Sunteți pe pagina 1din 13

joi, 5 decembrie 2013 2014 al doilea an al Noului Pamant, anul schimbarilor (1)

Mesaj de la Arhanghelul Metatron (17 nov. 2013; channeler James Tyberonn

Maestr!lor" salutar!# $u sunt Metatron" %ord al %um!n!!# Anul 2013 !ntra !n ult!mele sa&taman!" &r!lej cu care no! va sol!c!tam sa luat! o &au'a" &entru o scurta s! concludenta reca&!tulare a multelor even!mente &etrecute !n anul care se !nche!e. (nd!)erent daca suntet! d!ntre ce! care recunoastet! sau nu" ca &laneta s! omen!rea s!*au cont!nuat ascens!unea" nu &utet! sa nu observat! ca lucrur!le s! even!mentele se &rec!&!ta" ca succes!unea este ma! ra&!da ca or!cand !na!nte.

Maestrul 2013 a )ost un an al sch!mbar!lor e+treme" sch!mbar! local!'ate" !n mod log!c" !n nodur!le &r!nc!&ale" marcate de even!mente astrolog!ce )oarte !m&ortante. (n !nter!orul )!ecaru! nod s*au adus codur! care a)ectea'a cam&ul vostru aur!c" &r!ntr*o !n)luenta observab!la &entru ce! a)lat! !n &lanur!le su&er!oare. Aceste codur! servesc multor sco&ur! care &r!vesc atat )!!nta umana" med!ul !nconjurator" cat s! &laneta !nsas!" &r!v!ta ca ent!tate , dar s! cone+!un!le d!ntre ea s! tot ceea ce se a)la &e ea sau !n marunta!ele e!. Totodata" aceste codur! au avut rolul de a aduce &artea de &rogram &r!v!toare la acest moment s! la ceea ce urmea'a. -neor!" a )ost necesara reactual!'area unor secvente ale .rogramulu! /!v!n" &entru a*l &une !n concordanta cu d!nam!ca real!'ar!lor , d!nam!ca d!ctata de vo! s! de real!tat!le s!stemulu! !n care va a)lat!. (n cadrul &ro&r!ulu! aranjament de lum!na s&ec!al!'ata" se regaseste cel &ut!n tot atata v!ata ca s! !n )!!nta voastra" d!)erenta constand !n )a&tul ca !n aceasta lum!na nu se gaseste un anum!t &rogram de)alcat !n t!m& s! s&at!u" asa cum se !ntam&la cu )!!nta voastra. Man!)estarea acestor energ!! lum!noase este de&endenta de e+!stenta s! natura &ort!lor stelare.
1

0odur!le astrolog!ce de &utere" oca'!onate !n s&ec!al de solst!t!!" ech!noct!! s! ecl!&se &ot )! !ntelese ca d!s&o'!t!ve s! modal!tat! e+&r!mate ca )orme ale !nduct!e! magnet!ce" cu anum!te &art!cular!tat! s&at!o*tem&orale. $le sunt desch!der! sau )ort!)!car! reglementate organ!c &r!n )orme geometr!ce s! cadre de re'onanta" acordate !n &lanul s! esenta lor e+&ans!va. 0!m!c nu sta &e loc !n un!vers; !nd!)erent de modul !n care este a&rec!at s! masurat t!m&ul s! !n ce d!mens!onal!tate" sch!mbar!le se &roduc non*sto& s! &ot )! desco&er!te sau ses!'ate" ut!l!'andu*se log!ca s! observat!a astrolog!ca. 1om )ace re)er!r! la 2012" de care )!ecare d!ntre vo! se a&ro&!e &r!n cult!varea unor energ!! care sa dea &utere s! sa va )orme'e" cu adevarat" starea de maestru &e calea ascens!un!!. 3co&ul nostru este de a va o)er! as!stenta" !ns&!rat!e s! clar!tate" !nd!s&ensab!le unu! d!scernamant caracter!'at &r!n sacral!tate s! e+&r!mare suverana" care sa va con)ere ab!l!tat!le une! com&lete s! &ro)unde !nteleger! a tuturor man!)estar!lor !nter!oare s! e+ter!oare. /rag!lor" !n aceste vremur! de &ro)unde trans)ormar! oca'!onate de tran'!t!e" este cruc!al sa va am!nt!t! mereu ca 3&!r!tul d!n vo!" dar s! /!v!n!tatea care!a va adresat!" nu &ot comun!ca cu vo! decat &r!n glasul (-4(5((. 3&!r!tul nu*s! !m&une dor!nta cu brutal!tate" c! cu calmul desavars!t al A/$1A5-%-( (M-A4(%" necunoscut sau nerecunoscut de multele rel!g!! ale oamen!lor de &e &laneta" )orme de s&!r!tual!tate umana de)ormata s!" uneor!" mult d!stors!onata" )ata de l!n!!le d!rectoare ale %eg!lor 6reat!e!. (n acest no!an de !nter&retar!" d!scernamantul este che!a. $ste necesar ca )!ecare d!ntre vo! sa anal!'e'e s! sa dec!da asu&ra adevarulu!" !n con)orm!tate cu &erce&t!!le s! dec!'!!le emanate d!n !n!ma. T!m&ul actual !! o)era )!ecaru!a d!ntre vo! o o&ortun!tate de a alege sa tra!asca l!ber" de a alege sa el!bere'e or!ce )orma de gr!ja sau teama ast)el !ncat sa*s! &oata crea &ro&r!a sa modal!tate de a !na!nta &e de&l!n const!ent s! !ncre'ator. (mbracat! tot ceea ce )acet!" !n mant!a (-4(5((" s! vet! vedea cum toate gr!j!le" toata ag!tat!a" toate neajunsur!le vor d!s&area.
2

