Sunteți pe pagina 1din 59

Flori de mucigai

de Tudor Arghezi Le -am scris cu unghia pe tencuial Pe un prete de firid goal, Pe ntuneric, n singurtate, Cu puterile neajutate Nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul Care au lucrat mprejurul Lui Luca, lui Marcu i lui Ioan !unt stihuri fr an, !tihuri de groap, "e sete de ap #i de foame de scrum, !tihurile de acum C$nd mi s-a tocit unghia ngereasc %m lsat-o s creasc #i nu mi-a crescut -

!au nu o mai am cunoscut

&ra ntuneric Ploaia 'tea departe, afar #i m durea m$na ca o ghiar Neputincioas s se str$ng

#i m-am silit s scriu cu unghiile de la m$na st$ng Modernismul este o orientare larga si diversa in plan doctrinar si estetic prin care literatura romana se alinia(a literaturii europene %pare la inceputul secolului al ))-lea, situandu-se in opo(itie cu traditionalismul, propunandu-si sa innoiasca e*presia estetica, punand-o in acord cu viata moderna, cu sensi'ilitatea epocii

Promotorul modernismului la noi este &ugen Lovinescu, el pledand pentru sincroni(area literaturii noastre cu tendintele occidentale, cu +spiritul veacului, In poe(ie, modernismul se manifesta prin cultivarea citadinului, ruptura cu traditia, negarea ratiunii si proclamarea intuitiei ca singur mod de cunoastere, intelectualizarea emotiei, imagismul puternic, ermetism, ambiguitate, obscuritate. Modernismului romanesc ii sunt asociate poetici diverse- expresionismul lui Blaga, ermetismul lui Barbu, poetica antipoeticului lui Arghezi.
.udor %rghe(i este unul dintre repre(entan/ii de seam ai modernismului rom$nesc ce se impune prin promovarea esteticii urtului care aduce dup sine inovarea ntregului imaginar poetic, precum i a limbajului , aspecte ce sunt ilustrate in arta poetica Flori de mucigai, te*t care deschide volumul omonim din 0120 Poemul ilustrea(a concep/ia despre art a scriitorului, eviden/iind faptul c adevrata poe(ie tre'uie s transfigure(e i registre ale referentului care n mod tradi/ional erau considerate materie apoetic Ca form de manifestare a sincronismului lovinescian- trstura esen/ial a modernismului- se poate decela la %rghe(i ca sursa de inspira/ie i ideile esteticii ur$tului configurate n volumul Florile rului 304567 al lui Charles 8audelaire

Ca specie literar , Flori de mucigai este o art poetic modern n care .udor %rghe(i i comunica ideile despre condi!ia creatorului, esen!a artei, natura surselor de inspira!ie artistic . Apartenen!a la modernism e dat de nesupunerea la "orma prozodic tradi!ional , de autore"eren!ialitate, de eviden!ierea esteticii urtului i a categoriilor negative. #rin arta sa poetic , Arghezi se plaseaz n opozi!ie cu tradi!ia. Tema operei este condi!ia creatorului i esen!a artei, iar viziunea despre lume a poetului vi(ea( faptul c poe(ia i arta n general pot s i aproprie(e toate formele de lim'aj i implicit pot crea te*te n care se conturea( un imaginar artistic neo'inuit care poate oca cititorul .
%ctul creator presupune, in vi(iunea sa, singuratatea a'soluta, sacrificiul propriei fiintei 9ersurile nu mai sunt produsul unei revelatii, al harului divin, ci al unei nelinisti artistice si al setei creatoare, iar creatorul este un damnat :pera are ca surse de inspiratie, atat e*perienta de viata a autorului, cat si idei referitoare la estetica uratului
$iziunea despre lume a artistului modern sugerea( implicit for/a i sensi'ilitatea cuprin(toare a artei;poe(iei care poate reflecta orice, inclusiv lumea imund, ordinar a unei umanit/i dec(ute i poate scoate la lumin frumosul, su'limul acestui univers %n Flori de mucigai aceast atitudine iconoclast , speci"ica esteticii moderniste, este

r e " l e c t a t a r t i s t i c l a t o a t e n i v e l u r il e t e x t u l u i & c o m p o z i ! i e n e c a n o n i c a

t e x t u l u i, li m b a j u l p o e t i c i c o n d i ! i a d e d a m n a t a c r e a t o r u l u i, p r e c u m i i m a g

i n a r u l p o e t i c o c a n t.

