile aferentAaferente %eri>
oadei rmase din trimestru se de%uneAse de%un %)n la data de 23 inlusiv a lunii urmtoare trimestru>
lui2 Kn a+ul *n are onediul medial sau *netarea alitii de asigurat are lo *n luna a doua a trimes>
trului, se vor de%une at)t delaraia %entru %rima lun a trimestrului, )t ,i ea %entru luna a doua, ur>
m)nd a du% *n-eierea trimestrului s se de%un numai delaraia %entru luna a treia2
(eamintim de asemenea termenul de %lat al ontri&uiilor soiale ,i al im%o+itului %e venit rm)ne
trimestrial -iar da onform %revederilor de mai sus, ontri&ua&ilul tre&uie s de%un antii%at delara>
ia 112 %entru %rima sau a doua lun din trimestru, *n a+ul *n are are lo *netarea alitii de asigurat
al vreunui salariat2 Ea sta&ilirea numrului mediu de salariai se iau *n alul numai %ersoanele u on>
trate individuale de muna, at)t u norma *ntreag, at ,i u tim% %arial2
"ormularul %rivind o%iunea a fost a%ro&at de tre <rdinul 313#A2011 7M< 499A20118 ,i *l %utei desr>
a de %e site-ul ANA" de la adresa
-tt%5AAstati2anaf2roAstatiA10AAnafAformulareA/elSo%tS<PANA"S313#S20112%df
RE(1NDER =r"cedur! de st!biire !nu!# ! numere"r !"c!te $"rmu!re"r $in!nci!r
c"nt!bie
/orim s v reamintim )teva din %revederile <rdinului 2224A2004 7M< 1034A200485
.e va asigura un regim intern de numerotare a faturilorH
Persoanele are rs%und de organi+area ,i onduerea onta&ilitii vor desemna, %rin dei+ie inter>
n sris, o %ersoan sau mai multe, are s ai& atri&uii %rivind aloarea ,i gestionarea numerelor
aferente faturilor emise de soietateH
"atura va avea un numr de ordine, *n &a+a uneia sau mai multor serii, numr e tre&uie s fie
sevenial, sta&ilit de soietate, astfel *n)t s se asigure neesarul *n funie de numrul de faturi
de emisH
Anual, se sta&ile,te numrul de la are se va emite %rima fatur2
.emnarea ,i stam%ilarea faturilor nu sunt o&ligatorii, dar asigur ontrolul la nivel intern ,i re%re+int o
modalitate de %revenire a fraudelor2
(eamintim totodat ,i %revederile <rdinului 3312A200' %rivind doumentele finaniar-onta&ile 7M<
'90A200'8, %re+entat %e larg *n &uletinul informativ APEX Team nr2 12S 200', are instituie o&ligativita>
tea e:istenei unui sistem intern de numerotare a doumentelor finaniar onta&ile2
.e va asigura un regim intern de numerotare a formularelor finaniar-onta&ile, astfel5
%ersoanele are rs%und de organi+area ,i onduerea onta&ilitii vor desemna, %rin dei+ie inter>
n sris, o %ersoan sau mai multe, du% a+, are s ai& atri&uii %rivind aloarea ,i gestionarea
numerelor aferenteH
fieare formular va avea un numr de ordine sau o serie, du% a+, numr sau serie e tre&uie s
fie sevenial78, sta&ilit78 de soietate2 Kn aloarea numerelor se va ine ont de strutura organi+a>
tori, res%etiv gestiuni, %unte de luru, suursale et2H
se vor emite %roeduri %ro%rii de sta&ilire TiAsau aloare de numere ori serii, du% a+, %rin are se
va meniona, %entru fieare e:eriiu finaniar, are este numrul sau seria de la are se emite %ri>
mul doument2
Deci8i! intern# !nu!# trebuie s# st!bie!sc# inter&!u numere"r !"c!te $"rmu!re"r de $!cturi;
c7it!n9e; !&i8e de e4pedi9ie Fi e4tins# Fi !t"r d"cumente $in!nci!r c"nt!bie utii8!te de s"ciet!te
'dec"nturi de c7etuiei; disp"8i9ii de p!t# * /nc!s!re; N1R-uri; $i%e de m!g!8ie etc.+.
