Sunteți pe pagina 1din 48

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA

Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1 $%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3#4ecem5rie # 1 6ag/1"*(

1/ IDENTIFICAREA SU7STAN8EI"9RE9ARATU-UI CHI:IC ;I A FIR:EI SAU <NTRE9RINDERII 1/1 I4entificarea 6ro4u)ului 3 Denumire comerciala Nume IUPAC Sinonime Nr. EC Nr. CAS Nr. Inde' )ormula moleculara +asa moleculara Numar inregistrare ,EAC* Caracteri-are chimica Acid clorhidric Acid clorhidric Acid muriatic , clorura de hidrogen solutie apoasa 231 !"! # #$%# &1 & &1# &&2 &1 ( *Cl 3$.%$
01-2119484862-27-0079

Su.stanta anorganica monoconstituent

1/# I4entificarea utili2arilor rele1ante ale )u5)tan=ei"6re6aratului )i utili2ari contrain4icate 1.2.1 Identi/icarea utili-arilor rele0ante 10e-i scenariile de e'punere corespun-atoare , pre-entate in ane'a23 Utili-area in instalatii industriale si pro/esionale 3 )a.ricarea *Cl 1SE12. ,ecircularea *Cl 1SE12. Distri.utia incarcarii su.stantei si ream.alarii 1SE12. Utili-area industriala ca si intermediar1SE22. )ormularea 4 1re2am.alarea 1SE32. Utili-area ca3 regulator de p*, agent de /loculare, precipitare si neutrali-are la /ormularea preparatelor cum ar /i produse pentru spalat si curatare,la tratarea apelor sau su.stante chimice pentru la.orator 1Decantare industriala 3 ES% u- pro/esional5domeniu pu.lic ES!2. Utili-area de catre consumatorii casnici3 la tratarea apei din piscine ca agent de curatire 1 de e'emplu produs de curatare de u- sanitar sau reacti0 2in produsele de sudura sau lipire.

1/#/#/ Utili2ari contrain4icate Ela.orat3 Ser0iciul 6ehnic De-0oltare

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 2 " %7 8rice utili-are care implica /ormarea de aerosoli, emiterea de 0apori 191&ppm2 sau riscul producerii stropirilor in ochi sau pe piele, in -onele in care personalul nu utili-ea-a echipament de protectie a respiratiei, ochilor sau pielii. 1/, I4entificarea firmei">ntre6rin4erii Nume companie Adresa Numar tele/on Nr./a' E mail persoana responsa.ila pentru )DS3 1/* Telefon 6entru urgente 3 Numar de urgenta3 6ele/on companie3 Disponi.il in a/ara orelor de program3 #/ IDENTIFICAREA 9ERIC.-E-.R #/1/ Cla)ificarea )u5)tantei #/1/1 Cla)ificarea in conformitate cu Regulamentul EC nr/1#!#"# Clasi/icare Corosi0 pentru piele> categoria 1? S686 E'punere unica.3 Corosi0 pentru metale> categoria 1 )ra-e de pericol3 *31%3 Pro0oaca arsuri gra0e ale pielii si le-area ochilor *33!3 Poate pro0oca iritarea cailor respiratorii. *2"&3 Poate /i corosi0 pentru metale ( 112 <%&52!&5#371%1 2%h5-i53$!-ile S.C. 8:6C*I+ S.A 1 U-inei Street, 2%&&!& ,amnicu ;alcea, ,omania <%& 2!& #&1 2&& <%& 2!& #3! &3& tehnic=oltchim.ro

#/1/# Cla)ificarea in conformitate cu Directi1a $!"+*("CEE Clasi/icare C corosi0 )ra-e , ,3% (i #/1/,/ Informatii )u6limentare 9ericole 6entru )?n?tate )i me4iu 3 Solutia de acid clorhidric /umega in aer, a0and un e/ect corosi0 asupra tesutului uman, cu potential de a/ectare a cailor respiratorii, ochilor, pielii si intestinelor. Prin amestecarea acidului clorhidric cu o'idanti o.isnuiti , cum ar /i hipocloritul de sodiu 1NaCl82 sau permanganatul de potasiu 1@+n8%2, se /ormea-a clorul care este un ga- to'ic. E/ectul asupra mediului s ar putea produce la ni0el local , consatnd in modi/icarea 0alorii p* ului. 6e'tul integral al /ra-elor * si , mentionate in aceasta sectiune, este pre-entat in Sectiunea 1$.

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 #/#/ Etic@etare Cu0ant de a0erti-are3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 PE,IC8: 6ag/ 3 " %7

Pictograme si sim.oluri de pericol )ra-e de pericol3 *31%3 Pro0oaca arsuri gra0e ale pielii si le-area ochilor *33!3 Poate pro0oca iritarea cailor respiratorii *2"&3 Poate /i corosi0 pentru metale

#/#/#/ Fra2e 4e 6recautii P23%3 PAstraBi numai Cn recipientul original. P2$&3 Nu inspiraBi pra/ul5/umul5ga-ul5ceaBa50aporii5spraD ul. P3&!<P3!1<P3373 EN CAF DE C8N6AC6 CU 8C*II3 clAtiBi cu atenBie cu apA timp de mai multe minute.ScoateBi lentilele de contact, dacA este ca-ul Gi dacA acest lucru se poate /ace cu uGurinBA.ContinuaBi sA clAtiBi. P3&3<P3$1<P3!33 EN CAF DE C8N6AC6 CU PIE:EA 1sau pArul23 scoateBi imediat toatA Cm.rAcAmintea contaminatA. ClAtiBi pielea cu apA5/aceBi duG. P3&%<P3%&3 EN CAF DE IN*A:A,E3 transportaBi 0ictima la aer li.er Gi menBineBi o Cn stare de repaus,Cntr o po-iBie con/orta.ilA pentru respiraBie. P3&"<P3113 EN CAF DE e'punere sau dacA nu 0A simBiBi .ine3 sunaBi la un CEN6,U DE IN)8,+A,E 68(IC8:8HICI sau un medic. P!&13 AruncaBi conBinutul5recipientul in con/ormitate cu reglementarile locale5regionale5 nationale in 0igoare #/#/,/ Etic@etare in conformitate cu Directi1a $!"+*("EEC Clasi/icare de pericol3 C corosi0

Fra2e R3 ,3% Pro0oaca arsuri gra0e ,3# J Iritant pentru sistemul respirator Fra2e S3 S 2$ :a contactul cu ochii, se spalA imediat cu multA apA Gi se consultA medicul. S %! En ca- de accident sau dacA 0A simBiBi rAu, a se consulta imediat medicul 1DacA este posi.il, i se aratA eticheta2. #/,/ Alte 6ericole3 Su.stanta nu intruneste criteriile pentru su.stanta P?6 sau 0P0?. Nu au fost identificate alte pericole.

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ % " %7

,/ C.:9.AI8IA" INF.R:A8II DES9RE INBREDIENTE


Denumire chimica Acid clorhidric P?65 0P0?
Nu5Nu

Nr.CAS 5nr.EC 5nr. ,EAC*


#$%# &1 & 231 !"! # &1 211"%7%7$2 2# &&#"

Clasi/icarea in con/ormitate cu regulementul 1EC2 Nr. 12#252&&72


Corosi0 pentru piele, cat 1?> *31% Corosi0 pentru metale, cat 1A> *2"& S686 E'punere unica.3> *33!

Clasi/icarea in con/ormitate cu directi0a


D $#5!%75EC

Concentra tie ,K 1L5L2 +in. 32

C> ,3% (i> ,3#

Produsul nu mai conBine alte impuritABi care pot sA in/luenBe-e clasi/icarea. */ :CSURI DE 9RI: ADUT.R */1/ De)crierea ma)urilor 4e 6rim aEutor Sfat general3 DACA ati /ost e'pus sau daca nu 0a simtiti .ine3 Sunati la un centru de in/ormatii to'icologice sau apelati la un medic . Aratati /isa cu date de securitate medicului :?)uri 4e 6rim aEutor >n ca2 4e contact cu 6ielea &)au 6arul'3 EndepArtaBi imediat Cm.rAcAmintea contaminatA. SpAlaBi -ona a/ectatA cu apA Cn Met continuu cel puBin 1! minute. Scoateti persoana din -ona periculoasa. :?)uri 4e 6rim aEutor >n ca2 4e in@alare3 Persoana e'pusA se scoate la aer curat si se mentine intr o po-itie com/orta.ila pentru respiratie. :a)uri 4e 6rim aEutor in ca2 4e contact cu oc@ii3 )e )6ala ochii atent cu apa timp de cate0a minute . Se 0or scoate lentilele de contact 1daca este ca-ul2 si se continua spalarea .Se impune consult medical de urgenta. :?)uri 4e 6rim aEutor >n ca2 4e >ng@i=ire 3 Nu se 0a induce 0oma .Se clateste gura cu apa si se transporta 0ictima la spital. */#/ Sim6tomele cele mai im6ortante% atat 6entru ex6unerea acuta cat )i cronica Simptome3 *Cl este puternic corosi0 pentru ochi, mucoase si -onele e'puse ale pielii. ,iscuri3 Pro0oaca arsuri gra0e ale pielii si le-area ochilor. Poate pro0oca iritarea cailor respiratorii Poate /i corosi0 pentru metale

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 */,/ Se im6une control me4ical ime4iat )i tratament )6ecial 6ag/ ! " %7

6ratament3 Se indepartea-a imediat hainele contaminate. Se spala pielea cu apa in Met continuu. Se scoate 0ictima din -ona contaminata.

+/ :CSURI DE C.:7ATERE A INCENDII-.R +/1/ :iEloace 4e )tingere a4ec1ate3 toate miMloacele de stingere. Pentru incendiile mici se utili-ea-a apa, spuma, dio'id de car.on si chimicale uscate. Pentru incendiile mari se utili-ea-a apa, spuma. :iEloace 4e )tingere care nu tre5uie folo)ite3 nu se cunosc +/#/ 9ericole 4e ex6unere3 9ericole )6ecifice 6e 4urata inter1entiei 3 Acidul clorhidric nu este in/lama.il si nu pre-inta sensi.ilitate la socurile mecanice sau la descarcarile statice. Prin contactul cu metalele se prduce hidrogen ga- , care poate /orma amestecuri e'plo-i.ile. Prin decompunerea termica re-ulta clor, care este noci0. Acidul clorhidric reactione-a cu su.stantele organice , reactia /iind e'oterma. +/,/ In4icatii 6entru 6om6ieri Echipament de protectie pentru pompieri 3 Pompierii 0or /i dotaBi cu costume complete de protecBie Cmpotri0a /ocului Gi antiacide,cu masca contra ga-elor sau aparatul de respiraBie autonom. Se 0a sta la distanta de capetele containerelor. Containerele 0or /i rAcite prin pul0eri-area cu apA. Nu se introduce apa in containere.

$/ :CSURI <:9.TRIFA 9IERDERI-.R ACCIDENTA-E $/1/ :?)uri 4e 6recau=ie 6entru 6er)onal3 Se 0a purta echipament corespun-ator de protectie . Nu se 0a calca in produsul scurs. Se 0a opri scurgerea, daca acest lucru poate /i e/ectuat /ara risc. Se 0a e0acua tot personalul care nu participa la inter0entie din -ona a/ectata.. Se 0a i-ola Gi se 0a 0entila -ona de risc Cn 0ederea menBinerii no'elor Cn limitele admise. $/#/ :?)uri 4e 6recau=ie 6entru me4iu3 DacA este posi.il se 0a i-ola spArtura. Se incearca recuperarea lichidului daca este posi.il. Acesta se pastrea-a in containere inchise si 0a /i manipulat in con/ormitate cu pre0ederile normati0elor de mediu aplica.ile. $/,/ :eto4e 4e cur?=are3 Pentru scurgerile mici, se utili-ea-a un a.sor.ant pentru lichid ca 0ermiculite, /loradina sau nisip. Pentru neutrali-are se utili-ea-a car.onat de calciu, 0ar stins sau soda calcinata. DeGeurile re-ultate

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ $ " %7 se 0or depo-ita Cn containere nemetalice ce 0or /i gestionate con/orm reglementArilor Cn 0igoare. Fona a/ectatA 0a /i neutrali-atA Gi spAlatA cu multA apA. Se 0a utili-a o perdea de apA pentru reducerea 0aporilor. :ichidul 0a /i a.sor.it cu aMutorul unei cisterne pre0A-utA cu 0acuumare Cn 0ederea recuperArii sau distrugerii. Ulterior -ona se 0a neutrali-a cu 0ar, calce sodatA, sodA calcinatA Gi se 0a spAla cu multA apA. Apele de spAlare 0or /i trimise la instalaBia de tratare ape re-iduale. DeGeurile se 0or gestiona Cn con/ormitate cu reglementArile legale Cn 0igoare. En ca-ul unor scurgeri accidentale acestea se 0or dispersa Gi neutrali-a cu materiale de .a-icitate medie. $/*/ Trimitere la alte )ectiuni In4ica=ii )u6limentare 3 trimitere la sectiunile 7,13. !/ :ANI9U-ARE ;I DE9.AITARE !/1/ :a)uri 6entru o mani6ulare )igura Pentru protectia personalului 0e-i sectiunea 7. 6re.uie luate in consideratie masurile de manipulare su.stante chimice.Se 0a e0ita contactul cu produsul , precum si /ormarea aerosolilor. Nu se 0or inhala ga-ul50aporii si se 0a e0ita contactul cu ochii si pielea. Se inter-ice consumarea de alimente, .auturi si /umatul in -ona de lucru. +asuri pentru protectia contra incendiilor si e'pol-iilor 3 produsul nu este in/lama.il Clase de aprindere 1de incendiu2 3 Produsul nu este in/lama.il Clasa de e'plo-i0itate 3 Produsul nu este e'pol-i.il

!/#/ Con4itii 6entru 4e6o2itarea in )iguranta% inclu)i1 incom6ati5ilitati Depo-itarea se 0a /ace Cntr o -onA rece, .ine 0entilatA, /eritA de cAldurA, radiaBii U;, pe supra/ete re-istente la acid si pre0a-ute cu drenaM corespun-ator. Gi in a.senta su.stanBelor incompati.ile. Containerele5tancurile, .idoanele de depo-itare a acidului clorhidric soluBie tre.uie sA /ie con/ecBionate din materiale re-istente la coro-iune 1sticlA, email, cauciuc, e.onitA, oBel proteMat2 sau materiale plastice 1polietilenA, polipropilenA, policlorurA de 0inil2 0or /i Cnchise etanG. Nu )e 1a utili2a nicio4ata a6a fier5inte )i nu )e a4auga nicio4ata a6a in aci4G A4augarea a6ei in aci4 6oate 6ro1oca fier5ere necontrolata % con4ucan4 la )tro6irea )au im6ro)carea cu 6ro4u)/ !/,/ Utili2ari )6ecifice3 ;eri/icati utili-arile identi/icate in sectiunea 1.2 Pentru mai multe in/ormatii studiati scenariile de e'punere /urni-ate de producator in ane'a.