T i t l u p o e ( i e i c o i n c i d e c u m o t i v u l c e n t r a l < f l o r i d e m u c i

g a i < c e r e p r e ( i n t a u n o * i m o r o n i n c a r e f l o r i l e s u g e r e a ( a f r u m u s e t e a , p u r i t a t e a , i

a r m u c e g a i u l s e m n i f i c a u r a t u l , d e s c o m p u n e r e a , i n t u n e r i c u l T i t l u l e s t e r e p r e z e n t a

t i v p e n t r u i n o v a t i a l i m b a j u l u i a r g h e z i a n c a e x p r e s i e a a d e z i u n i i l a e s t e t i c a u r a t

u l u i % s o c i e r e a c e l o r d o u a c a t e g o r i i e s t e t i c e c o n t r a d i c t o r i i , f r u m o s u l s i u r a t u l ,

o f e r a t i t l u l u i , i n o p i n i a m e a , o e * p r e s i v i t a t e s o c a n t a s i f a s c i n a n t a p r i n e f e c t e l

e s a l e e s t e t i c e = r a t u l a r e r o l u l d e a e v i d e n t i a i m p e r f e c t i u n i l e v i e t i i c e f a c p a r

t e s i e l e d i n e * i s t e n t a u m a n a L a n i v e l p r o z o d i c , s e o ' s e r v m o d e r n i s m u l c r e a ! i e i

d e o a r e c e p o e ( i a e s t e a l c t u it d i n t r o s t r o f p o li m o r f s t r u c t u r p r o ( o d i c a m p l

a l c t u it d i n t r u n n u m r m a r e d e v e r s u r i i u n c a t r e n 9 e r s u l c l a s i c a lt e r n e a ( c u c e

l li ' e r e v i d e n /i i n d o s t r u c t u r p o e ti c + n e g a ti v ,
' is c u r s u l i a " o r m a m o n o l o g u l u i li r i c, st r u c t u r a t i n d o u a s e c v e n t e i n

e g a l e, c o n f e si u n e a e u l u i c a r e si a s u m a c o n d it i a d e a rt is t n v e r u n a t s d e s c o p e r e p o e ti c it a t e a n tr u n u n i v e r s d e g r a d a t, i n ( o n e l e d e u m ' r a a l e fi i n t e i u m a n e > e m a r c

a m c a r a c t e r u l i n s o li t a l i n c i p it u l u i d a t o r a t d e i c ti c u l u i 3 p r o n u m e p e r s o n a l7 < I e < c u c a r e i n c e p e p ri m u l v e r s si p ri n c a r e s e r e a li ( e a ( a i d e n ti t a t e a s e m a n ti c a d i n tr e fl o ri l

e d e m u c e g a i d e v e n it e si m ' o l a l e st e ti c ii u r $ t u l u i si st i h u ri

# r i m a s e c v e n t a s u r p r i n d e c o n d i t i a n e o b i s n u i t a a p o e t u l u i c a r e c r e e a ( n t r u

n s p a ti u a l c l a u s t r a r ii e * p r i m a t a , i n m a n i e r a m o d e r n i s t a , p r i n i m a g i n i p o a t i c e a t i p i c e I n d i c ii s p a /i o t e m p o r a li f i * e a ( a p

r i n e n u m e r a /i a ? p e t e n c u i a l ; p e u n p e r e t e d e f i r i d g o a l ; p e n t u n e r i c , n s i n g u r t a t e , m p r e j u r a r il e i n c a r e s e d e s f a s o