5es&ectat!*va &e vo! !ns!va s! &e ce! d!n jurul vostru# Acesta este modul cel ma! !nd!cat &r!n care &utet! sa !na!ntat! s&re d!mens!unea &e care &ret!ndet! ca v*at! ales* o. Anul 2012 va )! o eta&a che!e" &entru a va &utea recu&era dre&tul s! ab!l!tatea de a crea .amantul &e care v!*l dor!t!. Anul 2012 este cel de al do!lea an al e+!stente! 0oulu! .amant. (n acest an" 2012" se trasea'a energet!c caracter!st!c!le a ceea ce vo! num!t! $&oca 1arsatorulu!. (n 2013 (n.m. cat a ma! ramas se vor l!ch!da toate caracter!st!c!le vech!! e&oc! care nu se vor ma! regas! !n 2012.

Cheia timpului.

(n consec!nta" Maestr!lor" va a)lat! !ntr*o cuta e+!stent!ala" a une! d!mens!un! che!e. (ntr*adevar" e+!sta v!et! s&ec!)!ce" &lasate !n vaste sejurur!" caracter!'ate &r!n vector! s&at!o*tem&oral!" care o)era o&ortun!tat! ale unor saltur! cuant!ce deoseb!te s! care )ac!l!tea'a !na!ntar! ra&!de &entru toate )ormele de v!ata &r!nse !n aceasta cuta s&at!o*tem&orala. (n cadrul acestor cute" e+!sta !ntersectar! !m&ortante" care &ot )! alese &r!n dec!'!e. 1!ata voastra actuala este una !n care se &oate lua o asemenea dec!'!e" care va avea !nraur!re asu&ra v!et!lor voastre v!!toare" &entru o )oarte lunga &er!oada de t!m&. $nerg!!le s! t!m&ul se m!sca acum )oarte re&ede; multe se vor !ntam&la &e .amant" asa cum vet! cont!nua sa constatat!" s! aceste m!scar! ra&!de va vor !m&une" !n cursul anulu! 2012" ada&tar! s! cal!brar! ale )!!nte! voastre totale" &entru a )ace )ata tran'!t!!lor cr!stal!ne care vor caracter!'a 0oul .amant. Aceste trans)ormar! nu vor )! deloc usoare" cac! n!m!c )oarte bun nu se &oate obt!ne" )ara o angajare a&roa&e totala a )!!nte!. .r!ntr*o ma+!ma concentrare" vet! &utea s&une la s)ars!tul lu! 2012" ca at! de&as!t o eta&a de mar! &rovocar!" dar care va va aduce mar! sat!s)act!! s! !m&l!n!r!. 1et! !nce&e sa lucrat! ma! !ntens !n domen!ul )recventelor theta" care vor aduce &e &laneta o lume a armon!e!. .rocesul va lua destul t!m&" dar ba'ele vor )! &use !n anul care urmea'a. Anul 2013 a )ost o trecere s! un !nce&ut destul de t!m!d" s&re ed!)!carea 0oulu! .amant du&a noul
3