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ # " %7

(/ C.NTR.-U- EX9UNERII" 9R.TEC8IE 9ERS.NA-C (/1/ 9arametrii 4e control (1/1/ Com6onente cu 6arametrii 4e control la locul 4e munca/ Com6onente Nr/CAS Faloare S6E: 9arametrii 4e control Forma 4e ex6unere

1& ppm #$%# &1 & 1! mg5m3 Aerosoli si gaAcid 6NA ! ppm clorhidric 7 mg5m3 Alte AS6E: 11! min.2 si 6NA 17 ore2 pentru acid clorhidric sunt in/ormatii 0alori deri0ate si in UE repre-inta limite de e'punere ocupationala 1SC8E:5SEH5SU+, 1""%2 S6E:3 limita de e'punere pe perioada scurta 6NA3 timp mediu ponderat In con/ormitate cu legislatia romaneasca limitele de e'punere sunt3 ;aloare limitA de e'punere, 7 ore 7 mg 5 mc aer ;aloare limitA de e'punere, 1! minute 1! mg5 mc aer

(/1/#/ Falori DNE-"9ENEC DNE: 3 e'punerea acuta prin inhalare 3 SC8E: recomanda o 0aloare S6E:11! minute2 de 1&ppm 11! mg5m32. e'punerea pe termen lung , prin inhalare3 SC8E: recomanda 1la un timp mediu ponderat 16NA2 de 7 ore 2 o 0aloare de !ppm 17mg5m32. PNEC 3 PNEC apa 1apa sarata23 3$ Og5: PNEC apa 1apa dulce23 3$ Og5: PNEC apa1eli.erari intermitente23 23 %! Og5:

(/#/ Controlul ex6unerii Pentru a asigura e'punerea cat mai redusa a personalului, se utili-ea-a un sistem de 0entilatie locala cu e'haustare sau generala. Pentru mentinerea 0aporilor in interiorul echipamentului de procesare se utili-ea-a tehnici cu presiune negati0a 10acuum2. Controlul ex6unerii ocu6a=ionale3 +onitori-area ni0elului de no'e se 0a /ace prin anali-e to'icologice prin metode /i-ice 1tu.uGoare indicatoare de acid clorhidric2 sau chimice.. Se 0or asigura sisteme de 0entilare localA Gi generalA cu e'haustare, pentru a menBine concentraBia no'elor Cn limitele admise. ;entilarea localA cu e'haustare este pre/era.ilA deoarece pre0ine dispersia

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 contaminantului Cn -ona de lucru. 6ag/ 7 " %7

9rotec=ia re)6ira=iei3 Aparatul de protecBie respiratorie tre.uie ales dupA calitABile sale de protecBie pentru condiBiile de lucru date, ni0elul de concentraBie Cn aer Gi pre-enBa su/icientA a o'igenului. Pentru concentraBii P !& ppm purtaBi aparat respirator /iltrant tip cagulA Gi element cartuG /iltrant pentru 0apori de acid clorhidric. 9rotec=ia mHinilor3 Se 0or utili-a mAnuGi din cauciuc natural, neopren, policlorurA de 0inil. 9rotec=ia oc@ilor3 PurtaBi ochelari de protecBie Gi5sau 0i-iere de protecBie chimicA. Se 0or asigura la locurile de muncA /QntQni de spAlare a ochilor. 9rotec=ia 6ielii3 Se 0a purta costum complet de protecBie con/ecBionat din materiale antiacide, ci-me, GorBuri de cauciuc sau policlorurA de 0inil, pentru pre0enirea contactului cu pielea. Pe durata operatiilor de inter0entii in ca- de urgenta sau de reparatii se 0a purta un echipament re-istent la actiunea chimica. Pentru -onele cu e'punere neo.isnuita , pentru protectia pielii se 0a purta echipament /ormat din cisme, sorturi sau salopete. :a)uri 4e igiena3 +anipularea se 0a /ace cu respectarea regulilor de siguranta si de igiena industriala . In timpul manipularii produsului nu se 0or consuma alimente, nu se 0a /uma. Se 0or spala mainile inainte de pau-a si la s/arsitul programului de lucru . :?)uri )u6limentare 4e 6rotec=ie3 :ocurile de muncA 0or /i dotate cu3 puncte de spAlare a ochilor, duGuri Gi spaBii de curABare a echipamentului contaminat. :a)uri 4e 6rotectie3 Inainte de inceperea lucrului cu acest produs se organi-ea-a masurile de acordare prim aMutor. Controlul ex6unerii me4iului3 Nu se goleste produsul in sistemul de canali-are menaMera sau in apele de supra/ata Aer3 ga-ul, /umul si5sau pra/ul se spala cu apa 1 cu aMutorul unui /urtun2 Sol3 Se e0ita penetrarea in su.sol Apa3 Nu se permite intrarea produsului in sistemul de drenaM 9/ 9R.9RIETC8I FIAIC.-CHI:ICE A-E SU7STAN8EI"9RE9ARATU-UI CHI:IC 9ERICU-.S Informa=ii generale Aspect +iros :ichid incolor sau sla. gAl.ui puternic CnBepAtor, pragul de mirosR&,1 la !ppm

Informa=ii im6ortante 6entru )?n?tate% )ecuritate Ii me4iu p* 1N1&.12> &.1N1.,12> &.&1N12.&212> &.&&1N13.&212 &,&&&1N1%.&12.

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ " " %7

6emperatura de aprindere 6emperatura de /ier.ere ProprietABi e'plo-i0e ProprietABi o'idante Presiunea de 0apori Densitate relati0A 1apAR12 Solu.ilitate Cn apA Alte solu.ilitABi Coe/icient de partiBie octanol apA, @oL Alte informa=ii Punct de CngheBare 6emperatura de autoaprindere

nu se aprinde 7% 8C nu este e'plo-i0 nu este o'idant 1" mm*g la 2&oC 1,1" g5cm3 723 g5l la &oC, #21g5l la 2&&C, !$1 g5l la $&oC Solu.il Cn alcool, eter, .en-en, acetonA, acid acetic, &.2! 1128C nu se aprinde

1 / STA7I-ITATE ;I REACTIFITATE 1 /1/ Reacti1itate3 Sta.il Cn condiBiile de stocare recomandate 1 /#/ Sta5ilitate c@imica ,eactionea-a cu o'idantii puternici. ,eactionea-a cu su.stantele alcaline 1.a-e2. 1 /,/ 9o)i5ilitatea 6ro4ucerii unor reactii 6ericuloa)e Prin reactia cu metalele se degaMa hidrogenul care este un ga- puternic in/lama.il. Acidul reactionea-a 0iolent cu su.stantele alcaline cu degaMare de caldura. 1 /*/ Con4i=ii 4e e1itat3 CAldura, radiaBiile U;, contactul cu metalele. 1 /+/ :ateriale incom6ati5ile3 Prin dilutie cu cu apa, solutia de acid clorhidric generea-A mari cantitABi de cAldurA Gi chiar 0apori to'ici. :a contactul cu metalele o.isnuite se degaMa hidrogenul care este /oarte in/lama.il si care poate produce cu aerul amestecuri e'plo-i0e. Prin reactia cu o'idantii se degaMa clor, care este un ga- to'ic. :a contactul cu cianurile si cu sul/urile se degaMa acid cianhidric sau sul/it acid ga-. 1 /$/ 9ro4u)e 4e 4e)com6unere 6ericuloa)e/ :a descompunerea prin incla-ire se degaMa acid clorhidric ga-os care reactionea-a cu apa si a.urul cu /ormare de ga-e coro-i0e si to'ice. Prin descompunerea termica se eli.erea-a clor ga-os to'ic si hidrogen ga-os care este e'plo-i.il. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 1& " %7

11/ INF.R:A8II T.XIC.-.BICE 11/1/ Informatii 4e)6re efectele toxicologice Toxicitate orala acuta 3 Nu e'ista date disponi.ile, date e'ceptate pe .a-a proprietatilor *Cl , 0e-i sumar date to'icologice -8ECD SIDS Acid clorhidric UNEP PU? US, 8ct.2&&2 :D !& 5oral Go.olan 237 2## mg5Tg. Toxicitate 4ermala acuta3 - Nu e'ista date disponi.ile, date e'ceptate pe .a-a proprietatilor *Cl , 0e-i sumar date to'icologice 8ECD SIDS Acid clorhidric UNEP PU? US, 8ct.2&&2 :D !& 5 dermal iepure9!&1& mg5Tg

Toxicitate acuta 6rin in@alare In timpul e'punerii so.olanilor la actiunea *Cl ga-os sau aerosoli, semnele de to'icitate au /ost identice. *Cl a /ost /oarte iritant pentru ochi , mucoase si pentru -onele e'puse ale pielii. *Cl ga-3 :C!& 1so.olan ! min e'punere23 %&"7" ppm 13%7&3 %72#22 :C!& 1so.olan 3& min e'punere23 %#&1 ppm 1%12" !3!22 *Cl aerosoli :C!& 1so.olan ! min e'punere23 %!.$ mg5: 13".! !2.72 echi0alent cu 31&&7 ppm 12$72% 3!7%!2 :C!& 1rat 3& min e'punere23 7.3 mg5: 1#.2 ".#2 echi0alent cu !$$$ ppm 1%7!! $$1%2 Iritarea 6ielii Corosi03 ,e-ultatele testelor au indicat coro-i0itate pentru piele 3 Iepure3 &.! ml 3#K, e'punere pe durata de 1 si % ore, oclusi05semi oclusi0.1+etoda3 8ECD %&%, pre H:P2 Iepure 3 acid clorhidric solutie apoasa 3#K 11h, %h2 a pro0ocat a/ectiuni gra0e . Iepure 3 &.! m: acid clorhidric solutie apoasa 1#K .Aplicare %h. Nu a pro0ocat iritatii 1solutii *Cl P 1&K 236estele pentru e'punerea umana au aratat ca solutiile de *Cl de pana 1&K nu tre.uie sa /ie clasi/icate ca UIritant pentru pieleV . J 8ECD SIDS Acid clorhidric UNEP PU? US, 8ct 2&&2 Iritare moderata 3 so.olan &.! m: acid clorhidric solutie apoasa 3.3K , aplicatie pentru ! -ile )ara iritare 3iepure &.! m: de *Cl solutie apoasa 1K , aplicatie ! -ile , nu a produs iritatii Iritarea oc@ilor 3 Pre-inta riscul le-arii gra0e a ochilor 1ire0ersi.ile2, Corosi0 pe .a-a datelor de coro-i0itate pentru piele . Corosi03 Iepure &.1 ml ,1&K. 1+ethda3 8ECD %&!, nu H:P2 Coro-i0 pentru ochi 1a )oarte iritant 3

