Sunteți pe pagina 1din 62

Nikolai N.

Afanasiev

Canoane i contiin canonic

2005; Pentru ediia de fa, Editura Egumenia, Galai, Romnia

I.S. .!. "#$%#"52%&5%0

Nikolai N. Afanasiev

CANOANE I CONTIIN CANONIC

'radu(ere de )on*tantin +gean

EDITURA EGUMENIA

CANOANE I CONTIIN CANONIC


)nd ,iaa -n (omunitile e(le.iale *e *(urge fr -ntreru/eri *emnifi(ati,e -nluntru *au -n afar, -n forme familiare (on0tiinei 1i*eri(e0ti, mai ale* atun(i (nd li/*e0te amintirea ,reunor *(2im1ri ,dite ori -n*emnate, marea ma** a (elor din i*eri( *nt -n(linai a (rede ( formele e3i*tente rmn *tatorni(e 0i ne*tri(ate. )on0tiina (anoni( o1i0nuit -n a(e*te e/o(i /ur(ede din (2iar formele ,ieii 1i*eri(e0ti4 tot (eea (e oglinde0te a(ele forme e*te *o(otit (anoni( 0i tot (e *e a1ate e*te /ri,it (a -n(l(are a (anoanelor -n*e0i. 'emeiul unei a*emenea (on,ingeri *t -n (redina ne*trmutat ( al(tuirea 1i*eri(ea*(, *finit de tre(erea ,ea(urilor, nu /oate fi a0e.at de(t /e (anoane 0i rnduit de ele. 5eritul ne(onte*tat al unei a*tfel de (on0tiine (anoni(e *t -n (on(lu.ia (, da( ea nu re.ol, toate /ro1lemele (anoni(e, reu0e0te -n ori(e (a. * le la*e de%o /arte. 6ditele /ro1leme (anoni(e nu *nt -nfruntate, deoare(e (onfli(tul -ntre (anoane 0i ,iaa 1i*eri(ea*( rmne -n um1r.
7

Pu1li(at iniial *u1 titlul 89anon-i i :anoni(e*:oe *o.nanie;, -n re,i*ta Puti, !r. $" <1"$$=. 'radu(erea *%a f(ut du/ ,er*iunea -n lim1a engle. a Pr. >l,ian Smiren*:i <2tt/4??@@@.2olA% trinitA.org?e((le*iologA?afana*ie,%(anon*.2tml=

Cn* traiul feri(it *e -n(2eie de -ndat (e lina 0i ti2nita *(urgere a ,ieii i*eri(ii e*te tul1urat, 0i -n*e0i formele ,ieii 1i*eri(e0ti -n(e/ * *e *(2im1e. Dri(e ru/tur, ori(e *(2im1are -n ,iaa i*eri(ii, -ndeo*e1i a/ariia noilor forme, (ere o e,aluare (anoni(. )on0tiina (anoni( o1i0nuit rmne neaEutorat -n faa unei a*tfel de e,aluri, fiind ea -n*0i .drun(inat 0i /ier.ndu%0i temelia *tatorni( (e%o a,ea *u1 domnia ,e(2ilor forme. Cn a*tfel de ,remuri *(2im1toare are lo( o anume *(2im1are -n (2iar temeiul (on0tiinei (anoni(e4 (anoanele *nt re(uno*(ute (a temelii 0i (riteriile (ele mai -nalte, (a miEloa(e de re.ol,are a /ro1lemelor (anoni(e 0i e,aluare a ,e(2ilor 0i nou%a/rutelor forme ale ,ieii 1i*eri(e0ti. 6e(2ea formul, Fe*te (anoni( (eea (e (ore*/unde formelor de ,ea(uri ale ,ieii 1i*eri(e0ti; e*te -nlo(uit (u formula Fe*te (anoni( (eea (e (ore*/unde (anoanelor.; !oua formul (ere o mai atent *tudiere 0i familiari.are (u materialul (anoni( de(t -n tre(ut. Cn* familiari.area (u *u1ie(tul arat ( -n a(e*t domeniu nu toate *nt att de *im/le /e (t am fi dorit. Se ,de0te ( ni(i (anoanele nu /ot fi -ntotdeauna (riteriile ultime, (ernd ele -n*ele un (riteriu mai -nalt. )a urmare, (on0tiina (anoni( o1i0nuit nu e*te doar ne/utin(ioa* a *e o(u/a de /ro1lemele (anoni(e, dar ea -n*0i *e g*e0te -n total ne*iguran. !e*igurana (on0tiinei (anoni(e e*te /ri(ina multor greuti din ,iaa 1i*eri(ea*( de a*t.i. Ge*igur (, (u tim/ul, greutile ,or fi de/0ite, mai ale* da( -m/reEurrile ,ieii noa*tre *e *(2im1, nu
5

doar (a urmare a unor lu(ruri (e in *tri(t de i*eri(, (i 0i a altora (e nu au legtur (u i*eri(a. Pe de alt /arte, mi *e /are ( da( am /utea (um,a * dm o mn de aEutor /entru (a *(urgerea tim/ului * ne fie fa,ora1il, atun(i am /utea * ne /regtim /entru de/0irea greutilor, /rin *tatorni(irea unui temei (ore(t al (on0tiinei (anoni(e 0i a unei legturi (ore(te (u (anoanele, -ntemeiate /e a(ea*t (on0tiin. Pentru re.ol,area /ro1lemelor (anoni(e nu e*te de aEun* (unoa0terea materialului (anoni( 0i ni(i i*(u*ina a/li(rii a(e*tei (unoa0teri /rin (itarea unui (anon *au a altuia -n anumite (a.uri. 're1uie 0tiut (e -n*eamn F(anoni(8 0i Fne(anoni(,; adi( tre1uie * e3i*te un (riteriu mai (u/rin.tor 0i mai -nalt (are * fie *u/erior /ro1lemelor (anoni(e indi,iduale 0i /rin (are att (anoanele (t 0i formele e3terioare ale ,ieii 1i*eri(e0ti * /oat fi Eude(ate. >(e*t (riteriu *e /oate manife*ta doar *u1 -nrurirea unei dre/te (on0tiine (anoni(e, (e nu *e na0te din lu(ruri ,remelni(e 0i *(2im1toare, (i din (ele ne*(2im1toare, *tatorni(e, mai /re*u* de tim/ 0i ,e0ni(e. >*tfel /ro1lema dre/tei (on0tiine (anoni(e ne (ondu(e la temeiul /e (are a(ea*t (on0tiin tre1uie a0e.at. E*te (u /utin * (utm temeiul dre/tei (on0tiine (anoni(e doar -n formele ,ieii 1i*eri(e0ti de.,oltate de%a lungul i*toriei, a0a (um e*te -n(linat a fa(e (on0tiina (anoni( o1i0nuitH )u alte (u,inte, /ot fi oare formele de.,oltate de ,iaa 1i*eri(ea*( *o(otite (a ne*(2im1a1ileH Cntre1area /oate fi reformulat altfel4 Dare formele i*tori(e ale ,ieii
&

1i*eri(e0ti *nt *ingurele (u /utinH Dare nu e*te (u /utin (a, -n ultim in*tan, * ne -n(2i/uim alte forme de ,ia 1i*eri(ea*( re.ultate din alte -m/reEurri i*tori(e de(t (ele e3i*tente -n /re.entH >/le(ndu%ne a*u/ra i*toriei, r*/un*ul /are a fi afirmati,. Cn fa/t, /o*i1ilitile i*tori(e erau felurite; i*toria /utea * *e de*f0oare -n alte dire(ii iar ,iaa 1i*eri(ea*( nu a rma* mereu o refle(tare a (eea (e (on*titui*e temelia /rimelor (omuniti (re0tine, (i a fo*t *u/u* unor *(2im1ri *u1*taniale fa de a(ele -n(e/uturi, introdu(nd lu(ruri noi. S/re a ,edea a(ea*ta, e*te de aEun* * (om/arm al(tuirea 2ari*mati( a o10tilor (re0tine din ,ea(ul -nti, nu numai (u ,iaa noa*tr 1i*eri(ea*(, (i (2iar (u al(tuirea i*eri(ii -n ,ea(ul al /atrulea 0i al (in(ilea; ori al(tuirea i*eri(ii din ,ea(ul al doilea, (u mi(ile *ale o10ti inde/endente una de alta, (u rnduiala i*eri(ii din ,remea -nfiinrii domeniilor /atriar2aleI; *au, -n *fr0it, forma i*eri(ii >le3andriei (elui de%al treilea ,ea(, (u formele din imediata *a ,e(intate4 >ntio2ia, Ieru*alim 0i Efe*. )2iar 0i -n ,remurile (nd temeliile ornduirii 1i*eri(e0ti aEun*e*er la /lintatea de.,oltrii lor *e /ot de*(o/eri un numr de e3em/le de *(2im1ri radi(ale4 al(tuirea Sinoadelor -n /erioada /re% (on*tantinian 0i -n /erioadele mai tr.ii; delimitarea autoritii e/i*(o/ale, -n*emntatea elementului lai( et(. !%ar fi dre/t * */unem ( (omunitatea Roman a ,ea(ului -nti (u/rindea -n *ine toate tr*turile ,iitorului F(atoli(i*m.; )a urmare a unui numr de alte (ondiii i*tori(e, i*toria i*eri(ii >/u*ene ar fi
#

/utut a,ea o alt de.,oltare4 /utea * *e a1at mai /uin fa de i*eri(a R*ritean -n (e /ri,e0te al(tuirea, tot a0a (um 0i i*eri(a R*ritean ar fi /utut * do1ndea*( mai multe tr*turi ale F(atoli(i*mului.; 'otu0i al(tuirea i*eri(ii e*te -nrurit nu doar de feluritele forme ale (ondiiilor i*tori(e J e(le.iale, /oliti(e, *o(iale, (ulturale J (i de -n( (e,a, (e nu de/inde de -nruririle ,remelni(e 0i *(2im1toare. >l(tuirea (anoni( e*te doar -ntru(2i/area dinafar a -n,turii dogmati(e de*/re i*eri(, -n,tur (e e*te nu(leul ne*(2im1tor 0i afar de tim/ (are e a0e.at *au tre1uie a0e.at (a temelie a ori(rei al(tuiri 1i*eri(e0ti. Gin a(ela0i *m1ure, -n fun(ie de feluritele (ondiii 0i deo*e1iri de (ulti,are, (re0te o /lant (u anumite /arti(ulariti e3terioare. Gar ori(t de de/arte ar merge a(ele /arti(ulariti, o anumit *mn nu /oate r*ri de(t -ntr%un anume fel. >l(tuirea (anoni( a i*eri(ii *e /oate diferenia, diferenierea fiind legitim 0i (2iar ne(e*ar, atta ,reme (t nu adu(e atingere (oninutului ne*(2im1tor al i*eri(ii. Cn felurite e/o(i i*tori(e (oninutul i*eri(ii /oate lua felurite -nfi0ri, -n m*ura -n (are -0i (ere 0i (aut o mai de/lin -ntru(2i/are -n -m/reEurrile i*tori(e date. >(ea*ta e*te (ondiia e*enial /entru ori(e form ade(,at a ,ieii 1i*eri(e0ti4 * reali.e.e (t mai de/lin (oninutul i*eri(ii -n*0i -n -m/reEurrile i*tori(e J dar e*te -n a(ela0i tim/ 0i limita din(olo de (are *(2im1rile nu mai /ot tre(e. Se /oate de(i admite ( /ro(e*ul i*tori( al ,ieii 1i*eri(e0ti ar fi
K

/utut * ia o alt (ale 0i ( al(tuirea i*eri(ii *%ar fi /utut ada/ta -n alte (2i/uri de(t (ele e3i*tente -n /re.ent, (u (ondiia (a diferenele * nu adu( atingere 0i * deforme.e (oninutul i*eri(ii. Prote*tanti*mul era -ndre/tit * dorea*( *(2im1area al(tuirii i*eri(ii )atoli(e a E,ului 5ediu, (a fiind (e,a (e nu mai r*/undea ne,oilor -n (ondiiile unei noi e/o(i <iar i*eri(a )atoli( *%a *(2im1at foarte ra/id 0i *u1*tanial, re(uno*(nd a*tfel -ndre/tirea a(elor ne,oi= 0i (are -ntr%un fel deforma natura i*eri(ii; -n* /rote*tanii -n0i0i au (.ut *u1 o tiranie -n( mai mare, -ntru(t *%au le/dat de -n,tura dogmati( de*/re i*eri(. >l(tuirea lor 1i*eri(ea*( a rma* fr /ro/riile nu(lee, fr (e,a (are * o *u*in, g*indu%*e -n afara i*eri(ii J de(i *(2im1rile -ngduite de/0i*er limita din(olo de (are de,eneau ,tmtoare. Dri(e form de ,ia 1i*eri(ea*( e*te legitim 0i a((e/ta1il atta ,reme (t *e -ntemeia. /e drea/ta -n,tur dogmati(. >*tfel ( al(tuirea )atoli(i*mului n%ar (ere *(2im1ri maEore din /artea noa*tr da( a1aterile -n,turii dogmati(e de*/re i*eri( ar /utea fi -ndre/tate. Pe de alt /arte, e*te de -nele* fa/tul ( i*eri(a )atoli( ar fi gata * /rimea*( -ntrutotul al(tuirea i*eri(ii R*ritene numai da( Drtodo3ia ar /rimi -n,tura de*/re autoritatea /a/al, adi( -n,tura (atoli( de*/re i*eri(. Cn,tura dogmati( de*/re i*eri(, la fel (a toate dogmele, nu e*te doar un ade,r teoreti(4 ea tre1uie *%0i afle r*frngerea 0i -ntru(2i/area -n ,ia.
"

