Sunteți pe pagina 1din 7

Log In Sign Up

CUPRINSDISCIPLINA 1 PREGTIREA FORMRIIDISCIPLINA 2 REALIZAREA ACTIVITILOR DE FORMAREDISCIPLINA 3 EVALUAREA PARTICIPANILOR LA FORMAREDISCIPLINA 4 APLICAREA METODELOR I TEHNICILOR SPECIALE DE FORMAREDISCIPLINA 5 MARKETING-UL FORMRIIDISCIPLINA PROIECTAREA PROGRAMELOR DE FORMAREDISCIPLINA ! ORGANIZAREA PROGRAMELOR I A STAGIILOR DE FORMAREDISCIPLINA " EVALUAREA# REVIZUIREA I ASIGURAREACALITII PROGRAMELOR I STAGIILOR DE FORMARE DISCIPLINA 1PREGTIREA FORMRII1$1 C%&'() *+,+'%) %) -.'/0'11 2'.-+31.,%)0 % %&()41).' 5, R./6,1% Trim ntr-o lume care se schimb n profunzime i ntr-un ritm alert. A de enite ident faptul c pe parcursul unei ie!i acti e putem i ne oi!i s ne schimbm de c"te a orinu doar locul de munc# ci nsi meseria pe care o practicm. Aceast tendin! a determinatca n multe din statele dez oltate s

se adopte msuri pentru facilitatea unei dez oltri profesionale pe parcursul ntregii ie!i.Uniunea $uropean a adoptat n %&&& 'emorandum-ul pri ind n !area pe tot parcusul ie!ii# care subliniaz c promo area n !rii permanente este un proces esen!ial pentru asigurarea unei dez oltri durabile. (entru aceasta# toate !rile membre i candidate#deci i )om"nia# or trebui * S asigure tuturor persoanelor posibilit!i egale de acces la o pregtire de calitate petot parcursul ie!ii+ S adapteze oferta de pregtire astfel nc"t oamenii s poat participa la n !are petoat duarta ie!ii lor i s-i poat planifica singuri modul n care s combinen !area cu munca i ia!a de familie+ S realizeze standarde ridicate de educa!ie i calificare n toate sectoarele# pentru aasigura compatibilitatea dinre calit!ile i competen!ele oamenilor i cerin!ele# n permanent schimbare# ale locurilor de munc+ S ncura,eze formarea unor indi izi care s posede cimpeten!ele necesare participriiacti e la toate sferele ie!ii publice# n special n plan politic i social# la toateni elurile de participare# inclusi cel european.)om"nia a ini!iat o serie de schimbri care or conduce la crearea unui sistem modernde formare i dez oltare profesional# compatibil cu cel european# care s fac posibil liberacircula!ie a for!ei de munc i recunoaterea n ntreg spa!iul european a calificrile ob!inute lani el na!ional.Astfel# -rdonan!a .u ernului nr. /%01%&&& pri ind formarea profesional a adul!ilor#republicat# promo eaz principiile care s asigure acest demers# ale cror mesa,e cheie suntredate schematic mai ,os * C%)17%7+ T'%,32%'+,40

D+38+,7'%)19%'+ L1:+'%)19%'+ P%'7+,+'1%7 2entrul de greutate l reprezint calitatea formrii# care este asigurat prin aplicareaunor proceduri unitare de autorizare a furnizorilor de formare i de certificare a formrii. (rinimplementarea acestui sistem se urmrete ca * Anga,atorii s aib siguran!a dob"ndirii de ctre participan!i la programele de formarea unor competen!e care s mbunt!easc rezultatele acti it!ii organiza!iei+ (ersoanele care particip la programele de formare s tie c or dob"ndi competen!ei claificri recunoscute la ni el na!ional i interna!ional+ 3urnizorii de formare s-i poat construi programe de formare de calitate. 1$2 S7'(87('% *+,+'%)0 % )+*13)%41+1 8%'+ '+*)+/+,7+%90 &./+,1() -.'/0'112'.-+31.,%)+ % %&()41).'$O$G$ ,'$ 12;<2===# '+2(:)18%70 stabilete obiecti ele formrii profesionale# ini!iale icontinue# a adul!ilor * 3acilitarea integrrii sociale a indi izilor n concordan! cu aspira!iile lor profesionale i cu necesit!ile pie!ei muncii+ (regtirea resurselor umane capabile s contribuie la creterea competiti it!iifor!ei de munc+ Actualizarea cunotin!elor i perfec!ionarea pregtirii profesionale n ocupa!iade baz# precum i n ocupa!ii nrudite+