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 11 " %7

Iepure 18ECD %&!2 &.1 m: acid clorhidric solutie apoasa 1&K iritatii gra0e cu le-area corneei , ceea ce poate duce la a/ectarea permanenta a 0ederii. J 8ECD SIDS acid clorhidric UNEP PU? US, 8ct 2&&2 Corosi03 Iepure &.&3 m: sau mai mult acid clorhidric solutie apoasa !K a produs un e/ect irritant si coro-i0 puternic. Usor iritant 3 Iepure &.1 m: de acid clorhidric 3.3K .S a aplicat in sacul conMuncti0al > perioada de o.ser0atie %7h . Neiritant 3 Iepure &.1 m: acid clorhidric &.33K .S a aplicat in sacul conMuncti0al > perioada de o.ser0atie %7h . Iritarea cailor re)6iratorii3 Nu e'ista date disponi.ile. Poate pro0oca iritarea cailor respiratorii Sen)i5ili2are3 )ara sensi.ili-are Porci de Huineea5Soareci3 HP+65+ES6 1+etoda3 8ECD %&$, pre H:P2 Toxicitate 4o2a re6etata 3 .rala3 Nu e'ista date disponi.ile . Dermala3 Nu e'ista date disponi.ile In@alare3 Inhalare su. cronica N8AEC este 1! mg5m3 pentru so.olani5soareci, "& -ile, $ ore5-i, ! -ile5saptamana..E/ecte3 s au o.ser0at mani/estari clinice in principal legate de proprietatile iritante5coro-i0e ale *Cl .Similar cu 8ECD %13. H:P. Inhalare cronica N8AE: este P1& ppm pentru so.olani 5soareci , 127 saptamani , $ ore 5-i, ! -ile5 saptamana E/ecte3 s au o.ser0at mani/estari clinice in principal legate de proprietatile iritante5coro-i0e ale *Cl . )ara metoda , /ara H:P :utagenitate Benotoxicitate in 1itro3 Nu este mutagenic , nu este clastogenic S. cere0isiae, recom.inare mitotica3 Negati0a.)ara metoda, /ara H:P. E/ectele asupra p* Jului mediului au impiedicat posi.ilitatea testarii in 0itro a sistemelor ne.acteriale In sistemele .acteriale s au o.tinut re-ultate negati0e , in sistemele ne.acteriale s au o.tinut re-ultate positi0e . ,e-ultatele positi0e s au o.tiunt la concentratii mari si tre.uie sa /ie considerate ca /iind o.tinute din cau-a p* ului sca-ut. 6est modi/icare cromo-omiala la ni0elul tesutului mamar 1C*823 positi0. )ara metoda de urmat, /ara H:P. +utatie gena celula mamara 3 +ouse lDmphoma3 positi0. )ara metoda , /ara H:P. Benetoxicitate in 1i1o 3 In 0i0o date e'ceptate pe .a-a proprieatatilor *Cl, 0e-i sumar date de to'icologie. Nu e'ista studii re/eritoare la mutagenitatea in 0i0o pentru acidul clorhidric Carcinogenitate 3 Acidul clorhidric nu a determinat un raspuns carginogenic la testarea

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 12 " %7

so.olanilor.+etoda3 8ECD +etoda de testare %!1, 1"71. Toxicitate re6ro4ucti1a sumar date to'icologice /ertilitate3 3 Nu e'ista date , date e'ceptate pe .a-a proprietatilor *Cl , 0e-i sumar date to'icologice

teratogenicitate5de-0oltare 3 Nu e'ista date , date e'ceptate pe .a-a proprietatilor *Cl , 0e-i sumar date to'icologice Efecte )i)temice Toxicitate J ex6unere unica 3 6lamani % )i)tm re)6iratoriu Toxicitate - ex6unere re6eatata J Nu e'ista date disponi.ile Toxicitate 6rin a)6iratie 3 coro-i0 pentru tractul respirator Efecte neurologice 3 Nu e'ista date disponi.ile 1#/ INF.R:A8II EC.-.BICE 1#/1 Toxicitate Ecotoxicitatea 6ro4u)ului Din cau-a capacitatii de tamponare 0ariate a di/eritelor sisteme de testare si a di/eritelor ecosisteme ad0atice, pentru acidul clorhidric nu este rele0ant sa se determine to'icitatea e'primata in mg5:. Studiile ad0atice sunt reali-ate utili-and medii de tamponare di/erite si de aceea studiile de to'icitate acuta si metodele de testare la e'punerea cronica , .a-ate pe di/erite medii de tamponare, ar conduce la re-ultate di/erite. In plus, mentinerea e'acta a 0alorilor de p* pe toata durata studiilor cronice ar putea /i pro.lematica. Se accepta ca to'icitatea ad0atica a acidului clorhidric se produce daca este pre-ent su/icient acid pentru a se o.tine un p* /oarte sca-ut 1adica p* 3 !2. Dat /iind ca e0aluarea e'punerii mediului , ca urmare a /ormularii si utili-arii *Cl, arata o pertur.are nesemni/icati0a a ni0elului de p* , se considera ca nu e'ista riscuri pe termen lung pentru organismele ad0atice si de aceea nu se impun date pri0ind e/ectele cronice asupra pestilor. Re2ultate ale e1aluarii 97T su.stanta P?6 sau 0P0? 3 *Cl nu indeplineste criteriile necesare pentru a /i clasi/icat ca

Criteriu 97T"1917 )i Eu)tificare E1aluarea 6er)i)tentei *Cl poate /i considerat ca /iind ne.iodegrada.il in mediu ad0atic si terestu .,e-ultatele arata ca su.stanta persista. De aceea criteriile pentru clasi/icarea ca su.stanta P sunt indeplinite. E1aluarea 5ioacumularii Su.stanta este considerata cationica pentru 0alorile de p* caracteristice mediului inconMurator, 0aloarea calculata pentru log @oL /iind 2.$!. In con/ormitate cu Ane'a ;III a Hhidului , aceasta 0aloare nu impune potential de .ioacumulare.

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 13 " %7

Date ecologice )u6limentare Informatii 3 In mediul ad0atic , e/ectele *Cl sunt strict legate de modi/icarea p* ului , deoarece *Cl 0a disocia complet in ioni de *38< si ioni Cl , acestia din urma ne/iind noci0i. Ca urmare, su.stanta ca atare nu 0a aMunge in mediul terestru sau in sedimente. Re2ultat te)t Toxicitatea 6entru 6e)ti 3 6o'icitate acuta :epomis macrochirus, apa dulce, semi static3 "$h :C!& R 2&.! mg5l 1p* 3.2! 3.!2 Toxicitate 6entru 4a6@nia )i alte ne1ertre5ate a41atice/ 3 EC!&5:C!& pentru ne0erte.ratele din apele dulci3 &.%! mg5: 6est imo.ili-are , % ore 8ECD +etoda 2&2 3 Chlorella 0ulgaris, apa dulce3 #2h ErC!& R &.#$ 1p* %.#2 mg5l, #2h N8ErC R &.3$% mg5l 1p* !.&2 18ECD 2&12 EC!&5:C!& pentru alge ape dulci3 &.#3 mg5: +onitori-area analitica a inhi.arii cresterii3 /ara 8ECD Huideline 2&1 1Alga, HroLth Inhi.ition 6est2 31 3 EC!& 13 h, apa dulce, 0ite-a de respiratie 23 p* !.& !.! E/ectul inhi.itor asupra 0ite-ei de respiratie pentru namolul acti0ate 18ECD Huideline 2&" 1Acti0ated Sludge, ,espiration Inhi.ition 6est2.

Toxicitatea 6entru alge

:-Factor Toxicitate 6entru 5acterii

1#/# 9er)i)ten=a Ii 4egra4a5ilitatea ?iodegrada.ilitatea3 Ca su.stanta acti0e, acidul clorhidric este un compus anorganic, care nu este .iodegrada.il. In plus, utili-area propusa pentru *Cl nu se preconi-ea-a sa conduca la de0ersari semni/icati0e in apa sarata 1marina2. Degradare5 a.iotica3 *idroli-a3 Datorita proprietatilor intrinseci ale *Cl, este imposi.il din punct de 0edere stiinti/ic sa se /aca testul de hidroli-a. In plus, deoarece este cunoscut comportamentul *Cl in apa, nu este necesar sa se reali-e-e acest test. 1#/, 9otential 4e 5ioacumulare ?ioacumulare3 )ara .ioacumulare 1#/* :o5ilitatea in )ol +o.ilitate3 Daca patrunde in sol, a.sor.tia in particulele de sol este negliMa.ila. )unctie de

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 1% " %7

capacitatea de tamponare a solului, ionii *< 0or /i neutrali-ati in apa din sol de catre materiile organice sau anorganice naturale sau 0or determina o scadere a p* ului.

1,/ :CSURI 9RIFIND EFACUAREA SU7STAN8EI"9RE9ARATU-UI CHI:IC 9ERICU-.S 1,/1 Tratarea 4eIeurilor 4e aci4 clor@i4ric )olutie3 Cod deseu3 in con/ormitate cu Catalogul european de deseuri, /unctie de speci/icul industriei, pro.a.il &$&1&2. In con/ormitate cu reglementarile locale. Cantitati mici3 Utili-ati un agent de neutrali-are. Produs3 Nu e0acuati deseul in canali-ari. Nu contaminati lacurile, cursurile de apa, elesteele cu produs sau cu continere utili-ate. Deseuri periculoase3 Nu e0acuati deseul in canali-ari. Nu contaminati lacurile, cursurile de apa, elesteele cu produs sau cu continere utili-ate. Apele re-iduale contaminate tre.uie sa /ie tratate in statiile de tratare ape industriale sau menaMere care incorporea-a atat tratament primar cat si secundar. :ocatia tre.uie sa ai.a pre0a-ut un plan de actiune in ca-ul producerii de scurgeri, ast/el inact sa /ie minimi-at pe cat posi.il impactul scurgerilor episodice. Am.alaMe contaminate Containerele 0or /i golite complet. Am.alaMele contaminate 0or /i gestionate in con/ormitate cu pre0ederile locale in 0igoare. 1*/ INF.R:ATII 9RIFIND TRANS9.RTUAcidul clorhidric soluBie este transportat Cn con/ormitate cu reglementArile la transport pentru mAr/uri periculoase din clasa 7 de pericol, su.stanBe corosi0e. Etic@etare la tran)6ort

Etic@eta nr/( :aterii Coro)i1e

ADR

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 NumAr 8NU Numele propriu de e'pediere Clasa de pericol Hrupa de am.alare Cod de clasi/icare Nr.identi/icare pericol3 Eticheta3 Cod restrictie trecere prin tunel3 Periculos pentru mediu RID Numar UN Nume propriu de e'pediere Clasa de pericol Hrupa de am.alare Cod clasi/icare Nr.identi/icare pericol Eticheta Periculos pentru mediu I:DB Numar UN Nume propriu de e'pediere Clasa de pericol la transport Hrupa de am.alare Eticheta Numar EmS
Poluant marin

Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 1#7" Acid clorhidric, soluBie 7 II C1 7& 7 1E2 Nu 3 1#7" 3 Acid clorhidric 37 3 II 3 C1 3 7& 37 3 Nu 3 1#7" 3 Acid clorhidric 37 3 II 37 3 ) A, S ?
: Nu

6ag/ 1! " %7

IATA Numar UN Nume propriu de e'pediere Clasa de pericol Hrupa de am.alare Eticheta Instructiuni de am.alare 1a0ion cargo2 Instructiuni de am.alare 1a0ion pasageri2 Instructiuni de am.alare 1:W2 Periculos pentru mediu

3 1#7" 3 Acid clorhidric 37 3 II 37 3Nu 3 Nu 3Nu 3 Nu

1+/ INF.R:A8II 9RIFIND REB-E:ENTCRI-E S9ECIFICE A9-ICA7I-E

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 1$ " %7

1+/1/ Reglementari 6entru )iguranta% 6rotectia me4iului )i a )anatatii " 6re1e4eri legale )6ecifice 6entru )u5)tanta )au 6re6arate/ Autori-are3 Nu este ca-ul. Alte reglementari EU3 *C este su.stanta pe lista SE;ES8 1*H 7&%52&&# pri0ind controlul asupra pericolelor de accident maMor in care sunt implicate su.stante periculoase2, nu a/ectea-a stratul de o-on, nu este o su.stanta restrictionata in con/ormitate cu *H 3%#52&&3 cu modi/icarile si completarile ulterioare. Clasa contaminare apa 1Hermania2 3 1 1;L;LS Anhang 2, @enn Nr. 2372 Pentru e'plicarea a.re0ierilor 0e-i Sectiunea 1$ 1+/#/ E1aluarea )igurantei c@imice Un raport de e0alure a sigurantei chimice a /ost de-0oltat pentru aceasta su.stanta. 1$/ A-TE INF.R:A8II 1$/1/ Textul integral al fra2elor H la care )e face referire in )ectiunile # )i , *31% 3 Pro0oaca arsuri gra0e ale pielii si le-area ochilor. *33! 3 Poate pro0oca iritarea cailor respiratorii *2"& 3 Poate /i coro-i0 pentru metale. 1$/#/ Textul integral al fra2elor R- la care )e face referire in )ectiunile # )i , C 3 Corosi0 (i 3 ;atamator ,3% 3 Pro0oaca arsuri ,3# 3 Iritant pentru sistemul respirator 1$/,/ Ex6licarea a5re1ierilor mentionate in )ectiunea # P?6 3 Persistent, .ioacumulati0 si to'ic. 0P0? 3 )oarte persistent si /oarte .ioacumulati0. 8E: 3 :imita de e'punere ocupationala. SE 3 Scenariu de e'punere NH@3 Nasserge/XhrdungsTlasse3 Clasa de pericol pentru ape 1Hermania2 DNE:3 Ni0el 1calculate2 /ara e/ect negati0 PNEC3 Concentratia pre0i-i.ila /ara e//ect AD, ,ID I+DH 3 Acordul European pri0ind 6ransportul International de +ar/uri periculoase pe cale rutiera 1European Agreement concerning the International Carriage o/ Dangerou) Hoods .D Roa4' 3 6ranportul International de +ar/uri Periculoase pe calea /erata 1 International Carriage o/ Dangerou) Hoods .D ,ail2 3 Codul International de transport maritim a mar/urilor periculoase.