Cntru(2i/area -n,turii dogmati(e de*/re i*eri( e*te al(tuirea (anoni(, -n*, (u *iguran, a(ea*t -ntru(2i/are nu /oate fi ni(iodat una de*,r0it. !i(i o form de ,ia 1i*eri(ea*( nu -nfi0ea. -n (2i/ /otri,it /lintatea -n,turii dogmati(e, fiind doar o relati, a/ro/iere de ea -ntr%o -m/reEurare i*tori( anume. >0adar nu /oate fi ,or1a de ni(i un fel de a1*oluti.are a ,reunei forme de ,ia 1i*eri(ea*(, -ntru(t o a*tfel de a1*oluti.are ar -n*emna a0e.area unor forme em/iri(e relati,e la ni,elul ade,rului a1*olut. Cn*, /e de alt /arte, formele i*tori(e nu *nt (u totul -ntm/ltoare4 ele *nt -ntotdeauna o -n(er(are ,ala1il de a -nfi0a (t mai de/lin natura i*eri(ii *au, -n ori(e (a., (te,a din a*/e(tele *ale. Luntri(, -n /rofun.imea lor, feluritele forme i*tori(e *nt legate unele de altele /rin temeliile -n,turii *ale dogmati(e. >(ea*ta e*te /ri(ina /entru (are ori(e *(2im1are tre1uie * r*/und nu numai (ondiiilor i*tori(e (e *e /re*(2im1 0i ne,oii ada/trii la ele, (i 0i *trdaniei */re mai de/lina 0i mai /otri,ita -nfi0are a naturii i*eri(ii -n noile -m/reEurri i*tori(e. 'oate a(e*tea -n*eamn ( ori(e *(2im1are de,ine legitim 0i -ntemeiat atun(i (nd noua form de ,ia 1i*eri(ea*( -ntru(2i/ea. mai de/lin de(t ,e(2ea form ,e0ni(ul ade,r dogmati( de*/re i*eri(. Sntem li1eri * *(2im1m 0i * (rem formele i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti, dar nu -ntotdeauna *ntem -ndre/tii *%o fa(em. Cn a(ea*t /ro1lem, /re(um -ndeo10te -n Drtodo3ie, a,em o
10

-m1inare de (on*er,atori*m 0i (redin(io0ie fa de tradiie, (u (ea mai mare li1ertate 0i -ndr.neal. )on0tiina (anoni( nu%0i /oate afla temeiul de (/etenie -n formele de.,oltate i*tori(, din /ri(ina relati,itii 0i ,remelni(iei lor. Ga( -n(ear( * rmn de/endent de ele, a(ea*ta ,a du(e la o legtur ne/otri,it (u formele i*tori(e 0i la deformarea (on0tiinei (anoni(e -n*0i. Ridi(area uneia din formele ,remelni(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti la un *tatut /ermanent 0i ne*(2im1a1il de,ine de neo(olit, (eea (e ,a du(e la *l1irea 0i (2iar /ierderea legturii (riti(e (u formele ,ieii (ontem/orane. Simul i*toriei /iere *au e*te ne,oit * /iar 0i, o dat (u el, 0i ori(e fel de for (reatoare. 6e0ni( dinami(a ,ia 1i*eri(ea*( e*te -nlo(uit (u una *tati(4 *u/unerea a1*olut fa de relati,. Regula general intr -n ,igoare 0i, *u1 -nrurirea ei, ori(e -n(er(are de afirmare a1*olut a relati,i*mului em/iri( du(e la (e,a a1*olut iar (eea (e e*te (u ade,rat ne*(2im1a1il de,ine relati,. )on0tiina (anoni( aEunge o frn (e -n(ear( a ine i*eri(a /e lo(, -n1u0ind ori(e nou (urent al ,ieii, nu doar /e (ele de nedorit, (i (2iar /e (ele *ntoa*e. Ge*igur, te /oi /une de%a (urme.i0ul /ro(e*ului i*tori(, i te /oi -m/otri,i, dar i*toria nu /oate fi -ntr.iat ori o/rit. D e/o( i*tori( diferit ,a tre1ui *%0i a((e/te -n (2i/ fire*( /ro/ria form a ,ieii 1i*eri(e0ti (a temei al (on0tiinei (anoni(e. )a urmare, nu mai /oate e3i*ta o *ingur (on0tiin (anoni(, 0i fie(are /erioad ,a a,ea /ro/ria (on0tiin (anoni(, de(i nu mai e3i*t un (riteriu uni(, (i mai multe. >1*ena unei *ingure (on0tiine
11

(anoni(e ru/e -n 1u(i i*toria i*eri(ii 0i *tri( unitatea i*eri(ii -n*0i. Ga( o1r0ia dre/tei (on0tiine (anoni(e nu /oate fi aflat -n manife*trile i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti, atun(i *%ar /utea (a ea * fie g*it (2iar -n (anoane, -n legi*laia e(le.ial, adi( * fie *o(otit (anoni( (eea (e (ore*/unde (anoanelor. !u ,oi a1orda e3trem de (om/le3a /ro1lem a legturii re(i/ro(e -ntre (on0tiina Euridi( 0i normele Euridi(e, -n* a0 ,rea * *u1linie. un *ingur lu(ru4 /entru a /utea /une (u ade,rat normele (anoni(e la temelia (on0tiinei (anoni(e e*te e*enial (a normele * (u/rind 0i * 2otrni(ea*( -ntregul ,ieii (anoni(e din i*eri( 0i -ntregul ornduirii *ale, la fel (a, de /ild, legi*laia iudai( (e (u/rindea 0i rnduia totalitatea ,ieii /o/orului Iudeu. )on0tiina Euridi( iudai( a 6e(2iului 'e*tament e*te e3em/lul (la*i(, 0i /oate *ingurul e3em/lu de (on0tiin Euridi( de/lin (ondiionat de normele e3i*tente. +a/tul a fo*t (u /utin din /ri(in ( normele 6e(2iului 'e*tament, (el /uin -n (on0tiina /o/orului Iudeu, fu*e*er date o dat /entru totdeauna, a,ndu%0i o1r0ia -n ,oia lui Gumne.eu. Ga( -n* ne a/le(m a*u/ra legi*laiei (anoni(e ,om de*(o/eri tr*turi ne*/u* de (urioa*e. i*eri(a Drtodo3 nu a a,ut ni(iodat 0i nu are ni(i /n a.i un (od (omun de legi 1i*eri(e0ti (om/ara1il (u (odul de legi (anoni(e al i*eri(ii )atoli(e. !%a0 ,rea ni(ide(um * *e -neleag ( i*eri(a Drtodo3 ar tre1ui * -ndre/te a(ea*t li/*. +ie(are i*eri( Lo(al are /ro/ria /ra,il (e oglinde0te tr*turile
12

lo(ale. D1r0ia tuturor /ra,ilelor *e afl -n (ulegerile de legi 1i*eri(e0ti (om/ilate -n i.anul medie,al. Ele (u/rind 2otrri ale autoritilor 1i*eri(e0ti (ule*e din e/o(i i*tori(e total diferite 0i din diferite i*eri(i, (a 0i edi(te ale -m/railor 1i.antini 0i un numr de rnduieli (u (ara(ter /ur lo(al. Cn forma e3i*tent -n /re.ent, /ra,ilele i*eri(ilor Lo(ale nu /ot *luEi de/lin (a -ndrumar /ra(ti( 0i, de fa/t, ele au doar un intere* i*tori(. Drnduirea a(tual a i*eri(ii a de/0it a(e*te /ra,ile. 5are /arte din normele lor nu *e /ot a/li(a -n (ondiiile de a*t.i, fiind *(2im1ate 0i (2iar -nlturate -n unele i*eri(i auto(efale. >lturi de a(e*te /ra,ile, i*eri(ile auto(efale au /u1li(at 0i (ontinu * /u1li(e /ro/riile (anoane, fie adugndu% le o /arte de (ulegeri lo(ale, fie /u1li(ndu%le /e fie(are *e/arat. +ire0te ( nu e3i*t (on(ordan, ni(i luntri( ni(i e3terioar, -ntre normele (e al(tuie*( Pra,ila )anoni( a fie(rei i*eri(i Lo(ale. Gin toate a(e*te /ra,ile ale i*eri(ilor Lo(ale *e /ot *(oate un numr de de(i.ii (e *e a/li( -ntregii i*eri(i Drtodo3e. Ele *nt, -n *en* re*trn*, (anoanele -ntemeiate /e 2otrrile Sinoadelor E(umeni(e, Sinoadelor Lo(ale 0i ale Sfinilor Prini ai i*eri(ii, /rimite de -ntreaga i*eri(. >(e*te rnduieli au fo*t adunate de i*eri(a Ru* -ntr%o (ulegere a/arte numit Kniga Pravil <Cartea Pravilelor=. )2iar da( i*eri(a le%a tratat (u deo*e1it /reuire, totu0i ele erau *u/u*e *(2im1rilor, adugirilor 0i eliminrilor -n( din ,remea /romulgrii lor <(am din ,ea(urile IM%M= 0i /n tr.iu. Gar numai -n (a.uri e3treme a/ariia unor noi
1$

de(rete (u/rindea 0i -ndrumri de*/re a1rogarea (anoanelor (ore*/un.toare de mai -nainte. Iat una din greutile a/li(rii (anoanelor, (e nu are e3em/le analoge -n ni(i o alt form de Euri*/ruden. Cn /re.ent, nu -ntotdeauna *ntem -n *tare * determinm (are (anoane *nt -n ,igoare 0i (are nu. Putem a*tfel * */unem (u (ertitudine ( anumite (anoane nu mai *nt ,ala1ile, de /ild (ele referitoare la /rimirea -n i*eri( a /er*oanelor din ,e(2ile ere.ii (e nu mai e3i*t, /re(um montani0tii, no,aienii, arienii et(., 0i (anoanele (e rnduie*( a0e.minte di*/rute din i*eri(, /re(um rnduielile de /o(in. E*te mai greu atun(i (nd a,em de%a fa(e (u (anoanele (e nu *e mai in de mult ,reme, /re(um (ele (e rnduie*( ,r*ta (leri(ilor ori o/re*( mutarea /reoilor 0i e/i*(o/ilor, *au (ele referitoare la -ntrunirea *inoadelor, (urile Eude(tore0ti, (anoni*irile e(le.ia*ti(e et(. Dare a(e*tea /ot fi tre(ute (u ,ederea -ntru(t nu mai *nt inute, ori tre1uie *(2im1at ,iaa 1i*eri(ea*( */re a -ngdui numitelor (anoane * fie din nou lu(rtoareH >,nd -n ,edere *tarea legi*laiei 1i*eri(e0ti de*(ri*e mai *u*, e*te ,dit ( /rogramul unui ,iitor Sinod tre1uie * (u/rind /ro1lema (odifi(rii (anoanelor. E*te ade,rat ( nu a,em o idee (lar de*/re felul (um tre1uie * arate o a*tfel de (odifi(are. E*te foarte /o*i1il (a modelul de (om/ilare a legilor generale /entru toate i*eri(ile Drtodo3e, (are * le de,in un Corpus Juris Canonis, * fie (el /u1li(at re(ent de i*eri(a )atoli(. )om/ilarea unui a*tfel de (od e*te /uin /ro1a1il *
1B

-m/linea*( ne,oile a(tuale ale i*eri(ii Drtodo3e 0i e*te /uin /ro1a1il (a el * de,in o realitate. D (ulegere general de legi*laie ortodo3 ar fi o ino,aie (e n%ar oglindi du2ul i*eri(ii Drtodo3e. D unifi(are a legi*laiei (anoni(e ar /re*u/une o uniformitate a al(tuirilor (anoni(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti din i*eri(ile >uto(efale (um lumea ortodo3 nu a mai (uno*(ut -n( din ,remea (derii i.anului. Nniformitatea admini*trati, e3terioar a i*eri(ilor Lo(ale ar fi (e,a *trin4 ea ar (ontra*ta (u unitatea luntri(, unitatea -n Gu2 0i -n )redin. D (ulegere de legi (omune ar -n(l(a -n (2i/ *ilni( formele */e(ifi(e de ,ia ale i*eri(ilor Lo(ale 0i ar adu(e /rea /uine foloa*e unitii lor luntri(e, du2o,ni(e0ti. Cn* (2iar da( un ,iitor Sinod ar -n(er(a * al(tuia*( o a*tfel de (ulegere, ar a,ea de -nfruntat a*emenea greuti, -n(t n%ar fi -n *tare * le fa( fa. )um ar fi (u /utin * g*e0ti o /otri,ire 0i * /ui laolalt toate deo*e1irile (e e3i*t -n legi*laia i*eri(ilor Lo(ale, mai ale* a(um (nd *e/arati*mul i*eri(ilor Lo(ale indi,iduale a aEun* la un ni,el fr /re(edent -n i*toria Drtodo3ieiH Cn *fr0it, /rin (e miEloa(e /oate fi im/u* un a*tfel de (om/endiu, de ,reme (e a(ea*ta nu ar de/inde numai de *u/rema autoritate E(le.ial, (i 0i de autoritatea (i,il din teritoriile unde *e g*e*( i*eri(ileH Putem (el mult * ndEduim ( ,a fi ,or1a doar de (odifi(area (anoanelor fo*telor Sinoade E(umeni(e 0i Lo(ale (e *nt re(uno*(ute (a o1ligatorii 0i *e a/li( -n /re.ent, la (are * *e adaoge (ele a/ro1ate de un ,iitor Sinod.
15