sablon. 5!d!carea .amantulu! a &erm!s rev!'u!rea d!mens!onala s! e+&ans!onarea )recvent!ala a &lanete!. .amantul s*a e+t!ns s&re o d!mens!une cr!stal!na" s! are &os!b!l!tatea sa ajunga !n d!mens!unea 7/. Trecerea !n cea de a c!nc!a d!mens!une va &erm!te cu ma! multa usur!nta" r!d!carea !n d!mens!un! !nca s! ma! !nalte" !nclus!v &ana la d!mens!unea 12/. (n ceea ce &r!veste structura A/0*ulu! uman" aceasta" !n 2013" a !nce&ut sa de !mbogateasca cu no! cor'! (s&!rale . (Nota C.M.: prin aceasta nu trebuie sa se inteleaga ca fiecare fiinta umana si-a adaugat noi spirale la ADN, ci doar ca fenomenul a inceput sa apara la anumiti oameni, mai ales la cei tineri, daca au atins un anumit nivel de vibratie). /e asemenea" 2012 va )! un an !n care vet! cont!nua sa obt!net! crester! subt!le ma! !m&ortante" la n!velul const!!nte! s! const!ent!'ar!!. 3!stemul vostru de cha8re se e+t!nde cu no! centr! de )orta (Nota C.M.: din comunicari anterioare am retinut ca, in 2 !", s-au activat cel putin doua c#a$re, ambele in afara corpului fi%ic una fiind plasata cam la punctul din spatiu care corespunde cu atingerea degetelor mainilor intinse deasupra capului). 0o! stratur! ale cam&ulu! vostru aur!c cr!stal!n (6$9 !nce& sa a&ara s! sa se stab!l!'e'e la major!tatea d!ntre vo!. .ract!c" aceste e+t!nder! au dre&t consec!nta a&ar!t!a unor no! ab!l!tat! s! no! s!steme sen'or!ale" &recum s! no! tra!r! emot!onale" !n relat!a cu tot ce va !nconjoara. Concetrarea mentala. (n al do!lea an al 0oulu! .amant" v! se cere sa )acet! un e)ort ma! mare !n ceea ce &r!veste concentrarea mentala. .utet! s!mt!" uneor!" ca &entru a va ment!ne concentrarea &e un anum!t lucru" trebu!e sa dat! o adevarata lu&ta cu vo! !ns!va. Asemenea s!tuat!! a&ar ca o consec!nta a e+!stente! s!multane !n )!!nta voastra" a no!lor )lu+ur! energet!ce care cauta sa se stab!l!'e'e s! nevo!a voastra de a va ada&ta s! cal!bra" !n asa )el !ncat sa )!t! ca&ab!l! sa le &r!m!t! s! sa le as!m!lat!. /e )a&t" acestea sunt n!ste )enomene de trecere la )oma cr!stal!na s! e)ortul de a abandona vech!le structur! &e ba'a de carbon.
4

Trecerea la e&oca 1arsatorulu!" are !m&act s! asu&ra unor sch!mbar! !n ra&ortur!le !on!ce" a&arute ma! cu seama !n ult!mele doua decen!!" sub !n)luenta rad!at!e! solare care !nconjoara acum &laneta. Aceste sch!mbur! !on!ce )ac &arte d!n ch!m!a cosm!ca" ce*s! aduce contr!but!a la &unerea !n ord!ne a v!et!! s&!r!tuale" ad!ca la al!n!erea s&!r!tual!tat!! voastre" la n!velele ma! !nalte ale d!mens!un!lor su&er!oare. Aceasta sch!mbare se re)era la ra&ortul cod &cablare" !ntre domen!!le mentale ale conconst!entulu! s! subconst!entulu!" !ntre real!tatea )!'!ca s! cea s&!r!tuala. /!n cau'e care &r!vesc )enomenele coronar!ene d!n 3oare" jetur! de substante s! energ!! )ormand o stare &lasmat!ca an!on!ca c!rcula &e .amant" rascolesc s! an!ma cam&ul energet!c al locurilor sacre, care &enetrea'a ma! usor !n const!!nta )!!ntelor la care undele Theta dev!n major!tare. (n )elul acesta" vo! (ce! asu&ra carora au e)ect aceste cam&ur! deven!t! ma! coerent!" ma! ca&ab!l! de a crea s! ma! e)!c!ent! !n ed!)!carea 0oulu! .amant. (n 2012" vor e+!sta &er!oade !n care vet! s!mt! un !mbold !ne+&l!cab!l de a va concentra asu&ra unor chest!un!" &robleme s! s!tuat!! care" !n mod normal" nu )aceau &arte d!n &reocu&ar!le voastre. (n asemenea s!tuat!!" este ut!l s! o&ortun sa dat! curs acestor &orn!r! s! sa nu va o&unet!. Acce&tat! ca acelea sunt chest!un! &entru care )!!nta voastra a )ost &rogramata" ch!ar daca nu gas!t!" !n acel moment" o e+&l!cat!e care sa va conv!nga. Ma! mult !nca" este &os!b!l ca" la n!vel de su)let" sa va )! dec!s sa reactual!'at! sau sa mod!)!cat! anum!te &uncte d!n &rogramul cu care at! ven!t !n aceasta v!ata. Aceste reactual!'ar! sunt )acute" &entru ca )!!nta voastra totala sa bene)!c!e'e cat ma! de&l!n de o&ortun!tat!le aceste! &er!oade e+traord!nare. Mult! d!ntre vo! vor s!mt! !mboldul trecer!! la anum!te t!&ur! de act!v!tat! s! man!)estar!" total o&use at!tud!n!! de e+&ectat!va care v*a caracter!'at &ana atunc!. Anul 2012 va )! s! &er!oada !n care" d!n &u''le*ul care va com&une v!ata" va trebu! sa hotarat! care va sunt &r!or!tat!le" abandonand unele as&ecte ne&roduct!ve &entru &ersoana voastra sau &entru colect!v!tatea care!a*! a&art!net!.
5

