Sunteți pe pagina 1din 5

Regulamentul general de urbanism

Emitent: Guvernul Hotarire nr. 525 din 06/27/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism Monitorul Oficial nr. 149 din 07/16/1996 In temeiul prevederilor Legii 50/1991 privind autori area e!e"utarii "onstru"tiilor si unele masuri pentru reali area lo"uintelor# Guvernul romaniei $otaraste% Art. 1. &e aproba Regulamentul general de urbanism "uprins in ane!a "are 'a"e parte integranta din pre enta $otarare. Art. 2. (1) *onsiliile lo"ale vor elabora si vor aproba# "on'orm legii# in termen de 1+ luni planurile urbanisti"e generale si regulamentele lo"ale de urbanism ale lo"alitatilor. (2) in situatia in "are# la data intrarb in vigoare a pre entei $otarari lo"alitatea detine planul urbanisti" general si regulamentul lo"al de urbanism# elaborate si aprobate "ontorm legit "onsibul lo"al va urmari a"tuali area a"estora in "on'ormitate "u Regulamentul general de urbanism# in termen de 12 luni. (,) *onsiliile lo"ale vor prevedea in bugetele lo"ale 'ondurile ne"esare elaborarii sau a"tuali arii planurilor urbanisti"e generale si a regulamentelor lo"ale de urbanism# dupa "a . Art. 3. *ontrolul de stat in apli"area Regulamentului general de urbanism se e'e"tuea a de "atre Inspe"tia de stat in "onstru"tii# lu"rari publi"e# urbanism si amena-area teritoriului din "adrul .inisterului Lu"rarilor /ubli"e si 0mena-arii 1eritoriului# "on'orm prevederilor legale. Art. 4. .inisterul Lu"rarilor /ubli"e si 0mena-arii 1eritoriului va aproba# prin ordin al ministrului# in termen de doua luni# un g$id "uprin and pre"i ari# detalieri si e!empli'i"ari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor lo"ale de urbanism de "atre "onsiliile lo"ale. Art. 5. *u adu"erea la indeplinire a pre entei $otarari se insar"inea a ministerele# "elelalte organe de spe"ialitate ale administratiei publi"e "entrale si autoritatile administratiei publi"e lo"ale.

REG !AME"# ! GE"ERA! $E R%A"&'M

(A)&#O! ! l * )rinci+ii generale


AR#&(O! ! 1 2 Rolul Regulamentului general de urbanism (1) Regulamentul general de urbanism repre inta sistemul unitar de norme te$ni"e si -uridi"e "are sta la ba a elaborarii planurilor de amena-are a teritoriului# planurilor urbanisti"e# pre"um si a regulamentelor lo"ale de urbanism. (2) Regulamentul general de urbanism stabileste# in apli"area legii# regulile de o"upare a terenurilor si de amplasare a "onstru"tiilor si a amena-arilor a'erente a"estora. (,) /lanurile de amena-are a teritoriului sau# dupa "a # planurile urbanisti"e si regulamentele lo"ale de urbanism "uprind norme obligatorii pentru autori area e!e"utarii "onstru"tiilor. AR#&(O! ! 2 2 3omeniul de apli"are (1) Regulamentul general de urbanism se apli"a in proie"tarea si reali area tuturor "onstru"tiilor si amena-arilor# amplasate pe ori"e "ategorie de terenuri# atat in intravilan# "at si in e!travilan. (2) &e e!"eptea a de la prevederile alin. (1) "onstru"tiile si amena-arile "u "ara"ter militar si spe"ial# "are se autori ea a si se e!e"uta in "onditiile stabilite de lege.

(A)&#O! ! && * Reguli de ba,a +ri-ind modul de ocu+are a terenurilor


&e"tiunea I 2 Reguli "u privire la pastrarea integritatii mediului si prote-area patrimoniului natural si "onstruit AR#&(O! ! 3 2 1erenuri agri"ole din e!travilan (1) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor si amena-arilor pe terenurile agri"ole din e!travilan este permisa pentru 'un"tiunile si in "onditiile stabilite de lege. (2) 0utoritatile administratiei publi"e lo"ale vor urmari# la emiterea autori atiei de "onstruire# gruparea supra'etelor de teren a'e"tate "onstru"tiilor# spre a evita pre-udi"ierea a"tivitatilor agri"ole. AR#&(O! ! 4 2 1erenuri agri"ole din intravilan (1) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor pe terenurile agri"ole din intravilan este permisa pentru toate tipurile de "onstru"tii si amena-ari spe"i'i"e lo"alitatilor# "u respe"tarea "onditiilor impuse de lege si de pre entul regulament. (2) 3e asemenea# autori area preva uta la alin. (1) se 'a"e "u respe"tarea normelor stabilite de "onsiliile lo"ale pentru o"uparea rationala a terenurilor si pentru reali area urmatoarelor obie"tive% a) "ompletarea onelor "entrale# potrivit "onditiilor urbanisti"e spe"i'i"e impuse de "ara"terul onei# avand prioritate institutiile publi"e# pre"um si servi"iile de interes general4 b) valori'i"area terenurilor din onele e"$ipate "u retele te$ni"o2edilitare4 ") amplasarea "onstru"tiilor# amena-arilor si lu"rarilor te$ni"o2edilitare a'erente a"estora in ansambluri "ompa"te. (,) /rin autori atia de "onstruire# terenurile agri"ole din intravilan se s"ot din "ir"uitul agri"ol# temporar sau de'initiv# "on'orm legii. AR#&(O! ! 5 2 &upra'ete impadurite (1) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor si amena-arilor pe terenuri "u destinatie 'orestiera este inter isa. In mod e!"eptional# "u avi ul organelor administratiei publi"e de spe"ialitate# se pot autori a numai "onstru"tiile ne"esare intretinerii padurilor# e!ploatarilor silvi"e si "ulturilor 'orestiere. La amplasarea a"estor "onstru"tii se va avea in vedere de a'e"tarea unei supra'ete "at mai mi"i din "ultura 'orestiera. (2) *abanele si alte "onstru"tii si amena-ari destinate turismului vor 'i amplasate numai la li iera padurilor# "u avi ul "on'orm al .inisterului 0pelor# /adurilor si /rote"tiei .ediului si al .inisterului 1urismului. (,) 3elimitarea pe -udete a terenurilor "u destinatie 'orestiera# stabilita# in "onditiile legii# de "atre organele de spe"ialitate ale administratiei publi"e# se "omuni"a "onsiliilor -udetene prin ordinul ministrului apelor# padurilor si prote"tiei niediului. AR#&(O! ! . 2 Resursele subsolului (1) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor de'initive# altele de"at "ele industriale# ne"esare e!ploatarii si prelu"rarii resurselor in one delimitate "on'orm legii# "are "ontin resurse identi'i"ate ale subsolului# este inter isa.

