Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL SNTII DIRECIA DE SNTATE PUBLIC I CONTROL N SNTATE PUBLIC Strada Cristian Popiteanu nr.

1-3, 010024, Bucureti, ROMAN A !e"e#on$ 021% 30&2''&, (A)$ 021 % 30&2'*0 APROBAT, MINISTRU CSEKE ATTILA REFERAT DE APROBARE a Ordinului !n"ru a r#$ar!a N#r%!l#r "!&ni'! ri(ind )!*"i#nar!a d!+!uril#r r!,ul"a"! din a'"i(i"-.i %!di'al! +i a'"i(i"-.i '#n!/! +i a M!"#d#l#)i!i d! 'ul!)!r! a da"!l#r !n"ru $a,a na.i#nal- d! da"! ri(ind d!+!uril! r!,ul"a"! din a'"i(i"-.il! %!di'al! P+n, -n pre.ent, /estionarea deeuri"or 0edica"e a #ost re/"e0entat, prin Ordinu" nr. 211%2002 a" 0inistru"ui s,n,t,2ii i #a0i"iei pentru apro3area Nor0e"or te4nice pri5ind /estionarea deeuri"or re.u"tate din acti5it,2i"e 0edica"e i a Metodo"o/iei de cu"e/ere a date"or pentru 3a.a na2iona", de date pri5ind deeuri"e re.u"tate din acti5it,2i"e 0edica"e, cu 0odi#ic,ri"e i co0p"et,ri"e u"terioare. 6e "a e0iterea acestui ordin, cadru" "e/a" na2iona" pri5ind /estionarea deeuri"or a #ost 0odi#icat i co0p"etat succesi5 ca ur0are a transpunerii inte/ra"e a re/"e0ent,ri"or pri5ind deeuri"e din ac7uis-u" co0unitar de 0ediu i a statutu"ui de Stat Me03ru a" 8niunii 9uropene do3+ndit de Ro0+nia -n anu" 200&. Metodo"o/ia de cu"e/ere a date"or pentru 3a.a na2iona", de date pri5ind deeuri"e re.u"tate din acti5it,2i"e 0edica"e, pre5,.ut, -n Ordinu" nr. 211%2002, a #ost e"a3orat, con#or0 pre5ederi"or :ot,r+rii ;u5ernu"ui nr. 1''%1111 pentru introducerea e5iden2ei /estiunii deeuri"or i a Cata"o/u"ui 9uropean a" 6eeuri"or, care a #ost a3ro/at, de :ot,r+rea ;u5ernu"ui nr. <'*%2002 pri5ind e5iden2a /estiunii deeuri"or i pentru apro3area "istei cuprin.+nd deeuri"e, inc"usi5 deeuri"e pericu"oase. A5+nd -n 5edere necesitatea i0p"e0ent,rii -n conte=tu" "e/a" na2iona" a re/"e0ent,ri"or co0unitare pri5ind deeuri"e, tre3uie actua"i.at cadru" de re/"e0entare re#eritor "a /estionarea deeuri"or re.u"tate din acti5it,2i"e 0edica"e i acti5it,2i"e cone=e acestora. >e/is"a2ia-cadru re#eritoare "a /estionarea deeuri"or -n Ro0+nia este repre.entat, de Ordonan2a de 8r/en2, a ;u5ernu"ui nr. &<%2000 pri5ind re/i0u" deeuri"or, cu 0odi#ic,ri"e i co0p"et,ri u"terioare. ?n con#or0itate cu artico"u" 40 din O8; nr. &<%2000 pri5ind re/i0u" deeuri"or, cu 0odi#ic,ri"e i co0p"et,ri"e u"terioare, Ministeru" S,n,t,2ii coordonea., i0p"e0entarea pre5ederi"or "e/is"ati5e -n do0eniu" /estion,rii deeuri"or re.u"tate din acti5it,2i 0edica"e i e"a3orea., strate/ia i p"anu" de /estionare a deeuri"or re.u"tate de "a unit,2i"e sanitare de asisten2, 0edica",, de cercetare 0edica", i -n5,2,0+nt 0edica" de stat i pri5at @i asi/ur,

condi2ii"e de ducere "a -ndep"inire a acestoraA, dar i re/"e0ent,ri speci#ice pentru /estionarea deeuri"or pro5enite de "a unit,2i"e sanitare, de asisten2, 0edica",, de cercetare 0edica", si de -n5,2,0+nt 0edica", cu a5i.u" autorit,2ii pu3"ice centra"e pentru protec2ia 0ediu"ui. Pre.entu" proiect de ordin asi/ur, i0p"e0entarea pre5ederi"or "e/a"e re#eritoare "a e"a3orarea strate/iei i a p"anuri"or de /estionare a deeuri"or -n sectoru" 0edica" i sta3i"ete cerin2e"e speci#ice pentru a asi/ura /estionarea deeuri"or pro5enite de "a unit,2i"e -n care se des#,oar, acti5it,2i 0edica"e i cone=e -n con#or0itate cu pre5ederi"e "e/is"a2iei na2iona"e -n do0eniu" /estion,rii deeuri"or. >a intrarea -n 5i/oare a pre.entu"ui ordin, se a3ro/, pre5ederi"e Ordinu"ui nr. 211%2002 a" 0inistru"ui s,n,t,2ii i #a0i"iei pentru apro3area Nor0e"or te4nice pri5ind /estionarea deeuri"or re.u"tate din acti5it,2i"e 0edica"e i a Metodo"o/iei de cu"e/ere a date"or pentru 3a.a na2iona", de date pri5ind deeuri"e re.u"tate din acti5it,2i"e 0edica"e, cu 0odi#ic,ri"e i co0p"et,ri"e u"terioare. (a2, de ce"e pre.entate, 5, ru/,0 s, apro3a2i proiectu" de ordin a",turat. Dir!'"#r Ad0un'" Dr1 A%alia CANTON A5i.atori$ 6irec2ia Buridic, i contencios 6ata ..................................................... 6irector Se0n,tura...................................

6irec2ia /enera", i0p"e0entare i 6irector /enera" coordonare pro/ra0e i re"a2ii interna2iona"e 6ata ..................................................... Secretar de Stat$ Cristian Anton ri0ie Secretar de Stat$ Adrian Streinu-Cerce" Su3secretar de Stat$ Raed Ara#at Secretar ;enera" Se0n,tura................................... 6ata.......................Se0n,tura.................... 6ata.......................Se0n,tura.................... 6ata.......................Se0n,tura.................... 6ata.......................Se0n,tura....................

?ntoc0it$
Cristiana C-r"an