Maestr!lor" a ven!t t!m&ul cand trebu!e sa va &unet! semnatura s! am&renta &e lucrar!" at!tud!n! s! act!v!tat! &entru care at! ales sa )!t! a!c!" !n aceasta v!ata" &e .amant. 1!et! de*a randul v*at! &regat!t &entru acest moment s!" &entru )!!nta voastra totala" ar )! o mare de'amag!re sa va retraget! sau sa abandonat! ob!ect!vele &entru care at! lucrat atat de multa vreme. 6a un !nd!c!u !m&ortant: major!tatea act!un!lor s&re care va trebu! sa va canal!'at! atent!a s! e)ortur!le" vor )! acelea de gru&" de colect!v!tate. Acum se va suna adunarea# 9recventele de cr!stal vor deven! )oarte &utern!ce !n 2012. 5e'onanta acestor )recvente !l va !n)luenta &e )!ecare d!ntre vo! s! va consol!da act!unea colect!va. A&roa&e )!ecare d!ntre vo! va urmar!" d!n ce !n ce ma! const!ent" sa at!nga starea de impecabilitate. Aceasta !nseamna ca toate as&ectele v!et!! voastre" !ntreaga voastra act!v!tate" com&ortamentul s! gand!rea voastra vor trebu! sa )!e )ara cusur s! la cele ma! !nalte standarde de moral!tate s! s&!r!tual!tate.

9!ecare d!ntre vo! are &os!b!l!tatea de a )! impecabil !n )!ecare '!. 6and b!lantul '!ln!c va va arata &entru tot ceea ce at! )acut" gand!t s! e+&r!mat !n '!ua care trece" nu va &utet! re&rosa n!m!c" atunc! vet! avea dre&tul ca !n acea '! sa va declarat! impecabil. .oate vet! ma! avea s! unele esecur!" dar" urmar!nd cu &erseverenta ca !n !ntregul an 2012 sa )!t! !n )!ecare '! ma! bun decat at! )ost !er!" vet! ajunge ca la )!nele anulu! sa va declarat! impecabilitatea" s! aceasta va )! starea de MA$3T5-. (n 2012" as&ectele legate de con)l!ctul !nter!or se vor muta !n )a'a de creu%et" ad!ca de d!st!lare s! &ur!)!care. ;r!ce de)ecte care au )ost ascunse" or!ce umbra vor )! m!stu!te de )lacara &utern!ca a s&!r!tulu!. Al!n!at!*va act!un!le la cele ma! !nalte ob!ect!ve# .r!or!t!'are" acesta trebu!e sa )!e cuvantul anulu! care v!ne. $+am!nat!*va )a&tele" gand!rea s! cuv!ntele s! ardet! d!n ele tot ceea ce nu este acce&tat de !n!ma s! su)letul vostru. Accelerat! &rocesul de A-T;*.-5(9(6A5$#
6

Trebu!e sa deven!t! com&at!b!l! cu )recventele <r!dulu! 122" ceea ce va !nsemna ca &utet! stab!l! legatura cu !naltele )recvente" !naltele energ!! cosm!ce care va vor )ac!l!ta mult!d!mens!onal!tatea. 3untet! la !nce&utul une! !naltatoare calator!! care va va conduce !n &laja )recventelor d!v!ne &e care le aco&era !ntervalul 7/*12/. 1a vet! e+t!nde !n d!mens!un! cu v!brat!e tot ma! !nalta" !n drumul vostru s&re (m&ecab!la ;r!g!ne. nele!ere esenial"

Ma! =nt>! v? vom re&eta c? Ascens!unea &lanete! a avut loc" cu adev?rat. $ste esen!al s? =nelege! acest lucru ! s? nu v? &!erde! cred!na. Totdeauna au e+!stat sce&t!c! ! vor cont!na" cel &u!n o &er!oad?" s? e+!ste; ch!ar ! &r!ntre ce! care sunt angaja! =n &rocesul de ascens!onare. .e 21 decembr!e 2012" &laneta ! vo! a! &?!t =n d!mens!unea su&er!oar? de tran'!t!e. /ar vrem s? clar!)!c?m c? aceasta este trecerea &lanete! .?m>nt care d? &os!b!l!tatea ascens!un!! tre&tate =n cele 12 &lanur! d!mens!onale. Aa c? v? vom s&une c? acest &as =nsemn? un nou =nce&ut. @n 2013" .?m>ntul a !ntrat =n noul )ormat" care va &erm!te uman!t?!! de &e ea s? creasc? =n luc!d!tate" s? dev!n? ma! cont!ent? de adev?rata sa natur?" ! asta" ca urmare a creter!! n!velulu! general de v!bra!e. 1? as!gur?m c?" =n 2013" s*au &rodus mod!)!c?r! !m&ortante ! =n soarele vostru" ! aceste sch!mb?r! cont!nu? ! =n 2012. 3oarele ajut? =n mod esen!al la mod!)!c?r!le care trebu!e s? se
7