Pe de alt /arte, li/*a de/linei uniti luntri(e 0i e3terioare ni(i nu e*te tr*tura (ea mai (ara(teri*ti( a legi*laiei (anoni(e. )ara(teri*ti(a ei e*te in(om/letitudinea. Cn fa/t, ea e*te (u totul li/*it de normele (are, /rin analogie (u legi*laia Euridi(, /ot fi de*emnate (a Ffundamentale;. )ele mai (om/lete (ulegeri (anoni(e, nu doar r*ritene, (i 0i a/u*ene, nu au (anoane (are * *tatorni(ea*( /rin(i/iile generale 0i -ntemeietoare ale ornduirii 1i*eri(e0ti. G*im -n a(e*te (ulegeri un numr de (anoane (e rnduie*( legturile dintre e/i*(o/i, legturile -ntre /reoi 0i dia(oni, -n* nu ,om /utea afla (anoane (are * definea*( /rin(i/iul -n*u0i al ierar2iei. !u e3i*t ni(i o *ingur lege (are * (ear i*eri(ii * ai1 toate (ele trei ranguri de (leri(i. Rnduiala de temelie a unei o10ti (re0tine /*torite de un e/i*(o/ nu e*te de g*it. >(e*t lu(ru *e ,de0te -ndeo*e1i da( 1gm de *eam (u (t griE rnduie*( (anoanele dregtoria mitro/olitului. >(eea0i li/* *e /oate afla 0i -n alte (2e*tiuni (anoni(e, de /ild (ea a /ro(e*elor Euridi(e e(le.iale, *au (ele referitoare la Sfintele 'aine ale ote.ului, Cm/rt0aniei 0i !unii. Cn (rile de Pra,ile numitele li/*uri *nt -nlo(uite (u -n,turi din Noul Testament 0i din *(rierile Prinilor 0i Ga*(lilor i*eri(ii. )anoanelor >/o*toli(e 0i /orun(ilor lui Ori*to* li *e atri1uie (ara(terul de norme (anoni(e, de0i ni(i un *ingur Sinod nu a legiuit (are din ele tre1uie *o(otite (a atare. Sntem att de de/rin0i (u a(e*te li/*uri -n(t ni(i nu le mai 1gm -n *eam, dar da( ,reun i*tori( ar -n(er(a * de*(rie ornduirea
1&

i*eri(ii doar /e temeiul normelor (anoni(e, ar *,r0i ni0te gre0eli de*tul de gra,e. >(eea0i gre0al o fa( (ei (e -n(ear( * -ntemeie.e (on0tiina (anoni( doar /e (anoane. D a*emenea -n(er(are nu e*te nimi( mai mult de(t amgire. Ga( normele (anoni(e ,or1e*( de*/re ni0te lu(ruri anume *au manife*tri ale ,ieii 1i*eri(e0ti, atun(i -ndre/tirea lor /oate fi Eude(at /e temeiul normelor (anoni(e re*/e(ti,e. Gar (e *e /oate */une de*/re un lu(ru /e (are normele (anoni(e ni(i m(ar nu l%au /re,.utH Ga( e*te (anoni( doar (eea (e (ore*/unde (anoanelor, iar (eea (e nu (ore*/unde e*te ne(anoni(, atun(i, a0a (um am ,.ut, -n (anoane nu e3i*t referiri la (te,a dintre (ele mai -n*emnate 0i de temelie domenii ale al(tuirilor 1i*eri(e0ti. Pn la urm, da( *o(otim toat legi*laia (anoni( -n -ntregul ei (a temei al (on0tiinei (anoni(e, tre1uie * a((e/tm ( fie(are i*eri( Lo(al are /arte de /ro/ria (on0tiin (anoni(, fa/t (e nu numai ( re*trnge mrimea (u/rinderii (on0tiinei (anoni(e, dar -nltur /n 0i /utina ,reunui fel de e,aluare (anoni( a unei i*eri(i Lo(ale. Nn a*tfel de (on(e/t nu -ngduie g*irea unei re.ol,ri a /ro1lemelor (anoni(e a/li(a1ile -ntregii i*eri(i Drtodo3e, (i -ngduie fie(rei i*eri(i >uto(efale *%0i re.ol,e doar /ro/riile /ro1leme. >(e*t lu(ru ar *u1mina unitatea (on0tiinei ortodo3e (e ine laolalt toate i*eri(ile Lo(ale, (2iar -n li/*a legturilor Euridi(e re(i/ro(e, -ntr%o Singur i*eri( >/o*toli(. Se/arati*mul 0i i.olarea i*eri(ilor Lo(ale, att de
1#

,dite -n /re.ent, /ot fi e3/li(ate -n /arte /rin a(ea*t ne-m/linire a (on0tiinei (anoni(e. Ge0i a1*ena unitii 0i (om/letitudinii normelor (anoni(e e*te o /iedi( -n (alea /rimirii lor (a temei al (on0tiinei (anoni(e, totu0i a(e*te *emne ale (reati,itii (anoni(e nu tre1uie (ondamnate din /ri(ina li/*urilor re*/e(ti,e. Legi*laia (anoni( nu a a,ut ni(iodat *ar(ina * *tatorni(ea*( normele 0i /rin(i/iile -ntemeietoare ale ornduirii e(le.iale. Ele fu*e*er date o dat /entru totdeauna -n -n,tura dogmati( de*/re i*eri(, (are nu numai ( a /remer* (reati,itii (anoni(e, (i a de,enit temeiul 0i /remi*a ei. )reati,itatea (anoni( -n i*eri( are *ar(ina * fa,ori.e.e a(ele lu(ruri (e ar fa(e (a -n,tura dogmati( de*/re i*eri( *%0i g*ea*( o mai drea/t 0i de/lin -ntru(2i/are -n (ondiiile i*tori(e date ale ornduirii 1i*eri(e0ti 0i * ferea*( ,iaa i*eri(ii de a1ateri 0i rt(ire. )u/rin*ul -n,turii dogmati(e de*/re i*eri( determin (u/rin*ul legi*laiei (anoni(e. D -n,tur diferit de*/re i*eri( ar du(e negre0it la alte (anoane, -ntru(t ele dau la i,eal /uterea lu(rtoare -n ,iaa i*eri(ii. Ootrrile 1i*eri(e0ti *nt de fa/t tl(uirile (anoni(e ale dogmei de*/re i*eri( -ntr%un anumit moment din i*toria ,ieuirii *ale. Prin(i/iile -ntemeietoare ale -n,turilor i*eri(ii nu intr -n domeniul legii (anoni(e, (i *nt /arte a dogmati(ii. >(e*t fa/t d normelor (anoni(e o tr*tur a/arte, (e le deo*e1e0te de normele Euridi(e, iar legi*laiei
1K

(anoni(e -i a(ord a(ele (ara(teri*ti(i (e fa( din ea o legi*laie (u totul *ingular. Cn(er(rile de a e3tra/ola (on0tiina (anoni( din formele i*tori(e e3i*tente ale ,ieii 1i*eri(e0ti *au din (anoanele -n*e0i *nt gre0ite, /rin a(eea ( ne*o(ote*( temeiurile ,ieii 1i*eri(e0ti, a((e/tndu%o doar *u1 -nfi0area ei em/iri( 0i ,remelni(. 'emelia dre/tei (on0tiine (anoni(e nu /oate fi tre(torul 0i ,remelni(ul, (eea (e ine de momentul i*tori(, (i a(el lu(ru din luntrul *u (e nu e*te tre(tor 0i ,remelni( 0i nu de/inde de (ondiiile 0i -m/reEurrile i*tori(e. Cn*eamn ( temeiul (on0tiinei (anoni(e *e /oate afla doar -n -n,tura dogmati( de*/re i*eri(. D a*emenea (on0tiin (anoni( e*te foarte a/ro/iat de (on0tiina dogmati(, deo*e1indu%*e de ea doar /rin orientare 0i *(o/. Ea e*te /uterea (e /une -n mi0(are i*toria i*eri(ii, a,nd ro*tul de a reali.a -n fie(e moment -nfi0area de/lin a -n,turii dogmati(e -n -ntru(2i/area *a (anoni(. Ea rmne fr *(2im1are -ntre *(2im1toarele forme ale ,ieii 1i*eri(e0ti, fiind una *ingur /entru toate tim/urile; 0i -ntru(t -n,tura dogmati( rmne ne*(2im1at 0i uni(, ea de,ine uni,er*al /entru toate i*eri(ile, ((i toate i*eri(ile Drtodo3e mrturi*e*( o *ingur -n,tur dogmati(. !umai ea deine (riteriul (ore(t 0i ade,rat, nu doar /entru re.ol,area /ro1lemelor (anoni(e indi,iduale, (i 0i /entru e,aluarea formelor (anoni(e 0i Eude(area (ara(terului (anoanelor -n*e0i.

1"

>*t.i /ro1lema (ara(terului (anoanelor, adi( da( ele *nt *u/u*e *(2im1rii *au rmn a1*olut ne*(2im1toare, are o deo*e1it -n*emntate /ra(ti(. Pro1lema nu e*te nou, fiind mereu *(oa* la i,eal de ,iaa -n*0i. Sinodul 'rulan i%a dat o re.ol,are, -n(linnd (tre ne*(2im1a1ilitatea (anoanelor. Pe de alt /arte, (reati,itatea (anoni( a fo*t real de%a lungul e3i*tenei *ale, 0i (2iar edi(tele /uterii im/eriale a1rogau de fa/t di*/o.iii /ur e(le.iale. )t de /uin (on*trn* *e *imea /uterea im/erial *e /oate ,edea din /rerile Euri0tilor din .ilele lui 5anuil )omnenul, (are *u*ineau ( edi(tele -m/rte0ti -nlo(uie*( nu numai Codul lui Iustinian, (i 0i (ulegerile de (anoane. E*te ade,rat ( a(ele /reri nu au /rimit -ntrire ofi(ial 0i au fo*t (u totul uitate o dat (u (derea i.anului, -n* 2otrrea Sinodului 'rulan a fo*t larg a((e/tat. Se -ntm/l 0i a.i, da( nu -n *(rierile t2eologi(e, atun(i -n felurite (er(uri 1i*eri(e0ti, * g*im (on,ingeri (e /un *emnul egalitii -ntre (anoane 0i formulrile dogmati(e -n (e /ri,e0te o1ligati,itatea 0i ne*(2im1a1ilitatea. !u mai e*te ne,oie * *u1liniem ( o a*emenea /rere *e /oate i,i nu numai din (onfu.ie t2eologi(, (i 0i din ignoran. > *trui a*u/ra a1*olutei ne*(2im1a1iliti a (anoanelor e*te totuna (u a admite ( nu doar generaia noa*tr, (i 0i (ele /re(edente, au fo*t e3(lu*e din i*eri(. E*te de*tul * (itm al noulea )anon >/o*toli( (e 2otr0te *(oaterea din i*eri( a tuturor lai(ilor <la fel (a al o/tulea (anon /entru (leri(i= (are Fnu rmn la rug(iune 0i la Cm/rt0anie /n la *fr0it.; Ga( toate (anoanele *nt
20

ne*(2im1a1ile, atun(i toate *nt 0i rmn -n ,igoare. E*te /uin /ro1a1il (a un a*tfel de /un(t de ,edere * fie /e /la(ul (elor (e -l a/r. Cn /lu*, a*emenea -n,tur nu ine *eama de *tarea legi*laiei 1i*eri(e0ti de*(ri*e mai *u*. )onfu.ia t2eologi( /ro,ine de la neluarea -n *eam a fa/tului ( natura a1*olut ne*(2im1a1il a dogmelor nu de(urge din /romulgarea lor de (tre Sinoade 0i /rimirea lor de (tre i*eri(, (i din fa/tul ( ele *nt -ntru(2i/area ade,rului a1*olut. +ormularea lor -n Sinoade 0i /rimirea lor de (tre i*eri( nu e*te de(t mrturia *olemn a ade,rului lor. Ele nu -nfi0ea. ,remelni(ul, (i ,e0ni(ul; -n* din (nd -n (nd, a*emeni (anoanelor, ele tre1uie * *e /reo(u/e de formele ,remelni(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti, (2iar da(, -n limitele unei e3i*tene em/iri(e, a(ele forme /ot fi *o(otite (a ne*(2im1toare. Erudiia (anoni( nu /oate a((e/ta a(e*t /un(t de ,edere de*/re (anoane. Pe de%o /arte, /utem g*i att -n literatura (anoni( ortodo3, (t mai ale* -n (ea romano%(atoli(, o alt /rere, (e define0te (a ne*(2im1a1ile doar (anoanele -ntemeiate /e Legea Gumne.eia*(. 'oate normele (e /ur(ed din 6oia Gumne.eia*( -nfi0at -n (2i/ lim/ede -n S(ri/tur 0i -n Sfnta 'radiie *nt de natur ne*(2im1a1il 0i a1*olut, iar toate (elelalte norme in de domeniul legii omene0ti 0i de(i /ot fi *u/u*e *(2im1rii. Ge*igur ( un (redin(io* nu /oate * -n(al(e (u 1un 0tiin (ara(terul a1*olut al Porun(ilor Gumne.eie0ti, dar *e ,de0te ( deo*e1irea -ntre jus divinum 0i jus
21

humanum e*te de/arte de a fi *igur. Cn /ra(ti(, (ele mai multe di*/ute *e i*( (nd *e /une /ro1lema naturii unui de(ret *au altul4 /oate fi el atri1uit legii Gumne.eie0ti ori (elei omene0tiH Gin a(e*t /un(t de ,edere, normele artate -n E,ang2elie *nt de netgduit, dar -n /ri,ina normelor aflate -n E/i*tole nu ne /utem /ronuna -ntotdeauna -n (2i/ 2otrt. Cn unele (a.uri >/o*tolul Pa,el arat lim/ede o1r0ia rnduielilor *ale, -n alte (a.uri nu *e fa( a*emenea trimiteri. >r fi foarte greu * de*(o/erim -n,tura de*/re (ara(terul ne*(2im1a1il al normelor, -ntemeindu%ne /e Legea Gumne.eia*(, -n a(ele (a.uri (nd unele norme au fo*t *u/u*e *(2im1rii -n ,iaa i*eri(ii. )2iar /orun(ile lui Ori*to*, da( li *%ar da un -nele* (anoni(, ar do1ndi un (ara(ter ,remelni(, fiind *o(otite (a o1ligatorii /entru anumite e/o(i 0i neo1ligatorii /entru altele <de /ild, (ele referitoare la de*fa(erea (*toriei 0i temeiurile *ale=. >l(tuirea 1i*eri(ea*( a o10tii din )orint2 de*(ri*e de >/o*tolul Pa,el a dinuit ,reme de (te,a .e(i de ani. !i(i a0a%numita 2otrre a/o*toli( J de(i.ia Sinodului >/o*toli( din Ieru*alim J nu a fo*t *o(otit de lung durat. !u e*te ne,oie * mai dm alte e3em/le de a(ela0i fel, ((i nu o dat am ,.ut (um a1*oluti.area ,remelni(ului du(e la relati,i.area ,e0ni(ului. !umai /rintr%o drea/t (on0tiin (anoni( *e /oate -ntemeia o legtur (ore(t (u (anoanele. !i(i m(ar una *ingur din /orun(ile lui Ori*to* nu are (ara(terul unei norme em/iri(e; toate *nt ,e0ni(e, ne*(2im1toare, toate *e refer la domeniul -n,turii
22

dogmati(e de*/re i*eri(, de*/re (*torie, de*/re 1ote. et(. Ori*to* nu a a0e.at ni(i un fel de al(tuire (anoni( i*eri(ii Sale 0i ni(i nu a dat norme (anoni(e. F)ine a /u* /re 5ine Eude(tor *au -m/ritor /re*te ,oiH; <L(. 12, 1B=. Cn( din ,remea >/o*tolilor /uterea (e .mi*le0te legea *%a aflat fr e3(e/ie -n i*eri(. Gre/tul de Fa lega 0i de.lega;, potestas clavium <F/uterea (2eilor;=, (u/rindea 0i dre/tul de%a a0e.a norme (anoni(e. >*tfel ( nu /oate fi ,or1a de -m/rirea (anoanelor -ntre (ele -ntemeiate /e Legea Gumne.eia*( 0i (ele -ntemeiate /e legea omenea*(. 'oate i.,or*( din dre/tul dat *t/nirii 1i*eri(e0ti de%a /romulga di*/o.iii (are * -nto(mea*( rnduiala i*eri(ii. 5ai im/ortant e*te fa/tul ( di*/o.iiile /e (are i*eri(a le d 0i tre1uie * le dea nu (on*tituie temeiurile ornduirii 1i*eri(e0ti, a0a (um am ,.ut, (i au ro*tul de%a -nfi0a o mai de/lin 0i mai e3a(t -ntru(2i/are a a(elor temeiuri -n fie(e /erioad i*tori( dat. Ele *nt ,remelni(e, -n* nu -n *en*ul ( o /arte din ele e*te (2emat la e3i*ten de un (om/le3 de /ri(ini /ur e3terioare, (i -n *en*ul ( fa( /arte din (eea (e e*te ,remelni( -n i*eri(. )a di*/o.iii ,remelni(e, (anoanele *nt *(2im1a1ile, (2iar 0i -n (a.ul (nd fa( trimitere dire(t la unul *au altul din (u,intele >/o*tolilor *au (2iar ale lui Ori*to*. Ge*igur ( a(ele (u,inte rmn a1*olute 0i ne*(2im1a1ile -n *ine, dar ele nu a/arin (anoanelor, (i arat doar ( autoritatea 1i*eri(ea*(, /u1li(nd 2otrri, *o(ote0te e*enial * fa( trimitere la temeiul dogmati( al di*/o.iiilor *ale. >l (in(ilea )anon >/o*toli( (ere de/unerea
2$