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 1# " %7

International +aritime Dangerous Hoods Code ICA85IA6A3 8rgani-atia Internationala de A0iatie Ci0ila5Asociatia Internationala de 6ransport Aerian 1International Ci0il A0iation 8rgani-ation5 International Air 6ransport Association2 1$/*/ Re1i)ion3 ,e0ision & Anexa I la Fi)a cu Date 4e Securitate - Scenariile 4e ex6unere

Coninutul Fiei cu Date de Securitate este n conformitate cu Titlul IV, Anexa II din Regulamentul REAC nr!"#$%&'$$(, Regulamentul )EC* "'%'&'$$+, Reglementarea )EC* ,-.&'$"$! Informaiile coninute n aceast/ fi/ sunt 0re1entate n sco0ul ntiin/rii asu0ra riscurilor legate de mani0ularea i utili1area 0rodusului! Aceast/ fi/ nu 0re1int/ informaii 0ri2ind calitatea 0rodusului! Se 2or solicita fie cu date de securitate 0entru toate 0rodusele cum0/rate de la 34TC I5 0entru 0rocesare sau distri6uie i se recomand/ s/ atragei atenia celor care 2in n contact cu astfel de 0roduse asu0ra informaiilor coninute n fi/!

ANEXA I JSCENARII DE EX9UNERE


1 Scenariul 4e ex6unere 13 9ro4uctie% reciclare )i 4i)tri5utie aci4 clo@i4ric Sceanriu 4e ex6unere Muncitor Scenariul de expuner e (SE) 1 acid clorhidric

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3
Sectiunea 1 Titlu Descriptor utilizare

Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1

6ag/ 17 " %7

Procese! sarcini! acti.itati acoperite

Titlu scenariu de expuner e SE1 Fabricatie acid clorhidric; CAS76 7! "1! " Sector utilizare: utilizare industriala (S 8! S 9" #ate$orii de proces: P%&#1: tilizare in proces inc'is! (ara pro)a)ilitatea e*punerii (PROC1 se aplica sila fabricatia HCl gaz pentru productia de acid clorhidric prin absorbtia in apa sub SCC.) P%&#2: tilizare in proces inc'is! continuu cu e*punere ocazionala controlata P%&#+: tilizare in proces inc'is discontinuu (sinteza sau (ormulare" P%&#4: tilizare in proces discontinuu sau de alt tip (sinteza" in care apare posi)ilitatea e*punerii P%&#8a: ,rans(erul su)stantei sau preparatului (incarcare-descarcare" din- in .ase-containere mari in instalatii nededicate P%&#8): ,rans(erul su)stantei sau preparatului (incarcare -descarcare " din -in .ase- containere mari in instalatii dedicate P%&#9: ,rans(erul su)stantei sau preparatului in containere mici (linii de umplere dedicate! inclusi. cantarire " #ate$orii de emisii in mediu incon/urator : 0%#1: 1a)ricarea de su)stante 0%#2: 1ormularea preparatelor 1a)ricarea su)stantei2 3nclude reciclarea-recuperarea! trans(erul de produs!depozitarea! prele.area de pro)e ! acti.itatile de la)orator asociate ! acti.itatile de intretinere si incarcare ( inclusi. .ase maritime-)ar/e! camioane ! .a$oane #1 si containere transport in .rac"2 S#&04: - 8 m$-m5 - 8 'r2 ,67 - 18 m$-m5 9 18 min2 ,67

#riterii de e*punere 0S

Sectiunea # Conditii operational e si $asuri de $ana%e $ e n t a riscului Sectiunea #&1& Controlul expunerii $uncitor ului Caracteristici produs 1orma (izica a produsului 4ic'id! presiunea de .apori: 028- 10:Pa ;&#4< #oncentratia su)stantei in produs = 40> (cu e*ceptia cazului in care este speci(icat un alt procent";?1+<

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3
#antitati utilizate 1rec.enta si durata utilizarii 7lte conditii operationale care a(ecteaza e*punerea muncitorului

Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1

6ag/ 1" " %7

@ariaza intre mililitrii ( prele.are pro)e" si metri cu)i ( trans(er produsl" ;&#1+< 7copera o e*punere zilnica de pana la 8 ore ( cu e*ceptia cazului in care se precizeaza altce.a";?2< Se presupune ca utilizarea se (ace la nu mai mult de 20 o# peste temperature am)ientala ;?18 A ,re)uie speci(icat ca temperatura de process poate (i mai mare! dar temperatura su)stantei este co)orata la .aloarea am)ientala in punctele de contact cu lucratorul2 Se asi$ura ca lucratorii sunt instruiti in sensul asi$urarii unei e*puneri minime2;03 119<

Scenarii de contribu ti e Masuri de $ana%e $ e n t a riscului 'in cau(a propriet a t ilor coro(i)e ale substan t ei * se )a purt a intotd e a u n a echipa$ e n t de protectie adec)at * inclusi) pentr u protecti a ochilor si a pielii +,-C1 : 0*punere $enerala (sistem Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 inc'is" ;#S18<2 Proces continuu #uratarea traseelor de trans(er inainte de ;#S84< decuplare ;0+9<2 +,-C#. 0*punere $enerala ;#S1< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 Prele.are pro)e process ;#S2< Se asi$ura ca trans(erulproduselor se (ace cu Proces continuu ;#S84< dispoziti.e care sa si$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau cu .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratarea traseelor de trans(er inainte de decuplare ;0+9< +,-C/ : 0*punere $enerala;#S1< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7< #uratare;#S47< tilizare in procese discontinue ;#S+7< #u prele.are pro)e ;#S86< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace cu dispoziti.e care sa si$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau cu .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratarea traseelor de trans(er inainte de decuplare ;0+9< Se .or purta manusi corespunzatoare! testate con(orm 0N +74;PP018<2 tilizarea sistemelor de manipulare material in .rac sau semi- .rac;04+<

+,-C : trans(er )utoaie-discontinuu ;#S8<

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 2& " %7

,rans(er produs .rac;#S14< 0*punere $enerala (sisteme desc'ise";#s16< #uratare;#S47< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7 #u prele.are pro)e ;#S86< +,-C0a : ,rans(er material in .rac;#S14< Prele.are pro)e ;#S2< ,rans(er )utoaie- discontinuu;#S8< 0*punere $enerala (sisteme desc'ise";#S16< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9< ,ransport ;#S88< 3ntern ;#S89< +,-C0b : ,rans(er material in .rac ;#S14< Prele.are pro)e ;#S2< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9< ,ransport ;#S88< 3ntern ;#S89< ,rans(er )utoaie-discontinuu ;#S8< 0*punere $enerala (sisteme desc'ise" ;#S16< +,-C1 : mplere )utoaie sau am)ala/e mici ;#S6< ,rans(er )utoaie- discontinuu;#S8< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9< +,-C12 : 7cti.itati de la)orator ;#S+6< S7

S7 tilizarea pompelor rotati.e ;08+< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084< Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise ec'ipate cu .entilare de e*'austare ( e(icacitate 90>";049< S7 Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084<

Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise ec'ipate cu .entilare de e*'austare ( e(icacitate 90>";049< S7 Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084<

+,-C 12 : 7cti.itati de la)orator ;#S+6<

Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise pre.azute cu .entilare de e*'austare ( e(icacitate 90>";049< mplere containere-canistre la punctele destinate pentru umplere pre.azute cu .entilatie de e*'austare locala (e(icacitate 90>";081< Banipulare su) 'ota sau in conditii de .entilare de e*'austare ;08+< S7 Des(asurarea acti.itatii in ca)ina .entilata ( e(icacitate 80>";087< 0.itati e*ecutarea operatiei pe o durata mai mare de 4 ore;&#12< 0.itati e*ecutarea operatiei pe o durata mai mare de 1 ora ;&#11;

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 21 " %7
Controlul 4ic'id! presiunea de .apori 028- 10:Pa;&#4< Nerele.ant +60 zile pe an ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< Pre.enirea scur$erilor si a poluarii solului -apei prin scur$eri de produs;S4< 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< Nerele.ant

Sectiunea #&# expunerii $ediului incon3ur a t o r #aracteristici produs #antitati utilizate 1rec.enta si durata utilizarii 7lte conditii operationale al utilizarii care a(ecteaza e*punerea mediului #onditii te'nice onsite si masuri de reducere sau limitare a descarcarilor! emisiilor in aer si scur$erilor in sol

Basuri or$anizatorice pentru pre.enirea-limitarea scur$erilor de produs #onditii si masuri re(eritoare la statia de tratare ape mena/ere #onditii si masuri re(eritoare la tratarea e*terna a reziduurilor in .ederea distru$erii

#onditii si masuri de recuperare e*terna a reziduurilor 7lte masuri suplimentare de control a Nerele.ant e*punerii mediului Sectiunea / Exti$ar e a expunerii /&1& Sanat a t e +,-C1 : 0*punere in si$uranta C 4 ore ! si (ara .entilatie sau (ara utilizarea mastii de $aze +,-C#*+,-C/*+,-C +,-C0a*+,-C0b*+,-C1 : e*punere in si$uranta C4ore! cu asi$urarea ca se utilizeaza mi/loacelor de .entilatie (e(icacitate 90>"2 +,-C12 : e*punerile pe o durata de 18 min -1 ora sunt si$ure si (ara utilizarea mi/loacelor de .entilatieD pentru e*puneri C 1 ora! tre)uie sa se utilizeze mi/loacelor de .entilatie (e(icacitate 80>"2 /&#& Mediu 4a contactul cu apa su)stanta se disociaza! sin$urul e(ect (iind modi(icarea pE- ul ! ca urmare dupa trecerea prin statia de tratare e*punerea este considerata ca (iind

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 22 " %7

ne$li/a)ila si (ara a implica .reun risc2 Sectiunea

4ndru$ a r pent r u )eri5icar ea con5or $ a rii cu scenariile de expuner e

&1& Sanat a t e 0*punerea muncitorului tre)uie sa (ie e.aluata prin utilizarea 0#0,&# ,%7 @220 &1& 1 Sanat a t e ! 6tili(ari contraindicat e - orice utilizare care implica (ormarea de aerosoli sau de$a/are de .apori peste 10ppm in zona in care muncitorii sunt e*pusi (ara a utiliza masti de protectie respiratorie - orice utilizare care implica riscul improscarii oc'ilor sau a pielii in zona in care muncitorii sunt e*pusi (ara ec'ipament de protectie pentru oc'i si piele2 &#& Mediu &#& 1 Mediu! utili(ari contraindicat e &rice utilizare care implica de$a/area directa in aer-descarcarea directa in apele de supra(ata care nu pot (i neutralizate prin sisteme naturale de mentinere a pE- ului la ni.elul normal2 Sectiunea 2 Ele$en t e supli$en t a r e de buna practica con5or $ E)aluarii Si%uran t ei Chi$ice con5or $ ,EAC7 8ota. Masurile rapor t a t e in aceast a sectiune nu au 5ost luate in calcul pent r u esti$arile de expuner e pre(en t a t e in scenariul de $ai sus& Ele nu 5ac obiectul obli%ati ei pre)a(u t e in articolul /7( ) a ,EAC7& Controlul expunerii lucrator ul ui Prele.are pro)e ;#S2< Se .or purta manusi adec.ate ! testate con(orm 0N+74;PP018< #uratare si intretinere ec'ipamente ?olirea si spalarea sistemului inainte de ;#S+9< dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea operatiilor de intretinere ;088<2 Produsul scurs .a (i curtat imediat;#FE1+<2 Controlul expunerii $ediului incon3ur a t or #uratare si intretinere ec'ipamente Se retine materialul scurs in conainere etanse ;#S+9< care .or (i trimise la distru$ere sau la reciclare ulterioara ;0N@,4<2 E)timarea ex6unerii 1/ Ex6unerea lucratorilor Pentru acest scenariu de e'punere s a e0aluat e'punerea lucratorilor prin utili-area ECE68C 6,A ;2.&. In capitolul 1& sunt date realatiile dintre Conditiile 8perationale si Utili-arile in siguranta 1,C,s1inhalare2P12. #/ Ex6unerea con)umatorului ca)nic Nerele0anta ,/ Ex6unerea in4irecta a oamenilor 1ia me4iul inconEurator