&roduc? &e .?m>nt ! =n )!ecare )!!n? uman?. .rocesul e+t!nder!! s&re no! armon!c! )recven!ale =nce&ut =n anul care se =nche!e va cont!nua deasemenea. $ste vorba des&re armon!c!le cr!stal!ne care se vor mult!&l!ca ! d!vers!)!ca e+&onen !al =n 2012. Toate aceste mod!)!c?r! vor aduce ma! mult? =nelegere =ntre !nd!v!'!" de! anul va debuta )urtunos d!n acest &unct de vedere. A&o!" va crete &uterea creat!v? a )!ec?ru!a d!ntre vo!" =n acord cu caracter!st!c!le $re! 1?rs?torulu!. 2014 # $omente ale puterii i %tapele de acti&are. $nerg!!le d!n 2012 vor )! ma! &u!n !ntense dec>t cele =nreg!strate =n Acursa cu obstacoleA a an!lor 2011 ! 2012" dar" &robab!l" ma! !ntense =n anum!te &er!oade ale anulu! 2013. /ar )a'ele de !ntens!)!care d!n 2012 vor &utea )! gest!onate ! controlate ma! b!ne ca urmare a r!d!c?r!! n!velulu! de cont!ent!'are general?. Totu!" asta nu va =nseamna c? &er!oadele de !ntens!tate r!d!cat? nu vor avea ! un sco& s&ec!)!c" date )!!nd creter!le de )recven? ! de modulare (cod!)!care !m&use de )a'a =n care a ajuns &rocesul de ascens!onare. 6e vrem s? s&unem cu astaB 3&unem c? &entru ca derularea &roceselor de trans)ormare s? a!b? loc =n con)orm!tate cu gra)!cul de =n)?&tu!re" mereu trebu!e &use =n o&er? no! cod!)!c?r! care s? ajute la ob!nerea al!n!amentelor momentelor ! desch!der!lor astrolog!ce. 0e re)er!m la ech!noc!!le" solst!!!le" ecl!&sele anulu! 2012 care vor )! momente de desch!dere ! aducere a unor energ!! care &oart? toate acele !n)orma!! cod!)!cate emanate de la 3-53C. 9!ecare d!ntre aceste even!mente are caracter!st!c! &ro&r!!" at>t =n ceea ce &r!vete !ntens!tatea (&uterea c>t ! con!nutul !n)ormat!v ! de coordonare &ro&r!u*'!s?. 9!ecare va ven! cu un cod un!c" &ersonal!'at care s? ajute desch!der!! octaedronale a &r!nc!&alulu! &ortal care va sus!ne 0oul .?m>ant. @n t!m&ul ech!noct!!lor" solst!!!lor ! celor 2 ecl!&se care se vor &roduce =n anul v!!tor" un val de energ!! cod!)!cate Dno! D va !nunda &laneta. . (at? datele cele ma! !m&ortante c>nd se vor &r!m! energ!! )ocal!'ate &e anum!te as&ecte ale &rogramulu! de ascens!onare:E 20 mart!e 2012 * $Fu!no+ E 17 a&r!l!e * $cl!&sa total? de lun? (lun? &l!n? E 2G a&r!l!e * $cl!&s? de soare E 21 !un!e 2012 * 3olst!!u E 0H octombr!e * $cl!&sa total? de lun?" (lun? &l!n? E 22 se&tembr!e * $Fu!no+
8