/re.,iterului ori e/i*(o/ului (are *,r0e0te Sfnta 'ain a ote.ului (u o *ingur *(ufundare, (t ,reme Ori*to* Cn*u0i /orun(e0te4 F5ergnd, -n,ai toate neamurile, 1ote.nd /re ei -n numele 'atlui 0i al +iului 0i al Sfntului Gu2; <5t. 2K, 1"=. i*eri(a /oate *(2im1a /ro/ria 2otrre (anoni(, mrind *au mi(0ornd /edea/*a (elor ,ino,ai, dar a(ea*ta nu *u/une *(2im1rii (u,intele lui Ori*to*, -ntru(t ele nu a/arin unei norme (anoni(e, (i -n,turii dogmati(e de*/re Sfnta 'ain a ote.ului, (reia 2otrrea re*/e(ti, -i *luEe0te dre/t tl(uire. >de*eori e3i*t (iudate /un(te de (onta(t -ntre -n,tura ortodo3 0i /rote*tanti*m, dar ele *nt doar /un(te, din(olo de (are -n(e/ deo*e1iri *u1*taniale. Prin(i/iul *(2im1a1ilitii tuturor 2otrrilor (anoni(e -n Prote*tanti*m are o1r0ii (u totul deo*e1ite de Drtodo3ie. Pentru noi, din(olo de *(2im1a1ilitatea (anoanelor *e afl (on0tiina (anoni( *au, -n ultim in*tan, -n,tura dogmati( de*/re i*eri(. Dri(e 2otrre (anoni( e*te legat de -ntru(2i/area unui ade,r a1*olut (e *t la temelia (on0tiinei (anoni(e. Ga( -ntru(2i/area /oate 0i tre1uie * fie *(2im1at, ade,rul aflat la temelia *a rmne /ururi ne*(2im1tor. +eluritele /erioade i*tori(e *au (re0teri du2o,ni(e0ti /ot (ere numai *(2im1ri *au anulri ale -n,eli0ului e3terior al ade,rului, -n* nu /ot *(2im1a ade,rul -n*u0i. 'o(mai -n -n,tura de*/re al(tuirea i*eri(ii 0i to(mai -n /ro1lema *(2im1a1ilitii (anoanelor Prote*tanti*mul nu a inut *eama de a(e*t ade,r.
2B

Putina *(2im1rii (anoanelor nu -n*eamn ( ele tre1uie *(2im1ate *au /ot fi *(2im1ate du/ 1unul /la( al ori(rui mem1ru al i*eri(ii ori (2iar al unei -ntregi (omuniti 1i*eri(e0ti. Cn (iuda unor amnunte, (reati,itatea (anoni( a i*eri(ii Drtodo3e -n /lintatea ei ine de e3/eriena de mai muli ani a i*eri(ii 0i a (on0tiinei *ale, a -n(er(rii ei de%a -nf/tui -n,tura i*eri(ii -n feluritele e/o(i i*tori(e. !oi nu fa(em de(t * (ontinum (e,a (e nu a fo*t -n(e/ut de noi, (2iar da( *ntem -n(linai * (redem ( i*toria -n(e/e (u noi. >0a *e fa(e ( lu(rarea noa*tr (u/rinde -ntotdeauna un ame*te( de tradiie 0i (reati,itate, tradiia fiind *u*intoarea (reati,itii noa*tre 0i (2e.0ia ( ni(i (reati,itatea noa*tr nu ,a /ieri o dat (u noi. )u toate a(e*tea, ori(e (reati,itate omenea*( e*te un fel de nimi(ire a tre(utului, a(el tre(ut (e a -n(etat de a mai fi tradiie (reatoare, /ref(ndu%*e -n inerie 0i *tagnare (e -m/iedi( (reati,itatea. Putem 0i tre1uie * *(2im1m 2otrrile 1i*eri(e0ti, -n* numai atun(i (nd au -n(etat de a mai fi (anoane, (nd nu mai /ot * -m/linea*( elul no*tru 0i al lor J de a -ndre/ta formele 1i*eri(e0ti */re mai de/lina 0i mai 1una -ntru(2i/are a -n,turii de*/re i*eri(, adi( atun(i (nd ele -n(etea. a mai fi 2otrrile /rin (are *e /oate -nfi0a (on0tiina (anoni(. E3i*t ,remi (nd ade,rul (anoni( e*te de /artea (elor (e -n(al( unul *au altul dintre (anoane, 0i nu de /artea (elor (e li *e *u/un 0i (er *u/unere. >de,rul a(e*tui /arado3 tre1uie /ro1at /rin e3/erien; /arado3ul *e i*( din (onfli(tul -ntre o (on0tiin (anoni( -nelea* (a /rin(i/iu (reator 0i
25

(riteriu *u/rem, 0i o (on0tiin (anoni( -nelea* (a oar1 0i moart *u/unere fa de litera legii, ro1ie fa de liter, (e%0i afl -ntru(2i/area -n (anoane. Nn (onfli(t /rofund 0i tragi( -ntre dou ti/uri de (on0tiin (anoni(, din (are doar una ie*e mereu la i,eal (a moment (reati,, iar (ealalt rmne forma inert 0i fo*ili.at a ,ieii 1i*eri(e0ti. > de*emna (anoanele dre/t /re*(ri/ii 1i*eri(e0ti -n*eamn a -nle*ni J -n (2i/ /o.iti, *au negati, J (a ,iaa 1i*eri(ea*( *%0i -ntru(2i/e.e mai -ndea/roa/e -n,tura dogmati(. )u (t normele 1i*eri(e0ti *e a/ro/ie mai mult de -n,tura dogmati(, (u att mai mare e*te a/ro/ierea lor de -n*u0irea ne*(2im1a1ilitii, dar ne*(2im1a1ilitatea nu ine de (anoane, (i de -n,turile dogmati(e /e (are ele le -nfi0ea.. Prin urmare, (redem ( anumite 2otrri (anoni(e ale Sinoadelor -0i ,or /*tra /uterea /n la *fr0itul tim/urilor, iar /entru noi ele *nt *finte, la fel (a dogmele /e (are le -ntru(2i/ea.. )on0tiina (anoni( rmne mereu una de%a lungul tim/ului, mereu egal (u *ine. Prin unitatea ei, feluritele forme ale ,ieii 1i*eri(e0ti nu *nt ,.ute (a momente *e/arate -n i*torie, (i *e leag laolalt -ntr% un /ar(ur* ne-ntreru/t (e une0te -ntiul /a* al al(tuirii 1i*eri(e0ti J al(tuirea 2ari*mati( J (u temelia ornduirii noa*tre e(le.ia*ti(e. >(ea*ta ne -ndeamn * /ri,im nu -n urm (i, /rin /re.ent, -nainte (tre ,iitor. Cn ,iaa i*eri(ii >/o*toli(e lu(rul (el mai de /re nu era forma ,ieii, (i fa/tul ( /rin a(ea*t form ,iaa 1i*eri(ea*( reali.a a/roa/e
2&

de/lin, (a o imagine ie0it din (omun, -n,tura dogmati( de*/re i*eri(. Ga( am -n(er(a * tran*/unem -n (2i/ me(ani( a(ea al(tuire -n ,iaa noa*tr, am -nf/tui -n( 0i mai /uin idealul ,ieii 1i*eri(e0ti de(t -n /re.ent. Putem doar * ndEduim ( (on0tiina noa*tr (anoni( ,a do1ndi lim/e.imea (e o a,ea -n ,remile a/o*toli(e. )u (t mai mult -ntru(2i/m ade,rul dogmati( -n ,iaa noa*tr 1i*eri(ea*(, (u%att mai mult ne ,om a/ro/ia de ,remile a/o*toli(e, (2iar da( -n al(tuirea noa*tr e3terioar ne%am -nde/rta -n( mai mult de ele. )on0tiina (anoni( (ere de la noi o *tatorni( (reati,itate -n ,iaa 1i*eri(ea*(, -n* nu doar (reati,itate, (i 0i noi forme, da( e*te ne,oie, /re(um 0i griEa (reatoare fa de formele mai ,e(2i, a*tfel (a ele * /oat de,eni /entru noi nu numai /ri(ini de mulumire de *ine, (i (u ade,rat forma -n (are *%a -nf/tuit ade,rul dogmati(. 'ot a0a, 0i (anoanele tre1uie a1ordate -n (2i/ (reator. Ga( *e -ntm/l (a unele (anoane * nu mai r*/und *(o/ului lor, *ntem o1ligai * le -nlturm, ((i nu numai (eea (e (ore*/unde (anoanelor e*te (anoni(, (i (anoanele -n*e0i /ot fi F(anoni(e; 0i Fne(anoni(e.; >r fi totu0i o gre0al * (redem ( (on0tiina (anoni( e*te att de infaili1il -n(t /oate fi determinant /entru ori(e *ituaie (on(ret. !u e3i*t a*tfel de infaili1iliti -n i*eri(a Drtodo3, nu numai -n *fera (anoanelor, dar ni(i -n domeniul dogmelor. Geformri ,remelni(e 0i /ierderea dire(iei *nt -ntotdeauna (u /utin. )u toate a(e*tea, ade,rul a fo*t dat i*eri(ii, 0i de(i *l0luie0te mereu -n ea,
2#

(2iar atun(i (nd /oate nu *ntem -n *tare *%l determinm -n mod ofi(ial. Nn alt /un(t de ,edere ar arta o li/* de (redin -n i*eri(, o -nelegere a i*eri(ii doar (a a0e.mnt omene*(, 0i nu dumne.eie*(. )eea (e nu e*te (u /utin la ni,elul unei ornduiri ofi(iale, e*te (u /utin /rin ornduirea 2arului.

2K

$B

CANOANELE BISERICII SC!I"BABILE SA# NESC!I"BABILE$% I.


i*eri(a e*te -ntemeiat /e o *tn(4 F'u e0ti Petru, 0i /re a(ea*t /iatr ,oiu .idi i*eri(a 5ea, 0i /orile iadului nu o ,or 1irui.; )u,intele a(e*tea *e /ot -n*(rie /e fruntariile (elor mai de *eam 1i*eri(i ale tuturor (onfe*iunilor, in(lu*i, /e (ea a Romei, -n* fire0te, fr tl(uirea romano%(atoli(. )redina ( i*eri(a lui Ori*to* e*te de ne(ltit 0i de ne1iruit (u/rinde una din (on,ingerile (ele mai temeini(e ale (re0tintii. Cntr%o ,reme de /rofund (ri. mondial, la a*finitul /ar(ur*ului i*tori( al omului, -n*u0irea i*eri(ii de a rmne ne(ltit e*te liman de /a(e /entru *ufletul (re0tine*(. +aa /mntului *e *(2im1; omenirea /orne0te /e (i ne(uno*(ute 0i ne(er(etate, iar noi -n0ine, aidoma (o/iilor no0tri, nu 0tim -n (e fel de noi -m/reEurri ne ,a fi dat * trim. Stn(a i*eri(ii ,a dinui (2iar 0i atun(i (nd /mntul /e (are ne%am o1i0nuit * *tm *e (latin 0i ne alune( de *u1 /i(ioare. FGe(i tot (ela (e aude
1

Pu1li(at mai -nti -n ru*e0te -n Jivoie Predanie, Pari*, 1"$&, P5)> Pre**, //. K2%"&.