a r a p r o c e s u l a r ti s ti c P r i n m e t a f o r a ? f i r i d e i g o a l e , s e s u g e r e a ( c o n d i/ i a d e d a m n a t a c r e a t o r u l u i c a r e s e a f l n t r u n u n i

v e r s i n f e r n a l a l r e c l u ( i u n ii I n a c e s t c o n t e * t, s i n g u r a t a t e a s i i n t u n e r i c u l d e v i n m e t a f o r e a l e c o n d it i e i u m a n e , i a r s p a ti

u l u n s i m ' o l a l u n e i l u m i p r a g m a ti c e c a r e a c ti o n e a ( a c o n s t r a n g a t o r a r ti s ti c , s o c i a l, a f e c ti v , s p i r it u a l @ a p t u l c n t r e g u l s

u p r o c e s c r e a t o r s e p r o d u c e n c o n d i/ ii c li m a t e r i c e n e f a v o r a ' il e s u g e r e a ( p l a s a r e a n o p o ( it i e c u t r a d i/ i a , c u t o t c e e a c e r e p

r e ( i n t r e g u l a & l e s t e u n m a r g i n a l c a r e r e c u r g e l a o e s t e ti c n e t r a d i/ i o n a l , f a p t s u g e r a t m e t a f o r i c d e s c r i e r e a c u ? u n g h

ii l e d e l a m $ n a s t $ n g , P o li s i n d e t o n u l ? n i c i d e t a u r u l, n i c i d e l e u l, n i c i d e v u lt u r u l , e * p r i m a ' s e n / a u n o r a d j u v a n /i d i v i n i

n p r o c e s u l c r e a t o r n c a r e s e a n g a j e a ( d e u n u l s i n g u r, c e e a c e p r e s u p u n e u n e f o r t s i s i f i c , u n e f o r t d e m a r ti r # e d e a l t

p a r t e , e u l s e d e f i n e t e p r i n e li p s , p r i n c e e a c e n u a r e , e l n u a r e h a r u l, e l e m e n

t c a r e t r i m it e l a c a t e g o r i a m o d e r n i s t a c r e t i n i s m u l u i n r u i n , i d e n ti f i c a

t d e A u g o @ r i e d r i c h p r i n t r e c e l e m a i i m p o r t a n t e t r s t u r i a l e p o e z i e i m o d e

r n e . ( e c v e n t a u r m t o a r e d e " i n e s t e m e t a " o r i c c r e a t i a % r i ' u t e l e n e o ' i s n u i t e , s o c

a n t e s u n t p l a s a t e i n s e r i a e n u m e r a t i v a ? ! u n t s t i h u r i f r a n , ; ! t i h u r i d e g r o a p

, ; " e s e t e d e a p ; # i d e f o a m e d e s c r u m , ; ! t i h u r i l e d e a c u m , P o e ( i a a s i m i l e a ( n

a d $ n c u l e i t o t c e e s t e u r $ t , d i s t r u g t o r , r u , d e m o n i c , e a e s t e + f l o a r e d e m u c i g

a i , ! t i h u r i l e ? f a r a a n , s i t u e a ( i n a t e m p o r a l i t a t e c r e a t i a i s e n a s c c a u r m a r e

a u n e i n e v o i i n t e r i o a r e i m p e r i o a s e e * p r i m a t e p r i n i n s t i n c t e l e v i t a l e s u n t s t i h

u r i ? " e s e t e d e a p ; # i d e f o a m e d e s c r u m , p r i n c a r e e s t e t r a n s f i g u r a t a a r t i s t i c l

u m e a p e r i f e r i c a , t h a n a t i c a , a a n i h i l a r i i # r o c e s u l a r t i s t i c e s t e e p u i z a n t . 9 e r s u r i l

e s u ' l i n i a ( a f o r t a m i s t u i t o a r e n e c e s a r a c r e a t i e i c a r e s u g e r e a ( a s a c r i f i c u l d e s i n e i a r h

