Sunteți pe pagina 1din 1

III) COMERCIANTII Comerciant persoana fizica sau juridica, care exploateaza in conditiile legii ,o intreprindere economica . Formele: 1.

.persoana fizica autorizata - poate desfasura o activitate economica, individual si independent folosind, in principiu, forta d munca si aptitudinile sale profesionale.nu poate angaja cu contract d munca terte persoane. Persoana fizica autorizata are calitatea d comerciant.Isi poate constitui un patrimoniu de afectatiune destinat realizarii activitatii autorizate. Este distinct de catre patrimonial personal. Patrimoniul de afectatiune cuprinde totalitatea bunurilor,drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate afectate scopului excercitarii unei activitati economice. Pt obligatiile asumate, persoana fizica raspunde cu patrimonial de afectatiune daca acesta a fost contituit, si in completare cu intreg patrimonial sau, in lipsa patrimoniului de afectatiune PFA raspunde cu intreg patrimoniul sau. In caz de insoleventa,pfa va fi supusa insolventei daca are calitatea de comerciant. 2. Persoana fizica, in calitate de intreprinzator, titular al unei intreprinderi indi iduale . Intreprinderea individuala este organizata de o persoana fizica.este lipsita de personalitate juridica, iar intreprinzatorul titular al intreprinderii individuale, are calitatea de comerciant persoana fizica. Poate angaja terte persoane cu contract de munca. Pt obligatiile asumate, intreprinderea individuala raspunde cu patrimonial de afectatiune daca acesta a fost contituit, si in completare cu intreg patrimonial sau, in lipsa patrimoniului de afectatiune intreprinderea individuala raspunde cu intreg patrimoniul sau. In cazul insolventei, pers fizica, titularul intreprinderii individuale, va fi supus procedurii insolventei. In cazul decesului mostenitorii pot continua intreprinderea daca isi manifesta vointa in acest sens.,preintr o declarative in forma autentica in termen d luni de la data dezbaterii succesiunii. !. Persoana fizica, in calitate de "e"#ru al unei intreprinderi fa"iliale. Intreprinderea familiala este o intreprindere economica constituita din ! sau mai multi membrii ai unei familii, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.

Prin familie, se intelege sotul, sotia, copiii acestora care au implinit varsta de " ani la data autorizarii intreprinderii familiale, rudele si afinii pana la gradul al #lea inclusive. Intreprinderea familiala se constituie printr-un accord de constituire, inc$eiat intre membrii familiei, in forma scrisa %fiind ceruta pentru validitatea acordului de constituire&. Acordul de constituire cuprinde: numele si prenumele membriilor, reprezentantul, data intocmirii acordului, participarea fiecarui membru, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor impartii veniturile nete, raporturile dintre membrii si conditiile de retragere. 'ipsa acestora atrage nulitatea. Intreprinderea familiala nu beneficiaza de personalitate juridica, iar membrii au calitatea de comerciant persoana fizica. Fiind lipsita de personalitate juridica, nu are patrimoniu propriu. Prin acordul de constiutire sau un act aditional membrii pot prevedea constituirea unui patrimoniu de afectatiune, unde trebuie mentionate cotele de participare la constiutirea patrimoniului de afectatiune. Interesele intreprinderii sunt gestionate de reprezentat, desemnat prin acordul de constituire, actionand in temeiul unei procure special, sub forma unui inscris sub semnatura private, semnat de toti membrii, in conditiile legii. Actele juridice privind gestiunea curenta se inc$ieie de catre reprezentant. Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii intreprinderii se inc$eiei cu acordul majoritatii simple a membrilor, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul propietarului bunului care face obiectul actului. Actele prin care se dobandesc bunuri pentru activitatea intreprinderii se inc$ieie de catre reprezentant, fara autorizarea prealabila a membriilor, daca valoarea bunului dobandit nu depaseste ()* din valoarea bunurilor care au fost afectate intreprinderii si a sumelor de bani affiliate la dispozitia intreprinderii la data actului. +unul dobandit apartine membriilor in coproprietate potrivit cotelor stabilite in acordul de constiutire. ,rdonanta interzice intreprinderii familiale angajarea unor terte persoane cu contract de munca. Pentru obligatiile asumate prin actele juridice inc$eiate de reprezentant, in e-ploatarea intreprinderii, raspunderea apartine mebriilor intreprinderii. Acestia raspund solidar si indivizibil cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit si in completare cu intreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare la impartirea veniturilor stabilite in acordul de constiutire. In absenta patrimoniului de afectatiune, membrii raspund cu intregul lor patrimoniu.