$5

(u,intele 5ele a(e*tea 0i le fa(e, a*emna%,oiu /re el 1r1atului -nele/t, (arele a .idit (a*a *a /re /iatr; 0i a (.ut /loaie 0i au ,enit /u2oaiele, 0i au *uflat ,nturile, 0i *%au /ornit */re (a*a a(eea, 0i nu a (.ut, ( era -ntemeiat /re /iatr; <5t. #, 2B%25=. )u%att mai mult, ea ,a ine /ie/t a*alturilor omului4 F)erul 0i /mntul ,or tre(e, dar (u,intele 5ele nu ,or tre(e; <5(. 1$, $1=. Cntre (ele *(2im1toare 0i mereu noi, numai ea rmne ne*(2im1toare; -ntre (ele tre(toare, numai ea e*te ,e0ni(. Gar (um ar tre1ui * -nelegem 0i la (e anume ar fi * atri1uim ne*(2im1a1ilitatea -n i*eri(H Dare tot (e ine de i*eri( e*te de ne*(2im1atH Cn (e *en* -n*0i i*eri(a e*te fr *(2im1areH >(e*tea *nt -ntre1rile (e, *u1 o form *au alta, *trne*( (ugetarea (re0tin modern. !u *nt numai ni0te (2e*tiuni a(ademi(e, (i -ntre1ri (ru(iale /entru ,iaa (re0tin, -ntru(t de ele de/inde r*/un*ul la o alt -ntre1are4 )are ar /utea 0i%ar tre1ui * fie atitudinea i*eri(ii fa de ,iaa modern 0i /ro1lemele eiH Ga( tot (e ine de i*eri( e*te de ne*(2im1at 0i nu e3i*t nimi( ,remelni( -n ea, -n*eamn ( i*eri(a *e -ngriEe0te de ,iaa modern doar -n m*ura -n (are tre1uie *%0i /*tre.e 0i *%0i o(rotea*( *finenia -n e3i*tena lumii, */re a o (ondu(e /n la /linirea ,remii. >(ea*ta /re*u/une ( i*eri(a e*te, -ntr%o anume m*ur, retra* din lume; e3i*t o *ingur (ale J din lume (tre i*eri( J dar nu e3i*t (ale din i*eri( (tre lume, (eea (e ar fi ade,rat doar da( i*eri(a -m/reun (u toi mem1rii ei ar /utea /r*i lumea. Cn* ea nu%0i *(oate mem1rii -n afara lumii <F(
$&

altmintrelea ar tre1ui * ie0ii din lume,; 1 )or. 5, 10=; 0i, deo/otri,, i*eri(a nu%i /oate l*a -n lume, *inguri. i*eri(a -nfrunt lumea, nu /u*tia. Ea *l0luie0te -n lume 0i .ide0te -n lume /n la F/linirea ,remii.; Cn legtura ei (u lumea, i*eri(a, /e lng griEa /entru /ro/ria dinuire, are 0i /reo(u/ri /ra(ti(e. Ga( e*te a0a, atun(i -n i*eri( tre1uie * e3i*te nu numai (eea (e e*te ne*(2im1a1il, (i 0i (eea (e *e *(2im1; alturi de (ele ,e0ni(e, (ele ,remelni(e. Ge(i unde oare *e afl ,e0ni(ul 0i ,remelni(ul -n i*eri(, unde e*te linia lor de*/ritoare 0i (are *nt legturile dintre eleH

$#

II.
Ootrrile dogmati(e /ri,e*( ade,rurile taini(e ale (redinei, (e *nt ne*(2im1toare 0i o1ligatorii /entru toi, afar de tim/ 0i a1*olute. Gar oare -n i*eri( domeniul (elor ,e0ni(e 0i ne*(2im1a1ile *e limitea. numai la dogmeH Pe lng dogme, mai a,em 0i 2otrri (anoni(e (e legiuie*( rnduiala din afar 0i al(tuirea i*eri(ii. )um tre1uie /ri,ite a(e*te 2otrriH Qin ele oare de trmul ,remelni(ului 0i, (a urmare, *nt *(2im1toare *au, a*emeni dogmelor, *nt (u/rin*e -n trmul (elor ,e0ni(e, ori (el /uin *nt legate de (ele ,e0ni(e 0i a1*olute din i*eri(H R*/un.nd -ntre1rii, Prote*tanti*mul */une ( 2otrrile (anoni(e *nt rodul lui jus humanum 0i, /rin urmare, /ot fi modifi(ate, fie *e/arat, fie -m/reun. )atoli(i*mul deo*e1e0te -ntre jus divinum 0i jus humanum. Ge(i.iile (anoni(e -ntemeiate /e legea Gumne.eia*( *nt ne*(2im1a1ile 0i a1*olute, 0i ni(i o autoritate 1i*eri(ea*( nu le /oate anula. Gogmele *e deo*e1e*( de de(i.iile (anoni(e doar /rin (oninut. Ge(i.iile /ornite din jus humanum, (are (u/rinde 0i jus ecclesiasticum, *nt *u/u*e *(2im1rii 0i (2iar a1rogrii de (tre autoritile 1i*eri(e0ti -ndrituite. >*tfel Prote*tanti*mul 0i )atoli(i*mul, fie(are -n felul *u, fa( deo*e1ire -ntre ne*(2im1tor 0i *(2im1tor, -ntre trmul (elor ,e0ni(e 0i trmul (elor ,remelni(e
$K

-n i*eri(. 'rmurile (elor ,e0ni(e 0i (elor ,remelni(e (ore*/und (u ale dumne.eie*(ului 0i omene*(ului, jus divinum 0i jus humanum. )ele dou *fere *nt de*/rite (u totul, aEungnd * fie de *ine *tttoare. Cn* r*/un*ul dat nu e*te (el /otri,it ((i, de0i /une -n lumin e3i*tena a dou *fere -n i*eri(, nu *tatorni(e0te ni(i un fel de -m/reun%lu(rare ori atingere -ntre ele. )are e*te r*/un*ul i*eri(ii Drtodo3eH L*nd de%o /arte /rerea /rimit mai nou, *u1 -nrurirea )atoli(i*mului, du/ (are de(i.iile (anoni(e *e -m/art -n de(i.ii -ntemeiate /e jus humanum 0i jus divinum, e3i*tena lui jus humanum e*te ne(uno*(ut Drtodo3iei. Cn ori(e (a., ea nu era (uno*(ut ni(i i*eri(ii din ,e(2ime 0i ni(i i*eri(ii Sinoadelor E(umeni(e. Sinodul 'rulan, -nregi*trnd 2otrrile o1ligatorii, aduga4 FRi nimnui nu%i e*te iertat a *(2im1a (anoanele mai nainte artate *au a le de*fiina, *au a /rimi, afar de a(e*tea, alte (anoane; <)anonul 2=.2 >l Ra/telea Sinod E(umeni( /ro(lama -n( 0i mai 2otrt 0i a/*at ( F(u 1u(urie /rimim Gumne.eie0tile (anoane 0i -ntrim a0e.mntul lor -ntreg 0i ne*trmutat, date fiind de trm1iele Gu2ului Sfnt, de /realudaii >/o*toli, 0i de (tre (ele 0a*e *finte So1oare a toat lumea 0i de (tre (ele lo(ale, adunate */re a da a*tfel de a0e.minte, 0i de (tre *finii no0tri Prini. )(i dn0ii, fiind toi luminai de unul 0i a(ela0i Gu2 Sfnt, au 2otrt (ele de folo*;,
2

'radu(ere de Gr. !i(odim 5ila0, -n Canoanele Bisericii Ortodoxe, ,ol. I, >rad, l"$1, /. $0#.

$"

deoare(e Fda( /roro(e*(ul (u,nt ne /orun(e0te * /.im -n ,ea( mrturiile lui Gumne.eu <ta martyria tou Theou= 0i * ,ieuim -ntru ele, -n,ederat e*te ( ele rmn dea/ururea ne(ltite 0i nemi0(ate; <)anonul 1=.$ E3i*tena lui jus humanum era ne(uno*(ut 0i *2olia0tilor 1i.antini ai ,ea(ului al doi*/re.e(elea. )u toate a(e*tea, -n ,remea Sinoadelor E(umeni(e, (a 0i mai -nainte ori mai tr.iu, 2otrrile (anoni(e au fo*t anulate 0i *(2im1ate de (tre i*eri(, -n (ea mai de/lin form a ,ieuirii *ale 0i /rin /uterea ei (ea mai -nalt, Sinoadele J ele -n*ele *(2im1nd 2otrrile Sinoadelor de mai -nainte. Sinodul 'rulan, du/ (e /ro(lama*e ne*(2im1a1ilitatea (anoanelor, *(rie -n ,e*titul )anon al Goi*/re.e(elea, (e introdu(ea (eli1atul /entru e/i*(o/at4 FGeoare(e noi ne *trduim mult (a totul * *e fa( */re folo*ul turmei de *u1 mna noa*tr, am 2otrt (a -n ,iitor ni(ide(um * nu *e mai -ntm/le una (a a(ea*ta. Iar a(ea*ta nu o .i(em */re de*fiinarea *au r*turnarea (elor a/o*toli(e0te legiuite, (i /entru ( /urtm griE de mntuirea 0i de /ro/0irea */re mai 1ine a norodului, 0i (a *trii ierati(e0ti * nu i *e fa( ,reo /ri2an.;B Jus humanum nu e3i*t -n i*eri(; toate 2otrrile *nt dumne.eie0te%-n*uflate <Ffiind (u toatele luminate de unul 0i a(ela0i Gu2;= 0i tre1uie * rmn ne/ieritoare 0i de ne(ltit. Cn*eamn oare ( i*eri(a Drtodo3, tgduind jus humanum, -n (ontra*t (u Prote*tanti*mul, re(unoa0te doar jus
$ B

I1id., //. B"0%B"1. I1id., /.$$B.

B0

divinumH >tun(i (um *e /oate *u*ine de*/re (anoane ( *nt ne/ieritoare 0i de ne(ltit, (nd ele *e /re*(2im1, (2iar da( *(2im1area nu -n*eamn totodat /er,ertirea ori anularea de(i.iilor anterioareH Cntre1area inte0te (tre un /arado3 a/roa/e e,ident. Cn fa/t, (um *e /ot -nelege (ele *,r0ite de Sinodul 'rulan (nd *(2im1 )anonul >/o*toli( /ri,itor la -ngduirea (*toriei e/i*(o/atului, introdu(nd (eli1atul, 0i -n a(ela0i tim/ afirm ( 2otrrea nu anulea. ori denaturea. (anonulH Cn(er(area de%a -nelege afirmaiile Sinodului 'rulan tre1uie * fie deo/otri, o -n(er(are de%a lim/e.i -n,tura ortodo3 de*/re ,remelni( 0i ,e0ni( -n legi*laia (anoni(.

B1

III.
Gndirea (re0tin *e mi0( -ntre doi /oli4 (t ,reme ei rmn -n 2otarele )re0tini*mului, unul *e (2eam monofi.i*m iar (ellalt e*te -ndeo10te numit ne*toriani*m. )u alte (u,inte, (oninutul gndirii (re0tine e*te (onturat de (tre do(trina (al(edonian. Pe lng legtura *a dire(t (u -ntre1rile legate de firile lui Ori*to*, dogma (al(edonian are un -nele* a/arte -n -n,tura i*eri(ii. i*eri(a !oului Legmnt e*te norodul ale* al lui Gumne.eu <1 Pt. 2, "=. !orodul ale* al !oului Legmnt -n totalitatea *a al(tuie0te 'ru/ul lui Ori*to*, al (rui (a/ e*te Cn*u0i Ori*to* <1 )or. 12, 22; 2#=. > te *l0lui -n i*eri( -n*eamn a fi (u/rin* -n 'ru/ul lui Ori*to*, a te fa(e mdular al Su /rin -m/rt0irea (u tru/ul lui Ori*to*. FPa2arul 1ine(u,ntrii /re (arele 1ine(u,ntm, au nu -m/rt0ire e*te *ngelui lui Ori*to*H Pinea (area o frngem, au nu -m/rt0irea tru/ului lui Ori*to* e*teH )(i o /ine, un tru/ (ei muli *ntem; ( toi dintru o /ine ne -m/rt0im; <1 )or. 10, l&%l#=. >dunarea Eu2ari*ti( e*te *o1orul norodului ale* al lui Gumne.eu -m/reun (u Ori*to* Gumne.eu, -n /re.ena Lui; e*te *o1orul i*eri(ii, ((i unde *e adun doi *au trei -n numele Su, a(olo *e afl 0i El; e*te /lintatea i*eri(ii, ((i Ori*to* -ntreg e*te de fa -n Sertfa Eu2ari*ti(. >0adar, adunarea eu2ari*ti(
B2

-ntru(2i/ea. (on(ret 0i taini( i*eri(a; a(ea*t -ntru(2i/are are lo( -n realitatea em/iri( 0i are ea -n*0i un a*/e(t em/iri(. >*emenea Eu2ari*tiei, i*eri(a are o realitate em/iri( 0i o natur em/iri(. !atura ei dual e*te natura dual a organi*mului *u dumne.eie*( 0i omene*(, *imilar -ndoitei firi a lui Ori*to*. Legtura dintre natura em/iri( 0i (ea du2o,ni(ea*( de(urge din formula (al(edonian4 ne-m/rit, nede*/rit, ne*(2im1at 0i neame*te(at. +iina ne,.ut, du2o,ni(ea*( a i*eri(ii *e manife*t /rin natura ei em/iri(. Ge%a(eea -m/rirea i*eri(ii -n ,.ut 0i ne,.ut, (ara(teri*ti( Prote*tanti*mului, e*te gre0it, -ntru(t nimi(e0te realitatea em/iri( a i*eri(ii. i*eri(a e*te una, a0a (um Ori*to* e*te unul, ,.ut 0i ne,.ut -n a(ela0i tim/. Ge/lintatea i*eri(ii e*te (oninut -n ne,.ut, (are (u/rinde -n *ine -n (2i/ nede*/ri1il i*eri(a (ea ,.ut; -n* nu *e (onto/e0te (u (ea ,.ut 0i ni(i nu o -ng2ite. La fel 0i i*eri(a ,.ut (u/rinde /lintatea i*eri(ii, nu doar /artea ,i.i1il de *ine *tttoare. Cm/rirea i*eri(ii -n ,.ut 0i ne,.ut e*te ne*toriani*m e(le.iologi(, 0i de(i o re*/ingere a naturii dumne.eie0ti 0i omene0ti a i*eri(ii, -ntru(t i*eri(a ,.ut e*te ine,ita1il legat doar de realitatea em/iri(. E3i*tnd -ntr%o realitate em/iri(, i*eri(a, /rin firea *a em/iri(, /trunde -n i*torie 0i *e -n,e0mntea. ea -n*0i -n e*tura i*toriei. >l(tuirea organi( a i*eri(ii (a 'ru/ al lui Ori*to* /re*u/une o anume rnduial, taxis, (e
B$

de(urge din -n*0i e*ena i*eri(ii. >(ea*t rnduial e*te legea ,ieii 1i*eri(e0ti 0i a ornduirii *ale, de*(o/erit (a ade,r a1*olut, (a -n,tur dogmati(. Ea (u/rinde -n,turi de*/re al(tuirea tru/ului i*eri(ii, -nto(mirea *o(ietii e(le.iale, (a 0i do(trinele de*/re ierar2ia 1i*eri(ea*(, Sfintele 'aine et(. Drdinea nu /ri,e0te doar e*ena du2o,ni(ea*( a i*eri(ii, (i 0i e*tura ei em/iri(, -ntru(t (ea din urm e*te nede*/ri1il de (ea dinti, fiind legat -n mod organi( de ea. )ontrar /rerii lui R. So2m, al(tuirea 1i*eri(ea*( nu *%a de.,oltat -n ordinea unui /ro(e* i*tori(, datorit /trunderii legii -n i*eri(. >l(tuirea i*eri(ii nu e*te legat de lege (a atare, (i de(urge din -n*0i e*ena i*eri(ii. Cn( de la -n(e/uturi i*eri(a a /trun* -n i*torie (a *o(ietate (u o form de al(tuire determinat. Cn a0a%numita /erioad 2ari*mati( i*eri(a a,ea deEa al(tuirea 1ine determinat a e3i*tenei *ale i*tori(e. E*te ade,rat, (omunitile (re0tine tim/urii a1ia -n(e/u*er * *e -n,e0mnte.e -n e*tura i*toriei, dar e*tura era *tr,e.ie 0i /rin ea *e ,edea lim/ede e*ena ade,rat a i*eri(ii. +ormele e3i*tenei i*tori(e a i*eri(ii *nt de*tul de felurite; /entru (el familiari.at (u i*toria i*eri(ii fa/tul e*te att de -n,ederat, -n(t nu mai tre1uie do,edit. Cn de(ur*ul i*toriei, o form i*tori( a fo*t -nlo(uit (u alta. 'otu0i, -n (iuda feluritelor forme i*tori(e, de*(o/erim -n toate un anumit *m1ure *tatorni(. >(el *m1ure e*te -n,tura dogmati(
BB