a r u l p o e t i c , < u n g h i a i n g e r e a s c a < e s t e + t o c i t , d e e f o r t , n u i m a i p e r m i t e p o e t u l u i r e v e l a t i a

d e o a r e c e < n u a m a i c r e s c u t < s a u , a l t f e l s p u s , a r t i s t u l n u s e m a i p o a t e r e g a s i i n s i n e , n u s e

m a i p e r c e p e c a p e u n c r e a t o r d e v a l o r i s p i r i t u a l e < s a u n u o m a i a m c u n o s c u t < C o n t e m p l a r e

a u n i v e r s u l u i t r a g i c i n c a r e o m u l e s t e e t r e r n p r i ( o n i e r , p r e ( e n t a t s i n t e t i c p r i n m o t i v e l e

i n t u n e r i c u l u i s i a l p l o i i c a r e + ' a t e a d e p a r t e a f a r a , p r o v o a c a o s u f e r i n t a c e t r e ' u i e e * p

r i m a t a a r t i s t i c % c t u l d e a s c r i e e s t e s i n o n i m c u u n g e s t d e r e v o l t a , d e s f i d a r e a l u m i i c

o n f o r m i s t e , e * p r i m a t m e t a f o r i c d e s c r i s u l c u + u n g h i i l e d e l a m a n a
st a n g a ,

s t e t i c a u r t u l u

i, c a r e z u l t a t a l a t i t u d i n ii i c o n o c l a s t e a p o e t u l u i m o d e r n , e s t e , n n ! e l e s u l e i c e l m

a i a d n c , a s p i r a ! i a s p r e s u p r e m a ! i a a r t e i m o d e r n e d e a c a p t a n s p a ! i u l e i a r t i s t i c o

r i c e t i p d e r e a li t a t e . C o n " o r m a c e s t e i e s t e t i c i, u r a t u l, d e s i a r e o r i g i n i i n t u n e c a t e

, e s t e p u r i " i c a t o r i n e s e n t a , s u b li m a n d u * s e i n a r t a . . e * t u l p r o g r a m a ti c F l o r i d e m u c i g a i r e f

l e c t u n li r i s m s u b i e c t i v n c a r e a p a r e l e m e n t e d e n a r a ti v it a t e s i m ' o li c a L i m ' a j u l p o e ti c , m o d e r n , s e r e m a r c

a p r i n a m e s t e c u l r e g i s t r e l o r s ti li s ti c e r e g i s t r u l p o p u l a r + p r e t e , f i r i d , , a r h a i c * + s ti h u r i , , r e li g i o s L

u c a , M a r c u , I o a n , + i n g e r e a s c a , , p r i n t e r m e n ii d u r i , s o c a n ti + u n g h i a , , + g h e a r a , , + s c r u m , , c o n s i d e r a ti d e v

e c h e a e s t e ti c a a p o e ti c i

B n F l o ri d e m u c i g a i c o n t e * t u l li ri c a r e o i m p o rt a n / d e c is i v d e o a r e c e n u m a i p ri n r a p o rt a r e l a a c e st a s e p o a t e n / e l e g e si m ' o l u l c e n

tr a l. ( e c u lt i v a s t" e l o t r s t u r m o d e r n is t i a n u m e a u t o r e " e r e n !i a li t a t e a .

% n c o n c l u z i e , p o e z i a e s t e m o d e r n i s t p r

i n c r e a r e a u n u i n o u li m b a j p o e t i c , p r i n d i s l o c a r e a t o p i c ii n o r m a l e + n u o m a i a m

c u n o s c u t , , p r i n a b o r d a r e a u n o r r e g i s t r e s t il i s t i c e c a r e n m o d t r a d i ! i o n a

l s u n t c o n s i d e r a t e a p o e t i c e . # o e z i a s e d e li r i c i z e a z p r i n a b o r d a r e a e s t e t i

c ii u r t u l u i i v a l o r i " i c a r e a e x p r e s i v i t ! ii li m b a j u l u i o r a l.