RE(1NDER Nu uit!9i s# s"icit!9i p!rteneri"r de !$!ceri str#ini certi$ic!tu "r de re8i:
den9# $isc!# emis /n 201<
!ertifiatele de re+iden fisal eli&erate *n anul 2013 sunt vala&ile Ti *n %rimele 40 +ile alendaristie
din anul 201#2
RE(1NDER Cursurie de /nc7idere !e !nuui 2013
!ursurile valutare omuniate de 1N( are sunt folosite la *n-iderea anului 2013 %entru evaluarea ele>
mentelor monetare de ativ Ti de %asiv e:%rimate *n valut 7dis%oni&iliti &ne,ti, reane, datorii8, )t ,i
%entru evaluarea reanelor ,i datoriilor e:%rimate *n lei, a ror deontare se fae *n funie de ursul
unei valute sunt5
1 E?( C #,#'#9 (<NH 1 !N" C 3,43#4 (<NH 1 @1P C 3,3'12 (<NH 1 ?./ C 3,2331 (<N2
AGENDA CUN11 1ANUAR1E 201<
Ginic nu uit!9i
. om%letai registrul de as 7sau s im%rimai registrul *ntomit *n format eletroni8H
. om%letai Furnalul de v)n+ri ,i um%rriH
. om%letai *n registrul eletroni de eviden a salariailor informaiile referitoare la *ne%ereaA
*netarea unui ontrat de mun, daa este a+ul2
C! $in! de un# nu uit!9i
. om%letai (egistrul BurnalH
. evaluai elementele monetare de ativ ,i de %asiv e:%rimate *n valut 7dis%oni&iliti &ne,ti,
reane, datorii8 la ursul de s-im& al %ieei valutare, omuniat de 1N( din ultima +i &anar a
luniiH
Nu uit!9i s# s"icit!9i
p!rteneri"r e4terni
certi$ic!tee de
re8iden9# pentru
201<
Pagina 11
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
. *nregistrai la Administraia "inaniar ontratele de %restri de serviii *n-eiate u nere+idenii
*n ursul lunii, onform art2 ' alin2 91 din !odul "isalH
. efetuai inventarierea stourilor *n a+ul *n are folosii inventarul intermitentH
. *ntomii ultimele faturi aferente lunii2
=entru /ndepinire! regement#ri"r /n d"meniu -.A
Menionai %e doumentele emise tre %artenerii din ?niunea Euro%eana odul de *nregistrare *n
so%uri de T=AH
=erifiai validitatea odului de T=A *nsris %e faturile %rimiteH
=erifiai suma T=A *nsris %e faturile %rimiteH
=erifiai meniunile referitoare la T=A 7e:2 Jta:are inversJ, Jo%eraiune neim%o+a&ilJ et28 *nsrise
%e faturH
Knsriei %e faturile %rimite suma T=A *n a+ul ta:rii inverseH
!om%letai (egistrul %entru &unurile mo&ile or%orale %rimiteH
!om%letai (egistrul non-transferurilorH
Menionai *n ontratele omeriale ontratate ,i deontate *n valut ursul de s-im& are va fi
utili+at 71N( sau ursul &nii omeriale82
NU U1-A1 c! ! /nceputu !nuui 201< s# st!bii9i prin deci8ie intern# inter&!u numere:
"r !"c!te $"rmu!re"r de $!cturi; c7it!n9e; !&i8e de e4pedi9ie pe c!re e &e9i $""si /n
cursu !nuui 201<.