de*/re i*eri(; (u alte (u,inte, i*eri(a Cn*0i. +ormele i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti *nt -nrurite de (u/rin*ul -n,turii dogmati(e. 6iaa 1i*eri(ea*( /oate do1ndi doar a(ele forme (e *e /otri,e*( (u e*ena i*eri(ii 0i *nt -n *tare * -nfi0e.e a(ea e*en -n -m/reEurrile i*tori(e date. Ge%ai(i de(urge ( o *(2im1are -n (u/rin*ul -n,turii dogmati(e de*/re i*eri( tre1uie * dea na0tere unei denaturri -n do(trina de*/re rnduiala 0i al(tuirea tru/ului 1i*eri(e*(, iar a(ea*ta -0i ,a g*i -ntru(2i/area -n formele e3i*tenei i*tori(e a i*eri(ii. )2iar -n ,e(2ime, -n ,remea de -n(e/ut a (re0tintii, o10tile ereti(ilor a,eau o al(tuire deo*e1it de (ea aflat -n i*eri(a Nni,er*al. )u (t do(trina de*/re i*eri( era mai deformat, (u%att mai /uin *emna al(tuirea a(elor o10ti (u (ea a i*eri(ii, iar -n (a.urile e3treme, -n o10tile gno*ti(e, nu *e mai /*tra nimi( -n (omun (u ea. +elurimea al(tuirilor 1i*eri(e0ti aflate a*t.i -n Romano%(atoli(i*m, Prote*tanti*m 0i Drtodo3ie *e e3/li( -n mare m*ur /rin felurimea -n,turilor dogmati(e de*/re i*eri(. Pe de alt /arte, unitatea -n,turii dogmati(e du(e la o unitate de temelie a formelor i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti. )omunitile i*eri(ii Nni,er*ale din /rimele ,ea(uri ale (re0tintii au i,it a(elea0i al(tuiri 1i*eri(e0ti, -n (iuda totalei li/*e de legturi admini*trati,e -ntre ele 0i a li/*ei unei legi*laii (anoni(e (omune. Cn,tura dogmati( de*/re i*eri( *e -ntru(2i/ea. -n formele i*tori(e ale ,ieii 1i*eri(e0ti.
B5

)u toate a(e*tea, -ntru(2i/area nu e*te ni(iodat de/lin, (i rmne relati,. 6iaa i*tori( a i*eri(ii nu e*te -n *tare * -ntru(2i/e.e e*ena i*eri(ii -n /lintatea ei, (i doar *%o a/ro3ime.e mai mult *au mai /uin. Ge%a(eea, /o*i1ilitatea ,reunei forme (anoni(e ideale e*te e3(lu*. Re(unoa0terea e3i*tenei unei forme ideale ar (ondu(e la o ne/otri,it a1*oluti.are a relati,itii al(tuirilor i*tori(e ale i*eri(ii. i*eri(a trie0te -n (u/rin*ul ,ieii i*tori(e de o10te a ,remii *ale. +ormele ei i*tori(e, */re deo*e1ire de (ele dogmati(e, *nt -n mare m*ur -nrurite de -m/reEurrile generale ale ,ieuirii -n i*torie. Cn,turile dogmati(e *nt un fa(tor *tatorni( 0i nede/endent de /ro(e*ul i*tori(, dar *nt -n,turile -ntru(2i/ate -n e*tura i*toriei, (are e*te *u/u* ne(ontenit feluritelor *(2im1ri. i*eri(a nu%0i *(2im1 formele de e3i*ten i*tori( -n mod -ntm/ltor ori *ama,olni(, 0i ni(i nu *e ada/tea. ,ieii (ontem/orane urmnd /a*i, mer*ul ,remurilor. Cm/reEurrile i*tori(e -nrure*( formele ,ieii 1i*eri(e0ti, dar nu -n *en*ul ( /re*(riu feluritele *(2im1ri din ,iaa i*eri(ii, ((i i*eri(a -n*0i, din *trfundurile e*enei *ale, -0i *(2im1 formele e3i*tenei i*tori(e. i*eri(a *e *trduie0te (a, -n -m/reEurrile i*tori(e date, *%0i g*ea*( o form (are * -ntru(2i/e.e (t mai de/lin 0i total e*ena i*eri(ii, i*eri(a -n*0i 0i -n,tura ei dogmati(. >Eungem a*tfel la o (on(lu.ie foarte -n*emnat4 legtura dintre e3i*tena i*tori( a i*eri(ii 0i e*ena ei e*te de a0a natur -n(t e3i*tena i*tori( e*te -n*0i forma -n (are
B&

e*ena i*eri(ii *e -ntru(2i/ea. -n i*torie. +olo*ind a(ea*t formul, e*te u0or de e3/li(at de (e re(unoa0terea unei *ingure forme ideale de e3i*ten i*tori( a i*eri(ii ar (ore*/unde unei a1*oluti.ri ne/otri,ite a a(elei e3i*tene. Ga( ar fi e3i*tat o a*emenea form, atun(i *%ar fi re(uno*(ut ( e3i*tena ,remelni( a i*eri(ii a -n(etat de a mai fi ,remelni( 0i ( i*eri(a *%a de*/rit de ,iaa i*tori( de o10te. 5ai mult, a(ea*ta ar fi du* la uitarea a*/e(tului em/iri( al i*eri(ii, (e nu /oate fi a1*oluti.at 0i ni(i -ng2iit de (tre natura du2o,ni(ea*( a i*eri(ii. Nitarea naturii em/iri(e e*te (ellalt /ol din do(trina de*/re i*eri(4 monofi.i*mul 1i*eri(e*(.

B#

I&.
Legtura -ntre formele ,ieii 1i*eri(e0ti 0i e*ena i*eri(ii *e *tatorni(e0te /rin de(i.ii (anoni(e. Pn -n /re.ent, nu *%a aEun* la o *oluionare a -ntre1rii da( a(e*te norme au (ara(ter legal *au nu, 0i de a*emenea da( *e /oate admite e3i*tena legii e(le.ia*ti(e -n i*eri( *au, a0a (um (rede So2m, ea ar ,eni -n (ontra.i(ere (u e*ena i*eri(ii. !u a fo*t *oluionat ni(i /ro1lema e*enei legii, /un(tul /rin(i/al al -ntre1rii. L*nd (u totul de%o /arte a(ea*t (2e*tiune, e*te e*enial * *(oatem -n relief felul (um (anoanele *e deo*e1e*( de normele legale o1i0nuite. )ele din urm *tatorni(e*( 0i reglementea. ordinea -n organi*mele o10te0ti (e a/arin (u totul e3i*tenei em/iri(e. )2iar admind ( ele /un -n (on(ordan ,iaa organi*melor o10te0ti (u F*/iritul legii; <Rechtsge !hl=, nu ie0im din domeniul em/iri(ului, ((i F*/iritul legii; e*te el -n*u0i o ,aloare em/iri(. Pe de alt /arte, i*eri(a e*te un organi*m di,ino%uman, -n*u0ire e*enial (e o deo*e1e0te de toate (elelalte organi*me (e nu au o natur di,ino% uman. )anoanele nu *tatorni(e*( ordinea aflat la temelia a(e*tui organi*m <(are e*te -nfi0at -n dogmele de*/re i*eri(=; ele nu fa( de(t * reglemente.e al(tuirea (anoni( a i*eri(ii, -n a0a fel -n(t * /oat de*(o/eri (t mai 1ine e*ena i*eri(ii. Ge%a(eea -n literatura (anoni( nu *e afl de(i.ii /e
BK

(are, /rin analogie (u Euri*/rudena, le%am /utea de*emna dre/t Ffundamentale;5. )anoanele modelea. dogma *u1 forma unor norme (e tre1uie urmate -n ,iaa 1i*eri(ea*(, */re a fi -n (on(ordan (u -n,turile dogmati(e. )anoanele *nt un fel de tl(uiri (anoni(e ale dogmelor /entru un moment anume al e3i*tenei i*tori(e a i*eri(ii; ele *nt de fa/t un i.,od, o /ra,il a formei de ,ia /entru o10tea i*eri(ii, -nfi0nd ade,rul de*/re rnduiala ,ieii 1i*eri(e0ti, -n* urmnd mai (urnd e3i*tena i*tori( de(t -nfi0nd ade,rul -n forme a1*olute. Pornind de la a(ea*t -n*u0ire a (anoanelor, -m/rirea lor -ntre (ele -ntemeiate /e legea Gumne.eia*( 0i (ele -ntemeiate /e legea omenea*( tre1uie le/dat (u toat 2otrrea. )eea (e -n 2otrrile (anoni(e e*te /omenit (a lege Gumne.eia*( nu *e a/li( la (anoane, (i la definiiile dogmati(e. Dri(um am defini legea, (anoanele nu in -n ni(i un fel de domeniul legii. 'oate (ele din S(ri/tur *e ra/ortea. la *fera (redinei 0i moralitii, iar Ori*to* nu a l*at definiii (anoni(e (e ar /utea determina al(tuirea i*eri(ii -n e3i*tena ei i*tori(. )u toate a(e*tea, e*te oare (u /utin * aEungem la -n(2eierea ( toate (anoanele *e -ntemeia. e3(lu*i, /e legea omenea*(, numai /entru ( li/*e*( (anoanele -ntemeiate /e legea Gumne.eia*(H Re(unoa0tem J 0i tre1uie re(uno*(ut J ( e3i*t unele (anoane (e de fa/t *e refer la legea omenea*(. Ele *nt mai ale* 2otrri diriguitoare, (e /ri,e*( tre1urile
5

6e.i arti(olul meu 89anon-i i :anoni(e*:oe *o.nanie;, Puti, !r. $" <1"$$=. <!. aut.=

B"

i*eri(ii. 'otu0i i*eri(a nu a (onfundat a(e*te de(i.ii (u (anoanele, deo*e1ind -ntotdeauna -ntre "anones 0i nomoi# >m mai /utea atri1ui legii omene0ti de(i.iile 1i*eri(e0ti ne-ntemeiate /e -n,turi dogmati(e, (i /e *o(otine de natur nee(le.ia*ti(; dar, -n a(ela0i tim/, nu /utem */une ( toate (anoanele /rimite de i*eri( *nt li/*ite de 2ar 0i *nt nee(le.ia*ti(e. Jus humanum reglementea. doar organi*mele em/iri(e. Ga( -n i*eri( ar fi e3i*tat doar legea omenea*(, i*eri(a ar fi a/arinut e3(lu*i, domeniului realitii em/iri(e. Cn,tura /rote*tant (e *u*ine ( definiiile (anoni(e *e -ntemeia. doar /e legea omenea*( e*te -n(2eierea de neo(olit (e de(urge din -n,tura /rote*tant a*u/ra i*eri(ii4 i*eri(a ,.ut e*te o ,aloare em/iri( 0i, (a urmare, legea omenea*( -0i fa(e -n mod fire*( lu(rarea -n i*eri(. !e*toriani*mul e(le.iologi( *e r*frnge a*tfel -n domeniul (anoni(, /rin re(unoa0terea lui jus humanum (a *ingurul *u /rin(i/iu (lu.itor. >tun(i (nd Prote*tanti*mul re(unoa0te numai /re.ena legii omene0ti -n i*eri(, -0i do,ede0te (on*e(,ena luntri(, -n a(ord (u /ro/ria -n,tur dogmati(. Cn* /entru i*eri(a Drtodo3 o a*emenea re(unoa0tere (ontra.i(e do(trina i*eri(ii. )a organi*m, i*eri(a e*te omenea*( 0i dumne.eia*(, 0i /lin de 2ar. Cn i*eri( totul e*te /lin de 2ar4 $%i ecclesia& i%i et spiritus 'ei& et u%i spiritus 'ei& illic ecclesia et omnis gratia, FNnde *e afl i*eri(a, a(olo e*te 0i du2ul lui Gumne.eu, iar unde e*te Gu2ul lui Gumne.eu, a(olo e*te i*eri(a 0i /lintatea 2arului; <Iraen. III, 2B, 5=. Ge(i /n 0i *im/lele de(i.ii
50

1i*eri(e0ti *nt -n.e*trate (u 2ar. Ele, a*emeni dogmelor, *nt ade,ruri de*(o/erite. +ormula FPrutu%*%a Gu2ului Sfnt 0i nou; *e /oate a/li(a deo/otri, 2otrrilor dogmati(e 0i (elor (anoni(e. Potri,it (elui de%al Ra/telea Sinod E(umeni(, (ele din urm *nt legiuiri FGumne.eie0ti; <)anonul 1=. !atura dual a i*eri(ii, definit la )al(edon, *e o/une att ne*toriani*mului e(le.iologi( (t 0i monofi.i*mului e(le.iologi(. Prin urmare, o1r0ia di,ino%uman a de(i.iilor (anoni(e e*te mrturi*it de 'radiie. Ga( e*te ne,oie * ,or1im de*/re lege -n i*eri(, atun(i n%ar tre1ui * ,or1im de*/re lege di,in 0i uman (a entiti *e/arate, de.legate una de (ealalt, (i ar tre1ui * ,or1im de o *ingur lege di,ino%uman. 6oina i*eri(ii <,oina *a di,ino% uman= *e fa(e artat /rin de(i.iile (anoni(e, a*tfel (a formele *ale i*tori(e de e3i*ten *%i -ntru(2i/e.e e*ena. Ootrrile (anoni(e, -nto(mai (a dogmele, *nt dumne.eie0te%in*uflate, -n* de ai(i nu tre1uie * *e -neleag ( unele ar fi aidoma (u (elelalte. Geo*e1irea -ntre dogme 0i (anoane nu *t -n o1r0ia fiinrii lor, (i -n fa/tul ( dogmele *nt ade,ruri a1*olute iar (anoanele *nt a/li(ri ale a(elor ade,ruri -n e3i*tena i*tori( a i*eri(ii. Gogmele nu /ri,e*( ,ieuirea ,remelni(, /e (nd (anoanele *nt ,remelni(e. Cn* a*/e(tul lor ,remelni( nu le -m/uinea. natura dumne.eie0te%in*uflat, ((i ,remelni(ia nu /ri,e0te a(ea natur. Ele *nt ,remelni(e -n -nele*ul ( *e a/li( la (eea (e e*te ,remelni(, formele i*tori(e ale e3i*tenei i*eri(ii.
51

>de,rul -nfi0at de (anoane e*te a1*olut -n *ine, -n* (u/rin*ul (anoanelor nu e*te ade,rul -n*u0i, (i felul (um ade,rul tre1uie -nfi0at -ntr%o form i*tori( dat din ,iaa i*eri(ii. )anoanele -nfi0ea. ,e0ni(ul -n ,remelni(. 6remelni(ul e*te F(um;%ul, modul de -ntre1uinare, /e (nd ,e0ni(ul e*te (eea (e *e -ntre1uinea..

