Sunteți pe pagina 1din 4

Referitor: dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti Temei legal: OG Nr.

13 din 24 august 2011 privind dob nda legal! remuneratorie "i penalizatoare pentru obliga#ii b!ne"ti$ pre%um "i pentru reglementarea unor m!suri finan%iar&fis%ale 'n domeniul ban%ar (ubli%ata in: )O NR. *0+ din 2, august 2011 -ata intrarii in vigoare: 01.0,.2011 .e abrog! Ordonana Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobnzii legale pentru obligaii bneti . -ob nd! remuneratorie = dobnda datorat de debitorul obligaiei de a da o sum de bani la un anumit termen, al ulat pentru perioada anterioar !mplinirii termenului s adenei obligaiei. -ob nd! penalizatoare= dobnda datorat de debitorul obligaiei bneti pentru ne!ndeplinirea obligaiei respe tive la s aden. (rin dob nd! se !nelege nu numai sumele so otite !n bani u a est titlu, i i alte prestaii, sub ori e titlu sau denumire, la are debitorul se oblig drept e "ivalent al #olosinei apitalului. 1. (!r#ile sunt libere s! stabileas%!$ 'n %onven#ii$ rata dob nzii at t pentru restituirea unui 'mprumut al unei sume de bani$ % t "i pentru 'nt rzierea la plata unei obliga#ii b!ne"ti. $obnda trebuie s #ie stabilit prin a t s ris. %n lipsa a estuia se datoreaz numai dobnda legal. 2. Nivelul dobanzilor in ipoteza in %are nu s&a stipulat in %ontra%t nivelul dobanzii: %n azul !n are, potrivit dispoziiilor legale sau prevederilor ontra tuale, obligaia este purttoare de dobnzi remuneratorii i/sau penalizatoare, dup az, "i 'n absen#a stipula#iei e/prese a nivelului a%estora de %!tre p!r#i$ se va pl!ti dob nda legal! aferent! fie%!reia dintre a%estea. 3. -obanda legala: 0n materie %omer%iala 1Nota: in%epand %u data de 01.10.2011 2data intrarii in vigoare a Noului 3od 3ivil 4: & rata dob nzii legale remuneratorii se stabile"te la nivelul ratei dob nzii de referin#! a 5!n%ii Na#ionale a Rom niei, are este rata dobnzii de politi monetar stabilit prin "otrre a &onsiliului de administraie al 'n ii (aionale a )omniei. * rata dob nzii legale penalizatoare se stabilete la nivelul ratei dobnzii de re#erin plus + pun te pro entuale. 0n raporturile %ivile 1Nota : in%epand %u 01.10.2011 sintagma ,in raporturile ivile-se inlo uieste u sintagma ,%n raporturile .uridi e are nu de urg din e/ploatarea unei !ntreprinderi u s op lu rativ. 0n sensul art. 1 alin. 213 din 4egea nr. 256/2009 privind &odul ivil, onstituie e/ploatarea unei !ntreprinderi u s op lu rativ e/er itarea sistemati , de tre una sau mai multe persoane, a unei

a tiviti organizate e onst !n produ erea, administrarea ori !nstrinarea de bunuri sau !n prestarea de servi ii, u s op lu rativ.3 & rata dobanzii legale remuneratorii se stabileste la nivelul ratei dobanzii de re#erinta a '() diminuat u 207 & rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul dobanzii de re#erinta plus + pun te pro entuale, diminuat u 207. (ivelul ratei dobnzii de re#erin a 'n ii (aionale a )omniei va #i publi at !n 8onitorul O#i ial al )omniei, 9artea 0, prin gri.a 'n ii (aionale a )omniei, ori de te ori nivelul ratei dobnzii de politi monetar se va modi#i a. -ob nda legal! in raporturile 6uridi%e %u element de e/traneitate %n raporturile .uridi e u element de e/traneitate, atun i nd legea romn este apli abil i nd s*a stipulat plata !n moned strin, dobnda legal este de :7 pe an. 4. Nivelul dobanzii %onventionale 1stabilita prin %ontra%te4 in materie %ivila 0n materie ivila 2nota; in epand u 0<.<0.20<< se utilizeaza sintagma ,in raporturile .uridi e are nu de urg din e/ploatarea unei !ntreprinderi u s op lu rativ-, !n sensul art. 1 alin. 213 din 4egea nr. 256/2009 privind &odul ivil, republi at3 dobnda nu poate depi dobnda legal u mai mult de =07 pe an. Ori e lauz prin are se !n al a este dispoziii este nul de drept. %n a est az, reditorul este de zut din dreptul de a pretinde dobnda legal. >alabilitatea nivelului dobnzii onvenionale se determin prin raportare la dobnda legal !n vigoare la data stipulrii.

=. 9lata anti ipat a dobnzii remuneratorii se poate e#e tua pe el mult : luni. $obnda ast#el !n asat
nu este supus restituirii, indi#erent de variaiile ulterioare. *. 3apitalizarea dobanzilor: Regula: $obnda se va al ula numai asupra uantumului sumei !mprumutate. 7/%eptie: $obnzile se pot apitaliza i pot produ e dobnzi !n temeiul unei onvenii spe iale !n "eiate !n a est sens, dup s adena lor, dar numai pentru dobnzi datorate pe el puin un an.2se apli a numai pana la 0<.<0.20<<3. $obnzile remuneratorii se pot apitaliza i pot produ e dobnzi.2intra in vigoare la data de 0<.<0.20<<3 ? este prevederi nu se apli ontra tului de ont urent ni i atun i nd prin lege s*ar dispune alt#el. +. -ispozitii apli%abile dobanzii penalizatoare 2intra in vigoare la data de 0<.<0.20<<3 $ispoziiile art. <.=1= i art. <.=15 * <.=+1 din 4egea nr. 256/2009, republi at, sunt apli abile dobnzii penalizatoare.