Hn cursu unii nu uit!9i
C# B"i; ) i!nu!rie este utim! 8i pentru depunere!
delaraiei de meniuni 0$2 %entru s-im&area %erioadei fisale %entru T=A din trimestrial *n lunar,
*n a+ul *n are ai efetuat a-i+iii intraomunitare de &unuri *n luna deem&rie 20132 Kne%)nd u
luna ianuarie, %erioada fisala de ra%ortare a T=A va fi lunar2
C# &ineri; 10 i!nu!rie; este utim! 8i pentru depunere!
delaraiei-deont %rivind sumele *nasate re%re+ent)nd ta:a -otelierH
dec!r!9iei de /nregistr!re $isc!!*de men9iuni pentru pers"!ne Buridice; !s"cieri %i !te entit#9i
$#r# pers"n!it!te Buridic# '$"rmu!r 010+ pentru pers"!nee Buridice c!re !u "big!9i! s# se
/nregistre8e c! p#tit"ri de -.A /n urm! dep#%irii p!$"nuui eg! de scutire '220.000 ei; re:
pre8entAnd 26.000 de eur" la ursul 1N( de la data aderrii la ?E, 1 euro C 3,3'19 lei8 on>
form art2 132 748 !od "isal8H
delaraiei de *nregistrare fisalA/elaraie de meniuni %entru %ersoanele fi+ie are desf,oar
ativiti eonomie *n mod inde%endent sau e:erita %rofesii li&ere 7formular 09082 Aestea au o&li>
gaia s se *nregistre+e a %ltitori de T=A *n urma de%,irii %lafonului legal de sutire 72202000 lei,
re%re+ent)nd 432000 euro la ursul 1N( de la data aderrii la ?E, 1 euro C 3,3'19 lei82 onform
art2 132 748 !od "isal8H
delaraiei de *nregistrare fisalaA/elaraie de meniuni %entru %ersoane fi+ie rom)ne 7formular
0208, altele de)t ele are desf,oar ativiti eonomie *n mod inde%endent sau e:erita %rofe>
sii li&ere, are au o&ligaia s se *nregistre+e a %ltitori de T=A *n urma de%,irii %lafonului legal de
sutire 72202000 lei, re%re+ent)nd 432000 de euro la ursul 1N( de la data aderrii la ?E, 1 euro C
3,3'19 lei8 onform art2 132 748 !od "isal8H
delaraiei de meniuni %rivind anularea *nregistrrii *n so%uri de T=A *n vederea a%lirii regimului
de sutire *n a+ul %ersoanelor im%o+a&ile, *nregistrate *n so%uri de T=A onform art2 133 din !o>
dul "isal, are *n ursul unui an alendaristi nu de%,es %lafonul de sutire %rev+ut la art2132
din !odul "isal 7formular 0$482
C# &ineri; 10 i!nu!rie; este utim! 8i pentru p!t!
ta:ei -oteliereH
ta:ei %entru serviiul de relam ,i %u&liitate2
C# miercuri; 16 i!nu!rie este utim! 8i pentru depunere!
delaraiei INT(A.TAT %entru luna deem&rie 2013 7standard sau e:tins de%us *n format eletro>
ni8H
de tre fieare antre%o+itar autori+at a %rodutor de &ere, a unei delaraii %e %ro%ria rs%undere
%rivind a%aitile de %roduie %e are le deineH
delaraiei %rivind venitul estimat din ativiti inde%endente J/elaraia %rivind venitul estimat din
ativiti inde%endenteJ 7formular 2208 %rivind veniturile din edarea folosinei &unurilor, alifiate *n
ategoria venituri din ativiti inde%endente 7%este 3 ontrate de *n-iriere82
C# uni; 20 i!nu!rie este utim! 8i pentru depunere!
deontului s%eial de T=A 7sistem =<E.8 aferent trimestrului I= 2013 de tre %ersoanele im%o+a&i>
le nesta&ilite are %restea+ serviii eletronie %ersoanelor neim%o+a&ile2
C# uni; 23 i!nu!rie este utim! 8i pentru depunere!