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3
Nerele0anta Scenariul 4e ex6unere #3 Utili2area in4u)triala a aci4ului clor@i4ric ca interme4iar Scenariul de e'punere Muncitor Scenariul de expuner e (SE) # acid clorhidric Sectiunea 1 Titlu scenariu de expuner e Titlu SE# 6tili(ar ea industri al a a acidului clohidric ca inter $ e di a r ; CAS76 7! "1! " Descriptor utilizare Sector utilizare: utilizare industrial a( S +!S 4!S 8! S 9!S 11!S 12!S 1+!S 19" #ate$orii de proces: P%&#1: tilizare in proces inc'is! (ara pro)a)ilitatea e*punerii (PROC1 se aplica sila fabricatia HCl gaz pentru productia de acid clorhidric prin absorbtia in apa sub SCC.) P%&#2: tilizare in proces inc'is! continuu cu e*punere ocazionala controlata P%&#+: tilizare in proces inc'is discontinuu (sinteza sau (ormulare" P%&#4: tilizare in proces discontinuu sau de alt tip (sinteza" in care apare posi)ilitatea e*punerii P%&#9: ,rans(erul su)stantei sau preparatului in containere mici (linii de umplere dedicate! inclusi. cantarire " #ate$orii de emisii in mediu incon/urator : 0%#67: tilizarea industriala! a.and ca rezultat (a)ricarea altor su)stante (utilizare ca intermediar" tilizarea industriala ca intermediar : - prele.are pro)e - trans(er produs S#&04: - 8 m$-m5 - 8 'r2 ,67 - 18 m$-m5 9 18 min2 ,67

Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1

6ag/ 23 " %7

Procese! sarcini! acti.itati acoperite #riterii de e*punere 0S

Sectiunea # Conditii operational e si $asuri de $ana%e $ e n t a riscului Sectiunea #&1& Controlul expunerii $uncitor ului Caracteristici produs 1orma (izica a produsului 4ic'id! presiunea de .apori: 028- 10:Pa ;&#4< #oncentratia su)stantei in produs = 40> (cu e*ceptia cazului in care este speci(icat alt procent";$1+< #antitati utilizate @ariaza intre mililitrii ( prele.are pro)e" si metri cu)i ( trans(er material" ;&#1+<

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3
1rec.enta si durata utilizarii 7lte conditii operationale care a(ecteaza e*punerea muncitorului

Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1

6ag/ 2% " %7

7copera o e*punere zilnica de pana la 8 ore ( cu e*ceptia cazului in care se precizeaza altce.a";?2< Se presupune ca utilizarea are loc la nu mai mult de 20 o# peste temperature am)ientala ;?18 A ,re)uie speci(icat ca temperatura de process poate (i mai mare! dar temperatura su)stantei este co)orata la .aloarea am)ientala in punctele de contact cu lucratorul2 Se presupune ca sunt implementate standardele de )aza pentru i$iena ocupationala;?1<2 Se asi$ura ca lucratorii sunt instruiti in sensul asi$urarii unei e*puneri minime2;03 119<

Scenarii de contribu ti e Masuri de $ana%e $ e n t a riscului 'in cau(a propriet a t ilor coro(i)e ale substan t ei * se )a purt a intotd e a u n a echipa$ e n t de protectie adec)at * inclusi)e pent r u protecti a ochilor si a pielii +,-C1 : 0*punere $enerala (sistem Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 inc'is" ;#S18<2 Proces continuu #uratare trasee de trans(er inainte de ;#S84< decuplare ;0+9<2 +,-C#. 0*punere $enerala ;#S1< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 Prele.are pro)e process ;#S2< Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace Proces continuu ;#S84< cu dispoziti.e care sa asi$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau cu .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratare trasee de trans(er inainte de decuplare ;0+9< +,-C/ : 0*punere $enerala;#S1< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7< #uratare;#S47< tilizare in procese discontinuue ;#S+7< #u prele.are pro)e ;#S86< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace cu dispoziti.e care sa asi$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau cu .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratare trasee de trans(er inainte de decuplare ;0+9< Se .or purta manusi corespunzatoare! testate con(orm 0N +74;PP018<2

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 2! " %7

+,-C : trans(er )utoaie-discontinuu ;#S8< ,rans(er produs .rac;#S14< 0*punere $enerala (sisteme desc'ise";#S16< #uratare;#S47< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7 #u prele.are pro)e ;#S86< +,-C1 : mplere )utoaie sau am)ala/e mici ;#S6< ,rans(er )utoaie- discontinuu;#S8< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9<

+,-C12. 7cti.itati de la)orator ;#S+6< S7

+,-C 12 : 7cti.itati de la)orator ;#S+6< Sectiunea #&# expunerii $ediului incon3ur a t o r #aracteristici produs #antitati utilizate 1rec.enta si durata utilizarii 7lte conditii operationale al utilizarii care a(ecteaza e*punerea mediului #onditii te'nice onsite si masuri de reducere sau limitare a descarcarilor! emisiilor in aer si scur$erilor in sol

tilizarea sistemelor de manipulare material in .rac sau semi- .rac;04+< S7 tilizarea pompelor rotati.e ;08+< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084< Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise ec'ipate cu .entilare de e*'austare ( e(icacitate 90>";049< sau mplere containere-canistre la punctele destinate pentru umplere pre.azute cu .entilatie de e*'austare locala (e(icacitate 90>";081< Banipulare sun 'ota sau in conditii de .entilare de e*'austare ;08+< S7 Des(asurarea acti.itatii in ca)ina .entilata ( e(icacitate 80>";087< 0.itati e*ecutarea operatiei pe o durata mai mare de 4 ore;&#12< 0.itati e*ecutarea operatiei pe o durata mai mare de 1 ora ;&#11; Controlul 4ic'id! presiunea de .apori 028- 10:Pa;&#4< Nerele.ant +60 zile pe an ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< Pre.enirea scur$erilor si a poluarii solului -apei prin scur$eri de produs;S4< 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie

Basuri or$anizatorice pentru

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 2$ " %7

pre.enirea-limitarea scur$erilor de produs #onditii si masuri re(eritoare la statia de tratare ape mena/ere #onditii si masuri re(eritoare la tratarea e*terna a reziduurilor in .ederea distru$erii

#onditii si masuri de recuperare e*terna a reziduurilor 7lte masuri suplimentare de control a Nerele.ant e*punerii mediului Sectiunea / Exti$ar e a expunerii /&1& Sanat a t e +,-C1 : 0*punere in si$uranta C 4 ore ! si (ara .entilatie sau (ara utilizarea mastii de $aze +,-C#*+,-C/*+,-C *+,-C1 : e*punere in si$uranta C4ore! cu asi$urarea ca se utilizeaza mi/loacelor de .entilatie (e(icacitate 90>"2 +,-C12 : e*punerile pe o durata de 18 min- 1 ora sunt si$ure si (ara utilizarea dispoziti.elor de .entilatieD pentru e*puneri C 1 ora! tre)uie sa se utilizeze dispoziti.e de .entilatie (e(icacitate 80>"2 /&#& Mediu 4a contactul cu apa su)stanta se disociaza! sin$urul e(ect (iind modi(icarea pE- ul ! ca urmare dupa trecerea prin statia de tratare e*punerea este considerata ca (iind ne$li/a)ila si (ara a implica .reun risc2 Sectiunea 4ndru$ a r pent r u )eri5icar ea con5or $ a rii cu scenariile de expuner e &1& Sanat a t e 0*punerea muncitorului tre)uie sa (ie e.aluata prin utilizarea 0#0,&# ,%7 @220 &1& 1 Sanat a t e ! 6tili(ari contraindicat e - orice utilizare care implica (ormarea de aerosoli sau de$a/are de .apori peste 10ppm in zona in care muncitorii sunt e*pusi (ara a utiliza masti de protectie respiratorie - orice utilizare care implica riscul improscarii oc'ilor sau pielii in zona in care muncitorii sunt e*pusi (ara ec'ipament de protectie a oc'ilor si a pielii2 &#& Mediu &#& 1 Mediu! utili(ari contraindicat e &rice utilizare care implica de$a/area directa in aer-descarcarea directa in apele de supra(ata care nu pot (i neutralizate prin sisteme naturale de mentinere a pE- ului la ni.elul normal2 Sectiunea 2 Ele$en t e supli$en t a r e de buna practica

in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< Nerele.ant

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 2# " %7

con5or $ E)aluarii Si%uran t ei Chi$ice con5or $ ,EAC7 8ota. Masurile rapor t a t e in aceast a sectiune nu au 5ost luate in calcul pent r u esti$arile de expuner e pre(en t a t e in scenariul de $ai sus& Ele nu 5ac obiectul obli%ati ei pre)a(u t e in articolul /7( ) a ,EAC7& Controlul expunerii lucrator ul ui Prele.are pro)e ;#S2< Se .or purta manusi adec.ate ! testate con(orm 0N+74;PP018< #uratare si intretinere ec'ipamente ?olirea si spalarea sistemului inaite de ;#S+9< dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea operatiilor de intretinere ;088<2 Produsul scurs .a (i curtat imediat;#FE1+<2 Controlul expunerii $ediului incon3ur a t or Selectarea (razelor rele.ante pri.ind ,re)uie sa (ie incorporate (razele (%BB"! daca masuri de $estionare a riscului (%BB" nu acestea .or (i prezentate intr- o alta sectiune principala a 1DS-ului E)timarea ex6unerii 1/ Ex6unerea lucratorilor Pentru acest scenario de e'punere s a e0aluat e'punerea lucratorilor prin utili-area ECE68C 6,A ;2.&. In capitolul 1& sunt date realatiile dintre Conditiile 8perationale si Utili-arile in siguranta 1,C,s1inhalare2P12. In sectiunea 3.1 a scenariului de mai sus sunt pre-entate utili-arile sigure si conditiile necesare pentru acestea. #/ Ex6unerea con)umatorului ca)nic Nerele0anta ,/ Ex6unerea in4irecta a oamenilor 1ia me4iul inconEurator Nerele0anta

Scenariul 4e ex6unere ,3 Formularea )i ream5alarea aci4ului clor@i4ric )i a formularilor )ale 4e catre

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 27 " %7

utili2atorii in4u)triali )i 6rofe)ionali Scenariu 4e ex6unere Muncitor Scenariul de expuner e (SE) / acid clorhidric Sectiunea 1 Titlu scenariu de expuner e Titlu SE/ For$ular e a si rea$ b al a r e a acidului clorhidric si a 5or$ularilor sale de catre utili(atorii industriali si pro5esionali CAS76 7! "1! " Descriptor utilizare Sector utilizare: S 10 #ate$orii de proces: P%&#1: tilizare in proces inc'is! (ara pro)a)ilitatea e*punerii (PROC1 se aplica sila fabricatia HCl gaz pentru productia de acid clorhidric prin absorbtia in apa sub SCC.) P%&#2: tilizare in proces inc'is! continuu cu e*punere ocazionala controlata P%&#+: tilizare in proces inc'is discontinuu (sinteza sau (ormulare" P%&#4: tilizare in proces discontinuu sau de alt tip (sinteza" in care apare posi)ilitatea e*punerii P%&#8: 7mestecarea in procese discontinue pentru (ormularea preparatelor (amestecurilor" si articolelor (contact multi(azic si-sau semni(icati." P%&#8a: ,rans(erul su)stantei sau preparatului (incarcare-descarcare" din- in .ase-containere mari in instalatii nededicate P%&#8): ,rans(erul su)stantei sau preparatului (incarcare -descarcare " P%&#9: ,rans(erul su)stantei sau preparatului in containere mici (linii de umplere dedicate! inclusi. cantarire " #ate$orii de emisii in mediu incon/urator : 0%#2 : 1ormularea preparatelor (amestecurilor" 1ormularea! amestecarea! am)alarea si ream)alarea su)stantei si a amestecurilor prin operatii continue sau discontinue! inclusi. depozitarea! trans(erul produselor! am)alarea la scara mare sau mica! acti.itati de intretinere si acti.itati de la)orator asociate 2 S#&04: - 8 m$-m5 - 8 'r2 ,67 - 18 m$-m5 9 18 min2 ,67 Conditii

Procese! sarcini! acti.itati acoperite

#riterii de e*punere 0S

Sectiunea #

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 2" " %7

operational e si $asuri de $ana%e $ e n t a riscului Sectiunea #&1& Controlul expunerii $uncitor ului Caracteristici produs 1orma (izica a produsului 4ic'id! presiunea de .apori: 028- 10:Pa ;&#4< pentru E#440> Pentru acti.itati su) P%&#8: 20 o#:2221Pa +0 o#:81Pa 40 o#:112Pa #oncentratia su)stantei in produs = 20> (cu e*ceptia cazului in care este speci(icat alt procent";?1+< #antitati utilizate @ariaza intre mililitrii ( prele.are pro)e" si metri cu)i ( trans(er material" ;&#1+< 1rec.enta si durata utilizarii 7copera o e*punere zilnica de pana la 8 ore ( cu e*ceptia cazului in care se precizeaza altce.a";?2< 7lte conditii operationale care nele operatii se des(asoara la temperaturi a(ecteaza e*punerea muncitorului mai mari de 20o#;&#7< Se presupune ca sunt implementate standardele de )aza pentru i$iena ocupationala;?1<2 Se asi$ura ca lucratorii sunt instruiti in sensul asi$urarii unei e*puneri minime2;03 119< Scenarii de contribu ti e Masuri de $ana%e $ e n t a riscului 'in cau(a propriet a t ilor coro(i)e ale substan t ei * se )a purt a intotd e a u n a echipa$ e n t de protectie adec)at * inclusi)e pent r u protecti a ochilor si a pielii +,-C1 : 0*punere $enerala (sistem Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 inc'is" ;#S18<2 Proces continuu #uratarea traseelor de trans(er inainte de ;#S84< decuplare ;0+9<2 +,-C#. 0*punere $enerala ;#S1< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 Prele.are pro)e process ;#S2< Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace Proces continuu ;#S84< cu dispoziti.e care sa si$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau cu .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratarea traseelor de trans(er inainte de decuplare ;0+9< +,-C/ : 0*punere $enerala;#S1< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7< #uratare;#S47< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088<

