Sunteți pe pagina 1din 113

Contract de asigurare. Sum asigurat la un cuantum superior valorii bunului.

Modalitatea de calcul a despgubirii

Cuprins pe materii: Drept comercial. Contracte Index alfabetic: aciune n pretenii contract de asigurare cuantumul indemnizaiei

Legea nr. 136 1!!"# art. !# art. $%# art. $& Din economia dispoziiilor Legii nr. 136/1995 reiese faptul c valoarea despgubirilor acordate de asigurtor n cazul producerii riscului asigurat nu poate dep!i valoarea bunului din momentul producerii riscului asigurat" cuantumul pagubei !i nici suma la care s#a fcut asigurarea. 'stfel# mpre$urarea c asigurtorul a acceptat s asigure bunul la o valoare mai mare dec%t cea de ac&iziie a acestuia nu poate fi invocat ca temei al reducerii cuantumului despgubirii la o sum mai mic dec%t cuantumul indemnizaiei de asigurare convenit prin poli" n lipsa unei clauze asumate de ambele pri n acest sens.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. 1,3 din 1& ianuarie $,13

-rin sentina comercial+ nr. 6.!1 din $".,".$,11# pronunat+ de /ribunalul 0ucure1ti# (ecia a 2II)a comercial+# a fost admis+ aciunea formulat+ de reclamantul D.-. n contradictoriu cu p3r3ta (C 4.'. ('# fiind obligat+ p3r3ta s+ pl+teasc+ reclamantului suma de %".",% euro n ec5i*alent lei# reprezent3nd desp+gubire# precum 1i suma de 6.$%, lei c5eltuieli de 6udecat+. -entru a pronuna aceast+ soluie# instana de fond a reinut# n rezumat# c+ reclamantul a solicitat plata indemnizaiei de asigurare de la p3r3t+ ca urmare a a*arierii totale a autoturismului proprietatea sa# iar# potri*it art. 1,.1 din condiiile generale de asigurare# stabilirea 1i plata desp+gubirilor se fac de c+tre (C '. (' n baza documentaiei complete pri*ind cauzele 1i mpre6ur+rile n care s)a produs riscul asigurat# precum 1i ntinderea pagubei. Conform art. 1,.$ desp+gubirea nu poate dep+1i suma la care s)a f+cut asigurarea# nici cuantumul pagubei 1i nici *aloarea real+ a auto*e5iculului la data producerii riscului asigurat. Conform art. 1,.1,# n cazul unei daune ma6ore# c3nd aceasta se trateaz+ ca daun+ total+# asigur+torul nu este obligat s+ preia auto*e5iculul asigurat a*ariat# n acest caz cuantumul desp+gubirii *a fi redus cu *aloarea pieselor ce se mai pot ntrebuina sau *alorifica 1i care *or r+m3ne n continuare n posesia asiguratului# a e*entualei fran1ize 1i a tuturor sumelor r+mase de ac5itat. De asemenea# conform nscrisului depus la dosarul cauzei de c+tre reclamant n data de $".,".$,11# p3r3ta a fost notificat+ cu pri*ire la producerea accidentului n data de $3.,$.$,,!# astfel c+ preteniile reclamantului au fost apreciate ca ntemeiate.

7mpotri*a acestei 5ot+r3ri a declarat apel# n termenul legal# apelanta)p3r3t+ (C 4.'. (' care a criticat)o pentru nelegalitate 1i netemeinicie. 8xamin3nd apelul declarat de c+tre p3r3ta (C 4.'. ('# Curtea de 'pel a apreciat c+ acesta este nefondat# a*3nd n *edere# n esen+# urm+toarele considerente: 7n spe+# la data de $,.,$.$,,!# s)a produs riscul asigurat cu pri*ire la autoturismul marca 'udi '. asigurat C'(C9 la societatea reclamant+. :eclamantul D.-.# n calitate de asigurat# 1i p3r3ta)apelant+# n calitate de asigurator# au nc5eiat polia de asigurare seria ' nr. ""6!.! din $3.1$.$,,. pentru autoturismul marca 'udi# suma asigurat+ fiind de "&.,.% euro# iar prima de asigurare fiind de 3..3, euro. Conform contractului de *3nzare)cump+rare pentru un auto*e5icul folosit nc5eiat n data de 1%.,!.$,,! de c+tre reclamant# autoturismul marca 'udi '. a fost nstr+inat# preul fiind de ".,,, euro. -otri*it art. 1 pct. 1.$ din Condiiile generale pri*ind asigurarea de a*arii a auto*e5iculelor# n baza contractului de asigurare# asiguratul se obliga s+ pl+teasc+ prima de asigurare asigur+torului# iar acesta preia riscul producerii unui anume e*eniment# oblig3ndu)se ca# la producerea e*enimentului asigurat# s+ pl+teasc+ asiguratului desp+gubirea cu*enit+# la art. " fiind menionate riscurile care se pot produce 1i pentru care asiguratul poate fi desp+gubit. 7n cauz+ s)a efectuat o expertiz+ te5nic+ 6udiciar+ ; specialitatea auto*e5icule circulaie rutier+# prin care s)a r+spuns la toate obiecti*ele stabilite# iar n 1edina public+ din data de ,$.,$.$,11 instana de fond a ncu*iinat cererea p3r3tei 1i a suplimentat obiecti*ele expertizei cu un nou obiecti*# respecti* acela de a se preciza *aloarea pieselor ce se mai pot ntrebuina sau *alorifica# 1i la care expertul a r+spuns# considerente pentru care criticile apelantei care *izeaz+ expertiza au fost apreciate ca nefondate. Curtea de 'pel a reinut incidena n cauz+ a dispoziiilor art. 1,.1# 1,.$ 1i 1,.1, din condiiile de asigurare# ca 1i instana de fond. Instana de apel a stabilit c+ art. 1,.$ din Condiiile generale nu reprezint+ o norm+ imperati*+ care reglementeaz+ doar faptul c+ desp+gubirea nu poate dep+1i *aloarea real+ a auto*e5iculului la data producerii e*enimentului asigurat# cum a in*ocat apelanta# ci aceast+ norm+ *izeaz+ trei aspecte: desp+gubirea nu poate dep+1i suma la care s)a f+cut asigurarea# nici cuantumul pagubei 1i nici *aloarea real+ a auto*e5iculului la data producerii e*enimentului asigurat# aspecte care# prin corelaie# limiteaz+ la dep+1irea *alorii sumei celei mai mari# n spe+# suma la care s)a f+cut asigurarea. ()a apreciat de c+tre instana de apel# a*3nd n *edere 1i dispoziiile art. 1,.1,. din condiiile generale <cazul unei daune ma6ore c3nd aceasta se trateaz+ ca daun+ total+=# c+ n mod corect instana de fond a obligat)o pe p3r3ta)apelant+ s+ pl+teasc+ reclamantului suma de %".",% euro n ec5i*alent lei reprezent3nd desp+gubire# sum+ calculat+ ca fiind diferena ntre suma asigurat+ de "&.,.% euro 1i primele de asigurare n *aloare de 3.1!, euro# preul obinut de reclamant din *3nzarea autoturismului ".,,, euro 1i fran1iza de 1,, euro. 7n consecin+# prin decizia ci*il+ nr. %. din $.,$.$,1$# Curtea de 'pel 0ucure1ti# (ecia a 2)a ci*il+# a respins apelul formulat de apelanta)p3r3t+ ca nefondat. 7mpotri*a acestei decizii# n termen legal# a declarat recurs p3r3ta (C 4.'. (' care a in*ocat nelegalitatea 5ot+r3rii atacate# ar+t3nd c+ desp+gubirea nu poate dep+1i *aloarea real+ a autoturismului la data producerii e*enimentului asigurat# conform condiiilor de asigurare nsu1ite de reclamant.

:ecurenta a apreciat c+# n cauz+# nu au fost respectate urm+toarele pre*ederi legale: art. !# art. $% 1i art. $& din Legea nr. 136 1!!"# care oblig+ instana s+ acorde desp+gubiri la *aloarea real+ a bunului la data producerii e*enimentului# 1i nu la *aloarea sumei asigurate. ()a n*ederat 1i mpre6urarea c+ s)a formulat o pl3ngere penal+ la (er*iciul de in*estigare fraude# moti* pentru care nu au fost respectate pre*ederile contractuale referitoare la neacordarea de desp+gubiri n cazul existenei unei pl3ngeri penale referitoare la pricin+. :ecursul a fost legal timbrat. 'naliz3nd decizia recurat+ din perspecti*a moti*elor de nelegalitate in*ocate# care pot fi ncadrate n dispoziiile art. 3,% pct. ! C. proc. ci*.# 7nalta Curte a apreciat c+ recursul este nefondat pentru urm+toarele considerente: Instana de apel a interpretat n mod corect dispoziiile Legii nr. 136 1!!"# n forma n *igoare la data producerii e*enimentului asigurat# stabilind c+ *aloarea desp+gubirilor acordate de asigur+tor nu poate dep+1i *aloarea bunului din momentul producerii riscului asigurat# cuantumul pagubei 1i nici suma la care s)a f+cut asigurarea. Interpretarea corelati*+ at3t a dispoziiilor art. $& din lege# c3t 1i a pre*ederilor contractuale conduce f+r+ ec5i*oc la concluzia c+ desp+gubirea nu poate dep+1i *aloarea cea mai mare# reprezentat+ de suma la care s)a f+cut asigurarea. De altfel# c5iar n cuprinsul condiiilor generale de asigurare emise de asigur+tor se arat+ c+ auto*e5iculele se asigur+ la *aloarea real+ a acestora la data nc5eierii sau rennoirii asigur+rii# iar aceast+ *aloare real+ se stabile1te n raport de *ec5imea 1i uzura *e5iculului. 7n ceea ce pri*e1te *aloarea bunului# instana de recurs apreciaz+ c+# fa+ de data nc5eierii poliei ; $3.1$.$,,. 1i data producerii riscului asigurat ; $,.,$.$,,!# aceasta este cea la care a fost e*aluat autoturismul de asigur+tor n *ederea stabilirii primelor de asigurare# ntruc3t nu poate exista o e*aluare a bunului n *ederea ncas+rii primelor de asigurare 1i alta n *ederea acord+rii desp+gubirilor. 7mpre6urarea c+ asigur+torul a acceptat s+ asigure bunul la o *aloare mai mare dec3t cea de ac5iziie a acestuia nu poate fi in*ocat+ ca temei al reducerii cuantumului desp+gubirii la o sum+ mai mic+ dec3t cuantumul indemnizaiei de asigurare con*enit+ prin poli+# n lipsa unei clauze asumate de ambele p+ri n acest sens. 7n consecin+# 7nalta Curte apreciaz+ c+ n mod 6ust instana de apel a stabilit c+ p3r3ta nu 1i)a ndeplinit obligaia de plat+ a desp+gubirii n caz de daun+# asumat+ contractual 1i corelati*+ dreptului de a ncasa primele de asigurare. Interpretarea dat+ se circumscrie 1i pre*ederilor art. ! 1i $% din Legea nr. 136 1!!"# potri*it c+rora prin contractul de asigurare asiguratul se oblig+ s+ pl+teasc+ o prim+ asigur+torului# iar acesta se oblig+ ca# la producerea riscului asigurat# s+ pl+teasc+ asiguratului# beneficiarului asigur+rii sau terului p+gubit despgubirea ori suma asigurat# denumit+ indemnizaie# rezultat+ din contractul de asigurare nc5eiat n condiiile prezentei legi# n limitele 1i la termenele con*enite. :eferitor la critica pri*ind formularea unei pl3ngeri penale# instana de recurs apreciaz+ c+ aceasta este formulat+ omisso medio# neput3nd fi cercetat+ ntruc3t nu a f+cut obiect al criticilor dez*oltate n apel. >a+ de considerentele expuse# n temeiul art. 31$ alin. <1= C. proc. ci*.# 7nalta Curte a respins recursul ca nefondat.

Constat3nd culpa procesual+ a recurentei s)a dispus# n temeiul art. $&% C. proc. ci*.# obligarea acesteia la plata sumei de 3.&$, lei c5eltuieli de 6udecat+ c+tre intimat.

Aciune prin care se tinde la obinerea unui titlu executoriu avnd acelai obiect i cauz cu titlul executoriu constituit de un contract de ipotec. Condiii de admisibilitate din perspectiva prescripiei dreptului material la aciune

Cuprins pe materii: Drept procesual ci*il. 8xecutarea silit+ Index alfabetic: aciune n pretenii contract de credit contract de ipotec+ titlu executoriu prescripia dreptului de a cere executarea silit+

C. proc. ci*.# art. 1,. alin. <$=)<3=# art. $,1# art. 13$# art. 13%# art. %," Legea nr. ". 1!!.# art. &! 'rin prescripia dreptului de a cere e(ecutarea silit se stinge fora e(ecutorie a titlului" nu !i dreptul material la aciune" dac acesta nu este prescris" cel interesat put%nd s obin un nou titlu e(ecutoriu" n condiiile legii" aceasta deoarece dreptul la aciune n sens procesual" respectiv dreptul de a sesiza o instan pentru obinerea unui titlu e(ecutoriu este imprescriptibil dac dreptul material la aciune nu este prescris" a!a cum rezult din dispoziiile art. )*5 +. proc. civ. ,stfel" n cazul n care dreptul material la aciune este valorificat nuntrul termenului su distinct de prescripie !i" n msura n care reclamanta dovede!te un interes legitim n promovarea aciunii av%nd ca obiect obinerea unui nou titlu e(ecutoriu" nu e(ist niciun temei legal pentru respingerea cererii sale ca inadmisibil.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr.1%3 din $$ ianuarie $,13

Not: Legea nr. ". 1!!. pri*ind acti*itatea bancar+ a fost abrogat+ 9.?.4. nr. !! $,,6 ncep3nd cu data de 1 ianuarie $,,&

1. +ircumstanele cauzei7n perioada $1 iunie 1!!6 ; & iunie 1!!&# ntre fosta 0anc+ de Credit Industrial 1i Comercial (' actualmente C.8. 0an@ (' 1i (C '.C. (:L s)au nc5eiat mai multe contracte de credit# dup+ cum urmeaz+: contractul de credit nr. 166 din $1 iunie 1!!6 prin care s)a acordat societ+ii un credit de .6,.,,, ?(D# contractul de credit nr. $6! din 1. octombrie 1!!6 prin care s)a acordat societ+ii un credit de 1.$,,.,,,.,,, :ol# contractul nr. .& din 1$.,".1!!&# pentru un credit de $", ,,, ?(D# contractul nr. 1", din $6.,6.1!!& pentru un credit de """.,,, ?(D 1i contractul nr. 1"! din ,&.,&.1!!& pentru un credit de $",.,,, ?(D# mprumuturile fiind garantate prin nc5eierea unor contracte de ipotec+ cu garanii ipotecari (.8.# (.I.# A.(.B.# '.:.# '.2.# 9.C. 1i 9.L. -rin con*eniile nr. 3", din $. noiembrie 1!!&# nr. $!, din 3, iunie 1!!. 1i actul adiional nr. 1 din $& ianuarie 1!!!# nc5eiate ntre 0anc+ 1i societate termenul de rambursare a mprumuturilor a fost prelungit succesi* p3n+ la data de 1. februarie 1!!!. .. +ererea de c&emare n $udecat !i ciclurile procesuale parcurse/ evoluia cadrului procesual. $.1. -rin aciunea introducti*+ nregistrat+ la data de 1% aprilie 1!!! pe rolul /ribunalului 0ucure1ti reclamanta# fost+ 0anca de Credit Industrial 1i Comercial ('# actualmente C.8. 0an@ (' a solicitat obligarea p3r3tei (C '.C. (:L n calitate de debitor 1i a p3r3ilor 9.C. 1i 9.L.# (.I.# A.(.B.# '.:.# '.2. 1i (.8.# n calitate de codebitori garani la restituirea creditelor restante rezultate din contractele de credit nc5eiate cu societatea n cuantum de 1.16%..!! ?(D 1i %..63.&%!.$3$ lei 1i a dob3nzilor datorate p3n+ la 31 martie 1!!!. $.$. 7n primul ciclu procesual# /ribunalul 0ucure1ti# prin sentina ci*il+ nr. $.6, din $6 mai 1!!!# a admis aciunea 1i a obligat societatea p3r3t+ 1i garanii# n solidar# la rambursarea creditelor acordate n *aloare de 1.16%..!! ?(D 1i %..63.&%!.$3$ lei 1i a dob3nzilor restante. $.3. Curtea de 'pel 0ucure1ti# (ecia comercial+# prin decizia nr. $6! din $. ianuarie $,,,# a anulat ca insuficient timbrate apelurile declarate de p3r3ii 9.C.# 9.L.# (.I. 1i A.(.B. 1i a respins ca nefondate apelurile formulate de p3r3ii '.:. 1i '.2.# menin3nd astfel sentina fondului. $.%. -rin decizia ci*il+ nr. "3$. din $" septembrie $,,$# Curtea (uprem+ de Dustiie a admis recursul declarat de p3r3ii 9.C. 1i 9.L. mpotri*a deciziei nr. $6! $,,,# a casat decizia atacat+ 1i a trimis cauza spre re6udecare apelului. $.". 'stfel n*estit+ Curtea de 'pel 0ucure1ti# prin decizia nr. 3% $,,3 a admis apelul formulat de p3r3ii 9.C. 1i 9.L. 1i a anulat sentina pronunat+ de tribunal ca prim+ instan+. ?rmare modific+rilor aduse Codului de procedur+ ci*il+ prin Legea nr. 1!" din $" mai $,,% pentru aprobarea 9.?.4. nr. ". $,,3# Curtea de 'pel 0ucure1ti# prin sentina comercial+ nr. .3 din $$.,6.$,,%# 1i)a declinat competena de soluionare a cauzei pe fond n fa*oarea /ribunalului 0ucure1ti. $.6. 7n cursul derul+rii procesului n faa acestei instane# reclamanta a depus o cerere de renunare la 6udecata n pri*ina p3r3tei (C '.C. (:L aflat+ n procedura falimentului 1i a p3r3ilor '.:. 1i '.2. ca urmare a nc5eierii cu ace1tia a Con*eniei de dare n plat+ autentificat+ sub nr. %%3! din 1. octombrie 1!!! rectificat+ prin 7nc5eierea nr. 6&%, din % noiembrie 1!!!. -rin 7nc5eierea de 1edin+ din $6 ianuarie $,,&# tribunalul a luat act de renunarea la 6udecat+ fa+ de p3r3ta (C '.C. (:L# precum 1i fa+ de p3r3ii '.:. 1i '.2.

7n sf3r1it# tot n cursul derul+rii procesului n faa /ribunalului 0ucure1ti# n*estit prin declinare de competen+# ntre reclamant+ 1i p3r3ii (.I. 1i A.(.B. s)a nc5eiat contractul de tranzacie autentificat sub nr. 1$.. din 31 mai $,,&# iar ntre reclamant+ 1i p3r3tul (.8.# contractul de tranzacie autentificat sub nr. 133" din " iunie $,,&# prin care p3r3ii garani ipotecari au acceptat ca bunurile ipotecate s+ fie *alorificate conform contractelor de ipotec+# at3t reclamanta c3t 1i p3r3ii declar3nd c+ nu mai au nicio pretenie referitoare la contractele comerciale ce au f+cut obiectul tranzaciei. :eclamanta 1i)a precizat la data de $3 mai $,,. at3t cadrul procesual c3t 1i cuantumul creanei# obiectul cererii urm3nd s+)i *izeze numai pe p3r3ii 9.L. 1i 9.C. n sensul oblig+rii acestora la plata sumei de 1.$,,.,,,.,,, lei <*ec5i=# a ec5i*alentului n lei a sumei de 3,,.,,, ?(D# precum 1i a dob3nzilor aferente conform contractului de credit nr. $6! din 1. octombrie 1!!6 1i a contractului de ipotec+ nr. &%.& din 1. octombrie 1!!6# respecti* conform contractului de credit nr. 166 din $1 iunie 1!!6 1i a contractului de ipotec+ nr. 6... din 1. septembrie 1!!6. 3. 0otr%rea pronunat de 1ribunalul 2ucure!ti" 3ecia a 45#a comercial" la data de 16 martie .*11. -rin sentina comercial+ nr. 31$3# /ribunalul 0ucure1ti ca prim+ instan+# n al doilea ciclu procesual# a admis aciunea# a1a cum a fost modificat+# formulat+ de reclamanta C.8. 0an@ (' 1i a obligat p3r3ii 9.L. 1i 9.C. la plata urm+toarelor sume: 1$,.,,, lei reprezent3nd credit restant conform contractului de credit nr. &%.& din 1. octombrie 1!!6# 6....,!#1 lei reprezent3nd credit restant conform contractului de credit nr. 166 din $1 iunie 1!!6 1i a contractului de ipotec+ nr. 6... din 1. septembrie 1!!6 1i la %..16."3&#! lei dob3nzi 1i creane ata1ate. /otodat+# tribunalul a constatat nelegerea dintre reclamante 1i p3r3ii (.I. 1i A.(.B. conform tranzaciei nr. 1$$. din 31 mai $,,!# precum 1i nelegerea nc5eiat+ cu p3r3tul (.8. conform tranzaciei nr. 133" din " iunie $,,&# coninutul tranzaciilor susmenionate fiind consfinit n cuprinsul dispoziti*ului sentinei pronunate. -entru a 5ot+r astfel# tribunalul a reinut c+ ntre reclamant+ 1i p3r3ta (C '.C. (:L s)a nc5eiat la $1 iunie 1!!6 contractul de credit nr. 166 pentru o linie de credit de &,,.,,, ?(D utilizabil+ n lei sau ?('# cu o dob3nd+ de 13E pentru ?(D# iar prin acte adiionale ulterioare plafonul s)a ma6orat la 16,.,,, ?(D# respecti* 1 milion ?(D# apoi s)a diminuat la .6,.,,, ?(D. La data de . octombrie 1!!6# ntre cele dou+ p+ri se nc5eie contractul de credit nr. $6! prin care reclamanta acord+ societ+ii un mprumut de 1.$,,.,,,.,,, lei *ec5i cu o dob3nd+ de 6"E# sumele rezultate din cele dou+ contracte fiind garantate prin nc5eierea unor contracte de ipotec+ cu p3r3ii din prezenta cauz+. :eferitor la p3r3ii 9.C. 1i 9.L.# instana a reinut c+ prin contractele de ipotec+ autentificate sub nr. 6... din 1. septembrie 1!!6 1i nr. &%.& din 1. octombrie 1!!6# ace1tia au garantat un credit de 3,,.,,, ?(D din suma acordat+ societ+ii '.C. (:L conform contractului de credit nr. 166 1!!6 1i ntregul credit de 1.$,,.,,,.,,, lei acordat prin contractul de credit nr. $6! 1!!6. 7n raport de concluziile expertizei contabile dispus+ n cauz+# care a stabilit structura soldurilor celor dou+ contracte la data de 1. februarie 1!!!# data scadenei# instana a obligat p3r3ii 9.C. 1i 9.L. la plata sumelor solicitate de reclamant+# respecti* 1$,.,,, :on 1i 6....,!#1 :on cu titlu de credite restante 1i la plata sumei de %..16."3&#! :on dob3nzi 1i creane ata1ate. ). ,pelul. Decizia civil nr. 17 din 16 ianuarie .*1. pronunat de +urtea de ,pel 2ucure!ti" 3ecia a 45#a civil. 7mpotri*a sentinei fondului au declarat apel p3r3ii 9.C. 1i 9.L.

Aoti*ele de apel au *izat# n sintez+# inadmisibilitatea aciunii introducti*e prin care se urm+re1te obinerea unui titlu executoriu a*3nd acela1i obiect cu titlul executoriu reprezentat de contractele de ipotec+# inadmisibilitatea modific+rii aciunii cu prile6ul re6udec+rii cauzei n fond dup+ casare# ncu*iinarea probei cu expertiz+ cu dep+1irea termenului legal n+untrul c+ruia se putea cere# precum 1i ntinderea obligaiei stabilite n sarcina p3r3ilor. -rin decizia nr. 1& din 16 ianuarie $,1$# Curtea de 'pel 0ucure1ti a respins ca nefondat apelul p3r3ilor apreciind ca legal+ 1i temeinic+ 5ot+r3rea fondului. :+spunz3nd criticilor formulate instana a apreciat c+ recunoa1terea calit+ii de titlu executoriu contractelor de credit bancar# precum 1i a garaniilor reale accesorii acestora conform dispoziiilor art. &! alin. $ din Legea nr. ". 1!!.# a1a cum acestea au fost interpretate prin Decizia nr. FIII din $, martie $,,6 a 7naltei Curi de Casaie 1i Dustiie# nu exclud imperati* dreptul de opiune al creditorului# care poate alege calea mai puin a*anta6oas+ pentru sine# dar pe deplin fa*orabil+ debitorilor# a acion+rii n 6udecat+ pentru obinerea unui titlu# reprezentat de o 5ot+r3re 6udec+toreasc+. /otodat+# instana a reinut c+ la data sesiz+rii instanei cu cererea de c5emare n 6udecat+# practica 6udiciar+ n materie referitor la *aloarea de titlu executoriu a contractelor de credit 1i a garaniilor reale accesorii nc5eiate anterior intr+rii n *igoare a Legii nr. ". 1!!. nu era unitar+. :eferitor la cererea din data de % martie $,," prin care reclamanta a solicitat obligarea p3r3ilor la plata sumelor garantate prin contractele de ipotec+# re*enind asupra solicit+rii iniiale de obligare a p3r3ilor n solidar cu societatea debitoare# instana a apreciat c+ dispoziiile art. 13$ alin. <1= C. proc. ci*. au fost respectate cererea fiind formulat+ la prima zi de nf+i1are# n fond# dup+ anularea 5ot+r3rii pronunate n prim+ instan+# 1i# prin urmare# 6udecata a fost reluat+ de la singurul act neafectat de anulare# respecti* cererea de c5emare n 6udecat+. :eferitor la cererea precizatoare formulat+ de reclamant+ la data de $3 mai $,,.# instana a apreciat c+# fa+ de coninutul s+u# cererea se circumscrie dispoziiilor art. 13$ alin. $ pct. $ C. proc. ci*. 7n ce pri*e1te proba cu expertiz+ te5nic+ de specialitate# instana a reinut c+ ncu*iinarea acesteia s)a realizat cu respectarea dispoziiilor art. $,1 alin. 1 C. proc. ci*. raportat la ap+r+rile in*ocate de p3r3i cu pri*ire la ntinderea desp+gubirilor datorate. Cu pri*ire la fondul litigiului instana a constatat c+ p3r3ii sunt inui a r+spunde n temeiul contractelor de ipotec+ prin care au constituit garanii reale asupra bunurilor aflate n proprietatea lor 1i ntruc3t dreptul de ipotec+ a fost instituit de o ter+ persoan+# fide6usor# garania reprezint+ o cauiune real+# ceea ce confer+ creditorului dreptul# n caz de neexecutare din partea debitorului# s+ urm+reasc+ direct pe fide6usor pentru executarea creanei conform dispoziiilor art. 1666 C. ci*. incident n cauz+. 5. 8ecursul. 9otivele de recurs. 7mpotri*a deciziei nr. 1& din 16 ianuarie $,1$ pronunat+ de Curtea de 'pel 0ucure1ti# (ecia a 2I)a ci*il+# au declarat recurs# n termen legal# p3r3ii 9.C. 1i 9.L. solicit3nd# n principal# casarea deciziei 1i trimiterea cauzei spre re6udecare la instana de apel# iar# n subsidiar# modificarea deciziei n sensul admiterii apelului# sc5imbarea n tot a sentinei n sensul respingerii cererii de c5emare n 6udecat+ ca inadmisibil+ 1i lipsit+ de interes sau ca nentemeiat+. :ecurenii 1i)au ntemeiat recursul pe moti*ele de nelegalitate reglementate de art. 3,% pct. " C. proc. ci*.+ *iz3nd nc+lcarea formelor de procedur+ pre*+zute sub sanciunea nulit+ii de art. 1," C. proc. ci*.# art. 3,% pct. & C. proc. ci*. *iz3nd nemoti*area 5ot+r3rii cu pri*ire la toate criticile formulate# 1i art. 3,% pct. ! referitor la interpretarea 1i aplicarea gre1it+ a legii.

7n argumentarea criticilor de nelegalitate# astfel cum au fost ncadrate n pre*ederile art. 3,% C. proc. ci*.# recurenii au susinut# n sintez+# urm+toarele: ".1. Instana de apel a reinut nelegal# cu nc+lcarea formelor de procedur+# c+ modificarea cererii de c5emare n 6udecat+ la % martie $,," cu prile6ul re6udec+rii cauzei dup+ casarea cu trimitere este admisibil+# deoarece prin casarea deciziei s)a fixat n mod definiti* cadrul procesual al cererii de c5emare n 6udecat+. 'u susinut recurenii# n acest sens# c+ n primul ciclu procesual p3r3ii au fost c5emai s+ r+spund+ de calitatea lor de codebitori principali obligai personal s+ restituie# calitate 1i cauz+ pe care reclamanta nu le mai putea sc5imba dup+ casarea cu trimitere# in*oc3nd ca iz*or generator al drepturilor pretinse contractele de ipotec+. 7n spri6inul acestei susineri recurenii au in*ocat 1i dispoziiile art. 31" alin. 3 C. proc. ci*. care au n *edere mi6loacele de ap+rare formulate n faa primei instane# f+r+ s+ se modifice obiectul 1i cauza cererii de c5emare n 6udecat+. 7n plus# au susinut recurenii# instana de apel nu s)a pronunat cu pri*ire la cererea precizatoare la cererea din $3 mai $,,. consider3nd gre1it c+ s)a formulat cu respectarea dispoziiilor art. 13$ 1i 13% C. proc. ci*. ".$. Dezlegarea dat+ de instana de apel cu pri*ire la inadmisibilitatea aciunii principale 1i lipsa sa de interes este nelegal+ n condiiile n care prin cererea de c5emare n 6udecat+ se urm+re1te obinerea unui titlu executoriu pe fondul dreptului a*3nd acela1i obiect 1i aceea1i cauz+ cu titlul executoriu reprezentat de contractele de ipotec+# exist3nd riscul ca instana s+ pronune o 5ot+r3re contrar+ titlului executoriu de6a existent. -otri*it recurenilor# caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit nc5eiate anterior Legii nr. ". 1!!. a fost stabilit n mod definiti*# ire*ocabil 1i general obligatoriu prin Decizia nr. FIII din $, martie $,,6 a (eciilor ?nite ale 7naltei Curi de Casaie 1i Dustiie# iar mpre6urarea c+ aciunea de fa+ a fost pornit+ anterior pronun+rii acestei decizii este lipsit+ de rele*an+# deoarece deciziile pronunate n recurs n nelesul legii sunt de imediat+ aplicare. -rin aciunea promo*at+# reclamanta a ncercat s+ obin+ un nou titlu executoriu# elud3nd pre*ederile imperati*e# de ordine public+ n materie de prescripie# deoarece fa+ de data scadenei# 1. februarie 1!!!# c3nd obligaia a de*enit exigibil+# a nceput s+ curg+ termenul de prescripie extincti*+ a dreptului de a cere executarea silit+ a titlului executoriu. :eferitor la argumentele instanei bazate pe principiul disponibilit+ii# recurenii au susinut c+ sunt nelegale# deoarece legea nu pre*ede niciun drept de opiune pentru creditor. ".3. (ub un alt moti*# ntemeiat tot pe dispoziiile art. 3,% pct. " 1i pct. !# recurenii au criticat soluia instanei de apel care a considerat n mod nelegal c+ ncu*iinarea probei cu expertiz+ contabil+ la termenul din $, martie $,,! s)a realizat cu respectarea dispoziiilor art. $,1 alin. 1 C. proc. ci*.# de1i cererea era tardi* formulat+. 'u susinut recurenii c+ nc+lcarea dispoziiilor procedurale reprezint+ 1i o nc+lcare a dreptului la un proces ec5itabil pre*+zut de art. 6 din C8D9. (ubsumat acestui moti*# recurenii au pus n discuie obiecti*ele ncu*iinate de instan+ care# n opinia lor# exced cererii iniiale# obiecti*ele fiind legate de cererea modificatoare 1i precizatoare# care trebuiau respinse ca inadmisibile# iar expertiza efectuat+ n aceste condiii n mod gre1it a *izat toate cele 1ase contracte de credit# de1i n discuie erau doar dou+.

".%. -rintr)un ultim moti* de recurs# recurenii au considerat c+ instana de apel a nc+lcat 1i aplicat gre1it dispoziiile legale n materia garaniilor. -otri*it recurenilor# au fost obligai la plata unor sume exorbitante# f+r+ a se stabili ce reprezint+ aceste sume 1i f+r+ a se face referire la faptul c+ sunt doar garani ipotecari care r+spund numai n limita *alorii imobilului ipotecat# ntruc3t doar cu aceast+ *aloare s)au obligat s+ garanteze# ipoteca fiind o garanie real+# neput3nd fi obligai la plata ntregului credit 1i a accesoriilor. -entru aceste moti*e# recurentele au solicitat admiterea recursului astfel cum au precizat n petitul cererii de recurs. Intimata C.8. 0an@ (' a formulat nt3mpinare la cererea de recurs prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. 'naliz3nd punctual moti*ele de recurs in*ocate intimata a concluzionat c+ instana de apel# prin decizia nr. 1&$ din 16 ianuarie $,1$# a statuat n mod corect n sensul respingerii apelului p3r3ilor 9.L. 1i 9.C. cu consecina meninerii sentinei fondului. 6. :nalta +urte" verific%nd n cadrul controlului de legalitate decizia atacat" n raport de motivele invocate" a constatat c recursul este nefondat pentru considerentele ce urmeaz6.1. Aoti*ul de nelegalitate reglementat de art. 3,% pct. " C. proc. ci*. are n *edere neregularit+i de ordin procedural care atrag sanciunea nulit+ii n condiiile art. 1," alin. $ C. proc. ci*.# respecti* producerea unei *+t+m+ri p+rii care o in*oc+# *+t+mare ce nu poate fi nl+turat+ dec3t prin anularea actului. :ecurenii au susinut# din perspecti*a acestui moti*# c+ primirea cererii modificatoare depus+ de reclamanta)intimat+ la termenul din % martie $,," 1i a cererii precizatoare din $3 mai $,,.# n faa primei instane n fond dup+ casarea deciziei pronunate n primul ciclu procesual# ncalc+ dispoziiile art. 31" C. proc. ci*. 1i ale art. 13$ C. proc. ci*.# dispoziii care impuneau respingerea cererilor ca inadmisibile. 7nalta Curte a constatat# din *erificarea actelor 1i lucr+rilor din dosar# c+ susinerile recurenilor pe acest aspect nu subzist+. '1a cum s)a ar+tat n preambulul acestei decizii# n primul ciclu procesual# Curtea (uprem+# prin decizia nr. "3$. $,,.# a admis recursul p3r3ilor 9.L. 1i 9.C. mpotri*a deciziei instanei de apel care a anulat apelul acestora ca insuficient timbrat 1i a casat cu trimitere spre re6udecarea apelului cu moti*area c+ instana de apel n mod gre1it a reinut incidena excepiei netimbr+rii# f+r+ a nainta D.4.>.-. a Aunicipiului 0ucure1ti contestaia p3r3ilor cu pri*ire la calculul taxei de timbru# potri*it reglement+rilor n *igoare la acea dat+. Curtea de 'pel# in*estit+ cu re6udecarea apelului p3r3ilor 9.L. 1i 9.C.# a admis apelul 1i a anulat sentina fondului a*3nd n *edere 1i susinerile p3r3ilor n sensul c+ n faa primei instane procedura de citare a fost nelegal ndeplinit+ cu ace1tia. >a+ de *aloarea litigiului# Curtea de apel a reinut cauza pentru 6udecare pe fond# ca prim+ instan+. -rin sentina nr. .3 $,,%# Curtea de apel# urmare modific+rilor aduse Codului de procedur+ ci*il+# Curtea de apel 1i)a declinat competena n fa*oarea /ribunalului 0ucure1ti# ca prim+ instan+. '1a fiind# ca efect al anul+rii sentinei primei instane# 6udecata s)a reluat n faa /ribunalului 0ucure1ti in*estit prin declinare de competen+# de la singurul act neafectat de nulitate# respecti* cererea de c5emare n 6udecat+.

7n faa /ribunalului 0ucure1ti# reclamanta a depus la termenul din % martie $,," o cerere de modificare a cererii de c5emare n 6udecat+ cu respectarea dispoziiilor art. 13$ 1i art. 13% C. proc. ci*.# respecti* la prima zi de nf+i1are c3nd p+rile legal citate pot pune concluzii# n condiiile n care# a1a cum corect a reinut 1i instana de apel# la termenele anterioare acordate de tribunal# dup+ nregistrarea cauzei pe rolul acestei instane# procedura de citare cu p+rile nu a fost legal ndeplinit+. -rin urmare# la data depunerii cererii modificatoare# dispoziiile art. 31" C. proc. ci*.# pretins nc+lcate n opinia recurenilor# nu)1i mai g+seau incidena# ele produc3ndu)1i efectul cu ocazia re6udec+rii apelului finalizat cu anularea sentinei fondului pentru neregularit+i procedurale in*ocate de p3r3ii)recureni. Distinct de acestea# Curtea aminte1te c+ norma nscris+ n art. 13$ C. proc. ci*. are caracter dispoziti*# deoarece reclamantul poate s+)1i modifice aciunea 1i dup+ prima zi de nf+i1are dac+ p3r3tul consimte expres sau tacit# nulitatea sancionat+ de nerespectarea acestor dispoziii a*3nd un caracter relati*. 9r# dup+ art. 1,. alin. $ 1i 3 C. proc. ci*.# nulit+ile relati*e se declar+ numai dup+ cererea p+rii care are interes s+ o in*oce 1i se acoper+ dac+ partea nu a in*ocat)o la prima zi de nf+i1are ce a urmat dup+ aceast+ neregularitate. 'ctele dosarului rele*+ c+ p3r3ii 9.L. 1i 9.C. au in*ocat excepia inadmisibilit+ii cererii modificatoare depus+ la % martie $,," cu dep+1irea termenului defipt n art. 1,. alin. $# respecti* la $. mai $,,.# p3n+ la acest moment# de1i n cauz+ s)au acordat mai multe termene n care procedura a fost legal ndeplinit+# iar p3r3ii au fost prezeni la dezbateri# nu au a*ut nicio obiecie cu pri*ire la coninutul modific+rii prin care reclamanta solicit+ obligarea lor la plata sumelor garantate prin contractele de ipotec+ consimite# conform recunoa1terii p3r3ilor explicit+ n sensul c+ datoreaz+ numai sumele garantate prin contractele de ipotec+. Cu alte cu*inte# reclamanta nu a sc5imbat cauza cererii de c5emare n 6udecat+ fa+ de p3r3ii 9.L. 1i 9.C. c5emai a r+spunde n temeiul contractelor de ipotec+ consimite de ace1tia# ci# dimpotri*+ a renunat la cererea de obligare a acestora n solidar cu debitoarea# societatea comercial+ mprumutat+# modificare ce nu poate fi calificat+ ca produc3ndu)le o *+t+mare p3r3ilor# de *reme ce era n sensul ap+r+rilor lor constante. 7n pri*ina cererii din $3 mai $,,.# Curtea a constatat c+ aceasta este o *eritabil+ cerere precizatoare n sensul art. 13$ pct. $ C. proc. ci*. deoarece *izeaz+ c3timea preteniilor urmare nc5eierii pe parcursul derul+rii procesului p3n+ la acel moment a unor tranzacii ntre reclamant+ 1i o parte din p3r3ii garani ipotecari. /otodat+# Curtea obser*+ c+ aceast+ cerere precizatoare a fost depus+ de reclamant+ la solicitarea expres+ a tribunalului consemnat+ n nc5eierea din data de $. martie $,,.# sens n care s)a acordat termen la $3 mai $,,. c3nd reclamanta s)a conformat dispoziiilor instanei. '1a fiind# Curtea constat+ c+ argumentele recurenilor cu pri*ire la inadmisibilitatea celor dou+ cereri modificatoare 1i precizatoare analizate nu rele*+ nc+lcarea dispoziiilor legale incidente. 6.$. Cu pri*ire la moti*ul de nelegalitate *iz3nd inadmisibilitatea cererii de c5emare n 6udecat+ ntruc3t se urm+re1te obinerea unui titlu executoriu pe fondul dreptului a*3nd acela1i obiect 1i cauz+ cu titlul executoriu conferit contractelor de ipotec+ de dispoziiile art. &! din Legea nr. ". 1!!.. 7n esen+# recurenii contest+ dreptul reclamantei de a sesiza instana de drept comun pentru obinerea unui nou titlu executoriu# n condiiile n care caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit 1i garanie nc5eiate anterior intr+rii n *igoare a pre*ederilor Legii nr. ". 1!!. a fost stabilit definiti* 1i ire*ocabil prin Decizia nr. FIII din $, martie $,,6 a (eciilor ?nite ale 7naltei Curi de Casaie 1i Dustiie.

Cum argumentele recurenilor se circumscriu excepiei lipsei de interes a reclamanilor# n sensul c+ inadmisibilitatea cererii de c5emare n 6udecat+ este o consecin+ a faptului c+ ace1tia nu mai 6ustific+ un interes actual 1i legal n obinerea unui titlu executoriu fa+ de caracterul conferit contractelor de credit bancar 1i contractelor de garanie de art. &! din Legea nr. ". 1!!.# Curtea *a analiza sub un prim aspect condiia interesului ca o cerin+ necesar+ pentru existena dreptului la aciune. -rin declan1area procedurii 6udiciare la data de 1% aprilie 1!!! reclamanta a urm+rit *alorificarea drepturilor conferite de contractele de credit 1i de ipotec+# n condiiile n care dispoziiile art. &! alin. II din Legea nr. ". 1!!. pri*ind acti*itatea bancar+ nu atribuiau expres caracterul de titlu executoriu contractelor bancare nc5eiate anterior intr+rii n *igoare a Legii nr. ". 1!!.. 9r# n cauz+ contractele bancare 1i cele de ipotec+ au fost nc5eiate n perioada iunie 1!!6)iunie 1!!&# astfel nc3t demersul reclamantei de a promo*a aciunea n 1!!! dup+ expirarea scadenei obligaiilor <la data de 1. februarie 1!!!= 6ustific+ un interes legitim 1i actual fa+ de caracterul imprecis al normei din art. &!# care a generat dup+ intrarea ei n *igoare o practic+ neunitar+ cu pri*ire la caracterul contractelor de credit bancar nc5eiate anterior intr+rii n *igoare a acestei legi. 'ltfel spus# nepromo*area cererii de c5emare n 6udecat+ 1i r+m3nerea n pasi*itate ar fi expus reclamanta riscului de a nu)1i mai putea *alorifica drepturile conferite de contractele de credit 1i de ipotec+# drepturi cu caracter patrimonial supuse prescripiei de trei ani de la scadena obligaiilor asumate. 7mpre6urarea c+ la aproape 1apte ani de la introducerea cererii de c5emare n 6udecat+# prin Decizia nr. FIII din $, martie $,,6 s)a statuat de (eciile ?nite ale 7naltei Curi de Casaie 1i Dustiie c+ dispoziiile art. &! alin. $ din Legea nr. ". 1!!. pri*ind acti*itatea bancar+ se aplic+ 1i contractelor de credit nc5eiate anterior intr+rii n *igoare a legii confirm+# o dat+ n plus# interesul 1i legitimitatea demersului 6udiciar al reclamantei de a promo*a prezenta aciune n anul 1!!! ; imediat dup+ ce obligaiile au de*enit scadente pentru a e*ita incertitudinea 1i nesigurana 6uridic+# ntr)un context legislati* contro*ersat la ni*elul practicii 6udiciare n ce pri*e1te interpretarea 1i aplicarea dispoziiilor art. &! alin. $ din Legea nr. ". 1!!.. (ub un al doilea aspect# recurenii au susinut c+# prin obinerea unui nou titlu executoriu# reclamanta a ncercat s+ eludeze dispoziiile de ordine public+ pri*ind termenul de prescripie a dreptului de a cere executarea silit+# termen care a nceput s+ curg+ de la data scadenei# 1. februarie 1!!!. Curtea obser*+# ns+# c+ acest raionament al recurenilor se ntemeiaz+ pe o ipotez+ fals+# deoarece la data promo*+rii prezentei aciuni# 1% aprilie 1!!!# dreptul material la aciune# dar nici dreptul de a cere executarea silit+ a contractelor# nu era prescris. 7n m+sura n care caracterul lor de titlu executor nu ar fi fost contro*ersat n practica 6udiciar+# nimic nu o mpiedic+ pe reclamant+ s+ cear+ punerea lor n executare# prescripia dreptului de a cere executarea silit+ fiind abia la nceputul curgerii termenului. -rin urmare# nu se poate aprecia c+ reclamanta prin demersul s+u a urm+rit eludarea termenului de prescripie a dreptului de a cere executarea silit+# neexist3nd niciun argument logic 1i 6uridic# ca reclamanta s+ nu recurg+ la procedura simplificat+ de recuperare a sumelor mprumutate# beneficiind de caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit dac+ dispoziiile art. &! alin. $ ar fi fost clare 1i precise n acest sens# or# promo*area 1i admiterea recursului n interesul legii prin Decizia nr. FIII din $, martie $,,6# atest+ contrariul. -e de alt+ parte# stingerea dreptului de a cere executarea silit+# drept distinct de dreptul la aciune n sens material# nu semnific+ e( ipso 1i stingerea dreptului material la aciune# care se stinge independent.

'ltfel spus# prin prescripia dreptului de a cere executarea silit+ se stinge fora executorie a titlului# nu 1i dreptul material la aciune# dac+ acesta nu este prescris# cel interesat put3nd s+ obin+ un nou titlu executoriu# n condiiile legii# 1i aceasta deoarece dreptul la aciune n sens procesual# respecti* dreptul de a sesiza o instan+ pentru obinerea unui titlu executoriu este imprescriptibil# dac+ dreptul material la aciune nu este prescris# a1a cum rezult+ din dispoziiile art. %," C. proc. ci*. 9r# n circumstanele concrete 1i speciale ale cauzei# dreptul material la aciune a fost *alorificat n+untrul termenului s+u distinct de prescripie# 1i# n m+sura n care reclamanta a do*edit un interes legitim n promo*area aciunii# a1a cum Curtea a reinut n considerentele anterioare# nu exist+ niciun temei legal pentru respingerea cererii sale ca inadmisibil+. Cu alte cu*inte# n condiiile n care reclamanta nu a beneficiat de recunoa1terea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit 1i ipotec+ statuat+ ire*ocabil prin decizia pronunat+ n recursul n interesul legii n anul $,,6# c3nd executarea era de6a prescris+# din moti*e ce in de contextul legislati*# 1i nu de pasi*itatea sa# respingerea ca inadmisibil+ a prezentei aciuni prin care reclamanta urm+re1te pe calea dreptului comun s+ 1i *alorifice dreptul iz*or3t din contracte# aciune introdus+ n+untrul termenului de prescripie al dreptului material# semnific+ transformarea unei dispoziii legale# statuat+ exclusi* n fa*oarea sa n calitate de creditor# ntr)o sanciune# ceea ce ec5i*aleaz+ cu o fraud+ la lege. Cum dreptul material la aciune mbrac+ at3t forma dreptului la aciune n realizare# c3t 1i a dreptului la aciune n executare# iar la data promo*+rii prezentei aciuni# dat fiind contextul legislati* e*ocat# reclamanta nu a*ea certitudinea c+ deine un titlu executoriu# demersul s+u procesual de obinere a unui titlu executoriu este pe deplin admisibil. 6.3. Cu pri*ire la cel de al treilea moti* de recurs *iz3nd ncu*iinarea probei cu expertiz+ contabil+ de c+tre prima instan+# precum 1i criticile aduse obiecti*elor stabilite de instana fondului# Curtea constat+ c+ argumentele recurenilor nu rele*+ aspecte de nelegalitate care s+ se circumscrie moti*ului pre*+zut de art. 3,% pct. " 1i ! C. proc. ci*.# a1a cum susine recurenii# ci c5estiuni de netemeinicie 1i de reapreciere a probatoriului administrat care scap+ controlului de legalitate exercitat pe calea recursului n actuala sa reglementare. 'ctele dosarului rele*+ c+ ncu*iinarea probei cu expertiz+ contabil+ la termenul din $3 ianuarie $,,! dup+ administrarea probei cu nscrisuri de c+tre ambele p+ri# respect+ ntrutotul pre*ederile art. $,1 C. proc. ci*. potri*it c+rora efectuarea expertizei este l+sat+ la aprecierea instanei care *a decide dac+ pentru l+murirea unor mpre6ur+ri de fapt este necesar+ p+rerea unor speciali1ti. >a+ de noul mod de calcul al *alorii creditelor 1i dob3nzilor depus de reclamant+ urmare inter*enirii tranzaciilor cu o parte din p3r3i# instana a apreciat corect# n interesul bunei administr+ri a 6ustiiei 1i fa+ de complexitatea cauzei# necesitatea administr+rii probei cu expertiz+# a c+rei pertinen+ 1i utilitate nu este comb+tut+ prin moti*ele de recurs. Curtea obser*+# totodat+# c+ ambele p+ri au beneficiat de un expert parte# iar obieciunile recurenilor)p3r3i la raportul de expertiz+ au fost ncu*iinate# iar dup+ depunerea r+spunsului la obieciuni 1i luarea la cuno1tin+# la termenul din 1. februarie $,11# a acordat cu*3ntul pe fond# p3r3ii nemaiformul3nd alte cereri# a1a cum este menionat n nc5eierea de dezbateri. %.%. Cu pri*ire la ultimul moti* de recurs recurenii susin c+ a*3nd *edere natura garaniei pe care au constituit)o# cauiune real+# prin ipotecarea unor imobile# nu puteau fi obligai la plata tuturor sumelor reinute prin dispoziti*ul sentinei# ci numai n limitele garaniei aduse prin contractele de ipotec+. Critica recurenilor# astfel cum a fost moti*at+# se *+de1te nentemeiat+. Instana de apel reine in terminis n considerentele 5ot+r3rii c+ p3r3ii 9.L. 1i 9.C. sunt inui a r+spunde n temeiul contractelor de ipotec+ prin care au constituit garanii reale asupra bunurilor aflate n

proprietatea lor# ceea ce confer+ creditorului n beneficiul c+ruia au fost constituite un drept de preferin+ 1i un drept de urm+rire# garania reprezent3nd o cauiune real+. 'ceste considerente nu rele*+# a1a cum susin recurenii# o nc+lcare a dispoziiilor legale referitoare la cauiunea real+ prin confundarea calit+ii de fide6usor cu calitatea de garant ipotecar# de *reme ce instana de apel reine c+ reclamanta este ndrept+it+ s+)1i ##*alorifice garaniile constituiteG# cu alte cu*inte# s+ urm+reasc+ sumele solicitate n limita garaniilor constituite. 9r# pentru garantarea contractului de credit nr. $6! 1!!6 p3r3ii au consimit la nc5eierea contractului de ipotec+ autentificat sub nr. &%.& 1!!6# iar pentru garantarea contractului de credit nr. 166 1!!6 p3r3ii au consimit la nc5eierea contractului de ipotec+ autentificat sub nr. 6... 1!!6# r+spunderea lor fiind anga6at+ n limita specializ+rii ipotecilor consimite# respecti* n limita *alorii bunurilor aduse n garanie 1i care sunt identificate n cele dou+ contracte de ipotec+. Cum aceast+ concluzie rezult+ explicit din considerentele instanei de apel# moti*ul de nelegalitate in*ocat apare ca lipsit de suport real.

-entru raiunile mai sus nf+i1ate# 7nalta Curte# n temeiul art. 31$ C. proc. ci*.# a respins recursul ca nefondat.