?)@. <=1= $aunele moratorii !n azul obligaiilor bneti 2<3 %n azul !n are o sum de bani nu este pltit la s aden, reditorul are dreptul la daune moratorii, de la s aden pn !n momentul plii, !n uantumul onvenit de pri sau, !n lips, !n el prevzut de lege, #r a trebui s dovedeas vreun pre.udi iu. %n a est az, debitorul nu are dreptul s #a dovada pre.udi iul su#erit de reditor a urmare a !ntrzierii plii ar #i mai mi . 223 $a , !nainte de s aden, debitorul datora dobnzi mai mari de t dobnda legal, daunele moratorii sunt datorate la nivelul apli abil !nainte de s aden. 213 $a nu sunt datorate dobnzi moratorii mai mari de t dobnda legal, reditorul are dreptul, !n a#ara dobnzii legale, la daune*interese pentru repararea integral a pre.udi iului su#erit. 3omentariu: $obanzile penalizatoare se datoreaza in uantumul stipulat in ontra t/in uantumul reglementat 2in lipsa de stipulatie in ontra t3, indi#erent de pre.udi iul e#e tiv su#erit de reditor 2mai mare sau mai mi de at uantumul dobanzilor3. ?)@. <=15 &lauza penal 2<3 &lauza penal este a eea prin are prile stipuleaz debitorul se oblig la o anumit prestaie !n azul nee/e utrii obligaiei prin ipale. 223 %n az de nee/e utare, reditorul poate ere #ie e/e utarea silit !n natur a obligaiei prin ipale, #ie lauza penal. 213 $ebitorul nu se poate libera o#erind despgubirea onvenit. 2+3 &reditorul poate ere e/e utarea lauzei penale #r a #i inut s dovedeas vreun pre.udi iu. 2=3 $ispoziiile privitoare la lauza penal sunt apli abile onveniei prin are reditorul este !ndreptit a, !n azul rezoluiunii sau rezilierii ontra tului din ulpa debitorului, s pstreze plata parial # ut de a esta din urm. Aunt e/ eptate dispoziiile privitoare la arvun. 3omentariu: &ea mai uzuala lauza penala este lauza in are se stipuleaza penalitati pentru e/e utarea u intarziere/nee/e utarea unei anumite obligatii. ?)@. <=19 &umulul penalitii u e/e utarea !n natur &reditorul nu poate ere att e/e utarea !n natur a obligaiei prin ipale, t i plata penalitii, a#ar de azul !n are penalitatea a #ost stipulat pentru nee/e utarea obligaiilor la timp sau !n lo ul stabilit. %n a est din urm az, reditorul poate ere att e/e utarea obligaiei prin ipale, t i a penalitii, da nu renun la a est drept sau da nu a ept, #r rezerve, e/e utarea obligaiei. ?)@. <=+0 (ulitatea lauzei penale 2<3 (ulitatea obligaiei prin ipale o atrage pe a eea a lauzei penale. (ulitatea lauzei penale nu o atrage pe a eea a obligaiei prin ipale. 223 9enalitatea nu poate #i erut atun i nd e/e utarea obligaiei a devenit imposibil din auze neimputabile debitorului.

?)@. <=+< )edu erea uantumului penalitii 2<3 0nstana nu poate redu e penalitatea de t atun i nd; a3 obligaia prin ipal a #ost e/e utat !n parte i a east e/e utare a pro#itat reditoruluiB b3 penalitatea este vdit e/ esiv #a de pre.udi iul e putea #i prevzut de pri la !n "eierea ontra tului. 223 %n azul prevzut la alin. 2<3 lit. b3, penalitatea ast#el redus trebuie !ns s rmn superioar obligaiei prin ipale. 213 Ori e stipulaie ontrar se onsider nes ris. 3omentariu: (osibilitatea de a redu%e %uantumul penalitatii in %azul in %are este vadit e/%esiva fata de pre6udi%iul previzibil este o reglementare noua in 3odul 3ivil$ apli%abila %u 01.10.2011. 0n ?)@. <=+2 Obligaia prin ipal indivizibil ?tun i nd obligaia prin ipal este indivizibil, #r a #i solidar, iar nee/e utarea a esteia rezult din #apta unuia dintre odebitori, penalitatea poate #i erut #ie !n totalitate elui are nu a e/e utat, #ie elorlali odebitori, #ie ruia pentru partea sa. ? etia pstreaz dreptul de regres !n ontra elui are a provo at nee/e utarea. ?)@. <=+1 Obligaia prin ipal divizibil 2<3 ?tun i nd obligaia prin ipal este divizibil, penalitatea este, de asemenea, divizibil, #iind suportat numai de odebitorul are este vinovat de nee/e utare i numai pentru partea de are a esta este inut. 223 $ispoziiile alin. 2<3 nu se apli atun i nd lauza penal a #ost stipulat pentru a !mpiedi a o plat parial, iar unul dintre odebitori a !mpiedi at e/e utarea obligaiei !n totalitate. %n a est az, !ntreaga penalitate poate #i erut a estuia din urm, iar de la eilali odebitori numai proporional u partea #ie ruia din datorie, #r a limita regresul a estora !mpotriva elui are nu a e/e utat obligaia.