Schimbarea calificrii# determinat de restructurarea economic# de mobilitateasocial sau de modificri ale capacit!ii de munc+ 4nsu!irea unor cunotin!e a ansate# metode i procedee moderne necesare pentru ndeplinirea sarcinilor de ser iciu.3ormarea profesional a adul!ilor se realizeaz n mod distinct 2+ ,1>+)('1 de pregtire# profesii# ocupa!ii# meserii i specialit!i. (rogramele sunt concepute 2+ :%9%37%,&%'&+).' .8(2%41.,%)+ 5care definesc competen!ele necesare practicrii unei ocupa!ii ?#2+,7'( .8(2%411)+ 8(2'1,3+ 5, C)%31-18%'+% O8(2%411).' &1, R./6,1%$ Acolo unde nu e6iststandarde ocupa!ionale# furnizorul de formare poate elabora 2'.1+87+ &+ 37%,&%'&+.8(2%41.,%)+ care or fi supuse aprobrii conform legisla!iei n igoare. 3urnizorii de formare pot realiza i programe care se refer la competen!e comune mai multor ocupa!ii.(rogramele de formare profesional a adul!ilor pot fi de * I,141+'+ 7 dob"ndirea unor cunotin!e# priceperi i deprinderi minime# necesaredesfurrii unei acti it!i+ C%)1-18%'+ 7 dob"ndirea competen!elor necesare practicrii unei meserii sau profesii+ P+'-+841.,%'+ 7 dez oltarea competen!elor profesionale din cadrul calificrii+ S2+81%)19%'+ 7 aprofundarea cunotin!elor i deprinderilor dintr-o arie restr"ns dinsfera de cuprindere a unei ocupa!ii+

R+8%)1-18%'+ 7 dob"ndirea competen!elor specifice unei alte meserii sau profesii#diferit de cele dob"ndite anterior.(rogramele de ini!iere# perfec!ionare i specializare se finalizeaz cu 8+'71-18%7+ &+%:3.)>1'+ # iar cele de calificare i recalificare cu 8+'71-18%7+ &+ 8%)1-18%'+ . At"t certificatele deabsol ire c"t i cele de calificare sunt nso!ite de un 3(2)1/+,7 &+38'1271> n care se precizeaz competen!ele dob"ndite. 4n cazul programelor de formare structurate pe module# laterminarea fiecrui modul se poate elibera un certificat de absol ire# cu men!ionareacompeten!elor profesionale# cuantificabile n credite transferabile.("n la elaborarea R+*137'()(1 N%41.,%) %) C%)1-180'1).' # certificatele de calificare seelibereaz numai pentru calificrile men!ionate n N./+,8)%7.'() 8%)1-180'1).' # adoptat prinordin comun al ministrului muncii# familiei i egalit!ii de anse i minstrului educa!iei icercetrii.La cererea persoanelor care doresc 8+'71-18%'+% 8./2+7+,4+).' 2'.-+31.,%)+&.:6,&17+ 2+ 8%)+ ,.,-.'/%)0 3%( 1,-.'/%)0 # se poate organiza e aluarea de competen!e n 8+,7'+ &+ +>%)(%'+ autorizate conform legii. 2ertificatele astfel ob!inute sunt recunoscute lani el na!ional. 1$3 F(,841.,%'+% 3137+/()(1 &+ %(7.'19%'+ % -(',19.'1).' &+ -.'/%'+P'.1+87%'+% 2'.*'%/+).' &+ -.'/%'+ 2'.-+31.,%)0 % %&()41).' 3+ '+%)19+%90 )%1,141%71>% -(',19.'1).' &+ -.'/%'+ # n condi!iile legii. 3urnizorul de formare solicitautorizarea pogramului ,(/%1 &%80 dorete s elibereze certificate de absol ire sau decalificare cu recunoatere na!ional. 2a urmare# nu este necesar autorizarea programuluidac# de e6emplu# un agent economic dorete dob"ndirea unor noi competen!e pentru anga,a!iisi i pentru care ofer doar o recunoatere intern.$ de ateptat ca at"t anga,atorii# c"t i persoanele interesate de programe de formare profesional continu s prefere furnizori de formare profesional autoriza!i# ntruc"tautorizarea ofer cadrul respectrii unor standarde pri ind calitatea formrii i recunoatereacompeten!elor dob"ndite la ni el na!ional i interna!ional. 1$4 E>.)(41% 3137+/()(1 &+ -.'/%'+ 2'.-+31.,%)0 8.,71,(0