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 3& " %7

tilizare in procese discontinuue ;#S+7< #u prele.are pro)e ;#S86<

+,-C : trans(er )utoaie-discontinuu ;#S8< ,rans(er produs .rac;#S14< 0*punere $enerala (sisteme desc'ise";#S16< #uratare;#S47< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7 #u prele.are pro)e ;#S86< +,-C2. ,rans(er )utoaie-discontinuu ;#S8< ,rans(er produs in .rac;#S14< 0*punere $enerala (sistem desc'is" ;#S16< &peratii de amestecare (sisteme desc'ise";#S+0< #uratare;#S47<

+,-C0a : ,rans(er material in .rac;#S14< Prele.are pro)e ;#S2< ,rans(er )utoaie- discontinuu;#S8< 0*punere $enerala (sisteme desc'ise";#S16< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9< ,ransport ;#S88< 3ntern ;#S89< +,-C0b : ,rans(er material in .rac ;#S14<

Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace cu dispoziti.e care sa asi$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau cu .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratarea traseelor de trans(er inainte de decuplare ;0+9< Se .or purta manusi corespunzatoare! testate con(orm 0N +74;PP018<2 tilizarea sistemelor de manipulare material in .rac sau semi- .rac;04+< S7 tilizarea pompelor rotati.e ;08+< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084< ,rans(erul produselor direct in .asele de amestec;048< tilizarea pompelor rotati.e ;08+< Daca este necesara turnarea din container si nu este pre.azut un dispoziti. adec.at pentru e*ecuatrea acestei operatii! se .or lua masuri suplimentare de protectie: colecarea scur$erilor! protectia pielii si a oc'ilor (ata de improscarea cu produs! utilizarea mastii de protectie respiratorie pentru pre.enirea in'alarii .aporilor-aerosolilor2 ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise ec'ipate cu .entilare de e*'austare ( e(icacitate 90>";049< S7 Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084<

Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise ec'ipate cu .entilare de

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 31 " %7

Prele.are pro)e ;#S2< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9< ,ransport ;#S88< 3ntern ;#S89< ,rans(er )utoaie-discontinuu ;#S8< 0*punere $enerala (sisteme desc'ise" ;#S16< +,-C1 : mplere )utoaie sau am)ala/e mici ;#S6< ,rans(er )utoaie- discontinuu;#S8< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9<

e*'austare ( e(icacitate 90>";049< S7 Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084<

Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise ec'ipate cu .entilare de e*'austare ( e(icacitate 90>";049< mplere containere-canistre la punctele destinate pentru umplere pre.azute cu .entilatie de e*'austare locala (e(icacitate 90>";081< Controlul 4ic'id! presiunea de .apori 028- 10:Pa;&#4< Nerele.ant +60 zile pe an ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< Pre.enirea scur$erilor si a poluarii solului -apei prin scur$eri de produs;S4< 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61<

Sectiunea #&# expunerii $ediului incon3ur a t o r #aracteristici produs #antitati utilizate 1rec.enta si durata utilizarii 7lte conditii operationale al utilizarii care a(ecteaza e*punerea mediului #onditii te'nice onsite si masuri de reducere sau limitare a descarcarilor! emisiilor in aer si scur$erilor in sol

Basuri or$anizatorice pentru pre.enirea-limitarea scur$erilor de produs #onditii si masuri re(eritoare la statia de tratare ape mena/ere #onditii si masuri re(eritoare la tratarea e*terna a reziduurilor in .ederea distru$erii

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 32 " %7

#onditii si masuri de recuperare Nerele.ant e*terna a reziduurilor 7lte masuri suplimentare de control a Nerele.ant e*punerii mediului Sectiunea / Exti$ar e a expunerii /&1& Sanat a t e +,-C1 : 0*punere in si$uranta C 4 ore ! si (ara .entilatie sau (ara utilizarea mastii de $aze +,-C#*+,-C/*+,-C *+,-C0a*+,-C0b*+,-C1 : e*punere in si$uranta C4ore! cu asi$urarea ca se utilizeaza mi/loacelor de .entilatie (e(icacitate 90>"2 +,-C2 : utilizarile sunt si$ure pentru acti.itati C 4 ore! la temperaturi de operare de 20! +0 sau 40 o#! (ara utilizarea .entilarii si a ec'ipamentului de protectie respiratorie /&#& Mediu 1razele standard Sectiunea 4ndru$ a r pent r u )eri5icar ea con5or $ a rii cu scenariile de expuner e &1& Sanat a t e 0*punerea muncitorului tre)uie sa (ie e.aluata prin utilizarea 0#0,&# ,%7 @220 &#& Mediu Su)stanta .a disocia in contact cu apa! modi(icandu- se doar pE- ul! de aceea dupa trecerea prin satatia de tratatre ape uzate! e*punerea este considerata ca (iind ne$li/a)ila sau (ara implicarea unor riscuri2 Sectiunea 2 Ele$en t e supli$en t a r e de buna practica con5or $ E)aluarii Si%uran t ei Chi$ice con5or $ ,EAC7 8ota. Masurile rapor t a t e in aceast a sectiune nu au 5ost luate in calcul pent r u esti$arile de expuner e pre(en t a t e in scenariul de $ai sus& Ele nu 5ac obiectul obli%ati ei pre)a(u t e in articolul /7( ) a ,EAC7& Controlul expunerii lucrator ul ui Prele.are pro)e ;#S2< Se .or purta manusi adec.ate ! testate con(orm 0N+74;PP018< #uratare si intretinere ec'ipamente ?olirea si spalarea sistemului inaite de ;#S+9< dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea operatiilor de intretinere ;088<2 Produsul scurs .a (i curtat imediat;#FE1+<2 Controlul expunerii $ediului incon3ur a t or Selectarea (razelor rele.ante pri.ind ,re)uie sa (ie incorporate (razele (%BB"! daca masuri de $estionare a riscului (%BB" nu acestea .or (i prezentate intr- o alta sectiune principala a 1DS-ului E)timarea ex6unerii 1/ Ex6unerea lucratorilor

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 33 " %7

Pentru acest scenario de e'punere s a e0aluat e'punerea lucratorilor prin utili-area ECE68C 6,A ;2.&. In capitolul 1& sunt date realatiile dintre Conditiile 8perationale si Utili-arile in siguranta 1,C,s1inhalare2P12. In sectiunea 3.1 a scenariului de mai sus sunt pre-entate utili-arile sigure si conditiile necesare pentru acestea. #/ Ex6unerea con)umatorului ca)nic Nerele0anta ,/ Ex6unerea in4irecta a oamenilor 1ia me4iul inconEurator Nerele0anta

Scenariul 4e ex6unere nr/* 3 Utili2area in4u)triala a aci4ului clor@i4ric )i a formularilor Scenariul 4e ex6unere Muncitor Scenariul de expuner e (SE) acid clorhidric Sectiunea 1 Titlu scenariu de expuner e Titlu SE 6tili(ar ea industri al a a acidului clorhidric si a 5or$ularilor CAS76 7! "1! " Descriptor utilizare Sector utilizare: 3ndustriala (S 2a!S 2)!S +!S 8!S 14! S 18!S 16" #ate$orii de proces: P%&#1: tilizare in proces inc'is! (ara pro)a)ilitatea e*punerii (PROC1 se aplica sila fabricatia HCl gaz pentru productia de acid clorhidric prin absorbtia in apa sub SCC.) P%&#2: tilizare in proces inc'is! continuu cu e*punere ocazionala controlata P%&#+: tilizare in proces inc'is discontinuu (sinteza sau (ormulare" P%&#4: tilizare in proces discontinuu sau de alt tip (sinteza" in care apare posi)ilitatea e*punerii

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 3% " %7

P%&#9: ,rans(erul su)stantei sau preparatului in containere mici (linii de umplere dedicate! inclusi. cantarire " P%&#10: 7plicare cu role sau prin periere P%&#1+: ,ratarea articolelor prin inmuiere si turnare P%&#18: tilizarea ca reactanti de la)orator P%&#19: 7mestecarea manuala cu contact indirect si numai cu utilizarea ec'ipamentului personal de protectie 0%#4: tilizarea industriala a ad/u.antilor te'nolo$ici ! dar care nu de.in parte a articolelor 0%#6): tilizarea industriala a reacti.ilor te'nolo$ici tilizarea E#l si a (ormularilor sale de catre utilizatori industriali S#&04: - 8 m$-m5 - 8 'r2 ,67 - 18 m$-m5 9 18 min2 ,67

Procese! sarcini! acti.itati acoperite #riterii de e*punere 0S

Sectiunea # Conditii operational e si $asuri de $ana%e $ e n t a riscului Sectiunea #&1& Controlul expunerii $uncitor ului Caracteristici produs 1orma (izica a produsului 4ic'id! presiunea de .apori: 028- 10:Pa ;&#4< Pentru acti.itati su) P%&#1+ :presiunile partiale pe durata sar/ei pentru solutiil de de E#l18> sunt 20 o#:1289Pa +0 o#:429+Pa 40 o#:1222Pa 80 o#:2826 Pa 60 o#:6428Pa 70 o#:1+9Pa 80 o#:290Pa 90 o#:884 100 o#:1140Pa (#(2040#N,%4 in 7spenplus(@s2200421"" #oncentratia su)stantei in produs = 40> (cu e*ceptia cazului in care este speci(icat alt procent";?1+< #antitati utilizate @ariaza intre mililitrii ( prele.are pro)e" si metri cu)i ( trans(er material" ;&#1+< 1rec.enta si durata utilizarii 7copera o e*punere zilnica de pana la 8 ore

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 3! " %7

7lte conditii operationale care a(ecteaza e*punerea muncitorului

( cu e*ceptia cazului in care se precizeaza altce.a";?2< Se presupune ca utilizarea se (ace la temperaturi care nu depasesc 20o#;?18< Se presupune ca sunt implementate standardele de )aza pentru i$iena ocupationala;?1<2 Se asi$ura ca lucratorii sunt instruiti in sensul asi$urarii unei e*puneri minime2;03 119< Pentru P%&# 1+! temperaturile de operare pot (i di(erite de la 20- +0- 40- 80- 60- 70- 80- 90100 o#2

Scenarii de contribu ti e Masuri de $ana%e $ e n t a riscului 'in cau(a propriet a t ilor coro(i)e ale substan t ei * se )a purt a intotd e a u n a echipa$ e n t de protectie adec)at * inclusi)e pent r u protecti a ochilor si a pielii +,-C1 : 0*punere $enerala (sistem Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 inc'is" ;#S18<2 Proces continuu #uratare tasee de trans(er inainte de ;#S84< decuplare ;0+9<2 +,-C#. 0*punere $enerala ;#S1< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 Prele.are pro)e process ;#S2< Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace Proces continuu ;#S84< cu dispoziti.e care sa si$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratare trasee de trans(er inainte de decuplare ;0+9< +,-C/ : 0*punere $enerala;#S1< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7< #uratare;#S47< tilizare in procese discontinuue ;#S+7< #u prele.are pro)e ;#S86< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace cu dispoziti.e care sa asi$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratare trasee de trans(er inainte de decuplare ;0+9< Se .or purta manusi corespunzatoare! testate con(orm 0N +74;PP018<2 tilizarea sistemelor de manipulare material in .rac sau semi- .rac;04+< S7

+,-C : trans(er )utoaie-discontinuu ;#S8< ,rans(er produs .rac;#S14<

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 3$ " %7

0*punere $enerala (sisteme desc'ise";#S16< #uratare;#S47< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7 #u prele.are pro)e ;#S86< +,-C1 : mplere )utoaie sau am)ala/e mici ;#S6< ,rans(er )utoaie- discontinuu;#S8< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9< +,-C1". %oluire! periere;#S81< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9 +,-C1/ : inmuiere! turnare! imersiune;#S4< ,ratarea prin umezire si turnare;#S+8<