&.
Pro1lema *(2im1rii ori ne*(2im1a1ilitii (anoanelor *e re.ol, /rin (ara(terul lor ,e0ni( 0i ,remelni(. +ormele i*tori(e ale i*eri(ii *nt fle3i1ile 0i modifi(a1ile, ((i e*ena i*eri(ii *e -ntru/ea. -n anumite -m/reEurri i*tori(e. Ootrrile (anoni(e urmre*( formele i*tori(e, -ntru(t -ndrea/t a(ele forme */re o mai de/lin -ntru(2i/are a e*enei i*eri(ii. Ele *e *(2im1, dat fiind ( ,iaa 1i*eri(ea*( *ufer *(2im1ri -n feluritele -m/reEurri i*tori(e. Ga( -m/reEurrile i*tori(e -n (are trie0te i*eri(a ar dinui de%a /ururi, atun(i (anoanele n%ar *uferi ni(i o *(2im1are. )a ade,ruri ale de*(o/eririi Gumne.eie0ti, ele *nt de netgduit J F/rimim dumne.eie0tile (anoane 0i -ntrim a0e.mntul lor -ntreg 0i ne*trmutat; <)anonul 2 'rulan= J -n* -n -nele* relati,, nu a1*olut; ele *nt nimerite numai /entru ,remea lor. >de,rul dogmati( de temelie al (anoanelor nu /oate fi *(2im1at; doar -ntre1uinarea 0i
52

-ntru(2i/area lui -ntr%un (anon /oate fi /re*(2im1at de e3i*tena i*tori( a i*eri(ii. Cnto(mai (um -n fi.i( o for /oate a(iona numai da( are un /un(t de */riEin, a*emenea 0i (anoanele *nt lu(rtoare doar (nd au un /un(t de */riEin -n -m/reEurrile ,ieii 1i*eri(e0ti /entru (are au fo*t date. )nd /un(tul de */riEin nu mai dinuie, (anoanele aEung a fi nelu(rtoare; fie ( -n(etea. a mai lu(ra (u totul, fie ( *ufer *(2im1ri ori, (a * fiu mai lim/ede, *nt -nlo(uite (u altele. Ga( re*trngem aria (er(etrii noa*tre la (anoane -n -nele*ul lor (el mai -ngu*t, adi( 2otrrile Sinoadelor 0i ale Sfinilor Prini, ,om de*(o/eri o *eam de (anoane (u totul de ne-ntre1uinat -n ,iaa 1i*eri(ea*( de a.i, (a de /ild toate de(i.iile /ri,itoare la re/rimirea -n i*eri( a (elor (.ui, (a 0i la unele dregtorii (e nu mai fiinea. ori au fo*t -nlo(uite (u altele, /re(um horepiscopoi& oi"onomoi& e"di"oi et(. >flm (2iar unele 2otrri /e (are -n /re.ent (ondu(erea i*eri(ii nu le mai (ere a fi -nde/linite. Cn ,ea(ul al /atrulea (ondu(erea i*eri(ii (erea tuturor (elor /re.eni la Liturg2ie * *e -m/rt0ea*( <)anonul >/o*toli( " 0i )anonul 2 al Sinodului din >ntio2ia= dar, (a urmare a noilor -m/reEurri de ,ia, i*eri(a a renunat la a(ea*t (erin. Gin a(eea0i (ategorie fa( /arte 0i (anoanele (e rnduie*( mutarea e/i*(o/ilor 0i (leri(ilor dintr%un inut -n altul. !umrul e3em/lelor de a(e*t fel /oate fi -n( mult */orit, ((i -n realitate (ele mai multe 2otrri (anoni(e (u/rin*e -n Pidalion nu *e mai /ot a/li(a ,ieii 1i*eri(e0ti a(tuale -n -nele* literal. )2iar (nd *e a/li(, a(ea*ta nu *e mai fa(e -n
5$

-nele*ul (u (are au fo*t date. Cn ,e(2ile (anoane *e ,ar* mereu noi -nele*uri, a*tfel ( de fa/t *e d la i,eal o nou 2otrre, -n* -nfi0at -n ,e(2ea form4 ade*eori ,e(2ea de(i.ie (anoni( *%a (onto/it -n a0a m*ur (u noul (oninut, -n(t (el ,e(2i e*te (u totul 0ter* din amintirea i*eri(ii. )anonul 12 de la >ntio2ia -l -ndrum /e e/i*(o/ul o*ndit * fa( a/el la Fun *inod mai mare de e/i*(o/i.; Potri,it (u domeniile /atriar2ale al(tuite mai tr.iu (a entiti Euri*di(ionale, F*inodul mai mare de e/i*(o/i; a fo*t /ri,it (a *inodul e/i*(o/ilor de /e teritoriul unui /atriar2at. >*tfel 6al*amon, tl(uind a(e*t (anon, *(rie4 F)anonul */une ( un <e/i*(o/= de/u* tre1uie * fa( a/el nu la -m/rat, (i la un *inod mai mare de e/i*(o/i. Gin a(ea*t /ri(in, un <e/i*(o/= de/u*, de /ild de (tre mitro/olitul Efe*ului ori '2e**aloni(ului, *e (u,ine a fi -ndrumat * fa( a/el la Patriar2atul E(umeni(.; 8Sinodul mai mare al e/i*(o/ilor unei dio(e.e; amintit -n )anonul & al Cntiului Sinod E(umeni( e*te -nele* -nto(mai la fel. 'otu0i, a0a (um do,ede0te )anonul 1B de la >ntio2ia, *inoadele din >ntio2ia 0i )on*tantino/ol *o(oteau dre/t F*inod mai mare; nu *inodul /atriar2al, (i un *inod regional lrgit (u e/i*(o/i din regiunile -n,e(inate. Cnele*ul (ore(t al faimoa*elor )anoane & 0i # ale Cntiului Sinod de la !i:eia rmne ne(lar /entru /re.ent *au, -n ori(e (a., (ontro,er*at. Cn ,remea a(ti,itii *inodale (reatoare i*eri(a 0i%a */orit, 0i%a -nlo(uit 0i 0i%a /re*(2im1at ,e(2ile de(i.ii (anoni(e. Ddat (u a(ea*ta, F(u/rin*ul de ne(ltit al (anoanelor; J (2iar al (elor /re*(2im1ate J
5B

nu a fo*t -n(l(at. Ga( noile 2otrri oglindeau ne/ref(ut i*eri(a, atun(i -n,tura dogmati( (e *luEi*e dre/t temei att noilor (t 0i ,e(2ilor (anoane rmnea ne*(2im1at. 6e(2iul (anon (ontinua * oglindea*( un ade,r, -n* doar /entru o ,reme tre(ut. 'o(mai a0a a a(ionat 0i Sinodul 'rulan (nd a *o(otit ( e*te de tre1uin 0i /otri,it (u ,remea * introdu( (eli1atul /entru e/i*(o/at, 2otrnd (a toi e/i*(o/ii 2irotonii mai nainte *%0i la*e *oiile. Sinodul a,ea dre/tate * *(rie ( ddea la i,eal o nou de(i.ie Fnu */re de*fiinarea *au r*turnarea (elor legiuite a/o*toli(e0te, (i /entru ( /urtm griE de mntuirea 0i de /ro/0irea */re mai 1ine a norodului.; )anonul >/o*toli( era o de(i.ie (anoni(; el -nfi0a -n,tura dogmati( de*/re ierar2ia 1i*eri(ea*(, -n* -nfi0a ierar2ia /otri,it (u ,remea *a. )nd -m/reEurrile i*tori(e ale ,ieii *%au *(2im1at, a fo*t ne,oie * a/ar o nou de(i.ie, */re a -nfi0a a(eea0i -n,tur dogmati(. +a/tul ( (on0tiina (anoni( a Sinodului 'rulan era *au nu Eu*t, e*te o /ro1lem de alt ordin, -n* e (t *e /oate de lim/ede ( /erioada i*tori( a Sinodului 'rulan *e deo*e1ea mult de ,remurile a/o*toli(e. Semnul *(2im1rilor (e a,u*e*er lo( -n -m/reEurrile i*tori(e era (2iar (ererea lui Iu*tinian (a a*/iranii la e/i*(o/at * fie ne(*torii, adi( fie (eli1atari, fie ,du,i fr (o/ii. Ga( organele (ondu(erii 1i*eri(e0ti, mai ale* -n /erioadele de *(dere a (reati,itii, nu urmea. (um *e (u,ine realitatea i*eri(ii, atun(i ,iaa 1i*eri(ea*( -n*0i ,a -nlo(ui a(ea*t ne-m/linire. >*tfel a/ar
55

datinile 1i*eri(e0ti, (are do1nde*( ne(ontenit *tatutul unor (anoane. i*eri(a d -ntotdeauna mare -n*emntate datinii, mai ale* (nd *e -ntemeia. /e tradiie. FD datin ne*(ri* a i*eri(ii tre1uie /.it (a o lege; <Nomocanon, arti(olul MI6=. Cn a*tfel de (a.uri datina *luEe0te (a adugire la o tl(uire a de(i.iilor (anoni(e. Cn* datina /oate -nlo(ui li/*a de (reati,itate (anoni( att -n (2i/ /o.iti, (t 0i negati,. E*te de aEun* * adu(em doar (te,a e3em/le dintre (ele mai i.1itoare. )anonul " >/o*toli( 0i )anonul 2 de la >ntio2ia, /omenite mai *u*, rnduie*( (a Ftoi (redin(io0ii (e intr -n 1i*eri( 0i a*(ult S(ri/turile * rmn la rug(iune 0i la Sfnta Cm/rt0anie.; Gu/ tl(uirea -ndtinat, *%a aEun* * *e -neleag ( a(e*t (anon (ere doar /re.ena, nu 0i /arti(i/area la Sfnta Cm/rt0anie. 'l(uind )anonul 2 de la >ntio2ia, 6al*amon *(rie4 )ite0te (e *e *(rie -n )anoanele >/o*toli(e <K 0i "= 0i /otri,it (u ele -nelege (anonul de fa, 0i */une ( (ei (e *e li/*e*( de Sfnta Cm/rt0anie </omenii ai(i= nu *nt (ei (e o tgduie*( *au, (um au */u* unii, (ei (e *e li/*e*( de ea din (u(erni(ie ori *merenie <((i (ei dinti n%ar tre1ui doar -nde/rtai, (i afuri*ii (a ereti(i; dar (ei de al doilea fel *nt ,redni(i de iertare, din /ri(ina (u(erni(iei 0i */imntrii -n faa *fineniei=, (i a(eia (e din mndrie 0i di*/reuire /r*e*( i*eri(a -nainte de Sfnta Cm/rt0anie 0i nu a0tea/t * ,ad dumne.eia*(a -m/rt0ire (u Sfintele 'aine.
5&

'l(uirea nu *e -n(2eie ai(i, ((i a(ela0i 6al*amon *(rie (e,a mai -n(olo4 Iar -ntru(t unii */un4 de (e oare Patriar2ul E(umeni(, -n *fnta .i a Cn,ierii, nu a0tea/t /n la *fr0itul Liturg2iei (i, ridi(ndu%*e de /e *(aun, /lea( du/ E,ang2elieH >(elora le r*/undem4 /entru ( Gumne.eia*(a Liturg2ie, -n ade,ratul -nele*, are lo( du/ (itirea Sfintei E,ang2elii... Gu/ E,ang2elie -n(e/e *luEirea /rea(uratei Eertfe fr de *nge, 0i din a(ea*t /ri(in Patriar2ul e*te -ndre/tit * /le(e -naintea a(eleia 0i du/ Sfnta E,ang2elie, ne(l(nd (anoanele. Cn a(e*t (2i/, nimenea nu /(tuie0te de /lea( fie -nainte, fie du/ E,ang2elie, da(, fire0te, o fa(e de ne,oie ori din /ri(ini 1ine(u,ntate 0i de netgduit. Nn alt e3em/lu4 )anonul " al Sinodului 'rulan o/re0te /e (leri(i * in (r(ium < "apelion=. Gu/ Sinodul 'rulan, -n i.an a ie0it o1i(eiul de%a *e -ngdui (leri(ului * *t/nea*( o (r(ium, (u (ondiia * nu o (2i,erni*ea*( /er*onal. Cn legtur (u a(ea*ta, Tonara* *(rie ( Fda( un (leri( *t/ne0te un a*emenea a0e.mnt <o (r(ium= 0i o d -n arend altuia, nu ,a fi /gu1it -n (e /ri,e0te (2emarea *a.; Iar 6al*amon *(rie 0i mai (lar4 F)anonul de fa rnduie0te (a un (leri( * nu ai1 (r(ium; adi( nu tre1uie * *e -ndeletni(ea*( (u me*eria de (r(iumar; ((i de are (r(ium -n (2i/ de /ro/rietar 0i o arendea. altora, nu fa(e un lu(ru nou, de ,reme (e%l fa( 0i mn*tirile 0i mai multe 1i*eri(i. Ge(i (ite0te -n
5#

lo(ul lui energein <a f/tui, a lu(ra= (u,ntul e"hein <a a,ea=;. >*emenea datini adu( -n minte (u,intele Sfntului )2i/rian4 non (uia ali(uando erratum est& ideo semper errandum est J F* nu *e *,r0ea*( gre0eli *u1 (u,nt ( ele *%au *,r0it -n tre(ut; <E/. #$, 22=. >de,ratul -nele* al de(i.iilor i*eri(ii e*te uitat ori deformat, iar lo(ul lor e*te luat de datini fr temei -n (anoanele 1i*eri(e0tiU Per*/e(ti,a i*tori( *%a /ierdut iar a/ariia unei datini e*te /u* -n legtur (u tre(utul -nde/rtat, 1ine(u,ntat de lu(rrile Prinilor i*eri(ii ori de Sinoadele E(umeni(e. >*tfel ia na0tere o fal* tradiie (e nimi(e0te natura di,ino% uman a i*eri(ii, ((i fa(e (a ,iaa 1i*eri(ea*( * *e a1at de la temeiurile *ale dogmati(e. Ineria a(e*tei fal*e tradiii /oate fi 1iruit numai /rin re-nnoirea (anoni(itii (reatoare.