Contracte de vnzare-cumprare succesive nc!eiate cu privire la acelai bun. Aciune n constatarea nulitii absolute. "nvocarea relei-credine a prilor. Sanciunea aplicabil

Cuprins pe materii: Drept comercial. Contracte Index alfabetic: aciune n constatare nulitate absolut+ contract de *3nzare)cump+rare administrator

C. ci*.# art. !%.# art. !66# art. !6. Legea nr. 31 1!!,# art. &, alin. <1=# art. 1%3# art. 1%"
+ontractul nc&eiat de societatea reclamant prin administrator este valabil n raport de art. 9)6 +. civ. n lipsa incidenei ipotezei art. 1)3 din Legea nr. 31/199*" iar succesiunea contractelor de v%nzare#cumprare nc&eiate ulterior cu privire la acela!i bun nu este de natur" prin simpla ei e(isten" s nfr%ng prezumia de e(isten !i liceitate a cauzei fiecruia dintre contractele a cror nulitate

absolut se cere s se constate" instituit de art. 967 alin. ;.< +. civ." art. 966 +. civ. nefiind deci nclcat la momentul nc&eierii lor.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. $3! din $! ianuarie $,13

Not: 7n prezenta decizie au fost a*ute n *edere dispoziiile din *ec5iul Cod ci*il

#rin sentina nr. $%& din '( ianuarie ')$) # /ribunalul 0ra1o*# (ecia comercial+ 1i de contencios administrati*# a respins aciunea formulat+ de reclamanta (C -. (' 0ra1o* ca nefondat+. Instana de fond a reinut n considerentele sentinei c+ reclamanta a sesizat instana cu o aciune n constatarea nulit+ii absolute a patru contracte de *3nzare)cump+rare succesi*e pri*ind acela1i bun imobil# nc5eiate n februarie $,,,# 1! decembrie $,,1# 1" decembrie $,,3 1i respecti* $1 aprilie $,," 1i radierea drepturilor de proprietate. Contractul de *3nzare)cump+rare autentificat sub nr. 6". din $3 februarie $,,, prin care reclamanta (C -. (' a *3ndut p3r3ilor 4.2. 1i 4.>. imobilul construcii 1i terenuri de 3&63#$1 mp# nscris n C> !3 H+rman# s)a reinut a fi perfect *alabil# el fiind nc5eiat cu respectarea art. 1%3 din Legea nr. 31 1!!,# *aloarea bunului nedep+1ind 6um+tate din *aloarea contabil+ a acti*elor societ+ii pentru a fi necesar+ aprobarea adun+rii generale. Cauza de nulitate pentru acest prim contract nesubzist3nd s)a reinut de prima instan+ c+# pe cale de consecin+# nu subzist+ nici nulitatea absolut+ a celorlalte contracte de *3nzare)cump+rare# relaiile apropiate ntre persoanele care au nc5eiat contractele neconstituindu)se ntr)o cauz+ de nulitate absolut+ a acestora. Curtea de Apel *raov+ Secia civil+ prin decizia nr. $( din '$ ,ebruarie ')$'+ subsec*ent+ deciziei de casare nr. $6%% $,11 a 7naltei Curi prin care s)a admis recursul declarat de reclamanta (C -. (' -redeal mpotri*a deciziei nr. !$ din $1 octombrie $,1, a Curii de 'pel 0ra1o*# (ecia comercial+# ntruc3t nu a r+spuns exigenelor art. $61 C. proc. ci*.# fiind moti*at+ lacunar# a respins excepiile de prematuritate a aciunii# prescripiei dreptului material la aciune 1i lipsei de interes in*ocat+ de intimaii) p3r3i 1i pe fond a admis apelul declarat de reclamant+. 7n consecin+# instana de apel a sc5imbat n tot sentina# a admis cererea de c5emare n 6udecat+ 1i a constatat nulitatea absolut+ a contractului de *3nzare)cump+rare sub semn+tur+ pri*at+ 1i n form+ autentic+ nc5eiat ntre reclamanta (C -. 1i p3r3ii 4.>. 1i 4.2. a*3nd ca obiect acti*ul I>erma H.G n suprafa+ de 3&63#$1 mp 1i teren aferent# autentificat la $3 februarie $,,,# precum 1i nulitatea absolut+ a contractului de *3nzare)cump+rare autentificat la 1! decembrie $,,$ nc5eiat ntre p3r3ii 4.>. 1i 4.2. 1i p3r3ta (C /.I.C. (:L 0ra1o*# a contractului nc5eiat ntre (C /.I.C. (:L 0ra1o* 1i p3r3ta H.2. autentificat la 1" decembrie $,,3 1i a contractului nc5eiat ntre p3r3ta H.2. 1i p3r3ii -.D. 1i -.C.A. autentificat la $1 aprilie $,," cu pri*ire la acela1i imobil. ()a dispus prin aceea1i decizie 1i radierea dreptului de proprietate a dob3nditorilor succesi*i din Cartea >unciar+# intimaii)p3r3i fiind obligai la 1$.!$, lei c5eltuieli de 6udecat+. Instana de apel# prezent3nd succesiunea contractelor de *3nzare# a reinut c+ p3r3tul -. este de total+ rea)credin+ prin faptul c+ a urm+rit constant s+)1i apropie bunul nc5eind n calitate de

administrator al reclamantei contractul de *3nzare)cump+rare# mai nt3i prin nscris sub semn+tur+ pri*at+# apoi n form+ autentic+# n lipsa unei 5ot+r3ri a Consiliului de 'dministraie# contract# n consecin+# nul absolut. 'ceasta deoarece# potri*it Legii nr. 31 1!!,# art. &,# administratorului i este permis+ nc5eierea oric+rei operaiuni n limitele legii 1i statutului societ+ii# ns+ n statutul societ+ii nu se reg+se1te atribuia administratorului de a dispune de acti*ele societ+ii# caz n care nstr+inarea trebuia autorizat+ de adunarea general+ ordinar+ conform art. 111 alin. <$= lit. f= din lege 1i# cum o asemenea 5ot+r3re '4' nu a existat# nc+lcarea acestor dispoziii imperati*e atrage nulitatea absolut+ a actului astfel nc5eiat. ()a nl+turat moti*area c+ potri*it art. 1%3 din Legea nr. 31 1!!, p3r3tul a*ea posibilitatea s+ nstr+ineze bunul# ntruc3t nu s)a f+cut nicio do*ad+ a *alorii contabile a imobilului ca s+ fie aplicabil textul# rein3ndu)se c+# oricum# nulitatea n)ar putea fi acoperit+ c5iar dac+ *aloarea imobilului s)ar situa sub pragul *alorii)contabile# modul de ie1ire a bunului din patrimoniul reclamantei fiind ilicit. La momentul transferului dreptului de proprietate c+tre p3r3ta (C /.I.C. (:L p3r3tul -. era at3t administratorul reclamantei (C -. c3t 1i al acestuia. ()a susinut# de asemenea# ca p3r3ii 4. sunt 1i ei# la r3ndul lor# de rea)credin+# rein3nd c+ au *3ndut imobilul c+tre (C /.I.C. (:L. Conform facturilor se creeaz+ aparena pl+ii unui pre# pentru ca# apoi# s+ inter*in+ compensarea cu contra*aloarea pompelor de benzin+. Cici p3r3ta H.2. nu poate in*oca buna)credin+ fa+ de mpre6ur+rile menionate. ()a concluzionat n sensul c+ imobilul a ie1it fraudulos din patrimoniul reclamantei# cu nc+lcarea normelor imperati*e ale legii cu scopul de a intra n patrimoniul p3r3ilor -.# incidente fiind art. !%.# !66 1i !6. C. ci*l. -n contra deciziei instanei de apel au declarat recurs prii 4.>. 1i 4.2.# H.2.# -.C.A.# -.D.L 1i (C /.I.C. (:L 0ra1o*. :ecurenii 4.>.# 4.2. 1i H.2. nu au timbrat recursul# cu pri*ire la acesta urm3nd a se face aplicarea art. $, din Legea nr. 1%& 1!!6 1i a anula recursul ca netimbrat. :ecurenta)p3r3t+ (C /.I.C. (:L 1i recurenii)p3r3i -.D. 1i -.C.A.# de1i au formulat cereri distincte# criticile# n esen+# sunt comune a*3nd n *edere poziia procesual+ comun+ fa+ de decizia atacat+ 1i considerentele acesteia# moti* pentru care se *a face o e*ocare 1i o examinare comun+ a acestora. Criticile de nelegalitate sunt ncadrate# global# n situaiile de nelegalitate pre*+zute de art. 3,% pct. "# 6# &# . 1i ! C. proc. ci*.# acestea fiind: ) moti*area lacunar+ 1i contradictorie a excepiilor prematurit+ii# prescripiei dreptului material la aciune 1i lipsei de interesJ ) moti*area contradictorie 1i str+in+ de natura pricinii# pe fondJ ) nc+lcarea principiului tantum devolutum 1i a art. $!$ C. proc. ci*. prin precizarea aciunii n apel n primul ciclu procesual# dup+ depunerea nt3mpin+riiJ ) nu s)a do*edit cauza de nulitate pretins nelicit+# fiind ndeplinite condiiile de *aliditate pre*+zute de art. !%. C. ci*. 1i respecti* prin Legea nr. 31 1!!,J

) singurul temei n precizarea aciunii este art. 13$ din Legea nr. 31 1!!,# care se refer+ la nulitatea 5ot+r3rii '4'# iar obiectul aciunii este nulitatea unor contracte de *3nzare)cump+rareJ ) dispoziiile Legii nr. 31 1!!, au fost respectate# nl+turarea pre*ederilor art. 1%3 din lege# ntruc3t nu ar fi f+cut+ do*ada *alorii imobilului# este nelegal+ ca 1i soluia pronunat+# *aloarea imobilului rezult3nd din toate actele contabile# iar aciunea n nulitate a fost promo*at+ la ! ani de la nc5eierea primului contractJ ) nstr+inarea acti*ului a fost 5ot+r3t+ de consiliul de administraie prin 5ot+r3rea nr. 6 1!!!# iar '4' din 1" martie $,,, a aprobat raportul cenzorilor pri*itor la bilanul din anul 1!!! 1i a dat desc+rcare de gestiune administratoruluiJ ) interdiciile pre*+zute de art. 1%" din Legea nr. 31 1!!, referitoare la rude 1i afini nu sunt incidente n spe+# fiind de strict+ interpretareJ ) preul a fost ncasat# procesul)*erbal de compensare 1i factura *3nz+rilor pompelor de c+tre reclamant+ la un pre superior preului *3nz+rii f+c3nd aceast+ do*ad+J ) Legea nr. "$ 1!!% 1i :egulamentul nr. $ 1!!6 CC2A nu au inciden+ n cauz+# nefiind aplicabile acti*ului din patrimoniul societ+iiJ ) contractul de *3nzare)cump+rare autentificat n $,," este nc5eiat cu respectarea pre*ederilor legale# preul fiind ac5itat prin contractarea unui mprumutJ ) radierea din cartea funciar+ s)a dispus f+r+ a fi citat+ 0anca /ransil*ania (' titular al dreptului de ipotec+ asupra imobiluluiJ :ecurenta (C /.I.C. (:L a in*ocat gre1ita reinere de c+tre instana de apel a relei sale credine prin simplul fapt c+ p+rile contractante Ise cuno1teauG. ) imobilul a intrat n proprietatea sa prin ac5itarea preului de $1".,,,.,,, leiJ ) buna)credin+ se prezum+ conform art. 1.!! alin. <$= C. ci*.# iar n cauz+ nu s)a f+cut do*ada unei cauze de nulitate conform art. !66 C. ci*.J ) conform principiului relati*it+ii actul 6uridic produce efecte numai ntre p+rile contractante# nulitatea unei dob3ndiri anterioare nefiind opozabil+ subdob3nditorilor de bun+)credin+J ) s)au nc+lcat pre*ederile art. 1$! alin. <6= C. proc. ci*.# de1i reclamanta nu a solicitat rectificarea nscrisurilor n cartea funciar+ s)a dispus radierea dreptului de proprietate al tuturor proprietarilor tabulari. "ntimata-reclamant SC #. SA a depus ntmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat. Intimata a susinut c+ prin decizia atacat+ au fost corect soluionate excepiile prematurit+ii aciunii n raport de art. &$, 1 C. proc. ci*.# excepia prescripiei dreptului material la aciune# aciunea n constatarea nulit+ii absolute fiind imprescriptibil+ extincti*# c3t 1i excepia lipsei de interes prin restituirea preului reactualizat reclamanta nu ar suferi un pre6udiciu deoarece acesta fa+ de bun a fost derizoriu. -e fondul cauzei# intimata a criticat sentina 1i a solicitat meninerea deciziei n raport de pre*ederile Legii nr. "% 1!!.# aciunile societ+ii reclamante fiind tranzacionate pe piaa :'(D'K# 1i pre*ederile din Legea nr. 31 1!!,# art. 113 1i 11"# a*3nd n *edere inexistena unei 5ot+r3ri '4' publicat+ n Aonitorul 9ficial pentru opozabilitate.

.ecursurile sunt ,ondate pentru considerentele care urmeaz. (ocietatea reclamant+ a n*estit instana cu o aciune n constatarea nulit+ii absolute a patru contracte de *3nzare)cump+rare pri*ind acela1i imobil# nc5eiate n form+ autentic+# primul fiind nc5eiat n data de $3 februarie $,,, ntre reclamant+ 1i p3r3ii 4.>. 1i 4.2.# precedat de un antecontract sub semn+tur+ pri*at+ ntre reclamant+ 1i 4.2. din $. ianuarie $,,,. Aoti*area n fapt a aciunii fiind succint+ ea poate fi reprodus+ n extenso 1i const+ n susinerea c+ administratorul societ+ii reclamante# p3r3tul -.D.# fost pre1edinte al Consiliului de 'dministraie 1i directorul societ+ii# a nstr+inat imobilul n spe+ p3r3ilor 4.>. 1i 4.2.# f+r+ aprobarea '4' 1i a Consiliului de 'dministraie. =3copul acestei nstrinri a fost ca prin nstrinri succesive" pentru a beneficia de prezumia cumprtorului de bun#credin" a efectuat v%nzri succesive n ordinea actelor artate n petitul aciunii" pentru ca n final s !i#l transfere n patrimoniul su>. :eclamanta arat+ c+# contractele de *3nzare)cump+rare sunt lo*ite de nulitate absolut+ pentru cauz+ ilicit+ n baza art. !%. 1i !66 C. ci*. 'ciunea a fost promo*at+ la . ianuarie $,,!# primul contract de *3nzare)cump+rare a fost nc5eiat n februarie $,,,# iar ultimul n $1 aprilie $,,". 7n primul ciclu procesual# prin sentina nr. 1"! din $6 ianuarie $,1,# tribunalul a respins aciunea promo*at+ cu moti*area c+ primul contract de *3nzare)cump+rare este *alabil nc5eiat n raport de dispoziiile Legii nr. 31 1!!, n forma n *igoare la acea epoc+# 1i# pe cale de consecin+# 1i cele subsec*ente. 'ceast+ soluie a fost confirmat+ de Curtea de 'pel 0ra1o* prin decizia nr. !$ din $1 octombrie $,1,# apelul declarat de reclamant+ fiind respins ca nefondat. /ribunalul# prin nc5eierea din $ ianuarie $,,!# a pus n discuia p+rilor excepiile prematurit+ii formul+rii aciunii# prescripiei dreptului la aciune 1i lipsei de interes in*ocate prin nt3mpinare de p3r3ii) recureni -.D. 1i -.C.# 4.>. 1i 4.2. 1i H.2.# excepii pe care instana de fond le)a respins prin nc5eierea menionat+. Cum p3r3ii nu au declarat apel mpotri*a sentinei instanei de fond 1i# implicit# a nc5eierilor premerg+toare# n ce)i pri*e1te soluia asupra excepiilor procedurale a intrat n puterea lucrului 6udecat. Decizia instanei de apel a fost casat+ 1i cauza trimis+ spre re6udecare ntruc3t fa+ de dispoziiile art. 3,% pct. & C. proc. ci*. raportat la art. $61 alin. <"= C. proc. ci*.# aceasta nu era con*ing+toare pentru p+ri# ILnu cuprinde moti*ele pe care se spri6in+ 1i care au format con*ingerea instanei# precum 1i pe cele pentru care au fost nl+turate cererile p+rilorG# c+# deci# Inu poate fi supus+ controlului n calea de atac a recursuluiG. -rin moti*ele de apel formulate# reclamanta a criticat sentina de respingere a aciunii# pentru urm+toarele considerente: ) aciunea a fost ntemeiat+ pe moti*ul de nulitate absolut+ 6ustificat pe cauza ilicit+ ; frauda la lege care reprezint+ o nc+lcare intenionat+ de c+tre p+ri# prin utilizarea de mi6loace *iclene# a dispoziiilor imperati*e ael legislaiei n *igoare# cu ocazia nc5eierii unui act 6uridicJ ) art. 1%" din Legea nr. 31 1!!, interzice operaiunile efectuate de societate n situaia n care administratorul are interese contrare celor ale societ+ii# iar actele nc5eiate cu nc+lcarea interesului social sunt lo*ite de nulitate absolut+# conform art. !66 C. ci*.J ) scopul ilicit al nstr+in+rii terenului de p3r3tul -.D.# administrator al reclamantei# rezult+ din ntreg probatoriul administrat# din acesta rezult+ c+ nu opereaz+ prezumia de bun+)credin+ fa+ de faptul c+ operaiunile succesi*e de *3nzare)cump+rare s)au derulat ntre persoane apropiateJ

) art. 1%3 din legea societ+ilor este incident c3nd operaiunea de nstr+inare a respectat condiiile de *alabilitate ale unui contract de *3nzare)cump+rare dar# n cauza de fa+# elimin3nd intermediarii# contractul s)a nc5eiat cu fostul administrator -.D. ; cump+r+torJ ) n spe+# nstr+inarea nu a a*ut loc n condiii de normalitate 1i cu respectarea condiiilor de *alabilitate ale unui act 6uridic de nstr+inare# deoarece# anterior nstr+in+rii# p3r3tul -. a mpo*+rat societatea cu o tranzacie de ac5iziionare pompe benzin+ neutile societ+ii cu care a realizat o compensaie nelegal+ cu *aloarea terenului. Din prezentarea efectuat+# raportat la principiile procesual ci*ile care gu*erneaz+ procesul ci*il n faa instanei de fond# de apel 1i de recurs# n ordine: principiul disponibilit+ii# tantum devolutum ?uantum indicatum 1i tantum devolutum ?uantum apellatum ) pentru apel# art. $!$ alin. <1= C. proc. ci*.# iar n caz de casare# principiul consacrat legislati* de art. 31" alin. <1= 1i <3= C. proc. ci*.# conform c+ruia 5ot+r3rile instanei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate# precum 1i asupra necesit+ii administr+rii unor probe sunt obligatorii pentru 6udec+torii fondului# iar dup+ casare instana de fond *a 6udeca din nou in3nd seama de toate moti*ele in*ocate naintea instanei a c+rei 5ot+r3re a fost casat+# 7nalta Curte constat+ cele ce urmeaz+: 7n spea de fa+# prin decizia de casare nu s)a rezol*at nicio problem+ de drept# casarea fiind determinat+ de moti*area deficitar+ a primei decizii din apel care ar fi f+cut imposibil examenul de legalitate# caz n care se impunea o moti*are care s+ r+spund+ exigenelor art. $61 C. proc. ci*. Ca atare# n re6udecarea apelului# instana trebuia s+ se limiteze la criticile formulate de reclamanta)apelant+ prin moti*ele de apel 1i la ceea ce aceasta a supus 6udec+ii instanei de fond. 9r# prin c5iar aciunea sa# la a c+rei moti*are n fapt 1i n drept 7nalta Curte a f+cut referire# societatea reclamant+ in*oc+# practic# nulitatea numai a primului contract de *3nzare)cump+rare pentru cauz+ ilicit+ n raport de art. !%. 1i !66 C. ci*.# ar+t3nd c+ cele subsec*ente acestuia s)au nc5eiat miz3ndu)se pe primul contract de c5iar societatea reclamant+ prin administrator# pe buna)credin+ a subsec*enilor cocontractani cu pri*ire la acela1i bun. De rea)credin+ n anticiparea unui mecanism al derul+rii operaiunilor este# n opinia reclamantei# p3r3tul -.D. care# la momentul nc5eierii primului contract ) martie $,,,# a*ea calitatea de administrator# pre1edinte al consiliului de administraie 1i director general# calit+i pierdute n acela1i an# n *irtutea c+rora a contractat pentru societatea reclamant+ *3nzarea)cump+rarea imobilului f+r+ aprobarea '4'# 1i care# dup+ " ani# la cap+tul acestor operaiuni a a*ut c5iar el calitatea de cump+r+tor al+turi de -.C. :eclamanta# prin aciunea sa# nu a in*ocat preul derizoriu conform art. 13,3 C. ci*. 1i nici faptul c+ acesta nu s)ar fi pl+tit# obligaiile cu pri*ire la compensarea creanei preului de o manier+ neprofitabil+ reclamantei fiind# de altfel# contrar+ realit+ii. 7n re6udecarea apelului# instana era obligat+ n primul r3nd s+ se menin+ n limitele a ceea ce reclamanta a criticat 1i n limitele a ceea ce instana de fond a 6udecat. Din expunerea moti*elor de apel rezult+ c+ reclamanta)apelant+ a criticat aplicarea de c+tre instana de fond a dispoziiilor art. 1%3 din Legea nr. 31 1!!, 1i neaplicarea pre*ederilor art. 1%" din aceea1i lege la succesiunea operaiunilor de *3nzare)cump+rare care ar demonstra caracterul ilicit al contractului de *3nzare)cump+rare nc5eiat de p3r3tul -.D. n calitate de administrator. De aceast+ dat+# contrar moti*+rii aciunii 1i cu dep+1irea limitelor acesteia# susine 1i reaua) credin+ a celorlalte p+ri contractante dec3t a administratorului -.# prin faptul c+ erau persoane apropiate# precum 1i compensarea nelegal+ a preului cu pompe de benzin+ neutile societ+ii# dar care# conform susinerilor din recurs# au fost *3ndute de aceasta la un pre superior preului fixat la primul contract de *3nzare)cump+rare.

Cu pri*ire la acest din urm+ aspect# instana de apel trebuia s+ fac+ aplicarea art. $!$ C. ci*. 1i# ntruc3t ele nu au format obiect al 6udec+ii# deoarece reclamanta prin aciunea sa nu le)a dedus 6udec+ii# nu trebuia s+ le examineze# art. 31" alin. <3= C. proc. ci*. referindu)se# desigur# la toate moti*ele de apel# ntruc3t numai acestea sunt in*ocate naintea instanei Ia c+rei 5ot+r3re a fost casat+G de care trebuie s+ in+ seama# dar cu respectarea celor dou+ principii care gu*erneaz+ apelul mai sus menionate. 9ricum# reaua)credin+ pe care instana de apel o reine nu numai pentru p3r3tul -.D.# contrar celor susinute de reclamant+ n aciune# ci pentru toate p+rile contractante din cele trei contracte de *3nzare)cump+rare subsec*ente nu are aptitudinea procesual+ 1i substanial+ s+ atrag+ sanciunea nulit+ii absolute a unui contract. 7n caz c+ ea se constat+ ca fiind do*edit+# reaua)credin+ neprezum3ndu)se# sanciunea este una patrimonial+# iar nu de nulitate absolut+# cauzele de nulitate absolut+ fiind cele expres pre*+zute de lege sau cele *irtuale consacrate# printre care nu figureaz+ reaua) credin+. Ceea ce reclamanta a in*ocat ca temei de nulitate a fost cauza ilicit+# ntemeiat+ pe art. !%. 1i !66 C. ci*.# const3nd n scopul nstr+in+rii efectuate de pre1edintele C.'.# f+r+ aprobarea C.'. 1i '4'# ca# prin *3nz+ri succesi*e# bunul s+ a6ung+ n patrimoniul s+u. -otri*it# ns+# art. !6& C. ci*. alin. <1=# =+onvenia este valabil cu toate c cauza nu este e(pres G 1i potri*it alin. <$= =+auza este prezumat p%n la dovada contrarie>. (e instituie# deci# o prezumie a *alabilit+ii cauzei n contracararea c+reia# n contextul speei# s)a in*ocat# la ! ani de la nc5eierea primului contract# existena unor contracte succesi*e cu pri*ire la acela1i bun# nc5eiate pe durata a " ani# afirmaie# iar nu do*ad+# care nu este de natur+ s+ r+stoarne prezumia de *alabilitate a cauzei primei nstr+in+ri 1i# pe cale de consecin+# a celor subsec*ente. -otri*it art. !66# =@bligaia fr cauz sau fondat pe o cauz fals sau nelicit" nu poate avea niciun efect>. Cauza obligaiei unei p+ri const+ n contraprestaia celeilalte p+ri. 7n spe+ nu se poate susine# 1i nici reclamanta prin aciunea sa nu a susinut# lipsa contraprestaiei# a preului# sau *+ditul dezec5ilibru al contraprestaiilor# existena 1i *eridicitatea cauzei fiind de necontestat din aceast+ perspecti*+. Cu pri*ire la ilicitatea cauzei trebuie a*ute n *edere pre*ederile art. !6& C. ci*. 1i principiul pe care)l consacr+ art. !6! C. ci*.# n sensul c+# I +onveniile legal fcute au putere de lege ntre prile contractante>. -articulariz3nd# art. !6. C. ci*. pre*ede n sensul: =+auza este nelicit c%nd este pro&ibit de lege" c%nd este contrarie bunelor moravuri !i ordinii publice>. (ub acest aspect# reclamanta a mai susinut c+ prin contractul nc5eiat s)au nc+lcat dispoziiile Legii nr. 31 1!!,. Bi decizia susine Iilicitul primelor dou+ acte de nstr+inare 1i reaua)credin+ manifestat+ de p+ri la nc5eierea actelor succesi*eG# de fapt primele dou+ acte semnific+ contractul de *3nzare)cump+rare nc5eiat de societatea reclamant+ cu 4.2. 1i 4.>.# prin administrator la acea dat+ -.D.# n form+ autentic+# decizia concluzion3nd f+r+ distincie Ic+ toate contractele de *3nzare)cump+rare sunt nule absolut# fiind incidente art. !%.# !66 1i !6. C. ci*. corobor3ndu)se cu normele speciale expuse# dorindu) se at3t nesocotirea normelor imperati*e ale legii c3t 1i fraudarea drepturilor reclamanteiG.

Cormele Ispeciale 1i imperati*eG a*ute n *edere de instana de apel sunt art. &, alin. <1= 1i art. 1%3 din Legea nr. 31 1!!, c+rora# ns+# aceasta le atribuie o interpretare contrar+ e*idenei literale 1i scopului a*ut n *edere de legiuitor. Din lectura art. &, alin. <1= din Legea nr. 31 1!!,# pe care decizia l citeaz+# rezult+ expres c+ Iadministratorii pot face toate operaiunile cerute pentru aducerea la ndeplinire a obiectului de activitate al societii" afar de restriciile artate n actul constitutiv G. Cu alte cu*inte# ceea ce legea sau statutul nu interzic este permis administratorului. Decizia# dimpotri*+# susine c+# ntruc3t n cuprinsul statutului societ+ii reclamante nu se reg+se1te atribuia administratorului de a dispune de acti*ele societ+ii# nseamn+ c+ aceste operaiuni i sunt interzise. C3t pri*e1te ncadrarea operaiunilor de *3nzare n limita ipotezei art. 1%3# a pragului *aloric contabil# caz n care o 5ot+r3re '4' nu este necesar+# instana de apel susine numai c+ nu s)a f+cut o do*ad+ a *alorii contabile a bunului# f+r+ a nl+tura constatarea instanei de fond n sens contrar 1i a stabili# e*entual# sarcina probei. 4re1it instana de apel a reinut 1i incidena art. 1%" din Legea nr. 31 1!!,# deoarece imobilul a fost *3ndut c+tre (C /.I. de p3r3ii 4.2. 1i 4.>.# nu de p3r3tul -.D.# n anul $,,$# c3nd# oricum# -. nu mai a*ea calitatea de administrator la societatea reclamant+ 1i# ceea ce este rele*ant raportat la obiectul aciunii# pentru e*entuala nc+lcare a pre*ederilor art. 1%" din Legea nr. 31 1!!,# sanciunea pe care acest articol o pre*ede expres este de natur+ patrimonial+# r+spunderea personal+ a administratorului pentru daunele care s)ar fi cauzat societ+ii# iar nu sanciunea nulit+ii actului 6uridic nc5eiat# aceea1i sanciune inter*enind 1i pentru e*entuala nc+lcare a dispoziiilor art. 1%3 din lege raportat la dispoziiile subsec*ente ale art. 1%%. :ein3nd 1i c+# n prezent# n actuala redactare# n *igoare la data promo*+rii aciunii# Legea nr. 31 1!!, permite# cu respectarea anumitor condiii 1i n anumite limite# ca administratorii c5iar n nume propriu s+ nstr+ineze# respecti* s+ dob3ndeasc+ bunuri c+tre sau de la societate 1i c+ ace1tia nu)1i ncalc+ obligaia de pruden+ 1i diligen+ prin luarea unei decizii de afaceri n condiiile legii# 7nalta Curte constat+ c+# contractul de *3nzare)cump+rare nc5eiat n martie $,,, de societatea reclamant+ prin administrator -.D. cu p3r3ii 4. nu contra*ine niciunei dispoziii imperati*e din Legea nr. 31 1!!,# pre*ederile art. 1%3 1i 1%" din lege nefiind incidente n spe+ 1i# oricum# nici sancionabile# n caz de nc+lcare# cu nulitatea absolut+ a actelor 6uridice nc5eiate nici la momentul nc5eierii lor 1i nici n prezent. Cefiind incident+ ipoteza art. 1%3 din Legea nr. 31 1!!,# contractul nc5eiat de societatea reclamant+ prin administrator este *alabil 1i n raport de art. !%. C. ci*.# iar succesiunea contractelor de *3nzare)cump+rare cu pri*ire la acela1i bun derulat+ pe o perioad+ de " ani nu este de natur+# prin simpla ei existen+# s+ nfr3ng+ prezumia de existen+ 1i licitate a cauzei fiec+ruia dintre contractele n spe+ a c+ror nulitate absolut+ s)a cerut s+ se constate# instituit+ de art. !6& alin. <$= C. ci*.# art. !66 C. ci*. nefiind deci nc+lcat la momentul nc5eierii lor. 7ntruc3t din e*ocarea moti*elor de apel rezult+ c+ apelanta a formulat critici pri*ind nerespectarea legislaiei pieei de capital# care nu se constituie ns+ n temei al aciunii 1i# deci# nici obiect al 6udec+ii instanei de fond# nefiind examinate nici prin decizia recurat+ n raport de art. $!$ C. proc. ci*.# antamarea lor prin moti*ele de recurs este f+r+ obiect# cum f+r+ obiect este 1i critica relati*+ la incidena art. 13$ C. proc. ci*. la care instana de apel nu se raporteaz+# situaie n care ele nu *or fi examinate de instana de recurs# iar critica pri*ind incidena art. 1$! C.d proc. ci*. raportat la inexistena unei cereri de radiere este f+r+ suport n realitate# aciunea cuprinz3nd o atare solicitare sub petitul de la pct. 6. -entru considerentele mai sus expuse# n raport de dispoziiile art. 3,% pct. &# . 1i ! C. proc. ci*.# n ipotezele c+rora se ncadreaz+ criticile formulate# 7nalta Curte a admis recursurile# a modificat decizia atacat+ 1i a respins apelul declarat de societatea reclamant+ mpotri*a sentinei ca nefondat.

Aciune n rezoluiunea unui contract de vnzare-cumprare. /ermenul de prescripie aplicabil n raport de cali,icarea naturii 0uridice a actului

Cuprins pe materii: Drept comercial. -rescripia extincti*+ Index alfabetic: aciune n rezoluiune contract de *3nzare)cump+rare excepia prescripiei dreptului material la aciune termen de prescripie

Decretul nr. 16& 1!".# art. & alin. <$= C. ci*.# art. 136.
:n cazul unei aciuni n rezoluiunea unui act $uridic denumit de pri =contract de v%nzare# cumprare>" n care obligaiile principale specifice unui astfel de act - plata preului !i predarea bunurilor au fost e(ecutate" dar n care s#a prevzut obligaia v%nztorului de a se prezenta la notariat pentru autentificare" obligaie esenial !i de natur s conduc la rezoluiunea unui antecontract de v%nzare# cumprare" incidena Decretului nr. 167/1956 se apreciaz n raport de calificarea naturii $uridice a actului dedus $udecii. +a atare" admiterea e(cepiei prescripiei dreptului material la aciune de ctre instana de fond" soluie meninut de instana de apel" n considerarea coninutului acestei clauze !i a prevederilor Decretului nr. 167/1956" dar !i a calificrii actului $uridic dedus $udecii ca !i contract de v%nzare# cumprare este gre!it deoarece" conform art. 1366 +. civ." aciunea n rezoluiunea v%nzrii este o aciune real" nu personal patrimonial aflat sub incidena +odului civil" nu a Decretului nr. 167/1956.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. $6, din $! ianuarie $,13

Not: ) 7n prezenta decizie au fost a*ute n *edere dispoziiile din *ec5iul Cod ci*il ) Decretul nr. 16& 1!".# pri*itor la prescripia extincti*+# a fost abrogat prin Legea nr. &1 $,11 la data de 1 octombrie $,11

-rin sentina ci*il+ nr. "%%& din $1 octombrie $,11 pronunat+ de /ribunalul (+la6 s)a admis excepia prescripiei dreptului material la aciune in*ocat+ de p3r3ta (C (. (:L 1i s)a respins# n consecin+# aciunea formulat+ de reclamanta (C '.I. (:L n contradictoriu cu p3r3ta (C (. (:L Mal+u# a*3nd ca obiect rezoluiunea contractului de *3nzare)cump+rare nr. 1 din 1 septembrie $,,6# repunerea p+rilor n situaia anterioar+ 1i obligarea p3r3tei la plata dob3nzii legale cu obligarea reclamantei la plata sumei de 3.!.1 lei# cu titlu de c5eltuieli de 6udecat+. -entru a 5ot+r astfel# instana de fond a reinut c+ n cauz+ termenul de prescripie pentru aciunea cu a c+rei soluionare a fost n*estit+ este termenul general de prescripie de 3 ani pre*+zut de art. 1 din Decretul nr. 16& 1!".# iar acesta a nceput s+ curg+ de la data de 1& septembrie $,,6. 'ceasta# deoarece# conform art. " din contract# *3nz+torul s)a obligat s+ se prezinte la notarul public pentru nc5eierea contractului de *3nzare)cump+rare n form+ autentic+ n termen de 3 zile de la ac5itarea integral+ a preului# la data 1i ora comunicate de c+tre cump+r+tor# ntre p+ri nc5eindu)se contractul de *3nzare)cump+rare nr. 1 din 1 septembrie $,,6 a*3nd ca obiect dou+ apartamente situate n Mal+u# obligaia de plat+ a preului fiind executat+# cu diferena din pre pl+tit+ de reclamant+ la data de 13 septembrie $,,6. 7n ceea ce pri*e1te scadena obligaiei de prezentare la notar pentru nc5eierea contractului n form+ autentic+# aceasta# susine instana# a fost clar determinat+ la momentul nc5eierii contractului n art. "# respecti* 3 zile de la data ac5it+rii preului# care# calculat pe zile libere potri*it art. 1,1 alin. <1= C. proc. ci*.# ultima zi# scadena obligaiei este 1& septembrie $,,6. +urtea de ,pel +lu$" 3ecia a 55#a civil" prin decizia nr. )6 din 13 martie .*1." a respins apelul declarat de reclamant mpotriva sentinei" ca nefondat. 8xamin3nd criticile apelantei cu pri*ire la: gre1ita aplicare a pre*ederilor Decretului nr. 16& 1!". deoarece aciunea n rezoluiune nu ar a*ea un obiect patrimonial n nelesul art. 1 din Decretul nr. 16& 1!".# nefiind deci aplicabile pre*ederile art. 3 pri*ind termenul general de prescripie de 3 aniJ repunerea p+rilor n situaia anterioar+ 1i obligarea intimatei la restituirea preului ncasat 1i momentul la care un e*entual termen de prescripie a nceput s+ curg+# data punerii n nt3rziere a p3r3tei cu pri*ire la executarea prestaiei sale# respecti* 16 februarie $,11# ca 1i neluarea n considerare a procesului)*erbal de predare)primire nc5eiat la data de 1" mai $,,. prin care s)a procedat la predarea# respecti* primirea imobilului# instana de apel a constatat netemeinicia acestora. Instana de apel a reinut# raport3ndu)se la criticile formulate# c+ n spe+ dreptul subiecti* pretins de reclamanta)apelant+ este un drept patrimonial# e*aluabil n bani 1i# prin urmare# aciunea n rezoluiune are un obiect patrimonial# mpre6urare fa+ de care sunt aplicabile regulile generale care reglementeaz+ prescripia. C+ aciunea n rezoluiunea unui act 6uridic fiind o aciune personal+ prin care sunt ocrotite drepturile de crean+# termenul general de prescripie este cel stabilit de art. 3 alin. <1= din Decretul nr. 16& 1!".# adic+ termenul de 3 ani# care ncepe s+ curg+ de la data c3nd s)a n+scut dreptul la aciune. ' mai apreciat instana de control 6udiciar c+ nu poate fi reinut+ teza potri*it c+reia doar la data de 16 februarie $,11 reclamanta)apelant+ a cunoscut despre imposibilitatea perfect+rii contractului de *3nzare)cump+rare n form+ autentic+ ntruc3t predarea)primirea imobilului ce a f+cut obiectul antecontractului a a*ut loc la data nscris+ n contractul de *3nzare)cump+rare# n art. % 1i &# din adresa nr. !!1 din $$ ianuarie $,,& rezult3nd c+ (C '.I. (:L era de6a n posesia spaiului la data de $1 ianuarie $,,& c3nd s)a solicitat b+ncii ipotecare 0:D aprobarea pentru realizarea unei in*estiii la spaiul ce a f+cut obiectul antecontractului. Cele dou+ societ+i# reclamanta 1i p3r3ta a*eau la acea dat+ un administrator comun# n persoana dlui C.B.# situaie perpetuat+ p3n+ la data de 1%.1,.$,,.# critica nefiind ntemeiat+.

7n ce pri*e1te critica repunerii p+rilor n situaia anterioar+# instana de apel a reinut c+ aceasta este un efect al rezoluiunii care se produce ns+ numai dac+ se pronun+ rezoluiunea contractului iar# n spe+# sentina nu a dispus asupra rezoluiunii contractului de *3nzare)cump+rare. :mpotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta 3+ ,.5. 38L Aalu solicit3nd admiterea recursului# casarea deciziei recurate# respingerea excepiei prescripiei dreptului material la aciune cu consecina trimiterii cauzei spre re6udecare la prima instan+ pentru soluionare pe fond. :ecurenta)reclamant+ 1i)a subsumat criticile moti*elor de recurs reglementate de art. 3,% pct. . 1i ! C. proc. ci*. +u privire la primul motiv de recurs# ntemeiat pe dispoziiile art. 3,% pct. . C. proc. ci*.# recurenta)reclamant+ a criticat gre1ita interpretare a actului 6uridic dedus 6udec+ii de instanele 6udec+tore1ti care l)au calificat drept contract de *3nzare)cump+rare c3nd n realitate este *orba de un antecontract de *3nzare)cump+rare nc5eiat la 1, septembrie $,,6# <promisiune bilateral+ de *3nzare) cump+rare=# n temeiul c+ruia promitentei)*3nz+toare i incumbau# conform art. "# urm+toarele obligaii de a face: a= obligaia de a ntreprinde toate demersurile 1i formalit+ile n *ederea stingerii datoriilor pentru ac5itarea c+rora fuseser+ gre*ate imobilele respecti*e# cu consecina radierii ipotecii# obligaie de rezultat n absena c+reia obligaia de transmitere a propriet+ii de*enea imposibil de executatJ b= obligaia de a transfera dreptul de proprietate asupra imobilelor in fa*oarea promitentei ) cump+r+toare prin nc5eierea contractului de *3nzare ) cump+rare n form+ autentic+# obligaie afectat+ de un termen suspensi*# de*enind scadent+ doar din momentul n care imobilele erau libere de orice sarcini# deoarece numai la acel moment se putea nc5eia contractul de *3nzare)cump+rare 1i se putea transmite dreptul de proprietate. ' conc5is recurenta)reclamant+# sub acest prim moti* de nelegalitate# c+ actul 6uridic nc5eiat de p+ri are n realitate natura 6uridic+ a unei promisiuni bilaterale de *3nzare)cump+rare# iar nu a unui contract de *3nzare)cump+rare# c+ folosirea improprie a termenilor de c+tre p+ri nu trebuia s+ induc+ ns+ n eroare instana de 6udecat+# aceasta a*3nd obligaia s+ dea calificarea 6uridic+ corect+ raporturilor dintre p+ri. +u privire la al doilea motiv de recurs # ntemeiat pe dispoziiile art. 3,% pct. ! C. proc. ci*.# recurenta a criticat nc+lcarea 1i aplicarea gre1it+ a dispoziiilor art. !&. C. ci*. 1i a dispoziiilor art. & 1i . din Decretul nr. 16& 1!". pri*ind momentul de la care ncepe s+ curg+ termenul de prescripie 1i ale art. 16 1i 1& din acela1i act normati* pri*ind ntreruperea prescripiei extincti*e# ar+t3nd c+ instana de apel nu a inut seama de existena termenului suspensi* care afecta scadena obligaiei de nc5eiere a contractului de *3nzare)cump+rare n form+ autentic+# nc+lc3nd n felul acesta dispoziiile legale referitoare la nceperea curgerii termenului de prescripie 1i la ntreruperea ei. :aportat la art. & 1i . din Decretul nr. 16& 1!".# recurenta)reclamant+ a precizat c+ obligaia promitentei)*3nz+toare de a transmite dreptul de proprietate asupra imobilelor era afectat+ de un termen suspensi*# obligaia de*enind scadent+ numai la momentul la care acest termen se mplinea# adic+ atunci c3nd intimata)p3r3t+# (C (. (:L 1i ndeplinea obligaia const3nd n radierea ipotecii 1i degre*area imobilelor de sarcinile de care acestea erau inute# deoarece numai la acel moment se putea nc5eia contractul de *3nzare)cump+rare 1i se putea transmite dreptul de proprietate# context n care termenul de 3 zile stipulat de p+ri n cuprinsul art. " din contract pentru ndeplinirea obligaiei de a nc5eia contractul de *3nzare)cump+rare ncepea s+ curg+ numai din momentul mplinirii termenului suspensi*. ' ar+tat recurenta c+ *oina comun+ a p+rilor a fost aceea ca plata integral+ a preului s+ fie doar o condiie necesar+# dar nu 1i suficient+ de transfer a dreptului de proprietate# acesta put3ndu)se realiza

n mod *alabil 1i efecti* numai n condiiile n care promitenta)*3nz+toare executa obligaia de rezultat de care era inut+# mai sus menionat+# const3nd n degre*area de sarcini a imobilului. (ub acest aspect# recurenta)reclamant+ se raporteaz+ 1i la procedurile de executare silit+ asupra imobilelor n cauz+# ar+t3nd c+ actele de executare silit+ do*edesc culpa contractual+ a intimatei)p3r3te (C (. (:L care a demonstrat o conduit+ neonest+ at3t fa+ de ea# recurenta)reclamant+# c3t 1i de un alt partener contractual al s+u# respecti* creditoarea sa 0:D ) 4(4. 'stfel# de1i a ncasat integral preul con*enit prin antecontractul de *3nzare)cump+rare nc5eiat la data de 1 septembrie $,,6# aceasta nu 1i) a ndeplinit propriile obligaii contractuale asumate 1i nu a ac5itat creditul# cu consecina degre*+rii imobilului de sarcini# nedepun3nd nicio diligen+ nici n pri*ina respect+rii obligaiilor sale contractuale asumate fa+ de 0:D ; 4(4# a6ung3nd s+ fie executat+ silit prin *3nzarea)imobilelor promise spre cump+rare recurentei)reclamante la un pre subapreciat. /ermenul de prescripie al dreptului de a solicita rezoluiunea contractului a nceput s+ curg+ de) abia la momentul la care a expirat termenul suspensi*# adic+ atunci c3nd s)a constatat c+ obligaia de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor care era afectat+ de respecti*ul termen suspensi* a de*enit imposibil de executat urmare a conduitei culpabile a promitentei)*3nz+toare care nu 1i)a ndeplinit nici m+car obligaia de radiere a ipotecii# respecti* de la 16 februarie $,11 c3nd promitenta ) *3nz+toare s)a prezentat la notar 1i a ar+tat c+ este n imposibilitatea de a transfera dreptul de proprietate asupra imobilelor care au f+cut obiectul antecontractului de *3nzare)cump+rare# ntruc3t nu 1i)a ndeplinit obligaia de a pune la dispoziia promitentei)cump+r+toare un bun liber de orice sarcini# fapt ce ar fi presupus n prealabil ac5itarea creditului 1i radierea ipotecii. ' mai precizat recurenta)reclamant+ c+ n spe+# oricum termenul de prescripie nu s)a mplinit nici m+car raportat la data de 1& septembrie $,,6 ntruc3t au fost s+*3r1ite acte ntrerupti*e de prescripie const3nd n recunoa1teri din partea p3r3tei# n cauz+ fiind astfel incidente dispoziiile art. 16 lit. a= 1i art. 1& ale Decretului nr. 16& 1!". pri*ind prescripia extincti*+. 5ntimata#p%r%t 3+ 3. 38L Aalu a formulat nt%mpinare solicit%nd respingerea recursului ca nefondat 1i meninerea deciziei atacate# detaliind situaia de fapt 1i ar+t3nd c+ reclamanta a a*ut cuno1tin+ de existena ipotecii# contractul de credit cu banca fiind semnat de administratorul ei C.B.# c+ termenul de prescripie este mplinit n raport de data menionat+ n antecontractul de *3nzare) cump+rare. 8ecursul este fondat pentru considerentele care urmeaz . 8xamin3nd moti*ele formulate# 7nalta Curte a apreciat ca ntemeiate criticile cu pri*ire la interpretarea actului 6uridic dedus 6udec+ii n susinerea moti*ului ntemeiat pe dispoziiile art. 3,% pct. . C. proc. ci*. 1i# pe cale de consecin+# 1i moti*ul ntemeiat pe dispoziiile art. 3,% pct. ! C. proc. ci*.# iar n contextul soluion+rii litigiului pe excepia prescripiei dreptului material la aciune 1i incidena art. 3,% pct. " C. proc. ci*. :eclamanta)recurent+ a n*estit instana de fond cu o aciune n rezoluiunea contractului de *3nzare)cump+rare nc5eiat ntre p+ri la 1 septembrie $,,6 1i# pe cale de consecin+# cu repunerea p+rilor n situaia anterioar+ n sensul restituirii prestaiilor efectuate. Instana de fond a respins aciunea n rezoluiunea contractului de *3nzare)cump+rare ca prescris+ n raport de obligaia con*enit+ prin clauza " din contract# subsec*ent admiterii ca ntemeiat+ a excepiei cu acest obiect in*ocat+ de p3r3t+ prin nt3mpinare. -rin nt3mpinarea formulat+# p3r3ta a calificat actul dedus 6udec+ii ca antecontract de *3nzare) cump+rare# calificare n raport de care a in*ocat 1i excepia prescripiei# iar instana# de1i a apreciat ca ntemeiat+ aceast+ excepie pentru considerentele pe care intimata)p3r3t+ le)a in*ocat# a meninut 1i reinut n moti*area 5ot+r3rii calificarea actului 6uridic de contract de *3nzare)cump+rare cu a c+rei

rezoluiune a fost n*estit+ de reclamant+# calificare asupra c+reia reclamanta# ulterior n*estirii nu a re*enit n sensul modific+rii aciunii 1i nici nu a adus alte preciz+ri# poziia fiind p+strat+ 1i prin apelul declarat. :esping3nd apelul reclamantei# instana de apel n considerentele deciziei sale folose1te at3t sintagma de contract de *3nzare)cump+rare c3t 1i de antecontract de *3nzare)cump+rare# aceasta din urm+ pentru 6ustificarea legalit+ii sentinei. 7n atare situaie# cum incidena Decretului nr. 16& 1!". s)a apreciat n raport de clauza din actul 6uridic denumit de p+ri Gcontract de *3nzare)cump+rareG# din art. "# pri*ind obligaia *3nz+torului de a se prezenta la notariat pentru autentificare# esenial+ 1i de natur+ s+ conduc+ la rezoluiunea unui antecontract de *3nzare)cump+rare# aciunea n rezoluiunea unui antecontract de *3nzare)cump+rare fiind o aciune patrimonial+ prescriptibil+ extincti*# sub incidena Decretului 16& 1!".# dar care a fost aplicat+ unui contract de *3nzare)cump+rare# astfel cum rezult+ din considerentele 5ot+r3rilor# n care obligaiile principale: plata preului 1i predarea bunurilor au fost executate# aciunea n rezoluiunea unui contract de *3nzare)cump+rare imobile fiind o aciune real+# sub incidena Codului ci*il# 7nalta Curte a apreciat c+ se impune# pentru nl+turarea inconsec*enelor logice 1i 6uridice# casarea ambelor 5ot+r3ri cu trimiterea cauzei la prima instan+. :eclamanta# at3t prin aciunea formulat+ c3t 1i prin moti*ele de apel# a calificat actul dedus 6udec+ii drept contract de *3nzare)cump+rare a c+rui rezoluiune o solicit+ sub moti* c+ nu a operat transferul propriet+ii. Contractul pe care p+rile l)au nc5eiat sub semn+tur+ pri*at+ este denumit tot contract de *3nzare)cump+rare# iar obiectul nstr+in+rii l formeaz+ $ apartamente asupra c+rora exist+# conform extraselor de carte funciar+# proprietatea exclusi*+# indi*idual+ a *3nz+torului. Cu pri*ire la aceste imobile# pentru *aliditatea nstr+in+rii# la data nc5eierii actului# 1 septembrie $,,6# nu era necesar+ forma autentic+# ci numai acordul de *oin+# fiind de obser*at c+ n art. 1 p+rile refer+ la ire*ocabilitatea *3nz+rii# iar n art. % la exercitarea dezmembr+mintelor dreptului de proprietate p3n+ la data intabul+rii dreptului de proprietate# perspecti*+ din care obligaiile specifice contractului de *3nzare)cump+rare: plata preului 1i predarea bunului au fost executate. Ca atare# admiterea excepiei prescripiei dreptului material la aciune de c+tre instana de fond# soluie meninut+ de instana de apel# n considerarea coninutului clauzei art. " 1i a pre*ederilor Decretului 16& 1!".# dar 1i a calific+rii actului 6uridic dedus 6udec+ii ca 1i contract de *3nzare)cump+rare este gre1it+ deoarece# conform art. 136. C. ci*.# aciunea n rezoluiunea *3nz+rii este o aciune real+# nu personal patrimonial+ aflat+ sub incidena codului ci*il# nu a Decretului nr. 16& 1!".. Dac+ se stabile1te# pe baza clarific+rilor necesare n raport de art. 1$! C. proc. ci*.# fa+ de susinerea reclamantei prin aciune cu pri*ire la transferul propriet+ii# c+ intenia p+rilor# indiferent de denumirea literal+ a contractului 1i a calit+ii p+rilor contractante 1i fa+ de poziia p3r3tei)intimate din nt3mpinare prin care aceasta calific+ actul 6uridic ca antecontract# c+ *oina p+rilor a fost n sensul ca efecti*itatea drepturilor 1i obligaiilor specifice contractului de *3nzare)cump+rare s+ se produc+ cu data autentific+rii nscrisului sub semn+tur+ pri*at+# instana a fost n*estit+ cu rezoluiunea unui antecontract de *3nzare)cump+rare. 7n aceast+ ultim+ ipotez+# clauza art. " are greutatea unei clauze eseniale apt+ s+ conduc+ la rezoluiunea actului 6uridic# dar dreptul de prescripie al aciunii n rezoluiunea antecontractului de *3nzare)cump+rare nu se stabile1te n raport de coninutul acestei clauze# ci n raport de calificarea aciunii fa+ de natura dreptului dedus 6udec+ii# iar aciunea n rezoluiunea antecontractului de *3nzare) cump+rare imobile# n spe+# este o aciune personal+ prescriptibil+ n termenul de 3 ani pre*+zut de Decretul nr. 16& 1!".# nu este nici o aciune real+ 1i nici mixt+ ntruc3t reclamanta nu tinde la *alorificarea unui drept real.

C3t pri*e1te cursul prescripiei# acesta a nceput s+ curg+# conform art. & alin. <$= din Decretul nr. 16& 1!". de la data nc5eierii raportului de drept# respecti* de la data nc5eierii antecontractului# 1 septembrie $,,6# data 1i ora prezent+rii G*3nz+toruluiG la notariat fiind la latitudinea Gcump+r+toruluiG# respecti* a reclamantei. 7n re6udecare# n aceast+ *ariant+ de calificare a actului 6uridic# 6udec+torii fondului urmeaz+ a *erifica temeinicia cazurilor de ntrerupere a cursului prescripiei la care recurenta)reclamant+ face referire. >a+ de cele ce preced# 7nalta Curte# apreciind n raport de art. 3,% pct. "# . 1i ! C. proc. ci*. n care se ncadreaz+ criticile formulate# recursul declarat de reclamant+ ca fondat# l)a admis# a casat 5ot+r3rile pronunate n cauz+ 1i a trimis cauza instanei de fond pentru soluionare.

Aciune n anularea unui incident de plat. 1ipsa disponibilului necesar. #lat e,ectuat n ziua scadenei instrumentului de plat. 2,ecte Cuprins pe materii: Drept comercial. 'lte materii Index alfabetic: aciune n anulare incident de plat+ bilet la ordin

:egulamentul 0.C.:. nr. 1 $,,1 Din economia reglementrilor cuprinse n 8egulamentul nr. 1/.**1 al 2B8 rezult c sanciunea n cazul introducerii la plat a unui bilet la ordin pentru care nu e(ist suficient disponibil n cont" la data scadenei" este nscrierea n +entrala 5ncidentelor de 'li" obligaie care revine bncii pltitoare. Bu este e(onerat de nscrierea n +entrala 5ncidentelor de 'li emitentul unui bilet la ordin" drept garanie" care la data scadenei nu are n cont suficient disponibil" n situaia n care ac&it debitul n aceea!i zi a scadenei instrumentului de plat" ntruc%t n 8egulamentul nr. 1/.**1 nu se stipuleaz o astfel de e(cepie.

(ecia a II)a ci*il+ + Decizia nr. 313 din 3, ianuarie $,13

Not: :egulamentul 0.C.:. nr. 1 $,,1 a fost abrogat prin :egulamentul 0.C.:. nr. 1 $,1$ la data de 6 februarie $,1$

-rin aciunea nregistrat+ pe rolul /ribunalului Harg5ita# reclamanta (C /.C. (:L# n contradictoriu cu p3r3tele (C A.I.I. (' 1i 0.C.:. a solicitat instanei ca prin 5ot+r3rea pe care o *a pronuna s+ constate c+ p3r3ta (C A.I.I. (' a introdus n circuitul bancar# prin depunere spre decontare# a 0iletului la 9rdin seria :CC03'N nr. ,%!,6$$ depus n garanie# f+r+ s+ existe o obligaie de plat+ scadent+ din partea reclamantei. /otodat+# a solicitat instanei s+ constate nulitatea incidentelor de plat+# cauzate refuzului la decontare a 0iletului la 9rdin 1i s+ oblige p3r3ta 0.C.:. s+ solicite Centralei Incidentelor de pl+i <CI-= din cadrul 0.C.:.# anularea nscrierii incidentului ma6or de plat+ n CI-. -rin (entina nr. $$&1 din $, septembrie $,11# pronunat+ de /ribunalul Harg5ita# a fost admis+ aciunea formulat+ de reclamanta (C /.C. (:L n contradictoriu cu p3r3tele (C A.I.I. (' 1i 0.C.:. (' 1i# n consecin+# s)a constatat c+ p3r3ta (C A.I.I. (' a introdus n circuitul bancar 0iletul la ordin seria :CC03'N nr. ,%!,6$$# depus n garanie de reclamant+# f+r+ a exista o obligaie de plat+ scadent+ din partea reclamantei. De asemenea# s)a constatat nulitatea incidentului de plat+ nregistrat n >i1ierul Caional de 0ilete la 9rdin >C09# n baza cererii nr. $. din data de $3.,$.$,11 1i s)a dispus obligarea p3r3tei 0.C.:. (' s+ solicite Centralei Incidentelor de -l+i ) >i1ierul Caional de 0ilete la 9rdin# anularea nscrierii incidentului de plat+J f+r+ c5eltuieli de 6udecat+. 7n moti*area 5ot+r3rii# prima instana a reinut# n esen+# c+ urmare a relaiilor comerciale existente ntre reclamanta (C /.C. (:L 1i p3r3ta (C A.I.I. ('# reclamanta a ac5iziionat diferite bunuri de la p3r3t+# fiind emis+ n acest sens factura fiscal+ nr. 11,,16,3 din $,.,1.$,11# n *aloare total+ de 3%%#.& lei# termenul de plat+ stabilit la data de $3.,$.$,11 fiind acceptat de ambele p+ri. 7n *ederea garant+rii obligaiei de plat+# reclamanta a predat n fa*oarea p3r3tei 0iletul la 9rdin seria :CC03'N nr. ,%!,6$$# stabilind ca n cazul n care plata nu se *a efectua p3n+ la data de $3.,$.$,11 inclusi*# aceasta *a a*ea dreptul de a introduce spre decontare biletul la ordin primit n garanie. ()a reinut c+ la data de $3.,$.$,11# p3r3ta a depus spre decontare biletul la ordin# iar acesta a fost parial refuzat# pentru lips+ de disponibil. 'stfel# din *aloarea total+ a facturii s)a ac5itat suma de !6#,& lei# *aloarea r+mas+ neac5itat+ fiind de $%.#., lei. :eclamanta n aceea1i zi a ac5itat prin *irament bancar restul de plat+# respecti* suma de $%.#., lei# drept pentru care debitul datorat p3r3tei s)a stins# fiind ac5itat n ultima zi de plat+. '*3nd n *edere c+ termenul de plat+ era stabilit p3n+ la data de $3.,$.$,11# inclusi*# prima instan+ a apreciat c+ p3r3ta putea introduce spre decontare biletul la ordin dat n garanie numai n situaia n care scadena facturii nu s)ar fi respectat. 7n acest context# prima instan+ a reinut c+ reclamanta a respectat termenul de plat+# ac5it3nd integral contra*aloarea m+rfii cump+rate conform 9rdinului de plat+ din data de $3.,$.$,11. Cum p3r3ta 0.C.:. (' n calitate de persoan+ declarant+ a transmis la CI- incidentul de plat+ inter*enit# instana a constatat c+ acesteia i re*ine 1i obligaia de a solicita anularea incidentului ma6or de plat+ din baza de date a CI-. 'stfel# a*3nd n *edere c+ incidentul de plat+ a inter*enit datorit+ unei erori comune a reclamantei 1i a p3r3tei (C A.I.I. ('# instana de fond a considerat c+ anularea acestuia este necesar+# 1i# n consecin+# cererea reclamantei a fost admis+.

7mpotri*a acestei sentine# p3r3ta 0C: :om3nia (' a declarat apel# care# prin decizia nr. $% ' din $& februarie $,1$ pronunat+ de Curtea de 'pel /3rgu Aure1# (ecia a II)a ci*il+# de contencios administrati* 1i fiscal# a fost respins. -entru a 5ot+r astfel# instana de control 6udiciar a reinut# n esen+# c+ n raport de pre*ederile art. 13 alin. <1= din :egulamentul nr. 1 $,,1# n *igoare p3n+ la data abrog+rii acestuia# la 6 februarie $,1$# prin :egulamentul nr. 1 $1,1$ al 0.C.:.# obligaia apelantei# n calitate de banc+ tras+# era aceea de a raporta incidentul# cel t3rziu n ziua bancar+ urm+toare zilei refuzului# prin transmiterea la CI- a unei cereri de nscriere a acestui incident. Instana a constatat mpre6urarea c+ apelanta 0.C.:. a recunoscut existena incidentului# n raport de emiterea la $.,$.$,11 a biletului la ordin seria :CC03'N nr. ,%!,6$$# care a fost prezentat la $3.,$.$,11 la 0.C.:. (.'. a*3nd scadena la 1!.,$.$,11. ()a reinut aceea1i stare de fapt rezultat+ 1i din refuzul acestui bilet la ordin# astfel cum a fost completat de c+tre 0.C.:.# respecti* emiterea acestuia la $.,$.$,11# cu data execut+rii la $3.,$.$,11. -e de alt+ parte# s)a reinut c+ biletul la ordin n discuie a fost refuzat la plat+ la data de $3.,$.$,11# respecti* n aceea1i zi n care s)a f+cut plata# potri*it nscrisului emis de 0.C.:.# apreciindu) se c+ s)a acceptat la plat+ parial# pentru suma de !6#,& lei# refuzul pentru lips+ disponibil fiind aferent sumei de $%. lei. De1i scadena acestui bilet la ordin era la 1!.,$.$,11# s)a reinut c+ acesta a fost prezentat la plat+ la $3.,$.$,11# dat+ la care trebuia f+cut+ plata sau raportat incidentul# potri*it dispoziiilor art. 13 alin. <1= din :egulamentul nr. 1 $,,1J aceasta ntruc3t ziua de 1!.,$.$,11 a fost o zi de s3mb+t+ 1i ziua de $1.,$.$,11# c3nd trebuia constatat incidentul de plat+# era prima zi bancar+ urm+toare refuzului. Instana a reinut c+ la data de $3.,$.$,11 s)a nregistrat cererea de nscriere a refuzului bancar# dar la aceea1i dat+ la care s)a constatat refuzul# adic+ la " zile dup+ scaden+# s)a ac5itat diferena de sum+# pe de o parte# fiind raportat 1i incidentul# pe de alt+ parte. >a+ de considerentele reinute# instana de apel a apreciat c+ apelul promo*at n cauz+ este nentemeiat# moti* pentru care acesta a fost respins# fiind p+strat+ 5ot+r3rea atacat+# ca legal+ 1i temeinic+. 7n termen legal# mpotri*a acestei decizii# p3r3ta 0.C.:. (' 0ucure1ti a declarat recurs# n temeiul art. $!! ; 3,% C. proc. ci*. solicit3nd admiterea recursului 1i# n consecin+# sc5imbarea n tot a 5ot+r3rii atacate. 7n moti*area recursului# p3r3ta a susinut# n esen+# c+ instana de fond a soluionat litigiul f+r+ a analiza 1i lua n considerare ap+r+rile formulate de aceasta prin nt3mpinare. 7n opinia recurentei# n cauz+# nu poate fi pus+ n discuie reaua)credin+ a 0.C.:. 1i# de asemenea# nu poate fi do*edit+ nendeplinirea obligaiilor pre*+zute de lege n materie n sarcina b+ncii# care s+ atrag+ pronunarea unei 5ot+r3ri prin care aceasta s+ fie obligat+ la anularea incidentului de plat+. ' susinut c+ nscrierea incidentelor de plat+ la Centrala Incidentelor de -l+i ca 1i toate operaiunile care presupun anularea de c+tre persoanele declarante a incidentelor de plat+ produse cu instrumente de debit <cecuri# bilete la ordin# cambii= sunt gu*ernate de :egulamentul nr. 1 $,,1 emis de 0.C.:.# care oblig+ banca s+ furnizeze informaiile specifice n scopul pre*enirii s+*3r1irii unor acte 1i fapte a*3nd potenial fraudulos# litigios 1i sau produc3nd riscuri de neplat+ 1i nu s+ analizeze cauzele care au determinat producerea incidentului de plat+.