E 23 octombr!e * $cl!&s? solar? (&ar!al? E 21 decembr!e * 3olst!!u .r!ntr*un )enomen s!nerg!c natural" aceste date astronom!ce vor o)er! doInload*ur! de a)lu+ur! energet!ce codate . .entru aceste even!mente (solst!!! " ech!noc!! ! ecl!&se " se vor dech!de &or! stelare" d!a)ragme ()!ltre energet!ce" care au )ost =ntotdeauna even!mente un!ce &entru ast)el de trans)erur!. Acesta este mot!vul &entru care" la aceste date, oamenii ar trebui s" 'ac" meditaii, introspecii, ru!"ciuni, adic" acti&it"i de spiritualitate care erau practicate de ci&ili(aiile antice (Nota C.M.: ast'%i, cel puin (n ara noastr', asemenea activit'i sunt susinute de cei peste ) . de *og#ini coordonai de M+,A, coal' de (nalt' spiritualitate, din p'cate, mult #ulit' de ignorani sau de cei r'u-intenionai $cl!&sele d!n 2012 au o cal!tate un!c?" =n ceea ce &r!vete ca&ac!tatea de a )urn!'a energ!e cr!stal!n? care s? ajute at>t la declanarea sch!mb?r!lor !nd!v!duale" de gru& sau sch!mb?r! care &r!vesc &laneta" ca ent!tate. 6ele dou? ecl!&se totale de lun? se vor &roduce =n )a'a de A%un? .l!n?A" at>t cea d!n a&r!l!e c>t ! cea d!n octombr!e. 1a )! un moment &er)ect &entru med!ta!e &entru ce! care doresc s? &roduc? rad!cale mod!)!c?r! =n v!aa lor. Med!ta!a trebu!e s? a!b? ca ob!ect dor!na de a !ntra =n leg?tur? cu 3!nele @nter!or ! de a aduce acele trans)orm?r! =n )!!n? care s? ajute la al!n!erea cu 3!nele. @n 2013" mul! d!ntre vo! a! desco&er!t care este sco&ul &re'ene! voastre =n aceast? v!a?. @n 2012" ve! &utea a)la modul =n care ar trebu! s? v? ut!l!'a! creat!v!tatea &entru a avea un ma+!m c>t!g =n evolu!a voastr? s&!r!tual?. Al!! vor alege" &robab!l" s?*! cont!nu!e drumul &e care se a)l?" dar cu o rev!gorare a =na!nt?r!!" )?r? &rea multe elemente de creat!v!tate" de noutate. 1or )! ! d!ntre ce! care vor desco&er! un nou sco&" o nou? mot!va!e a =na!nt?r!! lor ascens!onale" deven!nd cont!en! de no! ab!l!t?! care )useser? latente &>n? la acea dat?. @n &r!mul an al 0oulu! .?m>nt" 2013" 9lacara 1erde s*a react!vat !ar =n 2012 v? va aduce o ma! mare ca&ac!tate de ut!l!'are a bog?!e! ! &os!b!l!t?!lor &e care v! le &oate o)er! &?m>ntul (solul . /e asemenea" a adus &r!n &ortalul 5enater!!" holograma t!m&ulu! curent (actual cu cele tre! &er!oade anter!oare ale $vulu! de Aur. Aceste !n)orma!! au )ost cod!)!cate =n /el&h! (Nota C.M.: cred c' se face referire la -racolul din Delp#i s! 5a&a 0u!.
9

Anul 2012 va o)er! energ!e &entru a )!nal!'a ac!unea de D renatere" al!n!amente ! re=nc?rcarea voastr? =n ceea ce &r!vete revederea !" dac? este ca'ul" re)ormularea unor &reveder! d!n D contractul de su)let D" cu care a! ven!t" &?r! contractuale r?mase restante sau caduce. @n 2012 v! se vor &re'enta ma! multe )aete dec>t cele care v! s*au o)er!t =nce&>nd cu anul 200G . 9!ecare d!ntre datele enumerate ma! sus" &entru 2012" o)er? urm?toarele : J T!m& de !ntros&ec!e &ro)und? &entru desco&er!rea de s!ne =n 0oul .?m>nt ! al!n!erea ob!ect!velor voastre la no!le cond! !!; J T!m& de &ur!)!care de s!ne ! at!ngerea A!m&ecab!l!t?!!A; J ;&ortun!tate &entru rela!! de v!ndecare" !nd!v!dual? ! la n!vel global" av>nd ca slogan A &lantarea sem!nelor armon!e! ! l!n!t!! D; J $nerg!! s&or!te =n conte+tul nodur!lor de &utere" v!'!on?r! =mbun?t?!te ale unor as&ecte" at>t =n starea de v!s c>t ! =n cea de veghe (luc!d? ; J 1a )! &ro!ectat? o )ereastr? energet!c? ce va &utea )! )olos!t? &entru re=nc?rcarea s! ech!l!brarea energ!!lor ca&ab!le s? re=nno!asc?" s? am&l!)!ce determ!narea ! curajul;. J 5ece&!onarea de codur! care s? &erm!t? act!varea ! ut!l!'area ma! com&let? a celor 33 de cha8re =n domen!ul cr!satl!n al Mer * Ka * 0a . J Marele tr!gon creat =n 2013 va cont!nua s? !n)luene'e energ!!le o bun? &er!oad? d!n 2012. 9lu+ur! energet!ce majore ven!te &r!n &ortalur!le deja create sau no!" vor at!nge v>r)ur! de act!v!tate =n &er!oadele mart!e*a&r!l!e" ma!" !un!e ! d!n nou" =n se&tembr!e ! octombr!e 2012. 2014 ) Portaluri cheie pentru 'u*urile ener!etice codate. 6ele tre! )a'e cod!)!cate" .ortalur! d!n 2012" vor )! du&? cum urmea'? : E .ortal Armon!e! : 20 mart!e , H ma!; E .ortalul .or!! 3telare al 5a'e! 1!olet" cu !m&act )avorab!l asu&ra Adev?rulu! ! 3!ncer!t?!!: 12 ma!*21 !un!e" cu men!un! s&ec!ale asu&ra !ntervalulu! 22*2L ma!. E .ortalul 5a'e! de .lat!n?: 21 se&t., 23 oct. 2012. .r!mele )a'e cu con!nut energet!c cod!)!cat vor avea loc =nce&>nd cu $ch!noc!ulu! de &r!m?var? (20 mart. &>n? la $cl!&sa total? de %un? (17 a&r!l " $cl!&sa de 3oare (2G a&r!l. " Marea 6ruce &>n? s&re $ta Auar!ds al c?der!! Meteor!!lor d!n luna ma!. Mara 6ruce sandI!ch" care se )ormea'? =ntre ecl!&sele am!nt!te" !m&l!c? &lanetele Marte" -ranus" .luton ! Ju&!ter. Acea
10

