Sunteți pe pagina 1din 3

MISTRETUL CU COLTI DE ARGINT de STEFAN AUGUSTIN DOINAS Comentariu literar, referat

MISTRETUL CU COLTI DE ARGINT a fost scrisa in 1945 si revaz ta in 195!" #oezia facan$ #arte #arte $intr% n cic& $e no as#rezece 'a&a$e # '&icate in vo& ( & O( & c co(#as & )19**+ si se af&a in stransa &e,at ra c activitatea Cerc & i Literar $e &a Si'i -Cerc & Literar a & at fiinta in 194." &a Si'i ) n$e Universitatea $in C& / se af&a in ref ,i " $ #a Dictat & $e &a 0iena+" re nin$ %i #e cativa $intre st $entii & i L cian 1&a,a2 Ra$ Stanca" Ioanic3ie O&tean " Ion Ne,oitesc " St- A ,- Doinas" Corne& Re,(an" I- D- Sar' etc- Acestia a # '&icat n Manifest a& ,r #arii in ziar & 0iata" s ' for(a nei scrisori $esc3ise" a$resate critic & i E ,en Lovinesc -In acest artico& #ro,ra(atic" cerc3istii afir(a % in #&in raz'oi si s ' o $ictat ra (i&itara % #ri(at & estetic & i" a& c &t rii in fata i$eo&o,ii&or" a& e ro#enis( & i in fata a to3tonis( & i" i(#otrivin$ %se" astfe&" orientari&or nationa&iste si tra$itiona&iste $in &iterat ra si $in viata c &t ra&a a e#ocii- In #&an estetic" (e('rii Cerc & i Literar #ro# n" ca so& tie $e $e#asire a (o$ernis( & i inter'e&ic" c &tivarea #ro,ra(atica a 'a&a$ei" s#ecie &iterara a#artinan$ ,en & i e#ic tra$itiona&" $ar in care Goet3e ve$ea 4s #re(a for(a a #oeziei &irice5- In artico& & intit &at Res rectia 'a&a$ei" #oet & si $ra(at r, & Ra$ Stanca afir(a ca &iris( & tre' ie sa rec #ereze e#ic & si $ra(atic &" s ' se(n & nitatii ori,inare a &iterat rii- 6ana &a r(a" so& tia 'a&a$esca #ro# sa $e cerc3isti va ra(ane fara r(asi &iterari si" $in $iferite (orive" va fi a'an$onata c3iar $e initiatori" $ #a ce nii $intre acestia o vor i& stra c cateva te7te anto&o,iceTEMA POEZIEI 1a&a$a & i St- A ,- Doinas are ca te(a ca tarea a'so& t & i- Conce# t ca o str ct ra $ra(atico% e#ico%&irica" te7t & este" in fon$" o #ara'o&a" #ovestea a&e,oric%si('o&ica a nei e7istente s #erior%tra,iceSursele poeziei: S rse&e &iterare care a ins#irat acest #oe( s nt (entionate c3iar $e catre a tor2 4Un $ezi$erat r(a ca o #re& n,ire a interes & i #e care &%a( (anifestat" inca $in co#i&arie" fata $e #oezii&e &irico%narative a&e & i 1o&intinean " E(inesc " Cos' c- A& $oi&ea $ezi$erat" (ai a('itios" se 3ranea $in &ect ri&e (e&e franceze" care #e vre(ea aceea era 1a $e&aire" Nerva&" 0er3aeren" Ma&&ar(8" 0a&8r95- 1a&a$a cerea (ai ( &t: inte&ect a&itate" o constr c;ie e&a'orat:" iar #entr &:r,irea s#ectr & i e(o;iona& estetic & era <nso;it $e va&ori etice" #o&itice" (a,ice etcSTRUCTURA POEZIEI Mistre; & c co&;i $e ar,int este o fantastic: #oveste $e v=n:toare a n i >#rin; $in Levant?" $ar <nc: $e &a <nce# t se si(te #reoc #area a tor & i $e a trans(ite se(nifica;ii $inco&o $e &inia narativ: a #oeziei" care tre' ie citit: ca o a&e,orieIntr%a$ev:r" #rin; & este n v=n:tor ci $at care%@i <n$ea(n: servitorii s: intre <n #:$ ri