7n acest context# de1i intimata)reclamant+ in*oc+ faptul c+ biletul la ordin a fost introdus la plat+ f+r+ s+ existe o obligaie de plat+ din partea emitentei /.C. (:L# recurenta)p3r3t+ a ar+tat c+ banca nu era ndrept+it+ s+ constate acest lucru# iar :egulamentul nr. 1 $,,1 al 0C: nu pre*ede faptul c+ ntr)o atare situaie persoana declarant+ nu mai este obligat+ s+ transmit+ la CI- informaia pri*ind emiterea unui instrument de plat+ n cazul inexistenei disponibilit+ilor n cont. -otri*it :egulamentului nr. 1 $,,1 al 0C:# datele specifice incidentelor de pl+i sunt transmise# difuzate 1i *alorificate prin intermediul Centralei Incidentelor de -l+i# iar b+ncile# n calitate de persoane declarante# au obligaia furniz+rii acestor informaii n *ederea nregistr+rii lor n scopul s+*3r1irii unor acte 1i fapte a*3nd potenial fraudulos# litigios 1i sau produc3nd riscuri de neplat+. 'stfel# n temeiul acestor obligaii# 0.C.:. a procedat# n urma constat+rii imposibilit+ii de finalizare a operaiunii de decontare a instrumentului de plat+ prezentat# la nscrierea n >i1ierul Caional de 0ilete la 9rdin a refuzului bancar. 7n raport de art. 36 din :egulamentul nr. 1 $,,1 al 0C:# a apreciat recurenta# instana a*ea la dispoziie posibilitatea de a anula c5iar ea incidentul de plat+ 1i interdicia bancar+# f+r+ a mai obliga 0C:# astfel sentina fiind executorie# incidentele de pl+i din >CI- 1i >C-: erau radiate n baza sentinei pronunate de /ribunalul 'lba. Intimata)reclamant+ (C /.C. (:L 9dor5eiu (ecuiesc a formulat nt3mpinare# prin care a solicitat# n principal# anularea recursului ca fiind nemoti*at# iar# n subsidiar# respingerea recursului ca nefondat# deoarece recurenta p3r3t+ a reiterat n recurs susinerile din nt3mpinarea formulat+ la fond 1i din moti*area apelului. 7nalta Curte# analiz3nd actele 1i lucr+rile dosarului# n raport de moti*ele de recurs 1i susinerile din nt3mpinare constat+ urm+toarele: Ca urmare a cump+r+rii unor bunuri de la p3r3ta *3nz+toare (C A.I.I. ('# s)a emis factura fiscal+ nr. 11,,16,3 din $, ianuarie $,11# n *aloare de 3%%#.& lei# iar cump+r+toarea reclamant+ (C /.C. (:L a emis# pentru garantarea pl+ii# biletul la ordin seria :CC0 3 'N nr. ,%!,6$$# cu scaden+ la data de 1! februarie $,11J biletul la ordin a fost prezentat b+ncii la data de 1$.,$.$,11. Deoarece reclamanta nu 1i)a ndeplinit obligaia principal+ la plat+# la data de $3 februarie $,11# conform con*eniei nc5eiat+ cu *3nz+torul# n aceea1i zi p3r3ta 0.C.:. a nscris# la nr. $. $3 februarie $,11# cererea de nscriere a refuzului 0ancar n >i1ierul Caional de 0ilete la ordin# deoarece n contul debitoarei care emisese biletul la ordin nu se afla suficient disponibil. 'ceast+ nscriere a refuzului bancar a fost realizat+ de banc+# n calitate de persoan+ declarant+# n temeiul dispoziiilor art. $ lit. b= 1i c= 1i art. 3 din :egulamentul 0C: nr. 1 $,,1 pri*ind organizarea 1i funcionarea la 0C: a CI-# coroborate cu dispoziiile art. $. din acela1i regulament. 'stfel fiind# 7nalta Curte constat+ c+ p3r3ta 0.C.:. 1i)a ndeplinit obligaiile legale# potri*it actelor normati*e# precitate# ca urmare a constat+rii unui incident de plat+ ma6or 1i anume c+ biletul la ordin a fost refuzat la plat+ din lipsa parial+ de disponibil. (usinerea reclamantei n sensul c+ n aceea1i zi# $3 februarie $,11# a ac5itat ntreg debitul 1i# n consecin+# banca a formulat nelegal cererea de nscriere a refuzului bancar n >C09 este irele*ant+ 1i f+cut+ pro cauza# deoarece: ) din economia reglement+rilor cuprinse n :egulamentul nr. 1 $,,1 al 0C: rezult+ f+r+ putin+ de t+gad+ c+ sanciunea n cazul n spe+ 1i anume introducerea la plat+ a unui bilet la ordin pentru care

nu exist+ suficient disponibil n cont# la data scadenei# este nscrierea n CI-# obligaie care re*ine b+ncii pl+titoare. ) n subsidiar se reine faptul c+ reclamanta debitoare nu 1i)a ndeplinit obligaia principal+ de plat+ a debitului 1i# n consecin+# creditoarea a fost ne*oit+ s+ 1i ndestuleze creana ncerc3nd s+ execute garantarea pl+ii 1i anume prin intermediul biletului la ordin emis pentru aceast+ garanie. :egulamentul nr. 1 $,,1 precitat# pri*ind organizarea 1i funcionarea la 0C: a centralei incidentelor de pl+i# define1te incidentul de plat+# art. $ lit. b= Ica fiind nendeplinirea ntocmai 1i la timp a obligaiilor participanilor# naintea sau n timpul procesului de decontare a instrumentului de plat+ <biletul la ordin n spe+= obligaii rezultate prin efectul legii 1i sau al contractului care le reglementeaz+# a c+ror nendeplinire este adus+ la cuno1tina CI- de c+tre persoanele declarante <banca n spe+=# pentru ap+rarea interesului publicG. Din textul precitat rezult+ *oina neec5i*oc+ a legiuitorului de a institui o obligaie legal+ pentru cei care au emis instrumente de plat+# de a a*ea n cont suma disponibil+ nscris+ n instrumentul emis# la data scadenei. :eclamanta a nc+lcat aceast+ obligaie legal+ 1i# n consecin+# la cererea persoanei declarante a fost nscris+ n CI-. 7mpre6urarea c+ n aceea1i zi# la $3.,$.$,11# p3r3ta a ac5itat debitul este irele*ant+ n spe+ deoarece n :egulamentul nr. 1 $,,1 nu se stipuleaz+ exonerarea de nscriere n CI- a emitentului unui instrument de plat+# drept garanie# care la data scadenei nu are n cont suficient disponibil# n situaia n care a ac5itat debitul# n aceea1i zi. Dimpotri*+# cum s)a precizat mai sus sanciunea se aplic+ pentru nendeplinirera obligaiei de a asigura n cont suma disponibil+ necesar+ pl+ii pentru care s)a emis instrumentul de plat+. 7n consecin+# potri*it principiului ubi le( non distin?uit" nec nos distin?uere debemus <unde legea nu distinge nici noi nu putem distinge= n mod nelegal tribunalul 1i curtea de apel au apreciat c+ plata efectuat+ n ziua scadenei instrumentului de plat+ exonereaz+ pe emitentul care l)a emis# de1i acesta nu a*ea suficient disponibil n cont# ceea ce denot+ o ad+ugare la lege. 7n raport de considerentele expuse# 7nalta Curte constat+ c+ moti*ele de recurs sunt fondate# n sensul c+ at3t instana de fond c3t 1i cea de apel au interpretat n mod nelegal dispoziiile legale referitoare la nscrierea n CI- a reclamantei# ca urmare a nc+lc+rii dispoziiilor :egulamentului nr. 1 $,,1 1i# n consecin+# n temeiul art. 31$ alin. <1= C. proc. ci*.# a admis recursul# a modificat decizia nr. $% ' $& februarie $,1$ a Curii de 'pel /3rgu Aure1# (ecia a II)a ci*il+# de contencios administrati* 1i fiscal# n sensul admiterii apelului formulat de p3r3ta 0.C.:. (' 0ucure1ti mpotri*a sentinei nr. $$&1 $, septembrie $,11 a /ribunalului Harg5ita pe care a sc5imbat)o n tot n sensul respingerii aciunii.

Contract internaional de transport maritim de mr,uri. Conosament. 3eterminarea legii aplicabile prin convenia prilor. 2,ecte Cuprins pe materii: Drept procesual ci*il. Competena instanelor Index alfabetic: aciune n r+spundere ci*il+ contractual+

contract internaional de transport maritim de m+rfuri excepia de necompeten+ general+ a instanelor rom3ne

Legea nr. 1," 1!!$# art. 1%! pct. 6 :egulile Hamburg 1!&. :egulile Haga)2isbO 1!6. 8eglementrile internaionale privind unificarea regulilor relative la transportul de mrfuri pe mare se aplic n toate cazurile n care prile au prevzut e(pres aplicabilitatea uneia dintre convenii sau nu au procedat la o alegere a conveniei aplicabile. :n ipoteza n care prile au determinat legea aplicabil conosamentului" aceasta se va aplica indiferent de +onvenia aplicabil la un moment dat pe teritoriul statului n care litigiul este dedus $udecii pretoriene sau arbitrale" ntruc%t voina prilor este de natur s surclaseze orice alt reglementare. 'rin urmare" pentru a fi stabilit competena $urisdicional a instanelor rom%ne trebuie verificat legea rom%n" iar legea rom%n nu este atributiv de competen n favoarea unui tribunal rom%n" n condiiile n care prile au ales o alt $urisdicie" iar litigiul este nscut n legtur cu e(ecutarea obligaiilor ntr#un port de descrcare care nu se afl pe teritoriul su.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. 316 din 3, ianuarie $,13

-rin cererea nregistrat+ sub nr. xx,6 11. $,11 pe rolul /ribunalului Constana reclamanta (C D. :om3nia (:L# n nume propriu 1i n calitate de agent al societ+ii D.I. ' ( a n*estit instana# n contradictoriu cu p3r3ta (C H.P.L. (:L# cu soluionarea aciunii n r+spundere ci*il+ contractual+# solicit3nd obligarea p3r3tei la plata sumei de 1$,.".&#,6 ?(D reprezent3nd pre6udiciul suferit ca urmare a imobiliz+rii n terminalul -ort (aid 8ast 8gipt a containerelor A(N? 6%.3!3" 1i A(N? 6.!3$&$# ce au f+cut obiectul conosamentului 0 L DACK 0N',,,,36$ n inter*alul $..,&.$,,!) ,".,1.$,11# cu c5eltuieli de 6udecat+. 7n moti*are# reclamanta a n*ederat c+# n calitate de c+r+u1# a nc5eiat cu p3r3ta# n calitate de expeditor# un contract de transport a cinci containere pe ruta Constana :om3nia ) -ort (aid 8ast 8gipt# destinatarul m+rfii fiind '. Cargo 8gipt. :eclamanta a precizat c+ p3r3ta a*ea obligaia de a elibera containerele n momentul n care acestea a6ungeau la destinaie# ns+ nu a luat m+surile necesare pentru desc+rcarea m+rfii# situaie n care containerele au r+mas blocate n terminal. ' mai ar+tat reclamanta c+# potri*it clauzei $$ de pe 0 L DACK 0N',,,,36$# c3t 1i a condiiilor standard de comer D.# at3t p3r3ta# c3t 1i primitorul m+rfii# '. Cargo 8gipt sunt responsabili n egal+ m+sur+ pentru costurile ap+rute la destinaie# ns+ a*3nd n *edere c+ '. Cargo 8gipt a refuzat transportul# toate costurile ap+rute la destinaie sunt transferate automat n contul H. 7n drept# au fost in*ocate pre*ederile art. !6! C. ci*.# art. 1,&3 C. ci*.# Con*enia Internaional+ din $".,..1!$% pentru unificarea anumitor reguli n materie de conosament.

4lterior+ reclamanta a depus precizri re,eritoare la obiectul aciunii i la ,undamentarea rspunderii contractuale a acestuia n temeiul .egulilor de la 5aga. -3r3ta (C H.P.L. (:L a formulat nt3mpinare prin care a in*ocat excepia de necompeten+ general+ a instanelor rom3ne# apreciind c+ interpretarea corect+ a clauzei $6 din conosament conduce la ideea aplic+rii :egulilor Haga)2isbO# 1i nu a celor de la Hamburg. ()a ar+tat c+# a1a cum p+rile au stipulat n teza a II)a din conosament# n situaia n care transportul nu este efectuat c+tre sau din (tatele ?nite ale 'mericii# n toate celelalte cazuri# conosamentul *a fi gu*ernat 1i interpretat n conformitate cu legea englez+# iar toate disputele care apar n baza acestuia *or fi soluionate de 7nalta Curte de Dustiie din Londra. -rin urmare# conosamentul reglementeaz+ at3t legea de drept material aplicabil+ litigiului n+scut din executarea sa c3t 1i legea de drept formal aplicabil+ acestui litigiu. ' mai susinut p3r3ta c+# n situaia n care s)ar face abstracie de conosament# ar fi aplicabile condiiile standard de transport D.# care n ceea ce pri*e1te clauza de lege aplicabil+ 1i 6urisdicie# este identic+ cu cea din conosament. /otodat+# p3r3ta a in*ocat excepia lipsei calit+ii sale procesuale pasi*e# moti*at+ de mpre6urarea c+ preteniile liniei de transport deri*ate din fapte sau acte 6uridice posterioare nc+rc+rii se *or exercita numai mpotri*a primitorului containerelor# respecti* '. Cargo 8gipt# sau mpotri*a primitorilor finali ai m+rfii din containere# respecti* 4.C.I.8. Cairo# 8gipt. -e fondul cauzei# a solicitat respingerea aciunii ca nefondat+# facturile pe care 1i ntemeiaz+ preteniile reclamanta fiind emise la o lung+ perioad+ de timp dup+ desc+rcare# nefiind cuantificate pretinsele costuri n raport de criterii *erificabile. #rin sentina civil nr. (6 din )7.$$.')$$+ /ribunalul Constana a admis excepia de necompeten general a instanelor romne i a respins aciunea ,ormulat de reclamantele SC 3. .omania S.1 i 3.". A8S n contradictoriu cu prta SC 5.9.1. S.1 prin mandatarul SC :.M.S. S.1+ ca ne,iind de competena instanelor romne. -entru a pronuna aceast+ sentin+# tribunalul a apreciat c+# n cauz+# :egulile de la Hamburg 1!&. sunt aplicabile# dat fiind faptul c+ portul de nc+rcare pre*+zut n Conosament este situat ntr)un stat contractant# respecti* :om3nia ;Constana# ipotez+ pre*+zut+ de art. $ alin. 1 lit. i= din Con*enieJ prin dispoziiile art. $3 din Con*enia de la Hamburg se pre*ede n mod neec5i*oc sanciunea nulit+ii aplicabil+ oric+rei stipulaii dintr)un contract de transport maritim# dintr)un conosament sau orice alt document care face do*ada contractului de transport maritim care derog+# direct sau indirect de la pre*ederile Con*eniei de la Hamburg 1!&.. Instana a reinut c+ dispoziiile art. $3 pct. 3 din :egulile de la Hamburg pre*+d c+ Qatunci c3nd se emite un conosament sau orice alt document care face do*ada unui contract de transport maritim# acest document trebuie s+ conin+ o meniune din care s+ rezulte c+ transportul este supus pre*ederilor prezentei con*enii care anuleaz+ orice stipulaie ce derog+ de la aceasta n detrimentul nc+rc+torului sau primitorului.G Din examinarea conosamentului -90?ICHCDC,.,,,& din 16.,6.$,,. s)a constatat c+ acesta nu cuprinde nici o meniune care s+ stipuleze n mod expres faptul c+ este supus :egulilor de la Hamburg 1i c+ astfel s)ar deroga de la clauzele conosamentului. 7n acest context# interpretarea dat+ de reclamant+ art. $3 pct. 3 din :egulile de la Hamburg# cum c+ este nul+ absolut clauza din conosamentul 0 L DACK 0N',,,,36$ pri*ind 6urisdicia de soluionare a e*entualelor dispute n+scute n leg+tur+ cu executarea contractului# este gre1it+.

-rin urmare# raporturile dintre p+ri se soluioneaz+ potri*it clauzelor din conosament# ceea ce nseamn+ c+ n cauz+ sunt aplicabile pre*ederile art. $6 conform c+rora QL n toate celelalte cazuri# acest conosament *a fi gu*ernat 1i interpretat n conformitate cu legislaia din 'nglia# iar toate disputele care apar n baza acestuia *or fi soluionate de 7nalta Curte de Dustiie din LondraG. Aai mult# din cuprinsul conosamentului rezult+ c+ p+rile au stabilit ca prezentul conosament s+ fie gu*ernat de :egulile Haga 1i Haga)2isbO. 7n cauz+ sunt incidente 1i pre*ederile art. 1%! pct. 6 din Legea 1," 1!!$ care stipuleaz+ c+# dac+ p+rile au supus# prin con*enie# litigiul dintre ele sau litigiile ce se *or na1te din actul pe care l)au nc5eiat# competenei unei anumite instane# aceasta *a fi n*estit+ cu competena 6urisdicional+# ori n conosament p+rile au inserat o asemenea clauz+ de 6urisdicie n art. $6. >a+ de cele expuse# neput3nd fi reinut nici un criteriu care s+ atrag+ incidena n litigiul dedus 6udec+ii a :egulilor de la Hamburg 1!&. 1i implicit competena instanelor rom3ne# excepia in*ocat+ de p3r3t+ a fost admis+# cu consecina respingerii aciunii n sensul art. 1"& din Legea 1," 1!!$. 7mpotri*a acestei 5ot+r3ri a formulat apel reclamanta (C D. :om3nia (:L. #rin decizia civil nr. ;8M: din $; aprilie ')$' pronunat de Curtea de Apel Constana+ Secia a ""-a civil+ de contencios administrativ i ,iscal+ apelul reclamantei a ,ost respins ca ne,ondat. -entru a pronuna aceast+ soluie# instana de control 6udiciar a reinut c+ prezentul litigiu a fost determinat de raporturile contractuale dintre dou+ societ+i comerciale# raporturi care s)au derulat n baza conosamentul 0 L DACK 0N',,,,36$ nc5eiat n :om3nia. -otri*it acestui conosament partenerii contractuali au stabilit n art. $6 ca 6urisdicie aplicabil+# n cazul e*entualelor litigii determinate de executarea contractului de transport# legea englez+# iar instana competent+: 7nalta Curte de Dustiie din Londra. 9ri# legea aplicabil+ conosamentului potri*it principiului le( voluntatis este legea aleas+ prin consens de p+ri. -+rile au libertatea s+ desemneze# de comun acord# legea aplicabil+ iar# n cauza de fa+# p+rile# de comun acord# au exclus 6urisdicia tribunalelor altor +ri stabilind expres ca# n cazul existenei litigiilor acestea *or fi soluionate numai de instana englez+ n baza legislaiei proprii. De la aceast+ regul+ n clauza menionat+ s)a stabilit unica excepie respecti*# situaia transportului n sau dinspre (tatele ?nite ale 'mericii. ()a reinut c+ reclamanta in*oc+ nulitatea clauzei prin care p+rile au stabilit instana 1i legea aplicabil+ pre*al3ndu)se de dispoziiile :egulilor de la Hamburg 1!&.. 7ns+# n ceea ce pri*e1te competena 6urisdicional+# :egulile de la Hamburg# de1i# spre deosebire de con*eniile anterioare pre*+d libertatea p+rilor de a opta pentru o anumit+ instan+# totu1i# nu reglementeaz+ condiiile de fond ale clauzei atributi*e de 6urisdicie. 'stfel# :egulile de la Hamburg pre*+d c+ Qatunci c3nd se emite un conosament sau orice alt document care face do*ada unui contract de transport maritim# acest document trebuie s+ conin+ o meniune din care s+ rezulte c+ transportul este supus pre*ederilor prezentei con*enii care anuleaz+ orice stipulaie ce derog+ de la aceasta n detrimentul nc+rc+torului sau primitorului.G Din examinarea conosamentului 0 L DACK 0N',,,,36$ s)a constatat c+ acesta nu cuprinde nicio meniune care s+ stipuleze n mod expres faptul c+ este supus :egulilor de la Hamburg 1i c+# astfel# s)ar deroga de la clauzele conosamentului. Aai mult# at3t timp c3t *oina p+rilor a fost exprimat+ n sensul determin+rii unei 6urisdicii# societatea reclamant+ nu are posibilitatea alegerii instanei care s+ soluioneze litigiul# competena nefiind determinat+ exclusi* de reclamant n opoziie cu clauza din conosament.

7n lipsa unei clauze exprese# pri*itoare la legea aplicabil+ contractului# acesta urmeaz+ a fi gu*ernat de acea legislaie c+reia p+rile au intenionat s+)l supun+ sau# c3nd aceast+ intenie nu poate fi dedus+ din circumstanele cauzei# de legea cu care contractul are cele mai apropiate leg+turi. 7n concluzie# legea autonomiei de *oin+ permite p+rilor unui contract cu caracter internaional sau care conine elemente de extraneitate s+ determine legea aplicabil+ contractului# ceea ce nseamn+ nu numai legea de drept material# ci ntregul sistem de drept al +rii respecti*e# astfel nc3t# dac+ legea aleas+ nu are dispoziii suficiente spre a c3rmui contractul# aceasta se completeaz+ cu dispoziiile generale ori principiile fundamentale ale sistemului de drept ales ca le( causae. -mpotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta care a invocat dispoziiile art. ;)6 pct. < i pct. & C. proc. civ. Hot+r3rea instanei de apel a fost criticat+ de c+tre reclamant+# n temeiul dispoziiilor art. 3,% pct. ! C.proc.ci*.# susin3ndu)se c+ aceasta a fost pronunat+ cu nc+lcarea dispoziiilor art. $ alin. 1 1i alin. $ 1i art. $1 alin. 1 din Con*enia Hamburg 1!&.# la care :om3nia a aderat conform Decretului nr. 3%3 1!.1# instana de apel nerein3nd c+ n cauz+ este aplicabil+ aceast+ Con*enie. :ecurenta a susinut c+ partea care are calitatea de reclamant ntr)o aciune deri*3nd dintr)un contract de transport maritim internaional are dreptul exclusi* de a alege oricare instan+ dintre cele menionate n art. $1 alin. 1 lit. a= ) e= din Con*enie ca fiind competente s+ soluioneze litigiile inter*enite# existena unei clauze contractuale pri*ind desemnarea de c+tre p+ri a legii aplicabile litigiului 1i a instanei competente nea*3nd nicio rele*an+ sau pre*alen+ n alegerea tribunalului care *a soluiona litigiul# aceasta fiind# n mod egal# competent+ 1i eligibil+ n cauzele de contencios maritim ca 1i celelalte instane pre*+zute de art. $1 alin. 1 din Con*enie# diferena const3nd n simpla alegere a reclamantului# pe care nici m+car nu este necesar s+ o 6ustifice. Hot+r3rea instanei de apel a mai fost criticat+# n temeiul dispoziiilor art. 3,% pct. ! C.proc.ci*.# susin3ndu)se c+ aceasta a fost dat+ cu interpretarea gre1it+ a dispoziiilor art. $3 alin. 3 din Con*enia Hamburg 1i cu aplicarea gre1it+ a acestui text de lege# fiind nule toate clauzele menionate n actele de transport pe mare aflate# fie legal <conform pre*ederilor art. $ alin. 1 lit. a=)d= din Con*enie=# fie con*enional <conform clauzelor din actul de transport# ntemeiate pe dispoziiile art. $ alin. 1 lit. e= 1i art. $3 alin. 1 1i alin. 3 din Con*enie=# sub incidena Con*eniei Hamburg# prin care se derog+# direct sau indirect# de la pre*ederile acesteia. :ecurenta a susinut c+ textul art. $3 alin. 3 din Con*enie citat# f+r+ a fi indicat# de instana de apel nu reglementeaz+ 6urisdicia 1i sau instana competena s+ 6udece litigiile iz*or3te din actele de transport pe mare# astfel cum gre1it a neles instana de apel# prin dispoziiile art. $3 alin. 3 din Con*enie reglement3ndu)se n mod expres efectele 6uridice directe ale aplic+rii. 7n temeiul dispoziiilor art. 3,% pct. & C.proc.ci*.# recurenta a susinut c+ moti*area deciziei atacate conine elemente 1i moti*e str+ine de natura pricinii. -ractic# relu3nd n mare m+sur+ criticile formulate 1i n faa instanei de apel# recurenta a susinut c+ n cauz+ este aplicabil+ Con*enia de la Hamburg# independent de existena sau inexistena unei clauze de 6urisdicie exclusi*+ inserat+ n contractul de transport conosament pe mare. 7n acest sens s)a ar+tat c+ din redactarea normelor art. $1 din Con*enia de la Hamburg 1!&. rezult+ c+ se instituie o competent+ alternati*+# l+sat+ la latitudinea alegerea reclamantului# acesta fiind singurul n m+sur+ s+ decid+ instana competent+# independent de existena unei clauze contractuale contrarii# nefiind inut dec3t de ncadrarea aciunii promo*ate n criteriile 1i condiiile impuse de dispoziiile art. $1 raportate la cele ale art. $ din Con*enia de la Hamburg.

-rin urmare# at3ta timp c3t actul 6uridic nc5eiat# respecti* contractul de transport conosamentul cade sub incidena dispoziiilor art. $ din Con*enia de la Hamburg 1!&.# alegerea instanei competente este# exclusi*# la latitudinea reclamantului ce poate opta pentru unul din locurile menionate la art. $1# nefiind inut de aplicarea unei e*entuale clauze contractuale ce stabile1te o alt+ competen+. >aptul c+ ultimul este locul desemnat n clauza de 6urisdicie a contractului de transport sau a documentului de transport# nu atrage dup+ sine caracterul obligatoriu al unei astfel de clauze# deoarece# reclamantul este cel care are dreptul de a alege ntre cele patru locuri. Cicio clauz+ de 6urisdicie exclusi*+ nu ar putea fi *alid+# deoarece ar fi n conflict e*ident cu opiunea acordat+ reclamantului de pre*ederea de mai sus. -rin dispoziiile art. $3 alin. 1 din Con*enia de la Hamburg se pre*ede n mod neec5i*oc sanciunea nulit+ii aplicabil+ oric+rei stipulaii dintr)un contract de transport maritim# dintr)un conosament sau orice alt document care face do*ada contractului de transport maritim# care derog+# direct sau indirect# de la pre*ederile Con*eniei de la Hamburg 1!&.. (e arat+ de c+tre reclamant+ c+ instanele de 6udecat+ rom3ne trebuie s+ dea eficien+ normelor Con*eniei Caiunilor ?nite 1!&. I:egulile de la HamburgG# ori de c3tre ori naintea lor se nf+i1eaz+ litigii n materie maritim+# respecti* cele iz*or3nd din contracte de transport conosamente# condiionat exclusi* de ncadrarea n condiiile impuse n art. $# f+r+ a se putea in*oca n mod legal excepia de necompeten+ general+ a instanelor rom3ne# dat+ fiind existena unei clauze contractuale ce stabile1te o alt+ competen+ 6urisdicie aplicabil+ 1i nici lipsa declaraiei din conosament pri*ind aplicabilitatea Con*eniei. :eclamanta a susinut c+ :egulile Haga 1i Haga 2isbO sunt reinute n mod nelegal 1i netemeinic de instan+ ca fiind aplicabile n cauz+ 1i consider+ c+ 5ot+r3rea este nelegal+ 1i sub acest aspect a*3nd n *edere c+ art. $3 pct. 3 din :egulile de la Hamburg 1!&. a fost interpretat n mod eronat# de c+tre instana de 6udecat+# n realitate pre*ederea legal+ referindu)se la anularea oric+rei stipulaii ce derog+ de la Con*enie n detrimentul nc+rc+torului sau primitorului# prin menionarea faptului c+ transportul n cauz+ este supus respecti*ei con*enii internaionale. 7n concluzie# reclamanta a susinut c+ Legea nr. 1," 1!!$ nu este aplicabil+ speei de fa+# moti*at de faptul c+ aceasta are caracter de norm+ general+ n materia raporturilor de drept internaional pri*at# normele de reglementare a dreptului maritim a*3nd caracter de norme speciale# care derog+ de la normele generale de drept internaional pri*at. Intimata a depus la dosar nt3mpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat# 5ot+r3rea instanei de apel fiind temeinic moti*at+# pronunat+ cu deplina respectare 1i corecta interpretare 1i aplicare a dispoziiilor legale incidente n materie. -nalta Curte de Casaie i =ustiie a respins recursul ca ne,ondat pentru urmtoarele considerente> 'rgumentarea moti*elor de recurs 1i circumscrierea lor dispoziiilor art. 3,% pct.& 1i ! C.proc.ci*. nu poate eluda faptul c+ n realitate ele se refer+ la o singur+ problem+ 1i anume la competena general+ a instanelor rom3ne. >aptul c+ au fost e*ocate mai multe moti*e de recurs cu pri*ire la acelea1i aspecte 6uridice# nu poate obliga 7nalta Curte s+ r+spund+ la fiecare n parte# ci utiliz3nd procedeul te5nico)6uridic specific recursului# gruparea acestora 1i argumentarea sub un considerent comun. De asemenea# ntruc3t recurenta a renunat n recurs la orice moti*are redundant+ 1i pletoric+ referitoare la legea danez+ cu pri*ire la receptarea con*eniilor internaionale referitoare la unificarea regulilor aplicabile conosamentelor# 7nalta Curte a eliminat din analiz+ orice referire de*enit+ inutil+ sub acest aspect. /otodat+# s)a reinut c+ recurenta a renunat la orice argument pri*itor la incidena n cauza a :egulamentului nr. %% < C8= $,,1.

C3t pri*e1te aplicarea :egulilor Hamburg# ea a fost nl+turat+ de instan+ moti*at de faptul c+ n conosamentul emis nu exist+ nicio Imeniune din care s+ rezulte c+ transportul este supus pre*ederilor respecti*ei Con*enii# de natur+ s+ anuleze orice stipulaie ce derog+ de la aceasta n detrimentul nc+rc+torului sau primitoruluiG. -e cale de consecin+ # instana nu a g+sit niciun moti* de nulitate n pri*ina clauzei care conine le( voluntatis 1i care atribuie 6urisdicia coninut+ de conosament la art. $6 <Legea englez+ 1i 6urisdicia englez+=. -e cale de consecin+# s)a dat eficien+ dispoziiilor art. 1%! pct. 6 din Legea nr. 1," 1!!$ care consacr+ libertatea p+rilor n alegerea forului 6udiciar. Instana a dat astfel pre*alen+ nu numai interpret+rii corecte a dispoziiilor art. $3 pct. 3 din :egulile Hamburg# dar totodat+ 1i principiului potri*it cu care *oina p+rilor este su*eran+ n ceea de pri*e1te alegerea legii aplicabile 1i a 6urisdiciei litigiilor <forum conveniens =. /ocmai de aceea a reinut 1i faptul c+ sub aspect substanial# p+rile au ales ca :egulile Haga s+ gu*erneze contractual de transport <conosamentul=. :estul argumentelor reclamantei cu pri*ire la acest aspect reprezint+ pura speculaie de *reme ce textul :egulilor Hamburg este clar: pentru ca respecti*a Con*enie s+ fie aplicabil+ unui contract de transport# este necesar ca ambele p+ri s+ spun+ acest lucru n mod expres n cuprinsul conosamentului sau al oric+rui act 6uridic care ine loc de contract de transport. (oluia nl+tur+rii competenei generale a instanelor romane pe baza le( voluntatis !i forum conveniens a fost meninut+ de instana de apel plec3nd tot de la dispoziiile art. $6 din contractul de transport <conosament R 0ill of Lading= care consacr+ f+r+ putin+ de t+gada dou+ aspecte: )legea aplicabil+ fondului raportului 6uridic litigios este legea englez+J )competena de soluionare a litigiilor iz*or3te din executarea conosamentului aparine Hig5 Court of Dustice din Londra. /otodat+# instana de apel# n mod corect# nu a reg+sit *reun moti* de nulitate a acestei clauze din conosament# n pofida susinerilor reclamantei care pretinde c+ niciodat+ nu a in*ocat nulitatea respecti*ei clauze# fie m+car pe cale incidental+# cu toate c+ se contrazice prin moti*ul de recurs de la pct. III. 7n recurs # reclamanta *ine cu o nou+ abordare n sensul c+ respecti*a clauz+ nu ar fi nul+# ci doar scindabil+ n funcie de titularul iniiati*ei procesuale. 'stfel# se susine c+ 6urisdicia ar aparine instanei desemnate de p+ri din forum conveniens <Hig5 Court of Dustice din Londra= doar n ipoteza n care iniiati*a procesual+ ar aparine intimatei# adic+ doar n ipoteza n care s)ar urm+ri atragerea r+spunderii ci*ile a reclamantei. L+s3nd la o parte caracterul insolit al unei asemenea interpret+ri <competena general+ ar aparine unor foruri 6udiciare diferite n funcie de calitatea contractual+ a p+rilor=# reclamanta ocole1te ns+ problema legii aplicabile pe fond 1i nu spune dac+ 1i aceasta este scindabil+. -resupun3nd c+ nu a mers at3t de departe cu *oluntarismul interpret+rii# am a*ea o lege englez+ aplicabil+ tuturor raporturilor de drept substanial 1i dou+ instane diferite n funcie de calitatea contractuala a p+rilor: Hig5 Court of Dustice din Londra atunci c3nd D. :om3nia (:L ar fi p3r3ta ntr)o aciune pornit+ de actuala p3r3t+ 1i /ribunalul Constana#(ecia maritim+ 1i flu*ial+# atunci c3nd D. :om3nia (:L ar fi reclamant+# n ambele ipoteze aciunile deri*3nd din acela1i conosament. (e *a reine# n continuare# faptul c+ reclamantele s)au repliat pe terenul Con*eniei Hamburg 1!&.# repudiindu)1i aciunea iniial+ Intemeiat+ pe :egulile Haga 1!$% < n continuare Haga) 2isbO 1!6.= ) a se *edea pct. II din Icererea precizatoareG din data 1,.,".$,11. 'ceasta repliere 1i cantonare obstinant+ pe terenul :egulilor Hamburg nu poate nfr3nge faptul c+ p+rile din contractul de transport au f+cut o alegere n ceea ce pri*e1te legea aplicabil+# opt3nd pentru :egulile Haga. -+rile au ales nu nt3mpl+tor at3t legea aplicabil+# n sens substanial dar 1i n sens procedural <legea englez+ si instana englez+=# aceasta ntruc3t :egatul ?nit al Aarii 0ritanii 1i Irlandei de Cord nu a ratificat

:egulile Hamburg# aplic3nd n continuare :egulile Haga amendate prin :egulile Haga)2isbO. -rin urmare# lege englez+ nseamn+ :egulile Haga <amendate Haga ; 2isbO=# iar competena a fost stabilit+ n mod cert la: Hig5 Court of Dustice din Londra. /otodat+# n toate celelalte acte 6uridice care au leg+tur+ direct+ sau indirect+ cu executarea conosamentului# p+rile au f+cut alegerea de lege aplicabil+ pentru legea englez+. 7ntruc3t Con*enia Hamburg exprim+ prin reglementare o atitudine mai restricti*+ la adresa armatorilor# marile puteri maritime nu au ratificat aceast+ con*enie <:egatul ?nit# 9landa# 4recia# 0elgia# Daponia# Cor*egia# :usia# (uedia# ?(' 1i c5iar 4ermania# gazda conferinei finalizate cu adoptarea acesteia=. :eglement+rile internaionale pri*ind unificarea regulilor relati*e la transportul de m+rfuri pe mare se aplic+ n toate cazurile n care : <i= p+rile au pre*+zut expres aplicabilitatea uneia dintre con*eniiJ <ii= p+rile nu au procedat la o alegere a con*eniei aplicabile. -rin urmare# ele nu conin reguli imperati*e# ci supleti*e. 7n ipoteza n care p+rile au f+cut o alegere de lege aplicabil+# atunci aceasta se *a aplica indiferent de Con*enia aplicabil+ la un moment dat pe teritoriul statului n care litigiul este dedus 6udecaii pretoriene sau arbitrale# ntruc3t *oina p+rilor este de natura s+ surclaseze orice alt+ reglementare. '1adar# trimiterea existent+ n conosament la :egulile Haga 1!$% amendate prin :egulile Haga ) 2isbO 1!6.# nu de*ine automat in*alid+ pe moti*ul ca :om3nia ar fi aderat la :egulile Hamburg. 7n condiiile n care p+rile au f+cut# prin clauza nr. $6# mai nainte de toate o alegere cu pri*ire la legea de drept substanial aplicabil+ contractului de transport# opt3nd pentru legea englez+: :egulile Haga Haga) 2isbO# n toate celelalte cazuri <excluz3nd destinaiile c+tre 1i din ?('=# acest conosament *a fi gu*ernat 1i interpretat n conformitate cu legea englez+G. 9r# legea englez+ nu a asimilat Con*enia Hamburg 1!&.. 'legerea forului 6udiciar f+cut+ de p+ri prin aceea1i clauza nr. $6# reprezint+ *oina lor 1i peste acestea nu poate trece dec3t pe baza unei alte con*enii contrare subsec*ente. 8xprimarea p+rilor nu las+ loc la ec5i*oc: Iiar toate disputele care apar n baza acestuia *or fi soluionate de 7nalta Curte de Dustiie din Londra# excluz3nd 6urisdicia tribunalelor altor +riG. -rin urmare# n aplicarea con*eniei p+rilor# ele nu pot deroga de la competena 6urisdicional+ asumat+ 1i care nl+tur+ orice alt+ competent+ de acela1i gen. (oluia este logic+ 1i are n *edere buna 6udecat+ n faa unui tribunal care aplic+ legea n *igoare n 6urisdicia sa <lege englez+ aplicat+ de un tribunal englez=. :egulile Haga 1i Haga ) 2isbO <alese de p+ri ca lege aplicabil+= nu conin nicio trimitere la determinarea instanei competente. :egulile Hamburg conin o reglementare dispoziti*+ < art. $1 = dar o leag+ de legea statului n care se afla sediul p3r3tului# locul nc5eierii contractului# portul de nc+rcare sau desc+rcare sau orice alt loc desemnat n contractul de transport maritim n faa unui tribunal care este competent n conformitate cu legea statului n care este situat sau sub 6urisdicia c+ruia se afla unul dintre locurile urm+toare. -rin urmare# pentru a fi stabilit+ competena 6urisdicional+ a instanelor rom3ne trebuie *erificat+ legea rom3n+. Iar legea rom3n+ nu este atributi*+ de competen+ n fa*oarea unui tribunal rom3n# n condiiile n care p+rile au ales o alt+ 6urisdicie# iar litigiul este n+scut n leg+tura cu executarea obligailor ntr)un port de desc+rcare care nu se afla pe teritoriul s+u. Cu poate fi primit+ teza reclamantelor potri*it cu care dispoziiile art. $3 din :egulile Hamburg ar lo*i cu nulitatea 1i clauzele con*enite de p+ri n materie de 6urisdicie. -re*ederea respecti*+ este aplicabil+ n mod e*ident dreptului substanial# generat de Con*enie ) legea aplicabil+ fondului raportului 6uridic litigios ) ceea ce nu poate constitui obiect al excepiei necompetentei generale a instanelor romane. 7n plus# a1a cum s)a ar+tat mai sus# nicio con*enie maritim+ internaional+ nu cuprinde reguli imperati*e de competent+ <material+# teritorial+ sau funcional+=.

(oluia instanelor inferioare este n deplin+ concordan+ 1i cu pre*ederile art. 1%! pct. 6 din Legea nr. 1," 1!!$ care statueaz+ libertatea de *oin+ a p+rilor n alegerea forului 6udiciar. 'fl3ndu)ne pe terenul *oinei p+rilor# nu se poate omite faptul c+ alegerea de for 6udiciar n fa*oarea Hig5 Court of Dustice din Londra a fost efectuat+ de p+ri nu numai prin conosament# dar 1i prin Condiiile standard de transport D.# la care p3r3ta a aderat. 8ste inacceptabil ca reclamanta s+ 1i repudieze propriile condiii de transport# la care partenerii s+i comerciali ader+. -ractic# conosamentul s)a pliat pe Condiiile standard emise de reclamant+. -entru toate considerentele reinute# conform art. 31$ C. proc. ci*.# s)a respins recursul declarat de reclamanta (C D. :om3nia (:L 0ucure1ti mpotri*a deciziei ci*ile nr. 3 A> din 13 aprilie $,1$ pronunat+ de Curtea de 'pel Constana# (ecia a II)a ci*il+# de contencios administrati* 1i fiscal# ca nefondat.

. Aciune n pretenii. Autorizaie emis n vederea participrii la licitaie. Natura 0uridic

Cuprins pe materii: Drept comercial. Contracte Index alfabetic: aciune n pretenii contract de concesiune comercial+ exclusi*+ r+spundere contractual+

C. ci*.# art. !6! :nscrisul eliberat la cererea unei societi" n scopul e(plicit al asigurrii ndeplinirii condiiei de participare a acesteia la procedurile de ac&iziii publice" reprezint o specie particular de convenie care creeaz anumite obligaii prilor" dar care nu valoreaz contract" deoarece nu orice convenie reprezint un contract" ci mai degrab un acord de principiu pentru nc&eierea n viitor a unui contract de furnizare de produse n ipoteza n care respectiva societate ar fi c%!tigat licitaia. +a urmare a pierderii licitaiei" aceast obligaie nu mai subzist pentru niciuna dintre pri !i" de aceea" convenia prilor nu poate valora contract de furnizare" cu at%t mai puin contract de concesiune e(clusiv pentru a fi antrenat rspunderea contractual" aciunea prin care societatea beneficiar a autorizaiei urmre!te obligarea societii emitente la profitul pe care l#ar fi obinut dac ar fi c%!tigat licitaia fiind nefondat.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. 3!. din " februarie $,13

Not: 7n prezenta decizie au fost a*ute n *edere dispoziiile din *ec5iul Cod ci*il

1. @biectul cauzei !i &otr%rea pronunat de 1ribunalul 1imi! ca prim instan. 1.1.-rin aciunea introducti*+# nregistrat+ la data de 1" iunie $,1, pe rolul /ribunalului /imi1# reclamanta (C (. (:L a solicitat obligarea p3r3tei N.L.# persoan+ 6uridic+ din :egatul ?nit# la plata sumei de $%..$3, 8uro# reprezent3nd pre6udiciu material 1i moral produs urmare conduitei p3r3tei n raporturile comerciale derulate ntre cele dou+ p+ri n perioada $,,. ; $,1,# raporturi care prezint+ particularit+ile unui contract de concesiune comercial+ exclusi*+. -otri*it reclamantei# n scopul procedurii licitaiei de atribuire a contractului de ac5iziie public+ fluide degi*rante pentru suprafeele portante ale aerona*elor# organizate de 'eroportul Internaional /.2. /imi1oara# la data de 11 noiembrie $,,. p3r3ta a eliberat n fa*oarea reclamantei documentul intitulat ##autorizaieG prin care autoriza ##doar distribuitorul (C (. (:L s+ distribuie produsele ce f+ceau obiectul licitaiei# garant3nd# totodat+# calitatea 1i performana produselor oferite. 7n acela1i scop# a susinut reclamanta# la data de $1 ianuarie $,1,# p3r3ta a emis autorizaia c+tre 'eroportul Internaional B.A. (ucea*a# autoritatea contractant+ care a organizat licitaia de atribuire a contractului de furnizare produse lic5id degi*rant# document prin care autoriza doar distribuitorul (C (. (:L s+ distribuie produsele menionate n cererea de ofert+. :eclamanta a precizat c+# de1i la prima licitaie a fost declarat+ c31tig+toare o alt+ societate participant+# (C N. (:L# contractul de ac5iziie nc5eiat cu aceasta a fost reziliat# pentru ca ulterior s+ fie repus n funciune# (C N. (:L li*r3nd de la acel moment 'eroportului Internaional /.2. lic5id ac5iziionat direct de la p3r3t+. 7n ce pri*e1te licitaia organizat+ de 'eroportul Internaional B.A. (ucea*a# reclamanta a ar+tat c+ aceasta a fost c31tigat+ de aceea1i societate (C N. (:L care a oferit tot produse N. :eclamanta a susinut c+ p3r3ta 1i)a nc+lcat obligaia de a)i asigura exclusi*itatea n furnizarea produselor la care se refer+ ##autorizaiileG# ceea ce i)a produs un pre6udiciu material 1i moral a c+rui contra*aloare o solicit+ prin aciune. 1.$. -rin sentina nr. .33 din . aprilie $,11# /ribunalul /imi1 a respins ca nefondat+ aciunea formulat+ de reclamant+# rein3nd n spri6inul 5ot+r3rii adoptate urm+toarele: 7nscrisurile de care se pre*aleaz+ reclamanta n do*edirea raporturilor contractuale stabilite cu societatea p3r3t+# respecti* cele dou+ autorizaii# de1i eman+ de la p3r3t+# sunt destinate unei autorit+i# nu cuprind clauze legate de obligaiile celor dou+ p+ri sau preul ce ar trebui ac5itat de reclamant+ 1i nu pot impune concluzia concretiz+rii unei manifest+ri de *oin+ contractual+. Coninutul nscrisurilor intitulate ##'utorizaieG asigur+# pentru reclamanta participant+ la procedura de ac5iziie public+# condiia impus+ prin 'nunul de participare nr. 66.6% din $. octombrie $,,.# respecti* obligaia participantului de a prezenta autorizaia de la produc+tor furnizor pentru li*rarea produselor. 7n acest context# prima instan+ a apreciat c+ autorizaiile emise de p3r3t+ 1i adresate autorit+ilor contractante nu pot produce dec3t efecte ce in de asigurarea pentru reclamant+ a ndeplinirii condiiilor formale pentru nscrierea 1i participarea la licitaie# f+r+ a putea fi calificate ca materializ3nd raporturi contractuale ulterioare ntre cele dou+ p+ri# cu o clauz+ de exclusi*itate# a c+rei nc+lcare s+ o ndrept+easc+ pe reclamant+ s+ pretind+ 1i s+ obin+ repararea pre6udiciului cauzat.

Concluzion3nd# tribunalul a reinut c+ reclamanta nu a f+cut do*ada c+ p3r3ta 1i)a asumat obligaii contractuale n sensul celor pretinse# asimilate unui contract de concesiune cu clauz+ de exclusi*itate# contract complex# care presupune participarea a dou+ p+ri# concedentul 1i concesionarul# prin care concedentul *inde concesionarului o marf+# nsoit+ de dreptul exclusi* al concesionarului de recomercializare pe o anumit+ pia+# n sc5imbul unui pre# ca element esenial al acordului de *oin+. $. ,pelul. 7mpotri*a sentinei fondului a declarat apel reclamanta# a c+rei denumire s)a sc5imbat n (C A.8. (:L potri*it do*ezilor depuse n faa instanei de apel# intimata N.L. formul3nd cerere de aderare la apel numai sub aspectul acord+rii n integralitate a c5eltuielilor de 6udecat+ efectuate n prim+ instan+# respecti* onorariu de a*ocat. -rin decizia ci*il+ nr. "% ' din $& februarie $,1$# Curtea de 'pel /imi1oara# (ecia a II)a ci*il+# legal in*estit+ cu soluionarea c+ii de atac# a admis apelul reclamantei# a sc5imbat sentina primei instane 1i pe fond a admis n parte aciunea introducti*+# n sensul oblig+rii p3r3tei la plata sumei de 1$3.$3, 8uro c+tre reclamant+# reprezent3nd desp+gubiri ci*ile. 'pelul declarat de p3r3ta N.L. a fost respins. 8xamin3nd criticile formulate de reclaman+ n cadrul moti*elor de apel# critici care au *izat interpretarea eronat+ a st+rii de fapt 1i# pe cale de consecin+# a raportului 6uridic impus de o analiz+ corect+ a nscrisurilor administrate n cauz+ instana de apel a constatat urm+toarele: Aeniunea din cuprinsul celor dou+ acte datate 11 noiembrie $,,. 1i $1 ianuarie $,1,# eman3nd de la p3r3t+# prin care autoriza ##numaiG pe reclamant+# n calitate de furnizor al produselor# face do*ada exclusi*it+ii. /otodat+# instana de control 6udiciar a constatat c+ nscrisurile nu conin nicio condiionare sau limitare n timp# pentru a impune concluzia p3r3tei c+ au fost date numai pentru ca reclamanta s+ poat+ participa la licitaie. (ub un alt aspect# instana a reinut c+ dup+ pierderea de c+tre reclamant+ a licitaiilor# p3r3ta a primit comenzi de produse de degi*rare de la alte societ+i comerciale# care au c31tigat procedurile n cauz+# 1i# cu toate c+ p3r3ta nu poate fi f+cut+ r+spunz+toare pentru pierderea de c+tre reclamant+ a licitaiilor n cauz+# organizate de cele dou+ aeroporturi# pre6udiciile reclamate prin aciune sunt ntemeiate n parte. Instana 1i)a ntemeiat acest raionament pe dispoziiile legii care reglementeaz+ licitaiile organizate n domeniul ac5iziiilor publice# respecti* art. $,% alin. <11= din 9.?.4. nr. 3% $,,6 potri*it c+rora oferta clasat+ pe locul al doilea era declarat+ c31tig+toare n situaia n care c31tig+torul iniial nu putea s+)1i ndeplineasc+ contractul iniial# 1i# pe cale de consecin+# dac+ p3r3ta 1i)ar fi respectat obligaiile asumate prin cele dou+ autorizaii 1i nu ar fi furnizat acela1i tip de lic5ide 1i participantei clasate pe locul 1# reclamantei i)ar fi re*enit li*rarea de produse. Ca urmare# p3r3ta fiind n culp+ pentru nc+lcarea obligaiilor asumate datoreaz+ reclamantei suma de 1$3.$3, 8uro reprezent3nd profitul pe care aceasta l)ar fi realizat din contractele de ac5iziie public+. 7n ce pri*e1te pre6udiciul de imagine solicitat# instana de apel a apreciat c+ n cauz+ reclamanta nu a depus do*ezi concludente din care s+ rezulte c+# urmare conduitei p3r3tei# i)a fost afectat+ n mod serios reputaia 1i imaginea# moti* pentru care desp+gubirile n cuantum de 1$".,,, 8uro au fost respinse.

Cu pri*ire la cererea de aderare la apel formulat+ de p3r3t+# fa+ de soluia adoptat+ pe apelul principal n sensul sc5imb+rii sentinei 1i pe fond admiterea n parte a aciunii# instana de apel a constatat c+ nu se mai impune acordarea c5eltuielilor de 6udecat+ efectuate de p3r3t+ n prim+ instan+# aceasta fiind partea c+zut+ n pretenii. 3. 8ecursul. 9otivele de recurs. 7mpotri*a acestei decizii au declarat recurs# n termen legal# reclamanta (C A.8. (:L la data de $, aprilie $,1$ 1i p3r3ta N.L. la data de $" aprilie $,1$. 3.1. :ecurenta)reclamant+ a criticat decizia atacat+ sub aspectul respingerii daunelor morale cuantificate la 1$".,,, 8uro susin3nd c+ imaginea sa a fost gra* afectat+ de conduita ilicit+ a p3r3tei care a pus)o n imposibilitate de a mai participa la licitaii publice# datorit+ rupturii produse n parteneriatul cu p3r3ta# exclusi* din culpa acesteia. -otri*it recurentei# reputaia sa 1i prestigiul c31tigate pe parcursul a zece ani de funcionare pe piaa rom3neasc+ au fost afectate# pre6udiciul moral suferit# astfel cum a fost cuantificat# fiind do*edit n cauz+. 7n drept# recurenta 1i)a ntemeiat criticile formulate pe moti*ul de nelegalitate pre*+zut de art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. solicit3nd modificarea n parte a deciziei atacate n sensul admiterii n totalitate a aciunii introducti*e. 3.$. :ecurenta)p3r3t+ N.L. a solicitat prin cererea de recurs modificarea deciziei atacate n sensul respingerii apelului reclamantei 1i meninerii sentinei fondului# cu obligarea reclamantei la plata diferenei dintre c5eltuielile 6udiciare admise de prima instan+ 1i cele efecti* suportate n aceast+ faz+ procesual+. :ecurenta)p3r3t+ 1i)a ntemeiat recursul pe moti*ele de nelegalitate pre*+zute de art. 3,% pct. &# . 1i ! C. proc. ci*.# susin3nd# n sintez+# c+ decizia recurat+ a fost dat+ pe baza interpret+rii distorsionate 1i contrare oric+ror exigene de interpretare cu consecina denatur+rii raporturilor 6uridice dintre p+ri 1i a actelor deduse 6udec+ii# a6ung3ndu)se ca n mod nelegal 1i contrar legii s+ fie obligat+ la ac5itarea beneficiului nerealizat de c+tre reclamanta din li*rarea unor produse ce au f+cut obiectul unor proceduri de ac5iziie public+# n condiiile n care reclamanta nu a a*ut n nici un moment dreptul de a li*ra aceste produse autorit+ilor contractante# din moti*e ce nu sunt imputabile societ+ii N.L. 3.3. -otri*it recurentei# cele dou+ autorizaii nu fac do*ada nc5eierii unor contracte de concesiune exclusi*+# interpretarea reclamantei n sensul c+ p+rile ar fi nc5eiat astfel de contracte# interpretare la care instana de apel a ac5iesat# n mod eronat# se bazeaz+ efecti* pe un singur cu*3nt menionat n cuprinsul lor ##onlCG <IdoarG n traducerea n limba rom3n+=. 9r# a susinut recurenta# p+rile au confirmat prin procesul)*erbal de conciliere c+ cele dou+ autorizaii au fost emise la cererea reclamantei pentru a fi utilizate n procedura de ac5iziie public+# ele neconin3nd niciun alt element care ar putea induce ideea de distribuitor preferat 1i aceasta deoarece contractul de concesiune exclusi*+ trebuie s+ cuprind+ intenia explicit+ de a acorda exclusi*itatea# indicarea precis+ a ariei geografice pe care ea opereaz+# limitarea n timp 1i contraprestaia specific+ a concesionarului. (ubsumat acestui argument# recurenta)p3r3t+ a ar+tat c+ niciunul din principiile de interpretare a con*eniilor# potri*it art. !&&)!." din *ec5iul Cod ci*il# nu permit susinerea tezei interpretati*e a reclamantei# mp+rt+1it+ de instana de apel# singura concluzie este cea potri*it c+reia respecti*ele documente au fost emise n beneficiul reclamantei# nu 1i a altor persoane# n sensul c+ nicio alt+ persoan+ nu ar putea s+ le utilizeze pentru a do*edi ndeplinirea condiiei de participare la licitaie.