&er!oad? va )! una de =nalt? sacral!tate" o&ortun? &entru c?utarea armon!e! !nter!oare dar ! colect!ve. 1or e+!sta modula!! energet!ce cu&r!n'>nd codur! care vor &erm!te o renatere s&!r!tual? la scar? global? &recum ! &os!b!l!t?! e+ce&!onale de re*&ro!ectare ! re*de)!n!re a rela!!lor" ma! ales cele de natur? s&!r!tual?. .er!oada va aduce o&ortun!t?! &entru &lantarea sem!nelor .?c!! Mond!ale =n toate 'onele" !nclus!v =n cele de con)l!ct d!n ;r!entul M!jloc!u. @n jurul acestor date" se vor crea &os!b!l!t?! de stab!l!re a unor rela!! de anvergur?" ca 'on? de cu&r!ndere ! !nteres general" c>nd se vor &utea relua vech! leg?tur!" care )useser? =ntreru&te =n trecut. 3e va =nreg!stra" de asemenea" un a)lu+ de com&as!une" concret!'at &r!ntr*o vast? desc?rcare a ceea ce se &oate num! D !ub!re necond!!onat? ! $nerg!e 6hr!st!c?A. 6ea de a doua eta&? va )! &lasat? =ntre lun!le ma!*!un!e" cu o caracter!st!c? dat? de energ!!le .ortalulu! Armon!e!" !n!!ate =n luna a&r!l!e. Aceast? )a'? !nclude" de asemenea" energ!!le <rand Mater Tr!ne" care a =nce&ut =n 2013 ! care va r?m>ne act!vat &>n? =n !un!e 2012. Acela va )! un moment &ro&!ce tuturor ac!un!lor de 6;M.%$TA5$. .ortalul .or!! 3telare care va a&?rea =n luna ma! 2012 va r?m>ne act!v &e toat? &er!oada $re! 1?rs?torulu!. Momentul &r!vete" &r!ntre altele" ! Al!ana 3!r!us * .le!ade care va avea o ma! mare !m&ortan? ! &re'en? =n v!!tor. ! aceast? &er!oad? (ma!*!un!e va )! &ro&!ce &entru rug?c!une ! med!ta!e" &e teme de !nteres la scar? global?. (n.m.: de e.. pacea, iubirea, fraternitatea . $a va )! ob!ect!vat? de !deea D (na&o! la /harmaA" mar!le adev?rur! un!versale . 6ea de a tre!a eta&? o const!tu!e !ntervalul 20 se&tembr!e * 23 octombr!e 2012. $a va &r!v!" &robab!l" cea ma! &ro)und? or!entare s&re !nter!or. 1a )! o )a'? care va con!ne codur!le 5a'e! de .lat!num !mbog?!t cu energ!a Ne!e! .?m>ntulu!. (ntervalul &oate )! )olos!t &entru ech!l!brarea ! armon!'area celor 12 cha8re d!n &lanul )!'!c (n.m. !nclus!v cel al cor&ulu! uman . ! =n acest ca'" !ntervalul &oate )! )olos!t &entru a&ro&!erea de 3!nele 3u&er!or" ceea ce va !m&une =n multe ca'ur! anum!te recal!br?r! ! al!n!er! ale tuturor as&ectelor com&onente ale cor&ulu! total. 3e va &utea )olos! aceast? &er!oad? ! &entru a el!bera toate as&ectele ! acumul?r!le care nu v? ma! )olosesc ! care au deven!t obstacole =n calea evolu!e! voastre. @n )elul acesta" v? ve! &reg?t! &entru a
11