(2) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor industriale ne"esare e!ploatarii si prelu"rarii resurselor identi'i"ate ale subsolului se 'a"e de "atre "onsiliile -udetene sau "onsiliile lo"ale# dupa "a # "u avi ul organelor de stat spe"iali ate. (,) in "a ul identi'i"arii de one "u resurse in intravilanul lo"alitatii# modalitatea e!ploatarii a"estora va 'a"e obie"tul unui studiu de impa"t aprobat "on'orm legii. (4) 5onele "are "ontin resurse identi'i"ate ale subsolului# delimitate potrivit legii# se "omuni"a la "onsiliile -udetene prin ordin al presedintelui 0gentiei 6ationale pentru Resurse .inerale# pentru 'ie"are -udet. AR#&(O! ! / 2 Resurse de apa si plat'orme meteorologi"e (1) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor de ori"e 'el in albiile minore ale "ursurilor de apa si ale "uvetelor la"urilor este inter isa# "u e!"eptia lu"rarilor de poduri# lu"rarilor ne"esare "ailor 'erate si drumurilor de traversare a albiilor "ursurilor de apa# pre"um si a lu"rarilor de gospodarire a apelor. (2) 0utori area e!e"utarii lu"rarilor preva ute la alin. (1) este permisa numai "u avi ul primarului si al autoritatilor de gospodarire a apelor si "u asigurarea masurilor de aparare a "onstru"tiilor respe"tive impotriva inundatiilor# a masurilor de prevenire a deteriorarii "alitatii apelor de supra'ata si subterane# de respe"tare a onelor de prote"tie 'ata de malurile "ursurilor de apa si 'ata de lu"rarile de gospodarire si de "aptare a apelor. (,) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor de ori"e 'el in ona de prote"tie a plat'ormelor meteorologi"e se 'a"e "u avi ul prealabil al autoritatii "ompetente pentru prote"tia mediului. (4) 5onele de prote"tie sanitara se delimitea a de "atre autoritatile administratiei publi"e -udetene si a muni"ipiului 7u"uresti# pe ba a avi ului organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e.

avi ul "on'orm al .inisterului *ulturii# in "onditiile stabilite prin ordin al ministrului "ulturii. &e"tiunea a II2a 2 Reguli "u privire la siguranta "onstru"tiilor si la apararea interesului publi" AR#&(O! ! 10 2 8!punerea la ris"uri naturale (1) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor sau a amena-arilor in onele e!puse la ris"uri naturale# "u e!"eptia a"elora "are au drept s"op limitarea e'e"telor a"estora# este inter isa. (2) in sensul pre entului regulament# prin ris"uri naturale se intelege% alune"ari de teren# nisipuri mis"atoare# terenuri mlastinoase# s"urgeri de torenti# ero iuni# avalanse de apada# dislo"ari de stan"i# one inundabile si altele asemenea# delimitate pe 'ie"are -udet prin $otarare a "onsiliului -udetean# "u avi ul organelor de spe"ialitate ale administratiei publi"e. AR#&(O! ! 11 2 8!punerea la ris"uri te$nologi"e (1) 0utori area e!e"utarii "onstru"tiilor in onele e!puse la ris"uri te$nologi"e# pre"um si in onele de servitute si de prote"tie ale sistemelor de alimentare "u energie ele"tri"a# "ondu"telor de ga e# apa# "anali are# "ailor de "omuni"atie si altor asemenea lu"rari de in'rastru"tura este inter isa. (2) in sensul pre entului regulament# ris"urile te$nologi"e sunt "ele determinate de pro"esele industriale sau agri"ole "are pre inta peri"ol de in"endii# e!plo ii# radiatii# surpari de teren ori de poluare a aerului# apei sau solului. (,) 9a" e!"eptie de la prevederile alin. (1) "onstru"tiile si amena-arile "are au drept s"op prevenirea ris"urilor te$nologi"e sau limitarea e'e"telor a"estora.