3.%. :eferitor la obligaiile asumate prin emiterea celor dou+ autorizaii recurenta a susinut c+ nu 1i)a nc+lcat aceste obligaii# respecti* de a nu emite autorizaii similare altor societ+i furnizoare care intenionau s+ participe la licitaii# de a garanta calitatea produselor 1i# n m+sura n care reclamanta ar fi c31tigat licitaia# de a)1i onora obligaia de li*rare a produselor care ar face obiectul unui contract de furnizare nc5eiat cu aceasta. 7n acest sens# recurenta a ar+tat c+ n probatoriul administrat nu exist+ niciun document care s+ ateste nc+lcarea obligaiilor sale. ?lterior pierderii licitaiei de c+tre reclamant+ efectele celor dou+ autorizaii au ncetat# iar interpretarea instanei de apel n sensul c+ subzista obligaia negati*+ a societ+ii de a nu li*ra produsele sale c31tig+torilor licitaiilor este absurd+# fa+ de faptul c+ fiind o societate comercial+ urm+re1te n mod firesc ndeplinirea obiectului de acti*itate 1i *3nzarea produselor. 3.". (ub un ultim aspect# recurenta a ar+tat c+ nu are nicio culp+ pentru e1ecul reclamantei n procedurile de ac5iziie public+# ntruc3t reclamanta 1i)a constituit singur+ ofertele 1i nu a contestat rezultatul licitaiilor 1i# n atare condiii# a imputa societ+ii faptul c+ a onorat comenzi de produse specifice pro*enite de la ali comerciani reprezint+ un comportament abuzi*. %. :nalta +urte" verific%nd n cadrul controlului de legalitate decizia atacat" n raport de criticile formulate" a constatat urmtoarele: %.1. Din considerentele ce in de o anumit+ coeren+ a raionamentului logico)6uridic 1i a*3nd n *edere moti*ele de recurs formulate de cele dou+ p+ri# respecti* faptul c+ recurenta)p3r3t+ pune n discuie# prin criticile formulate# fondul raporturilor dintre p+ri sub aspectul naturii 6uridice 1i al efectelor produse de cele dou+ autorizaii# Curtea *a lua n examinare# mai nt3i# recursul declarat de recurenta) p3r3t+ N.L. )... 8ecursul este fondat. Concluzia tras+ de instana de apel potri*it c+reia meniunea din cuprinsul actului# respecti* autorizarea numai a reclamantei s+ furnizeze produsul respecti*# *aloreaz+ exclusi*itate# 1i# prin urmare# ntre p+ri s)a nc5eiat un contract de concesiune exclusi*+# a1a cum pretinde reclamanta# este fundamental gre1it+. (ub un prim aspect Curtea obser*+ c+ argumentarea# n sine# ntemeiat+ exclusi* pe prezena unui singur cu*3nt# f+r+ nicio referire la mpre6ur+rile de fapt n care au fost emise cele dou+ documente# la elementele care definesc clauza de exclusi*itate# apare n bun+ m+sur+ ca o simpl+ afirmaie 1i prin urmare f+r+ fundament 6uridic. 'ltfel spus# nu se poate conferi acestui unic cu*3nt nelesul legal care s+ determine calificarea raporturilor dintre p+ri ca fiind de concesiune exclusi*+. C5estiunea de a 1ti dac+ cele dou+ documente# intitulate ; 'utorizaii ; emise de p3r3t+ 1i adresate celor dou+ autorit+i 'eroportul /imi1oara 1i 'eroportul (ucea*a# ca organizatoare ale licitaiilor# reprezint+ un contract de concesiune exclusi*+ nc5eiat ntre reclamant+ 1i p3r3t+ impune nu numai o analiz+ strict gramatical+ a textului rupt+ de contextul faptic n care au fost emise cele dou+ documente 1i de semnificaia 6uridic+ a noiunii de exclusi*itate. (ub acest aspect# Curtea reine ca rele*ant+ mpre6urarea confirmat e(plicit n procesul)*erbal de conciliere nc5eiat de cele dou+ p+ri la 11 martie $,1, c+ ##cele dou+ autorizaii sunt emise pentru licitaiile respecti*e# neexist3nd nicio di*ergen+ cu pri*ire la scopul emiterii lorG. -rin urmare# emiterea autorizaiilor a a*ut ca scop ndeplinirea pentru reclamant+ a condiiilor cerute de autorit+ile contractante n *ederea nscrierii 1i particip+rii la licitaii# iar utilizarea sintagmei

##autorizeaz+ numai pe (C (. (:LG n acest context# semnific+ faptul c+ cele dou+ autorizaii sunt date numai n beneficiul reclamantei pentru licitaiile respecti*e# a1a cum de altfel se menioneaz+ expres n autorizaie pentru 'eroportul B.A. (ucea*a indic3ndu)se num+rul ac5iziiei publice organizate de aceast+ entitate 6uridic+. '1a fiind# Curtea constat+ c+ nu exist+ nici un temei legal pentru a reine c+ cele dou+ autorizaii fac do*ada unui raport de concesiune exclusi*+ acordat+ reclamantei# deoarece exclusi*itatea fiind o limitare a principiului libert+ii contractuale nu se prezum+# nu poate fi general+ 1i nici perpetu+ 1i# totodat+# impune existena unei contraprestaii n fa*oarea concedentului. 9r# niciuna din aceste condiii eseniale ale clauzei de exclusi*itate# a1a cum au fost definite n doctrin+ 1i statuate n practica 6udiciar+ nu rezult+ din cuprinsul celor dou+ documente. 'ltfel spus# eliberarea celor dou+ autorizaii de c+tre p3r3t+# la cererea reclamantei# n scopul explicit al asigur+rii ndeplinirii condiiei de participare a reclamantei la procedurile de ac5iziii publice respecti*e# reprezint+ o con*enie# un acord de *oin+ care creeaz+ anumite obligaii# dar care nu este un contract de concesiune# deoarece nu conine elementele eseniale pentru nc5eierea sa *alabil+. 7n opinia Curii# cele dou+ autorizaii reprezint+ o specie particular+ de con*enie care creeaz+ anumite obligaii p+rilor# dar care nu *aloreaz+ contract deoarece nu orice con*enie reprezint+ un contract# ci mai degrab+ un acord de principiu pentru nc5eierea n *iitor a unui contract de furnizare de produse n ipoteza n care reclamanta ar fi c31tigat licitaiile. 7n cadrul acestei con*enii# p3r3ta 1i)a asumat obligaia de a nu emite autorizaii similare altor societ+i furnizoare care intenionau s+ participe la licitaii# ) n acest sens fiind utilizat+ sintagma numai )# obligaie ndeplinit+# precum 1i obligaia de a garanta calitatea 1i li*rarea produselor# obligaie ndeplinit+. 7n ce pri*e1te obligaia de a contracta li*rarea produselor# obligaie asumat+ de ambele p+ri# aceasta era condiionat+ de c31tigarea procedurilor de licitaie de c+tre reclamant+. ?rmare pierderii licitaiei de c+tre reclamant+ aceast+ obligaie nu mai subzist+ pentru niciuna dintre p+ri ; 1i de aceea ; con*enia p+rilor nu poate *alora contract de furnizare# cu at3t mai puin contract de concesiune exclusi*+ pentru a antrena r+spunderea contractual+ n sensul solicitat de reclamant+ 1i ncu*iinat n parte de instana de apel ) respecti* obligarea p3r3tei la profitul pe care reclamanta l)ar fi obinut dac+ ar fi c31tigat licitaia. 9r# 1i sub acest aspect# Curtea constat+ c+ raionamentul instanei de apel este nu numai contradictoriu dar 1i profund *iciat fa+ de temeiul de drept in*ocat# respecti* dispoziiile art. $,% alin. <11= din 9.?.4. nr. 3% $,,6 referitoare la ac5iziiile publice. 7n acest sens# Curtea obser*+ c+ instana de apel a statuat c+ p3r3ta nu are nicio culp+ n pierderea licitaiilor de c+tre reclamant+# respecti* clasarea reclamantei pe locul II 1i# prin urmare# nerealizarea profitului s)a datorat n exclusi*itate reclamantei a c+rei ofert+ s)a clasat pe locul II. Construcia 6uridic+ expus+ n considerentele deciziei potri*it c+reia dup+ nc5eierea contractului de ac5iziie public+ cu c31tig+toarea licitaiei ; N. ) # respecti* dup+ rezilierea acestui contract de autoritatea contractant+ 1i dup+ repunerea lui n funciune# p3r3ta nu ar fi trebuit s+)i li*reze acesteia produsele N.# astfel c+ reclamantei# clasat+ pe locul II# i)ar fi re*enit li*rarea acestor produse# este una ipotetic+# 1i f+r+ un fundament legal 1i factual. -robele administrate rele*+ incontestabil c+ reclamanta nu a contestat procedura licitaiei publice 1i nu a f+cut niciun demers la autorit+ile contractante pentru ca# dup+ rezilierea contractului nc5eiat cu N.# s+ fie declarat+ c31tig+toare oferta sa clasat+ pe locul II.

Dispoziiile art. $,% alin. <11= din 9.?.4. nr. 3% $,,6 pe care instana de apel 1i ntemeiaz+ raionamentul au n *edere situaia n care ##nu se poate nc5eia contractul cu ofertantul a c+rui ofert+ a fost stabilit+ ca fiind c31tig+toare datorit+ faptului c+ ofertantul este mpiedicat de fora ma6or+ sau caz fortuit. 9r# n cauz+# contractul de ac5iziie public+ s)a nc5eiat cu ofertantul a c+rui ofert+ a fost declarat+ c31tig+toare# iar mpre6ur+rile reinute de instan+ sunt inter*enite n cursul execut+rii acestui contract. Distinct de acestea# argumentul instanei de apel ntemeiat pe aplicarea dispoziiilor art. $,% alin. <11= din 9.?.4. nr. 3% $,,6 se con*erte1te ntr)o *eritabil+ soluie cu pri*ire procedurile de ac5iziii publice derulate care# ) c5iar dac+ este ipotetic+ ) excede competenei sale materiale fa+ de natura comercial+ a litigiului 1i cadrul procesual stabilit prin cererea introducti*+. 'stfel spus# n absena oric+rui demers sau contestaii din partea reclamantei adresate autorit+ii contractante pentru a fi declarat+ c31tig+toare oferta sa clasat+ pe locul doi potri*it dispoziiilor 9.?.4. nr. 3% $,,6# *alorificarea drepturilor conferite de legislaia special+# pentru prima dat+# n prezentul litigiu 1i n acest cadru procesual nu are temei legal 1i nu putea fi primit+ de instana de apel. '1a fiind# Curtea g+se1te ntemeiate moti*ele de nelegalitate reglementate de art. 3,% pct. . C. proc. ci*. 1i pct. ! C. proc. ci*. const3nd n denaturarea con*eniei dintre p+ri prin sc5imbarea naturii sale 6uridice atribuindu)i)se efectele unui contract de concesiune exclusi*+ ale c+rui elemente nu rezult+ din nelesul legal al celor dou+ documente# 1i obligarea p3r3tei la plata unui pre6udiciu n absena oric+rui temei legal. 7n consecin+# Curtea# n temeiul art. 31$ alin. <$= 1i alin. <3= C. proc. ci*.# a admis recursul declarat de recurenta)p3r3t+ 1i a modificat n parte decizia atacat+ n sensul respingerii ca nefondat a apelului declarat de reclamanta (C A.8. (:L mpotri*a sentinei fondului. (oluia n apelul declarat de p3r3ta N.L. mpotri*a sentinei fondului pe aspectul acord+rii n integralitate a c5eltuielilor de 6udecat+ efectuate cu ocazia fondului# de respingere ca nefondat# a fost meninut+# constat3nd c+ prima instan+# n temeiul art. $&% alin. 3 C. proc. ci*.# a redus moti*at cuantumul onorariului de a*ocat solicitat de p3r3t+# dezlegarea dat+ nefiind susceptibil+ de critic+ de nelegalitate. 7n raport de modificarea n parte a deciziei instanei de apel# reclamanta a fost obligat+ la plata sumei de ".,,, lei c+tre p3r3t+# reprezent3nd c5eltuieli de 6udecat+ pariale n apel. Cu pri*ire la recursul declarat de recurenta)reclamant+ mpotri*a deciziei instanei de apel acesta a fost respins ca nefondat pentru considerentele mai sus nf+i1ate ce stau la baza admiterii recursului recurentei)p3r3te.

Aciune 0uridic

n pretenii. -ntreruperea cursului prescripiei prin recunoaterea datoriei. Natura

Cuprins pe materii: Drept comercial. -rescripia extincti*+ Index alfabetic: aciune n pretenii

contract de *3nzare)cump+rare excepia prescripiei dreptului material la aciune recunoa1tere

Decretul nr. 16& 1!".# art. 16 lit. a=# art. 1& alin. <1=)<$= :n cazul n care recunoa!terea datoriei este voluntar" ne ndoielnic" pur !i simpl" nefiind afectat de nicio condiie sau rezerv din partea autorului ei" ea este de natur s produc efectul ntreruptiv al cursului prescripiei dreptului material la aciune" potrivit art. 16 lit. a< din Decretul nr. 167/1956. ,stfel" n msura n care recunoa!terea ndepline!te condiiile mai sus prezentate" ea produce efectul ntreruptiv de drept ;ipso iuris<" conform art. 17 alin. ;1< !i ;.< din Decretul nr. 167/1956" c&iar dac este fcut n cursul derulrii procedurii de e(ecutare silit. 'rin urmare" noua prescripie care ncepe s curg dup ntreruperea prin efectul recunoa!terii este de aceea!i natur cu cea nlturat" adic prescripia dreptului material la aciune stricto sensu" iar nu a dreptului de a cere e(ecutarea silit.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. %,% din " februarie $,13

Not > Decretul nr. 16& 1!". pri*itor la prescripia extincti*+ a fost abrogat prin Legea nr. &1 $,11 la data de 1 octombrie $,11

1. @biectul cauzei !i &otr%rea pronunat la data de 7 octombrie .*11 de 1ribunalul 2oto!ani" 3ecia a 55#a civil" ca prim instan. :eclamanta (C '.(. (:L a solicitat prin aciunea introducti*+ nregistrat+ la $$ martie $,11 obligarea p3r3ilor (taiunea de Dez*oltare Cercetare pentru -omicultur+ >. 1i persoanele fizice L.4. 1i 4.'. <fost+ I.= la plata n solidar a sumei de 1!%.1%$ lei daune reprezent3nd penalit+i de nt3rziere calculate n baza contractului de *3nzare ; cump+rare nr. ""% din $, aprilie $,,". -otri*it reclamantei# la $, aprilie $,,"# a nc5eiat cu p3r3ta (taiunea de Dez*oltare Cercetare pentru -omicultur+ >.# reprezentat+ de L.4. 1i 4.'. n calitate de director 1i# respecti*# director economic# un contract de *3nzare ; cump+rare n baza c+ruia a li*rat (taiunii de Dez*oltare Cercetare pentru -omicultur+ produse de uz fitosanitar n *aloare total+ de 1!%.1%$ lei# plata preului urm3nd s+ se fac+ n dou+ rate p3n+ la 1" decembrie $,,". ' susinut reclamanta c+ p3r3ta a ac5itat preul n dou+ tran1e# la 1$ noiembrie $,1, suma de 1,.,,, lei 1i n data de 1, ianuarie $,11 suma de 1.%.1%$ lei cu o nt3rziere de " ani# acumul3nd penalit+ile de nt3rziere stabilite prin clauza de la art. %.1 din contract.

/otodat+# reclamanta 1i)a moti*at cererea sa de obligare n solidar a persoanelor fizice pe dispoziiile din art. %.3 din contract prin care p+rile au con*enit ca reprezentantul legal al cump+r+torului s+ garanteze 1i s+ r+spund+ n solidar cu acesta de executarea obligaiilor asumate. -3r3ii s)au ap+rat prin nt3mpinarea formulat+ n cauz+ in*oc3nd excepia prescripiei dreptului material la aciune# ca urmare a prescripiei dreptului principal# prescripie care# n opinia lor# s)a mplinit la 11 ianuarie $,,!. 7n plus# p3r3ii persoane fizice au in*ocat 1i excepia lipsei calit+ii lor procesuale pasi*e susin3nd c+ nu 1i)au asumat ca persoane fizice obligaia de a r+spunde pentru plata preului# singurele p+ri semnatare ale contractului de *3nzare)cump+rare fiind societatea reclamant+ 1i p3r3ta (taiunea de Dez*oltare Cercetare pentru -omicultur+. 'stfel n*estit# /ribunalul 0oto1ani# examin3nd cu prioritate excepiile in*ocate# prin sentina nr. $33& din & octombrie $,11# a admis excepia lipsei calit+ii procesuale pasi*e a p3r3ilor persoane fizice 1i# pe cale de consecin+# a respins aciunea reclamantei mpotri*a acestora ca inadmisibil+J a admis 1i excepia prescripiei dreptului material la aciune a reclamantei 1i a respins ca inadmisibil+ aciunea n raport de p3r3ta (taiunea de Dez*oltare Cercetare pentru -omicultur+. 'naliz3nd contractul de *3nzare)cump+rare cu plata n rate# nc5eiat la $, aprilie $,," ntre reclamanta (C '.(. (:L# n calitate de *3nz+tor# 1i p3r3ta (taiunea de Dez*oltare Cercetare pentru -omicultur+# n calitate de cump+r+tor# tribunalul a apreciat c+ cele dou+ persoane fizice ; L.4. 1i 4.'. au semnat numai n calitate de reprezentani legali ai cump+r+torului# nerezult3nd intenia clar+ de a se obliga 1i n calitate de fide6usori. Cu pri*ire la prescripia dreptului material la aciune# prima instan+ a reinut c+ n raport de data de 11 ianuarie $,,6# care marc5eaz+ nceputul curgerii termenului de prescripie de 3 ani# aciunea introdus+ de reclamant+ la $$ martie $,11 pentru plata penalit+ilor de nt3rziere se situeaz+ n afara termenului de prescripie# n condiiile n care plata debitului principal la 1$ noiembrie $,1, 1i 1, ianuarie $,11 a fost realizat+ de p3r3t+ de bun+)*oie# pentru sume de6a prescrise# care nu mai sunt susceptibile de ntrerupere a cursului prescripiei de6a mplinit. $. ,pelul. Decizia pronunat de +urtea de ,pel 3uceava la 3 februarie .*1.. -rin decizia nr. 1, din 3 februarie $,1$# Curtea de 'pel (ucea*a a admis apelul declarat de reclamanta (C '.(. (:L mpotri*a sentinei fondului# pe care a anulat)o 1i# n re6udecare# a respins ca nefondat+ excepia lipsei calit+ii procesuale pasi*e a p3r3ilor persoane fizice 1i excepia prescrierii dreptului la aciune# a admis n parte aciunea reclamantei 1i a obligat p3r3ta (taiunea de Dez*oltare Cercetare pentru -omicultur+ s+ pl+teasc+ reclamantei suma de 1!%.1%$ lei penalit+i de nt3rziere conform contractului nr. ""% $,,"J a respins ca nefondat+ aciunea formulat+ n contradictoriu cu p3r3ii L.4. 1i 4.'.# a obligat p3r3ta 1i la plata sumei de .$%,#&6 lei c5eltuieli de 6udecat+ n fond 1i apel# respecti* taxa de timbru 1i timbru 6udiciar. -entru a 5ot+r astfel# instana de apel a constatat c+ n raport de clauza inserat+ la art. %.3 din contract# potri*it c+reia reprezentantul legal al cump+r+torului garanteaz+ 1i r+spunde solidar cu acesta de executarea obligaiilor asumate# p3r3ii persoane fizice au calitate procesual pasi*+ n litigiul promo*at de reclamant+. 8xamin3nd pe fond obligaia asumat+ prin aceast+ clauz+# n raport de celelalte pre*ederi din contract# instana de control 6udiciar a apreciat c+ nu sunt ndeplinite cerinele pre*+zute de art. 16"6 C. ci*.# pentru a produce efectele unei fide6usiuni# deoarece exist+ ndoial+ asupra inteniei manifestate de fide6usori.

Instana a a*ut n *edere clauza de la art. " din contract din coninutul c+reia reine c+ cele dou+ persoane fizice au semnat contractul doar n calitate de reprezentani legali ai p3r3tei cump+r+tor# garaniile acordate *iz3nd legala constituire a persoanei 6uridice pe care o reprezint+ 1i anunarea cump+r+torului n situaia n care pe parcursul derul+rii contractului se *a declan1a procedura reorganiz+rii# lic5id+rii 6udiciare sau se *or sc5imba semn+turile autorizate. Cu pri*ire la excepia prescripiei dreptului material la aciune# Curtea de 'pel a constatat c+ plata preului# a debitului principal a fost stabilit+ n dou+ tran1e# ultima fiind scadent+ la 1" decembrie $,,"# c+ p3r3ta nu 1i)a ndeplinit obligaia la scaden+# 1i ncep3nd cu 11 ianuarie $,,6 1i)a luat succesi* anga6amentul de a pl+ti# garant3nd executarea obligaiei prin emiterea de bilete la ordin# care ns+ au fost refuzate la plat+ din lips+ de disponibil. ?lterior# p3r3ta 1i)a ar+tat disponibilitatea stingerii datoriei prin li*rare de mere# a1a cum rezult+ din procesul)*erbal nc5eiat de executorul 6udec+toresc la $6 septembrie $,,& 1i din adresele eman3nd de la p3r3t+ la datele 1" septembrie $,,! 1i 1$ octombrie $,1,. 'preciind c+ recunoa1terea datoriei a a*ut ca efect ntreruperea cursului prescripiei# 1i lu3nd n considerare data de 1$ octombrie $,,! ca moment al nceperii curgerii unui nou termen de prescripie pentru debitul datorat# instana de apel a reinut c+ ac5itarea acestuia n noiembrie $,1, 1i# respecti*# decembrie $,11# precum 1i promo*area aciunii pendinte pentru penalit+i de nt3rziere se nscriu n termenul general de prescripie de 3 ani pre*+zut de Decretul nr. 16& 1!". 1i# prin urmare# p3r3ta datoreaz+ penalit+ile de nt3rziere stabilite prin art. % din contract care reprezint+ o clauz+ penal+ n sensul art. 1,66)1,6! C. ci*. 3. 8ecursul. 9otivele de recurs. 7mpotri*a acestei decizii a declarat recurs n termen legal p3r3ta (taiunea de Dez*oltare Cercetare pentru -omicultur+ >.# solicit3nd# n principal# modificarea 5ot+r3rii n sensul respingerii apelului declarat de reclamant+ 1i meninerii sentinei fondului# iar n subsidiar casarea deciziei cu trimiterea cauzei spre re6udecare aceleia1i instane. :ecurenta 1i)a ntemeiat recursul pe moti*ele de nelegalitate pre*+zute de art. 3,% pct. " 1i pct. ! C. proc. ci*.# susin3nd# n sintez+# urm+toarele: 3.1. Instana de apel a nesocotit dispoziiile art. $61 pct. " C. proc. ci*. prin nl+turarea nemoti*at+ a unor ap+r+ri eseniale formulate at3t n faa primei instane c3t 1i n apel referitoare la pretinsele recunoa1teri ale debitului# de1i ele au fost f+cute n cadrul unei proceduri de executare silit+ 1i nu puteau a*ea efectul ntrerupti* cu pri*ire la dreptul material la aciune# deoarece dispoziiile art. 16 lit. c= din Decretul nr. 16& 1!". reglementeaz+ ntreruperea dreptului de a cere executarea silit+. 7n acest context# a susinut recurenta# excepia prescripiei dreptului material la aciune a fost soluionat+ cu aplicarea gre1it+ a dispoziiilor legale incidente# deoarece# n conformitate cu art. %," 1 teza nt3i C. proc. ci*.# ofertele *oluntare de executare a obligaiilor pre*+zute n titlurile executorii sau recunoa1terea n orice mod a datoriei ce rezult+ din titluri reprezint+ acte de ntrerupere a prescripiei dreptului de a cere executarea silit+. -otri*it recurentei# biletele la ordin puse n executare de reclamant+# reprezint+ titluri executorii n temeiul art. 1,% din Legea nr. ". 1!3%# iar actele prin care n dosarele de executare silit+ a fost confirmat+ existena debitului reprezint+ numai acte de ntrerupere a cursului prescripiei dreptului de a cere executarea silit+. 3.$. (ub un al doilea moti* subsumat criticilor ntemeiate pe art. 3,% pct. ! recurenta a susinut c+ decizia recurat+ este nelegal+# n cauz+ nefiind ndeplinite condiiile pentru antrenarea r+spunderii sale contractuale sub forma penalit+ilor de nt3rziere.

-otri*it recurentei# nscrisurile administrate do*edesc cu prisosin+ c+ plata cu nt3rziere a preului a fost generat+ de o mpre6urare obiecti*+# neimputabil+ staiunii de cercetare# respecti* nerealizarea produciei pentru anul $,," cu consecina pierderii singurei surse de *enit# datorit+ calit+ii necorespunz+toare a produselor li*rate de reclamant+# ceea ce impunea aplicarea dispoziiilor art. 1,.$ C. ci*. n sensul reinerii cazului fortuit cu pri*ire la plata cu nt3rziere a preului. %. :nalta +urte" verific%nd n cadrul controlului de legalitate decizia atacat" n raport de criticile formulate !i av%nd n vedere actele !i lucrrile dosarului" constat c recursul este nefondat pentru considerentele ce urmeaz%.1. Critica de nemoti*are *a fi examinat+ din perspecti*a moti*ului de recurs pre*+zut de art. 3,% pct. & C. proc. ci*.# care o reglementeaz+ expres# moti*ul in*ocat de recurent+ 3,% pct. " C. proc. ci*. sancion3nd alte neregularit+i procedurale pre*+zute sub sanciunea nulit+ii de art. 1," alin. <$= C. proc. ci*. (ub acest aspect# 7nalta Curte constat+ c+ dezlegarea dat+ de instana de apel pe excepia prescripiei dreptului material la aciune al reclamantei se ntemeiaz+ pe o examinare ex5austi*+ a probatoriului administrat# respecti* a nscrisurilor care configureaz+ modul de derulare al raporturilor dintre p+ri urmare nc5eierii contractului de *3nzare)cump+rare nr. ""% $,,". Concluzia desprins+ de instan+ cu pri*ire la incidena cauzei de ntrerupere a cursului prescripiei este fundamentat+ n fapt 1i n drept# iar ap+r+rile p3r3tei referitoare la aplicarea dispoziiilor speciale din Legea nr. ". 1!3% sunt nl+turate moti*at. 7n sf3r1it# 1i ap+r+rile p3r3tei ntemeiate pe existena unui caz fortuit ; neobinerea unei recolte scontate ; de natur+ s+ o exonereze de plata penalit+ilor de nt3rziere# au f+cut obiectul analizei instanei de apel# astfel cum rezult+ din partea final+ a considerentelor deciziei# a1a nc3t 1i sub acest aspect critica de nemoti*are se *+de1te nefondat+. %.$. Cu pri*ire la moti*ul de nelegalitate *iz3nd aplicarea gre1it+ a dispoziiilor legale care reglementeaz+ ntreruperea cursului prescripiei art. 16 din Decretul nr. 16& 1!".. Instana de apel a stabilit n baza nscrisurilor administrate c+ dup+ expirarea scadenei obligaiei de plat+ a preului produselor furnizate de reclamant+# scadena stabilit+ n contract la data de 1" decembrie $,,"# p3r3ta a recunoscut succesi* datoria 1i 1i)a ar+tat disponibilitatea de a stinge obligaia# prin emiterea unor bilete la ordin scadente n perioada ianuarie)aprilie $,,&# 1i apoi# dup+ refuzul acestora la plat+ din lips+ de disponibil p3r3ta a propus stingerea datoriei prin li*rare de mere# conform adreselor datate 1" septembrie $,,! 1i 1$ octombrie $,,! eman3nd de la aceasta. 7n raport de ultima adres+ 1$ octombrie $,,! ) n care s)a concretizat recunoa1terea datoriei# urmat+ de plata debitului principal# introducerea aciunii pentru plata penalit+ilor la $$ martie $,11 a fost considerat+ ca fiind promo*at+ cu respectarea termenului general de prescripie de 3 ani pre*+zut de Decretul nr. 16& 1!".. Cu pri*ire la existena recunoa1terii dreptului de c+tre cel n folosul c+ruia curge prescripia# recurenta)p3r3t+ nu contest+ existena# data 1i coninutul nscrisurilor administrate n cauz+# care conin# n opinia Curii# fie o recunoa1tere expres+ a datoriei <procesul)*erbal din 11 ianuarie $,,6=# fie o recunoa1tere tacit+# conform celor menionate de p3r3t+ n adresele din $6 septembrie $,,&# 1" septembrie $,,! 1i respecti* 1$ octombrie $,,! prin care propune ac5itarea debitului datorat prin li*rarea unei cantit+i de mere n ec5i*alen+. Cum recunoa1terea p3r3tei este n mod e*ident *oluntar+# nendoielnic+ 1i pur+ 1i simpl+ nefiind afectat+ de nicio condiie sau rezer*+ din partea autorului ei# ea este de natur+ s+ produc+ efectul

ntrerupti* al cursului prescripiei dreptului material la aciune potri*it art. 16 lit. a= din Decretul nr. 16& 1!".# a1a cum corect a constatat instana de apel. (ingura obiecie a recurentei cu pri*ire la existena cauzei de ntrerupere a cursului prescripiei dreptului material la aciune se refer+ la mpre6urarea c+ recunoa1terile au inter*enit n contextul n care se derula procedura de executare silit+ a biletelor la ordin# ceea ce confer+ recunoa1terilor numai efectul ntrerupti* al dreptului de a cere executarea silit+ n temeiul biletelor la ordin 1i# prin urmare# dup+ scadena din aprilie $,,& nu a mai operat nicio ntrerupere a dreptului material la aciune. Construcia 6uridic+ pe care recurenta ncearc+ s+ o acrediteze este fals+# deoarece recunoa1terea independent de modul n care a fost exprimat+# n m+sura n care ndepline1te condiiile mai sus prezentate# produce efectul ntrerupti* de drept < ipso iuris= conform art. 1& alin. <1= 1i <$= din Decretul nr. 16& 1!".# iar noua prescripie care ncepe s+ curg+ dup+ ntreruperea prin efectul recunoa1terii este de aceea1i natur+ cu cea nl+turat+# adic+ prescripia dreptului material la aciune stricto sensu# efectele ntreruperii produc3ndu)se instantaneu. 'plicarea regulilor speciale cu pri*ire la prescripia dreptului la aciune cambial+ direct+ pre*+zute n Legea nr. ". 1!3% 1i cu pri*ire la prescripia dreptului la aciune cauzal+ ntemeiat+ pe raportul fundamental 1i caracterul ei subsec*ent n raport cu aciunea cambial+ sunt irele*ante pentru c5estiunea examinat+ a recunoa1terii debitului potri*it unor adrese care eman+ de la p3r3t+ cu *aloare de act 6uridic unilateral. 7n cauz+# nu s)a in*ocat de c+tre recurent+ prescripia dreptului la aciune cauzal+ ntemeiat+ pe raportul fundamental# cu referire la scadena cambial+# pentru a *erifica aceast+ ap+rare# distinct de faptul c+ cele dou+ aciuni se exercit+ succesi*# dup+ ce aciunea cambial+ a fost respins+# urmare prescripiei sau dec+derii a doua aciune ##cauzal+G este supus+ prescripiei de drept comun. Ceea ce a contestat a fost efectul ntrerupti* al recunoa1terii debitului# or# recunoa1terea datoriei n circumstanele n care a fost consemnat+ este neec5i*oc+. 7n ce pri*e1te ultima critic+ potri*it c+reia plata cu nt3rziere a preului a fost generat+ de o mpre6urare obiecti*+ ce poate fi asimilat+ forei ma6ore sau cazului fortuit# argumentele recurentei *izeaz+ aspecte de netemeinicie# de apreciere a situaiei de fapt in*ocate# care scap+ controlului de legalitate 1i asupra c+rora instana de apel s)a pronunat moti*at. -entru raiunile mai sus nf+i1ate# 7nalta Curte# n temeiul art. 31$ alin. <1= C. proc. ci*.# a respins recursul ca nefondat.

#rocedura concilierii prealabile. Cerere de c!emare n garanie. Subiecii activi ai obligaiei parcurgerii procedurii prealabile

Cuprins pe materii: Drept procesual ci*il. Dispoziii pri*ind soluionarea litigiilor n materie comercial+ Index alfabetic: aciune n pretenii

c5emare n garanie excepia lipsei calit+ii procesuale pasi*e mbog+ire f+r+ 6ust+ cauz+ procedura concilierii prealabile

C. proc. ci*.# art. 6,# art. &$,1# art. &$,"


+ererile cu privire la c&emarea n $udecat a altor persoane nu au fost avute n vedere de legiuitor sub aspectul procedurii prealabile" deoarece raiunea posibilitii e(ercitrii lor a fost aceea de rezolvare concomitent cu cererea principal a unor situaii litigioase concurente" raiune care vine n contradicie cu efectul dilatoriu al parcurgerii procedurii de conciliere.

+a atare" cererea de c&emare n garanie formulat n procesul n care reclamantul a parcurs procedura prevzut de art. 7.* 1 +. proc. civ. nu este supus obligaiei parcurgerii acestei proceduri" prin voina legiuitorului.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. %.% din 1$ februarie $,13

-rin sentina nr. 11"% din " noiembrie $,1,# /ribunalul /imi1 a admis aciunea promo*at+ de reclamanta (C C. (' /imi1oara# astfel cum a fost precizat+# n contradictoriu cu p3r3ta >C :. $,,, (' /imi1oara pe care# n consecin+# a obligat)o la contra*aloarea lucr+rilor de construcie 1i amena6are solicitate. ()a admis# prin aceea1i sentin+# 1i cererea de c5emare n garanie formulat+ de p3r3t+ mpotri*a Ainisterului Internelor 1i :eformei 'dministrati*e ) Inspectoratul Dudeean al -oliiei de >rontier+ /imi1# precizat+# pe care le)a obligat la plata aceleia1i sume c+tre p3r3t+ 1i s)a respins cererea de c5emare n garanie a 'sociaiei (porti*e Clubul I>./.G. Instana de fond# n pronunarea sentinei# a a*ut n *edere poziia procesual+ a p3r3tei de ac5iesare la preteniile reclamantei# iar cu pri*ire la cererea de c5emare n garanie# fa+ de poziia procesual+ a c5ematului n garanie Inspectoratul Dudeean al -oliiei de >rontier+ /imi1# a administrat probe# fiind administrat+ proba cu o expertiz+ te5nic+ 1i una contabil+ n do*edirea calit+ii sale de c5emat n garanie 1i a realit+ii susinerilor p3r3tei cu pri*ire la temeinicia refuzului s+u n recuperarea sumei pe care o datoreaz+ reclamantei. -e baza probelor administrate# instana de fond a respins excepia lipsei calit+ii procesuale pasi*e a c5ematului n garanie 1i# pe fond# a apreciat ca ntemeiat+ cererea de c5emare n garanie promo*at+ de p3r3t+ fa+ de acest c5emat n garanie rein3nd c+ terenul pe care reclamanta a efectuat in*estiiile se afl+ n patrimoniul c5ematului n garanie c+ruia acestea i profit+ 1i al c+ror beneficiar este# a1a nc3t# n raport de pre*ederile art. 6, 1i urm. C. proc. ci*.# 1i# pe fond# a principiului mbog+irii f+r+ 6ust+ cauz+# cererea p3r3tei a fost admis+.

-realabil# instana de fond a respins excepia inadmisibilit+ii cererii de c5emare n garanie pe temeiul art. &$,1 C. proc. ci*. in*ocat+ de acest c5emat n garanie cu moti*area c+ acestei cereri i se aplic+ regimul 6uridic pre*+zut de art. &$," C. proc. ci*. pentru cererea recon*enional+. 7mpotri*a sentinei a declarat apel c5ematul n garanie Ainisterul Internelor 1i :eformei 'dministrati*e ; Inspectoratul Dudeean al -oliiei de >rontier+ /imi1 prin care a solicitat# n principal# anularea sentinei 1i trimiterea cauzei spre re6udecare 1i# subsidiar# sc5imbarea n parte a sentinei n sensul respingerii cererii de c5emare n garanie n ce l pri*e1te# prin admiterea excepiilor inadmisibilit+ii 1i lipsei calit+ii procesuale pasi*e 1i# n caz de respingere a excepiilor# n sensul respingerii cererii de c5emare n garanie ca nentemeiat+. 7n susinerea apelului# c5ematul n garanie a in*ocat probele cu pri*ire la do*ada propriet+ii 1i lipsa unor raporturi contractuale cu p3r3ta. Curtea de Apel /imioara+ prin decizia nr. ; din & ianuarie ')$'+ a respins apelul declarat de c!ematul n garanie ca ne,ondat. Cu pri*ire la excepiile in*ocate n faa instanei de fond s)a apreciat corecta aplicare a pre*ederilor art. &$," C. proc. ci*.# c3t 1i a pre*ederilor art. 6, 1i urm. C. proc. ci*. 7n leg+tur+ cu excepia lipsei calit+ii procesuale pasi*e a Inspectoratului Dudeean al -oliiei de >rontier+ /imi1# deoarece n prezent are calitate Inspectoratul /eritorial al -oliiei de >rontier+ /imi1oara# instana de apel a constatat c+# de fapt# este *orba de o sc5imbare de denumire# iar nu de o *eritabil+ excepie# c+ prima instan+ a soluionat corect cauza sub aspectul pe care)l consider+ 5ot+r3tor# anume calitatea de titular al dreptului de proprietate pri*ind complexul sporti* asupra c+ruia s)au efectuat amena6+rile 1i construciile pretinse de reclamant+. Cu pri*ire la criticile pe fond# instana de apel a administrat noi probe n apel# respecti* o contraexpertiz+ precum 1i o cercetare la faa locului. 7n raport cu probele administrate instana de apel a concluzionat n sensul temeiniciei 1i legalit+ii sentinei pe fond. :ein3nd c+ ultima nscriere a terenului pe care s)au efectuat in*estiii n cartea funciar+ este notat+ n patrimoniul c5ematului n garanie# s)a constatat c+ aceasta este singura entitate care are calitate procesual+ pasi*+ n litigiu# restul c5emailor n garanie nea*3nd leg+tur+ cu litigiul de fa+. :ein3nd# de asemenea# ca do*edite relaiile contractuale existente ntre p+ri cu nscrisurile depuse la dosar 1i c+ n pri*ina cuantumului desp+gubirilor# contraexpertiza dispus+ n apel a constatat c5iar un cuantum mai mare dec3t cel reinut la fond# instana de apel a respins apelul ca nefondat. -n contra deciziei instanei de apel a declarat recurs c!ematul n garanie "nspectoratul /eritorial al #oliiei de :rontier /imioara invocnd att motive de casare ct i de modi,icare. 5ntimatele D 9.E.'. D D.F.E.'. a $udeului 1imi! !i 3+ +. 3, au depus nt3mpin+ri prin care au solicitat respingerea acestuia 1i meninerea 5ot+r3rilor pronunate n cauz+ pe ale c+ror argumente 1i fundamenteaz+ cererile. 5ntimata ,sociaia 3portiv +lubul =E.1. G# prin nt3mpinarea depus+# a solicitat admiterea recursului apreciind ca ntemeiate criticile formulate n raport de situaia de fapt pe care o reitereaz+ 1i care nu rele*+# n opinia intimatei# o mbog+ire f+r+ 6ust+ cauz+ a recurentului c5emat n garanie. " Motivele de casare>

1. 9otivul ntemeiat pe dispoziiile art. 3*) pct. 5 +. proc. civ . Cesocotirea de c+tre ambele instane a dispoziiilor art. $, alin. <3= din Legea nr. 1%6 1!!& pri*ind taxele 6udiciare de timbru care sancioneaz+ cu anularea cererii nerespectarea obligaiei de timbrare. Consider+ recurentul c+ n mod gre1it s)a acordat termen n cererea de reexaminare formulat+ peste termenul de dec+dere de 3 zile 1i in*oc+ *+t+marea produs+ n raport de art. 1," alin. <$= C. proc. ci*. Aprecierea -naltei Curi Critica de nelegalitate formulat+ nu poate fi reinut+# deoarece# pe de o parte# obligaia reclamantului# respecti* a p3r3tei n cererea de c5emare n garanie# de plat+ a taxei 6udiciare de timbru este o obligaie de natur+ fiscal+# raportul 6uridic de drept fiscal fiind legat ntre instan+# ca autoritate administrati*+# n acest caz# 1i titularul cererii# debitor fiscal# a1a nc3t orice neregul+ poate fi remediat+ sau sancionat+ ntre p+rile raportului 6uridic de drept fiscal 1i cu pri*ire la obiectul acestuia# respecti* obligaia de plat+ a taxei 6udiciare de timbru# Legea nr. 1%6 1!!& pri*ind taxele 6udiciare de timbru fiind o lege fiscal+. -e de alt+ parte# din c5iar dez*oltarea criticii rezult+ c+ n cauz+ s)a formulat o cerere de reexaminare tax+ 6udiciar+ de timbru# iar aceasta se soluioneaz+ printr)o 5ot+r3re distinct+# titularul cererii de reexaminare fiind debitorul fiscal# 5ot+r3re pre*+zut+ cu propriile ei c+i de atac n limitele cadrului procesual fixat de legea fiscal+. $. 9otivul ntemeiat pe dispoziiile art. 3*) pct. 9 +. proc. civ . 4re1ita soluionare a excepiei lipsei calit+ii procesuale pasi*e a Ainisterului 8conomiei 1i >inanelor n raport de meniunile existente n Cartea funciar+ la rubrica situaia 6uridic+ unde este notat In administrareG# fa+ de faptul c+ n litigiile pri*itoare la dreptul de administrare conform Legii nr. $13 1!!.# art. 1$ alin. <"=# statul este reprezentat prin Ainisterul de >inane 1i fa+ de faptul c+ obiectul aciunii l formeaz+ pretenii# nu dreptul de administrare asupra terenului# instana nepronun3ndu)se asupra cererii de c5emare n garanie a Ainisterului 8conomiei 1i >inanelor. Aprecierea -naltei Curi Aoti*ul de nelegalitate astfel cum a fost dez*oltat# sub aspectul primei critici prin care se susine de fapt lipsa calit+ii procesuale pasi*e a recurentului prin opoziie cu identificarea acestei calit+i n persoana c5ematului n garanie Ainisterul 8conomiei 1i >inanelor# numai parial se ncadreaz+ n cazul reglementat de art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. Calitatea procesual+ pasi*+ a c5emailor n garanie# respecti* a recurentului# a fost stabilit+ de instane pe baz+ de probe. Cu pri*ire la probele administrate# respecti* nscrierile n cartea funciar+# recurentul in*oc+ gre1ita lor apreciere. 9r# se impune obser*aia# din acest punct de *edere# c+ aspectele de apreciere a probelor in de temeinicia 5ot+r3rii atacate# iar examinarea instanei de recurs este limitat+ de art. 3,% C. proc. ci*.# partea introducti*+# exclusi* la nelegalitatea acesteia. 7nalta Curte obser*+# ns+# c+# n raport de situaia de fapt reinut+# instanele de fond 1i apel au f+cut o corect+ aplicare pre*ederilor Legii nr. $13 1!!. n stabilirea naturii 1i titularului dreptului pri*ind imobilul n spe+. Cu poate fi primit+ nici critica admiterii excepiei lipsei calit+ii procesuale pasi*e a c5ematului n garanie Ainisterul de >inane# critic+ care se ncadreaz+ n moti*ul pre*+zut de art. 3,% pct. " C. proc. ci*.# deoarece# pe de o parte# recurentul nu prezint+ calitate procesual+# nefiind parte a acestui raport procesual# sentina 1i respecti* nc5eierea din 16 septembrie $,,! prin care s)a admis excepia lipsei

calit+ii procesuale pasi*e a c5ematului n garanie Ainisterul de >inane# nefiind atacate de p3r3t+# de titulara cererii de c5emare n garanie# intr3nd astfel# n puterea lucrului 6udecat sub acest aspect. Calitatea procesual+ a recurentului s)ar fi 6ustificat# n acest caz# n condiiile n care# la r3ndul s+u# n temeiul art. 6, 1i urm. C. proc. ci*.# ar fi formulat o cerere de c5emare n garanie a Ainisterului de >inane. Cumai n propria sa cerere de c5emare n garanie ar fi de*enit operante 6uridic temeiurile 1i criticile pe care le in*oc+# raportul procesual dintre p3r3t+ 1i fiecare dintre c5emaii n garanie a*3nd independen+ procesual+# temeiurile fiind diferite# pe de o parte# iar# pe de alt+ parte# n considerentele deciziei instanei de apel s)a reinut c+ numai recurentul este singurul c5emat n garanie care 6ustific+ aceast+ calitate procesual+# n raport cu probele administrate. 8ste de obser*at c+ p3r3ta 1i)a precizat cererea de c5emare n garanie succesi*# la $. noiembrie $,,.# $6 mai $,1,# $1 mai $,1,# iar n ce pri*e1te (tatul :om3n care nu poate sta n 6udecat+# astfel cum c5iar recurentul susine# dec3t prin Ainisterul de >inane 1i n ce pri*e1te Ainisterul 'p+r+rii Caionale# excepiile lipsei calit+ii lor procesuale au fost admise de instana de fond prin nc5eierea de la termenul din 16 iunie $,,!# termen la care a fost soluionat+ excepia inadmisibilit+ii cererii de c5emare n garanie pentru nendeplinirea procedurii prealabile pre*+zut+ de art. &$, 1 C. proc. ci*. "" Motivele de modi,icare. 1. 9otivul de modificare ntemeiat pe dispoziiile art. 3*) pct. 9 +. proc. civ. 4re1ita respingere a excepiilor lipsei calit+ii procesuale pasi*e a recurentului c5emat n garanie 1i a excepiei prematurit+ii 1i inadmisibilit+ii cererii de c5emare n garanie prin nc5eierea din 16 iunie $,,!. (usine recurentul c+ dispoziiile art. &$, " C. proc. ci*. au fost gre1it aplicate# deoarece ipoteza pe care o reglementeaz+ nu este a cererii recon*enionale c3nd obligaiile iz*or+sc din acela1i raport 6uridic# or nici ntre recurentul c5emat n garanie 1i p3r3t+ 1i nici ntre acesta 1i reclamant+ nu exist+ un raport 6uridic direct. Aai susine recurentul c+ prima instan+ a reinut ca temei pentru 6ustificarea calit+ii sale art. !6! C. ci*.# f+r+ a referi la *reun contract. ?pinia -naltei Curi 'cest moti* de recurs# ca 1i precedentele# nu este fondat. 'rt. &$,1 C. proc. ci*.# n redactarea n *igoare la data la care p3r3ta a promo*at cererea de c5emare n garanie a recurentului# instituie pentru reclamant obligaia parcurgerii procedurii prealabile de conciliere# iar art. &$," alin. <1= C. proc. ci*. dispenseaz+ pe p3r3tul)recon*enient de parcurgerea unei atare proceduri. Cererile cu pri*ire la c5emarea n 6udecat+ a altor persoane nu au fost a*ute n *edere de legiuitor sub aspectul procedurii prealabile# deoarece raiunea posibilit+ii exercit+rii lor a fost aceea de rezol*are concomitent+ cu cererea principal+ a unor situaii litigioase concurente# raiune care *ine n contradicie cu efectul dilatoriu al parcurgerii procedurii de conciliere. Ca atare# cererea de c5emare n garanie formulat+ n procesul n care reclamantul a parcurs procedura art. &$,1 fiind sustras+ de la obligati*itatea parcurgerii acestei proceduri prin *oina legiuitorului# p3r3tul n cererea de c5emare n garanie# similar cu poziia lui n cererea recon*enional+#

nu este subiect acti* al obligaiei parcurgerii procedurii prealabile# astfel cum corect a reinut instana de apel. De altfel# n actuala reglementare# art. &$, 1 C. proc. ci*. instituie obligaia concilierii prealabile c3nd n respecti*ul litigiu ambele p+ri: reclamant 1i p3r3t au calitatea de profesioni1ti. 9r# n persoana recurentului c5emat n garanie nu se identific+ o atare calitate. -rin urmare# soluia instanelor asupra excepiei ntemeiat+ pe dispoziiile art. &$, 1 C. proc. ci*. este una legal+. 7n ce pri*e1te alegaiile recurentului cu pri*ire la moti*area n drept a primei instane pentru reinerea calit+ii sale procesuale pasi*e se impune obser*aia c+ obiect al recursului l formeaz+ decizia instanei de apel# nu sentina# pe de o parte# iar# pe de alt+ parte# critica soluiei asupra excepiei a fost antamat+ n cadrul moti*ului de recurs anterior. $. 9otivul de modificare ntemeiat pe dispoziiile art. 3*) pct. 6 +. proc. civ." gre!ita interpretare a actului $uridic dedus $udecii. :ecurentul arat+ c+ reclamanta 1i)a ntemeiat preteniile pe contractul de lucr+ri nr. 1,1 din 1" ianuarie $,,. 1i actul adiional nr. 1 din 1" martie $,,. nc5eiate cu p3r3ta# dar ntre p3r3t+ 1i recurentul c5emat n garanie nu exist+ niciun raport contractual care s+)i atrag+ r+spunderea n baza art. !6! C. ci*.# iar contractul de comodat nc5eiat n $,,$ cu 'sociaia (porti*+ I>./.G a fost reziliat la $$ iunie $,,6# anterior nceperii lucr+rilor realizate de reclamant+. ?pinia -naltei Curi Dez*oltarea moti*ului de recurs ntemeiat pe dispoziiile art. 3,% pct. . C. proc. ci*. nu se ncadreaz+ n ipotezele legale pe care acesta le reglementeaz+. Aodificarea unei 5ot+r3ri poate fi atras+ n baza art. 3,% pct. . C. proc. ci*. c3nd instana# interpret3nd gre1it actul 6uridic dedus 6udec+ii# a sc5imbat natura ori nelesul l+murit 1i *+dit nendoielnic al acestuia. 9r# recurentul susine inexistena unui act 6uridic# nu gre1ita lui interpretare de o manier+ care s+)i sc5imbe natura sau nelesul l+murit. 3. 9otivul de modificare ntemeiat pe dispoziiile art. 3*) pct. 9 +. proc. civ. (ub acest moti*# recurentul critic+ gre1ita reinere ca temei pentru c5emarea n garanie a mbog+irii f+r+ 6ust+ cauz+ fa+ de faptul c+ un asemenea temei este subsidiar c3t timp se poate cere# conform art. 111 C. proc. ci*.# realizarea dreptului# instanele interpret3nd gre1it ns+1i definiia mbog+irii f+r+ 6ust+ cauz+. /otodat+# instanele nu au a*ut n *edere c+ n circumstanele speei nu s)a realizat o mbog+ire# expertiza ntemeindu)se pe nscrisuri care au pro*enit numai de la p3r3t+# litigiul fiind# de fapt# unul ficti*. ?pinia -naltei Curi Aoti*ul de recurs nu este ntemeiat. Cererea ntemeiat+ pe mbog+irea f+r+ 6ust+ cauz+ nu este o aciune n constatare n sensul art. 111 C. proc. ci*. -rin finalitatea ei# este tot o aciune n realizare# iar raportarea la un contract n care c5ematul n garanie nu este parte# acesta indic3nd c+ astfel p3r3ta parte n respecti*ul contract are calea aciunii n realizare# excede ipotezei de reglementare a art. 111 C. proc. ci*. care raporteaz+ ambele cereri# n constatare sau realizare# la acelea1i p+ri contractante.

7n ce pri*e1te existena sau nu a unei mbog+iri n raport de probele administrate# 7nalta Curte re*ine cu aceea1i obser*aie n sensul c+ *erificarea 5ot+r3rii atacate cu recurs este limitat+ legal numai la controlul de legalitate. (e mai impune obser*aia c+ ns+1i dez*oltarea criticii este lipsit+ de concretee 1i de rigoare# n contextul n care n cursul procesului s)au administrat trei expertize# una contabil+ 1i una te5nic+ n faa instanei de fond# 1i o contraexpertiz+ n apel# precum 1i o cercetare local+# iar recurentul refer+ generic la Iraportul de expertiz+G 1i Iproiectele prezentate expertuluiG. %. 9otivul de recurs cu privire la critica acordrii c&eltuielilor de $udecat. De1i recurentul refer+ la art. $&% alin. <3= C. proc. ci*.# 7nalta Curte constat+ c+ n dez*oltarea criticilor acesta refer+ la probele n do*edirea c5eltuielilor de 6udecat+ a c+ror apreciere este de atributul exclusi* al instanei n faa c+reia au fost administrate# ca de altfel 1i aprecierea asupra posibilit+ii diminu+rii sau nu a onorariilor de a*ocat n raport cu munca prestat+ de ace1tia# fa+ de nscrisurile de la dosar# a1a nc3t aceste critici nu pot fi ncadrate n niciunul din moti*ele de nelegalitate pre*+zute de art. 3,% C. proc. ci*.# ele *iz3nd temeinicia 5ot+r3rii atacate. -rin urmare# fa+ de considerentele expuse# 7nalta Curte a respins recursul ca nefondat.

2xecutare silit prin poprire nceput de A3S. /ermenul de ,ormulare a contestaiei la executare. 3ispoziii legale aplicabile

Cuprins pe materii: Drept procesual ci*il. 8xecutarea silit+ Index alfabetic: contestaie la executare ) contract de arend+ ) excepia tardi*it+ii

C. proc.ci*.# art. 3!!# art. %,1 alin. <1= lit.a=# lit. c= 9.?.4. nr. "1 1!!.# art. %1 alin. <1=# art. %$ 9.?.4. nr. 6% $,,"# art. 1 alin. <$=
'otrivit art. )1 alin. ;1< din @.G.F. nr. 51/1996" =1itlul e(ecutoriu se comunic debitorului !i se pune n e(ecutare fr nicio formalitate>" iar potrivit art. )." dup comunicarea titlului e(ecutoriu ctre debitor" ,4,3/,D3 poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor de orice natur pe care debitorul le deine n orice banc sau organizaie cooperatist de credit" indiferent de moneda n care se constituie" poprirea nefiind supus validrii" iar terul poprit fiind obligat s confirme blocarea conturilor !i s fac de ndat reinerile prevzute de lege !i s vireze sumele reinute n contul indicat de ,D3. +a atare" singura obligaie de comunicare prive!te comunicarea titlului e(ecutoriu" comunicare prin care se aduce la cuno!tin debitorului modalitatea e(ecutrii prin poprire n caz de nee(ecutare.

'rin urmare" n raport de art. )*1 alin. ;1< lit. a< +. proc. civ." termenul de 15 zile n care trebuie formulat contestaia la e(ecutare se calculeaz de la data la care contestatorul a primit comunicarea titlului e(ecutoriu !i a somaiei de e(ecutare" iar nu de la data la care a luat cuno!tin de ordinul de poprire.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. 63$ din 1. februarie $,13

-rin sentina nr. $6 din $& februarie $,1$# Curtea de 'pel 0ucure1ti# (ecia a 2)a ci*il+# a admis contestaia la executare formulat+ de contestatorul S.9. n contradictoriu cu Ainisterul 'griculturii 1i Dez*olt+rii :urale ; prin '.D.(.# a anulat formele de executare efectuate n baza contractului de arend+ nr. 1 din 11 aprilie $,,6# respecti* 9rdinul de poprire nr. 6,&$1 din $. septembrie $,1,# precum 1i formele de executare subsec*ente acestuia# subsec*ent respingerii excepiilor tardi*it+ii 1i inadmisibilit+ii contestaiei la executare. Cu pri*ire la excepia tardi*it+ii contestaiei in*ocat+ de p3r3t+ prin nt3mpinare# prima instan+ a apreciat c+ nu este incident art. %,1 alin. <1= pct. c= C. proc. ci*.# ntruc3t n cauz+ este *orba de o executare silit+ f+r+ somaie 1i cum primul act de executare de care a luat cuno1tin+ contestatorul este ordinul de poprire a c+rei do*ad+ de comunicare nu s)a f+cut# contestaia s)a apreciat a fi f+cut+ n termen. 8xcepia inadmisibilit+ii ntemeiat+ pe dispoziiile art. %6 alin. <1= din 9.?.4. nr. "1 1!!. s)a apreciat# de asemenea# a fi nentemeiat+# raiunea reglement+rii fiind aceea a 6udec+rii cu celeritate a acestor tipuri de cerere# necomunicarea actelor nainte de formularea contestaiei neconstituind un fine de neprimire. -e fond# prima instan+ a considerat ntemeiat+ contestaia deoarece titlul executoriu l constituie un contract de arend+# pe care p+rile l)au nc5eiat la 11 aprilie $,,6 pentru o suprafa+ de 1, 5a# dar pe care intimatul arenda1 nu)l poate *alorifica pentru arend+ deoarece nu a pus la dispoziia arenda1ului terenul arendat# creana nea*3nd un caracter cert n sensul art. 3&! alin. <3= C. proc. ci*.# considerente fa+ de care contestaia la executare a fost admis+# iar formele de executare efectuate n baza contractului de arend+ anulate. 7n contra sentinei a declarat recurs intimata '.D.(. solicit3nd modificarea n tot a sentinei atacate n sensul respingerii contestaiei la executare n raport de pre*ederile art. 3,% pct. ! 1i art. 3,% 1 C. proc. ci*. :ecurenta a criticat# n primul r3nd# gre1ita soluionare a excepiei tardi*it+ii formul+rii contestaiei la executare n raport de pre*ederile art. %,1 alin. <1= C. proc. ci*. pe care le apreciaz+ ca fiind incidente n cauz+. ' precizat recurenta c+ titlul executor i)a fost comunicat n data de " august $,1,# adres+ primit+ de contestator la data de $, august $,1, conform confirm+rii de primire# a1a nc3t contestaia nregistrat+ la $% februarie $,11 pe rolul Dudec+toriei /3rgo*i1te a fost tardi* formulat+. -e fond# recurenta a criticat neexaminarea de c+tre prima instan+ a nscrisurilor depuse de ea n ap+rare 1i care fac do*ada suprafeelor de teren exploatate de contestatoare n baza contractului de arend+# creana pe care titlul o constat+ fiind cert+# lic5id+ 1i exigibil+.

' susinut recurenta c+ procedura de executare este cea reglementat+ de 9.?.4. nr. 6% $,,"# respecti* 9.?.4. nr. "1 1!!.# n temeiul c+rora a procedat 1i la comunicarea titlului c+tre contestator. :ecursul este fondat pentru considerentele care urmeaz+: -rin contestaia formulat+ 1i nregistrat+ la instan+ n data de $% februarie $,11# contestatorul S.9. a solicitat anularea titlului executoriu contestat 1i a tuturor formelor de executare silit+ promo*ate de p3r3t+# precum 1i suspendarea execut+rii p3n+ la soluionare. 7n cuprinsul contestaiei contestatorul refer+ la contractul de arendare nc5eiat la 11 aprilie $,,6 despre care afirm+ c+ acesta constituie titlu executoriu n temeiul 9.?.4. nr. 6% 1!!" 1i 9.?.4. nr. "1 1!!.# contestaia fiind ntemeiat+ n drept 1i pe dispoziiile art. 3!!)%,% C. proc. ci*. -rin nt3mpinarea formulat+ intimata a in*ocat mai multe excepii# printre care 1i excepia tardi*it+ii contestaiei la executare ata13nd acesteia do*ezile de comunicare a titlului executoriu 1i confirmarea de primire. -roced3nd la soluionarea excepiei tardi*it+ii# prima instan+ a respins excepia cu moti*area c+ executarea silit+ fiind f+r+ somaie termenul de 1" zile se *a calcula conform art. %,1 alin. <1= lit. c= C. proc. ci*. 1i cum primul act de executare de care a luat cuno1tin+ contestatorul este ordinul de poprire care ns+ nu i)a fost comunicat niciodat+# p3r3ta nef+c3nd do*ada comunic+rii lui# a considerat contestaia ca fiind f+cut+ n termen. 9r# 7nalta Curte constat+ c+ ceea ce intimatul a contestat a fost titlul executoriu# a c+rei anulare a solicitat)o f+c3nd referire 1i la corespondena purtat+ de p+ri pe marginea acestuia# poprirea fiind una din modalit+ile de executare silit+ la care recurenta a f+cut referire n somaia de comunicare a titlului executoriu conform cu procedura reglementat+ de art. %$ din 9.?.4. nr. "1 1!!. aplicabil+ 1i recurentei n baza art. 1 alin. <$= din 9.?.4. nr. 6% $,,". -otri*it art. %1 alin. <1= din 9.?.4. nr. "1 1!!.# I 1itlul e(ecutoriu se comunic debitorului !i se pune n e(ecutare fr nicio formalitateG# iar potri*it art. %$# dup+ comunicarea titlului executoriu c+tre debitor '2'( 'D( poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor de orice natur pe care debitorul le deine n orice banc sau organizaie cooperatist de credit" indiferent de moneda n care se constituie# poprirea nefiind supus+ *alid+rii# iar terul poprit obligat ca n termen de dou+ zile s+ confirme blocarea conturilor 1i# dup+ nfiinarea popririi# sub sanciunea r+spunderii solidare cu debitorul# terul poprit este obligat s+ fac+ de ndat+ reinerile pre*+zute de lege 1i s+ *ireze sumele reinute n contul indicat de 'D(. Ca atare# singura obligaie de comunicare pri*e1te comunicarea titlului executoriu# comunicare prin care se aduce la cuno1tin+ debitorului modalitatea execut+rii prin poprire n caz de neexecutare# a c+rei do*ad+ s)a f+cut n cauz+. -rin urmare# n raport de art. %,1 alin. <1= C. proc. ci*. lit. a=# termenul de 1" zile se calculeaz+ de la data la care contestatorul a primit comunicarea titlului executoriu 1i a somaiei de executare# $, august $,1,# dat+ n raport de care contestaia prin care contestatorul solicit+ anularea acestuia# nregistrat+ la $% februarie $,11# a fost tardi* formulat+. 7nalta Curte# pentru considerentele ar+tate# n raport de art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. cu luarea n considerare a dispoziiilor art. 3,% 1 C. proc. ci*.# a admis recursul# a modificat n tot sentina atacat+ 1i a respins contestaia la executare ca tardi* formulat+.