cores&unde e+!genelor !m&use &e 0oua .lanet? .?m>nt. $ste un t!m&" drag!lor" &entru a !dent!)!ca restur!le vech!" ! a le el!bera &entru a v? degaja calea &e care =na!nta! s&re Aaerul tareA al =n?l!m!lor. 5a'a de .lat!n!um o)er? oca'!a re*energ!'?r!! ! re*v!tal!'?r!! )ore! de v!a?. $ste t!m&ul !nstal?r!! no!lor codur! care v? =nva? cum v? &ute! a&ro&!a de 3!nele vostru 3u&er!or ! cum s? am&l!)!ca! )ora colect!v?" at>t de necesar? &entru a &utea =nl?tura vech!le energ!! ! &e vech!! lor &urt?tor!. 6aracter!st!ca acestor no! energ!! este una )em!n!n? care &romovea'? &acea" com&as!unea ! !ub!rea. C+P,%-+, 13)14 @ntr*un anum!t sens" 2012 este cu&lat cu 2013. Astro* codur!le !n!!ate sau &r!m!te =n 2013 se vor com&leta =n 2012. 6!clul de 22 de lun! va )! de acum ut!l!'at tot ma! )recvent. Aceast? dublare a conce&tulu! =n ba'? 12 va )! tot ma! ev!dent? =n e+&er!enele voastre v!!toare" =n ma! toate domen!!le de act!v!tate; =n s&ec!al =n ceea ce &r!vete etalon?r!le ! cal!br?r!le. 1*am ma! s&us ! cu alte oca'!! c? 2013 ! 2012 sunt vremur! ale sch!mb?r!!. %ua! =n cons!derare ! aceast? re*aten!onare# $ste una &orn!t? d!n marea dragoste &e care v*o &urt?m. 5e)lecta! &ro)und la &a!! &e care !*a! )?cut sau la ce! &e care v!*! &lan!)!ca!. A! c?l?tor!t mult &>n? acum dar" d!n &ers&ect!va eternulu! A6-M" v? a)la! =n acela! loc. $+!st? =ns? mar! ! esen!ale deoseb!r!. Med!ta! asu&ra lor ! adev?rul v? va =mbog?!# /rag! (n!m!" =n ca'ul =n care s!tua!a actual? nu v! se &otr!vete" va )! necesar s? )ace! e)ortur! concertate &entru a v? a&ro&!a sch!mb?r!le. Aa cum am men!onat" energ!!le d!n 2012" v? o)er? o&ortun!t?! s&or!te &entru ast)el de ac!un!. .oate c? va trebu! s? v? rev!'u!! anum!te rela!!" anum!te or!ent?r! de natur? s&!r!tual?" !ntelectual?" soc!al? sau &ol!t!c?. Trata! aceste s!tua!! cu total? s!ncer!tate" =n &r!mul r>nd )a? de vo! =n!v?# 6ele 3 eta&e ale codulu! de ba'? d!n 2012 aduc energ!! care &erm!t corec!!le necesare. Alege! s? )!! !m&ecab!l!# ;b!unea aceasta va )! lo'ul vostru c>t!g?tor# 6ur?a!*v? cont!!na" &ur!)!ca!*v? cor&ul )!'!c" emo!onal ! mental# 9a'ele armon!ce ale lu! 2012 v? vor )! de un real )olos. /rag!lor" creu'etul e&ur?r!! &r!n d!st!lare a =nce&ut s? )!e =nc?l'!t
12

la )lac?ra adev?rulu! =nc? d!n anul trecut ! acest &roces va cont!nua ! =n 2012. 1a ajuta la aceasta con)!gura!a &lanetelor -ranus , .luto. ncheiere 0o! v? s&unem c? 2012 va )! un t!m& al curger!! )?r? obstacole !nsurmontab!le" un t!m& al =n)lor!r!!. .entru mul! d!ntre vo!" va )! un an al mar!lor sch!mb?r!.

J.Tyberonn ; nou? energ!e se !nstalea'? &e &laneta voastr? &r!men!t?. 1o! sunte! ce! care le*a! creat. Ma! e+!st? =ns? multe de )?cut. 9olos!! acest t!m& &entru a v? g?s! locul ! ut!l!tatea. 3em!nele &lantate =n 2013 trebu!e =ngr!j!te cu aten!e ! cu mult? dragoste. @ns? ! =n 2012 ma! ave! de &us =nc? multe sem!ne A=n bra'd?A. 6obor>!*! de &e gardur!le care s*au cocoat &e to! ce! care au )?cut*o &entru a v? su&raveghea truda =n t!m& ce e! Ase &r?jesc la soareA. %ua!*le bagheta d!n m>n? ! cere!*le s? lucre'e al?tur! de vo!" sau s? &lece. 0o!le energ!!" cu cod!)!c?r!le &e care le aduc" v? vor ajuta s? reu!!. Accentua!*v? ! &ract!ca! s&!r!tual!tatea" calea s!gur? &r!n care v? crea! ! conso!da! 0oul .?m>nt. $ste t!m&ul s? v? )olos!! de ab!l!t?!le &e care a! =nce&ut s? v! le desco&er!!. $u sunt Metatron ! v? as!gur de marea mea !ub!re. ... ! aa este ... ! aa este.

13