delaraiei %rivind o&ligaiile de %lat la &ugetul de stat 7formular 1008UH
delaraiei %rivind o&ligaiile de %lat a ontri&uiilor soiale, im%o+itului %e venit ,i evidena nominal
a %ersoanelor asigurate 7formular 1128UH
deontului de T=A 7formular 3008U H
deontului s%eial de T=A 7formular 3018UH
delaraie %rivind sumele re+ultate din aFustarea T=A 7formular 3098H
delaraie %rivind T=A datorat de tre %ersoanele im%o+a&ile al ror od de *nregistrare *n so>
%uri de T=A a fost anulat onform art2 133 alin2 7$8 lit2 a8 - e8 din !odul "isalJ 7formular 3118H
Cun! i!nu!rie este
un! cu cee m!i
mute dec!r!9ii;
n"ti$ic#ri; "p9iuni
Pagina 12
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
delaraiei rea%itulative lunare %rivind livrrileAa-i+iiileA%restrile intraomunitare 7formular 3$08U
aferent lunii deem&rie 2013H
delaraiei informative %rivind livrrileA%restrile ,i a-i+iiile efetuate %e teritoriul naional aferent
lunii deem&rie 2013 7formular 3$#8UH
delaraiei %rivind veniturile su& form de salarii din strintate o&inute de tre %ersoanele fi+ie
are desf,oar ativitate *n (om)nia ,i de tre %ersoanele fi+ie rom)ne angaFate ale misiunilor
di%lomatie ,i %osturilor onsulare areditate *n (om)nia 7formular 22#8H
delaraiei %rivind o&ligaiile de %lat la veniturile "ondului %entru mediu 7inlusiv eota:8H
%ro-ratei %rovi+orii %entru anul fisal 201#, %reum ,i a modului de determinare a aesteiaH
dec!r!9iei pri&ind ci$r! de !$!ceri '"b9inut# s!u dup# c!8 rec!cu!t#+ /n c!8u pers"!ne"r
imp"8!bie pentru c!re peri"!d! $isc!# este trimestru c!end!ristic %i c!re nu !u e$ectu!t
!c7i8i9ii intr!c"munit!re de bunuri /n 2013 '$"rmu!r 0)<+. Persoanele im%o+a&ile *nregistrate *n
so%uri de T=A onform art2 133 din !odul "isal are au fost u T=A trimestrial *n anul 2013 ,i au
de%,it 100 000 euro ifra de afaeri, vor de%une ,i delaraia 010 %entru treerea la T=A lunar2 Kn
a+ %erioada de ra%ortare T=A era lunar, iar ifra de afaeri *n 2013 a fost su& 100 000 euro,
%ersoana im%o+a&il va de%une delaraia 010 %rivind s-im&area vetorului fisal 7astfel va deveni
%ltitor de T=A trimestrial8H
delaraiei %rivind sta&ilirea im%o+itului re%re+ent)nd %lata antii%at trimestrial *n ontul im%o+itu>
lui %e astingul net anual im%o+a&il %entru ),tigurile o&inute din transferul titlurilor de valoare, alte>
le de)t %rile soiale ,i valorile mo&iliare *n a+ul soietilor *n-ise, %entru trimestrul I= 2013
7formular 2238H
delaraiei %rivind distri&uirea *ntre asoiai a veniturilor ,i -eltuielilor, formular 10#, %entru asoieri>
le fr %ersonalitate Furidi onstituite *ntre ontri&ua&ili 7%ersoane Furidie strine u %ersoane
fi+ie nere+idente %entru ativiti din (om)niaH %ersoane fi+ie re+idente asoiate u %ersoane fi+i>
e rom)ne %entru ativiti din (om)nia ,i strintate8, %entru trimestrul I= 2013H
n"ti$ic!re! pri&ind !pic!re!*ie%ire! din sistemu de -.A ! /nc!s!re '$"rmu!r 0)3+.
delaraiei informative %rivind im%o+itul %e veniturile din transferul %ro%rietilor imo&iliare din %atri>
moniul %ersonal 7formular 20'8, aferente semestrului %reedent2
C# uni; 23 i!nu!rie este utim! 8i pentru p!t!