.spundere civil delictual. Criterii de apreciere a caracterului ilicit al ,aptei. Cauz exoneratoare de rspundere Cuprins pe materii: Drept comercial. 9bligaii Index alfabetic: aciune n desp+gubiri ) r+spundere ci*il+ delictual+ ) cumul desp+gubiri C. ci*.# art. !!.)!!! H.4. nr. 1%1" $,,% 3v%r!irea faptei pre$udiciabile n e(ercitarea unor obligaii legale !i pentru prote$area unui interes general constituie o cauz care nltur caracterul ilicit al faptei" fiind e(oneratoare de rspundere" cu e(cepia abuzului de drept. 'rin urmare" n cazul msurilor aplicate de autoritile statului pentru lic&idarea focarelor de grip aviar" $ustificate" n temeiul 0.F. nr. 1)15/.**)" de prote$area unui interes public" este e(clus antrenarea rspunderii civile delictuale c&iar !i n condiiile dreptului comun.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. 63" din 1! februarie $,13

Not: 7n decizie au fost a*ute n *edere dispoziiile din *ec5iul Cod ci*il ) H.4. nr. 1%1" $,,% a fost abrogat+ prin H.4. nr. 1$1% $,,! la data de ! noiembrie $,,!

-rin sentina ci*il+ nr. !!1 din $. aprilie $,11 pronunat+ n dosarul nr. xx". 6$ $,,! al /ribunalului 0ra1o*# (ecia comercial+# de contencios administrati* 1i fiscal# s)au respins excepiile inadmisibilit+ii aciunii# prescripiei dreptului material la aciune 1i lipsei calit+ii procesuale pasi*e a p3r3ilor# s)a admis n parte aciunea formulat+ 1i precizat+ de reclamanta (C 4.4. (:L Codlea mpotri*a p3r3ilor Direcia (anitar 2eterinar+ 1i pentru sigurana alimentelor# Direcia pentru 'gricultur+ 1i Dez*oltare :ural+# Ainisterul 'griculturii -+durilor 1i Dez*olt+rii :urale 1i Ainisterul >inanelor -ublice cu consecina oblig+rii p3r3tului Ainisterul 'griculturii# -+durilor 1i Dez*olt+rii :urale s+ ac5ite reclamantei suma de 1&.31$.%%!#1 lei <:on= cu titlu de desp+gubiri# precum 1i dob3nda legal+ aferente acestei sume ncep3nd cu data pronun+rii 5ot+r3rii 1i p3n+ la ac5itarea efecti*+ a sumei# 1i $%$.3%%#6! lei <ron= c5eltuieli de 6udecat+# fiind respinse ca nefondate restul preteniilor. 7n conformitate cu art. 13& alin. <1= C. proc. ci*.# prima instan+ a respins excepia inadmisibilit+ii aciunii cu moti*area c+ raportat la natura comercial+ a litigiului nu se impunea parcurgerea procedurii prealabile pre*+zute de art. & din Legea nr. ""% $,,% pri*ind contenciosul administrati*# iar pe de alt+ parte reclamanta a f+cut do*ada concilierii directe pre*+zute de art. &$,1 C. proc. ci*.

8xcepia prescripiei dreptului material la aciune a fost respins+ n temeiul art. 3 din Decretul nr. 16& 1!". n considerarea faptului c+ preteniile reclamantei *izeaz+ o perioad+ de 3 ani anterioar+ introducerii aciunii# iar termenul de prescripie a nceput s+ curg+ la data la care reclamanta a cunoscut paguba. '*3nd n *edere c+ aceasta a obinut desp+gubiri n conformitate cu H.4. nr. 1%1" $,,%# ulterioare anului $,,6# nu se poate considera ca moment de ncepere al cursului prescripiei data la care a fost declarat+ epizootia sau la care s)a luat m+sura eutanasierii tuturor p+s+rilor din fermele reclamantei. 7n pri*ina excepiei lipsei calit+ii procesuale pasi*e a tuturor p3r3ilor# de asemenea respins+# s)a reinut c+ legitimarea procesual+ a acestora decurge din scopul asigur+rii unei desf+1ur+ri corecte a procesului n condiii de contradictorialitate n considerarea faptului c+ aciunea este ntemeiat+ 1i pe dispoziiile H.4. nr. 1%1" $,,%. :eferitor la fondul preteniilor# tribunalul a ar+tat c+ reclamanta a solicitat obligarea p3r3ilor la plata desp+gubirilor pentru pre6udiciul cauzat const3nd n paguba suferit+ 1i beneficiu nerealizat ca urmare a m+surilor luate pentru aducerea la ndeplinire a aciunilor de importan+ deosebit+ ce s)au ntreprins pentru lic5idarea rapid+ a focarelor de boli transmisibile# respecti* gripa a*iar+. 7n moti*area aciunii reclamanta# in*oc3nd dispoziiile art. !!.)!!! C. ci*. 1i H.4. nr. 1%1" $,,%# a ar+tat c+ este profilat+ pe cre1terea puilor de g+in+ 1i de curc+ desf+1ur3ndu)1i acti*itatea n mai multe ferme# la o parte dintre acestea# prin mai multe acte sanitar)*eterinare ntocmite de p3r3ta D(2(' n cursul lunii mai $,,6 a fost declarat+ epizootia 1i s)au instituit m+suri de carantin+ de gradul I# de sec5estrare a c+rnii 1i de1eurilor de abator# precum 1i eutanasierea tuturor p+s+rilor care populau fermele *izate. /otodat+# a moti*at c+ preteniile solicitate# astfel cum au fost precizate# nu cuprind desp+gubirile acordate pe baza deconturilor ntocmite# *erificate 1i aprobate conform legii speciale. 7n baza H.4. 1%1" $,,% reclamantei i)au fost acordate o serie de desp+gubiri reprezent3nd contra*aloarea p+s+rilor eutanasiate# producia de carne confiscat+# c5eltuieli de neutralizare# contra*aloarea fura6elor confiscate# obiectul prezentului litigiu const3nd n pre6udiciile suferite ca urmare a imposibilit+ii onor+rii contractelor n curs de derulare# a pl+ii unor credite 1i altor datorii c+tre furnizorii de ser*icii a*3nd n *edere 1i mpre6urarea c+ perioada de inacti*itate a reclamantei determinat+ de m+surile luate pentru eradicarea focarelor de grip+ a*iar+ a fost cuprins+ ntre 13 mai ; 13 septembrie $,,6# precum 1i ulterior. 7nl+tur3nd ap+r+rile p3r3ilor referitoare la nendeplinirea condiiilor necesare pentru anga6area r+spunderii ci*ile delictuale# tribunalul a argumentat c+ cerinele pre*+zute de art. !!.)!!! C. ci*. sunt ndeplinite n sensul c+ fapta ilicit+ este determinat+ de m+surile luate de p3r3ta Direcia (anitar+ 2eterinar+ 1i pentru (igurana 'limentelor 0ra1o* const3nd n eutanasierea p+s+rilor 1i a puilor# a distrugerii fura6elor# m+suri care au a*ut drept consecin+ paralizarea ntregii acti*it+i a reclamantei 1i imposibilitatea onor+rii unor obligaii contractuale 1i a realiz+rii de profit. Condiia *ino*+iei este n egal+ m+sur+ ndeplinit+# a apreciat prima instan+# a*3nd n *edere c+ r+spunderea delictual+ inter*ine nu numai n cazul inteniei# ci 1i a culpei manifestate sub forma imprudenei sau a negli6enei# n spe+# *ino*+ia exist3nd sub forma culpei deoarece pre6udiciul era pre*izibil atunci c3nd s)au dispus m+surile de eutanasiere. :eferitor la raportul de cauzalitate s)a reinut c+ 1i aceast+ condiie este ndeplinit+# pre6udiciul fiind doar urmarea m+surilor luate de p3r3t+. 7n pri*ina cuantumului pre6udiciului s)a stabilit pe baza expertizei efectuate n cauz+ c+ reclamanta a suferit un pre6udiciu cert n *aloare de 1&.!$1..3$#% lei reprezent3nd paguba suferit+ prin nepopularea total+ cu pui de g+in+ 1i de curc+ pe perioada inacti*it+ii societ+ii comerciale 1i apoi parial+# pe perioada ulterioar+.

:eferitor la suma solicitat+ de reclamant+ cu titlu de alocaii acordate n condiiile Legii nr. 1", $,,3 1i H.4. nr. 1$., $,,"# prima instan+ a reinut c+ aceasta reprezint+ un pre6udiciu e*entual 1i# prin urmare# nu se poate acorda deoarece nu se poate prezuma c+ dac+ nu ar fi fost supus+ m+surilor determinate de epizootie# reclamanta ar fi beneficiat n continuare de aceste alocaii. De asemenea# a fost respins+ 1i cererea reclamantei de acordare a dob3nzilor 1i penalit+ilor datorate de aceasta furnizorilor cu care a*ea nc5eiate contracte de prest+ri ser*icii# cu moti*area c+# raportat la data emiterii facturilor enumerate n considerentele sentinei 1i a*3nd n *edere c+ reclamanta a beneficiat 1i de desp+gubirile stabilite n baza H.4. nr. 1%1" $,,%# nu se poate reine ndeplinirea condiiei leg+turii de cauzalitate ntre e*enimentele din cursul anului $,,6 1i acest pre6udiciu. -rin decizia nr. .! din $& octombrie $,11 a Curii de 'pel 0ra1o*# (ecia comercial+# s)a respins apelul declarat de reclamanta (C 4.4. (:L Codlea# s)au admis apelurile declarate de p3r3i cu consecina sc5imb+rii n parte a sentinei 1i diminu+rii obligaiei de plat+ at3t n pri*ina desp+gubirilor c3t 1i a c5eltuielilor de 6udecat+ acordate reclamantei# fiind p+strate celelalte dispoziii ale 5ot+r3rii primei instane. -entru a proceda astfel# instana de apel a nl+turat criticile apelantelor)p3r3te referitoare la modul de soluionare a excepiilor in*ocate a*3nd n *edere acelea1i considerente care au determinat pronunarea sentinei. 7n pri*ina criticilor de fond s)a reinut c+ aciunea reclamantei este admisibil+ n raport de condiiile r+spunderii ci*ile delictuale stabilite prin art. !!.)!!! C. ci*.# ale art. 1 din -rotocolul adiional la Con*enia pentru 'p+rarea Drepturilor 9mului 1i a Libert+ilor >undamentale# ratificat de :om3nia prin Legea nr. 3, 1!!%# a dispoziiilor art. 3 din H.4. nr. 1%1" $,,% 1i art. % alin. <1= din acela1i act normati* modificat 1i completat prin H.4. nr. 1"., $,,". -rin urmare# a ar+tat instana de apel# f+c3nd aplicarea principiului constituional al ap+r+rii dreptului de proprietate# prin dispoziiile legii speciale# respecti* 5ot+r3rea de 4u*ern menionat+# s)a stabilit obligaia statului de a desp+gubi persoanele fizice 1i 6uridice care au fost p+gubite prin m+surile de combatere a extinderii gripei a*iare# astfel c+# n principiu# este admisibil+ cererea reclamantei ntemeiat+ de dispoziiile art. !!.)!!! C. ci*. pri*ind obligarea instituiilor *izate de H.4. nr. 1%1" $,,% la repararea integral+ a pre6udiciului suferit ca urmare a sacrific+rii animalelor n *ederea combaterii epizootiei. 7n acest context s)a apreciat# pe baza expertizelor efectuate n cauz+# c+ pre6udiciul cauzat reclamantei prin m+surile luate de autorit+i este n sum+ de !.&6!.1,1#& lei compus din penalit+ile ac5itate de reclamant+ furnizorilor pentru neonorarea la termen a obligaiilor contractuale n perioada 31 oct $,,6 ; $1 martie $,,& 1i beneficiile nerealizate ca urmare a imposibilit+ii realiz+rii programului de populare cu pui n perioada menionat+. 7mpotri*a acestei decizii a declarat recurs reclamanta (C 4.4. (:L Codlea 1i p3r3ii Ainisterul 'griculturii 1i Ainisterul >inanelor -ublice prin D.4.>.-. 0ra1o*. :ecurenta)reclamant+ (C 4.4. (:L Codlea in*oc3nd moti*ele de nelegalitate pre*+zut de art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. a susinut c+ 5ot+r3rea pronunat+ a fost dat+ cu nc+lcarea 1i aplicarea gre1it+ a legii# n sensul c+# de1i reine incidena pre*ederilor art. 1 din -rotocolul adiional la Con*enia pentru 'p+rarea Drepturilor 9mului 1i a Libert+ilor >undamentale 1i ale art. !!.)!!! C. ci*.# instana de apel ncalc+ aceste pre*ederi# pe de o parte# 1i# pe de alt+ parte# le aplic+ gre1it# iar prin rezol*area fondului cauzei a golit de coninut pre*ederile art. 16&# $,1 C. proc. ci*. 1i a nesocotit dispoziiile art. $11# $1$ C. proc. ci*. 7n dez*oltarea criticilor# dup+ reluarea st+rii de fapt# recurenta a susinut c+# contrar celor reinute prin decizia recurat+# cuantumul pre6udiciului a fost gre1it determinat preciz3nd c+ ncasarea desp+gubirilor acordate conform legii speciale# nu are nicio nr3urire asupra cuantumului total al

pre6udiciului suferit deoarece desp+gubirea acordat+ prin legea special+ a fost parial+# moti* pentru care se impunea acordarea n ntregime a sumelor cerute 1i do*edite prin expertiza efectuat+ n cauz+. Caracterul cert al pre6udiciului fiind e*ident# acordarea desp+gubirilor a fost n mod gre1it diminuat+# de1i# desf+1urarea normal+ a acti*it+ii a fost gra* afectat+ ca urmare a m+surilor luate de autorit+ile statului pentru nl+turarea efectelor gripei a*iare. 7n egal+ m+sur+# a susinut recurenta# soluia este gre1it+ 1i din perspecti*a aprecierii lipsei leg+turii de cauzalitate ntre e*enimentele din anul $,,6 1i sumele neacordate# cu moti*area c+# dup+ ncasarea desp+gubirilor n temeiul legii speciale n iulie $,,&# sumele obinute puteau fi folosite pentru popularea fermelor. -rin aceast+ interpretare au fost aplicate gre1it pre*ederile art. !!.)!!! C. ci*.# care consacr+ principiul 6ustei 1i integralei desp+gubiri# cu consecina nelegalit+ii 5ot+r3rii prin care s)au diminuat preteniile acordate de prima instan+# de1i pre6udiciul era cert 1i do*edit . -e de alt+ parte# a susinut recurenta# de1i prin legea special+# respecti* H.4. nr. 1%1" $,,% 1i H.4. nr. 1$., $,," se recunoa1te caracterul pre6udiciant al m+surilor luate pentru nl+turarea situaiei de urgen+# desp+gubirile acordate pri*esc doar pagubele efecti*e# nefiind a*ute n *edere 1i cauzele care au generat aceste desp+gubiri at3t pentru pre6udiciile efecti*e c3t 1i pentru beneficiile nerealizate. 'ceast+ reglementare nu corespunde principiului legal al desp+gubirii integrale# moti* pentru care acest principiu trebuie aplicat n condiiile pre*+zute de alte temeiuri de drept# respecti* art. !!.)!!! C. ci*. 1i art. $1# %% din Constituie pri*ind accesul la 6ustiie 1i respecti* dreptul de proprietate# precum 1i ale art. 1 din primul -rotocol la Con*enia pentru drepturile omului. 7n consecin+# a apreciat recurenta# de1i erau ndeplinite condiiile r+spunderii ci*ile delictuale# n mod gre1it nu i s)au acordat n ntregime desp+gubirile solicitate# moti* pentru care a solicitat# n principal# admiterea recursului 1i modificarea deciziei n sensul admiterii apelului propriu 1i respingerii apelurilor p3r3ilor# iar# n subsidiar# casarea deciziei 1i trimiterea cauzei spre re6udecare. (ub acest din urm+ aspect s)a in*ocat faptul c+ n mod eronat s)a reinut c+ unele pretenii nu au fost do*edite 1i# prin urmare# pre6udiciul are un caracter e*entual 1i respecti* nu exist+ un raport de cauzalitate ntre toate desp+gubirile solicitate 1i e*enimentele din anul $,,6. :ecurentul)p3r3t Ainisterul >inanelor -ublice prin D.4.>.-. 0ra1o* a criticat decizia pentru moti*ele de nelegalitate pre*+zute de art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. deri*ate din aplicarea gre1it+ a dispoziiilor art. !!.)!!! C. ci*. 1i H.4. nr. 1%1" $,,%. 7n mod concret# recurentul a susinute c+ prin decizia recurat+# f+r+ o moti*are corespunz+toare# instana de apel# prelu3nd n considerente doar susinerile p+rilor# nu a analizat excepiile in*ocate 1i a apreciat gre1it c+ este 6ustificat+ admiterea n parte a aciunii deoarece s)a f+cut do*ada ndeplinirii condiiilor r+spunderii ci*ile delictuale. 7n acest context# a susinut recurentul# n mod gre1it a fost respins+ excepia lipsei calit+ii procesuale pasi*e# de1i o atare calitate nu se 6ustific+ prin prisma H.4. nr. 3% $,,! pri*ind organizarea 1i funcionarea Ainisterului >inanelor -ublice 1i nici a H.4. nr. 1%1" $,,% 1i nr. 1"., $,,"# deoarece legitimarea sa procesual+ exist+ doar n ipoteza n care s)ar parcurge procedura pre*+zut+ de legile speciale aplicabile n aceast+ materie 1i n m+sura n care aceast+ procedur+ ar fi fost finalizat+# ceea ce n spe+ nu a fost cazul. 9 alt+ critic+ *izeaz+ modul de soluionare a excepiei prescripiei dreptului material la aciune 1i inadmisibilit+ii aciunii# excepii insuficient moti*ate. 7n pri*ina fondului litigiului# concluzia instanei de apel este# de asemenea# eronat+ 1i insuficient argumentat+# deoarece reclamanta a beneficiat de desp+gubirile acordate n conformitate cu legea special+# iar pre6udiciul la data identific+rii lui a fost e*aluat de o comisie special constituit+ n acest scop#

s)au ntocmit procese)*erbale nsu1ite de reclamant+# care nu le)a contestat ceea ce demonstreaz+ faptul c+ pre6udiciul a fost acoperit n ntregime cu sumele ncasate de la bugetul de stat. 7n aceste condiii# a apreciat recurenta# fiind o situaie de excepie# reglementat+ prin acte normati*e edictate n acest scop# pe calea dreptului comun nu se pot acorda alte desp+gubiri dec3t acelea stabilite n condiiile legii speciale 1i pe care reclamanta le)a ncasat. De altfel# prin decizia recurat+# f+r+ o moti*are corespunz+toare# s)a menionat doar c+ sunt ndeplinite condiiile r+spunderii ci*ile delictuale# iar referirea la dispoziiile art. 1 din -rotocolul adiional la Con*enie nu este suficient+ pentru 6ustificarea soluiei pronunate# a*3nd n *edere c+ reclamanta a beneficiat de repararea pre6udiciului cauzat. :ecurentul)p3r3t Ainisterul 'griculturii 1i Dez*olt+rii :urale# in*oc3nd pre*ederile art. 3,% pct. ! C. proc. ci*.# a criticat decizia sub aspectul modului de soluionare a excepiei lipsei calit+ii procesuale pasi*e ar+t3nd c+ prin 9.?.4. nr. $& $,,! 1i c5iar anterior intr+rii n *igoare a ordonanei# n temeiul subrogaiei legale# calitatea de autoritate public+ central+ a fost preluat+ de '.C.(.2.(.'.# cu consecina dob3ndirii calit+ii procesuale pasi*e# adic+ p3r3t+ n cauz+ 1i# respecti* sub aspectul dreptului substanial# de dob3ndire a calit+ii de autoritate din bugetul c+reia se asigur+ sumele pentru plata desp+gubirilor date n aplicarea H.4. nr. 1%1" $,,%. 7n pri*ina modului de interpretare 1i aplicare a dispoziiilor art. !!.)!!! C. ci*.# a ar+tat recurentul# este eronat+ concluzia instanei de apel potri*it c+reia sunt ndeplinite condiiile r+spunderii ci*ile delictuale# deoarece sacrificarea p+s+rilor nu poate fi calificat+ ca fiind un fapt personal prin care a produs un pre6udiciu reclamantei at3t timp c3t m+surile luate pentru eradicarea epizootiei au fost dispuse pentru prote6area unui interes public# iar desp+gubirile acordate au fost suportate din bugetul statului. -rin urmare# n mod gre1it s)a apreciat c+# n spe+# refuzul de a acorda desp+gubirile solicitate poate fi asimilat unei fapte ilicite culpabile# de1i este e*ident c+ m+surile care au cauzat un pre6udiciu reclamantei au fost dispuse la ni*el naional# n ndeplinirea unei acti*it+i impuse de lege astfel nc3t existena unei fapte ilicite personale care s+ atrag+ incidena dispoziiilor art. !!.)!!! C. ci*. este exclus+. -e de alt+ parte# a susinut recurentul# prin decizia recurat+# n mod gre1it s)a nl+turat incidena art. 1,.1# 1,.$ C. ci*. deoarece r+spunderea nu poate fi antrenat+ dac+ neexecutarea pro*ine dintr)o cauz+ str+in+ ce nu)i poate fi imputat+. 7n spe+# m+surile pretins p+gubitoare pentru reclamant+ au fost luate n ndeplinirea unei acti*it+i pre*+zute de lege pentru prote6area unui interes public# general# astfel nc3t exist+ o cauz+ exoneratoare de r+spundere 1i nu se poate susine s+*3r1irea unei fapte ilicite# condiie n absena c+reia r+spunderea ci*il+ delictual+ nu opereaz+ a*3nd n *edere 1i faptul c+ reclamanta a fost desp+gubit+ n conformitate cu legea special+. 'naliz3nd recursurile formulate# prin prisma moti*elor in*ocate 1i dispoziiilor legale anterior menionate# 7nalta Curte constat+ c+ sunt fondate recursurile p3r3ilor# iar recursul reclamantei este nefondat# pentru considerentele ce *or fi n continuare expuse# cu urm+toarele preciz+ri n pri*ina criticilor referitoare la modul de soluionare a excepiilor in*ocate n cauz+. 'stfel# reclamanta (C 4.4. (:L Codlea a solicitat obligarea p3r3ilor la plata desp+gubirilor pentru pre6udiciul ) compus din paguba produs+ 1i beneficiul nerealizat ; cauzat prin m+surile luate pentru aducerea la ndeplinire a aciunilor ntreprinse pentru lic5idarea rapid+ a focarelor de boli transmisibile# respecti* grip+ a*iar+. 7n drept s)au in*ocat dispoziiile art. !!.)!!! C. ci*. raportat la H.4. nr. 1%1" $,,% modificat+ 1i completat+ 1i art. 3 alin. <3= 9.4. nr. ! $,,,# ulterior reclamanta preciz3ndu)1i aciunea n pri*ina cuantumului preteniilor.

7n acest context# n mod corect prin decizia recurat+ ; confirm3nd n aceast+ pri*in+ soluia primei instane ) s)au respins excepiile lipsei calit+ii procesuale pasi*e a p3r3ilor Ainisterul >inanelor -ublice 1i respecti* Ainisterul 'griculturii -+durilor 1i Dez*olt+rii :urale# cu moti*area c+ reclamanta a solicitat desp+gubiri pentru m+surile dispune n anul $,,6# astfel c+ potri*it art. 1 C. ci*. care consacr+ principiul neretroacti*it+ii legii ci*ile 1i n conformitate cu art. $6 alin. <&= din 9.4. nr. %$ $,,%# n forma n *igoare la acea dat+# plata desp+gubirilor pentru animalele sacrificate n *ederea pre*enirii 1i combaterii epizootiilor se asigur+ de la bugetul de stat prin bugetul Ainisterului 'griculturii -+durilor 1i Dez*olt+rii :urale. >orma modificat+ a legii# n care calitatea procesual+ aparine 'C(2(' se aplic+ doar situaiilor i*ite dup+ intrarea n *igoare a acestei modific+ri. De asemenea# 1i excepia prescripiei dreptului material la aciune a fost corect soluionat+ n sensul respingerii n considerarea faptului c+ desp+gubirile solicitate *izeaz+ pre6udiciul suferit ulterior datei de $. septembrie $,,6# astfel nc3t aciunea nregistrat+ la data de $. septembrie $,,! se ncadreaz+ n termenul general de prescripie de trei ani pre*+zut de art. 1 1i 3 din Decretul nr. 16& 1!".. :eferitor la excepia inadmisibilit+ii aciunii s)a argumentat prin decizia recurat+ c+ procedura concilierii directe pre*+zute de art. &$, 1 C. proc. ci*. a fost ndeplinit+# moti* pentru care n mod corect a fost nl+turat+ 1i aceast+ critic+. -rin urmare# contrar susinerilor recurenilor)p3r3i# instana de apel a soluionat corect aceste excepii argument3nd corespunz+tor decizia sub acest aspect# moti* pentru care *or fi nl+turate criticile reluate n recurs n aceast+ pri*in+. :eferitor la criticile de fond# se impune precizarea c+ recurenta)reclamant+# apreciind c+ sunt ndeplinite condiiile cerute de art. !!.)!!! C. ci*.# critic+ decizia sub aspectul cuantumului desp+gubirilor acordate# iar recurenii)p3r3i# prin criticile formulate# in*oc+ nelegalitatea deciziei prin care s)au aplicat dispoziiile dreptului comun n condiiile n care reclamanta a beneficiat de desp+gubiri acordate n conformitate cu legea special+# respecti* H.4. nr. 1%1" $,,%. 7n acest context se *a analiza n ce m+sur+# prin decizia recurat+# aceste dispoziii legale au fost corect aplicate# respecti*# dac+ este posibil cumulul desp+gubirilor acordate n conformitate cu legea special+ cu cele reglementate de art. !!.)!!! C. ci*.# urm3nd a se r+spunde printr)un considerent comun. De menionat c+# de1i recurenta)reclamant+ (C 4.4. (:L a in*ocat nelegalitatea deciziei 1i din perspecti*a modului de aplicare a dispoziiilor art. 16&# $,1# $11 1i $1$ C. proc. ci*.# dez*oltarea moti*elor nu cuprinde critici concrete n aceast+ pri*in+. (usinerea recurentei potri*it c+reia nl+turarea unor concluzii ale expertizei efectuate n cauz+ ec5i*aleaz+ cu nc+lcarea dispoziiilor legale anterior menionate nu reprezint+ o critic+ de nelegalitate# ci *izeaz+ interpretarea probelor administrate n cauz+# atribut ce re*ine instanei de apel n considerarea caracterului de*oluti* al acestei c+i de atac. 7n conformitate cu art. 1 din H.4. nr. 1%1" $,,% abrogat+ prin H.4. nr. 1$1% $,,! pri*ind acordarea desp+gubirilor pentru animalele t+iate# ucise sau altfel afectate# n *ederea lic5id+rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor# ap+rarea s+n+t+ii animalelor# pre*enirea transmiterii bolilor de la animale la om# sigurana alimentelor de origine animal+ destinate consumului uman# salubritatea fura6elor 1i protecia mediului constituie o problem+ de stat 1i o ndatorire pentru toi locuitorii +rii. -otri*it art. $ din ordonan+# n cazul m+surilor ce se ntreprind pentru lic5idarea rapid+ a focarelor de boli transmisibile ale animalelor# ce implic+ t+ierea sau uciderea acestora# se acord+ desp+gubiri proprietarilor de animale# n afara celor cu*enite prin asigur+ri 1i a sumelor recuperate prin *alorificarea produselor 1i supraproduselor. Desp+gubirile se acord+# conform art. 3 alin. <3= din actul normati* menionat# pe baza documentaiei ntocmite de Direcia Dudeean+ (anitar)2eterinar+ 1i pentru sigurana alimentelor# a*izat+ de Direcia pentru 'gricultur+ 1i Dez*olt+rii :urale# iar potri*it art. % alin. <1= din acela1i act normati*#

modificat 1i completat prin H.4. nr. 1"., $,,"# plata acestora se face din fondurile pre*+zute n bugetul Ainisterului 'griculturii 1i Dez*olt+rii :urale# acestea fiind asigurate de Ainisterul >inanelor -ublice. 2alorific3ndu)1i drepturile conferite de legea special+# reclamanta a obinut desp+gubiri n conformitate cu actele normati*e e*ocate# ns+ apreciaz+ c+ desp+gubirile acordate potri*it legii speciale reprezint+ doar o reparare parial+ a pre6udiciului# care poate fi acoperit n ntregime doar n condiiile dreptului comun# respecti* potri*it art. !!.)!!! C. ci*. raportat la art. 1 din -rotocolul adiional la Con*enia pentru Drepturile 9mului 1i a Libert+ilor >undamentale. Din aceast+ perspecti*+# pentru anga6area r+spunderii ci*ile delictuale urmeaz+ a se *erifica n ce m+sur+ sunt ndeplinite cumulati* condiiile pri*ind existena faptei ilicite# pre6udiciul# raportul de cauzalitate 1i culpa. ()a susinut c+ fapta ilicit+ este determinat+ de m+surile luate pentru uciderea p+s+rilor# distrugerea fura6elor# cu consecina paraliz+rii acti*it+ii reclamantei 1i a imposibilit+ii onor+rii obligaiilor contractuale 1i a realiz+rii de profit# iar *ino*+ia exist+ sub forma culpei# pre6udiciul fiind pre*izibil c3nd s) au luat m+surile respecti*e 1i n raport de cauzalitate cu aciunile ntreprinse. 7n acest context# se *a reine# contrar susinerilor recurentei)reclamante 1i argumentelor a*ute n *edere de instanele anterioare# c+# n spe+# nu sunt ndeplinite cerinele art. !!.)!!! C. ci*.# criticile formulate de recurenii)p3r3i fiind fondate sub acest aspect. 'stfel# pentru anga6area r+spunderii ci*ile delictuale nu este suficient+ existena unei fapte pre6udiciabile# ci aceasta trebuie s+ aib+ un caracter ilicit# pentru c+# n caz contrar# r+spunderea ci*il+ reparatorie nu poate exista. 7n aceast+ ordine de idei# se *a a*ea n *edere faptul c+ m+surile aplicate de autorit+ile statului pentru lic5idarea focarelor de grip+ a*iar+ au fost luate potri*it art. 1 din H.4. nr. 1%1" $,,% anterior e*ocat# pentru prote6area unui interes public# respecti* ap+rarea s+n+t+ii animalelor# sigurana alimentelor# protecia mediului# care ##constituie o problem+ de stat 1i o ndatorire pentru toi locuitorii +riiG. 7n ali termeni# s+*3r1irea faptei pre6udiciabile n exercitarea unor obligaii legale 1i pentru prote6area unui interes general constituie o cauz+ care nl+tur+ caracterul ilicit al faptei# fiind o cauz+ exoneratoare de r+spundere# cu excepia abuzului de drept. -rin urmare# ntr)o astfel de ipotez+ este exclus+ antrenarea r+spunderii ci*ile delictuale c5iar 1i n condiiile dreptului comun. Cu toate acestea# prin H.4. nr. 1%1" $,,% s)a reglementat acordarea desp+gubirilor n condiiile 1i dup+ metodologia dat+ n aplicarea acestui act normati*. 7n acest context se impune precizarea c+ recurenta)reclamant+ a in*ocat# prin concluziile scrise depuse ulterior nc5iderii dezbaterilor# 1i faptul c+ dreptul la desp+gubirile suplimentare este ntemeiat 1i pe abuzul autorit+ilor publice n aplicarea m+surilor de combatere a gripei a*iare. '*3nd n *edere momentul procedural la care a fost formulat+ aceast+ susinere# ea nu *a putea fi examinat+# n absena unui astfel de moti* de recurs 1i n condiiile n care prin aciunea introducti*+ 1i# ulterior# pe parcursul dezbaterilor nu s)a in*ocat acest aspect# iar instanele anterioare nu au *erificat cauza din aceast+ perspecti*+. /otu1i# 7nalta Curte obser*+ c+# n principiu# este recunoscut+ posibilitatea autorit+ilor publice de a adopta m+suri ce urm+resc un scop de interes public# prin care se aduc atingere dreptului de proprietate pri*at+# cu condiia p+str+rii unui 6ust ec5ilibru ntre cerinele interesului general al comunit+ii 1i imperati*ele drepturilor fundamentale ale indi*idului.

7n aplicarea acestui principiu# n cauza A.'tanasiu 1i alii mpotri*a :om3niei# C8D9 a statuat c+ ##art. 1 din -rotocolul 1 nu garanteaz+ un drept la o compensaie integral+ n orice circumstane# o compensaie numai parial+ nef+c3nd pri*area de proprietate nelegitim+ eo ipso n toate cazurile. 7n mod special# ni1te obiecti*e legitime# de utilitate public+ pot milita pentru o rambursare mai mic+ dec3t *aloarea de pia+ integral+G. 7n concluzie# 7nalta Curte constat+ c+ dispoziiile art. !!.)!!! C. ci*. au fost gre1it aplicate# decizia fiind nelegal+ pentru moti*ul pre*+zut de art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. astfel nc3t recursurile p3r3ilor au fost admise n conformitate cu art. 31$ alin. <1= C. proc. ci*. cu consecina modific+rii n parte a deciziei 1i sc5imb+rii sentinei n sensul respingerii aciunii reclamantei. Ca urmare# pentru identitate de raiune rezult+ c+ recursul reclamantei este nefondat 1i a fost respins conform art. 31$ alin. <1= C. proc. ci*.

Contract de credit. Aciune n constatarea caracterului abuziv al unor clauze. Natura interesului prote0at. 2,ecte cu privire la termenul de prescripie aplicabil

Cuprins pe materii: Drept comercial. -rescripia extincti*+ Index alfabetic: aciune n constatare clauz+ abuzi*+ nulitate absolut+ prescripia dreptului material la aciune

Decretul nr. 16& 1!".# art. 3 alin. <1= Legea nr. 1!3 $,,, Directi*a nr. !3 13 C88 +onsecina constatrii caracterului abuziv al unor clauze din contractul de credit este ec&ivalent cu constatarea nulitii absolute a acestora" nefiind aplicabil sanciunea e(istent n cazul nulitii relative" !i anume anularea clauzei respective. 'rin urmare" neput%nd fi vorba de o nulitate relativ" nu sunt aplicabile dispoziiile art. 3 alin. ;1< din Decretul nr. 167/1956" nulitatea absolut put%nd fi invocat oric%nd" dreptul la aciune al reclamanilor neput%nd fi apreciat ca prescris.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia 6.6 din $1 februarie $,13

Not: Decretul nr. 16& 1!". pri*itor la prescripia extincti*+ a fost abrogat prin Legea nr. &1 $,11 la data de 1 octombrie $,11 -rin cererea nregistrat+ sub nr. $&.$6 3,, $,1, la Dudec+toria (ectorului $ 0ucure1ti# reclamanii A.A. 1i A.A. au c5emat n 6udecat+ pe p3r3ta (C 2. :om3nia (' 0ucure1ti# solicit3nd instanei ca prin sentina ce o *a pronuna s+ dispun+ urm+toarele: s+ constate nulitatea absolut+ a clauzelor contractuale incluse n con*enia de credit nr. ,13%,"1 din $1 decembrie $,,&# respecti* art. 3 lit. d= din Condiiile (peciale# art. ..1 lit. a= ; liniua a doua 1i a treia din Condiiile 4enerale ale Con*eniei# art. . lit. c= 1i d= din Condiii 4enerale ale Con*eniei# art. 1,.1# art. 1,.$# art. " lit. a= 1i art. 3." din Condiiile 4enerale ale Con*enieiJ s+ fie obligat+ p3r3ta la eliminarea acestor clauze contractualeJ s+ se constate c+ p3n+ la data formul+rii aciunii reclamanii au ac5itat suma de 3,.!&$#.$ CH># reprezent3nd comision de risc# n baza unei clauze lo*ite de nulitate absolut+# 1i c+ aceast+ plat+ este nedatorat+J s+ se constate compensaia sumei de 3,!&$#.$ CH> 1i restul debitului# p3n+ la concurena primei sume. 'rin sentina civil nr. 69 din 7 ianuarie .*11 a Hudectoriei 3ectorului . 2ucure!ti" 3ecia civil" a fost declinat competena de soluionare a cauzei n favoarea 1ribunalului 2ucure!ti. Cauza a fost nregistrat+ pe rolul /ribunalului 0ucure1ti# (ecia a 2I)a comercial+# sub nr. xx3, 3 $,11. -rin sentina comercial+ nr. .6%% din $! iunie $,11 pronunat+ de /ribunalul 0ucure1ti# (ecia a 2I)a comercial+# n dosarul nr. xx3, 3 $,11 s)a respins excepia prescripiei dreptului material la aciune n ceea ce pri*e1te cap+tul de cerere prin care reclamanii au solicitat s+ se constate nulitatea absolut+ a clauzelor contractuale ca nentemeiat+. ' fost respins+ excepia prescripiei dreptului material la aciune n ceea ce pri*e1te cap+tul de cerere prin care reclamanii au solicitat s+ se constate compensarea sumei de 3,.!&$#.$ CH> cu restul debitului ca nentemeiat+. ()a admis n parte cererea de c5emare n 6udecat+ formulat+ de reclamanii A.A. 1i A.A. n contradictoriu cu p3r3ta (C 2. :omania ('. ()a constatat c+ art. 3 lit. d= din Condiiile (peciale# art. " lit. a= din Condiiile (peciale# pct. 3." din seciunea Costuri# referitoare la comisionul de risc din Condiiile (peciale# art. ..1 lit. a= liniua a doua 1i a treia# lit. c=# d= din Condiiile speciale# art. 1,.1 1i 1,.$ din Condiiile (peciale ale Con*eniei de credit nr. ,13%,"1 din $1 decembrie $,,& constituie clauze abuzi*e n sensul art. % alin. 1 din Legea nr. 1!3 $,,,. 'u fost respinse capetele de cerere prin care s)a solicitat s+ se constate c+ p3n+ la data formul+rii cererii reclamanii au ac5itat suma de 3,.!&$ CH> 1i cap+tul de cerere prin care reclamanii au solicitat s+ se constate compensarea sumei de 3,.!&$#.$ CH> cu restul debitului ca nentemeiate. -entru a pronuna aceast+ sentin+# prima instan+ a reinut c+ reclamanii au in*ocat nulitatea absolut+ a clauzelor apreciate ca fiind abuzi*e# cuprinse n contractul de credit nr. ,13%,"1 din $1 decembrie $,,&# nc5eiat cu p3r3ta. Cauza este obiecti*ul urm+rit la nc5eierea acestuia# fiind o condiie de fond# esenial+# de *aliditate a actului 6uridic. Conform art. !66 C. ci*.# cauza trebuie s+ fie licit+ 1i moral+ coninutul acestei cerine fiind precizat de art. !6. C. ci*.# potri*it c+ruia# cauza este nelicit+ c3nd este pro5ibit+ de legi# este contrarie bunelor mora*uri 1i ordinii publice (anciunea care inter*ine n acest caz este nulitatea absolut+# care poate fi in*ocat+ oric3nd# pe cale de aciune sau pe cale de excepie# aciunea n declararea nulit+ii absolute fiind imprescriptibil+ conform art. $ din Decretul nr. 16& 1!".. '*3nd n *edere soluia pronunat+ asupra excepiei prescripiei

dreptului material la aciune n ceea ce pri*e1te cap+tul de cerere prin care reclamanii au solicitat s+ se constate nulitatea absolut+ a clauzelor contractuale# prima instan+ a constatat drept nentemeiat+ excepia prescripiei dreptului material la aciune n ceea ce pri*e1te cap+tul de cerere prin care reclamanii au solicitat s+ se constate compensarea sumei de 3,.!&$#.$ CH> cu restul debitului.. -e fondul cauzei# prima instan+ a reinut urm+toarele: 7ntre reclamanii A.A. 1i A.A.# n calitate de mprumutai# 1i p3r3ta (C 2. :omania ('# n calitate de mprumut+tor# s)a nc5eiat contractul de credit nr. ,13%,"1 n *aloare de %1,.,,, CH># cu garanie ipotecar+# n *ederea dob3ndirii unui imobil situat n ora1ul 0ragadiru. -otri*it art. 3 lit. a= din contract# p+rile au stabilit c+ mprumutatul datoreaz+ b+ncii dob3nda curent+ de %#$" EJ conform lit. d=# banca put3nd re*izui rata dob3nzii curente n cazul apariiei unor sc5imb+ri semnificati*e pe piaa monetar+# urm3nd s+ aduc+ la cuno1tina mprumutatului noua rat+ a dob3nziiJ rata dob3nzii astfel modificat+ urm3nd a se aplica de la data comunic+rii. Conform art. " lit. a=# s)a stabilit plata unui comision de risc de ,#$$E aplicat la soldul creditului# pl+tibil lunar# n zile de scaden+# pe toat+ perioada de derulare a con*eniei. -otri*it art. ..1 lit. a= liniua a doua 1i a treia 1i litera c din Condiiile 4enerale ale Con*eniei# I7n cazul n care se i*e1te *reuna din situaiile urm+toare# atunci n orice moment 0anca *a a*ea dreptul# pe baza unei notific+ri transmise mprumutatului# codebitorului 1i garantului s+ declare soldul creditului ca fiind scadent anticipat# rambursabil imediat# mpreun+ cu dob3nda acumulat+ 1i toate celelalte costuri datorate 0+ncii# conform Con*eniei dac+: a= $G)Imprumutatul nu 1i ndepline1te obligaia de plata a sumei principale# a dob3nzilor sau a oric+ror costuri datorate conform altor Con*enii 7nc5eiate de 7mprumutat cu 0anca sau 3G)Iconform altor con*enii de credit nc5eiate de mprumutat cu alte societ+i financiare de creditJ c= n cazul apariiei unei situaii nepre*+zute# care# n opinia 0+ncii# face s+ de*in+ improbabil ca mprumutatul s+)1i poat+ ndeplini obligaiile asumate conform Con*enieiJ d= n cazul apariiei unei situaii nepre*+zute conform c+reia# n opinia 0+ncii# creditul acordat nu mai este garantat corespunz+tor.G 7n (eciunea a 1,= ICosturi suplimentareG la art. 1,.1 s)a pre*+zut: I:eferitor la Con*enie pot ap+rea# la data semn+rii sau ulterior# modific+ri <inclusi* de interpretare= ale oric+ror acte normati*e aplicabile# care: a= supun 0anca la orice impozit# taxa cu pri*ire la creditele acordate sau la obligaiile sale de a acorda credite sau care sc5imb+ baza de impozitare pentru suma principal+ 1i dob3nzi la creditele acordate sau care se refer+ la orice alte sume datorate rezult3nd din Con*enie cu pri*ire la creditele acordate sau la obligaia sa de a acorda credite n conformitate cu pre*ederile legale n baza c+rora funcioneaz+ 1i este organizat+ bancaJ b= impun# modific+ sau consider+ aplicabile orice rezer*+# depozit special sau orice cerin+ similar+ <de ex n corelaie sau n leg+tur+ cu propunerea noului 'cord de la 0asel pri*ind capitalul propus de c+tre Comitetul de (upra*eg5ere a 0+ncilor 0asel= afecteaz+ acti*ele 0+ncii# depozitele constituite cu sau pentru costurile 0+ncii sau care impun b+ncii orice alt+ condiie care afecteaz+ creditele acordate sau obligaia de a acorda crediteJ c= al c+ror rezultat este: i= cre1terea costurilor 0+ncii legate de acordarea sau de punerea la dispoziie a oric+rui creditJ ii= reducerea cuantumului oric+rei sume primite sau a oric+rei creane a 0+ncii n baza Con*enieiT.

-otri*it art. 1,.$ din Condiiile 4enerale ale Con*eniei Tn oricare din cazurile de mai sus menionate# n termen de 1" zile lucr+toare bancare de la data la care a fost notificat n scris de c+tre 0anc+# mprumutatul *a pl+ti acesteia sumele suplimentare# astfel nc3t s+ compenseze 0anca pentru cre1terile costurilor sau altor ramburs+riT. 7n ceea ce pri*e1te clauza pre*+zut+ la art. 3 lit. d= potri*it c+reia Ibanca poate re*izui rata dob3nzii curente n cazul apariiei unor sc5imb+ri semnificati*e pe piaa monetar+# urm3nd s+ aduc+ la cuno1tina mprumutatului noua rat+ a dob3nziiJ rata dob3nzii astfel modificat+ se *a aplica de la data comunic+riiG# prima instan+ a reinut c+ o atare clauz+ ridic+ probleme sub aspectul ec5ilibrului contractual# n sensul c+ ofer+ p3r3tei dreptul discreionar de a re*izui rata dob3nzii curente# f+r+ ca noua rat+ s+ fie negociat+ cu clientul# acesta urm3nd a fi doar n1tiinat. Conform art. 1 lit. a din anexa la Legea nr. 1!3 $,,,# n principiu# o clauz+ care d+ dreptul furnizorului de ser*icii financiare de a modifica rata dob3nzii n mod unilateral# nu este abuzi*+# cu condiia ca acest lucru s+ se fac+ n baza unui moti* ntemeiat# pre*+zut 1i n contract 1i# totodat+# cu condiia inform+rii imediate a clientului# care s+ aib+# de asemenea# libertatea de a rezilia imediat contractul. 9r# moti*ul ntemeiat pre*+zut n contractul supus analizei este acela al Ie*oluiei pieei financiare sau politica de credite a b+nciiG# f+r+ prezentarea altor elemente de identificare. -entru a reine stipularea n contract a unui moti* pentru re*izuirea ratei dob3nzii este necesar+ prezentarea unei situaii clare# corespunz+tor descris+# care s+ ofere clientului posibilitatea de a cunoa1te de la nceput c+# dac+ acea situaie se *a produce# dob3nda *a fi m+rit+. Doar astfel opiunea lui de a contracta este liber+# perfect con1tient+ 1i cu reprezentarea corect+ a consecinelor actului 6uridic pe care l *a semna. /otodat+# moti*ul trebuie s+ fie suficient de clar ar+tat# pentru ca# n e*entualitatea unui litigiu n leg+tur+ cu aplicarea unei astfel de clauze# instana 6udec+toreasc+ s+ aib+ posibilitatea de a realiza un control 6udiciar adec*at 1i eficient pentru a conc5ide n sensul existenei sau inexistenei situaiei care constituie moti* pentru ma6orarea dob3nzii. Aoti*ele menionate respecti* Ie*oluiei pieei financiare sau politica de credite a b+nciiG nu ndeplinesc aceast+ condiie# astfel c+# n e*entualitatea unui litigiu# nu numai c+ nu se poate aprecia dac+ este ntemeiat sau nu# dar nici m+car nu se poate stabili# conform unor criterii obiecti*e# dac+ s)a produs# fiind de net+g+duit c+ piaa financiar+ e*olueaz+ diferit n funcie de indicele la care se raporteaz+. 'ceast+ modalitate de exprimare face ca respecti*a clauz+ s+ fie interpretat+ doar n fa*oarea mprumut+torului# ser*ind doar intereselor acestuia# f+r+ a da posibilitatea consumatorului de a *erifica dac+ ma6orarea este 6udicios dispus+ 1i dac+ era necesar+ 1i proporional+ scopului urm+rit. 9 astfel de posibilitate nu este ns+ pre*+zut+ n contractul de fa+. 7n momentul in care a fost nc5eiat acest contract# consumatorul a acionat de pe o poziie inegala# n raport cu banca. Contractul nc5eiat este unul de adeziune# clauzele cuprinse fiind prestabilite de c+tre mprumut+tor# f+r+ a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau nl+tura *reuna din aceste clauze. Consumatorul nu a a*ut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contract# ntregul act 6uridic fiindu)i impus# n forma respecti*+# de c+tre banc+. Conform art. % alin. ultim din Legea nr. 1!3 $,,,# b+ncii i re*enea obligaia de a do*edi c+ a negociat# n mod direct# aceast+ clauz+ cu mprumutatul# ceea ce nu s)a nt3mplat n cauz+. -rin necircumstanierea# n nici un mod# a elementelor care)i permit b+ncii modificarea unilateral+ a dob3nzii curente contractuale# prin neindicarea niciunui criteriu care s+)i dea b+ncii acest drept# l+s3nd la libera sa apreciere ma6orarea dob3nzii# aceast+ clauz+ ncalc+ pre*ederile legale incidente n materie# fiind de natur+ s+ l pre6udicieze pe consumator. -3r3ta a adresat reclamanilor un proiect de act adiional la contractul de credit# care cuprindea 1i o formul+ de calcul a dob3nzii# act adiional care nu a fost semnat de c+tre reclamani# astfel c+# acest act

adiional nu poate fi considerat ca fiind acceptat tacit de c+tre reclamani# dat fiind dispoziiile Legii nr. $.. $,1, pentru aprobarea 9.?.4. nr. ", $,1,# pri*ind contractele de credit pentru consumatori. 7n ceea ce pri*e1te clauza pre*+zut+ de art." lit.a din Condiiile speciale# prima instan+ a reinut c+ scopul perceperii acestui comision este neclar# terminologia folosit+ nefiind descris+ n cuprinsul condiiilor generale ale contractelor nc5eiate de p3r3t+# pentru ca mprumutaii s+ fie n deplin+ cuno1tin+ de cauz+ cu pri*ire la moti*ele pentru care sunt percepute aceste sume cu titlu de comision de risc. De asemenea# nici instana nu poate aprecia cu pri*ire la legalitatea acestei clauze# din moment ce moti*aia perceperii acestor comisioane nu este detaliat+ nici n cuprinsul condiiilor speciale# nici n cel al condiiilor generale ale contractelor analizate. Cu au fost reinute susinerile p3r3tei# conform c+rora# riscul de credit este asumat n urma analizei economico financiare a solicitantului de credit 1i a solidit+ii garaniilor reale sau personale pe care acesta le propune ca accesoriu al creanei principale# riscul de credit afl3ndu)se# totodat+# n str3ns+ corelaie cu riscul de diminuarea a *alorii creanelor# riscul contrapartidei# riscul de poziie# riscul de decontare li*rare# riscul *alutar# riscul de marf+# riscul reputaional 1i riscul operaional# astfel cum sunt acestea reglementate de dispoziiile art. 1$6 alin. 1 din 9.?.4. nr. !! $,,6 pri*ind instituiile de credit si adec*area capitalului# a*3nd n *edere c+ nu sunt menionate# n cuprinsul contractului# criterii certe de 6ustificare a acestuia. -rin urmare# prima instan+ a considerat c+ aceast+ clauz+ contractual+# pri*itoare la comisionul de risc# este abuzi*+ 1i intr+ sub incidena Legii nr. 1!3 $,,,# astfel nc3t este nul+ absolut. Instana a reinut c+ sunt abuzi*e 1i clauzele menionate n cuprinsul art. ..1 lit.a liniua a doua 1i a treia# lit.c# d din Condiiile speciale# care se refer+ la dreptul b+ncii de a declara scadena anticipat+ a creditului# rambursabil imediat mpreun+ cu dob3nda acumulat+ 1i toate celelalte costuri datorate 0+ncii conform Con*eniei. 'ceste clauze# pentru a nu fi abuzi*e# ar trebui s+ *izeze exclusi* raporturile contractuale dintre p+ri# iar nu cele nc5eiate de client cu alte unit+i de creditare sau c5iar cu aceea1i banc+# pentru c+ scadena anticipat+ a creditului trebuie s+ fie n leg+tur+ cu acel credit# iar nu cu altele# ntr)un astfel de caz cre3ndu)se un dezec5ilibru semnificati* ntre drepturile 1i obligaiile p+rilor. 'stfel# consumatorul se *ede n situaie n care ar trebui s+ ramburseze imediat creditul obinut# cu toate c+ plata ratelor se face constant 1i la termen# n cazul n care nu ar ac5ita ratele scadente ale unui alt credit# de1i neplata s)ar putea datora contest+rii datoriei sau altor cauze# neimputabile mprumutatului. 8*ident# o atare situaie nu poate fi acceptat+# pentru c+ expune consumatorul ntr)o poziie defa*orabil+ fa+ de banca mprumut+toare# care are la discreie stabilirea momentului scadenei anticipate# inclusi* n situaii care exced culpei creditorului s+u n sens contractual. De asemenea# caracterul abuzi* al dispoziiilor art...1 lit.c 1i d transpare din formul+rile generale 1i ec5i*oce folosite pentru alte situaii de declarare anticipat+ a scadenei# respecti* Isituaie nepre*+zut+G# In opinia 0+nciiG# Is+ de*in+ improbabilG# Igarantat corespunz+torG# formul+ri care sunt departe de a oferi posibilitatea real+ unui obser*ator independent s+ aprecieze asupra temeiniciei unui astfel de moti*. 7n realitate# aceste clauze ofer+ b+ncii dreptul exclusi* 1i discreionar de a declara soldul creditului scadent anticipat# f+r+ ca instana n*estit+ cu *erificarea legalit+ii unei astfel de m+suri s+ se poat+ pronuna ntr) un sens sau altul. -rin urmare# clauza analizat+ este abuzi*+# ntruc3t exclude# prin modul n care este formulat+# posibilitatea *erific+rii ndeplinirii condiiilor pe care le cuprinde. -rima instan+ a constatat caracterul abuzi* al clauzelor cuprinse n art.1,.1 1i art.1,.$ din condiiile generale ale con*eniei referitoare la costurile suplimentare. Conform acestor clauze# n situaiile n care# din diferitele moti*e ar+tate# costurile b+ncii# n general# nu doar cele legate de mprumutul ce face obiectul contractului analizat# cresc# aceast+ cre1tere este suportat+ exclusi* de client. 9 astfel de clauz+ creeaz+# de asemenea# n detrimentul consumatorului 1i

contrar cerinelor bunei)credine# un dezec5ilibru semnificati* ntre drepturile 1i obligaiile p+rilor# astfel nc3t este abuzi*+# din perspecti*a art.% alin.1 din Legea nr.1!3 $,,,. -ractic# n loc ca e*entuala cre1tere a costurilor b+ncii cu creditul acordat s+ fie suportat+ de aceasta sau# cel mult# riscul s+ fie mp+rit ntre banc+ 1i client# acesta din urm+ este obligat s+ acopere toat+ suma# n *irtutea unei clauze preformulate# nenegociate# impuse prin contractul de adeziune. Cu se pot reine susinerile p3r3tei conform c+rora a propus clienilor un act adiional prin care: clauza 1, ICosturi suplimentareT din Condiiile generale ale con*eniei de credit# a fost modificat+ integral de c+tre 0anc+# dat fiind faptul c+ p+rile nu au nc5eiat un astfel de act adiional. 7n ceea ce pri*e1te cap+tul de cerere prin care s)a solicitat s+ se constate c+ p3n+ la data formul+rii cererii reclamani au ac5itat suma de 3,.!&$ CH> 1i cap+tul de cerere prin care reclamanii au solicitat s+ se constate compensarea sumei de 3,.!&$#.$ CH># cu restul debitului# prima instan+ a reinut c+ aceste cereri sunt nentemeiate# ntruc3t# reclamanii nu au f+cut do*ada exact+ a sumelor ac5itate cu titlu de comision de risc. :mpotriva acestei sentine au declarat apel reclamanii" solicit%nd admiterea apelului" sc&imbarea" n parte" a sentinei apelate" n sensul admiterii !i a capetelor de cerere privind constatarea faptului c" p%n la data formulrii aciunii" au ac&itat suma de 3*.97."6. +0E" n baza unei clauze lovite de nulitate absolut !i" pe cale de consecin" s se constate c aceast plat este nedatorat/ compensarea sumei de 3*.97."6. +0E cu restul debitului. 'pelul reclamanilor nu a fost timbrat potri*it art.$ alin.1 din Legea nr. 1%6 1!!& raportat la art. 11 din aceea1i lege# astfel c+ instana de apel a pus n *edere apelanilor# prin nc5eierea de 1edin+ de la data de $! noiembrie $,11# s+ ac5ite taxa 6udiciar+ de timbru# n cuantum de 1!66#!. lei. 7n raport de nendeplinirea obligaiei de timbrare# instana de apel a in*ocat excepia nulit+ii apelului# datorit+ insuficientei timbr+ri a c+ii de atac declarate. :mpotriva sentinei sus#menionate" a declarat apel !i p%r%ta 3+ 4. 8om%nia 3," solicit%nd admiterea apelului" sc&imbarea n parte a &otr%rii atacate" n sensul respingerii cererii de c&emare n $udecat" n principal" ca prescris" iar" n subsidiar" ca ne ntemeiat . -rin decizia ci*il+ nr. 1. din 1& ianuarie $,1$ a Curii de 'pel 0ucure1ti# (ecia a 2I)a ci*il+# a fost anulat# ca insuficient timbrat# apelul formulat de reclamanii A.A. 1i A.A.# resping3ndu)se ca nefondat# apelul declarat de p3r3ta (C 2. :om3nia (' 0ucure1ti. -entru a se pronuna astfel# instana de apel a reinut urm+toarele: 7n ce pri*e1te apelul p3r3tei# cu pri*ire la nelegala respingere a excepiei prescripiei extincti*e a dreptului la aciune# instana de apel a reinut c+ reclamanii au in*ocat nulitatea absolut+ a clauzelor apreciate ca fiind abuzi*e# cuprinse n contractul de credit nr. ,13%,"1 din $1 decembrie $,,& nc5eiat cu p3r3ta. 7n lipsa unei pre*ederi exprese n textul legal# art. 6 1i art. & din Legea nr. 1!3 $,,,# instana de apel a reinut teza nulit+ii clauzei abuzi*e# ntruc3t stipularea lor constituie nc+lcarea unei norme imperati*e exprese:G interzice comercianilor stipularea de clauze abuzi*e n contractele nc5eiate cu consumatoriiG<art.1 alin.3 din lege=. -e de alt+ parte# un contract cu titlu oneros *a fi nul dac+ nu exist+ o proporionalitate ntre contraprestaii# cum este cazul contractului n spe+.