+,-C12. 7cti.itati de la)orator ;#S+6< S7

tilizarea pompelor rotati.e ;08+< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084< Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise ec'ipate cu .entilare de e*'austare ( e(icacitate 90>";049< mplere containere-canistre la punctele destinate pentru umplere pre.azute cu .entilatie de e*'austare locala (e(icacitate 90>";081< 7si$urarea unui standard adec.at pentru .entilatia $enerala sau controlata (e(icacitate 90>" ;040< Se .or purta manusi adec.ate (testate con(orm 0N+74";Ppe18< Se .a asi$ura .entilarea prin e*'austare in punctele in care se realizeaza trans(erul produsului si in alte puncte desc'ise (e(icienta 90>";082< 7cti.itatea se .a des(asura in ca)ine .entilate ! in care se asi$ura circulatia permanenta a aerului;080< 7cti.itate automatizata acolo unde este posi)il ;7P16< Se .a pre.ede un timp necesar scur$erii produsului de pe piesa de lucru;0321< Se .or purta manusi adec.ate(testate con(orm 0N+740;PP018< Banipulare su) 'ota sau in conditii de .entilare de e*'austare ;08+< S7 Des(asurarea acti.itatii in ca)ina .entilata ( e(icacitate 80>";087< 0.itati e*ecutarea operatiei pe o durata mai mare de 4 ore;&#12<

+,-C 12 : 7cti.itati de la)orator ;#S+6< +,-C 11. &peratii de amestecare ( sisteme desc'ise";#S+0< Preamestecare aditi.i ;#S92<

Se .or purta manusi de protectie adec.ate testate con(orm 0N+74;PP018< Se .a purta masca de protectie a respiratiei

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3
Sau

Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1

6ag/ 3# " %7

Sectiunea #&# expunerii $ediului incon3ur a t o r #aracteristici produs #antitati utilizate 1rec.enta si durata utilizarii 7lte conditii operationale al utilizarii care a(ecteaza e*punerea mediului #onditii te'nice onsite si masuri de reducere sau limitare a descarcarilor! emisiilor in aer si scur$erilor in sol

con(orm 0N140! cu (iltru tip 7 sau c'iar mai per(ormant;PP022< Se .or purta manusi de protectie testate con(orm 0N+74;PP018A Se .a e.ita realizarea operatiunii pentru mai mult de 18 minute ;&#10< Controlul 4ic'id! presiunea de .apori 028- 10:Pa;&#4< Nerele.ant +60 zile pe an ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< Pre.enirea scur$erilor si a poluarii solului -apei prin scur$eri de produs;S4< 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< Nerele.ant

Basuri or$anizatorice pentru pre.enirea-limitarea scur$erilor de produs #onditii si masuri re(eritoare la statia de tratare ape mena/ere #onditii si masuri re(eritoare la tratarea e*terna a reziduurilor in .ederea distru$erii

#onditii si masuri de recuperare e*terna a reziduurilor 7lte masuri suplimentare de control a Nerele.ant e*punerii mediului Sectiunea / Exti$ar e a expunerii /&1& Sanat a t e +,-C1 : 0*punere in si$uranta C 4 ore ! si (ara .entilatie sau (ara utilizarea mastii de $aze +,-C#*+,-C/*+,-C *+,-C1*+,-C1" : e*punere in si$uranta C4ore! cu asi$urarea ca se utilizeaza mi/loace de .entilatie (e(icacitate 90>"2

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 37 " %7

+,-C1/ : utilizarile sunt si$ure pentru toate temperaturile mentionate la punctul 221 ! cu .entilatie locala (e(icienta 90>" +,-C 12 : tilizare si$ura pentru 18minute- 1 oraD daca se utilizeaza mai mult de 1 ora ! tre)uie asi$urata .entilatie locala (e(icacitate 80>" +,-C11 : utilizare si$ura pentru C 4 ore cu masca de protectie a respiratieiDdaca nu! limitati e*punerea la =18 minute /&#& Mediu Su)ststanta se disociaza in contact cu apa! modi(icandu- se doar pE- ul! de aceea dupa trecerea prin statiile de tratare! e*punerea este considerata ne$li/a)ila sau (ara risc2 Sectiunea 4ndru$ a r pent r u )eri5icar ea con5or $ a rii cu scenariile de expuner e &1& Sanat a t e 0*punerea muncitorului tre)uie sa (ie e.aluata prin utilizarea 0#0,&# ,%7 @220 &#& Mediu Fra(e standar d Sectiunea 2 Ele$en t e supli$en t a r e de buna practica con5or $ E)aluarii Si%uran t ei Chi$ice con5or $ ,EAC7 8ota. Masurile rapor t a t e in aceast a sectiune nu au 5ost luate in calcul pent r u esti$arile de expuner e pre(en t a t e in scenariul de $ai sus& Ele nu 5ac obiectul obli%ati ei pre)a(u t e in articolul /7( ) a ,EAC7& Controlul expunerii lucrator ul ui Prele.are pro)e ;#S2< Se .or purta manusi adec.ate ! testate con(orm 0N+74;PP018< #uratare si intretinere ec'ipamente ?olirea si spalarea sistemului inaite de ;#S+9< dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea operatiilor de intretinere ;088<2 Produsul scurs .a (i curtat imediat;#FE1+<2 Controlul expunerii $ediului incon3ur a t or

E)timarea ex6unerii 1/ Ex6unerea lucratorilor Pentru acest scenario de e'punere s a e0aluat e'punerea lucratorilor prin utili-area ECE68C 6,A ;2.&. In capitolul 1& sunt date realatiile dintre Conditiile 8perationale si Utili-arile in siguranta 1,C,s1inhalare2P12. In sectiunea 3.1 a scenariului de mai sus sunt pre-entate utili-arile sigure si conditiile necesare pentru acestea. #/ Ex6unerea con)umatorului ca)nic Nerele0anta

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ 3" " %7

,/ Ex6unerea in4irecta a oamenilor 1ia me4iul inconEurator Nerele0anta

Scenariul 4e ex6unere +3 Utili2area 6rofe)ionala a HCl )i a formularilor Scenariu 4e ex6unere Muncitor Scenariul de expuner e (SE) 2 acid clorhidric Sectiunea 1 Titlu scenariu de expuner e Titlu SE2 6tili(are a pro5esional a a acidului clorhidric si a 5or$ularilor CAS76 7! "1! " Descriptor utilizare Sector utilizare: 3ndustrial (S 20! S 22!S 2+" #ate$orii de proces: P%&#1: tilizare in proces inc'is! (ara pro)a)ilitatea e*punerii (PROC1 se aplica sila fabricatia HCl gaz pentru productia de acid clorhidric prin absorbtia in apa sub SCC.) P%&#2: tilizare in proces inc'is! continuu cu e*punere ocazionala controlata P%&#+: tilizare in proces inc'is discontinuu (sinteza sau (ormulare" P%&#4: tilizare in proces discontinuu sau de alt tip (sinteza" in care apare posi)ilitatea e*punerii P%&#8a: ,rans(erul su)stantei sau preparatului (incarcare-descarcare" din- in .ase-containere mari in instalatii nededicate P%&#10: 7plicare cu role sau prin periere P%&#11: Pul.erizare neindustriala P%&#1+: ,ratarea articolelor prin inmuiere si turnare P%&#18: tilizarea ca reactanti de la)orator P%&#19: 7mestecarea manuala cu contact idirect si numai cu utilizarea ec'ipamentului personal de protectie #ate$orii de emisii in mediul incon/urator: 0%#4: tilizarea industriala a reacti.ilor te'nolo$ici ! dar care nu de.in parte a articolelor 0%#6): tilizarea industriala a reacti.ilor te'nolo$ici 0%#8a: tilizarea in interior ! prin dispersie

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ %& " %7

Procese! sarcini! acti.itati acoperite #riterii de e*punere 0S

lar$a! a su)stantelor reacti.e in sisteme desc'ise 0%#8): tilizarea in interior ! prin dispersie lar$a! a su)stantelor reacti.e in sisteme desc'ise 0%#8e:utilizarea la e*terior ! prin dispersie lar$a! a su)stantelor reacti.e in sisteme desc'ise tilizarea pro(esionala a E#l si a (ormularilor sale S#&04: - 8 m$-m5 - 8 'r2 ,67 - 18 m$-m5 9 18 min2 ,67

Sectiunea # Conditii operational e si $asuri de $ana%e $ e n t a riscului Sectiunea #&1& Controlul expunerii $uncitor ului Caracteristici produs 1orma (izica a produsului 4ic'id! presiunea de .apori: 028- 10:Pa ;&#4< Pentru acti.itati su) P%&#1+ :presiunile partiala pe durata sar/ei pentru solutiilde de E#l18> sunt 20 o#:1289Pa +0 o#:429+Pa 40 o#:1222Pa 80 o#:2826 Pa 60 o#:6428Pa 70 o#:1+9Pa 80 o#:290Pa 90 o#:884 100 o#:1140Pa (#(2040#N,%4 in 7spenplus(@s2200421"" #oncentratia su)stantei in produs = 40> (cu e*ceptia cazului in care este speci(icat alt procent";?1+< #antitati utilizate @ariaza intre mililitrii ( prele.are pro)e" si metri cu)i ( trans(er material" ;&#1+< 1rec.enta si durata utilizarii 7copera o e*punere zilnica de pana la 8 ore ( cu e*ceptia cazului in care se precizeaza altce.a";?2< 7lte conditii operationale care Se presupune ca utilizarea se (ace la a(ecteaza e*punerea muncitorului temperaturi care nu depasesc 20 o#;?18< Se presupune ca sunt implementate standardele de )aza pentru i$iena ocupationala;?1<2 Se asi$ura ca lucratorii sunt instruiti in sensul

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ %1 " %7

asi$urarii unei e*puneri minime2;03 119< Scenarii de contribu ti e Masuri de $ana%e $ e n t a riscului 'in cau(a propriet a t ilor coro(i)e ale substan t ei * se )a purt a intotd e a u n a echipa$ e n t de protectie adec)at * inclusi)e pent r u protecti a ochilor si a pielii +,-C1 : 0*punere $enerala (sistem Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 inc'is" ;#S18<2 Proces continuu #uratare tasee de trans(er inainte de ;#S84< decuplare ;0+9<2 +,-C#. 0*punere $enerala ;#S1< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047<2 Prele.are pro)e process ;#S2< Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace Proces continuu ;#S84< cu dispoziti.e care sa si$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratare trasee de trans(er inainte de decuplare ;0+9< +,-C/ : 0*punere $enerala;#S1< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7< #uratare;#S47< tilizare in procese discontinuue ;#S+7< #u prele.are pro)e ;#S86< Banipularea su)stantei in sistem inc'is ;047< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura ca trans(erul materialelor se (ace cu dispoziti.e care sa asi$ure minimizarea eli)erarii de no*e sau .entilatie de e*'austare in zona de inter.entie a muncitorului (e(icacitate 90>" ;066<2 #uratare trasee de trans(er inainte de decuplare ;0+9< Se .or purta manusi corespunzatoare! testate con(orm 0N +74;PP018<2 tilizarea sistemelor de manipulare material in .rac sau semi- .rac;04+< S7 tilizarea pompelor rotati.e ;08+< ?olirea si spalarea sistemul inainte de dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea acti.itatii de intretinere ;088< Se asi$ura .entilarea de e*'austare in punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084< Banipularea su)stantei in sisteme predominant inc'ise ec'ipate cu .entilatie de e*'austare ( e(icacitate 90>";049< S7 Se asi$ura .entilatia de e*'austare in

+,-C : trans(er )utoaie-discontinuu ;#S8< ,rans(er produs .rac;#S14< 0*punere $enerala (sisteme desc'ise";#S16< #uratare;#S47< %e(a)ricarea articolelor respinse (re)uturi" ;#S+7 #u prele.are pro)e ;#S86< +,-C0a : ,rans(er material in .rac;#S14< Prele.are pro.e ;#S2< ,rans(er )utoaie- discontinuu;#S8< 0*punere $enerala (sisteme

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ %2 " %7

desc'ise";#S16< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9< ,ransport ;#S88< 3ntern ;#S89< +,-C1 0: %oluire! periere;#S81< #uratare si intretinere ec'ipament;#S+9 +,-C11 : Pul.erizarea prin aplicare manuala;#S24< Pul.erizarea cu a/utorul unei masini;#S28< ,u) de sraG;#S4< sau

punctele in care e*ista emisii ( e(icacitate 90>";084<

+,-C1/ : inmuiere! turnare! imersiune;#S4< ,ratarea prin umezire si turnare;#S+8<

+,-C12. 7cti.itati de la)orator ;#S+6< S7

7si$urarea unui standard adec.at pentru .entilatia $enerala sau controlata (e(icacitate 90>" ;040< Se .or purta manusi adec.ate (testate con(orm 0N+74";Ppe18< Se .a asi$ura .entilatia in punctele in care se produc emisii (e(icacitate 90>";084< Si Se .a purta masca de protectie respiratorie con(orm 0N140 ! cu (iltru tip 7 sau c'iar mai per(ormant ;PP022< Se .a asi$ura .entilatia in punctele de trans(er produs si in alte puncte desc'ise (e(icacitate 90>" Se .a e.ita ca durata operatiunii sa depaseasca 18 minute ;&#10< Se .a asi$ura .entilatia prin e*'austare in punctele in care se realizeaza trans(erul produsului si in alte puncte desc'ise (e(icienta 90>";082< 7cti.itatea se .a des(asura in ca)ine .entilate ! in care se asi$ura circulatia permanenta a aerului;080< 7cti.itate automatizata acolo unde este posi)il ;7P16< Se .a pre.edea un timp necesar scur$erii produsului de pe piesa de lucru;0321< Se .or purta manusi adec.ate(testate con(orm 0N+740;PP018< Banipulare su) 'ota sau in conditii de .entilare de .entilatie de e*'austare ;08+< S7 Des(asurarea acti.itatii in ca)ina .entilata ( e(icacitate 80>";087< 0.itati e*ecutarea operatiei pe o durata mai mare de 4 ore;&#12< Se .a e.ita ca durata operatiunii sa depaseasca 1 ora ;&#11< Se .or purta manusi de protectie adec.ate