ai+elor
T=A
sumelor tre ontul uni Iuget de st!t5
im%o+itului %e ieiul ,i ga+ele naturale din %roduia intern
im%o+itului %e veniturile nere+idenilor
im%o+itului %e veniturile miro*ntre%rinderilor datorat %entru trimestrul I= 2013
im%o+itului %e salarii 7OP separat pentru Sediu Social i fiecare sediu secundar, dac este ca!ul"
im%o+itului %e veniturile din ativiti inde%endente, u regim de reinere la surs
imp"8ituui pe &eniturie din di&idende p#tite /n un! decembrie 2013 s!u distribuite %i ne:
p#tite /n cursu !nuui 2013
im%o+itului %e veniturile din do&)n+i
im%o+itului %e alte venituri din investiii
im%o+itului %e veniturile din %ensii
im%o+itului %e veniturile din %remii ,i din Fouri de noro
im%o+itului %e veniturile din alte surse
vrsmintelor de la %ersoanele Furidie %entru %ersoanele u -andia% ne*nadrate
sumelor tre ontul uni Iugetu !sigur#ri"r de st!t %i $"nduri"r speci!e5
ontri&uiei de asigurri soiale #pensie"
ontri&uiei la asigurrile soiale de sntate
ontri&uiei la fondul %entru onedii ,i indemni+aii de asigurri soiale de sntate
ontri&uiei la &ugetul asigurrilor %entru ,omaF
ontri&uiei de asigurare %entru aidente de mun ,i &oli %rofesionale
ontri&uiei la "ondul %entru mediu 7inlusiv eota:a82
C# &ineri; 31 i!nu!rie este utim! 8i pentru depunere!
Dec!r!9iei 010 pentru m"di$ic!re! &ect"ruui $isc! de c#tre s"ciet#9ie c!re sc7imb# regimu
de imp"8it!re de ! imp"8it pe pr"$it ! micr"/ntreprinderi %i in&ers.
Op9iunii de p#str!re ! regimuui un!r de dec!r!re %i de p!t# ! c"ntribu9ii"r s"ci!e * imp"8i:
tuui pe &enit re9inut ! surs# 'dec!r!9i! 112+. Op9iune! impicit# este regimu trimestri! pen:
tru cei ce /ndepinesc criteriie ! 31 decembrie 2013. Op9iune! se depune prin intermediu
$"rmu!ruui 010 'pentru pers"!ne Buridice+; respecti& 030 'pentru pers"!ne $i8ice+.
N"ti$ic#rii pri&ind m"di$ic!re! sistemuui de dec!r!re %i p!t# ! imp"8ituui pe pr"$it
'sistemu p#9i"r !nticip!te s!u sistemu re!+ - $"rmu!r 012.
delaraiei %rivind venitul estimat din ativiti inde%endente J/elaraia %rivind venitul estimat din
ativiti inde%endenteJ 7formular 2208 %rivind5
=enituri din ativiti inde%endente5 ativiti omeriale, %rofesii li&ere *n mod individualA *ntr-o
forma de asoiereH
=enituri din edarea folosinei &unurilorH
=enituri din ativiti agriole %entru are venitul net se determina *n sistem real, %e &a+a datelor
din onta&ilitatea *n %artid sim%l2
Nu uit!9i de
termenee de
depunere !
dec!r!9ii"r %i de
p!t# ! t!4e"r
Pagina 13
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
P!ererii %entru o%iunea de a determina venitul net *n sistem realJ *nsoit de /elaraia %rivind venitul estimat din ativiti inde>
%endente 7formular 2208, res%etiv ea %rivind venitul estimat din edarea folosinei &unurilor de tre ontri&ua&ilii are o%tea+
%entru determinarea venitului net *n sistem real, im%u,i %e &a+ de norme de venitH
P/elaraiei %rivind venitul asigurat la sistemul %u&li de %ensiiQ 7formular 4008 de tre urmtoarele ategorii de ontri&ua&ili5
*ntre%rin+torii titulari ai unei *ntre%rinderi individualeH
mem&rii *ntre%rinderii familialeH
%ersoanele u statut de %ersoan fi+i autori+at s desf,oare ativiti eonomieH
%ersoanele are reali+ea+ venituri din %rofesii li&ereH
%ersoanele are reali+ea+ venituri din dre%turi de %ro%rietate inteletual, la are im%o+itul %e venit se determin %e &a+a date>
lor din evidena onta&il *n %artid sim%l2
/elaraiilor %rivind &a+a im%o+a&il a terenurilor, ldirilor ,i a miFloaelor de trans%ort tre autoritile loale *n vederea sta&ili>
rii im%o+itelor loale2 Acee!%i "big!9ie re&ine %i utii8!t"ri"r din c!dru un"r c"ntr!cte de e!sing $in!nci!r !$erente !ut"turisme"r
s!u c#diri"r.