Cauza este obiecti*ul urm+rit la nc5eierea acestuia# fiind o condiie de fond# esenial+# de *aliditate a actului 6uridic. Conform art. !66 C. ci*.# cauza trebuie s+ fie licit+ 1i moral+# coninutul acestei cerine fiind precizat de art. !6. C. ci*.# potri*it c+ruia# cauza este nelicit+ c3nd este pro5ibit+ de legi# este contrarie bunelor mora*uri 1i ordinii publice. Clauza abuzi*+ pri*eaz+ contractul# parial sau total# de cauz+# pri*it+ ca 1i cauz+ mediat+ 1i# implicit# compromite# gra*# ec5ilibrul contractual. (anciunea care inter*ine n acest caz este nulitatea absolut+# care poate fi in*ocat+ oric3nd pe cale de aciune sau pe cale de excepie# aciunea n declararea nulit+ii absolute fiind imprescriptibil+# conform art. $ din Decretul nr. 16& 1!".. Corma protecti*+ cuprins+ n lege nu ocrote1te numai interese personale# ale fiec+rui consumator indi*idual# ci reprezint+ o norm+ de ordine public+# ce ocrote1te un interes colecti*# astfel c+ sanciunea este nulitatea absolut+. -e de alt+ parte# legea abiliteaz+ anumite instituii# respecti* instanele de 6udecat+ s+ cenzureze contractul. 7n ceea ce pri*e1te alte organe dec3t instana# legea pre*ede c+ *erificarea contractelor se poate face 1i din oficiu# or# o asemenea manier+ de control este specific+ regimului 6uridic al nulit+ii absolute. 7n 6urisprudena comunitar+ este recunoscut dreptul 6udec+torului de a se sesiza din oficiu cu pri*ire la caracterul abuzi* al unei clauze contractuale# ceea ce nt+re1te concluzia aplic+rii sanciunii absolute a clauzelor abuzi*e <Cauza 9ceano 4rupo 8ditorial (' c. :ocio Aarciano Kuintero# CDC8 ) $& iunie $,,,=. 7n alt+ ordine de idei# aplicarea sanciunii Ilipsirii de efecteG# a aplic+rii sanciunilor contra*enionale# conform art. 1" din lege# este specific+ normelor care ocrotesc un interes colecti*. De altfel# c5iar n ipoteza existenei cazurilor de nulitate relati*+# termenul de prescripie al dreptului material la aciune# acela de 3 ani# nu ar fi ndeplinit n cauz+# fa+ de data nc5eierii Con*eniei de credit nr. ,13%,"1 din $1 decembrie $,,&# 1i data introducerii aciunii# 1, august $,1$. -otri*it art. % din Legea nr. 1!3 $,,,# <1= 9 clauz+ contractual+ care nu a fost negociat+ direct cu consumatorul *a fi considerat+ abuzi*+ dac+# prin ea ns+1i sau mpreun+ cu alte pre*ederi din contract# creeaz+# n detrimentul consumatorului 1i contrar cerinelor bunei)credine# un dezec5ilibru semnificati* ntre drepturile 1i obligaiile p+rilor. <$= 9 clauz+ contractual+ *a fi considerat+ ca nefiind negociat+ direct cu consumatorul dac+ aceasta a fost stabilit+ f+r+ a da posibilitate consumatorului s+ influeneze natura ei# cum ar fi contractele standard preformulate sau condiiile generale de *3nzare practicate de comerciani pe piaa produsului sau ser*iciului respecti*. <3= >aptul c+ anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociat+ direct cu consumatorul nu exclude aplicarea pre*ederilor prezentei legi pentru restul contractului# n cazul n care o e*aluare global+ a contractului e*ideniaz+ c+ acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dac+ un comerciant pretinde c+ o clauz+ standard preformulat+ a fost negociat+ direct cu consumatorul# este de datoria lui s+ prezinte probe n acest sens. <%= Lista cuprins+ n anexa care face parte integrant+ din prezenta lege red+# cu titlu de exemplu# clauzele considerate ca fiind abuzi*e.

<"= >+r+ a nc+lca pre*ederile prezentei legi# natura abuzi*+ a unei clauze contractuale se e*alueaz+ n funcie de: a= natura produselor sau a ser*iciilor care fac obiectul contractului# la momentul nc5eierii acestuiaJ b= toi factorii care au determinat nc5eierea contractuluiJ c= alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde. <6= 8*aluarea naturii abuzi*e a clauzelor nu se asociaz+ nici cu definirea obiectului principal al contractului# nici cu calitatea de a satisface cerinele de pre 1i de plat+# pe de o parte# nici cu produsele 1i ser*iciile oferite n sc5imb# pe de alt+ parte# n m+sura n care aceste clauze sunt exprimate ntr)un limba6 u1or inteligibil. Conform art. 6 din aceea1i lege# clauzele abuzi*e cuprinse n contract 1i constatate fie personal# fie prin intermediul organelor abilitate prin lege# nu *or produce efecte asupra consumatorului# iar contractul se *a derula n continuare# cu acordul consumatorului# numai dac+ dup+ eliminarea acestora mai poate continua. 7n ce pri*e1te nc5eierea contractului# instana de apel a apreciat c+ reclamanii# n calitate de consumatori# au acionat de pe o poziie inegal+# n raport cu banca. Contractul nc5eiat este unul de adeziune# clauzele cuprinse fiind prestabilite de c+tre mprumut+tor# f+r+ a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau nl+tura *reuna din aceste clauze# fiind redactate n spiritul pre*ederilor art. % alin. $ din lege. :eclamanii nu au a*ut posibilitatea s+ negocieze nicio clauz+ din contract# ntreg actul 6uridic fiind impus# n forma respecti*+# de c+tre banc+. Conform art.% alin.3# teza final+ din Legea nr. 1!3 $,,,# b+ncii i re*enea obligaia de a do*edi c+ a negociat# n mod direct# clauzele abuzi*e cu mprumutatul# ceea ce nu s)a nt3mplat n cauz+. Cu pri*ire la critica potri*it c+reia clauzele referitoare la re*izuirea ratei dob3nzii nu creeaz+ un dezec5ilibru ntre drepturile 1i obligaiile p+rilor# instana de apel a reinut c+# potri*it art.1 lit.a din anexa la Legea nr. 1!3 $,,,# n principiu# o clauz+ care d+ dreptul furnizorului de ser*icii financiare de a modifica rata dob3nzii n mod unilateral nu este abuzi*+# cu condiia ca acest lucru s+ se fac+ n baza unui moti* ntemeiat pre*+zut 1i n contract 1i# totodat+# cu condiia inform+rii imediate a clientului# care s+ aib+# de asemenea# libertatea de a rezilia imediat contractul. Aoti*ul ntemeiat pre*+zut n contractul supuse analizei este acela al Ie*oluiei pieei financiare sau politica de credite a b+nciiG# f+r+ prezentarea altor elemente de identificare. 'stfel cum a concluzionat prima instan+# pentru a reine stipularea n contract a unui moti* pentru re*izuirea ratei dob3nzii# este necesar+ prezentarea unei situaii clare# corespunz+tor descrise# care s+ ofere clientului posibilitatea de a cunoa1te de la nceput c+# dac+ acea situaie se *a produce# dob3nda *a fi m+rit+. Doar astfel opiunea lui de a contracta este liber+# perfect con1tient+ 1i cu reprezentarea corect+ a consecinelor actului 6uridic pe care l *a semna. /otodat+# moti*ul trebuie s+ fie suficient de clar ar+tat ca# n e*entualitatea unui litigiu n leg+tur+ cu aplicarea unei astfel de clauze# instana 6udec+toreasc+ s+ aib+ posibilitatea de a realiza un control 6udiciar adec*at 1i eficient pentru a conc5ide n sensul existenei sau inexistenei situaiei care constituie moti* pentru ma6orarea dob3nzii. 7n mod legal 1i temeinic a constatat prima instan+ c+ moti*ele menionate# respecti* Ie*oluiei pieei financiare sau politica de credite a b+nciiG# nu ndeplinesc aceast+ condiie# astfel c+# n e*entualitatea unui litigiu# nu numai c+ nu se poate aprecia dac+ este ntemeiat sau nu# dar nici m+car nu se poate

stabili# conform unor criterii obiecti*e# dac+ s)a produs# fiind de net+g+duit c+ piaa financiar+ e*olueaz+ diferit n funcie de indicele la care se raporteaz+. 'ceasta modalitate de exprimare face ca respecti*a clauz+ s+ fie interpretat+ doar n fa*oarea mprumut+torului# ser*ind doar intereselor acestuia# f+r+ a da posibilitatea consumatorului de a *erifica dac+ ma6orarea este 6udicios dispus+ 1i dac+ era necesar+ 1i proporional+ scopului urm+rit. 7n ce pri*e1te clauzele referitoare la comisionul de risc# instana de apel a apreciat c+# n mod legal 1i temeinic# prima instan+ a reinut c+ 1i aceste clauze sunt abuzi*e# rein3nd c+ scopul perceperii acestui comision este neclar# terminologia folosit+ nu este descris+ n cuprinsul condiiilor generale ale contractelor nc5eiate cu p3r3ta# pentru ca mprumutaii s+ fie n deplin+ cuno1tin+ de cauz+ cu pri*ire la moti*ele pentru care sunt percepute aceste sume# cu titlu de comision de risc. -rin modul n care a fost redactat+ aceast+ clauz+# f+r+ nicio posibilitate de negociere# aceasta mbrac+ forma clauzei abuzi*e# urm+rindu)se# n fapt# perceperea unui nou comision. :eferitor tot la condiia dezec5ilibrului semnificati* ntre drepturile 1i obligaiile p+rilor# instana de apel a reinut c+ este *orba# n primul r3nd# de un dezec5ilibru economic# indiferent dac+ acesta a produs sau nu efecte asupra patrimoniului reclamanilor. ?tiliz3nd criteriul ec5i*alenei n aprecierea ec5ilibrului dezec5ilibrului contractual# s)a a*ut n *edere faptul c+ ec5i*alena prestaiilor presupune ca drepturile 1i obligaiile reciproce s+ aib+# dac+ nu o *aloare identic+# m+car una apropiat+# ceea ce nu e cazul n spe+. Cu pri*ire la critica referitoare la cea de)a treia condiie pre*+zut+ de lege pentru determinarea caracterului abuzi* al unor clauze# 1i anume# clauzele contestate s+ nu se refere la preul datorat pentru prestarea ser*iciului# pre care este clar determinat n contract# instana de apel a reinut c+ nici aceast+ critic+ nu este fondat+. 'stfel# clauzele declarate abuzi*e se refer+ la re*izuirea ratei dob3nzii# la perceperea comisionului de risc# la dreptul b+ncii de a declara scadena anticipat+ a creditului# rambursabil imediat# mpreun+ cu dob3nda acumulat+ 1i toate celelalte costuri datorate b+ncii# la costurile suplimentare# or# preul datorat este acela pre*+zut la art. 1 din con*enia de credit 1i anume# *aloarea creditului ce urmeaz+ a fi restituit. Instana de apel a mai reinut faptul c+ apelanta)p3r3ta nu a formulat critici referitoare la constatarea caracterului abuzi* al celorlalte clauze deduse 6udec+ii 1i anume Idreptul b+ncii de a declara scadena anticipat+ a creditului# rambursabil imediat# mpreun+ cu dob3nda acumulat+ 1i toate celelalte costuri datorate b+nciiG# la Icosturile suplimentareG# asupra c+rora prima instan+ s)a pronunat# n mod legal 1i temeinic# constat3nd c+ mbrac+ forma clauzelor abuzi*e. :mpotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanii 9.9. !i 9.9. c%t !i p%r%ta 3+ 4. 8om%nia 3, 2ucure!ti. I. 7n recursul lor# reclamanii A.A. 1i A.A. au criticat decizia recurat+# sub aspectul aplic+rii gre1ite a dispoziiilor art. 1" lit.6 din Legea nr. 1%6 1!!&# potri*it c+rora# reclamanii erau scutii de plata taxei 6udiciare de timbru. II. 7n recursul s+u p3r3ta (C 2. :om3nia (' 0ucure1ti a adus urm+toarele critici deciziei recurate. 1. Hot+r3rea instanei de apel a fost dat+ cu nc+lcarea formelor de procedur+# pre*+zute sub sanciunea nulit+ii de art.1," alin.$ C. proc. ci*.

7n opinia recurentei)p3r3te# se circumscriu moti*ului de recurs pre*+zut de art. 3,% pct. " toate neregularit+ile procedurale care atrag sanciunea nulit+ii precum 1i nesocotirea unor principii fundamentale ale procesului ci*il a c+ror nerespectare nu se ncadreaz+ n alte moti*e de recurs. 7n acest sens# recurenta)p3r3t+ a susinut c+ instana de apel a dep+1it limitele obiectului cererii de c5emare n 6udecat+# limite fixate de c+tre reclamani# atunci c3nd a reinut c+ apelanta p3r3t+ nu a formulat critici referitoare la constatarea caracterului abuzi* al celorlalte clauze deduse 6udec+ii# 1i respecti*# atunci c3nd a constatat faptul c+ efectul de*oluti* al apelului este limitat la analiza criticilor formulate de apelant. (ub acest aspect# s)a susinut de c+tre recurenta p3r3t+# instana de apel a nc+lcat pre*ederile art. $!$ alin. $ C. proc. ci*.# care pre*+d faptul c+ n cazul n care apelul nu s)a moti*at# ori moti*area apelului sau nt3mpinarea nu cuprind moti*e# mi6loace de ap+rare sau do*ezi noi# instana de apel se *a pronuna# n fond# numai pe baza celor in*ocate la prima instan+. 7n acest sens# recurenta)p3r3t+ a susinut c+ instana de apel era obligat+ s+ analizeze toate moti*ele 1i ap+r+rile formulate n faa instanei de fond# deci 1i cele cu pri*ire la clauzele pre*+zute de art...1 lit.a# c 1i d 1i art.1,.1 1i art.1,.$ din con*enia de credit. $. Hot+r3rea instanei de apel a fost dat+ cu nc+lcarea 1i aplicarea gre1it+ a legii# n ce pri*e1te excepia prescriptiei dreptului material la aciune. 7n acest sens# recurenta)p3r3t+ a susinut c+ aciunea reclamantei nu a fost una n constatarea nulit+ii absolute a unei clauze# ci o cerere n constatarea nulit+ii relati*e a respecti*elor clauze. 'ceasta# deoarece Legea nr. 1!3 $,,,# in*ocat+ de c+tre reclamani# nu pre*ede# ca sanciune# anularea clauzelor cu caracter abuzi*# astfel nc3t instana de apel trebuia s+ aplice dreptul comun n materia nulit+ilor. a=. 'stfel# n ce pri*e1te natura interesului prote6at# se poate obser*a c+ norma respecti*+ nu ocrote1te un interes general# ob1tesc# ci un interes particular indi*idual. 7n acest sens# din c5iar definiia noiunii de consumator# rezult+ intenia legiuitorului de a prote6a# n mod indi*idual# de la caz la caz# pe fiecare consumator n parte# de posibila *iciere a consim+m3ntului s+u# la nc5eierea unui contract cu comercianii. -rin urmare# a apreciat recurenta)p3r3t+# cum legea a prote6at doar posibila *iciere a consim+m3ntului consumatorului# aceast+ *iciere nu poate constitui dec3t un moti* de nulitate relati*+ 1i nu unul de nulitate absolut+. b=. Cererea de c5emare n 6udecat+ formulat+ de reclamani nu cuprinde dec3t moti*e de nulitate relati*+# deoarece aceasta se refer+ la *icierea consim+m3ntului consumatorului# or# *iciul de consim+m3nt nu poate atrage dec3t nulitatea relati*+ a contractului# mai ales c+ una dintre condiiile eseniale ale calific+rii unei clauze drept abuzi*e# este ca aceasta s+ nu fi fost negociat+. >aptul c+ trebuie e*aluat caracterul abuzi* al unei clauze# conduce la concluzia c+ este *orba de o nulitate relati*+ 1i nu de o nulitate absolut+. c=. :egimul 6uridic aplicabil nulit+ii clauzelor contractului de mprumut bancar este unul specific nulit+ii relati*e 1i nu celor absolute.

) 'stfel# constatarea caracterului abuzi* al clauzelor nu poate fi cerut+ dec3t de partea n cauz+# sau# cel mult dec3t de 'C-C# aceast+ aciune neput3nd fi promo*at+ de o alt+ persoan+# astfel c+ aceast+ caracteristic+ denot+ faptul c+ nulitatea nu este una absolut+# ci una relati*+. ) 9 alt+ deosebire ntre cazul nulit+ilor absolute 1i a celor relati*e este aceea c+ pentru primele# *aliditatea nu poate fi acoperit+ prin confirmare# pe c3nd pentru cele relati*e# *aliditatea poate fi confirmat+# n mod expres# sau n mod tacit# prin executarea actului anulabil# aceast+ din urm+ situaie fiind aplicabil+ 1i speei de fa+. ) In*ocarea nulit+ii absolute poate fi f+cut+ oric3nd# pe c3nd in*ocarea nulit+ii relati*e trebuie f+cut+ n termenul instituit de art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 16& 1!".# respecti* n termenul de 3 ani# termen care# potri*it art. ! din acela1i act normati*# curge de la data la care consumatorul a cunoscut cauza anul+rii# acest moment fiind c5iar momentul nc5eierii con*eniei de credit# astfel nc3t instana de apel trebuia s+ admit+ excepia prescripiei dreptului la aciune. 3. Hot+r3rea instanei de apel a fost dat+ cu aplicarea gre1it+ a legii# respecti* a dispoziiilor art. %) 6 din Legea nr. 1!3 $,,,. 'stfel# pentru a se putea aprecia c+ o clauz+ contractual+ este abuzi*+ este necesar+ ndeplinirea a trei cerine principale# 1i anume: a= clauz+ s+ nu fi fost negociat+ direct cu consumatorulJ b= clauz+ s+ creeze un dezec5ilibru semnificati* ntre drepturile 1i obligaiile p+rilor# n detrimentul consumatoruluiJ c= s+ nu se refere la obiectul principal al contractului sau la preul datorat pentru prestarea ser*iciului# n m+sura n care acesta este clar definit. 7n spea de fa+# susine recurenta)p3r3t+# nu este ndeplinit+ nici una dintre aceste condiii# clauzele contestate fiind negociate de p+ri# efectul nser+rii acestora n contractul de credit nefiind crearea unui dezec5ilibru ntre drepturile 1i obligaiile p+rilor# iar clauzele contestate se refer+ la prestaiile ce constituie preul contractului# exprimat sub toate componentele sale financiare. Analiznd decizia recurat+ prin raportare la criticile ,ormulate+ -nalta Curte a constatat urmtoarele> I. 7n ce pri*e1te recursul declarat de reclamanii A.A. 1i A.A. " 7nalta Curte a constatat c+ acesta nu a fost timbrat cu taxa 6udiciar+ de timbru pre*+zut+ de art.11 alin.$ din Legea nr.1%6 1!!&# astfel c+ sunt aplicabile dispoziiile art.$, alin.1 1i 3 din aceea1i lege# astfel nc3t recursul declarat de c+tre reclamani mpotri*a deciziei recurate a fost anulat ca netimbrat cu tax+ 6udiciar+ de timbru 1i timbru 6udiciar. II. 7n ce pri*e1te recursul declarat de c+tre p3r3ta (C 2. :om3nia (' 0ucure1ti. 1. -rima critic+ nu este fondat+. 'stfel# pe de o parte# nu poate fi reinut+ susinerea recurentei# n sensul c+ se circumscriu moti*ului de recurs pre*+zut de art. 3,% pct. " C. proc. ci*.# toate neregularit+ile procedurale care atrag sanciunea nulit+ii# precum 1i nesocotirea unor principii fundamentale ale procesului ci*il# a c+ror nerespectare nu se ncadreaz+ n alte moti*e de recurs# deoarece# dispoziiile art. 3,% pct. " C. proc. ci*. fac# n mod expres# trimitere la dispoziiile art.1," alin.$ C. proc. ci*.# or# acesta se refer+ strict la actele ndeplinite cu neobser*area formelor legale sau de un funcionar necompetent# 1i instituie condiia de a se fi pricinuit p+rii care in*oc+ neregularitatea actului de procedur+# o *+t+mare# care nu poate fi nl+turat+ dec3t prin anularea acestor acte# ceea ce nu este cazul n spea de fa+. -e de alt+ parte# din modul de redactare a art.$!$ alin.1 1i $ C.proc. ci*. rezult+# cu claritate# c+ instana de apel este inut+ s+ examineze doar moti*ele in*ocate n cererea de apel# iar numai n cazul n

care apelul nu ar fi fost moti*at# instana de apel s)ar fi putut pronuna numai pe baza celor in*ocate la prima instan+# ceea ce nu este cazul n spea de fa+# c3t+ *reme p3r3ta 1i)a moti*at apelul s+u. -rin urmare# instana de apel a procedat n mod legal c3nd nu a mai analizat ap+r+rile formulate de c+tre p3r3t+ n faa primei instane cu pri*ire la clauzele pre*+zute de art...1 lit.a# c 1i d# art.1,.1 1i art.1,.$ din Con*enia de credit. $. Cici cea de)a doua critic+ nu poate fi reinut+. De1i este ade*+rat c+ Legea nr. 1!3 $,,, nu pre*ede# ca sanciune# anularea clauzelor cu caracter abuzi*# ci inopozabilitatea <sau ineficacitatea= acestora n raport cu consumatorul# ns+# a1a dup+ cum se *a ar+ta mai 6os# regimul 6uridic al acestei sanciuni este practic identic cu al nulit+ii absolute# acest lucru decurg3nd din practica Curii de Dustiie a ?niunii 8uropene. a=. 'stfel# n ce pri*e1te natura interesului prote6at# norma respecti*+ ocrote1te un interes general# si nu unul indi*idual# a1a cum susine recurenta. De altfel# c5iar susinerea recurentei este contradictorie n coninut# fiind e*ident faptul c+ legea ocrote1te o categorie generic+# aceea a consumatorilor# 1i nu o persoan+ particular+# strict determinat+. Legea nr. 1!3 $,,, nu reprezint+ dec3t transpunerea n legislaia rom3neasc+ a Directi*ei nr. !3 13 C88# or# potri*it 6urisprudenei Curii 8uropene de Dustiie# dispoziiile acestei directi*e sunt de ordine public+ <cauza Aostaza Claro=. /ot n acest sens# n cauza C)&6 1, -o5oto*ostU s.r.o. 2s I*eta CorV@o*s@W# n considerentul nr.", s)a precizat c+ Idat+ fiind natura 1i importana interesului public pe care se ntemeiaz+ protecia pe care Directi*a nr.!3 13 C88 o asigur+ consumatorilor# art.6 din acesta trebuie s+ fie considerat ca o norm ec!ivalent cu normele naionale care ocup+# n cadrul ordinii interne# rangul de ordine public. 7n acela1i sens# n cauza (al*at 8ditores (' * DosX A. (Wnc5ez 'lcYn -rades C)$%1 !.# Curtea de Dustiie a ?niunii 8uropene a ar+tat c+ recunoa1te 6udec+torului puterea de a declara din oficiu# ca nule+ clauzele abuzive ale unui contractG ar+t3nd totodat+ c+ aceast+ putere Ise ncadreaz+ pe deplin n contextul general al proteciei speciale pe care directi*a tinde s+ o recunoasc+ interesului colecti*it+ii# care# f+c3nd parte din ordinea public+ economic+# dep+1e1te interesele specifice ale unor p+ri. 8xist+# cu alte cu*inte un interes public ca aceste clauze pre6udiciabile pentru consumator s+ nu)1i produc+ efecteleG. b=. '1a dup+ cum se poate constata din examinarea cererii introducti*e formulat+ de c+tre reclamani# aceasta nu se refer+ la *icierea consim+m3ntului ci la constatarea caracterului abuzi* al unor clauze n contractul de credit# or# dup+ cum s)a ar+tat mai sus# consecina constat+rii caracterului abuzi* al unor clauze este ec5i*alent+ cu constatarea nulit+ii absolute a acestora# nefiind aplicabil+ sanciunea existent+ n cazul nulit+ii relati*e# 1i anume anularea clauzei respecti*e. c=. 8ste gre1it+ susinerea recurentei)p3r3te# n sensul c+ regimul 6uridic aplicabil nulit+ii clauzelor de mprumut bancar ar fi unul specific nulit+ii relati*e# 1i nu celei absolute. Dup+ cum s)a ar+tat mai sus# potri*it 6urisprudenei Curii de Dustiie a ?niunii 8uropene# care# potri*it dispoziiilor constituionale 1i ale /ratatului de aderare a :om3niei la ?niunea 8uropean+# este obligatorie pentru instanele rom3ne1ti# exist+ un interes public ca aceste clauze# constatate ca fiind abuzi*e pentru consumator# s+ nu)1i produc+ efectele# recunosc3nd 6udec+torului naional puterea de a le declara nule# c5iar din oficiu.

-rin urmare# neput3nd fi *orba de o nulitate relati*+# nu sunt aplicabile dispoziiile art.3 alin.1 din Decretul nr.16& 1!".# nulitatea absolut+ put3nd fi in*ocat+ oric3nd# ca atare# dreptul la aciune al reclamanilor neput3nd fi apreciat ca prescris. 3. Cici cea de)a treia critic+ nu poate fi reinut+. 'stfel# a1a dup+ cum a reinut 1i instana de apel# n cauza de fa+# reclamanii# n calitate de consumatori# nu au acionat de pe o poziie egal+ cu cea a b+ncii. a=. Contractul de mprumut bancar nc5eiat# ce face obiectul cauzei# este unul de adeziune# clauzele cuprinse n el fiind prestabilite de c+tre banc+# f+r+ s+ se fi dat posibilitatea reclamanilor de a modifica sau nl+tura *reuna dintre clauze. b=. Cici critica cu pri*ire la faptul c+ nu s)ar fi creat un dezec5ilibru semnificati* ntre drepturile 1i obligaiile p+rilor# n detrimentul consumatorului# prin existena clauzei referitoare la posibilitatea b+ncii de a re*izui rata dob3nzii# nu poate fi reinut+# deoarece# a1a dup+ cum a reinut 1i instana de apel# de1i art. 1 lit. a din 'nexa la Legea nr. 1!3 $,,, d+ dreptul b+ncii de a modifica rata dob3nzii n mod unilateral# ns+ aceast+ modificare trebuie s+ se fac+ n baza unui moti* ntemeiat# pre*+zut 1i n contract 1i# totodat+# cu condiia inform+rii imediate a clientului# care s+ aib+ libertatea de a rezilia imediat contractul# ns+# n spea de fa+ moti*ul in*ocat de p3r3t+ pentru re*izuirea ratei dob3nzii a fost acela al e*oluiei pieei financiare sau politicii de creditarea a b+ncii# dar f+r+ prezentarea unor elemente de identificare# aceast+ clauz+ nefiind clar+# deci necorespunz+tor descris+# neoferind clientului posibilitatea de a cunoa1te# de la nceput# c+ dac+ acea situaie se *a produce# dob3nda *a fi m+rit+. -ractic# opiunea reclamanilor de a contracta n aceste condiii nu a fost liber+# moti*ul nefiind clar nici din punct de *edere al posibilit+ii de a realiza un control 6udiciar asupra lui# pentru a se determina dac+ acesta poate constitui temei pentru ma6orarea dob3nzii. De altfel# critica concret+ asupra situaiei de fapt reinute nu *izeaz+ nelegalitatea deciziei recurate# ci netemeinicia acesteia# or# sub acest aspect# 5ot+r3rea instanei de apel nu mai poate fi cenzurat+ de c+tre instana de recurs# pct.1, 1i 11 ale art.3,% C. proc. ci*. fiind abrogate prin 9.?.4 nr.13. $,,,. 'celea1i considerente sunt *alabile 1i n ce pri*e1te analiza f+cut+ de c+tre instana de apel clauzelor referitoare la comisionul de risc. c=. De asemenea# nici critica referitoare la faptul c+ respecti*ele clauze nu puteau fi considerate ca abuzi*e c3t timp se refereau la obiectul principal al contractului sau la preul datorat pentru prestarea ser*iciului# deoarece acestea erau clar definite# at3t dob3nda c3t 1i celelalte comisioane f+c3nd parte din preul contractului# deoarece# a1a dup+ cum a ar+tat 1i instana de apel# preul contractului este acela pre*+zut la art.1 din Con*enia de credit# 1i anume *aloarea creditului ce urmeaz+ a fi restituit# or# clauzele declarate abuzi*e se refer+ la re*izuirea ratei dob3nzii# la perceperea comisionului de risc# la dreptul b+ncii de a declara scadena anticipat+ a creditului rambursabil imediat mpreun+ cu dob3nda acumulat+ 1i cu toate celelalte costuri datorate b+ncii 1i la costurile suplimentare. De altfel# potri*it considerentelor de la pct. %% al 5ot+r3rii CD?8 ; C ; %.% ,.)Ca6a de '5orros O Aonte de -iedad de Aadrid -iedad Idispoziiile art.% alin.$ 1i art.. din Directi*a nr.!3 13 C88 trebuie interpretate n sensul c+ nu se opun unei reglement+ri... care autorizeaz+ un control 6urisdicional al caracterului abuzi* al clauzelor contractuale# pri*ind definirea obiectului principal al contractului sau caracterul adec*at al preului# sau remuneraiei# pe de o parte# fa+ de ser*iciile sau de bunurile furnizate n sc5imbul acestora# iar pe de alt+ parte# c5iar dac+ aceste clauze sunt redactate n mod clar 1i inteligibilG.

Cum 6urisprudena CD?8 este obligatorie pentru instanele rom3ne1ti rezult+ c+# oricum# acestea a*eau posibilitatea s+ analizeze caracterul abuzi* al acestor clauze# fapt ce s)a 1i petrecut. '*3nd n *edere cele de mai sus# 7nalta Curte a respins# n baza art. 31$ alin. 1 C. proc. ci*.# ca nefondat# recursul declarat de p3r3t+ mpotri*a deciziei recurate.

. .ecurs. 3ezlegare n drept n primul ciclu procesual. "ncidena art. ;$% din Codul de procedur civil

Cuprins pe materii: Drept procesual ci*il. :ecursul Index alfabetic: aciune n pretenii ) recurs

C. proc. ci*.# art. 1$! alin. <6=# art. $!"# art. 3,% pct. .# art. 31" C. ci*.# art. !6! Eaptul c deciziile pronunate n primul ciclu procesual soluion%nd e(cepia prescripiei au stabilit irevocabil c prin recunoa!terile p%r%tei#recurente s#a ntrerupt cursul prescripiei" statu%nd astfel asupra realitii obligaiei de plat !i izvorului acesteia" reprezint dezlegri n drept de care instanele" n cel de# al doilea ciclu procesual" sunt inute n baza art. 315 +. proc. civ.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. &$! din $6 februarie $,13

Not: 7n prezenta decizie au fost a*ute n *edere dispoziiile din *ec5iul Cod ci*il 1i din *ec5iul Cod de procedur+ ci*il+

7n al doilea ciclu procesual# dup+ desfiinarea primei sentine nr. 11,&1 din . octombrie $,,& prin decizia Curii de 'pel 0ucure1ti nr. $3 din 11 ianuarie $,,.# ire*ocabil+ prin decizia 7naltei Curi de Casaie 1i Dustiie nr. 116 din $$ ianuarie $,,!# recursul p3r3tei fiind respins# /ribunalul 0ucure1ti a pronunat sentina nr. 13$61 din $1 decembrie $,1, prin care a admis cererea de c5emare n 6udecat+ formulat+ de reclamanta (C >>88 8lectrica >urnizare Auntenia Cord (' 1i a obligat)o pe p3r3ta (C A. (' la plata sumei de 1..!$".1!3#1" lei# cu titlu de pre al energiei electrice furnizat+ 1i neac5itat+# subsec*ent respingerii excepiilor lipsei calit+ii procesuale acti*e 1i calit+ii procesual pasi*e ca nentemeiate. rezult3nd raporturi 6uridice directe ntre reclamant+ 1i p3r3t+

Instana de fond a f+cut aplicarea art. 31" C. proc. ci*. cu pri*ire la constat+rile deciziei din apel# ire*ocabil+ din primul ciclu procesual# n sensul recunoa1terii debitului de c+tre p3r3t+# ceea ce prezum+ executarea prestaiilor de c+tre (.# din coninutul protocolului# al minutei 1i al procesului)*erbal de conciliere rezult3nd raporturi 6uridice directe ntre reclamant+ 1i p3r3t+# excepiile lipsei calit+ii procesuale acti*e 1i pasi*e nefiind ntemeiate. ()au apreciat ca nentemeiate 1i susinerile p3r3tei cu pri*ire la lipsa de obiect# din coninutul acelora1i nscrisuri# a contractului de credit 1i a contractului escroZ rezult3nd c+ preul energiei de . mil. ?(D nu a fost pl+tit# beneficiarul nencas3ndu)l# precum 1i susinerile cu pri*ire la lipsa de interes# obligaia de transfer a preului n contul energiei electrice fiind asumat+ fa+ de reclamant+# nu fa+ de /. ,pelul declarat de p%r%ta 3+ 9. 3, mpotriva acestei sentine a fost respins de +urtea de ,pel 2ucure!ti prin decizia nr. 561 din .1 decembrie .*11 ca nefondat . Criticile apelantei prin care aceasta in*oc+ neconcordana dintre temeiul contractual al aciunii 1i obligarea sa la plata c+tre reclamant+ cu care nu a a*ut nc5eiat un contract# n contractul e*ocat de sentin+ nefiind parte# gre1ita stabilire a situaiei de fapt prin sentin+# deoarece (. (' nu a f+cut c+tre p3r3t+ li*r+rile de produse siderurgice la care se obligase *iciind astfel lanul li*r+rilor pe care la r3ndul s+u p3r3ta urma s+ le efectueze 1i critica interpret+rii gre1ite prin sentin+ a minutei semnate la & iunie $,,1 ca reprezent3nd o recunoa1tere a datoriei# precum 1i criticile relati* la prescripia dreptului la aciune 1i recunoa1terea sa de datorie au fost nl+turate de instana de apel care 1i)a ntemeiat soluia pe considerentele care urmeaz+: -rima instan+ s)a pronunat n limita obiectului cu care a fost n*estit+# reclamanta prin aciunea sa nesusin3nd c+ energia al c+rui pre l solicit+ ar fi fost li*rat+ p3r3tei. 'ciunea reclamantei 1i susine pretenia pe recunoa1terea debitului de c+tre p3r3t+ 1i are n *edere pl+ile pariale efectuate de p3r3t+ p3n+ la data formul+rii cererii de c5emare n 6udecat+# nefiind nc+lcat art. 1$! alin. <6= C. proc. ci*. (usinerile p3r3tei cu pri*ire la lipsa de obiect a aciunii 1i lipsa interesului au fost analizate de instana de fond ca ap+r+ri de fond# aciunea nefiind respins+ pe lipsa de interes sau de obiect# apreciindu)se c+ ele exist+. 7n ce pri*e1te excepia prescripiei susinut+ n faa instanei de fond la $$ noiembrie $,1, 1i n faa instanei de apel# instana de apel a reinut c+ asupra acestui aspect s)au pronunat instanele n primul ciclu procesual. >+c3nd un istoric al succesiunii nscrisurilor n timp# instana de apel a reinut c+ la data de ! noiembrie $,,, a fost ntocmit -rotocolul prin care p3r3ta s)a anga6at asupra transferului contra*alorii produselor laminate direct n contul reclamantei 8. (' pentru plata energiei li*rat+ de aceasta cocontractantei (. ('. -e baza protocolului# p3r3ta a semnat minuta din & iunie $,,,# prin care 1i)a asumat anga6amentul de plat+ c+tre (C 8. (' n termen de 1, zile a contra*alorii facturilor de energie electric+ aferente consumului (. (' n perioada decembrie $,,, ) martie $,,1 1i bonificaia de $,E. La 31 octombrie $,,1# p+rile au nc5eiat procesul)*erbal de conciliere prin care s)a operat o desocotire a preului# iar la 31 octombrie $,,$ a fost emis extrasul de cont pentru $,, mld. lei# n baza -rotocolului din ! noiembrie $,,, 1i a procesului)*erbal de conciliere din 31 octombrie $,,1. Cum nscrisurile refer+ la aceea1i datorie# iar prin 5ot+r3re ire*ocabil+ s)a reinut recunoa1terea acesteia de c+tre p3r3t+# n spe+ nu se mai pune problema calcul+rii unui alt termen de prescripie n raport de minuta de la & iunie $,,1.

Cu pri*ire la susinerile p3r3tei)apelante relati*e la nerespectarea de c+tre (. (' a anga6amentelor contractuale# instana de apel a reinut irele*ana lor fa+ de cadrul procesului fixat de reclamant+. :n contra acestei decizii a declarat recurs p%r%ta 3+ 9. 3, pentru moti*ele de nelegalitate ntemeiate pe dispoziiile art. 3,% pct. . C. proc. ci*.# art. 3,% pct. !# art. 3,% pct. & 1i art. 3,% pct. " C. proc. ci*. :ecurenta)p3r3t+ face un amplu istoric al raporturilor obligaionale 1i a probelor administrate n cauz+# n concret criticile fiind astfel structurate: 1. Aoti*ul ntemeiat pe dispoziiile art. 3,% pct. . C. proc. ci*. '. 4re1it instana de apel rupe raporturile obligaionale sub moti* c+ (C (. nu a fost parte n proces# de1i reclamanta 1i)a ntemeiat preteniile pe -rotocolul din ! noiembrie $,,, 1i minuta din & iunie $,,1# coroborat cu art. !6! C. ci*. 0. Instana de apel a substituit raportul obligaional tripartit cu un raport obligaional bilateral n condiiile n care ntre reclamant+ 1i p3r3t+ nu s)a stabilit nicio obligaie direct+. Dac+ minuta din & iunie $,,1 ar fi stabilit un raport obligaional direct ntre reclamant+ 1i p3r3t+# (C (. nu ar fi semnat acea minut+. $.Aoti*ul de recurs pre*+zut de art. 3,% pct. " C. proc. ci*. Instana de apel a nc+lcat formele de procedur+ pre*+zute sub sanciunea nulit+ii de art. 1," alin. <$= C. proc. ci*.# deoarece a inter*enit asupra moti*+rii primei instane aduc3nd alte argumente pentru meninerea acesteia. Conform art. $!" C. proc. ci*.# instana de apel era limitat+ n soluionarea apelului la moti*area 5ot+r3rii primei instane n fapt 1i n drept# n caz de respingere a apelului. 3.Aoti*ul de recurs ntemeiat pe dispoziiile art. 3,% pct. & C. proc. ci*. ' susinut reclamanta c+ 5ot+r3rea atacat+ cuprinde moti*e contradictorii n m+sura n care a dat rele*an+ obligaional+ exclusi* minutei din & iunie $,,1# iar n soluionarea excepiei prescripiei a a*ut n *edere minuta din & iunie $,,1. /otodat+# instana de apel a soluionat gre1it moti*ul de apel ntemeiat pe dispoziiile art. 1$! alin. <6= C. proc. ci*. n condiiile n care p3r3ta a fost obligat+ la plata energiei electrice li*rat+ de reclamant+ c+tre (C (. f+r+ a fi existat *reo modificare de aciune n baza art. 13$ C. proc. ci*.# a*3nd n *edere r+spunsul la interogatoriu al reclamantei. Instana de apel a soluionat gre1it moti*ul de apel relati* la nepronunarea instanei de fond asupra excepiilor lipsei de interes 1i de obiect a aciunii a*3nd n *edere pre*ederile art. 13& C. proc. ci*. 1i dezlegarea n drept a 7naltei Curi de Casaie 1i Dustiie prin decizia nr. 116 din $$ ianuarie $,,!# fa+ de dispoziiile art. 31" C. proc. ci*. ' mai in*ocat recurenta c+ instana de apel nu a intrat n cercetarea moti*elor de apel 3)1, asupra c+rora nu s)a pronunat 1i pe care le reproduce n extenso cu p. 16 )$, n recurs. Concluzion3nd# recurenta a solicitat admiterea recursului# casarea 5ot+r3rii atacate n baza art. 31$ alin. <"= C. proc. ci*. 1i trimiterea cauzei spre re6udecare la instana de apel pentru a se pronuna asupra tuturor moti*elor de apel 1i n considerarea temeiurilor de drept 1i de fapt reinute de instan+. 8ecursul nu este fondat.

1. -realabil examin+rii recursului declarat se impune precizarea c+ instana de recurs exercit+# potri*it art. 3,% C. proc. ci*.# controlul de legalitate a 5ot+r3rii atacate pentru moti*ele limitati* pre*+zute de acest text de lege n temeiul c+rora se poate cere modificarea sau casarea 5ot+r3rii atacate cu recurs. $. -rezentul recurs# de1i a debutat cu o enumerare a moti*elor de nelegalitate n drept# 1i anume# situaiile reglementate de art. 3,% pct. "# &# . 1i ! C. proc. ci*.# dez*oltarea recursului nu p+streaz+ o sistematizare a lor care s+ permit+ o examinare# de asemenea# sistematic+ ci# de o manier+ c5iar confuz+# dez*oltarea criticilor nu cuprinde o raportare la toate moti*ele de drept enunate# ca de pild+ art. 3,% pct. !# dar se solicit+ casarea pentru nepronunarea instanei de apel asupra tuturor moti*elor de apel de1i enunarea n drept a moti*elor nu cuprinde 1i art. 3,% pct. 6 C. proc. ci*. 3. Dez*oltarea recursului astfel prezentat refer+ sub toate moti*ele la acelea1i critici pri*ind temeiul contractual al preteniilor n baza c+ruia a fost obligat+ recurenta)p3r3t+# cu ignorarea de c+tre aceasta a stadiului procesual# al doilea ciclu procesual# c3t 1i a faptului c+ dup+ parcurgerea n re6udecare a dou+ grade de 6urisdicie instana de recurs are de soluionat o cale extraordinar+ de atac n care# potri*it legii# nu are a examina dec3t moti*ele de nelegalitate ale 5ot+r3rii atacate n ipotezele pre*+zute de situaiile enumerate la art. 3,% pct. 1 )! C. proc. ci*. %. Cu pri*ire la moti*ul de nelegalitate ntemeiat pe art. 3,% pct. " C. proc. ci*.# 7nalta Curte nu poate primi critica pri*ind nc+lcarea de c+tre instana de apel a pre*ederilor art. $!" C. proc. ci*.# sub moti*ul c+ moti*area deciziei de apel aduce alte argumente dec3t sentina# deoarece# pe de o parte# limitele pre*+zute de art. $!" se refer+ la moti*ele de apel prin prisma c+rora instana de apel *a *erifica stabilirea situaiei de fapt 1i de drept de c+tre prima instan+# iar# pe de alt+ parte# prin moti*area sa decizia atacat+ a confirmat 1i consolidat moti*area primei instane# oferind# ca 1i aceasta# un istoric al nscrisurilor 1i documentelor n recunoa1terea de c+tre p3r3t+ a debitului de plat+# cu reinerea art. 31" C. proc. ci*. ". (ub acest moti* de nelegalitate se ncadreaz+ 1i critica rezol*+rii moti*ului de apel relati* la soluionarea excepiilor lipsei de obiect 1i interes de c+tre prima instan+ raportat# susine recurenta# la art. 31" C. proc. ci*. 6. (usinerile recurentei nu pot fi primite# n primul r3nd# acestea nu corespund realit+ii# instana de apel rezol*3nd corect aceast+ critic+# ca de altfel 1i prima instan+# n raport de cererile cu care a fost sesizat+. &. 7n primul ciclu procesual# p3r3ta a formulat nt3mpinare prin care a in*ocat excepiile de necompeten+ teritorial+# excepia lipsei calit+ii procesuale acti*e a reclamantei 1i pasi*e a p3r3tei 1i excepia prescripiei dreptului la aciune. :ecurenta)p3r3t+ 1i)a completat aceast+ nt3mpinare 1i# n raport de situaia de fapt rele*at+# arat+ n cuprinsul ei c+ aciunea reclamantei este lipsit+ de obiect# deoarece preul a fost pl+tit prin ordin de plat+ 1i contul escroZ 1i c+ este lipsit+ de interes# deoarece beneficiarul final# /.# nu a reclamant *reo pagub+ 1i anume neplata preului. Ca atare# n mod corect instana de apel a reinut c+ p3r3ta nu a in*ocat dec3t ca ap+r+ri lipsa de obiect 1i de interes# iar nu ca excepii. .. (ub acest aspect nu poate fi primit+ ca ntemeiat+ nici critica nc+lc+rii art. 31" relati* la decizia nr. 116 din $$ ianuarie $,,! a 7naltei Curi de Casaie 1i Dustiie deoarece prin sentin+# n re6udecare# instana de fond s)a pronunat asupra excepiilor lipsei calit+ii procesuale acti*e 1i pasi*e# iar prin nc5eierea din 1, aprilie $,,6# n primul ciclu procesual# s)a respins excepia necompetenei teritoriale# numai aceste cereri ntrunind o atare calificare# de excepii# din perspecti*a art. 13& C. proc. ci*.

!. (ubsumat+ acestui moti* de nelegalitate# dar 1i art. 3,% pct. ! C. proc. ci*.# este 1i critica cu pri*ire la dep+1irea obiectului cererii de c5emare n 6udecat+ prin care se in*oc+ un temei contractual# art. 1$! alin. <6= C. proc. ci*.# dar si c+ ntre reclamant+ 1i p3r3t+ nu exist+ o con*enie# n temeiul art.!6! Cod ci*il. Bi aceast+ critic+ este nentemeiat+# at3t instana de fond c3t 1i instana de apel# relati* la moti*ul de apel a*3nd ca obiect o atare critic+# au soluionat cererile cu respectarea art. 1$! alin. <6= C. proc. ci*.# aciunea f+c3nd referire la acelea1i nscrisuri obligaionale pe care 1i recurenta le in*oc+ 1i care se afl+ sub incidena art. !6! C. ci*.# con*eniile tripartite a*3nd caracter contractual ca 1i o con*enie bipartit+# temeiul de drept in*ocat n 5ot+r3re fiind n acord cu situaia de fapt reinut+ prin aciune. 1,. Cu pri*ire la moti*area deciziei# art. 3,% pct. & C. proc. ci*.# critica astfel cum a fost in*ocat+# de1i refer+ la moti*e contradictorii# se constat+ c+# n realitate# ceea ce recurenta calific+ astfel sunt argumente concordante n susinerea soluiei# cu obser*aia c+ n ce pri*e1te excepia prescripiei# aceasta a format obiectul primului ciclu procesual 1i asupra acesteia instana nu poate re*eni ntruc3t ar nc+lca pre*ederile art. 31" C. proc. ci*. 11. Cu pri*ire la moti*ul de nelegalitate ntemeiat pe art. 3,% pct. . C. proc. ci*. se impune mai nt3i obser*aia c+ dez*oltarea criticii pe acest temei nu ntrune1te ipoteza a*ut+ n *edere de art. 3,% pct. . C. proc. ci*.# prin interpretarea sa instana s+ fi sc5imbat natura ori nelesul l+murit 1i *+dit nendoielnic al actului 6uridic dedus 6udec+ii. 1$. 7n al doilea r3nd# ambele instane au a*ut n *edere o con*enie tripartit+# nu una bipartit+# dar prin care p3r3ta 1i)a asumat obligaia fa+ de reclamant+ de a pl+ti o sum+ determinat+ de bani 1i aceast+ con*enie a fost temeiul c5em+rii n 6udecat+# iar recunoa1terile p3r3tei concretizate n documentele la care toate p+rile au f+cut referire se raporteaz+ la anga6amentul de plat+ al p3r3tei asumat prin respecti*a con*enie tripartit+. 13. >aptul c+ instana de apel a f+cut afirmaia c+ (C (. (' nu a fost c5emat+ n 6udecat+ 1i pe care o complet+m: nici m+car n garanie de c+tre p3r3t+# nu constituie un temei pentru critica recurentei n baza textului de lege enunat. 1%. Ceea ce este important este faptul c+ prin deciziile pronunate n primul ciclu procesual# prin decizia din apel confirmat+ de 7nalta Curte de Casaie 1i Dustiie prin respingerea recursului p3r3tei# 5ot+r3ri mai sus enunate# s)a stabilit ire*ocabil# odat+ cu soluionarea excepiei prescripiei# c+ prin recunoa1terile p3r3tei)recurente# exprimate 1i concretizate n nscrisurile pe care 1i decizia atacat+ le menioneaz+ 1i le enumer+# s)a ntrerupt cursul prescripiei# statu3ndu)se astfel asupra realit+ii obligaiei de plat+ 1i iz*orului acesteia# instanele fiind inute n cel de)al doilea ciclu procesual de respectarea dezleg+rilor n drept n baza art. 31" C. proc. ci*. 1". 7n ce pri*e1te InepronunareaG asupra unora din moti*ele de apel# la care s)a f+cut de6a referire# se constat+ c+ instana de apel prin decizia sa a luat n examinare toate criticile rele*ante ale apelantei cu pri*ire la sentina atacat+# modalitatea de exprimare repetiti*+ 1i distorsionat+ neconstituind# n sine# moti*e de apel. '1a fiind# fa+ de cele ce preced# 7nalta Curte a respins recursul ca nefondat# menin3nd ca legal+ decizia atacat+.

Societate cooperatist. 2xcluderea membrului cooperator. Condiii de admisibilitate Cuprins pe materii: Drept comercial. 8xcluderea asociailor

Index alfabetic: aciune n anulare 5ot+r3re '4' membru cooperator excludere acti*it+i concureniale

Legea nr. 1 $,,"# art. $. lit. c=# art. %& Din economia dispoziiilor art. .6 lit. c< din Legea nr. 1/.**5 reiese faptul c membrii cooperatori pot fi e(clu!i din societatea cooperativ dac devin membri cooperatori n societi cooperative concurente sau desf!oar activiti concurente pe cont propriu sau n contul altei persoane. Bu este ndeplinit aceast condiie n cazul n care membrul cooperator are calitatea de asociat sau administrator ntr#o societate cu rspundere limitat" iar nu n alte societi cooperatiste.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. .31 din $. februarie $,13

'rin sentina nr. 1717 din 15 iunie .*11" 1ribunalul 0arg&ita a admis n parte aciunea reclamantului 0.(. mpotri*a p3r3tei (ocietatea Cooperati*a -. Aiercurea Ciuc 1i a dispus anularea n parte a Hot+r3rii 'dun+rii 4enerale a membrilor Cooperatori ai (ociet+ii -. Aiercurea Ciuc referitor la art. % lit. d= 1i art. 6# n pri*ina reclamantului a dispus anularea n parte a 'ctului 'diional la 'ctul constituti* al (C -. Aiercurea Ciuc din $1 aprilie $,11 referitor la eliminarea reclamantului din r3ndul membrilor cooperatori cu %, p+ri sociale cu o *aloare nominal+ de 1,, lei fiecare# anularea nregistr+rilor la 9.:.C. Harg5ita n baza 'ctului 'diional la 'ctul constituti* al societ+ii# n pri*ina reclamantului# dispuse prin :ezoluia %$36 din 1% mai $,1, a Directorului 9.:.C. Instana a reinut c+# potri*it art. 3$ lit. c= din Legea 1 $,,"# este interzis membrilor cooperatori s+ desf+1oare acti*it+i concureniale. -3r3ta a susinut c+ reclamantul a desf+1urat acti*it+i fotografice# moti* pentru care a decis excluderea sa din r3ndul membrilor cooperatori. Concret# moti*area a fost aceea c+ reclamantul este asociat 1i anga6at la (C '. (N (:L nc+ din $,,"# societate care printre altele desf+1oar+ acti*it+i conform cod C'8C "$%.# "$&$# "$&%# &%.1 ce au coresponden+ cu noile coduri C'8C %&%1# %&%$# &%$, <acti*it+i fotografice= acti*itate ce se reg+se1te printre cele ale cooperati*ei. ()a mai menionat c+ reclamantul este asociat 1i n (C 4. [ 4.(. (:L ce are ca principal obiect de acti*itate cod C'8C &%.1) acti*it+i fotografice dar 1i altele# cum sunt 361%# "$%"# "$%.# "$",# "$&$# acti*it+i concureniale cu cele ale cooperati*ei. Instana a constatat c+ pentru ca un membru cooperator s+ fie exclus din societatea cooperatist+# fapta pre*+zut+ de art. $. lit.Gc=G din legea indicat+ trebuie s+ fie una prezent+ 1i efecti*+# nu una petrecut+ n trecut 1i formal+. 'stfel# s)a a*ut n *edere faptul c+ reclamantul# potri*it diplomei de absol*ire are specializarea de electronist# depanator aparat :/2 1i din actele dosarului rezult+ c+ nu a deinut autorizaie de funcionare 1i nici nu a desf+1urat *reo acti*itate ca depanator /.2. sau una similar+ pe teritoriul comunei (3nmartin.

Instana a mai inut cont de datele nscrise n carnetul de munc+ al reclamantului 1i a conc5is c+ nu rezult+ c+ acesta a desf+1urat acti*it+i concureniale la data lu+rii 5ot+r3rii. Hot+r3rea primei instane a fost atacat+ cu recurs de p3r3ta (ocietatea Cooperati*+ -. Aiercurea Ciuc# aceasta solicit3nd sc5imbarea sentinei 1i respingerea aciunii# cu c5eltuieli de 6udecat+# dar n principal s)a cerut casarea cu trimitere spre re6udecare n *ederea administr+rii probelor testimoniale solicitate. Instana a dispus recalificarea c+ii de atac din recurs n apel. 'naliz3nd 5ot+r3rea atacat+ prin prisma moti*elor in*ocate 1i in3nd cont de caracterul de*oluti* al c+ii de atac a apelului# instana a constatat c+ acesta este nefondat. 'ciunea n anulare *izeaz+ 5ot+r3rea '4' din 16.,%.$,1,# prin care s)a 5ot+r3t 1i excluderea reclamantului 0.'. din r3ndul membrilor cooperatori pe moti* c+ ar fi exercitat acti*it+i concureniale 1i nu mai ndepline1te condiiile pre*+zute de lege 1i actul constituti* pentru a fi membru la Cooperati*a -.# in*oc3ndu)se textul art. 3$ pct.Gc=G din Legea 1 $,,". -otri*it art. $. alin. <1= lit.Gc=G din Legea 1 $,,"# membrii cooperatori pot fi exclu1i din societatea cooperati*+ dac+ de*in membri cooperatori n societ+i cooperati*e concurente sau desf+1oar+ acti*it+i concurene pe cont propriu sau n contul altei persoane. Conform art. 3$ lit.Gc=G din acela1i act normati*# membrii cooperatori au obligaia s+ nu fie n acela1i timp membri cooperatori n societ+i cooperati*e concurente 1i s+ nu exercite acela1i comer sau altul concurent pe cont propriu ori n contul altei persoane. De reinut este faptul c+ prin Hot+r3rea '.4.8.'. din ,6.,&.$,,&# mpotri*a reclamantului s)a mai dispus excluderea din societatea cooperati*+ -. Aiercurea Ciuc# moti*ul in*ocat fiind acela c+ nu pot a*ea calitatea de membri cooperatori persoanele fizice c+rora le)a ncetat acti*itatea desf+1urat+ n cadrul societ+ii# fiind in*ocat textul art. %1 alin. <1= lit.Gc=G din Legea 1 $,,"# rein3ndu)se c+ reclamantul nu)1i mai desf+1oar+ acti*itatea din ,1.,..$,,6. Hot+r3rea '.4.8.'. din ,6.,&.$,,& a fost anulat+ urmare a Deciziei $1 1. februarie $,,. pronunat+ de Curtea de 'pel /3rgu Aure1 1i Deciziei 3""% $& noiembrie $,,. prin care s)a respins recursul declarat mpotri*a deciziei pronunate n apel . Cu se contest+ faptul c+ reclamantul a fost 1i anga6atul Cooperati*ei -. p3n+ la ,6.,&.$,,6# aspect ce rezult+ 1i din nscrierile n carnetul de munc+ depuse la dosarul cauzei de fond# acti*itatea acestuia const3nd n depanator radio ) /*# specializare ce rezult+ 1i din copia diplomei de absol*ire . /ot din carnetul de munc+ rezult+ c+ reclamantul n perioada ,6.,&.$,,6)1,.,!.$,,& a a*ut calitatea de IadministratorG la (C 4. [ 4.( (:L# n perioada !.11.$,,&)3,.,6.$,,. a fost director la (C '. (N (:L 1i din ,1.,&.$,,.# ncadrat ca IdirectorG la (C 4. [ 4.( (:L. De asemenea# din actele aflate la dosar rezult+ c+ (C 4. [ 4.( (:L a realizat *enituri n perioada $,,%)$,,. din acti*it+i fotografice# iar (C '. (N (:L n $,,&)$,,. din fabricarea de mobil+ 1i producia altor tipuri de mobilier# obiecte de acti*itate care se reg+sesc 1i n domeniile de acti*itate ale (ociet+ii Cooperati*a -. Aiercurea Ciuc# mai precis printre acti*it+ile secundare# deoarece acti*itatea principal+ a acesteia const+ n Isp+lare 1i cur+are <uscat+= articole textile 1i produse din blan+. :e*enind la textele de lege pretins a fi nc+lcate de reclamantul)intimat# acestea presupun desf+1urarea unei acti*it+i concureniale pe cont propriu sau n contul altei persoane.