5K

&I.
>0a (um am ,.ut, -n,tura ortodo3 re(unoa0te -n /rin(i/iu /utina modifi(rii de(i.iilor (anoni(e. 5ai 1ine */u*, i*eri(a (ere o atitudine (reatoare -n (e /ri,e0te ,iaa (ontem/oran. i*eri(a (er(etea. ,iaa (ontem/oran (a *u1ie(t 0i material al (reati,itii *ale. Gin a(ea*t /ri(in, do(trina ne*(2im1a1ilitii (anoanelor, (u (are ne -ntlnim ade*ea -n /re.ent, re/re.int re*/ingerea lu(rrii (reatoare 0i a atitudinii (reatoare fa de ,iaa (ontem/oran. Ge altfel, nu a,em (um * dm de%o /arte *ituaia i*tori( -n (are trim, ((i -n*0i ,iaa modern /trunde -n i*eri(, iar da( li/*e0te atitudinea (reatoare fa de ea, a((e/tarea /a*i, e*te de neo(olit; ,a a,ea lo( o *im/l ada/tare la ea, iar ada/tarea 'asiv e*te -ntotdeauna duntoare ,ieii 1i*eri(e0ti. 5ai mult, do(trina ne*(2im1a1ilitii (anoanelor aEunge * a/li(e toate de(i.iile e3i*tente la ori(are form a ,ieii i*tori(e a i*eri(ii. >*emenea do(trin eronat e*te de o1i(ei dedu* din /remi*a (ara(terului Fdumne.eie*(; al (anoanelor, /remi* Eu*t -n e*en. Cn* -n /ra(ti( ea (ondu(e la afirmarea -n i*eri( a ,oinei o(eneti -n lo(ul (elei di,ino%umane. Cn*u0irea de(i.iilor (anoni(e de a fi dumne.eie0te% in*uflate *e define0te /rin fa/tul de%a -nfi0a ,oina
5"

i*eri(ii, -ndre/tat a*tfel -n(t ,iaa i*eri(ii -n -m/reEurri date * *e /otri,ea*( (u -n,tura ei dogmati(. Cn(er(area de%a a/li(a de(i.iile i*eri(ii (nd -m/reEurrile /entru (are au fo*t date nu mai e3i*t du(e la re.ultate /otri,ni(e, /ri(in /entru (are o a*emenea *trdanie de,ine -ntru(2i/area ,oinei omene0ti -n lo(ul (elei di,ino%umane. !imeni nu /une la -ndoial (ara(terul dumne.eie0te%in*uflat al -ndrumrilor (anoni(e date de a/o*tolul Pa,el -n (ea dinti E/i*tol (tre )orint2eni; -n* da( am -n(er(a * a/li(m a(ele -ndrumri 0i * re-n,iem artifi(ial a0e.minte /re(um (el al /roro(ilor, al a/o*tolilor, al darului lim1ilor, al darului tlm(irii et(., am i*(a (ele mai mari tul1urri (u /utin -n ,iaa 1i*eri(ea*( (ontem/oran. Cntoar(erea ,ieii 1i*eri(e0ti la /rimele ,ea(uri ale )re0tintii ar -n*emna le/darea i*toriei. GriEa i*eri(ii nu *e -ntoar(e -ndrt */re ,ea(urile tre(ute, (i e*te -ndre/tat */re /re.ent 0i ,iitor. >de,rata -nelegere a 'radiiei nu *t -n re/etarea me(ani( a tre(utului, (i -n i.,orul ne-ntreru/tului 0u,oi al ,ieii 0i (reati,itii, -n 2arul ne-m/uinat (e *l0luie0te -n i*eri(. Cn *ine, du2ul de(i.iilor (anoni(e ine de a(ea*t ade,rat 'radiie, unde ele *luEe*( la Fmntuirea 0i /ro/0irea */re mai 1ine a noroadelor.; >u e3i*tat 0i ,or (ontinua * e3i*te (ulegeri de de(i.ii (anoni(e, -n* din ele ,a li/*i totdeauna )nt*i+l canon, (el mai -n*emnat 0i de temelie. 6a li/*i, fiind( el *e g*e0te -n 'radiie, iar -n a(e*t (anon *e (u/rinde )nele,e-ea 'radiiei (anoni(e. )anonul a(e*ta ne */une ( de(i.iile (anoni(e *nt (anoni(e doar (nd -nde/line*( (erina
&0

(reia i%au fo*t *ortite4 * *luEea*( (a -ntru(2i/are (anoni( a -n,turilor dogmati(e -n formele i*tori(e ale e3i*tenei i*eri(ii. E*te greu de aflat -n i*toria i*eri(ii un alt moment (are * (ear att de *truitor o atitudine (reatoare fa de ,iaa (ontem/oran /e (t ,remea de a.i. Cm/reEurrile i*tori(e 1ine (uno*(ute ale ,ieii 1i*eri(e0ti (e *%au *tatorni(it 0i (ri*tali.at de%a lungul ,ea(urilor *e *(2im1 a(um din temelii; noul nu mai *eamn (u ni(i un (2i/ ,e(2iului. )on0tiina i*eri(ii nu /oate * *e -m/a(e (u gndul ada/trii me(ani(e la ,iaa modern, ((i a(ea*ta ar -n*emna -nfrngerea ei de (tre ,iaa modern. Pornind din /rofun.imile 0i e*ena ei, i*eri(a -n(ear( * de*(o/ere -n mod (reator a(ele forme de e3i*ten i*tori( unde -n,turile dogmati(e *e /ot -ntru(2i/a (t mai de/lin. !oile forme de ,ia i*tori( /re*u/un o lu(rare (anoni( (reatoare. i*eri(a nu /oate ,ieui doar (u legi*laia (anoni( e3i*tent, (are de fa/t e*te legi*laia i*eri(ii i.antine */orit (u de(i.iile i*eri(ilor Lo(ale. i*eri(a are dre/tul *%0i *,r0ea*( lu(rarea (anoni( (reatoare -n toate tim/urile, nu doar -ntr%o /erioad de tim/ anume. Indiferent (t de e3/u* (riti(ilor ar /utea fi a(ea*t lu(rare, ea nu /oate fi totu0i o(olit. Dri(e *trdanie (reatoare e*te ameninat de /utina gre0elii. Ga( -n tre(ut au e3i*tat gre0eli -n de(i.iile do(trinare ale unor Sinoade, (u%att mai mult *nt ele (u /utin -n domeniul (anoanelor. Gre0elile a/ar (nd de(i.iile nu /un ,iaa i*eri(ii laolalt (u do(trina ei, (i mai (urnd de*/art do(trina de ,ia. D1r0ia unor
&1

a*emenea gre0eli *e afl -n ,oia omenea*(, (e ade*eori rt(e0te, /rimind /l*muirile dre/t ade,ruri, iar uneori *t (2iar -m/otri,a ,oii i*eri(ii. Jus humanum *e *tre(oar -n i*eri( *u1 (2i/ul tl(uirii e3i*tenei *ale i*tori(e. )u (t e*te mai -ntin* domeniul lui jus humanum -n i*eri(, (u att mai ne/rielni(e de,in formele i*tori(e ale e3i*tenei i*eri(ii, iar /entru e*ena i*eri(ii de,ine (u att mai ane,oio* * *tr1at /rin e*tura i*toriei. Ptrun.nd -n i*eri(, legea omenea*( tinde * /refa( i*eri(a dintr%un organi*m di,ino%uman /lin de 2ar -ntr%o in*tituie Euridi(. ine(uno*(utul *tadiu de de.,oltare numit in*tituionali*m e(le.ia*ti( amenin * /er,ertea*( -n mod ,dit ,iaa 1i*eri(ea*(, ((i amenin * nimi(ea*( ,ieuirea -n 2ar a i*eri(ii. P(atele i*eri(ii i*tori(e *e afl -n a(e*t domeniu. E*te de%aEun* * /omenim *i*temul de (on*trngere -m/rumutat de legi*laia (anoni( din ,iaa lumea*(4 -n(2iderea *ilni( -n mn*tiri, -n(2i*orile /entru (leri(i -n re0edinele e/i*(o/ilor, *i*temul de r*(um/rare din rnduielile /entru /o(in, dre/turile F(titorilor;, att -n -ntregul lor (t 0i -n feluritele lor r*tlm(iri, (e au du* la /refa(erea 1i*eri(ilor 0i mn*tirilor -n 1unuri de ,n.are, *(2im1, mo0tenire *au danie; mn*tirile (u ,ia de *ine, (u o10tile lor (e le%au /ref(ut -n a0e.minte de (redit et(. Gar nu e*te ne,oie * -nmulim e3em/lele, ((i indiferent (t de -n*emnate ar fi a1aterile de la du2ul de(i.iilor (anoni(e, ele nu *nt 0i ni(i nu ,or fi ,reodat -n *tare * nimi(ea*( ,ieuirea -n 2ar a i*eri(ii. FPorile iadului nu o ,or 1irui.; Cn(et 0i
&2

*igur, ,iaa 1i*eri(ea*( mtur din (ale de(i.iile (e nu%i *nt fire0ti 0i -ndrea/t deformrile /e (are le adu( -n realitatea i*eri(ii. 'otu0i gre0elile -n legi*laia (anoni( nu *e datorea. -n /rimul rnd, ori e3(lu*i,, (reati,itii, (i dim/otri,, *nt o de(dere a (reati,itii, o *tingere a Gu2ului, /alida amoreal a morii. Ge%a lungul /erioadelor (reatoare a e3i*tat 0i ,a (ontinua * e3i*te de*tul trie -n i*eri( */re a /une fa -n fa min(iuna (u ade,rul. Gre0elile /ot fi o(olite numai /rintr%o lim/ede 0i drea/t (on0tiin (anoni( 0i (u (ondiia (a (reati,itatea (anoni( * rmn mereu -n /lintatea 2arului din i*eri(. E*te (u ne/utin * ne /.im de gre0al refu.nd a fi (reati,i, -ntru(t -n*0i a(ea*t le/dare a (reati,itii e*te o gre0al 0i mai mare 0i o *iluire a ,oinei di,ino%umane, -nle*nind -n( mai mult lu(rarea lui jus humanum -n i*eri(. !umai i*eri(a, (u /uterile ei 1ine(u,ntate, e*te -n *tare * *e /.ea*( de gre0elile (reati,itii J u%i ecclesia& i%i et )piritus 'ei <FNnde e*te i*eri(a, a(olo *e afl 0i Gu2ul lui Gumne.eu;= J iar 5ngietorul, Gu2ul )el Sfnt, Fa(ela /re ,oi ,a -n,a toate 0i , ,a adu(e aminte toate (ele (e am grit ,ou; <In. 1B, 2&=.

&$

&II.
)ele ,remelni(e (a -ntru(2i/are a (elor ,e0ni(e, (ele *tri((ioa*e (a -ntru(2i/are a (elor ne*tri((ioa*e4 -n a(e*t (2i/ *e leag ,remelni(ul (u ,e0ni(ul -n legi*laia (anoni(; a(ela0i lu(ru are lo( 0i -n i*eri(, unde ,remelni(ul *e -m1in (u ,e0ni(ul, -n(t da( (ine,a a1*oluti.ea. ,remelni(ul 0i *tri((io*ul, -n*u0i ,e0ni(ul 0i ne*tri((io*ul *e relati,i.ea.. >(ea*t -m1inare i.,or0te din (2iar e*ena i*eri(ii (a organi*m ,iu di,ino%uman. 6iaa e*te -n i*eri(a -n*0i, 0i ea -n*0i *l0luie0te -n ,ia, -n Flume;, ne/utnd * ia* din lume, -n m*ura -n (are natura em/iri( e*te /re.ent -n ea. >*tfel ( i*eri(a nu -nfrunt /u*tia, (i lumea, unde are -ndatoriri (reatoare 0i .iditoare. i*eri(a, -n mod (reator, (aut -n -m/reEurrile i*tori(e ale e3i*tenei *ale a(ele forme de ,ia unde /oate *%0i -ntru(2i/e.e (t mai de/lin e*ena, do1ndind a*tfel (a/a(itatea de% a -nruri realitatea (ontem/oran. Cnrurirea (reatoare a*u/ra ,ieii nu -n*eamn -n*u0irea a(e*tei ,ieuiri, (are ade*eori *e lea/d ea -n*0i de i*eri(. Cn* fie ( e*te le/dat ori /rimit, i*eri(a -0i adu(e lumina 0i Eude(ata -n lume, *(2im1ndu%0i ne(ontenit formele i*tori(e de e3i*ten. >flndu%*e -n lume, ea ,de0te lumea Fde /(at 0i de dre/tate 0i de Eude(at; <In. 1&, K=.
&B

Starea ne/re*(2im1a1il 0i ne/ieritoare a i*eri(ii ine de ne*trmutarea vieii *ale (e nu /oate fi (o/le0it de (tre lume. )u (t mai -n*/imnttor e*te /re.entul 0i mai *um1ru ,iitorul, (u%att mai tare de,ine *tn(a i*eri(ii, iar noi ne inem (u att mai *igur /e ea. Prin formele *ale i*tori(e de e3i*ten, i*eri(a nu numai ( fiinea. -n i*torie, (i 0i i*toria *l0luie0te -n i*eri(. Cn i*eri( 0i /rin i*eri( /ro(e*ul i*tori( -0i -m/line0te ro*tul4 *e *trduie0te * aEung la elul *u (el mai de /e urm, la /un(tul *u (ulminant. Parafra.nd (u,intele unui (rturar /rote*tant german, *%ar .i(e ( F-ntreaga i*torie a )re0tintii /n -n .iua de a.i, i*toria *a luntri( real, *e -ntemeia. /e a0te/tarea Paru*iei;. i*eri(a *e *trduie0te * mearg -nainte, a0te/tnd ne(ontenit a Goua 6enire, du/ (are ne-n(etat *u*/in4 F6ino, Goamne Ii*u*eU;

C+'-ins
&5

)>!D>!E VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVB RI )D!R'II!QW )>!D!I)WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVB )>!D>!ELE ISERI)II4 S)OI5 > ILE VVVVVVVVVVVVV$5 S>N !ES)OI5 > ILEHVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$5 I.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$5 II.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$K III.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVB2 I6.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVBK 6.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV52 6I.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV5" 6II.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV&B

&&

Gi*tri1uie4 S.). Egumenia S.R.L. D.P. $ ).P. $01 K00#$0 Galai tel.?fa34 02$&%$2&.#$0 e%mail4 1una,e*tireXgeniu*net.ro @@@.egumenita.ro

&#