+,-C 12 : 7cti.itati de la)orator ;#S+6< +,-C 11. &peratii de amestecare

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ %3 " %7

( sisteme desc'ise";#S+0< Preamestecare aditi.i ;#S92< Sau

Sectiunea #&# expunerii $ediului incon3ur a t o r #aracteristici produs

testate con(orm 0N+74;PP018< Se .a purta masca de protectie a respiratiei con(orm 0N140! cu (iltru tip 7 sau c'iar mai per(ormant;PP022< Se .or purta manusi de protectie testate con(orm 0N+74;PP018A Se .a e.ita realizarea operatiunii pentru mai mult de 18 minute ;&#10< Controlul 4ic'id! presiunea de .apori 028- 10:Pa;&#4< P%&#1+: Presiunile partiale de .apori pentru E#l 18> sunt: 20 o#:1289Pa +0 o#:429+Pa 40 o#:1222Pa 80 o#:2826 Pa 60 o#:6428Pa 70 o#:1+9Pa 80 o#:290Pa 90 o#:884 100 o#:1140Pa (#(2040#N,%4 in 7spenplus(@s2200421"" Nerele.ant 8ore-zi timp de +60 zile pe an Se .a asi$ura ca apele uzate sunt colecate si tratate in statiile de tratare ape uzate ;66< Se .a asi$ura ca apele uzate sunt colecate si tratate in statiile de tratare ape uzate ;66< Se .a e.ita aparitia scur$erilor si se .or lua masurile necesare pentru e.itarea poluarii solului si a apei ca urmare a scur$erilor ;S4< ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< Nerele.ant Nerele.ant Nerele.ant Exti$ar e a expunerii

#antitati utilizate 1rec.enta si durata utilizarii 7lte conditii operationale al utilizarii care a(ecteaza e*punerea mediului #onditii te'nice onsite si masuri de reducere sau limitare a descarcarilor! emisiilor in aer si scur$erilor in sol Basuri or$anizatorice pentru pre.enirea-limitarea scur$erilor de produs #onditii si masuri re(eritoare la statia de tratare ape mena/ere #onditii si masuri re(eritoare la tratarea e*terna a reziduurilor in .ederea distru$erii #onditii si masuri de recuperare e*terna a reziduurilor 7lte masuri suplimentare de control a e*punerii mediului Sectiunea /

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ %% " %7

/&1& Sanat a t e +,-C1 : 0*punere in si$uranta C 4 ore ! si (ara .entilatie sau (ara utilizarea mastii de $aze +,-C#*+,-C/*+,-C *+,-C0a*+,-C1"* +,-C11 : e*punere in si$uranta C4ore! cu asi$urarea ca se utilizeaza mi/loace de .entilatie (e(icacitate 90>"2 +,-C 11 : tilizare si$ura pentru acti.itati C 4ore! doar cu asi$urarea .entilatiei locala (e(icacitate 90>"plus ec'ipament de protectie respiratorie D sau limitarea e*punerii la =18 minute! plus asi$urarea .entilatiei locale (e(icacitate 90>" +,-C1/ : utilizarile sunt si$ure pentru toate temperaturile mentionate la punctul 221 ! cu .entilatie locala (e(icienta 90>" +,-C 12 : tilizare si$ura pentru 18minute- 1 oraD daca se utilizeaza mai mult de 1 ora ! tre)uie asi$urata .entilatie locala (e(icacitate 80>" +,-C11 : utilizare si$ura pentru C 4 ore cu masca de protectie a respiratieiDdaca nu! limitati e*punerea la =18 minute /&#& Mediu 1raze standard Sectiunea 4ndru$ a r pent r u )eri5icar ea con5or $ a rii cu scenariile de expuner e &1& Sanat a t e 0*punerea muncitorului tre)uie sa (ie e.aluata prin utilizarea 0#0,&# ,%7 @220 &#& Mediu Su)ststanta se disociaza in contact cu apa! modi(icandu- se doar pE- ul! de aceea dupa trecerea prin statiile de tratare! e*punerea este considerata ne$li/a)ila sau (ara risc2 Sectiunea 2 Ele$en t e supli$en t a r e de buna practica con5or $ E)aluarii Si%uran t ei Chi$ice con5or $ ,EAC7 8ota. Masurile rapor t a t e in aceast a sectiune nu au 5ost luate in calcul pent r u esti$arile de expuner e pre(en t a t e in scenariul de $ai sus& Ele nu 5ac obiectul obli%ati ei pre)a(u t e in articolul /7( ) a ,EAC7& Controlul expunerii lucrator ul ui Prele.are pro)e ;#S2< Se .or purta manusi adec.ate ! testate con(orm 0N+74;PP018< #uratare si intretinere ec'ipamente ?olirea si spalarea sistemului inaite de ;#S+9< dezmem)rarea ec'ipamentului sau de e*ecutarea operatiilor de intretinere ;088<2 Produsul scurs .a (i curtat imediat;#FE1+<2 Controlul expunerii $ediului incon3ur a t or

E)timarea ex6unerii 1/ Ex6unerea lucratorilor

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ %! " %7

Pentru acest scenario de e'punere s a e0aluat e'punerea lucratorilor prin utili-area ECE68C 6,A ;2.&. In capitolul 1& sunt date realatiile dintre Conditiile 8perationale si Utili-arile in siguranta 1,C,s1inhalare2P12. In sectiunea 3.1 a scenariului de mai sus sunt pre-entate utili-arile sigure si conditiile necesare pentru acestea. #/ Ex6unerea con)umatorului ca)nic Nerele0anta ,/ Ex6unerea in4irecta a oamenilor 1ia me4iul inconEurator Nerele0anta Scenariul 4e ex6unere $3 Utili2area HCl )i a formularilor )ale 4e catre con)umatori ca)nici Scenariul 4e ex6unere Muncitor Scenariul de expuner e (SE) 6 acid clorhidric Sectiunea 1 Titlu scenariu de expuner e Titlu SE6 6tili(are a acidului clorhidric si a 5or$ularilor de catre consu$ a t or i casnici CAS76 7! "1! " Descriptor utilizare Sector utilizare: utilizarea de catre consumatori casnici (S 21" #ate$orii de proces: (P%&#" Nu e*ista #ate$orii de emisii in mediul incon/urator: 0%#8): tilizarea in interior ! prin dispersie lar$a! a su)stantelor reacti.e in sisteme desc'ise 0%#8e:utilizarea la e*terior ! prin dispersie lar$a! a su)stantelor reacti.e in sisteme desc'ise #ate$orii de produs P#20: Produse cum ar (i re$ulatori de pE! a$enti de (loculare! coa$ulanti! a$enti de neutralizare P#21: #'imicale de la)orator P#+8: Produse pentru spalare si curatire (inclusi. produse pe )aza de sol.enti" P#+7: Produse c'imice pentru tratare ape P#+8: Produse pentru sudura si lipit tilizarea solutiei de E#l la o concentratie Procese! sarcini! acti.itati acoperite ma*ima de 20> pentru scopurile mentionate mai sus Sectiunea # Conditii operational e si $asuri de $ana%e $ e n t a riscului Sectiunea #&1& Controlul expunerii

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ %$ " %7

$uncitor ului Caracteristici produs 1orma (izica a produsului #oncentratia su)stantei in produs #antitati utilizate 1rec.enta si durata utilizarii 7lte conditii operationale care a(ecteaza e*punerea muncitorului

4ic'id! presiunea de .apori: 028- 10:Pa ;&#4< = 20> (cu e*ceptia cazului in care este speci(icat alt procent";?1+< Ba*2800ml per acti.itate 7copera o e*punere zilnica de pana la 4 ore ( cu e*ceptia cazului in care se precizeaza altce.a";?2<D de 8 ori-an Se presupune ca utilizarea se (ace la temperaturi care nu depasesc 20 o#;?18< <

Masuri de %estiune a riscului re5eri to ar e la utili(arile de catre consu$a t o rii casnici Substan t a poate cau(a iritatii locale; nu se produc e5ecte siste$ice& 'in aceste $oti)e. pe durat a $anipularii si reali(arii acti)it a t ilor $entiona t e la cate%oriile de produs* se )or utili(a $ereu $anusi de protectie Sectiunea #&# Controlul expunerii $ediului incon3ur a t o r #aracteristici produs 4ic'id! presiunea de .apori 028- 10:Pa;&#4< P%&#1+: Presiunile partiale de .apori pentru E#l 18> sunt: #antitati utilizate Nerele.ant 1rec.enta si durata utilizarii +60 zile pe an 7lte conditii operationale al utilizarii ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate care a(ecteaza e*punerea mediului in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< #onditii te'nice onsite si masuri de 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie reducere sau limitare a descarcarilor! in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure emisiilor in aer si scur$erilor in sol e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< Pre.enirea scur$erilor si a poluarii solului -apei prin scur$eri de produs;S4< Basuri or$anizatorice pentru 4ocatia tre)uie sa ai)a un plan de inter.entie pre.enirea-limitarea scur$erilor de in cazul scur$erilor! prin care sa se asi$ure produs e*istenta mi/loacelor de si$uranta adec.ate prin care sa se miminizeze impactul scur$erilor accidentale2;62< #onditii si masuri re(eritoare la statia ,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate de tratare ape mena/ere in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61<

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3 Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1 6ag/ %# " %7

#onditii si masuri re(eritoare la tratarea e*terna a reziduurilor in .ederea distru$erii

#onditii si masuri de recuperare e*terna a reziduurilor 7lte masuri suplimentare de control a Nerele.ant e*punerii mediului Sectiunea / Exti$ar e a expunerii /&1& Sanat a t e Nu au (ost estimate limite de e*punere deoarece su)stanta cauzeaza numai iritatii dermale locale si-sau e((ecte in'alatorii! (ara e(ecte sistemice ,otusi a (ost analizat cel mai $ra. caz2 4uand in consideratii urmatoarele conditii: -utilizarea pentru indepartarea resturilor de ciment de pe caramizi -utilizarea unei solutii de 20>E#l in apa -durata 8 ore -.olumul camerei: 80m+ -.iteza de .entilare2*-ora %ezultate: 3n'alare: concentratie punctuala medie: 18m$-m+ 3n'alare: concentratie medie-ziua de e*punere :8m$-m+ 3n'alare: medie anuala: 020+m$-m+-zi #ontact piele: inacrcare :468m$-cm2 #ontact piele: doza(interna" acuta :02016 m$-:$ #ontact piele: doza(interna" cronica :0200008 m$-:$-zi

,oate apele reziduale tre)uie sa (ie procesate in statii de tratare ape reziduale industriale sau municipale care incorporeaza atat tratarea primara cat si pe cea secundara ;61< Nerele.ant

7cumularea prin contactul cu pielea este putin pro)a)il! dar presupunand ca acest lucru se poate produce! utilizatorul .a reactiona la senzatia de arsura-de mancarime si isi .a pune imediat manusile de productie2 /&#& Mediu Su)ststanta se disociaza in contact cu apa! modi(icandu- se doar pE- ul! de aceea dupa trecerea prin statiile de tratare! e*punerea este considerata ne$li/a)ila sau (ara risc2 Sectiunea 4ndru$ a r pent r u )eri5icar ea con5or $ a rii cu scenariile de expuner e &1& Sanat a t e &#& Mediu Fra(e standar d

Su)ststanta se disociaza in contact cu apa! modi(icandu- se doar pE- ul! de aceea dupa trecerea prin statiile de tratare! e*punerea este considerata ne$li/a)ila sau (ara risc2

FISA CU DATE DE SECURITATE-EXTINSA Intocmita in conformitate cu Anexa II a regulamentului REACH EC 19 !"# Regulamentul &EC'1#!#"# ( )i Reglementarea EC *+,"# 1

$%

ACID C-.RHIDRIC% S.-UTIE min/,#0


Re1i2ia3
E)timarea ex6unerii 1/ Ex6unerea lucratorilor Ne rele0anta #/ Ex6unerea con)umatorului ca)nic Nu au /ost estimate limite de e'punere deoarece su.stanta cau-ea-a numai iritatii dermale locale si5sau e//ecte inhalatorii, /ara e/ecte sistemice E'punerea prin inhalare este puntin pro.a.il sa ai.a loc, deoarece su.stanta este iritanta imediat ce patrunde in tractul respirator. Acumularea prin contactul cu pielea este putin pro.a.il, dar presupunand ca acest lucru se poate produce, utili-atorul 0a reactiona la sen-atia de arsura5de mancarime si isi 0a pune imediat manusile de productie. ,/ Ex6unerea in4irecta a oamenilor 1ia me4iul inconEurator Nerele0anta

Data emiterii3 # 4ecem5rie # 1

6ag/ %7 " %7