La dosarul cauzei nu exist+ *reo do*ad+ c+ reclamantul ar fi fost anga6at ca depanator :)/2 sau ar fi desf+1urat asemenea acti*it+i n cadrul celor dou+ firme# deci n domeniul n care are specializare. >unciile de Idirector comercialG sau de IadministratorG la firmele precizate nu fac do*ada efecti*+ a desf+1ur+rii acti*it+ilor concureniale indicate n procesul *erbal de 1edin+ din 16.,%.$,1,: reparaii de articole de uz casnic# acti*it+i fotografice# nc5irieri 1i subnc5irieri de bunuri mobiliare proprii sau nc5iriate# producia altor tipuri de mobilier. 8ste ade*+rat c+ reclamantul figura ca asociat la (C '. (N (:L 1i administrator la data nfiin+rii# n $,,,# iar la firma (C 4. [ 4.(. (:L # la fel ca asociat# firma fiind nfiinat+ n $,,%# dar textele de lege indicate nu interzic membrilor cooperatori s+ aib+ calitatea de asociai sau administratori n alte firme# ci s+ fie membri cooperatori n societ+i cooperati*e concurente# ceea ce nu este cazul n spe+ 1i s+ desf+1oare acti*it+i concureniale. '1a cum corect a reinut instana de fond# textul legal incident presupune do*ada desf+1ur+rii efecti*e a acti*it+ilor concureniale de c+tre membrul cooperator exclus# iar la data excluderii aceste do*ezi trebuie s+ existe. De1i de la data de 1,.,!.$,,& reclamantul a ndeplinit funcia de administrator# respecti* director la firmele menionate# abia n 16 aprilie $,1, s)a luat 5ot+r3rea de excludere pentru acti*it+i concureniale# iar contractul 3$$ $,,1 de cump+rare a aparatului foto color 1i contractul &%! $,,$ a atelierului de reparaii /2 au fost nc5eiate la o dat+ cu mult anterioar+ c5iar 1i primei 5ot+r3ri de excludere. La data la care s)a 5ot+r3t pentru a doua oar+ excluderea reclamantului# 16 aprilie $,1,# acesta ndeplinea n cadrul (C 4. [ 4( (:L funcia de director# apro*izionare# desfacere 1i transport . -entru a stabili dac+ funcia de administrator sau director ntr)o firm+ cade sub incidena textului art. $. alin. <1= lit. c= din Legea 1 $,,"# trebuia coroborat acest text legal cu cel reglementat de art. %& din acela1i act normati*. :ezult+ c+ interdicia ocup+rii unor funcii de genul celor indicate la art. %& alin. <1= printre care se reg+seau 1i funciile exercitate de reclamant# administrator# director# i pri*e1te pe membrii consiliului de administraie# ceea ce nseamn+ c+# excepiile fiind de strict+ interpretare# interdicia nu)i *izeaz+ 1i pe ceilali membri cooperatori care nu fac parte din comitetul de administraie al societ+ii cooperati*e. -otri*it acestui text legal# c5iar 1i n cazul n care nu se respect+ interdicia# sanciunea excluderii din societatea cooperati*+ poate fi luat+ n funcie de gra*itatea abaterii. -rin urmare# n cazul unui membru cooperator# cu at3t mai mult se pune problema do*edirii cu certitudine a acti*it+ii concureniale efecti* desf+1urat+ 1i rezultatul acesteia# gra*itatea abaterii. Instana de fond a administrat un probatoriu complet# apreciind asupra utilit+ii 1i concludenei probelor solicitate. 7n cazul dedus 6udec+ii# potri*it actelor aflate la dosar# n perioada n care s)a 5ot+r3t excluderea reclamantului din societatea cooperati*+ nu exist+ suficiente probe care s+ confirme c+ acesta a desf+1urat acti*it+i concureniale# de genul celor reinute n procesul ) *erbal al 1edinei# calitatea de administrator sau director n cadrul unor firme nefiind o do*ad+ n acest sens 1i neduc3nd prin ea ns+1i# la m+sura excluderii din calitatea de membru fondator al societ+ii cooperati*e. La fel# nu este interzis+ deinerea calit+ii de asociat. -entru considerentele ar+tate# +urtea de ,pel 1%rgu 9ure!" 3ecia a 55# a civil" de contencios administrativ !i fiscal" prin decizia nr. .6/, din 5 martie .*1." a respins apelul declarat de p3r3ta (ocietatea Cooperati*+ -. Aiercurea Ciuc.

7mpotri*a acestei decizii a declarat recurs p3r3ta (ocietate Cooperati*+ -. Aiercurea Ciuc# prin care a solicitat admiterea recursului# modificarea deciziei atacate n sensul admiterii apelului 1i sc5imbarea sentinei de fond# n sensul respingerii aciunii n totalitate. Cererea de recurs a fost ntemeiat+ pe dispoziiile art. 3,% pct. & ; ! C. proc. ci*. -rin criticile formulate s)a reinut c+ reclamantul a desf+1urat acti*it+i concureniale cu societatea p3r3t+# fiind anga6at la mai multe societ+i cu acelea1i obiect de acti*itate ca cel al societ+ii p3r3te# iar pentru do*edirea acestor situaii de fapt a fost solicitat+ administrarea probei testimoniale. :ecurenta a mai ar+tat c+ la data de $, februarie $,1$ a fost solicitat+ am3narea cauzei pentru lips+ de ap+rare# iar instana de apel a l+sat cauza n pronunare. 7nscrisurile depuse la dosarul cauzei de la societ+ile cu acti*itate concurent+ sunt semnate de rude 1i afini ai reclamantului# eloc*ent+ fiind declaraia autentic+ a martorului care confirm+ faptul c+ intimatul a desf+1urat acti*it+i concureniale. 9 alt+ critic+ a constat n faptul c+ gre1it a reinut instana c+ pentru ca reclamantul s+ fie exclus din societate# trebuia s+ aib+ calitatea de membru 1i n alte societ+i cooperati*e# ceea ce este n contradicie cu dispoziiile art. $. lit. c= din Legea nr. 1 $,," . 'ceast+ sanciune a excluderii pre*+zut+ n lege 1i n statut# precum 1i n legea societ+ilor comerciale are la baz+ loialitatea 1i *oina social+# care se concretizeaz+ n 5ot+r3rea *otat+ n unanimitate de membrii societ+ii. :nalta +urte *a lua n examinare# cu prioritate# excepia nulit+ii recursului in*ocat+ de c+tre intimatul)reclamant prin nt3mpinare# n temeiul art. 3,$ 1 lit. c= C. proc. ci*.# constat3nd c+ aceasta este nentemeiat+ pentru urm+toarele considerente : :ecurenta (ocietate Cooperati*+ -. Aiercurea)Ciuc a declarat recurs mpotri*a deciziei nr. $6 ' din " martie $,1$ a Curii de 'pel /3rgu Aure1# (ecia a II)a ci*il+# de contencios administrati* 1i fiscal. -rin criticile in*ocate recurenta a in*ocat# n esen+# c+ 5ot+r3rea recurat+ a fost dat+ cu aplicarea gre1it+ a legii# respecti* art. $. lit. c= din Legea nr. 1 $,,"# cu referire la ndeplinirea cerinelor acestei dispoziii# pentru excluderea reclamantului din societate. :ecurenta)p3r3t+ 1i)a moti*at n drept recursul pe moti*ele de nelegalitate pre*+zute de art. 3,% pct. &)! C. proc. ci*.# iar intimata a in*ocat dispoziiile art. 3,$ 1 lit. c= C. proc. ci*. Dispoziiile art. 3,% C. proc. ci*.# citate de intimat+ n susinerea excepiei nulit+ii recursului# stabilesc c+ modificarea sau casarea unei 5ot+r3ri 6udec+tore1ti se poate cere n situaiile pe care textul le pre*ede limitati*# numai pentru moti*e de nelegalitate. 'stfel# n spe+ se constat+ c+ recurenta de1i nu dez*olt+ n mod concret criticile prin raportare la moti*ele de nelegalitate in*ocate n susinerea recursului formulat# dez*oltarea acestora antameaz+ aspecte de legalitate# pri*ind nc+lcarea 1i aplicarea gre1it+ a legii# situaie care atrage aplicarea dispoziiilor art. 3,6 alin. <3= C. proc. ci*. 7n ceea ce pri*e1te aspectele de netemeinicie in*ocate prin cererea de recurs# care se refer+ la probatoriile administrate n cauz+ 1i la interpretarea acestora# 7nalta Curte reaminte1te c+ aceast+ cale extraordinar+ de atac exclude posibilitatea reinterpret+rii probelor# situaie n care aceste critici de netemeinicie nu *or fi analizate.

7n atare situaie# cum criticile formulate constituie moti*e de nelegalitate n sensul art. 3,% C. proc. ci*.# 7nalta Curte a respins excepia nulit+ii recursului. 7n consecin+# 7nalta Curte a analizat criticile formulate prin cererea de recurs# care pot fi subsumate moti*ului de nelegalitate pre*+zut de art. 3,% pct. ! C. proc. ci*.# care *izeaz+ interpretarea gre1it+ a legii. Din acest punct de *edere# recurenta a susinut c+ n mod gre1it a reinut instana de apel c+ pentru ca reclamantul s+ fie exclus din societate trebuie s+ aib+ calitatea de membru 1i n alte societ+i cooperatiste. 'rt. $. lit. c= din Legea nr. 1 $,," pre*ede c+ membrii cooperatori pot fi exclu1i din societatea cooperati*+ dac+ de*in membri cooperatori n societ+i cooperati*e concurente sau desf+1oar+ acti*it+i concurente pe cont propriu sau n contul altei persoane. -rin Hot+r3rea '.4.'. din data de 16 aprilie $,1, a fost 5ot+r3t+ excluderea reclamantului 0.'. din r3ndul membrilor cooperatori pe moti* c+ ar fi exercitat acti*it+i concureniale 1i nu mai ndepline1te condiiile pre*+zute de lege 1i actul constituti* pentru a fi membru la Cooperati*a -. 7n raport de acest temei al excluderii# n mod corect a interpretat instana de apel dispoziiile legale sus e*ocate# a*3nd n *edere c+ acest text de lege presupune do*ada desf+1ur+rii efecti*e a acti*it+ilor concureniale de c+tre membrul cooperator exclus# care trebuie s+ existe la data excluderii. De asemenea# n mod corect a apreciat instana de apel c+ pentru a stabili dac+ funcia de administrator sau director ntr)o firm+ cade sub incidena art. $. alin. <1= lit. c= din Legea nr. 1 $,,"# acesta trebuie coroborat cu art. %& din acelea1i act normati*# ceea ce conduce la concluzia c+ funciile exercitate de reclamant# de administrator 1i director i pri*esc pe membrii consiliului de administraie# reclamantul nendeplinind aceast+ calitate. Criticile in*ocate de c+tre recurent+# prin care solicit+ s+ se dea prioritate *oinei sociale# care s)a materializat n 5ot+r3rea societ+ii prin care s)a decis# n unanimitate# excluderea reclamantului# nu subzist+# ntruc3t aceste temeiuri nu sunt de natur+ a nfr3nge principiul care rezult+ din dispoziiile legale incidente# potri*it c+ruia excepiile sunt de strict+ interpretare. :ecurenta a mai susinut c+ instana de apel a respins cererea pentru lips+ de ap+rare 1i a r+mas n pronunare asupra fondului cauzei# f+r+ a prezenta criticile care pot reprezenta o *+t+mare adus+ p+rii din acest punct de *edere. /rec3nd peste lipsa de moti*are a acestei critici# 7nalta Curte constat+ c+# pe de o parte# dispoziiile art. 1"6 C. proc. ci*. instituie o posibilitate l+sat+ la ndem3na instanei de 6udecat+# iar pe de alt+ parte aceast+ cerere nu poate fi admis+ dec3t n prezena unor moti*e temeinice. (e obser*+ c+ instana de apel nu a nc+lcat dispoziiile pre*+zute de art. 1"6 C. proc. ci*.# decizia fiind la ad+post de orice critic+ din acest punct de *edere. Constat3nd culpa procesual+ a recurentei n declan1area litigiului de fa+# 7nalta Curte a admis cererea formulat+ de reclamant 1i a obligat recurenta la plata c5eltuielilor de 6udecat+# astfel cum au fost 6ustificate.

2xecutarea parial a unui titlu executoriu. Aciune n rspundere pentru acoperirea pre0udiciului su,erit. Momentul de la care curge termenul de prescripie a dreptului la aciune

Cuprins pe materii: Drept comercial. -rescripia extincti*+ Index alfabetic: aciune n r+spundere titlu executoriu executare parial+ prescripia dreptului material la aciune prescripia dreptului de a cere executarea silit+

C. ci*.# art. !!.)!!! Decretul nr. 16& 1!".# art. 1# art. . alin. <1= C. proc. ci*.# art. %," alin. <1= teza a II)a 8egula special nscris n art. 6 din Decretul nr. 167/1956 pentru determinarea nceputului prescripiei e(tinctive n cazul aciunii n rspundere pentru paguba cauzat prin fapta ilicit stabile!te dou momente alternative de la care prescripia poate ncepe s curg" respectiv data la care pgubitul a cunoscut paguba !i pe cel care rspunde" fie data la care trebuia" dup mpre$urri" s cunoasc aceste elemente. ,stfel" n cazul n care partea reclamant nu a rmas n pasivitate dup e(ecutarea parial a &otr%rii ce constituie titlu e(ecutoriu !i a depus o serie de diligene pentru e(ecutarea n continuare n natur a &otr%rii" momentul nceputului cursului prescripiei pentru aciunea n reparaie pentru pre$udiciul suferit ca urmare a nee(ecutrii titlului" respectiv momentul c%nd a cunoscut sau trebuia s cunoasc ntinderea pagubei pricinuite se plaseaz cel mai t%rziu la data mplinirii prescripiei dreptului de a cere e(ecutarea silit a titlului. :n consecin" dreptul la aciunea n reparaie" promovat nainte de e(pirarea prescripiei dreptului de a cere e(ecutarea silit" nu se poate considera ca fiind prescris.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. .&! din " martie $,13

Not: 7n prezenta decizie au fost a*ute n *edere dispoziiile din *ec5iul Cod ci*il 1i din *ec5iul Cod de procedur+ ci*il+.

) Decretul nr. 16& 1!". pri*itor la prescripia extincti*+ a fost abrogat prin Legea nr. &1 $,11 la data de 1 octombrie $,11

1.@biectul cauzei !i &otr%rea pronunat de 1ribunalul 2ucure!ti" 3ecia a 555#a civil ca prim instan. -rin aciunea introducti*+# nregistrat+ la data de 1 august $,,! pe rolul /ribunalului 0ucure1ti# astfel cum a fost precizat+# reclamanta I.D. a solicitat obligarea p3r3tului Aunicipiul 0ucure1ti prin -rimarul 4eneral la plata sumei de 3$ mil. euro reprezent3nd contra*aloarea p+rii de teren n suprafa+ de 1,.$%, mp situat+ n parcela din Boseaua Cordului <fost+ (tr. Her+str+u= ce nu poate fi retrocedat+ n natur+# potri*it titlului executor reprezentat de sentina ci*il+ nr. %36 din 1" iunie $,,,# definiti*+ 1i ire*ocabil+. 7n moti*are# reclamanta a ar+tat c+# prin sentina ci*il+ susmenionat+# p3r3tul a fost obligat s+)i lase n deplin+ proprietate 1i posesie suprafaa total+ de teren de $,."%1 mp# terenuri situate n parcela A ) din Boseaua Cordului ce au aparinut autoarei sale 8.:.# fiind preluat abuzi* de c+tre stat. ' susinut reclamanta c+ prin Dispoziia -rimarului 4eneral al Aunicipiului 0ucure1ti# nr. &!1 din 1. iulie $,,$ emis+ n baza titlului executoriu reprezentat de sentina ci*il+ nr. %36 $,,,# i)a fost restituit+ n natur+ doar suprafaa de 1,.3,1 m.p. reprezent3nd lotul C din ntreaga suprafa+ de teren identificat+ prin titlu# astfel c+ pentru restituirea suprafeei de teren solicit+ s+ i se acorde o reparaie b+neasc+# aceasta neput3nd fi restituit+ n natur+ deoarece a f+cut obiectul Legii nr. 1. 1!!1 fiind emise titluri de proprietate altor persoane. :eclamanta 1i)a ntemeiat n drept cererea pe dispoziiile art. !!. C. ci*. coroborat cu legislaia pri*ind restituirea propriet+ilor preluate abuzi* de (tatul :om3n. La data de 3 iunie $,1, reclamanta a formulat 1i o cerere de c5emare n garanie a (tatului rom3n prin Ainisterul >inanelor -ublice# care a fost introdus n cauz+ n aceast+ calitate. -3r3tul Aunicipiul 0ucure1ti s)a ap+rat in*oc3nd pe cale de excepie autoritatea de lucru 6udecat n raport de cele statuate prin sentina ci*il+ nr. .!&. $,,. a Dudec+toriei (ector 1# lipsa calit+ii sale procesual pasi*e# netimbrarea aciunii 1i prescripia dreptului material la aciune. 'stfel in*estit# /ribunalul 0ucure1ti prin nc5eierile interlocutorii din 3, septembrie $,1, 1i $" noiembrie $,1, a respins excepiile lipsei calit+ii procesuale pasi*e# a autorit+ii de lucru 6udecat 1i a anul+rii cererii ca netimbrate# iar# prin sentina ci*il+ nr. $"& din 1& februarie $,11# a admis excepia prescripiei dreptului material la aciune 1i# n consecin+# a respins ca prescris+ aciunea formulat+ de reclamant+. -rima instan+ a reinut n fapt c+ imposibilitatea de executare a sentinei ce constituie titlul executoriu i)a fost adus+ la cuno1tin+ reclamantei c5iar anterior emiterii dispoziiei nr. &!1 din 1. iulie $,,$ de punere n posesie# prin corespondena purtat+ cu -rimarul 4eneral. -ornind de la aceast+ statuare n fapt 1i a*3nd n *edere caracterul prescriptibil al aciunii# supus+ termenului general de prescripie de 3 ani# tribunalul a apreciat c+# n raport de pre*ederile art. . alin. 1 din Decretul nr. 16& 1!". prescripia dreptului la aciune n repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicit+ ncepe s+ curg+ de la data c3nd p+gubitul a cunoscut sau trebuia s+ cunoasc+ paguba 1i ce cel r+spunz+tor de ea# astfel c+ promo*area aciunii la data de $% septembrie $,,! a fost f+cut+ cu dep+1irea termenului de 3 ani.

'p+rarea reclamantei potri*it c+reia n cauz+ se aplic+ termenul de prescripie de 1, ani pre*+zut de dispoziiile art. %," alin. 1 teza a II)a C. proc. ci*. pri*ind titlurile executorii ce pri*esc bunuri imobile# a fost nl+turat+ de instana cu moti*area c+ dispoziiile in*ocate nu sunt incidente deoarece obiectul cauzei nu *izeaz+ punerea n executare a sentinei ci*ile nr. %36 $,,,# ci obligarea p3r3tului la plata ec5i*alentului b+nesc a suprafeei de teren ce nu poate fi restituit+ deoarece se suprapune cu alte propriet+i particulare. (ub un alt aspect# tribunalul a apreciat c+ se impune analiza efectelor admiterii excepiei prescripiei dreptului material la aciune 1i prin prisma dispoziiilor art. 6 par. 1 din C8D9 1i art. 1 din -rimul -rotocol 'diional la Con*enie deoarece aspectele legate de executarea unei 5ot+r3ri 6udec+tore1ti atrag aplicabilitatea acestor norme con*enionale. Din aceast+ perspecti*+ 1i a*3nd n *edere 6urisprudena C8D9 n materie# prima instan+ a apreciat c+ de1i este dincolo de orice ndoial+ c+ reclamanta# n absena execut+rii ntocmai a sentinei ci*ile nr. %36 $,,, sufer+ o ingerin+ n dreptul garantat de art. 6 par. 1 din C8D9# cu toate acestea obiectul cererii nu l constituie obligarea p3r3tei la executarea ntocmai a 5ot+r3rii ire*ocabile# ci acordarea n temeiul art. !!. C. ci*. a contra*alorii ec5i*alentului b+nesc al celor dou+ loturi imposibil de executat n natur+# cerere supus+ regulilor prescripiei dreptului materiale la aciune de trei ani care s)a mplinit n anul $,,"# n raport de data la care reclamanta a a*ut cuno1tin+ despre neexecutarea 5ot+r3rii ire*ocabile. $. ,pelul. -rin decizia ci*il+ nr. .$% ' din $. noiembrie $,11# Curtea de 'pel 0ucure1ti# (ecia a III)a ci*il+# a admis apelul declarat de reclamanta I.D. mpotri*a sentinei fondului pe care a sc5imbat)o n tot# n sensul respingerii excepiei prescripiei dreptului material la aciune# ca nefondat+# 1i# n consecin+# a trimis cauza pentru soluionare n re6udecare primei instane# /ribunalului 0ucure1ti. Instana de control 6udiciar a constatat c+ pre*ederile art. %," alin. 1 teza a II)a C. proc.ci*. au inciden+ n cauz+ sub aspectul stabilirii momentului de la care ncepe s+ curg+ prescripia dreptului material la aciune ntemeiat+ pe art. !!. C. ci*.# deoarece reclamanta deine o 5ot+r3re definiti*+ 1i ire*ocabil+ cu pri*ire la un bun imobil# 5ot+r3re care potri*it art. %," alin. 1 teza a II)a C. proc. ci*. este susceptibil+ de executare timp de 1, ani# astfel c+ p3n+ la mplinirea termenului de prescripie a execut+rii de 1, ani# reclamanta are dreptul la executarea sentinei n toate formele pre*+zute de lege# debitorul obligaiei de restituire n natur+ a imobilului nefiind absol*it de executarea acestei obligaii nainte de mplinirea termenului de prescripie de 1, ani# dec3t printr)o executare integral+ a sentinei de retrocedare. 7n opinia instanei de apel# c3t+ *reme reclamanta este n drept la executarea sentinei de restituire a bunului n natur+ nu se poate aprecia c+ dreptul s+u# la obinerea contra*alorii bunului pentru care nu s)a obinut puterea n executare a sentinei# este prescris# deoarece prescripia dreptului material la aciune n pretenii# ncepe s+ curg+ cel mai t3rziu la momentul la carte s)a mplinit prescripia execut+rii titlului# respecti* a sentinei ci*ile nr. %36 din 1" iunie $,,, definiti*e prin respingerea apelului la data de $. noiembrie $,,,. /otodat+# a reinut instana de apel c+ n cauz+ prescripia execut+rii sentinei ci*ile nr. %36 > din 1" iunie $,,, s)a ntrerupt prin executarea parial+ la 1. iulie $,,$ conform dispoziiei -rimarului 4eneral# dat+ de la care a nceput s+ curg+ un nou termen de prescripie a execut+rii de 1, ani# astfel c+ aciunea n pretenii const3nd n obinerea contra*alorii bunului ce nu poate fi restituit n natur+# introdus+ la 1 august $,,! se situeaz+ n+untrul termenului de prescripie de 3 ani. 3. 8ecursul. 9otivele de recurs.

3.1. 7mpotri*a acestei decizii au declarat recurs# n termen legal# p3r3tul Aunicipiul 0ucure1ti prin -rimarul 4eneral 1i c5emata n garanie (tatul :om3n reprezentat prin Ainisterul >inanelor -ublice. :ecurenta)p3r3t+ Aunicipiul 0ucure1ti prin -rimarul 4eneral 1i)a ntemeiat recursul pe moti*ul de nelegalitate reglementat de art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. susin3nd# n esen+# c+ fa+ de considerentele care expliciteaz+ dezlegarea dat+ de instana de apel excepiei prescripiei dreptului material la aciune# rezult+ incontestabil confuzia pe care instana o face ntre instituia prescripiei dreptului material la aciune 1i prescripia dreptului de a cere executarea silit+. 7n opinia recurentei# dispoziiile art. %," alin. 1 teza a II)a C. proc. ci*. nu sunt incidente n cauz+# momentul nceperii cursului prescripiei dreptului material la aciune fiind reglementat de art. . alin. 1 din Decretul nr. 16& 1!". n raport de care data la care reclamanta a cunoscut sau trebuia s+ cunoasc+ paguba 1i pe cel r+spunz+tor este data de 1. iulie $,,$ c3nd a fost emis+ Dispoziia de restituire n natur+ pentru o parte din teren. Concluzion3nd# recurenta)p3r3t+ a solicitat admiterea recursului# modificarea deciziei n sensul respingerii apelului reclamantei 1i meninerii sentinei fondului. 3.$. :ecurentul)c5emat n garanie (tatul rom3n prin Ainisterul >inanelor -ublice a in*ocat# prin cererea de recurs# acelea1i aspecte de nelegalitate *iz3nd aplicarea gre1it+ a dispoziiilor din Decretul nr. 16& 1!". susin3nd c+ n raport de temeiul de drept al aciunii# art. !!.)!!! C. ci*.# termenul general de prescripie de 3 ani pre*+zut de art. 1 din Decretul nr. 16& 1!". a nceput s+ curg+ cel mai t3rziu la data la care i)a fost comunicat+ reclamantei dispoziia de restituire a -rimarului 4eneral# a*3nd n *edere c+ anterior acestui moment# prin nota din 1. iulie $,,$ 1i adresa din $, iunie $,,$ a Ainisterului 'dministraiei -ublice# i s)a adus la cuno1tin+ reclamantei imposibilitatea de executare integral+ a titlului executoriu. %. 7nalta Curte# *erific3nd n cadrul controlului de legalitate decizia atacat+# n raport de moti*ele de nelegalitate in*ocate# a constatat+ c+ recursurile sunt nefondate pentru considerentele ce urmeaz+: :egula special+ nscris+ n art. . din Decretul nr. 16& 1!". pentru determinarea nceputului prescripiei extincti*e n cazul aciunii n r+spundere pentru paguba cauzat+ prin fapta ilicit+ stabile1te dou+ momente alternati*e de la care prescripia poate ncepe s+ curg+# respecti* data la care p+gubitul a cunoscut paguba 1i pe cel care r+spunde# fie data la care trebuia# dup+ mpre6ur+ri# s+ cunoasc+ aceste elemente. :ezult+ cu e*iden+# din coninutul dispoziiei legale# c+ prescripia dreptului la aciune n repararea pagubei prin fapta ilicit+ nu ncepe s+ curg+ la data c3nd paguba s)a produs# ci la momentul subiecti* al cunoa1terii pagubei 1i pe autorul ei sau la momentul obiecti* al datei c3nd trebuia s+ cunoasc+ paguba 1i pe autor. Cu alte cu*inte# dreptul subiecti* la reparaie 1i dreptul la aciune n r+spundere ci*il+ de1i se nasc n mod obiecti* la data cauz+rii pre6udiciului# exerciiul s+u depinde de cunoa1terea de c+tre titularul dreptului a unui minim de elemente pentru a aciona# respecti* obiectul# *aloarea litigiului 1i pe cel r+spunz+tor. /ranspun3nd aceast+ regul+ special+ nscris+ n art. . din Decretul nr. 16& 1!".# care deta1eaz+ momentul nceperii curgerii prescripiei de momentul na1terii dreptului subiecti* 1i# implicit# al na1terii dreptului la aciune# la circumstanele cauzei# Curtea constat+ c+ reclamanta 1i)a fundamentat demersul s+u 6udiciar pe existena unei 5ot+r3ri 6udec+tore1ti ire*ocabile# ce constituie titlu executoriu# care a fost executat+ parial prin restituirea unei p+ri din suprafaa total+ de teren ce a f+cut obiectul titlului# solicit3nd n cadrul prezentei aciuni n reparaie contra*aloarea ec5i*alentului b+nesc al celor dou+ loturi ce nu i)au fost restituite n natur+.

9r# aceste aspecte rele*ante legate de executarea unei 5ot+r3ri 6udec+tore1ti ire*ocabile pe care reclamanta 1i ntemeiaz+ aciunea n reparaie se impuneau a fi a*ute n *edere n stabilirea momentului nceputului cursului prescripiei extincti*e. -rima instan+# de1i porne1te de la o premis+ corect+ n e*aluarea circumstanelor cauzei# stabilind c+ reclamanta# n absena execut+rii ntocmai a sentinei ci*ile nr. %36 $,,,# sufer+ o ingerin+ n dreptul garantat de art. 6 par. 1 C8D9 1i din -rimul -rotocol 'diional# n aplicarea dispoziiilor art. . din Decretul nr. 16& 1!". stabile1te n mod gre1it 1i n bun+ m+sur+ formal momentul nceputului cursului prescripiei ca fiind momentul producerii pagubei# respecti* data de 1. iulie $,,$ c3nd a fost executat+ n parte sentina prin restituirea n proprietate doar a suprafeei de teren de 1,.3,1 mp. 9r# a1a cum Curtea a ar+tat de6a n considerentele anterioare# momentul nceperii cursului prescripiei este deta1at# prin reglementarea art. . din Decret# de momentul producerii pagubei# fiind legat n mod subiecti* sau obiecti* de momentul n care p+gubitul a cunoscut sau trebuia s+ cunoasc+ ntinderea pagubei ca element indispensabil pentru *alorificarea dreptului s+u. C3t+ *reme reclamanta deine un titlu executoriu# sentina ci*il+ nr. %36 > din 1" iunie $,,,# a c+rui executare silit+ nu s)a prescris# nu se poate susine c+ reclamanta a a*ut cuno1tin+ de paguba pricinuit+ prin imposibilitatea restituirii n natur+ a restului de teren. (ub acest aspect# dispoziiile art. %," alin. 1 teza a II)a C. proc. ci*. au inciden+ n cauz+# a1a cum a stabilit instana de apel# respecti* n aprecierea momentului nceperii cursului prescripiei. Cu alte cu*inte# at3ta timp c3t reclamanta# beneficiind de un titlu executoriu *alid# nu a r+mas n pasi*itate# dup+ executarea parial+ a 5ot+r3rii ce constituie titlu executoriu 1i a depus o serie de diligene pe parcursul a 1ase ani pentru executarea n continuare n natur+ a 5ot+r3rii# promo*3nd n acest sens 1i o serie de aciuni n 6ustiie# nu se poate considera c+ dreptul la aciune n reparaie promo*at+ n $,,!# nainte de expirarea prescripiei dreptului de a cere executarea silit+# este la r3ndul s+u prescris. 7n acela1i sens# Curtea reaminte1te c+ prescripia dreptului de a cere executarea silit+ constituie o cauz+ legal+ de stingere a puterii executorii a oric+rui titlu# respecti* a dreptului titularului de a cere executarea silit+# nu ns+ 1i dreptul subiecti* material care trebuie realizat prin punerea n executare a titlului deoarece nimic nu)l mpiedic+ pe creditor s+ obin+ un nou titlu pe acela1i temei sau pe un alt temei dac+ dreptul material la aciune nu e prescris. '1a fiind# Curtea socote1te c+# n cauz+# n condiiile n care reclamanta dup+ obinerea titlului executor nu a r+mas n nep+sare# ci a st+ruit n punerea n executare# a1a cum rezult+ din corespondena purtat+ cu autoritatea public+ obligat+ la restituirea bunului 1i litigiile demarate n acest sens# momentul nceputului cursului prescripiei pentru aciunea n reparaie pentru pre6udiciul suferit ca urmare a neexecut+rii titlului# respecti* momentul c3nd a cunoscut sau trebuia s+ cunoasc+ ntinderea pagubei pricinuite se plaseaz+ cel mai t3rziu la data mplinirii prescripiei dreptului de a cere executarea silit+ a titlului# prin urmare# n cauz+ nu opereaz+ prescripia dreptului material la aciune fa+ de data introducerii aciunii. -entru raiunile mai sus nf+i1ate# 7nalta Curte# constat3nd c+ aspectele de nelegalitate in*ocate prin cererile de recurs nu rele*+ nc+lcarea dispoziiilor legale incidente n cauz+# n temeiul art. 31$ alin. <1= C. proc. ci*.# a respins ambele recursuri ca nefondate.

.aport 0uridic cu element de extraneitate. Norme con,lictuale. 3eterminarea legii aplicabile

Cuprins pe materii: Drept procesual ci*il. Competena instanelor Index alfabetic: aciune n pretenii cesiune de crean+ raport 6uridic cu element de extraneitate excepia de necompeten+ general+ a instanelor rom3ne norme conflictuale

Legea nr. 1," 1!!$# art. 3# art. &# art. 1$,# art. 1%! C. proc. ci*.# art. 3%3 1i urm. :n cazul n care raportul $uridic dedus $udecii conine un element de e(traneitate" prin prile raportului $uridic" iar instana competent $urisdicional s soluioneze procesul este instana rom%n" conform art. 1)9 din Legea nr. 1*5/199." unde se afl sediul p%r%tului" persoan $uridic rom%n" revine acestei instane stabilirea legii aplicabile n cauz" a dreptului material cu care raportul prezint legturi prin elementul su de e(traneitate. 'rin urmare" este obligaia instanei sesizate s stabileasc legea aplicabil n cazul unui conflict ntre legea rii creia i aparine instana sesizat cu soluionarea litigiului ;le( fori< !i legea strin cu care raportul are legtur prin elementul su de e(traneitate" instana nefiind inut de te(tul de lege indicat de parte.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. .!6 din " martie $,13

1 ; @biectul cauzei !i sentina pronunat la data de . iunie .*11 de 1ribunalul 2ucure!ti" 3ecia comercial" ca prim instan. -rin aciunea introducti*+# nregistrat+ la % mai $,1, pe rolul /ribunalul 0ucure1ti reclamantul -.>. a solicitat obligarea p3r3tei (C C.I. (:L# cu sediul n 0ucure1ti (tr. D. nr..6$# nregistrat+ la 9.:.C. sub nr. D%, xx"1$ 1!!3# la plata sumei de 1.,!%.666#6% euro reprezent3nd cuantumul creanei principale care incumb+ p3r3tei conform contractelor de *3nzare)cump+rare de p+ri sociale nc5eiate de p3r3t+ cu 2. (p' la data de $! noiembrie $,,6# cu A.I. (p' la 3 octombrie $,,6 cu Dl. :.0. la data de 3 octombrie $,,& 1i a cesiunii de crean+ subsec*ent+ inter*enit+ ntre reclamant 1i *3nz+torii din cele trei contracte de *3nzare)cump+rare de p+ri sociale. 7n moti*are# reclamanta a ar+tat c+ p3r3ta (C C.I. (:L a ac5iziionat n perioada $,,6)$,,& 1,,E din capitalul social al societ+ii italiene 4.A. (p'# n baza a trei contracte de *3nzare)cump+rare p+ri sociale nc5eiate cu asociaii societ+ii italiene# parte din preul con*enit pentru p+rile sociale ac5iziionate de la fiecare asociat urm3nd s+ fie ac5itat de dob3nditoare n $% de tran1e lunare egale. -otri*it reclamantului# la data semn+rii celor trei contracte de *3nzare)cump+rare a*ea calitatea de asociat ma6oritar al p3r3tei C.# dein3nd o cot+ de participare la capitalul social al acesteia de "!#6!E. 7n considerarea acestui fapt 1i a colabor+rii ndelungate de afaceri cu *3nz+torii# reclamantul s)a anga6at

fa+ de *3nz+tori ca# n situaia c+ *inde integral sau ntr)o proporie ma6oritar+ cota sa de participare la capitalul social al C. s+ preia creanele *3nz+torilor mpotri*a societ+ii C. pentru ratele neac5itate la acea dat+. ' susinut reclamantul c+ aceast+ nelegere a p+rilor s)a dorit a fi o garanie suplimentar+ pentru ncasarea integral+ a preului p+rilor sociale *3ndute# fiind impus+ de *3nz+tori ca o condiie esenial+ pentru perfectarea tranzaciei. -otri*it reclamantului# la data de % februarie $,,. 1i)a cesionat c+tre societatea polonez+ -.A. &"E din cota sa de participare la capitalul social al C.# iar dup+ perfectarea acestei tranzacii a nc5eiat cu cei trei *3nz+tori cesiunea de crean+ asumat+ prin cele trei contracte de *3nzare)cump+rare# transfer3nd *3nz+torilor preul creanelor din acel moment# respecti* suma de 1.,!%.666#6% euro 1i notific3nd p3r3ta C.# n calitate de debitor cedat preluarea creanelor de la cei trei *3nz+tori. Cu pri*ire la poziia p3r3tei C. reclamantul a susinut c+ dup+ notificarea cesiunii de crean+ astfel consimit+# aceasta a refuzat s+)1i mai onoreze obligaiile de plat+ asumate prin cele trei contracte de *3nzare)cump+rare ceea ce a determinat promo*area prezentei aciuni. 7n ap+rare p3r3ta (C C.I. (:L a formulat nt3mpinare prin care a in*ocat excepia de necompeten+ general+ a instanelor rom3ne susin3nd c+ legea aplicabil+ contractelor de *3nzare) cump+rare p+ri sociale 1i contractului de cesiune de crean+ este legea italian+. -e fondul cauzei p3r3ta a ar+tat c+ preul aciunilor 4.A. (p' a fost inclus 1i ac5itat de c+tre societatea polonez+ -.A. ca parte din preul ac5itat reclamantului 1i celorlali asociai din C. pentru p+rile sociale cedate. 'stfel n*estit# /ribunalul 0ucure1ti# prin nc5eierea de la termenul din 1% februarie $,11# a respins ca nentemeiat+ excepia necompetenei generale a instanelor rom3ne apreciind# n raport de argumentele p3r3tei# circumscrise numai dificult+ilor pe care le)ar a*ea instana rom3n+ n aplicarea legii italiene# c+ potri*it art. & din Legea nr. 1," 1!!$ cu pri*ire la reglementarea raporturilor de drept internaional pri*at coninutul legii str+ine se stabile1te de instana 6udec+toreasc+ prin atest+ri de la organele statului care au edictat)o# prin a*izul unui expert# partea care o in*oc+ put3nd fi obligat+ s+ fac+ do*ada coninutului ei. Cu pri*ire la fondul cererii introducti*e# tribunalul a considerat c+ esenial+ este identificarea legii aplicabile raportului 6uridic fundamental# cel din care a iz*or3t dreptul afirmat de reclamant de a pretinde restul de pre de la p3r3t+# respecti* cele trei contracte de *3nzare)cump+rare de p+ri sociale ale capitalului social al unei societ+i comerciale persoan+ 6uridic+ de drept pri*at italian. 7n opinia primei instane dispoziiile aplicabile pentru soluionarea acestei c5estiuni sunt cele din art. 1"& din Legea nr. 1," 1,,$ potri*it c+rora condiiile 1i efectele transmiterii unui titlu de *aloare ce sunt supuse legii aplicabile statutului organic al persoanei 6uridice emitente. Concluzion3nd# tribunalul a reinut c+ cele trei contracte de *3nzare)cump+rare de p+ri sociale sunt gu*ernate de legea italian+. 7n continuarea raionamentului# prima instan+ a constatat c+ reclamantul nu a indicat textele legii italiene aplicabile transmiterii de p+ri sociale# iar cererea precizatoare depus+ la termenul din $ mai $,11 n sensul c+ se ntemeiaz+ pe pre*ederile legii italiene referitoare la cesiunea de crean+# a fost declarat+ tardi*+.

7n acest context# 6udec+torul rom3n nu este obligat s+ cunoasc+ legea str+in+# reclamantul fiind dator s+ fac+ do*ada coninutului s+u# do*ad+ pe care acesta nu a f+cut)o# ceea ce impune soluia de respingere a aciunii. $ ; ,pelul. Decizia pronunat de +urtea de ,pel 2ucure!ti" 3ecia a 45#a civil la .* aprilie .*1.. -rin decizia nr. 1."# Curtea de 'pel 0ucure1ti a admis apelurile declarate de reclamantul -.>. 1i p3r3ta (C C.I. (:L mpotri*a sentinei fondului pe care a anulat)o 1i a trimis cauza spre re6udecare aceleia1i instane# /ribunalul 0ucure1ti. -entru a 5ot+r astfel# instana de control 6udiciar a reinut urm+toarele: Cu pri*ire la excepia necompetenei generale a instanei in*ocat+ de p3r3ta (C C.I. (:L prin nt3mpinare# ntemeiat+ pe clauza compromisorie inserat+ n contractul de *3nzare)cump+rare nc5eiat la 1% februarie $,,. cu -.A. instana a constatat lipsa de temei a susinerilor intimatei)p3r3te# care nu poate in*oca o atare excepie dec3t n faa primei instane nainte de a)1i formula ap+r+rile conform art. 3%33 alin. <$= lit. a= C. proc. ci*. Cu pri*ire la dreptul aplicabil raportului 6uridic dedus 6udec+ii# a*3nd n *edere c+ reclamantul 1i ntemeiaz+ preteniile sale pe anga6amentul luat ca persoan+ fizic+ n cele trei contracte de *3nzare) cump+rare p+ri sociale# instana a apreciat c+ n stabilirea legii aplicabile este rele*ant+ obligaia caracteristic+ n operaiunea 6uridic+ prealabil+ cesiunii de crean+# respecti* cesiunea de p+ri sociale# care a fost con*enit+ dup+ legea italian+# astfel c+ legea aplicabil+ litigiului este cea a creanei cedate# adic+ legea italian+ sub care cei trei acionari 2. (p'# A.I. (p' 1i :.0. 1i)au cesionat p+rile sociale deinute la 4.A. (p'. 7n acest sens# instana a apreciat c+ se impunea a fi *erificat dac+ dup+ legea italian+ exist+ elementele constituti*e ale cesiunii de crean+ in*ocat+ de reclamant# respecti* cesiunea c+tre reclamant a creanei deinute de cele trei societ+i fa+ de debitoarea lor# p3r3ta din prezenta cauz+. Cum reclamantul a depus a*izul unor experi italieni cu pri*ire la dreptul italian# se poate *erifica ndeplinirea condiiilor constituti*e ale operaiunii de cesiune# iar refuzul primei instane de a 6udeca litigiul pe fond impune# n raport de art. $!& C. proc. ci*.# anularea sentinei 1i trimiterea cauzei spre re6udecare. /otodat+# instana a constatat c+ reclamantul a in*ocat ca temei al dreptului s+u de crean+ anga6amentul luat fa+ de cele trei cedente de p+ri sociale 1i notificarea pe care acestea au adresat)o p3r3tei# nepre*al3ndu)se de contractul nc5eiat cu -.A. ('. 3. 8ecursul. 9otivele de recurs. 7mpotri*a acestei decizii a declarat recurs# n termen legal# p3r3ta (C C.I. (:L# solicit3nd modificarea n parte a deciziei n sensul respingerii apelului declarat de reclamant 1i meninerea oblig+rii acesteia la plata c5eltuielilor de 6udecat+ suportate n fond 1i apel n cuantum de 6&.,",#3! lei. :ecurenta 1i)a ntemeiat criticile de nelegalitate pe ipotezele reglementate de art. 3,% pct. ! 1i pct. & C. proc. ci*.# n dez*oltarea c+rora a susinut# n sintez+# urm+toarele: (ub un prim aspect# recurenta a in*ocat nc+lcarea dispoziiilor legale# respecti* art. 1"! 1 alin. <1= C. proc. ci*. n ceea ce pri*e1te soluionarea excepiei necompetenei generale a instanelor 6udec+tore1ti# n condiiile n care prin contractul de *3nzare)cump+rare de p+ri sociale nc5eiat cu -.A. (' la 1% februarie $,,. se insereaz+ o clauz+ compromisorie n fa*oarea Centrului de 'rbitra6 al Camerei >ederale 'ustriece de Comer.

-otri*it recurentei# reclamantul 1i)a ntemeiat creana pe elementele contractelor de *3nzare) cump+rare nc5eiate cu p+rile italiene# dar 1i pe contractul de *3nzare)cump+rare nc5eiat cu -.A. ('# ceea ce atrage incidena clauzei compromisorii# necompetena instanelor 6udec+tore1ti put3nd fi in*ocate de p+ri n orice stare a pricinii# iar dispoziiile art. 3%3 3 alin. <$= C. proc. ci*. pe care instana de apel 1i ntemeiaz+ soluia de respingere a excepiei nu sunt incidente# deoarece se refer+ la tribunalul arbitral. (ub un al doilea aspect subsumat moti*ului ntemeiat pe art. 3,% pct. !# recurenta a susinut c+ reclamantul 1i)a ntemeiat cererea de c5emare n 6udecat+ pe dispoziiile art. !6! C. ci*. rom3n# iar instana de apel nu putea s+ modifice sistemul de drept aplicabil situaiei prezentate de reclamant# rein3nd aplicarea dreptului italian f+r+ a)1i nc+lca obligaia de imparialitate. (ub un ultim aspect# recurenta a susinut c+ instana de apel nu a indicat moti*ele pe care se spri6in+ decizia de admitere a apelului reclamantului afirm3nd numai c+ legea aplicabil+ este legea italian+# de1i reclamantul s)a ntemeiat pe dispoziiile legii rom3ne# iar cererea precizatoare din data de $ mai $,11 prin care 1i modific+ temeiul de drept al aciunii a fost corect calificat+ de prima instan+ ca o cerere modificatoare depus+ tardi* n raport de dispoziiile art. 13$ C. proc. ci*. Cu pri*ire la cererea de recurs# reclamantul)intimat a formulat nt3mpinare la $1 ianuarie $,13 solicit3nd respingerea recursului ca nefondat. 7n esen+# reclamantul a ar+tat c+ instana rom3n+ este obligat+ s+ aplice legea str+in+# dac+ coninutul s+u este do*edit n modalit+ile pre*+zute n art. & din Legea nr. 1," 1!!$# do*ezi administrate n faa primei instane. %. :nalta +urte" verific%nd n cadrul controlului de legalitate decizia atacat n raport de motivele invocate" constat c recursul este nefondat pentru considerentele ce urmeaz%.1. Cu pri*ire la excepia necompetenei generale a instanelor 6udec+tore1ti. 7n primul r3nd# Curtea constat+ c+ aceast+ ap+rare a p3r3tei)recurente ntemeiat+ pe in*ocarea clauzei compromisorii existente ntr)un contract n care nu este parte are un caracter formal# nea*3nd nicio leg+tur+ cu obiectul cauzei 1i cadrul procesual stabilit prin aciunea introducti*+# respecti* cu raportul 6uridic dedus 6udec+ii. 9biectul cererii de c5emare n 6udecat+ a *izat obligarea p3r3tei la plata sumei de 1.,!%.666#6% 8uro reprezent3nd cuantumul creanei ce)i incumb+ conform contractelor de *3nzare)cump+rare nc5eiate de p3r3t+ cu pri*ire la p+rile sociale reprezent3nd 1,,E din capitalul social al societ+ii italiene 4.A. (p' 1i cesiuni de crean+ subsec*ente pentru restul de pre r+mas neac5itat# cesiune inter*enit+ ntre reclamant 1i *3nz+torii italieni ai p+rilor sociale. Clauza compromisorie in*ocat+ de p3r3ta)recurent+ a fost consimit+ n contractul de *3nzare) cump+rare nc5eiat la 1% februarie $,,. prin care reclamantul din prezenta cauz+ 1i cesioneaz+ c+tre o societate polonez+ -.A. (' cota sa de participare la societatea p3r3t+ (C C.I. (:L. In*ocarea acestui contract de *3nzare)cump+rare n prezenta aciune a a*ut ca scop numai do*edirea ndeplinirii condiiei din contractele de *3nzare)cump+rare nc5eiate cu asociaii italieni# de natur+ s+ acti*eze garania suplimentar+ acordat+ *3nz+torilor italieni pentru ncasarea integral+ a preului *3nz+rii n ipoteza n care reclamantul# asociat ma6oritar al cump+r+torului (C C.I. (:L# 1i *a *inde participaia sa. '1adar# raportul 6uridic dedus 6udec+ii nu *izeaz+ contractul de *3nzare)cump+rare din 1% februarie $,,. nc5eiat de reclamant cu societatea polonez+ n care este pre*+zut+ la art. 1$.11 o clauz+ compromisorie# contract n care p3r3ta)recurent+ (C C.I. (:L nici nu este parte.

C5iar dac+ p3r3ta (C C.I. (:L susine prin nt3mpinare c+ nu datoreaz+ restul de pre# deoarece prin preluarea p+rilor sociale de c+tre societatea polonez+ de la reclamant s)ar fi ac5itat 1i *aloarea r+mas+ de pl+tit pentru societatea italian+# aceast+ ap+rare nu o legitimeaz+ procesual s+ in*oce o clauz+ compromisorie dintr)un contract n care nu a fost parte 1i care nu face obiectul raportului 6uridic dedus 6udec+ii# el put3nd fi examinat# la rigoare# ca un mi6loc de prob+ n *erificarea afirmaiilor sale. -rin urmare# Curtea apreciaz+ in*ocarea acestei excepii inaplicabil+ cauzei# str+in+ de raportul 6uridic dedus 6udec+ii neput3ndu)se stabili fa+ de obiectul aciunii incidena clauzei compromisorii respecti*e# n condiiile n care nu s)a formulat o cerere recon*enional+ sau o cerere de inter*enie din partea societ+ii poloneze ntemeiat+ pe contractul care conine clauza compromisorie# singura ndrept+it+ cu respectarea ns+ a dispoziiilor legale s+ o in*oce. Distinct de acestea# c5iar dac+ din punct de *edere al dispoziiilor procedurale referitoare la arbitra6 art. 3%3 1i urm. C. proc. ci*.# soluia pronunat+ de instana de apel n sensul respingerii excepiei este corect+# esenial+ n soluionarea excepiei este mpre6urarea c+ p3r3ta nu poate in*oca aceast+ excepie deoarece nu este ndeplinit+ condiia premis+ instituit+ n art. 3%3 % ; respecti*# p+rile din proces s+ fi nc5eiat o con*enie arbitral+ cu pri*ire la litigiul dedus 6udec+ii. 7n ceea ce pri*e1te temeiul de drept al cererii 1i legea aplicabil+# indicarea n cererea introducti*+ a pre*ederilor codului ci*il rom3n nu leag+ instana care poate s+ inter*in+# cu respectarea principiului contradictorialit+ii# pun3nd n discuie aplicarea altor texte de lege pentru ncadrarea corect+ a situaiei de fapt calificat+ 6uridic de c+tre parte. 7n cauz+# cererea de c5emare n 6udecat+ s)a ntemeiat pe instituia cesiunii de crean+# moti*ele de fapt 1i de drept expuse n cerere atest3nd incontestabil c+ fundamentul raportului 6uridic dedus 6udec+ii# cauza cererii de c5emare n 6udecat+# este cesiunea de crean+ con*enit+ de reclamant cu *3nz+torii italieni ai p+rilor sociale pentru restul de pre neac5itat 1i datorat de p3r3ta (C C.I. (:L. Cum raportul 6uridic dedus astfel 6udec+ii conine un element de extraneitate# prin p+rile raportului 6uridic# iar instana competent+ 6urisdicional s+ soluioneze procesul este instana rom3n+ dup+ art. 1%! din Legea nr. 1," 1!!$ unde se afl+ sediul p3r3tului# persoan+ 6uridic+ rom3n+# re*ine acestei instane stabilirea legii aplicabile n cauz+# a dreptului material cu care raportul prezint+ leg+turi prin elementul s+u de extraneitate . -rin urmare# este obligaia instanei sesizat+ s+ stabileasc+ legea aplicabil+ n cazul unui conflict ntre legea +rii c+reia i aparine instana sesizat+ cu soluionarea litigiului <lex fori= 1i legea str+in+ cu care raportul are leg+tur+ prin elementul s+u de extraneitate# instana nefiind inut+ de textul de lege indicat de parte. 7n alte cu*inte# n raportul 6uridic cu element de extraneitate o lege str+in+ se aplic+ n limitele 1i condiiile impuse de legea forului# de normele conflictuale ale +rii forului n care se g+se1te instana de 6udecat+. 7n sf3r1it# potri*it art. 3 din Legea nr. 1," 1!!$ n *igoare la data sesiz+rii instanei# determinarea legii aplicabile depinde de calificarea ce urmeaz+ s+ fie dat+ unei instituii sau unui raport 6uridic# calificare care se face dup+ legea forului. 7n cazul cesiunii de crean+# astfel cum a fost calificat raportul 6uridic art. 1$, din Legea nr. 1," 1!!$ pre*ede c+ se aplic+ legea creanei cedate dac+ p+rile nu au con*enit altfel# obligaiile dintre cedent 1i cesionar fiind supuse legii care se aplic+ raportului 6uridic pe care s)a bazat cesiunea. -rima instan+# n expunerea argumentelor sale porne1te corect de la aceste dispoziii legale# dar pentru raiuni care ne scap+# refuz+ aplicarea legii italiene de1i erau depuse atest+ri cu pri*ire la

coninutul reglement+rii cesiunii de crean+# 1i n egal+ m+sur+ nu aplic+ nici pre*ederile art. & din Legea nr. 1," 1!!$ care dau posibilitatea aplic+rii legii rom3ne dac+ nu se poate stabili coninutul legii str+ine. (usinerea recurentului# preluat+ din considerentele sentinei# n sensul c+ reclamanta 1i)a sc5imbat temeiul cererii de c5emare n 6udecat+ n ce pri*e1te legea aplicabil+ este lipsit+ de consisten+ 6uridic+# deoarece stabilirea legii aplicabile se face de instana competent+ s+ soluioneze litigiul cu element de extraneitate# reclamantul oferind suficiente elemente pentru aplicarea legii rom3ne sau a celei italiene. 9r# odat+ ce instana rom3n+ a stabilit c+ este competent+ 6urisdicional s+ soluioneze litigiul# aceast+ dezlegare atrage dup+ sine aplicarea normelor conflictuale de soluionare a conflictului de lege# respecti* dispoziiile Legii nr. 1," 1!!$# ceea ce nseamn+ indirect 1i determinarea legii materiale care se aplic+ raportului 6uridic. Cu alte cu*inte# exist+ o leg+tur+ ntre conflictul de 6urisdicie 1i conflictul de legi n sensul c+ soluia conflictului de 6urisdicie influeneaz+ pe cea din conflictul de lege. /otodat+# Curtea obser*+ c+ precizarea depus+ la termenul din $ mai $,11 n faa primei instane a fost gre1it calificat+ ca o cerere de modificare a temeiului de drept# depus+ tardi*# fundamentul 6uridic al cererii 1i obiectul s+u r+m3n3nd nesc5imbate respecti* obligaia de plat+ a unei sume de bani n temeiul unei cesiuni de crean+# p3r3ta a*3nd calitatea de debitor cedat. 7n ce pri*e1te critica de nemoti*are a deciziei atacate# susinerile recurentei sunt de asemenea nefondate# un examen obiecti* al considerentelor impun concluzia respect+rii ntrutotul a exigenelor art. $61 C. proc.ci*. '1a fiind# Curtea constat3nd c+ soluia adoptat+ de instana de apel de anulare a sentinei fondului 1i trimiterea cauzei pentru re6udecare primei instane nu este susceptibil+ de critic+ pe aspectele de nelegalitate in*ocate# n temeiul art. 31$ alin. <1= C. proc. ci*.# a respins recursul ca nefondat 1i a obligat recurenta# n temeiul art. $&% C. proc. ci*.# la plata c5eltuielilor de 6udecat+ suportate de intimat n aceast+ faz+ procesual+.