C# &ineri; 31 i!nu!rie este utim! 8i pentru p!t!
Plata integral a im%o+itului %e miFloul de trans%ort, de tre destinatorii, %ersoane fi+ie sau Furidie strine, are soliit *nma>
triularea tem%orar a miFloaelor de trans%ort *n (om)nia, *n situaia *n are *nmatriularea %rive,te o %erioad are de%,e,te
data de 31 deem&rie a anului fisal *n are s-a soliitat *nmatriularea, astfel5
a8 *n a+ul *n are *nmatriularea %rive,te un an fisal, im%o+itul anualH
&8 *n a+ul *n are *nmatriularea %rive,te o %erioada are se sf)r,e,te *nainte de data de 1 deem&rie a aeluia,i an, im%o+itul
aferent %erioadei u%rinse intre data de 1 ianuarie ,i data de *nt)i a lunii urmtoare elei *n are e:%ira *nmatriularea2

1(=OR-AN-
/elaraiile menionate anterior, )t ,i %rogramele de asisten %entru om%letarea lor %ot fi desrate de %e site-ul Ministerului de
"inane 5 VVV2mfinante2ro2
/elaraiile fisale evideniate u U vor fi de%use %rin miFloae eletronie de transmitere la distan de ontri&ua&ilii mari ,i miFloii
%reum ,i de ontri&ua&ilii are au o%tat %entru de%unerea online a delaraiilor ,i au un ertifiat digital2
Pagina 14
Ne0setter
0 2013 APEX Team International
1ND1CA-OR1 ,OC1AC1
C"ntribu9ii 201<
pentru !cti&it#9i dependente
Ang!B!t"r %i bene$ici!r
7%entru ativiti onsiderate de%endente8
7ota D8
Ang!B!t %i prest!t"r de
!cti&it#9i dependente
7ota D8
!ontri&uia %entru asigurri soiale #pensie"
20,' D %entru ondiii normale de mun
23,' D %entru ondiii deose&ite de mun
30,' D %entru ondiii s%eiale de mun
7&a+a de alul %lafonat5 %rodusul dintre
numrul mediu al asigurailor din luna %en>
tru are se alulea+ ontri&uia ,i valoa>
rea ores%un+toare a de ini ori ),tigul
salarial mediu &rut8
1


10,3D
7&a+a de alul a ontri&uiei
individuale %lafonat %entru an>
gaFat la ini ori ),tigul salarial
mediu &rut, adi 3 : 222$'
C112#$0 lei8
1

7&a+a de alul a ontri&uiei
individuale %entru %ersoane
su& onvenie ivil5 venit &rut8
!ontri&uia la fondul de asigurri soiale de
sntate 7alulat la venitul &rut8
3,2D 3,3D
!ontri&uia %entru onedii mediale ,i indem>
ni+aii de asigurri de sntate
7alulat la venitul &rut %lafonat la 12 salarii
minime &rute %e ar garantate *n %lat *nmulit
u numrul asigurailor %entru are se alulea>
+ ontri&uia8
0,'3D
!ontri&uia la fondul de ,omaF
7alulat la venitul &rut8
0,3D 0,3D
!ontri&uia %entru aidente de mun ,i &oli
%rofesionale
7!alulat la venit &rut8
2

0,13D - 0,'3D *n funie de odul !AEN
al ativitii %rini%ale

"ondul de garantare %entru %lata reanelor
salariale 7alulat la venitul &rut8
3

0,23D 7numai %entru angaFai u ontrat
de mun inlusiv %ensionari8

Im%o+itul %e venituri 14D
"ondul %entru neangaFarea de %ersoane u
-andia% 7%entru angaFatorii are au %este 30
salariai8
# U 30D salariul minim %e eonomie 7'30
lei8 la fieare 100 de salariai

=aloarea unui ti-et de mas im%o+a&il *n sen>
sul im%o+itului %e venit *ne%)nd u mai 2013
$,33 lei