ne#:tr nse $ #: (istre; & c co&;i $e ar,int" $in #oveste- N %1 is#ite@te v=nat & c coarne" iar v &#i&e ro@ii @i ie# rii (ici" c:#rioara c (inte ori &in7 & c oc3i sc&i#itori <& &as: in$iferent- E& <@i z:re@te fantas(a <n 3:;i@ ri&e #:$ rii" #este #&ai ri sa $inco&o $e 'razi" s#re creste&e ( n;i&orMistre; & <& c3ea(:" <i face se(n" # fne@te @i sc r(: stin,3er <n a@te#tare" a#a" iar'a @i & na c&i#esc #e r=n$ >ca n co&; $e (istre;? @i #rin; & a&ear,: $ #: v=nat & ce& (are <ntr%o ,oan: i(#osi'i&:" care sf=r@e@te % #ara$o7a& % #rin r:# nerea v=n:tor & i2 Dar vai! sub luceferii palizi ai bolii cum st n amurg, la izvor aplecat, veni un mistre uria, i cu colii l trase slbatic prin colbul rocat. - Ce fiar ciudat m umple de snge, oprind vntoarea mistreului meu Ce pasre neagr st-n lun i plnge Ce veted frunz m bate mereu ... - !tpne, mistreul cu coli ca argintul, c"iar el te-a cuprins, gro"ind, sub copaci. #scult cum latr copoii gonindu-l... Dar prinul rspunse-ntorcndu-se. - $aci. %ai bine ia cornul i sun ntruna. ! suni pn mor, ctre cerul senin... #tunci asfini dup creste luna i cornul sun, ns foarte puin. 6oezia e constr it: ca n $ia&o," <ntret:iat $e sc rte #asa/e narative" <ntre #rin; @i >servitorii c ,oarne?" (o$a&itate #rin care Doina@ # ne <n antitez: $o : atit $ini" $eter(inate &a r=n$ & &or $e $o : fe& ri $e a ve$ea & cr ri&e- 6rin; & stri,: 3:ita@i&or s: r(:reasc: (istre; & c co&;i $e ar,int" $in #oveste" ace@tia si(t c: st:#=n & a&ear,: $ #: 3i(ere @i vor s:%1 a$ c: &a rea&itate e7#&ic=n$ %i i& zii&e" $ar #erseveren;a fanatic: <n eroare )a#ro#ierea $e Don A i/ote n %i $e&oc for;at:+ #rovoac: <ntre ce&e $o : #:r;i o stare $e tensi ne $ra(atic:" a c:rei cre@tere e (arcat: $e co(#ortarea $in ce <n ce (ai <n$r:znea;: a s& /itor & i- La fiecare c3e(are %a #rin; & i" servitor & r:s# n$e c <n,:$ in;a ' n & i si(; care acce#t: neori /oc & fanteziei" a#oi r=$e" iar &a r(: $is#re; ie@te- 6entr e&" #rin; & e n ne' n inca#a'i& s: se <nca$reze <n $i(ensi ni&e rea&it:;ii" care%@i (erit: soarta" #entr c: nici <n ceas & &ti( n #are a <n;e&e,e a$ev:r &- Tot servitor & i%1 face c nosc t" $ar #rin; & <& ref z:" fiin$c: a$ev:r & & i e a&t & @i $e aceea" <ntr%o s '& nar: a,onie" (oare <(#:cat" a'sor'it #arc: $e for;a #ro#ri & i vis- Nici n re#ro@ n se <n$rea#t: s#re fiara care 1%a cis @i nici n re,ret n %1 <nso;e@te" $oar s net & $e corn" se(n $e iz'=n$:" se ri$ic: s#re cer & senin <ntr%o $ ioas: @i sc rt: (e&anco&ie-

%istreul cu coli de argint este o 'a&a$: c con;in t si('o&ic- Ca$r & nara;i nii" $e$ s $in cere(onia& & cine,etic &a care #artici#: ero &" e va," (e$ieva&B tot @i ne&i(itarea <n ti(# este #osi'i&: @i c3iar i(# s: $e rea&itatea #oe( & i- C=n$ <@i <n$ea(n: servitorii s: ci$: (istre; & c co&;i $e ar,int" #rin; & &e cere s: fo&oseasc: #e r=n$ s:,eata $e &e(n" s:,eata $e fier" s:,eata $e foc" ceea ce $: acestei fa' &oase v=n:tori n caracter $e ate(#ora&itate" inte,r=n$%o <ntr% n s#a;i etern- 0=n:toarea <nsea(n: c: tare" $ar #rin; & & i Doina@" $e@i n e n v=n:tor $e 3i(ere" astfe& a#are e& <n oc3ii o( & i co( n" care n iese $in &i(ite&e concret & i- 6rin; & e n <nsetat $ #: a'so& t" ca @i e(ir & & i Mace$onsCi" este vis:tor & care as#ir: s#re t:r=( ri nec nosc te" etern & c: t:tor a& i$ea& & i- ED>a v:z t i$ei? @i e at=t $e fascinat" <nc=t esiii/c& & i r(eaz: ca&ea n i sin, r i(# &s" #entr care s #ort: @i z=('et & sce#tic ai (e$iocrit:;ii" @i itarea $e sine" @i sacrifici &- 6rin; & este artist & $evorat $e #ro#ri & s: i$ea&1a&a$a & i Doina@ a#are astfe& ca o >ars #oetica?" #rin i$ei 3ot:r=t na;iona&:" <ntr c=t vizi nea #oet & i as #ra creator & i @i crea;iei con;ine ace&ea@i s ,estii etice care a #&ecat $in &e,en$a Me@ter & i Mano&e @i a $evenit &terior fon$ & $e a r a& ,=n$irii &iterare ro(=ne@ti Mistret & c co&ti $e ar,int este o fantastica #oveste $e vanatoare a n i #rint $in Levant" $ar inca $e &a ince# t se si(te #reoc #area a tor & i $e a trans(ite se(nificatii $inco&o $e &inia narativa a te7t & iDina& & 'a&a$ei este trist #entr cei ce asista &a a,onia vanator & i" insa va& & $e (e&anco&ie care se asterne #este &ti( & act a& acestei $ra(e este n & firav" caci $ rerea n e traita $ecat $e cei care" inte&e,an$ %& #e #rint" #artici#a &a $estin & sa - 6entr #rint" (oartea insea(na n tri (f" intr cat a'ia in acest (o(ent" can$ se astea#ta (ai # tin" re seste sa inta&neasca (istret & fa' &os" c3iar $aca%i ca$e victi(a- In ci $a &ti(ei $orinte a sta#an & i" servitor & s na $in corn" 4insa foarte # tin5" ,est care se(nifica neinte&e,erea fata $e no'i& & vis a& o( & i $e e7ce#tieO( & $e ran$ ve$e in acest sacrifici o (oarte &i#sita $e ,&orie-