Aciune n rezoluiunea unei promisiuni de vnzare cu opiune de cumprare. -ndeplinirea obligaiilor eseniale. Caracterul ne,ondat al despgubirilor solicitate n temeiul clauzei penale Cuprins pe materii: Drept comercial. 9bligaii Index alfabetic: aciune n rezoluiune promisiune de *3nzare cu opiune de cump+rare clauz+ penal+ desp+gubiri

C. ci*.# art. !6!# art. 1,$,# art. 1,$1# art. 1,&, 9.4. nr. ! $,,,

:n cazul n care obligaia esenial dintr#o promisiune de v%nzare a fost ndeplinit de ctre promitentul#v%nztor" obiectul contractului fiind nc posibil de e(ecutat" promitenta#cumprtoare nu are alegerea ntre a e(ecuta convenia" n natur" a!a cum s#a stabilit n contract" sau a cere e(ecutarea clauzei penale. :n aceast situaie nu este posibil acordarea de despgubiri n baza clauzei penale" care nu este de esena contractului" scopul principal al contractului nefiind activarea acesteia" ci transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv. , decide altfel ar nsemna ca" pe cale ocolit" s se permit o mbogire fr $ust temei a uneia dintre pri n dauna celeilalte pentru o a!a zis nerespectare a unor obligaii care nu erau de esena contractului" c%t timp obligaia esenial a contractului a fost ndeplinit" iar scopul contractului poate fi dus la ndeplinire.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. 16.1 din 1. aprilie $,13

Not: 7n decizie au fost a*ute n *edere dispoziiile din *ec5iul Cod ci*il

-rin cererea nregistrat+ pe rolul /ribunalului (atu Aare# (ecia I ci*il+# sub nr. xx&% .3 $,1,# reclamanta C.'. a c5emat n 6udecat+ pe p3r3tul I.C.L.# solicit3nd instanei ca prin sentina ce o *a pronuna s+ se dispun+ rezoluiunea con*eniei intitulat+ Ipromisiune de *3nzare cu opiune de cump+rareT# nc5eiat+ la $" mai $,,&# din culpa p3r3tului# precum 1i obligarea p3r3tului la plata sumei de %,,.,,, 8uro# n ec5i*alent lei# raportat la art. % pct. 1 din con*enie# cu titlu de desp+gubiri. -rin sentina ci*il+ nr. 3"1" D din $. octombrie $,11# /ribunalul (atu Aare a admis aciunea reclamantei C.'. mpotri*a p3r3tului I.C.L. ' desfiinat con*enia dintre p+ri# intitulat+ I-romisiune de *3nzare cu opiune de cump+rareT din data de $".,".$,,&# din culpa p3r3tului. ' obligat p3r3tul s+ ac5ite reclamantei ec5i*alentul n lei a %,,.,,, 8uro# la data pl+ii# cu titlu de desp+gubiri. ' obligat p3r3tul s+ ac5ite reclamantei c5eltuieli de 6udecat+ )1".,,, lei onorariu a*ocat. -entru a pronuna aceast+ sentin+# prima instan+ a reinut urm+toarele: -+rile au nc5eiat la data de $".,".$,,& o con*enie intitulat+ I-romisiune de *3nzare cu opiune de cump+rareT# care are# conform art. !6! C. ci*.# putere de lege ntre p+rile contractante. -rin clauza inserat+ la pct. $.1.1. promitentul)*3nz+tor)p3r3t are obligaia de a efectua demersurile necesare n *ederea obinerii titlului de proprietate asupra imobilului# cel t3rziu p3n+ la data de 1%.,6.$,,&.

De asemenea# prin clauza $.1.3. promitentul)*3nz+tor are obligaia de a notifica beneficiarul promisiunii ) reclamanta# n termen de $" zile lucr+toare finalizarea formalit+ilor de obinere a titlului de proprietate asupra imobilului. 7n baza clauzei $.$.1. beneficiarul promisiunii are dreptul de a)1i exercita opiunea de cump+rare a imobilului n termen de 1" zile lucr+toare de la primirea notific+rii. -rima instan+ a mai reinut c+ p3r3tul nu a f+cut do*ada faptului poziti* al notific+rii pre*+zute la pct. $.1.3. din con*enie# ca act do*editor al finaliz+rii demersurilor pre*+zute la pct. $.1.1. 1i ca moment care determin+ obligaia cump+r+torului de a)1i exprima opiunea conform pct. $.$.1.# constat3ndu)se# n consecin+# c+ p3r3tul promitent *3nz+tor nu 1i)a ndeplinit obligaia contractual+ pre*+zut+ la art. $.1.3 din Con*enie. -otri*it clauzei de la pct. 1.%.# contractul de *3nzare)cump+rare se *a autentifica de c+tre notarul public ales 1i indicat de beneficiarul promisiunii. -otri*it clauzei de la pct. 1.".# beneficiarul promisiunii l *a n1tiina pe *3nz+tor s+ se prezinte la notarul public. -ct. $.1.6 stabile1te obligaia promitentului *3nz+tor de a se prezenta la notariatul ales conform art. 1.%. Aandatarul reclamantei a adresat p3r3tului# prin executor 6udec+toresc# o notificare n *ederea nc5eierii contractului de *3nzare)cump+rare n form+ autentic+ la data de $1.,&.$,,. la biroul notarului public C.A.-. din 0ucure1ti. ()a reinut c+ prin r+spunsul dat <cu confirmare de primire= *3nz+torul a n*ederat# pe de o parte# c+ nu este n m+sur+ s+ pun+ la dispoziia cump+r+toarei extras C> pentru autentificare# iar# pe de alt+ parte# c+ este de acord cu autentificarea contractului la data stabilit+# ns+ la sediul oric+rui birou notarial din raza 6udeului (atu Aare. 'cest fapt este confirmat 1i prin r+spunsul p3r3tului la interogator. 7nscrisul notarial prin care se consemneaz+ prezena mandatarului reclamantei 1i lipsa p3r3tului ade*ere1te c+ doar reclamanta a respectat obligaia sa pre*+zut+ de pct. $.$.$. din Con*enie# de a se prezenta n *ederea autentific+rii contractului de *3nzare)cump+rare. ()a mai reinut c+# at3t ordinul de plat+ n *alut+# c3t 1i recunoa1terea p3r3tului la interogator# do*edesc ac5itarea de c+tre reclamant+ a sumei de 1,,.,,, euro# parte din pre# la data nc5eierii con*eniei sub semn+tur+ pri*at+# respecti* ndeplinirea obligaiei pre*+zute la pct. 3 lit. i= din con*enie. -rima instan+ a apreciat c+ probele administrate rele*+ nendeplinirea unilateral+# din partea promitentului *3nz+tor# a obligaiei contractuale# ceea ce determin+ sancionarea sa# conform clauzei %.1. din con*enie: In cazul n care promitentul *3nz+tor ncalc+ dispoziiile promisiunii de *3nzare sau refuz+ s+ se prezinte# astfel cum este stabilit n prezenta promisiune de *3nzare# la notariat n *ederea nc5eierii contractului de *3nzare)cump+rare n form+ autentic+ sau dac+ contractul de *3nzare)cump+rare nu se nc5eie din orice alt moti* imputabil promitentului *3nz+tor# acesta *a pl+ti beneficiarului promisiunii o desp+gubire egal+ cu preul imobilului.T# respecti* %,,.,,, euro <pct. $.1.%.= 'ceasta reprezint+ o *eritabil+ clauz+ penal+ a con*eniei.

()a reinut de prima instan+ c+ aciunea reclamantei este ntemeiat+# din perspecti*a dispoziiilor art. 1,$,)1,$1 C. ci*. Condiia rezolutorie este subneleas+ ntotdeauna n contractele sinalagmatice# n caz c3nd una din p+ri nu ndepline1te anga6amentul s+u. -artea n pri*ina c+reia anga6amentul nu s)a executat are alegerea fie s+ sileasc+ pe cealalt+ a executa con*enia# c3nd este posibil# fie s+)i cear+ desfiinarea# cu daune interese. :mpotriva acestei sentine" n termen legal" timbrat cu suma de 5376 lei !i timbru $udiciar n valoare de 6 lei" a declarat apel p%r%tul 5.B.L." solicit%nd admiterea acestuia" modificarea sentinei n sensul respingerii aciunii. -rin moti*ele de apel s)a in*ocat c+ de la nceputul redact+rii promisiunii de *3nzare)cump+rare# prin introducerea clauzelor# intimata a a*ut ca scop dob3ndirea frauduloas+ a unui c31tig substanial prin obligarea sa la desp+gubiri exagerate# de 3 ori *aloarea sumei a*ansate. ()a nc5eiat actul n lipsa unui a*ocat# a unui martor# intimata 1tiind c+ un titlu de proprietate nu se obine n 1" zile. -rin decizia ci*il+ nr. 3" din 31 mai $,1$ a Curii de 'pel 9radea# (ecia I ci*il+# a fost admis apelul declarat de p3r3t# a fost sc5imbat+# n parte# sentina apelat+# a fost redus cuantumul desp+gubirilor stabilite n sarcina p3r3tului de la %,,.,,, 8uro la 1",.,,, 8uro# fiind p+strate celelalte dispoziii ale sentinei apelate. -entru a se pronuna astfel# instana de apel a reinut urm+toarele: 7ntre p+rile n litigiu# la data de $".,".$,,& s)a nc5eiat o promisiune de *3nzare)cump+rare cu opiune de cump+rare potri*it c+reia# apelantul)p3r3t inteniona s+ *3nd+# iar intimata)reclamant+ s+ 1i exercite opiunea de a cump+ra terenul 1i cl+dirile aferente# situate n comuna -omi# nscrise n C> nr. "11# cu nr. top.1,%6# 1,%&# 1,%.# 1,%!# 1,",# 1,"3 n suprafa+ total+ de 1,#31&. 5a# pentru un pre de %,,.,,, 8?:9. ()a con*enit la pct. 1.3 ca n cazul n care beneficiarul promisiunii 1i *a exercita opiunea de cump+rare# contractul autentic s+ se nc5eie n maxim 1" zile lucr+toare de la data nc5eierii promisiunii# dup+ n1tiinarea promitentului *3nz+tor <pct. 1."= de)a a se prezenta la sediul notarului public ales de acesta. ()a stabilit un termen de 1%.,6.$,,&# p3n+ la care promitentul)*3nz+tor s+ efectueze toate demersurile necesare obinerii titlului de proprietate# iar n 1" zile s+ notifice beneficiarul n acest sens. De asemenea# promitentul s)a obligat ca n momentul autentific+rii s+ nu existe datorii legate de imobil c+tre organele fiscale sau alte persoane ori autorit+i. La pct. $.$.1 s)a con*enit ca n 1" zile de la primirea acestei notific+ri# beneficiarul s+ 1i exercite opiunea de a cump+ra# prin notificare# n care s+ fie ar+tat 1i notariatul ales pentru semnarea contractului de *3nzare)cump+rare# preul con*enit fiind de %,,.,,, 8?:9# din care s)a pl+tit# la data semn+rii promisiunii# suma de 1,,.,,, de 8?:9. -otri*it punctului %.1 din aceast+ con*enie# s)a pre*+zut ca n cazul n care promitentul *3nz+tor *a nc+lca pre*ederile con*enite sau refuz+ a se prezenta la notariat# ori dac+ contractul nu se nc5eie din orice alte moti*e imputabile acestuia# acesta s+ pl+teasc+ beneficiarului promisiunii o desp+gubire egal+ cu preul imobilului ) deci de %,,.,,, de 8?:9.

Din nscrisul aflat n copie la dosar de fond# numit+ notificare# rezult+ c+ intimata)reclamant+ i)a pus n *edere apelantului ca n data de $,.,..$,,&# orele !#oo# s+ se prezinte la 0iroul Cotarilor -ublici C.C.:. ; 2.C.A. ;:.>.:. din 0aia Aare# n *ederea nc5eierii actului autentic de *3nzare)cump+rare# conform promisiunii nc5eiate . 'nterior# pentru data de $1.,&.$,,. orele 11#oo# s)a emis o notificare# prin care i s)a pus n *edere apelantului s+ se prezinte n acela1i scop la notar public C.A.-. din 0ucure1ti# iar potri*it nc5eierii de autentificare nr. 6!,6 din $1 iulie $,,.# nc5eiat+ de acest notar# nu s)a prezentat dec3t intimata) reclamant+# cu un extras C> pentru autentificare. -otri*it copiei extrasului de carte funciar+ nr. 1!,"1 din $1.,".$,1,# imobilele n litigiu# ce)au f+cut obiectul con*eniei nc5eiate ntre p+ri# s)au transcris n C> nr. 1."1 -omi# iar din anul $,,&# cu nc5eierea de ntabulare nr. "1&!3# s)a intabulat asupra acestora dreptul de proprietate n fa*oarea promitentului *3nz+tor# apelantul)p3r3t n cauz+. Ca r+spuns la notificarea prin care intimata)reclamant+ i)a solicitat apelantului de a se prezenta la $1.,&.$,,. orele 11#oo# la sediul notarului C.A.-. din 0ucure1ti# acesta# potri*it nscrisului aflat la dosar de fond# i)a comunicat c+ nu este n m+sur+ a)i pune la dispoziie extrasul de carte funciar+ pentru autentificare# astfel cum s)a solicitat prin notificare# dar este de acord s+ se prezinte la orice notar din 6udeul (atu Aare# condiionat ca n prealabil s+ i se prezinte proiectul contractului de *3nzare) cump+rare. -romitentul)*3nz+tor s)a obligat ca# cel t3rziu p3n+ la data de 1%.,6.$,,&# s+ obin+ titlul de proprietate# dup+ care# n termen de 1" zile# s+)l notifice pe beneficiarul promisiunii despre acest aspect# or# de1i s)a obinut titlul de proprietate# s)a ntabulat n cartea funciar+# n anul $,,&# apelantul)promitent) *3nz+tor nu 1i)a ndeplinit obligaia asumat+# de a notifica# n 1" zile# beneficiarul. ()a stabilit c+ beneficiarul alege notarul public la care p+rile contractante s+ se prezinte pentru autentificarea contractului# f+r+ a se indica un 6ude sau orele# or# prin r+spunsul la notificarea beneficiarului# promitentul *3nz+tor a ncercat a modifica clauza contractual+ preciz3nd c+ *a merge la orice notar din raza 6udeului (atu Aare# exist3nd# prin urmare# o culp+# o nerespectare a obligaiilor acestuia # iar faptul c+ i s)au comunicat notific+rile reiese# implicit# din r+spunsul acestuia# ap+r+rile n sensul lipsei comunic+rii fiind nefondate. C5iar dac+ promitentul *3nz+tor nu 1i)a onorat obligaia asumat+# de a notifica# n 1" zile de la finalizarea formalit+ilor# beneficiarul# acesta 1i)a manifestat dorina de a finaliza ceea ce s)a con*enit# notific3nd)o n acest sens pe beneficiar+# ns+# f+r+ ca la termenul 1i la notarul indicat acesta s+ se prezinte pentru autentificare# fiind nc+lcate 1i punctele $.1.3# $.1.1# $.$.1# $.1.6. din Con*enie. -+rile au con*enit la nc5eierea Con*eniei ) punctul %.1# ca n cazul n care promitentul *3nz+tor *a nc+lca pre*ederile con*enite# s+ pl+teasc+ beneficiarului promisiunii o desp+gubire egal+ cu preul imobilului# care s)a stabilit a fi de %,,.,,, 8?:9# or# din probele administrate nu reiese c+ aceast+ clauz+ ar fi una abuzi*+# neexist3nd moti*e de nulitate a acesteia n sensul art. !%. C. ci*. Aai mult# la data nc5eierii con*eniei ) anul $,,&# piaa imobiliar+ era n ascensiune# preurile fiind ridicate# iar ncep3nd cu finalul anului $,,.# au nceput s+ scad+# astfel c+# beneficiarul s)ar fi putut pl3nge de faptul c+ preul

con*enit n $,,& este prea mare# la ni*elul anului $,,.# c3nd s)a dorit totu1i a fi nc5eiat contractul autentic de *3nzare)cump+rare# astfel c+# n mod corect# cu aplicarea art. 1,$,)1,$1 C. ci*.# s)a reinut nesocotirea con*eniei din partea apelantului p3r3t. 'rt. 1,66 C. ci*.# n *igoare la data nc5eierii con*eniei# pre*edea faptul c+# clauza penal+ este aceea prin care o persoan+# spre a da asigurare pentru executarea unei obligaii# se leag+ a da un lucru n caz de neexecutare din parte)i. Cimic nu mpiedica la data nc5eierii promisiunii de *3nzare ca p+rile contractante s+ con*in+ asupra cuantumului desp+gubirilor n cazul nerespect+rii clauzelor contractante# iar conform art. 1,66)1,&$ C. ci*. putea fi stabilit+ ntinderea acestora prin acordul de *oin+ al creditorului 1i debitorului# inter*enit nainte de producerea pre6udiciului# astfel cum de altfel s)a procedat n spe+. Clauza penal+ apare ca fiind o con*enie prin care p+rile determin+ anticipat ntinderea daunelor interese pe care debitorul *a fi obligat s+ le pl+teasc+ n cazul neexecut+rii# execut+rii necorespunz+toare ori cu nt3rziere a prestaiilor la care s)a ndatorat# sum+ care nu poate fi modificat+ de instana de 6udecat+ dec3t potri*it art. 1,&, C. ci*.# dac+ obligaia principal+ s)a executat parial. Din analiza promisiunii de *3nzare ce a fost nc5eiat+ ntre p+rile n litigiu reiese faptul c+# practic# n sarcina promitentului *3nz+tor au fost stabilite dou+ obligaii ) cea de a face demersurile necesare obinerii titlului de proprietate 1i cea de notificare a promitentului cump+r+tor n termen de 1" zile n acest sens# or# apelantul 1i)a ndeplinit prima obligaie asumat+ ) de a obine titlul de proprietate pentru imobilul n litigiu. Aai mult# la notificarea iniial+# de a se prezenta la sediul notarului din 0ucure1ti ; C.A.-.# p3r3tul i)a comunicat c+ este de acord a se prezenta la un notar din 6udeul (atu Aare# ns+# n prealabil s+ i se prezinte proiectul contractului de *3nzare)cump+rare# deci# nu a refuzat# practic# nc5eierea actului de nstr+inare# ci doar a dorit a se prezenta la un notar din 6udeul (atu Aare 1i a cerut# ntemeiat# a i se prezenta proiectul contractului de *3nzare cump+rare# pentru a)l putea *erifica anterior perfect+rii acestuia. Ca atare s)a reinut c+# de1i apelantul nu 1i)a onorat obligaiile asumate# dec3t parial# neput3ndu) se *orbi de o nc+lcare n ntregime a acestora# condiia impus+ de acesta# de a)i fi prezentat proiectul actului# nefiind una abuzi*+ ci una de natur+ a prote6a interesul lui. -otri*it art. 1,&, C. ci*.# penalitatea poate fi mpuinat+ de 6udec+tor# c3nd obligaia a fost executat+ n parte# or# n spe+# apelantul 1i)a ndeplinit una din obligaiile asumate# astfel c+ aceste dispoziii sunt incidente n cauz+# aspect pe care# n mod gre1it# prima instan+ nu l)a a*ut n *edere. Ca urmare# instana de apel a apreciat c+# raportat la aceste moti*e# se impune reducerea cuantumului desp+gubirilor stabilite de la suma de %,,.,,, 8?:9 la suma de 1",.,,, de 8?:9 ) din care 1,,.,,, de 8?:9 reprezint+ a*ansul acordat de intimata reclamant+ la data perfect+rii promisiunii de *3nzare)cump+rare# sum+ care reprezint+ o reparaie ec5itabil+ 1i de natur+ a acoperi pre6udiciul suferit urmare a nerespect+rii obligaiei asumate de apelant. :mpotriva acestei decizii a declarat recurs p%r%tul 5.B.L." aduc%ndu#i urmtoarele critici-

Hot+r3rea instanei de apel a fost dat+ cu gre1ita aplicare a dispoziiilor legale ce reglementeaz+ nc5eierea 1i executarea con*eniilor# recurentul)p3r3t susin3nd c+ nu a nc+lcat condiiile promisiunii de *3nzare cu opiune de cump+rare. :ecurentul a susinut c+ nu exist+ nicio do*ad+ a faptului c+ reclamanta l)ar fi notificat la data de . iulie $,,.# mai mult# aceasta prorog3nd termenul stipulat n contract. -rin notificarea transmis+ prin intermediul 08D D.4.:. la data de 6 august $,,.# susine recurentul# acesta a demonstrat faptul c+ a dorit executarea contractului. ()a mai susinut de c+tre recurent# c+ n realitate# reclamanta)intimat+ a a*ut drept scop# nc+ de la nc5eierea contractului# dob3ndirea frauduloas+ a unui c31tig substanial prin obligarea reclamantului la plata unei desp+gubiri exagerate. n acest sens# recurentul a in*ocat faptul c+ reclamanta nu a dorit nc5eierea acestui contract la un notar sau n prezena unui a*ocat# adic+ n prezena unei persoane care are cuno1tine 6uridice# urm+rind ca p3r3tul recurent s+ nu realizeze caracterul abuzi* a unor clauze# reclamanta 1tiind# nc+ de la nceput# c+ era imposibil+ obinerea titlului de proprietate n termen de 1" zile de la nc5eierea con*eniei. Instana de apel nu a inut seama de faptul c+ ntre p+ri s)a nc5eiat o con*enie de promisiune de *3nzare)cump+rare# iar recurentul)p3r3t# n calitatea sa de promitent nu a refuzat *3nzarea 1i nu a *3ndut lucrul altei persoane# mai mult# acesta insist3nd de nenum+rate ori la nc5eierea actului autentic de *3nzare)cump+rare# introduc3nd# n acest sens# 1i aciune n 6ustiie pentru perfectarea contractului. ()a rele*at faptul c+ n doctrin+# ca 1i n practica 6uridic+# s)a statuat faptul c+ doar n situaia n care promitentul nu)1i respect+ obligaia 1i *inde lucrul unei alte persoane# iar beneficiarul nu poate cere predarea lucrului# atunci acesta din urm+ poate cere daune interese. C5iar 1i n prezent# s)a ar+tat de c+tre recurent# lucrul se g+se1te n patrimoniul s+u 1i nu exist+ impedimente legale ca p+rile s+ nc5eie contractul# a*3nd n *edere principiul execut+rii n natur+ a obligaiilor asumate. n ce pri*e1te clauza penal+ la care s)a f+cut referire at3t de c+tre instana de apel c3t 1i de c+tre prima instan+# s)a n*ederat faptul c+ aceasta se refer+ la situaia n care promitentul nu *a executa obligaia principal+ pe care 1i)a asumat)o# prin urmare# ea are caracter accesoriu# iar dac+ obligaia principal+ poate fi executat+# clauza penal+ nu mai poate fi in*ocat+. >aptul c+ recurentul)p3r3t a ar+tat c+# n urma notific+rii primite de la reclamant+# a comunicat acesteia c+ dore1te s+ nc5eie actul autentic la un notar de pe teritoriul 6udeului (atu Aare# nu ec5i*aleaz+ cu nerespectarea clauzei contractuale# acest lucru fiind solicitat de c+tre recurent datorit+ *3rstei sale naintate 1i a faptului c+ imobilul era situat pe raza 6udeului (atu Aare. 7n ce pri*e1te posibilitatea instanei de 6udecat+ de a inter*eni n clauzele contractuale prin limitarea sau c5iar nl+turarea acestora# cu referire n spea de fa+# la clauza penal+# s)a rele*at faptul c+# potri*it dispoziiilor art. 1,&, C. ci*.# instana poate reduce clauza penal+ nserat+ ntr)un contract# atunci c3nd obligaia principal+ a fost executat+ n parte# ns+# n spea de fa+# recurentul a susinut c+ 1i) a ndeplinit toate obligaiile contractuale# astfel nc3t clauza penal+ nu se mai putea aplica.

7n acest sens# a mai susinut recurentul c+ aceast+ clauz+ penal+ fiind accesorie# dac+ obligaia principal+ se poate executa# atunci clauza penal+ nu se mai aplic+# recurenta a*3nd doar dreptul la daune moratorii pentru nt3rziere la executarea# la timp# a obligaiei. ()a mai susinut de c+tre recurent c+ instana de apel trebuia s+ aib+ n *edere# c+ potri*it art. " C. ci*.# nicio pre*edere contractual+ nu poate deroga de la ordine public+ 1i de la bunele mora*uri# contractul neput3nd fi transformat# prin clauze abuzi*e# ntr)un instrument de mbog+ire f+r+ 6ust temei# a unei p+ri n dauna celeilalte p+ri. Analiznd decizia recurat+ prin raportare la criticile ,ormulate+ -nalta Curte a constatat c recursul este ,ondat+ pentru urmtoarele considerente> Hot+r3rea instanei de apel a fost dat+ cu nc+lcarea dispoziiilor legale pri*ind nc5eierea 1i interpretarea con*eniilor legal f+cute# reglementate n /itlul III din *ec5iul Cod ci*il. 8ste indubitabil faptul c+ ntre p+ri a inter*enit o con*enie# la data de $" mai $,,&# intitulat+ Ipromisiune de *3nzare cu opiune de cump+rareT# n ce pri*e1te imobilul situat n comuna -omi# 6udeul (atu Aare# nscris n C> nr. "11# compus din suprafaa total+ de 1,#31&. 5a# pe care se afl+ un castel# o ser+# curtea castelului# un parc 1i un teren de sport. 9bligaia principal+ care i re*enea promitentului *3nz+tor <recurentul din cauza de fa+= era aceea de a *inde acest imobil promitentei)cump+r+toare# la preul de %,,.,,, 8uro# din care 1,,.,,, 8uro au fost pl+tii c5iar la data semn+rii con*eniei. -romitentului)*3nz+tor i re*eneau 1i alte obligaii care erau adiacente <accesorii= obligaiei principale# precum aceea de a obine titlul de proprietate asupra imobilului# p3n+ la data de 1% iunie $,,&# de a notifica pe promitenta)*3nz+toare# n 1" zile lucr+toare de la data obinerii titlului de proprietate# de a se prezenta la biroul notarial ales de c+tre promitenta)*3nz+toare# n scopul nc5eierii actului n form+ autentic+. -rin 5ot+r3rea instanei de apel s)a stabilit starea de fapt# anume aceea c+ promitentul)*3nz+tor nu 1i)a ndeplinit toate obligaiile contractuale# respecti* cele pri*ind obinerea titlului de proprietate p3n+ la termenul stabilit 1i aceea de a notifica pe promitenta)*3nz+toare# n termenul stabilit# dup+ obinerea titlului de proprietate. 7n acela1i timp# se poate constata c+ nici promitenta)cump+r+toare nu 1i)a respectat obligaiile asumate prin contract# c3t timp aceasta nu a r+spuns solicit+rilor promitentului *3nz+tor# materializate n cererea de c5emare n 6udecat+ formulat+ pentru a se constatata inter*enit+ *3nzarea)cump+rarea# n ce pri*e1te imobilul n litigiu# mai ales c+# anterior# n cursul anului $,,.# aceasta fusese notificat+ de c+tre promitentul *3nz+tor pentru a se prezenta la notariat n *ederea nc5eierii contractului n form+ autentic+ <sentina ci*il+ nr. 1!!6 D $,1, a /ribunalului (atu Aare=. Instana de apel a reinut faptul c+ promitentul)*3nz+tor a respectat doar n parte con*enia nc5eiat+ ntre p+ri 1i# ca atare# apreciind c+ este aplicabil+ clauza penal+# pre*+zut+ la pct. %.1 din con*enie# a f+cut aplicarea art. 1,&, C. ci*. 1i a redus cuantumul desp+gubirilor stabilite la suma de 1",.,,, 8uro.

'ceast+ soluie este gre1it+# din punct de *edere al fundament+rii ei legale. '1a dup+ cum s)a ar+tat mai sus# culpa pentru nenc5eierea contractului n forma autentic+ nu aparine numai promitentului)*3nz+tor ci 1i promitentei)cump+r+toare. 7ntr)ade*+r# promitentul)*3nz+tor nu a respectat unele obligaii din promisiunea de *3nzare# ns+ nu obligaia esenial+ a acestei con*enii# acestea referindu)se la termenul n care trebuia s+ obin+ titlul asupra imobilului 1i la termenul n care trebuia notificat+ promitenta)cump+r+toare despre obinerea titlului# dar nici promitenta cump+r+toare nu 1i)a manifestat opiunea de cump+rare# dup+ ce a fost totu1i notificat+# n cursul anului $,,.# de c+tre promitentul *3nz+tor# 1i nici cu ocazia soluion+rii litigiului promo*at de c+tre promitentul *3nz+tor# tocmai n leg+tur+ cu nc5eierea contractului de *3nzare) cump+rare n form+ autentic+. Cerespectarea obligaiei pri*ind manifestarea opiunii de cump+rare poate fi apreciat+ c5iar din faptul introducerii cererii de c5emare n 6udecat+# n prezenta cauz+. Clauza esenial+ n raport de care trebuie analizat+ conduita p+rilor este aceea prin care se stabilea obligaia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului# din partea promitentului *3nz+tor# dar 1i obligaia corelati*+ a promitentei cump+r+toare# de a)1i exprima opiunea de cump+rare# n termen de 1" zile de la notificarea efectuat+ de c+tre promitentul *3nz+tor. Ca atare# se poate constata c+ promitentul *3nz+tor 1i)a ndeplinit aceast+ obligaie esenial+# c5iar dac+ cu nc+lcarea celorlalte obligaii# referitoare la termenele n care trebuia s+ obin+ titlul de proprietate 1i s+ notifice pe promitenta *3nz+toare# nenstr+in3nd bunul ce a f+cut obiectul con*eniei c+tre tere persoane# ns+# promitenta cump+r+toare nu 1i)a mai respectat obligaia de a r+spunde la notificarea# de1i nt3rziat+# a promitentului *3nz+tor# 1i nici nu 1i)a manifestat opiunea de cump+rare# de1i bunul se afl+# nc+# n proprietatea promitentului *3nz+tor# prefer3nd s+ formuleze o aciune n desp+gubiri# ntemeiat+ pe acti*area clauzei penale din contract. -rin urmare# problema care se pune este aceea dac+# ntr)o atare situaie# este posibil+ acti*area clauzei penale# pentru neexecutarea culpabil+ a contractului# c5iar cu o reducere a desp+gubirilor# a1a cum a stabilit instana de apel# sau trebuie constatat c+# de fapt# obligaia esenial+ a contractului a fost ndeplinit+ de c+tre promitentul *3nz+tor# obiectul contractului fiind nc+ posibil de executat# iar promitenta cump+r+toare nu are alegerea ntre a executa con*enia# n natur+# a1a cum s)a stabilit n contract sau a cere executarea clauzei penale. Concluzia instanei de recurs este tocmai aceasta din urm+# deoarece interpretarea clauzelor oric+ror con*enii trebuie f+cut+ astfel nc3t con*enia respecti*+ s+)1i produc+ efectele# conform scopului urm+rit la nc5eierea contractului# or# p+rile au urm+rit s+ *3nd+# respecti* s+ cumpere imobilul ce face obiectul litigiului# acest lucru fiind nc+ posibil# nefiind admisibil ca# din moment ce obligaia principal+ a fost ndeplinit+# scopul contractului fiind# nc+# posibil de ndeplinit c5iar n acest moment# s+ se poat+ solicita desp+gubiri n baza unei alte clauze# fie ea 1i penal+# care nu este de esena contractului# scopul principal al contractului nefiind acti*area clauzei penale# ci transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului respecti*.

' decide altfel# ar nsemna ca# pe cale ocolit+# s+ se permit+ o mbog+ire f+r+ 6ust temei# a uneia dintre p+ri# n dauna celeilalte# pentru o a1a zis+ nerespectare a unor obligaii# care nu erau de esena contractului# c3t timp obligaia esenial+ a contractului a fost ndeplinit+# iar scopul contractului poate fi dus la ndeplinire. Ca atare# instana de recurs a reinut c+ ambele p+ri nu 1i)au respectat# n totalitate# obligaiile contractuale asumate# promitentul *3nz+tor nu a obinut n termenul pre*+zut titlul de proprietate 1i nici nu a notificat pe promitenta cump+r+toare n leg+tur+ cu obinerea titlului# n termenul contractual pre*+zut# dar nici promitenta cump+r+toare nu a r+spuns# n termenul contractual# la notificarea# de1i nt3rziat+# a promitentului *3nz+tor# nemanifest3ndu)1i opiunea de cump+rare n termenul contractual# astfel nc3t rezolutiunea contractului trebuie dispus+ din *ina ambilor. -rin urmare# clauza penal+ pre*+zut+ de art. %.1 din con*enie# nu poate s+ produc+ efecte# cererea n desp+gubiri# ntemeiate# pe aceast+ clauz+ penal+# urm3nd a fi respins+. /otu1i# promitenta cump+r+toare a ac5itat# n a*ans# o parte din preul con*enit# respecti* 1,,.,,, 8uro# astfel nc3t se impune# ca efect al rezoluiunii contractului# restituirea acestei sume c+tre reclamant+. De1i reclamanta nu a solicitat plata unor daune moratorii# dat fiind faptul c+ promitentul *3nz+tor a a*ut la dispoziie aceast+ sum+ nc+ de la data de $" mai $,,&# aceast+ sum+ produc3nd fructe ci*ile# const3nd n dob3nzi# recurentul)p3r3t fiind de acord cu plata dob3nzii legale# calculate la aceast+ sum+# n temeiul dispoziiilor 9.4. nr. ! $,,,# p3r3tul *a fi obligat 1i la plata dob3nzii legale calculat+ la suma de 1,,.,,, 8uro# ncep3nd cu data de $" mai $,,& 1i p3n+ la plata efecti*+. '*3nd n *edere cele de mai sus# n baza art. 31$ alin. <1= 1i <3=# raportat la art. 3,% pct. ! C. proc. ci*.# la art. !6! 1i urm. C. ci*.# la art. 1,$,)1,$1 C. ci*. 1i la dispoziiile 9.4. nr. ! $,,,# 7nalta Curte a admis recursul declarat mpotri*a deciziei nr. 3" ' 31 mai $,1$ a Curii de 'pel 9radea# (ecia I ci*il+# a modificat decizia recurat+# a admis apelul p3r3tului declarat mpotri*a sentinei ci*ile nr. 3"1" din $. octombrie $,11 a /ribunalului (atu Aare# a admis# n parte# aciunea formulat+ de reclamanta C.'.# a dispus rezolutiunea con*eniei nc5eiat+ ntre p+ri# intitulat+ Ipromisiune de *3nzare cu opiune de cump+rareT din data de $" mai $,,& 1i# n consecin+# a obligat pe p3r3t la plata sumei de 1,,.,,, 8uro# reprezent3nd a*ans ac5itat# n ec5i*alent lei la data pl+ii# precum 1i la dob3nda legal+ aferent+ acestei sume ncep3nd cu data de $" mai $,,&# p3n+ la plata efecti*+ c+tre reclamant+. De asemenea# a respins cap+tul de cerere pri*ind desp+gubirile.

Competena material. 2,ectele deciziei n interesul legii pronunate pe parcursul procesului re,eritor la stabilirea competenei Cuprins pe materii: Drept procesual ci*il. Dispoziii finale

Index alfabetic: aciune n constatare nulitate absolut+ excepia de necompeten+ material+

C. proc. ci*.# art. &$" alin. <$= Legea nr. &1 $,11# art. $$3 'otrivit dispoziiilor art. 7.5 alin. ;. < +. proc. civ." ='rocesele n curs de $udecat la data sc&imbrii competenei instanelor legal nvestite vor continua s fie $udecate de acele instane>. ,stfel" n cazul n care pe parcursul unui proces" printr#o decizie pronunat ntr#un recurs n interesul legii se soluioneaz o problem de competen a instanelor" sunt incidente dispoziiile art. 7.5 alin. ;.< +. proc. civ. n ceea ce prive!te aplicarea acesteia la situaii tranzitorii" ea neput%nd fi aplicat unui proces aflat n calea de atac a apelului.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. 1&"$ din $3 aprilie $,13

:eclamantul)intimat C.A. a n*estit 6udec+toria# ca instan+ de fond# cu o aciune n nulitatea absolut+ a 1, contracte de mprumut# cerere nregistrat+ la $! noiembrie $,,& la Dudec+toria (ector 1 0ucure1ti. Dudec+toria (ector 1 0ucure1ti# prin sentina nr. .!., din $& iunie $,,.# a admis cererea de inter*enie accesorie formulat+ de inter*enientul 0.'. 1i a respins cererea promo*at+ de reclamantul C.A. n contradictoriu cu p3r3tul -.'.I. /ribunalul 0ucure1ti# (ecia a I2)a ci*il+# prin decizia nr. 1&,1 din $$ decembrie $,,.# a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul C.A. Curtea de 'pel 0ucure1ti# (ecia a III)a ci*il+ 1i pentru cauze cu minori 1i de familie# prin decizia nr. 1$", din 6 octombrie $,,!# a admis recursul declarat de reclamant# a casat decizia tribunalului 1i sentina 6udec+toriei 1i a trimis cauza pentru re6udecare instanei competente ) /ribunalul 0ucure1ti. Curtea de apel# pentru a 5ot+r astfel# a f+cut aplicarea pre*ederilor art. 3$! alin. <3= C. proc. ci*. cu trimitere la decizia nr. 3$ din ! iunie $,,. pronunat+ de 7nalta Curte de Casaie 1i Dustiie n interesul legii# prin care s)a statuat asupra caracterului e*aluabil n bani al litigiilor ci*ile 1i comerciale a*3nd ca obiect constatarea existenei sau inexistenei unui drept patrimonial# constatarea nulit+ii# anularea# rezoluiunea# rezilierea unor acte 6uridice pri*ind drepturi patrimoniale. :ein3nd c+ la data public+rii deciziei nr. 3$ $,,.: 1, decembrie $,,.# apelul asupra sentinei 6udec+toriei nu fusese soluionat c5iar dac+ la momentul pronun+rii sentinei decizia n interesul legii nu era publicat+# Curtea de apel# n aplicarea acesteia# a reinut c+ aciunea promo*at+ de reclamant este e*aluabil+ n bani# c+ *aloarea acesteia dep+1e1te pragul de " miliarde impus de art. $ alin. <1= pct. 1 lit. b= C. proc. ci*.# c+# n consecin+# tribunalul a pronunat o soluie nelegal+# cu nc+lcarea normelor

imperati*e ce determin+ competena material+ de soluionare a cauzei# sens n care stabilind competena de prim+ instan+ pentru tribunal# a trimis cauza spre re6udecare n fond /ribunalului 0ucure1ti. Dudec3nd ca instan+ de fond# /ribunalul 0ucure1ti# (ecia a 2)a ci*il+# a pronunat sentina nr. 116& din $$ septembrie $,1, prin care a admis aciunea reclamantului 1i a constatat nulitatea celor 1, contracte de mprumut# resping3nd cererea de inter*enie n interesul p3r3tului -.'.I. formulat+ de inter*enientul 0.'. Curtea de 'pel 0ucure1ti# (ecia a IF ;a ci*il+ 1i pentru cauze pri*ind proprietatea intelectual+# conflicte de munc+ 1i asigur+ri sociale# prin decizia nr. $6. ' din $% noiembrie $,11# a respins excepia pri*ind caracterul nea*enit al apelului formulat de apelantul inter*enient accesoriu mpotri*a nc5eierii de 1edin+ din . septembrie $,1, a /ribunalului 0ucure1ti# precum 1i apelurile declarate de p3r3t 1i inter*enientul accesoriu mpotri*a sentinei. 'cest+ decizie a fost atacat+ cu recurs de p3r3tul -.'.I. 1i inter*enientul accesoriu 0.'.# recurs nregistrat la 7nalta Curte de Casaie 1i Dustiie# (ecia a II)a ci*il+. La termenul stabilit pentru soluionarea recursurilor# 7nalta Curte a pus n discuia p+rilor excepia de ordine public+ de necompeten+ material+ a acestei instane# excepie constituit+ n moti* de recurs de ordine public+# conform art. 3,6 alin. <$= C. proc. ci*.# raportat la art. 3,% pct. 3 C. proc. ci*. Aoti*ul de recurs de ordine public+ este fondat pentru considerentele care urmeaz+: Dudec+toria a fost n*estit+ ca instan+ de fond la data $! noiembrie $,,&# iar la aceast+ dat+ competena de soluionare a litigiilor comerciale 1i ci*ile era distinct reglementat+ prin art. 1 1i respecti* $ C. proc. ci*. 'stfel# n materie ci*il+ 6udec+toria era 1i este competent+ s+ 6udece cererile nee*aluabile n bani 1i litigiile e*aluabile p3n+ la pragul *aloric de ",,.,,, lei# peste acest prag competena aparin3nd tribunalului ca instan+ de fond. 7n materie comercial+ tribunalul era competent s+ 6udece ca prim+ instan+ cererile al c+ror obiect a*ea o *aloare de peste 1,,.,,, lei# precum 1i procesele 1i cererile n aceast+ materie al c+ror obiect era nee*aluabil n bani# conform art. $ pct. 1 lit. a= C. proc. ci*. Dispoziia cu acest coninut# art. $ pct. 1 lit. a= C.proc.ci*.# a fost abrogat+ prin art. $1! din Legea nr. &1 $,11 pentru punerea n aplicare a Legii nr. $.& $,,!. /otodat+# potri*it art. $$3 din Legea nr. &1 $,11# =Dac prin prezenta lege nu se prevede altfel" procesele !i cererile n materie civil sau comercial n curs de soluionare la data intrrii n vigoare a +odului civil se soluioneaz de ctre instanele legal nvestite" n conformitate cu dispoziiile legale" materiale !i procedurale n vigoare la data c%nd acestea au fost pornite>. 7nalta Curte constat+ c+ la data de $! noiembrie $,,&# dat+ la care aciunea a fost promo*at+# 6udec+toria a fost legal n*estit+ ca instan+ de fond. 'stfel cum s)a ar+tat# n materie ci*il+# 6udec+toria era competent+ s+ 6udece toate procesele 1i cererile# n afar+ de cele date prin lege n competena altor instane <art. 1 pct. 1 C. proc. ci*.=. 'rt. $ pct. 1 lit. b= C. proc. ci*. a dat n competena tribunalului n materie ci*il+ procesele 1i cererile al c+ror obiect are o *aloare de peste ",,.,,, lei cu excepiile pe care le enumer+# printre care 1i cererile nee*aluabile n bani# de competena 6udec+toriei# iar art. $ pct. 1 lit. a=# n prezent abrogat# ; procesele 1i cererile n materie comercial+ al c+ror obiect a*ea o *aloare de peste 1,,.,,, lei# precum 1i cererile n aceast+ materie al c+ror obiect era nee*aluabil.

Litigiul de fa+ a fost 1i este calificat cu un litigiu n materie ci*il+# iar nu comercial+# calificare n raport cu care a fost soluionat de instana ci*il+. -rin decizia nr. 1$", din 6 octombrie $,,!# Curtea de apel 0ucure1ti# soluion3nd recursul reclamantului 1i f+c3nd aplicarea deciziei n interesul legii nr. 3$ $,,.# a reinut caracterul e*aluabil n bani al obiectului cererii# de peste ",,.,,, lei# nu pe cel nee*aluabil a*ut n *edere de instanele anterioare# 1i a stabilit competena de soluionare n prim+ instan+ pentru tribunal. 7nalta Curte constat+ c+# pe de o parte# instana de apel a f+cut o aplicare eronat+ a pre*ederilor art. 3$! alin. <3= C. proc. ci*. cu pri*ire la aplicarea deciziei nr. 3$ $,,. n interesul legii# rein3nd incidena acesteia cu pri*ire la un proces aflat n calea de atac a apelului f+r+ s+ conteste# c+# la momentul promo*+rii aciunii# 6udec+toria a fost legal n*estit+. 9r# potri*it art. 3$! C. proc. ci*.# n redactarea de la acea epoc+# condiia de admisibilitate a recursului n interesul legii era ca problemele de drept obiect al acestuia s+ fi fost Isoluionate diferit de instanele 6udec+tore1tiG# indiferent de caracterul 5ot+r3rii 1i ni*elul instanei# spre deosebire de redactarea actual+ care impune caracterul ire*ocabil al 5ot+r3rilor examinate# soluiile pronunate numai n interesul legii nea*3nd nici atunci# nici n prezent# efect asupra 5ot+r3rilor 6udec+tore1ti examinate. -e de alt+ parte# problema de drept soluionat+ prin recursul n interesul legii este o problem+ de competen+ a instanelor# a1a nc3t decizia n interesul legii nr. 3$ $,,. este sub incidena dispoziiile art. &$" alin. <$ = C. proc. ci*. n ce pri*e1te aplicarea ei la situaii tranzitorii# iar potri*it acestor dispoziii: ='rocesele n curs de $udecat la data sc&imbrii competenei instanelor legal nvestite vor continua s fie $udecate de acele instane> # n acest sens fiind 1i dispoziiile art. $$3 din Legea nr. &1 $,11# precitate# n *igoare la data promo*+rii recursurilor. 7nalta Curte constat+# a1adar# c+# prin efectele deciziei nr. 1$", din 6 octombrie $,,!# Curtea de 'pel 0ucure1ti a stabilit competena de soluionare a recursurilor de fa+ cu nc+lcarea dispoziiilor tranzitorii menionate pri*ind competena instanelor legal n*estite. >+c3nd aplicarea dispoziiilor art. $$ C. proc. ci*. 1i constat3nd c+ nici o alt+ instan+ aflat+ n ierar5ia instanelor 6udec+tore1ti nu poate crea un conflict de competen+ cu 7nalta Curte de Casaie 1i Dustiie# sens n care prezenta decizie are *aloare de declinator de competen+# 7nalta Curte stabile1te competena de soluionare a recursurilor n cauza de fa+ pentru Curtea de 'pel 0ucure1ti. Ca atare# constat3nd c+ n ce pri*e1te cererea de c5emare n 6udecat+# 6udec+toria a fost legal n*estit+ la data pornirii procesului: $! noiembrie $,,&# 7nalta Curte a admis recursurile declarate sub aspectul moti*ului de ordine public+ ncadrat n art. 3,% pct. 3 C. proc. ci*.# a casat decizia instanei de apel 1i sentina tribunalului 1i a trimis cauza Dudec+toriei (ector 1 0ucure1ti# legal n*estit+ ca instan+ de fond.

Contract de vnzare-cumprare. Clauz privind nerestituirea avansului. Natura 0uridic Cuprins pe materii: Drept comercial. Contracte Index alfabetic: contract de *3nzare)cump+rare ) ar*un+ ) clauz+ penal+

C. ci*.# art. !&,# art. !.3# art. 1,6!# art. 1$!&# art. 1$!.# art. 136" 'otrivit dispoziiilor art. 1.96 +. civ." =Dac vinderea nu s#a e(ecutat prin culpa uneia din prile contractante" aceasta va pierde arvuna dat sau o va ntoarce ndoit" av%nd#o primit" dac partea care nu este n culp nu ar alege mai bine s cear e(ecutarea vinderii>. +lauza cu privire la nerestituirea avansului n caz de nee(ecutare" inclus ntr#un contract de v%nzare#cumprare" are autonomia unei clauze penale" accesorie v%nzrii" convenit de ambele pri !i ea trebuie s#!i produc efectele n sensul neec&ivoc stabilit de acestea.

(ecia a II)a ci*il+# Decizia nr. 1&"! din $3 aprilie $,13

Not: 7n decizie au fost a*ute n *edere dispoziiile din *ec5iul Cod ci*il

-rin sentina nr. ! din $3 ianuarie $,1$# /ribunalul 4or6# (ecia a II)a ci*il+# a respins aciunea principal+ formulat+ de reclamanta)p3r3t+ (C (.C. (:L n contradictoriu cu p3r3ta (C L.(. (:L# a admis cererea recon*enional+ formulat+ de p3r3t+ 1i a constatat nulitatea absolut+ a clauzei prin care s)a stabilit s+ nu se restituie a*ansul cump+r+toarei n caz de neplat+ a preului# repun3nd p+rile n situaia anterioar+# n sensul oblig+rii reclamantei la restituirea sumei de 1.$1,.!", lei reactualizat+ la data pl+ii reprezent3nd a*ans ac5itat *3nz+toarei n anul $,,&. >+c3nd aplicarea regulilor de interpretare a con*eniilor ci*ile# instana de fond a reinut c+ obligaia de plat+ a diferenei de pre a fost asumat+ sub condiia contract+rii unui credit# a c+rui neaccesare nu s)a datorat culpei p3r3tei# ci crizei economice. 7n acest context# prima instan+ a reinut ca fiind lo*it+ de nulitate absolut+ clauza cu pri*ire la reinerea a*ansului de c+tre *3nz+toare# fiind ntemeiat+ pe o cauz+ ilicit+# o atare operaiune fiind una speculati*+# nefiind incidente n spe+ pre*ederile art. 1$!& alin. <%= C. ci*.# sens n care cererea recon*enional+ a fost admis+# iar cererea principal+ respins+. +urtea de ,pel +raiova" 3ecia a 55#a civil" prin decizia nr. 66 din 1. iunie .*1." a admis apelul declarat de reclamant mpotriva sentinei pe care a sc&imbat#o n tot" n sensul constatrii intervenirii pactului comisoriu de gradul 54 !i rezilierii de plin drept a contractului de v%nzare#cumprare" cu repunerea prilor n situaia anterioar n sensul re*enirii imobilului n patrimoniul *3nz+toarei dar a p+str+rii a*ansului ncasat de c+tre aceasta. -e cale de consecin+# cererea recon*enional+ formulat+ de p3r3t+ a fost respins+# fiind respins ca inadmisibil 1i cap+tul de cerere a*3nd ca obiect rectificarea filei C># formulat direct n apel. Criticile apelantei)reclamante cu pri*ire la gre1ita aplicare a pre*ederilor art. !66 1i urm. C. ci*. 1i la exonerarea p3r3tei de culpa contractual+ a nepl+ii diferenei de pre s)au apreciat ca ntemeiate de instana de apel. 'stfel# n moti*area deciziei s)a ar+tat c+ n mod gre1it prima instan+ a interpretat neexecutarea obligaiei de plat+ a preului ca dator3ndu)se crizei economice# n realitate# p3r3ta fiind aceea care a

refuzat linia de finanare pentru unele detalii te5nice# do*ada imposibilit+ii obinerii diferenei de pre nefiind f+cut+. /otodat+# instana de apel a dat eficien+ 6uridic+ pactului comisoriu de gradul I2 n a c+rui prezen+ susine c+ este irele*ant moti*ul pentru care cump+r+toarea nu a mai putut obine diferena de pre# obligaia cu acest obiect stabilit+ prin contract fiind una de rezultat# nu una de diligen+. 'preciind ca nelegal+ 1i interpretarea dat+ de prima instan+ clauzei penale c3t pri*e1te constatarea afect+rii acesteia de o cauz+ nelicit+ dat fiind un caracter speculati* al operaiunii# rein3nd c+ scopul clauzei penale este acela de e*aluare a pre6udiciului pentru situaia neexecut+rii obligaiei# instana de apel a admis apelul declarat de reclamant+ n sensul mai sus ar+tat. :n contra acestei decizii a declarat recurs p%r%ta 3+ L.3. 38L ar+t3nd c+ o consider+ nelegal+ n raport de dispoziiile art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. 1i art. 6 C8D9 pri*ind dreptul la un proces ec5itabil# solicit3nd modificarea acesteia n sensul respingerii apelului declarat de reclamant+ mpotri*a sentinei ci*ile nr. ! din $3.11.$,1$ a /ribunalului 4or6 1i meninerea ca legal+ a acestei sentine. 7n dez*oltarea criticilor de nelegalitate# recurenta a in*ocat gre1ita calificare a meniunii din contract referitoare la p+strarea a*ansului ac5itat de recurent+ ca fiind clauz+ penal+ *alid+ proced3nd la completarea acestor meniuni neclare contrar pre*ederilor art. !.3 C. ci*. ' criticat reinerea inter*eniei unui pact comisoriu de ultim grad a c+rei existen+ ar fi presupus enunarea condiiilor n care el opereaz+# n contextul n care diferena de pre urma s+ fie ac5itat+ din credite bancare a c+ror neacordare a exclus culpa recurentei. ' susinut c+ recurenta)intimat+ nu a suferit nici un pre6udiciu care s+ 6ustifice p+strarea a*ansului# bunul *3ndut r+m3n3nd n posesia sa# iar la data nc5eierii contractului reclamanta nu desf+1ura acti*itate de *3nz+ri imobiliare care s+ 6ustifice operaiunea speculati*+ de p+strare a a*ansului. 8ecursul nu este fondat. 7ntr)o bun+ tradiie 6urisprudenial+ comercial+ s)a statuat cu *aloare de principiu c+ operaiunile de *3nzare)cump+rare cu pri*ire la imobile# cum este 1i cazul n spe+# c5iar nc5eiate ntre comerciani au o natur+ ci*il+ fiind supuse legii substaniale ci*ile# iar nu codului comercial# n prezent abrogat. Ca atare# *aliditatea clauzei contractuale pe care p+rile au inserat)o n contract trebuie analizat+ din perspecti*a dispoziiilor legii ci*ile care reglementeaz+ contractul de *3nzare)cump+rare sub acest aspect la momentul nc5eierii lui# iar nu a dreptului comun al obligaiilor# respecti* a pre*ederilor art. 1,6! C. ci*.# ea a*3nd o reglementare 1i o identitate proprie: clauz+ de ar*un+# prin art. 1$!&)1$!. C. ci*.# iar nu a unei clauze penale comune. Ca atare# n spea de fa+ c3t pri*e1te clauza contractual+ pri*ind reinerea a*ansului ar*unei# de c+tre *3nz+tor de*in incidente pre*ederile suscitate ale art. 1$!& 1i 1$!. C. ci*. 'rt. 1$!& C. ci*. reglementeaz+ limitati* cazurile n care ar*una# a*ansul# nu se reine ci *a fi restituit cump+r+torului# acestea *iz3nd printre ele 1i executarea *3nz+rii ori o cauz+ care exclude culpa cump+r+torului. 'rt. 1$!. C. ci*. dispune# ns+# c+# =Dac vinderea nu s#a e(ecutat prin culpa uneia din prile contractante" aceasta va pierde arvuna dat sau o va ntoarce ndoit" av%nd#o primit" dac partea care nu este n culp nu ar alege mai bine s cear e(ecutarea vinderii G# precum n spea de fa+. -rin urmare# calificarea dat+ de prima instan+ 1i in*ocat+ de recurent+ drept critic+ n recurs n sensul ne*alidit+ii clauzei de ar*un+ atras+ de caracterul speculati* al operaiunii este contrar+ c5iar

dispoziiei legale care o reglementeaz+# 1tiut fiind c+ nulitatea unui act sancioneaz+ nerespectarea legii la momentul nc5eierii lui# iar nu respectarea acesteia. Clauza cu pri*ire la nerestituirea a*ansului n caz de neexecutare are# a1adar# 1i o baz+ legal+# nu numai con*enional+# iar o atare clauz+ inclus+ n contractul de *3nzare)cump+rare are autonomia unei clauze penale# accesorie *3nz+rii# con*enit+ de ambele p+ri 1i ea trebuie s+)1i produc+ efectele n sensul neec5i*oc stabilit de acestea. (usinerea recurentei cu pri*ire la condiionarea pl+ii restului de pre de contractarea unui credit bancar nu poate fi nici ea primit+# deoarece meniunea n cuprinsul contractului n sensul c+ plata diferenei de pre se face n termen de 1$, zile de la autentificarea contractului de *3nzare)cump+rare# I n urma contractrii unui credit bancar G# constituie o precizare# iar nu reglementarea unei condiii rezolutorii# obligaia restituirii diferenei de pre fiind afectat+ numai de termen# nu 1i de condiia contract+rii *reunui credit# astfel cum rezult+ clar din clauza pactului comisoriu: I Boi" prile contractante" convenim ca" n cazul n care societatea v%nztoare nu va primi integral preul bunului n termen de 1.* zile de la data autentificrii contractului de v%nzare#cumprare" prezentul contract s se considere desfiinat de plin drept" fr somaie !i fr punere n nt%rziere a cumprtoarei" promitenta cumprtoare urm%nd a pierde partea din pre de$a ac&itat" iar 3+ 3.+. 38L va reintra n posesie de plin drept a imobilelor ce fac obiectul prezentului contract>. 7n cauz+ este de necontestat c+ recurenta)p3r3t+# n calitate de cump+r+toare# nu 1i)a executat obligaia de plat+ a diferenei de pre# de 1.!"%.,1%#3 8uro din $.3,,.,,, 8uro# n termenul con*enit# culpa sa contractual+ fiind astfel prezumat+ conform art. 136" C. ci*.# a1a nc3t# n mod legal 1i corect instana de apel a dat eficien+ pactului comisoriu de ultim grad 1i clauzei de ar*un+# mai sus citat+# deoarece# n aplicarea dispoziiilor art. !&, C. ci*.# con*eniile legal f+cute trebuie executate cu bun+) credin+# ele oblig3nd nu numai la ceea ce este expres n ele dar la toate urm+rile ce ec5itatea# obiceiul sau legea d+ obligaiei# dup+ natura sa. 8ste de obser*at n acest sens c+# prin nt3mpinarea depus+ la instana de fond# p3r3ta) recurent+ a fost de acord cu cap+tul de cerere principal+ pri*ind rezoluiunea *3nz+rii conform pactului comisoriu# solicit3nd prin concluziile scrise# neec5i*oc# s+ fie admis+ recon*enionala# dar 1i aciunea principal+# ar+t3nd c+ nu este inut+ de plata c5eltuielilor de 6udecat+ conform art. $&" C. proc. ci*.: I I fiind de acord cu rezoluiunea contractului de la primul termen de $udecat !i nefiind pu!i n nt%rziere anterior formulrii aciunii>" aciunea fiind promo*at+ la $$ decembrie $,1,# contractul autentificat la $. decembrie $,,&# iar obligaia pl+ii diferenei de pre fiind scadent+ la 1$, de zile de la autentificare# a1a nc3t# sentina tribunalului este e*ident nelegal+ prin neadmitere# m+car n parte# a cererii principale# respingerea ei nefiind# de altfel# moti*at+ prin sentina apelat+. Ca atare# solicitarea recurentei de meninere a sentinei ca legal+ nu poate fi primit+. Cu poate fi primit+ nici critica pri*ind decizia instanei de apel din perspecti*a nc+lc+rii pre*ederilor art. !.3 C. ci*.# clauza pactului comisoriu care include 1i clauza de a*ans ar*un+ fiind corect interpretate prin decizia atacat+ conform considerentelor mai sus expuse. 7nalta Curte# constat3nd n raport de pre*ederile art. 3,% pct. ! C. proc. ci*. 1i art. 6 C8D9# texte n care recurenta 1i)a ncadrat critica de nelegalitate# cu precizarea c+ nc+lcarea de con*enionalitate nu a fost n concret dez*oltat+# c+ instana de apel a pronunat o decizie legal+# a respins recursul declarat ca nefondat.