.alariul minim %e eonomie 7&rut8 onform N@
'91A2013
'30 lei 7*ne%)nd u 1 ianuarie 201#8


/iurn 7*n ar8
Pentru angaFaii instituiilor %u&lie
Pentru angaFaii din setorul %rivat 7U2,38

13 lei
32,30 lei

Nota 15 .e datorea+ ontri&uia de asigurri soiale ,i %entru %erioadele *n are asiguraii &enefiia+ de onedii mediale ,i
de indemni+aii de asigurri soiale de sntate2 Pentru aeste %erioade &a+a de alul este suma re%re+ent)nd 33D din salari>
ul mediu &rut ores%un+tor numrului +ilelor lurtoare din onediul medial2
Nota 25 .e datorea+ ontri&uia %entru aidente de mun ,i &oli %rofesionale ,i %entru %erioadele *n are asiguraii &enefii>
a+ de onedii mediale ,i de indemni+aii de asigurri soiale de sntate2 Pentru aeste %erioade &a+a de alul este salariul
minim &rut %e ar garantat *n %lat, ores%un+tor numrului +ilelor lurtoare din onediul medial2
Nota 35 .e datorea+ %entru indemni+aiile de asigurri soiale de sntate numai %entru %rimele 3 +ile de ina%aitate su%or>
tate de angaFator %reum ,i %entru indemni+aiile de ina%aitate tem%orara de mun dre%t urmare a unui aident de mun
sau a unei &oli %rofesionale numai %entru %rimele 3 +ile de ina%aitate su%ortate de angaFator2
OI,D .eniturie p#tite c#tre " pers"!n# ce des$#%"!r# " !cti&it!te c"nsider!t# dependent# 'e4empuJ =5A
>dependent#>; s!u c!re /ndepinesc minim un! din cee < c"ndi9ii de rec"nsider!re ! !cti&it#9ii c! dependent#; men9i":
n!te /n OUG 82*2010+ $!c "biectu unui >,t!t de p!t#> sep!r!t %i sunt incuse /n dec!r!9i! 112.
1d2 /aia 34, .etor 2
1uure,ti - 020041
(omania
Telefon5 6 #0 708 31 '0$ 293$
Telefon5 6 #0 708 9# 320 293$
"a:5 6 #0 708 31 '03 993$
E-mail5 offie;a%e:-team2ro
$c%ipa &P$' (ea) este for)at din consultan*i e+peri)enta*i, disponi,ili s - asiste
.i s - ofere o ga) di-ersificat de ser-icii conta,ile .i de salari!are/
$c%ipa noastr este for)at din e+per*i conta,ili speciali!a*i 0n asisten*a func*iei financi1
are .i conta,ile a 0ntreprinderilor .i un grup de consultan*i speciali!a*i 0n asisten*a ser-i1
ciului de salari!are al clien*ilor no.tri/

Oferi) clien*ilor no.tri o ga) -ariat de ser-icii conta,ile, de salari!are, fiscalitate,
ser-icii adaptate ne-oilor co)paniei du)nea-oastr2
3inere de conta,ilitate
Salari!are .i ser-icii cone+e
&sisten* conta,il
Organi!area func*iei conta,ile
4onsultan* fiscal .i conta,il 5 on line 6
4onsultan* .i asisten* 0n 0ntoc)irea dosarului pre*urilor de transfer
&sisten* 0n i)ple)entarea $7P
(raining
Misiunea noastr:
s aducem valoare afacerii clienilor
www.apex-team.ro
Informaiile de mai sus sunt un re+umat al informaiilor reent %u&liate ,i nu au so%ul de a oferi sfaturi
*ntr-o anumit %rivin2 APEX Team International *,i delin orie res%onsa&ilitate fa de orie %ersoan
u %rivire la orie fa%t re+ultat *n urma utili+rii informaiilor oninute *n aeste %u&liaii2
0 2013 APEX Team International
APEX Team International